18
1 ROMÂNIA JUDEŢUL BACĂU PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU Nr. 153962 din 13.08.2021 PROIECT AVIZAT SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE OVIDIU POPOVICI PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea de către Teatrul Municipal Bacovia din Bacău a evenimentului ”Festivalul Național de Teatru I.D. Fest”, ediția 22, în perioada 20.08.2021 - 31.08.2021 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU Având în vedere: - Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 153918 / 13.08.2021 înaintată de Teatrul Municipal Bacovia din Bacău, prin care se propune organizarea ”Festivalul Național de Teatru I.D. Fest”, ediția 22, în perioada 20.08.2021 - 31.08.2021; - Referatul nr. 153936/ 13.08.2021 înaintat de Serviciul Cabinet Primar prin care se propune organizarea de către Teatrul Municipal Bacovia din Bacău a evenimentului ”Festivalul Național de Teatru I.D. Fest”, ediția 22, în perioada 20.08.2021 - 31.08.2021; - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău nr. 153963/ 13.08.2021; - Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 153968/1/ 13.08.2021 - Raportul Direcției Economice înregistrat cu nr. 153968/2/ 13.08.2021 ; - Prevederile Legii nr. 15/ 2021 privind bugetul de stat pe anul 2021; - Prevederile art. 140 alin.(1) și alin.(3), ale art. 196 alin.(1) lit.”a”, ale art. 197 alin.(1) și ale art. 243 alin.(1) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare; În baza dispozitiilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit.”d” și alin. (7) lit.”d” și ”e” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare: H O T Ă R Ă Ş T E ART. 1.(1) Se aprobă organizarea de către Teatrul Municipal Bacovia din Bacău a evenimentului ”Festivalul Național de Teatru I.D. Fest”, ediția 22, în perioada 20.08.2021 - 31.08.2021. (2) Se aprobă alocarea, de la bugetul local al Municipiului Bacău, sumei de 69.900 lei în vederea susţinerii evenimentului prezentat la alin. (1). ART. 2. Evenimentul va fi mediatizat pe site-ul instituției, organizat cu respectarea măsurilor în vigoare în perioada stării de alertă iar asigurarea măsurilor de liniște și ordine publică în perioada desfășurării acestuia se vor realiza prin Poliția Locală a Municipiului Bacău.

ROMÂNIA Nr. 153962 din 13.08.2021 PROIECT AVIZAT

  • Upload
    others

  • View
    15

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ROMÂNIA Nr. 153962 din 13.08.2021 PROIECT AVIZAT

1

ROMÂNIA

JUDEŢUL BACĂU PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Nr. 153962 din 13.08.2021 PROIECT AVIZAT

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE OVIDIU POPOVICI

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea de către Teatrul Municipal Bacovia din Bacău a evenimentului

”Festivalul Național de Teatru I.D. Fest”, ediția 22, în perioada 20.08.2021 - 31.08.2021

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere: - Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 153918 / 13.08.2021 înaintată de Teatrul Municipal Bacovia din Bacău, prin care se propune organizarea ”Festivalul Național de Teatru I.D. Fest”, ediția 22, în perioada 20.08.2021 - 31.08.2021; - Referatul nr. 153936/ 13.08.2021 înaintat de Serviciul Cabinet Primar prin care se propune organizarea de către Teatrul Municipal Bacovia din Bacău a evenimentului ”Festivalul Național de Teatru I.D. Fest”, ediția 22, în perioada 20.08.2021 - 31.08.2021; - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău nr. 153963/ 13.08.2021; - Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 153968/1/ 13.08.2021 - Raportul Direcției Economice înregistrat cu nr. 153968/2/ 13.08.2021 ; - Prevederile Legii nr. 15/ 2021 privind bugetul de stat pe anul 2021; - Prevederile art. 140 alin.(1) și alin.(3), ale art. 196 alin.(1) lit.”a”, ale art. 197 alin.(1) și ale art. 243 alin.(1) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare; În baza dispozitiilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit.”d” și alin. (7) lit.”d” și ”e” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

H O T Ă R Ă Ş T E

ART. 1.(1) Se aprobă organizarea de către Teatrul Municipal Bacovia din Bacău a evenimentului ”Festivalul Național de Teatru I.D. Fest”, ediția 22, în perioada 20.08.2021 - 31.08.2021.

(2) Se aprobă alocarea, de la bugetul local al Municipiului Bacău, sumei de 69.900 lei în vederea susţinerii evenimentului prezentat la alin. (1). ART. 2. Evenimentul va fi mediatizat pe site-ul instituției, organizat cu respectarea măsurilor în vigoare în perioada stării de alertă iar asigurarea măsurilor de liniște și ordine publică în perioada desfășurării acestuia se vor realiza prin Poliția Locală a Municipiului Bacău.

Page 2: ROMÂNIA Nr. 153962 din 13.08.2021 PROIECT AVIZAT

2

ART. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Teatrul Municipal Bacovia și Direcția Economică. ART. 4. Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Serviciului Cabinet Primar, Direcției Economice, Poliției Locale a Municipiului Bacău și Teatrului Municipal Bacovia. ART. 5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului – Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU LUCIAN DANIEL STANCIU VIZITEU

B.S/DS-I-A2/EX.1

Page 3: ROMÂNIA Nr. 153962 din 13.08.2021 PROIECT AVIZAT

3

ROMÂNIA JUDEŢUL BACĂU PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU Nr. 153963 din 13.08.2021

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind organizarea de către Teatrul Municipal

Bacovia din Bacău a evenimentului ”Festivalul Național de Teatru I.D. Fest”, ediția 22, în perioada 20.08.2021 - 31.08.2021

Teatrul Municipal Bacovia își propune ca prin Festivalul Naţional de

Teatru în Limba Română pentru Tineri «I.D. FEst» 2021 să ajute la dezvoltarea

imaginii teatrului in rândul tinerilor băcăuani, să promoveze la nivel naţional

educația alternativă prin teatru și potențialul cultural-artistic al tinerilor din Bacău,

respectiv toată țara și să intensifice apropierea publicului față de teatrul tânăr din

Romania.

Evenimentul propriu-zis va avea loc în perioada 20 - 31 august 2021, reunind

participanți din diverse oraşe din ţară. Misiunea acestui festival nu este doar de a

promova arta teatrală, ci şi de a înţelege mai bine mecanismele lumii şi ale minţii

umane în speranţa creării unui public informat, capabil să filtreze tot volumul de

informaţii ce îi este pus la dispoziţie.

La nivel practic, vor fi implicaţi 70 de tineri organizatori și 250-300 de participanți

cu vârste cuprinse între 14 şi 19 ani, din liceele băcăuane, care vor participa activ la

organizarea şi bună desfăşurarea evenimentului. Spectacolele de tineret vor fi jucate

în Sala Mare a Teatrului Municipal „Bacovia” Bacău.

Festivalul va demara prin deschiderea oficiala ce va avea loc pe data de 20

august 2021 in Sala Mare a Teatrului Municipal Bacovia . Spectacolele de teatru

tânăr și cele profesioniste invitate se vor desfăşura conform programului prestabilit

al festivalului în perioada 20.08.2021- 31.08.2021, pe scena Teatrului Municipal

„Bacovia” din Bacău, dar şi în aer liber, alaturi de alte activitati, precum atelierele

Page 4: ROMÂNIA Nr. 153962 din 13.08.2021 PROIECT AVIZAT

4

de teatru ce vor avea loc in cadrul Colegiului Tehnic de Comunicatii „N.V.Karpen”.

Finalizarea festivalului va fi celebrată tot în Sala Mare a Teatrului, prin ceremonia

de închidere. Având în vedere cele menționate anterior Municipiul Bacău va aloca

de bugetul local suma de 69.900 lei reprezentând costurile realizării acestui

eveniment.

Față de cele prezentate, vă rog să hotărâți.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU LUCIAN DANIEL STANCIU VIZITEU

N.O.P,B.S/DS-I-A2/EX.1

Page 5: ROMÂNIA Nr. 153962 din 13.08.2021 PROIECT AVIZAT

5

ROMÂNIA JUDEŢUL BACĂU PRIMARIA MUNICIPIULUI BACĂU DIRECȚIA ECONOMICĂ Nr. 153968/ 2/ din 13.08.2021

RAPORT

al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la

proiectul de hotărâre privind organizarea de către Teatrul Municipal Bacovia din Bacău

a evenimentului ”Festivalul Național de Teatru I.D. Fest”, ediția 22, în perioada

20.08.2021 - 31.08.2021

Prin proiectul de hotărâre se propune organizarea de către Teatrul Municipal

Bacovia din Bacău a evenimentului ”Festivalul Național de Teatru I.D. Fest”, ediția 22, în

perioada 20.08.2021 - 31.08.2021. Proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea

prevederilor OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările

ulterioare și poate fi supus spre dezbatere.

DIRECTOR EXECUTIV MARIANA ZAMFIR

Page 6: ROMÂNIA Nr. 153962 din 13.08.2021 PROIECT AVIZAT

6

ROMÂNIA

JUDEŢUL BACĂU MUNICIPIULUI BACĂU DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ Nr. 153968/ 1/ din 13.08.2021

RAPORT al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la proiectul de

hotărâre privind organizarea de către Teatrul Municipal Bacovia din Bacău a evenimentului ”Festivalul Național de Teatru I.D. Fest”, ediția 22, în perioada 20.08.2021 - 31.08.2021

Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza: - Prevederile Legii nr. 15/ 2021 privind bugetul de stat pe anul 2021; - Prevederilor 140 alin.(1) și alin.(3), ale art. 196 alin.(1) lit.”a”, ale art. 197 alin.(1) și ale art. 243 alin.(1) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care precizează:

Art. 140 (1) După desfăşurarea şedinţei, hotărârile consiliului local se semnează de către preşedintele de şedinţă şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. (3)Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu contrasemnează hotărârea în cazul în care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, în următoarea şedinţă a consiliului local, depune în scris şi expune în faţa acestuia opinia sa motivată, care se consemnează în procesul-verbal al şedinţei. Art. 196 (1) In exercitarea atributiilor ce le revin, autoritatile administratiei publice locale adopta sau emit, dupa caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, dupa cum urmeaza: a) consiliul local si consiliul judetean adopta hotarari Art. 197 (1) Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunica actele administrative prevazute la art. 196 alin. (1) prefectului in cel mult 10 zile lucratoare de la data adoptarii, respectiv emiterii Art. 243 (1)Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii: a) avizeaza proiectele de hotarari si contrasemneaza pentru legalitate dispozitiile primarului, respectiv ale presedintelui consiliului judetean, hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean, dupa caz; b) participa la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean - Prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit.”d” și alin. (7) lit.”d” și ”e” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care precizează: Art. 129 (1) Consiliul local are initiativa si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati ale administratiei publice locale sau centrale (2) Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii d) atributii privind gestionarea serviciilor de interes local; (7) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigura, potrivit competentei sale si in conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind: d) cultura e) tineretul

- şi poate fi supus spre dezbatere

DIRECTOR EXECUTIV CIPRIAN FANTAZA

Red.B.S/DS-I-A2/EX.1

Page 7: ROMÂNIA Nr. 153962 din 13.08.2021 PROIECT AVIZAT

7

ROMÂNIA JUDEȚUL BACĂU MUNICIPIUL BACĂU SERVICIUL CABINET PRIMAR NR. 153936 / 13.08.2021 APROB PRIMAR LUCIAN DANIEL STANCIU VIZITEU

REFERAT Având în vedere:

- Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 153918 / 13.08.2021,

înaintată de Teatrul Municipal Bacovia din Bacău, prin care se propune organizarea

”Festivalul Național de Teatru I.D. Fest”, ediția 22, în perioada 20.08.2021 -

31.08.2021;

- Prevederile Legii nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021;

- Prevederile din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

propun inițierea unui proiect de hotărâre privind organizarea de către Teatrul

Municipal Bacovia din Bacău a evenimentului ”Festivalul Național de Teatru I.D.

Fest”, ediția 22, în perioada 20.08.2021 - 31.08.2021, mediatizarea evenimentului pe

site-ul instituției, respectarea măsurilor în vigoare în perioada stării de alertă,

asigurarea măsurilor de liniște și ordine publică în perioada desfășurării evenimentului

prin Poliția Locală a Municipiului Bacău și alocarea de la bugetul local a sumei de

69.900 lei pentru susținerea evenimentului.

Vă mulțumesc !

SERVICIUL CABINET PRIMAR

LUCIAN ANDREI

Page 8: ROMÂNIA Nr. 153962 din 13.08.2021 PROIECT AVIZAT

8

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

NR. 153968/ 13.08.2021

CĂTRE

DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ

Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3), alin. (4) și alin. (5) din

OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările

ulteroare, vă informăm că v-a fost transmis pe e-mail proiectul de hotărâre privind

organizarea de către Teatrul Municipal Bacovia din Bacău a evenimentului

”Festivalul Național de Teatru I.D. Fest”, ediția 22, în perioada 20.08.2021 -

31.08.2021, în vederea analizării şi întocmirii rapoartelor de specialitate. Vă rugăm

ca până la data de 13.08.2021 să le depuneți în format letric la Secretarul General al

Municipiului Bacău.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU SECRETARUL GENERAL

LUCIAN DANIEL STANCIU VIZITEU AL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE OVIDIU POPOVICI

Page 9: ROMÂNIA Nr. 153962 din 13.08.2021 PROIECT AVIZAT

9

Proiect În vederea finanțării festivalului național de teatru

“I.D. Fest” by T.M.B. 20-31 August 2021

Organizator:

Teatrul Municipal Bacovia

Page 10: ROMÂNIA Nr. 153962 din 13.08.2021 PROIECT AVIZAT

10

Rezumat Teatrul Municipal Bacovia își propune ca prin Festivalul Naţional de Teatru în Limba Română pentru Tineri «I.D. FEst» 2021 să ajute la dezvoltarea imaginii teatrului in rândul tinerilor băcăuani, să promoveze la nivel naţional educația alternativă prin teatru și potențialul cultural-artistic al tinerilor din Bacău, respectiv toată țara și să intensifice apropierea publicului față de teatrul tânăr din Romania. Evenimentul propriu-zis va avea loc în perioada 20 - 31 august 2021, reunind participanți adolescenți din diverse oraşe din ţară: București, Bacău, Suceava, Piatra-Neamţ, Timişoara, Craiova, Piatra Neamt, Constanta, Botosani, Brasov etc. Fiecare trupă de teatru participantă va fi formată în medie din 15-20 membri (14-19 participanţi adolescenti şi un coordonator). Se estimează un număr de aproximativ 250-300 de participanți. Piesele vor fi jucate în limba română şi vor viza preocupările tinerilor şi interesele acestora, punând în evidență pasiunea lor pentru teatru și artele spectacolului. Fiecare reprezentaţie va fi apreciată de către un juriu format din profesionişti din lumea teatrului (actori, regizori, scenografi, dramaturgi). Viziunea de ansamblu a evenimentului se bazează pe crearea unor evenimente pentru tinerii din Municipiul Bacau cu caracter cultural şi educaţional, menite să aducă în faţa publicului spectacole de teatru amator, dar si profesionist. Astfel, publicul băcăuan are şansa de a vedea în cadrul acestei ediții, spectacole realizate de tinerii din comunitatea locală, dar si de producții artistice din toata țara, cât și spectacole de teatru profesionist de la diverse teatre sau companii de teatru. Spectacolele vor fi însoțite de discuții pe baza subiectului, coordonate de juriu sau de trainerii festivalului. Într-o societate în care conţinutul cu cel mai mare impact este cel de ordin vizual şi luând în considerare rapiditatea cu care informaţiile sunt transmise, considerăm că publicului românesc îi trebuie formată o noua idee asupra conceptului de calitate. Misiunea acestui festival nu este doar de a promova arta teatrală, ci şi de a înţelege mai bine mecanismele lumii şi ale minţii umane în speranţa creării unui public informat, capabil să filtreze tot volumul de informaţii ce îi este pus la dispoziţie. La nivel practic, vor fi implicaţi 70 de tineri organizatori și 250-300 de participanți cu vârste cuprinse între 14 şi 19 ani, din liceele băcăuane, care vor participa activ la organizarea şi bună desfăşurarea evenimentului. Spectacolele de tineret vor fi jucate în Sala Mare a Teatrului Municipal „Bacovia” Bacău. Echipa de organizare își asumă și organizarea unor ateliere de teatru, care vor fi ținute de către actori ai Teatrului Municipal Bacovia sau de către studenți în cadrul Universităților de Artă Teatrală din Romania, precum Universitatea Nationala de Arta Teatrala și Cinematografica „Ion Luca Caragiale” Bucuresti, Universitatea de Arta „George Enescu” Iasi si Facultatea de Teatru si Televiziune din cadrul Universitatii Babes-Bolyai Cluj-Napoca. Aceste ateliere vor fi organizate in sălile de clasa de la Colegiul National de Comunicații „N.V.Karpen”, unde fiecare trupă de teatru tânăr care va participa la festival va avea șansa să lucreze cu un actor în perioada 20-31 august. Aceste ateliere s-au născut din dorința de a suplini lipsa educației alternative din sistemul școlar românesc și să încurajeze tinerii să urmeze o carieră profesională în lumea teatrului si a artei. Pe parcursul celor 12 zile de festival participanţii se vor bucura nu doar de atelierele noastre ci şi de evenimente organizate special pentru ei: ateliere de team-building, astfel familiarizându-se cu mediul festivalului şi întărind relaţiile cu organizatorii festivalului. Rezultatele evenimentului vizează în principal comunitatea de tineri bacăuană, dar și din întreaga țară, care își va dezvolta cunoștințele culturale și va dobândi în timpul celor 12 zile de festival o nouă atitudine în ceea ce privește actul de cultură național. Astfel, rezultatele evenimentului se vor observa mai ales în rândul tinerilor implicați atât ca artiști, cât și ca organizatori, care prin intermediul evenimentului cultural se vor putea dezvolta personal și profesional, acumulând cunoștințe teoretice și practice.

Page 11: ROMÂNIA Nr. 153962 din 13.08.2021 PROIECT AVIZAT

11

Durata evenimentului (pregătire + eveniment)

12 zile

Scopul evenimentului Crearea unor evenimente pentru tineret cu caracter cultural şi educaţional, menite să aducă în faţa publicului spectacole de teatru tânăr și profesionist, dar și dezvoltarea educației alternative a tinerilor din Bacau și celelalte orașe participante.

Grupul tinta al evenimentului sunt tinerii din Municipiul Bacău dar si tinerii din intreaga

tara care vor participa, oferind substanță și continut pentru toți cei care, dincolo de vârstă, apreciază cultura teatrala. Grupul țintă al evenimentului cuprinde urmatoarele categorii:

Cei 90 de organizatori și voluntari

- Se vor bucura de experienţa dobândită pe parcursul festivalului

- Dezvoltare personala: socializare, antrenarea creativitatii si a spiritului artistic, explorarea si exersarea talentelor personale, descoperirea intereselor si valorilor personale, voluntariat

- Dezvoltare profesionala: dezvoltarea de competente organizatorice, de comunicare si lucru in echipa, de coordonare a echipelor si de interactiune cu organizatii si autoritati locale.

Aprox. 300 de tineri amatori din sfera teatrală care își vor crește vizibilitatea și portofoliul de activitate prin participarea la un festival de tradiție precum «I.D. Fest», participând de asemenea la o serie de ateliere de teatru, workshop-uri și sesiuni de educație informală

- Încurajarea actului artistic al tinerilor

- vor avea oportunitatea de a debuta artistic și de a-și îmbunătăți cunostintele în domeniu

- vor primi certificate de participare si recunoastere

- Încurajarea tinerilor să urmeze o carieră profesională în lumea teatrului si a artei O audienţă de 2-3.000 băcăuani, indiferent de vârstă, sex sau ocupație.

- vizionarea de spectacole jucate atat de Teatrul Municipal Bacovia, de trupele de teatru de tineret, cat și de spectacolele invitate profesioniste

- “înveţi ceva” – imbogatirea culturii generale

- oferirea unei alternative de petrecere a timpului liber într-o manieră deopotriva placuta si utila

- Formarea în Bacău a unei comunități artistice puternice și influente pe plan național si promovarea valorilor locale reprezentative cu ajutorul teatrului

- Expunerea in cadrul unui festival național si in fata unui public nou si numeros Actorii si tinerii studenti la actorie ce vor fi in juriu sau vor fi traineri la ateliere Beneficiarii finali ai evenimentul sunt toți iubitorii de cultură teatrală din comunitatea

locală, Municipiul Bacău, colegiile băcăuane, partenerii evenimentului și Teatrul Municipal Bacovia.

Page 12: ROMÂNIA Nr. 153962 din 13.08.2021 PROIECT AVIZAT

12

Desi formula a suferit mici modificări de la an la an din dorința de a ține pasul cu publicul tinta, relevanța a ramas una majoră datorată dependenței și necesității tinerilor din Bacău. In peste 20 de ani Festivalul Naţional de Teatru în Limba Română pentru Tineri «I.D. Fest» a devenit fara doar si poate unul daca nu cel mai important eveniment ca si implicare, magnitudine, importanta, relevanta, vizibilitate si recunoastere a judetului Bacau. Scopul central al acestui eveniment a fost si va ramane inca 20 ani de acum inainte tânărul băcăuan. Acesta are șansa de a-și pune în aplicare gandurile si dorintele si de a realiza prin aceasta o actiune ce se va propaga și afecta într-un mod pozitiv întregul public tânăr de la nivelul judetului Bacău și nu numai. De la acest scop central fiecare latura dezvoltata a tinerilor organizatori si participanti devine insasi un scop al evenimentului I.D. Fest. Acestea din urma sunt: incurajarea la libera exprimare a tanarului bacauan, dezvoltarea alternativa si non-formala, incurajarea teatrului tanar, imputernicirea noii generatii timpuriu, eliminarea prejudecatilor interumane si interrasiale.

Festivalul va demara prin deschiderea oficiala ce va avea loc pe data de 20 august 2021 in Sala Mare a Teatrului Municipal Bacovia . Spectacolele de teatru tânăr și cele profesioniste invitate se vor desfăşura conform programului prestabilit al festivalului în perioada 20.08.2021- 31.08.2021, pe scena Teatrului Municipal „Bacovia” din Bacău, dar şi în aer liber, alaturi de alte activitati, precum atelierele de teatru ce vor avea loc in cadrul Colegiului Tehnic de Comunicatii „N.V.Karpen”. Finalizarea festivalului va fi celebrată tot în Sala Mare a Teatrului, prin ceremonia de inchidere.

Echipa de ajutorare propusă pentru implementarea evenimentului, pe lângă echipa teatrului este următoarea :

1. Echipa de conducere

Nr.crt.

Nume si prenume Liceul Clasa

1. Munteanu Ana-Maria Colegiul Național ,,Gheorghe Vranceanu” Bacău a X-a

2. Bălăiță Mara Colegiul Național de Artă “George Apostu”, Bacău a XI-a

2. Echipa de supervizare

Nr.crt. Nume şi prenume Experienţă

1. Bejan George organizator ID Fest, ediţiile 2007 - 2021

2. Drobotă Cristian organizator ID Fest, ediţiile 2007 - 2021

3. Popa Lucian vicepreşedinte Federatia Tinerilor din Bacau

4. Motoca Marius organizator ID Fest, ediţiile 2003 - 2009

5. Goldan Beatrice Organizator ID Fest, editiile 2009-2013

6. Neacsu Cristian Organizator ID Fest, editiile 2015-2021

7. Sandulache Ana-Maria Organizator ID Fest, editiile 2015-2021

3. Logistica

Nr.crt. Nume și prenume Clasa Liceul

Page 13: ROMÂNIA Nr. 153962 din 13.08.2021 PROIECT AVIZAT

13

4.

Publicitate/relaţii cu mass-media

5.

Creaţie

1. Măric Răzvan 11 C.N. "Gh. Vranceanu”

2. Corlade Darius 10 C.N. "Gh. Vranceanu”

3. Duță Simina 10 C.N. "Gh. Vranceanu”

4. Hadinca Rareș 9 C.N. "V. Alecsandri"

5. Hrincescu Alexandra 10 C.N. "Gh. Vranceanu”

6. Ilaș Isabela 9 C.N. "Gh. Vranceanu”

7. Sîrbu Alexandra 10 C.N. "V. Alecsandri"

8. Tamaș David 9 C.N. "Gh. Vranceanu”

Nr.crt. Nume și prenume Clasa Liceul

1. Manolache Ștefan 11 C.N. " V. Alecsandri”

2. Apetrei Karla 9 C.N.P. “Ștefan cel Mare”

3. Cosma Mateea 9 C.N. "Gh. Vranceanu”

4. Costache Rareș 11 C.N. " V. Alecsandri”

5. David Andreea 10 C.N. "Gh. Vranceanu”

6. Gabor Alessio 10 C.N. "Gh. Vranceanu”

7. Olariu Ioana 9 C.N. "Gh. Vranceanu”

8. Păstrăv Larisa 10 C.N. "Gh. Vranceanu"

9. Stănilă Ileana 9 C.N. " V. Alecsandri”

Nr.crt. Nume și prenume Clasa Liceul

1. Corocea Viviana 11 C.N. "Ion Borcea” Buhuși

2. Sion Tudor 10 C.N. "Gh. Vranceanu”

3. Buftea Ioana 10 C.N. "Gh. Vranceanu”

4. Constantinescu Ștefania 10 C.N. „V. Alecsandri”

5. Costea Ioana 10 C.N. "Gh. Vranceanu”

6. Hauca Ștefan 10 C.N. "Gh. Vranceanu” 7.

Pîntea Eduard 10 C.N. "Gh. Vranceanu”

Page 14: ROMÂNIA Nr. 153962 din 13.08.2021 PROIECT AVIZAT

14

6. Revistă Nr.crt. Nume și prenume Clasa Liceul

1. Mihăilă Amalia 11 C.N. "Gh.Vranceanu"

2. Abu Akil Aida 10 C.N. "Gh. Vranceanu”

3. Bordeanu Alexandra 10 C.N. "Gh. Vranceanu”

4. Ciutacu Antonia 10 C.N. "Gh. Vranceanu”

5. Ghimiș Luca 9 C.N. “V. Alecsandri”

6. Lupu Delia 8 Ș.G. "Mihai Eminescu Buhuși"

7. Pîrjol Mateea 11 C.N. "Gh. Vranceanu”

7. Coordonare activităţi/organizare ateliere de teatru

Nr. crt.

Nume și prenume Clasa Liceul

1. Drăgulin Rareș 11 C.N. „V. Alecsandri”

2. Oloi Amalia 11 C.N. „V. Alecsandri”

3. Băbuță Tudor 11 C.N. „V. Alecsandri”

4. Boloi Rebecca 11 C.N. „V. Alecsandri”

5. Ciorișteanu Mara 9 C.N. „V. Alecsandri”

6. David Aylin 11 C.N. „V. Alecsandri”

7. Farauanu Bianca Ștefania 10 C.N.A. “George Apostu”

8. Ilieș Ștefana 9 C.N.C “Sfântul Iosif”

9. Jicmon Daria 11 C.N. „V. Alecsandri”

10. Nuțu Ștefan 11 C.N. „V. Alecsandri”

11. Popa Ema 9 C.N. "Gh. Vranceanu”

12. Sava George 10 C.N. „V. Alecsandri”

13. Ștefan Miruna 10 C.N. "Gh. Vranceanu”

Page 15: ROMÂNIA Nr. 153962 din 13.08.2021 PROIECT AVIZAT

15

8. Foto-Video Nr. crt.

Nume si prenume Clasa Liceul

1. Boca Mihai 11 C.N. "Gh. Vranceanu” 2. Pricopi Sabina 10 C.N. "Gh. Vranceanu” 3. Ghimiș Marc 10 C.N. "Gh. Vranceanu”

4. Grama Victor 10 C.N. "Gh. Vranceanu”

5. Mihăilă Alina 12 C.N.A. “George Apostu”

6. Popa Alexia 10 C.N. "Gh. Vranceanu”

7. Pușcuță Andreea 10 C.N. „Ferdinand I”

8. Ștefan Andrei 10 C.N. "Gh. Vranceanu”

9. Ștefan Alexandru 10 C.N. „Ferdinand I”

10. Turculeț Sorin 11 C.N. "Gh. Vranceanu”

11. Velicu Dragoș 9 C.N. "Gh. Vranceanu”

Beneficii a) Grupul ţintă al evenimentului cultural: Grupul țintă al evenimentului cuprinde urmatoarele categorii: Cei 90 de organizatori si voluntarii

- Se vor bucura de experienţa dobândită pe parcursul festivalului

- Dezvoltare personala: socializare, antrenarea creativitatii si a spiritului artistic, explorarea si exersarea talentelor personale, descoperirea intereselor si valorilor personale, voluntariat

- Dezvoltare profesionala: dezvoltarea de competente organizatorice, de comunicare si lucru in echipa, de coordonare a echipelor si de interactiune cu organizatii si autoritati locale.

Aprox. 250-300 de tineri amatori din sfera teatrală care își vor crește vizibilitatea și portofoliul de activitate prin participarea la un festival de tradiție precum «I.D. Fest», participând de asemenea la o serie de ateliere de teatru, workshop-uri și sesiuni de educație informală

- Încurajarea actului artistic al tinerilor

- vor avea oportunitatea de a debuta artistic și de a-și imbunatati cunostintele în domeniu

- vor primi certificate de participare si recunoastere

- Încurajarea tinerilor să urmeze o carieră profesională în lumea teatrului si a artei O audienţă de 2-3.000 băcăuani, indiferent de vârstă, sex sau ocupație.

Page 16: ROMÂNIA Nr. 153962 din 13.08.2021 PROIECT AVIZAT

16

- vizionarea de spectacole jucate atat de trupe de teatru de tineret, cat si de spectacole invitate profesioniste

- “înveţi ceva” – imbogatirea culturii generale

- oferirea unei alternative de petrecere a timpului liber intr-o maniera deopotriva placuta si utila

- Formarea în Bacău a unei comunități artistice puternice și influente pe plan național si promovarea valorilor româneşti reprezentative cu ajutorul teatrului

- Expunerea in cadrul unui festival national si in fata unui public nou si numeros Actorii si tinerii studenti la actorie ce vor fi in juriu sau vor fi traineri la ateliere

- Dezvoltarea portofoliul de activitate prin participarea la festival Beneficiarii finali ai evenimentul sunt toți iubitorii de cultură teatrala din Bacău, Municipiul Bacau, Colegiile bacauane si partenerii festivalului. b) Beneficiarii direcţi ai evenimentului cultural: Invitatii, artistii, regizorii, scenaristii si actorii implicati in spectacolele expuse Tinerii artisti din domeniul teatrului care își vor dezvolta portofoliul de activitate prin

spectacolele jucate

c) Beneficiarii indirecți ai evenimentului: Municipiul Bacău – care va beneficia în urma derulării evenimentului de vizibilitate

crescută în rândul locuitorilor săi şi la nivel național. Colegiile și liceele din Bacău, care vor beneficia de promovare prin elevii care fac parte

din echipa de implementare a evenimentului cultural. Companiile si firmele care desfasoara activitate economica in proximitatea zonelor de

evenimentie si care vor beneficia de numarul crescut al celor care vor alege sa isi petreaca timpul liber in cadrul Festivalului.

Intreaga comunitate locala care va beneficia, pe termen lung, de un nou eveniment cultural local.

Page 17: ROMÂNIA Nr. 153962 din 13.08.2021 PROIECT AVIZAT

17

BUGETUL EVENIMENTULUI

Costuri tiparituri UM valoare /

UM (RON)

Zile suma (lei)

Contribuție Mun. Bacău

(lei)

Ecuson 400 2.5 - 1000 1000 Tricouri si personalizarea lor (imprimare si modificari ) 400 22 - 8800 8800

Genti de umar personalizate 300 10 - 3000 3000

Agende personalizate 300 10 - 3000 3000

Subtotal costuri tiparituri 15800

Costuri transport UM valoare /

UM (RON)

Zile

Transport juriu, organizatori, participanti, antrenori ateliere, invitaţi (cu masina, si tren)

- Per proiect - 2000 2000

Subtotal costuri transport 2000

Costuri cazare, masa, diurna UM valoare /

UM (RON)

Zile

Servicii de cazare si masă participanţi, organizatori și antrenori în Bacău 196 45 5 44100 44100

Cazare membri juriu şi invitaţi nerezidenţi în Bacău (200 lei/noapte/pers)

8 camere 200 5 8000 8000

Subtotal cazare, masa, diurna 52100

TOTAL 69900 69900

Page 18: ROMÂNIA Nr. 153962 din 13.08.2021 PROIECT AVIZAT

Buget narativ

În perioada 20 august-31 august dorim să organizăm un eveniment cu participarea a 10-12 trupe de teatru de adolescenți din toată țara (printre acestea numărându-se și cele 4-5 trupe

ale orașului Bacău compuse din aproximativ 100 de elevi). Aceste trupe vor fi cazate la Colegiul N.V. Karpen Bacău, unde vor avea parte de ateliere specializate coordonate de

actori sau studenți la actorie. În total estimăm un număr de aproximativ 196 de tineri prezenți în cele aproximativ 12 zile

de festival la Colegiul N.V. Karpen Bacău (perioada indicată include deschiderea festivalului, sosirile și plecările trupelor). Aceștia au nevoie de asigurarea cazării și mesei pe o perioadă de 5 zile fiecare. Costurile pentru masă și cazare vor ajunge la aproximativ

44.100 RON, fiind costul cel mai mare al proiectului. Juriul, trainerii și invitații speciali vor fi cazați la hotel unde estimăm un număr mediu de 8

camere pe parcursul a 5 zile, prețul fiind de 200 RON/ noapte. Prețul total la cazarea acestor invitați este de 8000 RON.

În categoria transport, am analizat și calculat că transportul trainerilor și invitaților înspre Bacău, ce vin de la diferite teatre cum ar fi cele din București, Iași, Cluj sau alte orașe, ar atinge suma de 2000 de lei per proiect. Costul va fi diferit de la caz la caz, în funcție de

distanță și mijlocul de deplasare (tren sau mașină). În categoria tipăriturilor, participanții la festivalul nostru de-a lungul anului, fie ei invitați, traineri, organizatori sau spectatori, au primit ceea ce noi numim „welcome pack”. Adică o

amintire cu diferite lucruri personalizate cu marca festivalului, ce au rol și de a promova evenimentul peste tot în țară . Aici sunt incluse tricourile, ecusoanele, gențile și agendele.

Prețul pentru fiecare și cantitatea sunt detaliate în buget. După cum a fost menționat și în proiect, se estimează un număr de aproximativ maxim 300

de participanți, care vor primi fiecare ecuson, geantă, tricou și agendă. La tricouri și ecusoane numărul a fost pus la 400 pentru a putea oferi și invitaților și foștilor organizatori la festival acces și o amintire de la festival. Din acest motiv numărul este cu 100 mai mare

la aceste două secțiuni.