Rimska Drama

  • Published on
    16-Jul-2015

  • View
    555

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>Rimska drama</p> <p>Rimska dramao Predstavnici: Plaut i Terencije o Dramske vrste: komedija, tragedija o Tragi ar: Seneka (I st.) o Rimsko pozori te se razvilo na temeljima gr kog pozori ta o Predstave se izvodile na trgovima i u gostionicama o Predstave izvodili putuju i glumci histrioni</p> <p>PlautRo en oko 254. god. p.n.e. Najve i rimski komediograf U Rim doveden kao gr ki rob Poznati radovi: Aularija, Hvalisavi vojnik... o Pripisuje mu se vi e od stotinu komedija, njegovo autorstvo utvr eno za 21 o o o o</p> <p>Terencijeo Smatra se da je ro en oko 184. god. p.n.e. o Pi e komedije sa sretnim zavr etkom o Pi e ih za manji krug ljudi tj. Bogati sloj o Napisao 6 drama koje su sa uvane o Umro je mlad</p> <p>Rimska komedijao U ve ini komedija zaplet se gradi oko trikova nekog lukavog roba koji treba da pomogne gospodaru da osvoji srce djevojke o Djevojka je obi no robinja i prostitutka, koja je zapravo ro ena slobodna o esto je djevojka u mladosti bila oteta pa njeno prepoznavanje predstavlja vrhunac komedije</p> <p>Rimska komedija</p> <p>Rimska komedijao Postala je i razvila se po uzoru na novu anti ku komediju o Nazvana je palijata, zbog odje e koju su nosili glumci (pallium gr ka kabanica) o Palijata je ili komedija karaktera ili komedija zapleta koja obi no ima 5 inova o Izme u inova je bila umetnuta muzika, koju je izvodio svira na duplim tibijama o Hora u palijati nije bilo o U prologu se publici daju podacu o gr kom originalu</p> <p>Rimska komedija</p> <p>Rimska komedijao Prolog obi no izgovara neki mitolo ki lik ili lik iz komedije ili pak predvodnik gluma ke dru ine o U svakom komadu je bilo dvije vrste partija: diverbia (dijalozi) i cantica (pjevanje) o Da bi publika bolje razumjela radnju uvo ena su tkz. prethodna lica (dominus gregis) o Glumci su prvo nosili perike, a kasnije i maske o Maske je navodno uveo Roscije Gal o Pozori te je najprije bilo od drveta o Prvo trajno pozori te od kamena sagradio je Pompej 55. god. p. n. e.</p> <p>Rimsko pozori te</p> <p>Rimska tragedijao Najpoznatiji pisac tragedija bio je Seneka o Tragedija se pojavila oko 240. god. p. n. e. u Rimu o Kao i komedija, i tragedija se razvila po uzoru na gr ku o Zna ajni pisci tragedije su jo bili Marko Pakuvije i Lucije Akcije o Senekine tragedije istra uju ideju o osveti, nadnarovnom, samoubistvu i krvi</p> <p>Rimska tragedija</p> <p>Rimska tragedija</p> <p>Pitanja Ko su najpoznatiji predstavnici rimske drame? Na temeljima ijeg pozori ta se razvilo rimsko pozori te? Gdje su se izvodile predstave? O emu se radi u rimskim komedijama? ta je palijata? ta su nosili glumci? Navedi najpoznatije predstavnike tragedije.</p> <p>Odgovori Najpoznatiji predstavnici su: Plaut, Terencije i Seneka. Na temeljima gr kog pozori ta. Predstave su se izvodile na trgovima i u gostionicama. U rimskim komedijama se radi o robu koji poma e gospodaru da osvoji djevojku. Palijata je ili komedija karaktera ili komedija zapleta koja ima 5 inova. Glumci su nosili perike i maske. Preds. tragedije: Marko Pakuvije i Lucije Akcije.</p>