of 8 /8
REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Pula, Flanatička 29, p.p. 198 tel.052/372-155, fax: 052/372-154 KLASA: 510-01/12-01/7 URBROJ: 2163/1-06/6-13-2 Pula, 09. siječnja 2013. ŽUPANU ISTARSKE ŽUPANIJE Putem Stručne službe Skupštine PREDMET: Prijedlog Zaključka o prihvaćanju nacrta i utvrđivanju prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na odluku Upravnog vijeća Istarskih domova zdravlja o usklađivanju djelatnosti - dostavlja se Poštovani, U privitku dopisa dostavljamo Vam prijedlog Zaključka o prihvaćanju nacrta i utvrđivanju prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na odluku Upravnog vijeća Istarskih domova zdravlja o usklađivanju djelatnosti, radi raspravljanja i odlučivanja. S poštovanjem, Pročelnica Sonja Grozić – Živolić

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA

IDZ - usklaenje djelatnosti.pdfISTARSKA UPANIJA Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Pula, Flanatika 29, p.p. 198 tel.052/372-155, fax: 052/372-154 KLASA: 510-01/12-01/7 URBROJ: 2163/1-06/6-13-2 Pula, 09. sijenja 2013.
UPANU ISTARSKE UPANIJE
PREDMET: Prijedlog Zakljuka o prihvaanju nacrta i utvrivanju prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na odluku Upravnog vijea Istarskih domova zdravlja o usklaivanju djelatnosti - dostavlja se
Poštovani,
U privitku dopisa dostavljamo Vam prijedlog Zakljuka o prihvaanju nacrta i
utvrivanju prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na odluku Upravnog vijea Istarskih domova zdravlja o usklaivanju djelatnosti, radi raspravljanja i odluivanja. S poštovanjem,
Proelnica Sonja Grozi – ivoli
KLASA: 510-01/13-01/01 URBROJ: 2163/1-01/8-13-2 Pula, 18. sijenja 2013. SKUPŠTINA ISTARSKE UPANIJE N/r. predsjednika Dina Kozlevac Drševka 3 52000 PAZIN
PREDMET: Odluka o davanju suglasnosti na odluku Upravnog vijea Istarskih domova zdravlja o usklaivanju djelatnosti
Temeljem lanka 65. i 85. Statuta Istarske upanije ("Slubene novine Istarske upanije", br. 10/09) upan Istarske upanije dana 18. sijenja 2013. godine donosi
Z A K L J U A K 1. Prihvaa se nacrt i utvruje prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku
Upravnog vijea Istarskih domova zdravlja o usklaivanju djelatnosti, u tekstu koji je u prilogu ovog zakljuka i ini njegov sastavni dio.
2. Prijedlog akta iz toke 1. ovog Zakljuka upuuje se upanijskoj skupštini Istarske
upanije na razmatranje i usvajanje. 3. Za izvjestiteljicu po to.1., a vezano za toku 2. ovog Zakljuka odreuje se Sonja
Grozi ivoli – proelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske upanije.
4. Ovaj zakljuak stupa na snagu danom donošenja.
UPAN Ivan Jakovi
Temeljem lanka 65. Statuta Istarske upanije (Slubene novine Istarske upanije br. 10/09) upan Istarske upanije dana 18. sijenja 2013. godine donosi
Z a k l j u a k
1. Prihvaa se nacrt i utvruje prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na odluku Upravnog vijea Istarskih domova zdravlja o usklaivanju djelatnosti broj: UV- 15-3/2012. od 06. prosinca 2012. godine, te ista ini sastavni dio ovog zakljuka.
2. Prijedlog Zakljuka iz toke 1. ovoga zakljuka dostavlja se upanijskoj
skupštini radi razmatranja i odluivanja.
3. Za izvjestiteljicu se odreuje proelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske upanije.
4. Ovaj zakljuak stupa na snagu danom donošenja.
Klasa: Urbroj: Pula,
upan Ivan Jakovi
Na temelju lanka 29. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 73/97, 29/97, 47/99 i 35/08) te odredbe lanka 43. Statuta Istarske upanije (Slubene novine Istarske upanije br. 10/09) upanijska skupština Istarske upanije ___________ donosi
O d l u k u
1. Daje se suglasnost na odluku Upravnog vijea Istarskih domova zdravlja o usklaivanju djelatnosti zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja sa odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti RH, broj: UV-15-3/2012 od 06. prosinca 2012. godine, te ista ine sastavni dio ove odluke.
2. Ova odluka stupa na snagu u roku od osam dana od dana objave u Slubenim
novinama Istarske upanije. Klasa: Urbroj: Pazin,
REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA UPANIJA
PREDSJEDNIK Dino Kozlevac
Dostaviti: 1. Istarski domovi zdravlja, Flanatika 27, Pula 2. Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske upanije 3. Arhiva
OBRAZLOENJE
I. PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ODLUKE Pravna osnova sadrana je u odredbi lanka 29. Zakona o ustanovama koji propisuje da promjenu, odnosno usklaenje djelatnosti ustanova donosi upravno vijee ustanove uz prethodnu suglasnost osnivaa, ako zakonom ili aktom o osnivanju nije drugaije odreeno.
II. OCJENA STANJA I RAZLOZI ZA DONOŠENJE ODLUKE Sukladno dopisu Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske, Klasa: 011- 02/12/44, Ur. broj 534-10-1-1-1/1-12-1 potrebno je provesti usklaivanje djelatnosti zdravstvenih ustanova na nain da osnivai zdravstvenih ustanova donesu odluku o usklaivanju djelatnosti sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, a na temelju odluke Upravnog vijea ustanove u kojoj je potrebno navesti sve djelatnosti ustanove usklaene s odredbama Zakona, a nazive specijalistikih djelatnosti potrebno je utvrditi sukladno odredbama Pravilnika o specijalistikom usavršavanju doktora medicine ( „Narodne novine “ 100/11, 133/11 i 54/12 ) kojim su utvreni nazivi specijalizacija i uih specijalizacija. Upravno vijee Istarskih domova zdravlja donijelo je Odluku o usklaivanju djelatnosti u skladu s dobivenim uputama. Nazivi specijalistikih djelatnosti utvreni su sukladno Pravilniku o specijalistikom usavršavanju zdravstvenih radnika, kojim su propisani nazivi specijalizacija i uih specijalizacija. Nakon usklaenja djelatnosti Istarskih domova zdravlja s Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Pravilnikom o specijalistikom usavršavanju doktora medicine, uz dosada ugovorene djelatnosti, nakon provedenog propisanog postupka, bila bi dodatno upisana u sudski registar ljekarnika djelatnost, a umjesto do sada openito upisane specijalistiko-konzilijarne zdravstvene zaštite u sudski registar upisale bi se pojedinano djelatnosti: fizikalna medicina i rehabilitacija, neurologija, opa interna medicina, opa kirurgija, ortodoncija, hemodijaliza.
III. TEKST PRIJEDLOGA ODLUKE Tekst prijedloga odluke sastavni je dio ovoga obrazloenja.
ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA- CASE DELLA SALUTE DELL' ISTRIA Flanatika 27 Pula
UPRAVNO VIJEE Broj: liv. {(j- 3 12012.
Pula, 0(" lA, 2012.
Na temelju lanka 58. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" broj 150/08,71110, 139/10, 2211 I. 84/1 l, 12112, 35/12 i 70/12 ), odredbi Pravilnika o specijalistikom usavršavanju doktora medicine ( ••Narodne novine" lODIlI , 133111 i 54/12) i lanka 26. Statuta zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja. Upravno vijee zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja na sjednici odranoj lOb. {)... 2012. godine, donosi slijedeu
ODLUKU
lanak I.
lanak 2.
Ovom Odlukom usklauje se zdravstvena djelatnost zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja sukladno lanku 78. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( "Narodne novine" broj 150108, 7l/1O, 139/10,2211 I, 84/1 '- 12/12, 35/12 i 70/12) i odredbi Pravilnika o specijalistikom usavršavanju doktora medicine ( "Narodne novine" 100/11, 133/11 i 54112 ) na nain da sada glase:
1. Primarna zdravstvena zaštita:
2. Specijalistiko-konzilijama zdravstvena zaštita: - fizikalna medicina i rehabilitacija, - neurologija. - opa interna medicina, - opa kirurgija, - ortodoncija. ~radiologija - radiološka j ultrazvuna dijagnostika, - radiologija - snimanje zubi. - hemodijaliza, _stacionar za dijagnostiku i lijeenje akutnih bolesnika
lanak 3.
0\'3 Odluka dostavlja sc na suglasnost Istarskoj upaniji, osnivau Ustanove, putem Upravnog odjela 7.3 zdravstvo i socijalnu skrb Istarske upanije.
Obrazloenje:
••
Pravilnikom o specijalistikom us.avTŠ3.vanju doktora medicine, uz dosada ugovorene djelatnosti, nakon provedenog propisanog postupka, bile bi dodatno upisana II sudski registar ljekarnika djelatnost, a umjesto do sada openito upisane specijalistiko-konzilijarne zdravstvene zaštite II sudski registar upisale bi se pojedinano djelatnosti: fizikalna medicina i
rehabilitacija. neurologija, opa interna medicina, opa kirurgija, ortodoncija, hemodijaliza. Slijedom navedenog donijeta je odluka kao u izreci,
~
'0,
Dost.aviti: l. UO za zdravstvo i sac.skrb Il 2. Ravnatelju 3. Ministarstvu zdravlja po dobivenoj suglasnosti I 4. Hrvatskoj lijenikoj komori po dobivenoj suglasnosti I
5. Arhiva