Rouse, M., Rouse, S., Poslovne Komunikacije Masmedia, 2005.(2)

  • View
    6.117

  • Download
    364

Embed Size (px)

Text of Rouse, M., Rouse, S., Poslovne Komunikacije Masmedia, 2005.(2)

Michael J. Rouse i Sandra Rouse Poslovne komunikacije

It{aslov izvornika Michael J. Rouse and Sandra Rouse Bus ines s C ommunic ations A Cultural and Strategic Approach

Thomson Learniog, London 2002.C opyright

hrvatskog izdanj a

MASMEDIAd.o.o.Ulica baruna Trenka 13, Zagrebwww.masmedia.hr Za nakladnikaStjepan Andra5ii

Biblioteka MenadLmentUrednik Prof. dr. Pere Sikavica

Struini konzultantSlaven Ravlid

Proizvodnja Vjeran Andra5ii Lektura Brigita Baridevid

Struini suradnik Marija GeigerDizajn omotaAdverta d.o.o., Andria Previ5id Raiunalna priprema teksta IdeaLab. Ana Zelic Marketing u zemlji i inozemstvu Global media marketing, ZagrebTisak Grafidki zavod Hrvatske, Zagreb

1,

Michael J. Rouse i Sandra Rouse

Poslovne komunikacijeKulturolo5ki i strate5ki pristup

Prijevod MaSa Crnjakovii

MASMEDIAZagreb, 2005.

'EKot{omsr(r-mUNIVf;RZ|TITA U * d NA.JFVU

Signa;

CIP - Katalo gizacija u publikaciji Nacionalna i sveudili5na knjiZnica - Zagreb

UDK 6se.23(075.8)ROUSE, Michael J. Poslovne komunikacije : kulturoloSki i strate5ki pristup / Michael J. Rouse i Sandra Rouse ; . - Zagreb : Masmedia, 2005. (Biblioteka MenadZment)

Prijevod djela: Business communications.

rsBN 9s3-t57 -459-6Rouse, Sandra I. Poslovno komuniciranj e 4412t507 4

l.

Za J"ffo i Matta

SadrLaj

PREDGOVOR ..............o............................................................

11

ZAIilVALE .................................................................................UVOD ................o.....t.............................................................o....

13

15

Osnovni pojmovi: kultura i strategijl ...............o..o...o......o...15 Struktura knjige....o.rrro..o.....oo........o...o.............o............o.o.eo...16

I. KOMUNIKACIJA, KULTURA I STRATEGIJA 1. Organizacij a i komunikacij a .oo...a..o.......o...........oo.............

Uvod

Komunikacija i konkurentska Pitanja zaraspravuKori5tena Dodatna

prednost

literatura literatura

...21 ...21 ....37 ......38 .....38 .......38 ...39 ......39 ......40 ....42 ....45 ......51 ......65 .....66 .......66 ...67 ..68 ....69 .....71 .....73

2. Modgli i obtici komunikacij

...................o.o..o.oooo.o.o..............39

Uvod x

... Informacije i podaci .... Komunikacijski modeli . Oblici komunikacije Zapreke u komunikaciji .... Pitanja za ruspravu Kori5tena literatura Dodatna literaturaSto je komunikacija?

3. Kultura i komunikacija

............o...oo............o.....ooor.....o..........67

Uvod

Jezik

Znakovi i

simboli jezlka komunikacija

Komponente Kultura i

Poslovne komunikacije

4.

Uvod

Simbolizam, kultura i marketing ..77 Organizacijske kulture ......79 Pitanja zaraspravu ......94 Kori5tena literatura .....95 Dodatna literatura .......g5 Komunikacij a i strategij I ...........o.................o.........o.............87

Strategija komuniciranja Strategija komunikatora Strategija Strategija Strategija kanala Integrirana strategija Pitanja za KoriStena Dodatna

publike poruke . komuniciranja raspravu literatura literatura

. ..

...87 ..8g ..89 ..94 .101 .105 .106 ....108 ...108 ..... 1 08

N. USPJESNOST KOMUNICIRANJA 5. Stvaranje ideja i struktura.o..o.............o...................o........... 111Kako pristupiti pisanom zadatku ......113 Prvi korak: Znajte Sto se od vas odekuje ......113 Drugi korak: Stvaranje ideja .ll4 Tredi korak: PronalaLerye izvora I22 ;Cetvrti korak: Strukturiranje ideja ....I28 Pitanja za taspravu .... 130 Kori5tena literatura ...130 Dodatna literatura .....13 1 Pisanje - makroaspekti i mikroaspekti .......ooo......o..o.....o...133..... 1 33

Uvod Zaltapi5emo

. 111

.111

6.

7

.

Makroaspekti pisanja: stavljarye napapir... ..133 Mikroaspekti pisanja: uredivanje I3g Zavr1ni proizvod . 147 Pitanja za raspravu ....I47 Kori5tena literatura ...148 Dodatna literatura .....148 Pisana komunikacija ..o.o.....o.............o..........o................o.. ...14g Uvod .149 Strategija za pisanje uspje5nih pisama . ...149 Pisanj e rzvjestaja .157 Dopisi ......161

Uvod .....:.'.

E-mail8

.....162

E

:

t

Sadriaj

Faksevi....Izvjestaj

......163

.... Ostali dokumenti Pitanj azaraspravu ... Kori5tena liter atura Dodatna literaturaI zaiavnost

""'164'

165

'165

"'L66

""'166

8.

Uvod

Usmeng i vizualne prezentacije .oo.........o.oo..o.o..........'.,........167 .167 .....167 PlaniratUe i pripremanje svoje prezentaclje

...

i,i

""170 Opci 'I78 Povratna inform "'179 Popis zadataka za "" 180 Pitanja za ... 1 8 1 Kori5tena liter .'." 181 Dodatn 9. Sastanci i pregovori ..o.,...o......r.......oo...o...oo..o.'o........ooo.........183

dojam

actja prezentaciju raspravu atura ahtenfura

Uvod

Udinkoviti sastanci 'Win-win' pregovoriPitanja za Kori5tena Dodatna

raspravu literatura literatura

.183 ....184 .189 ....200

...200 ..."200

ilI.

STRATNSTO KOMUNICIRANJE U KORPORACIJI 10. Vodstvo i mod u komunikacijama o...ooo..o............o......oo.r....203

Uvod

.203

Vodstvo i

komunikacije Mo6 i vodstvoPolitidko pona5anje u organrzacrjama Etika i manipulacija simbolima Pitanja za ras1ravuKori5tena Dodatna

"203 .....206

...

..208 ..212

literatura literatura

""217 " '2I7

""'2I8"'219

11. Komuniciranje imidZa i konkurentska prednost ...'...o... -.219 .219

.

Uvod Ogla5avanje Uspje5no ogla5avanje

.....236 odnosi s javnosiu !rugradnja rmrdLa Reputaclja, komunikacija i konkurentska prednost ..238 ""242 SaZetak ""243 Pitanj a zarasPravu "'243 Kori5tena literaturaDodatna

"""226

literatura

""'244

Poslovne komunikacije

10

7

Predgovor

Ova je knjiga namijenjena studentima menadilmenta i poslovnih programa te menadl,ertma koji Lele pobolj5ati svoje komunikacijske sposobnosti. Knjigu mo i,ete koristiti na dva nadina. Postupno proudavanje poglavlja pruLa sustavno razvmijevanje komunikacija, pokazuje kako one funkcioniraju i kako vam mogu pomoii u va5em poslu i va5oj organrzaciji. Osim toga, studenti i menadleri mogu se usredotoditi na odredeno poglavlje u kojem ce pronacr praktidne strategije koje se mogu brzo provesti i koje mogu pomoii u rjesavanju nekog komunikacijskog zadatka. Knjiga se temelji na d,rtje osnovne premise: (1) da se sva komunikacija odvija u kulturnom kontekstu i (2) daje najbolji pristup bilo kojem komunikacij skom zadatku postupno ob likovanj e inte grirane komunikacij ske strategije. U skladu s ovim premis ama teoriju i praksu povezujemo na svakoj razini kako bismo omogucili razumrjevanje i uspje5no provodenje. Dodatni materijal moi,ete pronaii na web stranici rzdava(a: www.thomsonlearning.co.uk . Na stranici su predavanja popraiena bilje5kama predava(a i folijam a za grafosk op za svako poglavlje, odgovorima na pitanja za raspravu, primjerima aktivnosti, zadacima i ispitnim pitanjima. Studenti mogu pronaii bilje5ke zaudenje, dodatne aktivnosti i odgovore, primjere i linkove na druge komunikolo5ke stranice. Na tisuie je studenata upotrijebilo strategije iz ove knjige kako bi pobolj5alo komunikaciju u svojem akademskom, osobnom i poslovnom Zivotu. Materij al rz knjige koristili su profesori, predavadi i studentr rz Velike Britanije, Kanade, Malezije i Indije, a svi su zadovoljni povratnim informacijama. Potidemo sve studente i profesore da nam se putem web stranice izdava(a jave s prijedlozima i komentarima o bilo kojem dijelu ove knjige.

1l

F

Zahvale

Najvi5e dugujemo svim studentima i predavadima koji su radili na materijalima izkryige i koji su nam pruLlli konstruktivne povratne informacrje i potporu. Njihove ideje i prijedlozi znadalno su pobolj5ali ovu knjigu. Posebno zahvaljujemo profesoru Garryju Wilsonu koji nam je ljubazno dopustio da se koristimo njegovim bogatim komunikacijskim iskustvom. Nekoliko je osoba koji su izravno r nerzravno pridonijeli stvaranju ove knjige: Urs Daellenbach, profesor Herman Konrad, profesor Paul Foley, Graham Watson, Agnes Koch, profesor Pushkala Prasad, profesor Bill McCormack. Lelleli bismo istaknuti na5e kolege sa Sveudili5ta Calgary i Sveudili5ta De Montfort koji su poticali na5e ideje Livim raspravama i dija su kolegijalnost i prijateljstvo trajan rzvor podr5ke. Izuzetno smo zahvalni Anni Faherty i njezinim kolegama rz Thomson Learning zbog njihovog entuzijazma i strpljenja te Michaelu Fitchu zbog njegove paLljive redakture. Kao i uvijek, najvi5e zahvaljujemo na5im sinovima Jeffrr i Mattu, kojima posveduj emo ovu knj igu.

l3

.q

Uvod

Komunikacija je sve. Ova rzjava mo/n zvud,ati prilidno bahato, no razmrslite malo o njoj. Ve6ina na5ih potreba,rzansta sve Sto nas dini ljudima, u svojem korijenu ima komunikaciju. Ljudska potreba zaljubavlju i prisnoSiu nastaJe kao reztiltat komunikacije, naprimj er, izmedu roditelja i djeteta. BriZnost izratavamo rijedima i djelima. Socijahzirant smo t obrazovani l