Click here to load reader

Research MSU. - ชุดที่ ๔ ตัวนางresearch.msu.ac.th/artculture/wp-content/uploads/2017/02/...๔ ๒.๔ ม กหร อต ดต ค อ อ ปกรณท

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Research MSU. - ชุดที่ ๔...

 • ชุดการเรียนรูศิลปวฒันธรรม

  การแกะลายตวัหนังตะลุง

  ชุดที ่๔

  ตัวนาง

  โดย ผู�ชวยศาสตราจารย� ดร.มนตรี วงษ�สะพาน

  คณะศึกษาศาสตร� มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 • คํานํา

  ชุดการเรียนรู�ศิลปวัฒนธรรมการแกะลายตัวหนังตะลุง จัดทําข้ึนตามโครงการหนึ่งคณะหนึ่ง

  ศิลปวัฒนธรรม ประจําป(งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีเป�าหมายเพ่ือให#

  นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย* หรือผู#สนใจนําไปใช#ในการฝ0กฝ1มือในการแกะตัวหนังตะลุง นอกจากนั้น

  ยังมีประโยชน*ในการฝ0กสมาธิ สามารถนําความรู�และทักษะท่ีได�ไปต-อยอดเพ่ือผลิตผลงานศิลปะหัตกรรมเพ่ือ

  เพ่ิมมูลค-าและจําหน-าย หรือเป2นแนวทางในการนําวัสดุเหลือใช�ในท�องถ่ินมาดัดแปลงใช�ประโยชน4 ซ่ึงจะส8งผล

  ให#ผู#ท่ีเรียนรู#ได#เห็นคุณค-าของศิลปวัฒนธรรมไทยและร-วมกันส-งเสริมความเป2นไทยให�เข�มแข็งยิ่งข้ึน

  ชุดการเรียนรู�ท่ีพัฒนาข้ึนนี้ แบ-งออกเป2น ๕ ชุด ดังนี้

  ชุดท่ี ๑ ตัวฤๅษี

  ชุดท่ี ๒ ตัวลิง

  ชุดท่ี ๓ ตัวพระ

  ชุดท่ี ๔ ตัวนาง

  ชุดท่ี ๕ ตัวยักษ4

  การแกะตัวหนังตะลุงแต-ละชุด สามารถเริ่มจากชุดใดก-อนก็ได� ไม-จําเป2นต�องเริ่มต�นจากชุดท่ี ๑

  แนวทางการเริ่มต�นท่ีดีสําหรับนักเรียนคือ เริ่มต�นจากตัวหนังตะลุงท่ีนักเรียนสนใจก-อน หรือเริ่มจากตัวหนัง

  ตะลุงท่ีมีลาดลายอย-างง-ายไม-ซับซ�อนมาก จะทําให�มีความมุ-งม่ันใจการทํางานมากข้ึน ผู�จัดทําหวังเป2นอย-างยิ่ง

  ว-าชุดการเรียนรู�ท่ีพัฒนาข้ึนจะเป2นประโยชน4ต-อนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย* หรือผู#สนใจท่ัวไป และมีส8วน

  ส8งเสริมให#คนไทยเห็นคุณค8าของศิลปวัฒนธรรมไทยมากข้ึน

  ผู�ชวยศาสตราจารย� ดร.มนตรี วงษ�สะพาน

  ผู�จัดทํา

 • ความรู�เบ้ืองต�นเก่ียวกับตัวนาง

  ตัวนาง หมายถึง ตัวละครฝ>ายหญิงท่ีเป2นตัวเอกของเรื่อง การแสดงละครโนรา ละครนอก ละครใน

  ละครพันทาง ละครดึกดําบรรพ4 ลิเก หมอลํา รวมท้ังหนังตะลุง จะใช�คําเรียกตัวนางในความหมายเดียวกัน

  เพราะในเรื่องท่ีแสดงมักชื่อว-านางต-างๆ เช-น นางสีดา นางบุษบา นางทิพย4เกสร ยังไม-มีการแบ-งเป2นนางสาว

  และนางท่ีมีสามีแล�ว วรรณคดีท่ีใช�ในการแสดงหนังตะลุงส-วนใหญ-จะเป2นเรื่อง รามเกียรต์ิ ดังนั้น ตัวนางท่ี

  สําคัญของตัวเรื่อง มีดังนี้

  นางสีดา คือ พระลักษมี มเหสีของพระนารายณ4 อวตาร

  ลงมาเกิดเพ่ือเป2นคู-ครองของพระราม ตามบัญชาของพระอิศวร

  นางสีดาเป2นพระธิดาของทศกัณฐ4กับนางมณโฑ แต-เม่ือประสูติ

  แล�ว พิเภกได�ทํานายว-า นางเป2นกาลกิณีแก-พระบิดาและบ�านเมือง

  ทศกัณฐ4จึงสั่งให�นํานางใส-ผอบลอยน้ําไป พระฤาษีชนกพบเข�า จึง

  เก็บไปเลี้ยงเป2นลูก โดยฝEงดินฝากพระแม-ธรณFไว� เวลาผ-านไปถึง

  16 ป( พระฤาษีชนกเบ่ือหน-ายการบําเพ็ญพรตคิดกลับไปครองกรุง

  มิถิลาเช-นเดิม จึงลาเพศพรหมจรรย4ไปขุดนางข้ึนมาและต้ังชื่อให�

  ว-า สีดา(แปลว-ารอยไถ) จากนั้นพานามเข�าเมืองมิถิลา จัดพิธียกศร

  คู-บ�านคู-เมืองเพ่ือเสี่ยงทายหาคู-ครองให�นางสีดา พระรามยกศรได�

  จึงได�อภิเษกสมรสกับนางสีดา

  นางมณโฑเทวี เป2นนางฟLาผู�รับใช�ใกล�ชิดของพระอุมาเทวี อดีตชาติ

  เป2นนางกบ ท่ีได�อาศัยอยู-กับพระฤๅษี ๔ องค4ท่ีบําเพ็ญตบะมาหลาย

  หม่ืนป( ทุกเช�าจะมีนางโคห�าร�อยตัวมาหยดน้ํานมลงในอ-างให�ฤๅษีดื่ม

  กิน ฤๅษีก็จะแบ-งน้ํานมให�แก-นางกบกินด�วยทุกวัน อยู-มาวันหนึ่งมีนาง

  นาคข้ึนมาจากเมืองบาดาลด�วยความกําหนัดใคร-หาชายมาสมสู-ด�วย

  หาเท-าไรก็ไม-เจอผู�ชายซักคนจนไปพบงูดินเพศผู�ตัวหนึ่งจึงกลายร-าง

  เป2นพญานาคและร-วมสมสู-กับงูดิน ฤๅษีท้ัง๔เดินมาพบก็แปลกใจเหตุใด

  ภาพจาก SiamNT.net

  ภาพจาก SiamNT.net

 • พญานาคลดตัวตํ่ามาร-วมรักกับงูดินได� พระฤๅษีจึงเอาไม�เท�าเคาะท่ีกลางหลัง นางนาคตกใจและอับอายหนีหาย

  เข�าเมืองบาดาล นางนาคคิดได�จึงคิดฆ-าพระฤๅษีเพราะกลัวว-าจะนําเรื่องของตนไปเผยแพร- จึงได�คายพิษใส-ใน

  อ-างน้ํานมนางกบมาเห็นจึงกินนมในอ-างจนหมดจนตนเองตาย พระฤๅษีมาเห็นจึงเพ-งตบะเห็นเหตุการณ4ท้ังหมด

  จึงทําการชุบชีวิตและเสกนางเป2นสาวงามและต้ังชื่อว-า นางมนโฑ ซ่ึงหมายถึง นางกบ และนํานางไปถวายแก-

  พระอิศวร พระอิศวรรับนาง และให�นางไปเป2นนางพระกํานัล ของพระอุมาเทวี พระมเหสีของตน ภายหลังได�

  ประทานให�แก-ทศกัณฐ4ท่ีสามารถชลอเขาไกรลาศให�ตั้งตรงได�

  นางเบญกาย เป2นธิดาของพิเภกกับนางตรีชฎา ทศกัณฐ4 ได�ใช�ให� นางเบญกาย

  แปลงเป2นสีดา ลอยน้ํามาเพ่ือลวงให� พระรามเลิกทัพกลับไป พระรามลงสรงน้ํา

  เห็นศพลอย มาติดท-าน้ําคิดว-า นางสีดาตายจริง ๆ ก็เสียพระทัย แต-หนุมาน

  สงสัย ทูลขออนุญาตนําศพข้ึนมาเผาไฟ นางเบญกาย ทนความร�อนไม-ไหว จึง

  เหาะหนีไป หนุมานตามไปจับตัวมาถวายพระรามได� พระราม เห็นแก-พิเภก

  จึงให�หนุมาน พานางไปส-งท่ีกรุงลงกา ระหว-างทาง หนุมานพูดจาเก้ียวพาราสี จนได �นางเบญกาย เป2นภรรยา

  เวลาต-อมาหลังจากเสร็จศึกแล�วนางมีบุตรชายกับหนุมานชื่ออสุรผัด

  นางสุพรรณมัจฉา เป2นลูกของทศกัณฐ4กับนางปลา รูปร-างท-อนบน

  ของนางจึงเป2นมนุษย4 ส-วนท-อนล-างเป2นปลา เม่ือพระรามสั่งหนุมาน

  ให�พาบริวารลิงขนหินมาถมสมุทร เพ่ือทําถนนข�ามไปกรุงลงกา

  ทศกัณฐ4ก็สั่งให�นางสุพรรณมัจฉากับพวกปลาท้ังหลาย ช-วยกันขนหิน

  ไปท้ิง หนุมานมีความสงสัยดําน้ําลงไปดูจึงพบนางสุพรรณมัจฉา ท้ัง

  สองมีความรักต-อกัน นางจึงยอมเป2นภรรยาของหนุมาน ต-อมา นาง

  สุพรรณมัจฉา ต้ังครรภ4และคลอดบุตรชายชื่อมัจฉานุ

  ภาพจาก SiamNT.net

  ภาพจาก SiamNT.net

 • อุปกรณ�ท่ีสําคัญในการแกะตัวหนัง

  ๑. การเตรียมหนัง

  หนังท่ีใช�ในการแกะตัวหนังส-วนใหญ-ใช�หนังวัวมากกว-าหนังอ่ืน ๆ เพราะนิ่ม แกะง-าย และหาซ้ือได�ไม-

  ยากนัก ซ่ึงมีอยู-ด�วยกัน ๒ ประเภท คือ หนังขน และหนังแก�ว (ไม-มีขน)

  ๒. การเตรียมวัสดุอุปกรณ�

  วัสดุอุปกรณ4ท่ีใช�ในการแกะตัวหนังมีด�วยกันหลายอย-าง สิ่งท่ีนักเรียนจําเป2นต�องรู�จัก มีดังต-อไปนี้

  ๒..๑ หนัง เป2นสิ่งท่ีมีความสําคัญมาก เนื่องจากอดีตตัวหนังทําจากหนังสัตว4เท-านั้น

  ๒.๒ เหล็กขีด หรือเหล็กจาร

  เป2นเหล็กปลายแหลม (เหล็กกล�า) ท่ีมีด�ามจับ

  ใช�สําหรับ ขีด ร-างภาพลงบนแผ-นหนัง

  ๒.๓ มีดแกะ (เหล็กขุด) ใช�ฉลุแกะลวดลาย

  กนก และเส�นรอบนอก ช-างแกะหนังส-วนมาก

  ดัดแปลงมาจากใบเลื่อยตัดเหล็กท่ีมีคุณภาพดี

  หรือเป2นเหล็กกล�า หรืออาจใช�มีดปลายแหลม

  แทนก็ได�แต-อาจจะแกะหนังได�ยากกว-า ทําให�

  ลวดลายไม-วิจิตรงดงามเท-าท่ีควร

 • ๒.๔ มุกหรือตุFดตู- คือ อุปกรณ4ท่ีใช�สําหรับ ตอกลวดลายต-าง ๆ ทําจากเหล็กเจาะรูกลม ๆ

  ๒.๕ สบู- เทียน หรือข้ีผึ้ง ใช�สําหรับจิ้มปลายหรือตุFดตู- เพ่ือให�เกิดความลื่นเวลาตอก

  ๒.๖ ค�อน เป2นใช�ตอกตุFดตู- (มุก) เป2นค�อนเหล็ก

  ๒.๗ เขียงขุด ทําจากไม�เนื้ออ-อนเนื้อนิ่ม ใช�สําหรับขุดหรือตัดรูป

 • ๒.๘ เขียงตอก ทําจากไม�เนื้อแข็ง

  ใช�สําหรับรองตอกลวดลายโดยมุก

  ๒.๑๐ ส ี สีท่ีใช�ระบายตัวหนัง

  ๒.๑๑ พู-กัน ใช�สําหรับระบายสี

  ๒.๑๓ ไม�ไผ-และเชือก ใช�สําหรับ

  ประกอบตัวหนัง ประกอบไม�ตับ และไม�มือ

  ๒.๑๔ กรรไกร ใช�สําหรับการตัด

  เส�นหนัง หรือบางกรณีสามารถใช�แทนมีด

  แกะได�

 • กิจกรรมการเรียนรู�ที่ ๑

  เรื่อง ฝ4กทักษะการใช�เครื่องมือแกะตัวหนัง

  ๑. นักเรียนใช�ตุ5ดตูหรือมุกตอกลายแนวตรง ท่ีกําหนดให�ตอไปนี้

 • ๒. นักเรียนใช�ตุ5ดตูหรือมุกตอกลายแนวโค�ง ท่ีกําหนดให�ตอไปนี้

 • ๓. นักเรียนใช�เหล็กขุดหรือมีดแกะในการแกะลวดลายท่ีกําหนดให� ตอไปนี้

 • กิจกรรมการเรียนรู�ที่ ๒

  เรื่อง ฝ4กทักษะการใช�เครื่องมือแกะลายบนตัวหนัง

  ตัวอย่าง รูปที�ให้นักเรียนฝึกใช้มุกหรือตุ๊ดตู่ตอกเจาะตามเส้นที�กาํหนด

 • ๑๐

  กิจกรรมการเรียนรู�ที่ ๓

  เรื่อง ฝ4กทักษะการใช�เครื่องมือแกะลายซับซ�อน

  ตัวอย่าง รูปที�ให้นักเรียนฝึกใช้มุกหรือตุ๊ดตู่ตอกเจาะตามเส้นที�กาํหนด

 • ๑๑

  กิจกรรมการเรียนรู�ที่ ๔

  เรื่อง ฝ4กทักษะการสร�างลวดลายอยางงาย

  ให�นักเรียนใช�มุกตอกลายตามเส�นท่ีกําหนด โดยให�เว�นระยะการตอก ดังตัวอยาง

  ลายกระหนก คือลวดลายท่ีประดิษฐ4ขึ้นจากธรรมชาติ เน่ืองจากกระหนกมาจากต�นไม�

  หรือเปลวไฟ บางคร้ังกระหนกจึงหมายถึงพรรณไม� และยังแปลว-าทองอีกด�วย ลายกระหนกมี

  หลายสกุล เช-น วัดเชิงหวาย วัดระฆัง และอ่ืนๆ อีกมากมายแล�วแต-ครูโบราณท-านจะคิดประดิษฐ4

  กันไป แต-ส่ิงหน่ึงท่ีเหมือนกันคือโครงและแกนของกระหนก

  ๑. ตอกมุกแบบจุดไขปลา ๒. ตอกมุกแบบเส�นประ ๓. ตอกมุกแบบเส�นประ ผสมจุดไขปลา

 • ๑๒

  กิจกรรมการเรียนรู�ที่ ๕

  เรื่อง ฝ4กทักษะการสร�างลวดลายท่ีซับซ�อน

  ให�นักเรียนใช�เครื่องมือสร�างลายตามเส�นท่ีกําหนด ดังนี้

 • ๑๓

  กิจกรรมการเรียนรู�ที่ ๖

  ให�คัดลอกลายลงบนแผนหนัง

  โดยใช�กระดาษลอกลาย

  ตามเส�นภาพตอไปนี้

 • ๑๔

  กิจกรรมการเรียนรู�ที่ ๗

  ให�แกะลายบนแผนหนังตามสี

  สีแดง คือ ใช�เครื่องมือเจาะ

  แตอยาให�ขาดจากกัน

  สีเขียว คือ ตัดให�ขาดออก

 • ๑๕

  กิจกรรมการเรียนรู�ที่ ๘

  ให�ระบายสีตัวหนัง

  ดังตัวอยาง