of 15 /15
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREŞTI Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat Școala Doctorală de Management REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT Perfecţionarea managementului resurselor umane din perspectiva cerințelor ergonomice în Armata României Mihai J. OPINCĂ Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Alecxandrina DEACONU București , 2016

REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT teze doctorat/documente... · domeniul resurselor umane asupra personalului militar din Armata României ... Recrutarea și selecția resurselor umane

  • Upload
    dothu

  • View
    267

  • Download
    6

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT teze doctorat/documente... · domeniul resurselor umane asupra personalului militar din Armata României ... Recrutarea și selecția resurselor umane

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREŞTI

Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat

Școala Doctorală de Management

REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT

Perfecţionarea managementului resurselor umane din

perspectiva cerințelor ergonomice în Armata României

Mihai J. OPINCĂ

Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Alecxandrina DEACONU

București

2016

București, 2016

Page 2: REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT teze doctorat/documente... · domeniul resurselor umane asupra personalului militar din Armata României ... Recrutarea și selecția resurselor umane

_______________________________ 2 _______________________________

I. CUPRINS

Introducere............................................................................................................................ 11

CAPITOLUL 1

ARMATA ROMÂNIEI ÎN CONTEXTUL INTEGRĂRII ÎN NATO ȘI

UE.........................................................................................................................................

20

1.1. Delimitări conceptuale privind securitatea globală, regională şi naţională în

contextul integrării României în NATO şi UE................................................................... 20

1.1.1. Securitatea globală, regională şi naţională...................................................... 20

1.1.2. Mediul internaţional, regional şi naţional de securitate................................ 23

1.1.3. Influența riscurilor și amenințărilor asupra resurselor umane din Armata

României.............................................................................................................................. 28

1.2. Misiunile Armatei României................................................................................... 30

1.3. Impactul integrării României în NATO și UE asupra managementului resurselor

umane din Armata României................................................................................................ 31

1.3.1. Necesitatea profesionalizării Armatei României.......................................... 31

1.3.2. Programul de reformă din Armata României................................................ 34

1.3.3. Programul de modernizare a înzestrării Armatei României......................... 34

1.3.4. Reforma în domeniul managementului resurselor umane din Armata

României.................................................................................................................. 36

1.3.5. Principalele implicații ale implementării programelor de reformă în

domeniul resurselor umane asupra personalului militar din Armata

României................................................................................................................... 39

CAPITOLUL 2

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ÎN ARMATA ROMÂNIEI................

41

2.1. Resursele umane ale apărării.....................................................................................

2.2. Strategii utilizate în managementul resurselor umane din Armata României...........

2.2.1. Contribuțiile ergonomiei la strategia organizației militare.............................

2.3. Activitățile managementului resurselor umane din Armata României.....................

2.3.1. Planificarea resurselor umane din Armata României......................................

2.3.2. Recrutarea și selecția resurselor umane din Armata României.......................

41

43

46

52

52

54

Page 3: REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT teze doctorat/documente... · domeniul resurselor umane asupra personalului militar din Armata României ... Recrutarea și selecția resurselor umane

_______________________________ 3 _______________________________

2.3.3. Formarea și perfecționarea profesională a resurselor umane din Armata

României....................................................................................................................

2.3.4. Evaluarea performanțelor resurselor umane din Armata României.................

2.3.5. Motivarea resurselor umane din Armata României.........................................

2.3.6. Securitatea și sănătatea în muncă în Armata României...................................

2.4. Raporturile managementului resurselor umane cu ergonomia……………………..

58

59

59

61

62

CAPITOLUL 3

ANALIZA MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE DIN PERSPECTIVA

CERINȚELOR ERGONOMICE ÎN ORGANIZAȚIA MILITARĂ............................

64

3.1. Aspecte conceptuale privind ergonomia.................................................................... 64

3.2. Relevanța ergonomiei organizaționale (macroergonomiei) pentru managementul

resurselor umane din Armata României............................................................................... 68

3.3. Ergonomia și managementul calității totale – o nouă paradigmă.............................. 73

3.4. Importanţa cercetării ergonomice în domeniul militar............................................... 76

3.5. Fiabilitatea și eroarea umană...................................................................................... 80

3.5.1. Fiabilitatea umană - direcție majoră de dezvoltare a managementului

resurselor umane........................................................................................................ 80

3.5.2. Eroarea umană. Forme de manifestare a erorii umane în domeniul militar...... 81

3.6. Ergonomia sistemului militar-tehnică de luptă-mediu de acțiune.............................. 88

3.6.1. Caracteristicile sistemului militar - tehnică de luptă - mediu de acțiune......... 88

3.6.2. Proiectarea ergonomică a sistemului militar - tehnică de luptă - mediu de

acțiune.......................................................................................................................

88

3.6.3. Modele ale relației militar-tehnică de luptă-mediu de acțiune........................

3.6.3.1. Modelul factorilor umani....................................................................

3.6.3.2. Modelul sistemic................................................................................

3.6.4. Tehnologia interfeței militar-sistem................................................................

3.6.5. Alocarea funcțiilor între militar și tehnica de luptă.........................................

3.7. Utilizări ale ergonomiei în managementul resurselor umane din Armata României..

93

93

95

97

98

100

3.8. Proiectarea ergonomică a posturilor de luptă și trăsăturile acestora.......................... 105

3.8.1. Principiile aplicării antropometriei în proiectarea ergonomică a posturilor 109

Page 4: REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT teze doctorat/documente... · domeniul resurselor umane asupra personalului militar din Armata României ... Recrutarea și selecția resurselor umane

_______________________________ 4 _______________________________

de luptă..................................................................................................................................

3.9. Ergonomia ambientală. Cerințe ergonomice privind factorii de ambianță din

Armata României.................................................................................................................. 110

3.9.1. Influența factorilor de ambianță fizică asupra organismului militarului......... 111

3.9.2. Influența factorilor de ambianță psihică asupra organismului militarului....... 124

3.10. Politica de securitate și sănătate în muncă din Armata României............................. 125

3.10.1. Principii de bază ale securităţii şi sănătăţii în muncă din Armata României. 125

3.10.2. Unele aspecte privind managementul riscului...............................................

3.11 Auditul ergonomic......................................................................................................

3.12. Rezultatele ergonomiei pentru managementul resurselor umane din armată.............

126

128

129

CAPITOLUL 4

ASPECTE ALE MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE DIN

PERSPECTIVA CERINȚELOR ERGONOMICE ÎN UNELE ARMATE ALE

ȚĂRILOR MEMBRE NATO............................................................................................

131

4.1. Aspecte conceptuale privind managementul resurselor umane din perspectiva

cerințelor ergonomice în unele armate ale ţărilor membre NATO ...................................... 131

4.2. Aspecte ale funcțiilor managementului resurselor umane din perspectiva cerințelor

ergonomice în Armata SUA. Programul Ergonomic pentru Armata SUA........................... 136

4.3. Unele consideraţii privind sistemele de selecţie și instruire a resursei umane din

perspectiva cerințelor ergonomice în unele armate ale ţărilor membre NATO.................... 141

CAPITOLUL 5

ANALIZA MANAGEMENTULUI SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII

PERSONALULUI MILITAR ȘI CIVIL DIN PERSPECTIVA CERINȚELOR

ERGONOMICE ÎN ARMATA ROMÂNIEI. STUDIU DE CAZ..................................

144

5.1. Aspecte preliminare.................................................................................................... 144

5.2. Scopul, obiectivele şi ipotezele cercetării................................................................... 145

5.3. Metodologia cercetării................................................................................................ 149

5.4. Teste statistice folosite în interpretarea rezultatelor.................................................... 152

5.5. Analiza şi interpretarea datelor obţinute...................................................................... 153

5.5.1. Stadiul actual al cunoașterii cerințelor ergonomice de către personalul 153

Page 5: REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT teze doctorat/documente... · domeniul resurselor umane asupra personalului militar din Armata României ... Recrutarea și selecția resurselor umane

_______________________________ 5 _______________________________

participant la cercetare................................................................................................

5.5.2. Concepţia constructivă şi organizarea ergonomică a postului de luptă............ 159

5.5.3. Poziţia de muncă............................................................................................... 161

5.5.4. Scaunul ergonomic............................................................................................ 163

5.5.5. Adaptarea mijloacelor de muncă la posibilităţile personalului militar și civil.. 166

5.5.6. Alocarea corespunzătoare a funcțiilor muncii între operatori şi tehnica de

luptă.............................................................................................................................. 168

5.5.7. Influența factorilor de ambianță asupra personalului militar și civil................. 170

5.5.8. Compatibilitate antropometrică....................................................................... 179

5.5.9. Securitatea şi sănătatea personalului militar și civil........................................ 182

5.5.10. Concepția constructivă privind proiectarea aparatelor de măsură, control sau

verificare...................................................................................................................... 185

5.5.11. Ergonomia posturilor computerizate............................................................... 187

5.5.12. Asigurarea climatului social. Motivaţie-recompense...................................... 190

5.6. Analiza SWOT a stadiului actual de implementare a cerințelor ergonomice în

proiectarea posturilor de luptă în vederea asigurării sănătății și securității personalului

militar și civil din Armata României…................................................................................ 191

5.7. Concluziile cercetării.................................................................................................. 193

CAPITOLUL 6

DIRECŢII DE PERFECŢIONARE A MANAGEMENTULUI RESURSELOR

UMANE DIN PERSPECTIVA CERINȚELOR ERGONOMICE ÎN ARMATA

ROMÂNIEI.........................................................................................................................

196

6.1. Perfecționarea cadrului legistativ privind activitatea în domeniul ergonomiei din

Armata României ……………............................................................................................ 198

6.2. Perfecționarea activității în domeniul ergonomiei din Armata României prin

înființarea unei structuri de nivel secție în cadrul Direcției Calitatea Vieții Personalului....

200

6.3. Dezvoltarea unui sistem de instruire și pregătire a resursei umane din Armata

României în domeniul ergonomiei.......................................................................................

209

6.4. Programul Ergonomic în Armata României................................................................. 214

Page 6: REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT teze doctorat/documente... · domeniul resurselor umane asupra personalului militar din Armata României ... Recrutarea și selecția resurselor umane

_______________________________ 6 _______________________________

CONCLUZII FINALE......................................................................................................... 221

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE.........................................................................................

226

ANEXE

Anexa 1 - Diagrama de relaţii a structurilor sistemului de recrutare şi selecţie a

personalului militar............................................................................................................... 244

Anexa 2 - Principalele responsabilităţi şi obiective majore ale Direcției Management

Resurse Umane.....................................................................................................................

245

Anexa 3 - Plan de analiză ergonomică a postului de luptă................................................... 247

Anexa 4 - Profesiograma luptătorului.................................................................................. 249

Anexa 5 - Chestionar de analizǎ ergonomicǎ....................................................................... 250

Anexa 6 - Rezultatele chestionarului de analizǎ ergonomicǎ............................................... 266

Anexa 7 – Fișă pentru culegere informații............................................................................ 275

Anexa 8 – Grilă de competențe............................................................................................. 276

Anexa 9 – Plan de învățământ............................................................................................... 278

Anexa 10 – Fișa disciplinei .................................................................................................. 280

II. CUVINTE CHEIE

Ergonomie, integrare, aderare, interoperabilitate, resurse umane, management,

recrutare, selecţie, formare şi dezvoltare profesională, armată, profesionalizare, motivare,

interacţiune, cerințe ergonomice, post de luptă, tehnică de luptă, militar, mediu de acțiune.

III. SINTEZA LUCRĂRII

Odată cu căderea „Cortinei de fier” şi a încheierii „Războiului rece”, cadrul de

securitate regional european şi internaţional a parcurs, succesiv, o suită de modificări

dramatice conceptuale şi axiomatice cărora întreaga comunitate internaţională a trebuit să le

facă faţă, în special prin adaptare şi reformă. Destabilizarea echilibrului strategic

internaţional, exacerbarea fenomenului secesionist, amplificarea paroxistă a fenomenului

terorist, care a căpătat valenţe globale, creşterea amplitudinii efectelor crizelor umanitare,

ecologice, a dezastrelor naturale şi propagarea acestora cu mult în afara zonelor în care s-au

Page 7: REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT teze doctorat/documente... · domeniul resurselor umane asupra personalului militar din Armata României ... Recrutarea și selecția resurselor umane

_______________________________ 7 _______________________________

produs, au impus modificări profunde în modul de abordare a acestora, solicitând din ce în ce

mai pregnant utilizarea sistemului militar, a armatelor, în gestionarea acestora. Fenomene

care în perioada anterioară ţineau strict de stabilitatea şi securitatea internă a unor state, sau

grupuri de state, au devenit acum „obiectul de lucru” al armatelor naţionale, în special prin

alianţele militare din care fac parte.

Pentru asigurarea securităţii, ţările membre NATO (North Atlantic Treaty

Organization) au început să investească în capacitatea de apărare, prin crearea unor forţe

armate regulate, în armamentul necesar dotării acestora, în dezvoltarea industriei care

producea armament şi în potenţialul uman.

Toate aceste transformări au redefinit rolul Alianţei Nord-Atlantice în cadrul de

securitate global şi au impus identificarea unor noi modalităţi de asigurare/impunere a

acestuia.

Intervenţia NATO, sub diferite moduri, în diverse situaţii de criză, în şi în afara zonei

tradiţională de responsabilitate (Afghanistan, Cornul Africii, Marea Mediterană, nordul

Africii), precum şi evoluţiile situaţiei politice şi de securitate din spaţiul ex-iugoslav şi în

Ucraina, au evidenţiat faptul că gestionarea situaţiilor de criză trebuie abordată simultan pe

cel puţin două paliere: intervenţie de securitate şi de susţinere economică.

În aceste condiţii, întregul ansamblu de securitate a trebuit regândit, adaptat,

transformat, într-un cuvânt „modernizat”. Drept urmare, NATO, atât la nivelul structurilor

centrale, cât şi la cel al forţelor armate ale statelor membre a intrat, firesc, într-un proces de

transformare - adaptare - modernizare conceptuală, tehnologică şi ideologică.

În acest context, integrarea euro-atlantică a României a adus după sine o dublă

provocare, respectiv nevoia de reorganizare şi adaptare a sistemului militar românesc pentru

a-şi asigura compatibilitatea cu forţele armate ale celorlalte state membre NATO, în termeni

de standardizare conceptuală, tehnologică şi procedurală, dar şi necesitatea „ajustării din

mers” la noile provocări, la noul mod de a asigura necesarul de securitate.

Pe de o parte, situaţia a solicitat României un efort cantitativ şi calitativ dublu, de

ajungere din urmă şi, concomitent, de adaptare la noul cadru de securitate. Astfel, procesul de

modernizare s-a constituit într-o provocare „fără model”, fiind necesară nu numai studierea şi

replicarea modelului de organizare, dotare şi funcţionare a armatelor unora dintre statele

membre comparabile, dar şi ajustarea progresivă, în ritmul şi pe direcţia de evoluţie a

acestora. În acelaşi timp, totuşi, situaţia s-a constituit şi într-o oportunitate extraordinară

Page 8: REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT teze doctorat/documente... · domeniul resurselor umane asupra personalului militar din Armata României ... Recrutarea și selecția resurselor umane

_______________________________ 8 _______________________________

pentru Armata României, procesul complicat de modernizare putând fi derulat într-un ritm

alert spre modelul deja adaptat al armatelor moderne. Acest proces de modernizare putea şi,

înţelept abordat şi derulat, poate fi încă o mare şansă ca Armata României să „sară câteva

etape” şi să atingă rapid un nivel de modernizare similar partenerilor săi nord-atlantici,

tradus plastic într-un singur mod, respectiv în eficienţă. Fiind stabilit astfel ce se urmăreşte, a

mai rămas să se identifice cum să se realizeze acest lucru.

Transformarea şi modernizarea Armatei României constituie un proces perpetuu de

dezvoltare şi integrare de noi concepte, strategii, doctrine, tehnologii şi capabilităţi, cu scopul

de a ameliora gradul de interoperabilitate şi de a spori substanţial eficienţa forţelor proprii,

într-un mediu de securitate volatil. Aceste schimbări au consecinţe directe asupra modului de

organizare şi structurare a forţelor, asupra dotării acestora şi, nu în ultimul rând, asupra

principalei piese a sistemului, respectiv factorul uman, obiectivul final fiind proiectarea şi

realizarea unei organizaţii flexibile şi eficiente, prin agregarea sporului de eficacitate al

elementelor sale constituiente: militar - tehnica de luptă. Dintr-o astfel de perspectivă,

principalele două instrumente de realizare a modernizării sunt managementul resurselor

umane şi finanţarea susţinută a proiectelor de transformare, în termeni de dotare, educaţie şi

instruire.

Utilizarea simultană, coerentă şi susţinută a celor două instrumente este pe deplin

justificată şi pentru că orice proces de reformă în domeniul apărării naţionale aduce după sine

vulnerabilităţi de securitate, diminuând temporar capacitatea sistemului de a-şi îndeplini

misiunile - desfiinţarea şi transformarea unor structuri militare, fără ca cele care urmează să

le preia misiunile, scoaterea din înzestrare a tehnicii militare vechi, dar care ar mai putea fi

exploatată cu rezultate satisfăcătoare pe baza faptului că, în viitor, cândva, se va achiziţiona

tehnică militară modernă, sau mai rău, înlocuirea tehnicii militare vechi de provenienţă

rusească cu tehnică de provenienţă NATO, tot veche şi cu performanţe, uneori, mai reduse,

constituie doar câteva exemple care ar trebui evitate.

Având în vedere că resursa umană reprezintă una dintre cele mai importante resurse a

unei organizaţii, opinăm că la baza procesului de modernizare a Armatei României se află

factorul uman. Reforma resursei umane nu ar trebui, totuşi, să se rezume la diminuarea

numărului de membri, din raţiuni de flexibilitate, ci ar trebui să se constituie într-un proces

complex de construire a unei structuri de personal moderne şi calitativ superioară, care să fie

Page 9: REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT teze doctorat/documente... · domeniul resurselor umane asupra personalului militar din Armata României ... Recrutarea și selecția resurselor umane

_______________________________ 9 _______________________________

menţinută la un nivel înalt de performanţă printr-un sistem de management al resurselor

umane unitar și motivant.

În plus, pentru atingerea dezideratului de eficienţă a organizaţiei în ansamblul său,

privită ca un sistem unitar de luptă, este absolut necesară asigurarea eficacităţii maxime a

celulelor sale constituiente, respectiv binomul militar-sistem/post de luptă. Simpla alăturare a

unui militar bine educat/instruit şi a unui sistem de luptă modern nu asigură automat

eficacitatea maximă a ansamblului. Este deci necesară găsirea unei soluţii de agregare

perfectă a acestui ansamblu, prin asigurarea tuturor condiţiilor care ar face binomul militar-

sistem/post de luptă să acţioneze şi să reacţioneze cât mai aproape de parametrii nominali

indiferent de condiţii. Este de datoria factorilor decidenţi să se asigure că viitorul sistem

militar al Armatei României nu se rezumă la o suită de oameni (bine pregătiţi) cărora li se

adaugă un set de echipamente militare (moderne), ci reprezintă mult mai mult, respectiv un

angrenaj bine articulat, format din entităţi de luptă (militar-tehnica de luptă) proiectate să

acţioneze la nivelul de eficacitate aşteptat.

Această perspectivă justifică pe deplin necesitatea acordării unei atenţii deosebite

ergonomiei de fiecare dată când se pune problema achiziţiei de tehnică de luptă sau

proiectării unor structuri militare, pentru asigurarea eficacităţii maxime a acestora. Creşterea

complexităţii tehnicii militare şi costurile foarte mari de achiziţie, concomitent cu

dramatismul consecinţelor erorii umane în exploatarea acesteia, fac absolut necesară

impunerea unor cerinţe de natură ergonomică în proiectarea sistemelor de luptă, pentru a

putea fi stăpânite şi folosite cu eficienţă maximă.

Luarea în considerare a factorului ergonomic este, deci, cu atât mai necesară în cadrul

unui proces amplu de transformare şi modernizare, ca cel prin care Armata României trece în

prezent.

Teza de doctorat cu titlul „ PERFECŢIONAREA MANAGEMENTULUI

RESURSELOR UMANE DIN PERSPECTIVA CERINŢELOR ERGONOMICE ÎN

ARMATA ROMÂNIEI ” abordează o temă care se înscrie atât în preocupările prezente cât

şi cele viitoare ale Armatei României, dat fiind faptul că rolul militarului în planificarea şi

executarea operațiilor militare nu numai că nu s-a diminuat ci, dimpotrivă, a sporit odată cu

dezvoltarea tehnicii militare.

Scopul pe care teza de doctorat şi-l propune este acela de a reliefa câteva soluţii de

perfecţionare a managementului resurselor umane în Armata României prin prisma cerinţelor

Page 10: REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT teze doctorat/documente... · domeniul resurselor umane asupra personalului militar din Armata României ... Recrutarea și selecția resurselor umane

_______________________________ 10 _______________________________

ergonomice. Teza conceptualizează şi propune direcţii clare de acţiune care să conducă la

realizarea unui model de management al resurselor umane în Armata României, condiţie

pentru succesul procesului de transformare şi modernizare a acesteia.

Alegerea unei astfel de teme de cercetare se datorează dorinţei autorului de a

contribui personal la stimularea procesului de modernizare a forţelor Armatei României, prin

aprofundarea problematicii managementului resurselor umane din perspectiva cerinţelor

ergonomice.

Studiul cuprinzător de factură teoretică al ergonomiei în organizaţia militară este

dublat de experienţa practică de peste zece ani a autorului în structuri de execuţie şi de

conducere în organizaţia militară, ceea ce face ca viziunea acestuia asupra problematicii

abordate să fie una integrată, clară şi foarte bine structurată.

Tema tezei de doctorat este actuală, justificată şi importantă mai ales dacă avem în

vedere faptul că iniţiativele pe plan naţional în acest domeniu se află într-o fază incipientă,

iar la nivelul Armatei României sunt ca şi inexistente.

În acest demers, autorul şi-a propus atingerea următoarelor obiective:

identificarea schimbărilor intervenite în Armata României în contextul integrării în

NATO și UE;

radiografierea activităților de management al resurselor umane în Armata României;

fundamentarea importanţei ergonomiei în procesul de instruire a personalului militar

şi civil din armată;

identificarea argumentelor suport pentru integrarea cerinţelor ergonomice în

proiectarea sistemelor şi posturilor de luptă;

determinarea gradului actual în care ergonomia influenţează managementul resurselor

umane în Armata României şi, comparativ, în alte armate din state membre NATO;

efectuarea unei cercetări cu privire la utilitatea ergonomiei în managementul

resurselor umane din Armata României;

analiza SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats) a stadiului actual de

implementare a cerințelor ergonomice în proiectarea posturilor de luptă în vederea

asigurării sănătății și securității personalului militar și civil din Armata României;

identificarea unor direcții de perfecționare pentru problematica anunțată prin titlul

tezei.

Page 11: REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT teze doctorat/documente... · domeniul resurselor umane asupra personalului militar din Armata României ... Recrutarea și selecția resurselor umane

_______________________________ 11 _______________________________

Conţinutul tezei de doctorat clarifică majoritatea aspectelor subsecvente temei de

cercetare, prezintă modele de management şi programe în domeniul ergonomiei din armatele

aliate, insistând asupra necesităţii continuării procesului de modernizare a Armatei României

prin luarea în considerare a factorului uman şi a ergonomiei, în paralel cu adaptarea

legislaţiei în domeniu.

Totodată, lucrarea aduce în prim plan şi elemente de noutate managerială pentru

domeniul militar, punctând necesitatea integrării ergonomiei în managementul general al

organizaţiei militare şi, în mod particular, în cel al resurselor umane, ca o garanţie a asigurării

calităţii personalului şi, în extenso, a sistemului militar-tehnică de luptă-mediu de acțiune.

Capitolul 1- intitulat “Armata României în contextul integrării în NATO şi UE” -

analizează sistemul militar român actual pe fondul integrării în structurile euroatlantice.

Chiar dacă studiul abordează într-un cadru larg procesul de reformă în Armata

României, obiectivul principal al capitolului îl constituie reliefarea legăturii intrinseci

dintre modernizarea instituţiei militare şi managementul resursei umane, elementul central

fiind omul ca membru al organizaţiei.

Odată cu integrarea euro-atlantică, Armata României este implicată direct în

eforturile de gestionare a noilor provocări la adresa securităţii internaţionale. În acest context,

misiunile trasate acesteia sunt din ce în ce mai diverse, de la cele de apărare naţională, la

misiuni în afara teritoriului naţional, de stabilitate sub egidă ONU, în cadru aliat sau în

coaliţii multinaţionale.

Toate acestea au influenţat şi influenţează procesul de modernizare a Armatei

României, având repercusiuni asupra sa şi dictează modul în care se realizează

managementul resurselor umane în Armata României.

Totodată am insistat asupra implicaţiilor (P. Duţu, 2005) integrării României în

NATO şi UE (Uniunea Europeană) asupra managementului resurselor umane din Armata

României (implicaţii sociale, cantitative, calitative, militare şi normative).

Concluzia personală a acestei secţiuni de analiză este aceea că managementul

resurselor umane s-a adaptat procesului de reformă şi se reajustează în paralel cu acesta. Este

orientat şi angajat pe o traiectorie benefică instituţiei militare, urmând a trece printr-o serie

nouă de ajustări odată cu punerea în practică a amplelor programe de înzestrare planificate.

Capitolul al 2-lea, intitulat “Managementul resurselor umane în Armata

României”, analizează teoretic şi prin aplicare la instituţia militară, respectiv a Armatei

Page 12: REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT teze doctorat/documente... · domeniul resurselor umane asupra personalului militar din Armata României ... Recrutarea și selecția resurselor umane

_______________________________ 12 _______________________________

României, principalii piloni ai managementului resurselor umane: planificarea resurselor

umane, promovarea resurselor umane, recrutarea şi selecţia resurselor umane, formarea şi

perfecţionarea profesională a resurselor umane, evaluarea performanţelor resurselor umane,

motivarea resursei umane, precum şi securitatea şi sănătatea în muncă a resurselor umane.

Modelele conceptuale, cum ar fi Modelul strategiei de resurse umane (M. Armstrong,

2003), Succesiunea activităţilor specifice (A. Manolescu, V. Lefter, A. Deaconu, 2007) sau

Sistemul de recompense au fost aplicate cazului particular al Armatei României, în vederea

identificării unei modalităţi de formalizare conceptuală a managementului resurselor umane

în instituţia militară.

Totodată, sunt explorate şi analizate teoretic relaţia dintre ergonomie şi strategia de

management în general, precum şi între ergonomie şi strategia de dezvoltare a organizaţiei

militare în particular.

Concluzia la care ajungem este aceea că ergonomia nu are valenţe strategice

implicite, nu reprezintă un scop în sine, dar este un factor definitor în construirea avantajului

competitiv; drept urmare ergonomia trebuie luată în seamă la stabilirea strategiei şi, mai

departe, să reprezinte un instrument de aplicare a acesteia în vederea îndeplinirii scopului

strategic al organizaţiei militare

În Capitolul al 3-lea al lucrării, intitulat “ Analiza managementului resurselor

umane din perspectiva cerințelor ergonomice în organizația militară”, am prezentat

rezultatele unui studiu privind aplicarea, formală sau informală, a principiilor ergonomiei în

organizația militară.

Plecând de la ideea că ergonomia reprezintă o componentă a managementului

resurselor umane şi o direcţie modernă de dezvoltare a acestuia (A. Manolescu, 2010), am

încercat să prezint valenţele practice ale ergonomiei aplicabile instituţiei militare şi Armatei

României în particular.

Luând în considerare realitatea câmpului de luptă modern, hipertehnologizat şi cu

ritmuri de desfăşurare a acţiunilor (timpi stimul-reacţie) extrem de rapide, principiile

ergonomiei nu trebuie să fie ignorate la proiectarea sistemică a angrenajului de luptă militar -

sistem de foc/post de luptă - mediu de acțiune. Implementarea cerinţelor ergonomice în

domeniul militar permite optimizarea funcţionării sistemului militar-tehnică de luptă,

condiţie esenţială pentru asigurarea unei capacităţi de luptă reale a forţelor Armatei

României. Înzestrat natural cu o multitudine de însuşiri fiziologice şi biologice, coordonate

Page 13: REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT teze doctorat/documente... · domeniul resurselor umane asupra personalului militar din Armata României ... Recrutarea și selecția resurselor umane

_______________________________ 13 _______________________________

organic între ele, militarul are posibilitatea adaptării la situaţii extreme, dar nu va putea

depăşi niciodată anumite limite care, doar prin aplicarea corectă a principiilor ergonomiei, ar

putea fi estompate. Aplicarea corectă impune realizarea unor cercetări prealabile serioase,

aceasta fiind prima dintre direcţiile de acţiune apreciate de autor ca fiind absolut necesare a fi

urmate în procesul de modernizare a Armatei României.

În ansamblu, autorul consideră că principalul rol al ergonomiei în procesul de

modernizare a Armatei României va fi acela de a impune criteriile de luare în considerare a

factorului uman la proiectarea/achiziţia de tehnică militară, la proiectarea subsistemelor

organizaţionale, la selecţionarea şi instruirea specialiştilor, la formarea echipajelor, la

pregătirea morală a personalului militar, scopul final fiind optimizarea capacităţii de luptă a

sistemului.

În Capitolul al 4-lea al lucrării, intitulat “Aspecte ale managementului resurselor

umane din perspectiva cerințelor ergonomice în unele armate ale țărilor membre

NATO”, sunt prezentate câteva modele de aplicare a ergonomiei în unele state membre

NATO. Capitolul nu se doreşte neapărat o analiză comparativă, ci vizează strict

exemplificarea şi justificarea argumentelor autorului privind necesitatea luării în considerare

a ergonomiei în strategia de dezvoltare a Armatei României, argumente prezentate în

capitolul anterior.

O bună înţelegere a fenomenului dezvoltării managementului resurselor umane, a

transformărilor care au loc în Armata României, din perspectiva cerințelor ergonomice, nu ar

fi fost posibilă în absenţa unei comparaţii cu situaţia existentă în unele din armatele

reprezentative NATO.

Pe fundalul acestor realități, capitolul al 5-lea al lucrării prezintă rezultatele unui

studiu de caz pe tema “Analiza managementului securităţii şi sănătăţii personalului

militar şi civil din perspectiva cerinţelor ergonomice în Armata României”, care-și

propune identificarea principalelor căi de îmbunătățire a managementului securității și

sănătății personalului militar și civil din Armata României, prin studierea microclimatului, a

condițiilor de muncă în care militarii îşi desfăşoară activitatea zilnică, precum şi cunoaşterea

caracteristicilor tehnico-tactice ale echipamentului militar, în scopul creării unui echilibru

optim între om şi mediul său de lucru, reducerii efortului şi creşterii posibilităţilor de

concentrare în executarea sarcinilor zilnice.

Page 14: REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT teze doctorat/documente... · domeniul resurselor umane asupra personalului militar din Armata României ... Recrutarea și selecția resurselor umane

_______________________________ 14 _______________________________

Scopul cercetării este acela de a evidenția măsura în care dimensiunea ergonomică a

managementului resurselor umane din Armata României influențează nivelul de securitate și

sănătate al personalului din Armata României.

Obiectivele cercetării:

evidențierea opiniei personalului din Armata României cu privire la utilitatea

cerințelor ergonomice în proiectarea, alocarea și desfășurarea acțiunilor lor;

analiza stadiului actual de valorificare a cerințelor ergonomice în proiectarea și

funcționarea postului de luptă al personalului din Armata României;

evidențierea percepției personalului din Armata României cu privire la influența

cerințelor ergonomice asupra siguranței și sănătății lor;

analiza SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats) a stadiului actual de

implementare a cerințelor ergonomice în proiectarea posturilor de luptă în vederea

asigurării sănătății și securității personalului militar și civil din Armata României.

Metoda de cercetare folosită este ancheta pe bază de chestionar. Informaţiile

obţinute cu ajutorul chestionarului au fost supuse unei analize de conţinut, utilizând

Programul SPSS (Statistical Package for the Social Sciences).

Capitolul al 6-lea, intitulat “Direcţii de perfecţionare a managementului

resurselor umane din perspectiva cerinţelor ergonomice în Armata României”, prezintă

propunerile autorului pentru dezvoltarea unui Program Ergonomic în Armata României,

crearea unui cadru legal pentru derularea unui astfel de program, realizarea unei structuri

responsabile în domeniul ergonomiei, precum și asigurarea celorlalte elemente/instrumente

necesare realizării securității și sănătății în muncă care ar avea consecințe pozitive atât pentru

Armata României cât și pentru activitatea militarilor.

Lucrarea se încheie cu prezentarea concluziilor generale ale autorului, formulate pe

baza materialelor bibliografice studiate şi a rezultatelor studiului de caz şi a cercetării

efectuate.

Materialul bibiografic studiat şi exploatat în vederea realizării acestui demers ştiinţific

include lucrări de referinţă în domeniul managementului resurselor umane, studii, acte

normative şi regulamente referitoare la managementul resurselor umane în armată, legi şi

dispoziţii, precum şi materiale publicate în mediul virtual, pe site-uri oficiale ale unor

instituţii, blog-uri şi forum-uri informale.

Page 15: REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT teze doctorat/documente... · domeniul resurselor umane asupra personalului militar din Armata României ... Recrutarea și selecția resurselor umane

_______________________________ 15 _______________________________

Lucrarea este structurată în 6 capitole, desfăşurate pe 281 pagini, care conţin 39 de

figuri, 8 tabele, 10 anexe şi 239 de referinţe bibliografice.

Preocupările de studiu şi autoperfecţionare personale, specificul domeniului

profesional în care îmi desfăşor activitatea şi discuţiile aprofundate purtate în mijlocul

colectivului de Managementul Resurse Umane din Academia de Studii Economice București,

m-au ajutat să-mi structurez ideile, să-mi clarific conceptele, să-mi proiectez cercetarea

doctorală și să-mi exprim opiniile în legătură cu demersurile pe care le putem iniția pentru

valorificarea factorilor ergonomici în activitatea Armatei României.

Lucrarea poate fi îmbunătățită și dezvoltată ulterior. Consider însă că ea constitue una

dintre primele încercări de aprofundare a managementului resurselor umane în organizaţia

militară din pespectiva cerințelor ergonomice şi, din acest motiv poate constitui baza de

plecare pentru cercetări ulterioare ale specialiștilor din domeniul militar, precum și pentru cei

care investighează particularitățile și evoluțiile recente din managementul resurselor umane.

În final, trebuie să subliniez faptul că în efortul depus pentru elaborarea tezei de

doctorat am fost permanent susţinut şi coordonat de către conducătorul ştiinţific, doamna

prof. univ. dr. Deaconu Alecxandrina, precum și de către domnul prof. univ. dr. Aurel

Manolescu, ale cărui preocupări în domeniul ergonomiei sunt amplu reflectate de lucrările

științifice publicate în România.