Resume Skenario komunikasi

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/22/2019 Resume Skenario komunikasi

  1/43

  RESUME

  SKENARIO 1

  STRATEGI BELAJAR DAN MENGATASI

  MASALAH BELAJAR

  Oleh : Kelompok B

  Kunthi Kencana M. P 122010101002

  Ayu Dilia Novita S 122010101009

  Ulva Septiana 122010101017

  Geraldi Kuu!a "i#aya 122010101019

  Monica $ethari Pri!anea 122010101029

  Ko!an% De&i 'ridayanti 1220101010()

  Ghuiranda Sya*annur + 1220101010,(

  Novita D&i -ahyani 1220101010,

  Suci +i/alah la!iyah 1220101010

  +oita Sop&i Nur ailly 1220101010

  $a%u ndra Kuu!a 1220101010)

  3en%%ar Allert P. 1220101010)0

  Devita uth4ia 'itrianaari 1220101010)1

  -handra Pupita KSP 12201010109(

  'AKU5AS K6DK56+AN

  UN86+S5AS 6M$6+

  2012

 • 7/22/2019 Resume Skenario komunikasi

  2/43

  I. Skenaro

  S!ra!e" Bela#ar $an Men"a!a% Ma%alah Bela#ar

  *u 5ini *aru a#a peri:a :e do:ter :arena a:it. Keti:a *u 5ini henda: *ertanya;

  do:ter tere*ut tida: !enun#u:an i:ap e!pati *ah:an tida: !au !enden%ar :eluhannya.

  Do:ter tere*ut ta!pa: ayi: den%angadget*arunya. Se&a:tu do:ter !e!*eri:an reep

  o*at; tida: ada pen#elaan apapun. *u pun !en#adi e%an *ertanya; ehin%%a :o!uni:ai

  yan% ter#adi antara do:ter den%an paien !en#adi tida: e4e:ti4. *u 5ini e*enarnya heran

  den%an i:ap do:ter.

 • 7/22/2019 Resume Skenario komunikasi

  3/43

  II. Klar&ka% I%!lah

  Gad%et ? alat ele:troni: inovai ter*aru yan% elalu

  *er:e!*an% eirin% den%an per:e!*an%an /a!an.

  6!pati ? turut !eraa:an apa yan% diraa:an oran% lain ea:an

  dirinya endiri yan% !en%ala!inya; den%an diertai uatu tinda:an untu:

  !e!*antu !enyeleai:an !aalahnya.

  Paradi%!a ? uatu pola pi:ir yan% ite!ati.

  Problem Based Learning ? uatu !etode *ela#ar *erdaar:an :enario !aalah

  %una !enin%:at:an pi:iran yan% :riti.

  Adult Learning ? cara *ela#ar !andiri *u:an !en%enai apa yan% di*eri

  tetapi apa yan% dicari dan dipela#ari.

  Self Directed Learning ? *ela#ar !andiri untu: !encari il!u atau in4or!ai

  endiri.

  6!piri ? *erdaar:an *u:ti; pen%ala!an =teruta!a dari

  pene!uan; perco*aan; dan pen%a!atan yan% telah dila:u:an>.

  *nu Sina ? penuli :ita* :edo:teran yan% !en#adi re4ereni

  e:olah :edo:teran di eropa hin%%a a*ad 17.

  3ipo:rate ? *apa: :edo:teran yunani; oran% perta!a yan%

  !enye!*uh:an uatu penya:it den%an il!u pen%etahuannya.

  Seven #u!p ? uatu !etode *ela#ar tu#uh tahap yan% !en%acu pada

  problem based learning.

  Pro4eional ? i:ap dala! !ela:u:an pe:er#aan e*ai: !un%:in

  euai den%an *idan%nya.

  5ata la:ana paien ? proedur eoran% do:ter dala! !elayani paiennya.

  Standar Ko!peteni Mini!al? tandar atau tar%et !ini!al yan% haru dicapai.

  Evidenced Based ? *u:ti e!piri e*elu! !en%a#u:an :lai!.

  Ko!uni:ai e4e:ti4 ? tera!pai:annya %a%aan; pean; dan peraaan den%an

  cara yan% *ai: dala! :onta: oial yan% *ai: pula; ehin%%a ter#adi ti!*al *ali:.

 • 7/22/2019 Resume Skenario komunikasi

  4/43

  III. R'm'%an Ma%alah

  a. Se#arah Kedo:teran

  i. Kedo:teran Dunia

  ii. Kedo:teran ndoneia

  iii. 5o:oh

  i. De4inii SKD

  ii. i SKD

  iii. Man4aat SKD

  c. Paradi%!a l!u Kedo:teran

  i. De4inii Paradi%!a

  ii. eni Paradi%!a

  Paradi%!a a!a

  Paradi%!a $aru

  Per*edaan paradi%! la!a dan paradi%! *aru

  iii. Man4aat Pe!*ela#aran den%an Paradi%!a $aru

  d. Problem Based Learning=P$>

  i. De4inii P$

  ii. 5u#uan P$

  iii. 'un%i P$

  iv. eni P$

  5utorial

  De4inii

  5u#uan

  Metode

 • 7/22/2019 Resume Skenario komunikasi

  5/43

  Man4aat

  v. Gaya $ela#ar

  Adult Learning

  De4inii

  Kara:ter

  -ara@trate%i

  Critical Thinking

  De4inii

  5u#uan

  -iri

 • 7/22/2019 Resume Skenario komunikasi

  6/43

  v. eni

  vi. $entu:

  vii. 3a!*atan

  viii. Ko!uni:ai 64e:ti4 dala! hu*un%an do:ter

 • 7/22/2019 Resume Skenario komunikasi

  7/43

  . Untu: !en%etahui dan !e!aha!i ite! :o!uni:ai e4e:ti4 do:ter.

  Kedo:teran *erdaar:an *u:ti =evidence adalah tinda:an

  yan% :ini dila:u:an untu: !e!*eri:an cara :er#a yan% e4e:ti4 dan !en%%una:an

  !etode il!iah erta in4or!ai ain %lo*al yan% !odern.Kini; il!u %eneti:a telah

  !e!en%aruhi il!u :edo:teran. 3al ini di!ulai den%an dite!u:annya %en

  penye*a* *er*a%ai penya:it a:i*at :elainan %eneti:; dan per:e!*an%an te:ni:

 • 7/22/2019 Resume Skenario komunikasi

  8/43

  *iolo%i !ole:uler.l!u her*ali!e *er:e!*an% !en#adi 4ar!a:olo%i. Maa

  !odern *enar; yan% :e!udian

  diuul pene!uan anti*ioti: =e:itar tahun 1900.

  =http?@@id.&i:ipedia.or%@&i:i@Kedo:teran>

  ii. Se#arah Kedo:teran di ndoneia

  $eri:ut adalah per:e!*an%an pendidi:an do:ter dari tahun :e tahun di

  ndoneia.

  anuari 1)1?

  Se:olah pendidi:an :edo:teran EDo:ter yan% e*enarnya !erupa:an

  :elan#utan dari per:e!*an%an dan pen%e!*an%an Se:olah Do:ter D#a&a

  yan% teru !eneru !en%ala!i per*ai:an dan penye!purnaan :uri:ulu!

  dan peru*ahan na!a. Se*elu! 19)9 diu*ah !en#adi School tot !pleiding

  http://id.wikipedia.org/wiki/Kedokteranhttp://id.wikipedia.org/wiki/Kedokteran
 • 7/22/2019 Resume Skenario komunikasi

  9/43

  van "nlandsche #eneeskundigendan pada tahun 1)9) diu*ah !en#adi

  School tot van "nlandsche Artsen =S58A>.

  1902?

  Maret Gedun% *aru e:olah :edo:teran S58A di*u:a di 3opitaal&e%

  =e:aran% l. Dr A*dul +ah!an Saleh no 2> dan la!a pendidi:an

  !en#adi 9 tahun.

  191(?

  r%aniai S58A die!purna:an dan la!a pendidi:an !en#adi 10

  tahun.

  2 uli 192(;

  NAS !ene!pati %edun% *aru di Gedun% 'a:ulta Kedo:teran

  Univerita Airlan%%a aat ini. Se*a%ai ru!ah a:it pendidi:an !ula

  di%una:an Gevan%eni 3opital Si!pan% =Stadver*and>; :e!udian

  Central Burgeli$ke %ieken&"nrichting=-$>. 5ahun ini pula NAS

  !en%hail:an do:ter perta!a den%an titel"ndische Art.

  192,

  $ai: S58A !aupun NAS tida: la%i !eneri!a i&a luluan daar;

  tetapi dari e:olah lan#utan perta!a yan% dina!a:an MU 'eer

  (itgebreid Lager !nder)i$s*dan la!anya eluruh pendidi:an di#adi:an )

  tahun.

  192)

  a!anya pendidi:an NAS !en#adi 9 tahun eudah MU; tanpa

  !en%%una:an itilah periapan.

  2, April 19,(?

  Pada #a!an pendudu:an epan% na!a e:olah S58A diu*ah !en#adi

  KA DA GAKU.

  anuary 19,

  Di *entu: Univerita Gad#ah Mada di Bo:ya:arta.

  'e*ruari 19,?

  Setelah :e!erde:aan + na!a e:olah KA DAGAKU diu*ah !en#adi

  na!a Per%uruan 5in%%i Kedo:teran +epu*li: ndoneia.

  'e*ruari 19,7?

  Pada #a!an pendudu:an $elanda; oleh pe!erintah $elanda diada:an #u%a

  :e%iatan pendidi:an :edo:teran den%an !e!a:ain na!a #eneeskundige

  +aculteit, -ood&(niversiteit van "ndonesie. Dia!pin% itu pendidi:an

  :edo:teran pada Per%uruan 5in%%i Kedo:teran +epu*li: ndoneia tetap

  dila:ana:an.

  19,)

 • 7/22/2019 Resume Skenario komunikasi

  10/43

  Didiri:an Per:u!pulan Do:ter ndoneia =PD>.

  2 'e*ruari 190

  Setelah penyerahan :edaulatan :epada Pe!erintah +epu*li: ndoneia

  :edua #eni intitui pendidi:an :edo:teran tere*ut; yaitu Per%uruan

  5in%%i Kedo:teran +epu*li: ndoneia dan #eneeskundige +aculteit,

  -ood&(niversiteit van "ndonesie, di%a*un% dan diatu:an den%an !e!a:ai

  na!a 'a:ulta Kedo:teran Univerita ndoneia.

  'http//aiunouphti.student.umm.ac.id/0122/13/13/se$arah&kedokteran&di&indonesia/*

  iii. 5o:ohi:ap !era&at paien yan% *ai:; den%an pernyataan

 • 7/22/2019 Resume Skenario komunikasi

  11/43

  :e*ai:an an% do:terF. a !en%a#ar:an *ah&a para do:ter henda:nya

  !elayani paien !ere:a dan !en%i:uti tandar

 • 7/22/2019 Resume Skenario komunikasi

  12/43

  Na!a *nu Sina e!a:in !ele#it tat:ala ia !a!pu !enye!*uh:an

  penya:it ra#a $u:hara; Nooh i*nu Manoor. Saat itu ia *aru *eruia 17

  tahun. Se*a%ai pen%har%aan; an% ra#a !e!inta *nu Sina !enetap di

  itana; etida:nya e!entara ela!a an% ra#a dala! proe penye!*uhan.

  Na!un *nu Sina !enola:nya den%an halu. Se*a%ai i!*alan ia hanya

  !e!inta i/in untu: !en%%una:an perputa:aan :era#aan yan% :uno dan

  anti:. 5u#uannya adalah !encari *er*a%ai re4ereni daar untu: !ena!*ah

  il!unya a%ar le*ih lua dan *er:e!*an%. Ke!a!puan i*nu Sina yan%

  cepat !enyerap *er*a%ai ca*an% il!u pen%etahuan !e!*uatnya

  !en%uaai *er*a%ai !aca! !ateri intele:tual dari perputa:aan Kera#aan

  pada uia 21.

  Setelah ayahnya &a4at; ia !enin%%al:an $u:hara :arena %an%%uanpoliti: dan per%i :e :ota Gor%an; yan% te:enal den%an :e*udayaannya

  yan% tin%%i. Dia diundan% den%an tulu oleh +a#a Kha&ari/!; pelindun%

  *ear :e*udayaan dan pendidi:an. Di Gor%an ia !e!*u:a pra:te: do:ter;

  *er%era: dala! *idan% pendidi:an; dan !enuli *u:u. Setelah itu; *nu

  Sina !elan#ut:an la%i per#alannya; antara lain :e Kota +avy dan Kota

  3a!adan =:ini &ilayah iran>.

  $u:u EAl Ianun 'i Al

 • 7/22/2019 Resume Skenario komunikasi

  13/43

  http?@@*era!adeddy.*lo%pot.co!@2009@12@*io%ra4i dan Upaya Keehatan Peroran%an =UKP> trata perta!a.

  Setiap area :o!peteni ditetap:an de4iniinya; yan% die*ut :o!peteni inti.

  Setiap area :o!peteni di#a*ar:an !en#adi *e*erapa :o!ponen :o!peteni; yan%

  diperinci le*ih lan#ut !en#adi :e!a!puan.

  iii. Man4aat SKD

  Adanya Standar Ko!peteni Do:ter !erupa:an ton%%a: yan% *ere#arah *a%i

  per:e!*an%an pendidi:an do:ter di ndoneia. $eri:ut ini *e*erapa !an4aat dari

  Standar Ko!peteni Do:ter *a%i piha: pen%andil ter:ait.

  1. $a%i intitui pendidi:an :edo:teran

  http://bersamadeddy.blogspot.com/2009/12/biografi-hippocrates-460-377-sm.htmlhttp://bersamadeddy.blogspot.com/2009/12/biografi-hippocrates-460-377-sm.htmlhttp://bersamadeddy.blogspot.com/2009/12/biografi-hippocrates-460-377-sm.htmlhttp://bersamadeddy.blogspot.com/2009/12/biografi-hippocrates-460-377-sm.html
 • 7/22/2019 Resume Skenario komunikasi

  14/43

  Menceta: do:ter yan% diharap:an !e!ili:i :eetaraan dala! pen%uaaan

  :o!peteni.

  2. $a%i Pen%%una

  Dapat !e!*eri:an pelayanan :eehatan yan% *ai:.

  (. $a%i oran% tua !urid dan penyandan% dana

  Men%etahui ecara #ela :o!peteni yan% a:an di:uaai oleh !ahai&a.

  ,. $a%i !ahai&a

  Men%arah:an proe *ela#ar !ahai&a.

  . $a%i Departe!en Pendidi:an Naional dan $adan A:reditai Naional

  Dapat !en#adi :riteria pada a:reditai pro%ra! tudi pendidi:an do:ter.

  . $a%i Kole%iu! Do:ter ndoneia

  Dapat !en#adi acuan dala! !enyelen%%ara:an pro%ra! pen%e!*an%an

  pro4ei.

  7. $a%i Kole%iu!

 • 7/22/2019 Resume Skenario komunikasi

  15/43

  Kei!pulan ? ecara eti!olo%i arti paradi%!a @ Pen%ertian Paradi%!aadalah

  atu !odel dala! teori il!u pen%etahuan atau :eran%:a pi:ir.

  ii. eni Paradi%!a

  Paradi%!a a!a

  De4inii

  Suatu pandan%an u!u! dala! dunia pendidi:an do:ter yan%

  !en%arah :epada cara

  http://pitcing.blogspot.com/2011/11/pengertian-paradigma.htmlhttp://pitcing.blogspot.com/2011/11/pengertian-paradigma.html
 • 7/22/2019 Resume Skenario komunikasi

  16/43

  -iri

 • 7/22/2019 Resume Skenario komunikasi

  17/43

  iii. Man4aat

  Pe!*ela#aran

  den%an

  Paradi%!a $aru

  No. Kon0en%onal KBK

  15eacher

  centeredStudent centered

  2 5eoritiApli:ati4 =*ela#ar dari

  !aalah>

  (

  Pra:ti: etelah

  teori =lateclinical

  epoure>

  Pra:ti: e#a: a&al

  *ela#ar =early clinical

  epoure>

  ,

  Kuran% dala!

  pen%uaaan

  -5

  Men%uaai -5

  5ida: ada

  pen%elolaan

  ite!

  pe!*ela#aran.

  Ada pen%elolaan ite!

  pe!*ela#aran

  Pen%a#aran

  ecara

  *erurutan

  Pen%a#aran terinte%rai

  7

  3opital

  oriented -o!!unity oriented

  )Si&a terdidi:

  pai4Si&a terdidi: a:ti4

  9

  =one &ay

  learnin%>

  Doen

  !eneran%:an

  !ahai&a

  !enden%ar:an

  =5&o &ay learnin%>

  Mahai&a

  !en#ela:an ;

  !ahai&a *ertanya;

  doen *ertanya.

  10Key Proce i

  teachin%

  Key Proce

  learnin%

  11

  Doen

  !enyiap:an

  !ateri L

  !etode

  penya!paian

  yan% e4e:ti4

  Doen hanya

  !enya!pai:an !ateri

  12

  Mahai&a

  !e!*aca

  !en#elan%

  u#ian teruta!a

  catatan

  Mahai&a !e!*aca

  euai ila*u e*elu!

  :uliah di!ulai.

 • 7/22/2019 Resume Skenario komunikasi

  18/43

  1. Pe!*ela#aran le*ih e4e:ti4

  2. Pe!*erian nilai euai den%an :o!peteni yan% di*eri:an.

  (. Mendidi: i&a le*ih a:ti4; dina!i dan !andiri.

  ,. Me!*uat peerta didi: le*ih inovati4 dan :reati4.

  . Melatih peerta didi: untu: *erani !en%e!u:a:an pendapatnya di !u:a

  u!u!.

  . Mahai&a terti!ulu untu: *eruaha !enyeleai:an per!aalahan di

  lapan%an yan% nantinya *ia a#a !en#adi ituai nyata te!pat !ere:a

  *e:er#a.

  7. $ela#ar euai :onte:nya

  ). a:an diin%at le*ih la!a dan dipaha!i le*ih !udah.

  9. Konte:nya relevan ehin%%a a:an le*ih !e!otivai

  10. Penti!uluan pen%etahuan yan% ada a:an !e!4ailitai inte%rai

  pen%etahuan *aru.

  11. Mahai&a terdoron% untu: !en%identi4i:ai apa yan% tida: !ere:a :etahui

  atau paha!i

  $. )ro,lem Ba%e$ Learnn" -)BL

  i. De4inii P$

  Metode pe!*ela#aran yan% *erlanda:an pada orientai !aalah *erdaar:an

  prior :no&led%e =pen%etahuan yan% di!ili:i e*elu!nya> ehin%%a ter*entu:

  pen%etahuan *aru.

  ii. 5u#uan P$

  a. Mendoron% peerta didi: untu: terli*at ecaraa:ti4 dala! proe

  *ela#ar.

  *. Menilai e#auh !ana pe!aha!an peerta didi:tentan% !ateri yan%

  dipela#ari.

  iii. 'un%i P$

  Dapat !e!ecah:an !aalah ecara

  4le:i*el; iniiati4; inovati4; dan :reati4.

  Dapat !e!*entu:?

  hard :ill?

 • 7/22/2019 Resume Skenario komunikasi

  19/43

  o pe!aha!an teori Men%:lari4i:ai itilah

  Mahai&a a:an dihadap:an pada atu :au = :enario

  per!aalahan > yan% a:an didi:ui:an. Mahai&a !encari

 • 7/22/2019 Resume Skenario komunikasi

  20/43

  itilah:enario tere*ut e*anya: !un%:in.

  Men%analii !aalah

  Mahai&a *eruaha !encari penyeleaian dari !aalah

  tere*ut den%an !endi:ui:an den%an te!an tutorial pada

  aat di:ui @ tutorial perta!a.

  Menari: :ei!pulan dari analii !aalah

  Menentu:an tu#uan *ela#ar

  $ela#ar !andiri

  Untu: !e!perdala! pe!aha!an !ateri; !ahai&a *ia

  !en%i:uti :uliah pa:ar a%ar hail :eti:a di:ui nanti a:urat

  Menari: :ei!pulan dari eluruh in4or!ai yan% telah ada

  Man4aat

  Me!perdala! &acana atau pen%etahuan eeoran%

  Mahai&a !endapat:an :ee!patan untu: !en%:lari4i:ai

  pe!aha!annya

  Men%evaluai pe!aha!an !ahai&a lain

  Men%o*ervai trate%i *erpi:ir !ahai&a lain untu: di#adi:an

  panutan

  Me!*antu !ahai&a lain yan% :uran% untu: !e!*antu

  pe!aha!an

  Menin%:at:an !otivai

  Me!*entu: i:ap dala! !en%e!u:a:an pendapat ;

  !enya!pai:an aran !aupun !eneri!a aran

  v. Gaya $ela#ar

  Adult earnin% Sel4 Directed earnin%

  De4inii Adult earnin%

 • 7/22/2019 Resume Skenario komunikasi

  21/43

  $ela#ar ecara !andiri dari pen%ala!an; a:ti4; terarah; dan penuh

  tan%%un%#a&a* yan% !enu#u hail a:hir pada pe!ecahan !aalah.

  De4inii Sel4 Directed earnin%

  $ela#ar ecara !andiri; turun endiri =lan%un%> dala! proe

  !encari in4or!ai yan% ia *utuh:an; !e!ili:i iniiati4 diri untu:

  !ene!u:an #alan :eluar !enu#u pada pe!ecahan !aalah.

  Kara:teriti:

  $ela#ar !andiri =!en%arah:an dirinya endiri untu: *ela#ar>

  Proe *ela#ar dipen%aruhi oleh pen%ala!an.

  $ela#ar ecara !endala!

  Me!punyai &adah =tutorial> e*a%ai u!*er *ela#ar

  Pe!uatan orientai *ela#ar =4ocu>

  Ke*utuhan *ela#ar@raa in%in tahu

  Mencari #a&a*an endiri =enuiry>

  niiati4 dan :reati4

  Motivai tin%%i

  $ela#ar epan#an% hidup =lon%li4e learnin%>

  De!o:rati? *eri4at de!o:rai

  Kriti? tida: !udah percaya; *eruaha !ene!u:an :ealahan;

  dan analia

  Pra:ti

  $erani !enilai :e*enaran in4or!ai yan% didapat

  -ara@trate%i

  Pe!*ela#aran haru euai den%an :e*utuhan.

  Pe!*ela#aran haru euai den%an :ehidupan nyata

 • 7/22/2019 Resume Skenario komunikasi

  22/43

  Pe!*ela#aran &a#i* !en%i:uterta:an iniiati4 dari peerta

  didi:; !ulai dari !enentu:an apa yan% haru dipela#ari hin%%a

  *a%ai!ana cara untu: !e!pela#arinya.

  Pen%a#ar *u:an atu

 • 7/22/2019 Resume Skenario komunikasi

  23/43

  Proe

  nterpretai? !e!aha!i dan !en#ela:an

  Analii? !en%identi4i:ai hu*un%an dari *e*erapa pernyataan

  6valuai? !en%u#i :e*enaran

 • 7/22/2019 Resume Skenario komunikasi

  24/43

  (. Mende!ontrai:an raa in%in tahu terhadap uatu !aalah yan%

  dihadapi

  (I. Selalu !en%aah pen%etahuan yan% di*utuh:an

  (II. Me!ili:i analii yan% :uat @!endala! !en%enai !aalah tere*ut

  ehin%%a !endapat:an pen%etahuan erta :etera!pilan yan% *aru

  (III. Men%etahui de4inii; tu#uan; !an4aat; dll

  I. 3aru :o!uni:ati4

  . 3aru %iat !encari in4or!ai dan *elar den%an %iat

  vii. Kele*ihan P$

  Student -entered

  Me!*antu i&a didi: untu: a:ti4 *ela#ar; !enin%:at:an pe!aha!an dan

  in%atan.

  Generic -o!petencie

  Si&a didi: dapat !en%e!*an%:an :etra!pilan dan perila:u yan%

  di*utuh:an untu: :edepannya

  Materi yan% terinte%rai

  Materi yan% di%una:an *eri4at !enyeluruh dan terpadu ehin%%a dapat

  !e!udah:an i&a didi: untu: !e!aha!i !ateri

  Motivai

  P$ ini !en%haru:an i&a didi: untu: terli*at ehin%%a dapat !en#adi!otivai untu: a:ti4

  Deep learnin%

  Me!*antu i&a didi: untu: !en%erti le*ih dala! !ateri yan% di*aha.

  Pende:atan %a%aan

  Si&a didi: dapat !e!*uat :onep dari pen%etahuan yan% !ere:a !ili:i

  Menin%:at:an relai SDM yan% *eran%:utan

  viii. Ke:uran%an P$

  3u!an reource

 • 7/22/2019 Resume Skenario komunikasi

  25/43

  e*ih *anya: ta4 yan% haru terli*at dala! proe tutorial

  ther reource

  u!lah i&a didi: yan% *anya: !e!*utuh:an a:e :e perputa:aan dan

  internet ecara ere!pa:; !e!*utuh:an le*ih *anya: uan%

  +ole !odel

  Si&a didi: en%%an *er:onultai den%an pa:ar dan =(> nilai. = Sac:ett et al; 2000>.

  Suatu te:ni: yan% di%una:an untu: pen%a!*ilan :eputuan dala!

  !en%elola paien den%an !en%inte%rai:an ti%a 4a:tor yaitu; :etera!pilan

  dan :eahlian :lini: dari do:ter; :epentin%an paien dan; *u:ti il!iah yan%

  dapat dipertan%%un%#a&a*:an.

 • 7/22/2019 Resume Skenario komunikasi

  26/43

  Den%an :ata lain 6$M adalah cara yan% untu: !e!*antu do:ter dala!

  !e!*uat :eputuan aat !era&at paien euai den%an :e*utuhan paien

  dan :eahlian :lini do:ter *erdaar:an *u:ti.

  Selain itu; 6$M endiri !e!*antu !ahai&a a%ar :edepannya *ia

  !en#adi do:ter yan% euai den%an harapan paien dan !e!*antu do:ter

  dala! !encari #u%a !en%a!*il in4or!ai catatan< catatan !edi

  ele:troni:.

  iii. Alaan penerapan 6$M

  Perlunya peru*ahan paradi%!a pen%e!*an%an pendidi:an :edo:teran dari

  *er*ai opini :e arah *er*ai *u:ti

  n4or!ai up

 • 7/22/2019 Resume Skenario komunikasi

  27/43

  I.Ape: !edi: ? 'un%inya untu: !en%elola penderita.

  II. Ape: il!iah ? Untu: !enurvey :eluhan; :elainan 4ii:; dan

  terapinya

  III. Ape: peronal ? 3u*un%an do:ter den%an penderita !en#adi le*ih

  *ai:; :ualita dan pro4eionali!e !en#adi le*ih *ai:.

  I(. Ape: oial ? Penerapan 6$M ecara lua a:an !enin%:at:an

  :eadaran erta perhatian !ayara:at :epada :eehatan. =Soele!an; 200)>

  v. an%:ah

 • 7/22/2019 Resume Skenario komunikasi

  28/43

  ,. 6valuai 6valuai apa:ah #urnal yan% :ita peroleh cu:up valid

  ; pentin% dan *ia diapli:ai:an

  . Paien Apli:ai:an te!uan *erdaar:an *u:ti il!iah

  tere*ut :e paien den%an !e!perti!*an%:an

  :epentin%a atau :e*utuhan paien dan :e!a!puan

  :lini do:ter

  . 6valuai 6valuai hail pera&atan paien tere*ut

  &. Kom'nka%

  i. De4inii

  tilah :o!uni:ai *erarti a!a atau !en#adi:an !ili: *era!a. Kalau :ita

  *er:o!uni:ai den%an oran% lain; *erarti :ita *eruaha a%ar apa yan%

  dia!pai:an :epada oran% lain tere*ut !en#adi !ili:nya.

  ii. 5u#uan

  3e&itt =19)1>; !en#a*ar:an tu#uan pen%%unaan proe :o!uni:ai

  ecara pei4i: e*a%ai *eri:ut?

  1. Me!pela#ari atau !en%a#ar:an euatu

  2. Me!pen%aruhi perila:u eeoran%

  (. Men%un%:ap:an peraaan

  ,. Men#ela:an perila:u endiri atau perila:u oran% lain

  . $erhu*un%an den%an oran% lain

  . Menyeleaian e*uah !aalah

  7. Mencapai e*uah tu#uan

  ). Menurun:an :ete%an%an dan !enyeleaian :on4li:

  9. Menti!ulai !inat pada diri endiri atau orn% lain

  iii. Proe

  Ko!uni:ai !erupa:an uatu proe yan% !e!punyai :o!ponen

  daar e*a%ai *eri:ut ?

 • 7/22/2019 Resume Skenario komunikasi

  29/43

  2. Pengirim pesan 'sender* dan isi pesan/materi

  Pen%iri! pean adalah oran% yan% !e!punyai ide untu: dia!pai:an

  :epada eeoran% den%an harapan dapat dipaha!i oleh oran% yan% !eneri!a

  pean euai den%an yan% di!a:ud:annya. Pean adalah in4or!ai yan% a:an

  dia!pai:an atau die:prei:an oleh pen%iri! pean. Pean dapat ver*al atau

  non ver*al dan pean a:an e4e:ti4 *ila dior%aniir ecara *ai: dan #ela.

  0 . S i m b o l / i s 5 a r a t

  Pada tahap ini pen%iri! pean !e!*uat :ode atau i!*ol ehin%%a

  peannya dapat dipaha!i ol eh o r an % l a in . 5u #uan penya!paian pean

  adalah untu: !en%a#a:; !e!*u#u:; !en%u*ah i:ap; perila:u atau

  !enun #u::an arah tertentu.

  9 . e d i a / p e n g h u b u n g

  Adalah alat untu: penya!paian pean eperti? 58; radio urat

  :a*ar; papan pen%u!u!an; t e l e p o ; d l l . P e ! i l i h a n ! e d i a i n i

  d a p a t d i p e n % a r u h i o l e h i i p e a n y a n % a : a n dia!pai:an;

  #u!lah peneri!a pean; ituai d*.

  : . e ng a r ti k an ko d e/ i s 5a r a t

  Setelah pean diteri!a !elalui indera =telin%a; !ata dan eterunya> !a:a

  i peneri!a peanh a r u d a p a t ! e n % a r t i : a n i ! * u l @ : o d e d a r i

  p e a n t e r e * u t ; e h i n % % a d a p a t d i ! e n % e r t i @dipaha!inya.

  ; . P e n e r i m a p e s a n

  Peneri!a pean adalah oran% yan% dapat !e!aha!i pean dari

  ipen%ir i! !e:ipun dala! *entu: code@iyarat tanpa !en%uran%i arti

  pean yan% di!a:ud oleh pen%iri!.

  < . B a l i k a n ' f e e d b a c k *

  $ali:an adalah iyarat atau tan%%apan yan% *erii :ean dari

  pen er i!a pean dala! *entu: v e r * a l !a up u n no n v er *a l . 5 an p a

  * a l i: an eo r an % p e n% i r i! p e a n t id a: a: an t a h u

  da !p a : peannya terhadap ipeneri!a pean. $ali:an *er!an4aat

  untu: !e!*eri:an in4or!ai; aran yan% dapat !en#adi *ahan

  per ti!*an %an dan !e!*an tu un tu : !enu!*uh:an :epercayaan erta

  :eter*u:aan diantara :o!uni:an; #u%a *ali:an dapat !e!per#ela perepi.

  3 . # a n g g u a n

  Gan%%uan *u:an !erupa:an *a%ian dari proe :o!uni:ai a:an

  tetapi !e!punyai pen%aruhdala! proe :o!uni:ai; :arena pada

  etiap ituai ha!pir elalu ada hal yan% !en%%an%%u:ita. Gan%%uan

  adalah hal yan% !erintan%i atau !en%ha!*at :o!uni:ai ehin%%a

  peneri!aalah !ena4ir:an pean yan% diteri!anya.

 • 7/22/2019 Resume Skenario komunikasi

  30/43

  iv. Daar

  Ko!uni:ai !e!punyai daar e*a%ai *eri:ut?

  Niatiapa aarannya; apa yan% a:an dicapai; apa yan% a:an

  dia!pai:an; dan :apan a:an dia!pai:an.

  Minatada dua 4actor yan% !e!pen%aruhi yaitu?

  1. 'a:tor o*ye:ti4 ? !erupa:an ran%an% yan% :ita teri!a

  2. 'a:tor u*ye:ti4 ? !erupa:an 4a:tor yan% !enyan%:ut diri i peneri!a

  ti!ulu.

  Pandan%an!eru p a: an !a: n a d a r i in 4o r!a i y an %

  dia !pai:a n pada aa ran ; !ena4 i r:a n in4or!ai yan%

  diteri!a ter%antun% pada pendidi:an; pe:er#aan; pen%ala!an dan

  :eran%:a pi:ir eeoran%.

  e:atin4or!ai yan% dii!pan oleh i peneri!a.

  i*at:eterli*atan panca indera e*anya: ?

  K o ! u n i : a i t i d a : a : a n e 4 e : t i 4 * i l a

  p e a n dia!pai: an den%an :ata ?

  Ko!uni:ai a:an le*ih e4e:ti4 dan u:e *ila

  :ecepatan *icara dapatdiatur den%an *ai:; tida: terlalu cepat

  atau terlalu la!*at

  c. ntonai?

  Suara a:an !e!pen%aruhi arti pean ecara dra!ati: ehin%%a

  pean a:an !en#adila in ar tinya *i la diucap:an den%an

  intonai uara yan% *er*eda. ntonai uara yan%

  tid a: propoional !erupa:an ha!*atan dala! *er:o!uni:ai.

  d. 3u!or ?

 • 7/22/2019 Resume Skenario komunikasi

  31/43

  Dapat !enin%:at:an :ehidupan yan% *aha%ia. Du%an

  =19 )9 >; !e!*eri:an ca ta tan * ah & a d e n % a n t e r t a & a

  d a p a t ! e ! * a n t u ! e n % h i l a n % : a n t r e d a n

  n y e r i .

  e. Sin%:at dan #ela ?

  Ko !u n i: a i a: an e 4e: t i 4 * i l a d i a!p ai: an eca ra

  in % : a t d an # e l a ; lan%un% pada po:o: per!aalahannya

  ehin%%a le*ih !udah di!en%erti.

  4. 5i!in% =&a:tu yan% tepat> ?

  3al :riti yan% perlu diperhati:an :arena

  *er:o !uni:aia:an *erarti *ila eeoran% *eredia untu:

  *er:o!uni:ai; artinya dapat !enyedia:an &a:tuuntu: !enden%ar

  atau !e!perhati:an apa yan% dia!pai:an.

  0.=omunikasi non verbal disebut dengan bahasa tubuh

  Ko!uni:ai non ver*al adalah penya!paian pean tanpa :ata