19
ROMANIA JUDETUL IA$I CONSILIUL JUDETEAN IASI Bulevardul Stefan cel Mare $i Sfant, nr.69, cod. 700075, Iasi Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro PROIECT DE HOTARARE , aprobarea normativelor proprii de cheltuieli anuale, pentru anul 2018, privind consumul de carburant auto in vederea achizitionarii de bonuri valorice pentru combustibil auto privin Consili 1 Judetean Avand A vedere: a) Exp erea de motive la proiectul de hotarare privind aprobarea normativelor proprii de chel ieli anuale, pentru anul 2018, privind consumul de carburant in vederea achizitio Arii de bonuri valorice pentru combustibil auto, prezentatA de care dl. Pre§edin e al Consiliului Judetean Iasi, inregistrata sub nr. 3345 3/27.11.2017, b) Rap • rtul de specialitate la proiectul de hotArAre privind aprobarea normativelor proprii d cheltuieli anuale, pentru anul 2018 privind consumul de carburant, in vederea achizitio Arii de bonuri valorice pentru combustibil auto intocmit de ate Directia Econom'cA — Serviciul Administrativ si Protocol, inregistrat sub nr.33454/27.11.2017 c) Nota s e fundamentare nr.33455/27.11.2017 intocmitA de cdtre Directia Economia — Serviciu Administrativ si Protocol privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli anuale, s entru anul 2018, privind consumul de carburant auto in vederea achizitionArii de bonur valorice pentru combustibil, d) Lege nr. 27 3/2 006, privind finantele publice locale, actualizatA; e) Lege. nr. 258/2015 pentru modificarea §i completarea Ordonantei Guvernului nr. 80/2001, privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritAtile administratiei publice § institutiile publice; f) Legea nr.446/2006 privind pregAtirea populatiei pentru apArare; g) Leger nr. 477/2003 privind pregAtirea economiei nationale §i a teritoriului pentru apArare, u modificArile §i completarile ulterioare; h) Lege nr.410/2004 pentru modificarea §i completarea Legii nr.13 2 /1 997 privind rechizitii e de bunuri si prestArile de servicii in interes public; i) Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice j) Hoar rea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederil r referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicA/acordului-cadru din Legea nr. 8/2016 privind achizitiile publice k) O.U. . nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de UrgentA u modificArile §i completArile ulterioare; 1) Legea 81 / 2 004 privind protectia civilA in Romania, republicatA in 2008; m) Legea 307/2006 privind apArarea impotriva incendiilor; n) O. .A.I. 707/2015 — Instructiuni privind managementul activitatilor de interventie pen asanarea terenurilor de munitiile ramase neexplodate

ROMANIA JUDETUL IA$I CONSILIUL JUDETEAN IASI · rivind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile iei publice si institutiile publice, unitAtile administrativ-teritoriale

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ROMANIA JUDETUL IA$I CONSILIUL JUDETEAN IASI · rivind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile iei publice si institutiile publice, unitAtile administrativ-teritoriale

■ ROMANIA JUDETUL IA$I

CONSILIUL JUDETEAN IASI

Bulevardul Stefan cel Mare $i Sfant, nr.69, cod. 700075, Iasi Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro

PROIECT DE HOTARARE , aprobarea normativelor proprii de cheltuieli anuale, pentru anul 2018, privind consumul de carburant auto in vederea achizitionarii

de bonuri valorice pentru combustibil auto

privin

Consili 1 Judetean

Avand A vedere:

a) Exp erea de motive la proiectul de hotarare privind aprobarea normativelor proprii de chel ieli anuale, pentru anul 2018, privind consumul de carburant in vederea achizitio Arii de bonuri valorice pentru combustibil auto, prezentatA de care dl. Pre§edin e al Consiliului Judetean Iasi, inregistrata sub nr. 33453/27.11.2017, b) Rap • rtul de specialitate la proiectul de hotArAre privind aprobarea normativelor

proprii d cheltuieli anuale, pentru anul 2018 privind consumul de carburant, in vederea achizitio Arii de bonuri valorice pentru combustibil auto intocmit de ate Directia Econom'cA — Serviciul Administrativ si Protocol, inregistrat sub nr.33454/27.11.2017 c) Nota s e fundamentare nr.33455/27.11.2017 intocmitA de cdtre Directia Economia —

Serviciu Administrativ si Protocol privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli anuale, s entru anul 2018, privind consumul de carburant auto in vederea achizitionArii de bonur valorice pentru combustibil, d) Lege nr. 273/2006, privind finantele publice locale, actualizatA; e) Lege. nr. 258/2015 pentru modificarea §i completarea Ordonantei Guvernului nr.

80/2001, privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritAtile administratiei publice § institutiile publice; f) Legea nr.446/2006 privind pregAtirea populatiei pentru apArare; g) Leger nr. 477/2003 privind pregAtirea economiei nationale §i a teritoriului pentru apArare, u modificArile §i completarile ulterioare; h) Lege nr.410/2004 pentru modificarea §i completarea Legii nr.132/1997 privind

rechizitii e de bunuri si prestArile de servicii in interes public; i) Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice j) Hoar rea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

prevederil r referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicA/acordului-cadru din Legea nr. 8/2016 privind achizitiile publice k) O.U. . nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de UrgentA u modificArile §i completArile ulterioare;

1) Legea 81/2004 privind protectia civilA in Romania, republicatA in 2008; m) Legea 307/2006 privind apArarea impotriva incendiilor; n) O. .A.I. 707/2015 — Instructiuni privind managementul activitatilor de interventie

pen asanarea terenurilor de munitiile ramase neexplodate

Page 2: ROMANIA JUDETUL IA$I CONSILIUL JUDETEAN IASI · rivind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile iei publice si institutiile publice, unitAtile administrativ-teritoriale

In temeiul art.91, art.97 alin (1) si ale art.115 alin (1) lit.c din Legea nr.215/2001, privind administr tia publia locala, republicatA, cu modifiarile completarile ulterioare:

HOTARASTE:

1. Aproba normativele proprii de cheltuieli anuale, pentru anul 2018, nsumul de carburant in vederea achizitionArii de bonuri valorice pentru il auto, pentru autovehiculele din dotarea parcului auto al Consiliului Judetean

lui Militar Zonal Iasi, Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Civila, Detasamentul Pirotehnic) Structurii Teritoriale Pentru Probleme

i, valoare totala de 205.387,71 lei cu TVA, reprezentand 40.272,10 litri 11.

2. Ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului proiect de hotArare va fi e Directia Economia si Directia Achizitii Publice.

3. Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatii cu Consiliile Locale, Judeteni Presa, va comunica in copie prezenta hotarare: Institutiei

i Judetului Directiei Economice Directiei Achizitii Publice,

4. Aducerea la cunostinta publia a prevederilor hotArarii va fi asigurata de I Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatii cu Consiliile Locale, Consilierii Presa.

Data astazi,

Art privind c combusti

Cen (Protectia Speciale I combusti

Art asiguratA

Art Consilien Prefectul

A atre Biro Judeteni

pRFSED DR. 1NG.'MA

TE, CEL POPA,

SUST HOT

E PROIECTUL DE

DIRE 4 TIA ECONOMICA DIRE 4 TOR EXECUTIV ADJUNCT Imi asum totalitatea responsabilitaten corectitudinii

legalitatii In solider cu intoctuitorul Inscrisultd

Mina Maria BUHUSI

CONTRASEMNEAZA SECRETARAL JUDETULUI IASI, Lacramioa VERNICA

DIRECTIA Jt1 DICA DIRECTOR EXECUTIV, Am luat cunostinig de acest AM si imi asum responsabilitatea asupra

Gabriela GULESEI

DIREeTIA ECONOMICA DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, imi asum in totalitatea responsabilitatea corectitudinii si In solider cu Intocmitorul insaisului

Alina Mar' BUHUSI

$EF SERVICIU ADMINIST T 5k PROTOCOL

iv" Imi alum in totalitatea responsabilitatea corectitu ' si legalit9111 in solider cu intocmitorul inscris

Radu ILIESCU

Titica Liliana HOL V

iNTOCMIT, limi asum in totatitatea responsabilitatea pentru fu antentarea, corectitudinn, legalitatea intocm acestui inserts uncial

Page 3: ROMANIA JUDETUL IA$I CONSILIUL JUDETEAN IASI · rivind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile iei publice si institutiile publice, unitAtile administrativ-teritoriale

ROMANIA JUDETUL IASI

CONSILIUL JUDETEAN IASI

Bulevardul $t Tel.: 0232 - 2

fan cel Mare *i Mtn, nr.69, cod. 700075, la§i 5100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro

Nr. 33454/27.11.2017 De acord sA se su

plenulu.

.1fP

unA dezbaterii etean

PA

RAPORT DE SPECIALITATE,

la p oiectul de hotarare privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli anuale, pentru anul 2018, privind consumul de carburant in vederea achizitionarii

de bonuri valorice pentru combustibil auto

Avand in vedere: • Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale, actualizatd; • Lege nr. 258/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvemului

nr.80 2001, privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile admi istratiei publice §i institutiile publice;

• Lege nr. 446/2006 privind pregatirea populatiei pentru aparare; • Lege nr.477/2003 privind pregatirea economiei nationale §i a teritoriului pentru

aparare, cu modificarile §i completarile ulterioare; • Legea nr.410/2004 pentru modificarea §i completarea Legii nr.132/1997 privind

rechi itiile de bunuri §i prestarile de servicii in interes public; • O.U. . nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de

Urge to cu modular-lie §i completarile ulterioare; • Lege 481/2004 privind protectia civila in Romania, republicata in 2008; • Lege 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor; • O.M. .I. 707/2015 — Instructiuni privind managementul activitatilor de interventie

pen asanarea terenurilor de munitiile ramase neexplodate; • Refer tele de necesitate cu nr. 32358/16.11.2017, 33217/23.11.201,

3339 /24.11.2017, 30012/27.10.2017, privind aprobarea consumului necesar de carbu ant pentru activitatile estimate pentru anul 2018, pentru autovehiculele din dotar a parcului auto al Consiliului Judetean Iasi, Centrului Militar Zonal Iasi, Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Iasi (Detwmentul Pirotehnic §i Protectia Civil') §i Structurii Teritoriale Pentru Probleme Speciale Iasi;

• Anex le referatelor de necesitate mentionate anterior,

Page 4: ROMANIA JUDETUL IA$I CONSILIUL JUDETEAN IASI · rivind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile iei publice si institutiile publice, unitAtile administrativ-teritoriale

• Not de c achi

de fundamentare nr. 33455/27.11.2017, privind aprobarea normativelor proprii eltuieli anuale, pentru anul 2018, privind consumul de carburant, in vederea itionarii de bonuri valorice pentru combustibil auto,

Av nd in vedere cele prezentate anterior, supunem spre analiza. §i aprobare propuneri privind normativele proprii de cheltuieli anuale, pentru anul 2018, privind consumul e carburat, in vederea achizitionArii de bonuri valorice pentru combustibil auto , in valoar de 205.387,71 lei inclusiv TVA, reprezentand 40.272,10 litri combustibil.

Raspund in privin

Director Alina

realitatii,regularitatii si legalitatii

xecutiv Adjunct ria Buhui

RAspund in privinta realitAtii, re aritatii si legalitatii

Sef Serviciu Admi ati si Protocol,

Ti I a Holicov

Raspund fn privinta realit8tii, regularitgtii si IegalitStii

Responsabil parc auto: Consilier Radu Iliescu

61'

2

Page 5: ROMANIA JUDETUL IA$I CONSILIUL JUDETEAN IASI · rivind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile iei publice si institutiile publice, unitAtile administrativ-teritoriale

ROMANIA JUDETUL IASI

CONSILIUL JUDETEAN IASI

Bulevardul Tel.: 0232 -

tefan cel Mare *i Sfant, nr.69, cod. 700075, Ia.5i 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro

r.33453/27.11.2017

Expunere de motive,

la proiectul de hotarfire privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli anuale, pentru anal 2018, privind consumul de carburant in vederea

achizitionarii de bonuri valorice pentru combustibil auto

Aviind in vedere:

F ptul Ca Judetul Iasi trebuie sa stabileasca normative proprii de cheltuieli privind necesarul de combustibil pentru autoturismele ce apartin parcului auto propriu cat §i pentru c le ce apartin structurilor ce sunt finantate din bugetul Judetului Iasi-Consiliul Judete. Iasi,

F. qui ca Judetul Iasi - Consiliul Judetean Iasi, Centrul Militar Zonal Ia0, Inspecto atul pentru Situatii de Urgenta Iasi, Structura Teritoriala pentru Probleme Speciale Iasi a stabilit necesarul de combustibil pentru anul 2018, pentru desfawrarea in condi i optime a activitatii,

ecesitatea initierii procedurii privind achizitia de bonuri valorice pentru combustisil auto, necesare autoturismelor ce apartin parcului auto propriu cat si pentru cele ce ap: in structurilor mentionate anterior care sunt finantate de la bugetul Judetului Iasi- Con iliul Judetean Iasi, pentru anul 2018,

In consideratia celor prezentate anterior §i avand in vedere prevederile legale in vigoare privitoare la rolul, competentele §i responsabilitatile Consiliului Judetean Iasi privind gajarea, administrarea §i utilizarea fondurilor publice locale, supun atentiei §i aprobari dumneavoastra normativele proprii de cheltuieli anuale, pentru anul 2018, privind ecesarul de carburant auto, in vederea achizitionarii de bonuri valorice pentru combust bil auto.

Page 6: ROMANIA JUDETUL IA$I CONSILIUL JUDETEAN IASI · rivind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile iei publice si institutiile publice, unitAtile administrativ-teritoriale

ROMANIA JUDETUL IASI

CONSILIUL JUDETEAN IASI

Serviciul Adminstrativ si Protocol

Nit 0 Nr.33455/27.11.2017 De acord sA se supund dezbaterii plenului

Consili

NOTA DE FUNDAMENTA privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli a

privind consumul de carburant in vederea ach de bonuri valorice pentru combustibil auto

Consiliul Judetean Iasi este autoritatea administratiei publice locale, constituith

la nivelul Judetului Iasi in vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean.

Pentru desfasurarea in conditii optime a activitatii Consiliului Judetean

ilitar Zonal Iasi, Inspectoratului pentru Situatii de UrgentA Iasi (Protectia

asamentul Pirotehnic) si Structurii Teritoriale Pentru Probleme Speciale

necesarA achizitionarea de bonuri valorice pentru combustibil auto

tovehiculelor din dotarea.

form Legii nr. 258/03.11.2015 pentru modificarea si completarea 0.G nr.

rivind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile

iei publice si institutiile publice, unitAtile administrativ-teritoriale stabilesc

proprii de cheltuieli privind consumul de carburant prin hotarfire a

Judetean.

orm referatelor intocmite de Consiliul Judetean Iasi, Centrul Militar Zonal

ctoratul pentru Situatii de Urgenta Iasi (Protectia CivilA, Detasamentul

si Structura Teritoriale Pentru Probleme Speciale Iasi, pentru anul 2018,

otala de carburant necesard pentru desfasurarea activitAtii in conditii optime

72,10 litri, astfel: pentru autoturismelor ce apartin parcului auto propriu

lui Judetean Iasi este de 24.671,40 litri iar pentru autoturismele ce apartin

mentionate anterior, ce sunt finantate din bugetul Consiliului Judetean Iasi

.00,70 litri.

Centrului

Civila, D

Iasi, este

necesare a

Co

80/2001

administra

normative

Consiliulu

Con

Insp

Pirotehnic

cantitatea

este de 40.

al Consili

structurilo

este de 15.

Page 7: ROMANIA JUDETUL IA$I CONSILIUL JUDETEAN IASI · rivind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile iei publice si institutiile publice, unitAtile administrativ-teritoriale

rea totals estimate pentru achizitionarea de bonuri valorice pentru

I auto in decursul anului 2018 este de 205.387,71 lei inclusiv TVA,

pretul mediu actual de 5.10 lei/litru combustibil.

d in vedere cele prezentate mai sus supunem spre dezbatere plenului

Judetean Ia§i stabilirea normativelor proprii de cheltuieli anuale, pentru

rivind consumul de carburant, in vederea achizitionarii de bonuri valorice

bustibil auto.

regularitatii §i

ecutiv adjunct, is BUHIJSI

Raspund Pn privinta reali r , regularitatii §i

Sef Serviciu Admin. ti 1. Protocol, Titica lana HOLICOV

Raspund in privin;a realitalii, regularitatii gi legalitatn

Responsabil parc auto: Consili adu ILIESCU

Valo

combustib

calculata. 1

Ava

Consiliulu

anul 2018,

pentru co

Raspund in privint

Director e Alina M

2

Page 8: ROMANIA JUDETUL IA$I CONSILIUL JUDETEAN IASI · rivind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile iei publice si institutiile publice, unitAtile administrativ-teritoriale

ROMANIA MIN STERUL APARARII NATIONALE

C •

NTRUL MILITAR ZONAL IASI 23.octombrie 2017 Nr.A- Cee42

- IA51 -

CONSILIUL JUDETEAN IASI -SERVICIUL ADMINISTRATIV SI PROTOCOL-

NECLASIFICAT Exemplarul nr..8 S.E. 0816 Dosar nr.

r

La solicitarea solicitarea dumneavoastrA, privind necesarul de fonduri pentru intoemirea planului

anual de chizitii publice 2018, lid comunicam necesarul de carburant pentru autovehiculele

unitatii n astre in anul 2018 astfel:

-A ttoutilitara Dacia Duster IS-55-CMZ - 334,25 litri / lund = 4011 litri / an

-A i toturism Daci Logan IS-08-CMJ - 175 litri / lurid = 2100 litri / an

-A toturism Dacia 1310 Li IS-20-CMJ - 73 litri / tuna = 876 litri / an

tocamion DAC 10210 FA A-21556- 66.5 litri / hind = 798 litri / an

P ntru calculul necesarului de carburant s-au luat in calcul numdrul de misiuni, numdrul

de kilome parcur§i §i consumul mediu al autovehiculelor astfel:

to utilitard Dacia Duster IS-55-CMZ ;

In anul 2 17 autoutilitara a efectuat 470 misiuni , parcurgand 45000 cu un consum mediu de

9,55 litri / 100 km rezultand un consum lunar de 358.13 litri / lund.

-A toturism Daci Logan;

In anul 21 17 autoturismul Dacia Logan a parcurs 35600 km, cu un consum mediu de 6,25 litri /

100 km, r zultand un consum mediu lunar de 185.42 litri /lund.

A and in vedere situatia operativd estimam un consum mediu lunar pentru anul 2018 de

175 litri / una.

-A toturism Dacia 1310 Li:

In anul 2117 autoturismul Dacia 1310 a parcurs 9200 km,cu un consum mediu de 10 litri / 100

km, rezul " d un consum mediu lunar de 76.67 litri /lung.

A and in vedere situatia operativd estimam un consum mediu lunar pentru anul 2018 de

73 litri /1 A.

• utocamion DAC 10210 FA ;

1 din 2

Page 9: ROMANIA JUDETUL IA$I CONSILIUL JUDETEAN IASI · rivind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile iei publice si institutiile publice, unitAtile administrativ-teritoriale

Colonel CRISTIN './ AVIZAT

DIRECTIA ECONOM CA DIRECTOR EXECUTI ADJUNCT

L IONESCU

p. Administrator Pit.

DROBOTA-DUDUC I0

Alina BUHU$I

AVIZAT SERVICIU ADMNIST TIV $1 PROTOC $EF SERVICIU

TITIC LILIANA VERIFIC T

RESPONSABIL PARC AUTO C.J. 1A$1 Consilier

RADU CU

T-CIPRIAN

Consiliul Judetean Iasi Rulevardul Stefan eel Mare Ii Sant nr. 69, la5i, 700075; tel. 235100; fax. 210336, URL: httpl/www.iccc.ro; e-mail:[email protected]

Exemplar nr.

JUDETUL I SI

CENTRUL MILITAR ZONAL

Nr&CILZ din 2, 3 /42C/7

SE APROBA

REFERAT DE NECESITATE a de combustibil necesara autovehiculelor care dese

Iasi pentru anul 2018 edere urmatoarele:

pentru cantitat

Avand in

-Legea 446 / 30.1 1 completarile ulter -Legea 258/2015 stabilirea unor no -Ordinul nr. 14 / pentru automobile. -Faptul ca judetul combustibil pen unitAtilor aflate su -Necesitatea intoc urmeazA a fi sup carburant ce va fi • Judetean Iasi cat si

VA rugam s valoare de 39.703, apartin Centrului

Pentru cant din anul 2017 si es

.2016 Legea privind pregatirea populatiei pentru aparare, art. 76, cu modificarile oare; rivind modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 80 / 2001 privind ative de cheltuieli pentru autoritAtile administratiei publice si institutiile publice; 7.09.1982 pentru aprobarea normativului privind consumul de combustibil si ulei

Iasi trebuie sa stabileasca normativele proprii de cheltuieli privind necesarul de anul 2018 pentru autoturismele din parcul propriu cat si pentru cele ce apartin

• autoritatea sa, prin HotArarea Consiliului Judetean; irii unei note de fundamentare in vederea redactArii proiectului de hotarare ce

s aprobArii plenului Consiliului Judetean Iasi, privind estimArile de combustibil / onsumat in anul 2018 de autovehiculele ce apartin parcului auto propriu al Consiliului de autovehiculele ce apartin unitatilor aflate sub autoritatea sa.

aprobati cantitatea estimata a fi necesara pentru anul 2018, de 7.785 litri carburant in • 0 lei ( calculat la un pret actual de 5,1 lei / litru) pentru cele 4 autovehiculele ce ilitar Zonal Iasi, conform anexei ata§ate. tatea de combustibil necesara pentru anul 2018, s-a avut in vedere istoricul misiunilor imarile pentru anul 2018

Clcod-etc, COMA ND TUL CENJ RuLUI MILITAR ZONAL IASI

1 din 1

Page 10: ROMANIA JUDETUL IA$I CONSILIUL JUDETEAN IASI · rivind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile iei publice si institutiile publice, unitAtile administrativ-teritoriale

z

0

z 0

0

0 CO 0

0_ 0

Pag

ina

1 d

in 1

z

0

p/Ad

m in

istr

ato

Val

oare

car

bura

nt (

lei)

ne

cesa

rd p

entr

u an

ul 2

018

calc

ulat

A la

un

pre

; de

5,11

ei

/litr

u

...., kr) * 1/40 r•-• II 0

0 ,„..;

tr)

N 107

10. 0

0

••-•

.1.

0 1/40

1/40

0 cc

1/40

3970

3.50

e T., t — M = —. i. v) .—, =

0 C = 1

M.

() M 0

N * II

‘.0 4011

.00

2100

. 00

87

6.0

0

798.0

0

7785

.00

Con

sum

m

ediu

lun

ar

litri

car

bura

nt

0 0 -...., ^ M

II trk

334.

25

N

0 C:::

.—.

0 e 0 sr)

648.

75

Num

Arul de

km

est

imat

i a

fi p

arcu

r§i i

n an

ul 20

18

4=392

4200

0.00

33

600.0

0

8760

.00

2 280

.00

8664

0.00

Num

aru

l de

km e

stim

ati a

fi

par

cur0

lu

nar

in a

nul

201

8 3.00

3500

. 00

2800

. 00

0 0 0 M r-- 19

0.0

0

g ,:s N N N

Con

sum

car

bura

nt

(cun

form

car

tii

tehn

ice)

lit

ri/100

km

0 0

CV

in tel a:::

N trl

v6 10. 0

0

35.0

0

ojt. ,,

P C

''',

Tip

ul a

utov

ehic

ulu

lu

1.00

Aut

outi

litar

a D

acia

Dus

ter

IS-5

5-C

MZ

Aut

otur

ism

Dac

ia L

ogan

IS-

08- C

MJ

A

utot

uris

m D

acia

13

10 Li IS

-20-

CM

J

Aut

ocam

ion

DAC

10215 FA

A-2

155

6

• . . )

2 C : : - — r 1 r^, ci- ..r,

Page 11: ROMANIA JUDETUL IA$I CONSILIUL JUDETEAN IASI · rivind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile iei publice si institutiile publice, unitAtile administrativ-teritoriale

ROBA TE,

POPA

Nr. 32_ 3 fg J /C //, PO/4

ROMANIA JUDETUL IA51

CONSILIUL JUDETEAN IASI

Directia Economi A Serviciul Administrativ $i Protocol

Referat de necesitate

privin necesarul de combustibil pentru parcul auto

ul Administrativ §i Protocol urmare§te organizarea §i coordonarea inistrative, asigurand buna desfasurare a serviciilor de gospodarire,

aratii §i intretinere a autoturismelor din dotarea parcului auto al detean in vedere urmAtoarele: 58/2015 privind modificarea §i completarea Ordonantei Guvernului 01 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile tratiei publice §i insitutiile publice; nr.14 din 27 septembrie 1982 pentru aprobarea normativului privind ul de combustibil §i ulei pentru automobile; ca Judetul Iasi (Consiliul Judetean Iasi), trebuie sa stabileascA vele proprii de cheltuieli privind necesarul de combustibil pentru 18, pentru autoturismele din dotarea parcului auto propriu prin

e a Consiliului Judetean; tea intocmirii unei note de fundamentare in vederea redactarii lui de hotarare ce urmeazA a fi supus aprobarii plenului Consiliului

MO, privind estimarile de combustibil/carburant ce va fi consumat 2018 de autovehiculele ce apartin parcului auto propriu al Consiliului

Iasi. aprobare cantitatea estimate a fi necesard pentru anul 2018, de

e carburant in valoare de 125.824,14 lei (inclusiv TVA), calculate la actual de 5.10 lei/litru de combustibil pentru cele 8 autovehicule ce

auto propriu, conform anexei ata§ate. to de cele prezentate mai sus vä rugam dispuneti

v Adjunct usi nta realitatii, regularitAtii legalitatii.

Servic activitAtilor a deservire, re Consiliului J

Avand legea nr.80/2 admini ordinu cons faptul normat anul 2 Hotara necesi proiec Judete in anul Judete

Supunem sp 24.671,4 litri un pret medi apartin parcu

Director Execut Alina Maria B

pund priv

Sef Serviciu A Titica Liliana RAspund in priv

Imi asum respo Responsabil p Redactat: 1 5.1

tiv si,Pfotocol,

tii, regularitAtii §i legalitAtii.

sabili ea corectitudinii intocmirii §i legalittii auto:Consilier:Radu Iliescu 17

Page 12: ROMANIA JUDETUL IA$I CONSILIUL JUDETEAN IASI · rivind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile iei publice si institutiile publice, unitAtile administrativ-teritoriale

ROMANIA JUDETUL IASI

CONSILIUL JUDETEAN IASI

Serviciul Admin >trativ si Protocol

Anexa la referat nr. 3235 /6. 11. 2O CENTRAL1ZATOR AL AUTOVEHICULELOR DIN DOTAREA PARCULUI AUTO AL

CONSILILUI JEDETEAN ht$1 51 CONSUMUL ESTIMAT PE ANUL 2018

Nr. crt.

Tipul autovehiculului

Kilometri Aproximativi Parcursi lunar

Kilometri aproximativi Parcursi anual

Consumul lunar Km efectivi

Consumul anual Km efectivi

1. Renaul scenic IS.26.CJI autoturism

2500 30000 241,5 1 Consum mixt 9,66/100km

2898 L

2. Ford focus IS.23.CJI autoturism

3000 36000 241,5 1 Consum mixt 8,05/100km

2898 L

3. Renault Kangoo IS.27.CJI autoturism

2500 30000 178,5 1 Consum mixt 7,14/100Icm

2142 L

4. Ford c-max IS.22.CJI autoturism

3000 36000 241,5 1 Consum mixt 8,05/100km

2898 L

5. Skoda Octavia IS.19.CJI autoturism

3500 42000 285,6 1 Consum mixt 8,16/100km

3427,2 L

6. Skoda Octavia Break IS.28.CJI autoturism

3000 36000 244,81 Consum mixt 8,16/100km

2937,6 L

7. Dacia duster IS.14.FX1s autoutilitara

3000 36000 294,3 1 Consum mixt 9,81/100km

3531.6 L

8. Volkswagen Transporter IS.02.WKW Microbuz 8+1

2500 30000 328,25 1 Consum mixt 13,13/100km

3939 L

9. TOTAL 23.000 km 276.000 km Total=2.055,95L Total=24.671,4L

10. Total valoare cu TVA.

in lei 24.671.4 x 5,10 lei/litru =125.824,14 lei

Nota:La cakulul consumului de combustibil au fost luati in considerare doar kilometri reali efectivi, Sri a se aplica cakulul pentru kilome echivalenti si valoarea litrului de combustibil a fost estimata la pretul mediu actual de 5,10 Iei/litru.

of Serviciu dminist iv iirotocol Titica Lilian Holic Raspund in ivinta litatii,regularitatii si legalitatii

Imi asum responsabilitatea corectitudinii si legalitatii Responsabil parc auto:C Radu Iliescu

Page 13: ROMANIA JUDETUL IA$I CONSILIUL JUDETEAN IASI · rivind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile iei publice si institutiile publice, unitAtile administrativ-teritoriale

NR. 1.NUMAR. 2.MARCA 3.CATEGORIA

INMATRICULARE AUTO.

CABINET,DIRECTII $1 SERVICII PE CARE LE DESERVESC

Deplasari fundamentate pentru fiecare autoturism in parte, estimate a fi efectuate in anul 2018.

I. IS.28.CJI SKODA AUTOTURISM

OCTAVIA BREAK CABINET SECRETAR DIRECTIA JURIDICA

-Deplasari la centrele de plasament din municipiul si judetul iasi: (Pascani,Cozmesti,Verseni,TG. Frumos,Harlau,Bivolari,) -Deplasari in tam la intalnirile adunarii U.N.J.C.R, -Deplasari in tara si strainatate -Deplasari neprevazute

2. IS.23.CJI FORD FOCUS AUTOTURISM

CABINET VICEPRE$ED1NTE

-Deplasari in tarA §i strainatate -Deplasari la: Bucuresti,(Guvern, Ministere etc,) -Deplasari la unitatile subordonate pe care le are in coordonare directa(ex.spitale,Apa Vital,Dir.Evidenta Persoanelor) -Deplasari neprevazute

3. IS.19.CJI SKODA AUTOTURISM

OCTAVIA CABINET PRE$ED1NTE -Deplasari in tara si strainatate

-Deplasari la bucuresti(Guvern,Ministere) -Deplasari in judet la lucrarile in derulare care se fac la obiective de interes judetean -Deplasari neprevazute

4. IS.14.FXil DACIA AUTOU

USTER LLITARA

VICEPRE$EDENTE CABINET -Deplasari in tara Si strainatate

-Deplasari la: Bucuresti,(Guvem, Ministere etc,) -Deplasari la unitatile subordonate pe care le are in coordonare directa (ex.spitale,scoala speciala Pascani,Lic.Moldova Tg.Frumos,unitatea medico-sociala Raducaneni, unitatea medico sociala Bivolari) -Deplasari neprevazute

Page 14: ROMANIA JUDETUL IA$I CONSILIUL JUDETEAN IASI · rivind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile iei publice si institutiile publice, unitAtile administrativ-teritoriale

5. IS.27.CJI RENAULT AUTOTURISM

KANGOO DIRECTIA ECONOMICA SERV.ADMINISTRATIV

-Diferite actiuni de protocol,prospectarea pietii,aprovizionarea magaziei,transport coronae si aparatura sonorizare la ceremoniile militare ce au loc in Municipiul si Judetul Iasi -Deplasari neprezazute

6. IS.26.CJI RENAULT AUTOTURISM

SCENIC DIRECTIA.TEHNICA $1 ARHITECT SEF

-Deplasari in Municipiul si Judetul Iasi in vederea verificarii imobilelor din patrimoniul Judetului Iasi, -verificarea puzurilor din Municipiul si Judetul Iasi -Deplasari neprevazute

7. IS.22.CJI FORD C-MAX AUTOTURISM

DIRECTIA PROIECTE $1 DEZVOLTARE DURABILA

-Deplasari in municipiul si Judetul Iasi in vederea verificarii lucrarilor la proiectele in derulare ale C.J.lasi -Deplasari la Agentia Nord Est Piatra Neamt pentru depunerea si verificarea documetatiilor proiectelor in derulare -Deplasari la Ministerele din Bucuresti -Deplasari in tara si strainatate -Deplasari neprevazute

8. IS.02.WKW

MICROBUZ PERSOANE

VW. TRANSPORTER TRANSPORT 8+1 locuri

DELEGATII IN TARA $1 STRAINATATE

-Deplasari la evenimente din Municipiul si Judetul Iasi ,deplasarile din tara si strainatate in care necesita deplasarea unui nr. mai mare de cinci persoane . -Deplasari neprevazute

$ef Se iciu Admin. Titica L liana Holi Raspun in privi

iv *Protocol

i ii,regularitAtii §i legalitAtii

Imi asu responsabilitatea corectitudinii intocmirii si legalitAtii Respons bil parc auto:Consili 1 adu Iliescu

Page 15: ROMANIA JUDETUL IA$I CONSILIUL JUDETEAN IASI · rivind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile iei publice si institutiile publice, unitAtile administrativ-teritoriale

Adjunct si

is ra v i Protocol CO

auto iescu

NESECRET Exemplar nr. Nr. 310970.3 Iasi, 17.11.2017

ROBA EDINTE

L POPA

Cu stima,

General de brigadd Dan-

TERUL AFACERILOR INTERNE ENTUL PENTRU SITUATII DE URGENTA

UL GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTA

8 Inspe toratul pentru Situatii de Urgenta

„Miha l Grigore Sturdza " al judetului Iasi

ez•Zf -d- 333s04.&204e Avizat Director Executi

Buh

Avizat Sef Serviciu A Titica Liliana H

Verificat Responsabil pare Consi r: Radu I

MINI DEPARTA

INSPECTORA'

REFERAT DE NECESITATE pentru cantitatea de combustibil necesaril autovehiculelor

care deservesc I.S.U.J. Iasi pentru anul 2018

A and in vedere urrnitoarele:

O.U.G. modifies' Legea 48 Legea 30 O.M.A.I. terenurilo Legea 25 stabilirea Ordinul pentru au Faptul ea combusti apartin Necesitat urmeaza carburant Consiliul

VA carburant in ce desfawarA

Pen misiunilor d'

Men;i circulatie (p pentru transp carburant fat

21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de UrgentA cu le Si completarile ulterioare; /2004 privind protectia civila in Romania, republicatA in 2008; /2006 privind apArarea impotriva incendiilor; 707/2015 — Instructiuni privind managementul activitAtilor de interventie pentru asanarea de munitiile rAmase neexplodate / 2015 privind modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 80 / 2001 privind nor normative de cheltuieli pentru autoritAtile administratiei publice §i institutiile publice; . 14 / 27.09.1982 pentru aprobarea normativului privind consumul de combustibil si ulei • mobile; judetul Iasi trebuie sA stabileasca normativele proprii de cheltuieli privind necesarul de it pentru anul 2018 pentru autoturismele din parcul auto propriu cat §i pentru cele ce itatilor aflate sub autoritatea sa, prin Hotararea Consiliului Judetean; a Intocmirii unei note de fundamentare in vederea redactarii proiectului de hotarare ce fi supus aprobArii plenului Consiliului Judetean Iasi, privind estimArile de combustibil /

ce va fi consumat in anul 2018 de autovehiculele ce apartin parcului auto propriu al i Judetean Iasi cat si de autovehiculele ce apartin unitatilor aflate sub autoritatea sa. am sa aprobati cantitatea estimatA a fi necesara pentru anul 2018, de 5.015,70 litri

aloare de 25.580,07 lei (calculat la un pre; actual de 5,1 lei/litru) pentru cele 3 autovehicule activitati de protectie civila, conform anexei atasate.

cantitatea de combustibil necesard pentru anul 2018, s-a avut in vedere istoricul anul 20170 estimArile pentru anul 2018. nam faptul ca misiunile de protectie civiki se desfaparei intr-un regim special de drumuri neamenajate, terenuri agricole, diguri, cursuri de ape, cu viteze foarte reduse

• rtul munitiei descoperite neexplodate, etc.), ceea ce determina un consum suplimentar de de cel stabilit de cartea tehnica a autovehiculului.

r.

Page 16: ROMANIA JUDETUL IA$I CONSILIUL JUDETEAN IASI · rivind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile iei publice si institutiile publice, unitAtile administrativ-teritoriale

oo ,—t O (-4

O

CC

CC

RS

E O

C 4.0

Ct.

Rt

49

•;

C.

E

a) ao

at

C ao

.0

C

41,0 CC

MIN

ISTE

RU

L A

FA

CE

RIL

OR

INT

ER

NE

z L.1

0 c7C

0

0 -

175

0 t0

z 0_

0

CW

C

1-, z

0 t:G

C

0

0

z 0_

Zri

0

LU

/-

0_

ra ‘_ a)

vala

re c

arbu

rant

(le

i)

nece

sara

pen

tru

anul

20

18

calc

ula

tA l

a u

n p r

e( d

e 5.1

lei /

litr

u Ic

arbu

rant

O .--.

Ifl * 40

1 I r`..

co o .

co 00 ce)

a;

0, ..-

— 0 0

r':

6 co .

6 0 Cs1

00

t- ©

6•

00 tf.

PA if;

cons

um a

nual

-

litri

car

bura

nt

N

ln II

s.0

1.8 4

0,80

1

0 0

.6

1.608,0

0

0

r..... in

cc.-.

1 5 1-

al L_ 7

= ,C

E

= .= &,- ,)•...„--,

0 L.) 0

5=

(2*3

)/1

00

0 4

l',1 kn --

00 vi . C

•-• rn

C 0

4

00 0.

1'-

•,r

num

arul de

km

est

imat

i a

fi pa

rcur

si in

an

ul 20

18

1

4=

3*1

2 0

0

6 `.0 .--.

4 —

0 0

(-4 0 00

6 eNI

4.8

00.0

0

0 C:. f.4 tr/ 00

cc; /..)

num

arul de

km

es

tim

ati a

fi

parc

uri lu

nar

in a

nul 20

18

(-4-1

0

Q... 0 00 •-.

--

0

C' ... ^- 71' r4

40

0,0

0

0 0 .... r..1

el fn

,.......

0 C .....

•E .c cz, E cs. 0 2 c, ,.. •._ E.-

0 ....— •---

cz 1... 0 s...

0 >cc 0 .

..- C.) 0 ......, --

I.) 0,

-.

0

__

0 In

r---

0 If) .

t", (-n

TO

TA

L.

Tip

ul a

utov

ehic

ulu

lui

•-•

Aut

ospe

cial

a p

irot

ehn

ica

FO

RD

RA

NG

ER

-M

AI 3

6378

Aut

otur

ism

pen

tru

pro

tect

ia c

ivir

a D

AC

IA -

IS

04 PR

C

_

Aut

ocam

ion

tran

spor

t efe

ctiv

e m

ater

iale

la

inte

rven

tie

(AC

I)-M

A1

1514

7

r u ,..: 7

cs, -- CV en

Page 17: ROMANIA JUDETUL IA$I CONSILIUL JUDETEAN IASI · rivind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile iei publice si institutiile publice, unitAtile administrativ-teritoriale

ROMANIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

ADMINISTRATIA NATIONALA A R ZERVELOR DE STAT $1 PROBLEME SPECIALE

STRUCTU' TERITORIALA PENTRU PROBLEME SPECIALE 1A$1

Nesecret

Nr. 746 IS din 26.10.2017

Exemplarul nr. 1/2

- •- JUDETUL ;..ttS!

;TOi"S RI)ETC.,47•: 6.:

REWSIRA%

0

REFERAT DE NEC TATE

La a• resa dumneavoastra nr. 29838/25.10.2017, referitoare la estimarea consumului de carburant pentru anul 2018, VA' informez cA, in conformitate cu prevederile legislatiei specifice in domeniul ap'ararii, Structura ritorialA pentru Probleme Speciale Ia§i indepline§te atributii referitoare la:

1. - pregkirea economiei §i a teritoriului Judetului Iasi, pentru apkare; P . - elaborarea/actualizarea Planului de mobilizare a economiei Judetului g - intocmirea/actualizarea Carnetelor de mobilizare ale structurilor, din judet, cu atributii in

domeniul s.ecific apkarii (primkii, institutii publice, operatori economici); - actualizarea/centralizarea bazei de date cu bunurile rechizitionabile persoanele pentru

prestki de .ervicii in interes public din judet; . - elaborarea Planului de rechizitii §i prestari de servicii in interes public al Judetului TO; - monitorizarea activitatilor referitoare la rechizitiile de bunuri prestkile de servicii in

interes pub is (in toate unitAtile administrativ-teritoriale din judet); - elaborarea/actualizarea Monografiei economico-militare a Judetului Ia§i, impreuna cu

reprezent. tii Consiliului Judetean Ia§i; . - mobilizarea la locul de munca a personalului institutiilor cu atributii la mobilizare rAzboi

(in toate u •facile administrativ-teritoriale din judet); - gestionarea rezervelor de mobilizare dislocate in judet, precum §i alte activitati specifice

domeniilor mentionate; 10. - monitorizarea acestor activitati la autoritatile administratiei publice locale, institutiile

publice §i peratorii economici din Judetul 11. - participarea personalului S.T.P.S. la activitati de pregatire, instructaje, convocari de

specialitate activitati metodice §i alte activitati specifice — organizate in diferite locatii din lard.

Aces H.G. 219 /

activitati sunt reglementate prin L. 477 / 2003, L.132 / 1997, L. 410 / 2004, H.G. 370 / 2004, 005, H.G. 1174 / 2011, H.G. 1204 / 2007, H.G. 219 / 2005, ordine §i dispozitii interne.

Ment onez ca:

toate activitAtile planificate pentru anul 2018 presupun deplasarea la unitatile administrativ-teritoriale entru centralizarea datelor, ordonarea acestora §i intocmirea docurnentelor precizate —conform p vederilor legale. Unele activitati necesita deplasarea la fiecare primarie, institutie publicA §i operator ec nomic, in Limp ce altele presupun deplasarea doar la unele dintre acestea;

Nesecrel

B I JUDETEAN IASI

1 din 3

Page 18: ROMANIA JUDETUL IA$I CONSILIUL JUDETEAN IASI · rivind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile iei publice si institutiile publice, unitAtile administrativ-teritoriale

CTURII TERITORIALE PENTRU PROBLEME SPECIALE IASI

lia BA'RBIERU

Nesecret

Avail in vedere argumentele expuse, rog aprobati cantitatea de 2800 litri combustibil, estimate a fi necesarA pei tru Structura Teritoriala pentru Probleme Speciale Ia§i, in anul 2018 (in valoare de 14280 lei, cu T.V.A. - calculate la un pret mediu actual de 5,10 lei/litru de combustibil), dupe cum urmeazd:

NR. CRT

A VIT

TI- TEA

)

LUNA OBS.

1 6 7 10 11 12

1. 1 Perm.

2. 3. 3 4. 5. 5 .

7. 7 8. 8 9. 9

10. 0 Perm. 11. 1 Perm.

12. EST

(I MAT tri)

150 200 200 300 300 300 200 200 300 300 200 150

13. TOTAL ANUL 2018: 28001itri

umerotarea activitAtilor corespunde cu enumerarea acestora prezentatA la pagina 1w. I .

Soli prestki I e d 219/2005 -

ale comisiil Municipiul

consiliul ju acesteia un

it aceasta in conformitate cu prevederile Legii nr. 132/1997 - privind rechizitiile de bunuri servicii in interes public, cu completArile §i modifickile ulterioare, precum Si H.G. nr.

entru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 132/1997 - art.13: - alin. (4): „ Asigurarea materiald necesara desfaprarii activitatii secretariatelor tehnice

r mixte de rechizitii se face de cAtre consiliile judetene, respectiv de Consiliul General al i Bucure§ti, in limitele sumelor prevazute anual in bugetele locale ale acestora.

- alin. (5) Pentru indeplinirea atributiilor functionale ale comisiei mixte de rechizitii, etean, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucure§ti, asigura secretariatului tehnic al utoturism, in limita unui consum lunar de 300 litri carburant ".

Mulrumesc!

VIZAT

Direct executiv adjunct AVIZAT

Alina Maria BUHULFI Sef Serviciu Administrativ(§i Protocol

Titica - L OLICOV

VERIFICAT

Responsabil parc auto

Radu LIESCU

Telefon / fax: 0232 / 255992, e-mail: [email protected] Iasi. str. Anastasie Panu. nr. 60. cam.142. cod postal 700075

Nesecret 3 din 3

Page 19: ROMANIA JUDETUL IA$I CONSILIUL JUDETEAN IASI · rivind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile iei publice si institutiile publice, unitAtile administrativ-teritoriale

Nesecret 2 din 3

Nesecret

- referitor I activitatile si documentele S.T.P.S. Iasi, planificate pentru anul 2018, men tion ez u rmatoarele

- Plan 1 de mobilizare a economiei Judetului Iasi, pentru aparare — se intocmeste/actualizeazd e baza informatiilor obtinute de la fiecare institutie amintitd anterior (ceea ce presupune deplasarea, so icitarea informatiilor si confruntarea cu situatia existents pe teren);

- prega irea economiei si a teritoriului Judetului Iasi, pentru apdrare — activitate complexA ce presupune procurarea/centralizarea/verificarea si ordonarea informatiilor, de pe teritoriul judetului, care concurs a planificarea si realizarea mdsurilor specifice planificate la mobilizare sau rdzboi. Datele si info atiile se obtin prin deplasarea la fiecare unitate administrativ-teritoriald, pe parcursul Intregului an c lendaristic — conform planificdrilor lunare si punerea in aplicare a procedurilor existente pentru colectar a si selectarea informatiilor;

- intoc irea/actualizarea Carnetelor de mobilizare ale structurilor — presupune deplasarea la institutiile cu atributii in domeniul apardrii, verificarea situatiilor intocmite de catre reprezentantii acestora si orectarea/refacerea/validarea carnetului respectiv;

- actuali area/centralizarea bazei de date cu bunurile rechizitionabile si persoanele pentru prestari de servicii in int res public din judet — se face pe baza constatarilor personalului S.T.P.S. Iasi la fiecare detinator de bunu rechizitionabile, urmand centralizarea datelor la sediul S.T.P.S. Iasi;

- Plan 1 de rechizitii si prestari de servicii in interes public al Judetului Iasi — se concretizeaza in realizar a unei repartitii, conform existentului si amplasArii, in judet, a unor categorii de bunuri si servicii. Const• area existentului si amplasdrii se face pe baza deplasArilor la sediul institutiilor si operatorilor economici vizati si in urma discutiilor cu managerii/reprezentantii institutiilor vizate;

- Mono rafia economico-military a Judetului Iasi, reprezintd o sintezA a posibilitatilor de actiune, la nivelul judet lui, in situatii de urgentd, la mobilizare sau rdzboi. Datele necesare Intocmirii acestui document se ob si se verified prin deplasarea personalului pe intreg teritoriul judetului, la obiectivele de interes;

- mobili rdzboi — presupune intoc Incadrat la acestea va Intocmirea si verificare publice, operatorii econo

- gestio institutiile respective si bunurilor constituite in r

- pregati a Rezervelor de Stat si presupune planificarea, o din tars cu scop didacti vizate, intocmirea unor d

area la locul de muncd a personalului institutiilor cu atributii la mobilizare si irea unor documente, la institutiile mentionate, prin care o parte a personalului repartizat sd execute anumite activitati, pe timp de mobilizare sau razboi. documentatiei necesitd deplasarea personalului la institutiile administratiei ici si institutiile publice din judet;

area rezervelor de mobilizare dislocate in judet — presupune deplasarea la rificarea existentului, conditiilor de pastrare si a mdsurilor de protectie fizicd a erva de mobilizare la nivelul judetului; ea specified organizata de Ministerul Afacerilor Inteme/Administratia NationalA robleme Speciale, prin Structura Teritoriald pentru Probleme Speciale Iasi — ganizarea si desfasurarea unor activitati practice, la diferite institutii din judet si si de verificare. Realizarea acestei activitati necesita deplasarea la institutiile cumente si planificarea detaliilor pentru atingerea scopului propus.

Finalizarea activit• proportional cu numdrul dispunerea obiectivelor I conform ordinului de dep

Intensitatea desfa's ianuarie si decembrie (n (necesar 300 litri/lund) si

In estimarea consu precum si activitatile pla

Pand la aprobarea d cu autoturismul proprieta

tilor prezentate nu presupune realizarea unui numar de- kilometri direct de activitati planificate, itinerarele/distantele parcurse find in concordantd cu care este necesar sa ajungA personalul S.T.P.S. Iasi si cu frecventa deplaskilor, asare intocmit. rani activitatilor nu este aceeasi pe tot parcursul anului — minim in lunile cesar 150 litri/lunA), maxim in lunile aprilie — mai si septembrie - octombrie constant in celelalte luni (necesar 200 litri/lund). ului lunar pentru anul 2018 am avut in vedere consumul realizat in anul 2017,

ificate/ordonate pentru anul viitor. cu un mijloc de transport, deplasdrile personalului S.T.P.S. Iasi se vor face

e personalA.