of 50 /50
ROMANIA JUDETUL SALAD CONSILIUL JUDETEAN 450058, Zelda, Nam 1 Decembrie 1918, Nr.12, Talon: • 40 260 662 035 / • 40 260 614 120, Fox: • 40 260 661 097, e-mail: off [email protected], web: wwx.Qslso PRE$ED1NTE Nr.6376 din 04.06.2014 CLARIFICARE LA DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE ANEXATA ANUNTULUI DE CONCESIONARE NUMARUL 2479 DIN 29.04.2014 PUBLICAT IN SEAP PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA AVAND CA OBIECT- DELEGAREA PRIN CONCESIONARE A GESTIUNH SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE AL JUDETULUI SALAJ — COMPONENTA TTPD AvSnd in vedere solicitarea de clarificdri depusd de un operator economic, precizam urmatoarele: Intrebare 1. Va rugam sa precizaji in mod clar, complet si Ara ambiguitäji, pentru Anexa Nr.I 3 — Lista echipamente/utilaje, ci valoarea unitar y a dotarilor, fiindu-ne necesare la determinarea anumitor costuri pentru intocmirea tarifelor.» Ritspuns 1: Pentru locajia CMID Dobrin, unde utilajele si echipamentele sunt pane a componentei executate sub conditii FIDIC Galben, iar proiectul pentru stajiile de sortare / tratare mecano- biologicS / compostare este in etapd de revizuire datorità modificdrilor survenite in executie ca urmare alunecarilor de teren inregistrate. Re-atasam Anexa nr.13 cu sumele totale aferente utilajelor si echipamentelor ce vor deservi aceste structuri de la locajia Dobrin, si cu valorile unitare ale elementelor componente pentru celelalte locajii. Anexa nr.13 se re-ataseath in SEAP la Secjiunea „ Clarificiiri ". Intrebare 2: « Va rugöm sa ne puneti la dispozitie „Acordul de Mediu" emis de ARPM Cluj Napoca pentru proiectul SMID al judejului Sala"» Räspuns 2: Acordul de mediu este documentul ce reglementeaza condijiile de realizare a proiectului din punctul de vedere al protectiei mediului. Acest document std. la baza emiterii/obtinerii Autorizatiei de mediu ale carei cerinte se cer a fi respectate pe parcursul derularii activitatilor desthsurate in baza contractului de delegare prin concesionare a serviciilor ce fac obiectul prezentei proceduri de atribuire.

ROMANIA JUDETUL SALAD CONSILIUL JUDETEAN

Embed Size (px)

Text of ROMANIA JUDETUL SALAD CONSILIUL JUDETEAN

ROMANIAJUDETUL SALAD

CONSILIUL JUDETEAN450058, Zelda, Nam 1 Decembrie 1918, Nr.12, Talon: 40 260 662 035 / 40 260 614 120, Fox: 40 260 661 097, e-mail: off [email protected], web: wwx.Qslso

PRE$ED1NTE Nr.6376 din 04.06.2014

CLARIFICARE LA DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE ANEXATA ANUNTULUI DECONCESIONARE NUMARUL 2479 DIN 29.04.2014 PUBLICAT IN SEAP PENTRU

PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA AVAND CAOBIECT- DELEGAREA PRIN CONCESIONARE A GESTIUNH SERVICIULUI PUBLIC DE

SALUBRIZARE AL JUDETULUI SALAJ COMPONENTA TTPD

AvSnd in vedere solicitarea de clarificdri depusd de un operator economic, precizam

urmatoarele:

Intrebare 1.

Va rugam sa precizaji in mod clar, complet si Ara ambiguitji, pentru Anexa Nr.I 3 Listaechipamente/utilaje, ci valoarea unitar y a dotarilor, fiindu-ne necesare la determinarea anumitorcosturi pentru intocmirea tarifelor.

Ritspuns 1:Pentru locajia CMID Dobrin, unde utilajele si echipamentele sunt pane a componenteiexecutate sub conditii FIDIC Galben, iar proiectul pentru stajiile de sortare / tratare mecano-biologicS / compostare este in etapd de revizuire datorit modificdrilor survenite in executie caurmare alunecarilor de teren inregistrate. Re-atasam Anexa nr.13 cu sumele totale aferenteutilajelor si echipamentelor ce vor deservi aceste structuri de la locajia Dobrin, si cu valorileunitare ale elementelor componente pentru celelalte locajii.Anexa nr.13 se re-ataseath in SEAP la Secjiunea Clarificiiri ".

Intrebare 2: Va rugm sa ne puneti la dispozitie Acordul de Mediu" emis de ARPM Cluj Napoca pentruproiectul SMID al judejului Sala"

Rspuns 2:Acordul de mediu este documentul ce reglementeaza condijiile de realizare a proiectului dinpunctul de vedere al protectiei mediului. Acest document std. la baza emiterii/obtineriiAutorizatiei de mediu ale carei cerinte se cer a fi respectate pe parcursul derularii activitatilordesthsurate in baza contractului de delegare prin concesionare a serviciilor ce fac obiectulprezentei proceduri de atribuire.

In acest context - cu titlu informativ - se ataseazd in SEAP Acordul de mediunr.17/NV/09.08.2010 emis de ARPM Cluj-Napoca pentru proiectul Sistem de management

integral al de,veurilor in judetul Sitlaj". Facem precizarea ca, datorita fenomenelor de alunecaride teren inregistrate in perioada 2012-2014 care an afectat principals loca;ie a proiectuluiCMID Dobrin, Acordul de mediu va fi revizuit.

Precizam ca cele 2 documente ataaate/re-ataaate reprezinta Clarificari la Documentatia de atribuirepostata initial.Operatorii economici vor intocmi ofertele cu respectarea prevederilor din Documentatia de atribuire.

PRE$ED1NTE,

Tiberiti Marc

Inveshm in mediu. Credem m vigor

Sistem de management integrat at deleurilor in judetul Slajproject co-Dnantat din Fondul European de Dezvoltare Regionald

Anexa 13Lisa echipamente/utilaje

Hr.crt. Denumire echipamentiutilaj

Cant.(buc)

Pre)(lei)

I. Centro' de Management Integrat at De4eurilor DobrinInfrast uctur general CMID

1 Container str. metalica 5,00 x 2,40 x 2,50

8.442.215,23

2 Container str. metalica 2,95 x 2,45 x 2,50 1

3 Compactor deseuri 1

4 Statie de pompare din PE PS-1 1

5 Pompa sumersibila Q=5.00 mcfh H=6,5m 2

6 Pompa cu surub CI=5mc/h H=4bar 2

7 Statie de epurare cu osmoza inversa 1

8 Bazin PE (min.vol.40mc) 2

9 Pompa de recirculare Q=7,00mc/h H=50m 2

10 Facia ardere biogaz 1

11 Pompa de epuisment portabila Q=90mc/h H=15m 1

12 Cantar

13 Sistem de spalare roti 1

14 Statie mobila carburanti 1

15 Birotica (calculatoare,imprimanta,fax) 1

16 Mobilier 1

17 Dotari de Laborator 1

18 Statie meteo 1

19 Compresor aer 1

20 Aparat de sudura electric 1

21 Trusa de scule 2

22 Container stocare reactivi

23 Incarcator frontal 1

24 Electropompe pentru put forat 1

25 Electropompe montate in grupul de pompare apa 2

26 Electropompe pt pompare apa incendiu 2

27 Pompe recirculare apa epurata din bazinul efluent pt rezerva de incendiu 2

28 Electropompe pt ape uzate 2

29 Debitmetru electromagnetic 1

30 Container 1

31 Rezervor metalic pt stocare apa potabila 1

32 Rezervor metalic pt stocare apa incendiu 1

33 Instalatie dozare hipoclorit sodiu 1

34 Post de transformare 1

35 Tablou general de joasa tensiune TG 1

Lista echipamente/ utilaje1 / 4

POSr2007 ED

illVeS11131 in mechu. credem in vino.'

Sistem de management integrat at deseurilor in judetul Carla)project co- finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionalli

Hr.crt. Denumire echipamentrutilaj

Cant.(buc)

Prat(lei)

36 Grup eleg-o en automat GEA 1

137 Tablou electric T. sel

38 Tablou de alimentare si comanda iluminat T.I.

39 Tabtou electric T. sp

40 Tablou electric T. sd

41 Tablou electric T. pf 1

Statie simply de tratare mecano-biologica/de compostare

1 -locator 1

11.294.304,13

2 Banda inclinata pentru alimentare ciur, 1200x11350 mm

3 Separator magnetic overnaqnd1400x2200 mm 1

4 Ciur rotativ stationar 2000 x 7000 mm

5 Unitate de control Kompmaster 02 1

6 Masina pt manevrat membrana PSW 13

7 Ciur rotativ VAGLIO 3000 1

8 Container ABROLL, 24 me 4

9 Incarcator frontal 2

10 Camion cu mecanism de ridicare cu carlig(Hook-lift) 1

11 Ventilator pt sistem desprafuire 112 Biofiltru

13 Membrana acoperire padocuri 6

14 Senzor de oxigen MF420-0-M 6

15 Senzor de temperatura F420-5T- 00 6

16 Ventilator Elektror RD64 617 Sistem de desprafuire -filtru tex il 1

18 Tablou electric T.R. 1

19 Tablou electric T.st 1

20 Tablou electric T.V.

21 Tablou electric T.M. 1

22 Vas de expansiune 10 1 1

23 Centrala termica electrica 12 KW 1

24 Boiler electric 150 l 1

25 Tablou electric T.a. 1Statie de sortare

1 Banda de canal alimentare banda de sortare, 1400 x 8000 mm 1

2.693.726,13

2Banda inclinata cu racleti pt alimentare banda de sortare, 1400 x 14300mm 1

3 Cabina de sortare climatizata cu 48 posturi de sortare 1

4 Banda transportoare pt sortare manuala, 1200 x 39000 mm 1

5 Separator magnetic Overband 1400x2200 mm

6 Banda de canal alimentare banda inclinata presa, 1400 x 39000 mm 1

7 Banda transportoare inclinata pt alimentare presa, 1400 x 14300 mm

Lista echipamentelutilaje2 / 4

200, 700

Investim rneclw Credern witor N,L, I a,

S istem e management integrat at de{eurilor in judetul Salajproiect c -finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionals'

Nr.crt.

Denumire echipament/utilajCant.(buc)

Pre;(lei)

8 Presa de balotat automata cu perforator PET, integrat in palnia de atim. 1

9 Containere ABROLL, 24 mc 6

10 Incarcator frontal pe pneuri 1

Etec rostivuitor 1

12 Masina pt transport containere 1

13 Acumulator 12V/7 Ah 5

14 Sistem SCADA pt monitorizare si control at instalatiei de sortare 1

15 Sistem de control at aerului in hala de sortare 1

16 Centrala de detectie si avertizare incendii

17 Panou repetor 1

18 Bariera de fum, dig detectie 50 m 1

19 Bariera de fum, dist detectie 100 m 2

20 Inter ata adresabila desfumare 1

21 Detector optic de fum 2

22 Deciansator manual de alarmare 6

23 Sirena alarmare incendiu conventional de exterior 3

24 Tablou electric T.S.Nr.crt. Denumire echipament/utilaj

Cant.(buc)

Pret unitar(lei)

II. Statii de transferCrasna

1 Grup de pompare cu vas hidrofor V = 501 1 9.988,73

2 Rezervor stocare apa V = 50 mc PEID 1 6.684,46

3 Separator de hidrocarburi 1 3 .453,30

4 Can ar rutier 1 110.488,95

5 Container statie de pompare si rezervor apa tip - 6060 x 2440 x 2500 1 25.737,43

6 Container administrativ tip - 6060 x 2440 x 2500 1 27.201,43

7 Container grup sanitar tip - 6060 x 2440 x 2500 1 25.737,43

8 Pres-containere 5 57.194,28

9 Vana cu actionare electromagnetica d=1/2 3.404,22

10 Regulator de presiune filtru Y d= 3.171,05

Painie atimentare prescontainere 2 46.253,50

2 Camioane transport containere 3 472.069,46

Sinmihaiu Alrnawlui

1 Grup de pompare cu vas hidrofor V = 501 1 9.988,73

2 Rezervor stocare apa V = 50 mc PEID 1 6.684,46

3 Separator de hidrocarburi 1 50.863,19

4 Cantarrutier 1 110 488 95

5 Container statie de pompare si rezervor apa tip - 6060 x 2440 x 2500 1 25.737,43

6 Container administrativ tip - 6060 x 2440 x 2500 1 27.201,43

7 Container grup sanitar tip - 6060 x 2440 x 2500 1 25.737,43

Lista echipamente/utilaje3 / 4

'-UVL !NI/1 Pr. WAN!: I Invesom in Medal. Credem m VIltOr

POS

Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Slajproject c -finantat din Fondul European de Dezvoltare Regional('

Nr.crt.

Denumire echipamentJutilajCant. Prey unitar

(lei)

8 Pres-containere 1 57.194,28

9 Vana cu actionare electromagnetica d=1 /2 3.404,22

10 Regulator de presiune filtru Y d= 1" 3.171 05

1 Palnie alimentare prescontainere 1

1

45 712 00

26.430,6912 Container pentru reciclabile

13 Camioane transport containere 1 472 069 46

Surduc1 Grup de pompare cu vas hidrofor V = 501 1 9.988,73

2 Rezervor stocare apa V = 50 me PEID 1 6.684,46

3 Separator de hidrocarburi 1 50.863,19

4 Cantar rutier 1 1 0.488,95

5 Container statie de pompare si rezervor apa tip - 6060 x 2440 x 2500 1 25.737,43

6 Container administrativ tip - 6060 x 2440 x 2500 1 27.201,43

7 Container grup sanitar tip - 6060 x 2440 x 2500 1 25.737,43

8 Pres-containere 2 57.194,28

9 Vana cu actionare electromagnetica d=1/2" 1 3.404,22

10 Regulator de presiune filtru Y cl= 1" 1 3.171,05

11 Painie alimentare prescontainere 1 42.895,00

1 2 Container pentru reciclabile 1 28.640,4713 Camioane transport containere 1 472 069 46

III. inchideri depozite urbane neconformeCrNeni

1 Facia 1 516.899,55

2 Pompa Levigat 4 16.884,07

3 Aparat de masura nivel apa subterana 5 1.126,55

$intleu Silvaniei1 Facia 1 468 067 76

2 Pompa levigat 3 15.853,97

Jibou

1 Pompa levigat 3 15.571,74

Cehu Silvaniei

1 I Pompa Levigat I 3 3.789,09

Lists echipamente/utilaje4 / 4

AGENTIA REGIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CLUJ-NAPOCA

ACORD DE MEDIU

Nr. 17 - NV6 din 9.08.2010

Ca urmare a cererii adresate de Consiliul Judetean Selaj cu sediul in Zafau Plata 1Decembrie 1918, judetul Selaj, inregistrata la Agentia Regionals pentru Protectia MediuluiCluj-Napoca cu numerul 4152/30.062009, in vederea emiterii acordului de rtiediu, inurma analizarii documentelor transmise, a verificere amplasamentului, a informariiparticiperii publicului la procedure de evaluare a imaCtului asupra medului, In baza HG459(2005 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, a HG1213/2006 privind stabilirea procedurii cadet de evaluate a impactului asupra mediului pentruaprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri si a OUG nr. 195/2005privind Protectia Mediului, aprobata cu modificari si completAri de Legea 265/2006, modificataprin OUG 114/2007 si prin OUG 164/2008,

se emite:

ACORDUlk DE MEDIU

pentru proiectul "Sistem de management integrat al degeurilor in judetul Ulan

titular: Consiliul Judetean Slaj, cu sediul in Zaleu, Pieta 1 Decembrie 1918, judetulSalaj;pregtit pentru finantare prin Programul Operational Sectorial Mediu in cadrul AXEIPRIORITARE 2- Dezvoltarea sistemelor de management integrat al de9eurilor qireabilitarea siturilor istorice contaminate";

care prevede condieile de realizare din punct de vedere a protectiei mediului pentru:

1. Centrul de management integrat al deseurilor, amplasat in extravilanul comuneiDobrin, parcela "Intre Paduri" (196 000 mp), identificat in CF 72/N, nr. cadastral 100",cuprinzand;- zona de depozitare: depozit de degeuri nepericuloase - clasa b, statie de epurare,

zone de retentie ape pluviale, retele de colectare si transport levigat si ape pluviale;- zona tehnice: statie de sortare degeu uscat, statie de tratare mecano-biologics;- zona administrative: receptie/centarire, cledire administrative, accese, parted, post

de transformare, gospoderie de ape, state de ahmentare cu carburanti;- zone plantatii verzi de protectie pe conturul zonei de gospoderie comunale, inclusiv

fate de zona de protectie a vaii Fenetelor si fate de liziera pedurii.

Statia de transfer Crasna, amplasata in extravilanul comunei, parcela "Cserelap"(2800 mp), identificate in CF 5437, nr. tip 2354-8/1/2;

Statia de transfer Surduc, -amplasate in extravilanul comunei, parcela "Vale Hraii"(18100 mp) identificate prin CF nr. 237/N, nr. cadastral 372 si prin CF nr. 239/N, nr.cadastral 373;

AGENTIA REGIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI C LUJ-NAPOCA- Strada Dorobanttlor, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609

- Tel 0264 410 722, 0264 410 727 Fax 0264 412 914- [email protected]

Statia de transfer Strunihaiu Almaaului, emplace% in extravilanul comunei, parcelaDosul Sinta Marie (20 000 mp), identificata in CF 1470 nr. topografic 4311;

inchiderea celor 4 depozite de deseuri neconforme clasa "If pentru deseuri municipalein locafitafile:- depozitul Zalau, amplasat in intravilanul localitatii Criaeni, comuna Criseni, la cca 4 km demunicipiul Zalau;

depozitul Jibou, amplasat in intravilanul orasului Jibou, pe dealul Ciglentir, la cca 150 mfate de paraul Ciglentir, afluent necodificat al vaii Agrij;- depozitul Simleul Silvaniei, amplasat in partea de N-V a oraaului Simleul Silvaniei, lacca 4 km extravilan, raul Crasna;- depozitul Cehu Silvaniei, amplasat in partea de S-E a oraaului Cehu Silvaniei la cca 350111de zone locuit, valea Horoat.Conform HG nr. 1213/2006 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactuluiasupra mediului pentru anumite proiecte publice ai private, proiectul a Post incadrat inAnexa 2, punctul nr. 11.b)-instalatii pentru eliminarea deseurilor, allele decal cote incluseIn anexa 1.Prin capacitatea proiectata, depozitul prevezut prin proiect se incadreaze in OUG152/2005 privind prevenirea controlul integrat al poluerii, Anexa 1, la punctul 5.4.Gestionarea degeurilor Depozite care primesc mai mutt de 10 tone deseuri/zi sau avand

capacitate totabl mai mare de 25000 tone deseuri, cu exceptia depozitelor de deseuriMerte.

cuminzand urtnatoarele lucrri: -

A. ORGANIZARE DE $ANTIER in toate puoctele de Iucru ale proiectului SMID Wei

- organizeriie de cantier la toate amplasamentele vizate de proiect:CMID Dobrin;Statia de transfer Crasna;Statia de transfer Surduc;Statia de transfer Sinmihaiu Almasului;cele 4 depozite urbane: Zalau (Criseni), Jibou, Simleu Silvaniei Cehu Silvaniei),

vor cuprinde:imprejmuirea fiecerei zone de lucru cu stalpi si cu panghca reflectorizanta, marcarea cu

placute avertizoare;decopertarea de solul vegetal a suprafatelor pe care se vor emplace constructiile

temporare calk de acces, cu stocarea acestuia in vederea utilizarii la refacereaamplasmentului;

amenajarea ceilor de intrare / ieaire;amenajarea drumurilor tehnologice de acces in incinta (de intrare gol, de iecire plin);amenajarea zonelor de parcare a utilajelor si a traseelor de circulatie in interiorul

incintei;amplasarea containerelor de luau necesare desfasurarii activitatilor (birou, vestiar,

spalator, du;, sale de mese, magazie, etc.)amplasarea stalpilor de auminat pe timp de noapte;amplasarea posturilor de pate pentru intrare in perimetru;amplasarea containerelor pentru depozitarea temporary a deseurilor generate pe

smiler;amenajarea bazinelor/caminelor pentru apa menajere si colectarea apelor de spelare;amplasarea dotarilor specifice, functie de conditiilor concrete ale fiecarui santier.

Et In cadrul CENTRULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURIULOR SALAJ(CMID) DOBRIN

1. amenajarea corpului depozitului de deaeuri, constand din doua celule de depozitarecare se vor realize in doua etape, periada de operare a acestora fiind pane' in 2037.

Etapa 1.

2

executarea lucrarilor de excavatie si taluzare pentru a configure intreaga instalatie dinCentrul de management integrat al deaeurilor;

divizarea primei celule in trei compartimente prin construire a doua diguri cu urmtoarelecaracteristici:

inaltimea maxima 3m;- latimea de top 3m;- pantele vor fi de maxim 33%;- partea de jos a celulei configurata in forma de W;

pantele W-ului vor fi de 5%;

Etapa a 2-a- executarea lucrarilor de excavatie si taluzare pentru realizare celulei nr. 2

Realizarea depozitului implica constructia urmatoarelor sisteme al structuri deimpermeabilizare, conforme HC nr. 349/2005 privind depozitarea deaeurilor al Normativuluitehnic privind depozitarea deaeurilor, aprobat prin Ord. MMGA nr. 757/2004, care transpunprevederile Directivei 1999/31/CE privind depozitarea deaeurilor:

1A. Slstem de impermeabilizare a bazei depozltului, compus din:

Bariera geologica natural, amplasat pe baza ai marginile depozitului de deaeuri,formate dintr-un strat de minerale, de minim 1 m grosime, avand un coeficient depermeabilitate k 5 1.0 x 10-9 m I s;

rm Bariera geologicA construita (realizata numai in cazul in care bariera geologicanaturals nu corespunde conditiilor de mai sus) - strat de argil& compactata format din lutsau soluri adecvate importate dintr-o zona de imprumut care nu confine pietre saufragmente de rota cu dimensiunile mai mare Ile 0,10 m, cu grosime de minim 0.50 171 Si uncoeficient de permeabilitate k s 1.0 x 10 9 m;

Strat geosintetic membran din polimer de tip PEDM-HDPE (polietilend cu densitatemare), cu grosimea de cel putin 2 mm, avand specificatiile tehnice in conformitate cunormele UE si cu cerintele romanesti relevante;

Strat geotextil- tesatura din polipropilen cu stabilitate UV, din polietilena sau poliestercapabil sa reziste la expunere la soare pentru minim 2 ani, cu greutatea stratului geotextil z1000 grimp;

Stratul de nisip - strat suplimentar la cel de geotextil format din nisip cu granulafia maimica de 0,08 m, grosimea minima 0,10 m ;

Stratul de drenaj - strat de pietria fait urme de argils sau [Arno!, avand mrimeaparticulelor cuprinse intre 16 ai 32 mm, cu un continut maxim de CaCO 3 de 20%,grosimea de 50 cm ai coeficientul de permeabilitate mai mare de 10-3 m/s;

1.2. Sistemul de drenare colectare levigat format din:

conducte pozitionate in stratul de drenare cu o pants de minim 1%, pentru a obtinecurgerea eficienta a levigatului spre partea adanca a bazinului depozitului, confectionatedin HDPE, PN10, perforate pe 2/3 din diametrul minim nominal de D min=250 mm;

conduct neperforata pozitionata la cel mai jos nivel din bazinul depozitului. care intra incolec-tor prin terasament, confectionata din HDPE, PN10, cu un diametru minim Dmin=200MM;

jgheaburi de colectare levigat, confectionate din HDPE, cu diametrul interior alrezervorului de colectare de cel putin in si cu echipamentele plasate in aaa fel incat sapermita controlul ai curatarea conductelor de colectare ai evacuare.

1.3. Sistem de colectare st tratare a biogazului format din:

Sonde de captare blogaz:- 14 sode de colectare a biogazului pe fiecare celula, cu diametru de minim 800 mm,umplute cu material cu permeabilitate de cel putin 1x10 -3 m/sec, diametru cuprins intre 16ai 32 mm (pietria sau agregate de concasare), amplasate la 2 m deasupra stratului inferiorde drenare a levigatului si care se vor suprainalta cu ajutorul unui dispozitiv d ragere,odata cu createrea inaltimii stratului de deaeuri, WA la nivelul maxim de umple tanta

ARPMouj-NapocaVIZAT SPRE

NESCHIMBARE

ARP MCluj-NapocaVIZAT SPRE

NESCHIMBARE

4

dintre doua puturi nu va fi mai mare de 50 m, considerand raza efectiva din jurul fiecaruiput la 27 m, distanta dintre sonde si limita externs a masei depozitului de cel putin 40 m;

Conducte de drenare (protectie):- amplasate in axul sondelor de captare biogaz, confectionate din HDPE, cu pereiiconductelor perforati cu gauri de diametru gurilor stabilit in functie de granulatia filtrelor depietris sau piatra sfaramata, mai mic de 0,5 x D ( 8-12 mm), partea superioara aconductelor (pe ultimut metru), fsrs perforatii, echipata cu un robinet, pe care va fiamplasat un ;tut, pe acesta se monteaza un material biofiltrant;- la 1naltimea finala, toate conductele sondelor verticale se termina cu un cap de sonda, cuun bransament lateral pentru racordarea la reteaua de conducte orizontale avand capulfabricat din HDPE, prevazut cu supapa de golire si cu puncte de acces pentru prelevare deprobe La bransamentul capului de soncla este amplasat un robinet fluture pentru a ajutacontrolarea gazului dintr-o anumit sonda. Fiecare soncla de colectare a gazelor va fi racordata la statiile de colectare a gazului prinintermediul conductei colectoare de gaz.- deasupra fiec,arui put se va pozitiona o conducta prefabricate din beton (inalta de 1m sidiametru 1m), cu capac metalic, pentru a proteja gura de put.

Retea de conducte de transfer a biogazului, pentru conectarea puturilor de colectarea gazului la statiile de colectare, cu diametru de cel putin 90 mm, instalate cu o pants decel putin 5% taw de statia de colectare.pentru evacuarea apei condensate in interior,prevzute cu dispozitive flexibile din HDPE cu rezistenta la presiune PN 6 si robinetifiuture la racordul cu statia de colectare, asigurand controlul gazului din depozit pe fiecareconducta si in acelasi timp permitand oprirea debitului de gaz, conductele vor fi protejate1mpotriva inghetului la suprafata depozitului cu un strat de pamant sau deseuri de cel putin80 cm grosime.

Stahl de colectare a biogazului:- 4 stall) de colectare a biogazului, amplasate in afara zonei depozitului, cu acces direct dindrumul perimetral, racordate printr-o conducta principals (conducta biogaz perimetral),care conduce biogazul la suflanta. Conducta principals de deversare a biogazului permiteaccesul reglarea rezervoarelor de colectare a apei (care contin separatoare decondens), dace apar defectiuni. Inclinarea sa va fi la cel putin 0,5%, in scopul de a evacuaparticule cuprinse in timpul condensarii. Diametrul nominal al conductelor trebuie sa fie decel putin 200 mm.

Conducta principals de deversare a biogazului (conducta de biogaz perimetral), cudiametru nominal de cel putin 200 mm, montata inclinat la cel putin 0,5%, sub adancimeade inghet (nu mai putin de 800 mm), amplasata in afara zonei de etansare, mai sus deinstalatiile de colectare a apei de ploaie (santuri) si drumurile de acces,- leaga statiile de colectare biogaz de suflanta, permite accesul reglarea rezervoarelorde colectare a apei care contin separatoare de condens.

Sistem de clapete pentru condens confectionate din HDPE, montate in interiorulprincipalelor conducte de deversare, in cel mai scazut nivel al acestora.Unitatea de ardere - instalata pe o bazh din beton, formata din:

- unitate suflanta cu motor cu protectie impotriva exploziilor;- arzator cu buton de aprindere;- camera de ardere,cu sistem 1nchis de ardere, la o temperature de peste 850C;- sistem de monitorizare si control al presiunii temperaturii;- camera de control electric, rezistenta la intemperii;- analizator portabil pentru CH 4 , 02 , CO2- sistem de reglare a capacitatii de functionare la 1/5 din capacitatea nominala.

1.4. Slstemul de colectare a apelor pluviale de pe suprafata depozitului:

rigole pe marginea interioara a bermelor,rigole pe marginea interioara a coronamentului digurilor perimetrale;rigole la baza digurilor perimetrale.

1.5. La inchiderea depozitului si urmarirea postinchidere:

inchiderea depozitului de deeeuri va fi efectuata in conformitate cu Hotararea de Guvem34912005 privind depozitarea deeeurilor cu legislaha europeana pentru inchidereadepozitelor de deseuri nepericuloase, prin depunerea urmtoarelor straturi de acoperire,reprezentand aproximativ 15% din volumul deseurilor depozitate:

Strat de acoperire cu o grosime minima de 0,50 m cu k >1x10 4 m/s;Strat de drenare gaze, constrtht din materiale granulare sau artificiale cu grosimeminima de 0.30 m cu k

- sistem de acoperire a gramezilor de tratare cu membrane rezistente la apt care va aveapartea centrala semipermeabila, cu rolul de dezodorizare ci de a lase sa treaca aerul suflatin materialul organic, iar partea marginal& din polietilena ramforsata;- marina de infacurat pentru manevrarea sistemului de acoperire;

sistem de aerare fortata, la partea inferiors a gramezilor;- sistem de umidificare a materialului din gramezi;- sistem de colectare levigat;- sistem de control automat a gradului de aerare, a temperaturii ci umidittii in gramezi;

Zona de rafinare cu sistdm de separate prin cernere a fractiunii organice stabilizaterezultate din celulele de tratare biologics;

Zona de maturare (sub un acoperic metalic);Cladire administrative

2.3. realizarea retelelor de alimentarea cu ape'

- captare dintr-un put forat, pentni asigurarea cerintei de spa a instalatiilor tehnologice ci acladirilor anexe din incinta CMID,

retea de alimentare cu apa, pentru asigurarea necesarului de apa tehologic, menajera cide incendiu a obiectivelor din CMID.

2.4. realizarea sistemelor pentru colectarea evacuarea apelor uzate:

pentru apele pluviale:- sistem de canalizare pluviala cu gun de scurgere rigole pentru colectarea apelorpluviale de pe suprafata platformelor tehnice ci a parcarilor ci separator de produsepetroliere pentru pretratate, inainte de deversare in bazinul de retentie, apoi in valeaFanetelor; k

pentru apele uzate de tip menajer rezulatate de la spatiile administrative ci cu folosintesimilare:- retea de canalizare din tuburi PVC avand Dn 160 ci Dn 200 mm, cu dirijare la statia deepurare din CMID;

state de pompare tip camin, din PEID, echipata cu 2 pompe submersibile.pentru apele tehnologice uzate rezultate de la spalarea platformelor ci a spatiilor inchise

de la statia de sortare, statia de tratare mecano-biologics, zone de receptie/cantarire, zonade alimenatre cu carburanti:- retele de colectare, cu dirijare la statia de epurare a CMID;

pentru levigat:Levigat din celulele de compostare:- retele de colectare a Ievigatului intrun rezervor;Levigat din zona de maturare a compostului:- retele de colectare, cu dirijare in statia de epurare levigat;Levigat din depozit:conducte de dren pentru colectare in sistem gravitational, ampasate la baza celulelor de

depozitare;- sistem de colectare a levigatului, in afara digului perimetral al celulelor de depozitare,camine amplasate la capatul aval al conductelor;- bazin colector pentru levigat;- statie de pompare;- bazin de egalizare, cu volum minim de 500 m 3 , inainte de intrare in statia de epurare;- bazin de colectare a eFluenului epurat, cu volum de min. 250 mc, cu evacuare in bazinulde retentie, apoi in valea Fanetelor.

2.5. montarea Statiei de epurare, instalatie in sistem modular, cu treapta mecanica ciunitate de osmoza inversa, alcatuita din:

imitate de prefiltrare (trapata mecanica), cu cloud filtre, (un filtru sac pentru filtrareagrosiera, un filtru cartuc pentru filtrarea fina)unitate de decantare, montata intr-un container cu dimensiunile: L x I x 12,00 x2,50 m x 2,59 m, izolat termic, ventilat cilncalzit

6

unitate de osmoze inverse. cu doue linii;pompe pentru asigurarea presiunii de filtrare de 20-50 bah;pompe centrifugale de Malta presiune pentru asigurarea ecofiuxului pe suprafatamembranei;sistem automatizat de control a parametrilor de proces (temperature, presiunea,

conductivitatea ei pH-up cu ajutorul unui calculator de proces;sistemul de furnizare a aerului sub presiune;sistemul de dozare a agentilot de curatare;tancuri de stocare permeat, cu pompe de spelare a sistemului cu permeat;tancuri de curetare cu pompe de spelare;valvele de control pneumatic;conducte (materiale de joasa presiune: PVC, materiale de Malta presiune: old 1.4571);

2.6. realizarea retelelor de alimentare distributie a energiei electrice:retea de alimentare din reteaua de distributie a sistemului national din zone, printr-un

post de transformare amplasat in incinta CMID;retele electrice In incinta, pentru asigurarea iluminatului exterior;retele pentru alimentarea cu energie electrice a obiectivelor din CMID;celula de linie principals de joasa tensiune sau Centru de Comande, de unde plena

toate Mille care alimenteath tabloul principal de control a instalatiei ei tablourile secundarede distributie;

linii de joasa tensiune de la celula de linie principals pentru a controla tablourile eitablouri secundare de distributie.

tablou de distributie de joasa tensiune Nentru servicii auxiliare (lumini, prize pentruintretinere, etc.) ei linii de Mesa tensiune de ieeire care servicii.

sistem de impamantare ei paratraznet pentru intreaga statie.linii de joasa tensiune ei de semnal de la tablourile de control la instalatie;un UPS (Uninterruptible Power Source Sursa Neintreruptibile de Curent).un tablou de distributie pentru distributia de curent electric pentru UPS ei linii externe

catre PC, PLC ei alte instrumente.

2.7. construlrea infrastructurii generate contend din

Intrare principale - imprejmuire:- poarta de intrare cu inelhme de cel putin 2 m;- gardul de imprejmuire a intregului amplasament, contechonat dintr-o retea de otel(lungimea inelelor retelei > 40x40 mm) cu inallime de cel putin 2 in.

Cleo:Inca de paid cledirea podului bascule:Gilt:lire din prefabricate, cu o suprafata de aprox. 30 mp ce cuprinde birou de path,

center, grup sanitar.Podul bascule:

- amplasare la poarta de acces, capacitate nominale de 60 tone, dimensiunea de 55 mp,echipat cu un terminal extern de cantarire pentru inregistrarea tuturor datelorinformatiilor necesare.

Zona de prelevare mostre:- amplasata dupe podul bascule, pe o suprafale de aprox. 80 mp. pentru eeanhonareaprobelor;

Cldire administrative: cu o suprafata construite de 350 mp, compartimentate pentrubirouri administrative, laborator, camera de luat masa, vestiare, toalete, dueuri ei holuri deacces;

Cldire de intretinereamplasate range zona de tratare a deeetnilor, pe o suprafata de aprox. 300 mp, cuprinde

spill de munca, depozit, garaj, platforma de spelare autogunoiere.Statie de alimentare cu carburang, cu o capacitate de 10 000 I si o suprafata de 70

mp, Vera denivelari, pe o fundatie care se suporte greutatea statiei, cuprirrt d

ARPMClu)NapocaVIZAT SPRE

NESCHIMPARE

7

- corpul instalatiei-reci pient, construit conform norinelor DIN 6616(EN 12285-2). cu manta

dubld, astfel incat volumul dintre pereti sa fie eel putin egal cu volumul rezervorului propriu

zis;- dulap cu echipamentul pentru distributia ei mdsurarea cantitatii debitate;- echipament pentru primirea, masurarea cantitatii carburantului ei supapd de ventilare;

- copertin.&stem de spalare envelope:

- amplasat pe o bretea a drumului intern, chiar inainte de intrarea in zona din directia deieeire, ocupand o suprafata de 65 mp, alctuit din doua subsisterne:

Subsistem de spalare echipat cu:- sistem de monitorizare care porneete sistemul de operare;- etuturi pentru spalarea cu apa;

camin pentru colectarea apei reziduale;- pompa de amentare pentru apafolosit la spalare;- filtru;- conducte cu robinete corespunzatoare.) Subsistem de reciclare a apei ei evacuare a namolului echipat cu:- tanc de separare a solidelor de apa curata, separarea fiind accelerat printr-o conductdde PVC care transferd apa in partea de jos a tancului de separare;- stavilar catre rezervorul pentru apa curet- conducte pentru indepartarea namolului in exces, cu robinet de inchidere ei echipamenthidraulic.

Zone de protectie impotriva focului:- situate in perimetrul depozitului, cu o latime de 8 in. in care nu este permisa prezentavegetatiei sau a infrastructurii ( pentru a eVtta extinderea unui eventual incendiu in cadruldepozitului).

Sistemul de prevenire a incendiitor:- retea de prevenire a incendiilor, care va acoperi intreaga suprafatd a unitatii; sistemul va

fi conectat la un rezervor de aria suprateran, care va fi intotdeauna plin.Parcare pentru personal vizitatori:

- amplasata in zona cladirii administrative, ocupand o suprafata total de 225 mp.

Drumuri interne:retea de drumuri care permite access autogunoierelor in zona tehnica eI a depozitului de

deeeuri.Drum de acres.

lungime de cca 1800 rn, dotat Cu cate o banda pe eens, cu o latime de 6 m, eanturi

laterale pentru colectarea apelor pluviale.Puturi de monitorizare a apei subterane:

- un put de monitorizare pozitionat in amonte de depozitul de deeeuri ei (loud puturi demonitorizare amplasate aval de depozitul de deeeuri.

C. IN STATUE DE TRANSFER CRASNA, SURDUC SI SANMIHAIU ALMASULUt

realizarea statiei de transfer Crasna, cu sistem separat de transfer pentru fluxurile dedeeuri umed *i uscat,

- realizarea statillor de transfer Surduc si Sinmihaiu Almasului, pentru sistem de colectarecu o pubeld, pentru fractia umedd;

cuprinzand:

- plafform betonatd pentru manevrare vehicule de transport;- plafformd betonata de Inca rcare;

hala metalica etajata, compartimentata pentru receptionarea deeeurilorpatter: platforms pentru pozitionarea containerului de transport In vederea transfer In

alt container autocompactor;etaj: nivel de descarCare deeeuri (plafformd descarCare, jgheab de transfer deeeuri),

- dadire de birouri dotata cu grupuri sanitare ei dueuri;- atelier mecanic interventii vehicule de transport ei autogunoiere;

8

- drum/ramps de acces la nivelul superior;drum/ramps de acces la nivelul inferior;

- 'Anil de golire a fractiei uscate umede deceuri in containerul de- canter rutier suprateran;

cabina canter;- retea de alimentarea cu ape din rezervor de inmagazinare;- bazin etanc, vidanjabil pentru colectarea apelor uzate menajere cude tratare a apei menajere, din apropiere;- separator de grasimi cu filtru coalescent pentru separarea grasimil

bazin de retentie pentru apele pluviale cu decarcare controlata inSurduc in rigola drumului din partea de N-V a amplasamentului;- bazin de retentie pentru apele pluviale cu decarcare controlata inSinmihaiu Almacului in valea Santa Maria;- Gate 3 toraje de hidroobservatie:,1 amonte ci 2 aval In zona cuincinta fiecarui amplasament;

dotari pentru protectia stingerea incendiilor;- post de transformare ci retele de alimentare cu energie electrica a

imprejmuire ci poarta de acces in incint;drumuri de acces construite in jurul statiei de transfer pentru a

necesare vehiculelor de colectare ci camioanelor.

D. la iNCHIDEREA DEPOZITELOR NECONFORME

Depozitele existente care se vor inchide sunt:

Denumureadepozitului

Capacitatea proiectat Capacitatea liberS Suprafata

Simleu Silvaniei 120.000 mc 40 000 mc 1,12 ha

Cehu Silvaniei 60.000 mc 21 200 mc 100 ha

Jibou 50 000 mc 26.000 mc 2,60 ha 3,80 haZaktu (Crieni) 850000 mc 525 000 inc

Se vor execute urmatoarele tumid de inchidere a depozitelor de deseuri:

1. Nivelarea, compactarea si modelarea masei de deseuri:

- indepartarea din corpul depozitului (din stratul superficial) a deceurilor voluminoase:echipamente electrice electronice, baterii, acumulatori, envelope uzate, deceuri feroase,deceuri din mobilier, deceuri din constructii ci a deceurilor Uoare (folii plastic);- compactarea cu buldozerul prin treceri succesive, 3-5 on peste masa de deceuri;- nivelarea prin umplere cu pdmant compactare a gropilor existente in corpul depozitului;- profilarea depozitului sub forma de calota cu pante ale taluzurilor intre 1110 si 1:3.Principe lele date de proiectare a inchiderii depozitelor sunt:

de ro2atau

(Crigeni) JibouSimleu

SilvanieiSimleu

Silvaniei

Suprafata initiala (mp) 43.45600 25 103,00 12 861,00 9 715,00

Suprafata dupe inchidere(mp) 33 345,00 24 700,00 11.389,00 8 350,00

Iratime maxima (m) 16,00 -299,00

8,00

222,00

5,00206,00

8,00309,00Inaltime (cote - m)

Lunqime ant perimetral (m) 740,00 680,00 484,00 486,00

Volum cleeuri (mc) 325 000 00 24 000,00 80 000,00 21 000,00

2. inchiderea propriu zisS a depozitului:

Depozitele urbane neconforme vor fi reabilitate prin implementarea unu sistem completde inchidere ci acoperire dui:A currrlegislatia romaneasca relevant imp e ci anume:

transport ;

descarcare in Stabile

or din apelor pluviale;Mafia de transfer de la

statia de transfer de la

cota cea mai joas, in

consumatorilor;

asigura toate miccarile

Strat de sprijin cu o grosime de minim 0,50 in cu k >1x10. m/s , ce asigura suportul derezistenta pentru sistemul de impermeabilizare el in acelaei Limp realizeaza exfiltrareagazului din corpul depozitului;

Strat de drenare a gazulul construit din materiale granulare sau artificiale cu o grosimede minim 0,30 m;

Geotexil de separatie, G=400 g/mp;Strat de impermeabilizare de argila compactata cu o grosime de minim 0,50 m,

k1 x1 sau din materiale artificiale;Geotexil de separatle, G=400 g/mp;Puturi de captare biogaz pentrvindepartarea activa a biogazului;Facia (Zalau, $1mleu Silvaniei);Puturi de captare a biogazului;Sistem perimetric de colectare a apei pluviale;imprejmuire.Datele caracteristice pentru fiecare depozit stint :

Parametri de proiectare ?AIM' (Crieenfi JibouSimleu

Silvan's'$imleu

Mantel

Strat des Iriin me 18 362 12981 59154434

Strat de drenare a gazuluim 11 367 7802 3597

2710

Strat de impermeabilizarem 19 678 3 032

6097 4609

Strat de drenaj pentruaele luviale me 12 304 7839 3728

282710(inder:tat-tarepasiva abiogazului

Puturi de captare biogaz 18 (indepartareactiva a gazului)

-14(indeprtarepasiva abiogazului)

10Ondeprtareactiva abiogazului

Puturi de captare levigat 4 (sunt de faptpuTuri de captarebiogas folosite pt.colectare leVi t

3 3

Facie" 1 -Nr. de pompe extragerelevigat

4 3 3 3

:Nor de cotectareleX at

3. Realizarea stratului de recultivare:

Stratul de recultivare se realizeaza cu o grosime totaia 1,00 m i este format din,

Strat de acoperire cu pmant argilos necompactat (pietrie ei nisip) de 0,85 in

Strat superior de sol fora 0,15 in pe care se va cultiva gazon ci specii de tufieuri curtdacini scurte (ramificate).

Date caracteristice pentru fiecare depozit:

10

SenleuSilvenielParametri de protesters

Strat de acoerire mStre -rior de sol fertil me 6 920

Colectarea evacuarea levigatului din depozit:

Realizareal- puturilor de colectare echipate Cu cate o pampa (functionare pneumatics,

automata) ci

senzori pentru nivelul fichidului;- rezervor de colectare levigat;- evacuare in statia de epurare a CMID Dobrin

Colectarea evacuarea apelor pluviale de pe depozit

- realizarea rigolelor perimetrale.colectare ci evacuare conform masurilor de reducere a impactului asupra mediului,

prezentate in Capitolul

glitka&dezvoltarii structurilor de colectare, transport pentru toti cettenii judetului Salaj;optimizarii structurii de colectare ci transport deceuri din centrele urbane ci rurale;treed' ci depozitarii deceurilor nepericuloase de tip menajer colectate din judetul Slaj,

in condibi care s asigure protectia sanatatii oamenilor ci protectia mediului;imbundtatirii generale a strii mediului Jn zonele afectate depozitelor de deceuri

menajere neconforme;indeplinirii prevederilor Planului de Gestionare a Deceunlor in Regiunea NV (PRGD).

adoptat prin Ordinul rm. 1364/1466/2006 ci a Planului Judetean de Gestionare a Deceurilordin judetul Salaj, adoptat prin HCJ Salaj nr. 5 din 29.01.2010.

prin Implementarea sistemului de management integrat al deseurilor in judetul Salaj,

In conformitate cu Directive 1999/31/CE privind depozitarea deceurilor, Directive

2006/12/CE privind deceurile ci Directive nr 1/2008/EC privind prevenirea si controlul

integrat al poluarii (IPPC), care prevede:

1. colectarea deseurilor menajere nepericuloase de la toti locuitorii judetului, adica248014 locuiton, prin arondarea focafitatilor judetului Salaj la Centrul de managementintegrat al deceurilor Dobrin (CMID), respectiv la statiile de transfer, dupe cum urmeaza

Zona 1 DOBRIN

- acopera partea centrals a judetului, deservita de Centrul de management integrat al

deceurilor Dobrin, unde vor fi arondati 116 172 locuitori din municipiul Zalau, oracul CehuSilvaniei, oracul Jibou ci comunele Agric, Benesat, Buciumi, Cocelu, Greece, Criceni,

Dobrin, Hereclean, Mircid, Napradea, Romanaci, Salatig, Some Odorhei, Treznea.

Zona 2 CRASNA- acopera partea vestica a judetului, deservita de Statia de transfer Crasna situate inextravilanul localitatii Crasna (zona va fi de asemenea acoperita de mici statii de transferdezvoltate prin project Phare), unde vor fi arondati 89 305 locuitori din oracul 6imieuSilvaniei, comunele Banicor, Bobota, Bocce, Boghic, Carnar, Carastelec, Chiecd, Cizer,Crasna, Halmacad, Horoatu Crasnei, 1p, Marca, maeri,te, Mesecenii de Jos, Nucfalau,Pericei, Plopic, Sig, Samcud, Sarmacag, Valcau de Jos, Varcolt.

Zona 3 SURDUCZona 3 acopera partea nordica a judetului, deservita de Statia de transfer Surduc, situatein extravilanul localitatii Surduc, unde vor fi arondati 24 081 locuitori din co unele Babeni,Cristolt, Gilgau, Girbon, Ileanda, Letca, Lozna, Poiana Blenchii, Rus, u uc, Simicna,

Zalha.

729.330Celula nr.22

Nr. celul

Celula nr 1

Volumul de depozitare, mc

322.387

cat

total 1.050.000

Zona 4 SANMIHAIU ALMASULUI

Zona 4 ampere" partea estica a judetului, deservita de Stella de transfer SinmihaiuAlmaeului, unde vor fi arondati 18-456 locuitori din comunele Almaeu, Man, Cuzaplac,Dragu, Fildu de Jos, Hide, Sanmihaiu Almaeului, Zimbor.

2. procesarea deseurIlor in CMID Dobrin In:statia de sortare, in care va fi tratat continutul pubelei uscate. Capacitatea acestei statii

este de 19.000 Van, va rezulta: reciclabile (12.000 Van), reziduuri (7.000 Van);statia de tratare mecano-biologica simpla pentru procesarea deeeurilor biodegradabile,

in care va fi tratat continutul pubelei umede. Capacitatea acestei itatii este de 32.000 Van,va rezulta: compost (10.000 Van), reziduuri (16.500 Van) ei va colecta metale (500 Van);

depozitarea ecologici a deseurdor nevalorificabile in depozitul ecologic etas? b, cuo capacitate de depozitare anuale de 34.000 t de deeeuri (inclusiv namoluri), incadratconform OUG 195/2005, adoptata pnn Legea 84/2006, modificata si completat cu OUG40/2010, care transpun Directiva 2008/1/CE a Parlamentului European ei a ConsiliuluiEuropei din 15 ianuarie 2008 privind prevenirea ei controlul integrat al poluarii, in Anexa 1,

la punctul 5.4. Gestionarea deeeurilor Depozite care primesc mai mutt de 10 tonedeeeuri/zi sau avand o capacitate totall mai mare de 25000 tone deeeuri, cu exceptiadepozitelor de deeeuri inerte.

Inchiderea depozitelor urbane neconforme: Zalau (Cri?eni). Jibou, ImleulSilvaniei Cehu Silvaniei si urmarirea postinchidere a acestora pe o perioad de 30 deani.

laattatitaft I. In faza de constructie:

A. pentru Organlzartle de 'antler:

amenajarea organiztrilor de eantier se va face cu ocuparea unor suprafete minime deteren, in zona amplasamentelor proiectului;

amenajarile de eanfier vor asigura minimul de dotari pentru proteclia mediului: platformeimpermeabilizate pentru parcarea autovehiculelor, zone special amenajate pentrucolectarea ei stocarea separata a deeeurilor rezultate In faza de constructie pentrudepozitarea combustibililor /alimentarea autovehicolelor (amenajarea de cuve de retentieimpotriva scurgerilor);

evitarea executrii lucrarilor de decopertare in perioadele ploioase, respectiv zilele cuploi torentiale, prin planificarea acestora avand in vedere prognozele meteo pe termenlung ei pe termen scurt;

suprafetele ocupate temporar vor fi renaturate la finalizarea lucrarilor de eantier:depozitarea solului vegetal rezultat din excavari doar in zonele special destinate acestui

scup, cu reutilizarea la refacerea terenurilor ocupate temporar;depozitarea pamIntului rezultat din excavarile efectuate In vederea utihzrii

constructii, la amenajarea taluzurilor, a digurilor, a drumurilor interioare ei a cailor de accesprevazute de protect;

B. la realizarea depozltului ecologic:- capacitatea totals de depozitare: 1.050.000 mc, repartizata in cele 2 celule, asffel:

- principalele caracteristici geometrice ale celulelor sunt:

12

Volumexcavatie

(mc)594.452

Volum detaluzare

(mc)Celula nr.Sew/data

bazei(1113)

Capacitatetotai(mc)

322.3871 34 103 431 517

2 33 900 837 850 310.2837.868

TOTAL 68 903 1 269 387 904 735 330 255

- Inaltimea totals a depozitului va fi de aproximativ 28 m;se vor respecta prevederile Normativului tehnic privind depozitarea de$eurilor, aprobat

prin Ordinul MMGA nr. 757f2004, respectiv ale Directivei 1999/31/CE privind depozitarea

degeurilor, prin:modul de reafizare a sistemului de impermeabilizare a depozitului de deseuri, cu

respectarea intocmai a succesiunii, grosimii $i calitatii stiaturilor de impermeabilizare a

corpului depozitului;- compactarea stratului de argils se va incheia folosind un bun compactor cu senile sau unalt utilaj cu capacitate de nivelare/tasare echivalent5, care 55 asigure o suprafat neteda a

stratului de argil&- Waal-lie de umplere vor fi realizate astfel Inca materialele de 1)&5 sa nu fiesuprasaturate cu al:A din precipitate sau cea de suprafat5 sau dezhidratate prin evaporare;- pietrele vizibile sau alte particule mai marl de 0,10 m, vor fi indepartate de pe suprafatarespective M timpul lucrarilor (chiar gi manual);

baza depozitului de de$euri trebuie s aibe o forme' astfel /neat sa aiba. pantele de celputin 3% transversal pe reteaua de conducte de drenaj $i de cel pufin 1% longitudinal;- cele mai joase puncte de profunzime vor fi plasate in afara zonei inchise, astfel incatcolectarea levigatului se va realize in afara depozitului de deseuri, in bazinul de colectare.

imediat dupe contol, verificare gi acceptare a suprafetei terminate, aceasta trebuieacopenta de membrane polimerica.- toate materialele geosintetice vor fi alese in conformitate cu prevederile SR EN13257:2005 Geotextile $i produse inrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea inlucrarile de depozitare a deseurilor solide $i SR EN 13493:2005 Bariere geosinteticeCaracteristici impuse pentru utilizarea in constructia de depozite de degeuri solide

amplasamente de depozitare;- constructia sistemelor prevaute pentru gestionarea levigatului gi a gazului de depozit;- corpul depozitului se va amplasa in zona CMID cu respectarea distantei de protectiasanitara de minim 1000 m fat5 de zonele rezidentiale, In conformitate cu prevederile 1-IG349/2005 privind depozitarea deseurilor,

respectarea prevederilor celor mai bune tehnici disponibile in domeniul tratarii degeurilor(BAT) privind amplasarea amenajarea instalatiilor propuse prin project.- alegerea unei local pentru amplasarea instalatiilor. indepartate de pehmetre sensibile;- ocuparea minima a terenului prin reducerea diMensiunii instalatiilor gi reducerea la minimnecesar a instalatiilor subterane.

se vor mentine Tnregistrari privind executarea gi receptia lucrrilor ascunse.

C. la Mchiderea depozitelor neconforme:Reducerea formei finale a depozitelor recultivate numai prin reasezarea in situ a

degeurilor;- utilajele pot circula numai pe ale de circulatie amenajate in acest scop.- stratul de recultivare nu se compacteaza;- plantarea tufigurilor este permisa numai dup5 doi ani de la plantarea gazonului.

Se vor executa inierbarea plantarea de esente silvice pe suprafetele reabilitate $i pezonele inconjuratoare de pe care s-au dislocat degeurile.

Atiatta delOncliottare:-

ArtnmCluFrJapoca`ilia spatNESCHIMBARE

13

1-Aplicarea prevederilor celor mai bune tehnici disponibile (Directive 1999/31/CEprivind depozitarea deseurilor, Documentul de referinta privind cele mai bune tehnicidisponibile pentru industrille de tratare a deseurilor, august 2006) in domeniul deseurilorprivind: managementul general si operational, consumul de ape si emisiile de efluenti lichizi,consumul de energie, zgomotul si emisiile in aer, precum si realizarea prevenirii sicontrolului integrat al poluarii, avand In vedere ca, prin capacitatea propus, depozitulprevazut prin proiect se incadreaza in Anna 1 la OUG 152/2005 privind prevenireacontrolul integrat al poluarii, aprobata prin Legea 84/2006, cu modificarile ulterioare, la

punctul 5.4. Gestionarea desburilor Depozite care primesc mai mult de 10 tone deseuri/zisau avand o capacitate totalt mai mare de 25000 tone deseuri, cu exceptia depozitelor de

deseuri inerte.Implementarea unui sistem de management de medlu pentru operarea sistemului si a

instalatirlor componente;

organizarea sistemului de management integrat al deseurilor astfel incat sa se atingatintele si obiectivele Planului de Gestionare a Deseurilor in judetul Slaj (PJGD);

4. pentru colectarea sl transportul deseurilor:

acceptarea la colectare doar a deseurilor cuprinse in Anexa nr. 1 a prezentului acordcolectarea in sistem cu o pubela pentru deseuri mixte, in Zonele 3 si 4, corespunzand la

aproape 70.000 locuitori (30% din populate), toate in zone rurale. Locuitorii vor avea, deasemenea, acces la punctele de colectare selective, pentru livrarea deseurilor reciclabilecolectate selectiv. Pentru atingerea tintelor de colectare prevazute in PJGD Salaj,incepand co anul 2013, sistemul cu 1 pubela, va fi extins la 2 pubele, 1 pentru fractiaumeda si una pentru cea uscatd, preschimbata pe parcurs in sistem cu 3 pubele (pentrucolectare hartie si deseuri organicer.

colectarea in sistem cu 2 pubele, 1 pentru fractia umeda si una pentru cea uscata,preschimbata pe parcurs in sistem cu 3 pubele (pentru colectare hartie si deseuri organice)In zonele urbane si rurale ale zonelor 1 si 2 (exceptand pe cele din zone 2 deja acoperiteprin proiecte Phare), corespunzand la aproape 130.000 locuitori (54% din populate) inzonele urbane si rurale ale zonelor 1 si 2.

colectarea in sistem cu 4 pubele (1 pentru hartie, 1 pentru metal, 1 pentru plastic si 1pentru fractia mixta) in zonele rurale ale Zonei 2 deja acoperite prin prolecte Phare, pentruaproximativ 38.000 locuitori (16% din populatie) in zonele rurale.

colectarea fluxurilor speciale de deseuri: deseuri voluminoase, DEEE, deseuri

periculoase in cafe municipale, cu asigurarea transportului la instalatile de colectare dupecum urmeazal DEEE de catre cetateni si producatori, deseurile voluminoase de uz casnicsi periculoase de catre autoritatle locale, conform prevederilor regale;

colectarea deseurile din parcuri, piete si gradini impreuna cu fractia umeda a deseurilor

menajere;transportarea la depozit direct sau prin intermediul statiilor de transfer a deseurilor

stradale si a deseurilor colectate irramestec;deseurile din constructi si demolari vor face obiectul unui flux separat, initat de

autoritatle locale, sau la solicitarea cetatenilor; aceste deseuri vor fi transportate direct laCMID si eliminate prin depozitare;

deseurile reciclabile si biodegradabile colectate separat vor fi transportate la Statiile detransfer Crasna, Surduc si Sinmihaiu Almasului si transferate apoi la Centrul de magementintegrat al deseurilor, respectiv la Statia de sortare sau Statia de tratare mecano-biologicaferente zonei tehnice;

respectarea rutelor de transport a deseurilor catre statiile de transfer si de la acesteaCMID;

atingerea tintelor de colectare a deseurilor solide in judetul SA'laj In proportie de 100%.

5. pentru receptia deseurilor,

la statute de transfer:

14

rTh

ARRM

Cluy-Haiscca

VIZAT SPRE

NESCHIM3ARE

15

- decarcarea deaeurilor pe categorii de deaeuri, direct din milloacele de transprt, prinsistemele de descarcare, in containerele corepunzatoare, 015 preluarea traonsportulfor spre Centrul de management integrat al deaeurilor.

la Centrul de management integrat al deseurilor- aplicarea urmtoarelor prevederi BAT:

asigurarea cunoaaterii concrete a deaeurilor intrate, corelat cu scopul tratrii,referitor la: tipul doeurilor, originea acestora, procedur i

le de tratare necesare, dscul

corelat cu deaeurile intrate al cu tratarea aplicat acestora;

implementarea unor tehnici de preacceptare a deaeurilor, referitor la: generatorul de

deaeuri, codul deaeurilor, sister de analiza a probelor, identificarea tratamentului

adecvat, testare conforma cu aceasta;implementa rea unor tehnici de acceptare a deaeurilor;

implementa rea unor tehnici de eaantionare a deaeurilor,- identificarea ai cantarirea pe platforma de cantaiire a fiecarui autovehicol ce intra /iese inMin incinta CMID, pentru a se verifica prin diferenta, masa de deaeuri;- verificarea originil deaeurilor ai a numelui transportatorulu i

, conform procedurii legate de

acceptare a deaeurilor la depozitare;- controlul vizual al continutul camionului de catre personalul responsabil cu exploatareadepozitului ai descarcarea deaeurildr din camioane, in zona tehnica, la indicatiile acestuia;- izolarea incarcaturii pentru a fi verificat Mai atent, eventual ai analitic, in cazul aparitieiunor neclaritati cu privire la continutul real al camionului;

t-n - gestiunea informatizata a ansamblului fluxului deaeurilor;

S. pentru procesarea degeurilor:

respectarea urmatoarelor prevederi BAT generate:- minimizarea dublei manipulari a deaeurilor:- utilizarea de spatii destinate special sortarii;

managementul mirosurilor prin utilizarea de cladiri inchise si recipienti etanai;- utilizarea de spafil betonate / impermeabilizate;- luarea masurilor necesare pentru evitarea problemelor

care pot fi generate de

stocarea/acumularea deaeurilor.

6.1. aplicarea urmiitorului flux de degeuri intrate In CMID:

- dirijarea spre depozit a deaeurilor colectate amestecat;- dirijarea spre statia de sortare a deaeurilor recidabile, colectate separat (hirfie, plastic ai

metale, sticIa);- dirijarea spre Statia de tratare mecano-biologica a deaeurilor biodegradabile colectate

selectiv;

6.2. la Statia de sortare:sortarea deaeurilor colectate separat in pubela uscat (sau in sistemul cu pubele

multiple, implemental in unele zone), in scopul recuperarli ai valorificani materialelor

reciclabile, in urmatoarele fractii de deaeuri:- hate ai carton colectate separat, -Cod deseu: 20 01 01;

- sticl colectate separat, cod deleu 20 01 02;- material plastic colectat separat, cod deaeu: 20 01 39;- lemn, colectat separate, cod deaeu: 20 01 38;- metale colectate separat, cod deaeu 20 01 40;- deaeuri urbane mixte (in principal anorganice);- deaeUri de ambalaje (inclusiv deaeurile de ambalaje municipale colectate separat),

categoria 15.01.balotarea ai stocarea temporar y

ih vederea valorificarii a fractiilor separate prin sortare;

eliminarea prin depozitare Meta a reziduunlor de la sortare;

6.3. la Statia de Tratarea mecano-biologic g a degeurilor colectate so rat in pubela

umedltratarea urmtoarelor fractii de deaeUri, conform anexei 2 .

deeeuri umede colectate amestecat, cod dew 20 03 01, 20 01 08, 19 12 01,19 12 07 ei

20 03 99;- deeeuri din piete deeeuri verzi, cod deeeul 20 02 01, 20 03 02.

efectuarea urmatoarelor operatii de tratare:prelucrarea mecanica: maruntirea mecanica a deeeurilor in particule de aprox. 60mm,

separarea metalelor feroase cu un sistem cu magnet permanent, urmata de cernerea lor,materialul care trece prin ciur este transferat in celulele de tratare biologics, jar refuzul de

ciur este trimis In depozit.- prelucrarea biologics: biodxidarda deseUrilor, prin aerarea controlat sub presiune, amasei de deeeuri dispuse in celule deasupra unor conducte de aerare, acoperire cumembrana semipermeabila mentinerea in conditii controlate de temperatura el umiditate,

in cicluri de minimum 21 de zile.respectarea urmatoarelor prevederi BAT specifice pentru tratarea mecano-biological

- desfaeurarea operabilor generatoare de prat ei /sau de miros pe cat posibil in spatiiinchise, dotate cu sisteme de de exhaustare, legate la .sisteme de depoluare specificcfiltru cu sad pentru refinerea pulberilor biofiltru pentru eliminarea mirosurilor,- uhiizarea ueilor cu deschidere inchidere automata;- mentinerea deschisa a ueilor doar minim necesar de limp;- izolarea termice a celulelor utilizate pentru biodegradare prin procese aerobe;- asigurarea unel alimentari uniforme a instalatiei de tratare mecano-biologica;- evitarea genererii conditiilor anaerobe prin controlul adaosului de aer: utilizarea unuicircuit stabilizat, adaptarea aerarii la gradul de biodegradare alms la un moment dat;- minimizarea gazelor exaustate la un nivel de 2500-8000 Nm 3/t de deeeu,- optimizarea variabilelor de proces in corelare cu emisiile masurate,- reducerea emisiilor de azot prin optimizaree raportului C:N in deeeurile tratate;- tratarea adecvata a apei generate pentru minimizarea continutului in azot total, azotati ei

azotiti.6.4. pentru depozitarea finale in depozitul ecologic:

se vor depozita urmatoarele categoric de deseuri:- refuzurile de la statia de sortare statia de tratare mecano-biologics;- alte tipuri de deeeuri nepericuloase acceptate conform Ordinului MMGA 95/2005 privindstabilirea criterillor de acceptare aiproceduhlor preliminare de acceptare a deseurilor ladepozitare lista nationals de doeuri acceptate in becare clas5 de depozit de dewuri,

conform Anexei I;- deeeudle din constructii, care se vor accepta/depozit a doar in cantitatea necesara pentru

realizarea stratului de acoperire zilnica a deeeurilor depozitate;deeeurile nepericuloase acceptate la depozitare, allele decal cele menajere, ca de

exemplu namol deshidratat, deeeuri industriale nepericuloase. se vor depune amestecate

cu deeeuri menajere:- namolurile rezultate din epurarea apelor uzate tehnologice menajere proprii provenitede la statia de epurare a CMID, vor fi dezhidratate ei uscate pe o plattonne amenajate incadrul CMID Dobrin;- namolurile deshidratate/uscate provenite de la ter(i pot fi depozitate pe depozitul ecologicin urmatoarele conditii:

s 1ndeplineasca caracteristicile prevazute in legisla(ia specifics pentru depozitare indepozitele de deeeuri nepericuloase;

sa se incadreze in cantitatea maxima acceptata la depozitare Ella 5300 mean, Orlandcont de cantitatea generate din CMID.

depozitarea deeeurilor se va realize prin depunere in celula de depozitare in straturi decca 1 m, care se vor compactata la o densitate optima de 0.8 tone/m-4;

umezirea deeeurilor prafoase la descarcare ei acoperirea acestora cu alte deeeuri sau cumateriale minerale dupa depozitare;

acoperirea zilnica cu materiale inerte, de cca 010 m grosime, a stratului de deeeuridepus, pentru a se evita antrenarea de vent a deeeurilor, accesul psarilor ei emisia de

mirosuri neplacute.16

ARAMNapoca

VIZAT SPRENESEHimBARE

17

6.5. deseuri care nu sunt acceptate la depozitare in CMID Dobrin :Conform HG 349/2005 ei Ordinul MAPM 856/2002 este interzisa depozitarea in depozitele

de deeeuri orgeeneet - nepericuloase, a unor deeeuri care se incadreaza in alte categorii

ca urmare, nu sunt colectate de agentii de salubritate 111.1 fac obiectul noului depozit

de deeeuri nepericuloase din Dobrin- elamuri de galvanizare;- namoluri cu continut ridicat de produce petroliere- pesticide, erbicide;- elamuri din industria de prelucrare a pielii;- substante chimice de genul bezel& sau acizilor puternici;- substante radioactive;- alte substante ce pot avea impact asupra panzei de apa freatica ei a mediului

inconjurator, in general.Aceste tipuri de deeeuri sunt gestionate de producatodi lor.

6.6. pentru situatia tranzitorie pine la construirea primei celule a depozitului

ecologic:- [Ana la realizarea primei celule a depozitului, deseurile colectate vor fi eliminate in treidepozite urbane care vor trebui sa accepte toate deeeurile generate in judetul Salaj, [Ana

in 2012, dui:A cum urmeazalDepozitul urban de deeeuri menajere din Crieeni va receptiona deeeurile generate in

municipiile Zalau, 5imleul Silvaniei, regiunile rurale ale Zonelor 2, 4 gi o parte din regiunile

rurale din Zona 1 (aproximativ 50%);Depozitul urban de deeeuri menajere die Jibou va receptiona deeeurile generate in

municipiul Jibou ei regiunile in rurale din Zona 3.

Depozitul urban de deeeuri menajere din Cehu Silvaniei va receptiona deeeurilegenerate in municipiul Cehu Silvaniei e i o parte din regiunile rurale din Zona 1 (aproximativ

50%).

7. pentru alimentarea cu ape;

7.1. alimentarea cu ape a CMID Dobrin:alimentarea cu apa pentru asigurarea cerintei de apt a instalahilor tehnologice ei a

dadirilor anexe din CMID Stlaj (eta - lie de sortare: spalarea pardoselii, statia de tratare

mecanico - biologict pentru spalare pardoseala ei consum tehnologic, spalare in altecladiri, spalare roh autovehicole), reglementata prin Avizul de gospodarire a apelor pentrusituatie exceptionala nr. 6515.05.2010, emis de Administratia National "Apele Romans"

Bucureeti. se va realize din surse proprie, pun captare dintr-un put forat;

- cerinta estimate de apt0.1 max = 6,23 mcizi,

mcfzi,V anual = 1748,35 mc,

7.2. alimentarea cu ape a statillor de transfer:

Sinmihaiu AlmasuluiStatia de transfer

Avizul de gospodarirea apelor nr.161/09.04.2010, emisde AdministratiaNationals "ApeleRomania%Administratia Bazinalede ape Some Tisa Rezervor deinmagazinare

Surduc

Avizul de gospodarire aapelor nr. 162112.04.2010emis de AdministratiaNationale Apele Romans",Administratia Bazinale deape Some; Tisa;

Rezervor de inmagazinare

0,93 mc/zi

Crasna

Act dereglementare/autoritate emitente

Sursa de ape

Cerinta Q,,,chu 1,05 mc/zi

Avizul de gospodarirea apelor nr.163/12.04.2010, emisde AdministratiaNahonaia "ApeleRomene,Administratia Bazinalede ape Some Tisa Rezervor de1nm a e

Statia de transfer Crasna Surduc Sinmlhaiu Almaeului

de ap Qzi max 1,36 mc/zi 1,21 mc/zi 1,21 mc/zi

8. pentru colectarea / epurarea apelor uzate:

8.1. respectarea urmatoarelor prevederi BAT generate:

eficientizarea utifizarii apei de consum;reciclarea apei de proces ai a reziduurilor umede in procesul de tratare biologics a

deaeurilor, pentru reducerea cantitatii de apa de adaos;maximizarea reutilizarii apei tratate al folosirea apelor pluviale care nu necesita tratare.

colectate de pe amplasament;

respectarea urmatoarelor prevederi BAT pentru reducerea contaminani apei prin:

- colectarea separata a apei, functie de tipul poluantilor; - separarea apelor putin contaminate de cele mai contaminate;- audituri regulate privind utilizarea apei.

8.2. la CMID Dobrin:

levigatul colectat de sistemul de drenaj montat la baza celulelor de depozitare, se vacolecta prin conductele de dren cu canine de vizitare, in rezervorul de egalizare, apoi seva epura in statia de epurare, de unde, prin bazinul de retentie pentru efluent epurat, se vaevacua in valea Fanetelor,

apele tehnologice uzate rezultate de la spalarea platformelor ai a spatiilor inchise de lastatia de sortare, statia de tratare mecano !biologica, zona de receptie/cantarire, zona dealimentare cu carburanti se vor colecta ai se vor epura in statia de epurare, de unde, prinbazinul de retentie pentru efluent epurat, se vor evacua in valea Fanetelor;

apele uzate de tip menajer rezulatate de la spatiile administrative al cu folosinte similarevor fi colectate ai se vor epura in statia de epurare, de unde, prin bazinul de retentie pentruefluent epurat, se vor evacua in valea Fanetelor;- apele pluviale de pe suprafata platformelor tehnice ai a parcarilor, colectate prin sistemulde canalizare pluviala cu gun de scurgere ai rigole, vor fi trecute prin separator de produsepetroliere pentru pretratate, inainte de deversare in bazinul de retentie, apoi in valeaFanetelor

apelor pluviale de pe taluzurile exterioare ale digurilor perimetrale ale celulelor dedepozitare, de pe acoperiauh, drumuri de serviciu ai spatiilor verzi, colectate prin sistemede canalele deschise ai evacuate in valea Faneteloro Dui:4 inchiderea finale a depozitului, apele din precipitatii, conventional curate,colectate prin sistemul de drenaj de suprafata, precum al cele rezultate din airoirea pepantele depozitului, vor fi preluate prin sistemul perimetral de rigolele at depozitului aideversate in valea Fanetelor.

8.3.1a statia de transfer Crasna:

- apele uzate de tip menajer provenite de la grupurile sanitare ale cladirii administrative alcele rezultate de la spalarea platformelor tehnologice vor fi colectate intr-un bazincolector, de unde vor fi vidanjate periodic ai transportate la cea mai apropiata statie deepurare;- apele pluviale colectate de pe ale de acces interioare, vor fi preepurate intr-unseparator de produse petroliere apoi deversata controlat in rigola drumului din partea de N-E a amplasamentulUi;- fractia separata namolul decantat vor fi predate unor unitti specializate in preluareaal tratarea/eliminarea acestor tipuri de material.

8.4. la statia de transfer Surduc:

18

- apele uzate de tip menajer provenite de la grupurile sanitare ale cladirilor administrativecele rezultate de la spalarea platformelor tehnologice vor dirijate prin reteaua de canalizareproprie in reteaua locals de canalizare menajert- apa conventional curatA din bazinul de retentie va fi deversat5 controlat in rigola drumului

din partea tie N-E a amplasamentuiui,- fractia separata Si namolul decantat vor fi predate unor unitati specializate in preluareaai tratareateliminarea acestor tipuri de material.

8.5. la statiile de transfer Sinmihalu Almasuluil- apele uzate de tip menajer provenite de la grupurile sanitare ale cldirilor administrative sicele rezultate de la spalarea platformelor tehnologice vor dirijate prin reteaua de canalizareproprie In reteaua locala de canalizare menajer5;- apa conventional curata din bazinul de reten T ie va fi deversata controlat in valea Santa

Maria;- fractia separata ai nmolul decantat vor fi predate unor unitati specializate in preluarea

ai tratarea/eliminarea acestor tipuri de material.

9. pentru inchiderea depozitelor urbane neconforme:

sistarea depozitrii in cele 4 depozite urbane neconforme din judetul S5laj, conformcalendarului prevazut in HG or. 349/2005 privind depozitarea deaeurilor, conform tabelului

de mai jos;pentru inchiderea depozitelor neconforme din judetul Salaj au fost emise avizele de ap5,

conform tabelului de mai jos:

Locatia Anul Inchiderlinr. avlz de gospodarirea apelorlemItent

ZalauiCriseni) Jibou

jimleul SilvanieiCehu Silvaniei

2017201720092016

272/08.06.2010/ ANAR,272/08.062010/ ANAR,275/08.06.2010/ ANAR,269/08.06.2010/ ANAR,

ABA de apa Some - Tisa-ABA de apaABA de a SonOt"isa;

Pa SABA de a Some - Tisa;

ecologizarea amplasamentelor, cu respectarea cerintelor legislatiei referitoare lainchiderea depozitelor de deseuri, astfel 'neat s5 se asigure.- stoparea infiltratiilor apei in deseuri;- imbuntttirea drenarii de suprafat ai maximizarea scurgerilor;

colectarea levigatului;evacuarea apelor pluviale colectate de pe suprafata depozitelor recultivate cu ajutorul

rigolei perimetrale in bazine vidanjabile ai transportarea la Statia de epurare din CMID

Dobrin;- controlarea migratiei gazelor:

furnizarea unei separeri fizice intre deaeuri si flora/fauna;- reprofilarea ariei de depozitare.

aplicarea planului de inchidere, a procedurilor de control ai urmarire post inchidere,conform prevederilor din anexa 4 la HG 349/2005 privind depozitarea deaeurilor

10. pentru inchiderea depozitulul ecologic

- constituirea fondului pentru inchiderea ai urmarirea postinchidere a depozitului;- inceperea inchiderii data cu incetarea exploatarii acestuia pe o anumit suprafat5;- aplicarea planului de inchidere, a procedurilor de control al urmarire post inchidere,conform prevederilor din anexa 4 la I-IG 349/2005 privind depozitarea deeurilor.

III. Se va limita impactul asupra factorilor de mediu in toate fazele de realizare aprolectului, prin aplicarea urmAtoarelor masuri:

1. pentru factorul de mediu ANA:

A. pentru CMID si Stabile de transfer-

In faze de constructie:

19

AR?frAournripor,

VIZAT Sprit-POCH/WARE

realizarea a 3 foraje de control, unul amplasat aval ai 2 in amonte de depozit, pe directiade curgerea a apei subterane pentru verificarea si depistarea eventualelor degradari alesistemului de izolare la depozit;;monitorizarea calitatii apei subterane din depozitul conform prin 3 foraje de control,inainte de inceperea stocarli temporare;monitorizarea calitatii apei de suprafata din apropierea depozitul ecologic, inainte de

inceperea depozitarii;interzicerea efectuarii inffetinerii / reparatiilor la autovehicolele rubere ai nerutiereutilizate in faza de constructie, iii zone neprotejate impotriva scurgerilor accidentale deuleiuri ai / sau combustibil;scoaterea imediata din uz a mijloacelor auto care prezinta scurgeri de ulei sau de

combustibil.

in faza de ex ploata re I inchidere si post inchidere:

aplicarea unui plan eficient de lntretinere, verificare reparatii a instalatillor de

alimentare cu apa / evacuare apa uzata;verificarea periodica a starii de iMpermeabilizare a rezervoarelor subterane,decolmatarea periodica a rigolelor perimetrale de colectare /evacuare ape pluviale;reducerea volumului de precipitatii de pe depozit, evacuat impreuna cu levigatul dui:A

cum urmeaza:- in timpul exploatarii depozitului. stadiile de executie ai de operare vor fi diferentiate pesuprafata amplasamentului, pornind de la zone aflate la cota finals (cu acoperiauldefinitivat), urmand zonate in operate, zone in pregatire pentru operare al zone neatacate,astfel incat debitul de evacuat din precipitaiii data cu levigatul, va fi preluat numai de pesuprafata depozitului in curs de operare, fart acoperia deja hidroizolat la baza;- pe masura ce se va extinde depozitul, in partea initial de depozitare, va fi deja executatahidroizolatia din acoperia, deci precipitabile se vor evacua prin drenajul de suprafata,gravitational, citre debuaeu.

pentru apa potabil se va face o analiza pentru verificarea potabilitatii apei din forajulexistent pe amplasament (sau a forajelor in cazul in care debitul dintrun singur foraj nuasigura necesarul de apa pe amplasament);

in jurul forajului (forajelor) se va realiza o zone de protectie sanitara cu regim sever,constituita din tmpreimuiere cu grad din plasa de sarma, in interiorul careia nu va aveaacces decat personalul calificat cu atributii in intretinerea ai expoloatarea forajului;

amplasamentul stabilor de transfer nu se afl ai nu se invecineaZa cu zone de protectiesanitara, sau zone protejate aaa ca nu se inpun instituirea zonelor de protege cu regim

sever;statia de transfer Crasna se afla la cca. 1,5 km distanta fats de lacul de acumulare

\AlsoIt, pentru a evita poluarea stratului freatic de suprafata cu ape uzate, rezervoarele /Th

vidanjabile vor fi astfel construite incat 55 nu permit& exfiltratia continutului br;pentru a evita poluarea stratului freatic de suprafata cu ape uzate, rezervoarele

vidanjabile vor fi astfel construite incat s nu permits exfiltratia continutului lor.monitorizarea calitatii apei subterane prin foraje. in perioada de exploatare ai post

inchidere;monitorizarea cafitatii apei de suprafata din apropierea depozitul ecologic, in perioada

de exploatare ai post inchidere;implementarea unui sistem de monitorizare levigat:

- amplasarea a 5 puncte de prelevare probe levigat,- monitorizarea volumului de levigat colectat. compozitie levigat tratat in perioadaoperationala ai in perioada de post-inchidere.

B. pentru inchiderea depozitelor neconforme:

in faza de organizare de *antler

Utilizarea plafformelor betonate pentru,- colectarea selective a deseurilor;

20

- parcarea mijbacelor auto rutiere si nonrutiere necesare recultivrii depozitelor;intretinerea utilajelor terasiere si de transport

- verificarea tehnica a acestora pentru prevenirea scurgerilor de carburanti si lubrefianti;- interzicerea intrarti in santier a utilajelor si a utilizarii echipamentelor care pierd

combustibili;colectarea apelor uzate menajere in eco-toalete si evacuarea acestora de catre o firma

autorizata.

In faza de inchidere:- depunerea straturilor izolatoare pentru limitarea infiltrarii in masa de deseuri a apelorpluviale.

in faza de postinchidere:- colectarea levigatului din depozitele neconforme inchise in bazine vidanjabile citransportul acestuia la CMID Dobrin, in statia de epurare levigat- colectarea apelor pluviale de pe depozitele recultivate prin rigole perimetrale dalate,executate la baza pantei terenului cu evacuare in bazinul de retentie;- evacuarea apelor pluviale colectate de pe suprafata depozitului recultivat din Zalau(Criseni ) in *au! Creicuta;- evacuarea apelor pluviale colectate de pe suprafata depozitului recultivat din Jibou in*aid Ciglentir (prin santul pluvial existent);- evacuarea apelor pluviale colectate de pe suprafata depozitului recultivat din $imleulSilvaniei in raul Crasna;- evacuarea apelor pluviale colectate de pe suprafata depozitului recultivat din $imleulSilvaniei in vain Horoat (printr-un canal coletor);- menhnerea In stare bun a stratului de drenaj pentru apele meteorice si intretinereavegetatiei;- decolmatarea bianuala a santurilof de colectare evacuare ape pluviale:- monitorizarea indicatorilor de calitate a apelor subterane conform avizelor de gospodarirea apelor emise pentru inchiderea depozitelor orsenesti neconforme din judetul Salk

2. pentru factorul de media AEI?:

A. pentru CMID Dobrin si stabile de transfer

in faza de constructie:- utilizarea echipamentelor mobile nerutiere si rutiere, cu respectarea prevederilor HG332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fimontate pe masini mobile nerutiere si a motoarelor destinate vehiculelor pentru transport- evitarea efectuarii lucrrilor generatoare de emisii de pulberi in perioade cu vant intens;

In fan de exploatare inchidere si post inchidere:

transportul deseurilor se va face cu mijloace de transport adecvate (inchise), astfel incatsa fie redus5 emisia de miros;asigurarea evacuarii ritmice a deseurilor din stabile de transfer;plantarea si intretinerea unei Centuri verzi in jurul amplasamentului Centrului demanagement integral at deseurilor;umezirea deseurilor prafoase la descrcare si acoperirea acestora cu alte deseuri saucu materiale minerale dup5 depozitare;pastrarea platformelor in stare buna si in conditii de cutatenie, pentru a evitaimprstierea de Writ a deseurilor transferate / stocate temporar;asigurarea dispersiei gazelor de ardere de depozitul din Dobrin in facia prin turnularzatorului avand o inahime de 12 m;controlul automat at procesului de ardere a gazului metan rezultat din depozitasigurarea functionarii sistemului de dezodorizare si purificare a aerului din Statia de

tratare biologica format din:

21

- sistem de etansare a celulelor alcatuit dintr-o folie pentru acoperirea celulelor (realizatadin doue tipuri diferite de materiale: o parte centrals in folia transparente o margine

extema protejate de o folie de polietilene);biofiltru echipat cu un sistem automat care mentine continutul de umiditate al patului de

filtrare pentru a asigura o eficienta Maxima.asigurarea functionerii sistemelor de depoluare de la statia de sortare;utilizarea echipamentelor cu emisii de zgomot redus, amplasarea acestora in interiorul

cledirilor/incapsularea acestora;acoperirea zilnice a deseurilor cu materiale inerte pentru a evita antrenarea deeeurilor de

cent vent, a pesarilor, a mirosurilor neplacute;monitorizarea emisiilor din surse dirijatemonitorizarea zgomotului la limita incintelor;monitorizarea imisiilor.

B. pentru inchiderea depozltelor neconforme:

in perioada de executie:

executarea in limp cat mai scurt a lucrerilor de inchidere, imperrneabilizare recultivarea suprafetei depozitului de deeeuri, astfel ca emisiile rezultate din depozit se poet ficontrotate ei se se stopeze fenomenului de autoaprindere;

construirea de sisteme pasive (Jibou, Cehu Sivaniei) sau active (Zalau, $imleulSilvaniei) pentru colectarea ei evacuarea controlat a gazelor de depozit;

evitarea in pedoade cu vent puternic, a efecturii opera Thilor care produc praf,manipularea deaeurilor impreahate pe depozit ei a materialelor granulare;

incadrarea emisiilor din sursele mobile nbrutiere in normele R.A.R. prin:- utilizarea de autovehicule corespunzatoare din punct de vedere tehnic,- efectuarea periodic& pe toate durata utilizerii autovehiculelor gi utilajelor a inspec iitiortehnice curente;- intretinerea din punct de vedere tehnic a mijloacelor auto ei a utilajelor pentruminimizarea emisiilor de gaze de eeapament si repunerea in functiune a acestor numaidupe remederea defectiunilor.

In perioada post-Inchidere:

arderea in flacere a gazelor colectate pentru Oxidarea componentelor periculoase(metanice ei nemetanice) in dioxid de carbon ei ape la depozitul din Zalau ei $imleulSilvaniei

mentinera ei intreanerea sistemelor de captare a gazului din depozit.

3. pentru factorul de medlu SOL si SUBSOL

A. la realizarea CMID Dobrin, inclusiv a depozitului conform

in faza de constructie:

monitorizarea modului de indeplinire a cerintelor privind terenul de fundare eiimpermeabilizarea bazei depozitului, cu referire la:

proprietatile fizice ale terenului de fundare: omogenitate, capacitate portante, pozitiapanzei freatice;

chimismul terenului de fundare;mineralogia terenului de fundare;

- impermeabilizarea bazei de fundare: bariera geologica natural& rezistenta bariereiconstruite (dace va fi cazul).

monitorizarea modului de indeplinire a cerintelor constructive privind bariera,impermeabilizarea sistemul de drenaj pentru levigat la depozitul central, cu referire la:

terenul de pozare a etanearii sintetice:protectia mecanice a etanearii sintetice;stratul de drenaj aterent etanearii sintetice;conductete de drenaj pentru levigat;

22

primul strat de deceuri depozitate;constructia barierelor.monitorizarea modului de indeplinire a cerintelor constructive privind colectarea gazului

de depozit la depozitul central, cu referire la,constructia puturilor de extractie;constructia conductelor de colectare a gazelor de depozit.respectarea cu rigurozitate a prevederilor proiectului privind depozitarea ci refolosirea in

totalitate a solului vegetal rezultat prin decopertarile necesare realizerii celulelor dedepozitare, a constructiilor, instalatiilor, platformelor ci cedar de acces din zone tehnice;

scoaterea imediate din uz a autovehiculelor sau agregatelor care prezinta scurgeri de

carburanti sau lubrefianbila planificarea lucrarilor de deCopertare, se fie avute in vedere prognozele meteo pe

termen lung, iar la executarea lor, prognozele pe termen scurt, astfel incat se fie evitateperioadele ploioase, respectiv zileletu ploi torentiale.

In faze de exploatare / inchidere ai postinchidere:

verificarea periodic& a sterii functionedi urmatoarelor amenejed ci dotari din CMID:- starea drumului de acces ci a drumurilor din incinta CMID;- starea impermeabifizarii depozitului;

functionarea sistemelor de drenaj;- comportarea taluzurilor ci a digurilor depozitelor,- urmarirea anuala a gradului de tasere a zonelor deja acoperite;- functionarea instalatiilor de epurare a apelor uzate;- functionarea instalatiilor de captare ci arderq a gazelor de depozit;- functionarea instalatiilor de evacuare a apelor pluviale;

starea altor utilaje ci instalatii existente in cadrul CMID, cum ar fi cele de tratare mecano-biologice, sortare materiale reciclabile, spalare/dezinfectie auto.- starea bazinelor statiei de epurare, a bazinului colector pentru levigat ci a bazinuluidecantor de la statia de spalare a autovehiculelor, pentru depistarea operative aeventualelor fisuri/sperturi ale peretilor;- monitorizarea tasarilor si deformafilor sistemului de izolare a bazei depozitului, precuma corpului depozitului;Titularul va intocmi un program de monitorizare a depozitului in perioada de functionare cipostinchidere, program alcatuit conform prevederilor HG 349/2005 privind depozitareadeceurilor astfel:

pentru perioada de exploatare- automonitoriza rea calitatii factorilor de mediu se realizeaza conform prevederilor dinanexa nr. 4 si ale Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor.- determinarile se efectueaza delaboratoare acreditate, conform prevederilor legate in

rn vigoare, iar rezultatele acestor determined se pastreaza intr-un registru pe toata perioadato monitorizare.

perioada de urmarire postinchidere- este de minimum 30 de ani, stabilita de autoritatea competenta pentru protectia mediuluisi poate fi prelungita daca prin programul de monitorizare postinchidere se constata cadepozitul nu este inca stabil si prezinta un risc potential pentru factorii de mediu.- monitorizarea postinchidere va fi efectuata conform procedurilor prevazute in anexa nr.4, iar rezultatele determinarilor efectuate sunt pastrate de operator intr-un registru pe toataperioada de monitorizare.-operatorul depozitului este obligat sa anunte in mod operativ autoritatii competente pentruprotectia mediului producerea de efecte semnificativ negative asupra mediului, relevanteprin procedurile de control, si sa respecte decizia autoritatii teritoriale pentru protectiamediului privind masurile de remediere impuse in perioada postinchidere.

Principalii parametrii care trebuie monitorizati stint,

Date meteorologIce: cantitatea de precipitatli, temperatura (min.. maxla o 15), directiaviteza vantului dominant, evaporare direct cu lisimetrul sau prin st ilir a umiditatii

aerului ci determinarea prin calcul a evaporerii, umiditatea aerului, ;23

atipmCiupNanoca

VIZAT SPRE

NESCHUMAR

Date despre emisil cantitatea de levigat, compozitia levigatului, nivelul levigatului incorpul depozitului, cantitatea de apa colectata de pe suprafetele acoperite, calitatea apeide suprafata din vecinatatea depozitului data este cazul, emisii difuze de gaze, posibile

emisii de gaz ei presiunea atmosferica:Date despre apa subterana: nivelul apei subterane, compozitia apei subterane,Date despre corpul depozitului: constructia ei compozitia corpului depozitului, tasarea

corpului depozitului.

Se vor respecta cu strict* prevederffer programului de monitorizare a depozitului

de deseuri in perioada de functionare posffnchidere.

B. la inchiderea depozitelor neconforme:

in perioada de realizare a proiectului:optimizarea traseului utilajelor care transports material excavat sau materiale de

constructie preluate de gropi de imprumut:acoperiea, impermeabilizarea ei insamantare cu iarba a suprafetel depozitului pentru

stoparea infiltratillor apelor meteorite in masa depozitului stimularea regenerarii naturalea zonelor din care s-au preluat deeeuri pentru reaeezare;

scurtarea duratei de executie a inchiderilor depozitelor pentru a diminua durata de

manifestare a efectelor negative.

in perioada post-inchidere:

- intretinerea saptamanal a drumului de exploatare;- intretinerea vegetatiei prin cosire de doua pri pe- intretinerea permanents a integriMei gardurilor.-monitorizarea postinchidere - similar cu procedurile descrise la CMID Dobrin

pentru BIODIVERSITATE- respectarea cu strictete a locatillor prevazute pentru statiile de transfer ei CMID,amplasate in afara ariilor naturale protejate;

pentru incadrarea in PEISAJ

in faze de constructie: -- limitarea amenajarilor destinate organizarilor de eantier doer la perimetrele stabilite

pentru aceasta;- refacerea zonelor afectate de lucrari, la finalizarea acestora;

in fan de exploatare / inchidere si post inchidere:

- amenajarea unei perdele verzi pe perimetrul CMID;- ecologizarea depozitelor urbane neconforme, integrarea in peisajul zonelor.

6. pentru protectia populaffei -

in faza de constructle:- executarea lucrarilor de amenajare a obiectivelor prevzute de proiect cu respectareamasurilor de limitare a emisiilor de praf ei zgomot

in faza de exploatare 1 inchidere si post inchidere:- respectarea rutelor ei a graficelor orare de transport stabilite pentru colectareatransportul deeeurilor de la generator la stabile de transfer ei la CMID;- aplicarea masurilor impuse pentru reducerea emisiilor in aer ei ape.

7. utilizarea substantelor preparatelor chimice periculoase:- se vor utilize urmatoarele substante chimice periculoase: motorina, uleiuri: de motor, detransmisie hidraulice, hidroxid de sodiu, acid sulfuric;- achilitionarea ei utilizarea substantelor preparatelor chimice periculoase se va efectuanumai dupe obtinerea avizelor ei autorizabilor cerute de lege, cu respictarea strict a

24

25

prevederilor reglementrilor legale in vigoare privind clasificarea, etichetarea, depozitarea,

manipularea, transportul, ambalarea si gestionarea preparatelor chimice periculase;- fisele de securitate ale substantelor si preparatelor chimice achizitionate,

solicitate de la

prodUcatoritimportatori vor fi castrate in mod obfigatoriu in

8. deseuri generate8.1. La realizarea CMID Si a statiilor de transfer

In perioada de constructie:In timpul perioadei de constructie rezult in mod uzual urmatoarele tipuri de deseuri, carepot fi periculoase sau nepericuloase, dupa caz, si care se codifica in conformitate cu Listacuprinzand deseurile, prevazute in Anexa nr. 2 din HG 856/2002 privind evidenta gestiuniideseurilor si pentru aprobarea dstei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase:

Cod deseuconform

HG 856/200213 02

16 01 03

filtre de ulei

17 01

17 02

17 03 02

17 04 07

17 05 04

17 06

17 08

17 09

20 01 08

20 03 04

16 01 Or

Denumiredew'

uleiuri uzate demotor. detransmisle si deungere de lautilajele deconstructie simijloacele detransport envelope uzate

resturi de betons i ceramiziresturi de lemnsi stele asfalturi

amestecurimetalice

cement si pietredin excavatii

materialeizolante

materiale deconstructie pebaza de gipsalte amestecuride deseurinespecificatedegeuribiodegradabilede la bucatariisi cantine namoluri dinfosele septice

j ale organizarii

Loc de depozitare temporary

Colectare selectril incontainete inscriptionate cucodul deseului

Colectare selective incontainer inscriptionat cu coduldegeului Colectare selective Incontainer inscriptionat cu coduldeseului Colectare selective peplatform& In vracColectare selective pe

platform, in vracColectare selective' peplatform, in vrac Colectare selectiv incontainer inscriptionat cu coduldeseului Loc desemnat special, arargatsub Iona unei piramide

Colectare selective" incontainer inscriptional cu coduldeseului Colectare selective incontainer inscriptionat cu coduldegeuluiColectare selective incontainer inscriptionat cu coduldegeului Colectare selective incontainer inscriptionat cu coduldeseului

Colectare selectiva incontainer inscriptional cu codul, degeului

Mod degestionare/valorificare,eliminare a deseudlor

Se predau la fame autorizatepentru valorificare

Se predau la firme autorizatepentru eliminate

Se predau la fine autorizatepentru valonficareleliminareSe predau la fine autorizatepentru valorificareSe predau la fine autorizatepentru valorificare Se predau la firme autorizatepentru valorificare

Se predau la firme autorizatepentru valorificare

Se va reutilize pentruamenajarea spaliuluineamenajat din jurul cladirilorca material de umutura Se predau la fine autorizatepentru valorificare

Se predaula firme autorizatepe