Rjevqy cwieZ©b m¤úwK©Z †hvMv‡hvM - .msw¶ß wKQz aviYv / Rjevqy cwieZ©b m¤úwK©Z †hvMv‡hvM

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Rjevqy cwieZ©b m¤úwK©Z †hvMv‡hvM - .msw¶ß wKQz aviYv / Rjevqy cwieZ©b m¤úwK©Z...

Rjevqy cwieZbmwKZhvMvhvM:Avgiv hv KiZ cvwi

m~Pbv

Rjevqy cwieZbmwKZhvMvhvM:

i Kib

03

fwgKv

mevBK AvgY!

Avcwb wK Rjevq y cwieZb wbq Ggb wKQz ejZ Pvb hv Avcbvi AwWqi KvQ cvmwK ej gb ne Ges hwU mnRB evSv hve?

Zvnj GB wb`wkKvwU AvcbviB Rb!

wb`wkKvwU AvcbvK mvnvh Kie:

j wbaviY KiZAwWq ev `kK-kvZv mK AviI fvjvfve RvbZwbR^ hvMvhvMi aviv Zwi KiZmnhvMx`i wPwZ Kiv I Zv`i mv_ KvR KiZhvMvhvMi mwVK gvag wbevPb KiZhvMvhvMi mwVK aib ev digvU eQ wbZAvcbvi cK KZUv cfve wevi KiQ ev KvhKi nQ Zvi gvv wbYq KiZ GescKi cfve I KvhKvwiZvK AviI weZ I kwkvjx KiZ

fwgKv / mevBK AvgY

msw wKQz aviYv, Kkj wbaviYwelqe / 05

m~PbvcK g~jvqbKkj wbaviY

KvBgU Gwkqvi cvcURjevqy cwieZb mwKZ hvMvhvMcviwiK I mgw^Z hvMvhvM

msw wKQz aviYv

Kkj wbaviY

Kkjjv wjwce Kiv

KZZv ^xKvi

j wbaviY Kib AwWq mK RvbybwbR^ hvMvhvMi aviv Zwi KibmnhvMx`i m KibhvMvhvMi gvag wbevPb KibhvMvhvMi aib ev digvU eQ wbbcfvei gvv wbYq KibcfveK AviI weZ I kwkvjx Kib

welqe

06 msw wKQz aviYv / cvcU

cvcU

KvBgU Gwkqv : Rjevqy cwieZbgvKvejvq gvbylK m Kiv

MelYv

Rjevqy cwieZbi m Gwkqvi gvbyl GLb Kxfve Rxebhvcb KiQb? Rjevqy cwieZbi cfvejvB ev Kxfve Zv`i fwelZi fvebvK cfvweZ Kie? wKsev G cwZ GB gvbyliv Kx Ki Zv`i Rb cqvRbxq cwiek Zwi Ki beb? Rjevqy cweZbi m Lvc LvBq wbZ gvbylK mvnvh Kivi mePq djcm~ DcvqB ev Kx nZ cvi Ges GRb MYgvag, miKvi, eemvwqK ev Abvb cwZvbjvB ev Kx KiZ cvi?

Rjevqy cwieZbi KviY Gwkqvi mvZwU `ki gvbyli cwZw`bKvi h AwfZv mB AwfZvi Ici cwiPvwjZ weki mePq eo MelYv -KvBgU Gwkqvi bc_i ckjv g~jZ GjvB|

GB cKi j njv MYgvag I hvMvhvMi wewfb gvagi mevg eenvi wbwZ Kivi gvag gvbylK mBme Z_ `Iqv hv cwiewZZ cwieki KviY mivmwi wZM nqQb Ggb me gvbylK G aibi cwieZb gvKvejvq mvnvh Kie|

2012 mvj evsjv`k, Pxb, fviZ, B`vbwkqv, bcvj, cvwKvb I wfqZbvg GB MelYvwU cwiPvwjZ nq| MelYvwUi Rb wewewm wgwWqv AvKkbi MelKiv GB mvZwU `ki GK cv _K Ab cv ch QyU ewoqQb| KLbv b`xc_ nq, KLbv cveZ Aj Avevi KLbv ev iBbdi _K i Ki mgZj fwg nq Zviv gY KiQb KivwP _K RvKvZv ch Gwkqvi ek KqKwU eo kni|

07msw wKQz aviYv / cvcU

Avgiv Kxfve mvnvh KiZ cvwi

mgvRi wewfb kYx-ckvi gvbyl Kxfve Rxebhvcb KiQb Ges cwieki bvbv aibi cwieZbjv Kxfve gvKvejv KiQb Zvi GK cvYe wPB DV GmQ GB MelYvq| Avi GRb 33,000-GiI ewk KvqvwUUwUf BUviwfDi (msLvevPK MelYv mvvrKvi) cvkvcvwk dvKvm Mc wWmKvkb I KwgDwbwU AvmmgUi mvnvhI Z_ msMn KiQb MelKiv|

KvBgU Gwkqvi j njv GB MelYvq AwWq ev `kK-kvZvi KvQ _K Avgiv hv wKQz wkLwQ Zv hb miKvwi msv, vZvMvx, MYgvag ev GbwRIjvi h KD KvR jvMvZ cvi Ges Gi gvag Zviv hb gvbyli Pvwn`v Abyhvqx ^Kxq hvMvhvM aviv Mo ZzjZ cvi|

G welqwU wbwZ Kivi Rb Avgiv ek wKQz DcKiY Zwi KiwQ| GB DcKiYjvi ga Rjevqy cwieZb mwKZ hvMvhvM : Avgiv hv KiZ cvwi kxlK GB wb`wkKvwU hgb iqQ Zgwb wewfb Z_ Abymvbi myweav m^wjZ KvBgU Gwkqv WvUv cvUvj, `k wfwK MelYv cwZe`b I MelYv cwZ mwKZ iPbv, MelYv Rwic eeZ ckgvjv Ges GK mU KwgDwbKkb KvWI iqQ| Avi G mewKQzB cvIqv hve www.bbc.co.uk/climateasia GB wVKvbvq|

Rjevqy cwieZb mwKZ hvMvhvMi cvcU GB Z_jv aygv GKwU Mi i, hLvb Z_jv Avcwb Kxfve KvR jvMvQb mB welqwUB ewk iZ enb Ki|

KvBgU Gwkqv hyivR miKvii AvRvwZK Dbqb msvi A_vqb cwiPvwjZ nQ|

08 msw wKQz aviYv / Rjevqy cwieZb mwKZ hvMvhvM

Rjevqy cwieZb mwKZ hvMvhvM

welqwU wbq Avgv`i K_v ejZ ne|

welqwU wK Av` mnR wQj?

MYgvag Kgx _K i Ki GbwRI Kgx, wKsev miKvwi KgKZv _K i Ki `vZv, cavb wbevnx KgKZv A_ev wekwe`vjqi wkK-Avcbvi cwiPq hvB nvK bv Kb, Kvbv bv Kvbv mgq AvcbvK nqZv Rjevqy cwieZb wbq K_v ejZ nqQ|

Rjevqy cwieZb mK K_v ejvUv AvmjB ek KwVb| wekl Ki G aibi AvjvPbvq cvqB Ggb wKQz cvwifvwlK k Pj Avm hjvi m mvaviY gvbyl cwiwPZ bb Ges welqwUi mv_ mwKZ ek wKQz weg~Z aviYvi mv_I Zviv wbR`i m KiZ cvib bv| GQvov mgmvwU Avmj Kx Ges GB mgmvwU Kb nQ m mK ciiweivax Z_I AbK mgq welqwUK AviI RwUj Ki Zvj|

Dci, Rjevqy cwieZbi bvbv cfve ZvivB mePq ewk wZM nQb hv`i KvQ Kx NUQ, Kb NUQ Ges eZgvb I fwelZ Kxfve cwieZbi mv_ gvwbq wbZ ne m mwKZ Z_ cvIqvi myhvM mePq Kg|

09msw wKQz aviYv / Rjevqy cwieZb mwKZ hvMvhvM

GLbB mgqRjevqy cwieZb wbq Avgv`i K_v ejZ ne| Avi GB K_v ejvi iUv KiZ ne GLbB| G cvcU welqwU wbq wVK Kxfve Avgiv K_v ewj mwU nqZv wfb GKwU cm| Ze welqwU gvKvejvi Rb GKvwaK Dcvq _vKvUv AekB fvjv GKwU w`K| Rjevqy cwieZb mwKZ hvMvhvMi mePq KvhKi Dcvq wnme mnReva Ges cwZw`bKvi Rxebhvvi mv_ cvmwK welqjv Zzj aivi civgkB GB wb`wkKvq Avgiv w`qwQ| Kbbv Gfve Rjevqy cwieZb wbq K_v ejvUvI AbK mnR nq hvq| GKB mv_ GUvI gb ivLZ ne h, welqwU gvKvejv Kivi Rb Avgv`i wevbx ev wekl nIqvi cqvRb bB, eis AwWqi Pvwn`v eySZ cvivi KvRwUZ ` nIqvB G h_|

Kwl eev wbfi bcvji KlKiv FZz cwieZb, hgb: Mxi mgq ewcvZi Ici wbfikxj| Avgv`i wUK _vKv Ges Rxebhvv cyivcywifveB GUvi Ici wbfikxj| GgbwK kniI evRvijvI Kwl-wfwK| Avgiv KlKi mvb Ges Rjevqy Avgv`i Rxebi AweQ` Ask|

- Rajendra Dev Acharya, Head of Programmes at Nepal TV

Avgiv h 33,000 gvbyli mvvrKvi wbqwQ Zv`i ga Pvi fvMi wZb fvMB AvMi Pq Mig eo hvIqvi K_v ejQb Ges G`i AaKiI ewk Ask ewcvZi cwigvY KgQ ej Dj L KiQb| hw`I G`i ga cvq AaKi gZv (46%) gvbylB G aibi AvenvIqvi mv_ gvwbq bIqvi Rb Kx KiZ ne Zv Rvbb bv ej gb Kib|

cwim

sLvb

010 msw wKQz aviYv / Rjevqy cwieZb mwKZ hvMvhvM

Rjevqy cwieZb mwKZ hvMvhvM

hvMvhvM ejZ Avgiv Kx evSvZ PvB?

KgKv:

Communications ev hvMvhvM Gi A_ mK fveyb| GKwU KvMR eo Ki Communications = kwU wjLyb Ges Gi cvk Avcbvi KvQ Gi msv Kx nZ cvi mwUI wjLyb| Avcbviv hw` GB KvRwU jMZfve PPv Kib Zvnj cZKB Zvi wbRi gZv Ki msv wjLZ cvib| Gfve mevi jLv kl nq Mj mjv `qvj Uvwbq wbb| Gici, communication kwUi msv mK fveyb Ges Avjv`v GKwU KvMR wjL djyb| `Lyb Zv, Ab`i msvi PvBZ Avcbvi msvwU Kb wfb? A_ev Ab`i mv_ Avcbvi msvwUi wgjB ev Kv_vq?

mekl, Avcbvi cwZvbi KvQ Ges Avcwb h aibi KvR Kib mLvb communication Gi A_ Kx m mK fveyb| Gici communication Gi h msv Avcbviv ei KiQb Zv `L ejyb Zv, GwU Avcbvi cwZvb ev KvRi Rb Kx A_ enb KiZ cvi?

011msw wKQz aviYv / Rjevqy cwieZb mwKZ hvMvhvM

AwWq ejZ Avgiv Kx evSvZ PvB?

GB wb`wkKvZ Avgiv hLb communications ev hvMvhvM kwU eenvi Kwi ZLb mwZKvi A_ aygv mBme Dcvqi K_vB Avgiv evSvB hjvi gvag Avcwb Avcbvi UvMU AwWq ev KvwZ `kK-kvZvi mv_ hvMvhvM Kib| Kvbv welq gvbyli mPZbZv ew _K i Ki AvPiYMZ cwieZb Drmvn `Iqv wKsev Kvbv bxwZgvjvq cfve wevi-j hvB nvK bv Kb AvcbvK AekB Kvbv bv Kvbv Dcvq hvMvhvM KiZ ne|

Gi gvS cvvi jvwMq cPviYv Pvjvbvi gZv welq hgb _vKZ cvi Zgwb _vKZ cvi RvZxq chvqi Kvbv wUwf Abyvb ev gyLvgywL mvvrKvi welqK cwZe`bI| G Kvb aibi AwWqi KvQ Avcwb Avcbvi evZv cuQ w`Z Pvb Ges Kx aibi evZv w`Z Pvb Zvi Ici wbfi Ki Dchy gvag I hvMvhvMi ixwZ ev aib wbevPb KiZ GB wb`wkKvwU AvcbvK mvnvh Kie|

Avgiv hLb audience kwU eenvi Kwi ZLb Avgiv mvavibZ mBme gvbyli K_vB ewj hv`iK Avgiv Avgv`i cKi AvIZvq AvbZ PvB ev hv`i Rb Avgiv Avgv`i Kvbv GKwU cK cwiPvjbv KiZ PvB| G hviv MYgvag KvR Kib Zviv nqZv Zv`i UvMU McK `kK-kvZv fveZB Af| hw`I GLvb GUvI gb ivLv Riwi h, Avgiv hLb GB cwifvlvwU eenvi Kwi ZLb mwU ay MYgvagi `kK-kvZv`i gvSB mxgve _vK bv| D`vniY^ic, Avcwb hw` Kvbv GKwU GbwRIi nq KvR Kib Zvnj Avcwb h GjvKvi gvbyl`i wbq KvR KiQb ZvivB Avcbvi UvMU AwWq nZ cvi| Avevi Avcbvi cK ev Kgm~wPi dj hviv DcKZ neb ZvivI UvMU AwWq wnme weewPZ nZ cvi| Abw`K GKRb MelKi UvMU AwWq nZ cvi wekwe`vjq wkK ev bxwZ-wbaviKiv|

Avcbvi UvMU AwWq wKsev KvwZ `kK-kvZv K ev Kviv Ges Zv`i Pvwn`vjv evSvi Rb Kx Kiv hZ cvi m mK GB wb`wkKvi AwWq mK Rvbyb Ask Avcwb AviI wKQz civgk cveb|

012 msw wKQz aviYv / cviwiK I mgw^Z hvMvhvM

cviwiK I mgwZ hvMvhvM

GB wb`wkKvi AbZg g~jbxwZ njv cviwiK I mgw^Z D`vM|

cviwiK I mgw^Z D`vM ejZ Avgiv Kx evSvZ PvB?

Bottom-up approach ev ZYg~j _K mwwjZ wmv MnY

UvMU AwWq Gi m`m Ges Abvb Knvvi ev AskxRb`i mv_ wbq GKwU mwwjZ cwqvq GKmv_ KvR KivB njv cviwiK I mgw^Z D`vM| Avgiv wekvm Kwi, Kvbv GKwU GjvKvi RbMvx Ges mB mv_ Abvb eweM I msMVbK GKwZ Kivi gvag Rjevqy cwieZb welq AviI KvhKix hvMvhvM Mo Zvjv me|

Rjevqy cwieZb welqK hvMvhvMi Rb ew`b aiB Dci _K wbP (top-down approach) A_vr bxwZ-wbaviK _K avc avc ZYg~j chvq hvMvhvMi aviv AbymZ nq AvmQ| Gfve Rjevqy cwieZb mwKZ evwbK Z ev Z_jv cvqB AbKUv PzBq wbP bvgvi gZv Ki fzfvMx`i KvQ hvq| dj G aibi hvMvhvM gvS gvS wevw mw Ki wKsev gvbyli KvQ Ggb evZv cuQ `q hvi mv_ Zv`i cwZw`bKvi AwfZvi Kvbv mK bB| KvRB G aibi hvMvhvMi cwieZ hw` ZYg~j _K mwwjZ wmv (bottom-up approach) MnY Kiv nq Zvnj Rjevq y cwieZb mK gvbyli eve AwfZv _KB hvMvhvM i Kiv me nq| GKB fve ZYg~ji ev fzfvMx GBme gvbyli cqvRb ev AMvwaKvijv Kx Ges Kxfve Zv`i mePq ewk mnvqZv Kiv hvq m welqjvI evSv hvq|

013msw wKQz aviYv / cviwiK I mgw^Z hvMvhvM

Dcjw _K mgw^Z D`vM

AwaK msLK AskxRb ev KnvviK m Kiv

cviwiK I mgw^Z D`vM MnYi welqwU aygv Avcbvi UvMU AwWq Gi Dcjwjv evSvi gvSB mxgve bq| eis GwU njv hvMvhvM Kkj ZwiZ AwWqK mwqfve m Kiv, hv mswk cK Zv`i AwaKvi AviI evwoq `q| GQvov Avcwb h hvMvhvM welqK cKwU Zwi KiQb mLvb UvMU AwWq Kxfve AskMnYg~jK fwgKv ivLZ cvi mwUI Avcwb fveZ cvib| A_vr mewKQz wgwjq UvMU AwWq-Gi Rb hvMvhvM Kkj Zwii PvBZ UvMU AwWqK mv_ wbq hvMvhvM Kkj Zwi Ges Kxfve Pjgvb msjvc Zv`i m Kiv hvq m welqjv mKB ewk fveZ ne|

aygv UvMU AwWqK wbq KvR KivUvB cviwiK I mgw^Z D`vM bq| eis mwwjZ cwqvi gvag Avcwb nqZv Knvvi`i GKwU eo AskKI Avcbvi D`vMi mv_ m KiZ PvBeb| hw`I GKwU mgvR ev m`vqi mv_ KvR Kivi mgq Knvvi`i mv_ civgk Kiv Ges Zv`iK mwqfve m Kivi ga cv_K iqQ| aygv bvbv aibi Abygv`b ev mwZi RbB bq, eis Kkj wbaviYI Zv`i iZc~Y fwgKv wbwZ Kivi K_v fveZ ne|

015Kkj wbaviY Kib / m~Pbv

Kkj wbaviY Kib

m~PbvGB AavqwUZ GKwU mdj hvMvhvM Kkj Zwii Rb cqvRbxq AvUwU Dcv`vbi K_v AvjvPbv Kiv nqQ| GB AvUwU Dcv`vbi cwZwU mK gvUvgywU aviYv `Iqvi cvkvcvwk welqjvi mv_ mswk ek wKQz civgk Ges Gjv wbq KvR i KiZ mvnvh Kie Ggb wKQz KgKvi K_vI GLvb ejv nqQ| Kvbv GKwU wbw` welq gvKvejv Kivi Rb Avcwb Avjv`v Avjv`vfve cwZwU Dcv`vbi mvnvh wbZ cvib| Avevi m~Y GKwU hvMvhvM Kkj