of 14 /14
ROMÂNIA JUDEŢUL BACĂU PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU NR. 118153 din 10.03.2021 PROIECT AVIZAT SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei și Statului de Funcții ale Centrului Bugetar Creșe Bacău CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU Având în vedere : - Referatul nr.628/02.03.2021 înaintat de Centrul Bugetar Creșe Bacău către Primăria Municipiului Bacău, prin care se solicită aprobarea Organigramei și Statului de Funcții ale Centrului Bugetar Creșe Bacău; - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău nr.118155/ 10.03.2021; - Raportul Direcției Juridice și Administrație Locale, înregistrat cu nr. 118159/1/10.03.2021 - Prevederile art. 44 alin. (1) lit.”b” , Anexa 1b), art.51 alin. (4) lit.”d”, art.53, art. 54 din H.G. nr.1252/ 2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a creselor si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolară, cu modificările și completările ulterioare; - Prevederile art. 40 alin.(1) din Legea nr. 53/ 2003 privind Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare; - Prevederile art. 9 alin. (2) lit.”g” din Anexa 2 a H.G. nr. 867/ 2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum si a regulamentelor-cadru de organizare si functionare a serviciilor social ; - Prevederile art.12 alin. (1) din Legea nr. 263/ 2007 privind inființarea, organizarea si funcționarea creselor; - Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1), lit. ʺaʺ, ale art. 197 alin. (1), ale art.243 alin. (1), lit. ʺaʺ și ʺbʺ din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată și completată; În baza dispozițiilor art.129 alin. (2) lit. ʺaʺ și alin. (3) lit. ʺcʺ din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modificată și completată: H O T Ă R Ă Ş T E Art. 1 – Se aprobă Organigrama Centrului Bugetar Creșe Bacău, conform Anexei nr.1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ROMÂNIA JUDEŢUL BACĂU PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU NR

  • Author
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ROMÂNIA JUDEŢUL BACĂU PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU NR

ROMÂNIA JUDEUL BACU PRIMARUL MUNICIPIULUI BACU NR. 118153 din 10.03.2021
PROIECT AVIZAT
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI
PROIECT DE HOTRÂRE privind aprobarea Organigramei i Statului de Funcii ale Centrului Bugetar Cree
Bacu
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACU
Având în vedere : - Referatul nr.628/02.03.2021 înaintat de Centrul Bugetar Cree Bacu ctre Primria Municipiului Bacu, prin care se solicit aprobarea Organigramei i Statului de Funcii ale Centrului Bugetar Cree Bacu; - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacu nr.118155/ 10.03.2021; - Raportul Direciei Juridice i Administraie Locale, înregistrat cu nr. 118159/1/10.03.2021 - Prevederile art. 44 alin. (1) lit.”b” , Anexa 1b), art.51 alin. (4) lit.”d”, art.53, art. 54 din H.G. nr.1252/ 2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a creselor si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolar, cu modificrile i completrile ulterioare; - Prevederile art. 40 alin.(1) din Legea nr. 53/ 2003 privind Codul Muncii cu modificrile i completrile ulterioare; - Prevederile art. 9 alin. (2) lit.”g” din Anexa 2 a H.G. nr. 867/ 2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum si a regulamentelor-cadru de organizare si functionare a serviciilor social ; - Prevederile art.12 alin. (1) din Legea nr. 263/ 2007 privind infiinarea, organizarea si funcionarea creselor; - Prevederile art. 140 alin. (1) i (3), ale art. 196 alin. (1), lit. a, ale art. 197 alin. (1), ale art.243 alin. (1), lit. a i b din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificat i completat;
În baza dispoziiilor art.129 alin. (2) lit. a i alin. (3) lit. c din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modificat i completat:
H O T R T E Art. 1 – Se aprob Organigrama Centrului Bugetar Cree Bacu, conform Anexei nr.1, parte integrant a prezentei hotrâri.
Art.3-Se aprob Statul de Funcii cu numrul de personal al Centrului Bugetar Cree Bacu, conform Anexei nr.2 , parte integrant a prezentei hotrâri. Art.4.- La data intrrii în vigoare a prezentei hotrâri, se abrog prevederile H.C.L. nr.41/2020. Art. 5. –Primarul Municipiului Bacu va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotrâri prin Centru Bugetar Cree Bacu. Art.6. - Prezenta hotrâre se comunic Primarului Municipiului Bacu, Direciei Economice i Centrului Bugetar Cree Bacu. Art. 7. – Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacu prezenta hotrâre se comunic în termen legal Instituiei Prefectului – Judeul Bacu pentru verificarea legalitii.
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACU LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU
Red.C.S/DS-I-A-2/EX.1
CONSILIUL LOCAL BACU PRIMAR
COMPARTIMENT CONTABILITATE – RESURSE UMANE
CONTABIL EF 1 INSPECTOR DE SPECIALIT. RESURSE-UMANE 1 CONTABIL 1 REFERENT 1 TOTAL PERSONAL 4 CONDUCERE 1 EXECUIE 3
DIRECTOR 1 TOTAL PERSONAL 1
CREA LETEA CREA NR. 3 CREA NR. 4 CREA NR. 6 CREA NR. 9
COORDONATOR PERSONAL DE SPECIALITATE 1 EXECUTIE 12 TOTAL PERSONAL 13
COMPARTIMENT JURIDIC-ADMINISTRATIV
CONSILIER JURIDIC 1 ADMINISTRATOR 1 1 MUNCITOR ÎNTREINERE I REPARII 1 TOTAL PERSONAL 3 CONDUCERE 0 EXECUIE 3
COMPARTIMENT MEDICAL I DE SPECIALITATE
MEDIC 1 PSIHOLOG 1 TOTAL PERSONAL 2 CONDUCERE 0 EXECUIE 2
TOTAL PERSONAL 119 DIN CARE PRIMARUL MUNICIPIULUI BACU DIRECTORUL CENTRULUI BUGETAR CREE BACU, PERSONAL CONDUCERE 8 LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU DIANA-ALINA BUGANU PERSONAL EXECUIE 111
CREA NR. 19
COORDONATOR PERSONAL DE SPECIALITATE 1 EXECUTIE 26 TOTAL PERSONAL 27
COORDONATOR PERSONAL DE SPECIALITATE 1 EXECUTIE 18 TOTAL PERSONAL 19
COORDONATOR PERSONAL DE SPECIALITATE 1 EXECUTIE 17 TOTAL PERSONAL 18
COORDONATOR PERSONAL DE SPECIALITATE 1 EXECUTIE 17 TOTAL PERSONAL 18
COORDONATOR PERSONAL DE SPECIALITATE 1 EXECUTIE 13 TOTAL PERSONAL 14
ROMÂNIA ANEXA NR. 2 JUDEUL BACU LA H.C.L. ___________/____.____.2021 CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACU PRIMRIA MUNICIPIULUI BACU
STAT DE FUNCII PENTRU CENTRUL BUGETAR CREE BACU
NR.
POST TREAPTA/
GRAD PROF.
NIVELUL STUDII-
1. DIRECTOR 1 II S TOTAL PERSONAL = 1 POST
COMPARTIMENT CONTABILITATE - RESURSE UMANE 1. CONTABIL EF 1 II S 2. INSP. DE SPECIALITATE
RESURSE UMANE 1 III S 3. CONTABIL 1 II M 4. REFERENT 1 II M
TOTAL PERSONAL = 4 POSTURI
COMPARTIMENT JURIDIC – ADMINISTRATIV 1. CONSILIER JURIDIC 1 I S 2. ADMINISTRATOR 1 I M 3. MUNCITOR ÎNTREINERE I
REPARAII 1 III M TOTAL PERSONAL = 3 POSTURI
COMPARTIMENT MEDICAL I DE SPECIALITATE 1. MEDIC (norm ½) 1 S 2. PSIHOLOG 1 S
TOTAL PERSONAL = 2 POSTURI
1 I/II dup caz S/SSD/P L
2. ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL 1 PRINCIPAL PL ASISTENT MEDICAL 2 PL
3. EDUCATOR-PUERICULTOR 2 PL 4. ÎNGRIJITOR COPII 15 PL/G/M 5. ÎNGRIJITOR CLDIRI 3 G/M 6. BUCTAR 2 I M 7. AJUTOR BUCTAR 1 III G/M
TOTAL PERSONAL = 27 LOCURI
1. COORDONATOR PERSONAL DE SPECIALITATE
1 I/II dup caz S/SSD/PL
2. ASISTENT MEDICAL 2 PL 3. EDUCATOR-PUERICULTOR 1 SSD/PL/M 4. ÎNGRIJITOR COPII 6 PL/G/M 5. ÎNGRIJITOR CLDIRI 2 G/M 6. BUCTAR 1 I M
TOTAL PERSONAL = 13 POSTURI
1. COORDONATOR PERSONAL DE SPECIALITATE
1 I/II dup caz S/SSD/PL
2. ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL 1 PRINCIPAL PL 3. ASISTENT MEDICAL 2 PL 4. EDUCATOR-PUERICULTOR 1 SSD/PL/M 5. ÎNGRIJITOR COPII 10 PL/G/M 6. ÎNGRIJITOR CLDIRI 2 G/M 7. BUCTAR 1 I M 8. AJUTOR BUCTAR 1 III G/M
TOTAL PERSONAL = 19 POSTURI
1. COORDONATOR PERSONAL DE SPECIALITATE
1 I/II dup caz S/SSD/PL
2. ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL 1 PRINCIPAL PL 3. ASISTENT MEDICAL 1 PL 4. EDUCATOR-PUERICULTOR 1 SSD/PL/M 5. ÎNGRIJITOR COPII 10 PL/G/M 6. ÎNGRIJITOR CLDIRI 2 G/M 7. BUCTAR 1 I M 8. AJUTOR BUCTAR 1 III G/M
TOTAL PERSONAL = 18 POSTURI
1. COORDONATOR PERSONAL DE SPECIALITATE
1 I/II dup caz S/SSD/PL
2. ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL 3 PRINCIPAL PL 3. EDUCATOR-PUERICULTOR 1 SSD/PL/M 4. ÎNGRIJITOR COPII 9 PL/G/M 5. ÎNGRIJITOR CLDIRI 2 G/M 6. BUCTAR 1 I M 7. AJUTOR BUCTAR 1 III G/M
TOTAL PERSONAL = 18 POSTURI
Statul de funcii al Centrului Bugetar Cree Bacu cuprinde un numr total de 119 de posturi, dintre care 8 posturi de conducere i 111 posturi de execuie. PRIMARUL MUNICIPIULUI BACU DIRECTOR CENTRU BUGETAR CREE BACU, LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU DIANA-ALINA BUGANU
CREA NR. 19
1. COORDONATOR PERSONAL DE SPECIALITATE
1 I/II dup caz S/SSD/PL
2. ASISTENT MEDICAL 2 PL 3. EDUCATOR-PUERICULTOR 1 SSD/PL/M 4. ÎNGRIJITOR COPII 7 PL/G/M 5. ÎNGRIJITOR CLDIRI 2 G/M 6. BUCTAR 1 I M
TOTAL PERSONAL = 14 POSTURI
ROMÂNIA JUDETUL BACU PRIMARUL MUNICIPIULUI BACU Nr. 118155/ 10.03.2021
EXPUNERE DE MOTIVE privind aprobarea Organigramei i Statului de Funcii ale Centrului Bugetar Cree
Bacu
Centrul Bugetar Cree Bacu este un serviciu public specializat în
servicii gratuite cu caracter social, medical i educaional, organizat ca
instituie public de interes municipal, cu personalitate juridic, în
subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacu, având ca scop
oferirea de servicii integrate de supraveghere, îngrijire i educaie
timpurie, fiind înfiinat în baza Hotrârii Consiliului Local Bacu nr.
127/16.07.2001.
Operaional Capital Uman, Axa 6, Educaie i competene, cu titlurile
”Dezvoltarea anteprecolar prin educaie” i ”Primii pai spre
educaie”, în valoare de 1.800.000 euro, proiecte care se afl în
perioada de implementare i pentru derularea crora este necesar s se
suplimenteze Organigrama i Statul de Funcii ale cu 5 posturi de
educator-puericultor.
Fa de cele prezentate anterior, rog autoritatea deliberativ s hotrasc.
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACU, LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU
N.O.P, B.S./Ds. I-A-2/ex.1
JUDEUL BACU SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACU DIRECIA JURIDIC I ADMINISTRAIE LOCAL Nr. 118159/1/ 10.03.2021
RAPORT
al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la proiectul de hotrâre privind aprobarea Organigramei i Statului de Funcii ale Centrului
Bugetar Cree Bacu Proiectul de hotrâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza: - Prevederilor art. 12 alin. (1) din Legea nr. 263 / 2007 privind înfiinarea, organizarea i funcionarea creelor, cu modificrile i completrile ulterioare, care precizeaz: Art.12 (1) Structura organizatorica, numarul de posturi si categoriile de personal pentru crese se aproba, dupa caz, prin hotarare a consiliului local sau prin hotarare a organelor de conducere a institutiilor publice sau a persoanelor fizice si juridice care le infiinteaza; -Prevederilor art. 44 alin. (1) lit.”b” , Anexa 1b), art.51 alin. (4) lit.”d”, art.53, art. 54 din H.G. nr.1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a creselor si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolar, cu modificrile i completrile ulterioare, care precizeaz: Art.44 (1) Structura orientativa a personalului din crese, ca unitati in care se ofera servicii de educatie anteprescolara, este formata din: b) personal didactic: educator-puericultor; ANEXA 1b) Estimarea numarului si a structurii pe functii a personalului necesar intr-o unitate cu 50 de copii +-----------------------------------------------------------------------+ ¦ Functia ¦ Nr. norme ¦ +-------------------------------+---------------------------------------¦ ¦Educator-puericultor ¦1 pe tura, la nivel de grupa ¦ +-------------------------------+---------------------------------------¦ Art.51 (4) In cazul creselor, directorul indeplineste urmatoarele atributii principale d) propune autoritatilor sau persoanelor juridice care au infiintat sau, dupa caz, finanteaza cresa aprobarea structurii organizatorice si a numarului de personal; Art. 53 (1) Educatorul-puericultor din cresa si din alte unitati de educatie anteprescolara are, in principal, urmatoarele atributii: a) realizeaza activitati de ingrijire si de stimulare psihomotorie a copiilor in vederea cresterii gradului de independenta; b) realizeaza activitati care vizeaza dezvoltarea comportamentului socio-afectiv; c) asigura formarea si perfectionarea comportamentului verbal; d) realizeaza programe care cuprind activitati ce urmaresc cresterea receptivitatii generale la stimuli in vederea dezvoltarii capacitatilor si atitudinilor in invatare; e) inregistreaza progresele realizate de copil in jurnalul acestuia; f) colaboreaza activ cu parintii/reprezentantii legali ai copiilor care frecventeaza unitatea. (2) Activitatea educatorului puericultor din cresa sau centru de zi este coordonata metodologic de consiliul profesoral din cadrul gradinitei desemnate de catre inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti pentru supervizarea activitatilor educationale. Art. 54(1) Educatorul-puericultor are obligatia de a comunica in scris parintilor/reprezentantilor legali ai copiilor, prin jurnalul de legatura al copilului, trimestrial
sau ori de cate ori este necesar, cel putin urmatoarele informatii, cu avizul directorului/sefului de centru: a) progresele realizate de copii pe cele 5 domenii de dezvoltare; b) starea emotionala si afectiva a copiilor; c) dificultati/deficiente identificate; d) orice alte elemente care necesita luarea unor masuri sau a caror cunoastere de catre parinti/reprezentanti legali este necesara pentru dezvoltarea armonioasa a copiilor. (2)Educatorul-puericultor poate comunica prin orice mijloace de comunicare parintilor/reprezentantilor legali ai copiilor informatii cu privire la activitatile desfasurate cu copiii si rezultatele acestora; -Prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 53/ 2003 privind Codul Muncii cu modificrile i completrile ulterioare, care precizeaz c: Art.40(1) Angajatorul are, în principal, urmtoarele drepturi:
a) s stabileasc organizarea i funcionarea unitii; -Prevederilor art. 9 alin. (2) lit.”g” din Anexa 2 a H.G. nr. 867/ 2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum si a regulamentelor-cadru de organizare si functionare a serviciilor social, care precizeza c: Art.9 (2) Atributiile personalului de conducere sunt: g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice si a numarului de personal; -Prevederilor art. 140 alin. (1) i (3), art. 196 alin. (1) lit a, art. 197 alin. (1), art. 243 alin. (1) lit.a i b din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, care precizeaz: Art. 140 (1) Dup desfurarea edinei, hotrârile consiliului local se semneaz de ctre preedintele de edin i se contrasemneaz, pentru legalitate, de ctre secretarul general al unitii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. (3)Secretarul general al unitii/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu contrasemneaz hotrârea în cazul în care consider c aceasta este ilegal. În acest caz, în urmtoarea edin a consiliului local, depune în scris i expune în faa acestuia opinia sa motivat, care se consemneaz în procesul-verbal al edinei. Art. 196 (1) In exercitarea atribuiilor ce le revin, autoritile administraiei publice locale adopt sau emit, dup caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, dup cum urmeaz: a) consiliul local i consiliul judeean adopt hotrâri. Art. 197 (1) Secretarul general al unitii/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunic actele administrative prevazute la art. 196 alin. (1) prefectului in cel mult 10 zile lucrtoare de la data adoptrii, respectiv emiterii. Art. 243 (1) Secretarul general al unitii/subdiviziunii administrativ-teritoriale îndeplinete, în condiiile legii, urmtoarele atribuii: a) avizeaz proiectele de hotrâri i contrasemneaz pentru legalitate dispoziiile primarului, respectiv ale preedintelui consiliului judeean, hotrârile consiliului local, respectiv ale consiliului judeean, dup caz. b) particip la edinele consiliului local, respectiv ale consiliului judeean Hotrârea Guvernului sau a consiliului judeean. -Prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a, alin. (3) lit.c din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, modificat i completat, care precizeaz: Art. 129 (2) Consiliul local exercit urmtoarele categorii de atribuii: a) atributii privind unitatea administrativ-teritoriala, organizarea proprie, precum si organizarea si functionarea aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor publice de interes local si ale societatilor si regiilor autonome de interes local ; (3) În exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (2) lit. a), consiliul local: c) aproba, in conditiile legii, la propunerea primarului, infiintarea, organizarea si statul de functii ale aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor publice de interes local,
reorganizarea si statul de functii ale regiilor autonome de interes local, precum si infiintarea, reorganizarea sau desfiintarea de societati de interes local si statul de functii al acestora; - i poate fi supus dezbaterii.
DIRECTOR EXECUTIV CIPRIAN FANTAZ
CTRE
DIRECIA JURIDIC I ADMINISTRAIE LOCAL
Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3), alin. (4) i alin. (5) din OUG
nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, modificat i completat, v informm
c v-a fost transmis pe e-mail proiectul de hotrâre privind aprobarea
Organigramei i Statului de Funcii ale Centrului Bugetar Cree Bacu, în vederea
analizrii i întocmirii rapoartelor de specialitate.
V rugm ca pân la data de 10.03.2021 s le depunei în format letric la
Secretarul General al Municipiului Bacu.
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACU SECRETARUL GENERAL LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU AL MUNICIPIULUI BACU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI
CENTRUL BUGETAR CREE BACU Bacu, str. Pictor Ion Andreescu, nr. 5, judeul Bacu, C.I.F. 14051446
MUNICIPIUL BACU
Lucian – Daniel STANCIU – VIZITEU
Ctre PRIMRIA MUNICIPIULUI BACU
COMPARTIMENTUL DE ANALIZ I RELAII CU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACU
REFERAT la proiectul de hotrâre privind aprobarea ORGANIGRAMEI i STATULUI DE FUNCII ALE CENTRULUI BUGETAR CREE BACU
Centrul Bugetar Cree Bacu este un serviciu public specializat în servicii gratuite cu caracter social, medical i educaional, cu personalitate juridic, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacu, având ca scop oferirea de servicii integrate de supraveghere, îngrijire i educaie timpurie, fiind înfiinat în baza Hotrârii Consiliului Local Bacu nr. 127/16.07.2001 i are în subordine la ora acual 6 uniti tip cre: CREA NR. 3, cu sediul în Bacu, str. Pictor Andreescu, nr. 5, judeul Bacu, CREA NR. 4, cu sediul în Bacu, str. Carpai, nr. 8, judeul Bacu, CREA NR. 6, cu sediul în Bacu, str. Alexandru cel Bun, nr. 10, judeul Bacu, CREA NR. 9, cu sediul în Bacu, str. Ozanei, nr. 9, judeul Bacu, CREA NR. 19, cu sediul în Bacu, str. Costache Negri, nr. 1, judeul Bacu i CREA “LETEA”, cu sediul în Bacu, str. Letea, nr. 24, judeul Bacu. Având în vedere prevederile: - Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului pltit din fonduri publice, cu modificrile i completrile ulterioare, - H.G. nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare i funcionare a creelor i a altor uniti de educaie timpurie anteprecolar, cu modificrile i completrile ulterioare, - Legii nr. 263/2007 privind înfiinarea, organizarea i funcionarea creelor, cu modificrile i completrile ulterioare, - H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum i a regulamentelor-cadru de organizare i funcionare a serviciilor sociale, cu modificrile i completrile ulterioare, - Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, cu modificrile i completrile ulterioare, - O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificrile i completrile ulterioare,
Luând în considerare: - faptul c U.A.T. municipiul Bacu a depus 2 proiecte în cadrul Programului Operaional Capital Uman, Axa 6, Educaie i competene, cu titlurile “Dezvoltarea anteprecolar prin educaie” i “Primii pai spre educaie”, în valoare de 1.800.000 Euro, acestea fiind în perioada de implementare, iar pentru atingerea obiectivelor acestor proiecte mai sus menionate fiind necesar suplimentarea Organigramei instituiei cu 5 posturi de educator-puericultor,
- H.C.L. nr. 41/28.02.2020 privind aprobarea Organigramei i a Statului de Funcii ale Centrului Bugetar Cree Bacu completat prin H.C.L. nr. 73/30.04.2020, - art. 44 alin. (1) lit. b) din H.G. nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare i funcionare a creelor i a altor uniti de educaie timpurie anteprecolar care prevede c structura orientativ a personalului din cree este format i din personal didactic educator- puericultor, - Anexa 1b) din H.G. nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare i funcionare a creelor i a altor uniti de educaie timpurie anteprecolar conform creia în estimarea numrului i a structurii pe funcii a personalului necesar într-o unitate cu 50 de copii apare i funcia de educator puericultor: ________________________________________________________ | Funcia | Nr. norme | |______________________|_________________________________| | Educator-puericultor | 1 pe tur, la nivel de grup | |______________________|_________________________________| - art. 53 i art. 54 din H.G. nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare i funcionare a creelor i a altor uniti de educaie timpurie anteprecolar prin care sunt stabilite atribuiile principale i obligaiile educatorului-puericultor. - art. 40 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii prin care angajatorul are dreptul de a stabili organizarea i funcionarea unitii, - art. 51 alin. (4), lit. “d” din H.G. nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare i funcionare a creelor i a altor uniti de educaie timpurie anteprecolar i art. 9 alin. (2) lit. “g” din anexa 2 a H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum i a regulamentelor-cadru de organizare i funcionare a serviciilor sociale prin care atribuia Directorului Centrului Bugetar Cree Bacu este de a propune autoritilor sau persoanelor juridice care au înfiinat sau, dup caz, finaneaz crea aprobarea structurii organizatorice i a numrului de personal, În temeiul art. 12 alin. (1) din Legea nr. 263/2007 privind înfiinarea, organizarea i funcionarea creelor, cu modificrile i completrile ulterioare conform cruia structura organizatoric, numrul de posturi i categoriile de personal pentru cree se aprob prin hotrâre a consiliului local (...),
V înaintm spre aprobare prezentul referat prin care Organigrama i Statul de Funcii ale Centrului Bugetar Cree Bacu prezint urmtoarea modificare: înfiinarea a 5 (cinci) posturi contratuale de execuie de EDUCATOR-PUERICULTOR, câte o funcie angajat în cadrul creelor nr. 4, nr. 6, nr. 9, nr. 19 i “Letea”.
La data aprobrii noului Stat de funcii i Organigramei Centrului Bugetar Cree Bacu se
abrog H.C.L. nr. 41/28.02.2020 privind aprobarea Organigramei i a Statului de Funcii ale Centrului Bugetar Cree Bacu completat prin H.C.L. nr. 73/30.04.2020.
În temeiul art. 12 alin. (1) din Legea nr. 263/2007 privind înfiinarea, organizarea i
funcionarea creelor, cu modificrile i completrile ulterioare, prin prezenta v rugm s
aprobai prezentul referat i s iniiai proiect de H.C.L. privind aprobarea Organigramei (anexa nr. 1) i a Statului de Funcii ale Centrului Bugetar Cree Bacu (anexa nr. 2).
DIRECTOR,
Având în vedere :
STAT DE FUNCTII CRESE MARTIE 2021
STAT DE FUNCTII CRESE MARTIE 2021
STAT DE FUNCTII CRESE MARTIE 2021
PROIECT ORGANIGRAMA CRESA