of 2 /2
ROMANIA JUDETUL MURE COMUNA CHETANI PRIMARIA COMISIA DE CONCURS NR. 2298/03.08.2017 PROCES VERBAL - SELECTIE DOSARE Inchelat azi 03.08.20 17 Comisia de concurs constituitä in baza Dispoziiei Primarului comunei Chetani nr.129 din 14 lulie 2017 formatadin: Preedinte: Borotea Floarea —consilier. Institutia Prefectului —judetul Mures, reprezentant ANFP- responsabil de procedura Membrii: Sàrac Ancuta-Daria, consilier, clasa 1 grad profesional asistent, compartimentul coictabilitate din cadrul Primäriei comunei Chetani Moldovean Cornelia-Mihaela, consilier,clasa I grad profesional asi stent, compartimentul impozite i taxe locale din cadrul PrimAriei comunei Chetani Secretar comisie: Chetan Carmen Maria, consilier superior, compartimentul asistentã socialä din cadrul PrirnAriei comunei Chetani, s-a Intrunit azi 03.08.2017, orele 16,00 In vederea selectärii dosarelor candidalilor Inscrii Ia concursul de recrutare privind ocuparea functiei publice de executie vacant de referent, clasa II1,grad profesional debutant, din cadrul compartirnentului impozite i taxe locale din aparatul de specialitate al primarului comunei Chetani, tn temeiul prevederilor HG nr. 611/2008 privind organizarea i dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificArile i completArile ulterioare, Primãria coinunei Chetani,judetul Mures a solicitat Ageniei Nationale a Functionarilor Publici avizul privind aprobarea organizarii concursului si desemnarea reprezentantilor ANFP in cornisia de concurs si in corn isia de solutionare a contestatiilor. Agenia Nationala a Funcionari1or Publici ne-a transmis AVIZUL nr 40669/20 17 precum si componenta celor doua corn isii. Concursul a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, intrun ziar local precum si pe site-ui Primãriei comunei Chetani, Probe de concurs: 1. Selecia dosarelor de Inscriere; 2. Proba scrisã; 3. Interviul 0 I I. t 1 de Inscriere Ia exarnen 26.07.2017 ora 13.00

ROMANIA JUDETULMURE COMUNA CHETANI PRIMARIA … · ROMANIA JUDETULMURE COMUNA CHETANI PRIMARIA COMISIADECONCURS NR.2298/03.08.2017 PROCESVERBAL-SELECTIE DOSARE Inchelatazi 03.08.2017

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ROMANIA JUDETULMURE COMUNA CHETANI PRIMARIA … · ROMANIA JUDETULMURE COMUNA CHETANI PRIMARIA...

Page 1: ROMANIA JUDETULMURE COMUNA CHETANI PRIMARIA … · ROMANIA JUDETULMURE COMUNA CHETANI PRIMARIA COMISIADECONCURS NR.2298/03.08.2017 PROCESVERBAL-SELECTIE DOSARE Inchelatazi 03.08.2017

ROMANIAJUDETUL MURECOMUNA CHETANI

PRIMARIACOMISIA DE CONCURSNR. 2298/03.08.2017

PROCES VERBAL - SELECTIE DOSAREInchelat azi 03.08.2017

Comisia de concurs constituitä in baza Dispoziiei Primarului comunei Chetani

nr.129 din 14 lulie 2017 formatadin:Preedinte: Borotea Floarea —consilier. Institutia Prefectului —judetul Mures,

reprezentant ANFP- responsabil de procedura

Membrii: Sàrac Ancuta-Daria, consilier, clasa 1 grad profesional asistent,

compartimentul coictabilitate din cadrul Primäriei comunei Chetani

Moldovean Cornelia-Mihaela, consilier,clasa I grad profesional asi stent,

compartimentul impozite i taxe locale din cadrul PrimAriei comunei Chetani

Secretar comisie: Chetan Carmen Maria, consilier superior, compartimentul asistentãsocialä din cadrul PrirnAriei comunei Chetani,

s-a Intrunit azi 03.08.2017, orele 16,00 In vederea selectärii dosarelor candidalilor

Inscrii Ia concursul de recrutare privind ocuparea functiei publice de executie vacant de

referent, clasa II1,grad profesional debutant, din cadrul compartirnentului impozite i taxe

locale din aparatul de specialitate al primarului comunei Chetani,

tn temeiul prevederilor HG nr. 611/2008 privind organizarea i dezvoltarea

carierei functionarilor publici, cu modificArile i completArile ulterioare, Primãria coinuneiChetani,judetul Mures a solicitat Ageniei Nationale a Functionarilor Publici avizul privindaprobarea organizarii concursului si desemnarea reprezentantilor ANFP in cornisia de concurs

si in corn isia de solutionare a contestatiilor.Agenia Nationala a Funcionari1or Publici ne-a transmis AVIZUL nr

40669/20 17 precum si componenta celor doua corn isii.

Concursul a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, intrun ziar

local precum si pe site-ui Primãriei comunei Chetani,

Probe de concurs:1. Selecia dosarelor de Inscriere;2. Proba scrisã;3. Interviul

0 I

I. t 1 de Inscriere Ia exarnen — 26.07.2017 ora 13.00

Page 2: ROMANIA JUDETULMURE COMUNA CHETANI PRIMARIA … · ROMANIA JUDETULMURE COMUNA CHETANI PRIMARIA COMISIADECONCURS NR.2298/03.08.2017 PROCESVERBAL-SELECTIE DOSARE Inchelatazi 03.08.2017

2. Data probei scrise - 07.08.2017

4. Data probel de interviu - 08.08.20175. Ora i ocu1 desIurArii probelor— Primria comunei Chetani,

Proba scrisA — ora 10.00Interviul - ora 10,00

La concurs s-au Inscris 4 (patru) candidati.In urma verificarii dosarelor de Inscriere, membrii comisiei au considerat ca sunt

indeplinite conditiile de articipare la concurs, candidatii fund declarati ADMISI.

Nr. Numele i prenmele I Nr. si data Inregistrrii Rezuitatul Motivulcrt. candidatulul dosarulul pentru concurs selectiel respingerii

dosarului dosarului1. RADEAN GIANINA 1942/0i07.20]7 ADMIS2 OLARU LIVIA 204/13.07.20l7 ADMIS

NICOLETA3 C1MPEAN 205/I7.07.20I7 ADMIS

VIORICA ___

4 VARGA MARTA 2143/24.07.2017 ADMISSAROLTA

Fata de cele mai sils menionate s-a incheiat astäzi prezentul proces verbal in 2

exemplare,

COMISIA DE CONC

Preedinte: Borotea Floarea

Membrit: Särac Ancuta-Daria

Moldovean Cornetia- hae!

Secretar comisie: Chetan Carmen Maria

Afisat. azi 03.08.2017. ora 16.00

Termenul de contestatii este de 24 de ore de Ia data afisaril.