4
REPUBLIKA HRV ATSKA V ARAZDINSKA ZUP ANIJA ZUPAN KLASA: 402-01/20-01/2 URBROJ: 2186/1-02/1-20-3 Varazdin, 14 . sijecnja 2020. Na temelju odredbe clanka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opce dobro koje provode udruge ("Narodne novine" broj 26/15), clanka 9. Odluke o uvjetima i postupku financiranja aktivnosti od interesa za opce dobro koje provode udruge ("Sluzbeni vjesnik Varazdinske zupanije" broj 53/15 .) i clanka 60. stavka 1. tocke 2. Statuta Varazdinske zupanije ("Sluzbeni vjesnik Varazdinske zupanije" broj 14/18.) zupan, rasp is uj e JAVNI NATJECAJ za financiranje programa i projekata od interesa za opce dobro koje provode udruge na podrucju Varazdinske zupanije u 2020. godini I. Javni natjecaj objavljuje se u svrhu dodjele financijskih sredstava za sufinanciranje programa i projekta od interesa za opce dobro koje provode udruge na podrucju Varazdinske zupanije u 2020. godini (u daljnjem tekstu: Javni natjecaj), u skladu s Odlukom o uv jetima i postupku financiranja aktivnosti od interesa za opce dobro koje provode udruge (u daljnjem tekstu: Odluka; "Sluzbeni vjesnik Varazdinske zupanije" broj 53/15 .). Ovaj Javni natjecaj odnosi se na prioritetna podrucja iz strateskih dokumenata Zupanije: 1. aktivnije sudjelovanje mladih u drustvu, 2. zastita i promicanje ljudskih prava, 3. zastita okolisa i prirode te zastita zivotinja, 4. promocije poljoprivrede i sumarstva, 5. promicanje znanosti, obrazovanja i cjelozivotnog ucenja, 6. promicanje sporta, kulture, tehnicke i informaticke kulture, 7. promicanje poduzetnistva i obrtnistva, zaposlenosti samozaposljavanja medusektorskog partnerstvajavnog i poslovnog sektora, 8. civilne zastite i zastite i spasavanja, 9. razvoja socijalnih usluga, socijalnog poduzetnistva i humanitarnih djelatnosti, 10 . zastite zdravlja.

REPUBLIKA HRV ATSKA ZUPAN KLASA: 402-01/20-01/2 URBROJ: … · 2020-01-14 · REPUBLIKA HRV ATSKA V ARAZDINSKA ZUP ANIJA ZUPAN KLASA: 402-01/20-01/2 URBROJ: 2186/1-02/1-20-3 Varazdin,

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: REPUBLIKA HRV ATSKA ZUPAN KLASA: 402-01/20-01/2 URBROJ: … · 2020-01-14 · REPUBLIKA HRV ATSKA V ARAZDINSKA ZUP ANIJA ZUPAN KLASA: 402-01/20-01/2 URBROJ: 2186/1-02/1-20-3 Varazdin,

REPUBLIKA HRV ATSKA V ARAZDINSKA ZUP ANIJA

ZUPAN

KLASA: 402-01/20-01/2 URBROJ: 2186/1-02/1-20-3 Varazdin, 14. sijecnja 2020.

Na temelju odredbe clanka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opce dobro koje provode udruge ("Narodne novine" broj 26/ 15), clanka 9. Odluke o uvjetima i postupku financiranja aktivnosti od interesa za opce dobro koje provode udruge ("S luzbeni vjesnik Varazdinske zupanije" broj 53/15 .) i clanka 60. stavka 1. tocke 2. Statuta Varazdinske zupanije ("Sluzbeni vjesnik Varazdinske zupanije" broj 14/18.) zupan, rasp is uj e

JAVNI NATJECAJ za financiranje programa i projekata od interesa za opce dobro koje provode udruge na podrucju

Varazdinske zupanije u 2020. godini

I.

Javni natjecaj objavljuje se u svrhu dodjele financijskih sredstava za sufinanciranje programa i projekta od interesa za opce dobro koje provode udruge na podrucju Varazdinske zupanije u 2020. godini (u daljnjem tekstu : Javni natjecaj), u skladu s Odlukom o uvjetima i postupku financiranja aktivnosti od interesa za opce dobro koje provode udruge (u daljnjem tekstu: Odluka; "Sluzbeni vjesnik Varazdinske zupanije" broj 53/15 .).

Ovaj Javni natjecaj odnosi se na prioritetna podrucja iz strateskih dokumenata Zupanije : 1. aktivnije sudjelovanje mladih u drustvu, 2. zastita i promicanje ljudskih prava, 3. zastita okolisa i prirode te zastita zivotinja, 4. promocije poljoprivrede i sumarstva, 5. promicanje znanosti, obrazovanja i cjelozivotnog ucenja, 6. promicanje sporta, kulture, tehnicke i informaticke kulture, 7. promicanje poduzetnistva i obrtnistva, zaposlenosti samozaposljavanja

medusektorskog partnerstvajavnog i poslovnog sektora, 8. civilne zastite i zastite i spasavanja, 9. razvoja socijalnih usluga, socijalnog poduzetnistva i humanitarnih djelatnosti , 10. zastite zdravlja.

Page 2: REPUBLIKA HRV ATSKA ZUPAN KLASA: 402-01/20-01/2 URBROJ: … · 2020-01-14 · REPUBLIKA HRV ATSKA V ARAZDINSKA ZUP ANIJA ZUPAN KLASA: 402-01/20-01/2 URBROJ: 2186/1-02/1-20-3 Varazdin,

II.

Najnizi i najvisi iznos sredstava koji ce se dodjeljivati po ovom Javnom natjecaju za tematska podrucja navedena u clanku I. iznosi:

- tocke 1. i 2. od 2.000,00 do 15 .000,00 kuna, tocka 3. od 1.000,00 do 10.000,00 kuna, tocka 4. od 2.500,00 do 100.000,00 kuna, tocka 5. i 6. od 1.000,00 do 20.000,00 kuna tocka 7. od 3.000,00 do 20.000,00 kuna, tocka 8. od 2.000,00 do 15.000,00 kuna, tocka 9. i 10. od 2.000,00 do 20.000,00 kuna.

Sredstva za financiranje programa i projekata udruga osigurana su u Proracunu Varazdinske fopanije za 2020. godinu ("Sluzbeni vjesnik Varazdinske zupanije" broj 82/19.).

III.

Uvjeti koje udruga mora ispuniti u Javnom natjecaju su: I. mora biti upisana u Registar udruga Republike Hrvatske ili u drugi odgovarajuci

registar i djelovati na podrucju Zupanije kroz organiziranu mrefo clanstva: 2. svojim statutom se opredijelila za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet

financiranja i kojima promice uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;

3. udruga mora biti upisana u Registar neprofitnih organizacija; 4. korisnici programa i projekta moraju biti gradani Zupanije; 5. udruga mora uredno ispunjavati obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o

financiranju iz proracuna Zupanije; 6. udruga ne smije na natjecaj prijaviti vise programa i projekata;

7. udruga mora uredno placati doprinose i poreze te druga davanja prema drfavnom proracunu i proracunu Zupanije i drugih javnih izvora;

8. udruga mora imati organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa i projekata, obavljanje javne ovlasti i prufanje socijalnih usluga;

9. mora voditi transparentno financijsko poslovanje; I 0. da se protiv udruge odnosno osobe ovlastene za zastupanje udruge i voditelja

programa ne vodi kazneni postupak i da nije pravomocno osuden za prekrsaj ili kazneno djelo iz clanka 48. Uredbe;

11. da za istu aktivnost programa/projekta nisu u cijelosti vec odobrena sredstva iz proracuna Europske unije, drfavnog proracuna, proracuna Zupanije ili proracuna jedinica lokalne samouprave;

12. projekt/program se mora provoditi na podrucju Zupanije; 13. prijava na natjecaj mora sadrfavati sve podatke, dokumentaciju i popunjene obrasce

odredene ovim natjecajem.

Page 3: REPUBLIKA HRV ATSKA ZUPAN KLASA: 402-01/20-01/2 URBROJ: … · 2020-01-14 · REPUBLIKA HRV ATSKA V ARAZDINSKA ZUP ANIJA ZUPAN KLASA: 402-01/20-01/2 URBROJ: 2186/1-02/1-20-3 Varazdin,

.-. Dokaze o ispunjavanju uvjeta iz stavka 1. podstavaka 1., 2. i 9. ovoga clanka, za

obveznike dvojnog knjigovodstva pribavlja nadlezni upravni odjel iz elektronickih baza podataka.

IV.

Prijava na Javni natjecaj podnosi se na obrascu za prijavu koji je sastavni dio ovog poziva uz prilozenu sljedecu dokumentaciju:

1. Izlist porezne kartice udruge iz ePorezne, kao dokaz nepostojanja duga prema drzavnom proracunu ne stariji od 8 dana, dok ce potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga prema drzavnom proracunu u izvorniku iii preslici ne starijoj od 30 dana od dana objave natjecaja, priloziti prije sklapanja Ugovora o dodjeli i koristenju financijskih sredstava,

2. Izjava osobe ovlastene za zastupanje udruge i voditelja programa da se ne vodi kazneni postupak i da nisu pravomocno osudeni za prekrsaj iii kazneno djelo iz clanka 48. Uredbe, dok ce Uvjerenje o nekaznjavanju, ne starije od sest mjeseci od dana objave natjecaja, u izvorniku iii preslici priloziti prije sklapanja Ugovora o dodjeli i koristenju financijskih sredstava,

3. Financijski plan programa iii projekta (Obrazac 3.), 4. lzjava o nepostojanju dvostrukog financiranja u 2020. godini (Obrazac 4.) 5. a) Izvjestaj o potrosnji proracunskih sredstava (Obrazac Sa) ovjeren od strane

nadleznog upravnog tijela (samo za korisnike proracunskih sredstava Varaidinske iupanije u 2019. godini)

iii b) Izjava da udruga-prijavitelj u 2019. godini nije dobila financijska sredstva iz Proracuna Varazdinske zupanije (Obrazac Sb).

Detaljnija obrazloienja oko prilaganja dokumentacije i potrebnih obrazaca dostupna su u priloienim Uputama za prijavitelje.

Dokumentacija se dostavlja u papirnatom obliku u sadrzaju kako je gore navedeno . Prijave s nepotpunom dokumentacijom nece se razmatrati.

V.

Prijava na ovaj Javni natjecaj salje se postom, dostavljacem iii osobno u zatvorenoj omotnici na adresu:

V ARAZDINSKA ZUP ANIJA "Javni natjecaj za udruge - NE OTVARAJ"

Franjevacki trg 7 42 000 Varazdin

Sva pitanja vezana uz ovaJ Javni natjecaj mogu se postaviti iskljucivo na e-mail: [email protected]

Page 4: REPUBLIKA HRV ATSKA ZUPAN KLASA: 402-01/20-01/2 URBROJ: … · 2020-01-14 · REPUBLIKA HRV ATSKA V ARAZDINSKA ZUP ANIJA ZUPAN KLASA: 402-01/20-01/2 URBROJ: 2186/1-02/1-20-3 Varazdin,

VI.

Rok za podnosenje prijava je zakljucno do 20. veljace 2020. godine.

VII.

Podnositelji prijava koje su nepotpune, ne ispunjavaju uvjete i nisu podnesene na propisani nacin i vrijeme bit ce pisano obavijesteni o neodobravanju financiranja programa i projekta.

VIII.

Prijave koje ispunjavaju uvjete Javnog natjecaja razmotrit ce i ocijeniti Povjerenstvo za ocjenu prijavljenih programa i projekata temeljem kriterija iz clanka 21. Odluke.

IX.

Zakljucak zupana o dodjeli financijskih sredstava na temelju ovog Javnog natjecaja objavit ce se na internetskoj stranici Varazdinske zupanije u roku od osam dana od dana donosenja.

X.

Sa svim udrugama kojima su odobrena financijska sredstva zupan ce potpisati ugovor najkasnije 30 dana od dana donosenja odluke o financiranju.

Prijavitelj projekta ima obvezu namjenskog koristenja sredstava, a Zupanija ce izvrsiti kontrolu namjenskog koristenja sredstava.

XI.

Varazdinska zupanija zadrzava pravo ponistenja Javnog natjecaja ukoliko za to postoje opravdani razlozi , bez obveze snosenja troskova nastalih podnositeljima programa/projekata.

XII.

Ovaj Javni natjecaj je objavljen 14. sijecnja 2020. godine na internetskoj stranici Varazdinske zupanije.

Natjecajna dokumentacija sa uputom za prijavitelje dostupnaje na www.vzz.hr.

ZUPAN adimir Cacic g , ·7 ~

v. A:'i~~