Click here to load reader

ROMANIA JUDETUL BISTRITA NASAUD PRIMAR DISPOZIŢIE · PDF file igiena privind unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor. • Prevederile Legii nr.197/2012

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ROMANIA JUDETUL BISTRITA NASAUD PRIMAR DISPOZIŢIE · PDF file igiena privind unitatile pentru...

 • ROMANIA JUDETUL BISTRITA NASAUD

  PRIMARIA LUNCA ILVEI PRIMAR

  DISPOZIŢIE

  Privind aprobarea procedurilor in vederea obtinerii standardelor minime de calitate in cadrul Cresei de copii Lunca llvei

  Primarul comunei Lunca llvei , domnul Lupsan Flaviu Având în vedere: • referatul nr. 7774 din 13.12.2019 a inspectorului din cadrul Primariei comunei

  Lunca llvei , doamna Rus Cristina Anicuta prin care propune aprobarea procedurilor in cadrul Serviciului Social Gresa de copii Lunca llvei conform noilor standarde minime de calitate;

  • prevederile Legii nr. 263 / 2007, privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor

  • prevederile Hotararii de Guvern nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a creselor si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolara,

  • Prevederile Ordinului nr. 1955 din 22.03.1996 pentru aprobarea Normelor de igiena privind unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor.

  • Prevederile Legii nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare (aduse până la 14.10.2019)

  • Prevederile H.G. nr.118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare (aduse până la 16.07.2019)

  • Prevederile Ordinului MMJS nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor.

  • Prevederile Hotărârii Consiliului Local Lunca llvei, nr. 39 din 14.11.2012 privind infiintarea Serviciul social "Gresa de copii Lunca llvei" .

  în temeiul art.154 , art.155 alin.(1) lit. d) , alin(5) lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 57/2019 privind Codul Admnistrativ;

  Dispune:

  Art.1 Se aprobă procedurile in vederea obtinerii standardelor minime de calitate in cadrul Serviciului Social Gresa de copii Lunca llvei conform urmatoarelor anexe:

  • Anexa nr. 1 Procedura de admitere a beneficiarilor in cresa • Anexa nr. 2 Procedura de iesire a beneficiarilor din cresa

 • • Anexa nr. 3 Procedura de evaluare a nevoilor copiilor beneficiari ai cresei • Anexa nr.4 Procedura privind relaţia personalului cu copiii in cresa • Anexa nr.5 Protectia impotriva abuzurilor in cresa • Anexa nr. 6 Procedura privind solutionarea sugestiilor/sesizărilor şi reclamaţiilor • Anexa nr. 7 Procedura privind măsurarea gradului de satisfacţie al beneficiarilor

  si angajatilor

  Art. 2 Anexele 1- 7 fac parte integranta din prezenta dispozitie.

  Art. 3 Compartimentul cresa pentru copii va duce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.

  Art.4 Secretarul general al comunei Lunca llvei va comunica prezenta dispoziţie - Instituţiei Prefectului - Judeţul Bistrita Nasaud; - Compartimentului Cresa pentru copii - Compartimentului de Asistenta Sociala

  Nr.284 Din 16.12.2019

  CONTRASEMNEAZA SECRETAR GENERAL A UAT

  CLAUDIA GRIGA

 • ROMANIA JUDETUL BISTRITA NASAUD

  PRIMARIA LUNCA ILVEI COMPARTIMENT CRESA

  Nr. 7774 din 13.12.2019

  REFERAT Privind aprobarea procedurilor in vederea obtinerii standardelor minime

  de calitate in cadrul Cresei de copii Lunca llvei

  Subsemnata Rus Cristina- Anicuta avand functia de inspector de specialitate in cadrul Compartimentului Cresa pentru copii

  Având în vedere: • prevederile Legii nr. 263 I 2007, privind infiintarea, organizarea si functionarea

  creselor • prevederile Hotararii de Guvern nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei

  de organizare si functionare a creselor si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolara,

  • Prevederile Ordinului nr. 1955 din 22.03.1996 pentru aprobarea Normelor de igiena privind unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor.

  • Prevederile Legii nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare (aduse până la 14.10.2019)

  • Prevederile H.G. nr.118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare (aduse până la 16.07.2019)

  • Prevederile Ordinului MMJS nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor.

  • Prevederile Hotărârii Consiliului Local Lunca llvei, nr. 39 din 14.11.2012 privind infiintarea Serviciul social "Cresa de copii Lunca llvei" .

  PROPUN:

  Aprobarea procedurilor in vederea obtinerii standardelor minime de calitate in cadrul Serviciului Social Cresa de copii Lunca llvei conform urmatoarelor anexe:

  • Anexa nr. 1 Procedura de admitere a beneficiarilor in cresa • Anexa nr. 2 Procedura de iesire a beneficiarilor din cresa • Anexa nr. 3 Procedura de evaluare a nevoilor copiilor beneficiari ai cresei

  • Anexa nr.4 Procedura privind relaţia personalului cu copiii in cresa

 • PRIMARIA COMUNEI LUNCA ILVEI CRESA DE COPII LUNCA ILVEI

  PROCEDURA DE ADMITERE A BENEFICIARILOR

  IN CADRUL CRESEI DE COPII LUNCA ILVEI

  CADRU GENERAL

  Anexa nr. 1

  1. Cresa de copii Lunca llvei este serviciul în cadrul Primariei comunei Lunca llvei pentru copiii aflaţi în dificultate. 2. Cresa este un serviciu acreditat care asigură la nivel local servicii educationale si de protectie sociala copiilor de la 9 luni la 4 ani, de pe raza comunei.

  3. Cresa are misiunea de a preveni abandonul, neglijarea, abuzul şi instituţionalizarea copiilor prin creşterea calităţii vieţii copiilor aflaţi în dificultate şi, în masura posibilului si a familiilor acestora şi să asigure servicii de asistenta sociala adecvate vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi particularităţilor copiilor.

  4. Costul serviciilor este suportat integral de către Primaria Lunca llvei. În situaţia în care finantatorul se află în dificultate financiară şi nu poate menţine şi asigura gratuitatea serviciilor, familia va opta fie pentru renuntarea la serviciu, fie pentru co-plata serviciilor primite.

  5. Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "Cresa de copii Lunca llvei" sunt: a) 40 de copii cu varsta pana la 4 ani, cu domiciliul/ resedinta pe raza comunei Lunca llvei. b) Parinti/reprezentanti legali ai copiilor;

  6. Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele: a) acte necesare in dosarul personal al copilului:

  1. cerere de înscriere; 2. copie de pe certificatul de nastere al copilului; 3. copie de pe actele de identitate ale parintilor/reprezentantilor legali, certificatele de nastere

  ale fratilor minori si, dupa caz, copie a hotararii/sentinei de plasament sau a sentintei de incredintare în vederea adoptiei/ sentinta de divort;

  4. adeverinta de venituri pentru fiecare dintre parinti/reprezentanti legali; 5. adeverinta de la medicul de familie, in care sa se mentioneze ca respectivul copil este

  sanatos clinic; 6. fisa imunizarii, întocmita conform prevederilor elaborate de Ministerul Sanatatii cu privire la

  intrarea copilului in colectivitate; Avizul epidemiologic, trebuie eliberat de medicul de familie al copilului cu 24-48 de ore înainte de a începe frecventarea unitatii.

  7. analize medicale: testare la tuberculina si examen coproparazitologic pentru copil. 8. dispozitia de intrare în cresa; 9. ancheta sociala din care sa reiasa situatia materiala, financiara, sociala si conditiile de locuit

  ale familiei

  Strada : STR. FABRICI!, NR.16 Localitatea: Lunca-llvei Cod Postai: 427125 Judet: Bistrita-Nasaud Telefon: 0263/378151. Fax:0263/378008 E-mail: prima [email protected]

 • PRIMARIA COMUNEI LUNCA ILVEI CRESA DE COPII LUNCA ILVEI

  10. fisa de caracterizare psihopedagogica realizata pentru fiecare copil in parte 11, planul de servicii, in situatia copilului expus riscului de separare de familie; 12. contractul privind furnizarea de servicii încheiat intre parintele/reprezentantul legal al

  copilului si conducerea unitatii.(conf ORDIN Nr. 73 din 17 februarie 2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii sociale, acreditati conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale)

  13. jurnalul copilului; 14, evaluarile periodice realizate de echipa multidisciplinara din centrul judetean de resurse si

  asistenta educationala;

  b) criterii de eligibilitate: - copii anteprescolari, cu varsta cuprinsa intre 9 luni si 4 ani; - domiciliul/ resedinta pe raza comunei Lunca llvei; - cu/ lara probleme sociale;

  c) decizia de admitere / respingere este luata de Primarul comunei Lunca llvei, pe baza dosarului de admitere/ respingere.

  7. Procesul de acordare a serviciilor are următoarele etape:

  a) solicitare / referire / autosesizare la serviciul public de asistenta sociala de la nivelul primariei de domiciliu;

  b) evaluarea iniţială de specialitate: este efectuată de către specialiştii din cadrul serviciului social de la nivelul primariei şi are drept scop identificarea nevoilor individuale ale copilului. Familia va prezenta la aceaste întâlniri următoarele documente: acte medicale, acte civile, acte privind starea financiară a familiei.

  c) interviu cu familia solicitantă, Scopul acestei întrevederi este informarea cu privire l

Search related