of 30/30
RJEČNIK - RJEČNIK POJMOVA IZ EKONOMIJE A B C D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z Link na nove rječnike A ABC ANALIZA – postupak klasifikacije predmeta/artikala. Najčešće 20% predmeta sačinjava 80% vrijednosti ili artikala. U postupku ABC analize utvrđuju se koji su to predmeti/artikli. ADMINISTRACIJA – označava u poduzetništvima-poduzećima sve one osobe koje ne rade u funkciji proizvodnje. Rukovoditelji- direktori menedžeri spadaju u administraciju. Razvojni i istraživački odjeli rade sa modelima i oni ne spadaju u administraciju. Broj administracije u poduzetništu/poduzeću obično iznosi od 6 do 15% od ukupnog broja zaposlenih. AKONTACIJA - je isplata izvršiocu određenog iznosa novca prije završetka posla. AKREDITIV - stavljanje na raspolaganje korisniku određenog iznosa novca za unaprijed određenu namjenu. AKTIVA - ukupna vrijednost imovine poduzeća. AKUMULACIJA - podrazumjeva u poduzeću nepotrošena novčana sredstva, za proširenje poslovne aktivnosti. AKVIZICIJA - označava proces spajanja dvije ili više tvrtki u jednu. Tvrtka koja vrši akviziciju otkupljuje pravo vlasništva nad drugom tvrtkom. U postupku akvizicije jedna tvrtka prestaje s poslovanjem. ALGORITAM - označava zbir kodiranih pravila i procedura za rješavanje određenih problema. Algoritmom se problem rješava skupom pravila, instrukcija i postupaka AMORTIZACIJA - pojam koji u knjigovodstvu označava postupak stalnog smanjenja neke od stavaka aktive (imovine poduzeća).

RJEČNIK ekonomskih izraza (hrvatski)

  • View
    252

  • Download
    12

Embed Size (px)

Text of RJEČNIK ekonomskih izraza (hrvatski)

RJENIK - RJENIK POJMOVA IZ EKONOMIJE

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V ZLink na nove rjenike AABC ANALIZA postupak klasifikacije predmeta/artikala. Najee 20% predmeta sainjava 80% vrijednosti ili artikala. U postupku ABC analize utvruju se koji su to predmeti/artikli.

ADMINISTRACIJA oznaava u poduzetnitvima-poduzeima sve one osobe koje ne rade u funkciji proizvodnje. Rukovoditelji-direktori menederi spadaju u administraciju. Razvojni i istraivaki odjeli rade sa modelima i oni ne spadaju u administraciju. Broj administracije u poduzetnitu/poduzeu obino iznosi od 6 do 15% od ukupnog broja zaposlenih.

AKONTACIJA - je isplata izvriocu odreenog iznosa novca prije zavretka posla.

AKREDITIV - stavljanje na raspolaganje korisniku odreenog iznosa novca za unaprijed odreenu namjenu.

AKTIVA - ukupna vrijednost imovine poduzea.

AKUMULACIJA - podrazumjeva u poduzeu nepotroena novana sredstva, za proirenje poslovne aktivnosti.

AKVIZICIJA - oznaava proces spajanja dvije ili vie tvrtki u jednu. Tvrtka koja vri akviziciju otkupljuje pravo vlasnitva nad drugom tvrtkom. U postupku akvizicije jedna tvrtka prestaje s poslovanjem.

ALGORITAM - oznaava zbir kodiranih pravila i procedura za rjeavanje odreenih problema. Algoritmom se problem rjeava skupom pravila, instrukcija i postupaka

AMORTIZACIJA - pojam koji u knjigovodstvu oznaava postupak stalnog smanjenja neke od stavaka aktive (imovine poduzea). Namjena amortizacije je zamjena potroenih sredstava poduzea za nova. Ako se radi o osnovnim sredstvima ona se najie amortiziraju u skladu sa zakonskim propisima.

ANALITIAR osoba koja u bankama, brokerskim i savjetniko investicijskim tvrtkama obavlja procjene imovine poduzea i daje procjenu vrijednosti dionica/poslovnih udjela.

ANALITIKA KNJIGOVODSTVA - oznaava analitiku razradu nekih zbirnih rauna glavne knjige

ANALIZA - istraivanje u kojem se pojava rastavlja na svoje sastavne dijelove

ANALIZA TROKOVA I KORISTI - je postupak u kojemu se uzimaju u obzir trokovi i koristi nekog projekta. Analiza se primjenjuje kod odluivanja o prihvatljivosti nekog projekta

ANALIZA BILANCE - je metoda kojom se bilanca poduzea ralanjuje i komparativno usporeuje sa svojim sastavnim dijelovima.

ANKETA - oznaava istraivanja koja se najee provode u pisanom obliku. U anketi se utvruje uzorak ispitanika i svakome se daje upitnik koji ispunjava anketar ili ispitanik

ANUITET - oznaava ratu otplate kredita po amortizacijskom planu

APLIKATIVNI SOFTVER - skup gotovih programa za primjenu na raunalu

APRECIJACIJA - predstavlja porast vrijednosti imovine. Suprotni pojam je deprecijacija.

ARBITRAA predstavlja nedravni organ kojemu stranke sporazumno povjeravaju donoenje odluke za rjeavanje njihovog spora.

ASORTIMAN - izbor robe ili usluga koje se nude na prodaju tritu

AUTORIZIRANE DIONICE (odobrene) - predstavlja unaprijed odobreno izdavanje dionica u skladu sa Zakonom o trgovakim drutvima do 50% temeljnog kapitala

AUTORSKI UGOVOR - predstavlja ugovor kojim autor prenosi na druge osobe pravo koritenja svojeg djela

AUTORSKO DJELO oznaava intelektualno stvaralatvo jedne ili vie osoba.

BAbeceda - RjenikBAJT - skup od 8 bitova putem kojih se predstavljaju slova, brojevi i instrukcije raunalu

BANKA - financijska institucija koja prima i pozajmljuje novac i plaa za njega kamate

BARIRANI EK - je ek koji je sa prednje strane precrtan dvjema paralelnim crtama. Imalac ga moe naplatiti samo preko banke. Isplata se vri prijenosom sa iro-rauna trasanta na iro-raun korisnika.

BAZA PODATAKA - predstavlja skup datoteka podataka koje se koriste u procesu poslovanja korisnika

BAZA ZNANJA- skup znanja i vjetina o nekom podruju znanosti. Baze znanja sastavni su elementi ekspertnih sustava za donoenje odluka.

BBS - (Bulletin board system) komunikacijsko informacijski sustav uz koritenje raunala modema i telefona za razmjenjivanje podataka, informacija i elektronske pote

BILANCA STANJA - oblik prikazivanja sredstava i izvora sredstava poduzea na odreeni dan.

BILANCA USPJEHA - RAUN DOBITI I GUBITKA.

BIT - oznaava najmanju jedinicu koliine informacija. Vrijednost bita moe biti "nula" ili "jedan"

BLAGAJNA - oznaava u tvrtci mjesto gdje se obavlja poslovanje s gotovim novcem i vrijednosnim papirima

BLAGAJNIKA ISPLATNICA - dokument kojim se evidentira izlaz gotovog novca u blagajnu

BLAGAJNIKA UPLATNICA - dokument kojim se evidentira ulaz gotovog novca u blagajnu

BROKER - naziv za osobu koja posreduje u kupovini i prodaji vrijednosnih papira, robe, deviza, usluga i derivata vrijednosnih papira.

BRUTO BILANCA - oznaava rekapitulacioni kumulativni pregled prometa konta glavne knjige

BRUTO DOBIT - oznaava vrijednost prodaje umanjenu za trokove prodaje i proizvodnje

BURZA - mjesto na kojemu se trguje robom i uslugama po pravilima burze.

BURZA VRIJEDNOSNIH PAPIRA - mjesto na kojemu se trguje vrijednosnim papirima. Takva mjesta trgovanja pod nadzorom su financijskih institucija drave.

BURZOVNA VRIJEDNOST DIONIKOG DRUTVA - cijena po kojoj se na burzi prodaju i kupuju dionice dionikog drutva

BUSINESS - pojam koji obuhvaa svaku gospodarsku aktivnost.

CAbeceda - RjenikCARINA novana vrijednost koja se naplauje na robu ili usluge pri prijelazu dravne granice.

CARINSKA UNIJA - podruje vie drava u kojima se meusobno ne naplauju carine

CASH-FLOW - oznaava tijek gotovine u poslovanju poduzea

CENTAR ODGOVORNOSTI u poduzeima oznaava mjesto gdje se prate svi trokovi i prihodi. Rukovoditelj tog centra snose odgovornost za njegovo poslovanje

CENTRALIZACIJA - oznaava pojam u organizaciji u kojem sve odluke donosi vrhovno rukovodstvo.Centralizirano upravljanja uinkovito je u malim poduzetnikim tvrtkama. link

CERTIFIKAT - uvjerenje - potvrda o kontroliranoj kvaliteti robe ili usluga

CESIJA - prijenos potraivanja s dosadanjeg vjerovnika na novog vjerovnika

CIJENA - oznaava novani iznos po kojem se prodaje neka roba.

CIJENA VELEPRODAJNA - oznaava cijenu po kojoj maloprodajna trgovina kupuje robu

CIJENA KOTANJA - oznaava u poduzeu ukupne trokove za proizvodnju nekog proizvoda

CILJEVI - u organizacijama oznaavaju budue stanje u koje organizacija treba doI nakon odreenog vremenskog perioda.

CONSULTING (poslovni) - savjetodavne usluge poduzetnicima ili poduzeima koje pruaju strune osobe.

Abeceda - RjenikEK - je pismeni nalog izdavaoca banci da naznaenoj osobi isplati odreenu svotu sa njegovog rauna.

EKOVNA KARTICA - predstavlja dokumenat koji banka izdaje vlasniku rauna za dokazivanje prava raspolaganja svojom imovinom.

Abeceda - RjenikISTI NOVANI TIJEK - prestavlja razliku izmeu novanih primitaka i izdataka u odreenom vremenskom razdoblju.

DAbecedaDATOTEKA - organizirani podaci o slinom pojmu. Niz datoteka sainjava bazu podataka.

DECENTRALIZACIJA - nain organizacije sustava rukovoenja u poduzeima, organizacijama i institucijama. U procesu decentralizacije prenose se ovlatenja na nie organizacijske cjeline ili rukovoditelje

DEFLACIJA - oznaava pad opeg nivoa cijena. Pad cijena praen je i padom zaposlenosti i bruto drutvenog proizvoda

DELEGIRANJE - oznaava prijenos ovlasti na podreene osobe.

DEPOZIT - oznaava polog novca u banku ili tedionicu.

DEVALVACIJA - oznaava smanjenje vrijednosti neke valute u odnosu prema nekoj vrstoj valuti ili vrijednosti zlata.

DEVIZA - svako plaanje i potraivanje u meunarodnoj trgovini

DIONICA - je vrijednosni papir koji predstavlja potvrdu o idealnom dijelu vlasnitva dionikog drutva. Razlikujemo redovne dionice i povlatene dionice. Povlatenim dionicama ostvaruju se odreena prava u pitanjima raspodjele dobiti ili upravljanja dionikim drutvom. Dionice glase na ime ili donositelja.

DIONICE BEZ PRAVA GLASA - obino su to povlatene dionice koje umjesto prava glasa predstavljaju instrument financiranja. Povlatene dionice nose obino fiksnu dividendu

DIONIAR - je vlasnik dionice. Osoba koja si osigurava udio u dobiti dionikog drutva, a u sluaju likvidacije, u likvidacijskoj masi drutva nakon to su podmireni interesi vjerovnika.

DIONIARSKI KAPITAL oznaava ukupnu vrijednost izdanih dionica

DIONIKA KNJIGA - predstavlja evidenciju dionica i dioniara u obliku knjige, registra ili programa na raunalu.

DILER - naziv za osobu ili tvrtku koja trguje/posluje vrijednosnim papirima u cilju stvaranja dobiti

DIONIKO DRUTVO - je trgovako drutvo u kojemu lanovi (dioniari) sudjeluju s ulozima u temeljnom kapitalu podijeljenom na dionice. Dioniari ne odgovaraju za obveze drutva.

DIREKTOR - osoba u poduzeu odgovorna za voenje poslova i rukovoenje. Direktor je lan uprave trgovakog drutva i predstavlja i zastupa poduzee prema vani.

DIVIDENDA - dio dobiti poduzea koji se isplauje dioniarima. Visinu dividende odreuje skuptina dionikog drutva. Obino se visina dividende odreuje u postotku od vrijednosti dionice.

DNEVNICA - novani iznos djelatniku za slubeno putovanje.

DNEVNIK - je poslovna knjiga u koju se kronolokim redom knjie sve poslovne promjene.

DOBAVLJA - je poslovni partner koji poduzeu isporuuje robu ili usluge.

DOBIT - oznaava razliku izmeu ukupnih prihoda i ukupnih rashoda poduzea.

DRUTVO - gospodarska organizacija koja obavlja odreenu poslovnu djelatnost

DRUTVO KAPITALA - oznaava oblik organizacije poduzetnitva u koji njegovi lanovi unose svoj kapital i snose rizik do visine uloenog kapitala.

DRUTVO S OGRANIENOM ODGOVORNOU - je trgovako drutvo u koje jedna ili vie pravnih ili fizikih osoba ulau temeljne uloge s kojima sudjeluju u unaprijed dogovorenome temeljnom kapitalu. Temeljni ulozi ne moraju biti jednaki. lanovi drutva ne odgovaraju za obveze drutva.

DUG - oznaava novani iznos koji dunik mora podmiriti

DUNIK - oznaava fiziku ili pravnu osobu koja duguje odreeni novani iznos.

EAbeceda - RjenikEFIKASNOST - skupni pokazatelj djelotvornosti rada izraen u produktivnosti, ekonominosti i rentabilnosti.

EKOLOGIJA - oznaava znanost koja se bavi utjecajem na prirodu.

EKONOMINOST - danim sredstvima ostvariti maksimalno mogui rezultat

EKONOMETRIJA - podruje ekonomskih znanosti koje u svojim istraivanjima i analizama koristi statistiku, matematiku, ekonomsku teoriju i empirijske podatke .

EKONOMIKA PODUZEA/ TVRTKE - oznaava znanost koja prouava poslovanje poduzea - poduzetnitva

EKONOMIJA - GOSPODARSTVO

EKONOMIJA PONUDE - oznaava koncepciju prema kojoj su za ekonomski rast glavni resursi faktora ponude rad i kapital.

EKSPERTNI SUSTAV - oznaava skup raunalskih programa koji omoguuju prikupljanje i obradu znanja. Svaki ekspertni sustav posjeduje bazu znanja, pravila i metode za zakljuivanje i komuniciranje sa korisnicima.

ELEKTRONSKA KNJIGA oznaava knjigu koja se nalazi na elektronskim medijima i koja omoguuje

prijenos koritenjem telematskih ureaja

ELEKTRONSKA KOMUNIKACIJA - oznaava prijenos poruka i podataka koritenjem telematskih ureaja

ELEKTRONIKA POTA prijenos poruka i podataka do drugog korisnika koritenjem raunala.

EMISIJA - u dionikim drutvima oznaava novo izdavanje dionica ili obveznica.

ESKONTNA STOPA - oznaava kamatnu stopu narodne banke na odobrene kredite.

ETIKA - oznaava skup moralnih vrijednosti,naela i prosudba koje vrijede u drutvu.

FAbeceda - RjenikFAKTURA - raun

FAKTORI PROIZVODNJE - predstavlja se resurse koji se koriste u proizvodnji. To su rad, zemlja,kapital i poduzetnitvo.

FINANCIJSKA FUNKCIJA - oznaava poslovnu funkciju u poduzeu koja osigurava pribavljanje i plasman financijskih sredstava.

FINANCIJSKO IZVJEE - oznaava pismenu prezentaciju o financijskom stanju u poduzeu. Temeljna financijska izvjea su bilanca, raun dobitka i gubitka,izvjetaj o zadranom dobitku i izvjetaj o promjenama u financijskom poloaju.

FIKSNI TROKOVI - predstavljaju trokove u tvrtki koji ne reagiraju na poveanje ili smanjenje iskoritenja kapaciteta.

FRANCHISING - je ugovorni odnos u kojem jedna strana uz naknadu ustupa drugoj da u poslovanju koristi njezino ime, proizvode i usluge, i daje mu potrebne usluge u vezi s tim koritenjem.

GAbecedaGOODWILL - oznaava nevidljivu vrijednost organizacije koja se procjenjuje na temelju njezinog ugleda i poslovanja na tritu

GLAVNA KNJIGA - je poslovna knjiga koja se sastoji od rauna na koje se knjie stanja i promjene sredstava i obveza prema izvorima sredstava, rashodi i prihodi te rezultat poslovanja.

GOSPODARSTVO - oznaava znanost koja se bavi prouavanjem zadovoljenja materjalnih potreba i elja ljudi.

GOSPODARSKI RAZVOJ - oznaava poveanje ivotnog standarda stanovnitva. ivotni standard se obino poveava usljed ekonomskog rasta uz poveanje stupnja industrijalizacije.

GOTOVINSKO PLAANJE - oznaava plaanje robe ili usluga u gotovom novcu.

GRUPNA NORMA - oznaava normu postavljenu za grupu radnika.

GUBITAK - predstavlja negativni poslovni rezultat poduzea ostvaren u odreenom periodu godine. Rashodi poduzea vei su od prihoda.

HAbeceda - RjenikHARDWARE - predstavlja materijalni dio informacijskog sistema. Pod hardware ubrajamo raunalo, tampa, monitor.

HIJERARHIJA - oznaava princip rukovoenja u kojem postoji odnos nadreenosti i podreenosti rukovoditelja i izvritelja. Hijerarhijskim sustavom zadaci se prenose na sve razine organizacije.

HIPERINFLACIJA - oznaava visoku inflaciju u kojoj cijene rastu u tijeku jedne godine vie od 500 posto godinje.

HIPOTEKA - oznaava pravo zaloga u korist vjerovnika na nekretnini dunika za otplatu kredita. Hipoteka se upisuje u zemljine knjige.

HOLDING PODUZEE - pod tim pojmom podrazumjevamo takvo poduzee koje ima u potpunom ili veinskom vlasnitvu drugo poduzee.

IAbecedaINFLACIJA - predstavlja rast cijena proizvoda i usluga.

INFORMACIJA - predstavlja protumaeni podatak

INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA (IT) - oznaava proces prikupljanja,obrade,pohranjivanja i prijenos informacija putem raunala.

INFORMACIJSKA PISMENOST oznaava pojam koji podrazumjeva sposobnost i znanje za koritenje informacijske tehnologije.

INOVACIJA - je unoenje promjena u proizvode i usluge.

INTERNET oznaava javnu komunikacijsku mreu za raunala. Na internet se korisnici povezuju koritenjem raunala i modema te dolaze do potrebnih podataka i informacija. Za pronalaenje potrebnih podataka potrebno je raspolagati internet adresom.

INTRANET- LOKALNA MREA

INVESTICIJA - ulaganje novanih sredstava u novu imovinu poduzea. Investicije se dijele na neto i bruto investicije.

INVESTITOR - poduzetnik ili poduzee koje ulae u gospodarske ili uslune djelatnosti.

ISPLATA - predstavlja svaku isplatu novanih sredstava

IZDATNICA - oznaava dokumenent u kojem se navodi izlaz materjala iz skladita.

IZVJEE- oznaava pismenu prezentaciju injenica u svezi sa poduzetim aktivnostima.

IZVOD- predstavlja pismenu informaciju o stanju rauna kod banke ili zavoda za platni promet

IZUM - predstavlja novitet u tehnici.

JAbecedaJAMAC - osoba koja preuzima obavezu da e vjerovniku ispuniti obvezu, ako to ne uini dunik

JAVNI DUG - oznaava ukupne dravne obveze prema njezinim vjerovnicima

JAVNI RADOVI - oznaava izgradnju objekata od drutvenog interesa

JAVNO PODUZEE - vrsta poduzea koje osniva drava u djelatnostima koja su od opeg javnog interesa.

JAVNO TRGOVAKO DRUTVO - je trgovako drutvo u kojem se udruuju dvije ili vie osoba zbog trajnog obavljanja djelatnosti pod zajednikom tvrtkom, a svaki lan drutva odgovara vjerovnicima neogranieno solidarno cijelom svojom imovinom. lan drutva moe biti svaka fizika ili pravna osoba.

JOINT VENTURE - oznaava zajednike poslovne pothvate fizikih ili pravnih osoba

KAbecedaKALKULACIJA - je raunski postupak za dobivanje cijene nekog proizvoda ili usluge. Kalkulacija u poduzetnitvu predstavlja uvjet za donoenje kvalitetnih poslovnih odnosa.

KALO - predstavlja gubitak na teini robe zbog njenih svojstava.

KAMATA - predstavlja cijenu za upotrebu tuih novanih sredstava.

KAPACITET - je sposobnost sredstava za rad za proizvodnju odreenih uinaka.

KAPITAL - je novac koji se ulae u poduzetnike pothvate i predstavlja vlasniku glavnicu. Razlikujemo vlastiti i tui kapital. Kapital posuuju banke, poduzea i pojedinci. Na posueni kapital plaa se kamata.

KNJIGA DIONICA - predstavlja evidenciju dioniara i dionica u obliku knjige.

KNJIGOVODSTVO - predstavlja evidenciju poslovnih dogaaja. Razlikujemo jednostavno i dvojno knjigovodstvo. U jednostavnom knjigovodstvu svaki poslovni dogaaj samo se jednom evidentira. U dvojnom knjigovodstvu svaki poslovni dogaaj dvostruko se evidentira na dva razliita konta.

KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE - predstavljaju svu dokumentaciju kojom se dokazuju poslovni dogaaji.

KOMANDITNO DRUTVO - je trgovako drutvo u koje se udruuju dvije ili vie osoba radi trajnog obavljanja djelatnosti pod zajednikom tvrtkom od kojih najmanje jedna odgovara za obveze drutva solidarno i neogranieno cijelom svojom imovinom (komplementar), a najmanje jedna odgovora za obveze drutva samo do iznosa odreenog imovinskog uloga u drutvo (komanditar).

KOMPJUTER RAUNALO

KOMUNIKACIJA - znaava razmjenu informacija, podataka, miljenja i osjeaja.

KONCERN - ako se vladajue i jedno ili vie ovisnih drutava objedine jedinstvenim voenjem od strane vladajuega drutva ona ine koncern, a pojedinana drutva su drutva koncerna. Pretpostavlja se da ovisno i vladajue drutvo ine koncern.

KONTO (raun)- oznaava ifru poslovnog dogaaja ili pojedinih oblika imovine,obveza i kapitala.

KONTROLA - oznaava sustav postavljenih standarda i ciljeva za praenje aktivnosti i uinaka prema postavljenim planskim zadacima i uincima.

KREATIVNOST - predstavlja sposobnost razvijanja nove ideje koja moe dovesti do novog proizvoda ili usluge

KREDIT - predstavlja posuivanje novanih sredstava uz vraanje glavnice i plaanje kamatu.

KRIZA - podrazumjeva drastian pad proizvodnje i poveanja stupnja zaposlenosti iznad 20%. Krizu karakterizira i velika inflacija.

KUPAC - je fizika ili pravna osoba koja aktom kupoprodaje preuzme robu.

KUPOVINA NAJMOM oznaava nain kupovine na obroke. Vlasnitvo nad robom prelazi na kupca otplatom zadnjeg obroka.

LAbecedaLEASING - je poslovni odnos davanja u najam odreene stvari uz mogunost otkupa stvari na kraju najma.

LICENCA - oznaava dozvolu nosioca odreenog prava industrijskog vlasnitva nekoj pravnoj ili fizikoj osobi za iskoritavanje tog prava

LICITACIJA - predstavlja oblik kupoprodaje uz javno nadmetanje

LIKVIDNA SREDSTVA - oznaava imovinu kojom se moe slobodno raspolagati u odreenom roku

LIKVIDNOST- oznaava odnos izmeu raspoloivih sredstava i pristiglih obveza.

MAbecedaMENEDER - oznaava profesionalnog rukovoditelja u poduzetnitvu. Menader vodi poduzetnitvo/poduzee u ime vlasnika prema postavljenom cilju.

MENEDMENT - oznaava proces maksimalnog iskoritenja i upotrebe raspoloivih resursa.

MARKETING - pojam koji oznaava ukupnu aktivnost prodavaa prema kupcima.

MARA - je razlika izmeu prodajne i nabavne cijene. Iz mare se pokrivaju svi trokovi trgovine. Najee se rauna kao postotak od nabavne cijene.

MATERJAL - oznaava sve predmete koji imaju odreenu vrijednost u proizvodnji ili potronji.

MATERJALNA ULAGANJA - oznaava ulaganja (investicije) u trajne oblike imovine.

MEUNARODNI RAUNOVODSTVENI STANDARDI - znae primjenu meunarodno usvojenih raunovodstvenih naela u prezentiranju financijskih izvjea s ciljem da se omogui to vea meunarodna komparabilnost tvrtki.

METODOLOGIJA oznaava znastveni postupak kojim se dolazi do potrebnih spoznaja, informacija, znanja ili vjetina.

MISIJA - oznaava razlog postojanja tvrtke. Misijom se definiraju podruja interesa osnivaa i poduzetnika poslovnih pothvata.

MJENICA - predstavlja vrijednosni papir izdavaa mjenice, upravljen odreenoj osobi i potpisan od izdavaa da e odreenoj osobi isplatiti odreenu svotu novca na odreeni datum. Mjenica se moe izdati po vienju,na odreeno vrijeme po vienju, na odreeno vrijeme od dana izdavanja i na odreeni dan.

MO - oznaava mogunost pokretanja aktivnosti grupe ili tima. Mo moe biti formalna zasnovana na pravu organizacije ili neformalna zasnovana na sposobnostima ili ugledu neke osobe.

MODEL - predstavlja jednostavni prikaz odreenog stvarnog sustava. U poduzetnitvu se modeli koriste za poslovne planove, predvianja, planiranja i izrade scenarija.

MODEM - oznaava ureaj za prijenos podataka putem telefonskih veza

MOTIVACIJA - oznaava pojam koji proizlazi iz poriva,potrebe i tenje osoba. Teorije motivacije zasnivaju se na konceptu zadovoljenja ljudskih potreba jer one utjeu na vei dio ljudske aktivnosti.

MULTIMEDIJA oznaava kombinaciju razliitih medija kao to su slika, tekst, zvuk i video spotovi. Multimedija koristi multimedijsku tehnologiju koja je obino upravljana raunalom sa multimedijskim softver/programima. Multimedija se koristi u podrujima uenja, istraivanja i zabave. Multimedijski programi mogu biti linearni koji znae samo gledanje i itanje podataka i informacija. Programi u multimediji mogu biti i interaktivni to omoguava korisniku vlastito upravljanje kroz programe.

NAbecedaNADZORNI ODBOR - nadzire voenje poslova drutva (dionikog drutva) . Nadzorni odbor moe pregledavati i ispitivati poslovne knjige i dokumentaciju drutva, blagajnu, vrijednosne papire i druge stvari. Nadzorni odbor podnosi skuptini pisano izvjee o obavljenom nadzoru.

NAGRAIVANJE - oznaava sustav za motiviranje rada kako bi se postigli veu uinci. Rad se nagrauje prema utroenom vremenu, prema ostvarenom uinku ili kombinirano

NAKNADA - oznaava novanu protuvrijednost za izvreni rad ili koritenu uslugu.

NEFORMALNA TRITA - podrazumjeva mjesta gdje se obavlja trgovina vrijednosnim papirima tvrtki koje nemaju kotaciju svojih vrijednosnih papira na burzi.

NEMATERJALNA ULAGANJA - oznaava ulaganje (investicije) u nematerjalne oblike imovine. (patenti,licence prava)

NOMINALNA VRIJEDNOST DIONICE oznaava vrijednost na koju dionica glasi. Nominalna vrijednost pie na dionicama.

NOMINALNA VRIJEDNOST OBVEZNICA oznaava vrijednost na koju obveznica glasi. Nominalna vrijednost pie na obveznici.

NORMA - uinak koji radnik mora ostvariti u jedinici vremena. Razlikuju se pojedinane norme, grupne norme i organizacijske norme

NORMATIV - odreuje koliko treba neega utroiti za odreenu proizvodnju ili uslugu. Normativ se izraava u novanim ili naturalnim jedinicama.

NOVAC - predstavlja robu univerzalne vrijednosti.

NOVANA POLITIKA oznaava nain makroekonomske politike vlade koju provodi Hrvatska narodna banka.

NOVANI TIJEK oznaava protok uplata i isplata u poduzeu.

OAbecedaOBIAJNO PRAVO - podrazumjeva pravo koje proizlazi iz obiaja a ne iz zakonskih propisa

OBRT - oznaava pravno organizacijski oblik malog poduzetnitva, gdje se proizvodnja obavlja na zanatski nain, ili primjenom jednostavne tehnologije.

OBRTNIK - oznaava osobu koja je vlasnik obrta

OBRTNA SREDSTVA- novana sredstva tvrtke koja slue za proizvodnju ili trgovinu.

OBVEZA - oznaava dug prema nekoj pravnoj ili fizikoj osobi.

OBVEZNICA - oznaava duniki vrijednosni papir kojim se izdavalac obvezuje da e isplatiti novana sredstva oznaena u obveznici u odreenom roku i uz odreenu kamatu.

ODLUIVANJE - oznaava proces u kojemu se ispituju mogua rjeenja i donose odluke. Kvalitetne odluke obino se donose uz pomo informacijske tehnologije (raunala i programi za odluivanje)

OPERATIVNI SUSTAV - osnovni sustav programa za upravljanje raunalom. Za osobna raunala najpoznatiji operativni sustav je MS DOS i Windows 95/98. Za velika raunala UNIX i Windows NT.

ORGANIZACIJA - predstavlja udruivanje dviju ili vie osoba za obavljanje poslova

ORGANIZACIJA PODUZETNITVA oznaava pravni oblik poslovanja poduzetnitva. U Hrvatskoj razlikujemo obrt, odnosno, obrtniko poslovanje i trgovaka drutva (poduzea). Trgovaka drutva mogu biti drutva kapitala i drutva osoba. Drutva kapitala su dioniko drutvo i drutvo sa ogranienom odgovornou. Drutva osoba su javno trgovako drutvo i komaditno drutvo.

ORGANIZACIJSKA KULTURA - oznaava sustav vrijednosti,normi i obiaja koji su speifini za neku organizaciju

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA - oznaava sustav veza i odnosa u organizaciji. Organizacijska struktura oblikuje se prema strategiji tvrtke i sustavu upravljanja i rukovoenja.

ORTAKLUK - odnos dviju ili vie osoba koje uestvuju u poduzetnitvu.

OSNIVAKA ULAGANJA - predstavljaju ulaganja u toku procesa osnivanja i uvoenja u rad poduzea.

OSNOVNA GLAVNICA - predstavlja iznos kapitala koji se unosi u poduzee. Iznos osnovne glavnice upisuje se u sudski registar. Osnovnu glavnicu mogu mijenjati odlukom osnivai ili skuptina drutva.

OSNOVNA SREDSTVA - predstavlja svu imovinu koja je dueg vijeka i nije financijska. Osnovna sredstva su obino zgrade, zemljita , oprema, vozila i namjetaj.

PAbecedaPASIVA - oznaava pregled izvora sredstava iz kojih su financirani pojedini oblici imovine.

PLAA - je naknada za obavljeni rad. Isplauje se zaposlenicima na osnovu ugovora o radu koji direktor u ime poduzea sklapa sa zaposlenikom. Plaa se isplauje mjeseno kao akontacija godinje naknade za rad. Na kraju poslovne godine radi se konani obraun plae za svakog radnika.

PLANIRANJE - je pismeno utvrivanje ciljeva poduzea.

PODATAK - predstavlja kodirane karakteristike nekog objekta

PODUZEE - je pravna osoba koja obavlja gospodarsku djelatnost radi stjecanja dobiti. Prema obliku vlasnitva razlikujemo poduzea u dravnom (drutvenom), privatnom, zadrunom i mjeovitom vlasnitvu.

PODUZETNIKA ORGANIZACIJA - oblik poduzetnitva, najee trgovako drutvo, koje posluje sa poduzetnikom filozofijom koju ostvaruje poduzetnik. Karakteristike poduzetnike organizacije su inovativnost, kreativnost i brzina.

PODUZETNIKI UGOVOR - oznaava odnose izmeu trgovakog drutva i ugovornih strana kao i odnose izmeu drutva i lanova drugog drutva. Tipovi poduzetnikih ugovora su: ugovor o voenju poslova drutva, ugovor o prijenosu dobitka, ugovor o zajednici dobitka, ugovor o djelominom prijenosu dobitka, ugovor o zakupu pogona, ugovor o preputanju pogona.

PODUZETNITVO - predstavlja ukupnost poduzetnikovih znanja, vjetina i sposobnosti za uspjeno voenje poslova.

PODUZETNIK - osoba koja je spremna preuzeti rizik pokretanja poslovnih pothvata i osnivanja novog poduzetnitva. Poduzetnika karakterizira inovativnost, kreativnost i sklonost poslovnom riziku.

PODUZETNIKA IDEJA - oznaava zamisao o ponudi konkretnih materjalnih proizvoda ili usluga u skladu sa potrebama kupaca radi stvaranja dobiti.

PODUZETNIKA PRAKSA - predstavlja prikupljanje kapitala i njegovo koritenje u procesu proizvodnje ili trgovine za stjecanje dobiti.

PODUZETNIKE VJETINE - oznaava skup vjetina koje su nune za uspjeno poduzetnitvo

PODUZETNIKI MENEDMENT - oznaava menedment koji je usmjeren na razvojne strategije i uvoenje inovacija i promjena u organizaciju.

PODUZETNIKI PLAN - predstavlja detaljnu procjenu i razradu poduzetnikog pothvata. Poduzetniki plan sadri proizvode ili usluge koji se prodaju, potrebna financijska sredstva, marketing metode, organizaciju rada, potrebne radnike, sustav upravljanja i rukovoenja.

PODUZETNIKI TIM - oznaava rukovodstvo u poduzetniki voenoj tvrtki sa poduzetnikom..

PODUZETNIKO DRUTVO - predstavlja takvo drutvo koje karakterizira veliki broj inovativnih, kreativnih i poduzetnih osoba koje ele zapoeti vlastito poduzetnitvo.

PONUDA - je obavijest kupcu o proizvodu ili usluzi koja je na prodaju po odreenim cijenama.

POREZ - zajedniki izraz za sva davanja dravi. Porezima se zadovoljavaju rashodi drave.

POREZ NA DOBIT oznaava porez na rad pravnih osoba. Porez na dobit nastaje kao razlika prihoda i trokova. U Hrvatskoj porez na dobit iznosi 35%.

POREZ NA DOHODAK visina poreza na dohodak iznosi od 20 do 35%. Porez na dohodak obrtnika iznosi 35%.

POREZ NA DODANU VRIJEDNOST oznaava vrstu poreza koji se plaa na krajnju potronju. porez u Hrvatskoj iznosi 22%.

POREZ NA NEKRETNINE oznaava vrstu poreza na stare nekretnine koji u Hrvatskoj iznosi 5%.

POTRAIVANJE - oznaava meusobni odnos kupaca i prodavatelja u kojemu prodavatelj trai podmirenje duga za prodane proizvode ili usluge.

PRIVATIZACIJA - predstavlja prijenos vlasnitva sa drave na fizike ili pravne osobe.

PRODAJA - predstavlja promjenu vlasnitva robe izmeu prodavaa i kupca

PROFIT - oznaava razliku izmeu uloenih sredstava i trokove poslovne djelatnosti

PROGRAM - je niz uputa za raunalo kako da izvri odreeni zadatak

PROVIZIJA - naknada posredniku za obavljenu uslugu u nekom poslu. Obraunava se najee u ugovorenom postotku od vrijednosti posla.

PROIZVODNOST - odnos izmeu proizvedene koliine proizvoda i utroenog rada.

RAbecedaRACIONALIZACIJA - skup postupaka za postizanje uteda u poslovanju.

RAUN - isprava koju ispostavlja prodavalac kupcu za prodane proizvode ili izvrene usluge. Raunom se dokazuje izvrenje nekog posla.

RAUN DOBITI I GUBITKA - prikazuje prihode i rashode na odreeni dan

RAUNOVODSTVO - oznaava funkciju u organizaciji ili poduzeu koja evidentira, analizira, tumai poslovne dogaaje i proizvodi raunovodstve financijske informacije. Raunovodstvo se moe podjeliti na knjigovodstvo,financijsko raunovodstvo i upravljako raunovodstvo.

RAUNOVODSTVENA NAELA I PRINCIPI - oznaava poetna naela kojim se iskazuju poslovni dogaaji utvreni raunovodstvenom teorijom.

RAUNOVODSTVENE POLITIKE - predstavljaju pravila i postupke koja je poduzetnik ili rukovodstvo usvojilo za sastavljanje financijskih izvjetaja

RAD - oznaava izvrenje nekog posla u cilju izvrenja nekog cilja.

RENTABILNOST - odnos ostvarene dobiti i uloenih sredstava.

REVIZIJA - pregled poslovanja poduzea koju obavljaju tvrtke ovlatene za reviziju.

RIZIK - u poduzetnitvu predstavlja mogunost donoenja pogrene odluke i gubitka imovine. Poduzetnici nastoje rizik minimizirati i ukalkulirati ga u trokove poslovanja.

ROBA - proizvod ljudskog rada namijenjen prodaji.

RUKOVODITELJ - oznaava osobu koja obavlja rukovoenje i voenje u poduzetnitvu i poduzeu.

RUKOVOENJE - oznaava aktivnost planiranja i strunog davanje uputa izvriocima za izvrenje radnih zadataka. Rukovoenjem se ostvaruju predvieni ciljevi u odreenom vremenskom razdoblju.

SAbecedaSKUPTINA - predstavlja upravljaki organ u trgovakim drutvima ili organizacijama

SOFTWARE - oznaava upute i programe za rad raunala.

STATUT - skup pravila koja odreuju strukturu i poslovanje organizacije. Statut trgovakih drutava donosi skuptina trgovakih drutava.

STEAJ - oznaava sudsko proglaenje nemogunosti podmirenja svojih obaveza pravne osobe. U postupku steaja odreuje se rasprodaja imovine i sredstava kako bi se podmirila dugovanja vjerovnicima.

STIMULACIJA - poticaj za postizanje eljenog cilja

STRATEGIJA (poduzea) - plan razvojnih ciljeva i nain njihovih ostvarenja. Strategijom se odreuje dugoroni smjer kretanja organizacije.

STRUKTURA (poduzea) - skup dijelova od kojih se poduzee sastoji, i njihovi odnosi prema cjelini.

SUSTAV - oznaava sve procedure i upute koje omoguuju ostvarenje nekog cilja.

AbecedaEF - rukovoditelj

TEDIONICA - oznaava financijsku instituciju koja prikuplja sredstva graana

PEKULACIJA - oznaava posao koji se zakljuuje sa ciljem koritenja povjerljivih informacija u cilju stjecanja velikih dobitaka

TEDNJA - oznaava svako uvanje novca ili materijalnih dobara

TRAJK - oznaava prekid rada dok se ne ispune odreeni zahtijevi osoba koje uestvuju u trajku

UM (komunikacije) - oznaava smetnje koje se pojavljuju u sustavu komuniciranja. um onemoguuje razumijevanje upuene poruke primatelju

KART - predstavlja u proizvodnji sve proizvode koji ne zadovoljavaju odreene tehnike standarde ili kvalitetu.

TAbecedaTAJNO DRUTVO - nastaje ugovorom kojim jedna osoba (tajni lan) ulae neku imovinsku vrijednost u poduzee druge osobe (poduzetnika), te na temelju toga uloga stjee pravo sudjelovanja u dobiti i u gubitku poduzetnika.

TAKTIKA - oznaava zbir metoda za provoenje stratekih odluka.

TEAJ DIONICA - oznaava cijenu po kojoj se obavlja kupoprodaja dionica.

TEKST PROCESOR oznaava programski paket za obradu tekstova na PC raunalo. Najpoznatiji su MS WORD i WORDPERFECT

TENDER - oznaava pisani poziv za ponudu za natjeaj. Tender kupci obino alju svojim dobavljaima. U odreenim sluajevima kupac prodaje tender svim zainteresiranim dobavljaima.

TIM - grupa osoba koja zajedniki radi na ostvarenju cilja

TOVARNI LIST - oznaava dokumenat za praenje robe u prijevozu eljeznicom,brodom, cestom ili avionom.

TRANSNACIONALNA KOMPANIJA - oznaava pojam za poduzea koje posluju u dvije ili vie zemalja a meusobno su povezana zajednikim vlasnitvom ili upravljanjem. Transnacionalna kompanija i multinacionalna konmpanija obino se upotrebljavaju kao sinonimi.

TRGOVAC - oznaava posrednika izneu proizvodnje i potronje. Trgovac nabavlja robu i osigurava skladitenje i prodaju robe

TRGOVINSKA BILANCA oznaava razliku izmeu ukupnog izvoza i uvoza nekle drave. Povoljna je trgovinska bilanca ako ukupan izvoz premauje ukupan uvoz.

TROAK - rashod za ostvarenje odreenog uinka ili cilja.

TRITE - predstavlja prostor gdje se nalaze ponuda i potranja robe.

TRITE KAPITALA-oznaava sva meusobno povezana trita financijskog kapitala (novca i vrijednosnih papira)

TVRDI DISKI oznaava vanjsku memoriju PC raunala. Na svakom disku nalaze se glave za itanje i pisanje. Tvrdi diskovi su kapaciteta od 1 MB do 50 GB.

TVRTKA - ime ili naziv pod kojim poduzetnitvo posluje.

UAbecedaUINAK - predstavlja rezultat poslovanja poduzetnitva-poduzea. Uinak moe biti u obliku proizvoda ili usluga.

UGOVOR - suglasnost fizikih ili pravnih osoba za nastanak pravnog odnosa.

UGOVOR O RADU oznaava ugovor o radnom odnosu u poduzeu koji se sklapa izmeu poslodavca i posloprimca (zaposlenika). Ugovor se sklapa na odreeno ili neodreeno vrijeme.

UGOVOR O DJELU oznaava ugovor kojim se izvoa obvezuje izvriti odreeni posao a naruitelj e izvriti uplatu.

UGOVOR O NAJMU oznaava ugovor kojim se najmodavac obvezuje najmoprimcu dati odreeni prostor ili stvar na upotrebu uz plaanje odgovarajue najamnine.

UKUPNI PRIHOD - predstavlja sve prihode poduzea.

UPLATA - svaki primitak novanih sredstava.

UPRAVA - sastoji se od jedne ili vie osoba (direktori) iji se broj odreuje statutom (ugovorom). Ako se uprava sastoji od vie osoba jedna se od njih mora imenovati za predsjednika. lanom uprave moe biti svaka fizika osoba koja je potpuno poslovno sposobna. Uprava vodi poslove drutva na vlastitu odgovornost.

UPRAVLJANJE - organizacijska funkcija i proces. Proces upravljanja sastoji se od planiranja, organizacije, rukovoenja i kontrole. Funkciju upravljanja u poduzeu vre vlasnici ili njihovi predstavnici.

UPRAVLJAKI INFORMACIJSKI SUSTAV - predstavlja poslovni sustav podran raunalom za uinkovito upravljanje i rukovoenje u poduzeu ili organizaciji.

UPRAVNI ODBOR - organ u kojem se nalaza vlasnici ili njihovi predstavnici i odluuju o poslovnoj strategiji i ostvarenim rezultatima poduzea.

UVOZ - nabava robe ili usluga u inozemstvu.

UZORAK - primjerak neke robe.

VAbecedaVALUTA - oznaava novanu jedinicu neke zemlje.

VANJSKA TRGOVINA - podrazumjeva trgovinu izmeu dviju zemalja.

VAUER - oznaava dokument da je neka obveza plaena. Vauer se moe koristiti umjesto novca i slian je eku.

VIRMAN - oznaava nalog banci ili zavodu za platni promet da izvri odreenu novanu transakciju.

VLASNITVO - pravo posjedovanja i raspolaganja proizvodnim i potronim sredstvima.

VOENJE - oznaava mogunost utjecaja na druge ljude da izvravaju zadatke voe.

VREDNOVANJE RADA - oznaava postupak procjene vrijednosti poslova na radnom mjestu. Svaka se procjena obavlja analitikim metodama kojima se ralanjuju radni zadaci na radnom mjestu. U praksi se za vrednovanje koriste metode procjene sa rangiranjem,klasifikacijom,usporedbom zahtjeva,bodovanja.

VRIJEDNOSNI PAPIR - pismena isprava o posjedovanju nekog prava. Najpoznatiji vrijednosni papiri su dionice i obveznice.

ZAbecedaZAKUP - ugovor kojim jedna strana daje drugoj strani neku stvar na odreeno vrijeme i uz odreenu naknadu.

ZAJEDNIKI POTHVAT oznaava ugovorno povezivanje dva ili vie poduzetnika koji e zajedniki izvriti neki posao.

ZAJEDNIKO TRITE oznaava sporazum dviju ili vie drava o uspostavljanju carinske unije i slobodne trgovake zone.

ZALIHE - predstavljaju proizvedenu robu namijenjenu prodaji.

ZALOG oznaava mogunost da vjerovnik iz stvari dunika naplati svoje potraivanje.

ZANATLIJA - struna osoba koja je kvalificirana i ovlatena za voenje zanatske radnje-obrta.

ZATEZNA KAMATA - oznaava iznos kamate koja se duniku naplauje u sluaju zakanjenja plaanja obveze

ZAVRNI RAUN - konani obraun na koncu godine stanja i poslovanja organizacije.

ZEMLJINE KNJIGE oznaavaju evidenciju u knjigama kod opinskih sudova zemljita i nekretnina.

ZLATNI PADOBRANI oznaava stavku u menederskim ugovorima koja im omoguava velike isplate ukoliko moraju prekinuti menederski ugovor.

AbecedaIRO-RAUN - oznaava raun preko kojega pravne osobe vre plaanja u zavodu za platni promet.

IVOTNI STANDARD - oznaava visinu zadovoljavanja materjalnih i kulturnih potreba stanovnitva. Najee se standard mjeri mogunou kupnje proizvoda i usluga prosjenom plaom

IVOTNI VIJEK PRODAVAONICE oznaava vrijeme razvoja, uspjenog poslovanja i pada prodaje u prodavaonici.