Resurse Umane IVI12016

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/16/2019 Resurse Umane IVI12016

  1/80

  Managementului Resurselor Umane- manualul profesionistului -

 • 8/16/2019 Resurse Umane IVI12016

  2/80

  Managementului Resurselor Umane

   - manualul profesionistului -

 • 8/16/2019 Resurse Umane IVI12016

  3/80

  CUVÂNT ÎNAINTE

  Această lucrare a fost elaborată în cadrul proiectului Phare cu titlul „Întărirearolului funcţiei de resurse umane în organizaţii” (Phare 200! 0"#$

  %&0'&02&02&0"&2)* finanţat de +niunea ,uropeană -i .u/ernul om1niei

   prin Programul Phare 200 3oeziune ,conomică -i 4ocială 5ez/oltarea

  esurselor +mane Promo/area în/ăţării continue pe parcursul întregii /ieţi pentru calificarea -i recalificarea forţei de muncă&

  5orim ca acest manual să de/ină un instrument de lucru util pentru

   profesioni-tii din domeniul managementului resurselor umane* prin sintetizarea-i punctarea unor aspecte cheie ale acestui domeniu* precum -i prin prezentarea

  unor informaţii c1t mai rele/ante -i cu aplicabilitate în acti/itatea zilnică a

   potenţialilor beneficiari&

  6ai multe informaţii referitoare la proiectul mai sus menţionat -i la produsele

  realizate pe parcursul acestuia* sunt disponibile pe 7eb site$ul proiectului*

  acces1nd adresa8 777&managementhr&ro&

  http://www.managementhr.ro/http://www.managementhr.ro/http://www.managementhr.ro/

 • 8/16/2019 Resurse Umane IVI12016

  4/80

  Cuprins

  1. Profesionistul e resurse umane 999999999999&&&&&9&&& "&"& 5efiniţii 99999999999&&99999999&9&&& "0"&2& 4copurile 6anagementului esurselor +mane &&&&&&&999&9& """&%& Profesionistul de resurse umane 9999999999&&&&&&&& ""

  !. Comportament organi"a#ional 999999999999999&&& "%2&"& ,lemente componente ale comportamentului organizaţional 9 "%

  2&2& 6oti/aţia 999999999999999999999 "'2&%& 3ultura organizaţională 99&9999999999999& ":2&%&" ,lementele culturii organizaţionale 99999999&&&9&& "#2&%&2& ;nfluenţe asupra culturii organizaţionale &&&9999999& "2&'& 4tructuri organizaţionale 999999999999999 %"2&& .rupuri 999999999999999&999999&& %<

  $. Pro%urarea resurselor umane 999999999999&99&&&&&&& '%

  %&"& Planificarea resurselor umane 9999999999&&99&& '%%&2& ecrutarea -i selecţia &&&9&&99999999999999 ':%&2&"& 5efinirea cerinţelor &999&99999999999 '

  %&2&2& Atragerea candidaţilor &&&999999999999&&& "%&2&%& 4electarea candidaţilor &&&999999999999&&

    %&2&%&"& ;nter/iul de selecţie &&&9999&&999999 #  %&2&%&2& Alte metode de selecţie 9999999999 :"

  %&2&'& =fertarea 999999999999999999&&& :"%&%& ;ntroducerea în organizaţie &9999999999999&&& :%

  &. Managementul performan#ei 9999999999999999& :''&"& Aspecte introducti/e &&&99999999999999&&&9 :''&2& 5efinirea -i măsurarea performanţei &&&99999999&&&

  9

  ::

  '&%& Acti/ităţile principale ale managementului performanţei 9&9& :

  '. (e")oltarea resurselor umane 9999999999999999 #"

 • 8/16/2019 Resurse Umane IVI12016

  5/80

  &"& Aspecte introducti/e &9999999999999999& #"&2& În/ăţarea&&&99999999999999999999&&& #%&%& Principiile în/ăţării la adulţi &&9999999999999 #<&'& ;nstruirea 99999999999&&99999&99&&&9&&

 • 8/16/2019 Resurse Umane IVI12016

  6/80

  1. Profesionistul e resurse umane

  1.1. (efini#ii

  /rgani"a#ia este un grup de persoane care lucrează împreună pentru a realizaun scop comun&

  >uncţiile organizaţiei sunt8

  • funcţia comercială apro/izionare* /1nzare* mar?eting

  • funcţia de producţie

  • funcţia financiară

  • funcţia de resurse umane (sau de personal)

  • funcţia de cercetare$dez/oltare&

  Managementul este procesul de stabilire a obiecti/elor -i de coordonare a

  eforturilor personalului pentru a le atinge intr$un mod eficient -i eficace&

  Managementul resurselor umane 0MRU este o abordare strategică -icoerentă a modului în care sunt gestionate cele mai importante resurse ale

  organizaţiei oamenii&

   Managementul resurselor umane poate fi definit ca fiind procesul de realizare aobiecti/elor organizaţionale prin atragerea* reţinerea* dez/oltarea* îndepărtarea

  -i utilizarea corectă a resurselor umane într$o organizaţie @5onell -&a&* "2B&

  Acti/ităţile componente ale acestui proces cuprind8

  • planifi%area resurselor umane  e/aluarea personalului actual*

   pre/izionarea necesarului de personal în /iitor* realizarea planurilor de a angaCa sau de a scădea numărul de personal

  • re%rutarea  căutarea unor persoane calificate pentru a ocupa

  diferite posturi* at1t în interiorul firmei* c1t -i în eDterior 

 • 8/16/2019 Resurse Umane IVI12016

  7/80

  • sele%tarea  testarea -i inter/ie/area candidaţilor pentru angaCarea

  celui mai bun candidat disponibil

  • orientarea  aCutarea noilor angaCaţi pentru a se obi-nui cu mediul

  de muncă* cu noii colegi* în/ăţarea regulilor -i reglementărilor  precum -i a/antaCele oferite de firmă

  • instruirea 2i e")oltarea  realizarea unor programe care să$i aCute

   pe angaCaţi să î-i îmbunătăţească deprinderile -i să în/eţe acti/ităţile

   pe care /or trebui să le realizeze

  • e)aluarea performan#elor  stabilirea criteriilor de e/aluare a

  muncii* realizarea efecti/ă a e/aluării* discutarea rezultatelor cuangaCaţii -i determinarea modului de recompensare -i moti/are a

  acestora pentru a obţine performanţe înalte

  • re%ompensarea   stabilirea /alorii salariului -i a altor beneficii*

  dacă este cazul

  • urm3rirea %arierelor anga4a#ilor  culegerea -i prelucrarea

  informaţiilor pri/ind promo/area* transferul* plecarea sau

  concedierea angaCaţilor&

  1.!. +%opurile MRU

  +%opul general al 6+ este de a contribui la atingerea scopului organizaţiei(pt& firme de a a/ea profit) prin intermediul oamenilor&

  Alte s%opuri8

  • organizarea crearea unei structuri organizaţionale optime• ”procurarea” resurselor umane prin recrutare -i selecţie

  • „adaptarea la cerinţe a resurselor umane” dez/oltarea -i instruirea

  • „punerea în /aloare a angaCaţilor” crearea -i întărirea moti/aţiei (prin

  recompensarea materială -i nematerială)* managementul performanţei

  • crearea -i menţinerea relaţiilor între angaCator -i angaCaţi&

 • 8/16/2019 Resurse Umane IVI12016

  8/80

  Aor3ri ale managementului resurselor umane5

  • ca departament al firmei e/idenţiat ca centru de cost

  • ca unitate internă de consultanţă• ca centru de profit în interiorul firmei

  • ca unitate eDternă de consultanţă&

  1.$. Profesionistul e resurse umane

  Rolurile profesionistului e resurse umane (6& Amstrong Euman esource6anagement Practice)8

   partener de afaceri deţin -i ei responsabilitatea succesului firmeiF

  strateg g1ndesc pe termen lung strategii de dez/oltare a resurselor 

  umane -i a relaţiilorF

  consultant* inter/enţionist proiectează -i modifică procese de

  management al personalului* diagnostichează probleme -i propun soluţiiF

  ino/ator introduc procese -i proceduri noiF monitor fac cunoscute procedurile -i politicile de +* super/izează

  respectarea lorF

  reacti/ -i proacti/ răspund la solicitări* dar -i pre/in situaţii&

  Posiile amiguit3#i 2i %onfli%te

  • cine este clientulG

  roluri împărţite cu managerii eDecuti/i• /alori diferite

  •  priorităţi diferite

  • diferende cu reprezentanţii angaCaţilor&

  Conuita profesional3  normele generale de conduită se referă la8

  acurateţe a informaţiilor oferite

  confidenţialitate

 • 8/16/2019 Resurse Umane IVI12016

  9/80

 • 8/16/2019 Resurse Umane IVI12016

  10/80

  !. Comportament organi"a#ional

  !.1. Elemente %omponente ale %omportamentului organi"a#ional

  Comportamentul organi"a#ional este un termen aplicat studiului sistematic alcomportamentului indi/izilor în cadrul grupurilor* inclusi/ analiza naturii

  grupurilor* dez/oltării structurilor în cadrul grupului -i între grupuri -i procesul

  de implementare a schimbării&

  4copul studierii comportamentului organizaţional este de a pre/iziona -i !saucontrola comportamentul indi/idual -i de grup pentru a contribui la atingerea

  scopurilor manageriale* care pot fi sau nu împărtă-ite în întreaga organizaţie&

  (3ole* ")

  3omponentele comportamentului organizaţional sunt redate în fig&"&

  +o%iologie

  • studiul grupurilor • structuri organizaţionale• structuri sociale• cultură organizaţională• sisteme• schimbare organizaţională

  Psi6ologie

  •  personalitate• moti/aţie•  percepţie• ne/oi indi/iduale• în/ăţare• stres

  Politi%i organi"a#ionale

  •  putere• autoritate• leadership• conflict•

  7ilo"ofie

  • ideologii• natura umană• competiţie

  E%onomie

  • resurse• costuri

  Fig. 1. Componentele comportamentuluiorganizaţional

    7ig. 1. Componentele %omportamentului organi"a#ional(Adaptare după Cole, 1995)

 • 8/16/2019 Resurse Umane IVI12016

  11/80

  !.!. Moti)a#ia

  Moti)a#ia este starea internă care determină un indi/id să se comporte într$un

  mod care duce la realizarea unor scopuri&

  Teorii ale moti)a#iei umane

  Teoria e%6it3#ii* care eDplică moti/aţia pun1nd accentul pe percepţiaindi/iduală asupra corectitudinii unei situaţii -i a modului în care inechitatea

  cauzează anumite comportamente&

  5acă o persoană percepe că a fost tratată incorect în comparaţie cu colegii* /areacţiona într$unul din următoarele moduri8

  • /a încerca să Hpotri/ească” cantitatea de muncă cu recompensaF

  • /a cere să fie recompensată după munca prestatăF

  • /a încerca să î-i schimbe percepţiaF

  • /a părăsi organizaţia&

  Teoria lui Maslo8

  Iinecunoscuta teorie a lui 6aslo7 despre comportamentul uman porne-te de la

   premisa că oamenii muncesc pentru a$-i satisface ne/oile neîmplinite* care sunt

  ierarhizate astfel (fig& 2)8

  • ne/oi fiziologice8 m1ncare* apă* seD etc&F

  • ne/oi de securitate8 protecţie personală -i economicăF• ne/oi sociale* de afiliaţie8 dragoste* afecţiune* sentimentul apartenenţei*

   prietenieF

  • ne/oi de stimă8 respect* prestigiu* recunoa-tereF

  • ne/oi de împlinire8 cre-tere profesională* creati/itate* ino/aţie&

  ;erarhizarea ne/oilor înseamnă că ordinea de satisfacere a acestora este de la

  cele de bază la cele superioare&

 • 8/16/2019 Resurse Umane IVI12016

  12/80

  Teoria 9 2i :

  Teoria X şi Y  este reprezentată de două seturi de afirmaţii pri/ind moti/ele -icrezurile care influenţează comportamentul managerilor faţă de subordonaţi&

  Teoria 9 Teoria :

  • =amenilor nu le place sămuncească -i e/ită munca&

  • =amenilor nu le place munca*

  a-a că managerii trebuie să îi

  controleze* să îi direcţioneze -isă ia măsuri coerciti/e pentru

  a$i obliga să lucreze pentru a

  atinge scopurile organizaţiei&• =amenii preferă să fie

  direcţionaţi deoarece ei e/ită

  responsabilitatea* pentru maimultă siguranţă ambiţiile lor 

  sunt mici&

  • =amenilor nu le displace munca în modnatural* ea este parte a /ieţii&

  • =amenii sunt moti/aţi intern pentru a

  atinge obiecti/ele faţă de care sunt

  de/otaţi&

  • =amenii sunt de/otaţi ţelurilor în funcţie

  de modul în care sunt recompensaţi

  atunci c1nd î-i ating obiecti/ele&• =amenii caută -i acceptă responsabilităţi

  în anumite condiţii fa/orabile&

  • =amenii au capacitatea de a fi ino/ati/i

  în rezol/area problemelor organizaţiilor&

  • =amenii sunt strălucitori* dar în anumite

  condiţii organizaţionale* potenţialul lor 

  este subutilizat&

  Nevoi de securitate

  Nevoi de apartenenţă

  Nevoi de stimă

  Nevoia deîmplinire

  Nevoi fziologice

  Fig. 2. Teoria lui Maslow privind ierarhianevoilor 

 • 8/16/2019 Resurse Umane IVI12016

  13/80

  Teoria lui ;er"erg

  Elemente emoti)atoare Elemente moti)atoareÎmplinirea

  ecunoa-terea

  6unca în sineesponsabilitatea

  A/ansarea

  Politica firmei

    4upra/egherea tehnică

  4alariulelaţiile personale* -eful

    3ondiţiile de muncă

  7ig. $. Elementele moti)atoare 2i emoti)atoare %onformTeoriei lui ;er"erg

  !.$. Cultura organi"a#ional3

  = definiţie completă a culturii firmei este dată de Jroeber -i Jluc?hohn@4enior* "#B8 H3ultura firmei constă într$un mod determinat de g1ndire* de

  manifestare a sentimentelor -i de reacţie* care se obţine -i se transmite prin

  simboluri* ca elemente distincti/e reprezentati/e ale grupurilor de oameni*incluz1nd eDprimarea lor prin fapteF elementul esenţial al culturii constă în idei

  tradiţionale -i în /alorile ata-ate acestora&”>oarte cunoscută este definiţia simplificată a culturii firmei* care o define-te ca

  fiind Hmodul în care se fac lucrurile pe aici”* ceea ce este tipic organizaţiei8

  obiceiuri* atitudini dominante* mod de formare -i acceptare a comportamentului

  a-teptat&

 • 8/16/2019 Resurse Umane IVI12016

  14/80

 • 8/16/2019 Resurse Umane IVI12016

  15/80

 • 8/16/2019 Resurse Umane IVI12016

  16/80

 • 8/16/2019 Resurse Umane IVI12016

  17/80

  "'B8

  identificarea /alorilor dominante

  definirea clară a misiunii -i scopurilor companiei

  stabilirea limitelor autonomiei indi/iduale -i a gradului în care se /a lucraîn grup sau indi/idual

  structurarea muncii cu scopul de a realiza obiecti/ele organizaţiei

  dez/oltarea unor sisteme de recompensare* care subliniază /alorile -i

  scopurile organizaţiei crearea unor metode de socializare care /or alinia noi angaCaţi la elementele

  de cultură stabilite -i /or intensifica aplicarea acestora de către ceilalţi&

  ;nfluenţa managerilor este cu at1t mai puternică cu c1t ace-tia se află mai sus în

  ierarhie& În întreprinderile mici -i miClocii* fondatorii firmei sunt cei care au demulte ori influenţa dominantă&

  Rolul anga4a#ilor  în influenţarea culturii organizaţionale are dimensiuneaacceptării -i adoptării de către ace-tia a elementelor culturale* în funcţie de

  modul în care are loc socializarea& AngaCaţii pot de asemenea să contribuie la

  modelarea unor /alori eDprimate& 5acă eDistă persoane care se eschi/ează de larealizarea corectă a unor sarcini de ser/iciu -i acestea îi influenţează pe noii

  /eniţi* care îi iau drept model* acest lucru poate a/ea o influenţă semnificati/ă

  asupra calităţii* indiferent de ceea ce spune managerul despre importanţacalităţii ca /aloare a firmei& 6embrii unui grup de lucru* care se influenţează

  unii pe ceilalţi în încadrarea într$un termen limită al unei lucrări* contribuie la

  crearea unui spirit de echipă* care /a eDista indiferent de deciziile

  managementului în acest sens&

  +n mod important de influenţare a culturii de către angaCaţi este formarea unor 

  subculturi organizaţionale& 4ubculturile sunt unităţi în cadrul organizaţiei care

  se bazează pe acelea-i /alori* norme -i credinţe& Lalorile eDprimate de aceste

  subculturi pot fi complementare culturii organizaţiei& 5e eDemplu* angaCaţiisindicali-ti pot constitui o subcultură& 5e obicei* subculturile au un înţeles mai

   profund pentru cei care o adoptă dec1t cultura unanim acceptată a organizaţiei&

 • 8/16/2019 Resurse Umane IVI12016

  18/80

 • 8/16/2019 Resurse Umane IVI12016

  19/80

 • 8/16/2019 Resurse Umane IVI12016

  20/80

 • 8/16/2019 Resurse Umane IVI12016

  21/80

 • 8/16/2019 Resurse Umane IVI12016

  22/80

 • 8/16/2019 Resurse Umane IVI12016

  23/80

  Produs naţional brut pe cap de locuitor scăzut

  este esenţialăProdus naţional brut pe cap de

  locuitor ridicat

  !.'. =rupuri

  =rupul este definit ca fiind două sau mai multe persoane interdependente careconlucrează pentru a atinge anumite scopuri& .rupurile formale sunt grupuri de

  lucru formate de către organizaţie* care au sarcini stabilite& .rupurile informale

  sunt formaţii naturale care apar în mediul de lucru ca răspuns la ne/oia decontact social& Aceste grupuri tind să se formeze pe prietenii -i interese

  comune&

   Elementele principale ale comportamentului de grup:

  ,Damin1nd comportamentul oamenilor în cadrul grupului* fie el formal sau

  informal* eDistă c1te/a elemente principale care trebuie luate în considerare* a-a

  cum se obser/ă în fig& :8

  7ig. *. Elementele %omportamentului e grup

  C/MP/RTAMENT(E =RUP

  5imensiuneagrupului  Oatura si

  sarcinile

  Mipurile -i moti/aţiilemembrilor grupului

   Oormele de grup

  6ediul eDternolurilemembrilor in

  cadrul grupului

  3oeziunea

  Neadership$ul incadrul grupului

  4copul principal

 • 8/16/2019 Resurse Umane IVI12016

  24/80

 • 8/16/2019 Resurse Umane IVI12016

  25/80

 • 8/16/2019 Resurse Umane IVI12016

  26/80

 • 8/16/2019 Resurse Umane IVI12016

  27/80

 • 8/16/2019 Resurse Umane IVI12016

  28/80

 • 8/16/2019 Resurse Umane IVI12016

  29/80

 • 8/16/2019 Resurse Umane IVI12016

  30/80

  face pre/iziuni ferme ale cerinţelor de resurse umane în perioade de schimbare

  rapidă&

  •  Planul de dezvoltare  presupune* pe de o parte* identificarea

  categoriilor de angaCaţi a căror dez/oltare profesională /a fi susţinută*

  iar pe de altă parte* stabilirea programelor de curs sau a altor instrumente necesare în dez/oltarea categoriilor precizate&

  •  Planul de recrutare   ţine cont de ne/oile de personal identificate*

   pentru stabilirea surselor -i metodelor de recrutare -i selecţie adec/ate&

  •  Planul de păstrare  (retention plan)$ se bazează pe analiza moti/elor  pentru care membrii organizaţiei părăsesc compania -i presupune

  stabilirea acţiunilor necesare pentru contracararea acestor factori&

  •  Planul de flexibilizare  presupune identificarea -i folosirea de modele

  fleDibile de lucru (de eD8 orar fleDibil de lucruF îmbunătăţirea utilizării

  capacităţilor -i abilităţilor angaCaţilorF apelarea la angaCaţi temporariF

  apelarea la subcontractori sau consultanţi etc&)

  •  Planul de reducere a numărului de personal  (dacă este necesar) se

  identifică numărul de angaCaţi ce urmează a fi disponibilizaţi* metodeleutilizate pentru realizarea efecti/ă a disponibilizării* termenii în care se

  /a desfă-ura etc&

  $.!. Re%rutarea 2i sele%#ia

  4copul procesului de recrutare -i selecţie este acela de a obţine la un cost

  minim necesarul de resurse umane (în termeni de număr -i calitate) al

  companiei respecti/e&

 • 8/16/2019 Resurse Umane IVI12016

  31/80

 • 8/16/2019 Resurse Umane IVI12016

  32/80

 • 8/16/2019 Resurse Umane IVI12016

  33/80

 • 8/16/2019 Resurse Umane IVI12016

  34/80

 • 8/16/2019 Resurse Umane IVI12016

  35/80

 • 8/16/2019 Resurse Umane IVI12016

  36/80

 • 8/16/2019 Resurse Umane IVI12016

  37/80

 • 8/16/2019 Resurse Umane IVI12016

  38/80

 • 8/16/2019 Resurse Umane IVI12016

  39/80

 • 8/16/2019 Resurse Umane IVI12016

  40/80

  Primul aspect ce trebuie a/ut în /edere* se referă la alegerea numărului optim

  de candidaţi ce /or fi inter/ie/aţi& 5acă eDistă doar o singură persoană ce /adesfă-ura inter/iurile* se recomandă ca lista scurtă să nu cuprindă mai mult de

  "0 candidaţi&

  ,Distă mai multe metode pentru o triere eficientă&

  4e poate începe prin trierea celor mai e/idente candidaturi nepotri/ite& Pasulurmător este de a compara fiecare aplicaţie cu descrierea postului -i cu

  specificaţia de personal* stabilite la începutul procesului de recrutare&

  = altă metodă de triere a candidaturilor implică acordarea unui punctaC fiecărei

  secţiuni a aplicaţiei* în funcţie de anumite criterii&

  3ele mai utilizate metoe 2i instrumente e sele%#ie sunt următoarele8

  inter)iul

  %entrele e e)aluare 

  testele psihologice sau comportamentale

  proa e lu%ru

  referin#ele.

  Alegerea metoelor e sele%#ie

  5e nenumărate ori s$a demonstrat că inter/iurile nu reprezintă întotdeauna o

  metodă eficientă de prezicere a succesului pe un post&

  4tudiile de /aliditate produc cifre tot at1t de discutabile pentru inter/iurile

  formalizate* e/idenţiind faptul că testele psihometrice* centrele de e/aluare*

  metoda bio$datelor -i inter/iurile structurate sunt metode de selecţie mai fidele

  realităţii&

  ezultatele unui astfel de studiu* citat de 4tore & -i Qright 6& ("

 • 8/16/2019 Resurse Umane IVI12016

  41/80

  7ig. B. A%urate#ea %tor)a metoe e sle%#ie(Preluat după Anderson -i 4hac?leton* "%)

  $.!.$.1. Inter)iul e sele%#ie

  4copul inter/iului este acela de a obţine -i e/alua informaţii despre un candidat*

  "*0

  0

  0*"

  0*2

  0*%

  00*'

  0*

  0*:

  0*#

  0*<

  0*

  Astrologie (0*0)

  .rafologie (0*0)

  eferinţe (0*"%)

  ;nter/iuri nestructurate (0*%")

  Meste de personalitate (0&%

 • 8/16/2019 Resurse Umane IVI12016

  42/80

 • 8/16/2019 Resurse Umane IVI12016

  43/80

 • 8/16/2019 Resurse Umane IVI12016

  44/80

 • 8/16/2019 Resurse Umane IVI12016

  45/80

  atunci /or fi luate în considerare doar informaţiile care sunt disponibile

   pentru toţi candidaţii&

  • 5e c1te ori este posibil* analizaţi modul în care realizaţi* după

  încheierea inter/iului* performanţa dumnea/oastră& Acest lucru trebuie

  să îl faceţi în mod regulat pentru a /ă îmbunătăţi sau a menţine la unstandard ridicat al calitatea selecţiei& În acest sens /ă aCută un ghid

   pentru efectuarea selecţiei&

  $.!.$.!. Alte metoe e sele%#ie

  Centrele e e)aluare (assesment centres)eprezintă o metodă compleDă de e/aluare* care presupune utilizarea* pe l1ngă

  inter/iul clasic* a unor eDerciţii -i simulări de rol* generatoare de informaţii cu pri/ire la capabilităţile specifice postului&

  Testele psihologice sau comportamentaleMestele de selecţie au ca scop furnizarea de informaţii mai /alide -i mai fidelerealităţii cu pri/ire la ni/elul de inteligenţă* caracteristicile de personalitate*

  abilităţile* aptitudinile -i realizările unui candidat la angaCare* în comparaţie cu

  cele care pot fi obţinute într$un inter/iu&

  Proa e lu%ruAceastă metodă presupune punerea candidatului în situaţia de a realiza o

  sarcină de lucru reală sau c1t mai aproape de cea reală&

  Referin#ele4copul obţinerii de referinţe este de a se dob1ndi* în mod confidenţial*

  informaţii concrete despre un posibil angaCat -i opinii în legătură cu caracterul

  său -i compatibilitatea cu munca pe un anumit post&

  $.!.&. /fertarea

 • 8/16/2019 Resurse Umane IVI12016

  46/80

 • 8/16/2019 Resurse Umane IVI12016

  47/80

 • 8/16/2019 Resurse Umane IVI12016

  48/80

 • 8/16/2019 Resurse Umane IVI12016

  49/80

 • 8/16/2019 Resurse Umane IVI12016

  50/80

  7ig. 1D. @eg3tura intre strategia organi"a#iei re"ultatele pro%esului emanagement al performan#ei 2i re"ultatele organi"a#iei

  (4ursa 6athis R ac?son* 2000)

  4trategia organizaţiei

  Acti/ităţi de managementul performanţei85efinirea performanţei -i identificareaindicatorilor6ăsurarea performanţei indi/iduale=ferirea de feedbac? asupra performanţeiecompensa pe baza performanţei

  Perfomanţa indi/iduală

  ezulate ale procesului de management al performanţei85ez/oltareProducti/itatePromo/are5iciplină3re-teri salariale corecte3oncedieri

  ezultatele organizaţiei

 • 8/16/2019 Resurse Umane IVI12016

  51/80

 • 8/16/2019 Resurse Umane IVI12016

  52/80

  În general %riteriile e m3surare sunt rele/ante atunci c1nd /izează cele maiimportante aspecte ale unui post& ,le post fi deduse din fi-a postului -i acoperăurmătoarele tipuri8

  • obiecti/e de performanţă

  • standarde de performanţă sau obiecti/e curente

  • competenţe de performanţă

  /ie%ti)ele e performan#3  sunt rezultate cuantificabile care urmează a firealizate -i care pot fi măsurate în termeni cu ar fi8 /olumul /1nzărilor* /olumul

  de produse finite* numărul de contracte noi etc& Acestea se stabilesc în general

  de comun acord între manager -i subordonat -i acoperă principalele răspunderi

  ale deţinătorului postului sau aspectele cele mai importante ale unui post& A-acum se poate /ede din figura nr& "0 aceste obiecti/e deri/ă din strategia -i

  obiecti/ele generale ale organizaţiei&& Mot în categoria obiecti/elor intră di/erse

   proiecte de finalizat p1nă la o dată specificată -i care ţin de scopul postuluirespecti/&

  ,ste foarte important la stabilirea acestor obiecti/e* să se ţină cont de toate

  aspectele importante ale postului respecti/& 3onform principiului „prime-ti ceea

  ce măsori”* de eDemplu* la măsurarea performanţei unui inter/ie/ator* dacă seia în calcul doar numărul de candidaţi angaCaţi -i se omit criterii referitoare lacalitatea acestora* rezultatul poate fi că deţinătorul postului se /a focaliza doar 

  asupra numărului de angaCări -i mai puţin asupra calităţii candidaţilor&

  +tanare e performan#3  (obiecti/e curente) sunt definite ca fiind oenunţare a condiţiilor ce trebuiesc îndeplinite pentru ca o acti/itate să fie

  considerată bine îndeplinită& 4tandardele de performanţă se utilizează atunci

  c1nd nu se pot stabili obiecti/e determinate pe o perioadă de timp& 5efinireastandardului de performanţă se face sub forma unei declaraţii* de tipul „este

  considerat că performanţa îndepline-te standardul dacă se obţine un rezultat

  dorit* specificat -i obser/abil”& 5e eD8 Îndeplinirea zilnică a planului de

   producţie* conform specificaţiilor de plan& Na posturile aflate mai Cos în ierarhiaunei organizaţii /om înt1lni mai multe standarde de performanţă&

  Competen#e e performan#3

 • 8/16/2019 Resurse Umane IVI12016

  53/80

 • 8/16/2019 Resurse Umane IVI12016

  54/80

 • 8/16/2019 Resurse Umane IVI12016

  55/80

  • a%orul sau %ontra%tul e performan#3* care define-te a-teptările8

  ce trebuie să realizeze angaCatul obiecti/e

  cum /a fi măsurată performanţa

  ce competenţe sunt necesare pentru a realiza

   performanţa propusă

  • planul e e")oltare personal3* care stabile-te acţiunile pe care

  trebuie să le întreprindă angaCaţii în /ederea propriei dez/oltări

  • gestionarea performan#ei pe par%ursul anului* în care se realizează

  acţiuni pentru implementarea acordului de performanţă

  • eaminarea performan#ei* care este etapa formală de e/aluare* are loc

  o analiză a performanţei realizate pe parcursul unei perioade de timp&

 • 8/16/2019 Resurse Umane IVI12016

  56/80

 • 8/16/2019 Resurse Umane IVI12016

  57/80

 • 8/16/2019 Resurse Umane IVI12016

  58/80

  - Eu%a#ie la istan#3   este un sistem compleD -i cu un grad ridicat defleDibilitate* fiind centrat pe persoana care în/aţă -i mai puţin pe un program

   prestabilit& În/ăţăm1ntul la distanţă (cursuri prin corespondenţă* cursuri on$line

  etc&) mizează pe capacitatea de în/ăţare autonomă -i personală a unei persoane

  -i pe asumarea responsabilităţii asupra propriei în/ăţări&

  - Cursuri >n %arul organi"a#iei sau >n afara organi"a#iei H   răspund unor ne/oi punctuale ale unei companii* care dore-te să in/estească în dez/oltarea

   personală -i profesională a propriilor angaCaţi&

  - Rota#ia posturilor 04o rotation  este procesul prin care un angaCat ocupă prin rotaţie diferite posturi în cadrul unei organizaţii& ,Distă organizaţii în care

   procesul se desfă-oară neplanificat* dar -i altele în care procesul este foarte bine planificat* pentru fiecare angaCat în parte&

  '.!. În)3#area

  „A în/ăţa nu înseamnă* pur -i simplu* a a/ea o nouă idee& În/ăţarea sur/ine

  atunci c1nd acţionăm efecti/* c1nd detectăm -i corectăm erorile& 3um -tim că-tim ce/aG Prin faptul că putem produce ceea ce afirmăm că -tim&”

  În cadrul în/ăţării ca acti/itate* prin intermediul în/ăţării ca proces* care

  conduc ambele la obţinerea unor rezultate determinate* dob1ndim cuno-tinţe*

  abilităţi* competenţe* moduri de comportament etc& care ne permit adaptarea

  fleDibilă -i eficientă la solicitările mediului&

  Încep1nd cu anii 0* a început să fie utilizat pe scară largă conceptul deorgani"a#ie %are >n)a#3

 • 8/16/2019 Resurse Umane IVI12016

  59/80

  sf1r-it” (,& Nindeman)& Acesta este un principiu fundamental al zilelor noastre

  -i anume cel al  >n)3#3rii permanente 0lifelong learning&

  În/ăţarea poate a/ea loc într$un meiu formal (de eD& -coli* uni/ersităţi etc&)*nonformal  (di/erse instituţii educaţionale* la locul de muncă) -i informal(citirea unei cărţi* na/igarea pe ;nternet etc&)& Astfel putem diferenţia între8

  în/ăţarea formală* în/ăţarea nonfomală -i în/ăţarea informală&

  În continuare* /om face referire -i /om prezenta succint c1te/a elemente ale >n)3#3rii5

  1. Pro%esul e >n)3#are  abordează trei arii principale8 cunoştinţe (ceeace trebuie să -tie un indi/id)* deprinderi (ceea ce trebuie să poată face

  un indi/id)* atitudini (ceea ce trebuie să simtă un indi/id cu pri/ire la

  munca sa)& În acest conteDt* /orbim despre competenţe* definite casisteme integrate de cuno-tinţe* abilităţi -i atitudini de/enite

  operaţionale* ceea ce determină fleDibilitate comportamentală -i

  adaptabilitate* dar mai ales eficienţă&

  2. Con%eptul e %ur3 e >n)3#are  se referă la timpul necesar unei persoane lipsite de eDperienţă pentru a atinge ni/elul de performanţă

  cerut într$un post sau într$o funcţie&

  . 7a%torii-%6eie ai psi6ologiei >n)3#3rii sunt8 Moti)a#ia - persoanele adulte sunt mai moti/ate pentru o în/ăţare

  care îi aCută în rezol/area de probleme inerente rolurilor -i

  responsabilităţilor care le re/in* precum -i în cazul în carerezultatele în/ăţării /in în înt1mpinarea unor trebuinţe interioare&

  Rele)an#a pentru interesele 2i op#iunile personale  cei care sunt

  implicaţi în programele de instruire au o moti/aţie intrinsecă -i sunt

  orientaţi spre un scop bine definit& Motodată* ei sunt selecti/i -i

  atenţi la rele/anţa cuno-tinţelor -i în/aţă cel mai bine c1nd subiectul

  constituie o /aloare cu aplicabilitate imediată&

 • 8/16/2019 Resurse Umane IVI12016

  60/80

 • 8/16/2019 Resurse Umane IVI12016

  61/80

  implicării persoanei în acti/itatea de în/ăţare8% eperien#a %on%ret3  implicarea în acti/ităţi bine determinate* de tipul

  „aici -i acum” (a în/ăţa T a face)F% oser)a#ii 2i refle%#ii asupra unor eDperienţe concrete* realizate din mai

  multe perspecti/e (a în/ăţa T a obser/a -i reflecta)F% %on%eptuali"area 2i generali"area  presupune integrarea obser/aţiilor 

  -i reflecţiilor într$o structură logică prin abstractizare -i generalizare (a

  în/ăţa T a conceptualiza -i înţelege)F% testarea impli%a#iilor %uno2tin#elor onite prin utilizarea lor în

  rezol/area unor probleme noi -i foarte di/erse (a în/ăţa T a aplica* a

  folosi cuno-tinţele în rezol/are de probleme)&

  3iclul de în/ăţare poate începe în orice stadiu -i trebuie /ăzut ca ospirală continuă&

  7ig. 1!. Ci%lul >n)3#3rii eperien#iale 0Jol

  >ăU

  e/izuie-teU

  ÎnţelegeU

  >olose-teU

 • 8/16/2019 Resurse Umane IVI12016

  62/80

  Jolb a realizat astfel o delimitare a diferite stiluri de în&ăţare8%  >n)3#area %on)ergent3 $ presupune aplicarea practică a ideilorF%  >n)3#area i)ergent3  $ presupune abilitate imaginati/ă -i

  generarea de ideiF%  >n)3#area asimilatoare  presupune crearea de modele

  teoretice -i stabilirea sensului unor obser/aţii disparateF%  >n)3#area a%omoatoare  presupune crearea unor planuri -i

  rezol/area unor sarcini* implicarea în noi eDperimente&

  ". +tilurile e >n)3#are  $ se referă la preferinţa unei persoane pentru

  metoda prin care poate în/ăţa -i î-i poate aminti ceea ce a în/ăţat&Pornind de la studiile lui Jolb* Eone -i 6umford ("

 • 8/16/2019 Resurse Umane IVI12016

  63/80

  g1ndească -i să analizeze în detaliu acti/ităţile& ,i au ne/oie să li se

   permită să g1ndească înainte de a acţiona* să asimileze înainte de acomenta* să aibă oportunitatea să re/adă ce s$a înt1mplat -i ce au

  în/ăţat&

  - Teoreti%ienii în/aţă cel mai bine din acti/ităţile în care au timp săeDploreze metodic asociaţiile -i interrelaţiile dintre idei* e/enimente -i

  situaţii& ,i preferă situaţiile structurate care au scopuri clare&

  - Pragmati%ii în/aţă mai bine din situaţiile în care eDistă o legăturăe/identă între subiectul în discuţie -i o problemă sau o oportunitate i/ităîn meseria lor& ,i preferă să se concentreze asupra problemelor practice

  -i să aibă -ansa să testeze! să practice di/erse lucruri&

  '.$. Prin%ipiile >n)3#3rii la aul#i

  În analiza procesului de formare trebuie eDaminat rolul participanţilor* al

  cursanţilor& ;ndiferent dacă instruirea este pe post pentru o singură persoană

  sau pentru c1te/a sute de persoane* pentru a în/ăţa o nouă procedură* trainerultrebuie să acumuleze c1t mai multe informaţii despre cum în/aţă adulţii* cum

   pot fi aCutaţi în procesul de în/ăţare -i cum pot fi eliminate blocaCele în

  în/ăţare&

  5iferenţa dintre stilul în care în/aţă adulţii -i felul în care în/aţă copiii diferădintr$o serie de moti/e8

  Aul#ii au mai mult3 eperien#3. Au mai multe eDemple -i paralele pe care le pot face pe măsură ce în/aţă& +n trainer trebuie sădea posibilitatea adulţilor de a împărtă-i grupului eDperienţa lor pesubiecte rele/ante pentru topica sesiunii de instruire&

  • Aul#ii sunt gata s3 >n)e#e. 3opiii rar /ăd /aloarea în/ăţăturii

   primite* în afara cazului în care este o abilitate pe care /or s$o

  dob1ndească cum ar fi mersul pe bicicletă& 5in această cauză o mare parte din treaba profesorului este să$i menţină interesaţi& În afara

 • 8/16/2019 Resurse Umane IVI12016

  64/80

  cazului în care trainingul este pri/it ca o ameninţare asupra

   participantului (eDcepţia de la regulă)* adulţii sunt dornici să în/eţe -ide aceea se a-teaptă ca profesorul să$i în/eţe bine&

  PE(A=/=IE(ele/* clasă* mediu formal)

  AN(RA=/=IE(adult* informal)

  Rolul %elui%are >n)a#3

  • +rmează instrucţiunile

  • 5ependent

  • eceptare pasi/ă $

   prime-te informaţii

  • Are o responsabilitate

  redusă faţă de procesulde în/ăţare

  • =feră idei pe baza

  eDperienţei

  • ;nterdependent

  • Participare acti/ă

  • esponsabil pentru

   procesul de în/ăţare

  Moti)a#iapentru

   >n)3#are

  • ,Dternă8 forţe sociale

  (tradiţie* familie*

  religie)&

  • ,le/ul nu percepe un

   beneficiu imediat

  • ;nternă

  • 3el ce în/aţă /ede o

  aplicare imediată

  Alegerea%on#inutului•

  3ontrolată de profesor • ,le/ul are o

   posibilitate de alegerescăzută

  3entrată pe problemele din /iaţă

  sau de la locul de

  muncă al celui careîn/aţă

  Pun%tul%entral almetoei

  • Acumularea de

  informaţii* fapte

  • Împărtă-irea -i

  construirea pe baza

  eDperienţei -i

  cuno-tinţeloranterioare

  Taelul *. (iferen#e >ntre peagogie 2i aragogie

  • Aul#ii )or instruire imeiat3. 3opii tind să simtă că ceea ce

  sunt în/ăţaţi* este ce/a ce le$ar putea fi de folos la un moment dat în/iitorul îndepărtat (31nd o să cresc mare o să mă fac astronaut)& Adulţii*

 • 8/16/2019 Resurse Umane IVI12016

  65/80

   pe de altă parte* /or ca informaţia să le fie prezentată într$un asemenea

  mod înc1t să o poată folosi imediat& ,i se a-teaptă să plece din sala detraining capabili să facă ceea ce făceau înainte mai bine* sau făc1nd

   bine alte lucruri noi&

  • Aul#ii )or %a instruirea s3 fie pra%ti%35 5e cele mai multe ori

  au cereri comune8 „4ăriţi peste po/e-ti&&&”* „Mreceţi la lucrurile

  concrete”& Ou supraîncărcaţi participanţii cu mai multă teorie dec1t este

  cazul& 5acă este ne/oie să prezentaţi teorie faceţi asta cu cu/inte

  simple* intraţi în detalii folosiţi miCloace /izuale -i eDperienţe& ACutaţi

   participanţii să aplice teoria la eDperienţe de /iaţă -i puneţi întrebări

   pentru a /ă asigura că au înţeles& ;nformaţia trebuie pri/ită ca uninstrument de folositU

  Presupuneri >n leg3tura %u >n)3#area la aul#i(„6odern practice of Adult ,ducation Andragog /s& Pedagog”* 6alcom 4&Jno7les)

  2& +n adult trebuie să fie răspunzător de ceea ce în/aţă& ;nformaţiile„ser/ite cu linguriţa”* moti/aţia eDtrinsecă -i pedepsele nu /or duce laîn/ăţare&

  %& +nul din scopurile în/ăţării la adulţi este de a în/ăţa cum să în/eţe în

  special în/ăţ1nd din eDperienţe directe* personale&

  '& Pentru a în/ăţa cum să în/eţe* pe parcursul eDperienţei de în/ăţare*adulţii trebuie să se implice într$un proces de autoe/aluare* de

  asemenea ei trebuie să hotărască modul în care î-i /or atinge obiecti/elelegate de în/ăţare&

  & În/ăţarea apare c1nd comunicarea între persoane este clară* deschisă&

  :& +n climat neformal fa/orizează în/ăţarea#& +n grad înalt al participării -i al interacţiunii în cadrul seminarului

  stimulează în/ăţarea&

 • 8/16/2019 Resurse Umane IVI12016

  66/80

  & .radul de în/ăţare cre-te c1nd sunt folosite resursele tuturor celor 

   prezenţi* nu numai cele ale formatorilor&"0& .radul de în/ăţare este mai mare c1nd a-teptările sunt clare -i

  cunoscute de toată lumea&

  Qalt 5isne* unul dintre cei mai creati/i manageri define-te ' ni)ele e >n)3#are8

   (i&elul )# *ncompetenţa inconştientă   ni/elul la care se află o persoană înaintede a înţelege că are ne/oie de training& Adulţii aflaţi la acest ni/el nu

  realizează ce nu -tiu sau ce au ne/oie să -tie* nu găsesc răspunsuri pentru că nici măcar nu -tiu întrebările&

   (i&elul +# *ncompetenţa conştientă   Acest ni/el apare atunci c1nd adulţii

  realizează c1te nelămuriri au -i c1t de multe nu -tiu& 4e pot simţi supraîncărcaţi

  despre c1t de mult este de în/ăţat -i uneori chiar con/ingerea că nu /or putea

  reu-i& Ou sunt competenţi -i -tiu asta&

   (i&elul ,# ompetenţa conştientă   Acest ni/el apare atunci c1nd cei instruiţitransferă cele în/ăţate în acţiuni de succes -i capătă încredere că fac lucrurile

   bine& 4unt competenţi -i -tiu asta&

   (i&elul # ompetenţa inconştientă - ,ste ni/elul la care mulţi aCung după ce aufăcut ce/a pe o perioada lunga de timp -i început să o facă din rutină&+nora nu le place pentru că nu îi mai stimulează& ,ste o stare

   periculoasă mai ales dacă în munca lor este ne/oie de acurateţe* iarmintea lor este în altă parte în timp ce îndeplinesc sarcinile cerute&

  '.&. Instruirea

 • 8/16/2019 Resurse Umane IVI12016

  67/80

  Instruirea poate fi definită ca acti/itatea cu caracter educaţional desfă-urată înscopul îmbunătăţirii performanţei angaCatului în poziţia postul pe care îlocupă în prezent&

  ;nstruirea este un termen generic care include -i alte acti/ităţi  specificedez/oltării abilităţilor* cuno-tinţei -i atitudinii angaCaţilor& În sens strict*instruirea se poate referi numai la cre-terea ni/elului cuno-tinţelor -i a

  îndem1nării angaCaţilor cu pri/ire la o nouă tehnologie& 

  +%opul instruirii este de a aCuta organizaţia să$-i atingă scopurile prinadăugarea de /aloare la principala resursă* angaCaţii&

  ;nstruirea are ca oie%ti)e8 să dez/olte aptitudinile -i competenţele angaCaţilor -i să le

  îmbunătăţească performanţeleF

  să contribuie la dez/oltarea angaCaţilor în cadrul organizaţiei astfel

  înc1t /iitoarele necesităţi de forţă de muncă ale acesteia să fiesatisfăcuteF

  să reducă timpul necesar în/ăţării pentru angaCaţii numiţi pe un post

  nou* asigur1nd dob1ndirea competenţelor necesare c1t mai rapid

   posibil -i cu c1t mai puţine cheltuieli&

  Pentru asigurarea unei bune instruiri trebuie asigurate o serie de %oni#ii5 angaCaţii trebuie să fie moti/aţi să în/eţeF

  trebuie stabilite standarde de performanţă pentru angaCaţii care

  în/aţăF

  angaCaţii care în/aţă trebuie să dispună de îndrumareF

  acti/itatea de în/ăţare trebuie să ofere satisfacţii celor care în/aţă(să fie percepută utilitatea)F

  în/ăţarea să fie un proces acti/* nu pasi/F

  trebuie utilizate tehnici de instruire adec/ateF

  metodele de în/ăţare să fie /ariateF

  trebuie alocat timp suficient pentru asimilareF

  comportamentul corect trebuie recunoscut -i consolidatF

 • 8/16/2019 Resurse Umane IVI12016

  68/80

  trebuie recunoscut faptul că eDistă ni/eluri diferite de în/ăţare*

  care necesită metode diferite -i durate de timp diferite&

  Aorarea a%ti)it3#ilor e instruire 2i e")oltare  are la bază următoareleconcepte8

   bordarea bazată pe competenţă /relaţionarea cu fişa postului0# Participanţii

  din cadrul acti/ităţile de instruire -i dez/oltare sunt orientaţi către

  îmbunătăţirea cuno-tinţelor* abilităţilor -i$sau atitudinii faţă de unul dintre

  aspectele legate de postul pe care îl ocupă& Acti/itatea de instruire /a fiorientată pe aspecte esenţiale legate de acti/itatea desfă-urată&

  %ec&enţialitate# 4esiuni de instruire concepute ca părţi logice ale unui program

  -i nu ca sesiuni separate&

   Monitorizare# Acti/ităţile de instruire -i dez/oltare /or fi însoţite de un sistem

  de monitorizare care să permită e/aluarea programului cu scopul cre-terii

  eficienţei acestuia&

   1&aluare# ,/aluarea -i stabilirea acţiunilor corecti/e care să permită

  îmbunătăţirea continuă a acti/ităţilor de instruire -i dez/oltare&

   Măsurarea rezultatului in&estiţiei /2eturn of *n&estment08 e/aluarea impactului

   pe care acti/ităţile de instruire -i dez/oltare l$au a/ut asupra cre-terii eficienţei

  -i eficacităţii organizaţiei&Procesul de instruire se bazează în primul r1nd pe o analiză atentă a ne/oilor 

  colecti/e -i indi/iduale ale angaCaţilor aflate în urma e/aluării performanţeiangaCaţilor -i departamentelor în care ace-tia acti/ează&

  '.'. Pro%esul e instruire planifi%at3

 • 8/16/2019 Resurse Umane IVI12016

  69/80

  Planificarea se referă la un ansamblu de operaţii de anticipare a desfă-urării

  unui program de instruire& ,ste /orba despre un demers de anticipare aobiecti/elor* conţinuturilor* metodelor -i miCloacelor de în/ăţare* a

  instrumentelor de e/aluare -i a relaţiilor care se stabilesc între toate aceste

  elemente* în conteDtul unei modalităţi specifice de organizare a acti/ităţii de

  instruire&

  Acti/itatea de instruire include* pe l1ngă situaţia de predare $ în/ăţare  

  e/aluare* -i decizii -i reglementări de ordin organizatoric* administrati/*

  financiar etc& care trebuie luate în considerare în cadrul planificării&

  În figura de mai Cos* este prezentat schematic procesul de instruire planificată8

  &dentifcarea nevoilorde instruire

  'efnireacunotinţelor,

  deprinderilor i

  atitudinilor ce vortreui atinse i a

  oiectivelor

  Concepereaprogramelor de

  instruire

  *valuarea instruirii

  &mplementareainstruirii

  +enici -acilităţi .oc de

  des/ăurare

  -ormato

  ri

 • 8/16/2019 Resurse Umane IVI12016

  70/80

  7ig. 1$. Pro%esul e instruire planifi%at3(4ursa Armstrong* 200%)

  /.0. &anagementul carierei 

  6anagementul carierei cuprinde procesele de planificare a carierei -i de

  asigurare a succesiunii manageriale&

  Planificarea carierei se referă la modul de a/ansare a angaCaţilor conform

  necesităţilor organizaţiei* performanţelor angaCaţilor* potenţialului acestora -i preferinţelor lor&

  '.*.1. Anali"a %arierei

  Cariera unei persoane  este definită ca fiind sec/enţa poziţiilor ocupate derespecti/a persoană pe parcursul /ieţii&

  5e$a lungul /ieţii* cariera unei persoane trece prin mai multe etape* -i anume8

  Perfor-man#3

  Cre2tereK

    Men#inere  (e%lin  A)ansare

    Alegere

    !' $' 0&' *D Vrst3

 • 8/16/2019 Resurse Umane IVI12016

  71/80

    C3utare (e")oltare Men#inere (e%lin

  7ig. 1&. Etapele %arierei(Adaptare după Armstrong* 200%)

   

  • Etapa e %3utare? eplorare* primul stadiu în e/oluţia carierei* este

  caracterizată de auto-analiză  (identificarea -i clarificarea intereselor! posibilităţilor proprii care pot fi ulterior dez/oltate pe parcursul carierei) -i

  de cunoaşterea diferitelor tipuri de posturi disponibile& În această etapă*

  tinerii î-i dez/oltă* sub influenţa părinţilor* a profesorilor -i a prietenilor*

  a-teptări pri/ind cariera& 5in nefericire* uneori aceste a-teptări nu suntrealiste& A-teptările nerealiste pot răm1ne în subcon-tientul persoanelor* iar 

  după un timp să le influenţeze comportamentul cre1nd frustrări* fie lor* fie

  membrilor organizaţiei din care fac parte&

  • Etapa e e")oltare este etapa în care persoanele î-i caută de lucru* î-i

  găsesc un post* de/in acceptaţi într$o organizaţie* în/aţă ce au de făcut -i

  încep să

  arate semnele unui /iitor succes sau e-ec& Această etapă este caracterizată

  de cre-terea performanţelor -i de Hîn/ăţare din gre-eli”& 5upă unii autori*această perioadă este între 2 -i % de ani* iar după alţii durează p1nă la '

  de ani&

  • Etapa e men#inere  este a treia etapă* caracterizată de menţinerea la

  acela-i ni/el a producti/ităţii& 4e mai nume-te -i Hplatoul” carierei* fiind o perioadă fără o cre-tere semnificati/ă a performanţelor&

  • (e%linul  se caracterizează prin reducerea interesului faţă de muncă*

  diminuarea performanţelor personale -i pregătirea pentru pensionare&Persoanele pensionate î-i pierd interesul faţă de dez/oltarea personală* dar 

   pot de/eni foarte buni Hsfătuitori” -i multe organizaţii utilizează eDperienţa

  acumulată de acestea pentru a$i aCuta pe angaCaţii lor tineri să se dez/olte&

  3u scopul de a promo/a cariera angaCaţilor* companiile concep -iimplementează programe de dez/oltare a carierei& AngaCaţii sunt e/aluaţi pentru

  determinarea potenţialului propriu -i pentru stabilirea pa-ilor pe care trebuie să

 • 8/16/2019 Resurse Umane IVI12016

  72/80

  îi facă pentru accesarea unor poziţii cu /aloare maDimă pentru companie* dar -i

   pentru ei&

  '.*.!. Politi%i e management al %arierei

  =rganizaţia trebuie să decidă asupra gradului în care8

  •  promo/ează managerii din interiorF

  • recrutează sistematic din eDterior (încuraCează angaCaţii să se mute c1nd

  simt că stagnează -i aduc angaCaţi noi)F

  • este ne/oită să aducă personal din eDterior* pre/izion1nd un anumit

  deficit&

  Politi%ile e management al %arierei pot fi8

  Politi%i e tipul a fa%e prin for#e proprii sau a %ump3ra in afar3<   se

  referă la faptul că o organizaţie trebuie să decidă asupra gradului în care8% î-i creează -i î-i dez/oltă singură managerii (politica promo/ării din

  interior)F% recrutează sistematic din eDteriorF

  % este ne/oită să aducă angaCaţi din eDterior* anticip1nd un anumit de

  deficit de manageri în /iitor&

  Politi%ile pe termen s%urt sau lung  se referă la modul în care

  organizaţiile determină orizontul de timp al in/estiţiilor în carieră&

  5e asemenea*  politicile de management al carierei pot fi diferenţiate în8 Politi%i %entrate pe organi"a#ie $ abordarea se face din perspecti/a

   posturilor -i a construirii traseului carierei* ca o succesiune logică a poziţiilor unui indi/id într$o organizaţie& 

  Politi%i %entrate pe ini)i   se focusează pe cariera indi/izilor -i mai

   puţin pe ne/oile organizaţionale&

  Acti/ităţile de dez/oltare a resurselor umane implică suportul conducerii unei

 • 8/16/2019 Resurse Umane IVI12016

  73/80

  organizaţii* dar -i abordarea lor în conteDtul legăturilor cu celelalte acti/ităţi de

  resurse umane&

  3oncluzion1nd* putem afirma că dez/oltarea resurselor umane Coacă un rol

  important în asigurarea succesului unei organizaţii -i în cre-terea performanţei

  angaCaţilor ei&

 • 8/16/2019 Resurse Umane IVI12016

  74/80

  *. +istemul e management al re%ompenselor

  Un sistem e re%ompensare a anga4a#ilor  cuprinde politicile* practicile -i procesele prin care organizaţia î-i recompensează angaCaţii* în conformitate cu

  contribuţiile* aptitudinile -i competenţele lor* precum -i cu /aloarea lor pe piaţă&

  4istemul este dez/oltat pe baza strategiilor* politicilor -i filozofiei organizaţiei

  cu pri/ire la recompensarea angaCaţilor&

   

  +O;>=6;MAM,

  3=6P,M;M;L;$

  MAM,

  3=OM;I+V;;

  6AOA.,6,OM

  E7ICIENL$ Performanţă$ 3alitate

  $ 3lienţi-i

  $ Acţionari$ 3osturi

  EC;ITATE

  C/N7/RMI-TATE

  Analiza

   posturilor 

  5escrieri ,/aluare!

  3ertificare

  5efiniţiile pieţei

  4tudii de piaţă

  5irecţii politice

  Iazate pe/echimea

  în muncă

  Iazate pe performanţă

  4tandarde de performanţă

  3osturi 3omunicare 4chimbare

   

  7ig. 1'. Moel e sistem e re%ompensare(4ursa8 6il?o/ich* Oe7man* 200)

  P/@ITICI TE;NICI /IECTIVE

  4tructură;nternă

  4tructura desalarizare

  Programe derecompensare

  ,/aluare

 • 8/16/2019 Resurse Umane IVI12016

  75/80

  În figura de mai sus este prezentat un model de sistem de recompensare* care

  conţine trei părţi principale8

  1 oie%ti)ele sistemului de recompensare8

   1ficienţa  $ poate fi eDprimată mai specific prin îmbunătăţirea performanţei* cre-terea calităţii* asigurarea satisfacţiei clienţilor -i a

  acţionarilor* respecti/ controlul costurilor cu forţa de muncă&

   1c3itatea $ se referă la asigurarea unui tratament echitabil* precum

  -i la calitatea acestuia de a fi deschis -i u-or de înţeles&

  onformitatea  $ semnifică concordanţa cu pre/ederile legale

  eDistente care reglementează domeniul respecti/&

  ! politi%ile care formează fundaţia sistemului de recompensare sunt8 +niformitatea

  3ompetiti/itatea eDternă

  3ontribuţia angaCatului

  6anagementul sistemului

  $ te6ni%ile care compun sistemul de recompensare8 +niformitatea se realizează prin intermediul unei sec/enţe de tehnici*

  care începe cu analiza muncii prestate* respecti/ a persoanelor care ar  putea ocupa postul! urile respecti/e& ;nformaţiile despre oameni -i!sau

   post! uri sunt colectate* organizate -i e/aluate* iar pe baza acesteie/aluări este concepută o anumită structură internă&

  3ompetiti/itatea eDternă se stabile-te prin compararea cu modul -i

  formele prin care competitorii recompensează munca similară& 4ec/enţa

  de tehnici cuprinde8 identificarea -i definirea a ceea ce înseamnă o piaţă

  rele/antă a muncii la care să se poată face raportarea* realizarea

  studiilor de salarizare* utilizarea acestor informaţii împreună cudeciziile de politică organizaţională pentru a genera o structură de

  recompensare&

  Accentul asupra contribuţiei aduse de angaCat se stabile-te prin cre-teri

  salariale bazate pe performanţă -i!sau /echimea în muncă* planuri de

  stimulare* posibilitatea de acordare de acţiuni -i alte abordări bazate pe performanţă& Astfel de practici influenţează comportamentul -i

  atitudinile oamenilor* mai ales deciziile acestora de a se alătura unei

 • 8/16/2019 Resurse Umane IVI12016

  76/80

  organizaţii* de a răm1ne în cadrul ei -i de a munci c1t mai bine&

  4istemul î-i /a atinge obiecti/ele doar printr$un management adec/at*

  în care trebuie luate în considerare următoarele aspecte8 costurileimplicate de atragerea -i retenţia personalului* modul în care angaCaţilor 

  li s$a comunicat -i au înţeles modul în care sunt recompensaţi*

  raportarea la piaţă ! competitori pentru a putea face re/izuirile necesare

  care să determine adaptarea sistemului la schimbare sau identificarea

  segmentelor ce trebuie necesită dez/oltare ulterioară&

  *.1. Componentele unui sistem e re%ompensare

  +n sistem de recompensare se referă la re%ompensele finan%iare  -i laenefi%iile anga4a#ilor* form1nd împreună remunera#ia total3& 4istemulinclude -i re%ompensele nefinan%iare  (recunoa-terea aportului angaCatului*sentimentul de realizare etc&)F în multe cazuri* sistemul include -i procesele de

  management al performanţei&

  7ig. 1*. Componentele re%ompensei totale  (4ursa8 Armstrong* 200%)

  4alariulde

   bazăemune$

  rarea/ariabilă

  5eţinerea deacţiuni

  Ieneficiile

     R  e  %  o  m  p  e  n  s  e   l  e   f   i  n  a  n  %   i  a  r  e

     R  e

    %  o  m  p  e  n  s  a   t  o   t  a   l   3

  ecunoa-$

  terea=portuni

  $tăţile de

  dez/oltare

  =portuni$tăţile decarieră3alitatea/ieţii pro$fesionale

     R  e  %  o  m

    p  e  n  s  e   l  e  n  e  -   f   i  n  a  n  %   i  a  r  e

     R  e

    m  u  n  e  r  a   #   i  a   t  o   t  a   l   3

 • 8/16/2019 Resurse Umane IVI12016

  77/80

   "alariul de bază este un salariu fiD care constituie etalonul pentru un anumit post&

   'emunerarea variabilă (suplimentări la salariul de bază) la salariul de bază

   pot fi adăugate recompense financiare suplimentare* în funcţie de aptitudini*

  competenţă sau eDperienţă&

  Principalele tipuri de re%ompense suplimentare sunt8

  • remunerarea indi/iduală în funcţie de performanţă

  •  bonus$urile

  • stimulentele• comisioanele

  • remunerarea în funcţie de /echime

  • remunerarea în funcţie de competenţă

  • remunerarea în funcţie de aptitudini

  • sporurile

  • remunerarea în funcţie de contribuţie&

   -eneficiile anga+aţilor * denumite -i remunerare indirectă* includ primele

   pentru asigurări* ma-ina de ser/iciu* biletul de /acanţă pentru concediul anual

  de odihnă etc&

   'ecompensele nefinanciare  reprezintă acele recompense care răspund ne/oiioamenilor de împlinire* recunoa-tere* responsabilitate* influenţă -i cre-tere

   personală&

  7a%tori generali %are etermin3 ni)elurile e salari"are

   1ivelurile de salarizare sunt etaloane stabilite în funcţie de tarifele de pe piaţă

   pentru un anumit post* de procesele formale -i informale de e/aluare a posturilor -i* uneori* de negocierile colecti/e&

 • 8/16/2019 Resurse Umane IVI12016

  78/80

   Oi/elurile de salarizare pentru diferite posturi -i pentru angaCaţii indi/idualisunt determinate sub acţiunea următorilor factori8

  • )aloarea etern3 a postului  este /orba de ni/elul de piaţă al tarifelor 

   pentru di/erse posturi* influenţate de factorii economici care operează

   pe piaţa eDternă a munciiF aceste tarife sunt determinate prin studii de piaţăF

  • )aloarea intern3 a postului  /aloarea comparati/ă a postului pe piaţa

  internă a muncii* determinată prin procesele formale sau informale de

  e/aluare a posturilorF

  • )aloarea persoanei  /aloarea atribuită indi/idului respecti/*

  determinată prin procesele de management al performanţei sau dee/aluarea formală ori informalăF

  • %ontriu#ia anga4atului respe%ti) sau a e%6ipei  recompense

  acordate angaCaţilor indi/iduali sau echipelor în funcţie de performanţe*

  aptitudini sau competenţăF

  • nego%ierea %ole%ti)3  negocieri salariale cu sindicatele&

 • 8/16/2019 Resurse Umane IVI12016

  79/80

  ,. iliografie

  "& Armstrong 6ichael MANA=EMENTU@ RE+UR+E@/R UMANE. MANUA@ (E PRACTIC* ,d& 3=5,34* ed& a

 • 8/16/2019 Resurse Umane IVI12016

  80/80

  Publishing

  "%& .oldsmith Qalter* 3lutterbuc? 5a/id    T;E FINNIN= +TREAJMarG II* ,d& Iutler RManer Ntd&* >rome* Nondon* "<

  "'& .oleman 5aniel INTE@I=ENLA EM/LI/NA@* ,d& Allfa*