of 6/6
ROALM DAHL ]AMES gi piersica uriagl Ilustragii de Quentin Blake Traducere din limba englezi de Iulia Arsintescu Traducerea versurilor de Florin Bican afTnuR

ROALM ]AMES DAHL gi piersica uriagl si piersica uriasa - Roald Dahl.pdf · copil nu era invitat pe deal si se joace cu sirmanul James. Nu existau nici micar o pisici sau un cdine

 • View
  7

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of ROALM ]AMES DAHL gi piersica uriagl si piersica uriasa - Roald Dahl.pdf · copil nu era invitat pe...

 • ROALMDAHL

  ]AMESgi piersica uriagl

  Ilustragii de Quentin Blake

  Traducere din limba englezide Iulia Arsintescu

  Traducerea versurilorde Florin Bican

  afTnuR

 • Unu

  PinI la patru ani, James Henry Trotter a dus o viaf[fericiti gi tihniti alituri de mama gi de tatil lui, tntr-o casSfrumoasi de la malul m5rii. Avea intotdeauna copii cu caresi se joace, avea plaja de nisip pentru alergat gi oceanulpentru bilicit. Tot ce-gi putea dori un biielel.

  Dar, intr-o zi, mama qi tatil lui James au plecat la Londrapentru nigte cumpirlturi. Acolo s-a petrecut un accidentingrozitor. Au fost inghititi amAndoi (ziua in amiaza mare,imaginafi-vi!, gi pe o stradi aglomeratl) de un rinocer uriaq

  si furios care evadase de la Gridina Zoologici.Acum, acest eveniment, dupi cumvi Putefi da seama

  cu ugurinfS, a fost o experien!5 cam neplicutf, pentru doipirinfi atAt de buni. Dar, pe termen lung, pentru Jamesa fost gi mai nepl5cut. Necazurile lor au luat sfArgit citai clipi. Au murit gi au dispirut in fix treizeci gi cinci desecunde. in schimb, sirmanul James era cAt se poate deviu

  -l s-a trezit singur qi speriat intr-o lume mare qi nepriete-noasi. Frumoasa casl de pe malul mlrii a trebuitvAndutlneintArziat, iar biielelul, cu doar o valijoari in care aveao pijama gi o periufi de dinqi, a fost trimis sI locuiasclimpreuni cu cele doui mituqi ale sale.

  i

  :I

 • Ele se numeau mitu;a Sponge gi mituqa Spiker. imi parerlu s-o spun, dar amAndoui erau nigte persoane ingrozi-toare. Egoiste, lenege gi crude, chiar din prima zi au inceputsi-l bati pe slrmanul James aproape firl niciun motiv.Nici mlcar nu-l strigau pe nume. I se adresau spunAndu-i,,animal murdar",,,belea impugitS" sau,,loazl mizerabil5".

  $i, evident, nu-i dideau niciodatl weo juclrie sau weo cartecu poze. Camera lui era goali ca o celul5 de inchisoare.

  Mituga Sponge, mituga Spikea iaracumgiJames locu-iau intr-o diriplnlturi de casi pev6rful unui deal inalt dinsudul Angliei. Dealul era atAt de inalt, incAt din orice local grldinii s-ar fi uitat in jos James puteavedea kilometri

 • intregi din peisajul incAntitoral pldurilorgi cAmpiilor. Iarintr-o zi senini, dacl privea intr-o anume direcqie, putear-edea departe, la orizont, un Punctule! cenuqiu care fuse-se casa unde trlise cu iubiqii lui plrinfi. $i imediat dup5,puteavedea chiar oceanul - un firicel albastru-inchis, sub-

  Ere ti [ung, ca o dungl de cernealS sub marginea cerului.Dar James nu avea voie niciodati si coboare din vArful

  dealului. M5tuga Sponge gi mituga Spiker nu se oboseau s5-l

  ia cu ele niclieri, nici mlcar intr-o scurti plimbare sau la unpicnic. $i, evident, singur nu aveavoie si meargi niciieri.

  - Afurisitul ista mic ar face numaidecAt o pozni, daciar ieqi din gridini, spusese mituga Spiker.

  !f_

 • il ameninfaserl cu pedepse groaznice. Daci indrlzneagi numai sI sarl gardul, avea si fie inchis in beci, cu qobo-lanii, timp de o siptimAni.

  Gridina acoperea intreg vArful dealului gi era mare gisllbatici, iar singurul ei pom (cu excepfia unor tufiguribltrAne ;i murdare de dafin dintr-un caplt indepirtat) eraun piersic b5trAn care nu flcuse piersici niciodatS. Nu aveanici leagin, nici balansoar, nici groapl cu nisip gi niciuncopil nu era invitat pe deal si se joace cu sirmanul James.Nu existau nici micar o pisici sau un cdine care si-i finlcompanie. Pe misurl ce trecea timpul, James devenea totmai singur qi tot mai trist. in fiecare zi petrecea ore in girla margineagridinii, uitAndu-se melancolic la minunata,dar interzisa lume a pldurilor, a cAmpiilor gi a oceanului,lume care se intindea la picioarele lui caun covor fermecat.

  \ J" - tr\ L1

  +^HI

 • Doi

  James Henry Trotter locuia cu mltugile lui de trei anifurcheiagi, cAnd intr-o dimineafl i s-a intAmplat ceva oare-cum neobignuit. Iar acest fapt despre care spun cI era doar

  wrecumneobiqnuit a provocat curAnd o altl intimplare,

  .furte neobignuite. $i pe urm5, intAmplareafoarte neo-bisnuitl a condus, la rAndul ei, la un evenimentfantasticde neobignuit.

  Totul ainceputintr-o zi toridl din miezulverii. MitqaSponge, mituga Spiker gi James se aflau in gr5dinS. Jamestusese pus la treabS, ca de obicei. De data asta spSrgealemne pentru soba din bucitlrie. M5tuga Sponge gi mitugaSpiker gedeau comod in Eezlonguri, beau limonadi acidu-Iata din pahare inalte gi il supravegheau ca nu cumva si seopreascl din lucruweo cliP5.

  M5tuga Sponge era enorm de grasl9i foarte scundS. Avea

  ochi mici ca de porc, o guri cu buzele strAnse 9i o fa15 flascisi cizutS, care arita ca gi cum ar fi fost fiart5. Semina cuo varzi albi uriagi gi moale, uitati la fiert. Spre deosebirede ea, mf,tuga Spiker era inaltS, slab59i ciol5noas5. Purta

  ochelari cu rame de ogel, firl brale, care se prindeau pe

  i _an