of 15 /15
REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA REGIONE ISTRIANA Upravni odjel za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju KLASA: 944-17/14-01/01 URBROJ: 2163/1-18-08/3-14-2 Pula, 07.srpnja 2014. ŽUPANU ISTARSKE ŽUPANIJE putem Stručne službe Skupštine 52 000 Pazin Dršćevka 3 PREDMET: Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga odluke o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti radi izgradnje, postavljanja i održavanja kanalizacije fekalnih voda Borika i Bolničkog naselja u Rovinju - dostavlja se U prilogu vam dostavljamo predmetne akte na nadležno postupanje prema Županu i Skupštini Istarske županije. S poštovanjem. PRILOZI: - zaključak - odluka - obrazloženje - zahtjev sa prilozima (ugovor o pravu služnosti, grafički prikaz trase, lokacijska dozvola, izvadak iz zemljišne knjige, iskaz površina po katastarskim česticama) PROČELNIK Marin Grgeta v.r. Dostaviti: 1. Naslovu 2. Arhiva

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA REGIONE …

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA REGIONE …

25-NADOPUNA-Nekretnina Rovinj ODLUKA SKUPŠTINEUPANU ISTARSKE UPANIJE
Drševka 3
PREDMET: Prijedlog Zaklju ka o utvr ivanju prijedloga odluke o sklapanju ugovora o osniva nju prava slunosti radi izgradnje, postavljanja i odravanja kanalizacije fekalnih voda Borika i Bolni kog naselja u Rovinju
- dostavlja se
U prilogu vam dostavljamo predmetne akte na nadleno postupanje prema upanu i Skupštini Istarske upanije.
S poštovanjem. PRILOZI:
- zakljuak - odluka - obrazloenje - zahtjev sa prilozima (ugovor o pravu slunosti, grafiki prikaz trase, lokacijska
dozvola, izvadak iz zemljišne knjige, iskaz površina po katastarskim esticama) PROELNIK Marin Grgeta v.r. Dostaviti: 1. Naslovu 2. Arhiva
REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA UPANIJA UPAN
KLASA: 944-17/14-01/01 URBROJ: 2163/1-01/8-14-2 Pula, 09. srpnja 2014.
UPANIJSKA SKUPŠTINA ISTARSKE UPANIJE
N/r. predsjednika Valtera Drandi a
Drševka 3 52 000 PAZIN
PREDMET: Zaklju ak o utvr ivanju prijedloga odluke o sklapanju ugovora o
osnivanju prava slunosti radi izgradnje, postavlja nja i odravanja kanalizacije fekalnih voda Borika i Bolni kog naselja u Rovinju
Temeljem lanka 65. stavak 1. toka 2. Statuta Istarske upanije ("Slubene novine Istarske upanije" br. 10/09 i 04/13), upan Istarske upanije, dana 09. srpnja 2014. godine donio je
Z A K L J U A K
1. Prihvaa se nacrt i utvruje prijedlog Odluke o sklapanju ugovora o osnivanju prava slunosti radi izgradnje, postavljanja i odravanja kanalizacije fekalnih voda Borika i Bolnikog naselja u Rovinju.
2. Akt iz to. 1. ovoga Zakljuka sastavni je dio istog, a dostavit e se Skupštini
Istarske upanije na nadleno odluivanje. 3. Za izvjestitelja po to. 1., a vezano za toku 2. ovog Zakljuka zaduuje se Marin
Grgeta, proelnik Upravnog odjela za decentralizaciju, lokalnu i podrunu (regionalnu) samoupravu, prostorno ureenje i gradnju Istarske upanije.
4. Ovaj zakljuak stupa na snagu danom donošenja.
UPAN
mr.sc. Valter Flego
Na temelju lanka 35. i lanka 219. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12), lanka 5. Zakona o ureivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih graevina (Narodne novine br. 80/11) te lanka 43. stavak 1. toka 13. Statuta Istarske upanije ("Slubene novine Istarske upanije" br. 10/09 i 04/13) Skupština Istarske upanije na sjednici odranoj dana __________ 2014. godine donijela je
ODLUKU o sklapanju ugovora o osnivanju prava slunosti
radi izgradnje, postavljanja i odravanja kanalizac ije fekalnih voda Borika i Bolni kog naselja u Rovinju
lanak 1. Utvruje se:
- da je Odvodnja Rovinj – Rovigno d.o.o. iz Rovinja, Trg na Lokvi 3A podnijela zahtjev za zakljuenje ugovora o osnivanju prava slunosti na nekretninama u vlasništvu Istarske upanije a u svrhu gradnje fekalne kanalizacije Borika i Bolnikog naselja u Rovinju za koji je zahvat izdana pravomona lokacijska dozvola Grada Rovinja, Upravnog odjela za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izdavanje akata KLASA: UP/I-350-05/13-01/20 URBROJ: 2171-01-05-02-13- 14 od 28.listopada 2013.g.
- da je u zemljišnim knjigama Opinskog suda u Rovinju utvreno kako se k..br.2486, 2488, 2480, 2481, 2495, 3483/ZGR, 2489 i 3489/ZGR upisane u zk uloak 5417, nalaze u vlasništvu Istarske upanije
- da je zahtjevu priloen grafiki prikaz trase fekalne kanalizacije izraen od GEODET d.o.o. Pula na kopiji katastarskog plana u mjerilu 1:2880, k.o. Rovinj od travnja 2014.g.
lanak 2. Sukladno utvrenju iz lanka 1. ove Odluke prihvaa se zahtjev za sklapanje ugovora o osnivanju prava slunosti radi izgradnje, postavljanja i odravanja kanalizacije fekalnih voda Borika i Bolnikog naselja u Rovinju na teret nekretnina navedenih u lanku 1. ove Odluke, a sve radi izgradnje, postavljanja i odravanja kanalizacije fekalnih voda Borika i Bolnikog naselja u Rovinju.
lanak 3. Ovlašuje se upan Istarske upanije da potpiše Ugovor o osnivanju prava slunosti koji je u prilogu ove Odluke i sastavni je dio ove Odluke.
lanak 4. Pravo slunosti na nekretninama iz l. 1. osniva se bez naknade.
lanak 5.
Odvodnja Rovinj – Rovigno d.o.o. duna je po izgradnji katastarski snimiti izgraenu trasu fekalne kanalizacije iz lanka 1. ove Odluke te snositi troškove njezina evidentiranja u katastru i zemljišnim knjigama.
lanak 6. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Slubenim novinama Istarske upanije.
Klasa: Urbroj: Pazin,
PREDSJEDNIK Valter Drandi
O b r a z l o e n j e
I. PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE AKTA Pravni temelj za donošenje ove Odluke sadran je u lanku 35. i lanku 219. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12) i lanka 5. Zakona o ureivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih graevina (Narodne novine br. 80/11) te lanku 43. stavak 1. toka 13. Statuta Istarske upanije ("Slubene novine Istarske upanije" br. 10/09 i 04/13) kojim je propisana nadlenost skupštine za donošenje ovog akta. II. OCJENA STANJA I RAZLOZI ZA DONOŠENJE RJEŠENJA
Odvodnja Rovinj – Rovigno d.o.o. podnijela je zahtjev za zakljuenje ugovora o osnivanju prava slunosti na nekretninama u vlasništvu Istarske upanije a u svrhu gradnje fekalne kanalizacije Borika i Bolnikog naselja u Rovinju za koji je zahvat izdana pravomona lokacijska dozvola Grada Rovinja, Upravnog odjela za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izdavanje akata KLASA: UP/I-350-05/13-01/20 URBROJ: 2171-01-05-02-13-14 od 28.listopada 2013.g. Zahtjevu je priloena pravomona lokacijska dozvola za zahvat u prostoru, vlasniki list za predmetne katastarske estice i prikaz trase fekalne kanalizacije izraen od GEODET d.o.o. Pula na kopiji katastarskog plana u mjerilu 1:2880, k.o. Rovinj od travnja 2014.g. te prijedlog ugovora o osnivanju prava slunosti. Ovim aktom predlae se osnivanje prava slunosti i sklapanje ugovora o osnivanju prava slunosti na k.. iz lanka 1. ove Odluke budui se radi o ureivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturne graevine izmeu osoba javnog prava Istarske upanje i Odvodnje Rovinj d.o.o., pravne osobe iji je osniva Grad Rovinj, a sve u cilju osiguravanja pretpostavki za uinkovito provoenje ovog infrastrukturnog projekata. Ugovorom o osnivanju prava slunosti koji je sastavni dio Odluke detaljno se ureuju imovinskopravni odnosi izmeu vlasnika zemljišta i ovlaštenika prava slunosti. Temeljem lanka 4. stavak 1. Zakona o ureivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih graevina (Narodne novine br. 80/11) ne plaa se naknada za stjecanje prava slunosti kada to pravo stjeu osobe javnog prava meusobno jedne od drugih na njihovom zemljištu potrebnom za izgradnju infrastrukturnih graevina
III. TEKST PRIJEDLOGA AKTA