6
ROMANIA JUDETUL NEAMT CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GADINTI Tel/fa x 0233765t55 e_mail:[email protected] - a[44 alin.( ] ), arr.46 atin.(3) din Legea nr.2.t312006, pr.ivind finantete publice locale:; Examinand prgiectul de hotarare si expunerea de'motive ale primarului con1un"i Gadinti precun] si raportul de specialitate inregistrat sub nr.l57l/21.03.2019 intocmit de dl.David Gheorghe-cabriel - inspctor de specialitate din cadrul aoaratului de specialitate al prirnarului comunei Gadinti si avizul favorabil al comisiilor de specialitate: HOTARARE privind aprobarea rearizarii studiului de fezab itate pentru realizarea investitiei _ "MODERNIZARE STRAZI DE INTERES LOCAL IN 'OMUNA GADINTI, "IUNT UT- NEAMT' CONSILIUL LOCAL al comunei GADfNit, judetul NEAMT; atineatul i+;.lit.,,a', si ,,d,,din Legea nr.2l512001 repLrblicata In temeiul dispoziJiilor art. 45 sr art.ll5 din Avand in vedere: - an. l6 alin.(1). alin.(2). lit.,,b". coroborat cu priv ind adrninistralra pu b lica locara; republicatd,cu_completarile si modifi carile ulterioare; Legea administraliei publice locale nr. Zl5lZ0Ol, HOTARA$rE: Art'l Se aproba realizarea studiului de fezabilitate in vederea demararii investitiei "MODERNIZARE STRAZI DE INTERES LOCAL IN CbMUNA GADINTI, JUDETUL NEAMT" , Art'2 Prezenta hotarare se comunica institutiei p.efe"tL,lui NEAMT pentru exercitarea controjului cu privire la Iegalitate si se aduce la cunostinta_pub ti"u -piin"ansure la sedjul coNSILIUI-ul LocAL CADINTI, prin grija secretarului cornunei CADINTI,.iua.iriil'gniVf :ua.,,,r NtlNirlu aducerea la indeplinire a Brezentei hotdriri se insercineaza primarul comunei cADINTI, PRE$EDINTELE DE SEDINTA Astanei Co Nr.7 NOTA: Contrasemneazd: SECRETAR Cracilnfllvia M' 28.03.2019,cu un numdr de voluri: ll ,,pentru,,, din numdrul total de I 1 consilieri in functie Co ,,contra", -- "ablineri",

ROMANIA NEAMT COMUNEI - gadinti.ro · ROMANIA JUDETUL NEAMT CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GADINTI Tel/fax 02JJ76S155 e-mail: [email protected] HOTARARE..INFIINTARE privind aprobarea

  • Upload
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

ROMANIAJUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GADINTITel/fa x 0233765t55

e_mail:[email protected]

- a[44 alin.( ] ), arr.46 atin.(3) din Legea nr.2.t312006, pr.ivind finantete publice locale:;Examinand prgiectul de hotarare si expunerea de'motive ale primarului con1un"i Gadinti precun] siraportul de specialitate inregistrat sub nr.l57l/21.03.2019 intocmit de dl.David Gheorghe-cabriel - inspctorde specialitate din cadrul aoaratului de specialitate al prirnarului comunei Gadinti si avizul favorabil alcomisiilor de specialitate:

HOTARAREprivind aprobarea rearizarii studiului de fezab itate pentru realizarea investitiei _

"MODERNIZARE STRAZI DE INTERES LOCAL IN

'OMUNA

GADINTI, "IUNT UT-NEAMT'

CONSILIUL LOCAL al comunei GADfNit, judetul NEAMT;

atineatul i+;.lit.,,a', si ,,d,,din Legea nr.2l512001 repLrblicata

In temeiul dispoziJiilor art. 45 sr art.ll5 din

Avand in vedere:- an. l6 alin.(1). alin.(2). lit.,,b". coroborat cupriv ind adrninistralra pu b lica locara;

republicatd,cu_completarile si modifi carile ulterioare;Legea administraliei publice locale nr. Zl5lZ0Ol,

HOTARA$rE:

Art'l Se aproba realizarea studiului de fezabilitate in vederea demararii investitiei"MODERNIZARE STRAZI DE INTERES LOCAL IN CbMUNA GADINTI, JUDETUL NEAMT" ,Art'2 Prezenta hotarare se comunica institutiei p.efe"tL,lui NEAMT pentru exercitarea controjuluicu privire la Iegalitate si se aduce la cunostinta_pub ti"u -piin"ansure

la sedjul coNSILIUI-ul LocALCADINTI, prin grija secretarului cornunei CADINTI,.iua.iriil'gniVf

:ua.,,,r NtlNirlu aducerea la indeplinire a Brezentei hotdriri se insercineaza primarul comunei cADINTI,

PRE$EDINTELE DE SEDINTA

Astanei Co

Nr.7NOTA:

Contrasemneazd:

SECRETARCracilnfllvia

M'28.03.2019,cu un numdr de voluri: ll ,,pentru,,,din numdrul total de I 1 consilieri in functie

Co

,,contra", -- "ablineri",

ROMANIAJUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GADINTITel/fax 02JJ76S155

e-mail: [email protected]

HOTARAREprivind aprobarea realizarii studiului de fezabilitate pentru realizarea investitiei -..INFIINTARE

SISTEM DE DISTzuBUTIE GAZE NATURA,LE IN COMUNA GADINTI.JUDETUL'NEAMT"

CONSILIUL LOCAL al comunei GADINTI, judetul NEAMT;Avand in vedere:

- an 36 alin.(1). alin.(2), iir...b"..coroborar cu arineagur (4).rit. ,,a" si ,,d,,din Legea nr.2l512001 repubricatapril ind adnrinistralia publica locala'- a[44 alin.(l), arr.46 alin.(3) din Legea nr.2i312006, privind finantele publice locale:;

Eraminand proiectul de hotarare si expunerea de motive ale primarului comunei Gadinti precum sirapofiul.de speclal'itate. in reg istrat sub nr.I 570/21 .03.2019 intocmit de dl.David Gheorghe-cauriet - rnspctorde specialitate din cadrLrl aparatului de specialitate al primarului cornunei Cadinti si avizul favorabil alcon is irlol cle specialitate:

HorAnAgre:

Art l Se aproba realizarea stLrdiLrlui de fezabilitate in vederea demararii investitiei *INFIINTAREslsl'liM DIi DISTRTBIiT.IE GAZE NATURALE rN corvruNa GADINTI, JUDETUL NEAMT. .Art'2 Prezenta hotarare se cortunica institr-rtiei prefectului NEAMT pentru exercitarea controluluicLt p'ivire la legalitate si se aduce ra c.u1o.s!11_nLruriJu

-iri"-ufiru* ra sediur coNSILruLUl LocALCADINTI, prin gnja secretarului comunei CADINTi,lrA"triNgANaf

.

.;,.,a.t,,r Ntf*rcu aducerea Ia indeplinire a prezentei hotarari se'insdrcineazd primarul comunei GADINTI,

ln ten'telul dispoziliilor art 45 si art.ll5 drnrepublicat6,cu conpletarile si nodifi carile ulterioare;

(i t'

PR[$EDINTELE DEConsilier.,

$trDrNTA

Astane i Cons -Sorin

Nr. 8

Legea administr.aliei publice locale nr. ZI5lZ00I,

contrasemneaza:

SECRETARCraciln Silvia

,,-r lx ,/w'

NO1'A : Adoptara in gedinqa clin dara de 2g,03.2019,cu un numir de voIuri.. ,/,4 ,,pentru,,,.,col.rtra". _- ,,ab!ineri,, . din numdrul total de I I consilieri in funcfie

ROMANIAJUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GADINTITel/fax 0233765155

e- ma il;prima ria-gadin ti@ya hoo.com

priv,in<t aprobarea rearizarii stuarr,[?Hitfr],:in vederea implementarii proiecrurui..EXTINDERE RETELE OT,BCTNTCP irq;dffiil GADINTI, IUONTUI\NENAT *

:3)rt lll*L:cAl ar c om un e i cADrNrr, j udetur NEAMr;- arr' I t'r arin t2r' lir'"b" si "c". coroborat cu arineatul (4).lir...d''..e" gi ,.f'. alin. (6), Iir...a., .^i r r5i alc an ll5 clrn Legea admini,rraliei publice locale n.. jijzOOf

. republlcata; l pur. r+

- c\llLtnefea de motive a prilrearizarii stuciiurui o. ,n,"o,,li.i^*:Lt...:iili:f.i[,i"| ,:#fiffi;il,*igirfi.;

i;Lilllff ":1;.o.T..",J.1

co,Nii,'ri,oniur"*ro*,,, , i;,.o-iuf in,iunututi,;i- ptct'ctlctilt: arl 4'1 alin (l) din L-egea nL.27l1200(r privincl finantele publice locale;

:)liiTi.i d. n.iorive a pnmalului comunei precum si r

:i,::ff ,,1

::#i;T"f n:*::y:I": ;,i:n;;;; il?:;,: 1 *.",:i:11i,1.J;:,,:lfi ix:

..,,01;"i;ff,**fnntnr;*fj,;:'ji:t::." administraliei pubrice rocare 'r 215t2001,

HoTARASTE.

,. -,, tj.i,i:

-}J.lqi. ?: ffi i {,,f

[,r;f_ f .;

l l?i.il:,fitl:i J ilg ffi Tii pro ec,u u i

; I I ['i [, :J, llu, :

I httr; i jii

::,:' I :, : : ; jfi :T,1U:;Ij :ru:..T'.j:il:1

.^,,^fiil;1;,.iT,i-i'f};Iil'l'i;iil'"1.-J.';:.::lTl ffi1;iT f'tlil:*',"i:,T'#1ffi.;

PREgEDTNTE oe $eorruTA.Consiiier.

Constantin- ,ra*roffiffiGADINTI

Nr.9

?"wK1;::l$

'v,l;*i:::lftl, H'lilJilii:l"ni'il,;:llfi i# i,Tl;fl:/ voturi,,pen,ru,,,

ROMANIAJUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GADINTITel/fax 0233765155

e-mail:[email protected]

HOTARAREprivind aprobarea devizului general actuarizat cu rest de executat la proiectur cu

denumirea " Extindere sediu primarie in sat Gadinti, comuna Gadinti, judetur Neamf',

CONSILIUL LOCAL al comunei,GADINTI, judetul NEAMT;Avand in vedere:

iLrr. l(r alrn (l). 1ir..b ;i ..c'. cor.oborar cLr alinearr,il (4).lit. ,.d', ,.e,' 9i ,,f,, alin. (6), 1it.,,a,,, pct. t4)L .rL.r irfr' i25 tiin l.cge'a adnriri:itraliei publicc locale nr.2r5/2001, repubhcatd:- a|t l0' alin.(3) si 14) din FiG nr.90112()16 privind etapele de elaborare si continutul-cadru aldocLrnlentatiiior tehnico-econonice aferente obiectiveloi/proiectelor de investitii finantate dinlbnduli publice;- prevederile art.44 alin.(1) din Legea rLr.27312006 privind finantele publice locale;

Analizand expunerea de motive a Primarului comunei Gadinti Ia proiectul de hotararepliYind aplobarea devizului general actualizat cu rest de executat Ia proiectul ,, Extindere sediuprimarie in sat Gadinti, comuna Gadinti, judetur Neam{", motivat de faptur ca s-a lmpusmodillcarei valorii proiectului tehnic initial precum si Rapoartele de specialitate inregistrate subnL l 41 9/ 1 2 03 20 19 st nr '1572121 .03 ,2019 al Compartimentului implementare proiecte firantate dinlbrrduli intelne si externe;

- avizul favorabil al comisiei de speciaiitate;

Ittc'temeiul dispozitriiloi art 45.art 115 din Legea adnrnistlaiiei pr.rblice locale nr. 215/2001,t epubl icatti.cr.r coll.rpletitf i le si nroclillcari lc ulterioarcl

H0TARA$TE:

Art'l' Se ap|oba devizul general - rest de executat Ia proiectul ,, Extindere sediu primariein sat Gadinti' comuna Gadinti, judetur Neamf", in varoare de 910.536 rei , incrusiv .r.vA,conform d-evizului general prevazut in anexa nr. 1, la prezenta hotarare.

Art'z' Prezenta hotarare . se comunica. instiiutiei prefecturui NEAMT pentru exercrtareacontrolului cu privire Ia legalitate si se aduce la cunostrnta publica prin arrsare la sediur(loNSil-luLUI Loca,l cAI;INTI, prin grija .""r.tu.utui

"o.unei GADINTI, judetui NEAMT.Art'3, cu aducerea la indeplinire a plezentei hotdrari se insarcineaza p.i.u.ui somunelCADINI l, iuderLLl NEAMT

PRE$EDINTE DE SEDINTA.L tlnsilic r.

.,\slanei CContrasemneazA:

Nr. 10

NOTA: Adoptatd in'- voturi ,,contra" din

in-Solin

03.2019,

Crac+un Silvia

-lf)). t- --)(- \--'/

:u un. nr. de .tr/ voturi,,pentru,,,

runc[renumirul total de l1 consilieri in

HOTARAREprivind aprobarea PLANULUI DE ANALIZA sI ACopERIRx A RIScuRTLoR AL

COMUNEI GADINTI

Consiliul local al comunei Gadinti,Judetul Neamt;Avand in vedere:

- Expunerea de motive a Primarului comunei Gadinti si referatul de specialitate al sefuluiServiciulLri Voluntar pentrr-r Situatiide Urgenta cadinti in registrat sub nr.t6il8/z0tg prin care sepropune apfobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor al comunei Gadinii,

- prevederile a'1.l0 lir.d) din Legea nr.4g l/2004 privind protectia civila, republicata, cumodificarile si completarile u lterioare:

- prevederile art'4 alin.( l) , aft. l5 lit.a) din Legea nr.307 12006 privind apararea impotrivaincendiilor,cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile arl.l2 lit.a) din Normele generale de aparare impotriva incendiilor din 2gfebruarie 2007;

- prevederile art.2 si art.6 alin.(r) si (6) din anexa nr.l ra oMAI nr.1322007 pent^taprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiza si acoperire a riscurilor si a Structurii-cadru a planului de analiza si acoperire a riscurilor;

. .. ,,Jn temeiul dispozitiilor art.45 alin.(l) si (6) din Legea nr.2l512001 privind administratiapublica locala,republicata,cu modificarile si completarile;lterroare,

HOTARASTE:

, Art'1 - Se aproba PLANUL DE ANALIZA sI ACOPERIRE A RISCURILOR ALCOMUNEI GADINTI , prevazut in_anexa care face parle integranta din prezenta hotarare.Art'3 - Primarul comunei Gadinti prin structurile aflate in subordinea sa va duce la indeplinire

prevederi le prezentei hotarari.Art'3- (l) Prezenta hotarare

.se comunica prefectului judetului Neamt in vederea exercitariicontrohlui cu privire ra regaritate si se iduce la iunostinta publica prin gri.lu ,""r"tururrr comuneiCadinti

(2) Aducerea la cunostinta publica se face prin afisare la sediur autoritatiloradminisrratiei pu blice locale.

ROMANIAJUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GADINTI

Contrasemneaza,

SECBETAR,C rac'i/

ry1S ilv ia

PRESEDINTE

Consilier,Astanei Con

Nr.1lNOTA; Adoptata in sedinta din 2g.03.2013, cu un nr.de"confra", din numarul total de l1 consilieri in functie.CSiCS

Ex.6

l4 voturi "pentru", Dr.'- voturi

ROMANIAJUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GADINTI

HOT ARARE

Privind aprobarea contului de execu{ie bugetarb pe anul 2018

Consiliul local al comunei Gddinti' judepl Neaml'

Av6nd in vedere prevederile ar1.57 alin. (1) din Lege ant.27312006 ptivind finan{ele

publice locale, cu modificdrile si completdrile ulterioare ..

Vdz6nd raporlul de specialitatJ din partea compartimentului contabilitate-financiar

impozite qi taxe nr.1645 125.03.2019.,ExaminandexpunereademotiveprezentatEprimarnr.1644d\n25.03.20|9qivdzdnd

avizele favorabile ale comisiilor de specialitate:

In temeiul art.36 alin.(2) litera "b"coroborat cu alin (4) litera "a" din Legea nr' 2I512001

privind administralia publici locali, cu modificdrile si completdrile ulterioare.

HOTARAgTE

Art. 1 Se aproba contul de executie al bugetului local pe anul 2018 la partea de venituri

conform anexei nr.l la prezenta hotarare.

Art. 2 Se aprobaiontul de executie al bugetului local pe anul 20 1 8 la partea de cheltui el i

conform anexei nr .2 la prezenta hotarcte.

Art. 3 Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotdrari autoritdiilor qi

oersoanelor interesatg.

Nr.12

Din 28.03.2019NOTA: Adoptata in s€dinta din

total de l1 consilieri in functie

PRESED

ASTANEI CON

'"*[M/'*'u

&"":,i'' "":ig

data de 28,03.2019 cu nnnr,de lftottri"pentru, -]- voturi"contra" din numarul