of 39/39
REVIZIJSKI DOKAZI REVIZIJSKI DOKAZI

revizijski dokazi

 • View
  24

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

prezentacija u PP-u, uvod i znacaj dokaza u reviziji.

Text of revizijski dokazi

 • REVIZIJSKI DOKAZI

 • CILJEVI UENJAObjasni vezu izmeu tvrdnji u finansijskim izvetajima, revizijskog rizika i revizijskih dokazaObjasni koncept dovoljnih i koncept odgovarajuih revizijskih dokazaNavedi i opii vrste revizijskih postupaka i povezanih dokaza

  4-*

  OBJASNI VEZU IZMEU TVRDNJI U FINANSIJSKIM IZVETAJIMA, REVIZIJSKOG RIZIKA I REVIZIJSKIH DOKAZA (1)Tvrdnje menadmentaFinansijski izvetaji

  Revizijski postupci

  Revizorski izvetaj

  Revizijski dokazi

  Revizijski rizik

  4-*

  OBJASNI VEZU IZMEU TVRDNJI U FINANSIJSKIM IZVETAJIMA, REVIZIJSKOG RIZIKA I REVIZIJSKIH DOKAZA (2)TVRDNJE U FINANSIJSKIM IZVETAJIMA:

  4-*

  OBJASNI VEZU IZMEU TVRDNJI U FINANSIJSKIM IZVETAJIMA, REVIZIJSKOG RIZIKA I REVIZIJSKIH DOKAZA (3)Tvrdnje saldima rauna

  4-*

  OBJASNI VEZU IZMEU TVRDNJI U FINANSIJSKIM IZVETAJIMA, REVIZIJSKOG RIZIKA I REVIZIJSKIH DOKAZA (4)Tvrdnje klasama transakcija i dogaajaRazgranienje

  4-*

  OBJASNI VEZU IZMEU TVRDNJI U FINANSIJSKIM IZVETAJIMA, REVIZIJSKOG RIZIKA I REVIZIJSKIH DOKAZA (5)Tvrdnje o obelodanjivanjima

  4-*

  OBJASNI VEZU IZMEU TVRDNJI U FINANSIJSKIM IZVETAJIMA, REVIZIJSKOG RIZIKA I REVIZIJSKIH DOKAZA (6)

  rizik materijalno znaajnih detekcioni rizik revizijski rizik = pogrenih iskaza *

  = inherentni rizik detekcioni rizik * kontrole * rizik

  4-*

  OBJASNI KONCEPT DOVOLJNIH I KONCEPT ODGOVARAJUIH REVIZIJSKIH DOKAZA (1)Reviziski dokazi su sve informacije koje je revizor koristio kako bi doao do zakljuaka na kojima zasniva svoje miljenje.Potrebno je dovoljno odgovarajuih dokaza

  4-*

  OBJASNI KONCEPT DOVOLJNIH I KONCEPT ODGOVARAJUIH REVIZIJSKIH DOKAZA (2)KONCEPT DOVOLJNIH DOKAZAkoliina prikupljenih dokaza rizik materijalnoznaajnih pogrenihiskaza kvaliteta revizijskih dokazazavisi od

  4-*

  OBJASNI KONCEPT DOVOLJNIH I KONCEPT ODGOVARAJUIH REVIZIJSKIH DOKAZA (3)KONCEPT ODGOVARAJUIH DOKAZAkvalitet prikupljenih dokazaRelvantnostPouzdanostje vea

  4-*

  NAVEDI I OPII VRSTE REVIZIJSKIH POSTUPAKA I POVEZANIH DOKAZA (1) PROVERA (INSPEKCIJA) POSMATRANJE PRIBAVLJANJE EKSTERNIH POTVRDA RAUNSKE KONTROLE PONOVNO IZVOENJE ISPITIVANJE ANALITIKI POSTUPCI

  4-*

  NAVEDI I OPII VRSTE REVIZIJSKIH POSTUPAKA I POVEZANIH DOKAZA (2)

  PROVERAispitivanje evidencija i dokumenata

  RAUNOVODSTVENI INFORMACIONI SISTEM(uporeivanje iznosa iz razliitih internih evidencija)DOKUMENTACIJAinterna ili eksterna?laka za falsifikovanje ili ne?

  UPOREIVANJE VERIFIKOVANJE, USAGLAAVANJE

  4-*

  NAVEDI I OPII VRSTE REVIZIJSKIH POSTUPAKA I POVEZANIH DOKAZA (3)

  PROVERA postojanja materijalnih dobara

  FIZIKI DOKAZnajbolji dokaz POSTOJANJA imovine koje ima fiziki oblik(dokaz vlasnitva?, dokaz vrednosti?)

  4-*

  NAVEDI I OPII VRSTE REVIZIJSKIH POSTUPAKA I POVEZANIH DOKAZA (4)POSMATRANJE gledanje kako se procesi i postupci obavljaju od strane drugih lica

  FIZIKI DOKAZNedostaci: posmatra se samo jedan vremenski interval obavljanje procesa moe da bude pod uticajem injenice da se vri posmatranje DOKAZ MANJEG KVALITETA

  4-*

  NAVEDI I OPII VRSTE REVIZIJSKIH POSTUPAKA I POVEZANIH DOKAZA (5)PRIBAVLJANJE EKSTERNIH POTVRDA (IAS 505)

  EKSTERNE POTVRDE (KONFIRMACIJE)direktan pisani odgovor revizoru od strane treeg licaKljune karakteristike: Potvrda je traena od strane revizora. Zahtev se trai i odgovor dobija u pismenom obliku. Potvrdu dobija direktno revizor. Potvrda se dobija od nezavisnog treeg lica. KVALITET DOKAZA?

  4-*

  NAVEDI I OPII VRSTE REVIZIJSKIH POSTUPAKA I POVEZANIH DOKAZA (6)PRIBAVLJANJE EKSTERNIH POTVRDA

  ta je predmet potvrde?Tvrdnje: postojanje, potpunost, vrednovanje?

  Salda na raunimaIzvor (tree lice)Potraivanja od kupacaKupcinina potraivanjaMenini duniciObaveze prema dobavljaimaDobavljaiMenine obavezeMenini poveriocibaveze po osnovu uzetih bankarskih kreditaBankeRoba data na komisionu ili konsignacionu prodajuKonsignanti

  4-*

  NAVEDI I OPII VRSTE REVIZIJSKIH POSTUPAKA I POVEZANIH DOKAZA (7)PRIBAVLJANJE EKSTERNIH POTVRDA

  ta je predmet potvrde? Potvrde: uslova ugovora, promene uslova, nepostajanja odreenih uslova, transakcija..

  4-*

  NAVEDI I OPII VRSTE REVIZIJSKIH POSTUPAKA I POVEZANIH DOKAZA (8)PRIBAVLJANJE EKSTERNIH POTVRDA

  Kako se sprovodi? adekvatno adresiranje (kome?, proveriti adrese!) osmiljavanje zahteva 1. ta treba da se potvrdi? 2. specifini rizici materijalno znaajnih pogrenih iskaza? 3. prethodno iskustvo u reviziji 4. odobrenje ili podsticaj rukovodstva klijenta 5. sposobnost lica kojem je zahtev upuen da potvrdi ili obezbedi informacije 6. metod saoptavanja (pismo, mejl ) 7. izgled i prezentacija zahteva

  4-*

  NAVEDI I OPII VRSTE REVIZIJSKIH POSTUPAKA I POVEZANIH DOKAZA (9)

  NEGATIVNA KONFIRMACIJAODGOVOR samo u sluajuneslaganjaPOZITIVNA KONFIRMACIJApodrazumeva se ODGOVOR

  Vrste konfirmacijaPOUZDANOST?

  4-*

  NAVEDI I OPII VRSTE REVIZIJSKIH POSTUPAKA I POVEZANIH DOKAZA (10)

  NEGATIVNA KONFIRMACIJA

  POZITIVNA KONFIRMACIJA

  POUZDANOST?

  4-*

  NAVEDI I OPII VRSTE REVIZIJSKIH POSTUPAKA I POVEZANIH DOKAZA (11)

  PROBLEMIPRIBAVLJANJE EKSTERNIH POTVRDA

  4-*

  NAVEDI I OPII VRSTE REVIZIJSKIH POSTUPAKA I POVEZANIH DOKAZA (12)

  RAUNSKE KONTROLEprovera se matematika tanost iznosa u dokumentima i evidencijama

  Jednostavne raunske kontrole

  Sloeniji obrauni

  4-*

  NAVEDI I OPII VRSTE REVIZIJSKIH POSTUPAKA I POVEZANIH DOKAZA (14)

  PONOVNO IZVOENJErevizor izvodi postupke ili kontrole koji su prethodno izvreni kao deo sistema interne kontrole

  4-*

  NAVEDI I OPII VRSTE REVIZIJSKIH POSTUPAKA I POVEZANIH DOKAZA (15)

  ISPITIVANJEpribavljanje informacija putem postavljanja pitanja kstenzivna primena u reviziji irok dijapazon pitanja pitanja se postavljaju onim licima koja su iz kompanije klijenta, ali i onima koja to nisu usmeno ispitivanje ili pismena forma

  4-*

  NAVEDI I OPII VRSTE REVIZIJSKIH POSTUPAKA I POVEZANIH DOKAZA (16)

  ISPITIVANJEpribavljanje informacija putem postavljanja pitanja koga pitati? znanje, iskustvo, kvalifikacije, objektivnost, odgovornost kako? jasna, koncizna i relevantna pitanja otvoreni ili zatvoreni tip pitanja sluati paljivo razmotriti odgovore i reakcije, pa postaviti dalja pitanja oceniti dobijene odgovorePOUZDANOST?

  4-*

  NAVEDI I OPII VRSTE REVIZIJSKIH POSTUPAKA I POVEZANIH DOKAZA (17)

  ISPITIVANJE

  PISANE IZJAVE (ISA 580)neophodan dokaz, ali ne i samostalanPISMO SA IZJAVOM RUKOVODSTVA(izjava u skladu sa njihovim najboljim znanjem i uverenjem) izjava o ispunjavanju odgovornosti u vezi sa sastavljanjem finansijskih izvetaja izjava o dostavljanju informacija izjava o potpunosti evidentiranja transakcija i izvetavanja izjav u skladu sa zahtevima drugih ISA druge izjave.

  4-*

  NAVEDI I OPII VRSTE REVIZIJSKIH POSTUPAKA I POVEZANIH DOKAZA (18)

  ISPITIVANJE

  PISANE IZJAVE (ISA 580)neophodan dokaz, ali ne i samostalanPISMO SA IZJAVOM RUKOVODSTVA datum i period(i) obuhvaeni izjavama forma pisma problemi: sumnja u pouzdanost izjave nisu dostavljene MILJENJE REVIZORA?

  4-*

  NAVEDI I OPII VRSTE REVIZIJSKIH POSTUPAKA I POVEZANIH DOKAZA (19)

  ANALITIKI POSTUPCIprocena finansijskih informacija putemanalize verovatnih odnosa izmeu kako finansijskih tako i nefinansijskih podataka i istraivanje znaajnijih odstupanja primeri

  4-*

  NAVEDI I OPII VRSTE REVIZIJSKIH POSTUPAKA I POVEZANIH DOKAZA (20)

  ANALITIKI POSTUPCI identifikovanje i procena rizika (ISA 315) OBAVEZNO sutinski postupci (ISA 520) zavrna faza revizije (ISA 520) OBAVEZNOKada?

  4-*

  NAVEDI I OPII VRSTE REVIZIJSKIH POSTUPAKA I POVEZANIH DOKAZA (21)

  ANALITIKI POSTUPCIUtvrditi oekivane iznose salda rauna (ili racia)Odrediti koji iznos odstupanja mo da se smatra prihvatljivim (ne zahteva dalje istraivanje)Uporediti oekivane vrednosti sa stvarnim Istraiti mogua objanjenja za nastala znaajna odstupanjaOceniti dobijena objanjenja

  Formalizovani pristup

  4-*

  NAVEDI I OPII VRSTE REVIZIJSKIH POSTUPAKA I POVEZANIH DOKAZA (22)

  ANALITIKI POSTUPCIIznosi iz prethodnih periodaAnticipirani iznosi (budeti, projekcije ili oekivanja revizora)Odnosi izmeu elemenata finansijskih izvetaja u datom perioduUporedivi iznosi za sline firme iz iste industrijeVeze izmeu finansijskih podataka i onih koji nisu finansijski

  1. Utvrditi oekivane iznose salda rauna (ili racia)

  4-*

  NAVEDI I OPII VRSTE REVIZIJSKIH POSTUPAKA I POVEZANIH DOKAZA (23)

  ANALITIKI POSTUPCIANALIZA TRENDA Kada? U sluajevima gde postoji visok stepen predvidljivosti. Koji periodi? Zavisi od stabilnosti. Na kojem nivou? Poeljno je na niem nivou agregacije.

  VRSTE ANALITIKIH POSTUPAKA

  4-*

  NAVEDI I OPII VRSTE REVIZIJSKIH POSTUPAKA I POVEZANIH DOKAZA (24)

  ANALITIKI POSTUPCIRACIO ANALIZA Kada? U sluajevima gde postoji visok stepen predvidljivosti i stabilnosti. Na kojem nivou? Poeljno je na niem nivou agregacije. Efektivnost? Vea nego kod analize trenda. Vrste racio analiz:horizontalna analiza (podaci klijenta) meusektorska analiza (poreenje sa drugim slinim kompanijama, industrijskim prosekom)vertikalna analiza (podaci klijenta) VRSTE ANALITIKIH POSTUPAKA

  4-*

  4-*

  NAVEDI I OPII VRSTE REVIZIJSKIH POSTUPAKA I POVEZANIH DOKAZA (24)

  ANALITIKI POSTUPCI VRSTE ANALITIKIH POSTUPAKALikvidnost: Racio tekue likvidnosti Racio redukovane likvidnostiSolventnost: Racio zaduenostiProfitabilnost:Neto profitna maraAktivnost: Obrt zalihaObrt potraivanja

  4-*

  NAVEDI I OPII VRSTE REVIZIJSKIH POSTUPAKA I POVEZANIH DOKAZA (25)

  ANALITIKI POSTUPCI VRSTE ANALITIKIH POSTUPAKASTATISTIKE ANALIZE (REGRESIONA ANALIZA)

  TESTOVI RAZUMNOSTI

  vei broj varijabli interni i eksterni inputistatistika preciznost

  4-*

  NAVEDI I OPII VRSTE REVIZIJSKIH POSTUPAKA I POVEZANIH DOKAZA (26)

  ANALITIKI POSTUPCI 2. Odrediti koji iznos odstupanja mo da se smatra prihvatljivim (ne zahteva dalje istraivanje)Uporediti oekivane vrednosti sa stvarnim Istraiti mogua objanjenja za nastala znaajna odstupanjaOceniti dobijena objanjenja

  4-*

  NAVEDI I OPII VRSTE REVIZIJSKIH POSTUPAKA I POVEZANIH DOKAZA (27)

  ANALITIKI POSTUPCI

  ANALITIKI POSTUPCIPOTENCIJALNI MATERIJALNO ZNAAJNI POGRENI ISKAZIporeenje trokova istraivanja i razvoja sa planiranim iznosompogrena klasifikacija odnos trokova kamate i prosenog kamatonosnog duga potcenjenost obaveza; pogreni iskazi trokova kamateporeenje obrta potraivanja u tekuoj godini sa iznosima iz prethodnih godinapogreni iskazi prihoda od prodaje ili potraivanja; pogreni iskazi ispravke vrednosti potraivanjaporeenje stope bruto poslovnog dobitka sa prosekom za granupogreni iskazi prihoda i potraivanja; pogreni iskazi trokova prodatih roba i zaliha

  ***