of 43/43
REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA ŽUPAN KLASA: -01/13-01/ URBROJ: 2163/1-01/8-13-2 Pula, 19. lipnja 2013. ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE n/r predsjednika Valtera Drandić Dršćevka 3, 52000 Pazin PREDMET: Odluka o produljenju rokova provedbe mjera za unapređenje poljoprivredne proizvodnje i Strateškog programa ruralnog razvoja Istarske županije 2008. do 2013. godine za period do kraja 2015. godine. Temeljem članka 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09), Župan Istarske županije dana 19. lipnja 2013. godine donosi Z A K L J U Č A K 1. Prihvaća se Nacrt i utvrđuje Prijedlog Odluke o produljenju rokova provedbe mjera za unapređenje poljoprivredne proizvodnje i Strateškog programa ruralnog razvoja Istarske županije 2008. do 2013. godine za period do kraja 2015. godine, te je ista sastavni dio ovoga zaključka. 2. Akt iz točke 1. ovoga zaključka dostavlja se Županijskoj skupštini Istarske županije na razmatranje i usvajanje. 3. Za izvjestitelja po točki 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka određuje se Milan Antolović – pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu Istarske županije. 4. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja. Župan Istarske županije mr. sc. Valter Flego

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA ŽUPAN · povrtlarstva u Raši na lokaciji Most Raša. U cilju pokretanja razvoja povrtlarstva AZRRI d.o.o. Pazin nabavila je opremu za poticanje

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA ŽUPAN · povrtlarstva u Raši na lokaciji Most Raša. U...

 • REPUBLIKA HRVATSKA

  ISTARSKA ŽUPANIJA ŽUPAN

  KLASA: -01/13-01/ URBROJ: 2163/1-01/8-13-2 Pula, 19. lipnja 2013.

  ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE

  n/r predsjednika Valtera Drandić Dršćevka 3, 52000 Pazin

  PREDMET: Odluka o produljenju rokova provedbe mjera za unapređenje poljoprivredne proizvodnje i Strateškog programa ruralnog razvoja Istarske županije 2008. do 2013. godine za period do kraja 2015. godine.

  Temeljem članka 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09), Župan Istarske županije dana 19. lipnja 2013. godine donosi

  Z A K L J U Č A K

  1. Prihvaća se Nacrt i utvrđuje Prijedlog Odluke o produljenju rokova provedbe mjera za unapređenje poljoprivredne proizvodnje i Strateškog programa ruralnog razvoja Istarske županije 2008. do 2013. godine za period do kraja 2015. godine, te je ista sastavni dio ovoga zaključka.

  2. Akt iz točke 1. ovoga zaključka dostavlja se Županijskoj skupštini Istarske županije na razmatranje i usvajanje.

  3. Za izvjestitelja po točki 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka određuje se Milan Antolović – pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu Istarske županije.

  4. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

  Župan Istarske županije mr. sc. Valter Flego

 • Na temelju čl. 50. Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Narodne novine", broj 120/12 i NN136/12), čl. 2. Pravilnika o načinu prijavljivanja i prikupljanja podataka o postojećim mjerama lokalne potpore, te o načinu vođenja i sadržaju registra državnih potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju (Narodne novine", br. 16/2013.) i čl. 43. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije br. 10/09 i 4/2013.), Županijska skupština Istarske županije dana_______ donosi

  O D L U K U o produljenju rokova provedbe mjera za unapređenje poljoprivredne proizvodnje i Strateškog programa ruralnog razvoja Istarske županije 2008. do 2013. godine za

  period do kraja 2015. godine

  I UVOD

  Članak 1. Skupština Istarske županije na sjednici održanoj dana 6. travnja 2009. godine donijela je Strateški program ruralnog razvoja Istarske županije za period od 2008. do 2013. godine izrađen od Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Svetošimunuka cesta br. 25. Zagreb kojom su definirane mjere poljoprivredne politike do 2013. godine ("Službene novine Istarske županije", br. 5/2009.), te se ovom Odlukom produljuju rokovi provedbe Strateškog programa i drugih strateških dokumenata za unapređenje poljoprivredne proizvodnje, ribarstva, šumarstva, lovstva i vodnog gospodarstva do kraja 2015. godine.

  Članak 2. Strateški programom ruralnog razvoja Istarske županije će se nakon 2013. godine usklađivati sa smjernicama Zajedničke poljoprivredne politike Europske Unije čije iduće sedmogodišnje razdoblje započinje 2014. godine, te se zadužuju Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu Istarske županije i Agencija za ruralni razvoj istre d.o.o. Pazin (u daljnjem tekstu: AZRRI d.o.o. Pazin), kao nositelji provedbe mjera agrarne politike Istarske županije , da pravovremeno poduzimaju potrebne aktivnosti na usklađivanju Strateškog programa ruralnog razvoja Istarske županije i drugih strateških dokumenata sa smjernicama Zajedničke poljoprivredne politike Europske unije.

  Članak 3.

  Odobravanje državnih potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na lokalnoj razini regulirano je Zakonom o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Narodne novine" 120/12 i 136/12) kojim je predviđeno da se za vrijeme prijelaznog razdoblja do 2015. godine provode mjere i programi koji se temelje na višegodišnjoj pravnoj osnovi. Strateški program ruralnog razvoja Istarske županije za period od 2008. do 2013. godine temeljni je dokument i višegodišnja pravna osnova koja uz druge strateške dokumente( Županijska razvojna strategija Istarske županije od 2011. do 2013. godine točka 2.5.3.4. str. 62. do str. 67. i 1.5.4. strana 123.) čini pravnu osnovu za dodjelu potpora i unapređenja poljoprivrede, ruralnog razvoja i ribarstva na područnoj (regionalnoj) razini. II. CILJEVI RAZVOJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

  Članak 4. 1. Provoditi usvojeni Strateški program ruralnog razvoja Istarske županije za period od 2008. do 2013. godine, te nastaviti njezinu provedbu u periodu do 2015. godine,

 • 2. Prilagođavati sektor poljoprivrede u Istarskoj županiji nacionalnoj poljoprivrednoj politici i Zajedničkoj poljoprivrednoj politici EU, 3. Stvarati pretpostavke za ukupnu konsolidaciju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i privatnom vlasništvu, posebno okrupnjavanje poljoprivrednih gospodarstava, 4. Izgrađivati sustav interesnog povezivanja i udruživanja na zadružnim principima te poljoprivredni sustav vezivati na velike potrošače (turizam i izvoz), 5. Izgrađivanje osnova za samofinanciranje poljoprivrede, 6. Intenzivirati podizanje dugogodišnjih nasada, zaštitu, valorizaciju i očuvanje tipičnih autohtonih proizvoda te autohtonih poljoprivrednih kultura i životinjskih vrsta (i pasmina), 7. Razvoj dopunskih djelatnosti na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima 8. Unapređenje ekološke poljoprivrede, 9. Izgradnja temeljne infrastrukture koja je u funkciji razvoja poljoprivrednog sektora uključujući i sektor ribarstva, 10. Unaprjeđivati sustav obrazovanja za poljoprivredna zanimanja i cjeloživotno obrazovanje poljoprivrednika, 11. Stvarati pretpostavke za kvalitetnijim gospodarenjem i iskorištavanjem šuma, šumskih plodova i ljekovitog bilja, 12. Izgrađivati pretpostavke za intenzivan razvoj lovnog gospodarstva i lovnog turizma te osposobljavati Lovačke udruge za gospodarenje lovištima, 13. Završiti sa izgradnjom Vodoopskrbnog sustava Istre, nastaviti prilagodbu sustava EU standardima i vršiti redovito održavanje sustava, 14. Nastaviti s izgradnjom infrastrukture za zaštitu izvorišta pitke vode u Istarskoj županiji , 15. Nastaviti s faznom realizacijom Plana navodnjavanja poljoprivrednih površina u Istarskoj županiji, 16. Izgrađivati pretpostavke za optimalan razvoj ribarstva za uzgoj u marikulturi i slatkovodnoj akvakulturi u Istarskoj županiji, 17. Stvarati pretpostavke za održiv i jednakomjeran razvoj ruralnog prostora Istarske županije, očuvanje okoliša i proizvodnju energije iz alternativnih izvora korištenjem poljoprivrednog i ostalog bio otpada, 18. Stvaranje pretpostavki za uključivanje agrosustava u međunarodne i međuregionalne programe radi sufinanciranja istih iz namjenskih EU fondova. III. MJERE

  Članak 5. Ovom Odlukom produljuju se rokovi provedbe mjera za unapređenje poljoprivredne proizvodnje, ribarstva, šumarstva, lovstva i vodnog gospodarstva iz Strateškog programa ruralnog razvoja Istarske županije 2008. do 2013. na period do kraja 2015. godine kako slijedi: 1. NASTAVAK PROVEDBE MJERA I POTPORA U OBLIKU FINANCIJSKIH TRANSFERA

  JAVNIM PODUZETNICIMA

  Provedba ove mjere uključuje : Transparentnost javnih sredstava koja se ulažu u obliku financijskih transfera javnim poduzetnicima učiniti će se dostupnim javnosti, te će svaka potpora javnom poduzetniku u poljoprivrednom sektoru biti evidentirana i iskazana neovisno o tome da li se radi o: 1. Kompenzacijama za financijske terete nametnute od strane javnih tijela, 2. Odricanju od uobičajenih prinosa angažiranih javnih sredstava, 3. Odobrenju financijskih povlastica odricanjem od dobiti ili od naplate dospjelih iznosa, 4. Bespovratnim potporama ili zajmovima po povlaštenim uvjetima, 5. Nabavi kapitala i jamstvima, 6. Pokriću poslovnih gubitaka ukoliko je gubitak nastao uslijed financijskog tereta nametnutog od strane javne vlasti, elementarne ili druge izvanredne okolnosti ili za obveze koje su nastale prije 1. srpnja 2013. godine,

 • 7. dokapitalizacija u trgovačka društva. Slijedom navedenog Istarska županija zadržava i nadalje pravo da navedena sredstva transferira za javne poduzetnike kako bi kompenzirala nedostatak poslovne infrastrukture (bivših PIK-ova) koji su bili nositelji poljoprivredne proizvodnje i temeljna infrastruktura na koju su se oslanjala obiteljska poljoprivredna gospodarstva, koja se je nakon privatizacije ugasila. Transferom financijskih sredstava Istarska županija ojačati će poslovnu infrastrukturu s ciljem da ona bude glavni podupiratelj razvoja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava u ruralnom prostoru. U cilju jačanja poslovne infrastrukture Istarska županija osnovala je AZRRI d.o.o., Pazin i MIH d.o.o. Poreč, kao trgovačka društva u svome isključivom vlasništvu pri čemu je AZRRI d.o.o., Pazin određena koordinatorom provedbe Strateškog programa ruralnog razvoja Istarske županije za period od 2008. do 2013. Godine, a temeljem ove Odluke i do 2015.godine. AZRRI d.o.o. Pazin usmjerila se na izgradnju temeljne poslovne infrastrukture u sektoru poljoprivrede osnivanjem Centra za regionalno-ruralni razvoj u sklopu kojeg će se organizirati podcentri za pojedine djelatnosti i to:

  · za održivi razvoj stočarstva, pčelarstva i zaštitu biološke raznolikosti Istre – Gortanov Brijeg (Pazin);

  · za održivi razvoj maslinarstva – Vodnjan; · za održivi razvoj vinogradarstva i vinarstva – Poreč; · za održivi razvoj gljivarstva – Buzet; · za održivi razvoj ribarstva – Poreč; · za održivi razvoj voćarstva .- Kaldir, Motovun · za održivi razvoj povrtlarstva - Raša,

  Centar funkcionira po sustavu „mreže“, okuplja sva multidisciplinarna znanja, te usklađuje i razvija javne i privatne gospodarske interese u svrhu održivog razvoja. Tijekom 2010. godine započeta je u podcentru za održivi razvoj stočarstva, pčelarstva i zaštitu biološke raznolikosti adaptacija prostora za laboratorij za valorizaciju i promociju mesa i mesnih proizvoda od mesa izvornih pasmina i mesa istarske divljači. U svrhu uređenja i opremanja laboratorija sklopljen je Ugovor o kreditu sa Privrednom bankom Zagreb pod poslovnim brojem 5110139316 od dana 7. rujna 2010. godine na ukupan iznos kredita u visini 2.500.000,00 kn s time da posljednja rati dospijeva 31.12. 2020. godine i iznos od 500.000,00 kn temeljem ugovora o kreditu 858/10 Klasa: 320-01/09-02/37, Urbroj: 2163/1-03/3-10-3 od 19. veljače 2010. godine s Fondom za razvoj poljoprivredu i agroturizma Istre s time da posljednja rata dospijeva 19. veljače 2020. godine. Dio Podcentra za održivi razvoj stočarstva, pčelarstva i zaštitu biološke raznolikosti čini kompleks poslovnih zgrada na Gortanovom Brijegu (Pazin) gdje je u tijeku izgradnja staje za nukleus stado istarskog goveda (IPA SI-HR) i edukacijska kuhinja (IPA Jadranska prekogranična suradnja). Iste će biti dovršene u 2013. godini kao i staja za tov junadi Istarskog goveda (IPA jadranska prekogranična suradnja) Podcentar za održivi razvoj vinogradarstva i vinarstva Poreč organizira se u suradnji s Gradom Porečom koji će se svojom podrškom aktivno uključiti u osiguranje adekvatnog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske namijenjene razvoju podcentra za održivi razvoj vinogradarstva i vinarstva kao sastavnice Centra za regionalno ruralni razvoj i zaštitu biološke raznolikosti Istre i obrazovnih institucija u poljoprivredi i ruralnom razvoju Istre. Osim Grada Poreča zainteresirane strane su i Veleučilište u Rijeci, Poljoprivredni studij u Pazinu, Srednja poljoprivredna škola u Poreču (Srednja škola „Mate Balota“ Poreč), Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Agronomski fakultet Sveučilišta u Udinama, te VCR – Vivai Cooperativi Rauscedo. Institut za poljoprivredu i turizam Poreč je u drugoj polovici 2012. godine iskazao izrazit interes za uključivanje u organiziranje i razvoj podcentra, što je u

 • prosincu 2012. rezultiralo potpisivanjem pisma namjere između AZRRI d.o.o. Pazin i Instituta. U cilju povećanja površina pod dugogodišnjim nasadima nabavljena je oprema za satelitsko navođenje sadilice za sadnju vinograda i voćnjaka za što su sredstva osigurana putem ugovora o kreditu sa Fondom za razvoj poljoprivredu i agroturizma Istre br. 817-09 Klasa: 320-01/08-02/53 Urbroj: 2163/1-03/3-09-3 od 15. siječnja 2009. godine s time da posljednja rata kredita dospijeva 15. rujna 2016. godine. Kupovinom zgrade i postrojenja uljare San Lorenzo Olive u Vodnjanu stekli su se uvjeti za sustavni razvoj podcentra za održivi razvoj maslinarstva Vodnjan. Veliki prostor kata zgrade u Vodnjanu koji je u statusu rou bau pruža mogućnosti za opremanje prostora sadržajem koji je pogodan za razvoj podcentra i ukupne djelatnosti maslinarstva Istre. U suradnji s Regijom Marche i Agencijom za ruralni razvoj regije Marche (ASSAM Marche), te Centrom za razvoj tartufarstva iz Acualagne dogovorena je suradnja podcentra za održivi razvoj gljivarstva Buzet u edukaciji tartufara i ostalih zainteresiranih. Vezano za osnivanje Podcentra za održivi razvoj voćarstva Kaldir AZRRI d.o.o. Pazin surađuje s Općinom Motovun koja je iskazala interes da se na području koje je prepoznatljivo područje upravo po brojnim voćarima u privatnom sektoru, osigurava i jača javna infrastruktura za razvoj voćarstva i primjenu novih tehnologija. S Općinom Raša započeli su razgovori oko osnivanja Podcentra za održivi razvoj povrtlarstva u Raši na lokaciji Most Raša. U cilju pokretanja razvoja povrtlarstva AZRRI d.o.o. Pazin nabavila je opremu za poticanje ekološke proizvodnje povrća putem kredita Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre, Ugovor o kreditu br. 776/07 Klasa: 320-01/07-02/14 Urbroj: 2163/1-03/3-08-3 od 20. 12. 2007. godine s time da posljednja rata kredita dospijeva 20. lipnja 2015. MIH d.o.o. Poreč prva je tvrtka koja je osnovana od strane Istarske županije. MIH d.o.o. Poreč je skraćenica od Made in Histria, pa se njegovim osnivanjem željela postići adekvatna valorizacija kao i prepoznatljivost izvornih Istarskih proizvoda, te pružiti pomoć poljoprivredi u Istri. Iako je osnivač Istarska županija, MIH d.o.o. Poreč je orijentiran na tržno poslovanje. Od osnutka poduzeća pa sve do danas dogodile su se značajne strukturne promjene kako u društvu tako i na tržištu koje su imale utjecaja na samo poslovanje tvrtke i njen opstanak. MIH d.o.o. Poreč se kao trgovačko društvo od osnivanja bavio slijedećim aktivnostima:

  1997. godine uvoz i organizacija karantene za rasplodne junice

  1998. godine započinje se provoditi putem MIH d.o.o. Poreč program nabave i distribucije sadnog materijala za potrebe poljoprivrednih udruga Istarske županije

  2000. godine učešće u projektu: « Neka moja Istra blista »

  2001. godine učešće u projektu: « Regionalna enoteka »

  2001. godine Rekonstrukcija edukacijskog centra za maslinarstvo u Krasici

  2002. godine

  organizacija trgovanja poljoprivrednim proizvodima putem Veletržnice u Matuljima u koju je MIH d.o.o. Poreč uložio sredstva u temeljni kapital

  Iako su od svog osnutka do unazad nekoliko godina postojali razni razvojni koncepti tvrtke, MIH d.o.o. Poreč je danas prepoznatljiva tvrtka koja promiče i realizira Županijske projekte. Istarska županija je u okviru aktivnosti na provedbi gospodarske politike Republike Hrvatske iz područja poljoprivrede u dijelu koji se odnosi na razvoj i unapređenje poljoprivrede privatnog sektora kao prioritetnih zadataka još 1994. godine prva u Republici Hrvatskoj

 • započela sa Programom poticanja i podizanja dugogodišnjih nasada. Navedeni program postao je prepoznatljiv ne samo na području Istarske županije, već i na ostalim dijelovima Republike Hrvatske, gdje su sličan model prihvatile i ostale županije. Od 2004. godine pokrenuta su određena genetička istraživanja pri Fakultetu za genetsku kontrolu biljaka i namirnica u Sieni (regija Toscana) za identifikaciju sorata maslina, odnosno kultivara ili genotipova maslina u Istri te je između ostalih u suradnju uključen i Institut "Ruđer Bošković" iz Rovinja. 2005. godine pokrenuta je proizvodnja domaćih sorti sadnica maslina (ISTARSKE BJELICE, BUŽE, CARBONERE, MORAŽOLE I POREČKE ROSULJE) a preduvjet su za podizanje maslinika od čijih će se plodova moći proizvoditi ulja sa oznakama izvornosti. Aktivnosti i investicije u podizanju dugogodišnjih nasada preduvjet su održavanja i razvoja tradicijske proizvodnje te opstanak poljoprivrede kao gospodarske grane. Navedeni program pokazao je da na obiteljskim gospodarstvima postoji rastuća potreba za dugoročnim ulaganjima kako bi se koristila moderna tehnika i tehnologija, te na taj način omogućilo intenziviranje proizvodnje u skladu sa zahtjevima tržišta. Uz ostale mjere razvoja u agraru koje provodi Istarska županija, ulaganja u Program podizanja dugogodišnjih nasada predstavlja konkretnu potporu Županije u osiguranju primjerenih i životnih uvjeta u ruralnim područjima postepeno usmjeravajući mala poljoprivredna gospodarstva na tržno poslovanje. . Kroz navedene Programe dat je poticaj razvoju vinogradarstva, maslinarstva i voćarstva u Istri čime su se očuvale i povećale površine pod višegodišnjim nasadima, sačuvali i valorizirali ruralni prostori, što je u konačnici rezultiralo razvojem cesta maslinovog ulja i vina, te dalo snažan poticaj u agro-turističkoj ponudi kroz prezentaciju autohtonih i na ekološkim osnovama proizvedenih proizvoda. Ostalim javnim poduzetnicima ulaganja mogu biti davana u vidu potpora, subvencija, jamstava, zajmova, prinosa na kapital (ulaganje), putem dokapitalizacije i na drugi zakoniti način. Nositelj: Istarska županija - Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu Aktivnosti Istarska županija će u narednom razdoblju trgovačkom društvu MIH d.o.o Poreč kompenzirati financijske terete nametnute od strane javnih vlasti (temeljem odluke Skupštine Istarske županije o prihvaćanju programa podizanja dugogodišnjih nasada u Istarskoj županiji i Izvješća o realizaciji programa, model sufinanciranja i koncepcija provedbe programa do 2020. godine Klasa: 320-01/09-01/06 Urbroj: 2163/1-01/4-09-3 od 6.04.2009. godine) i 1. Zaključka Župana IŽ Klasa: 402-01/10-01/49 Urbroj 2163/1-02/1-10-2 od 23.02. 2010. godine i Ugovora o dugoročnom kreditu s valutnom klauzulom sklopljenim između Privredne banke Zagreb i MIH d.o.o. Poreč u ukupnom iznosu od 7.500.000,00 kn - mjesečnom doznakom sredstava prema otplatnom planu do 31.12. 2015. godine, 2. Zaključka Župana Istarske županije Klasa: 400-01/10-01/4, Urbroj: 2163/1-02/2-11-3 od 31. ožujka 2011. godine i Ugovora o kreditu br. 890/11 od 8.03. 2011. sklopljenim između IŽ- Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre i MIH d.o.o. Poreč na ukupan iznos od 3.000.000,00 kn - mjesečnom doznakom sredstava prema otplatnom planu do 8.06. 2018. godine, 3. Zaključka Župana Istarske županije Klasa: 402-07/12-01/01, Urbroj: 2163/1-01/8-12-2 od 31. siječnja 2012. i Ugovora o kreditu br. 919/12 od 14.03. 2012. godine sklopljenog između Istarske županije i IŽ - Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre u ukupnom iznosu od 2.200.000,00 kn - mjesečnom doznakom prema otplatnom planu do 14.06. 2019. godine, 4. Istarska županija odriče se i prihoda od isplate eventualne dobiti TD MIH d.o.o. Poreč za prelazno razdoblje do 2015. godine.

 • Istarska županija će u narednom razdoblju AZRRI d.o.o. Pazin kompenzirati financijske terete nametnute od strane javnih vlasti 1. Temeljem odluke Skupština Istarske županije sa sjednice održane dana 6. travnja 2009. godine kojim je usvojen Strateški program ruralnog razvoja Istarske županije za period od 2008. do 2013. godine izrađen od Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Svetošimunuka cesta br. 25. Zagreb kojom su definirane mjere poljoprivredne politike do 2013. godine "Službene novine Istarske županije", br. 5/2009. i Odluke o prihvaćanju Studije gospodarske opravdanosti osnivanja Podcentra za održivi razvoj maslinarstva Istarske županije Modelom preuzimanja Društva San Lorenzo Olive d.o.o. Vodnjan Klasa: 320-01/12-01/03, Urbroj: 2163/1-01/4-12-3 od 26. ožujka 2012. godine kojim se odobrava zaduživanje u iznosu od 15.500.000,00 kn i dugoročno zaduživanje u iznosu od 5.699.717,00 kn. Od dozvoljenog zaduženja po odluci Skupštine istarske županije do sada je realizirano: Ugovor o kreditu sa valutnom klauzulom s Privrednom bankom Zagreb broj 5110178858 od 11. veljače 2013. godine na iznos od 7.600.000,00 kn s time da posljednja rata dospijeva 28. veljače 2021., Ugovor o kreditu s Fondom za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za kupnju nekretnine Uljare broj 948/12 Klasa: 320-01/12-02/43, Urbroj 2163/1-03/10-12-3 od 17. prosinca 2012. godine s posljednjom ratom otplate 17.12. 2022. godine na iznos od 3.000.000,00 kuna i Ugovor o kreditu sa Fondom za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za kupnju nekretnine Uljare broj 949/12, Klasa: 320-01/12-02/43, Urbroj 2163/1-03/10-12-3, od 17. prosinca 2012. godine, s posljednjom ratom otplate 17.12. 2022. godine na iznos od 3.000.000,00 kuna. Temeljem iste Odluke Skupštine Istarske županije od 26. ožujka 2012. godine sklopljen je Ugovor o dugoročnom kreditu sa Privrednom bankom Zagreb broj 5010470199 sklopljen dana 14. ožujka 2013. godine na iznos kredita od 3.000.000,00 kn s posljednjim rokom otplate 31.03. 2021. godine. za izgradnju nukleusa farme istarskog goveda na Gortanovom brijegu u Pazinu kao dio poslovne infrastrukture za podcentar za održivi razvoj stočarstva, pčelarstva i zaštitu biološke raznolikosti. Preostali odobreni iznos zaduženja ostaje za druge programe prema poslovnom planu AZRRI d.o.o. Poreč . Istarska županija odriče se i prihoda od isplate eventualne dobiti AZRRI d.o.o. Pazin, za prelazno razdoblje do 2015. godine.

  Istarska županija će u narednom razdoblju Šumarskom Institutu Jastrebarsko - Centru za općekorisne funkcije šuma „Josip Resel“ Pazin sufinancirati rad u iznosu od 220.000,00 kn temeljem Sporazuma o suradnji i zajedničkom nastupu pri osnivanju Centra za općekorisne funkcije šuma „Josip Resel“ u sastavu Šumarskom Institutu Jastrebarsko.

  Potpisnici Sporazuma o suradnji i zajedničkom nastupu pri osnivanju Centra za općekorisne funkcije šuma „Josip Resel“ su: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, Grad Pazin, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb – Uprava šuma Podružnica Buzet, Istarska županija i Šumarski Institut Jastrebarsko.

  Osnovni ciljevi osnivanja Centra za općekorisne funkcije šuma „Josip Resel“ Pazin su suradnja na izradi istraživačkih, znanstvenih, stručnih i savjetodavnih programa i projekata kojima je cilj proučavanje i razvoj područja na kojima se Centar nalazi, kao što su

  · Istraživanje sporednih šumskih proizvoda · Istraživanje gospodarenja hrastom crnikom i meduncem · Istraživanje zaštite od erozije · Istraživanje šumskih požara · Istraživanje i primjena novih načina upravljanja

  Istarska županija i Hrvatski šumarski institut polazeći od odredbi Sporazuma za

  svaku pojedinu godinu sklapaju Ugovor o sufinanciranju rada Centra za općekorisne funkcije

 • šuma „Josip Resel“ Pazin, Klasa:721-01/12-01/01,Urbroj:2163-1-03/1-12-01, od 21.ožujka 2012.god.

  Osim za javne poduzetnike čiji je jedini osnivač Istarska županija, Istarska županije odobravati će financijska sredstva za razvoj poslovne infrastrukture agencijama, znanstvenim i obrazovnim institucijama, ustanovama i trgovačkim društvima u javnom sektoru, te će - Prikupiti zahtjeve javnog sektora, - Izvršiti analizu pristiglih zahtjeva - Izvršiti odabir korisnika sredstava, - Nadzirati provedbu projekata, - Prikupiti izvješća o realizaciji projekata, Korisnici: AZRRI d.o.o. Pazin , MIH d.o.o. Poreč, agencije, znanstvene i obrazovne institucije, ustanove i trgovačka društva u javnom sektoru Rok provedbe 2013., 2014., 2015. i nadalje Plan financijskih potpora u Proračunu Istarske županije za 2013., 2014, i 2015. godinu sadrži predviđena sredstva na godišnjoj razini: u kn Godine 2013. 2014. 2015. AZRRI d.o.o. Pazin 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 MIH d.o.o. Poreč 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Šumarski institut Jastrebarsko – podružnica Pazin

  220.000,00 220.000,00 220.000,00

  2. NASTAVAK PROVEDBE MJERA I POTPORA U OBLIKU FINANCIJSKIH TRANSFERA

  JAVNIM PODUZETNICIMA ZA PRIPREMU, PREDFINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE

  MEĐUNARODNIH PROJEKATA I PROJEKATA SUFINANCIRANIH OD NACIONALNIH

  DONATORA

  Istarska županija potiče javni sektor na korištenje sredstava donacija koji Europska unija stavlja na raspolaganje zemljama članicama i pridruženim zemljama, uvjereni da je to najbolji način za edukaciju, prihvaćanje i prilagodbu sektora Zajedničkoj poljoprivrednoj i ribarskoj politici EU. Osobito je to važno za onaj dio javnog sektora koji se treba osposobiti u funkciji poslovne infrastrukture za potporu i podršku obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i u ribarskom sektoru. Budući da je u Istarskoj županiji, ovaj dio javnog sektora, još uvijek nedovoljno razvijen kako u pogledu ljudskih resursa koji još uvijek nisu u dovoljnoj mjeri educirani i dovoljno ekipirani, tako i u pogledu nedostatka financijskih sredstava za edukacije kadrova, pripremu projekata, osiguranje vlastitog učešća u projektima i pretfinanciranja, Istarska županija zadržava pravo u skladu s mogućnostima i nadalje vršiti financijske transfere javnim poduzetnicima za ove namjene. AZRRI d.o.o. Pazin je trenutno u provedbi slijedećih međunarodnih projekata: 1. KEY Q - A key for the Quality in the development and responsible value build up of agro-food resources from both Adriatic coast (Ključ za kvalitetu u razvoju i valorizaciji poljoprivredno-prehrambenih reswursa na jadranskom moru). Ukupan proračun je 4.947.173,50 kn, Proračun AZRRI d.o.o. Pazin je 2.263.000,00 kn (1.923.550,00 kn iz Fonda IPA i 339.450,00 kn nacionalno sufinanciranje. Proračun AZRRI d.o.o. Pazin za 2013. godinu je 1.203.095,87 kn,

 • 2. ZOONE - Zoo tehnical networking for a sustainable innovation in Adriatic euroregion (Zootehničko umrežavanja radi održive inovativnosti u Jadranskoj euroregiji). Ukupna vrijednost projekta 13.732.957,00 kn, Proračun AZRRI d.o.o. Pazin je 1.917.826,00 kn (1.630.155,00 IPA fond i 287.671,00 kn nacionalno sufinanciranje) Proračun AZRRI d.o.o. Pazin za 2013. godinu je 1.557.348,66 kn, 3. IPATECH "Miniaturisation tehnology: syenergies of research and innovation to enhance the economic development of the Adriatic (Tehnologija minijaturizacije - sinergija istraživanja i inovacija u cilju ekonomskog razvoja jadrana. Ukupna vrijednost projekta 13.114.125,00 kn, Proračun AZRRI d.o.o. Pazin je 1.100.625,00 kn (935.531,25 kn iz IPA fonda i 165.093,75 kn nacionalno sufinanciranje) Proračun AZRRI d.o.o. Pazin za 2013.godinu je 405.397,20 kn, 4. APRO Prekogranična inicijativa za zaštitu i revitalizaciju biološke raznolikosti okoliša korištenjem autohtonih pasmina. Ukupna vrijednost projekta 6.925.656,00 kn, Proračun za AZRRI d.o.o. Pazin je 3.036.376,00 kn (2.580.920,00 iz IPA fonda i 455.456,00 kn nacionalno sufinanciranje), Proračun AZRRI d.o.o. Pazin za 2013. godinu je 1.677.197,86 kn, 5. Program za cjeloživotno učenje Comenisu regio partnerstvo Vrijednost projekta 32.248,25 Eura, Vrijednost za AZRRI 29.500,00 kn, 7. Program MED: SINERGIA: Increasing energy performance by transfer innovation to the agrofood SMEs of the Mediterranean areas. (Povjećanje energetske učinkovitosti putem prijenosa inovacija u malom i srednjem poduzetništvu poljoprivredno-prehrambenih tvrtki na mediteranskom području. Ukupna vrijensoti projekta : 18.806.250,00 kn, Proračun za AZRRI d.o.o. Pazin je 1.768.500,00 kn (1.503.225,00 kn iz IPA fonda i 256.275,00 kn nacionalno sufinanciranje). Kanididirani međunarodni projekti: 1. Gastro rural (Oplemenjivanje visoke turističke gastronomije proizvodima s identitetom Istre i Krasa) Ukupna vrijednost projekta 3.438.658,35 kn, Proračun za AZRRI d.o.o. Pazin je 1.167.221,25 (992.138,06 iz IPA i 175.083,19 kn nacionalno sufinanciranje) - čeka se odgovor tehničkog tajništva IPA Slovenija - Hrvatska, Nositelj: Istarska županija - Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu Aktivnosti - Financijski i narativno pratiti provedbu projekata koje Istarska županija sufinancira prema AZRRI d.o.o. Pazin - Prikupiti zahtjeve javnog sektora, - Izvršiti analizu pristiglih zahtjeva - Izvršiti odabir korisnika sredstava - Vršiti nadzor provedbe projekata, - Prikupiti izvješća o realizaciji projekata, Korisnici: Agencije, znanstvene i obrazovne institucije, ustanove i trgovačka društva u javnom sektoru, a osnovna djelatnost vezana je uz strateške dokumente iz ove Odluke Rok provedbe 2013., 2014., 2015. te sukladno prihvaćenim i potpisanim Ugovorima za Projekte koji budu kandidirani na međunarodne programe. Planom financijskih potpora za 2013., 2014, i 2015. predviđena su sredstva potpore na godišnjoj razini kako slijedi: : u kn Projekt Namjena Ukupni iznos 2013. 2014. 2015. Key Q Predfinanciranje* 1.923.550,00 1.022.631,49 - - Sufinanciranje 339.450,00 180.464,38 - -

 • ZOONE Predfinanciranje* 1.630.155,00 1.332.746,36 306.408,64 - Sufinanciranje 287.671,00 233.602,30 54.068,70 - IPATECH Predfinanciranje* 935.531,25 344.587,62 490.943,63 100.000,00 Sufinanciranje 165.093,75 60.809,58 84.284,17 20.000,00 APRO Predfinanciranje* 2.580.920,00 1.425.618,18 - - Sufinanciranje 455.456,00 251.579,68 - - COMENIUS Neće se

  sufinancirati

  MED.SINERGIA Predfinanciranje* 1.503.225,00 150.322,50 751.612,50 601.290,00 Sufinanciranje 256.275,00 25.627,50 128.137,50 102.510,00 UKUPNO Predfinanciranje* 8.573.381,25 5.770.851,90 1.548.964,77 701.290,00

  Sufinanciranje 1.503.945,75 752.083,44 266.490,37 122.510,00

  *Sredstva za predfinanciranje Projekata osiguravaju se Proračunom Istarske županije i ustupaju AZRRI d.o.o. Pazin kao kreditna sredstva s povratom sredstava po isplati donacije iz sredstava Fondova EU. Nacionalno sufinanciranje osigurava se uglavnom na teret Proračuna Istarske županije. *Sredstva koja su utrošena za vrijeme trajanja projekta iz prethodnih godina nisu iskazana u ovoj tablici. *Iz Proračuna Istarske županije osigurati će se financijska sredstva ( sufinanciranje i predfinanciranje) i za buduće kandidirane i prihvaćene međunarodne Projekte za koje budu potpisani Ugovori. 3. NASTAVAK PROVEDBE MJERA I POTPORA U OBLIKU FINANCIJSKIH TRANSFERA,

  SUBVENCIONIRANIH USLUGA I ZAJMOVA POD POVOLJNIJIM UVJETIMA PRIVATNIM

  PODUZETNICIMA ZA PRIPREMU, PREDFINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE

  MEĐUNARODNIH PROJEKATA I PROJEKATA SUFINANCIRANIH OD NACIONALNIH

  DONATORA

  Istarska županija potiče privatni sektor na korištenje sredstava donacija koji Europska unija stavlja na raspolaganje zemljama članicama i pridruženim zemljama, uvjereni da je to najbolji način za edukaciju, prihvaćanje i prilagodbu sektora zajedničkoj poljoprivrednoj politici. Istarskoj županiji osobito je važno da se u konačnici privatni sektor osnaži i prilagodi zajedničkoj poljoprivrednoj i ribarskoj politici EU. U tom smislu osobito su važni primjeri "dobre prakse" kao poticaj poduzetnicima za prilagodbu i osposobljavanje za tržišnu utakmicu. Slijedom navedenog Istarska županija želi zadržati pravo da i nadalje financijskim transferima sufinancira edukaciju, pripremu, osigurava predfinanciranje i sufinanciranje projekata privatnog sektora, kao i da svoje stručne kadrove koje je osposobila stavi na raspolaganje privatnom sektoru bez naknade kao pomoć u pripremi projekata. Istarska županija putem Fonda za razvoj poljoprivrede raspolaže kreditnim financijskim sredstvima za predfinanciranje međunarodnih projekata privatnog sektora. Financijski transferi koji se smatraju dvostrukim financiranjem i izričito su zabranjeni ne smiju se financirati putem ove mjere. Nositelj: Istarska županija - Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu u suradnji s AZRRI d.o.o. Pazin i Fondom za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre Aktivnosti - Prikupiti zahtjeve privatnog sektora putem javnog poziva, - Izvršiti analizu pristiglih zahtjeva - Izvršiti odabir korisnika sredstava

 • - Nadzirati provedbu projekta, - Prikupiti izvješća o realizaciji projekata, Korisnici: Obiteljska poljoprivredna gospodarstva,mali i srednji poduzetnici i obrtnici u sektoru poljoprivrede,ribarstva i ruralnom prostoru, udruge proizvođača, agencije, klasteri. Rok provedbe 2013., 2014., 2015. i nadalje Plan financijskih potpora za 2013., 2014, i 2015. Predviđene sredstva : Godina 2013. 2014. 2015. Promocija lokalnih programa u poljoprivredi (VIP i dr.projekti)

  100.000,00 100.000,00 100.000,00

  4. NASTAVAK PROVEDBE MJERA I POTPORA ZA UNAPREĐENJA RURALNIH FINANCIJA OSIGURANJEM ZAJMOVA ZA PRIVATNE I JAVNE PODUZETNIKE POD POVOLJNIJIM UVJEKTIMA Provedba ove mjere uključuje dodjelu kredita fizičkim i pravnim osobama u sektoru poljoprivrede, agroturizma i turizma na poljoprivrednim gospodarstvima, lovnog gospodarstva, te ribarstvu i obrtništvu u djelatnostima usko vezanim za poljoprivrednu proizvodnju pod povoljnijim uvjetima od prosječnih kamatnih stopa bankarskog sektora. Istarska županija putem Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre (u daljnjem tekstu: FOND) razvila je učinkovit sustav kvalitetnog i fleksibilnog načina kreditiranja pod povoljnijim uvjetima primarne poljoprivredne proizvodnje, osposobljavanje preradbenih kapaciteta, pa sve do kreditiranja inovacija i pozicioniranja prehrambenih proizvoda na tržištu. Program kreditiranja poljoprivrednog i ribarskog sektora Istarske županije je do sada polučio najupečatljivije pozitivne rezultate. Odluku o osnivanju Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre, Klasa:320-01/95-01/13, Urbroj:2163/1-01-95-1, donijela je Skupština Istarske županije 24.03.1995. god. istovremeno sa Zaključkom o izdvajanju namjenskih sredstava iz Proračuna Istarske županije na Poseban račun Županijskog poglavarstva – „Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre“ Klasa:320-01/95-01/13, Urbroj:2163/1-01-95-2, te Preporukom Općinama i Gradovima o izdvajanju namjenskih sredstava na Poseban račun Županijskog poglavarstva – „Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre“, Klasa:320-01/95-01/13, Urbroj:2163/1-01-95-3. FOND je odmah po osnivanju otvorio vlastiti žiro-račun br.:33700-789-3408 u poslovnoj banci ISTARSKA BANKA Pula, na temelju tada važećih zakona, koji je i danas aktivan pod IBAN:HR48 2407 0001 5180 0001 0, u sada OTP banci Zadar i koristi se isključivo za evidentiranje priliva (uplate) JLS-a, LSIŽ-a i povrat anuiteta po ugovorenim kreditima. Vlastiti žiro-račun pruža apsolutnu garanciju za točnu i transparentnu kontrolu priliva sredstava u FOND po svim osnovama (pogotovo za uvjete prisilne naplate i sudske sporove). Fond svoju aktivnost plasiranja kredita obavlja isključivo preko žiro-računa proračuna Istarske županije čime je u cijelosti sustav poslovanja FONDA prilagođen važećem Zakonu o proračunu. Zaključkom Skupštine Istarske županije, Klasa:023-01/95-01/29, Urbroj:2163/1-01-95-4, od 18.12.1995. godine sredstva koja se prihoduju u Proračun Istarske županije s osnova Zakona o poljoprivrednom zemljištu (25% od prodaje i zakupa poljoprivrednog

 • zemljišta u vlasništvu RH) automatizmom čine prihod FONDA i usmjeravaju se za kreditiranje u poljoprivredi. Prihod Fonda od osnivanja čini i financijski transfer jedinica lokalne samouprave na području Istarske županije i nenamjenskih sredstava Proračuna Istarske županije u visini do 2% porezno oprihodovanih proračunskih sredstava. Da bi se sredstva FONDA mogla plasirati Skupština Županije Istarske na sjednici dana 18.12.1995. god. donijela je Pravilnik o korištenju sredstava Posebnog računa Županijskog poglavarstva – „Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre“, Klasa:023-01/95-01/29, Urbroj:2163/1-01-95-3, a danas je na snazi njegova najnovija inačica, Klasa:023-01/09-01/07, Urbroj:2163/1-01/4-09-5, kojeg je Županijska skupština donijela dana 13.03.2009. god., koji je posljednji u nizu donesenih Pravilnika kao posljedica promptnog praćenja promjena uvjeta poslovanja na tržištu kapitala. Od osnivanja FONDA 1995. do donošenja ove odluke dodijeljeno je ukupno 963 kredita (primarna poljoprivredna proizvodnja i prerada te ribarstvo i lovstvo) u ukupnoj vrijednosti od 140.568.420,17 kuna. Program kreditiranja motivirao je i omogućio početak proizvodnje na mnogim Obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, te je do danas tim programom omogućena egzistencija preko tisuću radno sposobnih poljoprivrednika, poglavito mladih. Zahvaljujući kreditnim sredstvima FONDA danas se u Istri nude mnogi proizvodi prilagođeni (kvalitetom i dizajnom) suvremenom tržištu. Valja istaknuti da je FOND za nositelje poljoprivredne proizvodnje, iz razloga što u kontinuitetu zaprima zahtjeve za kredit, obrađuje zahtjeve besplatno tj. ne naplaćuje naknadu za obradu zahtjeva već to ide na trošak Proračuna Istarske županije kroz troškove plaća osoblja Stručne službe Fonda, najjednostavniji, najjeftiniji i najprihvatljiviji model kreditiranja poljoprivrednih razvojnih programa. Uhodani model kreditiranja fizičkih i pravnih osoba u domeni agrara nanovo je potvrdila Županijska skupština Istarske županije svojom Odlukom o prihvaćanju Modela kreditiranja poljoprivrede u Istarskoj županiji – Izvješće o radu FONDA za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za period 1995-2008 god., Klasa:320-01/09-01/05, Urbroj:2163/1-01/4-09-3, na sjednici 06.04.2009. god. i zadužila Upravni odbor i Stručnu službu FONDA da u suradnji s Jedinicama lokalne samouprave u Istarskoj županiji i Lovačkim savezom Istarske županije (osnivačima FONDA) te javnim sektorom u Istarskoj županiji, iznađe dodatne izvore financijskih sredstava u cilju jačanja kreditnog potencijala FONDA i stvaranja pretpostavki za samofinanciranje programa u sektoru poljoprivrede, ribarstva i lovstva Istarske županije.

  Nositelj: Istarska županija - Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre Aktivnosti –Javni poziv za podnošenje zahtjeva za kredit - Ocjena pristiglih zahtjeva od Upravnog odbora Fonda, - Odabir korisnika sredstava, - Nadzirati provedbu projekta, - Prikupiti izvješća o realizaciji projekata, - Kontrolirati i provoditi naplatu po kreditima Korisnici: Fizičke i pravne osobe u sektoru poljoprivrede, ribarstva, lovnog gospodarstva i obrtništva u sektorima usko vezanim uz poljoprivredu i ruralni prostor.

 • Rok provedbe 2013., 2014., 2015. godine i nadalje Godina 2013. 2014. 2015. Kreditiranje 14.300.000,00 14.300.000,00 14.300.000,00 Napomena: U navedenim financijskim sredstvima uključena su i sredstva za predfinanciranje i sufinanciranje međunarodnih projekata modelom kreditiranja. 5. NASTAVAK MJERA i POTPORA ZA UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA RURALNOG STANOVNIŠTVA I OČUVANJE TRADICIJSKIH NAČINA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE Struktura obrazovana poljoprivrednika daleko je nepovoljnija od istovjetne strukture drugih kategorija aktivnog stanovništva, te je stoga potrebno ulaganje u edukaciju ljudskih resursa, osobito u: - izvaninstitucionalne, dopunske i druge oblike cjeloživotnog obrazovanja kao što su: tečajevi, predavanja, radionice, okrugli stolovi, - edukacija poljoprivrednika u cilju pripreme za tržište EU, te edukacija za pripremu projekata i korištenje sredstava donacija iz EU, - osnivanje centara za terensku edukaciju i praktičnu nastavu, - potpore izdavaštvu (knjige, brošure, časopisi, medijske kampanje, izrada video filmova, CD i dr.) - osnivanje regionalnih ekoloških proizvodnih jedinica za edukaciju i praksu poljoprivrednika, - stvaranje oglednih poligona - POG za stručno usavršavanje i eko proizvodnju, - sufinanciranja mjera zapošljavanja i samozapošljavanja u poljoprivredi, - sufinanciranje uvođenja predmeta ekološke i integrirane proizvodnje na odgovarajuće stručne i visoke škole. - posjete sajmenim izložbama u inozemstvu, razmjena iskustva sa poljoprivrednim proizvođačima u inozemstvu, sufinanciranje troškova sudjelovanja na međunarodnim kongresima - subvencioniranje usluga stručnjaka,

  Nadalje, u Istarskoj županiji kao jedan od tradicijskih načina proizvodnje uključuje i poljoprivrednu proizvodnju na terasama. Zbog nepristupačnosti terena i visokih cijena održavanja istih, Istarska županija će kroz Proračunska sredstva osigurati potpore za takve tradicijske načine uzgoja karakteristične za ovo područje, a obuhvaća i zaštitu od erozije.

  Stočarstvo predstavlja tradicionalni segment poljoprivrede IŽ i pokretač je ukupnog razvoja poljoprivrede. U cilju valorizacije prirodnih resursa ( pašnjaci,livade,šumsko zemljište), te očuvanja bioraznolikosti, Istarska županija će podupirati razvoj tradicionalnog stočarenja, a sve temeljem Odluke o prihvaćanju Studije - Analiza ekonomske efikasnosti proizvođača mlijeka i pretpostavke održivog razvoja proizvodnje mlijeka u Istarskoj županiji Klasa:320-08/09-01/01,Urbroj:2163/1-01/4-09-3 od 06.travnja 2009.god. i mjera o poticajima za stočarstvo usvojene na Skupštini Istarske županije 13.ožujka 2009.god. Nositelj: Istarska županija - Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu u suradnji s Agencijom za ruralni razvoj Istre, Aktivnosti - Izrada Pravilnika, - Imenovanje Povjerenstva za provedbu javnog poziva - Raspisivanje javnog poziva, - Odabir korisnika sredstava , - Nadzor nad provedbom i prikupljanje izvješća o provedbi, te analiza učinkovitosti

 • doznake sredstava. Korisnici : Proizvođači poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, znanstvene institucije, ustanove i škole, udruge, privatni istraživači i stručnjaci, jedinice lokalne samouprave, agencije, nevladine organizacije. Rok provedbe 2013., 2014., i 2015. godine Predviđene sredstva : Godina 2013. 2014. 2015. Dopunsko obrazovanje poljoprivrednika

  180.000,00 180.000,00 180.000,00

  6. NASTAVAK PROVEDBE MJERA I POTPORA ZA UNAPREĐENJE SUSTAVA ZA NAVODNJAVANJE U OBLIKU IZGRADNJE INFRASTRUKTURE I USTUPANJA JAVNIM I PRIVATNIM PODUZETNICIMA TE IZDVAJANJEM SREDSTAVA TEMELJEM AKATA SKUPŠTINE ISTARSKE ŽUPANIJE Provedba mjere uključuje: Istarska županija je još 1995.g. započela izradu Plana navodnjavanja I.Ž. temeljem ugovora sa Građevinskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci (u suradnji sa Agronomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu), koji je u cijelosti financiran od strane Hrvatskih voda. - 1998.g. je izrađen Plan navodnjavanja za područje Istarskih slivova (GF Rijeka, na čelu sa Prof.dr.sc. Kos Zorkom) - danas je prihvaćen naziv spomenutog Plana „Bazni plan navodnjavanja Istarske županije“ (kraće: BPNIŽ), kojim je bilo predviđeno navodnjavati cca. 22.000 ha poljoprivrednih površina vodom iz 9 velikih akumulacija u koju spada i akumulacija Butoniga sa zahtjevom za vodom od 52 mil.m3/god. Ovim dokumentom planirana vrijednost izgradnje Sustava za navodnjavanje iz 1998.g. iznosi 1.450.000.000,00 kn. - u prosincu 2004.g. BPNIŽ je prihvaćen od strane Poglavarstva I.Ž., a 2005.g. BPNIŽ postaje sastavnica Nacionalnog plana navodnjavanja RH (kraće: NAPNAV), - 2006.g. je sa Institutom građevinarstva hrvatske PC Rijeka ugovorena izrada Novelacije BPNIŽ, radi prilagodbe istoga kriterijima NAPNAV- a RH, a usvojena na Skupštini Istarske županije 4. 02. 2008. godine („Službene novine Istarske županije 1/08). U svrhu čim kvalitetnije izrade Novelacije plana navodnjavanja IŽ (kao i daljnjih planova i projekata), Istarska županija je 2006./2007.g. provela anketiranje (kroz anketne upitnike i označavanje potencijalnih poljoprivrednih površina za navodnjavanje na orto-foto kartama) krajnjih korisnika sustava (Jedinice lokalne samouprave, Poljoprivredne udruge, poljoprivredne tvrtke i O.P.G. u Istarskoj županiji), što je rezultiralo interesom za navodnjavanjem 56.183 ha poljoprivrednih površina u Istarskoj županiji. Obzirom da su ukupne planirane površine za navodnjavanje u Novelaciji više nego dvostruko veće od planiranih BPNIŽ-om, prema procjenama iz BPNIŽ-a uočljivo je da isti ne pokriva sveukupne, novelirane potrebe za vodom za navodnjavanje u IŽ, te je BPNIŽ zadržan kao polazište za daljnji koncept razvoja navodnjavanja u IŽ na kojeg se nadovezuju bilance potrebnih voda u Novelaciji Plana.

 • U realnim okolnostima u kojima se teži značajnijem podizanju stupnja razvoja projektiranja i početka fazne izgradnje sustava za navodnjavanje u IŽ, potrebno je planiranje razvoja manjih sustava za navodnjavanje baziranih na raspoloživim nadzemnim i podzemnim vodnim resursima, odnosno vodovodnim kapacitetima u blizini poljoprivredne površine s akumuliranjem vode u sustavu mini-akumulacija do vodno-bilančno i ekološki prihvatljive razine. Mini-akumulacije će se dugoročno spojiti sa baznim sustavom oslonjenim na velike akumulacije. Tako planirani razvoj sustava za navodnjavanje poljoprivrednih površina u IŽ, ide kako u smjeru brže implementacije projekta navodnjavanja, tako i smanjenja ukupnih potreba za vodom koje će biti usmjerene prema velikim akumulacijama, za čiju realizaciju bi trebalo vrlo dugačko vremensko razdoblje bez mogućnosti faznog razvoja sustava. Novina Novelacije u odnosu na BPNIŽ je da se izgradnja sustava predviđa u fazama, kako slijedi: Prva faza (pilot projekti) potreba za vodom za navodnjavanje planira se osigurati izgradnjom manjih sustava za navodnjavanje (mikro i mini akumulacija volumena do 1.000.000 m3) baziranim na raspoloživim podzemnim i nadzemnim vodnim resursima. Veličina i prostorni položaj mini akumulacija odrediti će se za svako pojedino područje kod detaljnije razrade problematike navodnjavanja u idejnim i izvedbenim projektima. U Prvoj fazi do sada je realizirano: - 2006.g. je sa IGH-om d.d. Zagreb ugovorena izrada Idejnih projekata melioracije i navodnjavanja ''Poreštine'' i ''Rovinjštine'', te recenzije navedenih idejnih projekata melioracije i navodnjavanja ''Poreštine'' i ''Rovinjštine'' ugovorene su 2007.g. sa Građevinskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci, čija se vrijednost izgradnje iz BPNIŽ-a procjenjuje na 360.000.000,00 kn za poreštinu i 350.000.000,00 kn za rovinjštinu. - 2007.g. je ugovorena izrada Idejnog projekta navodnjavanja poljoprivrednih površina OKZ Valture (480 ha) sa Građevinskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu (iste je godine ugovorena i Recenzija istog sa IGH-om PC Rijeka), čija se vrijednost izgradnje procjenjuje na 15.000.000,00 kn. Za izradu svih navedenih projekata u 2006./2007.g. utrošeno je ukupno 2.859.258,00 kn (sufinancirano u omjeru 50% - 50% Hrvatske vode i Istarske županija, dok su za 2008.g. osigurana sredstva u iznosu od 5.350.000,00 kn (sufinancirano u omjeru 50% - 50% Hrvatske vode i Istarske županija, u koje sufinanciranje se uključuju i sredstva JLS-ova IŽ), i to isključivo za izradu projektne dokumentacije za ishođenje lokacijskih i građevinskih dozvola. - Izrađena je projektna dokumentacija za navodnjavanje poljoprivrednih površina i to Idejno rješenje odvodnje i navodnjavanja poljoprivrednih površina Rovinjštine, Poreštine, Bujštine, Labinštine i Pazinštine. Projektna dokumentacija za pilot projekt Červar Porat-Bašarinka 605 ha i Studija isplativosti i izgradnju sustava za navodnjavanje Kaznionice u Valturi (Hrvatske vode za projektiranje osiguravaju 50%, a Proračun Istarske županije 50% sredstava). Sredstva za provedbu Plana navodnjavanja Istarske županije ( projektiranje i izgradnja) osiguravaju se godišnjim Ugovorima između Hrvatskih voda i drugih nadležnih državnih institucija, JLS- a iz Istarske županije, korisnika sustava za navodnjavanje i Istarske županije te su dio godišnjeg Proračuna Istarske županije. Prva faza predviđa 4 županijska pilot projekta:

  a) Valtura 440 ha b) Červar Porat-Bašarinka 605 ha uključujući i Petrovija 550 ha c) Proština (AZRRI d.o.o.) 378 ha d) plus 13 pilot projekata - iskazan je interes od strane jedinica lokalne samouprave što ukupno obuhvaća 10.700 ha iz Novelacije plana. U tijeku je izgradnja sustava za navodnjavanje u Valturi površine 440 ha čiji se dovršetak očekuje do lipnja 2014. godine. U Kaznionici Valtura u okviru zatvorskog sustava postoji mogućnost resocijalizacije osuđenih osoba na način da one dobrovoljno mogu sudjelovati

 • radom na poljoprivrednim površinama koje su u vlasništvu RH. Proizvedeni poljoprivredni proizvodi koriste se u čitavom zatvorskom sustavu RH. Na navedenim površinama postoji sustav za navodnjavanje koji je izgrađen prije 1968. godine u koji je ranijih godina investirano 8.000.000,00 kn što je činilo osnovu za ovaj projekt. Za dovršetak cjelokupnog sustava za navodnjavanje koji obuhvaća izgradnju akumulacije Bakranjša kapaciteta 675.000 m3 vode, izgradnju tlačne distributivne mreže, izgradnju crpne stanice i dovodnog cjevovoda, sredstva su osigurana Sporazumom o sufinanciranju Programa izgradnje sustava za navodnjavanje Valtura, prihvaćenom na Skupštini Istarske županije Klasa:325-01/12-01/08, Urbroj:2163/1-01/4-12-3 od 26.studenog 2012.god.

  Važno je spomenuti da je to prvi pilot projekt koji se gradi u Istarskoj županiji i s kojim ćemo prepoznati sve vrijednosti navodnjavanja poljoprivrednih površina, osobito u sušnim godinama kakve su bile 2011. i 2012. godina. Sustav će funkcionirati neovisno o vodoopskrbnom sustavu i biti će u vlasništvu Istarske županije. Druga faza potreba za vodom za navodnjavanje pokriti će se izgradnjom akumulacija predloženih u BPNIŽ. Što se izgradnja Sustava za navodnjavanje bude brže odvijala, to će intenzivirati i potrebe za izgradnjom velikih površinskih akumulacija ili će studija utjecaja na okoliš (strateška studija) zahtijevati izmjenu BPNIŽ-om predviđenih lokacija u prostornim planovima, odnosno zatražiti u prostoru nove lokacije za akumulacije. U tom kontekstu u narednim fazama planiranja biti će nužno stručno revidirati predložena rješenje BPNIŽ-a. U drugoj fazi razvoja sustava planira se namaknuti daljnjih 53 mil. m3/god vode iz velikih površinskih akumulacija koje su u varijanti II glavnih transportnih pravaca vode u BPNIŽ-u predložene kao optimalni skup akumulacija Akumulacija / Korisni volumen (m3×106) 1. Kotli 4,3, 2. Draga 2,7 3. Bračana 17,98 4. Rakov potok 4,5 5. Beram 5,74 6. Bazuje 0,70 7. Momjan 7,02 8. Letaj 3,45 9. Marčana 6,59 UKUPNO 52.98 mil.m3/god.vode / Treća faza potreba za vodom za dugoročno razdoblje pokriti će se izgradnjom dodatnih akumulacija i povezivanje sustava. Kako za planiranje novih akumulacija potrebnih za treću fazu odnosno za dugoročno planiranje navodnjavanja nema dovoljno detaljnih podloga (prvenstveno hidro-geoloških, hidroloških i pedoloških studija i podataka istražnih radova) detaljnija obrada izvršiti će se u daljnjoj razradi studijske i projektne dokumentacije. U trećoj fazi predviđena je izgradnja velikih akumulacija za koja je potrebno izvršiti dodatna istraživanja i povezivanje sustava. Okvirno je za svaku fazu realizacije predviđen period od deset godina.

  Nositelj: Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu Istarske županije,

 • Aktivnosti: 1. Nastaviti izgradnju sustava navodnjavanja u Valturi temeljem Sporazumom o sufinanciranju Programa izgradnje sustava za navodnjavanje Valtura temeljem Zaključka o prihvaćanju Sporazuma o sufinanciranju Programa izgradnje sustava navodnjavanja Valtura ("Službene novine Istarske županije", broj 13/12) prema kojem se ukupan iznos investicije od 56.000.000,00 kn osigurava na način da: Ministarstvo poljoprivrede RH osigurava 37.500.000,00 kn, Ministarstvo pravosuđa 5.000.000,00 kn, Hrvatske vode 10.000.000,00 kn i Istarska županija 3.500.000,00 kn raspoređenih kroz tri godine (750.000,00 kn u 2012. godini, 1.375.000,00 kn u 2013. godini i 1.375.000,00 kn u 2014. godini), a 2.000.000,00 kn su planirana sredstva za izgradnju pilot projekta SN Červar Porat- Bašarinka 605ha u 2015.god. 2. Završiti projektiranje i izvršiti otkup zemljišta za akumulaciju u okviru SN Červar-Porat-Bašarinka, te 2015. godine započeti s izgradnjom sustava, 3. Završiti projektiranje i izvršiti otkup zemljišta za akumulaciju u okviru SN Petrovija -Umag , te 2015. godine započeti s izgradnjom sustava. Korisnici: Vlasnici i posjednici zemljišta ( poljoprivrednici i poljoprivredne tvrtke) na kojem je području izgrađen Sustav za navodnjavanje. Napominjemo da je investitor u sustav navodnjavanja u Valturi, Istarska županija, da će ona biti vlasnik sustava i njime upravljati. Postoji mogućnost da IŽ osnuje tvrtku u vlasništvu Istarske županije koja bi koordinirala projektiranje, izgradnju i održavanje sustava za navodnjavanje uz uvjet da se s takvim modelom usuglasi Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske i Hrvatske vode, te da se u narednim godinama ova ulaganja unesu u temeljni kapital tvrtke ili da se izvrši dokapitalizacija već osnovanog trgovačkog društva ili agencije u javnom sektoru. Rok provedbe 2013., 2014., 2015. i nadalje prema Noveliranom Planu navodnjavanja Istarske županije. Predviđene sredstva : Godina 2013. 2014. 2015. Projektna dokumentacija

  120.000,00 440.000,00 440.000,00

  Izgradnja SN 1.375.000,00 1.375.000,00 2.000.000,00 7. NASTAVAK PROVEDBE MJERA I POTPORA ZA MARKETINŠKU PROMOCIJU, UNAPREĐENJE PROIZVODNJE AUTOHTONIH I IZVORNIH PROIZVODA,PROIZVODA S OZNAKOM KVALITETE TE AUTOHTONIH PASMINA I KULTIVARA

  Zajednička europska poljoprivredna politika zahtjeva kontinuitet znanstvenih istraživanja u dijelu gospodarskih aktivnosti te transfer postignutih znanja koja će biti primjenjiva proizvođačima i prerađivačima. Navedena činjenica zahtjeva potrebu stalnog financiranja određenih primijenjenih istraživanja u poljoprivrednoj proizvodnji, što predstavlja temelj u zaštiti proizvoda koji imaju tradiciju i ime (lokalno) koje je potrebno zaštititi i staviti u ravnopravni položaj sa poljoprivrednim proizvodima na globaliziranom Europskom i svjetskom tržištu. Osnova politike kvalitete je stvaranje sustava zaštite i podizanja vrijednosti poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda s oznakom izvornosti, oznakom geografskog podrijetla i oznakom tradicionalnog ugleda. Prehrambeni proizvodi koji imaju višu kvalitetu spadaju i u višu kategoriju, jer sadržavaju dodanu vrijednost i postaju prepoznatljivi na tržištu.

  U cilju stvaranja tržišne marke proizvoda iz Proračuna IŽ se od njenog osnivanja 1993.god., za marketinšku promociju izdvajaju značajna sredstva. Slijedom toga, a u cilju promocije tipičnih Istarskih proizvoda, organizirane su mnoge lokalne i regionalne izložbe i

 • sajamske manifestacije, kao što su: Vinistra Poreč, Sajam mladog maslinovog ulja Vodnjan, Dani meda u Pazinu, Sajam tartufa u Livadama, ISAP - Tinjan ( sve međunarodnog karaktera) i dr. lokalne izložbe koje se organiziraju na nivou JLS-a, kao što su Izložba maslinovog ulja u Krasici, vina u Gračišću,i druge.

  Cilj integralnog plana brendiranja je osmišljavanje i razvoj integralnog istarskog brenda čiji su poljoprivredno-prehrambeni proizvodi proizvedeni u Istri, iznad prosječne kvalitete i bez odstupanja u zadanim standardima proizvodnje i snažnog istarskog identiteta. Ovaj plan namijenjen je: Proizvođačima manjih količina tradicionalnih i autohtonih istarskih proizvoda, koji nemaju dovoljno financijske moći ili znanja za osvajanje većih tržišnih udjela, a posvećeni su procesu proizvodnje koji poštuje tradicionalni način proizvodnje, beskompromisni kad je u pitanju kvaliteta njihovih proizvoda i imaju volje za unapređenje svoje proizvodnje; Potrošačima poljoprivredno-prehrambenih proizvoda koji konzumiraju tradicionalne i autohtone proizvode i jela pripremljena od ovih proizvoda, kao i svim potencijalnim potrošačima proizvoda integralnog istarskog brenda; Ugostiteljima i svim ostalim poduzetnicima s naglaskom na one koji su vezani uz turizam i poljoprivredu, a koji će direktno ili posredno imati korist od ponude novih proizvoda u ugostiteljskim objektima, ali i u maloprodaji; Tijelima Istarske županije kao i lokalnom stanovništvu Istre budući da se ovim planom standardizira proizvodnja poljoprivredno-prehrambenih proizvoda čime se garantira kontinuirana kvaliteta, zapošljava nova radna snaga na istarskom području uvjetovana povećanjem proizvodnje zbog veće prodaje proizvoda, stvara uvjete za ulaganja u gospodarstvo Istre te zadržava stanovništvo u ruralnim dijelovima Istre.

  Značajna sredstva Istarska županija usmjerava u sufinanciranje troškova nastupa

  Istarskih proizvođača tipičnih Istarskih proizvoda i uzgajivača autohtonih životinja na nacionalnim i međunarodnim sajamskim manifestacijama.

  Pored navedenog sufinanciraju se i troškovi nastupa uzgajivača Istarskih autohtonih pasmina na lokalnim, regionalnim, nacionalnim i međunarodnim izložbama domaćih životinja.

  Očuvanje autohtonih pasmina: ( Istarsko govedo, Istarska ovca , Istarska koza, Istarski magarac, Istarski gonič – (oštrodlaki i kratkodlaki) temelji se na strateškim dokumentima Istarske županije i to: Uzgojni program Istarskog magarca prihvaćen na Skupštini Istarske županije 18.srpnja 2011.god., Klasa:320-08/11-01/01, Urbroj:2163/1-01/4-11-3, Program: Trajna zaštita Istarskog goveda gospodarskim iskorištavanjem u sustavu ruralnog razvoja Istre ( Službene novine Istarske županije 03/2009,01/2010 i 02/2011),Međunarodni projekt APRO – Financiran iz programa IPA SI-HR u okviru kojeg je između ostalog izrađena i Studija o rekonstrukciji i revitalizaciji tradicijskog uzgoja koza na projektnom području slijedom koje je u Ministarstvu poljoprivrede RH pokrenut postupak za priznavanje i registraciju Istarske koze kao Hrvatske autohtone pasmine. Uzgojni program za Istarsku ovcu u završnoj je fazi izrade te će biti predmet rasprave na Skupštini Istarske županije do kraja 2013.god., a Lovački savez Istarske županije je s Klubom „Istarski gonič“ Umag inicirao postupak izrade Uzgojnog programa za psa Istarski gonič – (oštrodlaki i kratkodlaki).

  Za očuvanje tradicionalnih kultivara s područja Istarske županije također se iz Proračuna Istarske županije izdvajaju značajna sredstva, a cilj je očuvanje slijedećih kultivara: Istarska malvazija, Istarski teran, Hrvatica, Borgonja,Porečki muškat ruža, Momjanski muškat, Istarske autohtone sorte maslina, kesten – Marun ( temelji se na Programu „ Stanje i perspektiva pitomog kestena u Istri“ usvojenog na Skupštini Istarske županije 18.srpnja 2011.god.- Službene novine IŽ 7/2011), Istarski lješnjak (okrugli i duguljasti),Istarske autohtone sorte smokava, jabučasto voće (jabuke, kruška, dunja, mušmule, oskoruša), koštunjićavo voće (šljive, višnje, trešnje, breskve, marelice...), jagodasto voće (vrtne i šumske jagode, kupine, maline, dud), bobičasto voće (grožđe, ribiz, ogrozd, borovnice, brusnice, ružin šipak), jezgrasto voće (orah, lješnjak, badem, kesten), mediteransko voće.

  Razvoj voćarstva Istarske županije temelji se između ostalog i na Programu podizanja dugogodišnjih nasada u Istarskoj županiji – IZVJEŠĆE o realizaciji programa, model sufinanciranja i koncepcija provedbe programa do 2020.godine prihvaćenog na

 • Skupštini Istarske županije 6.travnja 2009.god., Klasa: 320-01/09-01/06,Urbroj:2163/1-01/4-09-3.

  Cilj ove mjere je i nadalje poticati poljoprivredne proizvođače za sudjelovanje u poboljšanju kvalitete poljoprivrednih proizvoda. Ovakav pristup ujedno potiče proizvođače na udruživanje i zajednički nastup na tržištu, a proizvodi koji dobiju oznaku kvalitete ulaze u viši cjenovni razred, što omogućuje proizvođačima da ostvare viši prihod. Istraživanja naših autohtonih proizvoda nisu samo temelj za standardizaciju već služe u svrhu njihove zaštite, odnosno od ulaska RH u EU i kulturne baštine EU. Kroz ovu mjere su do sada sufinancirane aktivnosti na održanju autohtonih vrsta, osnivanje matičnih nasada i održavanje postojećih, aktivnosti vezane za sjemenarstvo, tradicijskih običaja, recepata i sl., priprema dokumentacije i sufinanciranje istraživanja radi pokretanja postupaka za uvođenje zaštite proizvoda oznakom izvornosti, oznakom geografskog podrijetla i oznakom tradicionalnog ugleda za poljoprivredne i prehrambene proizvoda i to za: - mesni proizvodi istarskog goveda, svinje (istarski pršut, plećka/špaleta, zarebrnjak, kobasice, panceta i dr.), ovce,janjetina, purana, koze, jaretina, istarskog magarca i dr. - mlijeko i mliječni proizvodi (sir, skuta i dr.), - proizvodi od tijesta, (fuži, noki, makaruni, ravijoli i dr.) i slastica (pinca i dr.), - izvornih sorti maslima i maslinovog ulja, te proizvoda na njihovoj bazi, - izvornih sorti vinove loze, istarskih vina (malvazija, istarski teran, muškat bijeli momjanski,hrvatica, borgonja, muškat ruža) i istarskih rakija, biska,medenica, ruda i dr.) - istarskog meda i drugih pčelinjih proizvoda, - proizvoda na bazi istarskog tartufa, - izvornih sorti maruna i proizvoda na bazi istarskog maruna, - izvornih sorti voćaka (jabuka, krušaka, šljiva, bresaka i dr.), te slastica i drugih proizvoda na njihovoj bazi (povitice i dr.) - plodova mora i proizvoda na bazi plodova mora i dr. - samoniklog aromatičnog i ljekovitog bilja i proizvoda na njihovoj bazi ( razne vrste jela, kozmetičkih pripravaka i dr.) Programi se provode i sufinanciraju u suradnji sa poljoprivrednim proizvođačima, Ministarstvom poljoprivrede, te nadležnim stručnim institucijama u RH. Osnovni cilj Programa je izrada Elaborata za zaštitu autohtonih proizvoda koji se na području Istarske županije proizvode na tradicionalan način uz naglasak da je cilj sačuvati i zaštiti tehnološki proces proizvodnje tih proizvoda i tržišno ih valorizirati. U Projekte su uključena mnoga poljoprivredna gospodarstva, znanstveni i stručni suradnici, nadležne državne institucije i tijela Istarske županije. Za istarski pršut već je dobivena oznaka izvornosti, a pokrenute su izrade Elaborat o zaštiti Istarske rakije, rakije od biske , rakije od rude i rakije medenice. U tijeku je provedba Projekta zaštite mesa Istarskog goveda, Istarskog ovčjeg sira, te Projekt zaštite Istarske kobasice, zarebnjaka ( žlomprta ili ombola), potrbušine (pancete), Istarske kosnice, te Istarskog maslinovog ulja. Smisao i temeljni zadatak ovih Programa je zaštita i očuvanje bioraznolikosti, marketing i brendiranje proizvoda i regije, zapošljavanje mladih i pozitivan utjecaj na ukupni ruralni razvoj. Nositelj: Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu - Istarske županije Aktivnosti - Izrada Pravilnika, - Imenovanje Povjerenstva za provedbu javnog poziva - Raspisivanje javnog poziva, - Odabir korisnika sredstava , - Nadzor nad provedbom i prikupljanje izvješća o provedbi, te analiza učinkovitosti doznake sredstava.

 • Korisnici: Udruge proizvođača, agencije, gospodarska interesna udruženja., klasteri, zadružne organizacije, proizvođači, javna glasila Rok provedbe 2013., 2014., 2015. godine i nadalje Predviđena sredstva : Godina 2013. 2014. 2015. Autohtoni proizvodi i proizvodi s oznakom kvalitete

  387.000,00 387.000,00 387.000,00

  Revitalizacija uzgoja Istarskog goveda

  1.080.000,00 1.080.000,00 1.080.000,00

  Zaštita autohtonih pasmina i izložbe

  297.000,00 297.000,00 297.000,00

  Terra Istra – Marketinška promocija agro sustava

  150.000,00 150.000,00 150.000,00

  Vinistra Poreč 400.000,00 400.000,00 400.000,00

  Promocija lokalnih programa u poljoprivredi

  466.000,00 466.000,00 466.000,00

  Potpora zadrugarstvu – sredstva za mjere ekonomske i socijalne politike

  25.000,00 25.000,00 25.000,00

  8. NASTAVAK PROVEDBE MJERA I POTPORE ZA UNAPREĐENJE EKOLOŠKE I INTEGRIRANE POLJOPRIVREDE, UKLJUČUJUĆI I PČELARSTVO, PRIJENOSOM ZNANJA I INFORMACIJA TE RAZVOJ DOPUNSKIH DJELATNOSTI NA OBITELJSKIM POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA Županijska Skupština Istarske županije, na svojoj sjednici održanoj dana 18.lipnja 2007. godine donijela je ZAKLJUCAK o ekološkoj poljoprivredi u Istarskoj županiji službene novine Istarske županije br. 8/2007, te su usvojene Perspektive i planovi razvoja za period 2007.- 2013. Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva osnova su za unaprjeđenje njihovog gospodarskog položaja povećanjem obima proizvodnje, uvođenjem i primjenom novih tehnologija i inovacija uključujući i BCSPI tehnologiju, s posebnim naglaskom na kvalitetu, ekološke proizvode, diversifikacijom aktivnosti na poljoprivrednom gospodarstvu, očuvanje okoliša, te očuvanja zdravlja i dobrobiti životinja na gospodarstvu. Posebnu ulogu u korištenju prirodnih resursa i očuvanju bioraznolikosti ima pčelarstvo za koje će se izdvajati poticajna sredstva iz Proračuna Istarske županije, prvenstveno za edukaciju pčelara, prilagodbu djelatnosti standardima i zakonodavstvu EU, primjenu novih tehnologija u pčelarstvu, izgradnji preradbenih kapaciteta za preradu i pakiranje pčelinjih proizvoda, održavanje zdravstvenog stanja pčela i marketinšku promociju proizvoda uključujući i zaštitu oznakama kvalitete. U cilju poboljšanja kvalitete gospodarenja prirodnim resursima,stimulirati će se okrupnjavanje poljoprivrednih površina i uvođenje novih tehnologija proizvodnje, na način da se stavljanjem u funkciju proizvodnje hrane zapuštenog poljoprivrednog zemljišta stimulira razvoj ekološke i integrirane poljoprivrede, a razvojem dopunskih djelatnosti na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu kao što je agroturizam, eko-agroturizam, vinski turizam, lovni turizam, tradicijski zanat i dr. postiže veća dohodovnost i socio-ekonomska stabilnost poljoprivrednih gospodarstava.

 • Rezultati elaborata «Provedbenog izvješća o ekološkoj proizvodnji u Istarskoj županiji za razdoblje 1990. do 2006. godine» pokazali su da započeti razvojni planovi zahtijevaju kontinuiranu provedbu kako bi polučili pojedinačne ciljeve. Kako je sinergija pojedinačnih projekata i programa dobar način realizacije strateških ciljeva razvoja gospodarstva Istarske županije: poljoprivrede i turizma, na način ugradnje održivosti, potrebno je i dalje nastaviti, doraditi ili intenzivirati provedbu: -Programa ekološke proizvodnje i bio-hrane -Poticanje interesnih udruživanja -Programa promocije tipičnih i ekoloških proizvoda -Programa zaštite proizvoda oznakom kvalitete -Programa zaštite genetičkog materijala -Programa poticanja etno-eno-gastro ponude -Zabrane korištenja GMO sjemena i hrane -Sudjelovanje na manifestacijama svih razina -Certificiranje ekoloških proizvoda -Edukacija i dopunskog obrazovanja proizvođača Naglašavajući da je ekološka proizvodnja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda zaokružen sustav proizvodnje, prerade, prodaje i potrošnje bio-proizvoda multidisciplinarnog karaktera, logika nalaže da pronositelji znanja moraju biti dio tima. Zato savjetodavna služba treba biti ne samo informacijsko – bazična, već i usko specijalizirana za pojedina područja. Osim stručnjaka biotehničkog profila (agronomi, prehrambeni tehnolozi, veterinari, biotehnolozi, ekolozi, sanitarni inženjeri) razvoj ekološke proizvodnje traži jake ekonomske stručnjake (marketing, menadžment, agroekonomika, financije) te gastronome, dizajnere i prodavače. Naime, samo se na prvi pogled nekome može činiti jednostavnim premostiti očit manjak kadrova. Povrh toga specijalisti određenih područja tijekom školovanja se tek posljednjih par godina susreću s pojmom ekološke proizvodnje u obrazovnim institucijama (izborni predmeti), što ih nažalost ne čini ekspertima. Ipak mali je broj stručnjaka i znanstvenika koji su opredijelivši se za doprinos razvoju ove propulzivne proizvodnje, u istoj nastaviti profesionalni angažman. Temeljem rezultata elaborata «Provedbenog izvješća o ekološkoj proizvodnji u Istarskoj županiji za razdoblje 1990. do 2006. godine», zatečenog stanja, te pravnih temelja, razvoj ekološke proizvodnje na području Istarske županije moguće je realizirati u razdoblju od 2007. do 2013. godine uz poštivanje odrednica održivog razvoja, primjene suvremenih znanja i tehnologija, te političke podrške. Za pronalaženje optimalnih rješenja prihvaćene su sljedeće smjernice: 1. Ekološku proizvodnju hrane u Istarskoj županiji potrebno je razvijati koristeći prirodne prednosti, dosadašnja iskustva, raspoloživi kadar i institucije te pozitivnu zakonsku regulativu. 2. Nastaviti provedbu razvojnih programa proizvodnje ekološke hrane, poticanja dorade, standardizacije i marketinške valorizacije ekoloških tipičnih, tradicijskih i autohtonih proizvoda s ciljem stvaranja prepoznatljive marke Istarskog ekološkog proizvoda. 3. Tematski objediniti regionalne subjekte institucionalizacijom ili projektnim zadacima, te osnovati Savjetodavno Vijeće za ekološku proizvodnju Istarske županije, Konzorcij proizvođača i Savjetodavni centar održivog razvoja i proizvodnje tipičnih proizvoda. 4. Stimulativnim mjerama agrarne politike i harmonizacijom mjera na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou stvarati pretpostavke za ugradnju novih tehnologija i nadzor ekološke proizvodnje. 5. U strateške razvojne dokumente Istarske županije etablirati programe razvoja ekološke poljoprivrede. 6. Inicirati stvaranje javno - privatnih partnerskih odnosa u cilju prostorne i ekonomske valorizacije ekološke proizvodnje te zaštite općeg društvenog interesa. 7. Razvijati ogledna imanja introdukcijom suvremenog znanja i novih tehnologija poštujući ekološke posebnosti prostora.

 • 8. Stvarati pretpostavke za ugradnju i provedbu obrazovnih programa ekološke proizvodnje u sve razine obrazovnog sustava uključujući i izradu / izdavanje stručne literature. 9. Imenovati županijsko bioetičko povjerenstvo za provedbu zaključaka zabrane uporabe GMO sjemena i hrane. 10. Izraditi Studiju izvodljivosti razvoja ekološke poljoprivrede u Istarskoj županiji sukladno pravnoj stečevini Europske unije kojom će se regulirati ciljevi, mjere i modeli financiranja. Nositelj: Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu - Istarske županije, AZRRI d.o.o. Pazin Aktivnosti - Izrada Pravilnika, - Imenovanje Povjerenstva za provedbu javnog poziva - Raspisivanje javnog poziva, - Odabir korisnika sredstava , - Nadzor nad provedbom i prikupljanje izvješća o provedbi, te analiza učinkovitosti doznake sredstava. Korisnici : Udruge proizvođača, agencije, gospodarska interesna udruženja, klasteri, zadružne organizacije, proizvođači Rok provedbe : 2013., 2014., 2015. godine i nadalje Predviđene sredstva : Godina 2013. 2014. 2015. Program Bio - hrane 135.000,00 135.000,00 135.000,00 Program ekološke poljoprivrede i eko-agro turizma

  160.000,00 160.000,00 160.000,00

  Certificiranje ekoloških proizvoda i poticanje ekološke proizvodnje

  160.000,00 160.000,00 160.000,00

  Tekuće donacije za poljoprivrednu službu

  180.000,00 180.000,00 180.000,00

  9. NASTAVAK PROVEDBE MJERA I POTPORE ZA RAZVOJ LOVNOG GOSPODARSTVA I LOVNOG TURIZMA TE OSPOSOBLJAVANJE LOVAČKIH UDRUGA ZA GOSPODARENJE LOVIŠTIMA

  Istarska županija je ustanovila i zakupodavac je prava lova u 38 zajedničkih lovišta ustanovljenih Odlukom o ustanovljenju zajedničkih lovišta na području Istarske županije Kalsa: 323-01/06-01/02, UrBroj: 2163/1-01/4-06-5 od 27.ožujka 2006.god. i Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o ustanovljenju zajedničkih lovišta na području Istarske županije klasa: 323-01/08-01/01, UrBroj: 2163/1-01/4-08-3 od 19.veljače 2008.god., ukupne površine 244. 162 ha kojima gospodare lovačka društva sa područja gdje su ta lovišta ustanovljena. Razvoj lovstva i posljedično lovnog turizma su djelatnosti od osobitog interesa za Istarsku županiju, a zbog potrebe njegove transformacije u kontroliranu gospodarsku djelatnost koja će i ubuduće moći odgovarati na sve složenije zahtjeve ostalih gospodarskih djelatnosti u Istarskoj županiji (turizam, poljoprivreda, šumarstvo, promet..) lovozakupnicima su nužne potpore za: Izgradnju i održavanje lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata, povećanje fondova deficitarnih vrsta divljači uzgojem u prirodnim uvjetima i unošenjem umjetno uzgojene divljači u lovišta, lovno streljaštvo, održavanje protupožarnih putova, podupiranje lovno – kinoloških manifestacija lokalnog,nacionalnog i međunarodnog karaktera, poboljšavanje stanišnih uvjeta za divljač i uklanjanje invazivnih i alohtonih životinjskih vrsta iz lovišta, edukaciju i osposobljavanje lovozakupnika i lovaca, unaprjeđenje lovnog turizma. Obzirom da su lovačka društva i lovačke udruge osnivači Lovačkog saveza Istarske županije, mnoge aktivnosti u lovnom sektoru Istarske županije koordinira Lovački savez Istarske županije te čini dio ukupne lovne infrastrukture ravnopravno sudjeluje u

 • korištenju sredstava iz Proračuna Istarske županije namijenjenih razvoju lovnog gospodarstva.

  Nositelj: Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu - Istarske županije

  Aktivnosti : - Prikupiti zahtjeve putem javnog poziva,

  - Izvršiti analizu pristiglih zahtjeva - Izvršiti odabir korisnika sredstava - Nadzirati provedbu projekta, - Prikupiti izvješća o realizaciji projekata,

  Korisnici : Lovačke udruge,Lovačka društva, Lovački Savez Istarske županije,agencije, poduzetnici u sektoru lova i lovnog turizma Rok provedbe : 2013., 2014., 2015. godine i nadalje Predviđene sredstva : Godina 2013. 2014. 2015. Unapređenje lovnog gospodarstva

  1.070.000,00 1.070.000,00 1.070.000,00

  10. NASTAVAK PROVEDBE MJERA NA OČUVANJU OKOLIŠA I POTICAJIMA USMJERENIM NA ZAŠTITU VODNIH RESURSA NAMIJENJENIH VODOOPSKRBI I NAVODNJAVANJU Ideja o potrebi cjelovite zaštite voda na području Istarskog poluotoka potječe još iz perioda početka gradnje Vodoopskrbnog sustava Istre – Vodovoda Butoniga, osamdesetih godina prošlog stoljeća. Već i ranije, ali posebno kod tada novog projekta za vodoopskrbu, uočene su specifičnosti istarskog poluotoka koje nameću potrebu cjelovitog upravljanja vodoopskrbom i odvodnjom radi zaštite ograničenih vodnih resursa. Sva glavna kaptirana izvorišta vode za piće: Sv.Ivan, Gradole, Bulaž, Rakonek, Kokoti, Fonte Gaia i drugi, smješteni su u unutrašnjosti Istre. Izvorišta su krškog uzlaznog tipa, velikog raspona izdašnosti, od obilja vode u kišnim sezonama, često uz pojavu zamućenja i onečišćenja, do veoma ograničene količine vode tijekom sušne sezone. Osnova za ovaj projekt je studija koju su još 2000. godine naručile Istarska županija i Hrvatske vode: "Organizacija, izgradnja i održavanje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za mala naselja u obuhvatu vodozaštitnih područja u istarskoj županiji". Ideja o potrebi izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za mala naselja u unutrašnjosti istarskog poluotoka nametnula se zbog specifičnosti konfiguracije tla, jer se radi većinom o krškom terenu, te zbog smještaja i karakteristika glavnih izvorišta vode za piće, kojima se opskrbljuje kako domaće stanovništvo, tako i turističko gospodarstvo. Projekt obuhvaća mala naselja koja nemaju ni ekonomske ni ljudske resurse za gradnju i upravljanje kanalizacijskim sustavom. Čitavo podzemlje Istre praktički predstavlja jedinstveni vodonosnik, te je potrebno primijeniti cjeloviti sustav upravljanja vodoopskrbom i odvodnjom. Za uspješnu realizaciju zahtjevnog projekta čiji puni naziv glasi "Sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za mala naselja u zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće Istarske županije", bilo je potrebno imenovati tim ljudi koji imaju dovoljno znanja i iskustva. Skupština Istarske županije odlučila je taj posao povjeriti ekipi stručnjaka koja je uspješno realizirala projekt Vodoopskrbnog sustava Istre. Slijedom te odluke 23.09.2004. godine u Pazinu je potpisan Društveni ugovor o osnivanju trgovačkog društva IVS – Istarski vodozaštitni sustav d.o.o., sa sjedištem u Buzetu, održana prva konstituirajuća Skupština društva, imenovan Nadzorni odbor i Uprava

 • društva. Društvo je osnovano sa slijedećom vlasničkom strukturom: 51% je vlasništvo gradova i općina Istarske županije, 26% je vlasništvo Hrvatskih voda i 23% je u vlasništvu Istarske županije. U toj fazi u vlasničku strukturu nisu se uključili grad Pula i općina Medulin. Na skupštini Društva 25. travnja 2006. godine donesen je Program investicijskih ulaganja izgradnje sustava javne odvodnje i zaštite voda koji se odnosi na I fazu izgradnje, te redoslijed izgradnje sustava, koji je uzeo u obzir veličinu naselja, veličinu izvora u čijoj se zoni neko naselje nalazi te mogući negativni utjecaj na izvorište, obzirom na blizinu odnosno zonu zaštite izvorišta. Tijekom 2012. sukladno Zakonu o vodama, Istarska županija i Hrvatske vode svoje su udjele prenijele na sve jedinice lokalne samouprave Istarske županije, uključujući grad Pulu i općinu Medulin. Ciljevi i izazovi Društva

  · izgradnja i gospodarenje vodozaštitnim sustavom Istre, · izgradnja sustava odvodnje i obrade otpadnih voda malih naselja prema najvišim

  standardima, · održavanje sustava u projektiranom stanju uz pružanje visokih standarda usluga

  korisnicima. Temelj za projekt su Zakon o vodama (NN 107/95 i 150/05) i Pravilnik o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvorišta (NN 55/02) koji su obvezali jedinice lokalne samouprave na definiranje vodozaštitnih zona. Iako su već prije bile definirane zone zaštite pojedinačnih izvora vode namijenjenih vodoopskrbi na području Istre, Županijska skupština Istarske županije 01.08.2005. g. donijela je jedinstvenu Odluku o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće u Istarskoj županiji. Ova odluka vrijedi za cijeli poluotok a precizno definira slijedeće:

  · područja zone zaštite, · izvorišta i akumulacije koja se koriste ili su rezervirana za javnu vodoopskrbu na

  području Istarske županije, · mjere za zaštitu izvorišta od zagađenja ili drugih utjecaja koji mogu nepovoljno

  djelovati na njihovu izdašnost, kakvoću i zdravstvenu ispravnost vode · nastavak istražnih radova, · kaznene odredbe.

  1.Procjena vrijednosti i način financiranja Realizacija projekta planirana je u dvije faze: u prvoj fazi su sustavi koji se nalaze u II, III i IV zoni zaštite izvorišta vode za piće (prvih 86 naselja), a u drugoj fazi sustavi u nedovoljno istraženim zonama i van zona zaštite. Procjena vrijednosti ukupnih ulaganja prema studiji iz 2000.g. je oko 147.500.000 €. Procjena investicijskih ulaganja u prvoj fazi je oko 75.000.000 € za građevinsko-montažne radove i opremu, izradu projektne dokumentacije, izradu studija, imovinsko pravne poslove (otkup zemljišta) i poslove nadzora i dr. Izvori financiranja izgradnje sustava predviđeni su i regulirani:

  · Zakonom o vodama · Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva · Zakonom o komunalnom gospodarstvu

  Predviđeni izvori financiranja su: naknada za zaštitu voda, namjenska naknada, krediti i fondovi, te ostali izvori. Uvođenjem namjenske naknade za razvoj u visini 1 kn po m3 isporučene vode u vodoopskrbi na području cijele županije osiguravaju se vlastita financijska sredstva koja čine oko 28% ukupne vrijednosti projekta odnosno na godišnjoj razini visina prikupljenih sredstava iz tog izvora iznosi oko 18.500.000,00 kuna. Za ukupnu realizaciju projekta potrebno je angažirati financijska sredstva Hrvatskih voda, a naročito fondova Europske unije. Stoga je prva faza ovog projekta već prijavljena i prihvaćena od strane Hrvatskih voda za sredstva iz pristupnih fondova. Županijska skupština Istarske županije je, temeljem članka 89. stavak 3. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva, na sjednici 22. studenoga 2010. godine donijela Odluku o uvođenju naknade za razvoj za sufinanciranje izgradnje Sustava javne odvodnje malih

 • naselja i zaštite voda u Istarskoj županiji ("Službene novine Istarske županije" br. 13/2010.,) koja je u cijelosti zamijenila Odluku o uvođenju posebne naknade za sufinanciranje izgradnje Sustava javne odvodnje i zaštite voda Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 16/06.), a sve u postupku usklađivanja podzakonskih akata jedinica područne (regionalne) samouprave, u kojima se obračunavala i naplaćivala posebne naknada iz članka 42. stavak 2. i 3. Zakona o vodama ("Narodne novine" br. 107/95 i 150/05), s odredbama novog Zakona o financiranju vodnog gospodarstva. Pravni temelj za donošenje ovog akta sadržan je : - u odredbama članka 92. Zakona o vodama ("Narodne novine" br. 153/09.), - u odredbama članka 52. stavak 2., članka 56. i članka 89. stavak 3. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva ("Narodne novine" br. 153/09), - u odredbama članka 40. Pravilnika o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvorišta ("Narodne novine" br. 55/02), - u odredbama članka 44. i članka 48. Odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće u Istarskoj županiji ("Službene novine Istarske županije", br. 12/05) - i u odredbama članka 43. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 10/09). Društvo je u proteklom periodu kao Investitor izgradilo 2 sustava javne odvodnje malih naselja i to Roč i Prhati, a u tijeku je izgradnja sustava u naseljima Rudani, Topit i Vrh. Nositelj Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu Aktivnosti U tijeku 2013. provesti će se postupak javne nabave i započeti izvedbeni radovi na sustavima naselja Marčenegla i Kašćerga za što će se sredstva osigurati iz sredstava društva. U naredne 4 godine Društvo planira izgradnju sustava javne odvodnje narednih 38 naselja, pod uvjetom da se osiguraju sredstva iz pristupnog fonda EU, dok će se vlastito učešće osiguravati iz namjenske naknade. Korisnici: Istarski vodozaštitini sustav d.o.o., Vodovodi, JLS, gospodarski subjekti, turistički sektor, stanovništvo Istarske županije Rok provedbe : 2013., 2014., 2015. godine i nadalje Predviđene sredstva : Osigurano na temelju Odluke Skupštine Istarske županije od 2006. godine u iznosu od 1,00 kuna / m3 utrošene vode (Službene novine IŽ Br.16/2006) 11. NASTAVAK PROVEDBE MJERA ZA OČUVANJE OKOLIŠA I POTICAJI NAMIJENJENI ZA PROIZVODNJU ENERGIJE IZ ALTERNATIVNIH IZVORA KORIŠTENJEM POLJOPRIVREDNOG I BIO OTPADA

  Unutar ove mjere potrebno je i nadalje stvarati pretpostavke za održiv i jednakomjeran razvoj ruralnog prostora Istarske županije, a time i mjere za očuvanje okoliša te proizvodnju energije iz alternativnih izvora korištenjem poljoprivrednog i bio otpada. U prijelaznom razdoblju i nadalje će se , pružati potpora za pripremu sustavne izgradnje sveukupne infrastrukture, te izgradnji objekata za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, prvenstveno za korištenje na poljoprivrednim gospodarstvima, što će pak pridonijeti učinkovitom korištenju energije, te po potpomaganje opskrbe i uporabe energije iz obnovljivih izvora iz nusprodukata, otpada, ostataka i ostalog bio-otpada u svrhu bio-gospodarenja i očuvanja okoliša.

  U cilju zbrinjavanja poljoprivrednog otpada potpisano je Pismo namjere s Općinom Tinjan za projektiranje i izgradnju pogona za zbrinjavanje otpada i proizvodnju bio-plina

 • kapaciteta 1,0 megavat, a s Kaznionicom Valtura koordinira se projektiranje i izgradnja sličnog objekta kapaciteta 0,5 megavata. U predmetnim bio-plinskim postrojenjima zbrinjavati će se stajski gnoj, peradarski gnoj, komina masline, trošna ulja iz ugostiteljstva, mulj iz pročistača otpadnih voda i drugi bio – otpad.

  Istarska županija će projekte iz ove mjere sufinancirati u pripremnoj fazi projektiranja i u fazi izgradnje,a modeli suradnje s javnim, javno – privatnim i privatnim sektorom ovisiti će o izvorima sredstava. Nositelj: Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu - Istarske županije Korisnici : Proizvođači poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, tvrtke u javnom i privatnom sektoru, znanstvene institucije, privatni istraživači i stručnjaci, jedinice lokalne samouprave, agencije. Rok provedbe : 2013., 2014., 2015. godine i nadalje 12. NASTAVAK PROVEDBE MJERA ZA UNAPREĐENJE RIBARSTVA I POTPORA U OBLIKU OSNAŽIVANJA IZGRADNJE POSLOVNE INFRASTRUKTURE I USTUPANJA JAVNIM PODUZETNICIMA SA CILJEM DA JAVNI SEKTOR POTAKNE PRIVATNI SEKTOR NA UKLJUČIVANJE U MODEL JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA I DOKAPITALIZACIJE U TRGOVAČKA DRUŠTVA Provedba mjere ima za cilj: unaprijediti i povećati konkurentnost ribarstva kroz izgradnju ribarske infrastrukture, udruživanje i poslovno povezivanje ribara i njihovo stručno usavršavanje. Strateški dokumenti vezani za provedbu ovih ciljeva čini Županijska razvojna strategija Istarske županije od 2011. do 2013. godine točka 1.5.4 ("Službene novine Istarske županije " br. 10/2011. koja sadrži mjere koje se odnose na izgradnju i obnovu ribarskih lučica, veletržnica ribe, otkupnih i sabirnih centara, proizvodnih i preradbenih kapaciteta (oprema za hlađenje, proizvodnju, pakiranje, marketing ribljih prerađevina i zbrinjavanje otpada), poticanje osnivanja i unapređivanja rada ribarskih zadruga te poticanje dodatnog stručnog usavršavanja ribara. Nadalje Skupština Istarske županije je 30. svibnja 2011. godine usvojila Odluku o prihvaćanju "Programa izgradnje ribarske infrastrukture u Istarskoj županiji" Klasa: 324-01/11-01/01, Urbroj: 2163/1-01/4-11-3 od 30. svibnja 2011. sačinjenog od Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagreb. Kroz Program je izvršena analiza postojećeg stanja u sektoru ribarstva i ribarskoj infrastrukturi, definirani su nedostajući kapaciteti i definirani su prioriteti za izgradnju ribarske infrastrukture koja će omogućiti ubrzani razvoj sektora. Ovaj Program osobito je značajan jer predstavlja osnovu za uvrštenje infrastrukture (ribarskih luka i ostalo) u prostorno-plansku dokumentaciju Istarske županije i JLS, što otvara mogućnosti za izradu projektne dokumentacije i korištenje sredstava EU fondova namijenjenih ribarstvu. U Istarskoj županiji ima 942 plovila što čini 24,88% svih plovila u Republici Hrvatskoj. O ukupnog broja plovila najveći dio je registriran kao višenamjenska plovila i plovila za lov mrežama stajačicama te kočama zbog činjenice da se uglavnom radi o tradicionalnom ribolovu, te se uglavnom radi o plovilima do 12 metara što ukazuje i na ribolov sezonskog tipa. Ukupno je u istarskim lukama 2008. godine iskrcano 5.904.835,75 kg ribe dok je u lukama izvan Istarske županije dodatno iskrcano 864.511,69 kn ribe. Istarska županija je u sektoru ribarstva, u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede RH provela niz međunarodnih projekata kao što su: ADRI.FISH, FISH.LOG I CONNECT kroz koje je uspjela animirati aktivne ribare za uključivanje u osnivanje ribarskih zadruga i izgradnju nedostajuće infrastrukture u sektoru ribarstva. Kroz ove projekte izgrađena je Veletržnica riba u Poreču, te je namjena u narednom razdoblju dodatno osnaživati i poticati rad udruženja u sektoru ribarstva. U tom cilju važne su aktivnosti oko usklađivanja Strateških dokumenata vezanih za ribarstvo s Prostorno-planskom dokumentacijom Istarske županije,

 • izrada projektne dokumentacije za izgradnju ribarske infrastrukture, marketinška promocija proizvoda i zaštita izvornosti i geografskog porijekla proizvoda na bazi ribe, školjka