revist` de arte vizuale

 • View
  244

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of revist` de arte vizuale

 • 2010

  revi

  st`

  de a

  rte

  vizu

  ale

 • 3 l

  text de PETRU LUCACI

  Iat` un gest cultural a[teptat de mult` vreme: dup`aproape 10 ani de t`cere, revista ARTA resuscit`din propria cenu[`. Aceast` publica]ie emblematic`pentru breasla plasticienilor, nfiin]at` n 1954, n plincomunism, care reu[ise s` navigheze cu o vitez` decroazier` constant` pn` la finele lui 1989, s-aadaptat din mers vremurilor tulburi de tranzi]ie aleanilor 90, supravie]uind pn` n 1993, apoi a maiavut un moment de resuscitare ntre 2000 [i 2001,pentru a sucomba din nou aprigei perioade capita -liste a anilor 2000.Pentru to]i plasticienii romni ai ultimelor decenii,revista ARTA a constituit un far, un reper, n care ceimai mul]i dintre noi ne-am recunoscut. Revista s-aconstituit \ntr-un depozitar de fapte, \ntmpl`ri [irealiz`ri ale arti[tilor romni, un mijloc de comunicarenecesar rezisten]ei culturale. Noua serie a revistei,pe care o inaugur`m acum, [i propune s` redevin`un asemenea reper nalt, profesionist, emblematic un focar al gndirii novatoare. Reapari]ia unui instru-ment critic care s` cerceteze, s` promoveze [i s`conecteze crea]ia vizual` autohton` cu spa]iul cul-tural interna]ional este o urgen]` pentru societatearomneasc`.Editat` de Uniunea Arti[tilor Plastici din Romnia,revistei \i revine misiunea de a consemna ce sentmpl` mai creativ [i mai bun n toate filialele din]ar`. n avalan[a de expozi]ii, festivaluri [i bienale deart` ale actualit`]ii imediate, i revine [i misiunea de aselecta [i de a arhiva ce e mai reprezentativ pentrutendin]ele estetice ale momentului [i pentru spiritulprogresist al vremii. Iar pentru creativitatea pe carenu ezit s` o calific drept excep]ional` a mediuluinostru artistic, i revine revistei ARTA misiunea de a fio carte de vizit` reprezentativ` [i exigent`, care s`propun` o interfa]` activ` [i pe picior de egalitate cumediul artistic interna]ional.ntr-o vreme de criz` economic` acut`, precum ceape care o travers`m \n prezent, ajutorul financiarguvernamental, primit nu doar de revista ARTA, cide toate publica]iile uniunilor de creatori dinRomnia, reprezint` o gur` de oxigen mai multdect binevenit` pentru supravie]uirea [i continuareaunei culturi romne[ti de calitate.Fie ca acest nou (re)nceput al revistei ARTA s` ren-noade firul unei tradi]ii mai mult dect stimabile [i s`dureze ct mai mult` vreme. Fie ca aceast` serienou` a ARTEI s` coaguleze n jurul ei un nou entuzi-asm al breslei, o nou` coeziune!

  text de MAGDA CRNECI

  Aceast` nou` serie a revistei ARTA \ncepe, ca multelucruri \n Romnia, sub semnul urgen]ei. Urgen]a dea recupera 10 ani de t`cere total`, dup` al]i c]ivaani de apari]ie mai degrab` hao tic`, ambeledatorate contorsionatei perioade de tranzi]ie postco-munist` din ultimii 20 de ani. Apoi urgen]a de a intra\ntr-o normalitate [i o fluiditate att de vital necesaremediului artistic romnesc pentru con[tientizareapropriei evolu]ii [i pentru intrarea \ntr-un dialog matur[i lucid cu mediul artistic interna]ional.Alc`tuit pe ultima sut` de metri a anului 2010, acestprim num`r \[i propune, inevitabil, s` rea lizeze o sin-tez` a anului artistic 2010. {i tot inevitabil, datorit`timpului foarte scurt, este faptul c` aceast` sintez`este provizorie [i lacunar` \n raport cu numeroaseleevenimente artistice care ar fi meritat consemnateaici. Ne-am luat totu[i riscul de a propune o versi-une concis` dar verosimil` a ceea ce s-a \ntmplatmai incitant \n cmpul vizual romnesc din 2010,spernd ca numerele viitoare s` completeze acesttablou general [i s`-i dea mai mult` consisten]` [i legitimitate. Ne-am bizuit de altfel \n alc`tuirea rapid` a acestui num`r pe blogurile [i site-urile internet dedi-cate artei romne[ti, dar mai ales pe rapiditatea dereac]ie a colaboratorilor no[tri [i nu pot dect s`fiu entuziasmat` de solidaritatea responsabil` decare au dat dovad` arti[ti, critici [i curatori dinBucure[ti [i din ]ar`. Din cele mai diferite genera]ii,dar mai ales mul]i tineri, ace[tia au confirmat prinpromptitudinea lor c` exista demult o lips`, onevoie, o a[teptare pentru ca o revist` de art` decent` [i credibil`, o revist` a breslei, chiar revistaARTA de lung` tradi]ie s` reapar` [i s` constituiedocumentul, interfa]a, oglinda sau ecranul \n carearta romneasc` s` se obiectiveze [i s` serecunoasc`.ARTA va pune \n lumin` creativitatea [i valoarea.ARTA va privilegia noul [i substan]a adev`rat`.ARTA va incita la concuren]` benefic` [i la dep`[irede sine. ARTA va lupta pentru o art` romneasc`de portan]` interna]ional`.

  arta dosar 2010

  Revist` de arte vizuale editat` de Uniunea Arti[tilor Plastici dinRomnia (UAP) / Magazine of visual arts edited by the Union ofVisual Artists of Romania (UAP)

  Director / Director: Petru Lucaci, pre[edinte UAPRedactor-[ef / Editor-in-chief: Magda Crneci

  Produc]ie / Production: igloomedia

  Graphic design: Corina DumaSecretar general de redac]ie/Editor: Andreea AmzoiuDTP/Image processing: Cristian Davidwww.igloo.ro

  Colaboratori / CollaboratorsJudit Angel, Lumini]a Batali, M`d`lina Bra[oveanu, Irina Cios, Dan Mircea Cipariu, Crina Cranta, Liviana Dan, Suzana Dan, C`t`linDavidescu, Ana Maria Dragnea, Ruxandra Demetrescu, AndreeaDr`ghincescu, Simona Dumitriu, Galeria de art` contemporan` aMuzeului Na]ional Brukenthal, Daria Ghiu, Laura Grnberg, ErwinKessler, Ion Bogdan Lefter, Anca Mihule], Aurelia Mocanu, CosminN`sui, Olivia Ni]i[, Ramona Novicov, Adriana Oprea, Ileana Pintilie,Romelo Pervolovici, Mihai Pl`m`deal`, Lucia Popa, Dan Popescu,Magda Predescu, Cristiana Radu, Magda Radu, Cristiana Popescu Rusu,Oana T`nase, Alexandra Titu, Simona Vil`u, Felix Vogel, Raluca Voinea.

  Mul]umiri / Special thanksRuxandra Balaci, Mihai Oroveanu, Muzeul Na]ional Brukenthal,Centrul cultural Palatele Brncovene[ti Mogo[oaia, Mihai Pop -Galeria Plan B.

  Credite fotografice / Photo CreditsApollonia, Matei Bejenaru, Zolt Berszan, Davide Bertocchi, RudolfBone, Bogdan Andrei Bordeianu, Irina Botea, Bucharest Biennale,Irina Broboan`, Alina Buga, Mircea Cantor & Dvir Gallery, CentrulGeorges Pompidou, Francisc Chiuariu, Dan Mircea Cipariu, CiprianCiuclea, CIV, Mihail Co[ule]u, Romana Cucu Mateia[, C`lin Dan,Liviana Dan, Suzana Dan, Anca Diaconu, Daniel Djamo, SimonaDumitriu, EXPIFF, Andrei F`rc`[anu, Regina Jose Galindo, CristinaGarabe]anu, Daria Ghiu, Teodor Graur, Ion Grigorescu, GaleriaHART, R`zvan Ion, Iosif Kiraly, Petru Lucaci, Bogdan Mateia[,Funda]ia cultural` META, Wanda Mihuleac, Valeriu Mladin, CosminMoldovan, Aurelien Mole, MNAC, Anca Mure[an, Cosmin N`sui,Olivia Ni]i[, Alexandru Ol`nescu, Miklos Onucsan, Marina Oprea,Chistian Paraschiv, Plan B, Dan Perjovschi, Romelo Pervolovici,Ileana Pintilie, Cristian R`du]`, Cristina Popescu Russu, MarilenaPreda-Snc, Bogdan Ra]`, Cristian R`du]`, Mircea St`nescu,Dumitru [erban, Samon Takahashi, Alexandra Titu, Roman Tolici,Drago[ Tr`istaru, Mihai }opescu, UAPR, George Vasilache, VECTOR,Simona Vil`u, Aurel Vlad, Raluca Voinea, Mihai Zgondoiu.

  Opiniile exprimate \n articole apar]in \n exclusivitate autorilor. The opinions expressed in the articles belong exclusively to the authors.

  Toate drepturile sunt rezervate / All rights reserved Uniunea Arti[tilor Plastici din Romnia

  Adresa / Address: Uniunea Arti[tilor Plastici din Romnia, Str. B`icule[ti 29, Sector 1, Bucure[tiwww.uap.ro; office@uappr.ro

  Distribu]ie / Distribution: FAB Group Associates

  ISSN: 0004-3354

  Revist` finan]at` de Guvernul Romniei prin Ministerul Culturii [iPatrimoniului Na]ional / Magazine financed by the Government ofRomania through the Ministry of Culture and National Patrimony.

  ARTA rediviva!

  Ce vreaARTA

  Cop

  erta: R

  udolf B

  one, D

  ie, a

  luminium, 2

  010. C

  ourte

  sy Plan B G

  allery, B

  erlin

 • l 4 l arta l sumar

  ARTA REDIVIVA! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3Petru LucaciCE VREA ARTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3Magda CrneciARTA ROMNEASC~ DUP~ 20 DE ANI . . . . . . . . 6Magda Crneci

  Proiecte de cercetare //Research ProjectsCORPUL CA PROIECT CULTURAL CONTEMPORAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Laura GrnbergRO_ARCHIVE O ARHIV~ A INFINITEI TRAN ZI }IIN ROMNIA POST-SOCIALIST~ . . . . . . . . . . . . 18Simona DumitriuCITIESMETHODOLOGIES BUCHAREST . . . . . . 24

  Dosare de Artist 2010 // PortfoliosION BRL~DEANU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32Dan PopescuHORIA BERNEA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33Mihai OroveanuMATEI BEJENARU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36ZSOLT BERSZAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38Adriana OpreaRUDOLF BONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40Lucia PopaIRINA BOTEA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44Maria Ines RodriguezMIRCEA CANTOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46Mihnea MircanFRANCISC CHIUARIU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48Dan Mircea CipariuCIPRIAN CIUCLEA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49Adriana OpreaC~LIN DAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50TEODOR GRAUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52Magda CrneciION GRIGORESCU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54Magda RaduGILI MOCANU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56Oana T`naseANCA MURE{AN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58Ruxandra DemetrescuMIKLOS ONUCSAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60M`d`lina Bra[oveanuCHRISTIAN PARASCHIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62Mihai Pl`m`deal`; Magda CrneciDAN PERJOVSCHI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64Hou Hanrou

  CRISTIAN R~DU}~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66Dan Mircea CipariuMIRCEA ST~NESCU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67ROMAN TOLICI . . . . . . . . . . . . . . . . .