60

Réti László

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Réti László
Page 2: Réti László

A KÖVIZIG területén sikeresen befejezett

projektek és fennmaradó problémák

Előadó: Réti László

vízvédelmi és vízgyűjtő-gazdálkodási osztályvezető

Körös-vidéki és Vízügyi Igazgatóság (KÖVIZIG)

20 éves az Országos Környezeti

Kármentesítési Program, Konferencia

Helyszín: Herman Ottó Konferencia Központ

Budapest, 2016. november 16.

Page 3: Réti László

Előzmények

• 2006-ban egyes egyedi környezeti kármentesítési feladatok -több átszervezést követően, az akkori OKTVF (Főigazgatóság) megszűnésével- a VIZIG-ekhez kerültek át.

• A Körös–vidéki Vízügyi Igazgatóság (KÖVIZIG) az OKKP-ba tartozó feladatokat 2006. május 11-től végzi, a rendelkezésre álló költségvetési, valamint pályázati pénzügyi lehetőségek függvényében.

(Az OKKP végrehajtásával összefüggő feladatok ellátásához szükséges pénzügyi fedezet költségvetési és egyéb forrásokból történő biztosítása a 2012. évtől kezdődően nem történik meg.)

• A működési területünkön lévő OKKP projektek monitoring vizsgálatait a Környezetvédelemi és Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet (VITUKI) Kht. végezte, 2011-ig. Azóta a monitoring vizsgálatok elvégzése csak a pályázati úton megvalósított OKKP projektjeink esetében biztosított.

• Az ismertetésre kerülő, sikeresen megvalósított 2 db OKKP projekt KEOP pályázati lehetőség igénybevételével került megvalósításra. (Dénes Mária Magdolna, KvVM főtanácsos javaslatára.)

Előzmények

Page 4: Réti László

1. Békéscsaba, volt Patyolat Vállalat

környezeti kármentesítése

2. Körösladány, volt bőrhulladék lerakó

környezeti kármentesítése

Page 5: Réti László

Békéscsaba volt Patyolat Vállalat Vandháti úti telephelyén történt környezeti kár keletkezésének előzményei

A Békés Megyei Patyolat Vállalat 1973-tól kezdte meg tevékenységét a Vandháti út 1. sz. alatti, 1283/1 és 1283/2 hrsz.-ú, mintegy 8000 m2 területen.

- A ruhák vegytisztításához klórozott alifás szénhidrogéneket használtak:

- tetraklór-etilént (PCE) , triklór- etilént (TCE).

- (Ez utóbbi vegyszert a városban lévő régebbi üzemrészben alkalmazták, a Vandháti úti telephelyen csak raktározták.)

A klórozott szénhidrogén felhasználás kb. 4000 l/év nagyságendű volt.

A vegyszerfelhasználás során, a telephelyen desztillációs úton visszanyerték

és újra felhasználták a tisztítószer 80%-át.

A desztillációs maradékot (20%) kovaföldben itatták fel (persár).

Az évek során keletkezett persár egy része fóliazsákokba csomagoltan,

zárt raktárakban került elhelyezésre, míg kb. 900 tonnát a telephely

udvarán fóliazsákokba, vagy hordókba rakva tároltak.

Page 6: Réti László

A környezeti szennyeződés keletkezése

A Patyolat Vállalat 1985 - 1991. év vége között helyezett el, illetve

fogadott be klórozott szénhidrogén tartalmú anyagokat, majd

megkezdődött a vállalat felszámolása, mely 1995-ben fejeződött be:

A vállalat jogutód nélkül megszűnt.

A nem megfelelően tárolt anyag a zsákok kiszakadása, illetve a hordók kilyukadása következtében kifolyt, a talajba és a talajvízbe jutott!

Page 7: Réti László

Az egykori Patyolat vállalat és környezetének ortofotója

Page 8: Réti László

A területen keletkezett környezetszennyeződés

problémája bekerült az

Országos Környezeti Kármentesítési Programba

• 1996-ban az Környezetgazdálkodási Intézet (KGI) által

összeállított prioritási szempontrendszer alapján kijelölésre

került az országban az első 16 db, az OKKP-ban környezeti

kármentesítésre előirányzott terület.

• Ezen területek egyike a Békéscsaba, volt Patyolat Vállalat

Vandháti úti telephelye volt.

Page 9: Réti László

A szennyeződés megszüntetése érdekében

elvégzett intézkedések, beavatkozások (1.)

1996 novemberében gyorsintézkedés keretében

- 1119 tonna persár,

- 19 tonna szennyezett göngyöleg,

- 28 tonna kitermelt szennyezett talaj,

- 18 m3 szennyezett mosóvíz került elszállításra a területről.

1996-1997-ben, a Keviterv- Aqua Kft. végzett tényfeltárást, monitoring kutak létesültek.

1998 - 2001. között talajvíztisztítást végeztek a területen. Következmény: A műszaki beavatkozás folytatása indokolt.

2003. évben a Körös-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség részletes tényfeltárásra adott ki kötelezést.

2006-ban a kármentesítési feladatok a KÖVIZIG-hez kerültek át. (2006. május 11.)

Page 10: Réti László

2007-ben az I. fokú környezetvédelmi hatóság elfogadta az előző évek folyamán készített Tényfeltárási dokumentációt, mely megállapította, hogy a szennyeződés a korábbi adatoknál nagyobb területre terjed ki. (ErboPlan Kft., BGT Hungaria Kft.)

2008-ban megszüntetésre került 2 db -szakszerűtlenül kialakított- monitoring kút.

A műszaki beavatkozásra és a monitoring rendszer bővítésére tervek készültek (ErboPlan Kft., BGT Hungaria Kft.)

2009-ben a KÖVIZIG a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretében pályázatot nyújtott be a terület kármentesítésére. (2-fordulós pályázat)

A pályázat I. fordulójában 2010-ben

- Aktualizáló tényfeltárás” készült.

- Félüzemi kísérletek kerültek elvégzésre.

A szennyeződés megszüntetése érdekében

elvégzett intézkedések, beavatkozások (2.)

Page 11: Réti László

A szennyeződés megszüntetése érdekében

elvégzett intézkedések, beavatkozások (3.)

A Félüzemi kísérletek során új kármentesítési technológiák kipróbálása történt meg a területen.

- Ex situ: a szennyezett földtani közeg 6 m mélységig kitermelésre került, mikrovas reagens hozzá keverésével, majd anaerob és aerob kezelési szakasz után megtisztítva vissza lett töltve a munkagödörbe.

- In situ: a mikrovas reagenst tartalmazó speciális zagy került beinjektálásra a szennyezett talajrétegbe, amely ott fejtette ki kármentesítési hatását.

A Félüzemi kísérletek sikeresek voltak.

Folyamatos vízkémiai monitoring tevékenység történt a területen kialakított 11 db monitoring kútnál, 1997 – 2011. között.

2011. év végéig elkészült a KEOP Pályázat II. fordulójához a

- „Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány (RMT)”,

- „Műszaki Beavatkozási Terv” (MBT). (Vidra Kft., BGT Hungaria Kft.)

Page 12: Réti László

A szennyeződés megszüntetése érdekében

elvégzett intézkedések, beavatkozások (4.)

2012. évben megtörtént a II. fordulós KEOP pályázat sikeres elbírálása és elfogadása. (Azonosító szám: KEOP-2.4.0/2F/09-11-2011-009)

2013. évben közbeszerzési eljárás keretében kiválasztásra kerültek a project közreműködői:

- Mérnök műszaki ellenőr szervezet: REPÉT Kft., Budapest.

- Kivitelezést végző vállalkozó: PATYOLAT Konzorcium:

BÉKÉS DRÉN Kft., Békés,

GEOHIDROTERV Kft., Budapest,

BÁCSKA Mérnöki Szolgáltató Kft., Kiskunhalas,

KÖRÖS-KÖR Kft., Szeged,

HOLOGÉN Kft., Szeged,

FITOREM Kft., Szeged.

- Projektmenedzsment szervezet: EUBILITY Kft., Budapest,

- Jogi szakértő: Dr. Rajnai Csaba, Békéscsaba.

- PR feladatokat ellátó szervezet: Gyula Rádió- és Műsorkészítő Kft., Gyula.

Page 13: Réti László

A szennyeződés megszüntetése érdekében

elvégzett intézkedések, beavatkozások (5.)

2014. évben elkészült

- a Kivitelezés Organizációs Terve,

- a munkagödör víztelenítésének, víztisztításának engedélyes és kiviteli terve.

A műszaki beavatkozás munkálatai 2014. második negyedévében kezdődtek meg:

- Épületbontások, közműkiváltások,

- Szádfal leverése a „góc terület” munkagödrének védelme érdekében,

- Talajvízszint-süllyesztő rendszer kiépítése és üzemeltetése, a szennyezett talajvíz és levegő tisztításával,

- Szennyezett talaj (26 ezer m3) kihordása és kezelőtelepre szállítása,

- Szennyezett talaj tisztítása kezelőtelepen, „B” határértékig (6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet értelmében), folyamatos monitoring mellett,

- Nano-vas vegyszer injektálása a teljes „csóva területen” az ottani szennyezés megszüntetése céljából,

- Monitoring tevékenység végzése (talajvíz, légtér).

Page 14: Réti László

A szennyeződés megszüntetése érdekében

elvégzett intézkedések, beavatkozások (5.) 2015. évben megvalósult:

- A szádlemez fallal körbezárt területről (góc terület) a szennyezet talaj kiszállításának befejezése.

- Ezzel részben párhuzamosan történt a munkagödör HDPE fólia borítása és tiszta talajjal történő feltöltése.

- A műszaki beavatkozási terv alapján az alacsonyabb szennyezettségű, ún. „csóva területen” több ismétléssel megtörtént a speciális nano-vas oldattal való injektálás.

- A folyamat eredményességének dokumentálása mintavételekkel és laboratóriumi vizsgálatokkal.

- A műszaki beavatkozás záródokumentációjának elkészítése.

A projekt befejezésének időpontja: 2015. november 5.

A projekt költsége:

A KEOP projekt I. fordulójának összes elszámolható költsége:

99 254 000,- Ft.

A KEOP projekt II. fordulójának összes elszámolható költsége: 3 155 615 203,- Ft.

Page 15: Réti László

Monitoring kutak helyszínrajza

- Monitoring kút: 11 db,

- Mintavételi kút: 40 db,

- Ideiglenes talaj mintavételi

furat: 20 db készült.

Page 16: Réti László

2010. évi Tényfeltárás eredménye

Sekély felszín alatti víz összes klórozott alifás

szénhidrogéntartalma

Page 17: Réti László

A Vinil-klorid koncentrációja és annak időbeli kiterjedése

Beavatkozás nélküli eset!

Page 18: Réti László

Tartós környezetkárosodás bejegyzése

2013. évben

az I. fokú környezetvédelmi hatóság tartós környezetkárosodást állapított meg az alábbi helyrajzi számú ingatlanok megadott területrészeire:

1283/2 hrsz. (4397 m2 )

1283/1 hrsz. (210 m2 )

1280 hrsz. (827 m2 ),

1284 hrsz. (1058 m2 ),

1285 hrsz. (3057 m2 )

1191 hrsz. (8 m2 )

Ezt a Békéscsabai Járási Földhivatal bejegyezte az ingatlanok tulajdonlapjára.

Page 19: Réti László

A Műszaki Beavatkozás technológia helyszínrajza

Page 20: Réti László

A Műszaki Beavatkozás, a talaj ki-és beszállítás

organizációs helyszínrajza

Page 21: Réti László

A gócterület munkagödre, 2014. október 21.

Page 22: Réti László

A gócterület munkagödre

2015. február – március

Page 23: Réti László

Injektálás a csóva területen, 2015. március 4.

Page 24: Réti László

Tereprendezett gócterület, 2015. augusztus 25-én.

Page 25: Réti László

A Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és

Természetvédelmi Főosztálya

a műszaki beavatkozás záródokumentációját a BE/40/15079-

019/2015. ügyiratszámú,

2015. augusztus 19. keltezésű

határozatával

ELFOGADTA.

Ezzel a kármentesítés műszaki beavatkozása sikeresen befejeződött,

s kezdetét vette az 5-év időtartamú utómonitoring időszak.

Page 26: Réti László

Körösladány, volt bőrhulladék lerakó

környezeti kármentesítése

Page 27: Réti László

A projekt helyszíne

Körösladány város központjától É-Ny- i – irányban, mintegy 3 km

távolságra, a Körösladányt Dévaványával összekötő út, illetve vasút

mellett található.

Körösladánytól K-i, D-i irányban található Sebes-Körös távolsága

távolsága a szennyezett területtől mintegy 4 km.

A területhez legközelebbi felszíni vízfolyás a DK-i, D-i irányban 450 m távolságra található Tikoséri (XXXVI. számú) csatorna.

Page 28: Réti László

< Projekt helyszín

Page 29: Réti László
Page 30: Réti László
Page 31: Réti László

Előzmények - A környezeti kár keletkezése 1978 – 1988.

• 1978 - 1988. között az egykori Körösladányi Magyar- Vietnami

Barátság MgTsz. a Budapesti Bőripari Vállalat részére bérmunkában krómcserzett bőrök kikészítését végezte.

A keletkezett hulladékot a szövetkezet területén a 035/14 hrsz.- ú területen, a védelem nélküli anyagnyerő gödörben helyezték el.

• A nem megfelelően tárolt anyagok talaj-és talajvíz szennyeződést okoztak.

• Az 1989 novemberében végzett talajmechanikai vizsgálatok során megállapítást nyert, hogy ellenjavallt bármilyen hulladék elhelyezése a területen, mivel a térség talaja jó vízvezető tulajdonságú.

• 1991-ben a helyi építési engedély alapján átmeneti hulladéktároló került kialakításra a területen.

Page 32: Réti László

Előzmények - A környezeti kármentesítés első lépesei, 1991 - 2000.

A Körös-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség előírta

• a hulladék anyagnyerő gödörből való kitermelését és prizmákba (depóniákba) történő átrakását,

• a prizmák alá az 50 cm-es agyagréteg tömörítést, 2 rétegű PVC fólia terítést, azon 30-cm vastag bányahomok terítést,

• a prizmák körül övárok létesítését.

• A bőrhulladék prizmákat fólia- és földtakarással kellett borítani.

Az így kialakított átmeneti hulladéktároló depóniák 2000. év végéig rendelkeztek ideiglenes engedéllyel.

• Az ártalmatlanításáról a tulajdonosnak -a Budapesti Bőripari Vállalatnak- kellett volna gondoskodnia.

• Ez nem történt meg, mert a Vállalat ellen 1991-ben megindult a felszámolási eljárás.

• A felszámolási vagyon nem nyújtott fedezetet a környezeti kármentesítésre. Ezért a kármentesítési feladatok kerültek állami felelőségi körbe kerültek.

Page 33: Réti László

A föld takarással ellátott depónia 2006-ban

A kép előtérben az övárok

Page 34: Réti László

Előzmények - A környezeti kármentesítés első lépesei, 2006.

• 2006-tól az I. fokú környezetvédelmi hatóság által kiadott Határozatoknak, Végzéseknek megfelelően a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság kötelezettként végezte a fenti kármentesítési helyszín és az ahhoz kapcsolódó feladatok ügyintézését, lebonyolítását.

Page 35: Réti László

A terület helyszínrajzi vázlata

A depóniák

figyelőkutak

anyagnyerő gödör

Page 36: Réti László

A környezeti kármentesítés 2008 - 2009. évi ütemei során végzett kárenyhítés

2008. évben megkezdődtek a kármentesítési munkák a rendelkezésre

álló 295,9 millió forint OKKP fedezetből: a depóniákban található szennyezett anyag egy részének kitermelése, elszállítása, hulladéklerakóban való elhelyezése és ártalmatlanítása, a teljes folyamat jogszabályban előírt dokumentálása került megvalósításra.

2009. évben a műszaki beavatkozás kivitelezése során

(I. és II. ütem) összesen 5540 m3 mennyiségű szennyező anyag szakszerű kitermelése és ártalmatlanításra történő elszállítása valósult meg.

A kivitelezést a Békés- Drén Környezettechnikai Kft. végezte.

Page 37: Réti László
Page 38: Réti László
Page 39: Réti László
Page 40: Réti László

Maradó hulladék depónia

Takaró föld depóniák

Talajvíz szennyeződés

határoló vonalai

Page 41: Réti László

Időközben az OKKP állami központi pénzügyi forrása jelentősen lecsökkent, később teljesen elapadt!

A teljes kármentesítési feladat az előzőekben említett beavatkozási folyamatokkal nem teljesült.

Elvégzendő feladatok:

• A területen maradó hulladék prizma bőrhulladékának, valamint

• a régi anyagnyerő gödör iszaptartalmának kitermelése, elszállítása, ártalommentes elhelyezése,

• Talajvíztisztítás,

• A terület rekultivációja.

ÚJ pénzügyi forrás keresése! (KEOP)

• A KÖVIZIG 2009-ben sikeresen pályázott a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) pályázati konstrukció igénybevételére. (Projekt azonosító: KEOP-7.2.4.0/09-2009-0021)

2010. évben a kétfordulós pályázat első fordulójában aktualizáló tényfeltárás készült.

Page 42: Réti László

2011. évben elkészült:

• az aktualizáló tényfeltárás alapján a területre vonatkozó Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány (RMT),

• az új monitoring kutak terve,

• a Műszaki Beavatkozási Terv (MBT).

2012. évben:

• Az I. fokú környezetvédelmi hatóság elbírálta az MBT-t, és 2012. áprilisában kiadta a kármentesítésre szóló kötelezést.

Page 43: Réti László

A Műszaki Beavatkozási Terv alapján

elvégzendő feladatok

• A területen lévő talajprizmában található hulladék szétválogatása,

kezelőtelepre szállítása és stabilizálása.

• A kiválogatott és előkezelt hulladékok végleges elhelyezése, vagy

hasznosítása.

• A hulladékprizma alatti szennyezett talaj és a régi anyaggödör aljáról

a szennyezett iszap kitermelése, az iszap víztelenítése, elszállítása az

előkezelő helyre, majd előkezelést, követően hulladéklerakóba

történő végleges lerakása.

• A szennyezett talajvíz hidraulikus kitermelése és tisztítása.

• A terület helyreállítása, rekultiválása.

Page 44: Réti László

A depónia tartalmának részlete

Page 45: Réti László

2012. évben

A KÖVIZIG elnyerte a projekt II. fordulójának megvalósításához szükséges

KEOP támogatást, így megkezdődhetett a közbeszerzési eljárások

lefolytatása.

2013. évben A KEOP pályázat II. fordulójában közbeszerzési eljárás keretében kiválasztásra

került:

• Mérnök műszaki ellenőr szervezet: VERKER Kft., Kondoros,

• Kivitelezést végző vállalkozó: KRÓMLADÁNY Konzorcium:

– BÉKÉS DRÉN Kft., Békés,

– GEOHIDROTERV Kft., Budapest,

– BÁCSKA Mérnöki Szolgáltató Kft., Kiskunhalas,

– KÖRÖS-KÖR Kft., Szeged.

• Projektmenedzsment szervezet: EUBILITY Kft., Budapest,

• PR feladatokat ellátó szervezet: PROSZERV Kft., Gyula.

Page 46: Réti László

2013. augusztus 30.

• Munkaterület átadás-átvétele, az építési napló megnyitása.

2013. szeptember 30.

Megkezdődött a tényleges kivitelezés, melynek során

- EWC 04 01 08 kódszámú: Krómot tartalmazó cserzett bőrhulladék,

- EWC 04 01 06 kódszámú : krómot tartalmazó iszap,

- EWC 17 05 04 kódszámú: föld és kő,

- EWC 160103 kódszámú: termékként tovább nem hasznosítható gumiabroncs került feltárásra, elszállításra, kezelésre, elhelyezésre.

Page 47: Réti László

2014 – 2015. évben elvégzésre került • a hulladékdepónia területen lévő részének teljes elszállítása.

• a talajvíztisztító rendszer kiépítése és üzemeltetése.

A talajvíztisztító rendszer főbb műszaki paraméterei:

– 214 db 7,0 mélységre telepített vízszintes vákuum csáp.

Tisztítás-technológia:

– Bemeneti puffertartály,

– vegyszeradagolás (mésztej, koagulálószer, PE, O3 ózongenrátor)

– meszes kicsapó tartály,

– sztrippelő torony,

– CO2 adagolás,

– karbonátos kicsapótartály,

– kavicsszűrő,

– RO berendezés,

– ioncserélő berendezés.

Értékelés, Zárójelentés

Page 48: Réti László

A víztisztítás területi vázrajza

• Tisztítandó víztest határvonala

• Vákuumcsápok (214 db 7 m mély)

• Iszapvíztelenítő tér

• Nyíltvíztartás árokrendszere

Page 49: Réti László

A projekt során kármentesített környezeti elemek és ezek mennyiségei:

• Króm(III)-at tartalmazó cserzett bőrhulladék

tömege: 4 759 tonna

• Iszap térfogata: 2200 m3, tömege: 2664 tonna,

felülete: 5500 m2.

• Felszín alatti víz térfogata: 9600 m3, felülete: 8000 m2

• Földtani közeg térfogata: 2500 m3, felülete: 2500 m2

Page 50: Réti László

A projekt költsége A projekt I. fordulójának összes elszámolható költsége: 48 144 322,- Ft.

A projekt II. fordulójának összes elszámolható költsége: 923 350 744,- Ft.

A projekt befejezési időpontja: 2015. szeptember 17.

Page 51: Réti László

A kivitelezés jellemző képei

Page 52: Réti László

Az anyagnyerő gödör

a Krómot tartalmazó iszap kitermelése után

Page 53: Réti László

A víztisztító berendezés gépháza és a vákuumcsápok

A megtisztított szennyezett talajvíz

mennyisége: 9600 m3

Page 54: Réti László

A talajvíztisztító rendszer

Page 55: Réti László

A Békés Megyei Kormányhivatal

Környezetvédelmi és

Természetvédelmi Főosztálya

a műszaki beavatkozás

záródokumentációját a 13388-

015/2015. ügyiratszámú,

2015. június 22. keltezésű

határozatával

ELFOGADTA.

Ezzel a kármentesítés műszaki

beavatkozása sikeresen

befejeződött,

s kezdetét vette a 4-év időtartamú

utómonitoring időszak.

Page 56: Réti László

A KÖVIZIG működési területén lévő OKKP helyszíneken hatósági kötelezés alapján elvégzendő további feladatok:

• Békéscsaba, Fényes Tanya (egykori oldószer és festék megsemmisítő

üzem helyszíne kármentesítésének befejezése):

A műszaki beavatkozás folytatása (bioreaktor kialakítása, szádlemezek visszahúzása, injektáló és monitoring kutak szakszerű lemélyítése, hidraulikus gátrendszer üzemetetése, rekultiváció), záródokumentáció, utómonitoring. Esetleg új tényfeltárás végzése.

• Gyomaendrőd- Nagylapos (egykori illegális mezőgazdasági vegyszer elhelyezés):

Az el nem fogadott műszaki beavatkozási záródokumentáció miatt, a műszaki beavatkozás folytatása, pontosítása, monitoring, záródokumentáció, utómonitoring. Esetleg új tényfeltárás végzése.

Fennmaradó problémák (1)

Page 57: Réti László

A KÖVIZIG működési területén lévő OKKP helyszíneken hatósági kötelezés alapján elvégzendő további feladatok (folytatás):

• Szarvas, Szentesi út (volt veszélyes-hulladék lerakó):

1 db figyelő kút eltömedékelése, záró monitoring mintavétel és monitoring záródokumentáció elkészítése. (A műszaki beavatkozás 2008-ban elkészült.)

• Kardos, Csabai út 15. (egykori illegális mezőgazdasági vegyszer elhelyezés):

2 db figyelő kút eltömedékelése, záró monitoring mintavétel és monitoring záródokumentáció elkészítése. (A műszaki beavatkozás 2006 előtt elkészült.)

• Kardos, Hosszú sor 31. (egykori illegális mezőgazdasági vegyszer elhelyezés):

2 db figyelő kút eltömedékelése. (A műszaki beavatkozás 2006 előtt elkészült.)

Fennmaradó problémák (2)

Page 58: Réti László

• 2006-ban egyes egyedi környezeti kármentesítési feladatok -több átszervezést követően- a VIZIG-ekhez kerültek.

• Napjainkban is az érintett VIZIG-ek az egyes egyedi kármentesítési feladatok elvégzésének hatósági kötelezettjei.

• A VIZIG-ek OKKP feladatait illetően jelenleg tisztázatlan a jogi helyzet.

• A VIZIG-ek pénzügyi forrást nem kapnak az OKKP feladatokhoz.

• A fentiek következtében a folyamatban lévő OKKP feladatokhoz kapcsolódó kötelezések teljesítése a VIZIG-ek számára végrehajthatatlan állami feladatot jelent.

• A hatóságok az adott VIZIG-et tartják a kármentesítési feladat kötelezettjének.

Fennmaradó problémák (3)

Page 59: Réti László

• A VIZIG-ek folyamatban lévő OKKP monitoring és záródokumentáció készítési feladatainak felgyorsítását az OVF koordináló munkával segíti.

• A VIZIG-ek műszaki beavatkozást is igénylő OKKP feladatainak hatékony megvalósítását a pályázat adta lehetőség igénybevétele biztosíthatná.

A fennmaradó problémák megoldási

lehetőségei

Page 60: Réti László

Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!