Click here to load reader

Riješeni zadaci iz dinamike

 • View
  791

 • Download
  58

Embed Size (px)

Text of Riješeni zadaci iz dinamike

 • Dinamika

  1

  I. UVOD 1. Na dvije materijalne toke mase kg 15 m i kg 5m 21 == djeluju jednake sile. Usporedite

  (module) ubrzanja tih toaka. Koji je odgovor toan? a) ubrzanja jednaka ( )12 aa = b) ubrzanje toke mase 15 kg tri puta je vee od ubrzanja toke mase 5 kg; ( )12 a3a = c) Ubrzanje toke mase 15 kg tri puta je manje od ubrzanja toke mase 5 kg;

  = 12 a31

  a

  Rjeenje:

  )c odgovor a31

  a 31

  155

  aa

  mm

  aa

  amam FF amF

  121

  2

  2

  1

  1

  2

  2211

  21

  ====

  ===

  2. Na materijalnu toku A mase 10 kg djeluje sustav sila prikazan na slici i to:

  N 9F

  N 16F

  N 10FFFF

  6

  3

  5421

  ==

  ====

  Odredite pravac, smjer i veliinu ubrzanja toke A. Rjeenje:

  - pravac x: F4 - F1 = 0 - pravac y: F2 - F5 = 0 - pravac sila 3 i 6:

  2

  63

  sm

  7,010

  916m

  FFmF

  a

  amF

  ====

  =

  Ubrzanje a je u smjeru sile F3.

 • Dinamika

  2

  II. RAD

  cossFsFA ==

  1. Koliki rad izvri radnik vuom kolica ako upotrijebi silu od 500 N pod kutom = 25 na putu od 300 m? Rjeenje:

  m 300s25 N 500F

  ===

  Nm 946 135906,0000 15025cos300500A

  cosFF cossFsFA

  0

  h

  ===

  ===

  2. Koliki rad izvri elektromotorna dizalica pri podizanju tereta mase 5 t na visinu od 25 m?

  Rjeenje:

  m 25hs

  kg 000 5t 5m==

  ==

  ( )kNm25,226.1Nm250.226.1A

  2581,95000sgm1hGA1cos.....180....;...cossFsFA

  =====

  ====

 • Dinamika

  3

  3. Koliki je rad sile koja djeluju na tijelo pri slobodnom padu, sile tee 981 N, ako se brzina

  tijela povea s 5 m/s na 25 m/s?

  Rjeenje:

  1)cos 0( cossG sGsFA 3. :Rad

  tg21

  tvss 2.

  tgvv .1 :pad Slobodni

  200

  0

  =====

  ++=

  +=

  kJ 30Nm 000.30g

  300981sGA .3 ad

  g300

  g200

  g100

  g20g

  21

  g20

  5s

  tg21

  tvs 2. ad

  g20

  t tg525

  tgvv .1 ad

  2

  2

  20

  0

  ====

  =+=+=

  +=

  =+=

  +=

  Domaa zadaa: 4. Koliki je iznos rada sile tee pri horizontalnom pomicanju tijela? 5. Rad konstantne sile pri pravocrtnom gibanju iznosi A= -10 J. Koji kut meusobno

  zatvaraju pravac djelovanja sile i pravac pomaka hvatita? 6. Usporedite meusobno veliine radova sile tee ako se teite tijela preseli iz toke C u

  toku C1 po trajektorijama I, II i III.

  7. Koliki rad izvri elektromotorna dizalica kada teret mase 2 500 kg podigne na visinu od 5 m? (-122,63 kJ)

  8. Koliki je iznos sila koja tijelo gura na putu od 20 m pri emu izvri rad od 1000 J ? (50 N)

 • Dinamika

  4

  III. SNAGA

  t

  AP =

  STUPANJ KORISNOG DJELOVANJA

  PP

  U

  K= PK - korisna snaga;

  PU - ukupna snaga

  1. Elektromotorna dizalica digne teret mase 5 t na visinu od 25 m za 50 sekundi. Izraunajte: a) izvreni rad b) upotrijebljenu snagu.

  Rjeenje:

  Rad: kNm 25,226.12581,95 A

  hgm hG A 1cos180 ; cossFsFA 0

  ====

  ====

  Snaga: kW525,24s

  kNm 525,24

  5025,226.1

  t

  AP ====

  2. Dizalica nosivosti 1.000 kN podie teret brzinom 2 m/s. Kolika je ukupna snaga

  elektromotora ako stupanj korisnog djelovanja od motora do tereta iznosi = 0,8?

  Rjeenje:

  kW 500 28,0

  000 2PP

  PP

  kN 000 22000 1vFP

  vFtsF

  tA

  P

  s/m 2vkN 000 1F

  KU

  U

  K

  K

  ==

  ==

  ===

  ===

  ==

 • Dinamika

  5

  3. Dizalica podigne teret mase 1.000 kg na visinu 10 m za 1min jednolikom brzinom. Dovedena snaga od motora do dizalice (ukupna snaga PU ) iznosi 2,5 kW. Odredite stupanj iskoristivosti dizalice.

  Rjeenje:

  654,0500 2635 1

  PP

  W 635 161

  810 9vGvFP

  PP

  m/s 167,061

  6010

  ts

  v

  ? W500 2kW 5,2P

  s 60min1tm 10sh

  N 810 981,9000 1gmGkg 000.1m

  U

  K

  K

  U

  K

  U

  ===

  ====

  =

  ====

  ===

  ====

  ====

  4. Na pokretnoj traci ovjek mase 75 kg hoda brzinom v = 1,5m/s. Traka ima nagib od 12%. Koliku snagu razvija ovjek?

  Rjeenje: m = 75 kg

  v = 1,5 m/s U jednoj sekundi prevali 1,50 m (horizontalna projekcija) Visinska razlika

  m 18,050,112,0h 12,0tg50,1h ====

  Rad:

  J 132Nm 13218,081,975hgm hG cossFsFA =======

  Snaga: W 132sJ

  1321

  132t

  AP ====

  Domaa zadaa: 5. Koliki rad moe izvriti motor snage P = 5 kW za 20 minuta? (6 000 kJ) 6. Kolika je snaga stroja koji u 10 sekundi izvri rad od 120 J? (12 W) 7. Koliku snagu ima lokomotiva koja vue vlak silom od 20 kN brzinom od 60 km/h?

  (416,66 kW) 8. Kolika je snaga dizalice ako teret mase 2 500 kg podigne na visinu 5 m za 10 sekundi ?

  (12, 3 kW)

 • Dinamika

  6

  IV. KINETIKA ENERGIJA MATERIJALNE TOKE

  1. Iz vodopada visokog 0,46 m pada svake sekunde 2m 3 vode. Izraunajte: a) brzinu vode u padu, b) kinetiku energiju vode, c) snagu vodopada.

  Rjeenje: s 1t

  m 2V

  m 46,0sh3

  ==

  ==

  a) slobodni pad: v = ?

  m/s 381,946,02gs2gs2

  gtgv

  0 v tgvv

  gs2

  t tg21

  s

  00

  2

  =====

  =+=

  ==

  b)

  Nm 000 92

  3000 2E

  kg 000 2000 12m

  kg/m 000.1 Vm 2vm

  E

  ?E

  2

  k

  3vv

  2

  k

  k

  ==

  ==

  ===

  =

  c)

  W 025 9s

  Nm 025 9

  1025 9

  tA

  P

  Nm 025 946,0620 19hG A

  N 620 1981,9000 2gmG hG A tA

  P

  s 1t ?P

  ====

  ===

  =====

  ==

 • Dinamika

  7

  2. Izraunajte promjenu kinetike energije materijalne toke mase 20 kg, ako se njezina

  brzina poveala od 10 m/s na 20 m/s.

  Rjeenje:

  ( ) ( )

  J 000 3smkg 000 3E

  3001010202

  20vv

  2m

  2vm

  2vm

  E

  2

  2

  K

  2220

  21

  20

  21

  K

  ==

  ====

  3. Koliko se promijeni kinetika energija pri pravocrtnom gibanju toke ako se njezina

  brzina povea dva puta?

  Rjeenje:

  ( )

  E42vm4

  2v2m

  E

  2vm

  E

  vK

  22

  v2K

  2

  vK

  ===

  =

  Kinetika energija se povea 4 puta.

  4. Kinetika energija jedne toke dvaput je vea od kinetike energije druge toke. Toke se gibaju pravocrtno jednakim brzinama. U kakvom su odnosu mase tih toaka?

  Rjeenje:

  21

  22

  21

  2K1K

  m2m 2

  vm22

  vm

  E2E

  ==

  =

  Masa prve toke dvaput je vea od mase druge toke.

 • Dinamika

  8

  5. Koliki je prirast kinetike energije zamanjaka promjera 3 m i teine 50 kN ako mu broj

  okreta naraste sa 60 okr/min na 120 okr/min? Rjeenje:

  s/m 84,18645,1rv

  s/m 42,9 325,1rv

  ?E

  )s/1( 460

  n2 okr/min 120n

  )s/1( 260

  n2 okr/min 60n

  kN 50Gm 5,1rm 3d

  22

  11

  K

  222

  111

  ========

  =

  ===

  ===

  ===

  Prirast kinetike energije: EEE 12 KKK =

  ( )

  ( ) ( )[ ] kJ 4,678kNm 4,6782781,92

  5036

  g2G

  E

  vv2m

  EEE

  2vm

  E

  2vm

  E

  222K

  21

  22KKK

  22

  K

  21

  K

  12

  2

  1

  ==

  ==

  ==

  =

  =

 • Dinamika

  9

  A) D` ALEMBERTOV PRINCIP 1. Materijalna toka vlastite teine G = 100 N giba se po glatkoj horizontalnoj podlozi

  konstantnim ubrzanjem a = 1,5m/s2. Odredite silu koja uzrokuje i podrava gibanje zanemarujui sile otpora. Rjeenje:

  GR 0GR

  0F 2.

  N 3,155,12,10F

  5,181,9

  100a

  gG

  amFF

  0FF

  0F .1

  nn

  y

  in

  in

  x

  ==

  =

  ==

  ====

  ==

  2. Zbog vlastite teine tijelo M, bez poetne brzine pada s visine h = 1 500 m uz otpor zraka.

  Ako je sila otpora jednaka polovici teine odredite: a) ubrzanje tijela a = ? b) brzinu v nakon 5 sekundi od poetka padanja (v = ?)

  c) vrijeme padanja (T = ?). (Na tijelo djeluju konstantne sile pa e se ono gibati jednoliko ubrzano.)

  Rjeenje: 0v ;0t 0 == Fw = 0,5 . G s = H a)

  2

  w

  win

  y

  sm

  9,4g21

  a 2

  gmam

  G21

  G21

  GFGam

  0GFF

  0F

  ===

  ===

  =+

  =

  b)

  Hs ta21

  tvss :put

  m/s 5,2459,40v tav v:brzina-konst.a ; 0 a ubrzanje -

  gibanje ubrzano jednoliko

  200

  0

  =++=

  =+=+==>

  s 7,2434,6129,4500 12

  T aH2

  Tt

  ta21

  00H ta21

  tvss :put )c 2200

  =====

  ++=++=

 • Dinamika

  10

  3. Kabina dizala (lifta) die se brzinom od 0,80 m/s. U polasku kabina se giba ubrzano na putu od 1,20 m. Odredite:

  a) silu u uetima kojima se die lift raunajui samo ovjeka mase 80 kg b) silu koja pri dizanju dizala djeluje na ovjeka.

  Rjeenje: Poetni uvjeti:

  m 1,20skg 80mm/s 80,0v

  0v ; 0s0t 00

  ==

  ====

  sm

  266,020,12

  80,0s2

  va

  a2v

  av

  a21

  ta21

  s

  ta21

  tvss

  av

  t ta v tav v

  konst.a 0agibanje ubrzano jednoliko

  2

  22222

  200

  0

  =

  =

  =

  =

  ==

  ++=

  ==+=

  =>

  0) Iz Fy=0 za sluaj mirovanja sila ukupna sila u uetima dizala bila bi:

  N 80,78481,980GR 0GR ====

  N 13,80633,2180,784266,08081,980amgmFGR

  0FGR

  0F princip ovDAlembert )a

  in

  in

  y

  =+=+=+=+==

  =

  N 33,21266,080amF:ovjeka na djeluje koja Sila )b ===

 • Dinamika

  11

  4. Kabina dizala giba se brzinom 0,80 m/s. Prilikom zaustavljanja giba se usporeno na putu od 2,00 m. Odredite silu koja djeluje na ovjeka mase 80 kg pri zaustavljanju dizala.

  Rjeenje: - poetni uvjeti:

  m 00,2s ; 0v ; tt

  0 s ; sm

  80,0v ; 0t 00

  ===

  ===

  -jednoliko usporeno gibanje

  ta21

  tvss

  tavvkonst.a 0a

  200

  0

  +=

  == 0; = konst. t0 +=

  =+= 1212 t t

  2. Dinamika jednadba rotacijskog gibanja krutog tijela:

  I

  M IM

  z

  zzz ==

  3. Dinamiki moment tromosti zamanjaka (valjak)

  2222z kgm 1255,081,9

  981r

  gG

  rm21

  I ====

  s 8,2148,0

  320

  10 t

  1/s 0,48kgmNm

  5,12

  6I

  M

  12

  22

  z

  z

  =

  =

  =

  ===

 • Dinamika

  43

  D`Alembertov princip

  Primjer 4: Preko koloture mase 5 kg, promjera 50 cm prebaena je ica na ijim krajevima su

  ovjeeni utezi masa 1,0 kg i 1,25 kg. Ako zanemarimo trenje i masu ice odredite ubrzanje utega.

  mk = 5,0 kg D = 50 cm = 0,50 m r = 0,25 m m1 = 1,0 kg m2 = 1,25 kg a = ? I. Uteg mase m1 II. Uteg mase m2

  amGN

  0amGN

  0F .1

  111

  111

  y

  +==

  =

  amGN

  0GamN

  0F .2

  222

  222

  y

  ==+

  =

 • Dinamika

  44

  III. Kolotura valjak

  r v:Rotacija =

  ( )

  ( ) ( )

  2

  k21

  12

  k2211

  2k2211

  tt

  2k

  21

  O

  m/s 52,05

  21

  25,100,1

  81,900,181,925,1

  m21

  mm

  GGa

  0am21

  amGamG

  r: 0ra

  rm21

  ramGramG

  ra

  ra

  rdtd

  rdtrd

  dtdv

  a

  r v

  rm21

  I valjak :Rotacija

  0I rNrN

  0M .3

  =++

  =++

  =

  =+++

  =++

  ======

  =

  =

  =+=

 • Dinamika

  45

  D`Alembertov princip Primjer 5: Pod djelovanjem horizontalne sile F = 100 N, homogeni tap giba se pravocrtno po

  horizontalnoj glatkoj podlozi. Ako je tap mase m = 5 kg dugaak 1 m odredite: a) ubrzanje tapa (a = ?) b) kut to ga tap zatvara s horizontalnom podlogom.

  F = 100 N m = 5 kg l = 1 m a) a = ? b) = ?

  26,1

  4905,0100

  05,49F

  R tg

  0R- tgF

  cos2l

  : 0cos2l

  Rsin2l

  F 0M .3

  N 05,4981,95gmGR

  0G-R 0F .2

  m/s 205

  100mF

  a

  0am -F

  0F-F 0F .1

  n

  n

  nT

  n

  ny

  2

  inx

  =

  ===

  =

  ==

  ====

  ==

  ===

  ===

 • Dinamika

  46

  PLANARNO GIBANJE Planarno ili ravninsko gibanje krutog tijela moe se rastaviti na dva gibanja:

  a) translaciju i b) rotaciju.

  Kinetika energija tijela u planarnom gibanju sastoji se od kinetike energije translatornog gibanja (centra - sredita masa) i kinetike energije rotacijskog gibanja tijela oko toga sredita (centra masa):

  2Rm

  I:k valja 2

  I2vm

  E222

  k=+=

  Primjer 6: Izraunajte kinetiku energiju valjka promjera 20 cm, mase 100 kg koji se kotrlja po

  horizontalnoj podlozi za sluaj ravninskog gibanja ako brzina sredita iznosi 5 m/s.

  d = 20 cm m 10,0r = m = 100 kg vS = 5 m/s

  Ek = ? 2

  I2vm

  E22

  Sk

  +

  =

  Brzina translacije vS sredita jednaka je obodnoj brzini rotacije vS!

  U odnosu na trenutni pol P:

  1/s 5010,05

  rv

  r v sS ====

  Nm 875 1510043

  vm43

  E

  r

  vrm

  21

  21

  2vm

  2I

  2vm

  E

  Nm 875 16251250 2505,0

  25100

  2

  I2vm

  E

  kgm 5,010,010021

  rm21

  I

  22Sk

  2S2

  2S

  22S

  k

  2222S

  k

  222

  ===

  +

  =+

  =

  =+=+=+

  =

  ===

 • Dinamika

  47

  Primjer 7: Izraunajte kinetiku energiju valjka promjera 20 cm, mase 100 kg koji se kotrlja bez klizanja po horizontalnoj podlozi ako je poznata brzina sredita 5 m/s za sluaj rotacije oko trenutnog pola.

  d = 20 cm m 10,0r = m = 100 kg v = 5 m/s Ek = ?

  Nm 875 1 2505,1

  E

  kgm 5,110,010023

  rm23

  rm2rm

  I

  rmII

  : teoremSteinerov

  1/s 5010,05

  PS

  v PSv

  2

  IE

  2

  k

  22222

  P

  2sP

  ss

  2P

  k

  ==

  ===+=

  +=

  ====

  =

 • Dinamika

  48

  Primjer 8: Za valjak koji se s visine od 1,50 m iz stanja mirovanja kotrlja niz kosinu bez trenja odredite brzinu pri dnu kosine. v0 = 0 0 = 0 h = 1,50 m v1 = ?

  m/s 42,45,181,934

  hg34

  v

  hgmvm43

  h G 0 - Rv

  Rm21

  21

  2vm

  h G 2

  I2vm

  - 2

  I2vm

  AEE

  Rm21

  I

  1

  21

  2

  1221

  20s

  20

  21s

  21

  0k1k

  2

  ===

  =

  =

  +

  =

  +

  +

  =

  =

  (Vidi primjer klizanja niz kosinu bez trenja: a) Zakon o promjeni kinetike energije

  m/s 42,5 50,181,92 hg2v

  hgm02vm

  )0(v hG2vm

  2vm

  AEE

  1

  21

  0

  20

  21

  0k1k

  ===

  =

  ==

  =

  ili b) Zakon o odranju mehanike energije

  m/s 42,5 50,181,92 hg2v

  hgm2vm

  )hh ;0(v

  0)(h hgm2vm

  hgm2vm

  EEEE

  1

  21

  00

  10

  20

  1

  21

  0p0k1p1k

  ===

  =

  ==

  =+

  =+

  +=+

 • Dinamika

  49

  ZAKON O PROMJENI KINETIKE ENERGIJE Primjer 9: Kota mase 5 kg iz stanja mirovanja poinje kotrljanje bez klizanja niz kosinu.

  Kosina duljine 4 m nagnuta je pod kutom od 15 prema horizontali. Ako obodna brzina kotaa polumjera 0,10 m pri dnu kosine iznosi 2 m/s izraunajte moment tromosti kotaa.

  m = 5 kg v0 = 0 0 = 0 s = 4 m = 15 sin = 0,259 cos = 0,966 r = 0,10 m v = v1= 2 m/s I = ?

  2vm

  2I

  EEE

  m 1,040,2594sinsh sinsh

  22

  tran.rotac.k+=+=

  ====

  Zakon o promjeni kinetike energije:

  kgm 205,0

  10,022

  225

  04,181,95

  r2

  v

  2vm

  hgm

  I

  rv

  r v

  2

  2vm

  hGI

  hG02vm

  2I

  hG2vm

  2I

  2vm

  2I

  AEE

  2

  2

  2

  2

  21

  21

  21

  21

  21

  21

  20

  20

  21

  21

  k0k1

  =

  =

  =

  ==

  =

  =+

  =

  +

  +

  =

 • Dinamika

  50

  Literatura Andrejev, V., Mehanika I. dio Statika, Tehnika knjiga, Zagreb, 1969. Andrejev, V., Mehanika II. dio Kinematika, Tehnika knjiga, Zagreb, 1971. Andrejev, V., Mehanika III. dio Dinamika, Tehnika knjiga, Zagreb, 1973. Bajt, M. I., Danelidze, G. J., Kelzon, A. S., Rijeeni zadaci iz teorijske mehanike sa

  izvodima iz teorije prvi dio Statika i kinematika, Graevinska knjiga, Beograd 1978. Bajt, M. I., Danelidze, G. J., Kelzon, A. S., Rijeeni zadaci iz teorijske mehanike sa

  izvodima iz teorije drugi dio Dinamika, Graevinska knjiga, Beograd 1979. Bazjanac, D., Tehnika mehanika I dio Statika, Tehnika knjiga, Zagreb, 1966. Bazjanac, D., Tehnika mehanika II dio, Kinematika, Tehnika knjiga, Zagreb, 1969. Bazjanac, D., Tehnika mehanika III dio, Dinamika, Sveuilina naklada Liber, Zagreb, 1980. Cindro, N., Fizika 1, Mehanika-valovi-toplina, kolska knjiga, Zagreb,1980. Hibbeler, Dynamics Kirienko, A., Tehnika mehanika I dio Statika, GI, Zagreb, 1990. Kirienko, A., Tehnika mehanika II dio, Kinematika, Zagreb Kirienko, A., Tehnika mehanika III dio, Dinamika, PBI, Zagreb, 1996. Kittel, C., Knight, W. D., Ruderman, M. A., Mehanika , Tehnika knjiga, Zagreb, 1982. McLean, W. G., Nelson, E. W., Theory and problems of Engineering Mechanics, Statics and

  Dynamics 2/ed, Schaum`s Outline Series, McGraw-Hill Book Company, New York, 1962 Nikoli, V., Hudec, M., Principi i elementi biomehanike, kolska knjiga, Zagreb,1988. Peri, R., Tehnika mehanika, RGNF VG Varadin, 1979. Rustempai, A., Tehnika mehanika, Svjetlost, Sarajevo, 1990. piranec, V., Tehnika mehanika, kolska knjiga, Zagreb,1990.