14
MEHANIKA FLUIDA - zadatci za vježbu iz Statike (K1) 1. Težina krune u zraku je 31,4 N, a u vodi 28,9 N. Provjerite je li kruna napravljena od čistog zlata (U zlato = 19300 kg/m 3 ). Ako kruna nije napravljena od čistog zlata, nego mješavina sa srebrom odredite maseni udio zlata u kruni (U srebro = 10500 kg/m 3 ). Zadano je: U vode = 1000 kg/m 3 . (Rj: U krune = 12561,43 kg/m 3 , w(m zlato , m kruna ) = 35,98 %) 2. Uteg oblika valjka promjera D = 100 cm, povezan je užetom s poklopcem oblika pravokutnika širine b = 300 cm (okomito na ravninu slike). Odredite masu utega m, uz uvjet da se poklopac otvori kada je visina h = 250 cm, a h 0 = 1000 mm. Zanemariti trenje između užeta i koloture. Zadano je: H = 400 cm, U = 1000 kg/m 3 . (Rj: m = 3131 kg) p a 3. Odredite visinu H stupca vode kod kojeg će doći do otvaranja polukuglastog poklopca polumjera R = 28 cm. Pretpostavite da su sve poluge zanemarive težine, a da je uteg promjera d = 48 cm izrađen od materijala gustoće U utega = 780 kg/m 3 . Zadano je: U = 998,2 kg/m 3 , a = 150 cm, b = 90 cm, c = 240 cm. (Rj: H = 0,672 m) 4. Odredite silu F prema slici tako da zatvarač jedinične širine bude u zatvorenom položaju. Zatvarač je zglobno pričvršćen u točki A. Zadano je: U = 998,2 kg/m 3 , h 0 = 453 mm, h 1 = 130 cm, R = 390 mm. (Rj: F = 12859,8 kg/m 3 ) a b c d H A R s | 0 U p a g p a zatvarač U p a h 0 R A h 1 R F

Rješenja Vjezbi Iz Statike MF 14 Zadataka

Embed Size (px)

DESCRIPTION

rjesenja

Citation preview

 • MEHANIKA FLUIDA - zadatci za vjebu iz Statike (K1)

  1

  1. Teina krune u zraku je 31,4 N, a u vodi 28,9 N. Provjerite je li kruna napravljena od istog zlata ( zlato = 19300 kg/m3). Ako kruna nije napravljena od istog zlata, nego mjeavina sa srebrom odredite maseni udio zlata u kruni ( srebro = 10500 kg/m3). Zadano je: vode = 1000 kg/m3. (Rj: krune = 12561,43 kg/m3, w(mzlato, mkruna) = 35,98 %)

  2. Uteg oblika valjka promjera D = 100 cm, povezan je uetom s poklopcem oblika pravokutnika irine b = 300 cm (okomito na ravninu slike). Odredite masu utega m, uz uvjet da se poklopac otvori kada je visina h = 250 cm, a h0 = 1000 mm. Zanemariti trenje izmeu ueta i koloture. Zadano je: H = 400 cm, = 1000 kg/m3. (Rj: m = 3131 kg)

  pa

  3. Odredite visinu H stupca vode kod kojeg e doi do otvaranja polukuglastog poklopca polumjera R = 28 cm. Pretpostavite da su sve poluge zanemarive teine, a da je uteg promjera d = 48 cm izraen od materijala gustoe utega = 780 kg/m3. Zadano je: = 998,2 kg/m3, a = 150 cm, b = 90 cm, c = 240 cm. (Rj: H = 0,672 m)

  4. Odredite silu F prema slici tako da zatvara jedinine irine bude u zatvorenom poloaju. Zatvara je zglobno privren u toki A. Zadano je:

  = 998,2 kg/m3, h0 = 453 mm, h1 = 130 cm, R = 390 mm. (Rj: F = 12859,8 kg/m3)

  a

  b c

  d

  H

  A

  R

  s 0

  pa

  g

  pa

  zatvara

  pa

  h0

  R

  A

  h1

  R

  F

 • 5. U spremniku jedinine irine nalazi se voda gustoe

  = 103 kg/m3. Na spremnik je povezan manometar (u kome se nalazi iva gustoe = 13600 kg/m3). Potrebno je izraunati minimalnu silu F kojom je potrebno djelovati na poklopac spremnika da se ne otvori ako su poznati sljedei podaci: h = 50 mm, H = 3 m, D = 2 m. (Rj: F = 30098,65 N)

  6. Odredite pretlak pM da bi poklopac ABCD jedinine irine zglobno okretljiv u toci A bio u ravnotenom poloaju prema slici. Zanemarite teinu poklopca. Zadano je: R = 0,8 m, H = 2,5 m, = 999 kg/m3. (Rj: pM = 20612,66 Pa)

  7. Odredite rezultantnu silu na cilindrini poklopac polumjera R = 0,5 m i duljine L = 4 m, te moment okretanja MO oko osi poklopca koja se nalazi na dubini H = 1,2 m ispod slobodne povrine vode. Zadano je: r =

  1000 kg/m3, rO = 13560 kg/m3, h = 17 cm. (Rj: FR = 137713 N, MO = 1632,4 N m)

  8.

  Na bonoj strani zatvorenog spremnika u kojem je zrak pod tlakom pM0 nalazi se kruni poklopac promjera D = 0,6 m koji je zglobno vezan u bridu O. Odredite silu F potrebnu za dranje poklopca u zatvorenom poloaju. Zadano je : a = 35o, H = 3,8

  m, h = 55 mm, r = 1000 kg/m3, r0 = 13600 kg/m3. (Rj: F = 3805 N)

  H

  g pa

  R

  R

  A

  B

  C

  D

  pM

  pM0

  r

  .. .. .

  . .

  . ..

  .

  ..

  . .. .. .

  . .

  . .

  ... .. .

  . .. ..

  . .. .

  . .. .. .

  .

  .. . .. . ..

  O

  F=?

  a

  H

  D

  h

  .

  .

  pa

  r0

  g

 • 9. Kruti poklopac OAB, irine b=3 m (okomito na ravninu crtea) prikazan na crteu moe se okretati oko osi koja prolazi kroz toku O, dok se u toki B oslanja na zid. Ako su poznati sljedei podaci: = 1000 kg/m3, h = 3 m, H = 4 m, L = 2 m, izraunajte minimalnu silu F kojom je potrebno djelovati u toki A tako da poklopac i dalje zatvara otvor. Zanemariti trenje u osloncu O, kao i teinu poklopca. (Rj: F = 436445 N)

  10. Odredite na koju dubinu h e potonuti posuda zanemarive teine ako u posudu stavimo valjak promjera d = 24 cm, visine a = 5 cm i gustoe rO =

  7800 kg/m3. Zadano je: R = 14 cm, r = 1000 kg/m3, D = 30 cm. (Rj: h = 0,168 m)

  11.

  U cilindrinoj posudi promjera 25 cm, visine 20 cm, debljine stijenki 1 mm nalazi se aj (visina aja u posudi je 5 cm) kojeg hladimo tako da posudu s ajem uronimo u bazen s vodom u kojem posuda pliva. Odredite visinu posude h1 koja se nalazi pod vodom. Posuda je od elika (Posude = 7800 kg/m3), gustoa aja je 999 kg/m3, gustoa vode je 1000 kg/m3. (Rj: h1 = 0,0817 m)

  12. Posuda pliva u spremniku u tekuini gustoe = 900 kg/m3, tako da se njeno dno nalazi u ravnini s osi otvora na kojem je prikljuena U-cijev sa ivom. Odnos gustoe ive i fluida u spremniku je = 3 . Visina stupca manometra iznosi h = 1 m, a ostale dimenzije iznose: h1 = h/2, D = 4h, d = 2h, H1 = 4h i H2 = 5h. Odredite gustou materijala posude P i masu posude mP. (Rj: p = 562,5 kg/m3, mp = 28274,3 m3)

 • 13. U cilindrinoj posudi prema slici nalazi se valjak gustoe 1 = 400 kg/m3. Odredite obujam vode gustoe koju treba uliti u posudu da bi valjak poeo plivati. Zadano je: D0 = 580 mm, d1 = 30 cm, h1 = 25 cm, = 998 kg/m3. (Rj: H = 0,1 m, Vvode = 0,01935 m3)

  14. Kockasta posuda stranice a = 0,45 m napunjena je vodom gustoe = 998,2 kg/m3 do visine h = 0,444 m. Nakon to u posudu ubacimo komad leda gustoe L = 917 kg/m3 i volumena VL = 12 dm3, unutar kojeg se nalazi elina kuglica gustoe K = 7800 kg/m3, razina vode se podigne do visine H = 0,5 m. Odredite polumjer R eline kuglice za navedenu situaciju. (Rj: R = 0,0213 m3)