Click here to load reader

Rimska Ljubljana

 • View
  239

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of Rimska Ljubljana

 • EMONA nasl 10x21 2/28/13 12:57 PM Page 1

  Composite

  C M Y CM MY CY CMY K

 • 1

  LegendaLegend

  Glavne toke ogleda Main stops on the tour

  Rimski ostanki ob poti Roman remains along the way

  Ostale zanimive lokacije Other points of interest

  1 Kongresni trg Kongresni trg square2 Kip Emonca / The

  Emonan statue

  3 iEmona (maketa in virtualna rekonstrukcija Emone) / iEmona (model and virtual tour of Emona)

  4 Severna emonska vrataNorthern town gate of Emona

  5 Rimski vodnjak / Roman well

  6 Obrambni stolp Defensive tower

  7 Mestni muzej Ljubljana City Museum of Ljubljana8 Nagrobnik druine

  Kancijev / Tombstone of the Cantii

  9 Arheoloki park Emonska hia / Emona House Archaeological Park

  10 Rimski zid na Mirju Roman wall in Mirje11 Kloaka / Cloaca

  12 Forum / Forum

  13 Arheoloki park Zgodnjekransko sredie / Early Christian Centre Archaeological Park

  14 Narodni muzej Slovenije/ National Museum of Slovenia

  15 Galerija Jakopi Jakopi Gallery

  16 Dolniarjev lapidarij Dolniar Lapidarium

  17Turistini informacijski center / Tourist Information Centre

 • 2 3

  Kazalo Index5 Va ogled Emone 5 Your Tour of Emona

  7 Koristne informacije za nartovanje ogleda 9 Useful Information for Planning Your Tour

  10 Kratka zgodovina Emone 11 A Short History of Emona

  13 ivljenje v Emoni 14 Life in Emona17 Ogled Emone 17 Emona Tour

  29 e bi radi videli in izvedeli e ve 31 See and Learn More

  www.visitljubljana.com

  Fotografija na naslovnici: Kopija pozlaenega bronastega kipa Emonca v parku Zvezda na Kongresnem trgu. Originalni kip hrani Narodni muzej Slovenije. / Cover Photo: A replica of the gilded bronze statue of an Emonan citizen in the Kongresni trg squares Zvezda Park. The original is kept at the National Museum of Slovenia.Fotografija na levi: Rimski zid na Mirju / The photo on the right: Roman wall in Mirje Izdajatelj: Turizem Ljubljana / Publisher: Ljubljana Tourism, Krekov trg 10, SI-1000 Ljubljana, Slovenia, T: +386 (0)1 306 45 83, F: +386 (0)1 306 45 94, E: [email protected], W: www.visitljubljana.com Besedilo: Dr. Bernarda upanek / Text by: Bernarda upanek PhDFotografije: / Photos by: Sao Habi, Matev Paternoster, Aljoa Rebolj, Dunja Wedam, dokumentacija MGML/MGML archives Redakcija besedila in prevod / Content editing and translation: Patricija FajonPostavitev in priprava za tisk / Typesetting and prepress: Studio DTS Tisk / Printed by: Collegium Graphicum d.o.o.Naklada: 3.000 izvodov / Print run: 3.000 copies Ljubljana, april 2013 / Ljubljana, April 2013

 • 4 5

  Doiv

  ite Em

  ono!

  Expe

  rienc

  e Emo

  na!

 • 6 7

  Va ogled EmoneTa vodi vam ponuja prilonost, da med uro do dve dolgim sprehodom po mirnen in prijetnem jugozahodnem delu mestnega sredia Ljubljane spoznate, kakno je bilo ivljenje v majhnem, a za rimski imperij strateko pomembnem mestecu Emona, ki je bilo na tem mestu zgrajeno pred dvema tisoletjema.

  Med sprehodom si poleg niza drobnih rimskih ostankov, vtkanih v kasnejo arhitekturo mesta, lahko ogledate eno daljih ohranjenih rimskih mestnih obzidij severno od Apeninskega polotoka, dva arheoloka parka, ki osvetljujeta ivljenje in kulturo bivanja emonskih Rimljanov, od pomladi leta 2014 do pomladi leta 2015 pa tudi atraktivno razstavo o Emoni in njenem mestu znotraj rimskega imperija, ki jo ob dvatisoi obletnici nastanka Emone pripravlja Mestni muzej Ljubljana, ki v svojih kletnih prostorih stalno razstavlja tudi prav tam najdene ostanke rimskega mesta.

  Ob novici, da se blia, se je vdana Emona brez oklevanja vsula skozi odpahnjena mestna vrata in ti pritekla nasproti ... Nasproti so ti le trume plesalcev; vse je odmevalo od petja in kastanjet. Kaj bi omenjal slavnostni shod svobodnega plemstva pred obzidjem? Mestne oete, sijajne v svojih belih oblailih? Duhovnike, astitljive v uradnem krlatu? ... Pa mestna vrata, ovenana s kitami zelenja? Ceste, valujoe od preprog, in dan, e svetleji zaradi priganih bakel?

  Dobrodoli v Emoni!

  Odlomek iz hvalnice cesarju Teodoziju I, prebrane pred senatom v Rimu leta 389, v letu po cesarjevem obisku Emone (prev. Nada Groelj).

  Your Tour of EmonaThis guide offers you an opportunity to learn, during a one to two-hour stroll through the pleasant and peaceful south-western part of Ljubljana city centre, what life was like in the Roman Empires small yet strategically important city of Emona, which was built there two thousand years ago.

  During the stroll, which takes you past an array of fragmentary Roman remains woven into the citys architectural fabric of a later date, you can see one of the longer Roman city walls preserved north of the Italian Peninsula, visit two archaeological parks offering an insight into the daily life and quality of living of the Romans in Emona, and, from spring 2014 to spring 2015, view an attractive exhibition on Emona and its place within the Roman Empire set up in celebration of the 2000th anniversary of the foundation of Emona by the City Museum of Ljubljana, whose basement permanent exhibition rooms house several remains of the Roman city found right there, beneath the museum building.

  On the news of your approach, your loyal Emona poured, without ado, through the unbolted city gate and ran to meet you halfway ... There were swarms of dancers running across to you, the air reverberating with singing and castanet rattle. ... Not to mention the festive assembly of the free nobility in front of the city wall. The city fathers magnificent in their white garments. Venerable priests dressed in official purple. ... The city gate festooned with garlands of greenery, roads rippled with carpets, and the day made even brighter by fire-lit torches.

  Welcome to Emona!

  An excerpt from the ode to the emperor Theodosius I read to the Roman Senate in 389, within the year following the emperors visit to Emona (translated from Nada Groeljs Slovenian translation).

  Rimska aa iz mozainega stekla, iz zbirke MGML / Roman mosaic-glass goblet, kept at the MGML

  Ostanki sobe s hipokavstom, talnim mozaikom in stensko fresko v Arheolokem parku Emonska hia / The remains of a room with a hypocaust, floor mosaic and fresco at the Emona House Archaeological Park

 • 8 9

  Useful Information for Planning Your Tour

  The tour takes you through a peaceful, green part of Ljubljana, just a few minutes walk from the medieval urban core at the foot of the castle hill. It offers an opportunity for a nice leisurely walk, suitable also for families with small children. All the main points of interest, listed below, as well as the fragmentary remains of Roman history that you will pass on your way between the major attractions, are accessible to wheelchair and pushchair users.

  1 |Kongresni trg squareThe iEmona information point, located in a corridor of the Kongresni trg squares underground parking garage, where you can see a model of Emona and take a virtual tour of its urban development, is open daily from 9 a.m. to 9 p.m., from May till October to 10 p.m. The squares other Roman attractions can be viewed at any time.

  7 |City Museum of LjubljanaGosposka ulica 15, www.mgml.siThe museum is open Tuesday to Sunday from 10 a.m. to 6 p.m., Thursday to 9 p.m. The museum ticket also entitles you to admission to the two archaeological parks included in this tour.

  9 |Emona House Archaeological ParkMirje 4, www.mgml.siThe park is open for viewing daily from 10 a.m. to 6 p.m. To enter, you need a ticket to the City Museum of Ljubljana, available also from the citys Tourist Information Centres. The park has toilet facilities. During winter time, the more sensitive archaeological remains are covered for protection.

  10 |Roman wall in MirjeThe Roman wall area in the Mirje quarter of Ljubljana is a public park, so the wall and the Roman remains next to it can be viewed free of charge at any time.

  13 |Early Christian Centre Archaeological ParkErjaveva cesta 18, www.mgml.siThe park is open for viewing daily from 10 a.m. to 6 p.m. To enter, you need a ticket to the City Museum of Ljubljana, available also from the citys Tourist Information Centres. The park has toilet facilities. During winter time, the more sensitive archaeological remains are covered for protection.

  17 |Tourist Information Centre in the Stritarjeva ulica streetTelephone: +386 (0)1 306 12 15. Fax: +386 (0)1 306 12 04. Email: [email protected] Website: www.visitljubljana.com.If you would prefer to take a guided rather than a self-guided tour of the most famous remains of Emona, visit Ljubljanas central Tourist Information Centre, where you can book a torch-lit evening

  Koristne informacije za nartovanje ogleda

  Ogled vodi po mirnem, zelenem delu Ljubljane, le nekaj minut hoda od srednjevekega mestnega jedra pod grajskim griem. Ponuja prilonost za prijeten in lagoden sprehod, primeren tudi za druine z majhnimi otroki. Do vseh glavnih tok ogleda, navedenih spodaj, pa tudi do drobnih ostankov rimske zgodovine, mimo katerih se boste sprehodili na poti med glavnimi znamenitostmi, je mogoe dostopati z otrokimi in invalidskimi voziki.

  1 |Kongresni trg Informacijska toka Emone (iEmona) v hodniku podzemne garae Kongresni trg, ki vkljuuje maketo in virtualno rekonstrukcijo urbanega razvoja Emone, je odprta vsak dan od 9.00 do 21.00, od maja do oktobra do 22.00. Ostale rimske znamenitosti na trgu si lahko ogledate ob katerem koli asu.

  7 |Mestni muzej Ljubljana Gosposka ulica 15, www.mgml.siMuzej je odprt od torka do nedelje od 10.00 do 18.00, ob etrtkih do 21.00. Vstopnica za muzej omogoa tudi vstop v dva arheoloka parka, ki ju lahko obiete v okviru ogleda.

  9 |Arheoloki park Emonska hiaMirje 4, www.mgml.siOgled parka je moen vsak dan od 10.00 do 18.00. Za