Click here to load reader

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD · PDF file OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD · PDF file OŠ Franjo Krežma...

 • REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

  GRAD OSIJEK GRADSKO VIJEĆE

  a) PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2016. I PROJEKCIJA ZA 2017. I 2018.

  b) PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O

  IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2016.

  Osijek, lipanj 2016.

 • Temeljem članka 37. stavka 4. Zakona o proračunu („Narodne novine“ 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 34. stavka 1. točke 12. Statuta Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 6/01, 3/03, 1A/05, 8/05, 2/09, 9/09, 13/09, 9/13 i 11/13 - pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada Osijeka ______ lipnja 2016. godine, donosi

  Z A K L J U Č A K o utvrđivanju:

  a) Prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Grada Osijeka za 2016. i projekcija za 2017. i 2018.

  b) Prijedloga Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2016.

  I.

  Gradonačelnik Grada Osijeka utvrdio je Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Osijeka za 2016. i projekcije za 2017. i 2018., Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2016. te iste dostavlja Gradskome vijeću Grada Osijeka na razmatranje i donošenje.

  II.

  Potrebna obrazloženja na sjednici Gradskoga vijeća dat će David Krmpotić, univ.spec.oec., pročelnik Upravnog odjela za financije i nabavu. Klasa: 400-08/16-01/2 Urbroj: 2158/01-09-01/06-16- Osijek, lipanj 2016. Gradonačelnik Ivan Vrkić, dipl.iur.

 • SADRŽAJ

  a) PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA

  OSIJEKA ZA 2016. I PROJEKCIJA ZA 2017. I 2018. (str. 1-108)

  1. Obrazloženje (str.1-18) - Prihodi/primici (str.5-10) - Rashodi/izdaci (str.11-18)

  2. Opći dio (str.19-24) - Račun prihoda i rashoda (A.) - Račun zaduživanja/financiranja (B.) - Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (C.)

  3. Posebni dio (str.25-105) - Posebni dio - Rekapitulacija

  4. Plan razvojnih programa (str.106-108) b) PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O

  IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2016. (str. 109-112)

  U PRIVITKU

  1. Financijski planovi projekata (investicije)-Obrazac FPP Investicije 2. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2016.

 • REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

  GRAD OSIJEK GRADSKO VIJEĆE

  ___________________________________________________________________________________

  PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2016. I PROJEKCIJA ZA

  2017. I 2018. ___________________________________________________________

  Osijek, lipanj 2016.

 • 1

  Materijal pripremio: Upravni odjel za financije i nabavu Nositelj izrade materijala: Odsjek za računovodstvo i proračun Izvjestitelj na sjednici: David Krmpotić

  PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2016. I PROJEKCIJA ZA

  2017. I 2018.

  O b r a z l o ž e n j e

  Pravni temelj

  Temeljem članka 39. stavkom 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ 87/08, 136/12 i 15/15) Izmjene i dopune proračuna provode se po postupku za donošenje proračuna i projekcije.

  Članak 19. točka 5. Statuta Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 6/01, 3/03, 1A/05, 8/05, 2/09, 9/09, 13/09, 9/13 i 11/13-pročišćeni tekst) utvrđuje da Gradsko vijeće donosi Proračun Grada Osijeka, Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna i Odluku o izvršenju Proračuna.

  Razlozi upućivanja

  Proračun Grada Osijeka za 2016. usvojen je na 21. sjednici Gradskog vijeća Grada Osijeka održanoj 7. listopada 2015. Prihodi/primici utvrđeni su u iznosu od 469.120.000,00 kn i rashodi/izdaci u iznosu od 442.120.000,00 kn. Razlika od -27.000.000,00 kn predstavlja planirani manjak prihoda/primitaka iz prethodnih godina za pokriće u 2016.

  Tijekom izvršavanja Proračuna, utvrđena je potreba za provođenjem izmjena na

  prihodovnoj i rashodovnoj strani proračuna, odnosno potreba za pristupanjem izradi i donošenju Izmjena i dopuna Proračuna Grada Osijeka za 2016.

  Uz financijske promjene na prihodovnoj i rashodovnoj strani Proračuna i uključivanje sviih vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika, izvršene su i izmjene vezane za promjenu ekonomske, programske i dr. klasifikacija s ciljem usklađivanja sa zakonskim propisima te transparentnog iskazivanja prihoda/primitaka i rashoda/izdataka.

  Potrebna financijska sredstva

  Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Proračuna Grada Osijeka utvrđuju se ukupni prihodi/primici u iznosu od 458.048.967,00 kn i rashodi/izdaci u iznosu od 449.735.500,00 kn. Preneseni manjak prihoda/primitaka Grada Osijeka uključuje se u iznosu od 10.000.000,00 kn dok se višak prihoda/primitaka proračunskih korisnika raspoređuje na rashode 2016. u iznosu od 1.686.533,00 kn.

  U nastavku dajemo obrazloženje prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Grada Osijeka za 2016. i projekcija za 2017. i 2018.

 • 2

  UVOD

  Prijedlogom Izmjena i dopuna Proračuna Grada Osijeka za 2016. godinu, prihodi/primici te rashodi/izdaci, uključujući i preneseni višak/manjak prihoda i primitaka iz 2015. godine, utvrđeni su u iznosu od 449.735.500,00 kn.

  Napominjemo da je pri izradi Proračuna Grada Osijeka za 2016. i Projekcija za 2017. i 2018. primjenjena Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2016.-2018. (u nastavku: Uputa), koju je Ministarstvo financija izdalo 14. kolovoza 2015. godine. Istom je propisana izmjena metodologije iskazivanja vlastitih i namjenskih prihoda/primitaka proračunskih korisnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i rashoda i rashoda/izdataka koji se financiraju iz istih.

  Iz navedenoga proizlazi obveza uključivanja svih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračunskih korisnika u proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, sukladno ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj, organizacijskoj, lokacijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja.

  Grad Osijek svojom Odlukom o izvršavanju proračuna za 2016. godinu i nadalje propisuje izuzeće od obveze uplate vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka korisnika u proračun, ali sukladno Uputi vlastiti i namjenski prihodi i primitci planirani su te se mora osigurati izvještajno praćenje ostvarivanja, kao i njihova trošenja. Ovi podaci moraju biti uključeni u polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršavanju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

  Iz danog obrazloženja je vidljivo da su ukupni prihodi i primitci, rashodi i izdaci sljedećih proračunskih korisnika Grada Osijeka (svih koji su prijavljeni u Registar proračunskih korisnika):

  Hrvatsko narodno kazalište Osijek Dječje kazalište Branka Mihaljevića Osijek Gradske galerije Osijek Dječji vrtić Osijek Javna profesionalna vatrogasna postrojba Grada Osijeka OŠ Antun Mihanović OŠ August Šenoa OŠ Dobriše Cesarića OŠ Grigor Vitez OŠ Franjo Krežma OŠ Ivan Filipović OŠ Ljudevit Gaj OŠ Fran Krsto Frankopan OŠ Mladost OŠ Tenja OŠ Vladimir Becić OŠ Jagoda Truhelka OŠ Josipovac OŠ Retfala OŠ Tin Ujević OŠ Sveta Ana OŠ Vijenac OŠ Višnjevac

 • 3

  Prosvjetno-kulturni centar Mađara u RH Centar za odgoj i obrazovanje Ivan Štark kao i vijeća i predstavnici nacionalnih manjina Grada Osijeka od sada dio Proračuna Grada Osijeka.

  Izuzeće od navedenoga su prihodi iz Državnog proračuna za financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene djelatnika osnovnih škola koji se iskazuju u Proračunu Republike Hrvatske po prirodnim vrstama.

  Ovim izmjenama i dopunama Proračuna, a u skladu s Odlukom o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2015., planirano je u 2016. pokriće dijela prenesenog manjka iz 2015. a ne cjelokupnog prenesenog manjka prihoda/primitaka kao u ranijim godinama. Cilj je, uz realan plan prihoda i primjenu mjera štednje i racionalnog trošenja proračunskih sredstava, osigurati pokriće cjelokupnog proračunskog manjka u razdoblju 2016.-2018. Pri tome je prioritet izvršavanje zakonskih i ugovornih obveza kao i poboljšanje nivoa i kvalitete usluga koje Grad Osijek pruža svojim građanima.

  Iz financijskih izvještaja Grada za 2014. i 2015. vidljiv je pozitivan trend poslovanja, odnosno ostvarivanje viška poslovanja tekuće godine ( u 2014. 1,5 milijuna kuna a u 2015. 9,5 milijuna kuna).

  Sukladno navedenom, prijedlogom Izmjena i dopuna za 2016. planirano je pokriće dijela prenesenog manjka Grada Osijeka u iznosu od 10.000.000,00 kn a ne 27.000.000,00 kn koliko je planirano prvobitnim planom Proračuna Grada Osijeka za 2016. Pokriće preostalog dijela prenesenog manjka od 21.025.581,97 kn (od ukupno ostvarenog po obračunu za 2015. u iznosu od 31.025.581,97 kn) biti će uključeno u narednim proračunskim godinama.

  Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Osijeka za 2016. uključen je i dio prenesenog viška proračunskih korisnika – osnovnih škola koji isti planiraju utrošiti u 2016. godini sukladno pojedinačnim Odlukama o raspodjeli rezultata. Od navedenog iznosa 1.282.50