24
Rokkantsági Rokkantsági járadék, járadék, rokkantsági rokkantsági nyugdíj, nyugdíj, családi pótlék családi pótlék

Rokkantsági járadék, rokkantsági nyugdíj, családi pótlék

 • Upload
  opal

 • View
  23

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Rokkantsági járadék, rokkantsági nyugdíj, családi pótlék. Rokkantsági járadék. Forrás a rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet; www.szmm.gov.hu ; www.onyf.hu ; A jogosultság együttes feltételei: - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Rokkantsági járadék, rokkantsági nyugdíj, családi pótlék

Rokkantsági Rokkantsági járadék, járadék,

rokkantsági rokkantsági nyugdíj, nyugdíj,

családi pótlékcsaládi pótlék

Page 2: Rokkantsági járadék, rokkantsági nyugdíj, családi pótlék

Rokkantsági járadékRokkantsági járadékForrás a rokkantsági járadékról szóló a rokkantsági járadékról szóló

83/1987. (XII. 27.) MT rendelet;83/1987. (XII. 27.) MT rendelet; www.szmm.gov.huwww.szmm.gov.hu; ; www.onyf.huwww.onyf.hu; ;

1.1. A jogosultság együttes feltételei:A jogosultság együttes feltételei:

a)a) teljes munkaképtelenség, illetve teljes munkaképtelenség, illetve legalább 80%-os egészségkárosodás legalább 80%-os egészségkárosodás elérése a 25. életév betöltése előtt;elérése a 25. életév betöltése előtt;

b)b) nyugellátás, baleseti nyugellátás nem nyugellátás, baleseti nyugellátás nem került megállapításra az egyén került megállapításra az egyén részére;részére;

Page 3: Rokkantsági járadék, rokkantsági nyugdíj, családi pótlék

2.2. A rokkantsági járadék A rokkantsági járadék mértékemértéke a 2010. a 2010. január 1-je után megállapított esetekre 33 január 1-je után megállapított esetekre 33 300 Ft/hó;300 Ft/hó;

3.3. Egyéb rendelkezések:Egyéb rendelkezések: a rokkantsági járadék az igénybejelentést

megelőző 6. hónaptól, de legkorábban a 18. életév betöltése hónapjának első napjától folyósítható;

nem akadálya a megállapításnak a családi pótlék folyósítása és a fennálló munkaviszony;

igénybenyújtás → a lakóhely szerinti illetékes regionális nyugdíjbiztosító igazgatóság;

a kérelemhez csatolandó az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet (ORSZI) szak-véleménye;

Page 4: Rokkantsági járadék, rokkantsági nyugdíj, családi pótlék

Rokkantsági nyugdíjRokkantsági nyugdíjForrásForrás a társadalombiztosítási nyugellátásról

szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tv.); a társadalombiztosítási nyugellátásról

szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. Rendelet (Kr.);

www.onyf.hu1. Definíciók: a) A rokkantsági nyugdíj a megrokkanás

mellett meghatározott szolgálati idő megszerzése esetén járó nyugellátás.

Page 5: Rokkantsági járadék, rokkantsági nyugdíj, családi pótlék

b)b) A A szolgálati időszolgálati idő az, az időszak, amely alatt a az, az időszak, amely alatt a biztosított nyugdíjjárulék fizetésére biztosított nyugdíjjárulék fizetésére kötelezett volt, illetve megállapodás alapján kötelezett volt, illetve megállapodás alapján nyugdíjjárulékot fizetett.nyugdíjjárulékot fizetett.

c)c) A A nyugdíj alapjául szolgáló havi nyugdíj alapjául szolgáló havi átlagkeresetátlagkereset a biztosított nyugdíjjárulék- a biztosított nyugdíjjárulék-fizetési kötelezett-ségének alapját képező fizetési kötelezett-ségének alapját képező keresetnek, jövedelemnek a Tv. keresetnek, jövedelemnek a Tv. rendelkezései szerint számított átlaga.rendelkezései szerint számított átlaga.

d)d) Az Az egészségkárosodásegészségkárosodás az egész szervezetre az egész szervezetre vonatkoztatott, a szervezet felépítésében, vonatkoztatott, a szervezet felépítésében, funk-cióiban betegség, sérülés vagy funk-cióiban betegség, sérülés vagy veleszületett rendellenesség következtében veleszületett rendellenesség következtében kialakult kedve-zőtlen változás. kialakult kedve-zőtlen változás.

Page 6: Rokkantsági járadék, rokkantsági nyugdíj, családi pótlék

2.2. Jogosultsági feltételekJogosultsági feltételek::a)a) - az egészségkárosodás mértéke > 79% → - az egészségkárosodás mértéke > 79% →

I., II. rokkantsági csoport vagy,I., II. rokkantsági csoport vagy,

- az egészségkárosodás mértéke 50-79% és - az egészségkárosodás mértéke 50-79% és az ORSZI szakvéleménye szerint a az ORSZI szakvéleménye szerint a rehabilitáció nem javasolt → III. rehabilitáció nem javasolt → III. rokkantsági csoport;rokkantsági csoport;

b)b) az előírt szolgálati idő megléte;az előírt szolgálati idő megléte;

c)c) keresőtevékenység nincs, vagy a kereset, keresőtevékenység nincs, vagy a kereset, jövedelem legalább 30 százalékkal jövedelem legalább 30 százalékkal alacsonyabb az egészségkárosodást alacsonyabb az egészségkárosodást megelőző négy naptári hónapra vonatkozó megelőző négy naptári hónapra vonatkozó kereset, jövedelem havi átlagánál;kereset, jövedelem havi átlagánál;

d)d) táppénz, baleseti táppénz nem áll fenn;táppénz, baleseti táppénz nem áll fenn;

Page 7: Rokkantsági járadék, rokkantsági nyugdíj, családi pótlék

A rokkantsági nyugdíjra a jogosultság azzal a A rokkantsági nyugdíjra a jogosultság azzal a nappal nyílik meg, amelytől a rokkantság az nappal nyílik meg, amelytől a rokkantság az ORSZI véleménye szerint fennáll (visszamenőleg ORSZI véleménye szerint fennáll (visszamenőleg legfeljebb 6 hónap). Ha az ORSZI a megrokkanás legfeljebb 6 hónap). Ha az ORSZI a megrokkanás időpontjáról nem nyilatkozott, a megrokkanás időpontjáról nem nyilatkozott, a megrokkanás időpontjának az igénybejelentés napját kell időpontjának az igénybejelentés napját kell tekinteni.tekinteni.

Ha az igénylőnek a fentiekben megjelölt napig Ha az igénylőnek a fentiekben megjelölt napig nincs meg a jogosultsághoz szükséges szolgálati nincs meg a jogosultsághoz szükséges szolgálati ideje, a rokkantsági nyugdíjra jogosultság a ideje, a rokkantsági nyugdíjra jogosultság a szükséges szolgálati idő megszerzését követő szükséges szolgálati idő megszerzését követő nappal nyílik meg. nappal nyílik meg.

Az iAz igénybenyújtás helye a lakóhely szerinti illetékes regionális nyugdíjbiztosító igazgatóság; a kérelem az ONYF honlapjáról letölthető igénybejelentő lap és nyilatkozat kitöltésével, valamint a szükséges dokumentumok csatolásával nyújtandó be.

Page 8: Rokkantsági járadék, rokkantsági nyugdíj, családi pótlék

3.3. Szolgálati időSzolgálati idő

0123456789

<22 22-24 25-29 30-34

életkor (év)

év

- Aki az iskolai tanulmányai megszűnését Aki az iskolai tanulmányai megszűnését követő 180 napon belül szolgálati időt szerzett követő 180 napon belül szolgálati időt szerzett és huszonkét éves kora előtt megrokkan, és huszonkét éves kora előtt megrokkan, szolgálati idejének tartamára tekintet nélkül szolgálati idejének tartamára tekintet nélkül jogosult rokkantsági nyugdíjra.jogosult rokkantsági nyugdíjra.

Page 9: Rokkantsági járadék, rokkantsági nyugdíj, családi pótlék

- Aki a megrokkanáskor betöltött életkora Aki a megrokkanáskor betöltött életkora szerint szükséges szolgálati időt nem szerint szükséges szolgálati időt nem szerezte meg, rokkantsági nyugdíjra akkor szerezte meg, rokkantsági nyugdíjra akkor jogosult, ha az alacsonyabb korcsoportban jogosult, ha az alacsonyabb korcsoportban az előírt szolgálati időt megszerezte és ezt az előírt szolgálati időt megszerezte és ezt követően szolgálati idejében a követően szolgálati idejében a megrokkanásig harminc napnál hosszabb megrokkanásig harminc napnál hosszabb megszakítás nincs. (E harminc napba nem megszakítás nincs. (E harminc napba nem beszámítandó a keresőképtelenség ideje.)beszámítandó a keresőképtelenség ideje.)

Szolgálati időnek minősül aSzolgálati időnek minősül a- nyugellátás szerzése céljából kötött nyugellátás szerzése céljából kötött

megállapodásmegállapodás esetében az az időszak, esetében az az időszak, amelyre az előírt nyugdíjjárulékot amelyre az előírt nyugdíjjárulékot megfizették,megfizették,

- a felsőfokú a felsőfokú tanulmányoktanulmányok ideje. ideje.

Page 10: Rokkantsági járadék, rokkantsági nyugdíj, családi pótlék

A.A. MegállapodásMegállapodás:: A megállapodás lehetőség a nyugellátáshoz A megállapodás lehetőség a nyugellátáshoz

szükséges szolgálati idő, illetve az ehhez szükséges szolgálati idő, illetve az ehhez kapcsolódó figyelembe vehető jövedelem kapcsolódó figyelembe vehető jövedelem megszerzésére azok számára, akik nem megszerzésére azok számára, akik nem állnak (álltak) biztosítási kötelezettséggel állnak (álltak) biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban, illetve rájuk a biztosítás járó jogviszonyban, illetve rájuk a biztosítás nem terjed (terjedt) ki. nem terjed (terjedt) ki.

Legkorábban annak a hónapnak az első Legkorábban annak a hónapnak az első napjától köthető, amely hónapban a napjától köthető, amely hónapban a megállapodás megkötését kezdeményezték. megállapodás megkötését kezdeményezték.

A megállapodás megkötését követően a A megállapodás megkötését követően a nyugdíj-biztosítási és nyugdíjjárulék-fizetési nyugdíj-biztosítási és nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettséget havonta - a tárgyhónapot kötelezettséget havonta - a tárgyhónapot követő hó 12. napjáig - kell teljesíteni. A követő hó 12. napjáig - kell teljesíteni. A befizetés elmulasztása a megállapodás befizetés elmulasztása a megállapodás megszűnését vonja maga után. megszűnését vonja maga után.

Page 11: Rokkantsági járadék, rokkantsági nyugdíj, családi pótlék

A járulékfizetés alapja a megállapodást kötő A járulékfizetés alapja a megállapodást kötő személy által megjelölt jövedelem, legfeljebb személy által megjelölt jövedelem, legfeljebb azonban a megállapodás megkötésekor azonban a megállapodás megkötésekor érvényes járulékfizetési felső határ napi érvényes járulékfizetési felső határ napi összegének (jelenleg 20 420 Ft) összegének (jelenleg 20 420 Ft) figyelembevételével a naptári hónapokra figyelembevételével a naptári hónapokra számított összeg, de legalább a megállapodás számított összeg, de legalább a megállapodás megkötése napján érvényes minimálbér megkötése napján érvényes minimálbér (jelenleg 73 500 Ft) összege. (jelenleg 73 500 Ft) összege.

A nyugdíjbiztosítási és nyugdíjjárulék mértéke A nyugdíjbiztosítási és nyugdíjjárulék mértéke 33,5%, magánnyugdíj-pénztári tagság esetén 33,5%, magánnyugdíj-pénztári tagság esetén 25,5%. 25,5%.

A megállapodás szolgálati időre és a nyugdíj A megállapodás szolgálati időre és a nyugdíj alapjául szolgáló kereset megszerzésére alapjául szolgáló kereset megszerzésére kizárólag együttesen köthető meg. kizárólag együttesen köthető meg.

Rokkantsági járadékban részesülő személyek Rokkantsági járadékban részesülő személyek is köthetnek megállapodást. is köthetnek megállapodást.

Page 12: Rokkantsági járadék, rokkantsági nyugdíj, családi pótlék

B.B. Felsőfokú tanulmányok ideje:Felsőfokú tanulmányok ideje: Ez a felsőfokú oktatási intézmény nappali Ez a felsőfokú oktatási intézmény nappali

tagozatán folytatott tanulmányok idejére tagozatán folytatott tanulmányok idejére értendő.értendő.

A tanulmányi időszak kezdetét magában A tanulmányi időszak kezdetét magában foglaló hónap első napjától a végét magában foglaló hónap első napjától a végét magában foglaló hónap utolsó napjáig eltelt idő számít foglaló hónap utolsó napjáig eltelt idő számít szolgálati időnek.szolgálati időnek.

A két egymást követő tanulmányi időszak A két egymást követő tanulmányi időszak közötti tanulmányi szünet ideje is közötti tanulmányi szünet ideje is beleértendő a szolgálati időbe.beleértendő a szolgálati időbe.

Több képesítés megszerzésére irányuló tanul-Több képesítés megszerzésére irányuló tanul-mányok folytatása esetén legfeljebb az egyik mányok folytatása esetén legfeljebb az egyik képesítés megszerzéséhez szükséges idő képesítés megszerzéséhez szükséges idő vehető figyelembe.vehető figyelembe.

Page 13: Rokkantsági járadék, rokkantsági nyugdíj, családi pótlék

4.4. A rokkantnyugdíj összege, az ellátás A rokkantnyugdíj összege, az ellátás alapjául szolgáló kereset:alapjául szolgáló kereset:

A rokkantsági nyugdíj alapját képező havi A rokkantsági nyugdíj alapját képező havi átlagkereset megállapításának átlagkereset megállapításának szabályozását a Tv. részletesen szabályozza.szabályozását a Tv. részletesen szabályozza.

Amennyiben a rokkantsági nyugdíjra Amennyiben a rokkantsági nyugdíjra jogosultsághoz szükséges és a figyelembe jogosultsághoz szükséges és a figyelembe vehető szolgálati idő együttesen is rövidebb vehető szolgálati idő együttesen is rövidebb a Tv.-ben meghatározott átlagszámítási a Tv.-ben meghatározott átlagszámítási időszaknál, a rokkantsági nyugdíjat e időszaknál, a rokkantsági nyugdíjat e rövidebb idő alatt elért kereset, jövedelem rövidebb idő alatt elért kereset, jövedelem havi átlaga alapján kell megállapítani, havi átlaga alapján kell megállapítani, legalább 30 napi kereset hiányában pedig legalább 30 napi kereset hiányában pedig azt a minimálbért kell havi átlagkeresetnek azt a minimálbért kell havi átlagkeresetnek tekinteni, amely azt a napot megelőző tekinteni, amely azt a napot megelőző naptári hónapban érvényes, amely naptól a naptári hónapban érvényes, amely naptól a nyugdíjat megállapítják.nyugdíjat megállapítják.

Page 14: Rokkantsági járadék, rokkantsági nyugdíj, családi pótlék

Ha a rokkant a magánnyugdíjpénztárba is Ha a rokkant a magánnyugdíjpénztárba is fizetett tagdíjat és saját döntése szerint az fizetett tagdíjat és saját döntése szerint az egyéni számláján lévő összeget nem utalták egyéni számláján lévő összeget nem utalták át a Nyugdíjbiztosítási Alap részére, a át a Nyugdíjbiztosítási Alap részére, a kiszámított összeg 75%-át kell részére kiszámított összeg 75%-át kell részére rokkantsági nyugdíjként megállapítani. → rokkantsági nyugdíjként megállapítani. → Lehet kérni az egyéni számlás összeg Lehet kérni az egyéni számlás összeg átutalását a Ny. Alapba az igényléssel átutalását a Ny. Alapba az igényléssel egyidejűleg, de legkésőbb az első fokú egyidejűleg, de legkésőbb az első fokú határozat közlését követő 22 munkanapon határozat közlését követő 22 munkanapon belül.belül.

A rokkantsági nyugdíj legkisebb összege A rokkantsági nyugdíj legkisebb összege jelenlegjelenlegaz I. csoportban havi 30 850 Ft,az I. csoportban havi 30 850 Ft,a II. csoportban havi 29 800 Ft,a II. csoportban havi 29 800 Ft,a III. csoportban havi 28 500 Ft.a III. csoportban havi 28 500 Ft.

Page 15: Rokkantsági járadék, rokkantsági nyugdíj, családi pótlék

A rokkantsági nyugdíj mértéke a A rokkantsági nyugdíj mértéke a III. III. rokkantsági csoportban a 35. életév rokkantsági csoportban a 35. életév betöltése betöltése előtt bekövetkezett előtt bekövetkezett megrokkanás eseténmegrokkanás esetén::

Szolgálati idő (év)Szolgálati idő (év) A havi átlagkereset* A havi átlagkereset* %-ában%-ában

<2<2 5151

22 51,551,5

33 5252

44 52,552,5

55 5353

66 53,553,5

77 5454

88 54,554,5

*számított érték (lásd Tv.+ONYF számítási *számított érték (lásd Tv.+ONYF számítási példa 2010.)példa 2010.)

Page 16: Rokkantsági járadék, rokkantsági nyugdíj, családi pótlék

A havi átlagkereset kiszámítási A havi átlagkereset kiszámítási módszerének főbb lépései nagyvonalakban:módszerének főbb lépései nagyvonalakban:

a)a) A nyugdíjjárulék alapjául szolgáló A nyugdíjjárulék alapjául szolgáló keresetek, jövedelmek meghatározása a keresetek, jövedelmek meghatározása a nyugdíjjárulék-fizetési felső határig nyugdíjjárulék-fizetési felső határig (bérezett napok ↔ táppénzes napok;)(bérezett napok ↔ táppénzes napok;)

b)b) Az a) pontban kapott keresetek, jövedelmek Az a) pontban kapott keresetek, jövedelmek naptári évenkénti „járuléktalanítása” naptári évenkénti „járuléktalanítása” (egyéni egészség-biztosítási és nyugdíj, ill. (egyéni egészség-biztosítási és nyugdíj, ill. munkavállalói járulék)munkavállalói járulék)

c)c) A b) pontban számított keresetek, A b) pontban számított keresetek, jövedelmek SZJA „mentesítése” (az adót ↓ jövedelmek SZJA „mentesítése” (az adót ↓ az adójóváírás; adó csak bérezett napokra; az adójóváírás; adó csak bérezett napokra; 2010-től szuperbruttó;)2010-től szuperbruttó;)

Page 17: Rokkantsági járadék, rokkantsági nyugdíj, családi pótlék

d)d) A c) pontban kapott kereseteket, A c) pontban kapott kereseteket, jövedelmeket valorizálni kell, azaz a jövedelmeket valorizálni kell, azaz a rokkantnyugdíjazás évét megelőző naptári rokkantnyugdíjazás évét megelőző naptári év előtti kereseteket, jövedelmeket a év előtti kereseteket, jövedelmeket a rokkantnyugdíjazás évét megelőző naptári rokkantnyugdíjazás évét megelőző naptári év kereseti szintjéhez igazítjuk (valorizáció év kereseti szintjéhez igazítjuk (valorizáció ~~felértékelés ← a pénz értékállóságának felértékelés ← a pénz értékállóságának változékonysága, a pénz érték↓;)változékonysága, a pénz érték↓;)

e)e) A d) pontban kapott éves keresetek, A d) pontban kapott éves keresetek, jövedelmek összege (ellátási alap) és az jövedelmek összege (ellátási alap) és az osztószámok (osztószámok (ΣΣ bérezett nap) hányadosa = bérezett nap) hányadosa = napi átlagkereset → éves átlagkereset → napi átlagkereset → éves átlagkereset → havi átlagkeresethavi átlagkereset (ha ez > a Tv.-ben (ha ez > a Tv.-ben rögzített szintnél → sávos degresszió)rögzített szintnél → sávos degresszió)

Page 18: Rokkantsági járadék, rokkantsági nyugdíj, családi pótlék

5.5. Megszűnés, feléledés:Megszűnés, feléledés:A rokkantsági nyugdíjra jogosultság A rokkantsági nyugdíjra jogosultság megszűnik megszűnik

ha a nyugdíjas már nem rokkant, vagyha a nyugdíjas már nem rokkant, vagy a III. rokkantsági csoportos rokkant esetében a III. rokkantsági csoportos rokkant esetében

a külön jogszabály szerinti a külön jogszabály szerinti keresőtevékenységet folytató egyén hat keresőtevékenységet folytató egyén hat egymást követő hónapra vonatkozó bruttó egymást követő hónapra vonatkozó bruttó keresetének, jövedelmének havi átlaga keresetének, jövedelmének havi átlaga meghaladja a rokkantsági nyugdíj összegének meghaladja a rokkantsági nyugdíj összegének kétszeresét éskétszeresét és a mindenkori kötelező a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegét.legkisebb munkabér összegét.

Nincs megszűnés, ha hat egymást követő Nincs megszűnés, ha hat egymást követő hónap bármelyikében kereső tevékenység hónap bármelyikében kereső tevékenység folytatása hiányában nem volt figyelembe folytatása hiányában nem volt figyelembe vehető kereset, jövedelem. Ebben az esetben vehető kereset, jövedelem. Ebben az esetben a hat egymást követő hónap számítása a a hat egymást követő hónap számítása a keresőtevékenység folytatásának hónapjától keresőtevékenység folytatásának hónapjától újra kezdődik.újra kezdődik.

Page 19: Rokkantsági járadék, rokkantsági nyugdíj, családi pótlék

A rokkantsági nyugdíjra jogosultság a A rokkantsági nyugdíjra jogosultság a szolgálati idő tartamától függetlenül feléled, szolgálati idő tartamától függetlenül feléled, ha a jogosultság egyéb feltételei a nyugdíj ha a jogosultság egyéb feltételei a nyugdíj megszüntetése után öt éven belül ismét megszüntetése után öt éven belül ismét fennállnak. A jogosultat a nyugdíj fennállnak. A jogosultat a nyugdíj megszüntetését követő emelések, megszüntetését követő emelések, kiegészítések is megilletik. A feléledés kiegészítések is megilletik. A feléledés helyett kérhető a rokkantsági nyugdíjra való helyett kérhető a rokkantsági nyugdíjra való jogosultságának új igényként történő jogosultságának új igényként történő elbírálása is, ekkor a korábbi nyugdíjazásnál elbírálása is, ekkor a korábbi nyugdíjazásnál figyelembe vett és a nyugdíjasként szerzett figyelembe vett és a nyugdíjasként szerzett szolgálati időt kell figyelembe venni.szolgálati időt kell figyelembe venni.

Ha az egészségkárosodás mértéke változik, Ha az egészségkárosodás mértéke változik, a rokkantnyugdíj mértékét módosítani kell. a rokkantnyugdíj mértékét módosítani kell.

Page 20: Rokkantsági járadék, rokkantsági nyugdíj, családi pótlék

6.6. Bejelentési kötelezettség:Bejelentési kötelezettség:A nyugellátásban részesülő személy A nyugellátásban részesülő személy tíz munkanapon belül köteles tíz munkanapon belül köteles bejelenteni a nyugdíjbiztosítási bejelenteni a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek minden olyan igazgatási szervnek minden olyan tényt, adatot, körülményt, amely a tényt, adatot, körülményt, amely a nyugellátásra jogosultságát vagy a nyugellátásra jogosultságát vagy a nyugellátás folyósítását érinti. nyugellátás folyósítását érinti.

lakcímváltozáslakcímváltozás 90 napon túli külföldön való 90 napon túli külföldön való

tartózkodástartózkodás külföldi munkavégzéskülföldi munkavégzés névváltozásnévváltozás stb.stb.

Page 21: Rokkantsági járadék, rokkantsági nyugdíj, családi pótlék

Emelt összegű családi Emelt összegű családi pótlék a 18. életév betöltése pótlék a 18. életév betöltése

utánutánForrásForrás A családok támogatásáról szóló 1998. évi A családok támogatásáról szóló 1998. évi

LXXXIV. törvény;LXXXIV. törvény; A családok támogatásáról szóló 1998. évi A családok támogatásáról szóló 1998. évi

LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet;223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet;

www.allamkincstar.gov.huwww.allamkincstar.gov.hu;;1.1. Definíciók:Definíciók:a)a) Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos

személyszemély az a 18 évesnél fiatalabb gyermek, aki a külön az a 18 évesnél fiatalabb gyermek, aki a külön

jogszabályban meghatározott betegsége, jogszabályban meghatározott betegsége, illetve fogyatékossága miatt állandó vagy illetve fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul; fokozott felügyeletre, gondozásra szorul;

Page 22: Rokkantsági járadék, rokkantsági nyugdíj, családi pótlék

az a 18 évesnél idősebb személy, aki 18. az a 18 évesnél idősebb személy, aki 18. életévének a betöltése előtt munkaképességét életévének a betöltése előtt munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, illetve legalább legalább 67%-ban elvesztette, illetve legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, és ez az állapot egy éve tart, vagy szenvedett, és ez az állapot egy éve tart, vagy előreláthatólag legalább egy évig fennáll.előreláthatólag legalább egy évig fennáll.

2.2. Családi pótlékra Családi pótlékra jogosult saját jogánjogosult saját jogán a 18. a 18. életévét betöltött tartósan beteg, illetve életévét betöltött tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy, feltéve, ha súlyosan fogyatékos személy, feltéve, ha részére a 18. életévének betöltéséig magasabb részére a 18. életévének betöltéséig magasabb összegű családi pótlékot folyósítottak → havi összegű családi pótlékot folyósítottak → havi összege 20 300 Ft.összege 20 300 Ft.

3.3. Amennyiben a 18. életévét betöltött Amennyiben a 18. életévét betöltött személynek a minimálbért meghaladó személynek a minimálbért meghaladó rendszeres jövedelme van (rendszeres jövedelme van (øø rokkantnyugdíj!), rokkantnyugdíj!), úgy a reá tekintettel, illetve a részére úgy a reá tekintettel, illetve a részére megállapított családi pótlék folyósítását a megállapított családi pótlék folyósítását a negyedik hónaptól mindaddig negyedik hónaptól mindaddig szüneteltetniszüneteltetni kell, amíg rendszeres jövedelemmel kell, amíg rendszeres jövedelemmel rendelkezik.rendelkezik.

Page 23: Rokkantsági járadék, rokkantsági nyugdíj, családi pótlék

4.4. KérelembenyújtásKérelembenyújtás → a Magyar → a Magyar Államkincstár lakhely szerinti illetékes Államkincstár lakhely szerinti illetékes regionális igazgatósága → csatolni kell a regionális igazgatósága → csatolni kell a magasabb összegű családi pótlékra magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékos-jogosító betegségekről és fogyatékos-ságokról szóló jogszabály szerinti ságokról szóló jogszabály szerinti igazolást. igazolást.

5.5. Bejelentési kötelezettségBejelentési kötelezettség (15 napon (15 napon belül)belül)

rendszeres jövedelemrendszeres jövedelem név-, lakcímváltozásnév-, lakcímváltozás 3 hónapot meghaladó külföldön való 3 hónapot meghaladó külföldön való

tartózkodástartózkodás stb.stb.

Page 24: Rokkantsági járadék, rokkantsági nyugdíj, családi pótlék

Köszönöm a Köszönöm a figyelmet!figyelmet!