Robert Baden-Powell Scouting for boys Pierwszy obóz ?ącznik-nr-1.pdf · Robert Baden-Powell Scouting…

 • Published on
  27-Jul-2018

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • Mafeking

  Podczas oblenia tego miasta

  utworzono tam oddzia chopcw do

  s uby pomocniczej. Prba ta

  uwiadomia Bi -Pi mol iwod

  powierzenia modszym chopcom

  odpowiedzia lnych zadao.

  Robert Baden-Powell

  Naczelny Skaut wiata, genera armi i

  brytyjskiej, twrca skautingu. Wraz ze

  swoj on przyjecha do Polski

  w 1933r. na zaproszenie Gwnej

  Kwatery Harcerek.

  Scouting for boys

  Ks ika napisana przez Roberta Bi -Pi . Jest uznawana za skautowy

  podrcznik. Due za interesowanie ks ik spowodowao, e autor

  ca kowicie powici si skautingowi .

  Pierwszy obz

  Robert Bi -Pi zorganizowa go na

  wyspie Brownsea (w poudniowej

  Angl ii). Obz by wielkim sukcesem i

  potwierdzeniem teori i zawartych

  pniej w Scouting for boys.

  Olave Baden-Powell

  Naczelna Skautka wiata. Bya on

  Roberta Baden-Powella, pomagaa mu

  w jego dzia a lnoci , a take

  wsptworzya eoski skauting.

  Czarny wilk

  Ernest Seton, twrca ruchu

  puszczaoskiego.

  Jamboree

  Zlot Skautw z ca ego wiata. Pierwszy

  taki zlot odby s i w 1920 roku.

  Zota Koniczyna

  Zota koniczyna na niebieskim tle jest

  symbolem eoskiego skautingu.

 • Andrzej Makowski

  Jeden z twrcw polskiego harcerstwa. Autor pierwszego

  polskiego przekadu ks iki Roberta Baden-Powel la Scouting for Boys.

  Olga Makowska

  ona Andrzeja Makowskiego. Bya

  druynow pierwszej druyny

  harcerskiej w Polsce. Jest

  wspautork tekstu Hymnu

  Harcerskiego.

  Skaut

  Pierwsze polskie czasopismo

  harcerskie. Byo prowadzone przez

  Andrzeja Makowskiego.

  Wszystko, co nasze

  Wiersz Ignacego Kozielewskiego, za spraw Oleoki s ta s i Hymnem

  Harcerskim (dostosowaa do melodi i pieni Na barykady i dopisaa refren)

  Krzy harcerski

  Zaprojektowany przez

  ks . Lutos awskiego, wzorowany na

  orderze Virtuti Mi l i tari .

  Lww

  Miasto, w ktrym narodzi o s i

  harcerstwo w Polsce. Zosta y tam

  zaoone pierwsze druyny skautw.

  Czuwaj!

  Pozdrowienie harcerskie. Jako

  pierwsza uywaa go druyna Oleoki

  I I I Lwowska Druyna Skautek

  im. Emi l i i Plater.

  Eleusis

  Stowarzyszenie religijno-fi lozoficzne,

  z ktrego wywodz s i za oyciele

  harcerstwa.

 • Krasnoludki

  Pierwsze gromada zuchw zaoona

  przez Oleok w 1914.

  Ks. Jan Mauersberger

  Jeden z wsptwrcw ruchu

  zuchowego, by pierwszym

  komendantem zjednoczonego

  podczas I Wojny wiatowej ZHP.

  Poczta Skautowa

  Poczta zorganizowana przez harcerzy

  Zakopiaoskich podczas I Wojny

  wiatowej.

  Orlta Lwowskie

  Modzi ludzie, w tym harcerze, ktrzy

  walczyl i w obronie Lwowa tu po

  zakooczeniu I Wojny wiatowej.

  Maria Wocalewska

  Pierwsza naczelniczka harcerek

  w nowopowstaym ZHP. Do niej

  na ley powiedzenie: Do harcerstwa

  s i nie naley! Harcerk s i jest lub si

  ni nie jest!.

  Skautowa stra porzdkowa

  Zakopiaoska s tra zorganizowana przez Oleok na pocztku I Wojny

  wiatowej.

  Herbaciarnia

  Zorganizowana przez skautki po

  wybuchu I Wojny wiatowej kuchnia

  dla biednych ludzi w Zakopanem.

  Zakopane

  Tam przed i w trakcie I Wojny

  wiatowej mieszkaa Oleoka. Wraz

  z harcerkami organizowaa pomoc dla

  miejscowej ludnoci w czas ie wojny.

 • Zlot w Spale

  Zlot zorganizowa ny w 1935r. w 25. rocznic powstania harcerstwa.

  Ks. Frelichowski Instruktor harcerski, patron harcerzy polskich. Opiekowa s i druynami

  harcerskimi , by take kapelanem Pomors kiej Chorgwi Harcerzy. Ca

  I I Wojn wiatow spdzi w obozach

  koncentracyjnych i tam te zmar.

  Czerwone Harcerstwo

  Organizacja za oona w 1926 roku

  jako przeciwwaga dla ZHP. Dzia a a

  gwnie w rodowiskach

  robotniczych.

  Aleksander Kamioski W latach 30. XX w. Kamyk tworzy

  ruch zuchowy wraz z Jadwig

  Zwolakowsk. A po II Wojnie

  wiatowej bra czynny udzia

  w odbudowie harcerstwa.

  Bucze

  Miejsce 7. wiatowej Konferencji

  Skautek, ktrej przewodniczya

  Oleoka, a take l icznych kursw

  ins truktorskich.

  Jaga Falkowska

  Jedna z za oycielek harcerstwa

  eoskiego. Bya przyjacika Oleoki

  i jej przyboczn. Pniej zosta a te

  komendantk Chorgwi Warszawskiej

  Harcerek i Naczelniczk Harcerek.

  Harcmistrz

  Mies icznik s tarszyzny harcerskiej.

  Cisowy Dworek

  Szkoa prowadzona metod harcersk

  za oona i prowadzona przez Oleok

  w Pieninach.

 • Dzi, jutro, pojutrze Program Organizacji Harcerzy. "Dzi" obejmowao dziaania biecej walki

  w okres ie okupacji , "jutro" przygotowanie s i do przeomu (okres powstao) i sam przeom, "pojutrze"

  przygotowanie s i do okresu

  odbudowy po wyzwoleniu kra ju.

  May sabota Okre lenie akcji konspiracyjnych

  o znaczeniu psychologicznym: pisanie

  antyhitlerowskich hase na murach,

  wysyanie ostrzeeo, omieszanie

  zarzdzeo hi tlerowcw.

  Mury Ta jna druyna dzia a jca w obozie koncentracyjnym w Ravensbruck.

  Praca druyny polegaa na pomocy potrzebujcym, a l e harcerki

  prowadziy tez dziaalnod za l iczan do ruchu oporu.

  Dzi i jutro

  Pismo wydawane przez Pogotowie

  Harcerek.

  Pogotowie harcerek

  Forma s uby harcerek na wypadek wojny i klsk ywioowych powstaa w 1938. Naleay do niego harcerki

  powyej 15. roku ycia , ktre przechodzi y szkolenia z zakresu

  s uby sanitarnej, cznoci i tp.

  Szare Szeregi

  Kryptonim Organizacji Harcerzy oraz

  caego ZHP podczas II Wojny

  wiatowej.

  Bd Gotw

  Kryptonim Organizacji Harcerek

  podczas II Wojny wiatowej.

  Jzefina apioska

  Komendantka Pogotowia Harcerek

  przez ca okupacj. Organizowaa

  szkolenie harcerek w wojskowych

  s ubach pomocniczych oraz s ub

  opiekuoczo-wychowawcz dla dzieci .

 • Powojenna Odbudowa Tu po wojnie do druyn zgasza y s i rzesze modych ludzi bdcych pod

  wraeniem dokonao Szarych Szeregw. Harcerze aktywnie

  uczestniczyli w odbudowie kra ju po

  wojnie.

  HSPS

  Harcerska Suba Polsce

  Socja l i s tycznej. Program pracy

  w l i ceach opiera jcy s i na tzw.

  klasodruynach z druynowymi -

  nauczycielami .

  Organizacja harcerska ZMP

  Organizacja dziecica, ktra niewiele

  mia a wsplnego z harcerstwem. Bya

  pod s i lnymi wpywami PZPR.

  15

  Tyle maksymalnie lat mogl i mied

  harcerze w 1949 roku po l ikwidacji

  ZHP.

  Czuwajka

  Odznaka Organizacji Harcerskiej

  Zwizku Modziey Polskiej, dziecicej organizacji komunistycznej,

  utworzonej w miejsce

  zl ikwidowanego Zwizku Harcerstwa Polskiego.

  KIHAM Krg Instruktorw Harcerskich

  im. A. Makowskiego. Ruch odbudowy harcerstwa za inicjowany w 1980r.

  Gwnymi postulatami byy: odkomunizowanie harcerstwa i powrt do skautowych metod

  wychowawczych.

  CAS-y

  Oglnopolskie Centra lne Akcje

  Szkoleniowe prowadzone w latach

  1945-1946 w zwizku z brakami

  kadrowymi.

  Symbole Harcerskie

  W czasach s ta l i nowskich zakazano

  uywania odznak harcerskich. Zamiast

  nich pojawi a s i czuwajka.

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Organizacja_Harcerska_Zwi%C4%85zku_M%C5%82odzie%C5%BCy_Polskiejhttp://pl.wikipedia.org/wiki/Organizacja_Harcerska_Zwi%C4%85zku_M%C5%82odzie%C5%BCy_Polskiejhttp://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Harcerstwa_Polskiegohttp://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Harcerstwa_Polskiego

 • Jadwiga Zwolakowska

  Harcmistrzyni , pionierka ruchu

  zuchowego. Wraz z Aleksandrem

  Kamioskim stworzya Prawo Zucha

  wsplne dla dziewczynek i chopcw.

  Zwizek Harcerstwa Polskiego

  Powsta w dniu 1 l istopada 1918 roku,

  z poczenia wszystkich wczeniej

  dzia ajcych organizacji harcerskich

  i skautowych, z trzech zaborw.

  Zlot skautw w Birmingham

  Zlot odby s i w 1913 roku i pojechao

  na niego ponad piddzies iciu

  harcerzy z Polski .

  Wojna burska

  Wojna w Afryce, w ktrej bra udzia

  Robert Baden-Powel l . Wsawi s i

  w niej obron twierdzy Mafeking.

  Przyrzeczenie Harcerskie w 1950r.

  Przyrzekam uroczycie wobec kolegw

  Narodu Polskiego, uczyd s i i pracowad

  dla dobra Ojczyzny, i sprawy socja l i zmu.

  Przyrzekam wiernie przestrzegad Prawa

  Harcerskiego, ca ym sercem zawsze

  i wszdzie s uyd Polsce Ludowej.

  Harcerstwo Polskie Inaczej Hufce Polskie, organizacja za oona tu po wybuchu II Wojny

  wiatowej. Nie bya tak zmi l i taryzowana jak Sza re Szeregi

  i dziaaa wg przedwojennej metody harcerskiej.

  http://pl.wikipedia.org/wiki/1_listopadahttp://pl.wikipedia.org/wiki/1918http://pl.wikipedia.org/wiki/Harcerstwohttp://pl.wikipedia.org/wiki/Skauting

Recommended

View more >