Click here to load reader

Rolniczy nowy

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

informacje dla rolnikow, artykuly o uprawach

Text of Rolniczy nowy

 • REKLAMA

  REKLAMA Na targi rolnicze w Goaszynie przyjad wystawcy z caej Polski

  wito rolnikwi ogrodnikw

  R egionalne Targi Rolnicze w Goaszynie koo Bojano-wa to wielkie wito rolni-kw oraz ogrodnikw i to nie tylko z naszego regionu. Nie inaczej powinno by te w najbliszy week-end. Na okoo 4 hektarach rozlokuj si wystawcy z caej Polski. Wrd ponad 100 stoisk niemal kady po-winien znale co dla siebie. Bd przedstawiciele firm produkujcych maszyny rolnicze, pasze dla zwie-rzt, nawozy i rodki ochrony rolin. W tym roku swe oferty prezentowa bdzie sporo przedsibiorstw budow-lanych, a take oferujcych wyposae-nie budynkw inwentarskich. Wrd wystawcw znajdzie si nawet kopal-nia soli w Kodawie.

  Ch udziau w targach zgosiy firmy nie tylko z naszego regionu, ale rwnie z caego kraju zaznacza Ry-szard Bijak z Wielkopolskiego Orod-ka Doradztwa Rolniczego, komisarz targw. Wiele ciekawych ekspozycji znajd na naszych targach rwnie ogrodnicy. Przyjad m.in. producen-ci nasion, bylin i winoroli.

  Targi bd rwnie okazj do sko-rzystania z pomocy fachowcw. Swo-je stoisko otworzy orodek doradztwa rolniczego. Dyury bd w nim peni specjalici m.in. w dziedzinie ekono-miki rolnictwa, ochrony rodowiska czy technologii upraw. Bdzie mo-na te uzyska pomoc w wypenie-niu wnioskw o dopaty obszarowe.

  Tradycyjnie targom towarzyszy b-d imprezy artystyczne, m.in. elimi-nacje do XIII Powiatowego Konkur-su Piosenki Dziecicej i Modzieowej. Zagra zesp folklorystyczny Goa-szyniacy, oraz Zesp Pieni i Taca Marynia, wystpi take grupy Hap-py End i Vox.

  W tym roku nie zmieniamy for-muy targw, bo obecna bardzo do-brze si sprawdza. Nowoci bdzie spotkanie organizatorw, czyli wadz powiatu rawickiego, gminy Bojano-wo oraz dyrektora Wielkopolskiego Orodka Doradztwa Rolniczego w Po-znaniu z przedstawicielami firm rolni-czych dodaje Ryszard Bijak. (SzA)

  Na targach w Goaszynie kady znajdzie co dla siebie

  Regionalne Targi Rolnicze w Goaszynie

  14 maja (sobota)godz. 12.00 otwarcie targw, godz. 12.30 rozstrzygnicie regionalnego eta-pu konkursu Bezpieczne gospodarstwo rolne, godz. 13.30 zesp Goaszynia-cy, godz. 16.00 prezentacje muzyczne, godz. 21.00 zesp Happy End.

  15 maja (niedziela)godz. 9.00 otwarcie drugiego dnia tar-gw, godz. 9.30 17.00 eliminacje do konkursu piosenki, godz. 17.00 pod-sumowanie wynikw konkursu, godz. 17.30 zesp Marynia, godz. 19.00 ze-sp Vox.

  FOT.

  ZY

  GFR

  YD

  BA

  CH

  MA

  N

 • PANORAMA LESZCZYSKA

  REKLAMA BIURO OGOSZE: Leszno, ul. Lipowa 26, tel. 65-529-56-46, fax 65-529-56-77; e-mail: [email protected]

  Coraz wicej rolnikw decyduje si na kupno nowoczesnych maszyn

  Jako() musi byD ziki dopatom z Agencji Restrukturyzacji i Moder-nizacji Rolnictwa sigaj-cym nawet 50% kosztw, coraz wicej rolnikw decyduje si na kupno nowoczesnych maszyn. Sprzedawcy zgodnie podkrelaj, e najwikszym zainteresowaniem ciesz si oferty zachodnich kon-cernw od lat specjalizujcych si w produkcji maszyn rolniczych.

  Rolnicy zdecydowanie ceni so-bie jako, ale w rozsdnej cenie podkrela ukasz Miszkiewicz z kociaskiej firmy Agromep zaj-mujcej si sprzeda maszyn rol-niczych. Pytaj gwnie o sprzt znanych, zachodnich marek. Wie-dz bowiem, e system kontroli ja-koci w tych firmach jest bardzo ry-gorystyczny, a zakupione maszyny bd im suyy przez lata.

  Najwikszym zainteresowa-niem cieszy si rzecz jasna taszy sprzt, taki jak agregaty uprawo-we czy opryskiwacze. Koszt ich za-kupu to kilka do kilkunastu tysi-cy zotych.

  Znacznie atwiej wygospodaro-wa tak kwot, dlatego te decy-zja zakupu zapada szybciej. Czsto wynika z tego, e wczeniej uy-wany sprzt po prostu si popsu. W przypadku drogich maszyn rol-niczych, zakupy s bardzo dobrze przemylane i poprzedzone szcze-gow kalkulacj dodaje ukasz Miszkiewicz.

  Dobry rolniczy sprzt do tanich nie naley, dlatego kady, kto decy-duje si na jego kupno, ma o czym myle. Cena nowego cignika to

  okoo 250 tys. z, na kombajn zbo-owy trzeba wyda od okoo 600 tys. do miliona zotych. Coraz cz-ciej klientw interesuj te maszy-ny o wikszych mocach. Najlepiej sprzedaj si na przykad cigniki rolnicze o mocy od 80 do 160 koni mechanicznych.

  W naszym regionie rwnie dyna-micznie rozwija si take sprzeda maszyn uywanych.

  Rolnicy szukaj przede wszyst-kim maszyn sprawdzonych marek. Mimo e uywane, musz by one dobrej jakoci i oczywicie w dobrej cenie potwierdza Adam Sobierak, waciciel firmy Eksport Import z Naratowa koo Gry zajmujcy si sprowadzeniem uywanego sprz-tu rolniczego. Mniej wicej poo-wa klientw kupno maszyn planuje z duym wyprzedzeniem, pozostali

  decyduj si tu przed sezonem, mi-mo e wczeniej wybr jest szerszy, a wikszo maszyn tasza.

  Zainteresowanie poszczeglnymi maszynami zwizane jest gwnie z rodzajem prac polowych wyko-nywanych w danym sezonie. Wios-n najwiksze wzicie maj pugi, siewniki i agregaty uprawowe, po-tem kosiarki do trawy i przegra-biarki do siana.

  Latem najwicej osb szuka kombajnw zboowych oraz pras do somy, a jesieni znw pugw i siewnikw. Zdaniem specjalistw korzystne dla rolnikw dotacje do zakupu sprztu prowadz czasem do przeinwestowania gospodarstw. Niektrzy rolnicy korzystajc ze wsparcia ARiMR kupuj wicej sprztu ni wynikaoby to z po-trzeb gospodarstwa. (SzA)

  Rolnicy szukaj przede wszystkim maszyn sprawdzonych marek

  FO

  T. S

  A

  WO

  MIR

  SK

  RO

  BA

  A

  Pozytywne tendencje w ywieniu zwierzt hodowlanych

  Wyrzucaj antybiotykiZmienia si, i to na lepsze, podej-cie do ywienia zwierzt gospo-darskich, zwaszcza byda i trzody chlewnej. To dobra informacja prze-de wszystkim dla konsumentw. Z pasz znikaj bowiem antybioty-ki, ktrych uycie byo do niedaw-na bardzo powszechne.

  Zastpuj je probiotyki. S to naturalne komponenty powstae na bazie rolin, w tym zi. Dziki te-mu produkt finalny, czyli miso tra-fiajce na stoy konsumentw jest zdrowsze wyjania Mirosaw Sta-chowiak, waciciel firmy Mir-Zen z Ppowa zajmujcej si produkcj i sprzeda pasz.

  Kolejna tendencja to zmniej-szanie iloci biaka w paszach na

  rzecz dostarczania wikszej licz-by komponentw energetycznych. Zdaniem Mirosawa Stachowiaka, najbardziej korzystny system y-wienia polega jednak na podawaniu zwierztom jak najwikszej liczby skadnikw pokarmowych. Uzysku-jemy wwczas zdrowsze miso. Po-zytywnych tendencji nie wida nie-stety w systemie ywienia drobiu. W przypadku ras misnych wci priorytetem jest jak najszybsze utuczenie ptakw.

  Nieco lepiej wyglda sytuacja w dziedzinie ywienia niosek. Klien-ci coraz czciej pytaj o zdrowe jaj-ka, dlatego producenci staraj si dostosowa system hodowli kur do wymaga konsumenta. (SzA)

  Rzd popiera budow rolniczych biogazowi

  U nas jeszcze nie ma, aleB iogazownie to dla rolnikw i prze-twrcw szansa na pozbycie si kopotliwych odpadw oraz zarobie-nie dodatkowych pienidzy. Do pro-dukcji metanu uywa si bowiem m.in. gnojowicy, odchodw drobio-wych, somy, trawy, siana, lici ziem-niakw, kiszonek (trawy, kukury-dzy, bobu, rzepaku), burakw, cebuli, a take odpadw poubojowych oraz resztek owocw, melasy, wywaru po-gorzelnianego i serwatki. W naszym regionie na razie nie ma adnej rol-niczej biogazowi. Plany jej budowy przedstawiono niedawno w gminie Krzywi, nad takim przedsiwzi-ciem zastanawia si te koncern misny Duda. W gminie Rydzyna in-westor zrezygnowa z budowy bioga-

  zowi. Tymczasem ministerstwo go-spodarki coraz bardziej zachca do inwestowania w nie. W lipcu ubie-gego roku ukaza si rzdowy pro-gram Kierunki rozwoju biogazowi rolniczych w Polce, ktry zakada ich budow w kadej gminie. Z kolei na pocztku maja tego roku wiato dzienne ujrza Przewodnik dla in-westorw zainteresowanych budow biogazowi rolniczych.

  Tre przewodnika zawiera m.in. informacje na temat potencjau roz-wojowego instalacji biogazu w Pol-sce, dostpnych technologii oraz wy-maga dotyczcych substratw do produkcji biogazu rolniczego pisze we wstpie do tego dokumentu wice-premier Waldemar Pawlak. (SzA)

  12 V 2011 www.panorama.media.pl [2]

 • [3]

  REKLAMA BIURO OGOSZE: Leszno, ul. Lipowa 26, tel. 65-529-56-46, fax 65-529-56-77; e-mail: [email protected]

  Dyrektywa azotanowachroni wod

  Co to jest dyrektywa azotanowa?Tak potocznie nazywana jest dyrektywa unijna z 1991 r. doty-czca ochrony wd przed zanie-czyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolni-czego. Obliguje ona pastwa czon-kowskie Unii Europejskiej, w tym i Polsk do podejmowania szeregu dziaa na okrelonych obszarach, na ktrych wody powierzchniowe lub podziemne s zanieczyszczone azotanami. Obszary te okrela si jako OSN, czyli obszary szczeglnie zagroone. Podstaw wyznaczenia OSN bya ocena zanieczyszczenia wd azotanami, dokonana w oparciu o wyniki monitoringu wd powierzch-niowych i podziemnych realizo-wanego zgodnie z programami Gwnego Inspektora Ochrony rodowiska. Liczyo si te okrelenie wpywu dziaalnoci rol-niczej na jako wd dokonane na podstawie oszacowania wielkoci i rodzaju produkcji rolniczej oraz na podstawie analizy warunkw rodowiskowych, czyli klimatu, warunkw hydrogeologicznych, rodzaju i zasobnoci gleb w skad-niki pokarmowe (azot i fosfor), uksztatowania terenu, itp.

  Do tych obszarw naley te powiat rawicki.W ramach wdraania Dyrektywy Azotanowej w 2004 roku wyzna-czono w Polsce 21 obszarw szcze-glnie naraonych na azotany pochodzenia rolniczego, z ktrych odpyw azotu ze rde rolniczych do wd naley ograniczy. Obszary te zajmoway 2% powierzchni kraju. W 2008r. przeprowa-dzono weryfikacj istniejcych obszarw. Weryfikacja polegaa midzy innymi na wyznaczeniu tych obszarw w zlewniach rzek wedug obrbw geodezyjnych a nie wedug granic gmin, jak w 2004 r. Tym samym o

Search related