of 122 /122

Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

 • Author
  others

 • View
  37

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 ....

 • 0

 • R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6 / 2 0 1 7

  Ripup-ov Predgovor Kontnog plana 2016/2017

  U Narodnim novinama broj 96/2016 objavljen je novi Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja s novim obrascima Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Izjveštaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (MSFI), Izvještaj o novčanim tokovima - indirektna metoda, Izvještaj o novčanim tokovima - direktna metoda i Izvještaj o promjenama kapitala, koji se primjenjuje za 2016.

  RiPup-ov kontni plan 2016/2017 prilagođen je navedenim promjenama Izvještaja za 2016. godini. Manje prilagodbe ovog kontnog plana očekuju se zbog usklađivanja knjiženja pravilima poreznih propisa nakon provedenih poreznih reformi koje stupaju na snagu od 1. siječnja 2017., a obavit ćemo ih krajem siječnja 2017., no u osnovi ovaj kontni plan u potpunosti je prikladan je i za evidentiranje poslovnih promjena za razdoblje izvještavanja od 1. siječnja 2017..

  Obzirom da je ovaj konti plan namijenjen i za knjiženja početnih stanja za izvještaje u 2016. godini i za poslovne događaje u 2017. godini nismo mijenjali zaglavlje kako bi se ovaj kontni plan razlikovao od onog koji će biti u potpunosti prilagođen knjiženjima u 2017. godini.

  RiPupov Kontni plan 2017. sa svim prilagodbama bit će dostupan na našim internetskim stranicama tijekom siječnja 2017, a u tiskanom izdanju objavit ćemo ga zajedno sa novim izdanjem priručnika "Knjigovodstvo za male i srednje poduzetnike - primjena HSFI-a" u kojem dajemo primjenu knjigovodstvenih pravila evidentiranih prema šifarniku RiPup-ovog kontnog plana za 2017. godinu. Objava ove knjige i kontnog plana očekujemo krajem veljače 2017. a najkasnije tijekom ožujka 2017.

  Konta označena crvenom bojom su konta koja se brišu te nisu u primjeni u 2017. te bi za potrebe izvještavanja za 2016. promete i salda tih konta trebalo prebaciti na nova ili već postojeća odgovarajuća konta za što su dane upute u lijevom stupcu kontnog plana.

  U lijevom stupcu ovog kontnog plana naznačene su sve promjene u odnosu na RiPup-ov kontni plan 2013. godine i zadnje prilagodbe za potrebe izvještavanja za 2016,, odnosno dani su brojevi konta koje treba evidentirati na šifama konta iz desnog stupca (konta 2016/2017).

  1

 • R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6 / 2 0 1 7

  Ripup-ov STRUKTURA RIPUPOVOG KONTNOG PLANA

  Odredbama starog ZoR-a, (koji po pitanju kontnog plana primjenjujemo i u 2016. godini), propisano je da glavna knjiga mora sadržavati unaprijed pripremljena konta koja, sukladno potrebama poduzetnika, osiguravaju podatke za godišnje financijske izvještaje. Da bi poduzetnik ispunio navedenu obvezu treba utvrditi pravila unosa podataka iz knjigovodstvene dokumentacije u poslovne knjiga. Temeljem takvih pravila razrađuju se konta (računi), čijim šifriranjem nastaje kontni (računski) plan.

  Dakle, kontni plan poduzetnika nije izričito propisan odredbama starog ZoR-a već je samo utvrđena obveza prethodne pripreme konta (računa) glavne knjige. Stoga je svakom poduzetniku prepušteno da sam odluči na koji način će obaviti pripremu, odnosno na koji način će šifrirati pojedine pozicije glavne knjige. Sukladno tome RiPup-ov Kontni plan koji držite u ruci, prijedlog je savjetnika stručnog časopisa "Računovodstvo i porezi u praksi", koji po vlastitoj želji možete koristiti izravno ili u prilagođenoj formi za potrebe vođenja Vašeg knjigovodstva ili knjigovodstva Vaših klijenata.

  RiPup-ov kontni plan šifriran je prema dekadskom sustavu te podijeljen na više razina:

  Razina kontnog plana* Šifra konta

  od do 1. RAZRED 0 9 2. SKUPINA KONTA 00 99 3. OSNOVNA (SINTETIČKA) KONTA 000 999 4. ANALITIČKA (KONTA 0000 9999 5. SUBANALITIČKA KONTA 00000 99999

  *Razredima su obuhvaćene skupine konta, skupine konta dijele se na osnovna konta, a osnovna konta dijele se dalje na analitička konta. Analitička konta prema potrebi također se mogu podijeliti na subanalitička konta sa 5, a po potrebi i sa više znamenki (subanalitička konta 1. 2. 3…. razine).

  Pri razradi RiPuP-ovog kontnog plana nastojali smo se držati funkcionalnog pristupa koji je tradicionalno najzastupljeniji način razrade kontnog plana u Republici Hrvatskoj. Pritom smo vodili računa da razradom omogućimo i što jednostavnije ispunjavanja pozicija bilance te računa dobiti i gubitka, pa je korištenjem našeg kontnog plana ispunjavanje, preglednost i kontrola financijskih izvještaja znatno olakšana.

  POZICIJE BILANCE POZICIJE RAČUNA DOBITI I GUBITKA AKTIVNA KONTA

  Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 PASIVNA KONTA

  Razred 2 Razred 9

  KONTA PRIHODA Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78

  KONTA RASHODA Skup.70 Skup.71 Skup.72 Skup.73 Skup.74

  KONTA TROŠKOVA OBRAČUN REZULTATA Razred 4 Skupina 79

  Razred 8 Razrada skupina konta unutar razreda prilagođena je pojedinim bilančnim pozicijama aktive i pasive.

  Razrada analitičkih konta unutar razreda prilagođena je pojedinim pozicijama računa dobiti i gubitka

  Razradom kontnog plana uzete su u obzir i specifičnosti poreznih, računovodstvenih i drugih propisa koji uređuju pojedina područja poslovanja, pri čemu se posebno vodilo računa o olakšavanju ispunjavanja pozicija poreznih izvještaja kao što su PD obrazac, obrazac PDV, te obrasci vezani uz isplate dohotka).

  2

 • R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6 / 2 0 1 7

  Ripup-ov KRATKI SADRŽAJ

  0 Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital, dugotrajna imovina i odgođena porezna imovina 00 01 02 03 04 05 06 07 08

  1 Kratkotrajna (kratkoročna) imovina - novac u banci i blagajni, kratkotrajna potraživanja, kratkotrajna financijska imovina, plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda

  TUMAČ OZNAKA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 prm.S PROMJENA NAZIVA I/ILI

  SADRŽAJA KONTA .pRDG PROMJENA POZICIJE U

  OBRASCU RDG .pBIL PROMJENA POZICIJE U

  OBRASCU BILANCA dj. - konto se djelomično prebacuje na

  novi konto

  2 Kratkoročne obveze, odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

  3 Zalihe sirovina i materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara i predujmovi za navedene zalihe 30 31 32 35 36

  4 Troškovi 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

  5 (Slobodan) Interni obračuni 50 51 52 53 54 55

  6 Proizvodnja u tijeku, gotovi proizvodi, trgovačka roba, predujmovi dani za nabavu robe i dugotrajna imovina namijenjena prodaji

  60 63 65 66 67 68

  7 Rashodi i prihodi 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

  8 Rezultat poslovanja 80 81 82 89

  9 Upisani kapital i pričuve, dugoročne obveze i izvanbilančna evidencija 90 91 92 93 94 95 96 97 98

  3

 • R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6 / 2 0 1 7

  Ripup-ov

  Razred 0

  Potraživanja za upisani a neuplaćeni

  kapital, dugotrajna imovina i odgođena porezna imovina

  00 - Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital (Pozicija A)

  000 - Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital (analitika prema ulagačima) (Pozicija A)

  01 - Dugotrajna nematerijalna imovina (Pozicija B I) . prm.S 010 - Izdaci za istraživanje i razvoj (Pozicija B I 1.) 0100 - Dizajn, konstrukcija i testiranje prototipa i modela 0101 - Dizajn alata, uzoraka, modula i matrica nove tehnologije 0102 - Dizajn, konstrukcija i poslovanje novog pogona 0103 - Dizajn, konstrukcija i testiranje novih materijala 0104 - Izdaci za istraživanje mineralnih blaga

  dj. 0177 . prm.S 0105 - Izdaci za istraživanje 0107 - Ostali izdaci za razvoj . prm.S 0108 - Vrijednosno usklađenje izdataka za istraživanje i razvoj;

  01080 - Vrijednosno usklađenje dizajn, konstrukcija i testiranje prototipa i modela 01081 - Vrijednosno usklađenje dizajn alata, uzoraka, modula i matrica nove tehnologije 01082 - Vrijednosno usklađenje dizajn, konstrukcija i poslovanje novog pogona 01083 - Vrijednosno usklađenje dizajn, konstrukcija i testiranje novih materijala 01084 - Vrijednosno usklađenje izdaci za istraživanje mineralnih blaga

  dj. 01787 . prm.S 01085 Vrijednosno usklađenje izdataka za istraživanje 01087 - Vrijednosno usklađenje ostali izdaci za razvoj

  . prm.S 0109 - Ispravak vrijednosti (amortizacija) izdataka za istraživanje i razvoj;

  01090 - Ispravak vrijednosti dizajn, konstrukcija i testiranje prototipa i modela 01091 - Ispravak vrijednosti dizajn alata, uzoraka, modula i matrica nove tehnologije 01092 - Ispravak vrijednosti dizajn, konstrukcija i poslovanje novog pogona 01093 - Ispravak vrijednosti dizajn, konstrukcija i testiranje novih materijala 01094 - Ispravak vrijednosti izdaci za istraživanje minerlnih blaga

  dj. 01797 . prm.S 01095 - Ispravak vrijednosti izdataka za istraživanje 01097 - Ispravak vrijednosti ostali izdaci za razvoj

  011 - Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke (Pozicija B I 2.) 0110 - Koncesije 0111 - Patenti

  4

 • R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

  Ripup-ov 0112 - Licencije 0113 - Robne i uslužne marke

  0118 - Vrijednosno usklađenje koncesija, patenata, licencija i robnih i uslužnih marki 01180 - Vrijednosno usklađenje koncesija 01181 - Vrijednosno usklađenje patenata 01182 - Vrijednosno usklađenje licencija 01183 - Vrijednosno usklađenje robnih i uslužnih marki

  0119 - Ispravak vrijednosti (amortizacija) koncesija, patenata, licencija i robnih i uslužnih marki 01190 - Ispravak vrijednosti koncesija 01191 - Ispravak vrijednosti patenata 01192 - Ispravak vrijednosti licencija 01193 - Ispravak vrijednosti robnih i uslužnih marki 012 - Računalni programi - software (Pozicija B I 2.) 0120 - Računalni programi 0128 - Vrijednosno usklađenje računalnih programa 0129 - Ispravak vrijednosti (amortizacija) računalnih programa 013 - Ostala dugoročna prava (Pozicija B I 2.) 0130 - Ulaganja na tuđoj dugotrajnoj imovini u najmu ili zakupu

  0131 - Komasacije i druga višegodišnja unapređenja poljoprivredne proizvodnje 0132 - Višegodišnji zakup dugotrajne materijalne imovine 0133 - Ulaganja u prava korištenja TT linija i energetskih objekata 0137 - Ulaganja u ostala dugoročna prava 0138 - Vrijednosno usklađenje ostalih dugoročnih prava

  01380 - Vrijednosno usklađenje ulaganja na tuđoj dugotrajnoj imovini u najmu ili zakupu 01381 - Vrijednosno usklađenje komasacija i drugih višegodišnjih unapređenja poljoprivredne proizvodnje 01382 - Vrijednosno usklađenje višegodišnjih zakup dugotrajne materijalne imovine 01383 - Vrijednosno usklađenje ulaganja u prava korištenja TT linija i energetskih objekata 01387 - Vrijednosno usklađenje ulaganja u ostala dugoročna prava 0139 - Ispravak vrijednosti (amortizacija) ostalih dugoročnih prava

  01390 - Ispravak vrijednosti ulaganja na tuđoj dugotrajnoj imovini u najmu ili zakupu 01391 - Ispravak vrijednosti komasacija i drugih višegodišnjih unapređenja poljoprivredne proizvodnje 01392 - Ispravak vrijednosti višegodišnjih zakupa dugotrajne materijalne imovine 01393 - Ispravak vrijednosti ulaganja u prava korištenja TT linija i energetskih objekata 01397 - Ispravak vrijednosti ulaganja u ostala dugoročna prava 014 - Goodwill (Pozicija B I 3.) 0140 - Goodwill 0148 - Vrijednosno usklađenje goodwilla 0149 - Ispravak vrijednosti (amortizacija) goodwilla 017 - Ostala dugotrajna nematerijalna imovina (Pozicija B I 6.)

  1

 • R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

  Ripup-ov 0170 - Dugogodišnje naknade plaćene za stjecanje određenih prava (pravo prolaza, pravo građenja i slično) 0177 - Ostala dugotrajna nematerijalna imovina

  0178 - Vrijednosno usklađenje ostale dugotrajne nematerijalne imovine

  01780 - Vrijednosno usklađenje dugogodišnjih naknada plaćenih za

  stjecanje određenih prava (pravo prolaza, pravo građenja i slično)

  01787 - Vrijednosno usklađenje ostale dugotrajne nematerijalne imovine

  0179 - Ispravak vrijednosti (amortizacija) ostale dugotrajne nematerijalne imovine

  01780 - Ispravak vrijednosti dugogodišnjih naknada plaćenih za

  stjecanje određenih prava (pravo prolaza, pravo građenja i slično)

  01787 - Ispravak vrijednosti ostale dugotrajne nematerijalne imovine

  018 - Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine (Pozicija B I 4.) dj. 0187 i 0180 . prm.S 0180 - Predujmovi izdataka za istraživanje i razvoj

  0181 - Predujmovi za koncesije, patente, licencije, robne i uslužne marke 0182 - Predujmovi za računalne programe 0183 - Predujmovi za ostala dugoročna prava 0184 - Predujmovi za goodwill 0187 - Predujmovi za ostalu dugotrajnu nematerijalnu imovinu

  019 - Dugotrajna nematerijalna imovina u pripremi (Pozicija B I 5.) dj. 0197 i 0190 . prm.S 0190 - Izdaci za istraživanje i razvoj u pripremi

  0191 - Izdaci za koncesije, patente, licencije, robne i uslužne marke u pripremi 0192 - Izdaci za računalne programe u pripremi 0193 - Izdaci za ostala dugoročna prava u pripremi 0194 - Izdaci za goodwill u pripremi

  0197 - Izdaci za ostalu dugotrajnu nematerijalnu imovinu u pripremi

  02 - Dugotrajna materijalna imovina - zemljišta i građevinski objekti (Pozicija B II)

  020 - Zemljišta (Pozicija B II 1.) 0200 - Poljoprivredna zemljišta 0201 - Građevinska zemljišta 0202 - Zemljišta za eksploataciju ruda 0203 - Šumska zemljišta 0204 - Zemljišta pod dugogodišnjim nasadima 0205 - Zemljišta pod dvorištima, parkiralištima i prometnicama 0206 - Zemljišta za eksploataciju kamena, gline, šljunka i pijeska 0209 - Ostala zemljišta 021 - Vrijednosno usklađenje zemljišta (Pozicija B II 1.)

  2

 • R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

  Ripup-ov 0210 - Vrijednosno usklađenje poljoprivrednih zemljišta 0211 - Vrijednosno usklađenje građevinskih zemljišta 0212 - Vrijednosno usklađenje zemljišta za eksploataciju ruda 0213 - Vrijednosno usklađenje šumskih zemljišta

  0214 - Vrijednosno usklađenje zemljišta pod dugogodišnjim nasadima

  0215 - Vrijednosno usklađenje zemljišta pod dvorištima, parkiralištima i prometnicama

  0216 - Vrijednosno usklađenje zemljišta za eksploataciju kamena, gline, šljunka i pijeska 0219 - Vrijednosno usklađenje ostalih zemljišta 024 - Građevinski objekti (Pozicija B II 2.) 0240 - Upravne zgrade 0241 - Tvorničke zgrade, hale i sl.

  0242 - Hoteli, moteli, restorani, trgovine, robne kuće, marketi, hipermarketi

  0243 - Skladišta, silosi, nadstrešnice, garaže, staklenici, sušionice, hladnjače i sl. 0244 - Montažni objekti 0245 - Ograde (metal, beton, kamen, drvo itd.) 0246 - Ceste, pruge, mostovi, tuneli, vijadukti 0247 - Cjevovodi, kanali, dalekovodi, žičare

  0248 - Bazeni, ribnjaci, brane, nasipi, obalne utvrde, lukobrani, vezišta za brodove i sl. 0249 - Ostali građevinski objekti (stadioni, športske dvorane itd.)

  025 - Vrijednosno usklađenje građevinskih objekata (Pozicija B II 2.) 0250 - Vrijednosno usklađenje upravnih zgrada 0251 - Vrijednosno usklađenje tvorničkih zgrada, hala i sl.

  0252 - Vrijednosno usklađenje hotela, motela, restorana, trgovina, robnih kuća, marketa, hipermarketa

  0253 - Vrijednosno usklađenje skladišta, silosa, nadstrešnica, garaža, staklenika, sušionica, hladnjača i sl. 0254 - Vrijednosno usklađenje montažnih objekata

  0255 - Vrijednosno usklađenje ograda (metal, beton, kamen, drvo itd.)

  0256 - Vrijednosno usklađenje cesta, pruga, mostova, tunela, vijadukta

  0257 - Vrijednosno usklađenje cjevovoda, kanala, dalekovoda, žičara

  0258 - Vrijednosno usklađenje bazena, ribnjaka, brana, nasipa, obalnih utvrda, lukobrana, vezišta za brodove i sl.

  0259 - Vrijednosno usklađenje ostalih građevinskih objekata (stadioni, športske dvorane itd.)

  026 - Ispravak vrijednosti (amortizacija) građevinskih objekata (Pozicija B II 2.) 0260 - Ispravak vrijednosti upravnih zgrada

  3

 • R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

  Ripup-ov 0261 - Ispravak vrijednosti tvorničkih zgrada, hala i sl.

  0262 - Ispravak vrijednosti hotela, motela, restorana, trgovina, robnih kuća, marketa, hipermarketa

  0263 - Ispravak vrijednosti skladišta, silosa, nadstrešnica, garaža, staklenika, sušionica, hladnjača i sl. 0264 - Ispravak vrijednosti montažnih objekata 0265 - Ispravak vrijednosti ograda (metal, beton, kamen, drvo itd.)

  0266 - Ispravak vrijednosti cesta, pruga, mostova, tunela, vijadukta 0267 - Ispravak vrijednosti cjevovoda, kanala, dalekovoda, žičara

  0268 - Ispravak vrijednosti bazena, ribnjaka, brana, nasipa, obalnih utvrda, lukobrana, vezišta za brodove i sl.

  0269 - Ispravak vrijednosti ostalih građevinskih objekata (stadioni, športske dvorane itd.) 027 - Stanovi za radnike (Pozicija B II 2.)

  028 - Vrijednosno usklađenje stanova za radnike (Pozicija B II 2.)

  029 - Ispravak vrijednosti (amortizacija) stanova za radnike (Pozicija B II 2.)

  03 - Dugotrajna materijalna imovina - postrojenja i

  oprema, alat, pogonski inventar i transportna imovina, biološka dugotrajna imovina i ostala dugotrajna materijalna imovina(Pozicija B II)

  030 - Postrojenja i oprema (Pozicija B II 3.) 0300 - Postrojenja za proizvodnju 0301 - Strojevi za proizvodnju 0302 - Ostala postrojenja 0303 - Ostali strojevi 0304 - Uredska oprema 03040 - Stolna računala, serveri 03041 - Prijenosna računala 03042 - Pisači 03043 - Skeneri 03044 - Fotokopirni aparati 03045 - Pisaći strojevi 03046 - Blagajne 03047 - Alarmi 03048 - TV, video, DVD, receiver, glazbene linije itd. 03049 - Ostala uredska oprema 0305 - Računalna i telekomunikacijska oprema 03050 - Računala za obavljanje temeljne djelatnosti 03051 - Računala za obavljanje drugih djelatnosti 03052 - Telefonske centrale s pripadajućim telefonskim aparatima 03053 - Samostalni telefonski aparati 03054 - Telefaksi 03055 - Teleprinteri 03056 - Mobilni telefonski aparati 03057 - Modemi

  4

 • R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

  Ripup-ov 03059 - Ostalo 0306 - Oprema za zaštitu na radu i protupožarnu zaštitu 0307 - Oprema za obavljanje djelatnosti 03070 - Trgovine 03071 - Ugostiteljstva 03072 - Turizma 03073 - Graditeljstva 03074 - Ribarstva 03075 - Obrade zemljišta i nasada 03076 - Servisa 03079 - Ostale djelatnosti 0308 - Ostala oprema 0309 - Postrojenja i oprema izvan uporabe

  031 - Vrijednosno usklađenje postrojenja i opreme (Pozicija B II 3.) 0310 - Vrijednosno usklađenje postrojenja za proizvodnju 0311 - Vrijednosno usklađenje strojeva za proizvodnju 0312 - Vrijednosno usklađenje ostalih postrojenja 0313 - Vrijednosno usklađenje ostalih strojeva 0314 - Vrijednosno usklađenje uredske opreme 03140 - Vrijednosno usklađenje stolnih računala, servera 03141 - Vrijednosno usklađenje prijenosnih računala 03142 - Vrijednosno usklađenje pisača 03143 - Vrijednosno usklađenje skenera 03144 - Vrijednosno usklađenje fotokopirnih aparata 03145 - Vrijednosno usklađenje pisaćih strojeva 03146 - Vrijednosno usklađenje blagajni 03147 - Vrijednosno usklađenje alarma 03148 - Vrijednosno usklađenje TV - a, videa, DVD - a, recevera, glazbenih linija itd. 03149 - Vrijednosno usklađenje ostale uredske opreme

  0315 - Vrijednosno usklađenje računalne i telekomunikacijske opreme

  03150 - Vrijednosno usklađenje računala za obavljanje temeljne djelatnosti 03151 - Vrijednosno usklađenje računala za obavljanje drugih djelatnosti 03152 - Vrijednosno usklađenje telefonskih centrala s pripadajućim telefonskim aparatima 03153 - Vrijednosno usklađenje samostalnih telefonskih aparata 03154 - Vrijednosno usklađenje telefaksa 03155 - Vrijednosno usklađenje teleprintera 03156 - Vrijednosno usklađenje mobilnih telefonskih aparata 03057 - Vrijednosno usklađenje modema 03159 - Vrijednosno usklađenje ostale računalne i telekomunikacijske opreme

  0316 - Vrijednosno usklađenje opreme za zaštitu na radu i protupožarnu zaštitu 0317 - Vrijednosno usklađenje opreme za obavljanje djelatnosti 03170 - Vrijednosno usklađenje opreme za trgovinu 03171 - Vrijednosno usklađenje opreme za ugostiteljstvo 03172 - Vrijednosno usklađenje opreme za turizam

  5

 • R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

  Ripup-ov 03173 - Vrijednosno usklađenje opreme za graditeljstvo 03174 - Vrijednosno usklađenje opreme za ribarstvo 03175 - Vrijednosno usklađenje opreme za obradu zemljišta i nasada 03176 - Vrijednosno usklađenje opreme za servis 03179 - Vrijednosno usklađenje opreme za ostale djelatnosti 0318 - Vrijednosno usklađenje ostale opreme

  0319 - Vrijednosno usklađenje postrojenja i opreme izvan uporabe

  032 - Ispravak vrijednosti (amortizacija) postrojenja i opreme (Pozicija B II 3.) 0320 - Ispravak vrijednosti postrojenja za proizvodnju 0321 - Ispravak vrijednosti strojeva za proizvodnju 0322 - Ispravak vrijednosti ostalih postrojenja 0323 - Ispravak vrijednosti ostalih strojeva 0324 - Ispravak vrijednosti uredske opreme 03140 - Ispravak vrijednosti stolnih računala, servera 03141 - Ispravak vrijednosti prijenosnih računala 03142 - Ispravak vrijednosti pisača 03143 - Ispravak vrijednosti skenera 03144 - Ispravak vrijednosti fotokopirnih aparata 03145 - Ispravak vrijednosti pisaćih strojeva 03146 - Ispravak vrijednosti blagajni 03147 - Ispravak vrijednosti alarma 03148 - Ispravak vrijednosti TV -a, videa, DVD -a, receivera, glazbenih linija itd. 03149 - Ispravak vrijednosti ostale uredske opreme 0325 - Ispravak vrijednosti računalne i telekomunikacijske opreme

  03150 - Ispravak vrijednosti računala za obavljanje temeljne djelatnosti 03151 - Ispravak vrijednosti računala za obavljanje drugih djelatnosti 03152 - Ispravak vrijednosti telefonskih centrala s pripadajućim telefonskim aparatima 03153 - Ispravak vrijednosti samostalnih telefonskih aparata 03154 - Ispravak vrijednosti telefaksa 03155 - Ispravak vrijednosti teleprintera 03156 - Ispravak vrijednosti mobilnih telefonskih aparata 03057 - Ispravak vrijednosti modema 03159 - Ispravak vrijednosti ostale računalne i telekomunikacijske opreme

  0326 - Ispravak vrijednosti opreme za zaštitu na radu i protupožarnu zaštitu 0327 - Ispravak vrijednosti opreme za obavljanje djelatnosti 03270 - Ispravak vrijednosti opreme za trgovinu 03271 - Ispravak vrijednosti opreme za ugostiteljstvo 03272 - Ispravak vrijednosti opreme za turizam 03273 - Ispravak vrijednosti opreme za graditeljstvo 03274 - Ispravak vrijednosti opreme za ribarstvo 03275 - Ispravak vrijednosti opreme za obradu zemljišta i nasada 03276 - Ispravak vrijednosti opreme za servis 03279 - Ispravak vrijednosti opreme za ostale djelatnosti 0328 - Ispravak vrijednosti ostale opreme 0329 - Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme izvan uporabe

  6

 • R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

  Ripup-ov 033 - Alat, pogonski inventar i transportna imovina (Pozicija B II 4.) 0330 - Alati, mjerni i kontrolni uređaji, instrumenti i pribor 03300 - Alati 03301 - Mjerni uređaji 03302 - Kontrolni uređaji 03303 - Instrumenti 03304 - Pribor 0331 - Uredski inventar 03310 - Stolovi 03311 - Ormari, vitrine, komode 03312 - Stolice, fotelje 03313 - Tepisi, ćilimi 03314 - Rasvjetna tijela 03315 - Zavjese 03319 - Ostali uredski inventar 0332 - Pogonski inventar (skele, oplate itd.) 0333 - Skladišni inventar (stalaže, zatvoreni ormari itd.) 0334 - Inventar ustanova (aparati, kreveti itd.) 0335 - Ostali inventar 0336 - Automobili, bicikli, motocikli i motorkotači 03360 - Osobni automobili 03361 - Osobni automobili - nepriznati PDV 03362 - Kombi vozila (putnička) 03363 - Kombi vozila (putnička) - nepriznati PDV 03364 - Ostala vozila 03365 - Ostala vozila - nepriznati PDV 03366 - Bicikli, motocikli i motorkotači 03367 - Bicikli, motocikli i motorkotači - nepriznati PDV

  0337 - Transportna sredstva u cestovnom, željezničkom, morskom i riječnom prometu 03370 - Transportna sredstva u cestovnom prometu 033700 - Kamioni dizalice 033701 - Kamioni miješalice (mikseri) 033702 - Elevatori 033703 - Kamioni 033704 - Kamioni tegljači 033705 - Prikolice 033706 - Cisterne 033707 - Kombi (dostavna vozila) 033708 - Autobusi 033709 - Ostala transportna sredstva u cestovnom prometu 03371 - Transportna sredstva u željezničkom prometu 033710 - Lokomotive 033711 - Teretni vagoni 033712 - Putnički vagoni 033713 - Vagoni cisterne 033719 - Ostala transportna sredstva u željezničkom prometu 03372 - Transportna sredstva u zračnom prometu 033720 - Zrakoplovi 033721 - Zrakoplovi - nepriznati PDV 033722 - Helikopteri 033723 - Helikopteri - nepriznati PDV

  7

 • R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

  Ripup-ov 03373 - Transportna sredstva u morskom i riječnom prometu 033730 - Brodovi 033731 - Brodice 033732 - Brodice - nepriznati PDV 033733 - Jahte 033734 - Jahte - nepriznati PDV 033735 - Ostala transportna sredstva u morskom i riječnom prometu 033736 - Ostala transportna sredstva u morskom i riječnom prometu - nepriznati PDV 0338 - Ostala transportna imovina

  0339 - Alat, pogonski inventar i transportna sredstva izvan uporabe

  034 - Vrijednosno usklađenje alata, pogonskog inventara i transportne imovine (Pozicija B II 4.)

  0340 - Vrijednosno usklađenje alata, mjernih i kontrolnih uređaja, instrumenata i pribora 03400 - Vrijednosno usklađenje alata 03401 - Vrijednosno usklađenje mjernih uređaja 03402 - Vrijednosno usklađenje kontrolnih uređaja 03403 - Vrijednosno usklađenje instrumenata 03404 - Vrijednosno usklađenje pribora 0341 - Vrijednosno usklađenje uredskog inventara 03410 - Vrijednosno usklađenje stolova 03411 - Vrijednosno usklađenje ormara, vitrina, komoda 03412 - Vrijednosno usklađenje stolica, fotelja 03413 - Vrijednosno usklađenje tepiha, ćilima 03414 - Vrijednosno usklađenje rasvjetnih tijela 03415 - Vrijednosno usklađenje zavjesa 03419 - Vrijednosno usklađenje ostalog uredskog inventara

  0342 - Vrijednosno usklađenje pogonskog inventara (skele, oplate itd.)

  0343 - Vrijednosno usklađenje skladišnog inventara (stalaže, zatvoreni ormari itd.)

  0344 - Vrijednosno usklađenje inventara ustanova (aparati, kreveti itd.) 0345 - Vrijednosno usklađenje ostalog inventara

  0346 - Vrijednosno usklađenje automobila, bicikla, motocikla i motorkotača 03460 - Vrijednosno usklađenje osobnih automobila 03461 - Vrijednosno usklađenje osobnih automobila - nepriznati PDV 03462 - Vrijednosno usklađenje kombi vozila (putnička) 03463 - Vrijednosno usklađenje kombi vozila (putnička) - nepriznati PDV 03464 - Vrijednosno usklađenje ostalih vozila 03465 - Vrijednosno usklađenje ostalih vozila - nepriznati PDV 03466 - Vrijednosno usklađenje bicikla, motocikla i motorkotača 03467 - Vrijednosno usklađenje bicikla, motocikla i motorkotača - nepriznati PDV

  0347 - Vrijednosno usklađenje transportnih sredstava u cestovnom, željezničkom, morskom i riječnom prometu

  03470 - Vrijednosno usklađenje transportnih sredstava u cestovnom prometu 034700 - Vrijednosno usklađenje kamiona dizalica

  8

 • R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

  Ripup-ov 034701 - Vrijednosno usklađenje kamiona miješalica (mikseri) 034702 - Vrijednosno usklađenje elevatora 034703 - Vrijednosno usklađenje kamiona 034704 - Vrijednosno usklađenje kamiona tegljača 034705 - Vrijednosno usklađenje prikolica 034706 - Vrijednosno usklađenje cisterni 034707 - Vrijednosno usklađenje kombija (dostavna vozila) 034708 - Vrijednosno usklađenje autobusa 034709 - Vrijednosno usklađenje ostalih transportnih sredstava u cestovnom prometu 03471 - Vrijednosno usklađenje transportnih sredstava u željezničkom prometu 034710 - Vrijednosno usklađenje lokomotiva 034711 - Vrijednosno usklađenje teretnih vagona 034712 - Vrijednosno usklađenje putničkih vagona 034713 - Vrijednosno usklađenje vagona cisterni 034719 - Vrijednosno usklađenje ostalih transportnih sredstava u željezničkom prometu 03472 - Vrijednosno usklađenje transportnih sredstava u zračnom prometu 034720 - Vrijednosno usklađenje zrakoplova 034721 - Vrijednosno usklađenje zrakoplova - nepriznati PDV 034722 - Vrijednosno usklađenje helikoptera 034723 - Vrijednosno usklađenje helikoptera - nepriznati PDV 03473 - Vrijednosno usklađenje transportnih sredstava u morskom i riječnom prometu 034730 - Vrijednosno usklađenje brodova 034731 - Vrijednosno usklađenje brodica 034732 - Vrijednosno usklađenje brodica - nepriznati PDV 034733 - Vrijednosno usklađenje jahti 034734 - Vrijednosno usklađenje jahti - nepriznati PDV 034735 - Vrijednosno usklađenje ostalih transportnih sredstava u morskom i riječnom prometu 034736 - Vrijednosno usklađenje ostalih transportnih sredstava u morskom i riječnom prometu - nepriznati PDV 0348 - Vrijednosno usklađenje ostale transportne imovine

  0349 - Vrijednosno usklađenje alata, pogonskog inventara i transportnih sredstava izvan uporabe

  035 - Ispravak vrijednosti (amortizacija) alata, pogonskog inventara i transportne imovine (Pozicija B II 4.)

  0350 - Ispravak vrijednosti alata, mjernih i kontrolnih uređaja, instrumenata i pribora 03500 - Ispravak vrijednosti alata 03501 - Ispravak vrijednosti mjernih uređaja 03502 - Ispravak vrijednosti kontrolnih uređaja 03503 - Ispravak vrijednosti instrumenata 03504 - Ispravak vrijednosti pribora 0351 - Ispravak vrijednosti uredskog inventara 03510 - Ispravak vrijednosti stolova 03511 - Ispravak vrijednosti ormara, vitrina, komoda 03512 - Ispravak vrijednosti stolica, fotelja 03513 - Ispravak vrijednosti tepiha, ćilima 03514 - Ispravak vrijednosti rasvjetnih tijela 03515 - Ispravak vrijednosti zavjesa 03519 - Ispravak vrijednosti ostalog uredskog inventara 0352 - Ispravak vrijednosti pogonskog inventara (skele, oplate

  9

 • R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

  Ripup-ov itd.)

  0353 - Ispravak vrijednosti skladišnog inventara (stalaže, zatvoreni ormari itd.)

  0354 - Ispravak vrijednosti inventara ustanova (aparati, kreveti itd.) 0355 - Ispravak vrijednosti ostalog inventara

  0356 - Ispravak vrijednosti automobila, bicikla, motocikla i motorkotača 03560 - Ispravak vrijednosti osobnih automobila 03561 - Ispravak vrijednosti osobnih automobila - nepriznati PDV 03562 - Ispravak vrijednosti kombi vozila (putnička) 03563 - Ispravak vrijednosti kombi vozila (putnička) - nepriznati PDV 03564 - Ispravak vrijednosti ostalih vozila 03565 - Ispravak vrijednosti ostalih vozila - nepriznati PDV 03566 - Ispravak vrijednosti bicikla, motocikla i motorkotača 03567 - Ispravak vrijednosti bicikla, motocikla i motorkotača - nepriznati PDV

  0357 - Ispravak vrijednosti transportnih sredstava u cestovnom, željezničkom, morskom i riječnom prometu

  03570 - Ispravak vrijednosti transportnih sredstava u cestovnom prometu 035700 - Ispravak vrijednosti kamiona dizalica 035701 - Ispravak vrijednosti kamiona miješalica (mikseri) 035702 - Ispravak vrijednosti elevatora 035703 - Ispravak vrijednosti kamiona 035704 - Ispravak vrijednosti kamiona tegljača 035705 - Ispravak vrijednosti prikolica 035706 - Ispravak vrijednosti cisterni 035707 - Ispravak vrijednosti kombija (dostavna vozila) 035708 - Ispravak vrijednosti autobusa 035709 - Ispravak vrijednosti ostalih transportnih sredstava u cestovnom prometu 03571 - Ispravak vrijednosti transportnih sredstava u željezničkom prometu 035710 - Ispravak vrijednosti lokomotiva 035711 - Ispravak vrijednosti teretnih vagona 035712 - Ispravak vrijednosti putničkih vagona 035713 - Ispravak vrijednosti vagona cisterni 035719 - Ispravak vrijednosti ostalih transportnih sredstava u željezničkom prometu 03572 - Ispravak vrijednosti transportnih sredstava u zračnom prometu 035720 - Ispravak vrijednosti zrakoplova 035721 - Ispravak vrijednosti zrakoplova - nepriznati PDV 035722 - Ispravak vrijednosti helikoptera 035723 - Ispravak vrijednosti helikoptera - nepriznati PDV 03573 - Ispravak vrijednosti transportnih sredstava u morskom i riječnom prometu 035730 - Ispravak vrijednosti brodova 035731 - Ispravak vrijednosti brodica 035732 - Ispravak vrijednosti brodica - nepriznati PDV 035733 - Ispravak vrijednosti jahti 035734 - Ispravak vrijednosti jahti - nepriznati PDV 035735 - Ispravak vrijednosti ostalih transportnih sredstava u morskom i riječnom prometu 035736 - Ispravak vrijednosti ostalih transportnih sredstava u morskom i riječnom prometu - nepriznati PDV

  10

 • R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

  Ripup-ov 0358 - Ispravak vrijednosti ostale transportne imovine

  0359 - Ispravak vrijednosti alata, pogonskog inventara i transportnih sredstava izvan uporabe 036 - Biološka dugotrajna imovina (Pozicija B II 5.) 0360 - Šume 0361 - Voćnjaci 0362 - Vinogradi 0363 - Maslinici 0364 - Ostali višegodišnji nasadi 0365 - Konji, mazge, magarci 0366 - Goveda 0367 - Svinje 0368 - Ribe 0369 - Ostale životinje

  037 - Vrijednosno usklađenje biološke dugotrajne imovine (Pozicija B II 5.) 0370 - Vrijednosno usklađenje šuma 0371 - Vrijednosno usklađenje voćnjaka 0372 - Vrijednosno usklađenje vinograda 0373 - Vrijednosno usklađenje maslinika 0374 - Vrijednosno usklađenje ostalih višegodišnjih nasada 0375 - Vrijednosno usklađenje konja, mazgi, magaraca 0376 - Vrijednosno usklađenje goveda 0377 - Vrijednosno usklađenje svinja 0378 - Vrijednosno usklađenje riba 0379 - Vrijednosno usklađenje ostalih životinja

  038 - Ispravak vrijednosti biološke dugotrajne imovine (Pozicija B II 5.) 0380 - Ispravak vrijednosti šuma 0381 - Ispravak vrijednosti voćnjaka 0382 - Ispravak vrijednosti vinograda 0383 - Ispravak vrijednosti maslinika 0384 - Ispravak vrijednosti ostalih višegodišnjih nasada 0385 - Ispravak vrijednosti konja, mazgi, magaraca 0386 - Ispravak vrijednosti goveda 0387 - Ispravak vrijednosti svinja 0388 - Ispravak vrijednosti riba 0389 - Ispravak vrijednosti ostalih životinja 039 - Ostala dugotrajna materijalna imovina (Pozicija B II 8.) 0390 - Knjige u knjižnici 0391 - Umjetničke slike 0392 - Umjetničke skulpture 0393 - Predmeti muzejske vrijednosti

  11

 • R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

  Ripup-ov 0394 - Spomenici kulture 0395 - Predmeti arhivske građe 0396 - Ostala dugotrajna materijalna imovina

  0398 - Vrijednosno usklađenje ostale dugotrajne materijalne imovine 03980 - Vrijednosno usklađenje knjiga u knjižnici 03981 - Vrijednosno usklađenje umjetničkih slika 03982 - Vrijednosno usklađenje umjetničkih skulptura 03983 - Vrijednosno usklađenje predmeta muzejske vrijednosti 03984 - Vrijednosno usklađenje spomenika kulture 03985 - Vrijednosno usklađenje predmeta arhivske građe 03986 - Vrijednosno usklađenje ostale dugotrajne materijalne imovine

  0399 - Ispravak vrijednosti (amortizacija) ostale dugotrajne materijalne imovine 03990 - Ispravak vrijednosti knjiga u knjižnici 03991 - Ispravak vrijednosti umjetničkih slika 03992 - Ispravak vrijednosti umjetničkih skulptura 03993 - Ispravak vrijednosti predmeta muzejske vrijednosti 03994 - Ispravak vrijednosti spomenika kulture 03995 - Ispravak vrijednosti predmeta arhivske građe 03996 - Ispravak vrijednosti ostale dugotrajne materijalne imovine 04 - Ulaganja u nekretnine (Pozicija B II 9.) 040 - Ulaganja u zemljišta dana u najam (Pozicija B II 9.)

  041 - Ulaganja u zemljišta radi porasta vrijednosti (Pozicija B II 9.)

  042 - Ulaganja u građevinske objekte dana u najam (Pozicija B II 9.)

  043 - Ulaganja u građevinske objekte radi porasta vrijednosti (Pozicija B II 9.)

  048 - Vrijednosno usklađenje ulaganja u nekretnine (Pozicija B II 9. 0480 - Vrijednosno usklađenje ulaganja u zemljišta dana u najam

  0481 - Vrijednosno usklađenje ulaganja u zemljišta radi porasta vrijednosti

  0482 - Vrijednosno usklađenje ulaganja u građevinske objekte dani u najam

  0483 - Vrijednosno usklađenje ulaganja u građevinske objekte radi porasta vrijednosti

  049 - Ispravak vrijednosti (amortizacija) ulaganja u nekretnine (Pozicija B II 9.) 0490 - Ispravak vrijednosti ulaganja u zemljišta dana u najam

  0491 - Ispravak vrijednosti ulaganja u zemljišta radi porasta vrijednosti

  0492 - Ispravak vrijednosti ulaganja u građevinske objekte dani u najam

  0493 - Ispravak vrijednosti ulaganja u građevinske objekte radi porasta vrijednosti

  12

 • R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

  Ripup-ov

  05 - Predujmovi za dugotrajnu materijalnu imovinu i

  dugotrajna materijalna imovina u pripremi (Pozicija B II 6 i B II 7)

  050 - Predujmovi za zemljišta i građevinske objekte (Pozicija B II 6.) 0500 - Predujmovi za zemljišta 05000 - Predujmovi za poljoprivredna zemljišta 05001 - Predujmovi za građevinska zemljišta 05002 - Predujmovi za zemljišta za eksploataciju ruda 05003 - Predujmovi za šumska zemljišta 05004 - Predujmovi za zemljišta pod dugogodišnjim nasadima 05005 - Predujmovi za zemljišta pod dvorištima, parkiralištima i prometnicama 05006 - Predujmovi za zemljišta za eksploataciju kamena, gline, šljunka i pijeska 05009 - Predujmovi za ostala zemljišta 0501 - Predujmovi za zemljišna prava - dana 05010 - Predujmovi za zemljišta s upisanim pravom građenja 05011 - Predujmovi za pravo služnosti na zemljištu 0502 - Predujmovi za građevinske objekte 05020 - Predujmovi za upravne zgrade 05021 - Predujmovi za tvorničke zgrade, hale i sl. 05022 - Predujmovi za hotele, motele, restorane, trgovine, robne kuće, markete, hipermarkete 05023 - Predujmovi za skladišta, silose, nadstrešnice, garaže, staklenike, sušionice, hladnjače i sl. 05024 - Predujmovi za montažne objekte 05025 - Predujmovi za ograde (metal, beton, kamen, dvro itd.) 05026 - Predujmovi za ceste, pruge, mostove, tunele, vijadukte 05027 - Predujmovi za cjevovode, kanale, dalekovode, žičare 05028 - Predujmovi za bazene, ribnjake, brane, nasipe, obalne utvrde, lukobrane, vezišta za brodove i sl. 05029 - Predujmovi za ostale građevinske objekte (stadioni, športske dvorane itd.) 0503 - Predujmovi za stanove za radnike

  051 - Predujmovi za postrojenja i opremu, alate, pogonski inventar i transportnu imovinu (Pozicija B II 6.) 0510 - Predujmovi za postrojenja i opremu 05100 - Predujmovi za postrojenja za proizvodnju 05101 - Predujmovi za strojeve za proizvodnju 05102 - Predujmovi za ostala postrojenja 05103 - Predujmovi za ostale strojeve 05104 - Predujmovi za uredsku opremu 051040 - Predujmovi za stolna računala, servere 051041 - Predujmovi za prijenosna računala 051042 - Predujmovi za pisače 051043 - Predujmovi za skenere 051044 - Predujmovi za fotokopirne aparate 051045 - Predujmovi za pisaće strojeve 051046 - Predujmovi za blagajne 051047 - Predujmovi za alarme 051048 - Predujmovi za TV-e, , DVD-e, receivere, glazbene linije itd. 051049 - Predujmovi za ostalu uredsku opremu

  13

 • R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

  Ripup-ov 05105 - Predujmovi za računalnu i telekomunikacijsku opremu 051050 - Predujmovi za računala za obavljanje temeljne djelatnosti 051051 - Predujmovi za računala za obavljanje drugih djelatnosti 051052 - Predujmovi za telefonske centrale s pripadajućim telefonskim aparatima 051053 - Predujmovi za samostalne telefonske aparate 051054 - Predujmovi za telefakse 051055 - Predujmovi za teleprintere 051056 - Predujmovi za mobilne telefonske aparate 051057 - Predujmovi za modeme 051059 - Predujmovi za ostalu računalnu i telekomunikacijsku opremu 05106 - Predujmovi za opremu za zaštitu na radu i protupožarnu zaštitu 05107 - Predujmovi za opremu za obavljanje djelatnosti 051070 - Predujmovi za opremu za trgovinu 051071 - Predujmovi za opremu za ugostiteljstvo 051072 - Predujmovi za opremu za turizam 051073 - Predujmovi za opremu za graditeljstvo 051074 - Predujmovi za opremu za ribarstvo 051075 - Predujmovi za opremu za obradu zemljišta i nasada 051076 - Predujmovi za opremu za servis 051079 - Predujmovi za opremu za ostale djelatnosti 05109 - Predujmovi za ostalu opremu

  0511 - Predujmovi za alat, pogonski inventar i transportnu imovinu

  05110 - Predujmovi za alat, mjerne i kontrolne uređaje, instrumente i pribor 051100 - Predujmovi za alat 051101 - Predujmovi za mjerne uređaje 051102 - Predujmovi za kontrolne uređaje 051103 - Predujmovi za instrumente 051104 - Predujmovi za pribor 05111 - Predujmovi za uredski inventar 051110 - Predujmovi za stolove 051111 - Predujmovi za ormare, vitrine, komode 051112 - Predujmovi za stolice, fotelje 051113 - Predujmovi za tepihe, ćilime 051114 - Predujmovi za rasvjetna tijela 051115 - Predujmovi za zavjese 051119 - Predujmovi za ostali uredski inventar 05112 - Predujmovi za pogonski inventar (skele, oplate itd.) 05113 - Predujmovi za skladišni inventar (stalaže, zatvoreni ormari itd.) 05114 - Predujmovi za inventar ustanova (aparati, kreveti itd.) 05115 - Predujmovi za ostali inventar 05116 - Predujmovi za automobile, bicikle, motocikle i motorkotače 051160 - Predujmovi za osobne automobile 051161 - Predujmovi za kombi vozila (putnička) 051162 - Predujmovi za ostala vozila 051163 - Predujmovi za bicikle, motocikle i motorkotače 05117 - Predujmovi za transportna sredstva u cestovnom, željezničkom, morskom i riječnom prometu 051170 - Predujmovi za transportna sredstva u cestovnom prometu 051171 - Predujmovi za transportna sredstva u željezničkom prometu 051172 - Predujmovi za transportna sredstva u zračnom prometu 051173 - Predujmovi za transportna sredstva u morskom i riječnom prometu 05118 - Predujmovi za ostalu transportnu imovinu

  14

 • R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

  Ripup-ov 052 - Predujmovi za dugotrajnu biološku imovinu (Pozicija B II 6.) 0520 - Predujmovi za šume 0521 - Predujmovi za voćnjake 0522 - Predujmovi za vinograde 0523 - Predujmovi za maslinike 0524 - Predujmovi za ostale višegodišnje nasade 0525 - Predujmovi za konje, mazge, magarce 0526 - Predujmovi za goveda 0527 - Predujmovi za svinje 0528 - Predujmovi za ribe 0529 - Predujmovi za ostale životinje

  053 - Predujmovi za ostalu dugotrajnu materijalnu imovinu (Pozicija B II 6.) 0530 - Predujmovi za knjige u knjižnici 0531 - Predujmovi za umjetničke slike 0532 - Predujmovi za umjetničke skulpture 0533 - Predujmovi za predmete muzejske vrijednosti 0534 - Predujmovi za spomenike kulture 0535 - Predujmovi za predmete arhivske građe 0536 - Predujmovi za ostalu dugotrajnu materijalnu imovinu 054 - Predujmovi za ulaganja u nekretnine (Pozicija B II 6.) 0540 - Predujmovi za ulaganja u zemljišta dana u najam 0541 - Predujmovi za ulaganja u zemljišta radi porasta vrijednosti

  0542 - Predujmovi za ulaganja u građevinske objekte dani u najam

  0543 - Predujmovi za ulaganja u građevinske objekte radi porasta vrijednosti

  055 - Zemljišta i građevinski objekti u pripremi (Pozicija B II 7.) 0550 - Zemljišta u pripremi 05500 - Poljoprivredna zemljišta u pripremi 05501 - Građevinska zemljišta u pripremi 05502 - Zemljišta za eksploataciju ruda u pripremi 05503 - Šumska zemljišta u pripremi 05504 - Zemljišta pod dugogodišnjim nasadima u pripremi 05505 - Zemljišta pod dvorištima, parkiralištima i prometnicama u pripremi 05506 - Zemljišta za eksploataciju kamena, gline, šljunka i pijeska u pripremi 05509 - Ostala zemljišta u pripremi 0551 - Zemljišna prava - dana u pripremi 05510 - Zemljišta s upisanim pravom građenja u pripremi 05511 - Pravo služnosti na zemljištu u pripremi 0552 - Građevinski objekti u pripremi 05520 - Upravne zgrade u pripremi 05521 - Tvorničke zgrade, hale i sl. u pripremi

  15

 • R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

  Ripup-ov 05522 - Hoteli, moteli, restorani, trgovine, robne kuće, marketi, hipermarketi u pripremi 05523 - Skladišta, silosi, nadstrešnice, garaže, staklenici, sušionice, hladnjače i sl. u pripremi 05524 - Montažni objekti u pripremi 05525 - Ograde (metal, beton, kamen, dvro itd.) u pripremi 05526 - Ceste, pruge, mostovi, tuneli, vijadukti u pripremi 05527 - Cjevovodi, kanali, dalekovodi, žičare u pripremi 05528 - Bazeni, ribnjaci, brane, nasipi, obalne utvrde, lukobrani, vezišta za brodove i sl. u pripremi 05529 - Ostali građevinski objekti u pripremi (stadioni, športske dvorane itd.) 0553 - Stanovi za radnike u pripremi

  056 - Postrojenja i oprema, alati, pogonski inventar i transportna imovina u pripremi (Pozicija B II 7.) 0560 - Postrojenja i oprema u pripremi 05600 - Postrojenja za proizvodnju u pripremi 05601 - Strojevi za proizvodnju u pripremi 05602 - Ostala postrojenja u pripremi 05603 - Ostali strojevi u pripremi 05604 - Uredska oprema u pripremi 056040 - Stolna računala, serveri u pripremi 056041 - Prijenosna računala u pripremi 056042 - Pisači u pripremi 056043 - Skeneri u pripremi 056044 - Fotokopirni aparati u pripremi 056045 - Pisaći strojevi u pripremi 056046 - Blagajne u pripremi 056047 - Alarmi u pripremi 056048 - TV -i, DVD -i, receiveri, glazbene linije itd. u pripremi 056049 - Ostala uredska oprema u pripremi 05605 - Računalna i telekomunikacijska oprema u pripremi 056050 - Računali za obavljanje temeljne djelatnosti u pripremi 056051 - Računali za obavljanje drugih djelatnosti u pripremi 056052 - Telefonske centrale s pripadajućim telefonskim aparatima u pripremi 056053 - Samostalne telefonski aparati u pripremi 056054 - Telefaksi u pripremi 056055 - Teleprinteri u pripremi 056056 - Mobilni telefonski aparati u pripremi 056057 - Modemi u pripremi 056059 - Ostala računalna i telekomunikacijska oprema u pripremi 05606 - Oprema za zaštitu na radu i protupožarnu zaštitu u pripremi 05607 - Oprema za obavljanje djelatnosti u pripremi 056070 - Oprema za trgovinu u pripremi 056071 - Oprema za ugostiteljstvo u pripremi 056072 - Oprema za turizam u pripremi 056073 - Oprema za graditeljstvo u pripremi 056074 - Oprema za ribarstvo u pripremi 056075 - Oprema za obradu zemljišta i nasada u pripremi 056076 - Oprema za servis u pripremi 056079 - Oprema za ostale djelatnosti u pripremi 05609 - Ostala oprema u pripremi 0561 - Alat, pogonski inventar i transportna imovina u pripremi 05610 - Alat, mjerni i kontrolni uređaji, instrumenti i pribor u pripremi

  16

 • R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

  Ripup-ov 056100 - Alat u pripremi 056101 - Mjerne uređaji u pripremi 056102 - Kontrolni uređaji u pripremi 056103 - Instrumenti u pripremi 056104 - Pribor u pripremi 05611 - Uredski inventar u pripremi 056110 - Stolovi u pripremi 056111 - Ormari, vitrine, komode u pripremi 056112 - Stolice, fotelje u pripremi 056113 - Tepisi, ćilimi u pripremi 056114 - Rasvjetna tijela u pripremi 056115 - Zavjese u pripremi 056119 - Ostali uredski inventar u pripremi 05612 - Pogonski inventar (skele, oplate itd.) u pripremi 05613 - Skladišni inventar (stalaže, zatvoreni ormari itd.) u pripremi 05614 - Inventar ustanova (aparati, kreveti itd.) u pripremi 05615 - Ostali inventar u pripremi 05616 - Automobili, bicikli, motocikli i motorkotači u pripremi 056160 - Osobni automobili u pripremi 056161 - Kombi vozila (putnička) u pripremi 056162 - Ostala vozila u pripremi 056163 - Bicikli, motocikli i motorkotači u pripremi 05617 - Transportna sredstva u cestovnom, željezničkom, morskom i riječnom prometu u pripremi 056170 - Transportna sredstva u cestovnom prometu u pripremi 056171 - Transportna sredstva u željezničkom prometu u pripremi 056172 - Transportna sredstva u zračnom prometu u pripremi 056173 - Transportna sredstva u morskom i riječnom prometu u pripremi 05618 - Ostala transportna imovina u pripremi 057 - Biološka dugotrajna imovina u pripremi (Pozicija B II 7.) 0570 - Šume u pripremi 0571 - Voćnjaci u pripremi 0572 - Vinogradi u pripremi 0573 - Maslinici u pripremi 0574 - Ostali višegodišnji nasadi u pripremi 0575 - Konji, mazge, magarci u pripremi 0576 - Goveda u pripremi 0577 - Svinje u pripremi 0578 - Ribe u pripremi 0579 - Ostale životinje u pripremi

  058 - Ostala dugotrajna materijalna imovina u pripremi (Pozicija B II 7.) 0580 - Knjige u knjižnici u pripremi 0581 - Umjetničke slike u pripremi 0582 - Umjetničke skulpture u pripremi 0583 - Predmeti muzejske vrijednosti u pripremi 0584 - Spomenici kulture u pripremi 0585 - Predmeti arhivske građe u pripremi 0586 - Ostala dugotrajna materijalna imovina u pripremi 059 - Ulaganja u nekretnine u pripremi (Pozicija B II 7.)

  17

 • R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

  Ripup-ov 0590 - Ulaganja u zemljišta dana u najam u pripremi 0591 - Ulaganja u zemljišta radi porasta vrijednosti u pripremi 0592 - Ulaganja u građevinske objekte dani u najam u pripremi

  0593 - Ulaganja u građevinske objekte radi porasta vrijednosti u pripremi

  06 - Dugotrajna financijska imovina (Pozicija B III)

  . prm.S 060 - Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe (Pozicija B III 1.) 0600 i dj.0601 . prm.S 0600 - Dionice kod domaćih poduzetnika unutar grupe 0602 i dj.0603 . prm.S 0601 - Dionice kod inozemnih poduzetnika unutar grupe 0604 i dj.0605 . prm.S 0602 - Udjeli kod domaćih poduzetnika unutar grupe 0606 i dj.0607 . prm.S 0603 - Udjeli kod inozemnih poduzetnika unutar grupe

  . prm.S 0609 - Vrijednosno usklađenje dionica i udjela kod poduzetnika unutar grupe

  06090 i dj.06091 . prm.S 06090 - Vrijednosno usklađenje dionica kod domaćih poduzetnika unutar grupe 06092 i dj.06093 . prm.S 06091 - Vrijednosno usklađenje dionica kod inozemnih poduzetnika unutar grupe 06094 i dj.06095 . prm.S 06092 - Vrijednosno usklađenje udjela kod domaćih poduzetnika unutar grupe 06096 i dj.06097 . prm.S 06093 - Vrijednosno usklađenje udjela kod inozemnih poduzetnika unutar grupe

  . prm.S 061 - Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe (Pozicija B III 2.) dj. 0641, dj.0643,dj.0644, dj.0645,

  dj.0646 i dj.0648 . prm.S 0610 - Ulaganja u ostale vrijednosne papire kod domaćih

  poduzetnika unutar grupe dj. 0642, dj.0643,dj.0644, dj.0645,dj.0646 i dj.0648 . prm.S

  0611 - Ulaganja u ostale vrijednosne papire kod inozemnih poduzetnika unutar grupe

  . prm.S 0619 - Vrijednosno usklađenje ulaganja u ostale vrijednosne papire kod poduzetnika unutar grupe dj. 06491, dj.06493, dj.06494, dj.06495, dj.06496 i dj.06498 . prm.S

  06190 - Vrijednosno usklađenje ulaganja u ostale vrijednosne papire kod domaćih poduzetnika unutar grupe

  dj. 06492, dj.06493, dj.06494, dj.06495, dj.06496 i dj.06498 . prm.S

  06191 - Vrijednosno usklađenje ulaganja u ostale vrijednosne papire kod inozemnih poduzetnika unutar grupe

  . prm.S 062 - Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe (Pozicija B III 3.) . prm.S 0620 - Dani dugoročni zajmovi poduzetnicima unutar grupe

  0610 i dj.0611 . prm.S 06200 - Dani dugoročni zajmovi domaćim poduzetnicima unutar grupe 0612 i dj.0613 . prm.S 06201 - Dani dugoročni zajmovi inozemnim poduzetnicima unutar grupe

  . prm.S 0621 - Dugoročna oročena štednja kod poduzetnika unutar grupe

  dj. 0651 . prm.S 06210 - Dugoročna oročena štednja kod domaćih poduzetnicika unutar grupe dj. 0651 . prm.S 06211 - Dugoročna oročena štednja kod inozemnih poduzetnicika unutar grupe

  . prm.S 0622 - Dani dugoročni depoziti poduzetnicima unutar grupe

  dj. 06529 . prm.S 06220 - Dani dugoročni depoziti domaćim poduzetnicima unutar grupe dj. 06529 . prm.S 06221 - Dani dugoročni depoziti inozemnim poduzetnicima unutar grupe

  18

 • R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

  Ripup-ov . prm.S 0623 - Dane dugoročne kaucije poduzetnicima unutar grupe

  dj. 0653 . prm.S 06230 - Dane dugoročne kaucije domaćim poduzetnicima unutar grupe dj. 0653 . prm.S 06231 - Dane dugoročne kaucije inozemnim poduzetnicima unutar grupe

  . prm.S 0624 - Dane dugoročne kapare, osiguranja i slično poduzetnicima unutar grupe

  dj. 0654 . prm.S 06240 - Dane dugoročne kapare, osiguranja i slično domaćim poduzetnicima unutar grupe dj. 0654 . prm.S 06241 - Dane dugoročne kapare, osiguranja i slično inozemnim poduzetnicima unutar grupe

  . prm.S 0629 - Vrijednosno usklađenje danih dugoročnih zajmova, depozita i slično poduzetnicima unutar grupe

  . prm.S 06290 - Vrijednosno usklađenje danih dugoročnih zajmova poduzetnicima unutar grupe 06190 i dj.06191 . prm.S 062900 - Vrijednosno usklađenje danih dugoročnih zajmova domaćim poduzetnicima unutar grupe 06192 i dj.06193 . prm.S 062901 - Vrijednosno usklađenje danih dugoročnih zajmova inozemnim poduzetnicima unutar grupe

  . prm.S 06291 - Vrijednosno usklađenje dugoročne oročene štednje poduzetnicima unutar grupe dj. 06591 . prm.S 062910 - Vrijednosno usklađenje dugoročne oročene štednje domaćim poduzetnicima unutar grupe dj. 06591 . prm.S 062911 - Vrijednosno usklađenje dugoročne oročene štednje inozemnim poduzetnicima unutar grupe

  . prm.S 06292 - Vrijednosno usklađenje danih dugoročnih depozita poduzetnicima unutar grupe dj. 065929 . prm.S 062920 - Vrijednosno usklađenje danih dugoročnih depozita domaćim poduzetnicima unutar grupe dj. 065929 . prm.S 062921 - Vrijednosno usklađenje danih dugoročnih depozita inozemnim poduzetnicima unutar grupe

  . prm.S 06293 - Vrijednosno usklađenje danih dugoročnih kaucija poduzetnicima unutar grupe dj. 06593 . prm.S 062930 - Vrijednosno usklađenje danih dugoročnih kaucija domaćim poduzetnicima unutar grupe dj. 06593 . prm.S 062931 - Vrijednosno usklađenje danih dugoročnih kaucija inozemnim poduzetnicima unutar grupe

  . prm.S 06294 - Vrijednosno usklađenje danih dugoročnih kapara, osiguranja i slično poduzetnicima unutar grupe dj. 06594 . prm.S 062940 - Vrijednosno usklađenje danih dugoročnih kapara, osiguranja i slično domaćim poduzetnicima unutar grupe dj. 06594 . prm.S 062941 - Vrijednosno usklađenje danih dugoročnih kapara, osiguranja i slično nozemnim poduzetnicima unutar grupe

  . prm.S 063 - Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom (Pozicija B III 4.)

  dj.0601 . prm.S 0630 - Dionice kod domaćih društava povezanih sudjelujućim interesom

  dj.0603 . prm.S 0631 - Dionice kod inozemnih društava povezanih sudjelujućim interesom

  dj.0605 . prm.S 0632 - Udjeli kod domaćih društava povezanih sudjelujućim interesom

  dj.0607 . prm.S 0633 - Udjeli kod inozemnih društava povezanih sudjelujućim interesom

  . prm.S 0639 - Vrijednosno usklađenje dionica i udjela kod društava povezanih sudjelujućim interesom

  dj.06091 . prm.S 06390 - Vrijednosno usklađenje dionica kod domaćih društava povezanih sudjelujućim interesom dj.06093 . prm.S 06391 - Vrijednosno usklađenje dionica kod inozemnih društava

  19

 • R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

  Ripup-ov povezanih sudjelujućim interesom

  dj.06095 . prm.S 06392 - Vrijednosno usklađenje udjela kod domaćih društava povezanih sudjelujućim interesom dj.06097 . prm.S 06393 - Vrijednosno usklađenje udjela kod inozemnih društava povezanih sudjelujućim interesom

  . prm.S 064 - Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom (Pozicija B III 5.) dj. 0641, dj.0643, dj.0644, dj.0645,

  dj.0646 i dj.0648 . prm.S 0640 - Ulaganja u ostale vrijednosne papire kod domaćih

  društava povezanih sudjelujućim interesom dj. 0642, dj.0643, dj.0644, dj.0645,

  dj.0646 i dj.0648 . prm.S 0641 - Ulaganja u ostale vrijednosne papire kod inozemnih

  društava povezanih sudjelujućim interesom

  . prm.S 0649 - Vrijednosno usklađenje ulaganja u ostale vrijednosne papire kod društava povezanih sudjelujućim interesom dj. 06491, dj.06493, dj.06494, dj.06495, dj.06496 i dj.06498 . prm.S

  06490 - Vrijednosno usklađenje ulaganja u ostale vrijednosne papire kod domaćih društava povezanih sudjelujućim interesom

  dj. 06492, dj.06493, dj.06494, dj.06495, dj.06496 i dj.06498 . prm.S

  06491 - Vrijednosno usklađenje ulaganja u ostale vrijednosne papire kod inozemnih društava povezanih sudjelujućim interesom

  . prm.S 065 - Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom (Pozicija B III 6.)

  . prm.S 0650 - Dani dugoročni zajmovi društvima povezanim sudjelujućim interesom

  dj.0611 . prm.S 06500 - Dani dugoročni zajmovi domaćim društvima povezanim sudjelujućim interesom dj.0613 . prm.S 06501 - Dani dugoročni zajmovi inozemnim društvima povezanim sudjelujućim interesom

  . prm.S 0651 - Dugoročna oročena štednja kod društava povezanih sudjelujućim interesom

  dj. 0651 . prm.S 06510 - Dugoročna oročena štednja kod domaćih društava povezanih sudjelujućim interesom dj. 0651 . prm.S 06511 - Dugoročna oročena štednja kod inozemnih društava povezanih sudjelujućim interesom

  . prm.S 0652 - Dani dugoročni depoziti društvima povezanim sudjelujućim interesom dj. 06529 . prm.S 06520 - Dani dugoročni depoziti domaćim društvima povezanim sudjelujućim interesom dj. 06529 . prm.S 06521 - Dani dugoročni depoziti inozemnim društvima povezanim sudjelujućim interesom

  . prm.S 0653 - Dane dugoročne kaucije društvima povezanim sudjelujućim interesom dj. 0653 . prm.S 06530 - Dane dugoročne kaucije domaćim društvima povezanim sudjelujućim interesom dj. 0653 . prm.S 06531 - Dane dugoročne kaucije inozemnim društvima povezanim sudjelujućim interesom

  . prm.S 0654 - Dane dugoročne kapare, osiguranja i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom

  dj. 0654 . prm.S 06540 - Dane dugoročne kapare, osiguranja i slično domaćim društvima povezanim sudjelujućim interesom dj. 0654 . prm.S 06541 - Dane dugoročne kapare, osiguranja i slično inozemnim društvima povezanim sudjelujućim interesom

  . prm.S 0659 - Vrijednosno usklađenje danih dugoročnih zajmova,

  depozita i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom

  . prm.S 06590 - Vrijednosno usklađenje danih dugoročnih zajmova društvima povezanim sudjelujućim interesom dj.06191 . prm.S 065900 - Vrijednosno usklađenje danih dugoročnih zajmova domaćim

  20

 • R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

  Ripup-ov društvima povezanim sudjelujućim interesom

  dj.06193 . prm.S 065901 - Vrijednosno usklađenje danih dugoročnih zajmova inozemnim društvima povezanim sudjelujućim interesom . prm.S 06591 - Vrijednosno usklađenje dugoročne oročene štednje društvima povezanim sudjelujućim interesom

  dj. 06591 . prm.S 065910 - Vrijednosno usklađenje dugoročne oročene štednje domaćim društvima povezanim sudjelujućim interesom dj. 06591 . prm.S 065911 - Vrijednosno usklađenje dugoročne oročene štednje inozemnim društvima povezanim sudjelujućim interesom

  . prm.S 06592 - Vrijednosno usklađenje danih dugoročnih depozita društvima povezanim sudjelujućim interesom dj. 065929 . prm.S 065920 - Vrijednosno usklađenje danih dugoročnih depozita domaćim društvima povezanim sudjelujućim interesom dj. 065929 . prm.S 065921 - Vrijednosno usklađenje danih dugoročnih depozita inozemnim društvima povezanim sudjelujućim interesom

  . prm.S 06593 - Vrijednosno usklađenje danih dugoročnih kaucija društvima povezanim sudjelujućim interesom dj. 06593 . prm.S 065930 - Vrijednosno usklađenje danih dugoročnih kaucija domaćim društvima povezanim sudjelujućim interesom dj. 06593 . prm.S 065931 - Vrijednosno usklađenje danih dugoročnih kaucija inozemnim društvima povezanim sudjelujućim interesom

  . prm.S 06594 - Vrijednosno usklađenje danih dugoročnih kapara, osiguranja i slično povezanim sudjelujućim interesom dj. 06594 . prm.S 065940 - Vrijednosno usklađenje danih dugoročnih kapara, osiguranja i slično domaćim društvima povezanim sudjelujućim interesom dj. 06594 . prm.S 065941 - Vrijednosno usklađenje danih dugoročnih kapara, osiguranja i slično nozemnim društvima povezanim sudjelujućim interesom

  . prm.S 066 - Ulaganja u vrijednosne papire (Pozicija B III 7.) 0640 . prm.S 0660 - Državne obveznice

  dj. 0641 i dj.0642 . prm.S 0661 - Ostale obveznice 0620 i 0621 . prm.S 0662 - Dionice kod nepovezanih poduzetnika

  dj. 0643 . prm.S 0663 - Certifikati dj. 0644 . prm.S 0664 - Mjenice dj. 0645 . prm.S 0665 - Opcije dj. 0646 . prm.S 0666 - Zadužnice

  0647 . prm.S 0667 - Blagajnički zapisi dj.0648 . prm.S 0668 - Ostali dugoročni vrijednosni papiri

  . prm.S 0669 - Vrijednosno usklađenje ulaganja u vrijednosne papire 06490 . prm.S 06690 - Vrijednosno usklađenje državnih obveznica

  dj. 06491 i dj. 06492 . prm.S 06691 - Vrijednosno usklađenje ostalih obveznica 06290 i 06291 . prm.S 06692 - Vrijednosno usklađenje dionica kod nepovezanih poduzetnika

  dj. 06493 . prm.S 06693 - Vrijednosno usklađenje certifikata dj. 06494 . prm.S 06694 - Vrijednosno usklađenje mjenica dj. 06495 . prm.S 06695 - Vrijednosno usklađenje opcija dj. 06496 . prm.S 06696 - Vrijednosno usklađenje zadužnica

  06497 . prm.S 06697 - Vrijednosno usklađenje blagajničkih zapisa dj. 06498 . prm.S 06699 - Vrijednosno usklađenje ostalih dugoročnih vrijednosnih papira

  . prm.S 067 - Dani zajmovi, depoziti i slično (Pozicija B III 8.) . prm.S 0670 - Dani dugoročni zajmovi . prm.S 06700 - Dani dugoročni zajmovi nepovezanim poduzetnicima

  0630 . prm.S 067000 - Dani dugoročni zajmovi domaćim nepovezanim poduzetnicima 0631 . prm.S 067001 - Dani dugoročni zajmovi inozemnim nepovezanim poduzetnicima

  . prm.S 06701 - Dani dugoročni zajmovi ostalim osobama 06500 . prm.S 067010 - Dani dugoročni zajmovi bankama u zemlji

  21

 • R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

  Ripup-ov 06501 . prm.S 067011 - Dani dugoročni zajmovi bankama u inozemstvu 06502 . prm.S 067012 - Dani dugoročni zajmovi fizičkim osobama u zemlji 06503 . prm.S 067013 - Dani dugoročni zajmovi fizičkim osobama u inozemstvu 06504 . prm.S 067014 - Dani dugoročni zajmovi ostalim nepovezanim poduzetnicima u zemlji 06505 . prm.S 067019 - Dani dugoročni zajmovi ostalim nepovezanim poduzetnicima u inozemstvu

  dj.0651 . prm.S 0671 - Dugotrajna oročena štednja . prm.S 0672 - Dani dugoročni depoziti

  06520 . prm.S 06720 - Dani dugoročni depoziti u bankama 06521 . prm.S 06721 - Dani dugoročni depoziti kod osiguravajućih društava 06522 . prm.S 06722 - Dani dugoročni depoziti kod carine 06523 . prm.S 06723 - Dani dugoročni depoziti kod sudova

  dj.06529 . prm.S 06729 - Ostali dani dugoročni depoziti dj. 0653 . prm.S 0673 - Dane dugotrajne kaucije dj. 0654 . prm.S 0674 - Dane kapare, osiguranja i slično

  . prm.S 0679 - Vrijednosno usklađenje danih dugoročnih zajmova, depozita i slično . prm.S 06790 - Vrijednosno usklađenje danih dugoročnih zajmova

  06390 . prm.S 067900 - Vrijednosno usklađenje danih dugoročnih zajmova domaćim nepovezanim poduzetnicima 06391 . prm.S 067901 - Vrijednosno usklađenje danih dugoročnih zajmova inozemnim nepovezanim poduzetnicima

  065900 . prm.S 067902 - Vrijednosno usklađenje danih dugoročnih zajmova bankama u zemlji 065901 . prm.S 067903 - Vrijednosno usklađenje danih dugoročnih zajmova banakama u inozemstvu 065902 . prm.S 067904 - Vrijednosno usklađenje danih dugoročnih zajmova fizičkim osobama u zemlji 065903 . prm.S 067905 - Vrijednosno usklađenje danih dugoročnih zajmova fizičkim osobama u inozemstvu 065904 . prm.S 067906 - Vrijednosno usklađenje danih dugoročnih zajmova ostalim nepovezanim poduzetnicima u zemlji 065905 . prm.S 067907 - Vrijednosno usklađenje danih dugoročnih zajmova ostalim nepovezanim poduzetnicima u inozemstvu

  dj.06591 . prm.S 06791 - Vrijednosno usklađenje dugoročne oročene štednje . prm.S 06792 - Vrijednosno usklađenje danih dugoročnih depozita

  065920 . prm.S 067920 - Vrijednosno usklađenje danih dugoročnih depozita u bankama 065921 . prm.S 067921 - Vrijednosno usklađenje danih dugoročnih depozita kod osiguravajućih društava 065922 . prm.S 067922 - Vrijednosno usklađenje danih dugoročnih depozita kod carine 065923 . prm.S 067923 - Vrijednosno usklađenje danih dugoročnih depozita kod sudova

  dj.065929 . prm.S 067929 - Vrijednosno usklađenje ostalih danih dugoročnih depozita dj.06593 . prm.S 06793 - Vrijednosno usklađenje danih dugoročnih kaucija dj.06594 . prm.S 06794 - Vrijednosno usklađenje danih kapara, osiguranja i slično

  . prm.S 068 - Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela (Pozicija B III 9.) 0670 . prm.S 0680 - Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela

  0679 . prm.S 0689 - Vrijednosno usklađenje ostalih ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela . prm.S 069 - Ostala dugotrajna financijska imovina (Pozicija B III 10.)

  0690 . prm.S 0690 - Ulaganja u zajedničke projekte . prm.S 0691 - Ostala dugotrajna financijska imovina

  0622 . prm.S 06910 - Udjeli kod domaćih nepovezanih poduzetnika 0623 . prm.S 06911 - Udjeli kod inozemnih nepovezanih poduzetnika 0691 . prm.S 06919 - Ostala dugotrajna financijska imovina

  22

 • R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

  Ripup-ov . prm.S 0699 - Vrijednosno usklađenje ostale dugotrajne financijske imovine

  06990 . prm.S 06990 - Vrijednosno usklađenje ulaganja u zajedničke projekte . prm.S 06991 - Vrijednosno usklađenje ostale dugotrajne financijske imovine

  06292 . prm.S 069910 - Vrijednosno usklađenje udjela kod domaćih nepovezanih poduzetnika 06293 . prm.S 069911 - Vrijednosno usklađenje udjela kod inozemnih nepovezanih poduzetnika 06991 . prm.S 069919 - Vrijednosno usklađenje ostale dugotrajne financijske imovine

  07 - Dugotrajna potraživanja (Pozicija B IV)

  . prm.S 070 - Potraživanja od poduzetnika unutar grupe za isporučene robe i usluge (Pozicija B IV 1.) 0700 i dj.0702

  . prm.S 0700 - Potraživanja od poduzetnika unutar grupe u zemlji od prodaje proizvoda, roba i usluga 0701 i dj.0703

  . prm.S 0701 - Potraživanja od poduzetnika unutar grupe u inozemstvu od prodaje proizvoda, roba i usluga 07090 i dj.07092

  . prm.S 0706 - Vrijednosno usklađenje potraživanja od poduzetnika unutar grupe u zemlji od prodaje proizvoda, roba i usluga 07091 i dj.07093

  . prm.S 0707 - Vrijednosno usklađenje potraživanja od poduzetnika

  unutar grupe u inozemstvu od prodaje proizvoda, roba i usluga

  . prm.S 071 - Ostala potraživanja od poduzetnika unutar grupe (Pozicija B IV 1.) 0704 i dj.0706 . prm.S 0710 - Ostala potraživanja od poduzetnika unutar grupe u zemlji 0705 i dj.0707

  . prm.S 0711 - Ostala potraživanja od poduzetnika unutar grupe u inozemstvu 07094 i dj.07096

  . prm.S 0716 - Vrijednosno usklađenje ostalih potraživanja od poduzetnika unutar grupe u zemlji 07095 i dj.07097

  . prm.S 0717 - Vrijednosno usklađenje ostalih potraživanja od poduzetnika unutar grupe u inozemstvu

  . prm.S 072 - Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom za isporučene robe i usluge (Pozicija B IV 2.) dj.0702

  . prm.S 0720 - Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom u zemlji od prodaje proizvoda, roba i usluga dj.0703

  . prm.S 0721 - Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim

  interesom u inozemstvu od prodaje proizvoda, roba i usluga

  dj.07092

  . prm.S 0726 - Vrijednosno usklađenje potraživanja od društava

  povezanih sudjelujućim interesom u zemlji od prodaje proizvoda, roba i usluga

  dj.07093 . prm.S

  0727 - Vrijednosno usklađenje potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom u inozemstvu od prodaje proizvoda, roba i usluga

  . prm.S 073 - Ostala potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom (Pozicija B IV 2.) dj.0706

  . prm.S 0730 - Ostala potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom grupe u zemlji dj.0707

  . prm.S 0731 - Ostala potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom u inozemstvu

  23

 • R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

  Ripup-ov dj.07096

  . prm.S 0736 - Vrijednosno usklađenje ostalih potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom u zemlji dj.07097

  . prm.S 0737 - Vrijednosno usklađenje ostalih potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom u inozemstvu

  . prm.S 074 - Potraživanja po osnovi obročne prodaje (Pozicija B IV 3.) 0710

  . prm.S 0740 - Dugotrajna potraživanja s temelja prodaje na robni kredit u zemlji 0711

  . prm.S 0741 - Dugotrajna potraživanja s temelja prodaje na robni kredit u inozemstvu 0712

  . prm.S 0742 - Dugotrajna potraživanja za prodane usluge na kredit u zemlji 0713

  . prm.S 0743 - Dugotrajna potraživanja za prodane usluge na kredit u inozemstvu 0714 . prm.S 0744 - Dugotrajna potraživanja za prodaju u financijskom lizingu 0715 . prm.S 0745 - Dugotrajna potraživanja za prodaju na potrošački kredit 0718 . prm.S 0748 - Ostala dugotrajna potraživanja iz prodaje na kredit

  . prm.S 0749 - Vrijednosno usklađenje dugotrajnih potraživanja po osnovi prodaje na kredit 07190 . prm.S 07490 - Vrijednosno usklađenje dugotrajnih potraživanja s temelja prodaje na robni kredit u zemlji 07191 . prm.S 07491 - Vrijednosno usklađenje dugotrajnih potraživanja s temelja prodaje na robni kredit u inozemstvu 07192 . prm.S 07492 - Vrijednosno usklađenje dugotrajnih potraživanja za prodane usluge na kredit u zemlji 07193 . prm.S 07493 - Vrijednosno usklađenje dugotrajnih potraživanja za prodane usluge na kredit u inozemstvu 07194 . prm.S 07494 - Vrijednosno usklađenje dugotrajnih potraživanja za prodaju u financijskom lizingu 07195 . prm.S 07495 - Vrijednosno usklađenje dugotrajnih potraživanja za prodaju na potrošački kredit 07198 . prm.S 07498 - Vrijednosno usklađenje ostalih dugotrajnih potraživanja iz prodaje na kredit

  . prm.S 075 - Ostala potraživanja (Pozicija B IV 4.) 0720

  . prm.S 0750 - Dugotrajna potraživanja za prodana potraživanja (faktoring) 0721 . prm.S 0751 - Dugotrajna potraživanja za jamčevine 0722 . prm.S 0752 - Dugotrajna potraživanja od zaposlenika (radnika) 0728 . prm.S 0758 - Ostala dugotrajna potraživanja

  . prm.S 0759 - Vrijednosno usklađenje ostalih dugotrajnih potraživanja 07290 . prm.S 07590 - Vrijednosno usklađenje dugotrajnih potraživanja za prodana potraživanja (faktoring) 07291 . prm.S 07591 - Vrijednosno usklađenje dugotrajnih potraživanja za jamčevine 07292 . prm.S 07592 - Vrijednosno usklađenje dugotrajnih potraživanja od zaposlenika (radnika) 07298 . prm.S 07598 - Vrijednosno usklađenje ostalih dugotrajnih potraživanja

  08 - Odgođena porezna imovina (Pozicija B V)

  080 - Odgođena porezna imovina zbog privremeno porezno nepriznatih privremenih razlika (Pozicija B V) 0800 - Odgođena porezna imovina zbog privremeno porezno

  24

 • R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

  Ripup-ov nepriznatih vrijednosnih usklađivanja zaliha

  0801 - Odgođena porezna imovina zbog privremeno porezno nepriznatih vrijednosnih usklađivanja potraživanja

  0802 - Odgođena porezna imovina zbog privremeno porezno

  nepriznatih vrijednosnih usklađivanja dionica i ostale financijske imovine

  0803 - Odgođena porezna imovina zbog privremeno porezno nepriznatih rezerviranja za troškove i rizike

  0804 - Odgođena porezna imovina zbog privremeno porezno nepriznatih odgođenih prihoda

  0805 - Odgođena porezna imovina zbog privremeno porezno nepriznate amortizacije

  0806 - Odgođena porezna imovina zbog privremeno porezno nepriznatih ostalih rashoda

  0809 - Odgođena porezna imovina zbog privremeno porezno nepriznatih ostalih odbitnih privremenih razlika

  081 - Odgođena porezna imovina zbog neiskorištenih poreznih gubitaka (Pozicija B V)

  082 - Odgođena porezna imovina zbog neiskorištenih poreznih olakšica (Pozicija B V)

  083 - Odgođena porezna imovina kod promjena

  računovodstvenih politika i ispravaka temeljnih pogrešaka (Pozicija B V)

  089 - Ostala odgođena porezna imovina (Pozicija B V)

  Razred 1

  Kratkotrajna (kratkoročna) imovina - novac u banci i blagajni, kratkotrajna potraživanja, kratkotrajna financijska

  imovina, plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda

  10 - Novac u banci i blagajni (Pozicija C IV)

  100 - Transakcijski računi (žiro - računi i tekući računi) (Pozicija C IV)

  1000 - Žiro-račun za redovno poslovanje (analitika prema bankama)

  1001 - Žiro-računi poslovnih jedinica ili organizacijskih dijelova poduzetnika 1002 - Žiro-računi za posebne namjene 1003 - Tekući računi (analitika prema bankama) 1009 - Žiro-račun - prijelazni konto 10090 - Prijelazni račun za podignutu gotovinu 10091 - Prijelazni račun za položenu gotovinu 10092 - Prijelazni račun za naplate iz inozemstva 10093 - Prijelazni račun za plaćanja u inozemstvo

  101 - Računi izdvojenih novčanih sredstava i akreditivi (Pozicija C IV)

  25

 • R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

  Ripup-ov 1010 - Izdvojeni novac za investicije 1011 - Otvoreni akreditivi 1012 - Izdvojeni novac za isplatu čekova 1019 - Izdvojeni novac za ostale namjene 102 - Blagajna (Pozicija C IV) 1020 - Glavna blagajna 1021 - Porto - blagajna (poštanske vrijednosnice) 1022 - Blagajna ostalih vrijednosnica 1023 - Blagajna prodavaonica 1024 - Blagajna poslovnih jedinica poduzetnika 1025 - Blagajna mjenjačnice 1026 - Blagajna servisa 1027 - Blagajna recepcije (šanka) 1028 - Blagajna za ostale potrebe 1029 - Blagajna - prijelazni konto 103 - Devizni račun (Pozicija C IV) 1030 - Devizni račun u domaćoj banci 1031 - Devizni račun u inozemnoj banci 1032 - Devizni račun carinskih skladišta 1033 - Devizni račun poslovne jedinice u inozemstvu 1034 - Devizni račun za ulog strane osobe 1035 - Nerezidentni račun u inozemnoj banci 1036 - Devizni račun - investicijski radovi u inozemstvu

  1037 - Devizni račun - dugoročna proizvodna kooperacija, osiguranje, agencijski poslovi 1038 - Ostali devizni računi 1039 - Devizni račun - prijelazni konto 104 - Devizni akreditivi (Pozicija C IV) 1040 - Devizni akreditivi u domaćim bankama 1041 - Devizni akreditivi u inozemnim bankama 105 - Devizna blagajna (Pozicija C IV) 1050 - Glavna devizna blagajna 1051 - Devizna blagajna poslovnih jedinica 1052 - Devizna blagajna mjenjačnica 1053 - Devizna blagajna za službena putovanja u inozemstvo 1054 - Devizna blagajna za troškove prijevoza robe u inozemstvo 1058 - Devizna blagajna za ostale isplate 1059 - Devizna blagajna - prijelazni konto 109 - Ostala novčana sredstva (Pozicija C IV) 1090 - Račun priljeva s temelja izvoza

  1091 - Novac uplaćen za kupnju deviza za plaćanja obveza prema inozemstvu i sl. 1092 - Neisplaćene plaće - polozi

  26

 • R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

  Ripup-ov 1093 - Sudski polozi 1093 - Račun zajedničkog pothvata - prolazni račun 1099 - Ostala novčana sredstva

  11 - Ulaganja u (kratkotrajne) vrijednosne papire (Pozicija C. III. 7.)

  . prm.S 110 - Čekovi (Pozicija C. III. 7.) dj.1100 . prm.S 1100 - Čekovi u kunama dj.1101 . prm.S 1101 - Čekovi u kunama predani na naplatu dj.1102 . prm.S 1102 - Čekovi devizni dj.1103 . prm.S 1103 - Čekovi devizni predani na naplatu dj.1104 . prm.S 1104 - Čekovi građana dj.1105 . prm.S 1105 - Čekovi građana predani na naplatu dj.1109 . prm.S 1109 - Protestirani čekovi

  . prm.S 111 - Mjenice (Pozicija C. III. 7.) dj.1110 . prm.S 1110 - Mjenice stečene za naplatu potraživanja

  . prm.S 1111 - Mjenice stečene eskontom dj.11110 . prm.S 11110 - Nominalna vrijednost mjenice dj.11111 . prm.S 11111 - Eskont (kamate) dj.1112 . prm.S 1112 - Mjenice poslane na naplatu dj.1113 . prm.S 1113 - Protestirane mjenice dj.1114 . prm.S 1114 - Utužene mjenice dj.1115 . prm.S 1115 - Mjenica dana na eskontiranje

  . prm.S 112 - Zadužnice (Pozicija C. III. 7.) dj.1120 . prm.S 1120 - Primljene zadužnice dj.1121 . prm.S 1121 - Zadužnice poslane na naplatu

  . prm.S 113 - Obveznice (Pozicija C. III. 7.) dj.1130 . prm.S 1130 - Obveznice (stečene) od izdavatelja u kunama dj.1131 . prm.S 1131 - Obveznice (stečene) od izdavatelja u devizama dj.1132 . prm.S 1132 - Obveznice (stečene) eskontom u kunama dj.1133 . prm.S 1133 - Obveznice (stečene) eskontom u devizama

  . prm.S 114 - Komercijalni zapisi (Pozicija C. III. 7.) dj.1140 . prm.S 1140 - Komercijalni zapisi u kunama dj.1141 . prm.S 1141 - Komercijalni zapisi u devizama

  . prm.S 115 - Blagajnički zapisi (Pozicija C. III. 7.) dj.1150 . prm.S 1150 - Blagajnički zapisi u kunama dj.1151 . prm.S 1151 - Blagajnički zapisi u devizama

  . prm.S 116 - Dionice (Pozicija C. III. 7.) 1520 . prm.S 1160 - Dionice kod nepovezanih poduzetnika u zemlji 1521 . prm.S 1161 - Dionice kod nepovezanih poduzetnika u inozemstvu

  dj.118 . prm.S 118 - Ostali kratkotrajni vrijednosni papiri (Pozicija C. III. 7.)

  . prm.S 119 - Vrijednosno usklađenje kratkotrajnih vrijednosnih papira (Pozicija C. III. 7.)

  27

 • R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

  Ripup-ov . prm.S 1190 - Vrijednosno usklađenje čekova

  dj.11900 . prm.S 11900 - Vrijednosno usklađenje čekova u kunama dj.11901 . prm.S 11901 - Vrijednosno usklađenje čekova u kunama predani na naplatu dj.11902 . prm.S 11902 - Vrijednosno usklađenje čekova u devizama dj.11903 . prm.S 11903 - Vrijednosno usklađenje čekova u devizama predani na naplatu dj.11904 . prm.S 11904 - Vrijednosno usklađenje čekova građana dj.11905 . prm.S 11905 - Vrijednosno usklađenje čekova građana predani na naplatu dj.11909 . prm.S 11909 - Vrijednosno usklađenje protestiranih čekova

  . prm.S 1191 - Vrijednosno usklađenje mjenica

  dj.11910 . prm.S 11910 - Vrijednosno usklađenje mjenica stečenih za naplatu potraživanja dj.11911 . prm.S 11911 - Vrijednosno usklađenje mjenica stečenih eskontom dj.11912 . prm.S 11912 - Vrijednosno usklađenje mjenica poslanih na naplatu dj.11913 . prm.S 11913 - Vrijednosno usklađenje protestiranih mjenica dj.11914 . prm.S 11914 - Vrijednosno usklađenje utuženih mjenica dj.11915 . prm.S 11915 - Vrijednosno usklađenje mjenica danih na eskontiranje

  . prm.S 1192 - Vrijednosno usklađenje zadužnica dj.11920 . prm.S 11920 - Vrijednosno usklađenje primljenih zadužnica dj.11921 . prm.S 11921 - Vrijednosno usklađenje zadužnica poslanih na naplatu

  . prm.S 1193 - Vrijednosno usklađenje obveznica

  dj.11930 . prm.S 11930 - Vrijednosno usklađenje obveznica (stečenih) od izdavatelja u kunama dj.11931 . prm.S 11931 - Vrijednosno usklađenje obveznica (stečenih) od izdavatelja u devizama dj.11932 . prm.S 11932 - Vrijednosno usklađenje obveznica (stečenih) eskontom u kunama dj.11933 . prm.S 11933 - Vrijednosno usklađenje obveznica (stečenih) eskontom u devizama

  . prm.S 1194 - Vrijednosno usklađenje komercijalnih zapisa dj.11940 . prm.S 11940 - Vrijednosno usklađenje komercijalnih zapisa u kunama dj.11941 . prm.S 11941 - Vrijednosno usklađenje komercijalnih zapisa u devizama

  . prm.S 1195 - Vrijednosno usklađenje blagajničkih zapisa dj.11950 . prm.S 11950 - Vrijednosno usklađenje blagajničkih zapisa u kunama dj.11951 . prm.S 11951 - Vrijednosno usklađenje blagajničkih zapisa u devizama

  . prm.S 1196 - Vrijednosno usklađenje dionica

  15290 . prm.S 11960 - Vrijednosno usklađenje dionica kod nepovezanih poduzetnika u zemlji 15291 . prm.S 11961 - Vrijednosno usklađenje dionica kod nepovezanih poduzetnika u inozemstvu

  . prm.S 1198 - Vrijednosno usklađenje ostalih kratkotrajnih vrijednosnih papira

  . pBIL 12 - Potraživanja od kupaca (Pozicija C.II.3.) . pBIL 120 - Potraživanja od kupaca u zemlji (Pozicija C II 3.)

  dj.140 . prm.S 1200 - Potraživanja od kupaca u zemlji od prodaje proizvoda, roba i usluga dj.140

  . prm.S 1201 - Potraživanja od kupaca u zemlji za dugotrajnu imovinu, materijal, otpatke i sl. dj.141

  . prm.S 1202 - Potraživanja od kupaca u zemlji (građana) za potrošački kredit dj.141

  . prm.S 1203 - Potraživanja od kupaca u zemlji (građana) za obročnu otplatu

  28

 • R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

  Ripup-ov . pBIL 121 - Potraživanja od kupaca u inozemstvu (Pozicija C II 3.)

  1210 - Potraživanja od kupaca u inozemstvu od prodaje proizvoda, roba i usluga

  1211 - Potraživanja od kupaca u inozemstvu za dugotrajnu imovinu, materijal, otpatke i sl. . pBIL 122 - Potraživanja od izvoznika (Pozicija C II 3.)

  . pBIL 123 - Potraživanja s temelja uvoza za tuđi račun (Pozicija C II 3.)

  . pBIL 124 - Potraživanja od komisijske i konsignacijske prodaje (Pozicija C II 3.) 1240 - Potraživanja za robu danu u komisiju 1241 - Potraživanja za robu danu u konsignaciju

  . pBIL 125 - Potraživanja za prodaju na kreditne kartice (Pozicija C II 3.)

  1250 - Potraživanja od izdavatelja za prodaju na American Express 1251 - Potraživanja od izdavatelja za prodaju na Diners Club 1252 - Potraživanja od izdavatelja za prodaju na Visa Card

  1253 - Potraživanja od izdavatelja za prodaju na Eurocard Mastercard 1254 - Potraživanja za prodaje na Visa Electron 1255 - Potraživanja za prodaje na Maestro (card) 1259 - Potraživanja za prodaje na ostale kartice

  . pBIL 126 - Potraživanja za prodana potraživanja, vrijednosne papire, dionice i udjele (Pozicija C II 3.)

  . pBIL 127 - Ostala potraživanja od kupaca (Pozicija C II 3.)

  . pBIL 129 - Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca (Pozicija C II 3.)

  1290 - Vrijednosno usklađenje dospjelih a nenaplaćenih potraživanja od kupaca u zemlji

  12900 - Vrijednosno usklađenje po isteku 120 dana od dospijeća (neoporezivo) 12901 - Vrijednosno usklađenje po ovrsi, tužbi (neoporezivo)

  12902 - Vrijednosno usklađenje po nagodbi s dužnikom u

  predstečajnom ili stečajnom postupku, po nagodbi u arbitražnom postupku i po prijavi u stečajnom postupku (neoporezivo)

  12903 - Vrijednosno usklađenje po prosudbi o naplativosti (oporezivo) 12909 - Vrijednosno usklađenje ostalih potraživanja od kupaca

  1291 - Vrijednosno usklađenje dospjelih a nenaplaćenih potraživanja od kupaca u inozemstvu

  12910 - Vrijednosno usklađenje po isteku 120 dana od dospijeća (neoporezivo) 12911 - Vrijednosno usklađenje po ovrsi, tužbi (neoporezivo)

  12912 - Vrijednosno usklađenje po nagodbi s dužnikom u

  predstečajnom ili stečajnom postupku, po nagodbi u arbitražnom postupku i po prijavi u stečajnom postupku (neoporezivo)

  12913 - Vrijednosno usklađenje po prosudbi o naplativosti (oporezivo)

  29

 • R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

  Ripup-ov 1292 - Vrijednosno usklađenje potraživanja od izvoznika 12920 - Vrijednosno usklađenje po isteku 120 dana (neoporezivo) 12921 - Vrijednosno usklađenje po ovrsi, tužbi (neoporezivo)

  12922 - Vrijednosno usklađenje po nagodbi s dužnikom u

  predstečajnom ili stečajnom postupku, po nagodbi u arbitražnom postupku i po prijavi u stečajnom postupku (neoporezivo)

  12923 - Vrijednosno usklađenje po prosudbi o naplativosti (oporezivo) 12929 - Vrijednosno usklađenje ostalih potraživanja

  1293 - Vrijednosno usklađenje potraživanja s temelja uvoza za tuđi račun 12930 - Vrijednosno usklađenje po isteku 120 dana (neoporezivo) 12931 - Vrijednosno usklađenje po ovrsi, tužbi (neoporezivo)

  12932 - Vrijednosno usklađenje po nagodbi s dužnikom u

  predstečajnom ili stečajnom postupku, po nagodbi u arbitražnom postupku i po prijavi u stečajnom postupku (neoporezivo)

  12933 - Vrijednosno usklađenje po prosudbi o naplativosti (oporezivo) 12939 - Vrijednosno usklađenje ostalih potraživanja 1294 - Vrijednosno usklađenje potraživanja od komisijske prodaje 12940 - Vrijednosno usklađenje po isteku 120 dana (neoporezivo) 12941 - Vrijednosno usklađenje po ovrsi, tužbi (neoporezivo)

  12942 - Vrijednosno usklađenje po nagodbi s dužnikom u

  predstečajnom ili stečajnom postupku, po nagodbi u arbitražnom postupku i po prijavi u stečajnom postupku (neoporezivo)

  12943 - Vrijednosno usklađenje po prosudbi o naplativosti (oporezivo)

  1295 - Vrijednosno usklađenje potraživanja od konsignacijske prodaje 12940 - Vrijednosno usklađenje po isteku 120 dana (neoporezivo) 12941 - Vrijednosno usklađenje po ovrsi, tužbi (neoporezivo)

  12942 - Vrijednosno usklađenje po nagodbi s dužnikom u

  predstečajnom ili stečajnom postupku, po nagodbi u arbitražnom postupku i po prijavi u stečajnom postupku (neoporezivo)

  12943 - Vrijednosno usklađenje po prosudbi o naplativosti (oporezivo)

  1296 - Vrijednosno usklađenje potraživanja za prodaju na kreditne kartice 12940 - Vrijednosno usklađenje po isteku 120 dana (neoporezivo) 12941 - Vrijednosno usklađenje po ovrsi, tužbi (neoporezivo)

  12942 - Vrijednosno usklađenje po nagodbi s dužnikom u

  predstečajnom ili stečajnom postupku, po nagodbi u arbitražnom postupku i po prijavi u stečajnom postupku (neoporezivo)

  12943 - Vrijednosno usklađenje po prosudbi o naplativosti (oporezivo)

  1297 - Vrijednosno usklađenje potraživanja za prodana potraživanja, vrijednosne papire, dionice i udjele 12940 - Vrijednosno usklađenje po isteku 120 dana (neoporezivo) 12941 - Vrijednosno usklađenje po ovrsi, tužbi (neoporezivo)

  12942 - Vrijednosno usklađenje po nagodbi s dužnikom u

  predstečajnom ili stečajnom postupku, po nagodbi u arbitražnom postupku i po prijavi u stečajnom postupku (neoporezivo)

  12943 - Vrijednosno usklađenje po prosu