Click here to load reader

Revidirana Strategija razvoja opštine Srbac radna verzija · Web view Zaposlenih je 4.117, a nezaposlenih 2.136. U grupi ekonomski neaktivnih stanovnika kojih je ukupno 8.298, najviše

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Revidirana Strategija razvoja opštine Srbac radna verzija · Web view Zaposlenih je...

Revidirana Strategija razvoja opštine Srbac radna verzija

I Sadržaj II Uvod 2 III Metodologija kreiranja revidirane strategije razvoja 2 IV Strateška plaforma 3 IV.1. Kratak pregled ključnih izmjena socio-ekonomskog stanja u odnosu na prethodni period implementacije 3 IV.2. Strateško fokusiranje 29 IV.3. Vizija i strateški ciljevi razvoja 31 V Sektorski razvojni planovi 33 V.1. Usklađenost, komplementarnost i međusobni uticaj sektorskih planova 33 V.2. Plan lokalnog ekonomskog razvoja 33 V.2.1. Pregled sektorskih ciljeva sa očekivanim ishodima i indikatorima 33 V.2.2. Usklađenost sa strateškim dokumentima viših nivoa 34 V.2.3. Inicijative međuopštinske saradnje 35 V.2.4. Programi, projekti i mjere 35 V.2. Plan društvenog razvoja 36 V.2.1. Pregled sektorskih ciljeva sa očekivanim ishodima i indikatorima 36 V.2.2. Usklađenost sa strateškim dokumentima viših nivoa 38 V.2.3. Inicijative međuopštinske saradnje 38 V.2.4. Programi, projekti i mjere 38 V.3. Plan zaštite životne sredine 39 V.3.1. Pregled sektorskih ciljeva sa očekivanim ishodima i indikatorima 39 V.3.2. Usklađenost sa strateškim dokumentima viših nivoa 40 V.3.3. Inicijative međuopštinske saradnje 40 V.3.4. Programi, projekti i mjere 40 VI. Operativni dio 41 VI.1. Plan implementacije strateških projekata i mjera za 3 godine (1+2) 41 VI.2. Plan organizacionih i ljudskih kapaciteta za implementaciju, praćenje i vrednovanje strategije 47 Pregled osnovnih aktivnosti i odgovornosti za implementaciju strategije 47 VII. Prilozi 0 Prilog 1: Integrisani pregled revidirane strategije 2018 – 2020. 0 Prilog 2: Definicije varijabli za praćenje indikatora/ishoda (generiše se iz Alata za koherentost) 1 Prilog 3: Projektne fiše (prilažu se u strateški dokument ukoliko Razvojni tim tako odluči, u suprotnom se izdvajaju u poseban elektronski dokument koji se adekvatno pohranjuje) 1

1

II Uvod

Strategija integrisanog lokalnog razvoja Opštine Srbac 2011-2020. (u daljem tekstu: Strategija) je ključni strateško-planski dokument Opštine, koji usmjerava razvoj lokalne zajednice. Strategija je izrađena od strane Opštinskog razvojnog tima u okviru Projekta integrisanog lokalnog razvoja (ILDP), koji predstavlja zajedničku inicijativu Švicarske vlade i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP).

U skladu sa MIPRO metodologijom izvršena je nezavisna srednjoročna evaluacija Strategije čiji rezultati su predstavljali ulazne informacije neophodne za provođenje revizije Strategije.

Revizija Strategije podrazumijeva proces vođen prema principima planiranja u skladu sa MIPRO metodologijom, uvažavajući najvažnije zaključke i preporuke nezavisne srednjoročne evaluacije:

· svi strateški fokusi su još uvijek relevantni u domenu poboljšanja poslovne klime za razvoj poljoprivrede, prehrambene i drvoprerađivačke industrije; razvoj infrastrukture; unapređenje životne sredine; prilagođavanje kadrovske strukture potrebama privrede i realizaciju mjera za ostanak stanovništva na selu, a preporuka je da se u toku predstojeće revizije Strategije prvobitno definisani fokusi u tehničkom smislu sažmu kako bi se izbjegla ponavljanja,

· u toku revizije fokusa treba uzeti u obzir potrebu definisanja mjera za prevenciju i smanjenje rizika od elementarnih nepogoda i drugih nesreća, kao i potrebu da se kreiraju mjere za zaustavljanje iseljavanja stanovnika sa područja opštine,

· svi strateški ciljevi su relevantni, ali treba ih dodatno analizirati i uskladiti sa sektorskim ciljevima i projektima i posebnu pažnju u procesu revidiranja Strategije razvoja treba posvetiti koherentnosti elemenata na strateškom, sektorskom i operativnom nivou,

· u sektorske planove treba uključiti projekte koji realno doprinose ostvarenju sektorskih ciljeva, te definisati mjerljive ishode i indikatore,

· planirane projekte analizirati i redefinisati u skladu sa novim potrebama lokalne zajednice,

· u kontekstu jačanja institucionalnih kapaciteta, preporuke se odnose na ponovnu uspostavu struktura za upravljanje razvojem i implementaciju Strategije, poboljšanje interne i eksterne komunikacije i koordinacije, povećanje stepen aktivnosti subjekata iz lokalne zajednice u razvojnim procesima i u implementaciji Strategije, te jačanje kapaciteta za pisanje projektnih prijedloga i upravljanja projektima.

III Metodologija kreiranja revidirane strategije razvoja

U reviziji Strategije korištena je standardna Metodologija za integrisano planiranje lokalnog razvoja (MIPRO), prihvaćena i preporučena od strane entitetskih vlada, te saveza opština i gradova oba entiteta. MIPRO je usklađena sa postojećim zakonskim okvirom kojim je definisano planiranje razvoja na lokalnom nivou, kao i sa vodećim principima i pristupima strateškom planiranju koje promoviše Evropska unija. Vodeći principi na kojima se zasniva revizija Strategije razvoja su održivost i socijalna uključenost. Održivost kao princip integriše ekonomski i aspekt životne sredine, dok princip socijalne uključenosti podrazumijeva jednake šanse za sve i pravičnost u smislu identifikovanja potreba i interesa marginalizovanih i socijalno isključenih grupa stanovništva. Revidiranu Strategiju karakterišu integracija (što znači da su ekonomski, društveni i aspekt zaštite životne sredine posmatrani kao neodvojivi dijelovi jedne cjeline) i participacija (svi zainteresovani akteri su angažovani i doprinijeli su reviziji Strategije).

Proces revizije Strategije, iniciran od strane načelnika Opštine i podržan od strane Skupštine opštine, uz podršku Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP-a) izveden je uključivanjem radnih tijela – Opštinskog razvojnog tima (ORT), sektorskih grupa za ekonomski razvoj, društveni razvoj i zaštitu životne sredine i Partnerske grupe (PG).

Proces je operativno vodio Opštinski razvojni tim uz pomoć sektorskih radnih grupa te učešće Partnerske grupe – konsultativnog tijela koje čine predstavnici javnog, privatnog i nevladinog sektora.

Polazna tačka za reviziju Strategije je nezavisna srednjoročna evaluacija Strategije. Reviziju strateške platforme, koja obuhvata socio-ekonomsku analizu, strateške fokuse, viziju razvoja i strateške ciljeve razvoja uradio je ORT, uz podršku PG. Reviziju sektorskih planova razvoja ekonomije, društva i zaštite i unapređenja životne sredine izradile su za tu svrhu formirane sektorske radne grupe, koje su činili članovi ORT-a i PG, uz intenzivan rad ORT-a. U završnom dijelu procesa, ORT je, na bazi principa integracije, objedinio i uskladio revidirane sektorske dokumente, te pripremio okvirne trogodišnje planove implementacije, uključujući i plan razvoja organizacionih kapaciteta i ljudskih potencijala neophodnih za implementaciju Strategije. Finansijski okvir Strategije je usklađen sa opštinskim budžetom i realnim mogućnostima za korištenje sredstava iz eksternih izvora.

IV Strateška plaforma IV.1. Kratak pregled ključnih izmjena socio-ekonomskog stanja u odnosu na prethodni period implementacije

U revidiranoj Strateškoj platformi dat je sažeti pregled ključnih izmjena socio-ekonomskog stanja u odnosu na stanje iz 2011. godine, nastalih kao rezultat implementacije Strategije i usljed djelovanja eksternih faktora, to jest faktora van obuhvata Strategije. Dijelovi socio-ekonomske analize koji nisu pretrpjeli značajne promjene izostavljeni su iz ovog pregleda, pošto su već predstavljeni u okviru dokumenta Strategija integrisanog lokalnog razvoja opštine Srbac.

Geografski položaj i karakteristike

Opština Srbac zauzima površinu od 453 km2 i nalazi se u zapadnom dijelu Republike Srpske, dobro je povezana drumskim saobraćajem, dok su od prirodnih resursa najvažniji zemljište, šume, voda i mineralne sirovine. Treba naglasiti i da su značajne površine izložene riziku od poplava. Klimatski uslovi su povoljni, a na području opštine su velike površine kvalitetnog poljoprivrednog zemljišta, kao i nalazišta ruda i minerala (kaolin, kvarc).

Demografske karakteristike i kretanja

Prema Rezultatima popisa 2013. godine[footnoteRef:1][2] u Opštini Srbac je ukupno popisano 16.933 stanovnika i to 8.295 ili 48,99% muškaraca i 8.638 ili 51,01% žena, u 6.157 domaćinstava gdje je prosječan broj članova domaćinstva 2,83, a najviše je domaćinstava sa dva člana i to 1.675 domaćinstva. [1: [2] Republički zavod za statistiku Republike Srpske, Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Republici Srpskoj 2013. Rezultati popisa. Banja Luka, 2016. ]

U ukupnom broju stanovnika najviše je Srba i to 16.013 ili 94,57%, Bošnjaka je 394 ili 2,33%, Hrvata 128 ili 0,76%, a 398 ili 2,35% je ostalih (ne izjašnjavaju se, ostali i nepoznato).

Starosna struktura stanovništva je sljedeća: od 0 do 14 godina 2.382 stanovnika (14,07%), od 15 do 64 godine 11.177 stanovnika (66,01%) i sa 65 i više godina je 3.374 stanovnika (19,93%). Prosječna starost stanovništva je 42,76 godina (prosjek u RS je 41,72).

U grupi stanovništva starog 15 i više godina prema najvišoj završenoj školi, najviše je osoba sa završenom srednjom školom i to 6.472 i 61 sa specijalizacijom poslije srednje škole, zatim sa završenom osnovnom školom 3.740, dok je 342 sa višom školom ili prvim stepenom fakulteta, 798 sa fakultetskim nivoom obrazovanja, 1.115 stanovnika bez ikakvog obrazovanja, a 2.023 sa nepotpunim osnovnim obrazovanjem.

Takođe, prema Rezultatima popisa 2013. godine[footnoteRef:2][2] radno sposobnog stanovništva je 14.551, od toga 7.089 muškaraca i 7.462 žena. Zaposlenih je 4.117, a nezaposlenih 2.136. U grupi ekonomski neaktivnih stanovnika kojih je ukupno 8.298, najviše je penzionera i to 2.942, te 2

Search related