14
ROMÂNIA JUDEŢUL BACĂU PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU NR. 118153 din 10.03.2021 PROIECT AVIZAT SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei și Statului de Funcții ale Centrului Bugetar Creșe Bacău CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU Având în vedere : - Referatul nr.628/02.03.2021 înaintat de Centrul Bugetar Creșe Bacău către Primăria Municipiului Bacău, prin care se solicită aprobarea Organigramei și Statului de Funcții ale Centrului Bugetar Creșe Bacău; - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău nr.118155/ 10.03.2021; - Raportul Direcției Juridice și Administrație Locale, înregistrat cu nr. 118159/1/10.03.2021 - Prevederile art. 44 alin. (1) lit.”b” , Anexa 1b), art.51 alin. (4) lit.”d”, art.53, art. 54 din H.G. nr.1252/ 2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a creselor si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolară, cu modificările și completările ulterioare; - Prevederile art. 40 alin.(1) din Legea nr. 53/ 2003 privind Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare; - Prevederile art. 9 alin. (2) lit.”g” din Anexa 2 a H.G. nr. 867/ 2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum si a regulamentelor-cadru de organizare si functionare a serviciilor social ; - Prevederile art.12 alin. (1) din Legea nr. 263/ 2007 privind inființarea, organizarea si funcționarea creselor; - Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1), lit. ʺaʺ, ale art. 197 alin. (1), ale art.243 alin. (1), lit. ʺaʺ și ʺbʺ din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată și completată; În baza dispozițiilor art.129 alin. (2) lit. ʺaʺ și alin. (3) lit. ʺcʺ din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modificată și completată: H O T Ă R Ă Ş T E Art. 1 – Se aprobă Organigrama Centrului Bugetar Creșe Bacău, conform Anexei nr.1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ROMÂNIA JUDEŢUL BACĂU PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU NR

  • Upload
    others

  • View
    10

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ROMÂNIA JUDEŢUL BACĂU PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU NR

ROMÂNIA JUDEŢUL BACĂU PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU NR. 118153 din 10.03.2021

PROIECT AVIZAT

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei și Statului de Funcții ale Centrului Bugetar Creșe

Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere : - Referatul nr.628/02.03.2021 înaintat de Centrul Bugetar Creșe Bacău către Primăria Municipiului Bacău, prin care se solicită aprobarea Organigramei și Statului de Funcții ale Centrului Bugetar Creșe Bacău; - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău nr.118155/ 10.03.2021; - Raportul Direcției Juridice și Administrație Locale, înregistrat cu nr. 118159/1/10.03.2021 - Prevederile art. 44 alin. (1) lit.”b” , Anexa 1b), art.51 alin. (4) lit.”d”, art.53, art. 54 din H.G. nr.1252/ 2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a creselor si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolară, cu modificările și completările ulterioare; - Prevederile art. 40 alin.(1) din Legea nr. 53/ 2003 privind Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare; - Prevederile art. 9 alin. (2) lit.”g” din Anexa 2 a H.G. nr. 867/ 2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum si a regulamentelor-cadru de organizare si functionare a serviciilor social ; - Prevederile art.12 alin. (1) din Legea nr. 263/ 2007 privind inființarea, organizarea si funcționarea creselor; - Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1), lit. ʺaʺ, ale art. 197 alin. (1), ale art.243 alin. (1), lit. ʺaʺ și ʺbʺ din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată și completată;

În baza dispozițiilor art.129 alin. (2) lit. ʺaʺ și alin. (3) lit. ʺcʺ din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modificată și completată:

H O T Ă R Ă Ş T E Art. 1 – Se aprobă Organigrama Centrului Bugetar Creșe Bacău, conform Anexei nr.1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Page 2: ROMÂNIA JUDEŢUL BACĂU PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU NR

Art.3-Se aprobă Statul de Funcții cu numărul de personal al Centrului Bugetar Creșe Bacău, conform Anexei nr.2 , parte integrantă a prezentei hotărâri. Art.4.- La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă prevederile H.C.L. nr.41/2020. Art. 5. –Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Centru Bugetar Creșe Bacău. Art.6. - Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Bacău, Direcției Economice și Centrului Bugetar Creșe Bacău. Art. 7. – Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului – Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU

Red.C.S/DS-I-A-2/EX.1

Page 3: ROMÂNIA JUDEŢUL BACĂU PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU NR

ROMÂNIA ANEXA NR. 1 JUDEȚUL BACĂU

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU LA H.C.L. _________/____.____.2021

CONSILIUL LOCAL BACĂU PRIMAR

COMPARTIMENT CONTABILITATE – RESURSE UMANE

CONTABIL ȘEF 1 INSPECTOR DE SPECIALIT. RESURSE-UMANE 1 CONTABIL 1 REFERENT 1 TOTAL PERSONAL 4 CONDUCERE 1 EXECUȚIE 3

DIRECTOR 1 TOTAL PERSONAL 1

CREȘA LETEA CREȘA NR. 3 CREȘA NR. 4 CREȘA NR. 6 CREȘA NR. 9

COORDONATOR PERSONAL DE SPECIALITATE 1 EXECUTIE 12 TOTAL PERSONAL 13

COMPARTIMENT JURIDIC-ADMINISTRATIV

CONSILIER JURIDIC 1 ADMINISTRATOR 1 1 MUNCITOR ÎNTREŢINERE ŞI REPARĂŢII 1 TOTAL PERSONAL 3 CONDUCERE 0 EXECUȚIE 3

COMPARTIMENT MEDICAL ȘI DE SPECIALITATE

MEDIC 1 PSIHOLOG 1 TOTAL PERSONAL 2 CONDUCERE 0 EXECUȚIE 2

TOTAL PERSONAL 119 DIN CARE PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU DIRECTORUL CENTRULUI BUGETAR CREȘE BACĂU, PERSONAL CONDUCERE 8 LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU DIANA-ALINA BUGANU PERSONAL EXECUȚIE 111

CREȘA NR. 19

COORDONATOR PERSONAL DE SPECIALITATE 1 EXECUTIE 26 TOTAL PERSONAL 27

COORDONATOR PERSONAL DE SPECIALITATE 1 EXECUTIE 18 TOTAL PERSONAL 19

COORDONATOR PERSONAL DE SPECIALITATE 1 EXECUTIE 17 TOTAL PERSONAL 18

COORDONATOR PERSONAL DE SPECIALITATE 1 EXECUTIE 17 TOTAL PERSONAL 18

COORDONATOR PERSONAL DE SPECIALITATE 1 EXECUTIE 13 TOTAL PERSONAL 14

Page 4: ROMÂNIA JUDEŢUL BACĂU PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU NR

ROMÂNIA ANEXA NR. 2 JUDEȚUL BACĂU LA H.C.L. ___________/____.____.2021 CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

STAT DE FUNCȚII PENTRU CENTRUL BUGETAR CREȘE BACĂU

NR.

CRT. STRUCTURA FUNCȚIA CONTRACTUALĂ NR.

POST TREAPTA/

GRAD PROF.

NIVELUL STUDII-

LOR DE CONDUCERE DE EXECUȚIE CONDUCERE

1. DIRECTOR 1 II S TOTAL PERSONAL = 1 POST

COMPARTIMENT CONTABILITATE - RESURSE UMANE 1. CONTABIL ȘEF 1 II S 2. INSP. DE SPECIALITATE

RESURSE UMANE 1 III S 3. CONTABIL 1 II M 4. REFERENT 1 II M

TOTAL PERSONAL = 4 POSTURI

COMPARTIMENT JURIDIC – ADMINISTRATIV 1. CONSILIER JURIDIC 1 I S 2. ADMINISTRATOR 1 I M 3. MUNCITOR ÎNTREȚINERE ȘI

REPARAȚII 1 III M TOTAL PERSONAL = 3 POSTURI

COMPARTIMENT MEDICAL ȘI DE SPECIALITATE 1. MEDIC (normă ½) 1 S 2. PSIHOLOG 1 S

TOTAL PERSONAL = 2 POSTURI

CREȘA NR. 3

1. COORDONATOR PERSONAL DE SPECIALITATE

1 I/II după caz S/SSD/PL

2. ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL 1 PRINCIPAL PL ASISTENT MEDICAL 2 PL

3. EDUCATOR-PUERICULTOR 2 PL 4. ÎNGRIJITOR COPII 15 PL/G/M 5. ÎNGRIJITOR CLĂDIRI 3 G/M 6. BUCĂTAR 2 I M 7. AJUTOR BUCĂTAR 1 III G/M

TOTAL PERSONAL = 27 LOCURI

Page 5: ROMÂNIA JUDEŢUL BACĂU PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU NR

CREȘA NR. LETEA

1. COORDONATOR PERSONAL DE SPECIALITATE

1 I/II după caz S/SSD/PL

2. ASISTENT MEDICAL 2 PL 3. EDUCATOR-PUERICULTOR 1 SSD/PL/M 4. ÎNGRIJITOR COPII 6 PL/G/M 5. ÎNGRIJITOR CLĂDIRI 2 G/M 6. BUCĂTAR 1 I M

TOTAL PERSONAL = 13 POSTURI

CREȘA NR. 4

1. COORDONATOR PERSONAL DE SPECIALITATE

1 I/II după caz S/SSD/PL

2. ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL 1 PRINCIPAL PL 3. ASISTENT MEDICAL 2 PL 4. EDUCATOR-PUERICULTOR 1 SSD/PL/M 5. ÎNGRIJITOR COPII 10 PL/G/M 6. ÎNGRIJITOR CLĂDIRI 2 G/M 7. BUCĂTAR 1 I M 8. AJUTOR BUCĂTAR 1 III G/M

TOTAL PERSONAL = 19 POSTURI

CREȘA NR. 6

1. COORDONATOR PERSONAL DE SPECIALITATE

1 I/II după caz S/SSD/PL

2. ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL 1 PRINCIPAL PL 3. ASISTENT MEDICAL 1 PL 4. EDUCATOR-PUERICULTOR 1 SSD/PL/M 5. ÎNGRIJITOR COPII 10 PL/G/M 6. ÎNGRIJITOR CLĂDIRI 2 G/M 7. BUCĂTAR 1 I M 8. AJUTOR BUCĂTAR 1 III G/M

TOTAL PERSONAL = 18 POSTURI

CREȘA NR. 9

1. COORDONATOR PERSONAL DE SPECIALITATE

1 I/II după caz S/SSD/PL

2. ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL 3 PRINCIPAL PL 3. EDUCATOR-PUERICULTOR 1 SSD/PL/M 4. ÎNGRIJITOR COPII 9 PL/G/M 5. ÎNGRIJITOR CLĂDIRI 2 G/M 6. BUCĂTAR 1 I M 7. AJUTOR BUCĂTAR 1 III G/M

TOTAL PERSONAL = 18 POSTURI

Page 6: ROMÂNIA JUDEŢUL BACĂU PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU NR

Statul de funcții al Centrului Bugetar Creșe Bacău cuprinde un număr total de 119 de posturi, dintre care 8 posturi de conducere și 111 posturi de execuție. PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU DIRECTOR CENTRU BUGETAR CREȘE BACĂU, LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU DIANA-ALINA BUGANU

CREȘA NR. 19

1. COORDONATOR PERSONAL DE SPECIALITATE

1 I/II după caz S/SSD/PL

2. ASISTENT MEDICAL 2 PL 3. EDUCATOR-PUERICULTOR 1 SSD/PL/M 4. ÎNGRIJITOR COPII 7 PL/G/M 5. ÎNGRIJITOR CLĂDIRI 2 G/M 6. BUCĂTAR 1 I M

TOTAL PERSONAL = 14 POSTURI

Page 7: ROMÂNIA JUDEŢUL BACĂU PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU NR

ROMÂNIA JUDETUL BACĂU PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU Nr. 118155/ 10.03.2021

EXPUNERE DE MOTIVE privind aprobarea Organigramei și Statului de Funcții ale Centrului Bugetar Creșe

Bacău

Centrul Bugetar Creșe Bacău este un serviciu public specializat în

servicii gratuite cu caracter social, medical și educațional, organizat ca

instituție publică de interes municipal, cu personalitate juridică, în

subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău, având ca scop

oferirea de servicii integrate de supraveghere, îngrijire și educație

timpurie, fiind înființat în baza Hotărârii Consiliului Local Bacău nr.

127/16.07.2001.

U.A.T. Bacău a depus două proiecte, în cadrul Programului

Operațional Capital Uman, Axa 6, Educație și competențe, cu titlurile

”Dezvoltarea antepreșcolară prin educație” și ”Primii pași spre

educație”, în valoare de 1.800.000 euro, proiecte care se află în

perioada de implementare și pentru derularea cărora este necesar să se

suplimenteze Organigrama și Statul de Funcții ale cu 5 posturi de

educator-puericultor.

Față de cele prezentate anterior, rog autoritatea deliberativă să hotărască.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU

N.O.P, B.S./Ds. I-A-2/ex.1

Page 8: ROMÂNIA JUDEŢUL BACĂU PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU NR

ROMÂNIA

JUDEŢUL BACĂU SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ Nr. 118159/1/ 10.03.2021

RAPORT

al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de Funcții ale Centrului

Bugetar Creșe Bacău Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza: - Prevederilor art. 12 alin. (1) din Legea nr. 263 / 2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, cu modificările și completările ulterioare, care precizează: Art.12 (1) Structura organizatorica, numarul de posturi si categoriile de personal pentru crese se aproba, dupa caz, prin hotarare a consiliului local sau prin hotarare a organelor de conducere a institutiilor publice sau a persoanelor fizice si juridice care le infiinteaza; -Prevederilor art. 44 alin. (1) lit.”b” , Anexa 1b), art.51 alin. (4) lit.”d”, art.53, art. 54 din H.G. nr.1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a creselor si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolară, cu modificările și completările ulterioare, care precizează: Art.44 (1) Structura orientativa a personalului din crese, ca unitati in care se ofera servicii de educatie anteprescolara, este formata din: b) personal didactic: educator-puericultor; ANEXA 1b) Estimarea numarului si a structurii pe functii a personalului necesar intr-o unitate cu 50 de copii +-----------------------------------------------------------------------+ ¦ Functia ¦ Nr. norme ¦ +-------------------------------+---------------------------------------¦ ¦Educator-puericultor ¦1 pe tura, la nivel de grupa ¦ +-------------------------------+---------------------------------------¦ Art.51 (4) In cazul creselor, directorul indeplineste urmatoarele atributii principale d) propune autoritatilor sau persoanelor juridice care au infiintat sau, dupa caz, finanteaza cresa aprobarea structurii organizatorice si a numarului de personal; Art. 53 (1) Educatorul-puericultor din cresa si din alte unitati de educatie anteprescolara are, in principal, urmatoarele atributii: a) realizeaza activitati de ingrijire si de stimulare psihomotorie a copiilor in vederea cresterii gradului de independenta; b) realizeaza activitati care vizeaza dezvoltarea comportamentului socio-afectiv; c) asigura formarea si perfectionarea comportamentului verbal; d) realizeaza programe care cuprind activitati ce urmaresc cresterea receptivitatii generale la stimuli in vederea dezvoltarii capacitatilor si atitudinilor in invatare; e) inregistreaza progresele realizate de copil in jurnalul acestuia; f) colaboreaza activ cu parintii/reprezentantii legali ai copiilor care frecventeaza unitatea. (2) Activitatea educatorului puericultor din cresa sau centru de zi este coordonata metodologic de consiliul profesoral din cadrul gradinitei desemnate de catre inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti pentru supervizarea activitatilor educationale. Art. 54(1) Educatorul-puericultor are obligatia de a comunica in scris parintilor/reprezentantilor legali ai copiilor, prin jurnalul de legatura al copilului, trimestrial

Page 9: ROMÂNIA JUDEŢUL BACĂU PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU NR

sau ori de cate ori este necesar, cel putin urmatoarele informatii, cu avizul directorului/sefului de centru: a) progresele realizate de copii pe cele 5 domenii de dezvoltare; b) starea emotionala si afectiva a copiilor; c) dificultati/deficiente identificate; d) orice alte elemente care necesita luarea unor masuri sau a caror cunoastere de catre parinti/reprezentanti legali este necesara pentru dezvoltarea armonioasa a copiilor. (2)Educatorul-puericultor poate comunica prin orice mijloace de comunicare parintilor/reprezentantilor legali ai copiilor informatii cu privire la activitatile desfasurate cu copiii si rezultatele acestora; -Prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 53/ 2003 privind Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare, care precizează că: Art.40(1) Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:

a) să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii; -Prevederilor art. 9 alin. (2) lit.”g” din Anexa 2 a H.G. nr. 867/ 2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum si a regulamentelor-cadru de organizare si functionare a serviciilor social, care precizezaă că: Art.9 (2) Atributiile personalului de conducere sunt: g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice si a numarului de personal; -Prevederilor art. 140 alin. (1) și (3), art. 196 alin. (1) lit ʺaʺ, art. 197 alin. (1), art. 243 alin. (1) lit.ʺaʺ și ʺbʺ din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, care precizează: Art. 140 (1) După desfăşurarea şedinţei, hotărârile consiliului local se semnează de către preşedintele de şedinţă şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. (3)Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu contrasemnează hotărârea în cazul în care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, în următoarea şedinţă a consiliului local, depune în scris şi expune în faţa acestuia opinia sa motivată, care se consemnează în procesul-verbal al şedinţei. Art. 196 (1) In exercitarea atribuțiilor ce le revin, autoritățile administrației publice locale adoptă sau emit, după caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, după cum urmează: a) consiliul local și consiliul județean adoptă hotărâri. Art. 197 (1) Secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunică actele administrative prevazute la art. 196 alin. (1) prefectului in cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării, respectiv emiterii. Art. 243 (1) Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii: a) avizează proiectele de hotărâri şi contrasemnează pentru legalitate dispoziţiile primarului, respectiv ale preşedintelui consiliului judeţean, hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean, după caz. b) participă la şedinţele consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean Hotărârea Guvernului sau a consiliului județean. -Prevederilor art. 129 alin. (2) lit.ʺ aʺ, alin. (3) lit.ʺcʺ din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, modificată și completată, care precizează: Art. 129 (2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: a) atributii privind unitatea administrativ-teritoriala, organizarea proprie, precum si organizarea si functionarea aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor publice de interes local si ale societatilor si regiilor autonome de interes local ; (3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local: c) aproba, in conditiile legii, la propunerea primarului, infiintarea, organizarea si statul de functii ale aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor publice de interes local,

Page 10: ROMÂNIA JUDEŢUL BACĂU PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU NR

reorganizarea si statul de functii ale regiilor autonome de interes local, precum si infiintarea, reorganizarea sau desfiintarea de societati de interes local si statul de functii al acestora; - și poate fi supus dezbaterii.

DIRECTOR EXECUTIV CIPRIAN FANTAZĂ

Red.C.S/DS-I-A-2/EX.1

Page 11: ROMÂNIA JUDEŢUL BACĂU PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU NR

ROMÂNIA JUDEȚUL BACĂU PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU NR. 118159 din 10.03.2021

CĂTRE

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ

Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3), alin. (4) și alin. (5) din OUG

nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, modificată și completată, vă informăm

că v-a fost transmis pe e-mail proiectul de hotărâre privind aprobarea

Organigramei și Statului de Funcții ale Centrului Bugetar Creșe Bacău, în vederea

analizării și întocmirii rapoartelor de specialitate.

Vă rugăm ca până la data de 10.03.2021 să le depuneți în format letric la

Secretarul General al Municipiului Bacău.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU SECRETARUL GENERAL LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU AL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

Page 12: ROMÂNIA JUDEŢUL BACĂU PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU NR

CENTRUL BUGETAR CREȘE BACĂU Bacău, str. Pictor Ion Andreescu, nr. 5, județul Bacău, C.I.F. 14051446

MUNICIPIUL BACĂU

telefon 0234.551.939; e-mail: [email protected]

AS

Nr. _________ / 02.03.2021

APROB, PRIMAR

Lucian – Daniel STANCIU – VIZITEU

Către PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

COMPARTIMENTUL DE ANALIZĂ ȘI RELAȚII CU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

REFERAT la proiectul de hotărâre privind aprobarea ORGANIGRAMEI și STATULUI DE FUNCȚII ALE CENTRULUI BUGETAR CREȘE BACĂU

Centrul Bugetar Creşe Bacău este un serviciu public specializat în servicii gratuite cu caracter social, medical și educațional, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău, având ca scop oferirea de servicii integrate de supraveghere, îngrijire și educație timpurie, fiind înfiinţat în baza Hotărârii Consiliului Local Bacău nr. 127/16.07.2001 și are în subordine la ora acuală 6 unităţi tip creşă: CREȘA NR. 3, cu sediul în Bacău, str. Pictor Andreescu, nr. 5, județul Bacău, CREȘA NR. 4, cu sediul în Bacău, str. Carpați, nr. 8, județul Bacău, CREȘA NR. 6, cu sediul în Bacău, str. Alexandru cel Bun, nr. 10, județul Bacău, CREȘA NR. 9, cu sediul în Bacău, str. Ozanei, nr. 9, județul Bacău, CREȘA NR. 19, cu sediul în Bacău, str. Costache Negri, nr. 1, județul Bacău și CREȘA “LETEA”, cu sediul în Bacău, str. Letea, nr. 24, județul Bacău. Având în vedere prevederile: - Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, - H.G. nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară, cu modificările și completările ulterioare, - Legii nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, cu modificările și completările ulterioare, - H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare, - Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare, - O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Page 13: ROMÂNIA JUDEŢUL BACĂU PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU NR

Luând în considerare: - faptul că U.A.T. municipiul Bacău a depus 2 proiecte în cadrul Programului Operațional Capital Uman, Axa 6, Educație și competențe, cu titlurile “Dezvoltarea antepreșcolară prin educație” și “Primii pași spre educație”, în valoare de 1.800.000 Euro, acestea fiind în perioada de implementare, iar pentru atingerea obiectivelor acestor proiecte mai sus menționate fiind necesară suplimentarea Organigramei instituției cu 5 posturi de educator-puericultor,

- H.C.L. nr. 41/28.02.2020 privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Centrului Bugetar Creșe Bacău completată prin H.C.L. nr. 73/30.04.2020, - art. 44 alin. (1) lit. b) din H.G. nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară care prevede că structura orientativă a personalului din creşe este formată și din personal didactic educator-puericultor, - Anexa 1b) din H.G. nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară conform căreia în estimarea numărului şi a structurii pe funcţii a personalului necesar într-o unitate cu 50 de copii apare și funcția de educator puericultor: ________________________________________________________ | Funcţia | Nr. norme | |______________________|_________________________________| | Educator-puericultor | 1 pe tură, la nivel de grupă | |______________________|_________________________________| - art. 53 și art. 54 din H.G. nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară prin care sunt stabilite atribuțiile principale și obligațiile educatorului-puericultor. - art. 40 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii prin care angajatorul are dreptul de a stabili organizarea şi funcţionarea unităţii, - art. 51 alin. (4), lit. “d” din H.G. nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară și art. 9 alin. (2) lit. “g” din anexa 2 a H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale prin care atribuția Directorului Centrului Bugetar Creșe Bacău este de a propune autorităţilor sau persoanelor juridice care au înfiinţat sau, după caz, finanţează creşa aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal, În temeiul art. 12 alin. (1) din Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, cu modificările și completările ulterioare conform căruia structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal pentru creşe se aprobă prin hotărâre a consiliului local (...),

Vă înaintăm spre aprobare prezentul referat prin care Organigrama și Statul de Funcții ale Centrului Bugetar Creșe Bacău prezintă următoarea modificare: înființarea a 5 (cinci) posturi contratuale de execuție de EDUCATOR-PUERICULTOR, câte o funcție angajată în cadrul creșelor nr. 4, nr. 6, nr. 9, nr. 19 și “Letea”.

La data aprobării noului Stat de funcții și Organigramei Centrului Bugetar Creşe Bacău se

abrogă H.C.L. nr. 41/28.02.2020 privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Centrului Bugetar Creșe Bacău completată prin H.C.L. nr. 73/30.04.2020.

În temeiul art. 12 alin. (1) din Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi

funcţionarea creşelor, cu modificările și completările ulterioare, prin prezenta vă rugăm să

Page 14: ROMÂNIA JUDEŢUL BACĂU PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU NR

aprobați prezentul referat și să inițiați proiect de H.C.L. privind aprobarea Organigramei (anexa nr. 1) şi a Statului de Funcţii ale Centrului Bugetar Creşe Bacău (anexa nr. 2).

DIRECTOR,

Diana-Alina BUGANU

CONSILIER JURIDIC, Dan-Viorel TUDOSE