of 5/5
ROMANIA JUDEJUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SURA MARE HOTARAREA NR. 38 privind infiintarea unui ansamblu folcloric al Consiliului Local al comunei Sura Mare si aprobarea regulamentului de organizare si functionare Consiliul local al Comunei Sura Mare, Tntrunit in §edin^a ordinara la data de 26 aprilie2018, Analizand expunerea de motive a primarului comunei Sura Mare, precum si Raportul secretarului comunei Sura Mare nr. 3152 72018 privind infiintarea unui ansamblu folcloric in comuna Sura Mare, Vazand avizul Comisiei pentru activitati sociale, culturale, mvatamant, sanatate, sport, juridica, disciplina in administratia publica locala, In baza prevederilor art.2 alin.3 lit.b, art. 6 alin.(l) lit.a) §i alin.(2) din Ordonan^a de urgen^a a Guvernului nr.l 18/2006 privind infiintarea, organizarea si desfa§urarea activitati a§ezamintelor culturale cu modiflcarile §i completarile ulterioare, precum sj a prevederilor Ordinului nr. 2193/2004 pentru aprobarea Regulamentului- cadru de organizare §i func^ionare a as.ezamintelor culturale; Potrivit prevederilor art.5 din Legea nr. 273/2006, privind finantelor publice locale, cu modiflcarile s.i completarile ulterioare; In temeiul prevederilor art.36 alin.6 lit.a pct.4 ,art.45 alin.l §i art.115 alin.l lit.b din Legea nr.215/2001 a administrate! publice locale, republicata, cu modiflcarile §i completarile ulterioare; HOTARASTE: Art.l- Se aproba infiintarea unui ansamblu folcloric, ca asezamant cultural fara personalitate juridica, sub autoritatea Consiliului Local al comunei Sura Mare. Art.2 -Se aproba Regulamentul de organizare §i functionare al ansamblului folcloric al Consiliului Local al Comunei Sura Mare, potrivit Anexei care face parte integrants din prezenta hotarare. Art.3 —Cheltuielile privind desfasurarea activitatii ansamblului folcloric se vor suporta din bugetul local al comunei Sura Mare. Art.4- Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul comunei Sura Mare si directorul Scolii Gimnaziale "Andrei Saguna" Sura Mare. Art.5- Prezenta hotarare se va aduce la cuno§tin^a publica prin afi§are §i se va comunica persoanelor interesate prin grija secretarului comunei Sura Mare. Cu Presedinte de sedin Consilier PORAICU DORINA MIHAE \ Adoptata in Sura Mare la 26 aprilie 2018 i pentru din numarul de 13 consilieri in functie contrasemneaza secretar ISPAS CAMELIA MARIA

ROMANIA JUDEJUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SURA … · traditionale locale, a portului si dansului popular, precum si cresterea prestigiului scolii si a comunitatii locale

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ROMANIA JUDEJUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SURA … · traditionale locale, a portului si...

 • ROMANIAJUDEJUL SIBIU

  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SURA MARE

  HOTARAREA NR. 38privind infiintarea unui ansamblu folcloric al Consiliului Local al comunei

  Sura Mare si aprobarea regulamentului de organizare si functionare

  Consiliul local al Comunei Sura Mare, Tntrunit in §edin^a ordinara la data de 26aprilie2018,

  Analizand expunerea de motive a primarului comunei Sura Mare, precum siRaportul secretarului comunei Sura Mare nr. 3152 72018 privind infiintarea unuiansamblu folcloric in comuna Sura Mare,

  Vazand avizul Comisiei pentru activitati sociale, culturale, mvatamant,sanatate, sport, juridica, disciplina in administratia publica locala,

  In baza prevederilor art.2 alin.3 lit.b, art. 6 alin.(l) lit.a) §i alin.(2) din Ordonan^ade urgen^a a Guvernului nr.l 18/2006 privind infiintarea, organizarea si desfa§urareaactivitati a§ezamintelor culturale cu modiflcarile §i completarile ulterioare, precum sja prevederilor Ordinului nr. 2193/2004 pentru aprobarea Regulamentului- cadru deorganizare §i func^ionare a as.ezamintelor culturale;

  Potrivit prevederilor art.5 din Legea nr. 273/2006, privind finantelor publicelocale, cu modiflcarile s.i completarile ulterioare;

  In temeiul prevederilor art.36 alin.6 lit.a pct.4 ,art.45 alin.l §i art.115 alin.l lit.bdin Legea nr.215/2001 a administrate! publice locale, republicata, cu modiflcarile §icompletarile ulterioare;

  HOTARASTE:

  Art.l- Se aproba infiintarea unui ansamblu folcloric, ca asezamant cultural farapersonalitate juridica, sub autoritatea Consiliului Local al comunei Sura Mare.

  Art.2 -Se aproba Regulamentul de organizare §i functionare al ansambluluifolcloric al Consiliului Local al Comunei Sura Mare, potrivit Anexei care face parteintegrants din prezenta hotarare.

  Art.3 —Cheltuielile privind desfasurarea activitatii ansamblului folcloric se vorsuporta din bugetul local al comunei Sura Mare.

  Art.4- Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarulcomunei Sura Mare si directorul Scolii Gimnaziale "Andrei Saguna" Sura Mare.

  Art.5- Prezenta hotarare se va aduce la cuno§tin^a publica prin afi§are §i se vacomunica persoanelor interesate prin grija secretarului comunei Sura Mare.

  Cu

  Presedinte de sedinConsilier

  PORAICU DORINA MIHAE\

  Adoptata in Sura Mare la 26 aprilie 2018i pentru din numarul de 13 consilieri in functie

  contrasemneazasecretar

  ISPAS CAMELIA MARIA

 • ANEXA LAH.C.L. Sura Mare 38/2018

  REGULAMENTde organizare si functionare al Ansamblului folcloric din comuna Sura Mare

  I.Dobandirea calitatii de membru al echipei de dansuri:

  Art.l. Pentru a fi membru al formatiei de dansuri, elevul trebuie sa fie selectat deinstructor.Art.2. Calitatea de membru al echipei de dansuri se exercita prin frecventarea repetitiilorsi prin participarea la toate activitatile in care reprezinta scoala si comuna Sura Mare.Art.3. Evidenta prezentei elevilor se face la fiecare repetitie de catre profesorul desemnatin acest sens sau instructorul care conduce repetitia.Art.4 Programul repetitiilor se stabileste de comun acord cu instructorul si va consta inrepetitii in fiecare saptamana, programul flind stabilit de conducerea scolii cu acordulprimarului comunei Sura Mare.Art.S.Cu acordul primarului comunei §ura Mare, programul poate fi modificat.Art.6.Absentele elevilor pot fi motivate de director sau profesorul desemnat cucoordonarea activitatilor Ansamblului folcloric si organizare a repetitiilor, in conformitatecu regulamentul scolar.

  H.Indatoririle elevilor:

  Membrii echipei de dansuri au urmatoarele Tndatoriri:Art.T.Sa participe si dupa terminarea clasei a VHI-a la ansamblu si sa respecte prezentulregulamentArt.S.Sa raspunda solicitarilor scolii ori de cate ori este solicitat.Art.9. Sa cunoasca si sa respecte:

  (1) prezentul regulament;(2) regulile de circulatie si cele de aparare a sanatatii;(3) normele de tehnica securitatii muncii, de prevenire si de stingere a incendiilor;(4) normele de protectie civila, normele de protectie a mediului;(5) sa frecventeze repetitiile cu regularitate, respectand orarul stabilit(6) sa fie punctual! la repetitii si sa se pregateasca daca este cazul pentru fiecare repetitive(7) sa utilizeze cu grija si sa restituie in stare buna la sfarsitul anului scolar recuzitaprimita;(8) sa respecte proprietatea scolii, sau a altor institutii unde se organizeaza repetitii ca sipe cea personala. Orice stricaciune sau distrugere a acestora va fi sanctionata prinraspundere materiala individuala sau colectiva ;(9) sa pastreze curatenia in toate spatiile unde fac repetitii;(10) sa nu aduca jigniri sau sa manifeste agresivitate in limbaj si in comportament fata deprofesori, colegi si fata de personalul implicat in organizare.(11) sa nu foloseasca mijloacele audio-video pentru a inregistra elevii s.i personalul faraacordul acestora.;(12) sa nu invite la repetitii, fara acordul organizatorilor, persoane straine;

 • (13) sa nu paraseasca programul fara acordul coordonatorilor;(14) sa nu se expuna posibilelor pericole prin escaladarea ferestrelor, gardului,balustradelor din incinta si imprejurimi, etc.(15) sa nu comita fapte antisociale si reprobabile;(16) sa nu deranjeze orele, programul de repetitii;(17) sa nu blocheze caile de acces ;(18) sa nu se asocieze in grupuri ( banda , gasca) in scopul comiterii de agresiuni, altefapte antisociale asupra colegilor sau asupra altor persoane;

  III. Drepturile elevilor:Art. 10 Membrii echipei de dansuri au urmatoarele drepturi:(1) sa fie evidentiati si sa primeasca premii si recompense pentru rezultatele deosebite laactivitatile formatiei, precum si pentru atitudine civica exemplara(2) sa beneficieze de un climat de munca bazat pe respect reciproc (profesor-elev,instructor - elev, elev -elev);(3) sa-si aleaga liderul de grup;(4) sa fie invoiti de profesori in conditiile prevazute de regulamentul scolar ;.(5) sa participe la reuniuni in afara orarului scolii, organizate de profesorii diriginti, cuacordul directiunii;(6) sa participe la excursii de studii si agrement organizate de profesorii scolii, cu acorduldirectiunii;(7) sa participe la concursuri scolare si alte competitii care promoveaza imaginea scolii sia comunei Sura Mare;(8) sa inainteze sugestii privind imbunatatirea activitatii;(9) sa aiba initiative care sa stimuleze competitia, atitudinea civica exemplara, spiritul deechipa;(10) sa utilizeze gratuit baza materiala;(11) sa contracareze prin atitudini constructive abaterile disciplinare ale colegilor;

  IV.Drepturi si mdatoriri ce revin conducerii Scolii si Primariei Sura Mare legate dedeplasarile ansambului:Art.ll.Ansamblul folcloric prin activitatea sa, urmareste promovarea valorilor culturiitraditionale locale, a portului si dansului popular, precum si cresterea prestigiului scolii sia comunitatii locale.Art.ll.Conducerea scolii impreuna cu primarul comunei Sura Mare stabilestemanifestable cultural artistice la care participa ansamblul, in limita bugetului aprobat decatre Consiliul Local Sura Mare.Art.13. Pentru deplasarile ansamblului, conducerea scolii are obligatia de a solicitaaprobarea prealabila a primarului comunei Sura Mare si de a intreprinde toate diligentelenecesare pentru asigurarea transportului, a cheltuielile aferente, urmand a fi decontate dinbugetul aprobat, in baza documentelor financiar contabile.Art.14. Pe durata deplasarilor, participant^ au dreptul la o compensatie in bani, dupa cumurmeaza: un copil- 30 lei/zi si un adult- 50 lei/zi.Art.15. Numarul copiilor si adultilor participant! la deplasari va fi stabilit de de primarulcomunei Sura Mare, in urma consultarii cu instructorul ansamblului,

 • Art.16. Programul artistic al ansamblului este stabilit de instructorul acestuia cu acordulconducerii scolii si al primarului comunei Sura Mare, iar sedintele de pregatire siantrenament se desfasoara sub directa supraveghere, indrumare si control a instructoruluicare este direct responsabil.Art. 17.Sedintele de pregatire se desfasoara de regula inaintea manifestarilor cultural-artistice la care se doreste participarea sau ori de cate ori instructorul stabileste ca estenecesar, cu acordul primarului comunei Sura Mare.Art. 1 S.Plata instructorului pentru sedintele de pregatire si participarea la manifestarilecultural artistice se va face in baza unui contract de prestari servicii mcheiat intre acesta siPrimaria Sura Mare, in conditiile legii. Primarul comunei Sura Mare va stabili termeniirespectivului contract.Art.l9.Membrii ansamblului, instructorul si conducerea acestuia pot primi recompensebanesti sau de alta natura in conditiile obtinerii unor rezultate meritorii (premii) lamanifestarile cultural artistice la care participa. Natura si cuantumul acestora vor fistabilite de Consiliul Local al Comunei Sura Mare, functie de importanta rezultatelorobtinute.

  V. SanctiuniArt.20.Nerespectarea prevederilor prezentului regulament. se sanctioneaza dupa cumurmeaza:

  (a) Elevii vinovati de deteriorarea bunurilor platesc toate lucrarile necesare reparatiilorsau suporta toate cheltuielile pentru inlocuirea bunurilor deteriorate.

  (b) In cazul in care vinovatul nu se cunoaste, raspunderea materiala devine colectiva.(c) Pentru distrugerea sau deteriorarea recuzitei primita gratuit, elevii inlocuiesc recuzita

  deteriorata cu un exemplar nou, sau achita contravaloarea acestuia.(d) in functie de gravitatea faptelor savarsite elevii pot fi eliminati, pierzand calitatea de

  membru.Art.21. Introducerea si/sau consumul bauturilor alcoolice se sanctioneaza cu eliminareadin formatie.Art.22. Fumatul in cadrul repetitiilor, spectacolelor sau orice imprejurare care aduceprejudiciu imaginii scolii se sanctioneaza cu eliminarea din formatie.Art.23 Membrii formatiei care lipsesc nemotivat mai mult de 3 (trei) repetitii vor fieliminati din echipa (nu vor fi sanctionati cu scaderea notei la purtare).Art.24. Eliminarea va fi adusa la cunostinta parintilor in scris insotita si de motivulacesteia.Art.25. Contestatiile impotriva sanctiunilor se adreseaza, in scris, consiliului deadministrate al unitatii de invatamant in termen de 5 zile de la aplicarea sanctiunii.Contestatia se solutioneaza in termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatulunitatii de invatamant.

  VI. Masuri finale si tranzitorii:Art.26.Se vor constitui grupe de dansatori si solisti de varste diferite.Repetitiile se desfasoara pe grupe si la ore stabilite diferit.Programul repetitiilor se stabileste de conducerea scolii cu acordul primarului comuneiSura Mare.

 • Art.27.Elevii care au terminat programul au obligatia de a parasi locatia unde se facacestea si de a merge acasa.Art.28.Elevii nu vor veni la repetitii decat la orele stabilite (nu mai devreme si nici nu vormai ramane dupa ce si-au terminat programul).Art.29.Repetitiile nu scutesc elevii de a se pregati pentru cursurile de a doua zi.Instructorul sau profesorul responsabil cu organizarea nu va permite accesul la repetitii apersoanelor straine sau a membrilor echipei care nu au program in acel moment.Art.30.Solistii care vor evolua reprezentand formatia sunt desemnati de reprezentantiiunitatii de invatamant, impreuna cu care vor stabili repertoriul. Alte repetitii si pregatirisunt interzise.Art.31.Eventualele modificari ale prezentului regulament vor fi facute cu acordul partilorimplicate si notificate intr-un act aditional.Art.32.Cadrul didactic din cadrul unitatii de invatamant Scoala Gimnaziala AndreiSaguna, responsabil de coordonarea activitatilor Ansamblului folcloric va fi selectat deprimarul comunei Sura Mare, in urma consultarii cu conducerea scolii.

  Presedinte de sedintaConsilier

  PORAICU DORINA MI

  contrasemneazaSecretar

  ISPAS CAMELIA MARIA