3
-- II _- Belia perlu cabaran rninda - Najib Persembahan kreatif dan inQvatif Man Selia Waterski & Wakeboard <Ii Putrajaya

rninda Najib - psasir.upm.edu.mypsasir.upm.edu.my/2733/1/0399.pdf · • Menjadikan sukan seni mempertahankan diri sebagai daya tarikan kep3da ,.kyat untuk mengisi masa lapang dengan

  • Upload
    others

  • View
    11

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

--II _-

Belia perlu cabaran rninda- Najib

Persembahan kreatif daninQvatif Man Selia

Waterski & Wakeboard <Ii Putrajaya

ap

but akan menjadi rakyat yangbcrdisiplin, bcrscmangat patriotikdan bcrdikari serta dapat menja­uhkan diri daripada kcgiatan yangncgatif scpcrti lepak, mat rem pit,jenayah dandadah.

"Kcjohanan ini secara tidaklangsung dap'lt meningkatkankesedaran masyarakat terhadapkcpcntingan mcngamalkan budayabersukan.

n

yang berkesan untuk menarikminat lllasyarakat terutamanyagolongall muda untuk terlibatdan mcngamalkan senimClllpertahankan diri.

Penglibatan golongan mudadan rcmaja dalam aktiviti sepertiitu ujar beliau, sudah pasti akandapat meningkatkan scmangatjuang di kalangan mereka danlebih penting golongan terse-

hilang: ditclJIl zamiln."Mcnycdari hakikat inilah

1ll.lka kcmcntcrian telah

Illcngamhil inisiatif lllcnganjurkankcjohanall ini agJr warisanpcninggalilll scjak zamanbcrz'lman ini scntiasa terpelihara,"katanYd.

Justcru katanya, mclaluipcnganjuran kcjohanan terse butdiharap akan dapat mcnjadi alat

PERSATUAN silatmenjanjikanpertarunganyang hebat padaKejohanan SukanMempertahankanDiri Kebangsaan2009. - Gambarhiasan.

hcrtujualllllcllcrapkan nilai·gilaimurni t1an falsafah sukan scniIllcll1pcrtahank.ln dll i kcpadJgcncr;:l.:;il11uda daIJlllll'i:lh.:lmCllGlpai aspirasi WawasJIl 2020.

"Seni mcmp~rtahanbn diri yang.:ldadi Ill:gafJ kita kcbanyakannYJmerupak-ln warisan silam yangtidak tcrnilai harganya. Olch itu iJ

perlu dipelihara dan dipcrturllnkankcpada generasi muda agar ia tidak

}(EJOHANAN Seni

MempertahankanDiri Kebangsaantelah muladilaksanakan sejak

tahun 1997 sebagai salah satuacara sambutan hari kebangsaan.

Program tahunan tersebutmerupakan acara kemuncak bagipelaksanaan semua aktiviti senimempertahankan diri di seluruhncgara.

Penganjuran kejohananadalah secara pesta denbanmemberi penekanan kepadapenyertaan ramai pengamaI danpenggerak scni bel a diri dariseluruh negara.

Tahun ini, sekali lagi kejo­hanan gilang-gemilang terse butakan diadakan dengan jangkaanpenyertaan lebih daripada 2,000peserta.

Timbalan Menh::l1 Belia dan

Sukan, Wee Jee Seng pad a majlispm pelancaran kejohanan kaliKe·ll terse but berkata, programterse but adalah satu llsahauntuk menjadikan sukan senimempertahankan dirl sebagaidaya tarikan kepada rakyat untukmel.gisi masa lapang denganlebih manfaat.

Di sam ping itu katanya,kejohanan terse but juga

OJeh HAMIMAH HAMIO

[email protected]

h

20,OOOpeseKejohanan Sukan MempertahankanDiri Kebangsaan 2009Sepuluh disiplin seni bela diri akan mengambilbahagian bagi merebut 1,214 pingat.

"Kejohanan ini secara tidal< langsung dapat meningkatkankesedaran masyarakat terh<ldap kepentingan mengamalkanbudaya bersukan."

3COVER

Universiti Teknologi MARA.Shah Alam. SelangorUniversiti Teknologi MARA.Shah Alam. SelangorPUtAPOL. Kuala LumpurUniversiti Teknologi MARA.Shah Alam. SelangorUniversili Putra Malaysia. Serdang. SelangorPahangMelakaPerakJoharPulau PinangKedah

TEMPATTAHUN

19971998199920002001200220032004200520082009

51RI

,;.. ,

• Diadakan di negeri Kedah.• Kejohanan berlangsung dari 25 hingga 28 Jun 2009.• 2.000 peserta dan pegawai akan menyertai kejohanan.• Menawarkan 1.214 pingat untuk pelbagai kategori mengikut

disiplin masing-masing.• 10 diSlplin seni bela diri akan mengambil bahaglan seperti:

• Seni Silat Gayong Malaysia• Silat Helang Putih Malaysia• Seni Silat Cekak Malaysia• Seni Silat Lincah Malaysia• Seni Silat Kegayongan (A) Helang Putih Malaysia• Taekwando Global Malaysia• Whusu Malaysia• Silambam Malaysia• Persekutuan Taekwando Antarabangsa Malaysia• Shito-Ru Karate-Do Malaysia

• Menjadikan sukan seni mempertahankan diri sebagai dayatarikan kep3da ,.kyat untuk mengisi masa lapang dengan lebihbermanlaal bagi menghindarkan diri mereka dari kegiatan yangboleh membawa kcrosakan diri, agama dan negara.

• Menerapkan ililai-nTlai murni dalam falsafah ..•ukan senimempertahank.:in dirt kepada generasi kini u"tuk mencapaiaspirasi Wawasan 2020.

• Untuk mengekalk:m dan mempertahankan warisan budaya

tempatan agar ia sentiasa subur. malah akan menjadi kebanggaankita semua di masa hadapan.

• Mengeratkan perpaduan pelbagai kaum melalui penyertaan yangbermuafakat dan seman gat perpaduan tinggi demi kesejahteraannegara.

1234S67891011

\I

\PERSATUAN

taekwandoturut menyahutcabaran padaKejohanan SukanMempertahankanDiri Kebangsaan2000. - Gambarhiasan

UTUSAN MALAYSIA SABTU 6JUN 2009

"Rakyat yang sihat sudahtenlUnya dapat meningkatkanproduktiviti dan sctcmsnyakesejahteraan dan kemakmurannegara;'katnnya.

Menycdari kepentinganseni mempertahankan dirilJeek Seng turut menggesapersatuan sukan Waja Diri agarmengambiJ langkoh yang lebihproaktif mcmpcrbanyakkanaktiviti JOIn kclas liltih.m scni

memp..·rt.lhaniGIn diri "'pay"Icbih fJmJI mJ"\'Jr.1k.H tcrutamJ

Jnak muJa Japjt m~nyertainyJ..

Tega:"nYJ. pcrsJtuan·pcrsJtllJnscni m~mpcrtJhJnkJn dirijuga pt:rlu mcmrcrlin~katkankemahiran pcngurusan agar dapatmcngunls pcrs3tuan dcngan lebihbaik dan berkcsan.

"Perancangan jan~kJ pendekdan panjang perlu diadakan,eperti memperbanyakkan ahli,menambah bilangan jurulatihyang bertauliah serta mengadakan

latihan dan pcrtandingan supayawarisan seni mempertahankandiri ini tidak akan luput dan terusherkembang di maS3-ffiasa akandatang;' katanya.