64
REPUBLIKA HRV ATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ZUPANIJA GRAD KASTELA G'r a d o n a c e l n i k KLASA: 351-03/15-01/0001 URBROJ: 2134/01-1/1-15/37 Kastel Sucurac, 15. prosinca 2015. Na temelju clanka 11. stavak 4. Zakona 0 energetskoj ucinkovitosti ("Narodne novine", broj 127/14) i clanka 58. Statuta Grada Kastela ("Sluzbeni glasnik Grada Kastela", broj 9/09, 8/11, 6/13, 8/13-ispravak i 10114), Gradonacelnik Grada Kastela dana 15. prosinca 2015.g. donosi ZAKLJUCAK o utvrdivanju Prijedloga Akcijskog plana energetske uelnkovitosti na podrueju Grada Kastela za razdoblje 2016. - 2018. godine 1. Utvrduje se Prijedlog Akcijskog plana energetske ucinkovitosti na podrucju Grada Kastela za razdoblje 2016. - 2018. godine i dostavlja Gradskom vijecu Grada Kastela na razmatranje i donosenje. 2. Za izvjestitelja na sjednici Gradskog vijeca Grada Kastela odreduje se predstavnik izradivaca plana: Marko Matosovic, Energetski institut Hrvoje Pozar, Dostaviti: 1. Prcdsjednik Gradskog vijeca 2. Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju i zastitu okolisa 3. Pismohrnna 1/1

REPUBLIKA HRV ATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ZUPANIJA …kastela.hr/wp-content/uploads/2015/12/t2-bbbb.pdf · Marko Matosovic, Energetski institut Hrvoje Pozar, Dostaviti: 1.Prcdsjednik

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: REPUBLIKA HRV ATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ZUPANIJA …kastela.hr/wp-content/uploads/2015/12/t2-bbbb.pdf · Marko Matosovic, Energetski institut Hrvoje Pozar, Dostaviti: 1.Prcdsjednik

REPUBLIKA HRV ATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ZUPANIJA

GRAD KASTELA Gr a d o n a c e l n i k

KLASA 351-0315-010001 URBROJ 213401-11-1537

Kastel Sucurac 15 prosinca 2015

Na temelju clanka 11 stavak 4 Zakona 0 energetskoj ucinkovitosti (Narodne novine broj 12714) i clanka 58 Statuta Grada Kastela (Sluzbeni glasnik Grada Kastela broj 909 811 613 813-ispravak i 10114) Gradonacelnik Grada Kastela dana 15 prosinca 2015g donosi

ZAKLJUCAK o utvrdivanju Prijedloga Akcijskog plana energetske uelnkovitosti na podrueju Grada Kastela

za razdoblje 2016 - 2018 godine

1 Utvrduje se Prijedlog Akcijskog plana energetske ucinkovitosti na podrucju Grada Kastela za razdoblje 2016 - 2018 godine i dostavlja Gradskom vijecu Grada Kastela na razmatranje i donosenje

2 Za izvjestitelja na sjednici Gradskog vijeca Grada Kastela odreduje se predstavnik izradivaca plana Marko Matosovic Energetski institut Hrvoje Pozar

Dostaviti 1Prcdsjednik Gradskog vijeca 2 Upravni odjel za prostorno uredenje gradnju i zastitu okolisa 3 Pismohrnna

11

OBRAZLOZENJE

PRAVNIOSNOV

Temeljem clanka 11 Zakona 0 energetskoj ucinkovitosti (Narodne novine broj 12714) veliki gradovi imaju obvezu donijeti Akcijski plan energetske ucinkovitosti To je planski dokument koji se donosi za trogodisnje razdoblje u skladu s Nacionalnim akcijskim planom a kojim se utvrduje provedba politike za poboljsanje energetske ueinkovitosti u jedinici podrucne (regionalne) samouprave odnosno na podrucju velikog grada

RAZLOZI ZA DONOSENJE

Akcijskim planom energetske ueinkovitosti daju se strateski ciljevi za racionalizaciju potrosnje i troskova za energiju i emisiju u okolis - prema 3 Nacionalnom akcijskom planu energetske ucinkovitosti Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2016 i Zakonu 0 energetskoj ucinkovitosti (Narodne novine broj 12714)

Akcijski plan energetske ucinkovitosti na podrucju Grada Kastela za razdoblje 2016 - 2018 godine sadrzi prikaz i ocjenu stanja te potrebe u neposrednoj potrosnji energije dugorocne ciljeve ukljucujuci okvirni cilj usteda energije mjere i pokazatelje za poboljsanje energetske ueinkovitosti nositelje aktivnosti i rokove provedbe izracun planiranih usteda energije u skladu s Pravilnikom 0

sustavu za pracenje mjerenje i verifikaciju usteda energije (Narodne novine broj 7115) nacin pracenja izvrsenja plana i izvjestavanja i nacin financiranja ulaganja u primjenu mjera poboljsanja energetske ucinkovitosti U predmetnom dokumentu navodi se popis aktivnosti koje su korelirane sa smjernicama Zakona 0

energetskoj ucinkovitosti 3 Nacionalnom akcijskim planom energetske ucinkovitosti i ostalim zakonskim podlogama i obvezama kao i financijskim okvirima Svaka aktivnost ima svoj broj i mjesto s definiranim potencijalom ustede dinamikom implementacije odgovornim strukturama za provedbu financijskim okvirom i izvorima (su)financiranja te ostalim opisnim kriterijima za rangiranje prema matrici prioriteta (neke mjere su u obvezi JLSgrada neke mjere su uobicaiena praksa veliku vecinu mjera moguce je financirati putem Fonda za zastitu okolisa i energetsku uCinkovitostAPN-a EU fondova i sl)

Temeljem Odluke 0 odabiru korisnika sredstava Fonda za zastitu okolisa i energetsku ucinkovitost 0 neposrednom sufinanciranju izrade planskih dokumenata energetske ucinkovitosti davanjem sredstava pomoci Klasa 310-3415-138 Urbroj 563-04-2222-15-3 od 23 ozujka 2015 Fond sufinancira izradu predmetnog Akcijskog plana zajedno sa Godisnjim planom energetske ucinkovitosti u visini 40 troskova Takoder je izraden Prijedlog Godisnjeg plana energetske ucinkovitosti Grada Kastela za 2016 godinu koji je dobio suglasnost Nacionalnog koordinacijskog tijela za energetsku ucinkovitost a koji donosi izvrsno tijelo grada sukladno gore navedenom Zakonu 0 energetskoj ucinkovitosti i Pravilniku 0 sustavu za pracenje mjerenje i verifikaciju usteda energije

Slijedom navedenog predmetni Prijedlog Akcijskog plana energetske ucinkovitosti na podrucju Grada Kastela za razdoblje 2016 - 2018 godine upucuje se na razmatranje i donosenje

Akcijski plan energetske ucinkovitosf no podrucju Grado Kostelo za rozdoblje 2016 - 2018 godine

Prosinac 2015

Norucltell Grad Kostelo Brace Radic 1 21212 Kastel Sucurcc

Oznaka projekta Oznaka ugovora

Autori

I

15116200083 UG-15-00089 UG-15-002161

Energetski institut Hrvoje Pozcr Savska cesta 163 10 001 Zagreb

Marko Matosovic Vlatka Robina Marko Biscan Robert Fabek Ivana Grgurev

No temelju clonko 11 stavak 4 Zakona 0 energetskoj uCinkovitosti (Narodne novine br12714)

i clcnko 43 statuto Grado Kastela (Sluibeni glasnik Grado Kcstelo broj 909 811 613 813shy

ispravak i 1014) Gradsko vijeee Grado Kostelo no _ sjednici odrzono]

dana_ 2015 godine donosi

AKCIJSKI PLAN ENERGETSKE UCINKOVITOSTI

NA PODRUCJU GRADA KASTELA ZA RAZDOBLlE 2016 - 2018 GODINE

Sddrzoj

Popis kratica 1

Saietak 4

Uvod 6

Grad Kostelo i temeljne postavke 7

Analiza stanja i potreba u neposrednoj potrosnii energije 12

Potrosnjo energije u sektoru industrije 12

Potrosnjo energije u sektoru prometa 13

Potrosn]o energije u sektoru epee potrosn]e 15

Bilanca potrosn]e energije grada Kastela 21

Prijedlog mjera energetske ucinkovltostl po podsektorima 23

Sektor industrije 23

Sektor prometa 26

Sektor epee potrosnje 30

Sumarni prikaz predloienih mjera 3~

Nacin procenlo izvrsenjc plana i izviestovon]o 36

Izvori financiranja i financijski mehanizmi za provedbu mjera 37

Fond za zostitu okoliso i energetsku ucinkovltost (FZOEU) 37

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) 44

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama 45

Fondovi Europske unije 46

Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) 49

Europska investicijska banka (EIB) 50

Green for Growth Fond 51

ESCO tvrtke 51

Poslovne banke 52

Zakljucak 53

Popis tablica 54

Popis slika 55

Popis krotico

APN

BAU

BDP

BMZ

BU

CEI

CTS

CVH

DIRH

DZM

DZS

EBRD

EED

EES

EIB

EIHP

EK

EMEEES

EnU

EPBD

EPBD II

ESCO

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama

eng business-os-usual

bruto drusiveni proizvod

njernocko federalno ministorstva za gospodorsku suradnju i razvoj

odozdo-prema-gore (eng bottom-up)

Centor za prccen]e poslovanja energetskog sektora i investicija

centralizirani toplinski sustavi

centor za vozila Hrvatske

DrZavni inspektorat Republike Hrvatske

DrZavni zavod za mjeriteljstvo

DrZavni zavod za statistiku

Europska banka za obnovu i razvoj

Direktiva 201227 lEU Europskog Porlamenta i Vijeca od 25102012 0 energetskoj

uclnkovitosf

Elektroenergetski sustav

Europska investicijska banka

Energetski institut Hrvoje Pozcr

Europska komisija

projekt Evaluation and Monitoring for the EU Directive on Energy End-Use

Efficiency and Energy Services

energetska uclnkovltost

Direktiva 200291EC 0 energetskim svojstvima zgrada (eng Energy Perform ace

of Buildings Directive)

Direktiva 201031 IEC 0 energetskim svojstvima zgrada (eng Energy Performace

of Buildings Directive - RECAST)

pruzcteli energetskih usluga (engl Energy Service Company)

Akcijski plan energetske uCinkovitosti na podrucju Grada kosteto za razdoblje 2016 - 2018 11

ESD Direktiva 200632EC 0 energetskoj uclnkovitosti i energetskim uslugama (eng

ETS

EU

Fina

FZOEU

GGF

HBOR

HERA

HGK

HOK

HROTE

INA

IPMVP

JLP(R)S

MIEE

MINGO

MINT

MGIPU

MPPI

MSP

MZOIP

NAPEnU

NKD

OlE

RH

SMIV

Energy Service Directive)

Europska shema trgovanja emisijskim dozvolama

Europska unija

Financijska agencija

Fond za zostltu okoliso i energetsku ucinkovitost

Green for Growth Fond

Hrvatska banka za obnovu i razvitak

Hrvatska energetska regulatorna agencija

Hrvatska gospodarska komora

Hrvatska obrtnicko komora

Hrvatski operator triista energije

Industrija nafte

Medunarodni Protokol za mjerenje i verifikaciju ucinko (eng International

Performance Measurement and Verification Protocol

Jedinica lokalne i podrucne (regionalne) samouprave

Mreza industrijske energetske efikasnosti

Ministarstvo gospodarstva

Ministarstvo turizma

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uredenja

Ministarstvo pomorstva prometa i infrastrukture

Mala i srednja poduzeco

Ministarstvo zostlte okollso i prirode

Nacionalni akcijski plan energetske ucinkovltostl

Nacionalna klasifikacija djelatnosti

Obnovljivi izvori energije

Republika Hrvatska

Sustav za prccenie mjerenje i verifikaciju ustedo energije

Akcijski plan energetske ucinkovltosti na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 201812

SPP stlccenl prirodni plin (eng eNG)

UNP ukapljeni naftni plin (eng LPG)

WEBSEFF II Western Balkans Sustainable Energy Financing Facility II

Akcijski plan energetske ucinkovitostl no podrucju Grado Kostelo za razdoblje 2016 - 2018 13

Sozetok

Izrada Akcijskog plana energetske ucinkovitosf na podrucju grada Kostelo obveza je prema

Zakonu 0 energetskoj ucinkovitosf (NN 12714) a sadrZi prikaz i ocjenu stanja te potrebe u

neposrednoj potrosnj energije ciljeve mjere za poboljicnje energetske uclnkovitosfl izvore

sredstava za financiranje ulaganja u provedbu mjera poboliscnio energetske ucinkovitosf te

druge potrebne podatke

Akcijskim planom daju se stroteskl ciljevi za racionalizaciju potrosn]e i troskovo za energiju

emisiju u okolis - premo 3 Nacionalnom akcijskom planu energetske ucinkovitosti i Zakonu 0

energetskoj uclnkovitosf te prijedlozi mjera za navedene sektore uz naglasak da je moquce

napraviti podjelu no mjere za koje je odgovoran grad i mjere za koje odgovornost lezi no

nacionalnoj razini

Metodologija za izrocun ustedo energije u neposrednoj potrcsn]i koje nastaju kao rezultat

provedenih aktivnosti definirana je u Pravilniku 0 sustavu za procenje mjerenje i verifikaciju

ustedo energije (NN 712015) Navedeni izrccuni dodatno su provjereni i verificirani usporedivim

rezultatima dostupnim iz drugih projekata i studija

Analiza postojeCih i predvidanje buducih potreba za energijom je poloziste za provedbu ostalih

energetskih analiza Ovom segmentu je neophodno obratiti posebnu pazl1ju u procesu izrade

energetskog plana Metodoloski koncept za identifikaciju energetskih potreba ternej]l se no

bottom-up pristupu premo kojem se karakteristike potrosn]e energije kod samih potroscco

oblici energije i koristene tehnologije analiziraju za svaki sektor potrosn]e posebno End-use

potrosnjc se dijeli no dvije kategorije toplinsku potrosnju za grijanje kuhanje pripremu tople

vode i hladenje te netoplinsku potrosnju za rad kuconsklh uredaja i slicno

1

II Industrijo (bez [TS)

mKuconstvo

Usluzni seklor

Promel

SLiKA 1 STRUKTURA POTROSNJE ENERGIJE PO SEKTORIMA

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grada kcstelo za razdoblje 2016 - 20181 4

Uvod

Akcijski plan energetske ucinkovitosf grada predstavlja stroteski dokument koji je ujedno i

obveza prema Zakonu 0 energetskoj uclnkovitosf (NN 12714) Akcijski plan se donosi za period

od 3 godine i s njime se utvrduje troqodisnlo provedbena politika za pobolison]e energetske

ucinkovitosf na podrucju grada uskladena s Nacionalnim programom i Nacionalnim akcijskim

planom U srpnju 2014 usvojen je 3 Noclonolnl akcijski plan energetske ucinkovltosf za razdoblje

2014 - 2016 u skladu s kojim je izraden i ovaj plan

Akcijski plan grada sadrZi prikaz i ocjenu stanja te potrebe u neposrednoj potrcsn]i energije

ciljeve mjere za poboliscn]e energetske ucinkovitosti izvore sredstava za financiranje ulaganja u

primjenu mjera poboljsonjo energetske ucinkovitostl te druge potrebne podatke Akcijski plan

predloze izvrsno tijelo a donosi pre dstovnicko tijelo grada

Akcijski plan energetske ucinkovltosf u neposrednoj potrosnji energije prikazuje jasne smjernice

vezane za tehno-ekonomske i ekoloske parametre s terminskim planom a ukliucuje

bull prikaz i ocjenu stanja te potrebe u neposrednoj potrosn] energije

bull duqorocne ciljeve ustede energije

bull mjere i pokazatelje za pobollscn]e energetske uclnkovltosti

bull nositelje aktivnosti i rokove provedbe

bull izrocun planiranih ustedo energije u skladu s Pravilnikom 0 sustavu za procenie mjerenje

i verifikaciju ustedo (NN 712015)

bull nccln prccenio izvrsen]o aktivnosti predvidenih akcijskim planom

bull izvore sredstava za financiranje ulaganja u primjenu mjera pobotlsonlo energetske

uclnkovitosfi

bull druge potrebne podatke npr prognozu energetskih potreba vremenski plan i dinamiku

provedbe identificiranih mjera itd

Akcijskim planom daju se stroteskl ciljevi za racionalizaciju potrosnje i troskovo za enerquu I

emisiju u okolis - prema 3 Nacionalnom akcijskom planu energetske ucinkovltostl i Zakonu 0

energetskoj ucinkovltosf te prijedlozi mjera za navedene sektore uz naglasak da je moquce

napraviti podjelu na mjere za koje je odgovoran grad i mjere za koje odgovornost lezi na

nacionalnoj razini

Rezultat je jasan popis aktivnosti koje su korelirane sa smjernicama Zakona 0 energetskoj

ucinkovitostl 3 Nacionalnim akcijskim planom energetske ucinkovitosf Republike Hrvatske za

razdoblje 2014 - 2016 i ostalim zakonskim podlogama i obvezama kao i financijskim okvirima

(Plan i program financiranja Fonda za zostltu okoliso i energetsku uclnkovltost (dalje u tekstu

Fond) Obzor 2020 domaCih i stranih institucija i sl) Svaka aktivnost ima svoj broj i mjesto s

definiranim potencijalom ustede dinamikom implementacije odgovornim strukturama za

provedbu financijskim okvirom i izvorima (su)financiranja te ostalim opisnim kriterijima za

rangiranje prema matrici prioriteta (neke mjere su ionako u obvezi JLSgrada neke mjere su

uobicojenc praksa veliku veCinu mjera rnoquce je financirati putem FondaAPN-a EU fondova i

sl)

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grada kostelo za razdoblje 2016 - 20181 6

Premo planu prosjecno godisnja ustedo energije no podrucju grada Koslelo za razdoblje 2016

- 2018 godine iznosi 320 MWh dok je kumulativni iznos za cijelo razmatrano razdoblje tj do 2018

godine 2 758 MWh

Planirane aktivnosti no podrucju energetske uclnkovltostl zahtijevaju prosjecnu godisnju razinu

investicija od 3 mil kn u razdoblju do 2018 godine cime ce ukupna kumulativna razina

sufinanciranja od strane Grado iznositi 9 mil kn dok ce ukupni kumulativni iznos svih investicija

iznositi 15 mil kn

Akcijski plan energetske uclnkovitosti no podrucju Grado Kostelo za razdoblje 2016 - 2018 15

Grad Kostelo i temeljne postavke

Grad Kastela smjesten je u srednjoj Dalmaciji u Splitsko dalmatinskoj zupaniji a zauzima 569 km2

povrsine Kostelo na zapadu granice s desetak kilometara udaljenim gradom Trogirom dok su

gradu s istocne strane smlesteni Solin i Split Zauzimaju sredisn]i dio bazena Kostelonskoq zaljeva

dok se prema sjeveru sire obroncima pianine Kozjak Reljef Kostelcnskoq zaljeva karakteriziraju

ravni i blago nagnuti dijelovi u priobalnom podrucju te strmi i jako strmi dijelovi koji se protezu

prema sjevernim rubovima grada Ovim dijelom dominiraju vapnenac i f1is koji ne prelazi visinu

od 400 m nadmorske visine te su njegove blage padine prekrivene obradivim plodnim tlima

Takoder Kostelo su bogata podzemnim i nadzemnim vodotokovima buducl da izvori vode

izbijaju na Iiniji dodira vapnenca i flisa Prostor grada Kostelo zbog geografskog polozo]o i siroke

otvorenosti prema moru pripada mediteranskoj klimi jadranskog tipa cija su obiljezja suha i vruco

Ijeta te blage i vlozne zime s velikim brojem sunconih sati i izrozenom vjetrovitosti

SUKA 2 GRAD KASTElA NA KART

Grad Kostelo prometno je dobro povezan s ostalim gradovima u Splitsko-dalmatinskoj zuponijl

a i glavnim gradom Republike Hrvatske Zagrebom te ostatkom zemlje Cesta dr Franje

Tudmana glavna je kcstelonsko prometnica a rostereceno je jadranskom magistralom

Autocestom Split - Zagreb Kcstelo su povezana s ostalim dijelovima RH Veliku voznost kako za

prometnu povezanost tako i za kostelcnsko gospodarstvo ima zeljeznica koja grad povezuje sa

Splitom i Zagrebom U Kastelima je smjestena i medunarodna zrccno luka Split treco po vellcinl i

prometnom znocenlu u Hrvatskoj (poslije Zagreba i Dubrovnika) U 2013 godini ukupno je kroz

ovu zrccnu luku proslo 1 581 734 putnika

Akcijski plan energetske uCinkovitosti na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018 I7

SlIKA 3 PROMETNA POVEZANOST GRADA KASTElA

Grad Kcstelo razvio se oko sedam manjih naselja - Kastel Sucurcc Kastel Gomilica Kastel

Kambelovac Kastel tuksic Kastel Stari Kastel Novi i Kastel Stafilic - koja se uz Koslelonskl zaljev

protezu u duljini od 17 km Znoccjko grada Kastela je u tome sto ne postoji centralno naselje

kojem gravitiraju manja nego grad cini sedam ravnomjerno razvijenih naselja uz Kastelanski

zaljev Upravni centar nalazi se u Kastel Sucurcu

TABLICA 1 OSNOVNA PROSTORNA OBIUEZJA GRADA KASTElA

~ middot middot middot_middot middot _middot_ middot middot middot middot middot middotdmiddot middot middot middot middotmiddot middot middot middot~ middot_middot middot middot_middot_ middot middot middot middot _middot middot _G~a K middot ia middot middot middot_middot~T J it

ry

- ~- I1leCy~~il1(]Jsect9~rD2 f~rCL~ta nQyljltltl(~QJJ~ 9Jj 9jZ~t9Q2XIJL~gl LglJ~Ccenta 1as~Jj~I1pound~L~ L AQ JL~12J

Premo popisu slonovnlstvc iz 2011 godine u gradu je zivjelo 38667 stanovnika cime je drugi po

vellclni grad u zupaniji iza grada Splita Takoder Koslelo pripadaju u gusto naseljene jedinice

lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj U posljednjih 20 godina broj stanovnika u kostellmo

raste te je u 2011 godini stonovnlstvo grada cinilo 85 ukupnog broja stanovnika u Splitskoshy

dalmatinskoj zupaniji Slcnovnistvo je pretezno ravnomjerno nastanjeno u svih sedam naselja

grados time do je najveCi broj stanovnika u Kastel Sucurcu a najmanji u Kastel Stafilicu NajveCi

udio stonovnistvo je u dobi izmedu 15 i 65 godine 686 dok je 181stonovnlstvo u dobi do 14

godina a 133u dobi iznad 65 godina

Akcijski plan energetske uclnkovltostl no podrucju Grado Kostelo za razdoblje 2016 - 2018 18

TABlICA 2 KRETANJE BROJA STANOVNIKA PO NASELJIMA OD 1991 DO 2011

5825 6236ac

_JSQ_~t~I_~lt1J~lic~a _ ~_sect78 ~4QL Kastel Kambelovac 4 054 4 505

JS~t~ltlltsi ~ j ___A 1 ibull__ _A_~~Q_ __~ sectA~ Kastel Stari 5 345 6 448~=-) KastelNovi 4 050 5 309

Kastel Stafilic 2 01 4 2 650

29 159 34103

Prema podacima Driavnog zavoda za statistiku u 2011 godini u Kostellrno je 38 411 stanovnika

zivjelo u ukupno 12 530 kuconstovo iz eega proizlazi da je prosjecon broj osoba po kuccnstvu

307 Iz tablice je vidljivo da je taj broj nesto veci od prosjeka Splitsko-dalmatinske zupanije i

Republike Hrvatske

TABLICA 3 PROSJECNI BROJ ClANOVA KUCANSTVA

Broj kuconstovc

2011

Grad Kastela

~pI~~~lt~I~~il_s~_~~_Jp~lliJCl_-J

RepJ~li~Cl~ry~S~~

Broj osoba

J 12530

154528

38

Prosjecnl broj

clanova kuccnstvo

07

92

280

Prema broju clonovo kuconstvo najmnogobrojnija su kuconstvo s 2 clone a zatim slijede

cetveroclcno i troclcno kuccnstvo Podjednako su zastupljena kuconstvo s jednim clonorn te

vise od 5 Clanova Raspodjela je prikazana na slid

3500

2 3 4 S i vise

Broj clonovo kuconstvo

SliKA 4 PRIVATNA KUCANSTVA PREMA BROJU ClANOVA

3000 o gt 25002 v 2000c 0 1500~U

) 1000-~

0 500(t)

0

Akcijski plan energetske uCinkovitosti na podruc]u Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 20189

Premo podacima DZS-a u 2013 godini u gradu Kcstelo u pravnim je osobama bilo zaposleno 5

093 osobo tj 192 radno sposobnog stonovnistvo Od ukupnog broja zaposlenih najveCi broj

osoba bio je zaposlen u prerodivocko] industriji zatim trgovini obrazovanju te prijevozu i

sklodistenju Broj zaposlenih osoba u pojedinoj grani te udio zaposlenih od ukupnog broja

zaposlenog stonovnistvo u gradu Kastela prikazan je u tablici

TABLICA 4 ZAPOSlENOST PO DJELATNOSTIMA 2013 GODINE

Broj LldioNaziv podruc]o djelatnosti (NKD) zaposlenih zoposlenlh ()

Poljoprivreda sumorstvo i ribarstvo 142 28

Rudarstvo i vadenje --~

PreradivaCka industrija ~A~~~~~~Ogt~~

1 163 228

Opskrba elektricnorn energijom plinom parom i klimatizacija -

Opskrba vodom uklanjanje otpadnih voda gospodarenje 51 10 te lIt UIIIU~I ccile okoliso

Gradevinarstvo 376 74

Trgovina no veliko i malo popravak motornih vozila i motocikla 227

Prijevoz i sklcdisten]e

1 158 559 110

_Mraquo~~ --~~

Djelatnosti pruzonio srnlesto]o te pripreme i usluzivonjo hrane 67 13

acije i komunikacije 16 03

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 39 08

Poslovanje nekretninama 19 04

Strucne znanstvene i tehnicke djelatnosti 116 23

Administrativne i pornocne usluzne djelatnosti 1574 ~~--bullbullbull bullbullbull bullbull bullbullbullbull yen bullbullbullbullbull bullbull --_=~Y--bullbull_------=

Javna uprava i obrana obvezno socijalno osiguranje 223 44

Obrazovanje 648 127

Djelatnosti zdravstvene zostite i socijalne skrbi

182 36

Umjetnost zabava i rekreacija 176 35

Ostale usluzne djelatnosti 84 09 I n93lIKlIPNO 100

No podrucju grada Kcstelo u 2013 godini premo podacima Fine bilo je registrirano 608 aktivnih

poslovnlh subjekoto a nojveci broj zaposlenih imali su Cemex Hrvatska dd Zrocno luka Split

Ribola doo Adria cellk doo te Krolo dom doo Od 722 aktivna obrta no podrucju grado

17 zauzimaju trgovina no malo i veliko 15 usluge prijevoza 14 djelatnosti u ugostiteljstvu i

turizmu 12 gradevinski obrtnicki i komunalni radovi 11 proizvodnja i prerada 7

intelektualne usluge 7 frizerski saloni i saloni za uliepsovonie 5 usluzne djelatnosti 4 morski

ribolov 4 odrZavanje i popravak motornih vozila te 4sitni obrti

Akcijski plan energetske ucinkovitosf no podrucju Grado Kcstelo za razdoblje 2016 - 2018110

TABLICA 5 DOLASCII NOCENJA TURISTA U GRADU KASTELA

sto se tice turizma uqostiteljsko-turisticki sadriaji postoje i planiraju se unutar rniesovitih namjena

naselja te unutar zona iskljucivo uqostitefjsko-turisticke namjene Nojvecl broj dolazaka biljeze

hoteli no privatni smlestc] zaostaje s malom razlikom Dolasci i nocenio u gradu Kostelo za 2013

i 2014 godinu te dio 2015 godine prikazani su u tablicama u nastavku

1 od siiecnjo do srpnja 2015 godine

Akcijski plan energetske ucinkovlrosti no podrucju Grado Kastela za razdoblje 2016 - 2018111

Analiza stanja i potrebo u neposrednoj ootrosn]i energije

Analiza postojecih i predvidanje buduCih potreba za energijom je polcziste za provedbu ostalih

energetskih analiza Ovom segmentu vozno je obratiti posebnu poznju u procesu izrade

energetskog plana Metodoloski koncept za identifikaciju energetskih potreba temelji se na

bottom-up pristupu prema kojem se karakteristike potrosnje energije kod samih potrosoco

oblici energije i korlstene tehnologije analiziraju za svaki sektor potrosn]e posebno End-use

potrosnlo dijeli se na dvije kategorije toplinsku potrosnju za grijanje kuhanje i pripremu tople

vode te netoplinsku potrosnju zc rod kuconskih uredaja hloden]e i sllcno

Kako bi se provela prethodno opisana analiza neophodno je prikupiti i analizirati niz podataka i

clnjenico kao npr indikatore gospodarskog rozvojc rospolozive stotlstlcke podatke na

nacionalnoj i lokalnoj razini kao i podatke 0 potrosnjl energije pojedinih kategorija potroscco koji

se prikupljaju od strone poslovnih subjekata eija je djelatnost distribucija i opskrba energijom

1

IncJuslrija (bez ETS)

Kuconstvo

Usiuznl sektor

Irornel

SUKA 5 STRUKTURA POTROSNJE ENERGIJE PO SEKTORIMA

Potrosnja energije u sektoru industrije

strukturu potrosn]e energenata u sektoru industrije (dio koj nije obuhvocen ETS-om) prikazuje

slika 6 Kao sto je vidljivo najzastupljeniji energent je elektricno energija eija polrosnio od oko

00103 PJ cini oko 66 ukupne potrosn]e energije u sektoru industrije grada Kostelo Zatim slijedi

dizelsko gorivo s udjelom od otprilike 19 te lozivo ulje s udjelom od oko 11 Manja je

zastupljenost ogrjevnog drva te ukapljenog noftnog plino koji u ukupnoj potrosn] sudjeluju s oko

3 odnosno 1

Akcijski plan energetske ucinkovitosti na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018112

1

Elekfricno energija

e Ogrjevno drvo

Dizelsko gariva

lozlvo uUe

UNP

SliKA 6 STRUKTURA POTROSNJE ENERGENATA U SEKTORU INDUSTRIJE

Potrosnjo energenata u sektoru industrije 2013 godine u apsolutnom je iznosu prikazana u tablici

7 Ukupna potrosn]o energenata u industriji grada Kostelo (izuzev dijela obuhvocenoq ETS-om)

iznosi 00156 PJ

TABLICA 6 POTROSNJA ENERGENATA U SEKTORU INDUSTRIJE

llNP

~~lJPI1l)

PJ

Potrosnjc energije u sektoru prometa

U sektoru prometa grada Kostelo zobiliezeno je potrosnjo dva energenta rijec je 0 fosilnim

gorivima - dizelskom gorivu i motornom benzinu Kao sto je vidljivo so slike 7 motorni benzin

zastupljen je u znocojno vecern postotku (65) u odnosu no dizelsko gorivo (35)

Akcijski plan energetske uclnkovltosti no podruc]u Grado Kcstelo za razdoblje 2016 - 2018113

II Motomi benzin

E Dizelskogorivo

SliKA 7 STRUKTURA POTROSNJE ENERGENATA U SEKTORU CESTOVNOG PROMETA

Potrosnjo energenata u cestovnom prometu grada Kostelo u 2013 godini u apsolutnom iznosu u

PJ prikazana je u tablici 8

TABlICA 7 POTROSNJA ENERGENATA U SEKTORU PROMETA

J

03842

02074

05916

Ukupnu potrosnju energenata u iznosu od 05916 PJ ostvarilo je 16 069 registriranih cestovnih

vozila u gradu Kastela 2014 godine Broj vozila u gradu Kcstelo cini 083 ukupnog broja

registriranih vozila u RH te 792ukupnog broja registriranih vozila u Splitsko-dalmatinskoj zupaniji

TABlICA 8 REGISTRIRANA MOTORNA CESTOVNA VOZllA

Mopedii motocikli

Osobna vozila

Autobusi Teretna vozila

13438 967

160 OB 617 14B7

lIkup

m008

1 937443

792

083

NajveCi udio u registriranim cestovnim vozilima imaju osobna vozila 8363 zatim slijede mopedi

i motocikli te teretna vozila s 973 tj 602 20 registriranih autobusa na podrucju grada 81

ostalo vozilo sudjeluju s manjim udjelom u ukupnom broju vozila od 012 odnosno 055

Akcijski plan energetske uclnkovitostl na podrucju Grada Kcstelo za razdoblje 2016 - 2018114

16069

0126~2 050

Mopedi i motocikli

Osobno vozilo

Aulobusi

II Teretno vozlio

Ostolo vozilo

SlIKA 8 STRUKTURA REGISTR1RANIH MOTORNIH VOZIIA

Prema podacima dostavljenima od grada Kostelo vozni park Grada trenutno cini 16 vozila od

ceqo je 9 osobnih a 7 teretnih vozila

U 2014 godini na gorivo za vozila u vlosnistvu grada Kostelo je ukupno utroseno 342 93028 kn a

u prvih osam mjeseci 2015 godine 253 74329 kn Prema dobivenim podacima te podacima iz

baze kojima rcspolcze Energetski institut Hrvoje Pozor procljenjeno je ukupna potrosn]o

benzinskog i dizelskog goriva od oko 33 750 I u 2014 godini Okvirna procijenjena potrospjo

benzinskog i dizelskog goriva u prvih 8 mjeseci 2015 godine iznosi oko 27 300 litara

TABLICA 9 FOTROSNJA GORIVA VOZNOG PARKA GRADA KASTElA

Potrosnja goriva (I)

Iznos (kn)

33750 34293028

27300 253 74329

Potrosnja energije u sektoru epee potrosnie

Sektor opce potrosn]e dijeli se na podsektor kuconstvo usluga poljoprivrede i graditeljstva U

nastavku su detoljno onollzlronl podsektori kuconstvo i uslugo dok je polrosn]o energije

podsektora poljoprivrede i graditeljstva ukljucena unutar ostalih podsektora

2 od sijecnja do kolovoza 2015 godine

Akcijski plan energetske ucinkovltostl na podrucju Grada kostelo za razdoblje 2016 - 2018115

Po1rosnja energije u podsekioru kuconstvo

U podsektoru kuccnstvo grada kostelc koriste se sliedeci energenti ugljen eleklricno energija

ukapljeni naftni plin lozivo ulje ogrjevno drvo solcrno toplinska energija te elektricno energija za

dizalice topline Kako je i vidljivo sa slike 9 glavninu u potrosnjl energije cine elektrlcno energija i

ogrjevno drvo svaki s od oko 42 tj ova dva energenta u potrosnji energije kuconstovo grada

Kostelo cine vise od 80 ukupne potrosnje Ostali energenti zastupljeni su u manjem postotku

B Ugljen

42 Elektricna enerqiioill

I 11 UNP

a toztvo ulje

ill Ogrjevno drvo

bull Solorna toplinska eneroijo

bull Hektricno energija ZC1

dizalice topline

SliKA 9 $TRUKTURA POTROSNJE ENERGENATA U PODSEKTORU KUCANSTVA

Tablica 11 prikazuje potrosnju energenata u apsolutnom iznosu u PJ u 2013 godini Ukupna

potrosnio podsektora kuccnstvo grada Kastela u 2013 godini iznosi oko 06852 PJ

TAIlLICA 10 POTROSNJA ENERGENATA U PODSEKTORU KUCANSTVA

42 I

n 91 ~~lltt~i~1~~rgijcJ 028Z~~__

lJNe 00496 L()~iy()lJll~ 00418

lggrJ~yl()cjrY()_ _ _ _ ~ 92~1___ 1~()IClrI1C1JCplir1cJ~I~rgijcJ 99991 middotEI~llttri~r1cJ~I~rgiJCI~cJcji~C1lic~J()plir1~ 99~JJ

Uku no 06852

Ukupna potrosnio energenata u podsektoru kuconstvo rnoze se podijeliti na potrosnju

energenata za grijanje prostora za pripremu tople vode za kuhanje za hladenje te za koristen]e

uredaja i rasvjetu Slika 10 prikazujo strukturu potrosn]e energije u kuccnstvu prema namjeni U

gradu Kcstelo nojvise se energije potrosi za grijanje oko 51 ukupne polrosene energije a zatim

slijede uredaji i rasYjeta s 22 Udjela KUhanje i priprema tople vode zastupljeni su u otprilike

[ednckom postotku od oko 13 odnosno 11 dok hladenje sudjeluje s najmanjim udjelom od

oko 3

Akcijski plan energetske ucinkovitosf no podrucju Grada Kcstelo zo razdoblje 2016 - 2018116

Crijanje

3

51

Priprerno taple vade

Kuhonje

Hladenje

Uredaji i rasvjeta

StiKA 10 STRUKTURA POTROSNJE ENERGENATA U KUCANSTVU PREMA NAMJENI

Svaka od navedenih namjena detaljnije je opisana u nastavku Struktura potrosnje energenata

za grijanje prikazana je na slici 11

0 6 0 Ugljen

Hektricno energijo

M UNP

Lozlvo ulje

Ogrjevno drvo

to Salama lopllnska energijo

Hektricno energijo za dlzalice tapline

StiKA 11 STRUKTURA POTROSNJE ENERGENATA ZA GRIJANJE PROSTORA

Dorninonton Emergent koji se korisli LU ~lijul Iji) JJI u~1 UI U u kucunsl vino lIOUt1 tZastelaJe oqrjevno

drvo 5 udjelom od oko 75 u ukupnoj potrosn] energenata za grijanje prostora Zatim slijede

elektrlcno energija te lozivo ulje sa znccojno manjim udjelima od po 9

Za pripremu tople vode nojvise se koristi elektricno energija ciji udio iznosi oko 84 a zatim slijedi

lozlvo ulje sa znatno manjim udjelom od oko 12 Ostali energenti koriste se u manjoj mjeri

Akcijski plan energetske uclnkovltosf na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018 117

n Ugljen

Elektrlcno energijCl

UNP

lozlvo ulje

Ogrjevno drvo

Solorno topllnsko energijo

bull Elektrlcno enerpoundJijazo dizalicelopline

SliKA 12 STRUKTURA POTROSNJE ENERGENATA ZA PRIPREMU TOPLE VODE

U podsektoru kuccnstvo grada kcstelo za kuhanje se koriste tri energenta elektrlcno energija

ukapljeni naftni plin i ogrjevno drvo Najveca je potrosnjo ukapljenog naftnog plina ciji udio

iznosi oko 51 svih energenata koji se u kuconstvlmo koriste za kuhanje Elektricno energija i

ogrjevno drvo zastupljeni su u podjednakom iznosu od po oko 25svaki

n Hektricno energija

UNP

Ogrjevna drvo

SliKA 13 STRUKTURA POfROSNJE ENERGENATA ZA KUHANJE

Za hladenje te za uredaje i rasvjetu koristi se elektricno energija U 2014 godini za hladenje u

podsektoru kuconstvo utroseno je oko 002 PJ energije dok je zo uredo]e i rasvjetu utroseno

ukupno oko 015 PJ energije

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018 118

Potrosnjo energije u podsektoru usluga

U potrosn]l energije podsektora usluga glavninu udjela imaju dva energenta koji u ukupnoj

potrosn]i energije sudjeluju s oko 96 Rijec je 0 elektricnoj energiji s udjelom od oko 46 te

lozivom ulju s od oko 50 udjela Ostali energenti (ukapljeni naftni plin ogrjevno drvo i ugljen)

zastupljeni su u vrlo malom postotku

Hektrlcno energijo

Lozivo ulje

Ogrjevno drvo

G Ugljen

SUKA 14 SmUKTURA POTROSNJE ENERGENATA U PODSEKTORU USLUGA

Ukupna potrosn]o svih navedenih energenata u podsektoru usluga u 2013 iznosi 01109 PJ

Potrosnlo svakog pojedinog energenta u apsolutnom iznosu navedena je u tablici 12

TABLICA 11 POTROSNJA ENERGENATA U SEKTORU USLUGA

ell~r~iJ(]

oiivo ulje

NP 0

Ogrj~~~~d~~ Ugljen

Ukupno

PromatrajuCi ukupnu potrosnju energije podsektora usluga po djelatnostima koje se obavljaju u

gradu Kastelo vidljivo je do se oko 30 svih energenata trosi u lrgovirli zullm oko 16 u

obrazovanju 6 u zdravstvu 5 u upravi i administrociji 0 3 u turizmu Ostole djelatnosti

zastupljene su u znocolnorn udjelu od 40

Akcijski plan energetske uclnkovltostl no podrucju Grada kostelo za razdoblje 2016 - 20181 19

R Trgovino

Zdrovstvo

Obrozovon]e

Turizorn

Uprovo i cdmlnlstrocilo

051010 f 5J 3

SliKA 15 STRUKTURA POTROSNJE ENERGENATA PO DJElATNOSTlMA

Akcijski plan energetske uclnkovitosf no podrucju Grado Kostelo zo rozdoblje 2016 - 2018120

Bilanca potrosn]e energije grada Kcstelo

Bilanca potrosnle finalne energije na podrucju grada Kcstelo dobiva se sumiranjem iznosa

pojedinih sektora potrosn]e - industrije prometa i sektora opce potrosn]e struktura potrosnje

energije grada Kostelo za 2013 godinu prikazana je na slici 14

Elektriino energijo

Ogrjevna drvo

ill DizelskogOlivo

MotOini benzin

II UNP

Lozivo vlje

Ugljen

Salorno toplinsko enerqlio

SllKA 16 STRUKTURA POTROSNJE ENERGIJE U GRADU KASTElA

Iz strukture prikazane no slid 16 vidljivo je da je u gradu Kastela dominantna potrosn]o cetiri

energenta elektrlcne energije ogrjevnog drva dizelskog goriva i motornog benzina Ostali

energenti zastupljeni su sa znatno manjim udjelima Motorni benzin zastupljen je 5 udjelom od

oko 27 elektricno energija 5 od oko 25 ogrjevno drvo 5 od oko 21 te dizelsko gorivo 5

udjelom od oko 15 u ukupnoj potrosn]i energije grada Kcstelo Od ostalih energenata koji

zajedno sudjeluju 5 od oko 12 lozlvo ulje zastupljeno je 5 udjelom od oko 7 te ukapljeni naftni

plin 5 od oko 4

TABllCA 12 BllANCA ENERGIJE GRADA KASTElA

0 0

na energija

a toplinska energija

I b

00103

00004

00031

00156

anstva Ilslufnl

Promet Javna

UKUPNOsektor

03086 00510

02847 00027 ----~ ----shy02074

03842

00496 00014

00418 00553

00001 00004 UUUU4

00004 00004

06852 01109 05916 00090 14123

Akdjski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grada Kcstelo za razdoblje 2016 - 2018121

Tablica 12 prikazuje energetsku bilancu grada Kostelo Iz nje je vidljiva polrosnjo energije

pojedinih energenata po svakom od sektora u apsolutnim iznosima u PJ Najznacajniji sektori sto

se tlce potrosnje energije u gradu Kostelo su sektor kuconstvo i transporta u kojima potrosnjo

energije iznosi 063 odnosno 059 PJ

Akcijski plan energetske uclnkovltostl no podrucju Grado kostelo za razdoblje 2016 - 2018122

Prijedlog mjera energetske ucinkovltosf po podsektorima

U nastavku poglavlja dan je pregled predlozenlh mjera za pobolison]e energetske ucinkovilostl

na podrucju grada Kastela Mjere su podijeljene prema podsektorima neposredne potrosn]e shy

industrija promet i sektor epee potrosnle

Predlozene mjere nalaze se i u 3 Nacionalnom akcijskom planu energetske uclnkovitosti a iznosi

pojedlnocnlh ustedo te moqucnosf i potrebe penetracije pojedine mjere u svrhu dostizanja

maksimalne razine primjene mjera uz zadane prorccunske okvire izracunati su prema lokalnim

specincnostlrno grada Kostelc U slucolevirno kada nisu bili poznati svi potrebni podaci za

izrocun ustede lzvrsene su procjene temeljene na prethodno lzvrsenirn prorccunlmo i studijama

slicnlh parametara te strucnom procjenom

Svaka predlozeno mjera sastoji se od

bull naziva mjere

bull oznake mjere prema 3 Nacionalnom akcijskom planu energetske ucinkovitosti

bull opsega provedbe tj broju objekata iii vozila temeljem kojeg je izvrsen prorccun ustedo

bull opisa mjere kojim su poblize opisane predvidene aktivnosti

bull zivotnoq vijeka pojedine mjere unutar kojeg se mogu oceklvof predvidene ustede

bull ocekivoni ukupni financijski iznos ulaganja pri cernu je noznccen eventualan udio FZOEU

bull ocekivcne ustede u MWh iii tonama ekvivalenta nafte

bull izvori financiranja pri cernu je predvidene mjere moquce financirati i iz drugih izvora koji

nisu ovdje opisani

bull predvideni pocetck primjene mjere

bull nccin procen]e provedbe pojedine mjere

Sektor industrije

Treci Nacionalni akcijski plan energetske ucinkovitosf Republike Hrvatske za razdoblje od 2014

do 2016 godine predvida nekoliko mjera energetske ucinkovitosti u industriji

bull Mreza industrijske energetske efikasnosti (MICC)

bull Visokoucinkovito kogeneracija

bull Uvodenje efikasnih elektrornotornih pagallo

bull Energetski pregledi malih i srednjih poduzeco

Premda jedinice lokalne samouprave nlsu Izravno nadleine za provedbu navedenih mjera

grad Kastela ce raditi na promociji mjera energetske uclnkovltosf u industriji te raditi na

unaprjedenju komunikacije izmedu jayne uprave i institucija i poslovnih subjekata

Kratki opis navedenih mjera dan je u nastavku kako bi 50 prikazala cjelovita slika aktivnosti i

moguCih utjecaja na energetsku uGinkovitost na podrucju grada

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018 123

i

etske efikasnosti MIEE

rovolni s orazumi i koo erativni instrumenti I lndustriisko ostroienlo na rostoru

Opis

Oeekivani ukupni fi Oceklvone ustede Izvor financiranja

Rokovi rovedbe

oznato financiranja FZOEU

vor sufinancirana fondovi EU 6 uz mo uce roduzenle 2017 - 2018

Naein procen]o

rada Kostelo Kroz MIEE ce se provoditi cltov niz aktivnosti usmjerenih na promoviranje energetske ucinkovltosf u industriji Osnovni je cilj pobollsotl svijest i znanje vodstva industrijskih pcduzeco i zaposlenika kako bi se iskoristili cjelokupni potencijali ostvarivih mjera energetskih ustedo Na razini tvrtki kao i na razini industrijskih grupacija je potrebno uspostaviti strukture za upravljanje potrosnjorn energije te uvesti nadzor i analizu potrosn]e energije uz postavljanje cllievo Na ovaj ce se nocin istodobno stvoriti i opseznc boza podataka 0

potrosn]i energije u industriji te ce se razviti indikatori koji ce sluzif za benchmarking s poduzeCima iz iste grane u Hrvatskoj ali i u EU Kroz mjeru je potrebno izraditi plan aktivnosti za kl[ucne industrijske grane te sufinancirati provedbu ciljanih mjera energetske uclnkovitosti

ivotni viek

odina Za buduce aktivnosti treba uspostaviti metodologiju (moze se za svaku tipsku mjeru uspostaviti BU metoda iii zahtijevati ocjenu ustedo eEl ce rozraditi metodologiju na temelju Programa i pratiti ucinck kroz SMIV

iJ~ltI~lYIJ~~ w i Oznaka mere l Kategorija mjere~_ i Opseg provedbe

Opis

llvotnl vUek ukupni ~

u Oeekivane ustede

Izvor financiranja

i Industrllska oos roreruo na pros oru oro a Kastela Osim sustava poticanja proizvodnje elektricne energije iz visokoucinkovitlh kogeneracija ovom se mjerom predvida i donosenje odqovorojuce regulative za poticanje proizvodnje toplinske energije iz kogeneracija (definiranje statusa povlastenog orolzvodcco toplinske energije)

15 -

Nepoznato

HROTE ovisno 0 proizvedenoj kollcini elektricne energije i temeljem [edinlcnih poticajnih cijena definiranih u Tarifnim sustavima

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grada Kostelo za rozdoblje 2016 - 2018 124

2016 uz mo uce roduzenie 2017 - 2018 odina ce se pratiti BU metodom procijenjenih ustedo Rezultati i

L~~iiYrnJ~i=~= I~~~deril~~fik~i~j6~i~kt~cii~t~~~IiiR~gQ~amiddotmiddot~~ ~~ i

i Oznaka rnlere 13 ~bull~=_~_ ~~= =~_==

nciski instrument re ulativa stroienio no rostoru rada Kastela

Opis

NajveCi dio potrosnie elektricne energije u industriji otpada no elektromotorne pogone - i do 90 Ovo podruc]e pruzo velike potencijale ustedo no tu se nisu poduzimale sustavne mjere iii programi Uvodenje efikasnih elektromotornih pogona odnosi se i no ugradnju elektricnlh motora visoke ucinkovitostl i uvodenje i upravljanja brojem okretaja (VSD) frekvencijski iili amplitudno i tamo gdje je korisno kao u procesima gdje se kontinuirano mijenja protok radne tvari Ovisno 0 razredu snage motora ova mjera moze postiCi tehniCke ustede elektricne energije i preko 16 a ekonomske ustede vece od 10 Takoder ovom mjerom predvida I se ostvarivanje ustede energije no rocun pravilnog koristenjc i pojedinih elemenata vee postojeceq elektromotornog poqono kao i elektromotornog pogona u cjelini Smanjenje instalirane snage bi imalo pozitivan ucinok na stabilnost rada EES-a kao i na

rn~_==_=_~__-smanen~et~ro~sko_va rada korisnika i_22ipound~a ele ktricn~=~ner~~~~ k

Ocekivane ustede Izvor financirana i Rokovi rovedbe i Nacin procen]c ustedo Rezultati

L

j~I1~~g~t~kipr~glfclil~bJ~~fcll1liJ1pltgtcllJz~cent~ 14

nc instrumenti informirane Z rade malih i sredniih oduzeco u rivatnom vlosnlstvu Cilj ove mjere je pruziti financijsku potporu malim i srednjim

[ poduzecimo (MSP) za pokretanje i provoden]e aktivnosti za i pobolison]e energetske ucinkovitosfi i to prvenstveno za i provodenje kvalitetnih energetskih pregleda i kontinuiranog

gospodarenja energijom [uvodenje medunarodnih standarda i poput 15050001) te promocija energetske ucinkovitosli i I i promotivno-edukacijske aktivnosti za zaposlenike Opis Kako direktiva objosniovo mala i srednja poduzeco predstavljaju I ogromni potencijal za ustedu energije u Uniji a driave clcnice i i trebale bi uspostaviti povoljan okvir za pruzcn]e tehniCke pornoci i I i cjljanih informacija MSP-ovima kako bi im pomogle pri donoseniu i mjera za povecon]e energetske ucinkovilosti i i Kako je definirano direktivom mala poduzeco zncce kategorija Lrnik~()p()ltJLJEcentlt1tErnlt1liQisTEltJQjibp()ltJLJecent()slt1stltjiEltltJi

kivani ukupni ula

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grado Kcstelo za razdobje 2016 - 2018125

poduzeco koja zcposllcvcju manje od 250 osoba te ciji godisnji promet ne prelazi 50 milijuna EUR iii cija godisnja bilanca stanja ne

relazi 43 miliuna EUR

Sektor prometa

Potrosn]o energije u sektoru prometa cini znatan dio potrosnje na podrucju grada Kostelo a

vcznost prometa za smanjenje potrosn]e energije i emisije stoklenlcklh plinova prepoznata je i

kroz resurse alocirane upravo na sektor prometa

U sektoru prometa predvidene su tri mjere za pobolison]e energetske ucinkovltosf za ciju

provedbu je izravno zoduzen grad kostelo

bull Trening i promocija eko voznje

bull Promicanje integriranog prometa

bull Inteligentno upravljanje u prometu

Trening i promocija eko vofnleNaziv mjere

Oznaka mjere T1 Financijski instrumenti

100 vozoco godisnje (javna sluzbo i privatne osobe)

Opis Ovom mjerom zeli se postiCi maksimalna razina osvl[estenosti svih gradana i vozoco u Republici Hrvatskoj 0 prednostima eko vozn]e kroz aktivno provodenje treninga eko voznje te promotivnim aktivnostima medu vozcclmo koji su stekli Iicencu prije donosen]o Pravilnika 0 osposobljavanju kandidata za vozoce (NN 1309)

Posebni elementi nacionalne kampanje trebaju biti posveceni edukaciji 0 eko vozn] za vozoce osobnih automobila autobusa i teretnih vozilo gt 35 tone

Ovom mjerom predvida se uklluclvon]e vozoco sluzbenih vozila u nodleznosf jedinice lokalne samouprave u program edukacije eko vofnie i promocijom eko vozn]e medu svim gradanima grada

Zivotni vijek

Akcijski plan energetske uclnkovitosf na podrucju Grada Kastela za razdoblje 2016 - 2018126

I Ocekivani ukupni j financijski iznos ulaga

kivane ustede

Izvor financiranja

6000000 kn u 2016 a nakon toga 3000000 kn godiSnje

wmiddot__ mn_~=~~~N_v_

r--~~

I Promicanje integriranog prometa Naziv mjere

T4Oznaka mjere I Kategorija mjere Informacijska i organizacijska mjera -_ - I

Cestovna vozila na podrucju grada Kostelo ovedbe

Opis

livotni vijek

ocektvonl ukupni financijski iznos ulaganja

Prometne guzve postaju sve vecl problem u gradovima koji zncccjno utjece na nepotrebno povecanu potrosniu goriva Stoga je potrebno promovirati odrZivi razvoj gradskih prometnih sustava i to kroz

optlrniron]e gradske logistike prijevoza teretabull inteligentno upravljanje javnim parkirnim povrsinorno bull

bull pruzcn]e potpore razvoju infrastrukture javnih gradskih bicikala

bull -+ J J-~IIU 1- sheme u u

-

nepoznato (nakon izrade nacionalnih smjernica za provedbu)

Ocekivane ustede li~tata nakan izrode nacianalnih smjernica zo prove dbu]

Izvor financiranja FZOEU prorocun Grada Kastela EU fondovi

Rokovi provedbe ii6il=i6isgodina

-shy 1-lt ja I UCinci ove mjere evidentirat ce se TD pokazateljimu J-ItU

I preporukama EK Z()ltEltCYrliprijElYltZ~

Naziv mjere Inteligentno upravljanje u prometu

ka mjere

tegorija mjere Infrastrukturna

Cestovna vozila na podrucju grada KcsteloOpseg provedbe

Akcijski plan energetske uclnkovitosf no podrucju Grada Kostelo zo razdoblje 2016 - 2018127

Opis

Zivotnivijek iv

Oeekivani ukupni financijski iznos ulaganja

Inteligentni semafori opremljeni autonomnim sustavom napajanja iz obnovljivih izvora (sunce vjetar) doprinijeti ce smonjenju primarne poirosnje energije kao i emisijama ugljienog dioksida i ostalih stetnlh plinova S druge strane ugradivanje vizualnog indikatora trajanja faze crvenog svijetla ce doprinijeti podizanju svijesti vozcco 0 rnoqucnostimo donosenjo odluke vezane uz gasenje motora tijekom cekcn]o u koloni ispred roskrfz]o Pruzonje potpore integraciji takovih semafora u prometna roskrizio doprinijet ce se sustavnom smanjenju polrosnje goriva u prometu na osnovi pruzonio adekvatnih i pravovremenih informacija vozccu 0 prolocnosf roskrlz]o na temelju koje ce vozcc moci donijeti odluku o prelasku na start-stop rezirn koristen]o motora vozila Planira se izrada detaljnog plana za provedbu u 2016 godiiIni

nepoznato (nakon izrade detaljnog plana za provedbu)

oceklvcne ustede

I Izvor financiranja

nepoznato (nakon izrade detaljnog plana za provedbu)

FZOEU prorccun Grada Kastela

Rokovi provedbe 2017 - 2018 godina

Naein prccen]o Za ocjenu usplesnostl provedbe mjere potrebno je pratiti broj zamijenjenih semafora Ucinci u smislu ustedo energije obuhvcceni su TO pokazateliima za cestovnLpr2CYl~tpr~rn()preporukama EK

Za ostale mjere koje su u ncdleznosf drugih (nacionalnih) institucija grad kostelo ce pruziti

pozitivan okvir i eventualnu potrebnu loqisticku potporu za njihovu provedbu Od ostalih mjera

lstlcu se

bull Financijski poticaji za energetski ucinkovito vozila

bull Razvoj infrastrukture za alternativna goriva

Naziv mjere Financljski poticaji za energetski uclnkovlto vozllo

mjere

Kategorija mjere

T6

FliIUIIUp instrumenti

I Opseg provedbe Cestovna vozila na podrucju grada Kastela

Opis FZOEU u svom radu sufinancira projekte eistijeg prometa Ovaj program treba unaprijediti razradom posebnih linija sufinanciranja za lt x

1lt7 lUI IJlt7 1lt7

Zivotnivijek 100000 km

I oceklvcnl ukupni financijski iznos ulaganja

-

-

FZOEU

2016 - 2018 godina

Oeekivane ustede

Izvor financiranja

Rokovi provedbe

NaCin CEI u UUIL eel s MPPI i MZOIP

Akcijski plan energetske uclnkovilosf na podrucju Grada kostelo za razdoblje 2016 - 2018 128

i

Naziv mjere Razvoj infrastrukture za alternativna goriva

Oznaka mjere T7 Kategorija mjere Infrastruktura strotesko planiranje i nhVA71 lillrA rniereII JI

regulativa organizacija

Opseg provedbe Cestovna vozila plovila u unutarnjoj plovidbi pomorski brodovi

Opis Cilj ove mjere je olcksof prlhvoccn]e alternativnih goriva od strane korisnikcpotrosoco jcccnlern infrastrukture za distribuciju alternativnih goriva i provedbom zojednlckih tehnickih specifikacija za ovu infrastrukturu Do sredine 2016 godine planirano je donosenje zakonodavnog i Nacionalnog politickoq okvira za razvoj infrastrukture za alternativna goriva u kojem ce se donijeti stroteskl dokument kroz koji ce biti predvldene financijske tehnicke informativno-edukacijske i ostale mjere kojima ce se ornoqucltl trZisni razvoj alternativnih goriva (elektricne energije stlccenoq i ukapljenog prirodnog plina i vodika) te izgradnja prlpodojuce infrastrukture Donosenje ovog dokumenta ujedno predstavlja ispunjavanje jedne od obveza koje pred drZave clonice Europske unije stavlja Direktiva EP i vlleco 0 razvoju infrastrukture za alternativna goriva koja je trenutno u zovrsno] fazi usvajanja a koja ce propisati minimalne uvjete za razvoj infrastrukture za alternativna goriva no podrucju Europske unije Predmetna Direktiva tokoder propisuje nuznost usklodlvon]o Nacionalnih programskih okvira rnedu susjednim drZavama clontcorno Stoga je jedna od pripremnih aktivnosti za pripremu hrvatskog Nacionalnog programskog okvira i sudjelovanje Republike Hrvatske u inicijativi desetak zemalja clcnico Europske unije za suradnjom no izradi nacionalnih programskih okvira Nacionalni plan razvoja infrastrukture za alternativna goriva definirati ce akcije i potrebe u resursima te rokove Ostvarenje programa osigurava se instrumentima a usmjerava razvojnim ciljevima Uspjesnost programa provjerava se indikatorima koji pokazuju kako se odvija program i gdje go valja mijenjati iii dopunjavati Promocijska kampanja kao i financijski poticaji moraju biti prcceni i razvojem infrastrukture punionica SPP sto zncci provcden]e pilot projekata u sklopu promocije Ovom infrastrukturnom mjerom 5e nece direktno utjecati no smanjenje potrosn]e goriva u prometu no svakako je razvoj infrastrukture nuzcn preduvjet razvoju trZista vozila koja koriste SPP u Hrvatskoj Mjere za ostvarenje smanjenja emisije iz prometa su regulativne intrastrukturne i financijske a u dlju razvoja infrastrukture za ounienie vozila IlL III JIll JL 1111 olinom (SPPl

Zivotnivijek -

Ocekivani ukupni financijski iznos ulaganja

-

Ocekivane ustede -

bull Izvor fina~~iranja I FZOEU EU fondovi

Rokovi provedbe 2016 - 2018 godina

Nacin MPPI MZOIP MIr() FZOEU

Akcijski plan energetske uclnkovitosf no podrucju Grado Kostelo za razdoblje 2016 - 2018129

Sektor opce potrosn]e

Mjere u sektoru epee potrosn]e odnose se na zgrade i gradevine elektronicke uredaje javnu

rasvjetu te procese i usluge Osim toga mjere su podijeljene na sektor kuconstvo i sektor usluga

a unutar usluga posebno je izdvojen javni sektor

U nastavku su detaljno navedene planirane aktivnosti grada kostelo koje su u ncdleznosf grada

te su navedene dodatne aktivnosti u sektoru epee potrosnje koje provode druga nacionalna

tijela iii institucije

Nacionalni programi koje direktno (su)provodi grad Kostelo

bull Energetska obnova javnih zgrada (FZOEU APN)

bull Zelena javna nabava

bull Promocija energetskih usluga i mjera EnU i OlE

bull Energetski ucinkovito javna rasvjeta

Naziv mlere Pro ram ener etske obnove z

l~~~~~~jj~~~~r~~~ middotiJl6g6~ijskimiddotmiddotmiddoti6sii~ro~~6i=~=~==middot bullbullbullbullbullbull ~ = bullbullbullj 9p~~gp~ltgty~clIgt~I~grqg~lJylqr1i~tylJ9Tq9qKltlst~lltlj I Opis I Mjerom se predvida osmtslicvon]e programa energetske obnove iI I zgrada javnog sektora Programom se pozornost prlrnorno ] I usmjerava na zgrade javnog sektora gradene prije 1987 godine te

na njihovu obnovu na niskoenergetski standard i postizanje i energetskog razreda B A iii A+

i U 2016 godini planira se provedba projekta rekonstrukcije zgrade i I~ ~ ~ ~~~~ bull 0-middot90e ~f2rqy~~zq_tlt2lL0~J~191~~_g29ir192P iv~nltlsr egyqE~QI~J

yltgttiyiJ~~__ 25 odina Ioceklvcnl ukupni middotmiddotmiddotmiddotmiddot+=Umiddotkmiddotupcno2506middot6oo60middotknmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot~middotmiddotmiddotmiddotmiddot ~_ _

financijski iznos ulaganja Ucesce grada 60 1 500 00000 kn (manje uz su ucesce I ministarstava iili ESCOEPC model obnove)

i Ucesce FZOEU - 40 1 00000000 kn 1

middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotlmiddotmiddot]jomiddottilfLh=====~= ~ ~ ~ ~~~

I FZOEU radski rorcJ~IIiP~ltgtrcJ~IIiMir1i~tltlr~tYltl~~99I~~91 f~ltgt~ltgtyLprltgty~~tlgt~ _LpoundQ16 - 201sectilodina_ ~ ~ _ __ _ _ _ ~ _ 1

LNltI~ir1prltlcent~r1JltI JGrad Kostelo - SMIV i

Naziv miere

J~~ ere

Opseg provedbe

Opis

a P5

Potrebno je intenzivirati aktivnosti kojima ce se osigurati pravna i tehnicko znanja i vjestine javnih nobovqcco za ukljucivon]e i vrednovanje zahtjeva za energetskom uclnkovltostl u postupcima

ePeeIrir1j~r1(r1krit~rijq~k(r1(r1kIr1ltljpltY91jr1ij~f2ltQlJg~~ iL bull bull LLjavne=naccbcav

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018130

Jiylt)tr1iYiJ~1lt

Oceklvonl ukupni IJt~r1ltiJslltillt)~ yl~g~rlJ~ 1()~~lltiY~rl~y~t~cj~ j IJzYlt)JIrl~ n~ira r119_~__~f--MZ_ocle M~~~Q_ _~~_~ ~ __ ~~ ~_

~lt)Iltlt)Yprlt)Y~cjgt~ 20 16 - 2018 odinltl __1 Naeln rccenlc - SMIV

ere

()Zrl~Ilt~1J~~~ IjPromocia ener etskih uslu a i mlero EnU i OlE

8 ISqt~glt)rij~1j~~~ 1 Jr1fQrrDltlltij~KtLQlYE2QEiJfQrnlltlcJj~ktrnjEr~ o se rovedbe Svi oblici i sustayipQt~q~QjE~Q~rgij~LJ2gradarstvu i industrij Opis Ovom mjerom nastoji se povecotl svijest korisnika zgrada

transformirati triiste prema sve ucinkovltfjirn zgradama Info kampanjom podiCi svijest ciljanih skupina 0 koristima j

moqucnostlmo provedbe mjera energetske ucinkovltosti kroz energetske usluge

Informirati i educirati siru javnost 0 ESCO tvrtkama modelima i principu pruzcnio energetskih usluqo Uspostava propisa kvalifikacija pruzatelja energetskih usluqo Izrada i vodenje

vijek 10 godina

Oceklvonl ukupni Ukupno 1000000 kn godiSnje Ucesce grada - 60 - 6 00000 knfinancijski iznos ulaganja

Oceklvune ustede

Izvor financiranja

Rokovi provedbe

Naziv mlere

5~IJltJls~LJQ~r~m er1iL~n~LgE tsktLJ2LtLgltl-LJ~tEltJsect middot1~~~f~t~ti~~~~r~ entrgij~__ J

19p~~gp~lt)y~cjl~ Grad Kcstelo Opis Ijavnarasvj~taugraduKa~t~latro~j2506Mwh~i~ktri~n~en~rgij~l

I Projekti pobollson]o energetske uCinkovitosti u javnoj rasvjeti I i isplativi su vidljivi u javnostL smanjuju svjetlosno onecfscen]e i

I utjecaj na okolis ustede su vidljive odmah i lako su dokazive i I provjerlilve I I

I Postojecu sustav rasvjete koristi u dobrom dijelu zastarjele svjetiljke I I uz djelomicno koristen]e i zastarjelih uskoro zabranjenih zivinih I I zorulio

I -~J~~~j~V=~~~~li=- zestarieHh~se izmjena eke 490

IZivotni vijek

Akcijski plan energetske uCinkovitosti na podrucju Grada Kosrelc za razdoblje 2016 - 2018 131

Oceklvonl ukupni I financijski iznos ulaganja

Nacionalni programi sufinanciranja biti ce provodeni u skladu 5 vozeclrn zakonskim propisima od

strane za to ovlostene institucije a grad Kostelo ce kroz svoj rad osigurati promociju

pravodobno informiranje svojih gradana 0 aktualnim nacionalnim programima

Nacionalni programi

bull Program energetske obnove obiteljskih kuco (FZOEU)

bull Program energetske obnove vlsestcrnbenlh zgrada (FZOEUj

bull Program energetske obnove nestambenih (komercijalnih) zgrada (FZOEUj

bull Energetsko oznccovon]e kuccnsklh uredaja i energetski standardi - sufinanciranje kupnje

A+++ kuconsklh uredaja (FZOEU)

Pro ram ener etske obnove obitelskih kuco 2014-2020

IltClt~g()riJclIllJ~r~JFirlltlrlltUklirltrLJI1lE)rlti Qps~gpr()1~cIlgt~ LQ()ItE)ljskE)kLJcentE)JlgpltltjrLJcentJLJg~ltlltjltlIltltlstE)lltl Opis Ovom se mjerom predvida obnova postojecih obiteljskih zgrada

do 2020 godine Pozornost se primarno usmjerava na obiteljske I kuce do 400 m2 gradene prije 1987 godine te na njihovu obnovu

r~i9i~iil~k i Ocekivani ukupni

financiski iznos ula oceklvone ustede

A_~~__~~~~_~_~_~_~~~~

I71()~ fiI1ClI1circlI1JCl__

Rokovi rovedbe Nccln prccenlo

I na niskoenergetski standard kroz poticanje obnove vanjske [ ovojnice poticanje zamjene sustava grijanja i poticanje koristen]o IOIE I Najznacajniji ocekivonl ucinci provedbe ove mjere su poticanje investicija ostvarivanje ustedo energije u neposrednoj potrosn]l godisnje smanjenje izdataka gradana za energiju smanjenje i emisija C02 povecon]o udjela obnovljivih izvora energije [ osiguravanje zaposlenja povecon]e sigurnosti opskrbe energijomi poboljscno stanje i povecon]e trZisne vrijednosti nekretnina razvoj i proizvodne industrije smanjenje sive ekonomije srncnjep]e i(3r1(3rgE)tkCgirCl1lg~tygiltpcent(3PCpltlj~ltlrlj(3LJIj(3tltltltlrlltIltlrijltl )ggltjIrig

Naziv rnlere e

LIlaquol~t()iJcIIllj~~ __

e ralne obnove vlsestcmbenlh

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018132

i

Opseg provedbe Visestornbene zgrade u privatnom vlcsnistvu na podrucju grada Kastela

Opis

ere I Pro ram ener efske obnove komercialnih n

Qrq~q1Jc~~mmmm iBA middot ~m~m~ middot ~ IKqfcg2rijqlJ~~c JFiQgQcIjkiIQstrLJrn~QJL I Opseg provedbe i Nestambene komercijalne zgrade u privatnom vlcsnlstvu no

I JpltgtgrLJcentjLJgrgg9~9t~lg i j Opis I Energetska obnova poslojeclh komercijalnih nestambenih zgrada f

I usmjerena je na zgrade izgradene prlle 1987 godine te na njihovu I

Im _ ~~~~~~~ iii ~i~~O~~=tski~~~~dr~ ~~~~~~j~~~tskogJ

v

Zivofni vllek ~gg9iQ9 vani ukupni

r2~lJlqgqIlJq )usfede

~ri~~-=--Hf~~~~~~Q_--L~~~mJer~~middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot~middotmiddotmiddot jii~9~isk~middot~~nac9vCniemiddotkU~~~~~u~e~ i e-ne~middot-efskist~nd~rdTmiddot

~~SGr=l~~~~~~rezne iQfQrrDQCijS_~em~iQClr)CjjStii=tij i Opis I Energetskim oznakama kupcima se daju informacije 0 potrosn]

energije tog uredaja i odabir usmjerava prema uctnkovltijrnoIj

Osim toga pravodobnim usvajanjem zahtjeva za eko-dizajnom I

i prolzvodo povezonlh S AnAroijom potrebno je osigurati da se na I hrvatsko frzistu stavljaju sorno proizvodi koji zadovoljavaju propise i lEU Uz navedeno I nojuclnkovliijlh kuco

predvida nskih ured

se uvodenje sufinanciranja aja

kupnje I

i Zivotni vijek j l

i 12i 15 godina

Akcijski plan energetske ucinkovitosti na podrucju Grada Kastela za razdoblje 2016 - 2018133

Ocekivani ukupni financiski iznos ul Ocekivane ustede ~~~~-~~~-~-~~~------~-~~~~-~~~~~~~~~~--~------

~J~~~r~r~~~~~~ middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotImiddotmiddotmiddotmiddoti8~~~~jQisectji2~L6g~=~~~=~==~~=~==~~~~=~====j q_ ~ ~ ~~L ~ZOEV~_~ ~ ~ _ _ ~ ~

Sumarni prikoz predlozenlh rnjero

U nastavku je dan sumami prikaz mjera poboliscnlo energetske ucinkovltostl koje se planiraju

provesti tijekom razdoblja 2016 - 2018 godine a u ncdleznosf su gradskih vlasti grada Kcstelo

Ukupni iznos investicija godisnje svih planiranih mjera iznosi 5 milijuna kuna pri cernu iznos kojim

ce projekte sufinancirati grad Kostelo iznosi 3 milijuna kuna godisnje Ostatak iznosa planira se

osigurati sufinanciranjem od strane FZOEU Vozno je napomenuti kako je financiranje za projekt

obnove zgrade gradske uprave vee osigurano a za projekt modemizacije jayne rasvjete u Ulici

Franje Tudmana vee je izradena potrebna projektna dokumentacija

Ukupni iznos investicija u troqcdisnlern razdoblju 2016 - 2018 iznosi 15 150 00000 kn s time da ce

grad Koslelo projekte sufinancirati u ukupnom iznosu od 9 138 00000 kn

TABLICA 13 PREGLED MJERA ZA OBJEKTE I VOZILA KOJI SU U VLASNISTVU GRADA

Ukupni iznos sufinanciranja grada Kasfela u razdoblju

2016-2018 kn 12040 00000

middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotfmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot

1 500 00000

SUFINANCIRANJE GRADAshy

godisnje (kn)

TRO AK MJEREshyprosjecno

godisnje (kn) u razdobJu

4999999 2500 00000

MJERA

~~lliIl9Jprltgt~ltgtlij~~~2Yltgt~IlJ~ I Proqrom enerqetske obnove zgrada

sekfora

TABLICA 14 PREGLED OCEKIVANIH USTEDA ZA OBJEKTE I VOZILA KOJI SU U VLASNISTVU GRADA bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull

Ukupna USTEDA MWh akumulirana ustedo

MJERA (godisnje) u razdoblju 2016-

f=_~__~w~=~_~~~=_~--4~-=~~=_~~+~-2018amp IMWh 7 =411

n~lncer~et~kec~b~l~vEmiddotzglradla Imiddotmiddotmiddot 14000 84000 I

Akcijski plan energetske ucinkovltosf na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018134

No slici je prikazan kumulativan rast ukupnog iznosa sufinanciranja energetske ucinkovitosf od

strane Grado Kcstelc sukladno planiranim aktivnostima Uz godisnju razinu investicija od 3 mil kn

u razdoblju do 2018 godine ukupna razina sufinanciranja od strane Grado iznosit ce 9 mil kn

dok ce ukupni iznos investicija iznositi 15 mil kn

10000000

9000000

8000000

7000000

6000000

S 5000000

4000000

3000000

2000000

[000000

o 2016 2017 2018

SLiKA 17 KUMUlATlVNf IZNOS PlANIRANIH INVESTICIJA 00 STRANE GRADA KASTElA ZA ENERGETSKU

UCINKOVITOST

Akcijski pion energetske ucinkovitostl no podrucju Grado Kcstelc za rozdoblje 2016 - 2018 I35

Nocin procenlo izvrsenlo plano i izviestcvon]o

Prccen]e izvrsenja plana te pravodobno izvjestavanje a implementiranim mjerama i aktivnostima

vozon je segment provedbi Codlsnjeq plana energetske ucinkovltostl koji reperkusije ima i na

smjernice za izradu Akcijskog plana energetske ucinkovilosf u narednom razdoblju

Vcznost procen]c ustedc energije prepoznata je i u Zakonu a energetskoj ucinkovitosf u kojem

se prema clonku 22 definira Sustav za prccenie mjerenje i verifikaciju ustedc energije kao

rocunolnl sustav za prikupljanje obradu i verifikaciju informacija a energetskoj ucinkovitosf i

ostvarenim ustedomo energije (SMIV) Navedeni sustav vodi i odrzovo Nacionalno

koordinacijsko tijelo u skladu s Pravilnikom za procen]e mjerenje i verifikaciju ustedo energije

Istim clcnkorn odredena je obaveza odgovornih osoba javnog sektora unositi sve potrebne

informacije u Sustav za prccenie mjerenje i verifikaciju ustedo U gradu Kostelo za unos

podataka u SMIV ovlosteno je Tomislava Buzov dipl ing grad visi strucni suradnik za izgradnju u

Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i imovinsko pravne paslove grada Kcstelo

Web aplikacija SMIV koristi Metodologiju odozdo prema gore (eng Bottom-up) koja je

opisana u Pravilniku a metodologiji za procen]e mjerenje i verifikaciju ustedo energije u

neposrednoj potrosn]l a mjere energetske ucinkovitosf se prate i verificiraju u cetiri sektora

neposredne potrosn]e (sektor kuccnstvo industrije usluga i transporta) U registar planova

pohranjuju se ciljevi i planirane mjere energetske ucinkovltosf gradova zupanija i opcino a

registar provedenih mjera podrazumijeva pohranjivanje podataka a ustedorno energije (kWh)

smanjenju emisije (tC02) i a troskovimo provedbe mjera (Kn)

Web aplikacija sustava pusteno je u rad u lipnju 2014 godine a cilj navedene aplikacije je

uspostava sustava procenjo mjerenja i verifikacije kojim ce se ornoqucif kontinuirano

ocjenjivanje uspjesnosf politika energetske ucinkovitosf te ispunjenje zadanih ciljeva

Kontinuirano procenje aktivnosti takoder ce omoguCiti i olckscnu reviziju Nacionalnog akcijskog

plana energetske ucinkovitosf te oloksotl njegovu izradu

Ostvarenje Godisnjeg plana analizira se svake godine prilikom izrade Godisnjeg plana za

narednu godinu Za kvalitetnu analizu provedenih mjera i ostvarenih ustedo potrebna je dobra

komunikacija i koordinacija svih jedinica lokalne samouprave koje provode mjere energetske

ucinkovltosf kako bi se dobila cjelovita slika provedenih projekata i notleco]o

Konzistentna i redovita primjena i korislen]e SMIV aplikacija trebala bi olckscti navedene analize

te doprinijeti cjelovitosti analize ustedo na podrucju zupanije koje su rezultat rada svih jedinica

lokalne i regionalne samouprave

Akcijski plan energetske ucinkovitostl na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018 136

Izvori financiranja i financijski mehanizmi za provedbu mjera

Fond za zostltu okoliso i enerqetsku ucinkovitost (FZOEUj

Fond za zostltu okoliso i energetsku ucinkovitost osnovan je kao lzvcnprorocunskl fond s ciljem

sudjelovanja svojim sredstvima u financiranju nacionalnih energetskih programa imajuCi u vidu

postizanje energetske uclnkovitostl odnosno koristenjo obnovljivih izvora energije te zostitu

okolisc Sredstva Fonda se dodjeijuju na temelju javnih poziva i javnih ncfjeco]o objavljenih u

Narodnim novinama na internet stranicama Fonda te u javnim glasilima Za svaku poslovnu

godinu Upravni odbor Fonda donosi Program rada i Financijski plan u kojima se izdvojeno

prikazuju programi i projekti te osigurana financijska sredstva

U nastavku je dan godisnji program javnih poziva i nofjeccjo za 2015 godinu s pripadajuCim

iznosima i namjenama koji pokrivaju podrucje energetske uCinkovitosti i obnovljivih izvora

energije a namijenjeni su jedinicama lokalne i regionalne samouprave trgovaCkim drustvirno

fizlckirn osobama (gradanima i obrtnicima) javnim ustanovama te ostalim pravnim osobama

Naziv javnog

pozlvonotjeco]c

Maksimalno po

pojedlnocnorn

ugovoru

Namjena

PROVEDBA NACIONALNIH ENERGETSKIH PROGRAMA

Javni poziv za neposredno

sufinanciranje energetskih

pregleda sustava jayne

rasvjete

Javni poziv za neposredno

sufinanciranje izrade

projektne dokumentacije za

projekte energetski

ucinkovite i ekoloske jayne ii

vanjske rasvjete

50000 kuna

200000 kuna

Poziv je namijenjen jedinicama lokalne i

regionalne samouprave Sufinancirat

ce se izrada energetskih pregleda

sustava jayne rasvjete

Poziv je namijenjen jedinicama lokalne i

regionalne samouprave javnim

ustanovama i ostalim prorocunsklm i

izvanproracunskim korisnicima koji u

vlcsnistvu imaju sustav jayne iii vanjske

rasvjete a sufinancirat ce se izrada

projektne dokumentacije za projekte

energetski ucinkovite i ekoloske jayne i

vanjske rasvjete

Akcijski plan energetske uclnkovitosf na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018137

Javni poziv za neposredno 1 400000 kuna Poziv je namijenjen jedinicama lokalne i

sufinanciranje provedbe regionalne samouprave javnim

projekata energetski ustanovama i ostalim prorocunsklm i

ucinkovile i ekoloske jayne i lzvcnprorocunskim korisnicima koji u

vanjske rasvjete vlasniStvu imaju sustav jayne iii vanjske

rasvjete a sufinancirat ce se investicijski

projekti rekonstrukcijeizgradnje

ekoloskih i energetski ucinkovltih

sustava jayne rasvjete koji

zadovoljavaju tehnicke smjernice

Fonda

Javni notjecoj za Sredstva subvencije Notjeco] je namijenjen trqovccklrn

sufinanciranje projekata mogu iznositi drustvimo i fizickirn osobama

energetski ucinkovltih maksimalno 1 400 000 (obrtnicima) a sufinancirat ce se

elektromotornih pogona i kuna a zajma 7 000 investicijski projekti za pobolison]e

ostalih mjera energetske 000 kuna energetske uclnkovltostl

uclnkovitostl u proizvodnim elektromotornih pogona kao i druge

procesima mjere energetske ucinkovitosf u

proizvodnim opskrbnim u

kojima se smanjuje potrosn]o v v~Jv

prelazi no energetski i vv~ IU

povoljnija goriva

Javni poziv za neposredno 800 kuna Poziv je namijenjen fizlckirn VNIJV v

sufinanciranje kupnje (gradanima) a rnoquce je ostvariti

energetski uclnkovltlh bespovratna sredstva za kupnju

kuccnsklh uredaja energetski nojucinkovitiiih uredaja

kategorije A+++

Javni poziv za dobovlioce Ovaj poziv je upucen fJl v i IILIlt

kuconsklh uredaja no osobama (obrtnicima) koji v~vJ

podrucju RH u sklopu autorizacije iii zostupnlstvo za

provedbe mjere poticanja prolzvodocs kuconsklh uredaja Cilj

kupnje energetski uclnkovitih ovog poziva je prikupiti bazu uredaja i

kuconskih uredaja prodajnih mjesta rcspolozlvlh za

provodenje mjere u skladu s

predvidenirn planom i dinamikom

provedbe mjere cirne ce se omoguCiti

svim gradanima RH do pod istim

uvjetima ostvare provo no

sufinanciranje kupnje uredaja

Akcijski plan energetske ucinkovltosf no podrucju Grado kostelo za razdoblje 2016 - 2018138

PROVEDBA ENERGETSKIH PREGLEDA I DEMONSTRACIJSKIH AKTIVNOSTI

Javni poziv za neposredno

sufinanciranje energetskih

pregleda zgrada i uvodenje

sustava gospodarenja

(upravljanja) energijom u

skladu s normom HRN EN

IS050001 u velikim

poduzeclrno

Javni poziv za neposredno

sufinanciranje energetskih

pregleda zgrada i uvodenje

sustava gospodarenja

(upravljanja) energijom u

skladu s normom HRN EN

IS050001 u malim i srednjim

poduzeCima i kod fizickih

osoba (obrta)

50000 kuna

50000 kuna

POZIV je namijenjen trgovackim

drustvimo koja pripadaju kategoriji

velikih poduzeco a sufinancirat ce se

izrada energetskih pregleda postojecih

zgrada i gradevina iiiIi uvodenje

sustava upravljanja energijom u skladu

s normom IS05000 1

Poziv je namijenjen trgovackim

drustvlrno i obrtnicima koji pripadaju

kategoriji malih i srednjih poduzeco a

suflnonclrot ce se izrada energetskih

pregleda postojeclh zgrada

gradevina iili uvoden]e sustava

upravljanja energijom u skladu s

normom IS05000

POTICANJE KORISTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

Javni poziv za neposredno

sufinanciranje projekata

obnovljivih izvora energije u

turistickom sektoru

Donacije se dodjeljuju Sredstva Fonda su namijenjena

gradanima u trgovackim drustvlmo zadrugama

maksimalnom iznosu trgovcima pojedincima flzlckirn

od 15 000 do 24 750 osobama (obrtnicima) obiteljskim

kuna prema podrucju poljoprivrednim gospodarstvima

na kojem se korisnik fizickirr osobama [gradanima) koji su

nalazi vlasnici hotel kampova i drugih vrsta

ugostiteljskih i turistickih objekata

namijenjeni srnlestoju iii imaju pravo

Subvencije se koristen]o istih temeljem pravnih akata

dodjeljuju do Sufinancira se postavljanje sustava za

maksimalno 1 400 000 koristenie OlE za proizvodnju elektrlcne

kuno a zajmovi do 7 toplinske rashladne te toplinske i

000 000 ostalim rashladne energije na postojecim

kategorijama korisnika gradevinama

Javni naijecaj za Pornoc se dodjeljuje Nctjeco] je namijenjen jedinicama

sufinanciranje projekata JLP(R)S-u te javnim lokalne i regionalne samouprave

obnovljivih izvora energije ustanovama u iznosu javnim ustanovama koje su prorocunski

od maksimalno 1 400 korisnici di7avnog iii JLP(R)S prorocuno

000 kuna te ostalim pravnim osobama koje vode

profitno rccunovodstvo Sredstva se

dodjeljuju za projekte OlE za

Akcijski plan energetske uclnkovitosf na podrucju Grada kcstelo za razdoblje 2016 - 2018 139

i

Subvencije se proizvodnju elektricne energije

dodjeljuju u iznosu od toplinskerashladne energije cvrstlh

maksimalno 1 400 000 biogoriva kogeneraciju i trigeneraciju

kuna pravnim

osobama koje vode

profitno

rccunovcdstvo

Zajmovi u

maksimalnom iznosu

od 7 000 000 kuna se

nude svim

kategorijama korisnika

POTICANJE ODRZIVE GRADNJE

Sredstva pornocl i Ncljecc] je namijenjen jedinicama

sufinanciranje energetske

Javni nctjeco] za

subvencija ~nose lokalne i regionalne samouprave

obnove nestambenih zgrada maksimalno 1 400 000 javnim ustanovama koje su korisnice

kuna a zajma 7 000 prorocunsklh sredstava trqovcckim

000 kuna drustvimo i fizicklrn osobama

(obrtnicima) Notjecojern se

sufinanciraju projekti povecon]o

energetske ucinkovitostl u postojeCim

nestambenim zgradama te projekti

gradnje novih niskoenergetskih

nestambenih zgrada

POTICANJE CISTlJEG TRANSPORTA

Javni poziv za neposredno Raspon iznosa donacije Kupnja elektrlcnih i hibridnih vozila L1

sufinanciranje kupnje je od 7 500 do 70 000 L3 L6 L7 M 1 i N1 kategorija

elektricnih i hibridnih vozila ovisno 0 kategoriji namijenjena fizlcklm osobama

gradanima dodjelom vozila (gradanima)

donacija Iznos dodijeljenih

sredstava ne smije

prijeCi 40 opravdanih

troskovo

Raspon iznosa donacijeJavni poziv za neposredno Kupnja elektrlcnih i hibridnih vozila L1

je od 7 500 do 70 000 L3 L6 L7 M 1 i N1 kategorijasufinanciranje kupnje

ovisno 0 kategoriji namijenjena trqovockim drustvirnoelektricnih i hibridnih vozila

vozila Iznos dodijeljenih fizickirn osobama (obrtnicima)trqovockirn drustvirno i

sredstava ne smijefizickirn osobama

Akcijski plan energetske uCinkovitosti na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018140

i

(obrtnicima) dodjelom prijeCi 40 opravdanih

subvencija troskovo

Po korisniku se rnoze

odobriti maksimalno

700 000 kuna

subvencije

Javni poziv za neposredno Raspon iznosa Provo no sredstva Fonda mogu U~IVUjjjl

sufinanciranje ostalih mjera subvencije je od 40 000 jedinice lokalne j I G81UIIUIIIG

energetske ucinkovitosf u do 100 000 kuna samouprave trgovacka drustvo i fizicke

prometu ovisno 0 vrsti poduzete osobe (obrtnici) Predmet

mjere sufinanciranja su izgradnja punionica

za vozila na elektricnl pogon uvodenjePo zahtjevu

sustava javnih gradskih bicikalamaksimalan iznos

programska rjesen]o koja sadrZavajusubvencije moze iznositi

bazu podataka 0 cestama a 200 000 kuna

primjenom kojih se postize poveconje

stupnja energetske uclnkovltostl u

gradovima opremanje postojeCih iii

ugradnja semafora s vizualnim

indikatorom trajanja faze crvenog

svjetla kupnja elektricnih bicikala

kupnjc plovila no elektricni pogon s

ugradenim solarnim panelima kupnja

teretnih vozila no hibridni pogon te

pregradnja postojeCih vozila svih

kategorija no elektricni pogon i pogon

SPP-om

Javni poziv za neposredno 200 000 kuna Provo no sredstva Fonda imaju

sufinanciranje trqovccklh trqovocko drustvo i fizicke osobe

drustovo i fizickih osoba (obrtnici) za provodenje projekta

(obrtnika) za koristen]e edukacije 0 elementima eko voznje

sredstava FZOEU radi (treninga eko voznje] vozoco svih

provedbe projekata kategorjja vozila

edukacije vozcco 0

elementima eko voznie

Akcijski plan energetske uCinkovitosti no podruc]u Grado Kcstelo za razdoblje 2016 - 2018 141

POTICANJE OBRAZOVNIH ISTRAZIVACKIH I RAZVOINIH AKTlVNOSTI U PODRUCJU ENERGETSKE

UCINKOVITOSTI

200000 kuna Poziv je namijenjen jedinicama lokalne i

sufinanciranje provedbe

Javni poziv za neposredno

regionalne samouprave znanstvenim i

obrazovnih istrazivackih i strucnim institucijamaorganizacijama

razvojnih aktivnosti kojima je osnlvcc RH te ostalim javnim

ustanovama trqovccklrn drustvlmo te

fizickirn osobama (obrtnicima)

Financiraju se obrazovne lsfrczlvocke i

razvojne aktivnosti iz podrucjo

energetske uclnkovitosf i niskougljicnog

razvoja

80000 kuna Poziv je namijenjen jedinicama lokalne i

sufinanciranje izrade

Javni poziv za neposredno

regionalne samouprave a sufinancirat

programa i planova ce se izrada akcijskih planova u skladu

energetske ucinkovilosf so Zakonom 0 energetskoj ucinkovitosti

jedinica lokalne i podrucne izrada planova odrzlvop energetskog

(regionalne) samouprave razvoja u sklopu inicijative Sporazum

gradonacelnika te izrada programa

energetske ucinkovltosf u gradskom

prometu

PROGRAM OBNOVE VISESTAMBENIH ZGRADA

200000 kuna Pravo no sredstva Fonda mogu ostvariti

neposredno sufinanciranje

Javni naijecaj za

upravitelji zgrada kao korisnici sredstva

energetskih pregleda i u ime i za rocun suvlasnika

energetskog certificiranja vlsestornbene zgrade radi

postojeCih vlsestombenih sufinanciranja energetskih certifikata

zgrada

Javni poziv za neposredno Financiranje iznosi 100 Pravo no sredstva Fonda mogu ostvariti

sufinanciranje izrade opravdanih troskovo upravitelji zgrada kao korisnici sredstva

projektne dokumentacije za u ime i za rccun suvlasnika

projekte poveccnlo Maksimalan iznos

visestornbene zgrade radi financiranja

energetske uclnkovitostl lJ financiranja iznosi 35

izrade projektne dokumentociie 70

vlsestombenlm zgradama 000 kuna odnosno 200

projekte poveconjo energetske000 kuna aka je rijec 0

ucinkovitosti u visestombenirn povezanim

zgradamavisestombenim

zgradama koje cine

jednu arhitektonsku

cjelinu

Akcijski plan energetske ucinkovitosf no podrucju Grado Kostelo za razdoblje 2016 - 2018142

Javni notjeco] za 1 400 000 kuna Nctjeco] je namijenjen upraviteljima

sufinanciranje energetske zgrada koji u ime i za rocun suvlasnika

obnove vlsestornbenih vode projekt energetske obnove

zgrada

Javni poziv za neposredno 2 000 000 kuna Nctjeco] je namijenjen upraviteljima

sufinanciranje nabave i zgrada koji u ime i za rccun suvlasnika

ugradnje ureciaja za organiziraju ugradnju ureciaja za

mjerenje potrosn]e toplinske mjerenje potrosn]e energije u

energije u visestornbenim visestornbenim zgradama prikljucenima

zgradama no centralne toplinske sustave u skladu

sa Zakonom 0 triistu toplinske energije

PROGRAM OBNOVE OBITELJSKIH KUCA

Javni poziv za ovloslene Usta certifikatora bit ce javno dostupna

certifikatore za posove te ce graciani s iste odabirati ovlostene

energetskog certificiranja osobe za energetske preglede u sklopu

zgrada provedbe programa Javnog poziva za energetsku obnovu

poveccnjo energetske obiteljskih kuco

ucinkovitosf obiteljskih kuco

Maksimalan iznos Poziv je namijenjen gracianima radi

(gracianimagraciankama)

Javni poziv fizickirn osobama

sredstava iznosi od 84 sufinanciranja mjera energetske

za sufinanciranje energetske 000 do 168 000 s obnove postojeCih obiteljskih kuco

obnove postojeCih obiteljskih obzirom no podrucje

kuco no kojem se nalazi

korisnik sredstava

MEDUNARODNASURADNJA

Poziv je namijenjen jedinicama lokalne i

sufinanciranje

Javni poziv za neposredno 200 000 kuna

regionalne samouprave znanstvenim

meciunarodnih projekata organizacijama koje su korisnici

sufinanciranih sredstvima EU driavnog prorocuncororccuno JL[R)S

organizacijama civilnog drustvo

zadrugama trqovockirn drustvlmo

fiziCkim osobama (gracianima) te

znanstvenim organizacijama koje su

druge pravne osobe Sufinancira se

sudjelovanje u Programu Obzor2020 u

podrucju energetske uclnkovitostl

niskougljicnog razvoja

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grado Kcstelo za razdoblje 2016 - 2018143

i

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)

HBOR je razvojna i izvozna banka osnovana so svrhom kreditiranja obnove i razvitka hrvatskog

gospodarstva Za pruzon]e financijske potpore i poticanje ulaganja u projekte zostlte okoliso

energetske uclnkovitosf i koristen]o obnovljivih izvora energije uveden su posebni financijski

programi Kredite je rnocuce realizirati izravno iii putem poslovnih banaka koje suraduju s HBORshy

om

v programa PROGRAM KREDITIRANJA ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA Namjena programa bull adaptacija i rekonstrukcija gradevinskih objekata

bull Uf-II IU i uredaji

bull pruzatelji energetske usluge (trgovacka drustvo i obrti koji izvrsovoju uslugu pobolison]o energetske ucinkovitosf zgrada javnog sektora a koji su odabrani no javnom nadmetanju)

Korisnici programa

bull norucitef] energetske usluge (tijela drZavne uprave jedinice lokalne i podrucne (regionalne) samouprave i ustanove agencije skole i bolnice u njihovom vlosnlstvu]

bull sva drustvo i obrti koji ulazu u enerqetsku uclnkovltost

bull kredit - putem f-IUU lii~ bonoko- iii izravnim IJcVrsta sredstava

bull najveCi iznos kredita nije oqronlcen a OVISI 0 HBOR-ovim i pojedinacnog Iznos ukupnog budzeto

rnooucnostlmo financiranja konkretnom investicijskom programu ugovora kreditnoj sposobnosti korisnika kredita prihvatljivosti projekta

temeljem Potvrde 0 tehnlcko] i financijskoj izvedivosti projekta APN-a odnosno strucne komisije te vrijednosti i kvaliteti ponudenih instrumenata osiguranja

bull krediti se odobravaju u kunama uz valutnu klauzulu HBOR rnoze razmatrati kreditiranje do 50 predrccunske vrijednosti investicije bez PDV-a

bull kamata 4Uvjeti financiranja

bull pocek 1 godina

bull rok otplate do 14godina ukliucuiuci i pccek

3 Croatia banka dd Zagreb Ersteamp Steierrnorkische bank dd Rijeka Hrvatska postonsko banka dd Zagreb Hypo Alpe-Adrio-Bonk dd Zagreb

Istarska kreditna banka Umag dd Umag DlP banka Hrvatska dd Zadar Podravska banka dd Koprivnica Privredna banka Zagreb dod Zagreb

Raiffeisenbank Austria dod Zagreb Societe Generale - Splitska banka dod Split Slatinska banka dod Slatina Zagrebacka banka dd Zagreb

Akcijski plan energetske ucinkovitosf no podrucju Grado Kostelo za razdoblje 2016 - 2018 144

Naziv programa middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotPRaGRAMKREDiTiRANJAPRoJEKATAzAsTITE OKOLisA ENERGETSKE

Namjena programa

Korisnici programa

Iznos ukupnog budfeto i pojedinacnog ugovora

Uvjeti financiranja

i UCINKOVITOSTI I OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJEl ~lt= x__~__===-=-~== gt~

I osnivccko ulaganja zernljste i

li--f~~~ii~~~~~~-~~~~~~~~~s~ kred~_ J bull komunalna drustvo bull trgovacka drustvo obrtnici i ostale pravne osobe

bullbullbull

bull kredit - kreditiranje krajnjih korisnika putem poslovnih banaka 4 i izravno kreditiranje

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici odrZanoj 31 listopada 2013 godine usvojila Program

energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2014 - 2015 godine kojim je predvideno

da se u 2014 i 2015 godini obnovi oko 200 zgrada Jayne namjene cirne bi se potaknule

investicije procijenjene vrijednosti od oko 400 milijuna kuna Za provedbu Programa za razdoblje

2014 - 2015 godine zcduzeno je Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama [APNJ

Prema Programu Narucitelj energetske usluge (vlasnikkorisnik zgradezgrada - ministarstva

tijela drZavne uprave jedinice lokalne i regionalne samouprave pokrece proceduru prijave

zgradezgrada APN-u Time se daje suglasnost da APN provede javno nodmetanje za

pronalazak pruzatelja energetske usluge

4 Banko Kavanica ddbull Vorozdln BKS Bank dodo Rijeka Croatia banka dd Zagreb Erste amp Stelerrnorklscne bank dd Rijeka Hrvatska poSlanska

banka dd Zagreb Hypo-Alpe-Adria Bank ddbull Zagreb Imex banka dod Split Istarska Kredilna banka Umag dod Umag Kentbank dd Zagreb

Kreditna banka Zagreb dod Zagreb OTP banka Hrvatska dod Zadar Partner banka dod Zagreb Podravska banka dod Koprivnica Privredna

banka Zagreb dd Zagreb Raiffeisenbank Austria dd Zagreb Sberbank dd Zagreb Slatinska banka dod Slatina Societe Generole-Splilsko

bonko dd Split stedbanka dd Zagreb Zagrebacka banka dod Zagreb

Akcijski plan energetske uclnkovltosti na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018145

Pruzatelji energetske usluge su trgovacka drustvo koja se bave pruzanjem energetske usluge

putem ugovora 0 energetskom ucinku Pruzatelj energetske usluge uloze sredstva i preuzima

tehnicki gospodarski i trZisni rizik poslo provodi energetsku obnovu prati i dokazuje ustedu te

odrZava sustave u koje je ulozio sredstva

Izmedu norucltello i pruzatelja energetske usluge se potpisuje Ugovor 0 energetskom uclnku na

razdoblje od 14 godina kojim se pruzatelj obvezuje osigurati i dokazati ustedu energije

primjenom mjera za poboljson]e energetske ucinkovitosti na nocln da su ulaganja ugovorna

obveza pruzatelja Prema ugovoru ncrucitell je obvezan ploccf naknadu za energetsku uslugu

pruzatelju temeljem ostvarenih i verificiranih ustedo energije

Hrvatska banka za obnovu i razvitak odobrava kreditna sredstva pruzctelju energetske usluge

prema prethodno opisanoj kreditnoj Iiniji Program kreditiranja energetske obnove zgrada dok

Fond za zastitu okollsc i energetsku uclnkovllost sutlnonciro program obnove sa 40

Cjelokupan iznos investicije koju je poduzeo pruzote] energetske usluge umanjen za

bespovratna sredstva Fonda ncrucite] energetske usluge isplccu]e iz ostvarenih ustedo u

energiji

Fondovi Europske unije

Europski fondovi su zomlsllenl kao financijski instrumenti koji podupiru provedbu pojedine politike

Europske unije u zemljama clonlcorno Jedna od najznacajnijih je kohezijska politika koja se

provodi kroz strukturne fondove (Europski fond za regionalni razvoj i Europski socijalni fond) te

Kohezijski fond ali i kroz druge strukturne fondove Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj i

Europski fond za ribarstvo Prema Direktivi 201227 lEU 0 energetskoj uclnkovltosti drZave clonice i

regije bi trebalo poticati da u potpunosti iskoriste strukturne fondove i Kohezijski fond kako bi

potaknule ulaganja u mjere za poboliscn]e energetske ucinkovltostl

Prema Operativnom programa - Konkurentnost i kohezija (2014 - 2020) usvojenom u prosincu

2014 godine planirana je alokacija od 531 810805 eura za prioritetnu os Promicanje energetske

ucinkovitosti i obnovljivih izvora energije iz Europskog fonda za regionalni razvoj U tablici je dan

pregled iznosa financiranja specificnih qljeva i prlpodcjuco posrednlcko tijela

Prioritetna os 4 Promicanje energetske uclnkovltostl i obnovljivlh izvora energije

Ukupna alokacija za Prioritetnu os 4 531 810805 euro

Posrednlcko tijela

60000000 euro

Investicijski prioritet I Specificnl cHj 4b 1 4b Poveconje energetske Promicanje i ucinkovitosf i korlsten]c OlE energetske u proizvodnim industrijama

1

MINGO FZOEU

L 3

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018146

uclnkovltosf i Speclficnl cilj 4b2 korlsten]o Poveconje energetske obnovljivih izvora uclnkovitostl i korlstenjo OlE 40 000 000 euro energije u u privatnom usluznom poduzeclmo sektoru (turizam trgovina)

Specificnl cilj 4c 1

Iinvesticijski prioritet Smanjenje energetske 211 810 805 euro 4c potrosn]e u zgradama PodupiranjeJgvno) Q sec ktorac + j

energetske Speciflcnl cilj 4c2 uclnkovltostl i Smanjenje energetske pametnog I potrosnje u stambenim upravljanja zgradama 100 000 000 euro

MGIPU FZOEUenergijom i (u vlsestombenirn korlstenje OlE u zgradama i obiteljskim javnoj infrastrukturi uc m llk aa j

ukljucujuci jayne Specificnl cilj 4c3 zgrade i u Poveconje ucinkovitosf 80 000 000 euro stambenom sustava toplinarstva sektoru Speciticnl cilj 4c4

Poveconje ucinkovitostl 20 000 000 euro jayne rasviete

I Investicijski prioritet 4d Razvoj i provedba

Speclflcnl cjlj 4d 1pametnih sustava

Uvodenje pametnih rnrezo 20 000 000 euro MINGOdistribucije koji

na pilot podrucjimodjeluju pri niskim j

srednjim razinama

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uredenja je otvorilo dva Poziva na dostavu projektnih

prijedloga prema speclficnlrn ciljevima 4c 11 Pilot projekt- Priprema projektne dokumentacije

za energetsku obnovu zgrada i poticanje OlE u javnim ustanovama koje obavljaju djeatnost

odgoja i obrazovanja te 4c 12 Pilot projekt energetska obnova zgrada i poticanje OlE u javnim

ustanovama koje obavljaju djeatnost odgoja i obrazovanja Bespovratna sredstva dodjeljivat ce

se putem trajno otvorenih Poziva do 31 prosinca 2020 godine odnosno do lskoristenio

sredstava

U nastavku je dan toblicni prikaz osnovnih karakteristika svakog od navedenih Poziva

Naziv poziva Pilot projekt- Priprema projektne dokumentaclje za energetsku obnovu zgrada i poticanje OlE u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odoolc j obrazovanja Izrada projektne dokumentacije potrebne za energetsku obnovu zgrade (povodenje energetskih pregleda izrada energetskog certifikata tehnicko projektna dokumentacija ncljeccjnc dokumentacija i druga dokumentacija sukladno vozecim propisima)

bull Sredisn]o drZava - vlasnicikorisnici zgrada

Jedinice lokalne i oodrucne 18U11I1 IC) samoupravebull

Prihvatljive aktivnosti

Korisnici

Akcijski plan energetske ucinkovltosf na podrucju Grada kostelo za razdoblje 2016 - 2018 147

Indikativni iznos financijskih sredstava i intenziteta

bull Javne ustanove u vlcsnistvu sredisnie drzove iii vlosnlstvu lokalne i podrucne [regionalne) samouprave koje obavljaju djelatnost predskolskop odgoja osnovnoskolskoq i srednloskolskoq odgoja i obrazovanja te visokog obrazovanja (osnovne skole srednje skole ucenlckl domovi diec] vrtici jaslice i visokoskolske usto IV

bull bull

600 000 EUR (potpora u visini 85 a preostali dio sufinancira FZOEUj Najvisi iznos bespovratnih sredstava koji se rnoze dodijeliti ne rnoze prijecl 200 00000 kuna po pojedinoj prijavi

Pilot projekt Energetska obnova zgrada i poticanje OlE u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja

Energetska obnova javnih zgrada bull obnova ovojnice zgrade - krov ovojnica pod vanjska stolarija sustav

grijanja prostora bull sustav grijanja potrosne vode bull sustav hladenja bull sustav prozrocivcnlo bull unutarnja rasvjeta bull promicanje korlsten]o obnovljivih izvora energije ugradnjom sustava za

solorno grijanje toplana na biomasu itd ukoliko se proizvedena energija kao rezultat projekta koristi za vlastite potrebe

Prihvatljive bull centralno upravljanje instalacijama zgrade aktivnosti bull sustav daljinskog ocitonlo potrosnie energije i vode

Nabava opreme potrebne za energetsku obnovu zgrada

Tehnlcko pomoc i aktivnosti vidljivosti i komunikacije pruzcn]e usluga tehnicke pornoci korisniku bespovratnih sredstava u provedbi projekta te izrada energetskog certifikata nakon provedene energetske obnove pruzonie usluga nadzora radova pruzon]e usluga PRkomunikacijskih aktivnosti u svrhu poveconjo vidljivosti projekta aktivnosti upravljanja projektom (npr oprema te troskovi jedince za implementaciju projekta tehnlcke pornoci itd)

bull Sredisn]o drzovo - vlasnicikorisnici zgrada bull Jedinice lokalne i podrucne (regionalnej samouprave bull Javne ustanove u vlosnistvu sredlsnje drzove iii vlcsnistvu lokalne i

Korisnlcl podrucne [regionalne) sarnouprave koje obovlioju djelatnost predskolskoq odgoja osnovnoskolskoq i sredr[oskolskoo odgoja i obrazovanja te visokog obrazovanja (osnovne skole srednje skole ucenickl domovi djecjl vrticl jaslice i visokoskolske ustanove)

Indikativni iznos bull 7 000 000 EUR (potpora u visini 30 a preostali dio sufinancira FZOEUjfinancijskih bull Najvisi iznos bespovratnih sredstava koji se moze dodijeliti ne mozesredstava

prijeCi 5 000 00000 kuna po projektnom prijedloguintenziteta potpore

Akcijski plan energetske uclnkovitostl na podrucju Grada kostelo za razdoblje 2016 - 2018148

Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD)

Europska banka za obnovu i razvoj je najmlada medunarodna financijska institucija cija je misija

financirati prvenstveno projekte u privatnom sektoru koji ne mogu pronaCi izvor financiranja na

trZistu no samo one projekte koji potpomazu tranziciju prema trZisnoj ekonomiji i demokratskom

drustvu

EBRD u Hrvatskoj ima moqucnost izravnog kreditiranja iii kreditiranja putem poslovnih banaka U

pravilu izravno kreditira samo velike projekte (vrijednosti minimalno oko 3 milijuna eura) a sve

ostale projekte financira preko poslovnih banaka Za prinvccon]e velikih projekata EBRD

razmatra kreditnu sposobnost klijenta te isplativost projekta a potom kredit i financiranje

odreduje putem financijskog modela EBRD u sklopu kredita nudi i bespovratna sredstva krajnjim

korisnicima [odreden postotak od iznosa kredita) kojim se umanjuje glavnica kredita Krajnji

korisnik ce imati pravo na bespovratna sredstva ukoliko je zadovoljio odredene uvjete [npr

ostvario odredeno postotno smanjenje C02 smanjenje potrosnje energije)

U Hrvatskoj je trenutno kreditna Iinija namijenjena financiranju projekata energetske uclnkovitosf

i obnovljivih izvora energije Western Balkans Sustainable Energy Financing Facility I (WEBSEFF II)

Sredstva iz ovih kreditnih Iinija se distribuiraju putem sljedeCih poslovnih banaka koje samostalno

odreduju komercijalne uvjete

bull Privredna banka Zagreb (budzet 20 milijuna eura) bull Zcqrebcckc banka (budzet 20 milijuna eura) bull Erste amp Steiermarkische banka (budzet 10 milijuna eura)

Western Balkans Sustainable Energy Financing Facility II (WEBSEFF II) Namjena programa Naziv orocrcmo

bull energetska ucinkovitost (energetska obnova zgrada pobolison]e energetske ucinkovitosti] obnovljivi izvori energije I bull

Korisnici programa bull javni sektor

bull fJllYUlrll sektor

bull kreditVrsta sredstava

bull grant

bull tehnicko tJUI IUC

bull ukupan budzet za Hrvatsku iznosi 50 milijuna eura maksimalnog i pojedinacnog Iznos ukupnog budfeto

iznosa 25 milijuna eura po projektu za javni sektor te 2 milijuna eura ugovora za tJl UII II sektor Uvjeti financiranja bull uvjete financiranja odreduje banka sudionica pojedindcno za

~ korisnika kreditne Iinije

Akcijski plan energetske ucinkovltosf na podrucju Grada Kastela za razdoblje 2016 - 2018 149

Europska investicijska banka (EI8)

Europska investicijska banka je razvojna banka Europske unije cija je uloga doprinijeti integraciji i

orovnotezenom razvoju te gospodarskoj i socijalnoj koheziji zemalja clcnlco EU a slicne ciljeve

provodi i izvan teritorija EU EIB i u Hrvatskoj sudjeluje u financiranju projekata javnog i privatnog

sekloro i to direktnim finonciranjem iii preko poslovnih bonoko partnera

EIB direktno finonciro samo projekte ukupne vrijednosti vece od 25 milijuno eurc a sve manje

projekte financira putem poslovnih banako

Kreditna sredstvo te prlpodojuco bespovratna sredstva nomijenjena financiranju energetske uclnkovltosf i obnovljivih izvora energije plasira putem kreditnih linija preko Roiffeisen banke i Erste amp steiermarkische banke

Naziv programa I Raiffeisen banka Namjena programa

Uvjeti financiranja

rmCirkische banka Namjena programa

Korisnici programa

Naziv ro rama

I Uvjeti financiranja

Akcijski plan energetske ucinkovltosf no podrucju Grado Kcstelo za razdoblje 2016 - 2018150

Green for Growth Fond

Hrvatskoj su dostupna i sredstva iz Green for Growth (GGF) Fonda ko] je pokrenut kao javnoshyprivatno partnerstvo u prosincu 2009 od strane njernocke razvojne banke KfW i Europske investicijske banke (EIB) uz financijsku potporu Europske komisije njernockoq federalnog ministarstva za gospodarsku suradnju i razvoj (BMZ) i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) Za sada su dvije poslovne banke Privredna banka Zagreb (budzet 25 milijuna eura) i Zcqrebocko banka [budzet 20 milijuna eura) potpisale ugovore 0 financiranju s GGF-om

[Nazi~l~i~ii~li1amiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot~~e~Iilipound~~f ~~___~ ~ ~[ i Namjena programa i energetska uclnkovitosl jKri~~i~iPrgrama

obnovljivi izvori energije veliki korporativni klijenti

1

malo i srednje poduzetnlstvo bull kuccnstvo bull industrija

bull javni sektor

yr~tClsre~~tCl~Cl _~~r~~i_ __ ~_ ji Iznos ukupnog budfeto mali projekti do 500 000 eura za projekte ko]i ce rezultirati 15-tnim i pojedinacnog I smanjenjem emisije C02 iii ustede u energiji j

i ugovora __ 1 ~~~i~~~j~~j~~ ~i~ ~~ ~U~~~~Onk~g~~Ji cere=Oi Uvjeti finandrCllljClL uvjete financiranja odreduje poslovno~()~ka

ESCO tvrtke

Na hrvatskom trZistu djeluje nekoliko ESCO kompanija (Energy Service Company) koje pruzoju

cjelovitu uslugu rozvoj izvedbu i financiranje projekata na nocin da se povrat investicije

ostvaruje kroz ustede u troskovimo za energente i odrZavanje

U ESCO modelu se s vlasnicima projekta sklapa Ugovor 0 energetskom uclnku Prednost takvog ugovora za vlasnike je smanjenje operativnih troskovo bez inicijalnog ulaganja jer tijekom otplate investicije plccoju isti iznos kao prije provedbe projekta koji se sada sastoji od stvarnog (smanjenog) trosko za energiju te trosko za otplatu investicije Nakon otplate investicije ESCO tvrtka izlazi iz projekta i sve pogodnosti predaje vlasnicima Dodatna pogodnost ESCO modela je da se tijekom svih faza projekta suraduje samo s jednom tvrtkom po principu sve na jednom mjestu cirne se u velikoj mjeri smanjuju troskovi projekata energetske uclnkovitosf i rizik ulaganja u njih Tokoder ESCO projekt obuhvoco sve energetske sustave na odredenoj lokaciji sto ornooucovo optimalan izbor mjera s povoljnim odnosom investicija i ustedo

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grada Kcstelo za razdoblje 2016 - 2018151

Poslovne banke

Brojne poslovne banke su u svoje ponude uvrstile rozlicile kreditne Iinije i modele financiranja kao

temelj za strotesko opredjeljenje ka ponudi financijskih rjesenio za projekte energetske

uclnkovitosf i obnovljivih izvora energije u cilju poveconjo sudjelovanja na ovom rostucem trzistu

Neke od poslovnih banaka su vee spomenute kao partneri HBOR-a te kao partneri na velikim

europskim kreditnim Iinijama dok je ostatak banaka razvio vlastite modele financiranja

Pregledom svih modela financiranje od strane poslovnih banaka uocovo se sirok spektar

kreditnih Iinija s rczlicitlm kamatnim stopama uvjetima odobravanja samog kredita i rokovima

otplate prilagodenih svakoj pojedinoj namjeni financiranja

Akcijski plan energetske uclnkovitosf na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018 152

i

Zokliucok

Ovim akcijskim planom analizirana je trenutna polrosnio energije no podrucju grada Kostelo te

lzrocunct okvirni cilj uste de energetske ucinkovltosf sukladno trenutno vozecern zakonu

pravilnicima

Planirane aktivnosti provesti ce se dijelom vlastitim sredstvima a dijelom sufinanciranjem Fonda

za zostltu okoliso te drugim financijskim institucijama i instrumentima

Premo planu prosjecno godisnja ustedo energije no podrucju grada Kostelo za razdoblje 2016

- 2018 godine iznosi 320 MWh dok je kumulativni iznos za cijelo razmatrano razdoblje tj do 2018

godine 2 758 MWh

Planirane aktivnosti no podrucju energetske uclnkovitosf zahtjevaju prosjecnu godisnju razinu

investicija od 3 mil kn u razdoblju do 2018 godine cime ce ukupna kumulativna razina

sufinanciranja od strane Grado iznositi 9 mil kn dok ce ukupni kumulativni iznos svih investicija

iznositi 15 mil kn

Akcijski plan energetske ucinkovitostl no pcdrucju Grado Kostelo za razdoblje 2016 - 2018 153

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Popis tablico

Tablica Osnovna prostorna obiliezio grada Kcstelo 8

Tablica Kretanje broja stanovnika po naseljima od 1991 do 2011 9

Tablica Prosjecnl broj clonovo kuccnstvo 9

Tablica Zaposlenost po djelatnostima 2013 godine 10

Tablica Dolasci i nocenjo turista u gradu Kostelo 11

Tablica Potrosn]o energenata u sektoru industrije 13

Tablica Potrosnio energenata u sektoru prometa 14

Tablica Registrirana motorna cestovna vozila 14

Tablica Potrosnlo goriva voznog parka grada Kostelo 15

Tablica Potrosnjo energenata u podsektoru kuccnstvo 16

Tablica Potrosnlo energenata u sektoru usluga 19

Tablica Bilanca energije grada Kostelo 21

Tablica Pregled mjera za objekte i vozila kojisu u vlcsnistvu Grada 34

Tablica Pregled ocekivonlh ustedo za objekte i vozila koji su u vlosnlstvu Grada 34

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grada Kcstelo za razdoblje 2016 - 2018154

Popis slika

Slika 1Struktura potrosnie energije po sektorima 4

Slika 2 Grad Kcstelo na karti 7

Slika 3 Prometna povezanost grada kostelo 8

Slika 4 Privatna kuconstvo prema broju clonovo 9

Slika 5 Struktura potrosnje energije po sektorima 12

Slika 6 Struktura potrosn]e energenata u sektoru industrije 13

Slika 7 Struktura potrosn]e energenata u sektoru cestovnog prometa 14

Slika 8 Struktura registriranih motornih vozila 15

Slika 9 Struktura potrosn]e energenata u podsektoru kuconstvo 16

Slika 10 Struktura potrosnje energenata u kuconstvu prema namjeni 17

Slika 11 Slrukturo potrosnje energenata za grijanje prostora 17

Slika 12 Struktura potrosn]e energenata za pripremu tople vode 18

Slika 13Struktura polrosn]e energenata za kuhanje 18

Slika 14Struktura potrosnje energenata u podsektoru usluga 19

Slika 15 Struktura potrosnie energenata po djelatnostima 20

Slika 16 Struktura potrosn]e energije u gradu Kcstelo 21

Slika 17 Kumulativni iznos planiranih investicija od strane Grada Kostelo za energetsku

ucinkovitost 35

Akcijski plan energetske ucinkovltosf na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018

godine stupa na snagu prvog dana od dana objave u Sluzbenorn glasniku Grada Kcstelo

KLASA

URBROJ

Predsjednik Gradskog viiecc

Denis lvonovic dip ing

Dostaviti 1Upravniodjel za prostorno uredenje

gradnju i zostituokoliso

2 Sluzbeni glasnik Grada Kostelo

3 Uspis predmeta

Akcijski plan energetske uCinkovitosti na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018155

Page 2: REPUBLIKA HRV ATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ZUPANIJA …kastela.hr/wp-content/uploads/2015/12/t2-bbbb.pdf · Marko Matosovic, Energetski institut Hrvoje Pozar, Dostaviti: 1.Prcdsjednik

OBRAZLOZENJE

PRAVNIOSNOV

Temeljem clanka 11 Zakona 0 energetskoj ucinkovitosti (Narodne novine broj 12714) veliki gradovi imaju obvezu donijeti Akcijski plan energetske ucinkovitosti To je planski dokument koji se donosi za trogodisnje razdoblje u skladu s Nacionalnim akcijskim planom a kojim se utvrduje provedba politike za poboljsanje energetske ueinkovitosti u jedinici podrucne (regionalne) samouprave odnosno na podrucju velikog grada

RAZLOZI ZA DONOSENJE

Akcijskim planom energetske ueinkovitosti daju se strateski ciljevi za racionalizaciju potrosnje i troskova za energiju i emisiju u okolis - prema 3 Nacionalnom akcijskom planu energetske ucinkovitosti Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2016 i Zakonu 0 energetskoj ucinkovitosti (Narodne novine broj 12714)

Akcijski plan energetske ucinkovitosti na podrucju Grada Kastela za razdoblje 2016 - 2018 godine sadrzi prikaz i ocjenu stanja te potrebe u neposrednoj potrosnji energije dugorocne ciljeve ukljucujuci okvirni cilj usteda energije mjere i pokazatelje za poboljsanje energetske ueinkovitosti nositelje aktivnosti i rokove provedbe izracun planiranih usteda energije u skladu s Pravilnikom 0

sustavu za pracenje mjerenje i verifikaciju usteda energije (Narodne novine broj 7115) nacin pracenja izvrsenja plana i izvjestavanja i nacin financiranja ulaganja u primjenu mjera poboljsanja energetske ucinkovitosti U predmetnom dokumentu navodi se popis aktivnosti koje su korelirane sa smjernicama Zakona 0

energetskoj ucinkovitosti 3 Nacionalnom akcijskim planom energetske ucinkovitosti i ostalim zakonskim podlogama i obvezama kao i financijskim okvirima Svaka aktivnost ima svoj broj i mjesto s definiranim potencijalom ustede dinamikom implementacije odgovornim strukturama za provedbu financijskim okvirom i izvorima (su)financiranja te ostalim opisnim kriterijima za rangiranje prema matrici prioriteta (neke mjere su u obvezi JLSgrada neke mjere su uobicaiena praksa veliku vecinu mjera moguce je financirati putem Fonda za zastitu okolisa i energetsku uCinkovitostAPN-a EU fondova i sl)

Temeljem Odluke 0 odabiru korisnika sredstava Fonda za zastitu okolisa i energetsku ucinkovitost 0 neposrednom sufinanciranju izrade planskih dokumenata energetske ucinkovitosti davanjem sredstava pomoci Klasa 310-3415-138 Urbroj 563-04-2222-15-3 od 23 ozujka 2015 Fond sufinancira izradu predmetnog Akcijskog plana zajedno sa Godisnjim planom energetske ucinkovitosti u visini 40 troskova Takoder je izraden Prijedlog Godisnjeg plana energetske ucinkovitosti Grada Kastela za 2016 godinu koji je dobio suglasnost Nacionalnog koordinacijskog tijela za energetsku ucinkovitost a koji donosi izvrsno tijelo grada sukladno gore navedenom Zakonu 0 energetskoj ucinkovitosti i Pravilniku 0 sustavu za pracenje mjerenje i verifikaciju usteda energije

Slijedom navedenog predmetni Prijedlog Akcijskog plana energetske ucinkovitosti na podrucju Grada Kastela za razdoblje 2016 - 2018 godine upucuje se na razmatranje i donosenje

Akcijski plan energetske ucinkovitosf no podrucju Grado Kostelo za rozdoblje 2016 - 2018 godine

Prosinac 2015

Norucltell Grad Kostelo Brace Radic 1 21212 Kastel Sucurcc

Oznaka projekta Oznaka ugovora

Autori

I

15116200083 UG-15-00089 UG-15-002161

Energetski institut Hrvoje Pozcr Savska cesta 163 10 001 Zagreb

Marko Matosovic Vlatka Robina Marko Biscan Robert Fabek Ivana Grgurev

No temelju clonko 11 stavak 4 Zakona 0 energetskoj uCinkovitosti (Narodne novine br12714)

i clcnko 43 statuto Grado Kastela (Sluibeni glasnik Grado Kcstelo broj 909 811 613 813shy

ispravak i 1014) Gradsko vijeee Grado Kostelo no _ sjednici odrzono]

dana_ 2015 godine donosi

AKCIJSKI PLAN ENERGETSKE UCINKOVITOSTI

NA PODRUCJU GRADA KASTELA ZA RAZDOBLlE 2016 - 2018 GODINE

Sddrzoj

Popis kratica 1

Saietak 4

Uvod 6

Grad Kostelo i temeljne postavke 7

Analiza stanja i potreba u neposrednoj potrosnii energije 12

Potrosnjo energije u sektoru industrije 12

Potrosnjo energije u sektoru prometa 13

Potrosn]o energije u sektoru epee potrosn]e 15

Bilanca potrosn]e energije grada Kastela 21

Prijedlog mjera energetske ucinkovltostl po podsektorima 23

Sektor industrije 23

Sektor prometa 26

Sektor epee potrosnje 30

Sumarni prikaz predloienih mjera 3~

Nacin procenlo izvrsenjc plana i izviestovon]o 36

Izvori financiranja i financijski mehanizmi za provedbu mjera 37

Fond za zostitu okoliso i energetsku ucinkovltost (FZOEU) 37

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) 44

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama 45

Fondovi Europske unije 46

Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) 49

Europska investicijska banka (EIB) 50

Green for Growth Fond 51

ESCO tvrtke 51

Poslovne banke 52

Zakljucak 53

Popis tablica 54

Popis slika 55

Popis krotico

APN

BAU

BDP

BMZ

BU

CEI

CTS

CVH

DIRH

DZM

DZS

EBRD

EED

EES

EIB

EIHP

EK

EMEEES

EnU

EPBD

EPBD II

ESCO

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama

eng business-os-usual

bruto drusiveni proizvod

njernocko federalno ministorstva za gospodorsku suradnju i razvoj

odozdo-prema-gore (eng bottom-up)

Centor za prccen]e poslovanja energetskog sektora i investicija

centralizirani toplinski sustavi

centor za vozila Hrvatske

DrZavni inspektorat Republike Hrvatske

DrZavni zavod za mjeriteljstvo

DrZavni zavod za statistiku

Europska banka za obnovu i razvoj

Direktiva 201227 lEU Europskog Porlamenta i Vijeca od 25102012 0 energetskoj

uclnkovitosf

Elektroenergetski sustav

Europska investicijska banka

Energetski institut Hrvoje Pozcr

Europska komisija

projekt Evaluation and Monitoring for the EU Directive on Energy End-Use

Efficiency and Energy Services

energetska uclnkovltost

Direktiva 200291EC 0 energetskim svojstvima zgrada (eng Energy Perform ace

of Buildings Directive)

Direktiva 201031 IEC 0 energetskim svojstvima zgrada (eng Energy Performace

of Buildings Directive - RECAST)

pruzcteli energetskih usluga (engl Energy Service Company)

Akcijski plan energetske uCinkovitosti na podrucju Grada kosteto za razdoblje 2016 - 2018 11

ESD Direktiva 200632EC 0 energetskoj uclnkovitosti i energetskim uslugama (eng

ETS

EU

Fina

FZOEU

GGF

HBOR

HERA

HGK

HOK

HROTE

INA

IPMVP

JLP(R)S

MIEE

MINGO

MINT

MGIPU

MPPI

MSP

MZOIP

NAPEnU

NKD

OlE

RH

SMIV

Energy Service Directive)

Europska shema trgovanja emisijskim dozvolama

Europska unija

Financijska agencija

Fond za zostltu okoliso i energetsku ucinkovitost

Green for Growth Fond

Hrvatska banka za obnovu i razvitak

Hrvatska energetska regulatorna agencija

Hrvatska gospodarska komora

Hrvatska obrtnicko komora

Hrvatski operator triista energije

Industrija nafte

Medunarodni Protokol za mjerenje i verifikaciju ucinko (eng International

Performance Measurement and Verification Protocol

Jedinica lokalne i podrucne (regionalne) samouprave

Mreza industrijske energetske efikasnosti

Ministarstvo gospodarstva

Ministarstvo turizma

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uredenja

Ministarstvo pomorstva prometa i infrastrukture

Mala i srednja poduzeco

Ministarstvo zostlte okollso i prirode

Nacionalni akcijski plan energetske ucinkovltostl

Nacionalna klasifikacija djelatnosti

Obnovljivi izvori energije

Republika Hrvatska

Sustav za prccenie mjerenje i verifikaciju ustedo energije

Akcijski plan energetske ucinkovltosti na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 201812

SPP stlccenl prirodni plin (eng eNG)

UNP ukapljeni naftni plin (eng LPG)

WEBSEFF II Western Balkans Sustainable Energy Financing Facility II

Akcijski plan energetske ucinkovitostl no podrucju Grado Kostelo za razdoblje 2016 - 2018 13

Sozetok

Izrada Akcijskog plana energetske ucinkovitosf na podrucju grada Kostelo obveza je prema

Zakonu 0 energetskoj ucinkovitosf (NN 12714) a sadrZi prikaz i ocjenu stanja te potrebe u

neposrednoj potrosnj energije ciljeve mjere za poboljicnje energetske uclnkovitosfl izvore

sredstava za financiranje ulaganja u provedbu mjera poboliscnio energetske ucinkovitosf te

druge potrebne podatke

Akcijskim planom daju se stroteskl ciljevi za racionalizaciju potrosn]e i troskovo za energiju

emisiju u okolis - premo 3 Nacionalnom akcijskom planu energetske ucinkovitosti i Zakonu 0

energetskoj uclnkovitosf te prijedlozi mjera za navedene sektore uz naglasak da je moquce

napraviti podjelu no mjere za koje je odgovoran grad i mjere za koje odgovornost lezi no

nacionalnoj razini

Metodologija za izrocun ustedo energije u neposrednoj potrcsn]i koje nastaju kao rezultat

provedenih aktivnosti definirana je u Pravilniku 0 sustavu za procenje mjerenje i verifikaciju

ustedo energije (NN 712015) Navedeni izrccuni dodatno su provjereni i verificirani usporedivim

rezultatima dostupnim iz drugih projekata i studija

Analiza postojeCih i predvidanje buducih potreba za energijom je poloziste za provedbu ostalih

energetskih analiza Ovom segmentu je neophodno obratiti posebnu pazl1ju u procesu izrade

energetskog plana Metodoloski koncept za identifikaciju energetskih potreba ternej]l se no

bottom-up pristupu premo kojem se karakteristike potrosn]e energije kod samih potroscco

oblici energije i koristene tehnologije analiziraju za svaki sektor potrosn]e posebno End-use

potrosnjc se dijeli no dvije kategorije toplinsku potrosnju za grijanje kuhanje pripremu tople

vode i hladenje te netoplinsku potrosnju za rad kuconsklh uredaja i slicno

1

II Industrijo (bez [TS)

mKuconstvo

Usluzni seklor

Promel

SLiKA 1 STRUKTURA POTROSNJE ENERGIJE PO SEKTORIMA

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grada kcstelo za razdoblje 2016 - 20181 4

Uvod

Akcijski plan energetske ucinkovitosf grada predstavlja stroteski dokument koji je ujedno i

obveza prema Zakonu 0 energetskoj uclnkovitosf (NN 12714) Akcijski plan se donosi za period

od 3 godine i s njime se utvrduje troqodisnlo provedbena politika za pobolison]e energetske

ucinkovitosf na podrucju grada uskladena s Nacionalnim programom i Nacionalnim akcijskim

planom U srpnju 2014 usvojen je 3 Noclonolnl akcijski plan energetske ucinkovltosf za razdoblje

2014 - 2016 u skladu s kojim je izraden i ovaj plan

Akcijski plan grada sadrZi prikaz i ocjenu stanja te potrebe u neposrednoj potrcsn]i energije

ciljeve mjere za poboliscn]e energetske ucinkovitosti izvore sredstava za financiranje ulaganja u

primjenu mjera poboljsonjo energetske ucinkovitostl te druge potrebne podatke Akcijski plan

predloze izvrsno tijelo a donosi pre dstovnicko tijelo grada

Akcijski plan energetske ucinkovltosf u neposrednoj potrosnji energije prikazuje jasne smjernice

vezane za tehno-ekonomske i ekoloske parametre s terminskim planom a ukliucuje

bull prikaz i ocjenu stanja te potrebe u neposrednoj potrosn] energije

bull duqorocne ciljeve ustede energije

bull mjere i pokazatelje za pobollscn]e energetske uclnkovltosti

bull nositelje aktivnosti i rokove provedbe

bull izrocun planiranih ustedo energije u skladu s Pravilnikom 0 sustavu za procenie mjerenje

i verifikaciju ustedo (NN 712015)

bull nccln prccenio izvrsen]o aktivnosti predvidenih akcijskim planom

bull izvore sredstava za financiranje ulaganja u primjenu mjera pobotlsonlo energetske

uclnkovitosfi

bull druge potrebne podatke npr prognozu energetskih potreba vremenski plan i dinamiku

provedbe identificiranih mjera itd

Akcijskim planom daju se stroteskl ciljevi za racionalizaciju potrosnje i troskovo za enerquu I

emisiju u okolis - prema 3 Nacionalnom akcijskom planu energetske ucinkovltostl i Zakonu 0

energetskoj ucinkovltosf te prijedlozi mjera za navedene sektore uz naglasak da je moquce

napraviti podjelu na mjere za koje je odgovoran grad i mjere za koje odgovornost lezi na

nacionalnoj razini

Rezultat je jasan popis aktivnosti koje su korelirane sa smjernicama Zakona 0 energetskoj

ucinkovitostl 3 Nacionalnim akcijskim planom energetske ucinkovitosf Republike Hrvatske za

razdoblje 2014 - 2016 i ostalim zakonskim podlogama i obvezama kao i financijskim okvirima

(Plan i program financiranja Fonda za zostltu okoliso i energetsku uclnkovltost (dalje u tekstu

Fond) Obzor 2020 domaCih i stranih institucija i sl) Svaka aktivnost ima svoj broj i mjesto s

definiranim potencijalom ustede dinamikom implementacije odgovornim strukturama za

provedbu financijskim okvirom i izvorima (su)financiranja te ostalim opisnim kriterijima za

rangiranje prema matrici prioriteta (neke mjere su ionako u obvezi JLSgrada neke mjere su

uobicojenc praksa veliku veCinu mjera rnoquce je financirati putem FondaAPN-a EU fondova i

sl)

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grada kostelo za razdoblje 2016 - 20181 6

Premo planu prosjecno godisnja ustedo energije no podrucju grada Koslelo za razdoblje 2016

- 2018 godine iznosi 320 MWh dok je kumulativni iznos za cijelo razmatrano razdoblje tj do 2018

godine 2 758 MWh

Planirane aktivnosti no podrucju energetske uclnkovltostl zahtijevaju prosjecnu godisnju razinu

investicija od 3 mil kn u razdoblju do 2018 godine cime ce ukupna kumulativna razina

sufinanciranja od strane Grado iznositi 9 mil kn dok ce ukupni kumulativni iznos svih investicija

iznositi 15 mil kn

Akcijski plan energetske uclnkovitosti no podrucju Grado Kostelo za razdoblje 2016 - 2018 15

Grad Kostelo i temeljne postavke

Grad Kastela smjesten je u srednjoj Dalmaciji u Splitsko dalmatinskoj zupaniji a zauzima 569 km2

povrsine Kostelo na zapadu granice s desetak kilometara udaljenim gradom Trogirom dok su

gradu s istocne strane smlesteni Solin i Split Zauzimaju sredisn]i dio bazena Kostelonskoq zaljeva

dok se prema sjeveru sire obroncima pianine Kozjak Reljef Kostelcnskoq zaljeva karakteriziraju

ravni i blago nagnuti dijelovi u priobalnom podrucju te strmi i jako strmi dijelovi koji se protezu

prema sjevernim rubovima grada Ovim dijelom dominiraju vapnenac i f1is koji ne prelazi visinu

od 400 m nadmorske visine te su njegove blage padine prekrivene obradivim plodnim tlima

Takoder Kostelo su bogata podzemnim i nadzemnim vodotokovima buducl da izvori vode

izbijaju na Iiniji dodira vapnenca i flisa Prostor grada Kostelo zbog geografskog polozo]o i siroke

otvorenosti prema moru pripada mediteranskoj klimi jadranskog tipa cija su obiljezja suha i vruco

Ijeta te blage i vlozne zime s velikim brojem sunconih sati i izrozenom vjetrovitosti

SUKA 2 GRAD KASTElA NA KART

Grad Kostelo prometno je dobro povezan s ostalim gradovima u Splitsko-dalmatinskoj zuponijl

a i glavnim gradom Republike Hrvatske Zagrebom te ostatkom zemlje Cesta dr Franje

Tudmana glavna je kcstelonsko prometnica a rostereceno je jadranskom magistralom

Autocestom Split - Zagreb Kcstelo su povezana s ostalim dijelovima RH Veliku voznost kako za

prometnu povezanost tako i za kostelcnsko gospodarstvo ima zeljeznica koja grad povezuje sa

Splitom i Zagrebom U Kastelima je smjestena i medunarodna zrccno luka Split treco po vellcinl i

prometnom znocenlu u Hrvatskoj (poslije Zagreba i Dubrovnika) U 2013 godini ukupno je kroz

ovu zrccnu luku proslo 1 581 734 putnika

Akcijski plan energetske uCinkovitosti na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018 I7

SlIKA 3 PROMETNA POVEZANOST GRADA KASTElA

Grad Kcstelo razvio se oko sedam manjih naselja - Kastel Sucurcc Kastel Gomilica Kastel

Kambelovac Kastel tuksic Kastel Stari Kastel Novi i Kastel Stafilic - koja se uz Koslelonskl zaljev

protezu u duljini od 17 km Znoccjko grada Kastela je u tome sto ne postoji centralno naselje

kojem gravitiraju manja nego grad cini sedam ravnomjerno razvijenih naselja uz Kastelanski

zaljev Upravni centar nalazi se u Kastel Sucurcu

TABLICA 1 OSNOVNA PROSTORNA OBIUEZJA GRADA KASTElA

~ middot middot middot_middot middot _middot_ middot middot middot middot middot middotdmiddot middot middot middot middotmiddot middot middot middot~ middot_middot middot middot_middot_ middot middot middot middot _middot middot _G~a K middot ia middot middot middot_middot~T J it

ry

- ~- I1leCy~~il1(]Jsect9~rD2 f~rCL~ta nQyljltltl(~QJJ~ 9Jj 9jZ~t9Q2XIJL~gl LglJ~Ccenta 1as~Jj~I1pound~L~ L AQ JL~12J

Premo popisu slonovnlstvc iz 2011 godine u gradu je zivjelo 38667 stanovnika cime je drugi po

vellclni grad u zupaniji iza grada Splita Takoder Koslelo pripadaju u gusto naseljene jedinice

lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj U posljednjih 20 godina broj stanovnika u kostellmo

raste te je u 2011 godini stonovnlstvo grada cinilo 85 ukupnog broja stanovnika u Splitskoshy

dalmatinskoj zupaniji Slcnovnistvo je pretezno ravnomjerno nastanjeno u svih sedam naselja

grados time do je najveCi broj stanovnika u Kastel Sucurcu a najmanji u Kastel Stafilicu NajveCi

udio stonovnistvo je u dobi izmedu 15 i 65 godine 686 dok je 181stonovnlstvo u dobi do 14

godina a 133u dobi iznad 65 godina

Akcijski plan energetske uclnkovltostl no podrucju Grado Kostelo za razdoblje 2016 - 2018 18

TABlICA 2 KRETANJE BROJA STANOVNIKA PO NASELJIMA OD 1991 DO 2011

5825 6236ac

_JSQ_~t~I_~lt1J~lic~a _ ~_sect78 ~4QL Kastel Kambelovac 4 054 4 505

JS~t~ltlltsi ~ j ___A 1 ibull__ _A_~~Q_ __~ sectA~ Kastel Stari 5 345 6 448~=-) KastelNovi 4 050 5 309

Kastel Stafilic 2 01 4 2 650

29 159 34103

Prema podacima Driavnog zavoda za statistiku u 2011 godini u Kostellrno je 38 411 stanovnika

zivjelo u ukupno 12 530 kuconstovo iz eega proizlazi da je prosjecon broj osoba po kuccnstvu

307 Iz tablice je vidljivo da je taj broj nesto veci od prosjeka Splitsko-dalmatinske zupanije i

Republike Hrvatske

TABLICA 3 PROSJECNI BROJ ClANOVA KUCANSTVA

Broj kuconstovc

2011

Grad Kastela

~pI~~~lt~I~~il_s~_~~_Jp~lliJCl_-J

RepJ~li~Cl~ry~S~~

Broj osoba

J 12530

154528

38

Prosjecnl broj

clanova kuccnstvo

07

92

280

Prema broju clonovo kuconstvo najmnogobrojnija su kuconstvo s 2 clone a zatim slijede

cetveroclcno i troclcno kuccnstvo Podjednako su zastupljena kuconstvo s jednim clonorn te

vise od 5 Clanova Raspodjela je prikazana na slid

3500

2 3 4 S i vise

Broj clonovo kuconstvo

SliKA 4 PRIVATNA KUCANSTVA PREMA BROJU ClANOVA

3000 o gt 25002 v 2000c 0 1500~U

) 1000-~

0 500(t)

0

Akcijski plan energetske uCinkovitosti na podruc]u Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 20189

Premo podacima DZS-a u 2013 godini u gradu Kcstelo u pravnim je osobama bilo zaposleno 5

093 osobo tj 192 radno sposobnog stonovnistvo Od ukupnog broja zaposlenih najveCi broj

osoba bio je zaposlen u prerodivocko] industriji zatim trgovini obrazovanju te prijevozu i

sklodistenju Broj zaposlenih osoba u pojedinoj grani te udio zaposlenih od ukupnog broja

zaposlenog stonovnistvo u gradu Kastela prikazan je u tablici

TABLICA 4 ZAPOSlENOST PO DJELATNOSTIMA 2013 GODINE

Broj LldioNaziv podruc]o djelatnosti (NKD) zaposlenih zoposlenlh ()

Poljoprivreda sumorstvo i ribarstvo 142 28

Rudarstvo i vadenje --~

PreradivaCka industrija ~A~~~~~~Ogt~~

1 163 228

Opskrba elektricnorn energijom plinom parom i klimatizacija -

Opskrba vodom uklanjanje otpadnih voda gospodarenje 51 10 te lIt UIIIU~I ccile okoliso

Gradevinarstvo 376 74

Trgovina no veliko i malo popravak motornih vozila i motocikla 227

Prijevoz i sklcdisten]e

1 158 559 110

_Mraquo~~ --~~

Djelatnosti pruzonio srnlesto]o te pripreme i usluzivonjo hrane 67 13

acije i komunikacije 16 03

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 39 08

Poslovanje nekretninama 19 04

Strucne znanstvene i tehnicke djelatnosti 116 23

Administrativne i pornocne usluzne djelatnosti 1574 ~~--bullbullbull bullbullbull bullbull bullbullbullbull yen bullbullbullbullbull bullbull --_=~Y--bullbull_------=

Javna uprava i obrana obvezno socijalno osiguranje 223 44

Obrazovanje 648 127

Djelatnosti zdravstvene zostite i socijalne skrbi

182 36

Umjetnost zabava i rekreacija 176 35

Ostale usluzne djelatnosti 84 09 I n93lIKlIPNO 100

No podrucju grada Kcstelo u 2013 godini premo podacima Fine bilo je registrirano 608 aktivnih

poslovnlh subjekoto a nojveci broj zaposlenih imali su Cemex Hrvatska dd Zrocno luka Split

Ribola doo Adria cellk doo te Krolo dom doo Od 722 aktivna obrta no podrucju grado

17 zauzimaju trgovina no malo i veliko 15 usluge prijevoza 14 djelatnosti u ugostiteljstvu i

turizmu 12 gradevinski obrtnicki i komunalni radovi 11 proizvodnja i prerada 7

intelektualne usluge 7 frizerski saloni i saloni za uliepsovonie 5 usluzne djelatnosti 4 morski

ribolov 4 odrZavanje i popravak motornih vozila te 4sitni obrti

Akcijski plan energetske ucinkovitosf no podrucju Grado Kcstelo za razdoblje 2016 - 2018110

TABLICA 5 DOLASCII NOCENJA TURISTA U GRADU KASTELA

sto se tice turizma uqostiteljsko-turisticki sadriaji postoje i planiraju se unutar rniesovitih namjena

naselja te unutar zona iskljucivo uqostitefjsko-turisticke namjene Nojvecl broj dolazaka biljeze

hoteli no privatni smlestc] zaostaje s malom razlikom Dolasci i nocenio u gradu Kostelo za 2013

i 2014 godinu te dio 2015 godine prikazani su u tablicama u nastavku

1 od siiecnjo do srpnja 2015 godine

Akcijski plan energetske ucinkovlrosti no podrucju Grado Kastela za razdoblje 2016 - 2018111

Analiza stanja i potrebo u neposrednoj ootrosn]i energije

Analiza postojecih i predvidanje buduCih potreba za energijom je polcziste za provedbu ostalih

energetskih analiza Ovom segmentu vozno je obratiti posebnu poznju u procesu izrade

energetskog plana Metodoloski koncept za identifikaciju energetskih potreba temelji se na

bottom-up pristupu prema kojem se karakteristike potrosnje energije kod samih potrosoco

oblici energije i korlstene tehnologije analiziraju za svaki sektor potrosn]e posebno End-use

potrosnlo dijeli se na dvije kategorije toplinsku potrosnju za grijanje kuhanje i pripremu tople

vode te netoplinsku potrosnju zc rod kuconskih uredaja hloden]e i sllcno

Kako bi se provela prethodno opisana analiza neophodno je prikupiti i analizirati niz podataka i

clnjenico kao npr indikatore gospodarskog rozvojc rospolozive stotlstlcke podatke na

nacionalnoj i lokalnoj razini kao i podatke 0 potrosnjl energije pojedinih kategorija potroscco koji

se prikupljaju od strone poslovnih subjekata eija je djelatnost distribucija i opskrba energijom

1

IncJuslrija (bez ETS)

Kuconstvo

Usiuznl sektor

Irornel

SUKA 5 STRUKTURA POTROSNJE ENERGIJE PO SEKTORIMA

Potrosnja energije u sektoru industrije

strukturu potrosn]e energenata u sektoru industrije (dio koj nije obuhvocen ETS-om) prikazuje

slika 6 Kao sto je vidljivo najzastupljeniji energent je elektricno energija eija polrosnio od oko

00103 PJ cini oko 66 ukupne potrosn]e energije u sektoru industrije grada Kostelo Zatim slijedi

dizelsko gorivo s udjelom od otprilike 19 te lozivo ulje s udjelom od oko 11 Manja je

zastupljenost ogrjevnog drva te ukapljenog noftnog plino koji u ukupnoj potrosn] sudjeluju s oko

3 odnosno 1

Akcijski plan energetske ucinkovitosti na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018112

1

Elekfricno energija

e Ogrjevno drvo

Dizelsko gariva

lozlvo uUe

UNP

SliKA 6 STRUKTURA POTROSNJE ENERGENATA U SEKTORU INDUSTRIJE

Potrosnjo energenata u sektoru industrije 2013 godine u apsolutnom je iznosu prikazana u tablici

7 Ukupna potrosn]o energenata u industriji grada Kostelo (izuzev dijela obuhvocenoq ETS-om)

iznosi 00156 PJ

TABLICA 6 POTROSNJA ENERGENATA U SEKTORU INDUSTRIJE

llNP

~~lJPI1l)

PJ

Potrosnjc energije u sektoru prometa

U sektoru prometa grada Kostelo zobiliezeno je potrosnjo dva energenta rijec je 0 fosilnim

gorivima - dizelskom gorivu i motornom benzinu Kao sto je vidljivo so slike 7 motorni benzin

zastupljen je u znocojno vecern postotku (65) u odnosu no dizelsko gorivo (35)

Akcijski plan energetske uclnkovltosti no podruc]u Grado Kcstelo za razdoblje 2016 - 2018113

II Motomi benzin

E Dizelskogorivo

SliKA 7 STRUKTURA POTROSNJE ENERGENATA U SEKTORU CESTOVNOG PROMETA

Potrosnjo energenata u cestovnom prometu grada Kostelo u 2013 godini u apsolutnom iznosu u

PJ prikazana je u tablici 8

TABlICA 7 POTROSNJA ENERGENATA U SEKTORU PROMETA

J

03842

02074

05916

Ukupnu potrosnju energenata u iznosu od 05916 PJ ostvarilo je 16 069 registriranih cestovnih

vozila u gradu Kastela 2014 godine Broj vozila u gradu Kcstelo cini 083 ukupnog broja

registriranih vozila u RH te 792ukupnog broja registriranih vozila u Splitsko-dalmatinskoj zupaniji

TABlICA 8 REGISTRIRANA MOTORNA CESTOVNA VOZllA

Mopedii motocikli

Osobna vozila

Autobusi Teretna vozila

13438 967

160 OB 617 14B7

lIkup

m008

1 937443

792

083

NajveCi udio u registriranim cestovnim vozilima imaju osobna vozila 8363 zatim slijede mopedi

i motocikli te teretna vozila s 973 tj 602 20 registriranih autobusa na podrucju grada 81

ostalo vozilo sudjeluju s manjim udjelom u ukupnom broju vozila od 012 odnosno 055

Akcijski plan energetske uclnkovitostl na podrucju Grada Kcstelo za razdoblje 2016 - 2018114

16069

0126~2 050

Mopedi i motocikli

Osobno vozilo

Aulobusi

II Teretno vozlio

Ostolo vozilo

SlIKA 8 STRUKTURA REGISTR1RANIH MOTORNIH VOZIIA

Prema podacima dostavljenima od grada Kostelo vozni park Grada trenutno cini 16 vozila od

ceqo je 9 osobnih a 7 teretnih vozila

U 2014 godini na gorivo za vozila u vlosnistvu grada Kostelo je ukupno utroseno 342 93028 kn a

u prvih osam mjeseci 2015 godine 253 74329 kn Prema dobivenim podacima te podacima iz

baze kojima rcspolcze Energetski institut Hrvoje Pozor procljenjeno je ukupna potrosn]o

benzinskog i dizelskog goriva od oko 33 750 I u 2014 godini Okvirna procijenjena potrospjo

benzinskog i dizelskog goriva u prvih 8 mjeseci 2015 godine iznosi oko 27 300 litara

TABLICA 9 FOTROSNJA GORIVA VOZNOG PARKA GRADA KASTElA

Potrosnja goriva (I)

Iznos (kn)

33750 34293028

27300 253 74329

Potrosnja energije u sektoru epee potrosnie

Sektor opce potrosn]e dijeli se na podsektor kuconstvo usluga poljoprivrede i graditeljstva U

nastavku su detoljno onollzlronl podsektori kuconstvo i uslugo dok je polrosn]o energije

podsektora poljoprivrede i graditeljstva ukljucena unutar ostalih podsektora

2 od sijecnja do kolovoza 2015 godine

Akcijski plan energetske ucinkovltostl na podrucju Grada kostelo za razdoblje 2016 - 2018115

Po1rosnja energije u podsekioru kuconstvo

U podsektoru kuccnstvo grada kostelc koriste se sliedeci energenti ugljen eleklricno energija

ukapljeni naftni plin lozivo ulje ogrjevno drvo solcrno toplinska energija te elektricno energija za

dizalice topline Kako je i vidljivo sa slike 9 glavninu u potrosnjl energije cine elektrlcno energija i

ogrjevno drvo svaki s od oko 42 tj ova dva energenta u potrosnji energije kuconstovo grada

Kostelo cine vise od 80 ukupne potrosnje Ostali energenti zastupljeni su u manjem postotku

B Ugljen

42 Elektricna enerqiioill

I 11 UNP

a toztvo ulje

ill Ogrjevno drvo

bull Solorna toplinska eneroijo

bull Hektricno energija ZC1

dizalice topline

SliKA 9 $TRUKTURA POTROSNJE ENERGENATA U PODSEKTORU KUCANSTVA

Tablica 11 prikazuje potrosnju energenata u apsolutnom iznosu u PJ u 2013 godini Ukupna

potrosnio podsektora kuccnstvo grada Kastela u 2013 godini iznosi oko 06852 PJ

TAIlLICA 10 POTROSNJA ENERGENATA U PODSEKTORU KUCANSTVA

42 I

n 91 ~~lltt~i~1~~rgijcJ 028Z~~__

lJNe 00496 L()~iy()lJll~ 00418

lggrJ~yl()cjrY()_ _ _ _ ~ 92~1___ 1~()IClrI1C1JCplir1cJ~I~rgijcJ 99991 middotEI~llttri~r1cJ~I~rgiJCI~cJcji~C1lic~J()plir1~ 99~JJ

Uku no 06852

Ukupna potrosnio energenata u podsektoru kuconstvo rnoze se podijeliti na potrosnju

energenata za grijanje prostora za pripremu tople vode za kuhanje za hladenje te za koristen]e

uredaja i rasvjetu Slika 10 prikazujo strukturu potrosn]e energije u kuccnstvu prema namjeni U

gradu Kcstelo nojvise se energije potrosi za grijanje oko 51 ukupne polrosene energije a zatim

slijede uredaji i rasYjeta s 22 Udjela KUhanje i priprema tople vode zastupljeni su u otprilike

[ednckom postotku od oko 13 odnosno 11 dok hladenje sudjeluje s najmanjim udjelom od

oko 3

Akcijski plan energetske ucinkovitosf no podrucju Grada Kcstelo zo razdoblje 2016 - 2018116

Crijanje

3

51

Priprerno taple vade

Kuhonje

Hladenje

Uredaji i rasvjeta

StiKA 10 STRUKTURA POTROSNJE ENERGENATA U KUCANSTVU PREMA NAMJENI

Svaka od navedenih namjena detaljnije je opisana u nastavku Struktura potrosnje energenata

za grijanje prikazana je na slici 11

0 6 0 Ugljen

Hektricno energijo

M UNP

Lozlvo ulje

Ogrjevno drvo

to Salama lopllnska energijo

Hektricno energijo za dlzalice tapline

StiKA 11 STRUKTURA POTROSNJE ENERGENATA ZA GRIJANJE PROSTORA

Dorninonton Emergent koji se korisli LU ~lijul Iji) JJI u~1 UI U u kucunsl vino lIOUt1 tZastelaJe oqrjevno

drvo 5 udjelom od oko 75 u ukupnoj potrosn] energenata za grijanje prostora Zatim slijede

elektrlcno energija te lozivo ulje sa znccojno manjim udjelima od po 9

Za pripremu tople vode nojvise se koristi elektricno energija ciji udio iznosi oko 84 a zatim slijedi

lozlvo ulje sa znatno manjim udjelom od oko 12 Ostali energenti koriste se u manjoj mjeri

Akcijski plan energetske uclnkovltosf na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018 117

n Ugljen

Elektrlcno energijCl

UNP

lozlvo ulje

Ogrjevno drvo

Solorno topllnsko energijo

bull Elektrlcno enerpoundJijazo dizalicelopline

SliKA 12 STRUKTURA POTROSNJE ENERGENATA ZA PRIPREMU TOPLE VODE

U podsektoru kuccnstvo grada kcstelo za kuhanje se koriste tri energenta elektrlcno energija

ukapljeni naftni plin i ogrjevno drvo Najveca je potrosnjo ukapljenog naftnog plina ciji udio

iznosi oko 51 svih energenata koji se u kuconstvlmo koriste za kuhanje Elektricno energija i

ogrjevno drvo zastupljeni su u podjednakom iznosu od po oko 25svaki

n Hektricno energija

UNP

Ogrjevna drvo

SliKA 13 STRUKTURA POfROSNJE ENERGENATA ZA KUHANJE

Za hladenje te za uredaje i rasvjetu koristi se elektricno energija U 2014 godini za hladenje u

podsektoru kuconstvo utroseno je oko 002 PJ energije dok je zo uredo]e i rasvjetu utroseno

ukupno oko 015 PJ energije

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018 118

Potrosnjo energije u podsektoru usluga

U potrosn]l energije podsektora usluga glavninu udjela imaju dva energenta koji u ukupnoj

potrosn]i energije sudjeluju s oko 96 Rijec je 0 elektricnoj energiji s udjelom od oko 46 te

lozivom ulju s od oko 50 udjela Ostali energenti (ukapljeni naftni plin ogrjevno drvo i ugljen)

zastupljeni su u vrlo malom postotku

Hektrlcno energijo

Lozivo ulje

Ogrjevno drvo

G Ugljen

SUKA 14 SmUKTURA POTROSNJE ENERGENATA U PODSEKTORU USLUGA

Ukupna potrosn]o svih navedenih energenata u podsektoru usluga u 2013 iznosi 01109 PJ

Potrosnlo svakog pojedinog energenta u apsolutnom iznosu navedena je u tablici 12

TABLICA 11 POTROSNJA ENERGENATA U SEKTORU USLUGA

ell~r~iJ(]

oiivo ulje

NP 0

Ogrj~~~~d~~ Ugljen

Ukupno

PromatrajuCi ukupnu potrosnju energije podsektora usluga po djelatnostima koje se obavljaju u

gradu Kastelo vidljivo je do se oko 30 svih energenata trosi u lrgovirli zullm oko 16 u

obrazovanju 6 u zdravstvu 5 u upravi i administrociji 0 3 u turizmu Ostole djelatnosti

zastupljene su u znocolnorn udjelu od 40

Akcijski plan energetske uclnkovltostl no podrucju Grada kostelo za razdoblje 2016 - 20181 19

R Trgovino

Zdrovstvo

Obrozovon]e

Turizorn

Uprovo i cdmlnlstrocilo

051010 f 5J 3

SliKA 15 STRUKTURA POTROSNJE ENERGENATA PO DJElATNOSTlMA

Akcijski plan energetske uclnkovitosf no podrucju Grado Kostelo zo rozdoblje 2016 - 2018120

Bilanca potrosn]e energije grada Kcstelo

Bilanca potrosnle finalne energije na podrucju grada Kcstelo dobiva se sumiranjem iznosa

pojedinih sektora potrosn]e - industrije prometa i sektora opce potrosn]e struktura potrosnje

energije grada Kostelo za 2013 godinu prikazana je na slici 14

Elektriino energijo

Ogrjevna drvo

ill DizelskogOlivo

MotOini benzin

II UNP

Lozivo vlje

Ugljen

Salorno toplinsko enerqlio

SllKA 16 STRUKTURA POTROSNJE ENERGIJE U GRADU KASTElA

Iz strukture prikazane no slid 16 vidljivo je da je u gradu Kastela dominantna potrosn]o cetiri

energenta elektrlcne energije ogrjevnog drva dizelskog goriva i motornog benzina Ostali

energenti zastupljeni su sa znatno manjim udjelima Motorni benzin zastupljen je 5 udjelom od

oko 27 elektricno energija 5 od oko 25 ogrjevno drvo 5 od oko 21 te dizelsko gorivo 5

udjelom od oko 15 u ukupnoj potrosn]i energije grada Kcstelo Od ostalih energenata koji

zajedno sudjeluju 5 od oko 12 lozlvo ulje zastupljeno je 5 udjelom od oko 7 te ukapljeni naftni

plin 5 od oko 4

TABllCA 12 BllANCA ENERGIJE GRADA KASTElA

0 0

na energija

a toplinska energija

I b

00103

00004

00031

00156

anstva Ilslufnl

Promet Javna

UKUPNOsektor

03086 00510

02847 00027 ----~ ----shy02074

03842

00496 00014

00418 00553

00001 00004 UUUU4

00004 00004

06852 01109 05916 00090 14123

Akdjski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grada Kcstelo za razdoblje 2016 - 2018121

Tablica 12 prikazuje energetsku bilancu grada Kostelo Iz nje je vidljiva polrosnjo energije

pojedinih energenata po svakom od sektora u apsolutnim iznosima u PJ Najznacajniji sektori sto

se tlce potrosnje energije u gradu Kostelo su sektor kuconstvo i transporta u kojima potrosnjo

energije iznosi 063 odnosno 059 PJ

Akcijski plan energetske uclnkovltostl no podrucju Grado kostelo za razdoblje 2016 - 2018122

Prijedlog mjera energetske ucinkovltosf po podsektorima

U nastavku poglavlja dan je pregled predlozenlh mjera za pobolison]e energetske ucinkovilostl

na podrucju grada Kastela Mjere su podijeljene prema podsektorima neposredne potrosn]e shy

industrija promet i sektor epee potrosnle

Predlozene mjere nalaze se i u 3 Nacionalnom akcijskom planu energetske uclnkovitosti a iznosi

pojedlnocnlh ustedo te moqucnosf i potrebe penetracije pojedine mjere u svrhu dostizanja

maksimalne razine primjene mjera uz zadane prorccunske okvire izracunati su prema lokalnim

specincnostlrno grada Kostelc U slucolevirno kada nisu bili poznati svi potrebni podaci za

izrocun ustede lzvrsene su procjene temeljene na prethodno lzvrsenirn prorccunlmo i studijama

slicnlh parametara te strucnom procjenom

Svaka predlozeno mjera sastoji se od

bull naziva mjere

bull oznake mjere prema 3 Nacionalnom akcijskom planu energetske ucinkovitosti

bull opsega provedbe tj broju objekata iii vozila temeljem kojeg je izvrsen prorccun ustedo

bull opisa mjere kojim su poblize opisane predvidene aktivnosti

bull zivotnoq vijeka pojedine mjere unutar kojeg se mogu oceklvof predvidene ustede

bull ocekivoni ukupni financijski iznos ulaganja pri cernu je noznccen eventualan udio FZOEU

bull ocekivcne ustede u MWh iii tonama ekvivalenta nafte

bull izvori financiranja pri cernu je predvidene mjere moquce financirati i iz drugih izvora koji

nisu ovdje opisani

bull predvideni pocetck primjene mjere

bull nccin procen]e provedbe pojedine mjere

Sektor industrije

Treci Nacionalni akcijski plan energetske ucinkovitosf Republike Hrvatske za razdoblje od 2014

do 2016 godine predvida nekoliko mjera energetske ucinkovitosti u industriji

bull Mreza industrijske energetske efikasnosti (MICC)

bull Visokoucinkovito kogeneracija

bull Uvodenje efikasnih elektrornotornih pagallo

bull Energetski pregledi malih i srednjih poduzeco

Premda jedinice lokalne samouprave nlsu Izravno nadleine za provedbu navedenih mjera

grad Kastela ce raditi na promociji mjera energetske uclnkovltosf u industriji te raditi na

unaprjedenju komunikacije izmedu jayne uprave i institucija i poslovnih subjekata

Kratki opis navedenih mjera dan je u nastavku kako bi 50 prikazala cjelovita slika aktivnosti i

moguCih utjecaja na energetsku uGinkovitost na podrucju grada

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018 123

i

etske efikasnosti MIEE

rovolni s orazumi i koo erativni instrumenti I lndustriisko ostroienlo na rostoru

Opis

Oeekivani ukupni fi Oceklvone ustede Izvor financiranja

Rokovi rovedbe

oznato financiranja FZOEU

vor sufinancirana fondovi EU 6 uz mo uce roduzenle 2017 - 2018

Naein procen]o

rada Kostelo Kroz MIEE ce se provoditi cltov niz aktivnosti usmjerenih na promoviranje energetske ucinkovltosf u industriji Osnovni je cilj pobollsotl svijest i znanje vodstva industrijskih pcduzeco i zaposlenika kako bi se iskoristili cjelokupni potencijali ostvarivih mjera energetskih ustedo Na razini tvrtki kao i na razini industrijskih grupacija je potrebno uspostaviti strukture za upravljanje potrosnjorn energije te uvesti nadzor i analizu potrosn]e energije uz postavljanje cllievo Na ovaj ce se nocin istodobno stvoriti i opseznc boza podataka 0

potrosn]i energije u industriji te ce se razviti indikatori koji ce sluzif za benchmarking s poduzeCima iz iste grane u Hrvatskoj ali i u EU Kroz mjeru je potrebno izraditi plan aktivnosti za kl[ucne industrijske grane te sufinancirati provedbu ciljanih mjera energetske uclnkovitosti

ivotni viek

odina Za buduce aktivnosti treba uspostaviti metodologiju (moze se za svaku tipsku mjeru uspostaviti BU metoda iii zahtijevati ocjenu ustedo eEl ce rozraditi metodologiju na temelju Programa i pratiti ucinck kroz SMIV

iJ~ltI~lYIJ~~ w i Oznaka mere l Kategorija mjere~_ i Opseg provedbe

Opis

llvotnl vUek ukupni ~

u Oeekivane ustede

Izvor financiranja

i Industrllska oos roreruo na pros oru oro a Kastela Osim sustava poticanja proizvodnje elektricne energije iz visokoucinkovitlh kogeneracija ovom se mjerom predvida i donosenje odqovorojuce regulative za poticanje proizvodnje toplinske energije iz kogeneracija (definiranje statusa povlastenog orolzvodcco toplinske energije)

15 -

Nepoznato

HROTE ovisno 0 proizvedenoj kollcini elektricne energije i temeljem [edinlcnih poticajnih cijena definiranih u Tarifnim sustavima

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grada Kostelo za rozdoblje 2016 - 2018 124

2016 uz mo uce roduzenie 2017 - 2018 odina ce se pratiti BU metodom procijenjenih ustedo Rezultati i

L~~iiYrnJ~i=~= I~~~deril~~fik~i~j6~i~kt~cii~t~~~IiiR~gQ~amiddotmiddot~~ ~~ i

i Oznaka rnlere 13 ~bull~=_~_ ~~= =~_==

nciski instrument re ulativa stroienio no rostoru rada Kastela

Opis

NajveCi dio potrosnie elektricne energije u industriji otpada no elektromotorne pogone - i do 90 Ovo podruc]e pruzo velike potencijale ustedo no tu se nisu poduzimale sustavne mjere iii programi Uvodenje efikasnih elektromotornih pogona odnosi se i no ugradnju elektricnlh motora visoke ucinkovitostl i uvodenje i upravljanja brojem okretaja (VSD) frekvencijski iili amplitudno i tamo gdje je korisno kao u procesima gdje se kontinuirano mijenja protok radne tvari Ovisno 0 razredu snage motora ova mjera moze postiCi tehniCke ustede elektricne energije i preko 16 a ekonomske ustede vece od 10 Takoder ovom mjerom predvida I se ostvarivanje ustede energije no rocun pravilnog koristenjc i pojedinih elemenata vee postojeceq elektromotornog poqono kao i elektromotornog pogona u cjelini Smanjenje instalirane snage bi imalo pozitivan ucinok na stabilnost rada EES-a kao i na

rn~_==_=_~__-smanen~et~ro~sko_va rada korisnika i_22ipound~a ele ktricn~=~ner~~~~ k

Ocekivane ustede Izvor financirana i Rokovi rovedbe i Nacin procen]c ustedo Rezultati

L

j~I1~~g~t~kipr~glfclil~bJ~~fcll1liJ1pltgtcllJz~cent~ 14

nc instrumenti informirane Z rade malih i sredniih oduzeco u rivatnom vlosnlstvu Cilj ove mjere je pruziti financijsku potporu malim i srednjim

[ poduzecimo (MSP) za pokretanje i provoden]e aktivnosti za i pobolison]e energetske ucinkovitosfi i to prvenstveno za i provodenje kvalitetnih energetskih pregleda i kontinuiranog

gospodarenja energijom [uvodenje medunarodnih standarda i poput 15050001) te promocija energetske ucinkovitosli i I i promotivno-edukacijske aktivnosti za zaposlenike Opis Kako direktiva objosniovo mala i srednja poduzeco predstavljaju I ogromni potencijal za ustedu energije u Uniji a driave clcnice i i trebale bi uspostaviti povoljan okvir za pruzcn]e tehniCke pornoci i I i cjljanih informacija MSP-ovima kako bi im pomogle pri donoseniu i mjera za povecon]e energetske ucinkovilosti i i Kako je definirano direktivom mala poduzeco zncce kategorija Lrnik~()p()ltJLJEcentlt1tErnlt1liQisTEltJQjibp()ltJLJecent()slt1stltjiEltltJi

kivani ukupni ula

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grado Kcstelo za razdobje 2016 - 2018125

poduzeco koja zcposllcvcju manje od 250 osoba te ciji godisnji promet ne prelazi 50 milijuna EUR iii cija godisnja bilanca stanja ne

relazi 43 miliuna EUR

Sektor prometa

Potrosn]o energije u sektoru prometa cini znatan dio potrosnje na podrucju grada Kostelo a

vcznost prometa za smanjenje potrosn]e energije i emisije stoklenlcklh plinova prepoznata je i

kroz resurse alocirane upravo na sektor prometa

U sektoru prometa predvidene su tri mjere za pobolison]e energetske ucinkovltosf za ciju

provedbu je izravno zoduzen grad kostelo

bull Trening i promocija eko voznje

bull Promicanje integriranog prometa

bull Inteligentno upravljanje u prometu

Trening i promocija eko vofnleNaziv mjere

Oznaka mjere T1 Financijski instrumenti

100 vozoco godisnje (javna sluzbo i privatne osobe)

Opis Ovom mjerom zeli se postiCi maksimalna razina osvl[estenosti svih gradana i vozoco u Republici Hrvatskoj 0 prednostima eko vozn]e kroz aktivno provodenje treninga eko voznje te promotivnim aktivnostima medu vozcclmo koji su stekli Iicencu prije donosen]o Pravilnika 0 osposobljavanju kandidata za vozoce (NN 1309)

Posebni elementi nacionalne kampanje trebaju biti posveceni edukaciji 0 eko vozn] za vozoce osobnih automobila autobusa i teretnih vozilo gt 35 tone

Ovom mjerom predvida se uklluclvon]e vozoco sluzbenih vozila u nodleznosf jedinice lokalne samouprave u program edukacije eko vofnie i promocijom eko vozn]e medu svim gradanima grada

Zivotni vijek

Akcijski plan energetske uclnkovitosf na podrucju Grada Kastela za razdoblje 2016 - 2018126

I Ocekivani ukupni j financijski iznos ulaga

kivane ustede

Izvor financiranja

6000000 kn u 2016 a nakon toga 3000000 kn godiSnje

wmiddot__ mn_~=~~~N_v_

r--~~

I Promicanje integriranog prometa Naziv mjere

T4Oznaka mjere I Kategorija mjere Informacijska i organizacijska mjera -_ - I

Cestovna vozila na podrucju grada Kostelo ovedbe

Opis

livotni vijek

ocektvonl ukupni financijski iznos ulaganja

Prometne guzve postaju sve vecl problem u gradovima koji zncccjno utjece na nepotrebno povecanu potrosniu goriva Stoga je potrebno promovirati odrZivi razvoj gradskih prometnih sustava i to kroz

optlrniron]e gradske logistike prijevoza teretabull inteligentno upravljanje javnim parkirnim povrsinorno bull

bull pruzcn]e potpore razvoju infrastrukture javnih gradskih bicikala

bull -+ J J-~IIU 1- sheme u u

-

nepoznato (nakon izrade nacionalnih smjernica za provedbu)

Ocekivane ustede li~tata nakan izrode nacianalnih smjernica zo prove dbu]

Izvor financiranja FZOEU prorocun Grada Kastela EU fondovi

Rokovi provedbe ii6il=i6isgodina

-shy 1-lt ja I UCinci ove mjere evidentirat ce se TD pokazateljimu J-ItU

I preporukama EK Z()ltEltCYrliprijElYltZ~

Naziv mjere Inteligentno upravljanje u prometu

ka mjere

tegorija mjere Infrastrukturna

Cestovna vozila na podrucju grada KcsteloOpseg provedbe

Akcijski plan energetske uclnkovitosf no podrucju Grada Kostelo zo razdoblje 2016 - 2018127

Opis

Zivotnivijek iv

Oeekivani ukupni financijski iznos ulaganja

Inteligentni semafori opremljeni autonomnim sustavom napajanja iz obnovljivih izvora (sunce vjetar) doprinijeti ce smonjenju primarne poirosnje energije kao i emisijama ugljienog dioksida i ostalih stetnlh plinova S druge strane ugradivanje vizualnog indikatora trajanja faze crvenog svijetla ce doprinijeti podizanju svijesti vozcco 0 rnoqucnostimo donosenjo odluke vezane uz gasenje motora tijekom cekcn]o u koloni ispred roskrfz]o Pruzonje potpore integraciji takovih semafora u prometna roskrizio doprinijet ce se sustavnom smanjenju polrosnje goriva u prometu na osnovi pruzonio adekvatnih i pravovremenih informacija vozccu 0 prolocnosf roskrlz]o na temelju koje ce vozcc moci donijeti odluku o prelasku na start-stop rezirn koristen]o motora vozila Planira se izrada detaljnog plana za provedbu u 2016 godiiIni

nepoznato (nakon izrade detaljnog plana za provedbu)

oceklvcne ustede

I Izvor financiranja

nepoznato (nakon izrade detaljnog plana za provedbu)

FZOEU prorccun Grada Kastela

Rokovi provedbe 2017 - 2018 godina

Naein prccen]o Za ocjenu usplesnostl provedbe mjere potrebno je pratiti broj zamijenjenih semafora Ucinci u smislu ustedo energije obuhvcceni su TO pokazateliima za cestovnLpr2CYl~tpr~rn()preporukama EK

Za ostale mjere koje su u ncdleznosf drugih (nacionalnih) institucija grad kostelo ce pruziti

pozitivan okvir i eventualnu potrebnu loqisticku potporu za njihovu provedbu Od ostalih mjera

lstlcu se

bull Financijski poticaji za energetski ucinkovito vozila

bull Razvoj infrastrukture za alternativna goriva

Naziv mjere Financljski poticaji za energetski uclnkovlto vozllo

mjere

Kategorija mjere

T6

FliIUIIUp instrumenti

I Opseg provedbe Cestovna vozila na podrucju grada Kastela

Opis FZOEU u svom radu sufinancira projekte eistijeg prometa Ovaj program treba unaprijediti razradom posebnih linija sufinanciranja za lt x

1lt7 lUI IJlt7 1lt7

Zivotnivijek 100000 km

I oceklvcnl ukupni financijski iznos ulaganja

-

-

FZOEU

2016 - 2018 godina

Oeekivane ustede

Izvor financiranja

Rokovi provedbe

NaCin CEI u UUIL eel s MPPI i MZOIP

Akcijski plan energetske uclnkovilosf na podrucju Grada kostelo za razdoblje 2016 - 2018 128

i

Naziv mjere Razvoj infrastrukture za alternativna goriva

Oznaka mjere T7 Kategorija mjere Infrastruktura strotesko planiranje i nhVA71 lillrA rniereII JI

regulativa organizacija

Opseg provedbe Cestovna vozila plovila u unutarnjoj plovidbi pomorski brodovi

Opis Cilj ove mjere je olcksof prlhvoccn]e alternativnih goriva od strane korisnikcpotrosoco jcccnlern infrastrukture za distribuciju alternativnih goriva i provedbom zojednlckih tehnickih specifikacija za ovu infrastrukturu Do sredine 2016 godine planirano je donosenje zakonodavnog i Nacionalnog politickoq okvira za razvoj infrastrukture za alternativna goriva u kojem ce se donijeti stroteskl dokument kroz koji ce biti predvldene financijske tehnicke informativno-edukacijske i ostale mjere kojima ce se ornoqucltl trZisni razvoj alternativnih goriva (elektricne energije stlccenoq i ukapljenog prirodnog plina i vodika) te izgradnja prlpodojuce infrastrukture Donosenje ovog dokumenta ujedno predstavlja ispunjavanje jedne od obveza koje pred drZave clonice Europske unije stavlja Direktiva EP i vlleco 0 razvoju infrastrukture za alternativna goriva koja je trenutno u zovrsno] fazi usvajanja a koja ce propisati minimalne uvjete za razvoj infrastrukture za alternativna goriva no podrucju Europske unije Predmetna Direktiva tokoder propisuje nuznost usklodlvon]o Nacionalnih programskih okvira rnedu susjednim drZavama clontcorno Stoga je jedna od pripremnih aktivnosti za pripremu hrvatskog Nacionalnog programskog okvira i sudjelovanje Republike Hrvatske u inicijativi desetak zemalja clcnico Europske unije za suradnjom no izradi nacionalnih programskih okvira Nacionalni plan razvoja infrastrukture za alternativna goriva definirati ce akcije i potrebe u resursima te rokove Ostvarenje programa osigurava se instrumentima a usmjerava razvojnim ciljevima Uspjesnost programa provjerava se indikatorima koji pokazuju kako se odvija program i gdje go valja mijenjati iii dopunjavati Promocijska kampanja kao i financijski poticaji moraju biti prcceni i razvojem infrastrukture punionica SPP sto zncci provcden]e pilot projekata u sklopu promocije Ovom infrastrukturnom mjerom 5e nece direktno utjecati no smanjenje potrosn]e goriva u prometu no svakako je razvoj infrastrukture nuzcn preduvjet razvoju trZista vozila koja koriste SPP u Hrvatskoj Mjere za ostvarenje smanjenja emisije iz prometa su regulativne intrastrukturne i financijske a u dlju razvoja infrastrukture za ounienie vozila IlL III JIll JL 1111 olinom (SPPl

Zivotnivijek -

Ocekivani ukupni financijski iznos ulaganja

-

Ocekivane ustede -

bull Izvor fina~~iranja I FZOEU EU fondovi

Rokovi provedbe 2016 - 2018 godina

Nacin MPPI MZOIP MIr() FZOEU

Akcijski plan energetske uclnkovitosf no podrucju Grado Kostelo za razdoblje 2016 - 2018129

Sektor opce potrosn]e

Mjere u sektoru epee potrosn]e odnose se na zgrade i gradevine elektronicke uredaje javnu

rasvjetu te procese i usluge Osim toga mjere su podijeljene na sektor kuconstvo i sektor usluga

a unutar usluga posebno je izdvojen javni sektor

U nastavku su detaljno navedene planirane aktivnosti grada kostelo koje su u ncdleznosf grada

te su navedene dodatne aktivnosti u sektoru epee potrosnje koje provode druga nacionalna

tijela iii institucije

Nacionalni programi koje direktno (su)provodi grad Kostelo

bull Energetska obnova javnih zgrada (FZOEU APN)

bull Zelena javna nabava

bull Promocija energetskih usluga i mjera EnU i OlE

bull Energetski ucinkovito javna rasvjeta

Naziv mlere Pro ram ener etske obnove z

l~~~~~~jj~~~~r~~~ middotiJl6g6~ijskimiddotmiddotmiddoti6sii~ro~~6i=~=~==middot bullbullbullbullbullbull ~ = bullbullbullj 9p~~gp~ltgty~clIgt~I~grqg~lJylqr1i~tylJ9Tq9qKltlst~lltlj I Opis I Mjerom se predvida osmtslicvon]e programa energetske obnove iI I zgrada javnog sektora Programom se pozornost prlrnorno ] I usmjerava na zgrade javnog sektora gradene prije 1987 godine te

na njihovu obnovu na niskoenergetski standard i postizanje i energetskog razreda B A iii A+

i U 2016 godini planira se provedba projekta rekonstrukcije zgrade i I~ ~ ~ ~~~~ bull 0-middot90e ~f2rqy~~zq_tlt2lL0~J~191~~_g29ir192P iv~nltlsr egyqE~QI~J

yltgttiyiJ~~__ 25 odina Ioceklvcnl ukupni middotmiddotmiddotmiddotmiddot+=Umiddotkmiddotupcno2506middot6oo60middotknmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot~middotmiddotmiddotmiddotmiddot ~_ _

financijski iznos ulaganja Ucesce grada 60 1 500 00000 kn (manje uz su ucesce I ministarstava iili ESCOEPC model obnove)

i Ucesce FZOEU - 40 1 00000000 kn 1

middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotlmiddotmiddot]jomiddottilfLh=====~= ~ ~ ~ ~~~

I FZOEU radski rorcJ~IIiP~ltgtrcJ~IIiMir1i~tltlr~tYltl~~99I~~91 f~ltgt~ltgtyLprltgty~~tlgt~ _LpoundQ16 - 201sectilodina_ ~ ~ _ __ _ _ _ ~ _ 1

LNltI~ir1prltlcent~r1JltI JGrad Kostelo - SMIV i

Naziv miere

J~~ ere

Opseg provedbe

Opis

a P5

Potrebno je intenzivirati aktivnosti kojima ce se osigurati pravna i tehnicko znanja i vjestine javnih nobovqcco za ukljucivon]e i vrednovanje zahtjeva za energetskom uclnkovltostl u postupcima

ePeeIrir1j~r1(r1krit~rijq~k(r1(r1kIr1ltljpltY91jr1ij~f2ltQlJg~~ iL bull bull LLjavne=naccbcav

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018130

Jiylt)tr1iYiJ~1lt

Oceklvonl ukupni IJt~r1ltiJslltillt)~ yl~g~rlJ~ 1()~~lltiY~rl~y~t~cj~ j IJzYlt)JIrl~ n~ira r119_~__~f--MZ_ocle M~~~Q_ _~~_~ ~ __ ~~ ~_

~lt)Iltlt)Yprlt)Y~cjgt~ 20 16 - 2018 odinltl __1 Naeln rccenlc - SMIV

ere

()Zrl~Ilt~1J~~~ IjPromocia ener etskih uslu a i mlero EnU i OlE

8 ISqt~glt)rij~1j~~~ 1 Jr1fQrrDltlltij~KtLQlYE2QEiJfQrnlltlcJj~ktrnjEr~ o se rovedbe Svi oblici i sustayipQt~q~QjE~Q~rgij~LJ2gradarstvu i industrij Opis Ovom mjerom nastoji se povecotl svijest korisnika zgrada

transformirati triiste prema sve ucinkovltfjirn zgradama Info kampanjom podiCi svijest ciljanih skupina 0 koristima j

moqucnostlmo provedbe mjera energetske ucinkovltosti kroz energetske usluge

Informirati i educirati siru javnost 0 ESCO tvrtkama modelima i principu pruzcnio energetskih usluqo Uspostava propisa kvalifikacija pruzatelja energetskih usluqo Izrada i vodenje

vijek 10 godina

Oceklvonl ukupni Ukupno 1000000 kn godiSnje Ucesce grada - 60 - 6 00000 knfinancijski iznos ulaganja

Oceklvune ustede

Izvor financiranja

Rokovi provedbe

Naziv mlere

5~IJltJls~LJQ~r~m er1iL~n~LgE tsktLJ2LtLgltl-LJ~tEltJsect middot1~~~f~t~ti~~~~r~ entrgij~__ J

19p~~gp~lt)y~cjl~ Grad Kcstelo Opis Ijavnarasvj~taugraduKa~t~latro~j2506Mwh~i~ktri~n~en~rgij~l

I Projekti pobollson]o energetske uCinkovitosti u javnoj rasvjeti I i isplativi su vidljivi u javnostL smanjuju svjetlosno onecfscen]e i

I utjecaj na okolis ustede su vidljive odmah i lako su dokazive i I provjerlilve I I

I Postojecu sustav rasvjete koristi u dobrom dijelu zastarjele svjetiljke I I uz djelomicno koristen]e i zastarjelih uskoro zabranjenih zivinih I I zorulio

I -~J~~~j~V=~~~~li=- zestarieHh~se izmjena eke 490

IZivotni vijek

Akcijski plan energetske uCinkovitosti na podrucju Grada Kosrelc za razdoblje 2016 - 2018 131

Oceklvonl ukupni I financijski iznos ulaganja

Nacionalni programi sufinanciranja biti ce provodeni u skladu 5 vozeclrn zakonskim propisima od

strane za to ovlostene institucije a grad Kostelo ce kroz svoj rad osigurati promociju

pravodobno informiranje svojih gradana 0 aktualnim nacionalnim programima

Nacionalni programi

bull Program energetske obnove obiteljskih kuco (FZOEU)

bull Program energetske obnove vlsestcrnbenlh zgrada (FZOEUj

bull Program energetske obnove nestambenih (komercijalnih) zgrada (FZOEUj

bull Energetsko oznccovon]e kuccnsklh uredaja i energetski standardi - sufinanciranje kupnje

A+++ kuconsklh uredaja (FZOEU)

Pro ram ener etske obnove obitelskih kuco 2014-2020

IltClt~g()riJclIllJ~r~JFirlltlrlltUklirltrLJI1lE)rlti Qps~gpr()1~cIlgt~ LQ()ItE)ljskE)kLJcentE)JlgpltltjrLJcentJLJg~ltlltjltlIltltlstE)lltl Opis Ovom se mjerom predvida obnova postojecih obiteljskih zgrada

do 2020 godine Pozornost se primarno usmjerava na obiteljske I kuce do 400 m2 gradene prije 1987 godine te na njihovu obnovu

r~i9i~iil~k i Ocekivani ukupni

financiski iznos ula oceklvone ustede

A_~~__~~~~_~_~_~_~~~~

I71()~ fiI1ClI1circlI1JCl__

Rokovi rovedbe Nccln prccenlo

I na niskoenergetski standard kroz poticanje obnove vanjske [ ovojnice poticanje zamjene sustava grijanja i poticanje koristen]o IOIE I Najznacajniji ocekivonl ucinci provedbe ove mjere su poticanje investicija ostvarivanje ustedo energije u neposrednoj potrosn]l godisnje smanjenje izdataka gradana za energiju smanjenje i emisija C02 povecon]o udjela obnovljivih izvora energije [ osiguravanje zaposlenja povecon]e sigurnosti opskrbe energijomi poboljscno stanje i povecon]e trZisne vrijednosti nekretnina razvoj i proizvodne industrije smanjenje sive ekonomije srncnjep]e i(3r1(3rgE)tkCgirCl1lg~tygiltpcent(3PCpltlj~ltlrlj(3LJIj(3tltltltlrlltIltlrijltl )ggltjIrig

Naziv rnlere e

LIlaquol~t()iJcIIllj~~ __

e ralne obnove vlsestcmbenlh

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018132

i

Opseg provedbe Visestornbene zgrade u privatnom vlcsnistvu na podrucju grada Kastela

Opis

ere I Pro ram ener efske obnove komercialnih n

Qrq~q1Jc~~mmmm iBA middot ~m~m~ middot ~ IKqfcg2rijqlJ~~c JFiQgQcIjkiIQstrLJrn~QJL I Opseg provedbe i Nestambene komercijalne zgrade u privatnom vlcsnlstvu no

I JpltgtgrLJcentjLJgrgg9~9t~lg i j Opis I Energetska obnova poslojeclh komercijalnih nestambenih zgrada f

I usmjerena je na zgrade izgradene prlle 1987 godine te na njihovu I

Im _ ~~~~~~~ iii ~i~~O~~=tski~~~~dr~ ~~~~~~j~~~tskogJ

v

Zivofni vllek ~gg9iQ9 vani ukupni

r2~lJlqgqIlJq )usfede

~ri~~-=--Hf~~~~~~Q_--L~~~mJer~~middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot~middotmiddotmiddot jii~9~isk~middot~~nac9vCniemiddotkU~~~~~u~e~ i e-ne~middot-efskist~nd~rdTmiddot

~~SGr=l~~~~~~rezne iQfQrrDQCijS_~em~iQClr)CjjStii=tij i Opis I Energetskim oznakama kupcima se daju informacije 0 potrosn]

energije tog uredaja i odabir usmjerava prema uctnkovltijrnoIj

Osim toga pravodobnim usvajanjem zahtjeva za eko-dizajnom I

i prolzvodo povezonlh S AnAroijom potrebno je osigurati da se na I hrvatsko frzistu stavljaju sorno proizvodi koji zadovoljavaju propise i lEU Uz navedeno I nojuclnkovliijlh kuco

predvida nskih ured

se uvodenje sufinanciranja aja

kupnje I

i Zivotni vijek j l

i 12i 15 godina

Akcijski plan energetske ucinkovitosti na podrucju Grada Kastela za razdoblje 2016 - 2018133

Ocekivani ukupni financiski iznos ul Ocekivane ustede ~~~~-~~~-~-~~~------~-~~~~-~~~~~~~~~~--~------

~J~~~r~r~~~~~~ middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotImiddotmiddotmiddotmiddoti8~~~~jQisectji2~L6g~=~~~=~==~~=~==~~~~=~====j q_ ~ ~ ~~L ~ZOEV~_~ ~ ~ _ _ ~ ~

Sumarni prikoz predlozenlh rnjero

U nastavku je dan sumami prikaz mjera poboliscnlo energetske ucinkovltostl koje se planiraju

provesti tijekom razdoblja 2016 - 2018 godine a u ncdleznosf su gradskih vlasti grada Kcstelo

Ukupni iznos investicija godisnje svih planiranih mjera iznosi 5 milijuna kuna pri cernu iznos kojim

ce projekte sufinancirati grad Kostelo iznosi 3 milijuna kuna godisnje Ostatak iznosa planira se

osigurati sufinanciranjem od strane FZOEU Vozno je napomenuti kako je financiranje za projekt

obnove zgrade gradske uprave vee osigurano a za projekt modemizacije jayne rasvjete u Ulici

Franje Tudmana vee je izradena potrebna projektna dokumentacija

Ukupni iznos investicija u troqcdisnlern razdoblju 2016 - 2018 iznosi 15 150 00000 kn s time da ce

grad Koslelo projekte sufinancirati u ukupnom iznosu od 9 138 00000 kn

TABLICA 13 PREGLED MJERA ZA OBJEKTE I VOZILA KOJI SU U VLASNISTVU GRADA

Ukupni iznos sufinanciranja grada Kasfela u razdoblju

2016-2018 kn 12040 00000

middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotfmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot

1 500 00000

SUFINANCIRANJE GRADAshy

godisnje (kn)

TRO AK MJEREshyprosjecno

godisnje (kn) u razdobJu

4999999 2500 00000

MJERA

~~lliIl9Jprltgt~ltgtlij~~~2Yltgt~IlJ~ I Proqrom enerqetske obnove zgrada

sekfora

TABLICA 14 PREGLED OCEKIVANIH USTEDA ZA OBJEKTE I VOZILA KOJI SU U VLASNISTVU GRADA bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull

Ukupna USTEDA MWh akumulirana ustedo

MJERA (godisnje) u razdoblju 2016-

f=_~__~w~=~_~~~=_~--4~-=~~=_~~+~-2018amp IMWh 7 =411

n~lncer~et~kec~b~l~vEmiddotzglradla Imiddotmiddotmiddot 14000 84000 I

Akcijski plan energetske ucinkovltosf na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018134

No slici je prikazan kumulativan rast ukupnog iznosa sufinanciranja energetske ucinkovitosf od

strane Grado Kcstelc sukladno planiranim aktivnostima Uz godisnju razinu investicija od 3 mil kn

u razdoblju do 2018 godine ukupna razina sufinanciranja od strane Grado iznosit ce 9 mil kn

dok ce ukupni iznos investicija iznositi 15 mil kn

10000000

9000000

8000000

7000000

6000000

S 5000000

4000000

3000000

2000000

[000000

o 2016 2017 2018

SLiKA 17 KUMUlATlVNf IZNOS PlANIRANIH INVESTICIJA 00 STRANE GRADA KASTElA ZA ENERGETSKU

UCINKOVITOST

Akcijski pion energetske ucinkovitostl no podrucju Grado Kcstelc za rozdoblje 2016 - 2018 I35

Nocin procenlo izvrsenlo plano i izviestcvon]o

Prccen]e izvrsenja plana te pravodobno izvjestavanje a implementiranim mjerama i aktivnostima

vozon je segment provedbi Codlsnjeq plana energetske ucinkovltostl koji reperkusije ima i na

smjernice za izradu Akcijskog plana energetske ucinkovilosf u narednom razdoblju

Vcznost procen]c ustedc energije prepoznata je i u Zakonu a energetskoj ucinkovitosf u kojem

se prema clonku 22 definira Sustav za prccenie mjerenje i verifikaciju ustedc energije kao

rocunolnl sustav za prikupljanje obradu i verifikaciju informacija a energetskoj ucinkovitosf i

ostvarenim ustedomo energije (SMIV) Navedeni sustav vodi i odrzovo Nacionalno

koordinacijsko tijelo u skladu s Pravilnikom za procen]e mjerenje i verifikaciju ustedo energije

Istim clcnkorn odredena je obaveza odgovornih osoba javnog sektora unositi sve potrebne

informacije u Sustav za prccenie mjerenje i verifikaciju ustedo U gradu Kostelo za unos

podataka u SMIV ovlosteno je Tomislava Buzov dipl ing grad visi strucni suradnik za izgradnju u

Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i imovinsko pravne paslove grada Kcstelo

Web aplikacija SMIV koristi Metodologiju odozdo prema gore (eng Bottom-up) koja je

opisana u Pravilniku a metodologiji za procen]e mjerenje i verifikaciju ustedo energije u

neposrednoj potrosn]l a mjere energetske ucinkovitosf se prate i verificiraju u cetiri sektora

neposredne potrosn]e (sektor kuccnstvo industrije usluga i transporta) U registar planova

pohranjuju se ciljevi i planirane mjere energetske ucinkovltosf gradova zupanija i opcino a

registar provedenih mjera podrazumijeva pohranjivanje podataka a ustedorno energije (kWh)

smanjenju emisije (tC02) i a troskovimo provedbe mjera (Kn)

Web aplikacija sustava pusteno je u rad u lipnju 2014 godine a cilj navedene aplikacije je

uspostava sustava procenjo mjerenja i verifikacije kojim ce se ornoqucif kontinuirano

ocjenjivanje uspjesnosf politika energetske ucinkovitosf te ispunjenje zadanih ciljeva

Kontinuirano procenje aktivnosti takoder ce omoguCiti i olckscnu reviziju Nacionalnog akcijskog

plana energetske ucinkovitosf te oloksotl njegovu izradu

Ostvarenje Godisnjeg plana analizira se svake godine prilikom izrade Godisnjeg plana za

narednu godinu Za kvalitetnu analizu provedenih mjera i ostvarenih ustedo potrebna je dobra

komunikacija i koordinacija svih jedinica lokalne samouprave koje provode mjere energetske

ucinkovltosf kako bi se dobila cjelovita slika provedenih projekata i notleco]o

Konzistentna i redovita primjena i korislen]e SMIV aplikacija trebala bi olckscti navedene analize

te doprinijeti cjelovitosti analize ustedo na podrucju zupanije koje su rezultat rada svih jedinica

lokalne i regionalne samouprave

Akcijski plan energetske ucinkovitostl na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018 136

Izvori financiranja i financijski mehanizmi za provedbu mjera

Fond za zostltu okoliso i enerqetsku ucinkovitost (FZOEUj

Fond za zostltu okoliso i energetsku ucinkovitost osnovan je kao lzvcnprorocunskl fond s ciljem

sudjelovanja svojim sredstvima u financiranju nacionalnih energetskih programa imajuCi u vidu

postizanje energetske uclnkovitostl odnosno koristenjo obnovljivih izvora energije te zostitu

okolisc Sredstva Fonda se dodjeijuju na temelju javnih poziva i javnih ncfjeco]o objavljenih u

Narodnim novinama na internet stranicama Fonda te u javnim glasilima Za svaku poslovnu

godinu Upravni odbor Fonda donosi Program rada i Financijski plan u kojima se izdvojeno

prikazuju programi i projekti te osigurana financijska sredstva

U nastavku je dan godisnji program javnih poziva i nofjeccjo za 2015 godinu s pripadajuCim

iznosima i namjenama koji pokrivaju podrucje energetske uCinkovitosti i obnovljivih izvora

energije a namijenjeni su jedinicama lokalne i regionalne samouprave trgovaCkim drustvirno

fizlckirn osobama (gradanima i obrtnicima) javnim ustanovama te ostalim pravnim osobama

Naziv javnog

pozlvonotjeco]c

Maksimalno po

pojedlnocnorn

ugovoru

Namjena

PROVEDBA NACIONALNIH ENERGETSKIH PROGRAMA

Javni poziv za neposredno

sufinanciranje energetskih

pregleda sustava jayne

rasvjete

Javni poziv za neposredno

sufinanciranje izrade

projektne dokumentacije za

projekte energetski

ucinkovite i ekoloske jayne ii

vanjske rasvjete

50000 kuna

200000 kuna

Poziv je namijenjen jedinicama lokalne i

regionalne samouprave Sufinancirat

ce se izrada energetskih pregleda

sustava jayne rasvjete

Poziv je namijenjen jedinicama lokalne i

regionalne samouprave javnim

ustanovama i ostalim prorocunsklm i

izvanproracunskim korisnicima koji u

vlcsnistvu imaju sustav jayne iii vanjske

rasvjete a sufinancirat ce se izrada

projektne dokumentacije za projekte

energetski ucinkovite i ekoloske jayne i

vanjske rasvjete

Akcijski plan energetske uclnkovitosf na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018137

Javni poziv za neposredno 1 400000 kuna Poziv je namijenjen jedinicama lokalne i

sufinanciranje provedbe regionalne samouprave javnim

projekata energetski ustanovama i ostalim prorocunsklm i

ucinkovile i ekoloske jayne i lzvcnprorocunskim korisnicima koji u

vanjske rasvjete vlasniStvu imaju sustav jayne iii vanjske

rasvjete a sufinancirat ce se investicijski

projekti rekonstrukcijeizgradnje

ekoloskih i energetski ucinkovltih

sustava jayne rasvjete koji

zadovoljavaju tehnicke smjernice

Fonda

Javni notjecoj za Sredstva subvencije Notjeco] je namijenjen trqovccklrn

sufinanciranje projekata mogu iznositi drustvimo i fizickirn osobama

energetski ucinkovltih maksimalno 1 400 000 (obrtnicima) a sufinancirat ce se

elektromotornih pogona i kuna a zajma 7 000 investicijski projekti za pobolison]e

ostalih mjera energetske 000 kuna energetske uclnkovltostl

uclnkovitostl u proizvodnim elektromotornih pogona kao i druge

procesima mjere energetske ucinkovitosf u

proizvodnim opskrbnim u

kojima se smanjuje potrosn]o v v~Jv

prelazi no energetski i vv~ IU

povoljnija goriva

Javni poziv za neposredno 800 kuna Poziv je namijenjen fizlckirn VNIJV v

sufinanciranje kupnje (gradanima) a rnoquce je ostvariti

energetski uclnkovltlh bespovratna sredstva za kupnju

kuccnsklh uredaja energetski nojucinkovitiiih uredaja

kategorije A+++

Javni poziv za dobovlioce Ovaj poziv je upucen fJl v i IILIlt

kuconsklh uredaja no osobama (obrtnicima) koji v~vJ

podrucju RH u sklopu autorizacije iii zostupnlstvo za

provedbe mjere poticanja prolzvodocs kuconsklh uredaja Cilj

kupnje energetski uclnkovitih ovog poziva je prikupiti bazu uredaja i

kuconskih uredaja prodajnih mjesta rcspolozlvlh za

provodenje mjere u skladu s

predvidenirn planom i dinamikom

provedbe mjere cirne ce se omoguCiti

svim gradanima RH do pod istim

uvjetima ostvare provo no

sufinanciranje kupnje uredaja

Akcijski plan energetske ucinkovltosf no podrucju Grado kostelo za razdoblje 2016 - 2018138

PROVEDBA ENERGETSKIH PREGLEDA I DEMONSTRACIJSKIH AKTIVNOSTI

Javni poziv za neposredno

sufinanciranje energetskih

pregleda zgrada i uvodenje

sustava gospodarenja

(upravljanja) energijom u

skladu s normom HRN EN

IS050001 u velikim

poduzeclrno

Javni poziv za neposredno

sufinanciranje energetskih

pregleda zgrada i uvodenje

sustava gospodarenja

(upravljanja) energijom u

skladu s normom HRN EN

IS050001 u malim i srednjim

poduzeCima i kod fizickih

osoba (obrta)

50000 kuna

50000 kuna

POZIV je namijenjen trgovackim

drustvimo koja pripadaju kategoriji

velikih poduzeco a sufinancirat ce se

izrada energetskih pregleda postojecih

zgrada i gradevina iiiIi uvodenje

sustava upravljanja energijom u skladu

s normom IS05000 1

Poziv je namijenjen trgovackim

drustvlrno i obrtnicima koji pripadaju

kategoriji malih i srednjih poduzeco a

suflnonclrot ce se izrada energetskih

pregleda postojeclh zgrada

gradevina iili uvoden]e sustava

upravljanja energijom u skladu s

normom IS05000

POTICANJE KORISTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

Javni poziv za neposredno

sufinanciranje projekata

obnovljivih izvora energije u

turistickom sektoru

Donacije se dodjeljuju Sredstva Fonda su namijenjena

gradanima u trgovackim drustvlmo zadrugama

maksimalnom iznosu trgovcima pojedincima flzlckirn

od 15 000 do 24 750 osobama (obrtnicima) obiteljskim

kuna prema podrucju poljoprivrednim gospodarstvima

na kojem se korisnik fizickirr osobama [gradanima) koji su

nalazi vlasnici hotel kampova i drugih vrsta

ugostiteljskih i turistickih objekata

namijenjeni srnlestoju iii imaju pravo

Subvencije se koristen]o istih temeljem pravnih akata

dodjeljuju do Sufinancira se postavljanje sustava za

maksimalno 1 400 000 koristenie OlE za proizvodnju elektrlcne

kuno a zajmovi do 7 toplinske rashladne te toplinske i

000 000 ostalim rashladne energije na postojecim

kategorijama korisnika gradevinama

Javni naijecaj za Pornoc se dodjeljuje Nctjeco] je namijenjen jedinicama

sufinanciranje projekata JLP(R)S-u te javnim lokalne i regionalne samouprave

obnovljivih izvora energije ustanovama u iznosu javnim ustanovama koje su prorocunski

od maksimalno 1 400 korisnici di7avnog iii JLP(R)S prorocuno

000 kuna te ostalim pravnim osobama koje vode

profitno rccunovodstvo Sredstva se

dodjeljuju za projekte OlE za

Akcijski plan energetske uclnkovitosf na podrucju Grada kcstelo za razdoblje 2016 - 2018 139

i

Subvencije se proizvodnju elektricne energije

dodjeljuju u iznosu od toplinskerashladne energije cvrstlh

maksimalno 1 400 000 biogoriva kogeneraciju i trigeneraciju

kuna pravnim

osobama koje vode

profitno

rccunovcdstvo

Zajmovi u

maksimalnom iznosu

od 7 000 000 kuna se

nude svim

kategorijama korisnika

POTICANJE ODRZIVE GRADNJE

Sredstva pornocl i Ncljecc] je namijenjen jedinicama

sufinanciranje energetske

Javni nctjeco] za

subvencija ~nose lokalne i regionalne samouprave

obnove nestambenih zgrada maksimalno 1 400 000 javnim ustanovama koje su korisnice

kuna a zajma 7 000 prorocunsklh sredstava trqovcckim

000 kuna drustvimo i fizicklrn osobama

(obrtnicima) Notjecojern se

sufinanciraju projekti povecon]o

energetske ucinkovitostl u postojeCim

nestambenim zgradama te projekti

gradnje novih niskoenergetskih

nestambenih zgrada

POTICANJE CISTlJEG TRANSPORTA

Javni poziv za neposredno Raspon iznosa donacije Kupnja elektrlcnih i hibridnih vozila L1

sufinanciranje kupnje je od 7 500 do 70 000 L3 L6 L7 M 1 i N1 kategorija

elektricnih i hibridnih vozila ovisno 0 kategoriji namijenjena fizlcklm osobama

gradanima dodjelom vozila (gradanima)

donacija Iznos dodijeljenih

sredstava ne smije

prijeCi 40 opravdanih

troskovo

Raspon iznosa donacijeJavni poziv za neposredno Kupnja elektrlcnih i hibridnih vozila L1

je od 7 500 do 70 000 L3 L6 L7 M 1 i N1 kategorijasufinanciranje kupnje

ovisno 0 kategoriji namijenjena trqovockim drustvirnoelektricnih i hibridnih vozila

vozila Iznos dodijeljenih fizickirn osobama (obrtnicima)trqovockirn drustvirno i

sredstava ne smijefizickirn osobama

Akcijski plan energetske uCinkovitosti na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018140

i

(obrtnicima) dodjelom prijeCi 40 opravdanih

subvencija troskovo

Po korisniku se rnoze

odobriti maksimalno

700 000 kuna

subvencije

Javni poziv za neposredno Raspon iznosa Provo no sredstva Fonda mogu U~IVUjjjl

sufinanciranje ostalih mjera subvencije je od 40 000 jedinice lokalne j I G81UIIUIIIG

energetske ucinkovitosf u do 100 000 kuna samouprave trgovacka drustvo i fizicke

prometu ovisno 0 vrsti poduzete osobe (obrtnici) Predmet

mjere sufinanciranja su izgradnja punionica

za vozila na elektricnl pogon uvodenjePo zahtjevu

sustava javnih gradskih bicikalamaksimalan iznos

programska rjesen]o koja sadrZavajusubvencije moze iznositi

bazu podataka 0 cestama a 200 000 kuna

primjenom kojih se postize poveconje

stupnja energetske uclnkovltostl u

gradovima opremanje postojeCih iii

ugradnja semafora s vizualnim

indikatorom trajanja faze crvenog

svjetla kupnja elektricnih bicikala

kupnjc plovila no elektricni pogon s

ugradenim solarnim panelima kupnja

teretnih vozila no hibridni pogon te

pregradnja postojeCih vozila svih

kategorija no elektricni pogon i pogon

SPP-om

Javni poziv za neposredno 200 000 kuna Provo no sredstva Fonda imaju

sufinanciranje trqovccklh trqovocko drustvo i fizicke osobe

drustovo i fizickih osoba (obrtnici) za provodenje projekta

(obrtnika) za koristen]e edukacije 0 elementima eko voznje

sredstava FZOEU radi (treninga eko voznje] vozoco svih

provedbe projekata kategorjja vozila

edukacije vozcco 0

elementima eko voznie

Akcijski plan energetske uCinkovitosti no podruc]u Grado Kcstelo za razdoblje 2016 - 2018 141

POTICANJE OBRAZOVNIH ISTRAZIVACKIH I RAZVOINIH AKTlVNOSTI U PODRUCJU ENERGETSKE

UCINKOVITOSTI

200000 kuna Poziv je namijenjen jedinicama lokalne i

sufinanciranje provedbe

Javni poziv za neposredno

regionalne samouprave znanstvenim i

obrazovnih istrazivackih i strucnim institucijamaorganizacijama

razvojnih aktivnosti kojima je osnlvcc RH te ostalim javnim

ustanovama trqovccklrn drustvlmo te

fizickirn osobama (obrtnicima)

Financiraju se obrazovne lsfrczlvocke i

razvojne aktivnosti iz podrucjo

energetske uclnkovitosf i niskougljicnog

razvoja

80000 kuna Poziv je namijenjen jedinicama lokalne i

sufinanciranje izrade

Javni poziv za neposredno

regionalne samouprave a sufinancirat

programa i planova ce se izrada akcijskih planova u skladu

energetske ucinkovilosf so Zakonom 0 energetskoj ucinkovitosti

jedinica lokalne i podrucne izrada planova odrzlvop energetskog

(regionalne) samouprave razvoja u sklopu inicijative Sporazum

gradonacelnika te izrada programa

energetske ucinkovltosf u gradskom

prometu

PROGRAM OBNOVE VISESTAMBENIH ZGRADA

200000 kuna Pravo no sredstva Fonda mogu ostvariti

neposredno sufinanciranje

Javni naijecaj za

upravitelji zgrada kao korisnici sredstva

energetskih pregleda i u ime i za rocun suvlasnika

energetskog certificiranja vlsestornbene zgrade radi

postojeCih vlsestombenih sufinanciranja energetskih certifikata

zgrada

Javni poziv za neposredno Financiranje iznosi 100 Pravo no sredstva Fonda mogu ostvariti

sufinanciranje izrade opravdanih troskovo upravitelji zgrada kao korisnici sredstva

projektne dokumentacije za u ime i za rccun suvlasnika

projekte poveccnlo Maksimalan iznos

visestornbene zgrade radi financiranja

energetske uclnkovitostl lJ financiranja iznosi 35

izrade projektne dokumentociie 70

vlsestombenlm zgradama 000 kuna odnosno 200

projekte poveconjo energetske000 kuna aka je rijec 0

ucinkovitosti u visestombenirn povezanim

zgradamavisestombenim

zgradama koje cine

jednu arhitektonsku

cjelinu

Akcijski plan energetske ucinkovitosf no podrucju Grado Kostelo za razdoblje 2016 - 2018142

Javni notjeco] za 1 400 000 kuna Nctjeco] je namijenjen upraviteljima

sufinanciranje energetske zgrada koji u ime i za rocun suvlasnika

obnove vlsestornbenih vode projekt energetske obnove

zgrada

Javni poziv za neposredno 2 000 000 kuna Nctjeco] je namijenjen upraviteljima

sufinanciranje nabave i zgrada koji u ime i za rccun suvlasnika

ugradnje ureciaja za organiziraju ugradnju ureciaja za

mjerenje potrosn]e toplinske mjerenje potrosn]e energije u

energije u visestornbenim visestornbenim zgradama prikljucenima

zgradama no centralne toplinske sustave u skladu

sa Zakonom 0 triistu toplinske energije

PROGRAM OBNOVE OBITELJSKIH KUCA

Javni poziv za ovloslene Usta certifikatora bit ce javno dostupna

certifikatore za posove te ce graciani s iste odabirati ovlostene

energetskog certificiranja osobe za energetske preglede u sklopu

zgrada provedbe programa Javnog poziva za energetsku obnovu

poveccnjo energetske obiteljskih kuco

ucinkovitosf obiteljskih kuco

Maksimalan iznos Poziv je namijenjen gracianima radi

(gracianimagraciankama)

Javni poziv fizickirn osobama

sredstava iznosi od 84 sufinanciranja mjera energetske

za sufinanciranje energetske 000 do 168 000 s obnove postojeCih obiteljskih kuco

obnove postojeCih obiteljskih obzirom no podrucje

kuco no kojem se nalazi

korisnik sredstava

MEDUNARODNASURADNJA

Poziv je namijenjen jedinicama lokalne i

sufinanciranje

Javni poziv za neposredno 200 000 kuna

regionalne samouprave znanstvenim

meciunarodnih projekata organizacijama koje su korisnici

sufinanciranih sredstvima EU driavnog prorocuncororccuno JL[R)S

organizacijama civilnog drustvo

zadrugama trqovockirn drustvlmo

fiziCkim osobama (gracianima) te

znanstvenim organizacijama koje su

druge pravne osobe Sufinancira se

sudjelovanje u Programu Obzor2020 u

podrucju energetske uclnkovitostl

niskougljicnog razvoja

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grado Kcstelo za razdoblje 2016 - 2018143

i

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)

HBOR je razvojna i izvozna banka osnovana so svrhom kreditiranja obnove i razvitka hrvatskog

gospodarstva Za pruzon]e financijske potpore i poticanje ulaganja u projekte zostlte okoliso

energetske uclnkovitosf i koristen]o obnovljivih izvora energije uveden su posebni financijski

programi Kredite je rnocuce realizirati izravno iii putem poslovnih banaka koje suraduju s HBORshy

om

v programa PROGRAM KREDITIRANJA ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA Namjena programa bull adaptacija i rekonstrukcija gradevinskih objekata

bull Uf-II IU i uredaji

bull pruzatelji energetske usluge (trgovacka drustvo i obrti koji izvrsovoju uslugu pobolison]o energetske ucinkovitosf zgrada javnog sektora a koji su odabrani no javnom nadmetanju)

Korisnici programa

bull norucitef] energetske usluge (tijela drZavne uprave jedinice lokalne i podrucne (regionalne) samouprave i ustanove agencije skole i bolnice u njihovom vlosnlstvu]

bull sva drustvo i obrti koji ulazu u enerqetsku uclnkovltost

bull kredit - putem f-IUU lii~ bonoko- iii izravnim IJcVrsta sredstava

bull najveCi iznos kredita nije oqronlcen a OVISI 0 HBOR-ovim i pojedinacnog Iznos ukupnog budzeto

rnooucnostlmo financiranja konkretnom investicijskom programu ugovora kreditnoj sposobnosti korisnika kredita prihvatljivosti projekta

temeljem Potvrde 0 tehnlcko] i financijskoj izvedivosti projekta APN-a odnosno strucne komisije te vrijednosti i kvaliteti ponudenih instrumenata osiguranja

bull krediti se odobravaju u kunama uz valutnu klauzulu HBOR rnoze razmatrati kreditiranje do 50 predrccunske vrijednosti investicije bez PDV-a

bull kamata 4Uvjeti financiranja

bull pocek 1 godina

bull rok otplate do 14godina ukliucuiuci i pccek

3 Croatia banka dd Zagreb Ersteamp Steierrnorkische bank dd Rijeka Hrvatska postonsko banka dd Zagreb Hypo Alpe-Adrio-Bonk dd Zagreb

Istarska kreditna banka Umag dd Umag DlP banka Hrvatska dd Zadar Podravska banka dd Koprivnica Privredna banka Zagreb dod Zagreb

Raiffeisenbank Austria dod Zagreb Societe Generale - Splitska banka dod Split Slatinska banka dod Slatina Zagrebacka banka dd Zagreb

Akcijski plan energetske ucinkovitosf no podrucju Grado Kostelo za razdoblje 2016 - 2018 144

Naziv programa middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotPRaGRAMKREDiTiRANJAPRoJEKATAzAsTITE OKOLisA ENERGETSKE

Namjena programa

Korisnici programa

Iznos ukupnog budfeto i pojedinacnog ugovora

Uvjeti financiranja

i UCINKOVITOSTI I OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJEl ~lt= x__~__===-=-~== gt~

I osnivccko ulaganja zernljste i

li--f~~~ii~~~~~~-~~~~~~~~~s~ kred~_ J bull komunalna drustvo bull trgovacka drustvo obrtnici i ostale pravne osobe

bullbullbull

bull kredit - kreditiranje krajnjih korisnika putem poslovnih banaka 4 i izravno kreditiranje

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici odrZanoj 31 listopada 2013 godine usvojila Program

energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2014 - 2015 godine kojim je predvideno

da se u 2014 i 2015 godini obnovi oko 200 zgrada Jayne namjene cirne bi se potaknule

investicije procijenjene vrijednosti od oko 400 milijuna kuna Za provedbu Programa za razdoblje

2014 - 2015 godine zcduzeno je Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama [APNJ

Prema Programu Narucitelj energetske usluge (vlasnikkorisnik zgradezgrada - ministarstva

tijela drZavne uprave jedinice lokalne i regionalne samouprave pokrece proceduru prijave

zgradezgrada APN-u Time se daje suglasnost da APN provede javno nodmetanje za

pronalazak pruzatelja energetske usluge

4 Banko Kavanica ddbull Vorozdln BKS Bank dodo Rijeka Croatia banka dd Zagreb Erste amp Stelerrnorklscne bank dd Rijeka Hrvatska poSlanska

banka dd Zagreb Hypo-Alpe-Adria Bank ddbull Zagreb Imex banka dod Split Istarska Kredilna banka Umag dod Umag Kentbank dd Zagreb

Kreditna banka Zagreb dod Zagreb OTP banka Hrvatska dod Zadar Partner banka dod Zagreb Podravska banka dod Koprivnica Privredna

banka Zagreb dd Zagreb Raiffeisenbank Austria dd Zagreb Sberbank dd Zagreb Slatinska banka dod Slatina Societe Generole-Splilsko

bonko dd Split stedbanka dd Zagreb Zagrebacka banka dod Zagreb

Akcijski plan energetske uclnkovltosti na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018145

Pruzatelji energetske usluge su trgovacka drustvo koja se bave pruzanjem energetske usluge

putem ugovora 0 energetskom ucinku Pruzatelj energetske usluge uloze sredstva i preuzima

tehnicki gospodarski i trZisni rizik poslo provodi energetsku obnovu prati i dokazuje ustedu te

odrZava sustave u koje je ulozio sredstva

Izmedu norucltello i pruzatelja energetske usluge se potpisuje Ugovor 0 energetskom uclnku na

razdoblje od 14 godina kojim se pruzatelj obvezuje osigurati i dokazati ustedu energije

primjenom mjera za poboljson]e energetske ucinkovitosti na nocln da su ulaganja ugovorna

obveza pruzatelja Prema ugovoru ncrucitell je obvezan ploccf naknadu za energetsku uslugu

pruzatelju temeljem ostvarenih i verificiranih ustedo energije

Hrvatska banka za obnovu i razvitak odobrava kreditna sredstva pruzctelju energetske usluge

prema prethodno opisanoj kreditnoj Iiniji Program kreditiranja energetske obnove zgrada dok

Fond za zastitu okollsc i energetsku uclnkovllost sutlnonciro program obnove sa 40

Cjelokupan iznos investicije koju je poduzeo pruzote] energetske usluge umanjen za

bespovratna sredstva Fonda ncrucite] energetske usluge isplccu]e iz ostvarenih ustedo u

energiji

Fondovi Europske unije

Europski fondovi su zomlsllenl kao financijski instrumenti koji podupiru provedbu pojedine politike

Europske unije u zemljama clonlcorno Jedna od najznacajnijih je kohezijska politika koja se

provodi kroz strukturne fondove (Europski fond za regionalni razvoj i Europski socijalni fond) te

Kohezijski fond ali i kroz druge strukturne fondove Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj i

Europski fond za ribarstvo Prema Direktivi 201227 lEU 0 energetskoj uclnkovltosti drZave clonice i

regije bi trebalo poticati da u potpunosti iskoriste strukturne fondove i Kohezijski fond kako bi

potaknule ulaganja u mjere za poboliscn]e energetske ucinkovltostl

Prema Operativnom programa - Konkurentnost i kohezija (2014 - 2020) usvojenom u prosincu

2014 godine planirana je alokacija od 531 810805 eura za prioritetnu os Promicanje energetske

ucinkovitosti i obnovljivih izvora energije iz Europskog fonda za regionalni razvoj U tablici je dan

pregled iznosa financiranja specificnih qljeva i prlpodcjuco posrednlcko tijela

Prioritetna os 4 Promicanje energetske uclnkovltostl i obnovljivlh izvora energije

Ukupna alokacija za Prioritetnu os 4 531 810805 euro

Posrednlcko tijela

60000000 euro

Investicijski prioritet I Specificnl cHj 4b 1 4b Poveconje energetske Promicanje i ucinkovitosf i korlsten]c OlE energetske u proizvodnim industrijama

1

MINGO FZOEU

L 3

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018146

uclnkovltosf i Speclficnl cilj 4b2 korlsten]o Poveconje energetske obnovljivih izvora uclnkovitostl i korlstenjo OlE 40 000 000 euro energije u u privatnom usluznom poduzeclmo sektoru (turizam trgovina)

Specificnl cilj 4c 1

Iinvesticijski prioritet Smanjenje energetske 211 810 805 euro 4c potrosn]e u zgradama PodupiranjeJgvno) Q sec ktorac + j

energetske Speciflcnl cilj 4c2 uclnkovltostl i Smanjenje energetske pametnog I potrosnje u stambenim upravljanja zgradama 100 000 000 euro

MGIPU FZOEUenergijom i (u vlsestombenirn korlstenje OlE u zgradama i obiteljskim javnoj infrastrukturi uc m llk aa j

ukljucujuci jayne Specificnl cilj 4c3 zgrade i u Poveconje ucinkovitosf 80 000 000 euro stambenom sustava toplinarstva sektoru Speciticnl cilj 4c4

Poveconje ucinkovitostl 20 000 000 euro jayne rasviete

I Investicijski prioritet 4d Razvoj i provedba

Speclflcnl cjlj 4d 1pametnih sustava

Uvodenje pametnih rnrezo 20 000 000 euro MINGOdistribucije koji

na pilot podrucjimodjeluju pri niskim j

srednjim razinama

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uredenja je otvorilo dva Poziva na dostavu projektnih

prijedloga prema speclficnlrn ciljevima 4c 11 Pilot projekt- Priprema projektne dokumentacije

za energetsku obnovu zgrada i poticanje OlE u javnim ustanovama koje obavljaju djeatnost

odgoja i obrazovanja te 4c 12 Pilot projekt energetska obnova zgrada i poticanje OlE u javnim

ustanovama koje obavljaju djeatnost odgoja i obrazovanja Bespovratna sredstva dodjeljivat ce

se putem trajno otvorenih Poziva do 31 prosinca 2020 godine odnosno do lskoristenio

sredstava

U nastavku je dan toblicni prikaz osnovnih karakteristika svakog od navedenih Poziva

Naziv poziva Pilot projekt- Priprema projektne dokumentaclje za energetsku obnovu zgrada i poticanje OlE u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odoolc j obrazovanja Izrada projektne dokumentacije potrebne za energetsku obnovu zgrade (povodenje energetskih pregleda izrada energetskog certifikata tehnicko projektna dokumentacija ncljeccjnc dokumentacija i druga dokumentacija sukladno vozecim propisima)

bull Sredisn]o drZava - vlasnicikorisnici zgrada

Jedinice lokalne i oodrucne 18U11I1 IC) samoupravebull

Prihvatljive aktivnosti

Korisnici

Akcijski plan energetske ucinkovltosf na podrucju Grada kostelo za razdoblje 2016 - 2018 147

Indikativni iznos financijskih sredstava i intenziteta

bull Javne ustanove u vlcsnistvu sredisnie drzove iii vlosnlstvu lokalne i podrucne [regionalne) samouprave koje obavljaju djelatnost predskolskop odgoja osnovnoskolskoq i srednloskolskoq odgoja i obrazovanja te visokog obrazovanja (osnovne skole srednje skole ucenlckl domovi diec] vrtici jaslice i visokoskolske usto IV

bull bull

600 000 EUR (potpora u visini 85 a preostali dio sufinancira FZOEUj Najvisi iznos bespovratnih sredstava koji se rnoze dodijeliti ne rnoze prijecl 200 00000 kuna po pojedinoj prijavi

Pilot projekt Energetska obnova zgrada i poticanje OlE u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja

Energetska obnova javnih zgrada bull obnova ovojnice zgrade - krov ovojnica pod vanjska stolarija sustav

grijanja prostora bull sustav grijanja potrosne vode bull sustav hladenja bull sustav prozrocivcnlo bull unutarnja rasvjeta bull promicanje korlsten]o obnovljivih izvora energije ugradnjom sustava za

solorno grijanje toplana na biomasu itd ukoliko se proizvedena energija kao rezultat projekta koristi za vlastite potrebe

Prihvatljive bull centralno upravljanje instalacijama zgrade aktivnosti bull sustav daljinskog ocitonlo potrosnie energije i vode

Nabava opreme potrebne za energetsku obnovu zgrada

Tehnlcko pomoc i aktivnosti vidljivosti i komunikacije pruzcn]e usluga tehnicke pornoci korisniku bespovratnih sredstava u provedbi projekta te izrada energetskog certifikata nakon provedene energetske obnove pruzonie usluga nadzora radova pruzon]e usluga PRkomunikacijskih aktivnosti u svrhu poveconjo vidljivosti projekta aktivnosti upravljanja projektom (npr oprema te troskovi jedince za implementaciju projekta tehnlcke pornoci itd)

bull Sredisn]o drzovo - vlasnicikorisnici zgrada bull Jedinice lokalne i podrucne (regionalnej samouprave bull Javne ustanove u vlosnistvu sredlsnje drzove iii vlcsnistvu lokalne i

Korisnlcl podrucne [regionalne) sarnouprave koje obovlioju djelatnost predskolskoq odgoja osnovnoskolskoq i sredr[oskolskoo odgoja i obrazovanja te visokog obrazovanja (osnovne skole srednje skole ucenickl domovi djecjl vrticl jaslice i visokoskolske ustanove)

Indikativni iznos bull 7 000 000 EUR (potpora u visini 30 a preostali dio sufinancira FZOEUjfinancijskih bull Najvisi iznos bespovratnih sredstava koji se moze dodijeliti ne mozesredstava

prijeCi 5 000 00000 kuna po projektnom prijedloguintenziteta potpore

Akcijski plan energetske uclnkovitostl na podrucju Grada kostelo za razdoblje 2016 - 2018148

Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD)

Europska banka za obnovu i razvoj je najmlada medunarodna financijska institucija cija je misija

financirati prvenstveno projekte u privatnom sektoru koji ne mogu pronaCi izvor financiranja na

trZistu no samo one projekte koji potpomazu tranziciju prema trZisnoj ekonomiji i demokratskom

drustvu

EBRD u Hrvatskoj ima moqucnost izravnog kreditiranja iii kreditiranja putem poslovnih banaka U

pravilu izravno kreditira samo velike projekte (vrijednosti minimalno oko 3 milijuna eura) a sve

ostale projekte financira preko poslovnih banaka Za prinvccon]e velikih projekata EBRD

razmatra kreditnu sposobnost klijenta te isplativost projekta a potom kredit i financiranje

odreduje putem financijskog modela EBRD u sklopu kredita nudi i bespovratna sredstva krajnjim

korisnicima [odreden postotak od iznosa kredita) kojim se umanjuje glavnica kredita Krajnji

korisnik ce imati pravo na bespovratna sredstva ukoliko je zadovoljio odredene uvjete [npr

ostvario odredeno postotno smanjenje C02 smanjenje potrosnje energije)

U Hrvatskoj je trenutno kreditna Iinija namijenjena financiranju projekata energetske uclnkovitosf

i obnovljivih izvora energije Western Balkans Sustainable Energy Financing Facility I (WEBSEFF II)

Sredstva iz ovih kreditnih Iinija se distribuiraju putem sljedeCih poslovnih banaka koje samostalno

odreduju komercijalne uvjete

bull Privredna banka Zagreb (budzet 20 milijuna eura) bull Zcqrebcckc banka (budzet 20 milijuna eura) bull Erste amp Steiermarkische banka (budzet 10 milijuna eura)

Western Balkans Sustainable Energy Financing Facility II (WEBSEFF II) Namjena programa Naziv orocrcmo

bull energetska ucinkovitost (energetska obnova zgrada pobolison]e energetske ucinkovitosti] obnovljivi izvori energije I bull

Korisnici programa bull javni sektor

bull fJllYUlrll sektor

bull kreditVrsta sredstava

bull grant

bull tehnicko tJUI IUC

bull ukupan budzet za Hrvatsku iznosi 50 milijuna eura maksimalnog i pojedinacnog Iznos ukupnog budfeto

iznosa 25 milijuna eura po projektu za javni sektor te 2 milijuna eura ugovora za tJl UII II sektor Uvjeti financiranja bull uvjete financiranja odreduje banka sudionica pojedindcno za

~ korisnika kreditne Iinije

Akcijski plan energetske ucinkovltosf na podrucju Grada Kastela za razdoblje 2016 - 2018 149

Europska investicijska banka (EI8)

Europska investicijska banka je razvojna banka Europske unije cija je uloga doprinijeti integraciji i

orovnotezenom razvoju te gospodarskoj i socijalnoj koheziji zemalja clcnlco EU a slicne ciljeve

provodi i izvan teritorija EU EIB i u Hrvatskoj sudjeluje u financiranju projekata javnog i privatnog

sekloro i to direktnim finonciranjem iii preko poslovnih bonoko partnera

EIB direktno finonciro samo projekte ukupne vrijednosti vece od 25 milijuno eurc a sve manje

projekte financira putem poslovnih banako

Kreditna sredstvo te prlpodojuco bespovratna sredstva nomijenjena financiranju energetske uclnkovltosf i obnovljivih izvora energije plasira putem kreditnih linija preko Roiffeisen banke i Erste amp steiermarkische banke

Naziv programa I Raiffeisen banka Namjena programa

Uvjeti financiranja

rmCirkische banka Namjena programa

Korisnici programa

Naziv ro rama

I Uvjeti financiranja

Akcijski plan energetske ucinkovltosf no podrucju Grado Kcstelo za razdoblje 2016 - 2018150

Green for Growth Fond

Hrvatskoj su dostupna i sredstva iz Green for Growth (GGF) Fonda ko] je pokrenut kao javnoshyprivatno partnerstvo u prosincu 2009 od strane njernocke razvojne banke KfW i Europske investicijske banke (EIB) uz financijsku potporu Europske komisije njernockoq federalnog ministarstva za gospodarsku suradnju i razvoj (BMZ) i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) Za sada su dvije poslovne banke Privredna banka Zagreb (budzet 25 milijuna eura) i Zcqrebocko banka [budzet 20 milijuna eura) potpisale ugovore 0 financiranju s GGF-om

[Nazi~l~i~ii~li1amiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot~~e~Iilipound~~f ~~___~ ~ ~[ i Namjena programa i energetska uclnkovitosl jKri~~i~iPrgrama

obnovljivi izvori energije veliki korporativni klijenti

1

malo i srednje poduzetnlstvo bull kuccnstvo bull industrija

bull javni sektor

yr~tClsre~~tCl~Cl _~~r~~i_ __ ~_ ji Iznos ukupnog budfeto mali projekti do 500 000 eura za projekte ko]i ce rezultirati 15-tnim i pojedinacnog I smanjenjem emisije C02 iii ustede u energiji j

i ugovora __ 1 ~~~i~~~j~~j~~ ~i~ ~~ ~U~~~~Onk~g~~Ji cere=Oi Uvjeti finandrCllljClL uvjete financiranja odreduje poslovno~()~ka

ESCO tvrtke

Na hrvatskom trZistu djeluje nekoliko ESCO kompanija (Energy Service Company) koje pruzoju

cjelovitu uslugu rozvoj izvedbu i financiranje projekata na nocin da se povrat investicije

ostvaruje kroz ustede u troskovimo za energente i odrZavanje

U ESCO modelu se s vlasnicima projekta sklapa Ugovor 0 energetskom uclnku Prednost takvog ugovora za vlasnike je smanjenje operativnih troskovo bez inicijalnog ulaganja jer tijekom otplate investicije plccoju isti iznos kao prije provedbe projekta koji se sada sastoji od stvarnog (smanjenog) trosko za energiju te trosko za otplatu investicije Nakon otplate investicije ESCO tvrtka izlazi iz projekta i sve pogodnosti predaje vlasnicima Dodatna pogodnost ESCO modela je da se tijekom svih faza projekta suraduje samo s jednom tvrtkom po principu sve na jednom mjestu cirne se u velikoj mjeri smanjuju troskovi projekata energetske uclnkovitosf i rizik ulaganja u njih Tokoder ESCO projekt obuhvoco sve energetske sustave na odredenoj lokaciji sto ornooucovo optimalan izbor mjera s povoljnim odnosom investicija i ustedo

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grada Kcstelo za razdoblje 2016 - 2018151

Poslovne banke

Brojne poslovne banke su u svoje ponude uvrstile rozlicile kreditne Iinije i modele financiranja kao

temelj za strotesko opredjeljenje ka ponudi financijskih rjesenio za projekte energetske

uclnkovitosf i obnovljivih izvora energije u cilju poveconjo sudjelovanja na ovom rostucem trzistu

Neke od poslovnih banaka su vee spomenute kao partneri HBOR-a te kao partneri na velikim

europskim kreditnim Iinijama dok je ostatak banaka razvio vlastite modele financiranja

Pregledom svih modela financiranje od strane poslovnih banaka uocovo se sirok spektar

kreditnih Iinija s rczlicitlm kamatnim stopama uvjetima odobravanja samog kredita i rokovima

otplate prilagodenih svakoj pojedinoj namjeni financiranja

Akcijski plan energetske uclnkovitosf na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018 152

i

Zokliucok

Ovim akcijskim planom analizirana je trenutna polrosnio energije no podrucju grada Kostelo te

lzrocunct okvirni cilj uste de energetske ucinkovltosf sukladno trenutno vozecern zakonu

pravilnicima

Planirane aktivnosti provesti ce se dijelom vlastitim sredstvima a dijelom sufinanciranjem Fonda

za zostltu okoliso te drugim financijskim institucijama i instrumentima

Premo planu prosjecno godisnja ustedo energije no podrucju grada Kostelo za razdoblje 2016

- 2018 godine iznosi 320 MWh dok je kumulativni iznos za cijelo razmatrano razdoblje tj do 2018

godine 2 758 MWh

Planirane aktivnosti no podrucju energetske uclnkovitosf zahtjevaju prosjecnu godisnju razinu

investicija od 3 mil kn u razdoblju do 2018 godine cime ce ukupna kumulativna razina

sufinanciranja od strane Grado iznositi 9 mil kn dok ce ukupni kumulativni iznos svih investicija

iznositi 15 mil kn

Akcijski plan energetske ucinkovitostl no pcdrucju Grado Kostelo za razdoblje 2016 - 2018 153

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Popis tablico

Tablica Osnovna prostorna obiliezio grada Kcstelo 8

Tablica Kretanje broja stanovnika po naseljima od 1991 do 2011 9

Tablica Prosjecnl broj clonovo kuccnstvo 9

Tablica Zaposlenost po djelatnostima 2013 godine 10

Tablica Dolasci i nocenjo turista u gradu Kostelo 11

Tablica Potrosn]o energenata u sektoru industrije 13

Tablica Potrosnio energenata u sektoru prometa 14

Tablica Registrirana motorna cestovna vozila 14

Tablica Potrosnlo goriva voznog parka grada Kostelo 15

Tablica Potrosnjo energenata u podsektoru kuccnstvo 16

Tablica Potrosnlo energenata u sektoru usluga 19

Tablica Bilanca energije grada Kostelo 21

Tablica Pregled mjera za objekte i vozila kojisu u vlcsnistvu Grada 34

Tablica Pregled ocekivonlh ustedo za objekte i vozila koji su u vlosnlstvu Grada 34

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grada Kcstelo za razdoblje 2016 - 2018154

Popis slika

Slika 1Struktura potrosnie energije po sektorima 4

Slika 2 Grad Kcstelo na karti 7

Slika 3 Prometna povezanost grada kostelo 8

Slika 4 Privatna kuconstvo prema broju clonovo 9

Slika 5 Struktura potrosnje energije po sektorima 12

Slika 6 Struktura potrosn]e energenata u sektoru industrije 13

Slika 7 Struktura potrosn]e energenata u sektoru cestovnog prometa 14

Slika 8 Struktura registriranih motornih vozila 15

Slika 9 Struktura potrosn]e energenata u podsektoru kuconstvo 16

Slika 10 Struktura potrosnje energenata u kuconstvu prema namjeni 17

Slika 11 Slrukturo potrosnje energenata za grijanje prostora 17

Slika 12 Struktura potrosn]e energenata za pripremu tople vode 18

Slika 13Struktura polrosn]e energenata za kuhanje 18

Slika 14Struktura potrosnje energenata u podsektoru usluga 19

Slika 15 Struktura potrosnie energenata po djelatnostima 20

Slika 16 Struktura potrosn]e energije u gradu Kcstelo 21

Slika 17 Kumulativni iznos planiranih investicija od strane Grada Kostelo za energetsku

ucinkovitost 35

Akcijski plan energetske ucinkovltosf na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018

godine stupa na snagu prvog dana od dana objave u Sluzbenorn glasniku Grada Kcstelo

KLASA

URBROJ

Predsjednik Gradskog viiecc

Denis lvonovic dip ing

Dostaviti 1Upravniodjel za prostorno uredenje

gradnju i zostituokoliso

2 Sluzbeni glasnik Grada Kostelo

3 Uspis predmeta

Akcijski plan energetske uCinkovitosti na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018155

Page 3: REPUBLIKA HRV ATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ZUPANIJA …kastela.hr/wp-content/uploads/2015/12/t2-bbbb.pdf · Marko Matosovic, Energetski institut Hrvoje Pozar, Dostaviti: 1.Prcdsjednik

Akcijski plan energetske ucinkovitosf no podrucju Grado Kostelo za rozdoblje 2016 - 2018 godine

Prosinac 2015

Norucltell Grad Kostelo Brace Radic 1 21212 Kastel Sucurcc

Oznaka projekta Oznaka ugovora

Autori

I

15116200083 UG-15-00089 UG-15-002161

Energetski institut Hrvoje Pozcr Savska cesta 163 10 001 Zagreb

Marko Matosovic Vlatka Robina Marko Biscan Robert Fabek Ivana Grgurev

No temelju clonko 11 stavak 4 Zakona 0 energetskoj uCinkovitosti (Narodne novine br12714)

i clcnko 43 statuto Grado Kastela (Sluibeni glasnik Grado Kcstelo broj 909 811 613 813shy

ispravak i 1014) Gradsko vijeee Grado Kostelo no _ sjednici odrzono]

dana_ 2015 godine donosi

AKCIJSKI PLAN ENERGETSKE UCINKOVITOSTI

NA PODRUCJU GRADA KASTELA ZA RAZDOBLlE 2016 - 2018 GODINE

Sddrzoj

Popis kratica 1

Saietak 4

Uvod 6

Grad Kostelo i temeljne postavke 7

Analiza stanja i potreba u neposrednoj potrosnii energije 12

Potrosnjo energije u sektoru industrije 12

Potrosnjo energije u sektoru prometa 13

Potrosn]o energije u sektoru epee potrosn]e 15

Bilanca potrosn]e energije grada Kastela 21

Prijedlog mjera energetske ucinkovltostl po podsektorima 23

Sektor industrije 23

Sektor prometa 26

Sektor epee potrosnje 30

Sumarni prikaz predloienih mjera 3~

Nacin procenlo izvrsenjc plana i izviestovon]o 36

Izvori financiranja i financijski mehanizmi za provedbu mjera 37

Fond za zostitu okoliso i energetsku ucinkovltost (FZOEU) 37

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) 44

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama 45

Fondovi Europske unije 46

Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) 49

Europska investicijska banka (EIB) 50

Green for Growth Fond 51

ESCO tvrtke 51

Poslovne banke 52

Zakljucak 53

Popis tablica 54

Popis slika 55

Popis krotico

APN

BAU

BDP

BMZ

BU

CEI

CTS

CVH

DIRH

DZM

DZS

EBRD

EED

EES

EIB

EIHP

EK

EMEEES

EnU

EPBD

EPBD II

ESCO

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama

eng business-os-usual

bruto drusiveni proizvod

njernocko federalno ministorstva za gospodorsku suradnju i razvoj

odozdo-prema-gore (eng bottom-up)

Centor za prccen]e poslovanja energetskog sektora i investicija

centralizirani toplinski sustavi

centor za vozila Hrvatske

DrZavni inspektorat Republike Hrvatske

DrZavni zavod za mjeriteljstvo

DrZavni zavod za statistiku

Europska banka za obnovu i razvoj

Direktiva 201227 lEU Europskog Porlamenta i Vijeca od 25102012 0 energetskoj

uclnkovitosf

Elektroenergetski sustav

Europska investicijska banka

Energetski institut Hrvoje Pozcr

Europska komisija

projekt Evaluation and Monitoring for the EU Directive on Energy End-Use

Efficiency and Energy Services

energetska uclnkovltost

Direktiva 200291EC 0 energetskim svojstvima zgrada (eng Energy Perform ace

of Buildings Directive)

Direktiva 201031 IEC 0 energetskim svojstvima zgrada (eng Energy Performace

of Buildings Directive - RECAST)

pruzcteli energetskih usluga (engl Energy Service Company)

Akcijski plan energetske uCinkovitosti na podrucju Grada kosteto za razdoblje 2016 - 2018 11

ESD Direktiva 200632EC 0 energetskoj uclnkovitosti i energetskim uslugama (eng

ETS

EU

Fina

FZOEU

GGF

HBOR

HERA

HGK

HOK

HROTE

INA

IPMVP

JLP(R)S

MIEE

MINGO

MINT

MGIPU

MPPI

MSP

MZOIP

NAPEnU

NKD

OlE

RH

SMIV

Energy Service Directive)

Europska shema trgovanja emisijskim dozvolama

Europska unija

Financijska agencija

Fond za zostltu okoliso i energetsku ucinkovitost

Green for Growth Fond

Hrvatska banka za obnovu i razvitak

Hrvatska energetska regulatorna agencija

Hrvatska gospodarska komora

Hrvatska obrtnicko komora

Hrvatski operator triista energije

Industrija nafte

Medunarodni Protokol za mjerenje i verifikaciju ucinko (eng International

Performance Measurement and Verification Protocol

Jedinica lokalne i podrucne (regionalne) samouprave

Mreza industrijske energetske efikasnosti

Ministarstvo gospodarstva

Ministarstvo turizma

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uredenja

Ministarstvo pomorstva prometa i infrastrukture

Mala i srednja poduzeco

Ministarstvo zostlte okollso i prirode

Nacionalni akcijski plan energetske ucinkovltostl

Nacionalna klasifikacija djelatnosti

Obnovljivi izvori energije

Republika Hrvatska

Sustav za prccenie mjerenje i verifikaciju ustedo energije

Akcijski plan energetske ucinkovltosti na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 201812

SPP stlccenl prirodni plin (eng eNG)

UNP ukapljeni naftni plin (eng LPG)

WEBSEFF II Western Balkans Sustainable Energy Financing Facility II

Akcijski plan energetske ucinkovitostl no podrucju Grado Kostelo za razdoblje 2016 - 2018 13

Sozetok

Izrada Akcijskog plana energetske ucinkovitosf na podrucju grada Kostelo obveza je prema

Zakonu 0 energetskoj ucinkovitosf (NN 12714) a sadrZi prikaz i ocjenu stanja te potrebe u

neposrednoj potrosnj energije ciljeve mjere za poboljicnje energetske uclnkovitosfl izvore

sredstava za financiranje ulaganja u provedbu mjera poboliscnio energetske ucinkovitosf te

druge potrebne podatke

Akcijskim planom daju se stroteskl ciljevi za racionalizaciju potrosn]e i troskovo za energiju

emisiju u okolis - premo 3 Nacionalnom akcijskom planu energetske ucinkovitosti i Zakonu 0

energetskoj uclnkovitosf te prijedlozi mjera za navedene sektore uz naglasak da je moquce

napraviti podjelu no mjere za koje je odgovoran grad i mjere za koje odgovornost lezi no

nacionalnoj razini

Metodologija za izrocun ustedo energije u neposrednoj potrcsn]i koje nastaju kao rezultat

provedenih aktivnosti definirana je u Pravilniku 0 sustavu za procenje mjerenje i verifikaciju

ustedo energije (NN 712015) Navedeni izrccuni dodatno su provjereni i verificirani usporedivim

rezultatima dostupnim iz drugih projekata i studija

Analiza postojeCih i predvidanje buducih potreba za energijom je poloziste za provedbu ostalih

energetskih analiza Ovom segmentu je neophodno obratiti posebnu pazl1ju u procesu izrade

energetskog plana Metodoloski koncept za identifikaciju energetskih potreba ternej]l se no

bottom-up pristupu premo kojem se karakteristike potrosn]e energije kod samih potroscco

oblici energije i koristene tehnologije analiziraju za svaki sektor potrosn]e posebno End-use

potrosnjc se dijeli no dvije kategorije toplinsku potrosnju za grijanje kuhanje pripremu tople

vode i hladenje te netoplinsku potrosnju za rad kuconsklh uredaja i slicno

1

II Industrijo (bez [TS)

mKuconstvo

Usluzni seklor

Promel

SLiKA 1 STRUKTURA POTROSNJE ENERGIJE PO SEKTORIMA

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grada kcstelo za razdoblje 2016 - 20181 4

Uvod

Akcijski plan energetske ucinkovitosf grada predstavlja stroteski dokument koji je ujedno i

obveza prema Zakonu 0 energetskoj uclnkovitosf (NN 12714) Akcijski plan se donosi za period

od 3 godine i s njime se utvrduje troqodisnlo provedbena politika za pobolison]e energetske

ucinkovitosf na podrucju grada uskladena s Nacionalnim programom i Nacionalnim akcijskim

planom U srpnju 2014 usvojen je 3 Noclonolnl akcijski plan energetske ucinkovltosf za razdoblje

2014 - 2016 u skladu s kojim je izraden i ovaj plan

Akcijski plan grada sadrZi prikaz i ocjenu stanja te potrebe u neposrednoj potrcsn]i energije

ciljeve mjere za poboliscn]e energetske ucinkovitosti izvore sredstava za financiranje ulaganja u

primjenu mjera poboljsonjo energetske ucinkovitostl te druge potrebne podatke Akcijski plan

predloze izvrsno tijelo a donosi pre dstovnicko tijelo grada

Akcijski plan energetske ucinkovltosf u neposrednoj potrosnji energije prikazuje jasne smjernice

vezane za tehno-ekonomske i ekoloske parametre s terminskim planom a ukliucuje

bull prikaz i ocjenu stanja te potrebe u neposrednoj potrosn] energije

bull duqorocne ciljeve ustede energije

bull mjere i pokazatelje za pobollscn]e energetske uclnkovltosti

bull nositelje aktivnosti i rokove provedbe

bull izrocun planiranih ustedo energije u skladu s Pravilnikom 0 sustavu za procenie mjerenje

i verifikaciju ustedo (NN 712015)

bull nccln prccenio izvrsen]o aktivnosti predvidenih akcijskim planom

bull izvore sredstava za financiranje ulaganja u primjenu mjera pobotlsonlo energetske

uclnkovitosfi

bull druge potrebne podatke npr prognozu energetskih potreba vremenski plan i dinamiku

provedbe identificiranih mjera itd

Akcijskim planom daju se stroteskl ciljevi za racionalizaciju potrosnje i troskovo za enerquu I

emisiju u okolis - prema 3 Nacionalnom akcijskom planu energetske ucinkovltostl i Zakonu 0

energetskoj ucinkovltosf te prijedlozi mjera za navedene sektore uz naglasak da je moquce

napraviti podjelu na mjere za koje je odgovoran grad i mjere za koje odgovornost lezi na

nacionalnoj razini

Rezultat je jasan popis aktivnosti koje su korelirane sa smjernicama Zakona 0 energetskoj

ucinkovitostl 3 Nacionalnim akcijskim planom energetske ucinkovitosf Republike Hrvatske za

razdoblje 2014 - 2016 i ostalim zakonskim podlogama i obvezama kao i financijskim okvirima

(Plan i program financiranja Fonda za zostltu okoliso i energetsku uclnkovltost (dalje u tekstu

Fond) Obzor 2020 domaCih i stranih institucija i sl) Svaka aktivnost ima svoj broj i mjesto s

definiranim potencijalom ustede dinamikom implementacije odgovornim strukturama za

provedbu financijskim okvirom i izvorima (su)financiranja te ostalim opisnim kriterijima za

rangiranje prema matrici prioriteta (neke mjere su ionako u obvezi JLSgrada neke mjere su

uobicojenc praksa veliku veCinu mjera rnoquce je financirati putem FondaAPN-a EU fondova i

sl)

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grada kostelo za razdoblje 2016 - 20181 6

Premo planu prosjecno godisnja ustedo energije no podrucju grada Koslelo za razdoblje 2016

- 2018 godine iznosi 320 MWh dok je kumulativni iznos za cijelo razmatrano razdoblje tj do 2018

godine 2 758 MWh

Planirane aktivnosti no podrucju energetske uclnkovltostl zahtijevaju prosjecnu godisnju razinu

investicija od 3 mil kn u razdoblju do 2018 godine cime ce ukupna kumulativna razina

sufinanciranja od strane Grado iznositi 9 mil kn dok ce ukupni kumulativni iznos svih investicija

iznositi 15 mil kn

Akcijski plan energetske uclnkovitosti no podrucju Grado Kostelo za razdoblje 2016 - 2018 15

Grad Kostelo i temeljne postavke

Grad Kastela smjesten je u srednjoj Dalmaciji u Splitsko dalmatinskoj zupaniji a zauzima 569 km2

povrsine Kostelo na zapadu granice s desetak kilometara udaljenim gradom Trogirom dok su

gradu s istocne strane smlesteni Solin i Split Zauzimaju sredisn]i dio bazena Kostelonskoq zaljeva

dok se prema sjeveru sire obroncima pianine Kozjak Reljef Kostelcnskoq zaljeva karakteriziraju

ravni i blago nagnuti dijelovi u priobalnom podrucju te strmi i jako strmi dijelovi koji se protezu

prema sjevernim rubovima grada Ovim dijelom dominiraju vapnenac i f1is koji ne prelazi visinu

od 400 m nadmorske visine te su njegove blage padine prekrivene obradivim plodnim tlima

Takoder Kostelo su bogata podzemnim i nadzemnim vodotokovima buducl da izvori vode

izbijaju na Iiniji dodira vapnenca i flisa Prostor grada Kostelo zbog geografskog polozo]o i siroke

otvorenosti prema moru pripada mediteranskoj klimi jadranskog tipa cija su obiljezja suha i vruco

Ijeta te blage i vlozne zime s velikim brojem sunconih sati i izrozenom vjetrovitosti

SUKA 2 GRAD KASTElA NA KART

Grad Kostelo prometno je dobro povezan s ostalim gradovima u Splitsko-dalmatinskoj zuponijl

a i glavnim gradom Republike Hrvatske Zagrebom te ostatkom zemlje Cesta dr Franje

Tudmana glavna je kcstelonsko prometnica a rostereceno je jadranskom magistralom

Autocestom Split - Zagreb Kcstelo su povezana s ostalim dijelovima RH Veliku voznost kako za

prometnu povezanost tako i za kostelcnsko gospodarstvo ima zeljeznica koja grad povezuje sa

Splitom i Zagrebom U Kastelima je smjestena i medunarodna zrccno luka Split treco po vellcinl i

prometnom znocenlu u Hrvatskoj (poslije Zagreba i Dubrovnika) U 2013 godini ukupno je kroz

ovu zrccnu luku proslo 1 581 734 putnika

Akcijski plan energetske uCinkovitosti na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018 I7

SlIKA 3 PROMETNA POVEZANOST GRADA KASTElA

Grad Kcstelo razvio se oko sedam manjih naselja - Kastel Sucurcc Kastel Gomilica Kastel

Kambelovac Kastel tuksic Kastel Stari Kastel Novi i Kastel Stafilic - koja se uz Koslelonskl zaljev

protezu u duljini od 17 km Znoccjko grada Kastela je u tome sto ne postoji centralno naselje

kojem gravitiraju manja nego grad cini sedam ravnomjerno razvijenih naselja uz Kastelanski

zaljev Upravni centar nalazi se u Kastel Sucurcu

TABLICA 1 OSNOVNA PROSTORNA OBIUEZJA GRADA KASTElA

~ middot middot middot_middot middot _middot_ middot middot middot middot middot middotdmiddot middot middot middot middotmiddot middot middot middot~ middot_middot middot middot_middot_ middot middot middot middot _middot middot _G~a K middot ia middot middot middot_middot~T J it

ry

- ~- I1leCy~~il1(]Jsect9~rD2 f~rCL~ta nQyljltltl(~QJJ~ 9Jj 9jZ~t9Q2XIJL~gl LglJ~Ccenta 1as~Jj~I1pound~L~ L AQ JL~12J

Premo popisu slonovnlstvc iz 2011 godine u gradu je zivjelo 38667 stanovnika cime je drugi po

vellclni grad u zupaniji iza grada Splita Takoder Koslelo pripadaju u gusto naseljene jedinice

lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj U posljednjih 20 godina broj stanovnika u kostellmo

raste te je u 2011 godini stonovnlstvo grada cinilo 85 ukupnog broja stanovnika u Splitskoshy

dalmatinskoj zupaniji Slcnovnistvo je pretezno ravnomjerno nastanjeno u svih sedam naselja

grados time do je najveCi broj stanovnika u Kastel Sucurcu a najmanji u Kastel Stafilicu NajveCi

udio stonovnistvo je u dobi izmedu 15 i 65 godine 686 dok je 181stonovnlstvo u dobi do 14

godina a 133u dobi iznad 65 godina

Akcijski plan energetske uclnkovltostl no podrucju Grado Kostelo za razdoblje 2016 - 2018 18

TABlICA 2 KRETANJE BROJA STANOVNIKA PO NASELJIMA OD 1991 DO 2011

5825 6236ac

_JSQ_~t~I_~lt1J~lic~a _ ~_sect78 ~4QL Kastel Kambelovac 4 054 4 505

JS~t~ltlltsi ~ j ___A 1 ibull__ _A_~~Q_ __~ sectA~ Kastel Stari 5 345 6 448~=-) KastelNovi 4 050 5 309

Kastel Stafilic 2 01 4 2 650

29 159 34103

Prema podacima Driavnog zavoda za statistiku u 2011 godini u Kostellrno je 38 411 stanovnika

zivjelo u ukupno 12 530 kuconstovo iz eega proizlazi da je prosjecon broj osoba po kuccnstvu

307 Iz tablice je vidljivo da je taj broj nesto veci od prosjeka Splitsko-dalmatinske zupanije i

Republike Hrvatske

TABLICA 3 PROSJECNI BROJ ClANOVA KUCANSTVA

Broj kuconstovc

2011

Grad Kastela

~pI~~~lt~I~~il_s~_~~_Jp~lliJCl_-J

RepJ~li~Cl~ry~S~~

Broj osoba

J 12530

154528

38

Prosjecnl broj

clanova kuccnstvo

07

92

280

Prema broju clonovo kuconstvo najmnogobrojnija su kuconstvo s 2 clone a zatim slijede

cetveroclcno i troclcno kuccnstvo Podjednako su zastupljena kuconstvo s jednim clonorn te

vise od 5 Clanova Raspodjela je prikazana na slid

3500

2 3 4 S i vise

Broj clonovo kuconstvo

SliKA 4 PRIVATNA KUCANSTVA PREMA BROJU ClANOVA

3000 o gt 25002 v 2000c 0 1500~U

) 1000-~

0 500(t)

0

Akcijski plan energetske uCinkovitosti na podruc]u Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 20189

Premo podacima DZS-a u 2013 godini u gradu Kcstelo u pravnim je osobama bilo zaposleno 5

093 osobo tj 192 radno sposobnog stonovnistvo Od ukupnog broja zaposlenih najveCi broj

osoba bio je zaposlen u prerodivocko] industriji zatim trgovini obrazovanju te prijevozu i

sklodistenju Broj zaposlenih osoba u pojedinoj grani te udio zaposlenih od ukupnog broja

zaposlenog stonovnistvo u gradu Kastela prikazan je u tablici

TABLICA 4 ZAPOSlENOST PO DJELATNOSTIMA 2013 GODINE

Broj LldioNaziv podruc]o djelatnosti (NKD) zaposlenih zoposlenlh ()

Poljoprivreda sumorstvo i ribarstvo 142 28

Rudarstvo i vadenje --~

PreradivaCka industrija ~A~~~~~~Ogt~~

1 163 228

Opskrba elektricnorn energijom plinom parom i klimatizacija -

Opskrba vodom uklanjanje otpadnih voda gospodarenje 51 10 te lIt UIIIU~I ccile okoliso

Gradevinarstvo 376 74

Trgovina no veliko i malo popravak motornih vozila i motocikla 227

Prijevoz i sklcdisten]e

1 158 559 110

_Mraquo~~ --~~

Djelatnosti pruzonio srnlesto]o te pripreme i usluzivonjo hrane 67 13

acije i komunikacije 16 03

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 39 08

Poslovanje nekretninama 19 04

Strucne znanstvene i tehnicke djelatnosti 116 23

Administrativne i pornocne usluzne djelatnosti 1574 ~~--bullbullbull bullbullbull bullbull bullbullbullbull yen bullbullbullbullbull bullbull --_=~Y--bullbull_------=

Javna uprava i obrana obvezno socijalno osiguranje 223 44

Obrazovanje 648 127

Djelatnosti zdravstvene zostite i socijalne skrbi

182 36

Umjetnost zabava i rekreacija 176 35

Ostale usluzne djelatnosti 84 09 I n93lIKlIPNO 100

No podrucju grada Kcstelo u 2013 godini premo podacima Fine bilo je registrirano 608 aktivnih

poslovnlh subjekoto a nojveci broj zaposlenih imali su Cemex Hrvatska dd Zrocno luka Split

Ribola doo Adria cellk doo te Krolo dom doo Od 722 aktivna obrta no podrucju grado

17 zauzimaju trgovina no malo i veliko 15 usluge prijevoza 14 djelatnosti u ugostiteljstvu i

turizmu 12 gradevinski obrtnicki i komunalni radovi 11 proizvodnja i prerada 7

intelektualne usluge 7 frizerski saloni i saloni za uliepsovonie 5 usluzne djelatnosti 4 morski

ribolov 4 odrZavanje i popravak motornih vozila te 4sitni obrti

Akcijski plan energetske ucinkovitosf no podrucju Grado Kcstelo za razdoblje 2016 - 2018110

TABLICA 5 DOLASCII NOCENJA TURISTA U GRADU KASTELA

sto se tice turizma uqostiteljsko-turisticki sadriaji postoje i planiraju se unutar rniesovitih namjena

naselja te unutar zona iskljucivo uqostitefjsko-turisticke namjene Nojvecl broj dolazaka biljeze

hoteli no privatni smlestc] zaostaje s malom razlikom Dolasci i nocenio u gradu Kostelo za 2013

i 2014 godinu te dio 2015 godine prikazani su u tablicama u nastavku

1 od siiecnjo do srpnja 2015 godine

Akcijski plan energetske ucinkovlrosti no podrucju Grado Kastela za razdoblje 2016 - 2018111

Analiza stanja i potrebo u neposrednoj ootrosn]i energije

Analiza postojecih i predvidanje buduCih potreba za energijom je polcziste za provedbu ostalih

energetskih analiza Ovom segmentu vozno je obratiti posebnu poznju u procesu izrade

energetskog plana Metodoloski koncept za identifikaciju energetskih potreba temelji se na

bottom-up pristupu prema kojem se karakteristike potrosnje energije kod samih potrosoco

oblici energije i korlstene tehnologije analiziraju za svaki sektor potrosn]e posebno End-use

potrosnlo dijeli se na dvije kategorije toplinsku potrosnju za grijanje kuhanje i pripremu tople

vode te netoplinsku potrosnju zc rod kuconskih uredaja hloden]e i sllcno

Kako bi se provela prethodno opisana analiza neophodno je prikupiti i analizirati niz podataka i

clnjenico kao npr indikatore gospodarskog rozvojc rospolozive stotlstlcke podatke na

nacionalnoj i lokalnoj razini kao i podatke 0 potrosnjl energije pojedinih kategorija potroscco koji

se prikupljaju od strone poslovnih subjekata eija je djelatnost distribucija i opskrba energijom

1

IncJuslrija (bez ETS)

Kuconstvo

Usiuznl sektor

Irornel

SUKA 5 STRUKTURA POTROSNJE ENERGIJE PO SEKTORIMA

Potrosnja energije u sektoru industrije

strukturu potrosn]e energenata u sektoru industrije (dio koj nije obuhvocen ETS-om) prikazuje

slika 6 Kao sto je vidljivo najzastupljeniji energent je elektricno energija eija polrosnio od oko

00103 PJ cini oko 66 ukupne potrosn]e energije u sektoru industrije grada Kostelo Zatim slijedi

dizelsko gorivo s udjelom od otprilike 19 te lozivo ulje s udjelom od oko 11 Manja je

zastupljenost ogrjevnog drva te ukapljenog noftnog plino koji u ukupnoj potrosn] sudjeluju s oko

3 odnosno 1

Akcijski plan energetske ucinkovitosti na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018112

1

Elekfricno energija

e Ogrjevno drvo

Dizelsko gariva

lozlvo uUe

UNP

SliKA 6 STRUKTURA POTROSNJE ENERGENATA U SEKTORU INDUSTRIJE

Potrosnjo energenata u sektoru industrije 2013 godine u apsolutnom je iznosu prikazana u tablici

7 Ukupna potrosn]o energenata u industriji grada Kostelo (izuzev dijela obuhvocenoq ETS-om)

iznosi 00156 PJ

TABLICA 6 POTROSNJA ENERGENATA U SEKTORU INDUSTRIJE

llNP

~~lJPI1l)

PJ

Potrosnjc energije u sektoru prometa

U sektoru prometa grada Kostelo zobiliezeno je potrosnjo dva energenta rijec je 0 fosilnim

gorivima - dizelskom gorivu i motornom benzinu Kao sto je vidljivo so slike 7 motorni benzin

zastupljen je u znocojno vecern postotku (65) u odnosu no dizelsko gorivo (35)

Akcijski plan energetske uclnkovltosti no podruc]u Grado Kcstelo za razdoblje 2016 - 2018113

II Motomi benzin

E Dizelskogorivo

SliKA 7 STRUKTURA POTROSNJE ENERGENATA U SEKTORU CESTOVNOG PROMETA

Potrosnjo energenata u cestovnom prometu grada Kostelo u 2013 godini u apsolutnom iznosu u

PJ prikazana je u tablici 8

TABlICA 7 POTROSNJA ENERGENATA U SEKTORU PROMETA

J

03842

02074

05916

Ukupnu potrosnju energenata u iznosu od 05916 PJ ostvarilo je 16 069 registriranih cestovnih

vozila u gradu Kastela 2014 godine Broj vozila u gradu Kcstelo cini 083 ukupnog broja

registriranih vozila u RH te 792ukupnog broja registriranih vozila u Splitsko-dalmatinskoj zupaniji

TABlICA 8 REGISTRIRANA MOTORNA CESTOVNA VOZllA

Mopedii motocikli

Osobna vozila

Autobusi Teretna vozila

13438 967

160 OB 617 14B7

lIkup

m008

1 937443

792

083

NajveCi udio u registriranim cestovnim vozilima imaju osobna vozila 8363 zatim slijede mopedi

i motocikli te teretna vozila s 973 tj 602 20 registriranih autobusa na podrucju grada 81

ostalo vozilo sudjeluju s manjim udjelom u ukupnom broju vozila od 012 odnosno 055

Akcijski plan energetske uclnkovitostl na podrucju Grada Kcstelo za razdoblje 2016 - 2018114

16069

0126~2 050

Mopedi i motocikli

Osobno vozilo

Aulobusi

II Teretno vozlio

Ostolo vozilo

SlIKA 8 STRUKTURA REGISTR1RANIH MOTORNIH VOZIIA

Prema podacima dostavljenima od grada Kostelo vozni park Grada trenutno cini 16 vozila od

ceqo je 9 osobnih a 7 teretnih vozila

U 2014 godini na gorivo za vozila u vlosnistvu grada Kostelo je ukupno utroseno 342 93028 kn a

u prvih osam mjeseci 2015 godine 253 74329 kn Prema dobivenim podacima te podacima iz

baze kojima rcspolcze Energetski institut Hrvoje Pozor procljenjeno je ukupna potrosn]o

benzinskog i dizelskog goriva od oko 33 750 I u 2014 godini Okvirna procijenjena potrospjo

benzinskog i dizelskog goriva u prvih 8 mjeseci 2015 godine iznosi oko 27 300 litara

TABLICA 9 FOTROSNJA GORIVA VOZNOG PARKA GRADA KASTElA

Potrosnja goriva (I)

Iznos (kn)

33750 34293028

27300 253 74329

Potrosnja energije u sektoru epee potrosnie

Sektor opce potrosn]e dijeli se na podsektor kuconstvo usluga poljoprivrede i graditeljstva U

nastavku su detoljno onollzlronl podsektori kuconstvo i uslugo dok je polrosn]o energije

podsektora poljoprivrede i graditeljstva ukljucena unutar ostalih podsektora

2 od sijecnja do kolovoza 2015 godine

Akcijski plan energetske ucinkovltostl na podrucju Grada kostelo za razdoblje 2016 - 2018115

Po1rosnja energije u podsekioru kuconstvo

U podsektoru kuccnstvo grada kostelc koriste se sliedeci energenti ugljen eleklricno energija

ukapljeni naftni plin lozivo ulje ogrjevno drvo solcrno toplinska energija te elektricno energija za

dizalice topline Kako je i vidljivo sa slike 9 glavninu u potrosnjl energije cine elektrlcno energija i

ogrjevno drvo svaki s od oko 42 tj ova dva energenta u potrosnji energije kuconstovo grada

Kostelo cine vise od 80 ukupne potrosnje Ostali energenti zastupljeni su u manjem postotku

B Ugljen

42 Elektricna enerqiioill

I 11 UNP

a toztvo ulje

ill Ogrjevno drvo

bull Solorna toplinska eneroijo

bull Hektricno energija ZC1

dizalice topline

SliKA 9 $TRUKTURA POTROSNJE ENERGENATA U PODSEKTORU KUCANSTVA

Tablica 11 prikazuje potrosnju energenata u apsolutnom iznosu u PJ u 2013 godini Ukupna

potrosnio podsektora kuccnstvo grada Kastela u 2013 godini iznosi oko 06852 PJ

TAIlLICA 10 POTROSNJA ENERGENATA U PODSEKTORU KUCANSTVA

42 I

n 91 ~~lltt~i~1~~rgijcJ 028Z~~__

lJNe 00496 L()~iy()lJll~ 00418

lggrJ~yl()cjrY()_ _ _ _ ~ 92~1___ 1~()IClrI1C1JCplir1cJ~I~rgijcJ 99991 middotEI~llttri~r1cJ~I~rgiJCI~cJcji~C1lic~J()plir1~ 99~JJ

Uku no 06852

Ukupna potrosnio energenata u podsektoru kuconstvo rnoze se podijeliti na potrosnju

energenata za grijanje prostora za pripremu tople vode za kuhanje za hladenje te za koristen]e

uredaja i rasvjetu Slika 10 prikazujo strukturu potrosn]e energije u kuccnstvu prema namjeni U

gradu Kcstelo nojvise se energije potrosi za grijanje oko 51 ukupne polrosene energije a zatim

slijede uredaji i rasYjeta s 22 Udjela KUhanje i priprema tople vode zastupljeni su u otprilike

[ednckom postotku od oko 13 odnosno 11 dok hladenje sudjeluje s najmanjim udjelom od

oko 3

Akcijski plan energetske ucinkovitosf no podrucju Grada Kcstelo zo razdoblje 2016 - 2018116

Crijanje

3

51

Priprerno taple vade

Kuhonje

Hladenje

Uredaji i rasvjeta

StiKA 10 STRUKTURA POTROSNJE ENERGENATA U KUCANSTVU PREMA NAMJENI

Svaka od navedenih namjena detaljnije je opisana u nastavku Struktura potrosnje energenata

za grijanje prikazana je na slici 11

0 6 0 Ugljen

Hektricno energijo

M UNP

Lozlvo ulje

Ogrjevno drvo

to Salama lopllnska energijo

Hektricno energijo za dlzalice tapline

StiKA 11 STRUKTURA POTROSNJE ENERGENATA ZA GRIJANJE PROSTORA

Dorninonton Emergent koji se korisli LU ~lijul Iji) JJI u~1 UI U u kucunsl vino lIOUt1 tZastelaJe oqrjevno

drvo 5 udjelom od oko 75 u ukupnoj potrosn] energenata za grijanje prostora Zatim slijede

elektrlcno energija te lozivo ulje sa znccojno manjim udjelima od po 9

Za pripremu tople vode nojvise se koristi elektricno energija ciji udio iznosi oko 84 a zatim slijedi

lozlvo ulje sa znatno manjim udjelom od oko 12 Ostali energenti koriste se u manjoj mjeri

Akcijski plan energetske uclnkovltosf na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018 117

n Ugljen

Elektrlcno energijCl

UNP

lozlvo ulje

Ogrjevno drvo

Solorno topllnsko energijo

bull Elektrlcno enerpoundJijazo dizalicelopline

SliKA 12 STRUKTURA POTROSNJE ENERGENATA ZA PRIPREMU TOPLE VODE

U podsektoru kuccnstvo grada kcstelo za kuhanje se koriste tri energenta elektrlcno energija

ukapljeni naftni plin i ogrjevno drvo Najveca je potrosnjo ukapljenog naftnog plina ciji udio

iznosi oko 51 svih energenata koji se u kuconstvlmo koriste za kuhanje Elektricno energija i

ogrjevno drvo zastupljeni su u podjednakom iznosu od po oko 25svaki

n Hektricno energija

UNP

Ogrjevna drvo

SliKA 13 STRUKTURA POfROSNJE ENERGENATA ZA KUHANJE

Za hladenje te za uredaje i rasvjetu koristi se elektricno energija U 2014 godini za hladenje u

podsektoru kuconstvo utroseno je oko 002 PJ energije dok je zo uredo]e i rasvjetu utroseno

ukupno oko 015 PJ energije

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018 118

Potrosnjo energije u podsektoru usluga

U potrosn]l energije podsektora usluga glavninu udjela imaju dva energenta koji u ukupnoj

potrosn]i energije sudjeluju s oko 96 Rijec je 0 elektricnoj energiji s udjelom od oko 46 te

lozivom ulju s od oko 50 udjela Ostali energenti (ukapljeni naftni plin ogrjevno drvo i ugljen)

zastupljeni su u vrlo malom postotku

Hektrlcno energijo

Lozivo ulje

Ogrjevno drvo

G Ugljen

SUKA 14 SmUKTURA POTROSNJE ENERGENATA U PODSEKTORU USLUGA

Ukupna potrosn]o svih navedenih energenata u podsektoru usluga u 2013 iznosi 01109 PJ

Potrosnlo svakog pojedinog energenta u apsolutnom iznosu navedena je u tablici 12

TABLICA 11 POTROSNJA ENERGENATA U SEKTORU USLUGA

ell~r~iJ(]

oiivo ulje

NP 0

Ogrj~~~~d~~ Ugljen

Ukupno

PromatrajuCi ukupnu potrosnju energije podsektora usluga po djelatnostima koje se obavljaju u

gradu Kastelo vidljivo je do se oko 30 svih energenata trosi u lrgovirli zullm oko 16 u

obrazovanju 6 u zdravstvu 5 u upravi i administrociji 0 3 u turizmu Ostole djelatnosti

zastupljene su u znocolnorn udjelu od 40

Akcijski plan energetske uclnkovltostl no podrucju Grada kostelo za razdoblje 2016 - 20181 19

R Trgovino

Zdrovstvo

Obrozovon]e

Turizorn

Uprovo i cdmlnlstrocilo

051010 f 5J 3

SliKA 15 STRUKTURA POTROSNJE ENERGENATA PO DJElATNOSTlMA

Akcijski plan energetske uclnkovitosf no podrucju Grado Kostelo zo rozdoblje 2016 - 2018120

Bilanca potrosn]e energije grada Kcstelo

Bilanca potrosnle finalne energije na podrucju grada Kcstelo dobiva se sumiranjem iznosa

pojedinih sektora potrosn]e - industrije prometa i sektora opce potrosn]e struktura potrosnje

energije grada Kostelo za 2013 godinu prikazana je na slici 14

Elektriino energijo

Ogrjevna drvo

ill DizelskogOlivo

MotOini benzin

II UNP

Lozivo vlje

Ugljen

Salorno toplinsko enerqlio

SllKA 16 STRUKTURA POTROSNJE ENERGIJE U GRADU KASTElA

Iz strukture prikazane no slid 16 vidljivo je da je u gradu Kastela dominantna potrosn]o cetiri

energenta elektrlcne energije ogrjevnog drva dizelskog goriva i motornog benzina Ostali

energenti zastupljeni su sa znatno manjim udjelima Motorni benzin zastupljen je 5 udjelom od

oko 27 elektricno energija 5 od oko 25 ogrjevno drvo 5 od oko 21 te dizelsko gorivo 5

udjelom od oko 15 u ukupnoj potrosn]i energije grada Kcstelo Od ostalih energenata koji

zajedno sudjeluju 5 od oko 12 lozlvo ulje zastupljeno je 5 udjelom od oko 7 te ukapljeni naftni

plin 5 od oko 4

TABllCA 12 BllANCA ENERGIJE GRADA KASTElA

0 0

na energija

a toplinska energija

I b

00103

00004

00031

00156

anstva Ilslufnl

Promet Javna

UKUPNOsektor

03086 00510

02847 00027 ----~ ----shy02074

03842

00496 00014

00418 00553

00001 00004 UUUU4

00004 00004

06852 01109 05916 00090 14123

Akdjski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grada Kcstelo za razdoblje 2016 - 2018121

Tablica 12 prikazuje energetsku bilancu grada Kostelo Iz nje je vidljiva polrosnjo energije

pojedinih energenata po svakom od sektora u apsolutnim iznosima u PJ Najznacajniji sektori sto

se tlce potrosnje energije u gradu Kostelo su sektor kuconstvo i transporta u kojima potrosnjo

energije iznosi 063 odnosno 059 PJ

Akcijski plan energetske uclnkovltostl no podrucju Grado kostelo za razdoblje 2016 - 2018122

Prijedlog mjera energetske ucinkovltosf po podsektorima

U nastavku poglavlja dan je pregled predlozenlh mjera za pobolison]e energetske ucinkovilostl

na podrucju grada Kastela Mjere su podijeljene prema podsektorima neposredne potrosn]e shy

industrija promet i sektor epee potrosnle

Predlozene mjere nalaze se i u 3 Nacionalnom akcijskom planu energetske uclnkovitosti a iznosi

pojedlnocnlh ustedo te moqucnosf i potrebe penetracije pojedine mjere u svrhu dostizanja

maksimalne razine primjene mjera uz zadane prorccunske okvire izracunati su prema lokalnim

specincnostlrno grada Kostelc U slucolevirno kada nisu bili poznati svi potrebni podaci za

izrocun ustede lzvrsene su procjene temeljene na prethodno lzvrsenirn prorccunlmo i studijama

slicnlh parametara te strucnom procjenom

Svaka predlozeno mjera sastoji se od

bull naziva mjere

bull oznake mjere prema 3 Nacionalnom akcijskom planu energetske ucinkovitosti

bull opsega provedbe tj broju objekata iii vozila temeljem kojeg je izvrsen prorccun ustedo

bull opisa mjere kojim su poblize opisane predvidene aktivnosti

bull zivotnoq vijeka pojedine mjere unutar kojeg se mogu oceklvof predvidene ustede

bull ocekivoni ukupni financijski iznos ulaganja pri cernu je noznccen eventualan udio FZOEU

bull ocekivcne ustede u MWh iii tonama ekvivalenta nafte

bull izvori financiranja pri cernu je predvidene mjere moquce financirati i iz drugih izvora koji

nisu ovdje opisani

bull predvideni pocetck primjene mjere

bull nccin procen]e provedbe pojedine mjere

Sektor industrije

Treci Nacionalni akcijski plan energetske ucinkovitosf Republike Hrvatske za razdoblje od 2014

do 2016 godine predvida nekoliko mjera energetske ucinkovitosti u industriji

bull Mreza industrijske energetske efikasnosti (MICC)

bull Visokoucinkovito kogeneracija

bull Uvodenje efikasnih elektrornotornih pagallo

bull Energetski pregledi malih i srednjih poduzeco

Premda jedinice lokalne samouprave nlsu Izravno nadleine za provedbu navedenih mjera

grad Kastela ce raditi na promociji mjera energetske uclnkovltosf u industriji te raditi na

unaprjedenju komunikacije izmedu jayne uprave i institucija i poslovnih subjekata

Kratki opis navedenih mjera dan je u nastavku kako bi 50 prikazala cjelovita slika aktivnosti i

moguCih utjecaja na energetsku uGinkovitost na podrucju grada

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018 123

i

etske efikasnosti MIEE

rovolni s orazumi i koo erativni instrumenti I lndustriisko ostroienlo na rostoru

Opis

Oeekivani ukupni fi Oceklvone ustede Izvor financiranja

Rokovi rovedbe

oznato financiranja FZOEU

vor sufinancirana fondovi EU 6 uz mo uce roduzenle 2017 - 2018

Naein procen]o

rada Kostelo Kroz MIEE ce se provoditi cltov niz aktivnosti usmjerenih na promoviranje energetske ucinkovltosf u industriji Osnovni je cilj pobollsotl svijest i znanje vodstva industrijskih pcduzeco i zaposlenika kako bi se iskoristili cjelokupni potencijali ostvarivih mjera energetskih ustedo Na razini tvrtki kao i na razini industrijskih grupacija je potrebno uspostaviti strukture za upravljanje potrosnjorn energije te uvesti nadzor i analizu potrosn]e energije uz postavljanje cllievo Na ovaj ce se nocin istodobno stvoriti i opseznc boza podataka 0

potrosn]i energije u industriji te ce se razviti indikatori koji ce sluzif za benchmarking s poduzeCima iz iste grane u Hrvatskoj ali i u EU Kroz mjeru je potrebno izraditi plan aktivnosti za kl[ucne industrijske grane te sufinancirati provedbu ciljanih mjera energetske uclnkovitosti

ivotni viek

odina Za buduce aktivnosti treba uspostaviti metodologiju (moze se za svaku tipsku mjeru uspostaviti BU metoda iii zahtijevati ocjenu ustedo eEl ce rozraditi metodologiju na temelju Programa i pratiti ucinck kroz SMIV

iJ~ltI~lYIJ~~ w i Oznaka mere l Kategorija mjere~_ i Opseg provedbe

Opis

llvotnl vUek ukupni ~

u Oeekivane ustede

Izvor financiranja

i Industrllska oos roreruo na pros oru oro a Kastela Osim sustava poticanja proizvodnje elektricne energije iz visokoucinkovitlh kogeneracija ovom se mjerom predvida i donosenje odqovorojuce regulative za poticanje proizvodnje toplinske energije iz kogeneracija (definiranje statusa povlastenog orolzvodcco toplinske energije)

15 -

Nepoznato

HROTE ovisno 0 proizvedenoj kollcini elektricne energije i temeljem [edinlcnih poticajnih cijena definiranih u Tarifnim sustavima

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grada Kostelo za rozdoblje 2016 - 2018 124

2016 uz mo uce roduzenie 2017 - 2018 odina ce se pratiti BU metodom procijenjenih ustedo Rezultati i

L~~iiYrnJ~i=~= I~~~deril~~fik~i~j6~i~kt~cii~t~~~IiiR~gQ~amiddotmiddot~~ ~~ i

i Oznaka rnlere 13 ~bull~=_~_ ~~= =~_==

nciski instrument re ulativa stroienio no rostoru rada Kastela

Opis

NajveCi dio potrosnie elektricne energije u industriji otpada no elektromotorne pogone - i do 90 Ovo podruc]e pruzo velike potencijale ustedo no tu se nisu poduzimale sustavne mjere iii programi Uvodenje efikasnih elektromotornih pogona odnosi se i no ugradnju elektricnlh motora visoke ucinkovitostl i uvodenje i upravljanja brojem okretaja (VSD) frekvencijski iili amplitudno i tamo gdje je korisno kao u procesima gdje se kontinuirano mijenja protok radne tvari Ovisno 0 razredu snage motora ova mjera moze postiCi tehniCke ustede elektricne energije i preko 16 a ekonomske ustede vece od 10 Takoder ovom mjerom predvida I se ostvarivanje ustede energije no rocun pravilnog koristenjc i pojedinih elemenata vee postojeceq elektromotornog poqono kao i elektromotornog pogona u cjelini Smanjenje instalirane snage bi imalo pozitivan ucinok na stabilnost rada EES-a kao i na

rn~_==_=_~__-smanen~et~ro~sko_va rada korisnika i_22ipound~a ele ktricn~=~ner~~~~ k

Ocekivane ustede Izvor financirana i Rokovi rovedbe i Nacin procen]c ustedo Rezultati

L

j~I1~~g~t~kipr~glfclil~bJ~~fcll1liJ1pltgtcllJz~cent~ 14

nc instrumenti informirane Z rade malih i sredniih oduzeco u rivatnom vlosnlstvu Cilj ove mjere je pruziti financijsku potporu malim i srednjim

[ poduzecimo (MSP) za pokretanje i provoden]e aktivnosti za i pobolison]e energetske ucinkovitosfi i to prvenstveno za i provodenje kvalitetnih energetskih pregleda i kontinuiranog

gospodarenja energijom [uvodenje medunarodnih standarda i poput 15050001) te promocija energetske ucinkovitosli i I i promotivno-edukacijske aktivnosti za zaposlenike Opis Kako direktiva objosniovo mala i srednja poduzeco predstavljaju I ogromni potencijal za ustedu energije u Uniji a driave clcnice i i trebale bi uspostaviti povoljan okvir za pruzcn]e tehniCke pornoci i I i cjljanih informacija MSP-ovima kako bi im pomogle pri donoseniu i mjera za povecon]e energetske ucinkovilosti i i Kako je definirano direktivom mala poduzeco zncce kategorija Lrnik~()p()ltJLJEcentlt1tErnlt1liQisTEltJQjibp()ltJLJecent()slt1stltjiEltltJi

kivani ukupni ula

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grado Kcstelo za razdobje 2016 - 2018125

poduzeco koja zcposllcvcju manje od 250 osoba te ciji godisnji promet ne prelazi 50 milijuna EUR iii cija godisnja bilanca stanja ne

relazi 43 miliuna EUR

Sektor prometa

Potrosn]o energije u sektoru prometa cini znatan dio potrosnje na podrucju grada Kostelo a

vcznost prometa za smanjenje potrosn]e energije i emisije stoklenlcklh plinova prepoznata je i

kroz resurse alocirane upravo na sektor prometa

U sektoru prometa predvidene su tri mjere za pobolison]e energetske ucinkovltosf za ciju

provedbu je izravno zoduzen grad kostelo

bull Trening i promocija eko voznje

bull Promicanje integriranog prometa

bull Inteligentno upravljanje u prometu

Trening i promocija eko vofnleNaziv mjere

Oznaka mjere T1 Financijski instrumenti

100 vozoco godisnje (javna sluzbo i privatne osobe)

Opis Ovom mjerom zeli se postiCi maksimalna razina osvl[estenosti svih gradana i vozoco u Republici Hrvatskoj 0 prednostima eko vozn]e kroz aktivno provodenje treninga eko voznje te promotivnim aktivnostima medu vozcclmo koji su stekli Iicencu prije donosen]o Pravilnika 0 osposobljavanju kandidata za vozoce (NN 1309)

Posebni elementi nacionalne kampanje trebaju biti posveceni edukaciji 0 eko vozn] za vozoce osobnih automobila autobusa i teretnih vozilo gt 35 tone

Ovom mjerom predvida se uklluclvon]e vozoco sluzbenih vozila u nodleznosf jedinice lokalne samouprave u program edukacije eko vofnie i promocijom eko vozn]e medu svim gradanima grada

Zivotni vijek

Akcijski plan energetske uclnkovitosf na podrucju Grada Kastela za razdoblje 2016 - 2018126

I Ocekivani ukupni j financijski iznos ulaga

kivane ustede

Izvor financiranja

6000000 kn u 2016 a nakon toga 3000000 kn godiSnje

wmiddot__ mn_~=~~~N_v_

r--~~

I Promicanje integriranog prometa Naziv mjere

T4Oznaka mjere I Kategorija mjere Informacijska i organizacijska mjera -_ - I

Cestovna vozila na podrucju grada Kostelo ovedbe

Opis

livotni vijek

ocektvonl ukupni financijski iznos ulaganja

Prometne guzve postaju sve vecl problem u gradovima koji zncccjno utjece na nepotrebno povecanu potrosniu goriva Stoga je potrebno promovirati odrZivi razvoj gradskih prometnih sustava i to kroz

optlrniron]e gradske logistike prijevoza teretabull inteligentno upravljanje javnim parkirnim povrsinorno bull

bull pruzcn]e potpore razvoju infrastrukture javnih gradskih bicikala

bull -+ J J-~IIU 1- sheme u u

-

nepoznato (nakon izrade nacionalnih smjernica za provedbu)

Ocekivane ustede li~tata nakan izrode nacianalnih smjernica zo prove dbu]

Izvor financiranja FZOEU prorocun Grada Kastela EU fondovi

Rokovi provedbe ii6il=i6isgodina

-shy 1-lt ja I UCinci ove mjere evidentirat ce se TD pokazateljimu J-ItU

I preporukama EK Z()ltEltCYrliprijElYltZ~

Naziv mjere Inteligentno upravljanje u prometu

ka mjere

tegorija mjere Infrastrukturna

Cestovna vozila na podrucju grada KcsteloOpseg provedbe

Akcijski plan energetske uclnkovitosf no podrucju Grada Kostelo zo razdoblje 2016 - 2018127

Opis

Zivotnivijek iv

Oeekivani ukupni financijski iznos ulaganja

Inteligentni semafori opremljeni autonomnim sustavom napajanja iz obnovljivih izvora (sunce vjetar) doprinijeti ce smonjenju primarne poirosnje energije kao i emisijama ugljienog dioksida i ostalih stetnlh plinova S druge strane ugradivanje vizualnog indikatora trajanja faze crvenog svijetla ce doprinijeti podizanju svijesti vozcco 0 rnoqucnostimo donosenjo odluke vezane uz gasenje motora tijekom cekcn]o u koloni ispred roskrfz]o Pruzonje potpore integraciji takovih semafora u prometna roskrizio doprinijet ce se sustavnom smanjenju polrosnje goriva u prometu na osnovi pruzonio adekvatnih i pravovremenih informacija vozccu 0 prolocnosf roskrlz]o na temelju koje ce vozcc moci donijeti odluku o prelasku na start-stop rezirn koristen]o motora vozila Planira se izrada detaljnog plana za provedbu u 2016 godiiIni

nepoznato (nakon izrade detaljnog plana za provedbu)

oceklvcne ustede

I Izvor financiranja

nepoznato (nakon izrade detaljnog plana za provedbu)

FZOEU prorccun Grada Kastela

Rokovi provedbe 2017 - 2018 godina

Naein prccen]o Za ocjenu usplesnostl provedbe mjere potrebno je pratiti broj zamijenjenih semafora Ucinci u smislu ustedo energije obuhvcceni su TO pokazateliima za cestovnLpr2CYl~tpr~rn()preporukama EK

Za ostale mjere koje su u ncdleznosf drugih (nacionalnih) institucija grad kostelo ce pruziti

pozitivan okvir i eventualnu potrebnu loqisticku potporu za njihovu provedbu Od ostalih mjera

lstlcu se

bull Financijski poticaji za energetski ucinkovito vozila

bull Razvoj infrastrukture za alternativna goriva

Naziv mjere Financljski poticaji za energetski uclnkovlto vozllo

mjere

Kategorija mjere

T6

FliIUIIUp instrumenti

I Opseg provedbe Cestovna vozila na podrucju grada Kastela

Opis FZOEU u svom radu sufinancira projekte eistijeg prometa Ovaj program treba unaprijediti razradom posebnih linija sufinanciranja za lt x

1lt7 lUI IJlt7 1lt7

Zivotnivijek 100000 km

I oceklvcnl ukupni financijski iznos ulaganja

-

-

FZOEU

2016 - 2018 godina

Oeekivane ustede

Izvor financiranja

Rokovi provedbe

NaCin CEI u UUIL eel s MPPI i MZOIP

Akcijski plan energetske uclnkovilosf na podrucju Grada kostelo za razdoblje 2016 - 2018 128

i

Naziv mjere Razvoj infrastrukture za alternativna goriva

Oznaka mjere T7 Kategorija mjere Infrastruktura strotesko planiranje i nhVA71 lillrA rniereII JI

regulativa organizacija

Opseg provedbe Cestovna vozila plovila u unutarnjoj plovidbi pomorski brodovi

Opis Cilj ove mjere je olcksof prlhvoccn]e alternativnih goriva od strane korisnikcpotrosoco jcccnlern infrastrukture za distribuciju alternativnih goriva i provedbom zojednlckih tehnickih specifikacija za ovu infrastrukturu Do sredine 2016 godine planirano je donosenje zakonodavnog i Nacionalnog politickoq okvira za razvoj infrastrukture za alternativna goriva u kojem ce se donijeti stroteskl dokument kroz koji ce biti predvldene financijske tehnicke informativno-edukacijske i ostale mjere kojima ce se ornoqucltl trZisni razvoj alternativnih goriva (elektricne energije stlccenoq i ukapljenog prirodnog plina i vodika) te izgradnja prlpodojuce infrastrukture Donosenje ovog dokumenta ujedno predstavlja ispunjavanje jedne od obveza koje pred drZave clonice Europske unije stavlja Direktiva EP i vlleco 0 razvoju infrastrukture za alternativna goriva koja je trenutno u zovrsno] fazi usvajanja a koja ce propisati minimalne uvjete za razvoj infrastrukture za alternativna goriva no podrucju Europske unije Predmetna Direktiva tokoder propisuje nuznost usklodlvon]o Nacionalnih programskih okvira rnedu susjednim drZavama clontcorno Stoga je jedna od pripremnih aktivnosti za pripremu hrvatskog Nacionalnog programskog okvira i sudjelovanje Republike Hrvatske u inicijativi desetak zemalja clcnico Europske unije za suradnjom no izradi nacionalnih programskih okvira Nacionalni plan razvoja infrastrukture za alternativna goriva definirati ce akcije i potrebe u resursima te rokove Ostvarenje programa osigurava se instrumentima a usmjerava razvojnim ciljevima Uspjesnost programa provjerava se indikatorima koji pokazuju kako se odvija program i gdje go valja mijenjati iii dopunjavati Promocijska kampanja kao i financijski poticaji moraju biti prcceni i razvojem infrastrukture punionica SPP sto zncci provcden]e pilot projekata u sklopu promocije Ovom infrastrukturnom mjerom 5e nece direktno utjecati no smanjenje potrosn]e goriva u prometu no svakako je razvoj infrastrukture nuzcn preduvjet razvoju trZista vozila koja koriste SPP u Hrvatskoj Mjere za ostvarenje smanjenja emisije iz prometa su regulativne intrastrukturne i financijske a u dlju razvoja infrastrukture za ounienie vozila IlL III JIll JL 1111 olinom (SPPl

Zivotnivijek -

Ocekivani ukupni financijski iznos ulaganja

-

Ocekivane ustede -

bull Izvor fina~~iranja I FZOEU EU fondovi

Rokovi provedbe 2016 - 2018 godina

Nacin MPPI MZOIP MIr() FZOEU

Akcijski plan energetske uclnkovitosf no podrucju Grado Kostelo za razdoblje 2016 - 2018129

Sektor opce potrosn]e

Mjere u sektoru epee potrosn]e odnose se na zgrade i gradevine elektronicke uredaje javnu

rasvjetu te procese i usluge Osim toga mjere su podijeljene na sektor kuconstvo i sektor usluga

a unutar usluga posebno je izdvojen javni sektor

U nastavku su detaljno navedene planirane aktivnosti grada kostelo koje su u ncdleznosf grada

te su navedene dodatne aktivnosti u sektoru epee potrosnje koje provode druga nacionalna

tijela iii institucije

Nacionalni programi koje direktno (su)provodi grad Kostelo

bull Energetska obnova javnih zgrada (FZOEU APN)

bull Zelena javna nabava

bull Promocija energetskih usluga i mjera EnU i OlE

bull Energetski ucinkovito javna rasvjeta

Naziv mlere Pro ram ener etske obnove z

l~~~~~~jj~~~~r~~~ middotiJl6g6~ijskimiddotmiddotmiddoti6sii~ro~~6i=~=~==middot bullbullbullbullbullbull ~ = bullbullbullj 9p~~gp~ltgty~clIgt~I~grqg~lJylqr1i~tylJ9Tq9qKltlst~lltlj I Opis I Mjerom se predvida osmtslicvon]e programa energetske obnove iI I zgrada javnog sektora Programom se pozornost prlrnorno ] I usmjerava na zgrade javnog sektora gradene prije 1987 godine te

na njihovu obnovu na niskoenergetski standard i postizanje i energetskog razreda B A iii A+

i U 2016 godini planira se provedba projekta rekonstrukcije zgrade i I~ ~ ~ ~~~~ bull 0-middot90e ~f2rqy~~zq_tlt2lL0~J~191~~_g29ir192P iv~nltlsr egyqE~QI~J

yltgttiyiJ~~__ 25 odina Ioceklvcnl ukupni middotmiddotmiddotmiddotmiddot+=Umiddotkmiddotupcno2506middot6oo60middotknmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot~middotmiddotmiddotmiddotmiddot ~_ _

financijski iznos ulaganja Ucesce grada 60 1 500 00000 kn (manje uz su ucesce I ministarstava iili ESCOEPC model obnove)

i Ucesce FZOEU - 40 1 00000000 kn 1

middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotlmiddotmiddot]jomiddottilfLh=====~= ~ ~ ~ ~~~

I FZOEU radski rorcJ~IIiP~ltgtrcJ~IIiMir1i~tltlr~tYltl~~99I~~91 f~ltgt~ltgtyLprltgty~~tlgt~ _LpoundQ16 - 201sectilodina_ ~ ~ _ __ _ _ _ ~ _ 1

LNltI~ir1prltlcent~r1JltI JGrad Kostelo - SMIV i

Naziv miere

J~~ ere

Opseg provedbe

Opis

a P5

Potrebno je intenzivirati aktivnosti kojima ce se osigurati pravna i tehnicko znanja i vjestine javnih nobovqcco za ukljucivon]e i vrednovanje zahtjeva za energetskom uclnkovltostl u postupcima

ePeeIrir1j~r1(r1krit~rijq~k(r1(r1kIr1ltljpltY91jr1ij~f2ltQlJg~~ iL bull bull LLjavne=naccbcav

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018130

Jiylt)tr1iYiJ~1lt

Oceklvonl ukupni IJt~r1ltiJslltillt)~ yl~g~rlJ~ 1()~~lltiY~rl~y~t~cj~ j IJzYlt)JIrl~ n~ira r119_~__~f--MZ_ocle M~~~Q_ _~~_~ ~ __ ~~ ~_

~lt)Iltlt)Yprlt)Y~cjgt~ 20 16 - 2018 odinltl __1 Naeln rccenlc - SMIV

ere

()Zrl~Ilt~1J~~~ IjPromocia ener etskih uslu a i mlero EnU i OlE

8 ISqt~glt)rij~1j~~~ 1 Jr1fQrrDltlltij~KtLQlYE2QEiJfQrnlltlcJj~ktrnjEr~ o se rovedbe Svi oblici i sustayipQt~q~QjE~Q~rgij~LJ2gradarstvu i industrij Opis Ovom mjerom nastoji se povecotl svijest korisnika zgrada

transformirati triiste prema sve ucinkovltfjirn zgradama Info kampanjom podiCi svijest ciljanih skupina 0 koristima j

moqucnostlmo provedbe mjera energetske ucinkovltosti kroz energetske usluge

Informirati i educirati siru javnost 0 ESCO tvrtkama modelima i principu pruzcnio energetskih usluqo Uspostava propisa kvalifikacija pruzatelja energetskih usluqo Izrada i vodenje

vijek 10 godina

Oceklvonl ukupni Ukupno 1000000 kn godiSnje Ucesce grada - 60 - 6 00000 knfinancijski iznos ulaganja

Oceklvune ustede

Izvor financiranja

Rokovi provedbe

Naziv mlere

5~IJltJls~LJQ~r~m er1iL~n~LgE tsktLJ2LtLgltl-LJ~tEltJsect middot1~~~f~t~ti~~~~r~ entrgij~__ J

19p~~gp~lt)y~cjl~ Grad Kcstelo Opis Ijavnarasvj~taugraduKa~t~latro~j2506Mwh~i~ktri~n~en~rgij~l

I Projekti pobollson]o energetske uCinkovitosti u javnoj rasvjeti I i isplativi su vidljivi u javnostL smanjuju svjetlosno onecfscen]e i

I utjecaj na okolis ustede su vidljive odmah i lako su dokazive i I provjerlilve I I

I Postojecu sustav rasvjete koristi u dobrom dijelu zastarjele svjetiljke I I uz djelomicno koristen]e i zastarjelih uskoro zabranjenih zivinih I I zorulio

I -~J~~~j~V=~~~~li=- zestarieHh~se izmjena eke 490

IZivotni vijek

Akcijski plan energetske uCinkovitosti na podrucju Grada Kosrelc za razdoblje 2016 - 2018 131

Oceklvonl ukupni I financijski iznos ulaganja

Nacionalni programi sufinanciranja biti ce provodeni u skladu 5 vozeclrn zakonskim propisima od

strane za to ovlostene institucije a grad Kostelo ce kroz svoj rad osigurati promociju

pravodobno informiranje svojih gradana 0 aktualnim nacionalnim programima

Nacionalni programi

bull Program energetske obnove obiteljskih kuco (FZOEU)

bull Program energetske obnove vlsestcrnbenlh zgrada (FZOEUj

bull Program energetske obnove nestambenih (komercijalnih) zgrada (FZOEUj

bull Energetsko oznccovon]e kuccnsklh uredaja i energetski standardi - sufinanciranje kupnje

A+++ kuconsklh uredaja (FZOEU)

Pro ram ener etske obnove obitelskih kuco 2014-2020

IltClt~g()riJclIllJ~r~JFirlltlrlltUklirltrLJI1lE)rlti Qps~gpr()1~cIlgt~ LQ()ItE)ljskE)kLJcentE)JlgpltltjrLJcentJLJg~ltlltjltlIltltlstE)lltl Opis Ovom se mjerom predvida obnova postojecih obiteljskih zgrada

do 2020 godine Pozornost se primarno usmjerava na obiteljske I kuce do 400 m2 gradene prije 1987 godine te na njihovu obnovu

r~i9i~iil~k i Ocekivani ukupni

financiski iznos ula oceklvone ustede

A_~~__~~~~_~_~_~_~~~~

I71()~ fiI1ClI1circlI1JCl__

Rokovi rovedbe Nccln prccenlo

I na niskoenergetski standard kroz poticanje obnove vanjske [ ovojnice poticanje zamjene sustava grijanja i poticanje koristen]o IOIE I Najznacajniji ocekivonl ucinci provedbe ove mjere su poticanje investicija ostvarivanje ustedo energije u neposrednoj potrosn]l godisnje smanjenje izdataka gradana za energiju smanjenje i emisija C02 povecon]o udjela obnovljivih izvora energije [ osiguravanje zaposlenja povecon]e sigurnosti opskrbe energijomi poboljscno stanje i povecon]e trZisne vrijednosti nekretnina razvoj i proizvodne industrije smanjenje sive ekonomije srncnjep]e i(3r1(3rgE)tkCgirCl1lg~tygiltpcent(3PCpltlj~ltlrlj(3LJIj(3tltltltlrlltIltlrijltl )ggltjIrig

Naziv rnlere e

LIlaquol~t()iJcIIllj~~ __

e ralne obnove vlsestcmbenlh

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018132

i

Opseg provedbe Visestornbene zgrade u privatnom vlcsnistvu na podrucju grada Kastela

Opis

ere I Pro ram ener efske obnove komercialnih n

Qrq~q1Jc~~mmmm iBA middot ~m~m~ middot ~ IKqfcg2rijqlJ~~c JFiQgQcIjkiIQstrLJrn~QJL I Opseg provedbe i Nestambene komercijalne zgrade u privatnom vlcsnlstvu no

I JpltgtgrLJcentjLJgrgg9~9t~lg i j Opis I Energetska obnova poslojeclh komercijalnih nestambenih zgrada f

I usmjerena je na zgrade izgradene prlle 1987 godine te na njihovu I

Im _ ~~~~~~~ iii ~i~~O~~=tski~~~~dr~ ~~~~~~j~~~tskogJ

v

Zivofni vllek ~gg9iQ9 vani ukupni

r2~lJlqgqIlJq )usfede

~ri~~-=--Hf~~~~~~Q_--L~~~mJer~~middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot~middotmiddotmiddot jii~9~isk~middot~~nac9vCniemiddotkU~~~~~u~e~ i e-ne~middot-efskist~nd~rdTmiddot

~~SGr=l~~~~~~rezne iQfQrrDQCijS_~em~iQClr)CjjStii=tij i Opis I Energetskim oznakama kupcima se daju informacije 0 potrosn]

energije tog uredaja i odabir usmjerava prema uctnkovltijrnoIj

Osim toga pravodobnim usvajanjem zahtjeva za eko-dizajnom I

i prolzvodo povezonlh S AnAroijom potrebno je osigurati da se na I hrvatsko frzistu stavljaju sorno proizvodi koji zadovoljavaju propise i lEU Uz navedeno I nojuclnkovliijlh kuco

predvida nskih ured

se uvodenje sufinanciranja aja

kupnje I

i Zivotni vijek j l

i 12i 15 godina

Akcijski plan energetske ucinkovitosti na podrucju Grada Kastela za razdoblje 2016 - 2018133

Ocekivani ukupni financiski iznos ul Ocekivane ustede ~~~~-~~~-~-~~~------~-~~~~-~~~~~~~~~~--~------

~J~~~r~r~~~~~~ middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotImiddotmiddotmiddotmiddoti8~~~~jQisectji2~L6g~=~~~=~==~~=~==~~~~=~====j q_ ~ ~ ~~L ~ZOEV~_~ ~ ~ _ _ ~ ~

Sumarni prikoz predlozenlh rnjero

U nastavku je dan sumami prikaz mjera poboliscnlo energetske ucinkovltostl koje se planiraju

provesti tijekom razdoblja 2016 - 2018 godine a u ncdleznosf su gradskih vlasti grada Kcstelo

Ukupni iznos investicija godisnje svih planiranih mjera iznosi 5 milijuna kuna pri cernu iznos kojim

ce projekte sufinancirati grad Kostelo iznosi 3 milijuna kuna godisnje Ostatak iznosa planira se

osigurati sufinanciranjem od strane FZOEU Vozno je napomenuti kako je financiranje za projekt

obnove zgrade gradske uprave vee osigurano a za projekt modemizacije jayne rasvjete u Ulici

Franje Tudmana vee je izradena potrebna projektna dokumentacija

Ukupni iznos investicija u troqcdisnlern razdoblju 2016 - 2018 iznosi 15 150 00000 kn s time da ce

grad Koslelo projekte sufinancirati u ukupnom iznosu od 9 138 00000 kn

TABLICA 13 PREGLED MJERA ZA OBJEKTE I VOZILA KOJI SU U VLASNISTVU GRADA

Ukupni iznos sufinanciranja grada Kasfela u razdoblju

2016-2018 kn 12040 00000

middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotfmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot

1 500 00000

SUFINANCIRANJE GRADAshy

godisnje (kn)

TRO AK MJEREshyprosjecno

godisnje (kn) u razdobJu

4999999 2500 00000

MJERA

~~lliIl9Jprltgt~ltgtlij~~~2Yltgt~IlJ~ I Proqrom enerqetske obnove zgrada

sekfora

TABLICA 14 PREGLED OCEKIVANIH USTEDA ZA OBJEKTE I VOZILA KOJI SU U VLASNISTVU GRADA bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull

Ukupna USTEDA MWh akumulirana ustedo

MJERA (godisnje) u razdoblju 2016-

f=_~__~w~=~_~~~=_~--4~-=~~=_~~+~-2018amp IMWh 7 =411

n~lncer~et~kec~b~l~vEmiddotzglradla Imiddotmiddotmiddot 14000 84000 I

Akcijski plan energetske ucinkovltosf na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018134

No slici je prikazan kumulativan rast ukupnog iznosa sufinanciranja energetske ucinkovitosf od

strane Grado Kcstelc sukladno planiranim aktivnostima Uz godisnju razinu investicija od 3 mil kn

u razdoblju do 2018 godine ukupna razina sufinanciranja od strane Grado iznosit ce 9 mil kn

dok ce ukupni iznos investicija iznositi 15 mil kn

10000000

9000000

8000000

7000000

6000000

S 5000000

4000000

3000000

2000000

[000000

o 2016 2017 2018

SLiKA 17 KUMUlATlVNf IZNOS PlANIRANIH INVESTICIJA 00 STRANE GRADA KASTElA ZA ENERGETSKU

UCINKOVITOST

Akcijski pion energetske ucinkovitostl no podrucju Grado Kcstelc za rozdoblje 2016 - 2018 I35

Nocin procenlo izvrsenlo plano i izviestcvon]o

Prccen]e izvrsenja plana te pravodobno izvjestavanje a implementiranim mjerama i aktivnostima

vozon je segment provedbi Codlsnjeq plana energetske ucinkovltostl koji reperkusije ima i na

smjernice za izradu Akcijskog plana energetske ucinkovilosf u narednom razdoblju

Vcznost procen]c ustedc energije prepoznata je i u Zakonu a energetskoj ucinkovitosf u kojem

se prema clonku 22 definira Sustav za prccenie mjerenje i verifikaciju ustedc energije kao

rocunolnl sustav za prikupljanje obradu i verifikaciju informacija a energetskoj ucinkovitosf i

ostvarenim ustedomo energije (SMIV) Navedeni sustav vodi i odrzovo Nacionalno

koordinacijsko tijelo u skladu s Pravilnikom za procen]e mjerenje i verifikaciju ustedo energije

Istim clcnkorn odredena je obaveza odgovornih osoba javnog sektora unositi sve potrebne

informacije u Sustav za prccenie mjerenje i verifikaciju ustedo U gradu Kostelo za unos

podataka u SMIV ovlosteno je Tomislava Buzov dipl ing grad visi strucni suradnik za izgradnju u

Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i imovinsko pravne paslove grada Kcstelo

Web aplikacija SMIV koristi Metodologiju odozdo prema gore (eng Bottom-up) koja je

opisana u Pravilniku a metodologiji za procen]e mjerenje i verifikaciju ustedo energije u

neposrednoj potrosn]l a mjere energetske ucinkovitosf se prate i verificiraju u cetiri sektora

neposredne potrosn]e (sektor kuccnstvo industrije usluga i transporta) U registar planova

pohranjuju se ciljevi i planirane mjere energetske ucinkovltosf gradova zupanija i opcino a

registar provedenih mjera podrazumijeva pohranjivanje podataka a ustedorno energije (kWh)

smanjenju emisije (tC02) i a troskovimo provedbe mjera (Kn)

Web aplikacija sustava pusteno je u rad u lipnju 2014 godine a cilj navedene aplikacije je

uspostava sustava procenjo mjerenja i verifikacije kojim ce se ornoqucif kontinuirano

ocjenjivanje uspjesnosf politika energetske ucinkovitosf te ispunjenje zadanih ciljeva

Kontinuirano procenje aktivnosti takoder ce omoguCiti i olckscnu reviziju Nacionalnog akcijskog

plana energetske ucinkovitosf te oloksotl njegovu izradu

Ostvarenje Godisnjeg plana analizira se svake godine prilikom izrade Godisnjeg plana za

narednu godinu Za kvalitetnu analizu provedenih mjera i ostvarenih ustedo potrebna je dobra

komunikacija i koordinacija svih jedinica lokalne samouprave koje provode mjere energetske

ucinkovltosf kako bi se dobila cjelovita slika provedenih projekata i notleco]o

Konzistentna i redovita primjena i korislen]e SMIV aplikacija trebala bi olckscti navedene analize

te doprinijeti cjelovitosti analize ustedo na podrucju zupanije koje su rezultat rada svih jedinica

lokalne i regionalne samouprave

Akcijski plan energetske ucinkovitostl na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018 136

Izvori financiranja i financijski mehanizmi za provedbu mjera

Fond za zostltu okoliso i enerqetsku ucinkovitost (FZOEUj

Fond za zostltu okoliso i energetsku ucinkovitost osnovan je kao lzvcnprorocunskl fond s ciljem

sudjelovanja svojim sredstvima u financiranju nacionalnih energetskih programa imajuCi u vidu

postizanje energetske uclnkovitostl odnosno koristenjo obnovljivih izvora energije te zostitu

okolisc Sredstva Fonda se dodjeijuju na temelju javnih poziva i javnih ncfjeco]o objavljenih u

Narodnim novinama na internet stranicama Fonda te u javnim glasilima Za svaku poslovnu

godinu Upravni odbor Fonda donosi Program rada i Financijski plan u kojima se izdvojeno

prikazuju programi i projekti te osigurana financijska sredstva

U nastavku je dan godisnji program javnih poziva i nofjeccjo za 2015 godinu s pripadajuCim

iznosima i namjenama koji pokrivaju podrucje energetske uCinkovitosti i obnovljivih izvora

energije a namijenjeni su jedinicama lokalne i regionalne samouprave trgovaCkim drustvirno

fizlckirn osobama (gradanima i obrtnicima) javnim ustanovama te ostalim pravnim osobama

Naziv javnog

pozlvonotjeco]c

Maksimalno po

pojedlnocnorn

ugovoru

Namjena

PROVEDBA NACIONALNIH ENERGETSKIH PROGRAMA

Javni poziv za neposredno

sufinanciranje energetskih

pregleda sustava jayne

rasvjete

Javni poziv za neposredno

sufinanciranje izrade

projektne dokumentacije za

projekte energetski

ucinkovite i ekoloske jayne ii

vanjske rasvjete

50000 kuna

200000 kuna

Poziv je namijenjen jedinicama lokalne i

regionalne samouprave Sufinancirat

ce se izrada energetskih pregleda

sustava jayne rasvjete

Poziv je namijenjen jedinicama lokalne i

regionalne samouprave javnim

ustanovama i ostalim prorocunsklm i

izvanproracunskim korisnicima koji u

vlcsnistvu imaju sustav jayne iii vanjske

rasvjete a sufinancirat ce se izrada

projektne dokumentacije za projekte

energetski ucinkovite i ekoloske jayne i

vanjske rasvjete

Akcijski plan energetske uclnkovitosf na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018137

Javni poziv za neposredno 1 400000 kuna Poziv je namijenjen jedinicama lokalne i

sufinanciranje provedbe regionalne samouprave javnim

projekata energetski ustanovama i ostalim prorocunsklm i

ucinkovile i ekoloske jayne i lzvcnprorocunskim korisnicima koji u

vanjske rasvjete vlasniStvu imaju sustav jayne iii vanjske

rasvjete a sufinancirat ce se investicijski

projekti rekonstrukcijeizgradnje

ekoloskih i energetski ucinkovltih

sustava jayne rasvjete koji

zadovoljavaju tehnicke smjernice

Fonda

Javni notjecoj za Sredstva subvencije Notjeco] je namijenjen trqovccklrn

sufinanciranje projekata mogu iznositi drustvimo i fizickirn osobama

energetski ucinkovltih maksimalno 1 400 000 (obrtnicima) a sufinancirat ce se

elektromotornih pogona i kuna a zajma 7 000 investicijski projekti za pobolison]e

ostalih mjera energetske 000 kuna energetske uclnkovltostl

uclnkovitostl u proizvodnim elektromotornih pogona kao i druge

procesima mjere energetske ucinkovitosf u

proizvodnim opskrbnim u

kojima se smanjuje potrosn]o v v~Jv

prelazi no energetski i vv~ IU

povoljnija goriva

Javni poziv za neposredno 800 kuna Poziv je namijenjen fizlckirn VNIJV v

sufinanciranje kupnje (gradanima) a rnoquce je ostvariti

energetski uclnkovltlh bespovratna sredstva za kupnju

kuccnsklh uredaja energetski nojucinkovitiiih uredaja

kategorije A+++

Javni poziv za dobovlioce Ovaj poziv je upucen fJl v i IILIlt

kuconsklh uredaja no osobama (obrtnicima) koji v~vJ

podrucju RH u sklopu autorizacije iii zostupnlstvo za

provedbe mjere poticanja prolzvodocs kuconsklh uredaja Cilj

kupnje energetski uclnkovitih ovog poziva je prikupiti bazu uredaja i

kuconskih uredaja prodajnih mjesta rcspolozlvlh za

provodenje mjere u skladu s

predvidenirn planom i dinamikom

provedbe mjere cirne ce se omoguCiti

svim gradanima RH do pod istim

uvjetima ostvare provo no

sufinanciranje kupnje uredaja

Akcijski plan energetske ucinkovltosf no podrucju Grado kostelo za razdoblje 2016 - 2018138

PROVEDBA ENERGETSKIH PREGLEDA I DEMONSTRACIJSKIH AKTIVNOSTI

Javni poziv za neposredno

sufinanciranje energetskih

pregleda zgrada i uvodenje

sustava gospodarenja

(upravljanja) energijom u

skladu s normom HRN EN

IS050001 u velikim

poduzeclrno

Javni poziv za neposredno

sufinanciranje energetskih

pregleda zgrada i uvodenje

sustava gospodarenja

(upravljanja) energijom u

skladu s normom HRN EN

IS050001 u malim i srednjim

poduzeCima i kod fizickih

osoba (obrta)

50000 kuna

50000 kuna

POZIV je namijenjen trgovackim

drustvimo koja pripadaju kategoriji

velikih poduzeco a sufinancirat ce se

izrada energetskih pregleda postojecih

zgrada i gradevina iiiIi uvodenje

sustava upravljanja energijom u skladu

s normom IS05000 1

Poziv je namijenjen trgovackim

drustvlrno i obrtnicima koji pripadaju

kategoriji malih i srednjih poduzeco a

suflnonclrot ce se izrada energetskih

pregleda postojeclh zgrada

gradevina iili uvoden]e sustava

upravljanja energijom u skladu s

normom IS05000

POTICANJE KORISTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

Javni poziv za neposredno

sufinanciranje projekata

obnovljivih izvora energije u

turistickom sektoru

Donacije se dodjeljuju Sredstva Fonda su namijenjena

gradanima u trgovackim drustvlmo zadrugama

maksimalnom iznosu trgovcima pojedincima flzlckirn

od 15 000 do 24 750 osobama (obrtnicima) obiteljskim

kuna prema podrucju poljoprivrednim gospodarstvima

na kojem se korisnik fizickirr osobama [gradanima) koji su

nalazi vlasnici hotel kampova i drugih vrsta

ugostiteljskih i turistickih objekata

namijenjeni srnlestoju iii imaju pravo

Subvencije se koristen]o istih temeljem pravnih akata

dodjeljuju do Sufinancira se postavljanje sustava za

maksimalno 1 400 000 koristenie OlE za proizvodnju elektrlcne

kuno a zajmovi do 7 toplinske rashladne te toplinske i

000 000 ostalim rashladne energije na postojecim

kategorijama korisnika gradevinama

Javni naijecaj za Pornoc se dodjeljuje Nctjeco] je namijenjen jedinicama

sufinanciranje projekata JLP(R)S-u te javnim lokalne i regionalne samouprave

obnovljivih izvora energije ustanovama u iznosu javnim ustanovama koje su prorocunski

od maksimalno 1 400 korisnici di7avnog iii JLP(R)S prorocuno

000 kuna te ostalim pravnim osobama koje vode

profitno rccunovodstvo Sredstva se

dodjeljuju za projekte OlE za

Akcijski plan energetske uclnkovitosf na podrucju Grada kcstelo za razdoblje 2016 - 2018 139

i

Subvencije se proizvodnju elektricne energije

dodjeljuju u iznosu od toplinskerashladne energije cvrstlh

maksimalno 1 400 000 biogoriva kogeneraciju i trigeneraciju

kuna pravnim

osobama koje vode

profitno

rccunovcdstvo

Zajmovi u

maksimalnom iznosu

od 7 000 000 kuna se

nude svim

kategorijama korisnika

POTICANJE ODRZIVE GRADNJE

Sredstva pornocl i Ncljecc] je namijenjen jedinicama

sufinanciranje energetske

Javni nctjeco] za

subvencija ~nose lokalne i regionalne samouprave

obnove nestambenih zgrada maksimalno 1 400 000 javnim ustanovama koje su korisnice

kuna a zajma 7 000 prorocunsklh sredstava trqovcckim

000 kuna drustvimo i fizicklrn osobama

(obrtnicima) Notjecojern se

sufinanciraju projekti povecon]o

energetske ucinkovitostl u postojeCim

nestambenim zgradama te projekti

gradnje novih niskoenergetskih

nestambenih zgrada

POTICANJE CISTlJEG TRANSPORTA

Javni poziv za neposredno Raspon iznosa donacije Kupnja elektrlcnih i hibridnih vozila L1

sufinanciranje kupnje je od 7 500 do 70 000 L3 L6 L7 M 1 i N1 kategorija

elektricnih i hibridnih vozila ovisno 0 kategoriji namijenjena fizlcklm osobama

gradanima dodjelom vozila (gradanima)

donacija Iznos dodijeljenih

sredstava ne smije

prijeCi 40 opravdanih

troskovo

Raspon iznosa donacijeJavni poziv za neposredno Kupnja elektrlcnih i hibridnih vozila L1

je od 7 500 do 70 000 L3 L6 L7 M 1 i N1 kategorijasufinanciranje kupnje

ovisno 0 kategoriji namijenjena trqovockim drustvirnoelektricnih i hibridnih vozila

vozila Iznos dodijeljenih fizickirn osobama (obrtnicima)trqovockirn drustvirno i

sredstava ne smijefizickirn osobama

Akcijski plan energetske uCinkovitosti na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018140

i

(obrtnicima) dodjelom prijeCi 40 opravdanih

subvencija troskovo

Po korisniku se rnoze

odobriti maksimalno

700 000 kuna

subvencije

Javni poziv za neposredno Raspon iznosa Provo no sredstva Fonda mogu U~IVUjjjl

sufinanciranje ostalih mjera subvencije je od 40 000 jedinice lokalne j I G81UIIUIIIG

energetske ucinkovitosf u do 100 000 kuna samouprave trgovacka drustvo i fizicke

prometu ovisno 0 vrsti poduzete osobe (obrtnici) Predmet

mjere sufinanciranja su izgradnja punionica

za vozila na elektricnl pogon uvodenjePo zahtjevu

sustava javnih gradskih bicikalamaksimalan iznos

programska rjesen]o koja sadrZavajusubvencije moze iznositi

bazu podataka 0 cestama a 200 000 kuna

primjenom kojih se postize poveconje

stupnja energetske uclnkovltostl u

gradovima opremanje postojeCih iii

ugradnja semafora s vizualnim

indikatorom trajanja faze crvenog

svjetla kupnja elektricnih bicikala

kupnjc plovila no elektricni pogon s

ugradenim solarnim panelima kupnja

teretnih vozila no hibridni pogon te

pregradnja postojeCih vozila svih

kategorija no elektricni pogon i pogon

SPP-om

Javni poziv za neposredno 200 000 kuna Provo no sredstva Fonda imaju

sufinanciranje trqovccklh trqovocko drustvo i fizicke osobe

drustovo i fizickih osoba (obrtnici) za provodenje projekta

(obrtnika) za koristen]e edukacije 0 elementima eko voznje

sredstava FZOEU radi (treninga eko voznje] vozoco svih

provedbe projekata kategorjja vozila

edukacije vozcco 0

elementima eko voznie

Akcijski plan energetske uCinkovitosti no podruc]u Grado Kcstelo za razdoblje 2016 - 2018 141

POTICANJE OBRAZOVNIH ISTRAZIVACKIH I RAZVOINIH AKTlVNOSTI U PODRUCJU ENERGETSKE

UCINKOVITOSTI

200000 kuna Poziv je namijenjen jedinicama lokalne i

sufinanciranje provedbe

Javni poziv za neposredno

regionalne samouprave znanstvenim i

obrazovnih istrazivackih i strucnim institucijamaorganizacijama

razvojnih aktivnosti kojima je osnlvcc RH te ostalim javnim

ustanovama trqovccklrn drustvlmo te

fizickirn osobama (obrtnicima)

Financiraju se obrazovne lsfrczlvocke i

razvojne aktivnosti iz podrucjo

energetske uclnkovitosf i niskougljicnog

razvoja

80000 kuna Poziv je namijenjen jedinicama lokalne i

sufinanciranje izrade

Javni poziv za neposredno

regionalne samouprave a sufinancirat

programa i planova ce se izrada akcijskih planova u skladu

energetske ucinkovilosf so Zakonom 0 energetskoj ucinkovitosti

jedinica lokalne i podrucne izrada planova odrzlvop energetskog

(regionalne) samouprave razvoja u sklopu inicijative Sporazum

gradonacelnika te izrada programa

energetske ucinkovltosf u gradskom

prometu

PROGRAM OBNOVE VISESTAMBENIH ZGRADA

200000 kuna Pravo no sredstva Fonda mogu ostvariti

neposredno sufinanciranje

Javni naijecaj za

upravitelji zgrada kao korisnici sredstva

energetskih pregleda i u ime i za rocun suvlasnika

energetskog certificiranja vlsestornbene zgrade radi

postojeCih vlsestombenih sufinanciranja energetskih certifikata

zgrada

Javni poziv za neposredno Financiranje iznosi 100 Pravo no sredstva Fonda mogu ostvariti

sufinanciranje izrade opravdanih troskovo upravitelji zgrada kao korisnici sredstva

projektne dokumentacije za u ime i za rccun suvlasnika

projekte poveccnlo Maksimalan iznos

visestornbene zgrade radi financiranja

energetske uclnkovitostl lJ financiranja iznosi 35

izrade projektne dokumentociie 70

vlsestombenlm zgradama 000 kuna odnosno 200

projekte poveconjo energetske000 kuna aka je rijec 0

ucinkovitosti u visestombenirn povezanim

zgradamavisestombenim

zgradama koje cine

jednu arhitektonsku

cjelinu

Akcijski plan energetske ucinkovitosf no podrucju Grado Kostelo za razdoblje 2016 - 2018142

Javni notjeco] za 1 400 000 kuna Nctjeco] je namijenjen upraviteljima

sufinanciranje energetske zgrada koji u ime i za rocun suvlasnika

obnove vlsestornbenih vode projekt energetske obnove

zgrada

Javni poziv za neposredno 2 000 000 kuna Nctjeco] je namijenjen upraviteljima

sufinanciranje nabave i zgrada koji u ime i za rccun suvlasnika

ugradnje ureciaja za organiziraju ugradnju ureciaja za

mjerenje potrosn]e toplinske mjerenje potrosn]e energije u

energije u visestornbenim visestornbenim zgradama prikljucenima

zgradama no centralne toplinske sustave u skladu

sa Zakonom 0 triistu toplinske energije

PROGRAM OBNOVE OBITELJSKIH KUCA

Javni poziv za ovloslene Usta certifikatora bit ce javno dostupna

certifikatore za posove te ce graciani s iste odabirati ovlostene

energetskog certificiranja osobe za energetske preglede u sklopu

zgrada provedbe programa Javnog poziva za energetsku obnovu

poveccnjo energetske obiteljskih kuco

ucinkovitosf obiteljskih kuco

Maksimalan iznos Poziv je namijenjen gracianima radi

(gracianimagraciankama)

Javni poziv fizickirn osobama

sredstava iznosi od 84 sufinanciranja mjera energetske

za sufinanciranje energetske 000 do 168 000 s obnove postojeCih obiteljskih kuco

obnove postojeCih obiteljskih obzirom no podrucje

kuco no kojem se nalazi

korisnik sredstava

MEDUNARODNASURADNJA

Poziv je namijenjen jedinicama lokalne i

sufinanciranje

Javni poziv za neposredno 200 000 kuna

regionalne samouprave znanstvenim

meciunarodnih projekata organizacijama koje su korisnici

sufinanciranih sredstvima EU driavnog prorocuncororccuno JL[R)S

organizacijama civilnog drustvo

zadrugama trqovockirn drustvlmo

fiziCkim osobama (gracianima) te

znanstvenim organizacijama koje su

druge pravne osobe Sufinancira se

sudjelovanje u Programu Obzor2020 u

podrucju energetske uclnkovitostl

niskougljicnog razvoja

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grado Kcstelo za razdoblje 2016 - 2018143

i

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)

HBOR je razvojna i izvozna banka osnovana so svrhom kreditiranja obnove i razvitka hrvatskog

gospodarstva Za pruzon]e financijske potpore i poticanje ulaganja u projekte zostlte okoliso

energetske uclnkovitosf i koristen]o obnovljivih izvora energije uveden su posebni financijski

programi Kredite je rnocuce realizirati izravno iii putem poslovnih banaka koje suraduju s HBORshy

om

v programa PROGRAM KREDITIRANJA ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA Namjena programa bull adaptacija i rekonstrukcija gradevinskih objekata

bull Uf-II IU i uredaji

bull pruzatelji energetske usluge (trgovacka drustvo i obrti koji izvrsovoju uslugu pobolison]o energetske ucinkovitosf zgrada javnog sektora a koji su odabrani no javnom nadmetanju)

Korisnici programa

bull norucitef] energetske usluge (tijela drZavne uprave jedinice lokalne i podrucne (regionalne) samouprave i ustanove agencije skole i bolnice u njihovom vlosnlstvu]

bull sva drustvo i obrti koji ulazu u enerqetsku uclnkovltost

bull kredit - putem f-IUU lii~ bonoko- iii izravnim IJcVrsta sredstava

bull najveCi iznos kredita nije oqronlcen a OVISI 0 HBOR-ovim i pojedinacnog Iznos ukupnog budzeto

rnooucnostlmo financiranja konkretnom investicijskom programu ugovora kreditnoj sposobnosti korisnika kredita prihvatljivosti projekta

temeljem Potvrde 0 tehnlcko] i financijskoj izvedivosti projekta APN-a odnosno strucne komisije te vrijednosti i kvaliteti ponudenih instrumenata osiguranja

bull krediti se odobravaju u kunama uz valutnu klauzulu HBOR rnoze razmatrati kreditiranje do 50 predrccunske vrijednosti investicije bez PDV-a

bull kamata 4Uvjeti financiranja

bull pocek 1 godina

bull rok otplate do 14godina ukliucuiuci i pccek

3 Croatia banka dd Zagreb Ersteamp Steierrnorkische bank dd Rijeka Hrvatska postonsko banka dd Zagreb Hypo Alpe-Adrio-Bonk dd Zagreb

Istarska kreditna banka Umag dd Umag DlP banka Hrvatska dd Zadar Podravska banka dd Koprivnica Privredna banka Zagreb dod Zagreb

Raiffeisenbank Austria dod Zagreb Societe Generale - Splitska banka dod Split Slatinska banka dod Slatina Zagrebacka banka dd Zagreb

Akcijski plan energetske ucinkovitosf no podrucju Grado Kostelo za razdoblje 2016 - 2018 144

Naziv programa middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotPRaGRAMKREDiTiRANJAPRoJEKATAzAsTITE OKOLisA ENERGETSKE

Namjena programa

Korisnici programa

Iznos ukupnog budfeto i pojedinacnog ugovora

Uvjeti financiranja

i UCINKOVITOSTI I OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJEl ~lt= x__~__===-=-~== gt~

I osnivccko ulaganja zernljste i

li--f~~~ii~~~~~~-~~~~~~~~~s~ kred~_ J bull komunalna drustvo bull trgovacka drustvo obrtnici i ostale pravne osobe

bullbullbull

bull kredit - kreditiranje krajnjih korisnika putem poslovnih banaka 4 i izravno kreditiranje

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici odrZanoj 31 listopada 2013 godine usvojila Program

energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2014 - 2015 godine kojim je predvideno

da se u 2014 i 2015 godini obnovi oko 200 zgrada Jayne namjene cirne bi se potaknule

investicije procijenjene vrijednosti od oko 400 milijuna kuna Za provedbu Programa za razdoblje

2014 - 2015 godine zcduzeno je Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama [APNJ

Prema Programu Narucitelj energetske usluge (vlasnikkorisnik zgradezgrada - ministarstva

tijela drZavne uprave jedinice lokalne i regionalne samouprave pokrece proceduru prijave

zgradezgrada APN-u Time se daje suglasnost da APN provede javno nodmetanje za

pronalazak pruzatelja energetske usluge

4 Banko Kavanica ddbull Vorozdln BKS Bank dodo Rijeka Croatia banka dd Zagreb Erste amp Stelerrnorklscne bank dd Rijeka Hrvatska poSlanska

banka dd Zagreb Hypo-Alpe-Adria Bank ddbull Zagreb Imex banka dod Split Istarska Kredilna banka Umag dod Umag Kentbank dd Zagreb

Kreditna banka Zagreb dod Zagreb OTP banka Hrvatska dod Zadar Partner banka dod Zagreb Podravska banka dod Koprivnica Privredna

banka Zagreb dd Zagreb Raiffeisenbank Austria dd Zagreb Sberbank dd Zagreb Slatinska banka dod Slatina Societe Generole-Splilsko

bonko dd Split stedbanka dd Zagreb Zagrebacka banka dod Zagreb

Akcijski plan energetske uclnkovltosti na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018145

Pruzatelji energetske usluge su trgovacka drustvo koja se bave pruzanjem energetske usluge

putem ugovora 0 energetskom ucinku Pruzatelj energetske usluge uloze sredstva i preuzima

tehnicki gospodarski i trZisni rizik poslo provodi energetsku obnovu prati i dokazuje ustedu te

odrZava sustave u koje je ulozio sredstva

Izmedu norucltello i pruzatelja energetske usluge se potpisuje Ugovor 0 energetskom uclnku na

razdoblje od 14 godina kojim se pruzatelj obvezuje osigurati i dokazati ustedu energije

primjenom mjera za poboljson]e energetske ucinkovitosti na nocln da su ulaganja ugovorna

obveza pruzatelja Prema ugovoru ncrucitell je obvezan ploccf naknadu za energetsku uslugu

pruzatelju temeljem ostvarenih i verificiranih ustedo energije

Hrvatska banka za obnovu i razvitak odobrava kreditna sredstva pruzctelju energetske usluge

prema prethodno opisanoj kreditnoj Iiniji Program kreditiranja energetske obnove zgrada dok

Fond za zastitu okollsc i energetsku uclnkovllost sutlnonciro program obnove sa 40

Cjelokupan iznos investicije koju je poduzeo pruzote] energetske usluge umanjen za

bespovratna sredstva Fonda ncrucite] energetske usluge isplccu]e iz ostvarenih ustedo u

energiji

Fondovi Europske unije

Europski fondovi su zomlsllenl kao financijski instrumenti koji podupiru provedbu pojedine politike

Europske unije u zemljama clonlcorno Jedna od najznacajnijih je kohezijska politika koja se

provodi kroz strukturne fondove (Europski fond za regionalni razvoj i Europski socijalni fond) te

Kohezijski fond ali i kroz druge strukturne fondove Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj i

Europski fond za ribarstvo Prema Direktivi 201227 lEU 0 energetskoj uclnkovltosti drZave clonice i

regije bi trebalo poticati da u potpunosti iskoriste strukturne fondove i Kohezijski fond kako bi

potaknule ulaganja u mjere za poboliscn]e energetske ucinkovltostl

Prema Operativnom programa - Konkurentnost i kohezija (2014 - 2020) usvojenom u prosincu

2014 godine planirana je alokacija od 531 810805 eura za prioritetnu os Promicanje energetske

ucinkovitosti i obnovljivih izvora energije iz Europskog fonda za regionalni razvoj U tablici je dan

pregled iznosa financiranja specificnih qljeva i prlpodcjuco posrednlcko tijela

Prioritetna os 4 Promicanje energetske uclnkovltostl i obnovljivlh izvora energije

Ukupna alokacija za Prioritetnu os 4 531 810805 euro

Posrednlcko tijela

60000000 euro

Investicijski prioritet I Specificnl cHj 4b 1 4b Poveconje energetske Promicanje i ucinkovitosf i korlsten]c OlE energetske u proizvodnim industrijama

1

MINGO FZOEU

L 3

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018146

uclnkovltosf i Speclficnl cilj 4b2 korlsten]o Poveconje energetske obnovljivih izvora uclnkovitostl i korlstenjo OlE 40 000 000 euro energije u u privatnom usluznom poduzeclmo sektoru (turizam trgovina)

Specificnl cilj 4c 1

Iinvesticijski prioritet Smanjenje energetske 211 810 805 euro 4c potrosn]e u zgradama PodupiranjeJgvno) Q sec ktorac + j

energetske Speciflcnl cilj 4c2 uclnkovltostl i Smanjenje energetske pametnog I potrosnje u stambenim upravljanja zgradama 100 000 000 euro

MGIPU FZOEUenergijom i (u vlsestombenirn korlstenje OlE u zgradama i obiteljskim javnoj infrastrukturi uc m llk aa j

ukljucujuci jayne Specificnl cilj 4c3 zgrade i u Poveconje ucinkovitosf 80 000 000 euro stambenom sustava toplinarstva sektoru Speciticnl cilj 4c4

Poveconje ucinkovitostl 20 000 000 euro jayne rasviete

I Investicijski prioritet 4d Razvoj i provedba

Speclflcnl cjlj 4d 1pametnih sustava

Uvodenje pametnih rnrezo 20 000 000 euro MINGOdistribucije koji

na pilot podrucjimodjeluju pri niskim j

srednjim razinama

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uredenja je otvorilo dva Poziva na dostavu projektnih

prijedloga prema speclficnlrn ciljevima 4c 11 Pilot projekt- Priprema projektne dokumentacije

za energetsku obnovu zgrada i poticanje OlE u javnim ustanovama koje obavljaju djeatnost

odgoja i obrazovanja te 4c 12 Pilot projekt energetska obnova zgrada i poticanje OlE u javnim

ustanovama koje obavljaju djeatnost odgoja i obrazovanja Bespovratna sredstva dodjeljivat ce

se putem trajno otvorenih Poziva do 31 prosinca 2020 godine odnosno do lskoristenio

sredstava

U nastavku je dan toblicni prikaz osnovnih karakteristika svakog od navedenih Poziva

Naziv poziva Pilot projekt- Priprema projektne dokumentaclje za energetsku obnovu zgrada i poticanje OlE u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odoolc j obrazovanja Izrada projektne dokumentacije potrebne za energetsku obnovu zgrade (povodenje energetskih pregleda izrada energetskog certifikata tehnicko projektna dokumentacija ncljeccjnc dokumentacija i druga dokumentacija sukladno vozecim propisima)

bull Sredisn]o drZava - vlasnicikorisnici zgrada

Jedinice lokalne i oodrucne 18U11I1 IC) samoupravebull

Prihvatljive aktivnosti

Korisnici

Akcijski plan energetske ucinkovltosf na podrucju Grada kostelo za razdoblje 2016 - 2018 147

Indikativni iznos financijskih sredstava i intenziteta

bull Javne ustanove u vlcsnistvu sredisnie drzove iii vlosnlstvu lokalne i podrucne [regionalne) samouprave koje obavljaju djelatnost predskolskop odgoja osnovnoskolskoq i srednloskolskoq odgoja i obrazovanja te visokog obrazovanja (osnovne skole srednje skole ucenlckl domovi diec] vrtici jaslice i visokoskolske usto IV

bull bull

600 000 EUR (potpora u visini 85 a preostali dio sufinancira FZOEUj Najvisi iznos bespovratnih sredstava koji se rnoze dodijeliti ne rnoze prijecl 200 00000 kuna po pojedinoj prijavi

Pilot projekt Energetska obnova zgrada i poticanje OlE u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja

Energetska obnova javnih zgrada bull obnova ovojnice zgrade - krov ovojnica pod vanjska stolarija sustav

grijanja prostora bull sustav grijanja potrosne vode bull sustav hladenja bull sustav prozrocivcnlo bull unutarnja rasvjeta bull promicanje korlsten]o obnovljivih izvora energije ugradnjom sustava za

solorno grijanje toplana na biomasu itd ukoliko se proizvedena energija kao rezultat projekta koristi za vlastite potrebe

Prihvatljive bull centralno upravljanje instalacijama zgrade aktivnosti bull sustav daljinskog ocitonlo potrosnie energije i vode

Nabava opreme potrebne za energetsku obnovu zgrada

Tehnlcko pomoc i aktivnosti vidljivosti i komunikacije pruzcn]e usluga tehnicke pornoci korisniku bespovratnih sredstava u provedbi projekta te izrada energetskog certifikata nakon provedene energetske obnove pruzonie usluga nadzora radova pruzon]e usluga PRkomunikacijskih aktivnosti u svrhu poveconjo vidljivosti projekta aktivnosti upravljanja projektom (npr oprema te troskovi jedince za implementaciju projekta tehnlcke pornoci itd)

bull Sredisn]o drzovo - vlasnicikorisnici zgrada bull Jedinice lokalne i podrucne (regionalnej samouprave bull Javne ustanove u vlosnistvu sredlsnje drzove iii vlcsnistvu lokalne i

Korisnlcl podrucne [regionalne) sarnouprave koje obovlioju djelatnost predskolskoq odgoja osnovnoskolskoq i sredr[oskolskoo odgoja i obrazovanja te visokog obrazovanja (osnovne skole srednje skole ucenickl domovi djecjl vrticl jaslice i visokoskolske ustanove)

Indikativni iznos bull 7 000 000 EUR (potpora u visini 30 a preostali dio sufinancira FZOEUjfinancijskih bull Najvisi iznos bespovratnih sredstava koji se moze dodijeliti ne mozesredstava

prijeCi 5 000 00000 kuna po projektnom prijedloguintenziteta potpore

Akcijski plan energetske uclnkovitostl na podrucju Grada kostelo za razdoblje 2016 - 2018148

Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD)

Europska banka za obnovu i razvoj je najmlada medunarodna financijska institucija cija je misija

financirati prvenstveno projekte u privatnom sektoru koji ne mogu pronaCi izvor financiranja na

trZistu no samo one projekte koji potpomazu tranziciju prema trZisnoj ekonomiji i demokratskom

drustvu

EBRD u Hrvatskoj ima moqucnost izravnog kreditiranja iii kreditiranja putem poslovnih banaka U

pravilu izravno kreditira samo velike projekte (vrijednosti minimalno oko 3 milijuna eura) a sve

ostale projekte financira preko poslovnih banaka Za prinvccon]e velikih projekata EBRD

razmatra kreditnu sposobnost klijenta te isplativost projekta a potom kredit i financiranje

odreduje putem financijskog modela EBRD u sklopu kredita nudi i bespovratna sredstva krajnjim

korisnicima [odreden postotak od iznosa kredita) kojim se umanjuje glavnica kredita Krajnji

korisnik ce imati pravo na bespovratna sredstva ukoliko je zadovoljio odredene uvjete [npr

ostvario odredeno postotno smanjenje C02 smanjenje potrosnje energije)

U Hrvatskoj je trenutno kreditna Iinija namijenjena financiranju projekata energetske uclnkovitosf

i obnovljivih izvora energije Western Balkans Sustainable Energy Financing Facility I (WEBSEFF II)

Sredstva iz ovih kreditnih Iinija se distribuiraju putem sljedeCih poslovnih banaka koje samostalno

odreduju komercijalne uvjete

bull Privredna banka Zagreb (budzet 20 milijuna eura) bull Zcqrebcckc banka (budzet 20 milijuna eura) bull Erste amp Steiermarkische banka (budzet 10 milijuna eura)

Western Balkans Sustainable Energy Financing Facility II (WEBSEFF II) Namjena programa Naziv orocrcmo

bull energetska ucinkovitost (energetska obnova zgrada pobolison]e energetske ucinkovitosti] obnovljivi izvori energije I bull

Korisnici programa bull javni sektor

bull fJllYUlrll sektor

bull kreditVrsta sredstava

bull grant

bull tehnicko tJUI IUC

bull ukupan budzet za Hrvatsku iznosi 50 milijuna eura maksimalnog i pojedinacnog Iznos ukupnog budfeto

iznosa 25 milijuna eura po projektu za javni sektor te 2 milijuna eura ugovora za tJl UII II sektor Uvjeti financiranja bull uvjete financiranja odreduje banka sudionica pojedindcno za

~ korisnika kreditne Iinije

Akcijski plan energetske ucinkovltosf na podrucju Grada Kastela za razdoblje 2016 - 2018 149

Europska investicijska banka (EI8)

Europska investicijska banka je razvojna banka Europske unije cija je uloga doprinijeti integraciji i

orovnotezenom razvoju te gospodarskoj i socijalnoj koheziji zemalja clcnlco EU a slicne ciljeve

provodi i izvan teritorija EU EIB i u Hrvatskoj sudjeluje u financiranju projekata javnog i privatnog

sekloro i to direktnim finonciranjem iii preko poslovnih bonoko partnera

EIB direktno finonciro samo projekte ukupne vrijednosti vece od 25 milijuno eurc a sve manje

projekte financira putem poslovnih banako

Kreditna sredstvo te prlpodojuco bespovratna sredstva nomijenjena financiranju energetske uclnkovltosf i obnovljivih izvora energije plasira putem kreditnih linija preko Roiffeisen banke i Erste amp steiermarkische banke

Naziv programa I Raiffeisen banka Namjena programa

Uvjeti financiranja

rmCirkische banka Namjena programa

Korisnici programa

Naziv ro rama

I Uvjeti financiranja

Akcijski plan energetske ucinkovltosf no podrucju Grado Kcstelo za razdoblje 2016 - 2018150

Green for Growth Fond

Hrvatskoj su dostupna i sredstva iz Green for Growth (GGF) Fonda ko] je pokrenut kao javnoshyprivatno partnerstvo u prosincu 2009 od strane njernocke razvojne banke KfW i Europske investicijske banke (EIB) uz financijsku potporu Europske komisije njernockoq federalnog ministarstva za gospodarsku suradnju i razvoj (BMZ) i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) Za sada su dvije poslovne banke Privredna banka Zagreb (budzet 25 milijuna eura) i Zcqrebocko banka [budzet 20 milijuna eura) potpisale ugovore 0 financiranju s GGF-om

[Nazi~l~i~ii~li1amiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot~~e~Iilipound~~f ~~___~ ~ ~[ i Namjena programa i energetska uclnkovitosl jKri~~i~iPrgrama

obnovljivi izvori energije veliki korporativni klijenti

1

malo i srednje poduzetnlstvo bull kuccnstvo bull industrija

bull javni sektor

yr~tClsre~~tCl~Cl _~~r~~i_ __ ~_ ji Iznos ukupnog budfeto mali projekti do 500 000 eura za projekte ko]i ce rezultirati 15-tnim i pojedinacnog I smanjenjem emisije C02 iii ustede u energiji j

i ugovora __ 1 ~~~i~~~j~~j~~ ~i~ ~~ ~U~~~~Onk~g~~Ji cere=Oi Uvjeti finandrCllljClL uvjete financiranja odreduje poslovno~()~ka

ESCO tvrtke

Na hrvatskom trZistu djeluje nekoliko ESCO kompanija (Energy Service Company) koje pruzoju

cjelovitu uslugu rozvoj izvedbu i financiranje projekata na nocin da se povrat investicije

ostvaruje kroz ustede u troskovimo za energente i odrZavanje

U ESCO modelu se s vlasnicima projekta sklapa Ugovor 0 energetskom uclnku Prednost takvog ugovora za vlasnike je smanjenje operativnih troskovo bez inicijalnog ulaganja jer tijekom otplate investicije plccoju isti iznos kao prije provedbe projekta koji se sada sastoji od stvarnog (smanjenog) trosko za energiju te trosko za otplatu investicije Nakon otplate investicije ESCO tvrtka izlazi iz projekta i sve pogodnosti predaje vlasnicima Dodatna pogodnost ESCO modela je da se tijekom svih faza projekta suraduje samo s jednom tvrtkom po principu sve na jednom mjestu cirne se u velikoj mjeri smanjuju troskovi projekata energetske uclnkovitosf i rizik ulaganja u njih Tokoder ESCO projekt obuhvoco sve energetske sustave na odredenoj lokaciji sto ornooucovo optimalan izbor mjera s povoljnim odnosom investicija i ustedo

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grada Kcstelo za razdoblje 2016 - 2018151

Poslovne banke

Brojne poslovne banke su u svoje ponude uvrstile rozlicile kreditne Iinije i modele financiranja kao

temelj za strotesko opredjeljenje ka ponudi financijskih rjesenio za projekte energetske

uclnkovitosf i obnovljivih izvora energije u cilju poveconjo sudjelovanja na ovom rostucem trzistu

Neke od poslovnih banaka su vee spomenute kao partneri HBOR-a te kao partneri na velikim

europskim kreditnim Iinijama dok je ostatak banaka razvio vlastite modele financiranja

Pregledom svih modela financiranje od strane poslovnih banaka uocovo se sirok spektar

kreditnih Iinija s rczlicitlm kamatnim stopama uvjetima odobravanja samog kredita i rokovima

otplate prilagodenih svakoj pojedinoj namjeni financiranja

Akcijski plan energetske uclnkovitosf na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018 152

i

Zokliucok

Ovim akcijskim planom analizirana je trenutna polrosnio energije no podrucju grada Kostelo te

lzrocunct okvirni cilj uste de energetske ucinkovltosf sukladno trenutno vozecern zakonu

pravilnicima

Planirane aktivnosti provesti ce se dijelom vlastitim sredstvima a dijelom sufinanciranjem Fonda

za zostltu okoliso te drugim financijskim institucijama i instrumentima

Premo planu prosjecno godisnja ustedo energije no podrucju grada Kostelo za razdoblje 2016

- 2018 godine iznosi 320 MWh dok je kumulativni iznos za cijelo razmatrano razdoblje tj do 2018

godine 2 758 MWh

Planirane aktivnosti no podrucju energetske uclnkovitosf zahtjevaju prosjecnu godisnju razinu

investicija od 3 mil kn u razdoblju do 2018 godine cime ce ukupna kumulativna razina

sufinanciranja od strane Grado iznositi 9 mil kn dok ce ukupni kumulativni iznos svih investicija

iznositi 15 mil kn

Akcijski plan energetske ucinkovitostl no pcdrucju Grado Kostelo za razdoblje 2016 - 2018 153

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Popis tablico

Tablica Osnovna prostorna obiliezio grada Kcstelo 8

Tablica Kretanje broja stanovnika po naseljima od 1991 do 2011 9

Tablica Prosjecnl broj clonovo kuccnstvo 9

Tablica Zaposlenost po djelatnostima 2013 godine 10

Tablica Dolasci i nocenjo turista u gradu Kostelo 11

Tablica Potrosn]o energenata u sektoru industrije 13

Tablica Potrosnio energenata u sektoru prometa 14

Tablica Registrirana motorna cestovna vozila 14

Tablica Potrosnlo goriva voznog parka grada Kostelo 15

Tablica Potrosnjo energenata u podsektoru kuccnstvo 16

Tablica Potrosnlo energenata u sektoru usluga 19

Tablica Bilanca energije grada Kostelo 21

Tablica Pregled mjera za objekte i vozila kojisu u vlcsnistvu Grada 34

Tablica Pregled ocekivonlh ustedo za objekte i vozila koji su u vlosnlstvu Grada 34

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grada Kcstelo za razdoblje 2016 - 2018154

Popis slika

Slika 1Struktura potrosnie energije po sektorima 4

Slika 2 Grad Kcstelo na karti 7

Slika 3 Prometna povezanost grada kostelo 8

Slika 4 Privatna kuconstvo prema broju clonovo 9

Slika 5 Struktura potrosnje energije po sektorima 12

Slika 6 Struktura potrosn]e energenata u sektoru industrije 13

Slika 7 Struktura potrosn]e energenata u sektoru cestovnog prometa 14

Slika 8 Struktura registriranih motornih vozila 15

Slika 9 Struktura potrosn]e energenata u podsektoru kuconstvo 16

Slika 10 Struktura potrosnje energenata u kuconstvu prema namjeni 17

Slika 11 Slrukturo potrosnje energenata za grijanje prostora 17

Slika 12 Struktura potrosn]e energenata za pripremu tople vode 18

Slika 13Struktura polrosn]e energenata za kuhanje 18

Slika 14Struktura potrosnje energenata u podsektoru usluga 19

Slika 15 Struktura potrosnie energenata po djelatnostima 20

Slika 16 Struktura potrosn]e energije u gradu Kcstelo 21

Slika 17 Kumulativni iznos planiranih investicija od strane Grada Kostelo za energetsku

ucinkovitost 35

Akcijski plan energetske ucinkovltosf na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018

godine stupa na snagu prvog dana od dana objave u Sluzbenorn glasniku Grada Kcstelo

KLASA

URBROJ

Predsjednik Gradskog viiecc

Denis lvonovic dip ing

Dostaviti 1Upravniodjel za prostorno uredenje

gradnju i zostituokoliso

2 Sluzbeni glasnik Grada Kostelo

3 Uspis predmeta

Akcijski plan energetske uCinkovitosti na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018155

Page 4: REPUBLIKA HRV ATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ZUPANIJA …kastela.hr/wp-content/uploads/2015/12/t2-bbbb.pdf · Marko Matosovic, Energetski institut Hrvoje Pozar, Dostaviti: 1.Prcdsjednik

Norucltell Grad Kostelo Brace Radic 1 21212 Kastel Sucurcc

Oznaka projekta Oznaka ugovora

Autori

I

15116200083 UG-15-00089 UG-15-002161

Energetski institut Hrvoje Pozcr Savska cesta 163 10 001 Zagreb

Marko Matosovic Vlatka Robina Marko Biscan Robert Fabek Ivana Grgurev

No temelju clonko 11 stavak 4 Zakona 0 energetskoj uCinkovitosti (Narodne novine br12714)

i clcnko 43 statuto Grado Kastela (Sluibeni glasnik Grado Kcstelo broj 909 811 613 813shy

ispravak i 1014) Gradsko vijeee Grado Kostelo no _ sjednici odrzono]

dana_ 2015 godine donosi

AKCIJSKI PLAN ENERGETSKE UCINKOVITOSTI

NA PODRUCJU GRADA KASTELA ZA RAZDOBLlE 2016 - 2018 GODINE

Sddrzoj

Popis kratica 1

Saietak 4

Uvod 6

Grad Kostelo i temeljne postavke 7

Analiza stanja i potreba u neposrednoj potrosnii energije 12

Potrosnjo energije u sektoru industrije 12

Potrosnjo energije u sektoru prometa 13

Potrosn]o energije u sektoru epee potrosn]e 15

Bilanca potrosn]e energije grada Kastela 21

Prijedlog mjera energetske ucinkovltostl po podsektorima 23

Sektor industrije 23

Sektor prometa 26

Sektor epee potrosnje 30

Sumarni prikaz predloienih mjera 3~

Nacin procenlo izvrsenjc plana i izviestovon]o 36

Izvori financiranja i financijski mehanizmi za provedbu mjera 37

Fond za zostitu okoliso i energetsku ucinkovltost (FZOEU) 37

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) 44

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama 45

Fondovi Europske unije 46

Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) 49

Europska investicijska banka (EIB) 50

Green for Growth Fond 51

ESCO tvrtke 51

Poslovne banke 52

Zakljucak 53

Popis tablica 54

Popis slika 55

Popis krotico

APN

BAU

BDP

BMZ

BU

CEI

CTS

CVH

DIRH

DZM

DZS

EBRD

EED

EES

EIB

EIHP

EK

EMEEES

EnU

EPBD

EPBD II

ESCO

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama

eng business-os-usual

bruto drusiveni proizvod

njernocko federalno ministorstva za gospodorsku suradnju i razvoj

odozdo-prema-gore (eng bottom-up)

Centor za prccen]e poslovanja energetskog sektora i investicija

centralizirani toplinski sustavi

centor za vozila Hrvatske

DrZavni inspektorat Republike Hrvatske

DrZavni zavod za mjeriteljstvo

DrZavni zavod za statistiku

Europska banka za obnovu i razvoj

Direktiva 201227 lEU Europskog Porlamenta i Vijeca od 25102012 0 energetskoj

uclnkovitosf

Elektroenergetski sustav

Europska investicijska banka

Energetski institut Hrvoje Pozcr

Europska komisija

projekt Evaluation and Monitoring for the EU Directive on Energy End-Use

Efficiency and Energy Services

energetska uclnkovltost

Direktiva 200291EC 0 energetskim svojstvima zgrada (eng Energy Perform ace

of Buildings Directive)

Direktiva 201031 IEC 0 energetskim svojstvima zgrada (eng Energy Performace

of Buildings Directive - RECAST)

pruzcteli energetskih usluga (engl Energy Service Company)

Akcijski plan energetske uCinkovitosti na podrucju Grada kosteto za razdoblje 2016 - 2018 11

ESD Direktiva 200632EC 0 energetskoj uclnkovitosti i energetskim uslugama (eng

ETS

EU

Fina

FZOEU

GGF

HBOR

HERA

HGK

HOK

HROTE

INA

IPMVP

JLP(R)S

MIEE

MINGO

MINT

MGIPU

MPPI

MSP

MZOIP

NAPEnU

NKD

OlE

RH

SMIV

Energy Service Directive)

Europska shema trgovanja emisijskim dozvolama

Europska unija

Financijska agencija

Fond za zostltu okoliso i energetsku ucinkovitost

Green for Growth Fond

Hrvatska banka za obnovu i razvitak

Hrvatska energetska regulatorna agencija

Hrvatska gospodarska komora

Hrvatska obrtnicko komora

Hrvatski operator triista energije

Industrija nafte

Medunarodni Protokol za mjerenje i verifikaciju ucinko (eng International

Performance Measurement and Verification Protocol

Jedinica lokalne i podrucne (regionalne) samouprave

Mreza industrijske energetske efikasnosti

Ministarstvo gospodarstva

Ministarstvo turizma

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uredenja

Ministarstvo pomorstva prometa i infrastrukture

Mala i srednja poduzeco

Ministarstvo zostlte okollso i prirode

Nacionalni akcijski plan energetske ucinkovltostl

Nacionalna klasifikacija djelatnosti

Obnovljivi izvori energije

Republika Hrvatska

Sustav za prccenie mjerenje i verifikaciju ustedo energije

Akcijski plan energetske ucinkovltosti na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 201812

SPP stlccenl prirodni plin (eng eNG)

UNP ukapljeni naftni plin (eng LPG)

WEBSEFF II Western Balkans Sustainable Energy Financing Facility II

Akcijski plan energetske ucinkovitostl no podrucju Grado Kostelo za razdoblje 2016 - 2018 13

Sozetok

Izrada Akcijskog plana energetske ucinkovitosf na podrucju grada Kostelo obveza je prema

Zakonu 0 energetskoj ucinkovitosf (NN 12714) a sadrZi prikaz i ocjenu stanja te potrebe u

neposrednoj potrosnj energije ciljeve mjere za poboljicnje energetske uclnkovitosfl izvore

sredstava za financiranje ulaganja u provedbu mjera poboliscnio energetske ucinkovitosf te

druge potrebne podatke

Akcijskim planom daju se stroteskl ciljevi za racionalizaciju potrosn]e i troskovo za energiju

emisiju u okolis - premo 3 Nacionalnom akcijskom planu energetske ucinkovitosti i Zakonu 0

energetskoj uclnkovitosf te prijedlozi mjera za navedene sektore uz naglasak da je moquce

napraviti podjelu no mjere za koje je odgovoran grad i mjere za koje odgovornost lezi no

nacionalnoj razini

Metodologija za izrocun ustedo energije u neposrednoj potrcsn]i koje nastaju kao rezultat

provedenih aktivnosti definirana je u Pravilniku 0 sustavu za procenje mjerenje i verifikaciju

ustedo energije (NN 712015) Navedeni izrccuni dodatno su provjereni i verificirani usporedivim

rezultatima dostupnim iz drugih projekata i studija

Analiza postojeCih i predvidanje buducih potreba za energijom je poloziste za provedbu ostalih

energetskih analiza Ovom segmentu je neophodno obratiti posebnu pazl1ju u procesu izrade

energetskog plana Metodoloski koncept za identifikaciju energetskih potreba ternej]l se no

bottom-up pristupu premo kojem se karakteristike potrosn]e energije kod samih potroscco

oblici energije i koristene tehnologije analiziraju za svaki sektor potrosn]e posebno End-use

potrosnjc se dijeli no dvije kategorije toplinsku potrosnju za grijanje kuhanje pripremu tople

vode i hladenje te netoplinsku potrosnju za rad kuconsklh uredaja i slicno

1

II Industrijo (bez [TS)

mKuconstvo

Usluzni seklor

Promel

SLiKA 1 STRUKTURA POTROSNJE ENERGIJE PO SEKTORIMA

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grada kcstelo za razdoblje 2016 - 20181 4

Uvod

Akcijski plan energetske ucinkovitosf grada predstavlja stroteski dokument koji je ujedno i

obveza prema Zakonu 0 energetskoj uclnkovitosf (NN 12714) Akcijski plan se donosi za period

od 3 godine i s njime se utvrduje troqodisnlo provedbena politika za pobolison]e energetske

ucinkovitosf na podrucju grada uskladena s Nacionalnim programom i Nacionalnim akcijskim

planom U srpnju 2014 usvojen je 3 Noclonolnl akcijski plan energetske ucinkovltosf za razdoblje

2014 - 2016 u skladu s kojim je izraden i ovaj plan

Akcijski plan grada sadrZi prikaz i ocjenu stanja te potrebe u neposrednoj potrcsn]i energije

ciljeve mjere za poboliscn]e energetske ucinkovitosti izvore sredstava za financiranje ulaganja u

primjenu mjera poboljsonjo energetske ucinkovitostl te druge potrebne podatke Akcijski plan

predloze izvrsno tijelo a donosi pre dstovnicko tijelo grada

Akcijski plan energetske ucinkovltosf u neposrednoj potrosnji energije prikazuje jasne smjernice

vezane za tehno-ekonomske i ekoloske parametre s terminskim planom a ukliucuje

bull prikaz i ocjenu stanja te potrebe u neposrednoj potrosn] energije

bull duqorocne ciljeve ustede energije

bull mjere i pokazatelje za pobollscn]e energetske uclnkovltosti

bull nositelje aktivnosti i rokove provedbe

bull izrocun planiranih ustedo energije u skladu s Pravilnikom 0 sustavu za procenie mjerenje

i verifikaciju ustedo (NN 712015)

bull nccln prccenio izvrsen]o aktivnosti predvidenih akcijskim planom

bull izvore sredstava za financiranje ulaganja u primjenu mjera pobotlsonlo energetske

uclnkovitosfi

bull druge potrebne podatke npr prognozu energetskih potreba vremenski plan i dinamiku

provedbe identificiranih mjera itd

Akcijskim planom daju se stroteskl ciljevi za racionalizaciju potrosnje i troskovo za enerquu I

emisiju u okolis - prema 3 Nacionalnom akcijskom planu energetske ucinkovltostl i Zakonu 0

energetskoj ucinkovltosf te prijedlozi mjera za navedene sektore uz naglasak da je moquce

napraviti podjelu na mjere za koje je odgovoran grad i mjere za koje odgovornost lezi na

nacionalnoj razini

Rezultat je jasan popis aktivnosti koje su korelirane sa smjernicama Zakona 0 energetskoj

ucinkovitostl 3 Nacionalnim akcijskim planom energetske ucinkovitosf Republike Hrvatske za

razdoblje 2014 - 2016 i ostalim zakonskim podlogama i obvezama kao i financijskim okvirima

(Plan i program financiranja Fonda za zostltu okoliso i energetsku uclnkovltost (dalje u tekstu

Fond) Obzor 2020 domaCih i stranih institucija i sl) Svaka aktivnost ima svoj broj i mjesto s

definiranim potencijalom ustede dinamikom implementacije odgovornim strukturama za

provedbu financijskim okvirom i izvorima (su)financiranja te ostalim opisnim kriterijima za

rangiranje prema matrici prioriteta (neke mjere su ionako u obvezi JLSgrada neke mjere su

uobicojenc praksa veliku veCinu mjera rnoquce je financirati putem FondaAPN-a EU fondova i

sl)

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grada kostelo za razdoblje 2016 - 20181 6

Premo planu prosjecno godisnja ustedo energije no podrucju grada Koslelo za razdoblje 2016

- 2018 godine iznosi 320 MWh dok je kumulativni iznos za cijelo razmatrano razdoblje tj do 2018

godine 2 758 MWh

Planirane aktivnosti no podrucju energetske uclnkovltostl zahtijevaju prosjecnu godisnju razinu

investicija od 3 mil kn u razdoblju do 2018 godine cime ce ukupna kumulativna razina

sufinanciranja od strane Grado iznositi 9 mil kn dok ce ukupni kumulativni iznos svih investicija

iznositi 15 mil kn

Akcijski plan energetske uclnkovitosti no podrucju Grado Kostelo za razdoblje 2016 - 2018 15

Grad Kostelo i temeljne postavke

Grad Kastela smjesten je u srednjoj Dalmaciji u Splitsko dalmatinskoj zupaniji a zauzima 569 km2

povrsine Kostelo na zapadu granice s desetak kilometara udaljenim gradom Trogirom dok su

gradu s istocne strane smlesteni Solin i Split Zauzimaju sredisn]i dio bazena Kostelonskoq zaljeva

dok se prema sjeveru sire obroncima pianine Kozjak Reljef Kostelcnskoq zaljeva karakteriziraju

ravni i blago nagnuti dijelovi u priobalnom podrucju te strmi i jako strmi dijelovi koji se protezu

prema sjevernim rubovima grada Ovim dijelom dominiraju vapnenac i f1is koji ne prelazi visinu

od 400 m nadmorske visine te su njegove blage padine prekrivene obradivim plodnim tlima

Takoder Kostelo su bogata podzemnim i nadzemnim vodotokovima buducl da izvori vode

izbijaju na Iiniji dodira vapnenca i flisa Prostor grada Kostelo zbog geografskog polozo]o i siroke

otvorenosti prema moru pripada mediteranskoj klimi jadranskog tipa cija su obiljezja suha i vruco

Ijeta te blage i vlozne zime s velikim brojem sunconih sati i izrozenom vjetrovitosti

SUKA 2 GRAD KASTElA NA KART

Grad Kostelo prometno je dobro povezan s ostalim gradovima u Splitsko-dalmatinskoj zuponijl

a i glavnim gradom Republike Hrvatske Zagrebom te ostatkom zemlje Cesta dr Franje

Tudmana glavna je kcstelonsko prometnica a rostereceno je jadranskom magistralom

Autocestom Split - Zagreb Kcstelo su povezana s ostalim dijelovima RH Veliku voznost kako za

prometnu povezanost tako i za kostelcnsko gospodarstvo ima zeljeznica koja grad povezuje sa

Splitom i Zagrebom U Kastelima je smjestena i medunarodna zrccno luka Split treco po vellcinl i

prometnom znocenlu u Hrvatskoj (poslije Zagreba i Dubrovnika) U 2013 godini ukupno je kroz

ovu zrccnu luku proslo 1 581 734 putnika

Akcijski plan energetske uCinkovitosti na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018 I7

SlIKA 3 PROMETNA POVEZANOST GRADA KASTElA

Grad Kcstelo razvio se oko sedam manjih naselja - Kastel Sucurcc Kastel Gomilica Kastel

Kambelovac Kastel tuksic Kastel Stari Kastel Novi i Kastel Stafilic - koja se uz Koslelonskl zaljev

protezu u duljini od 17 km Znoccjko grada Kastela je u tome sto ne postoji centralno naselje

kojem gravitiraju manja nego grad cini sedam ravnomjerno razvijenih naselja uz Kastelanski

zaljev Upravni centar nalazi se u Kastel Sucurcu

TABLICA 1 OSNOVNA PROSTORNA OBIUEZJA GRADA KASTElA

~ middot middot middot_middot middot _middot_ middot middot middot middot middot middotdmiddot middot middot middot middotmiddot middot middot middot~ middot_middot middot middot_middot_ middot middot middot middot _middot middot _G~a K middot ia middot middot middot_middot~T J it

ry

- ~- I1leCy~~il1(]Jsect9~rD2 f~rCL~ta nQyljltltl(~QJJ~ 9Jj 9jZ~t9Q2XIJL~gl LglJ~Ccenta 1as~Jj~I1pound~L~ L AQ JL~12J

Premo popisu slonovnlstvc iz 2011 godine u gradu je zivjelo 38667 stanovnika cime je drugi po

vellclni grad u zupaniji iza grada Splita Takoder Koslelo pripadaju u gusto naseljene jedinice

lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj U posljednjih 20 godina broj stanovnika u kostellmo

raste te je u 2011 godini stonovnlstvo grada cinilo 85 ukupnog broja stanovnika u Splitskoshy

dalmatinskoj zupaniji Slcnovnistvo je pretezno ravnomjerno nastanjeno u svih sedam naselja

grados time do je najveCi broj stanovnika u Kastel Sucurcu a najmanji u Kastel Stafilicu NajveCi

udio stonovnistvo je u dobi izmedu 15 i 65 godine 686 dok je 181stonovnlstvo u dobi do 14

godina a 133u dobi iznad 65 godina

Akcijski plan energetske uclnkovltostl no podrucju Grado Kostelo za razdoblje 2016 - 2018 18

TABlICA 2 KRETANJE BROJA STANOVNIKA PO NASELJIMA OD 1991 DO 2011

5825 6236ac

_JSQ_~t~I_~lt1J~lic~a _ ~_sect78 ~4QL Kastel Kambelovac 4 054 4 505

JS~t~ltlltsi ~ j ___A 1 ibull__ _A_~~Q_ __~ sectA~ Kastel Stari 5 345 6 448~=-) KastelNovi 4 050 5 309

Kastel Stafilic 2 01 4 2 650

29 159 34103

Prema podacima Driavnog zavoda za statistiku u 2011 godini u Kostellrno je 38 411 stanovnika

zivjelo u ukupno 12 530 kuconstovo iz eega proizlazi da je prosjecon broj osoba po kuccnstvu

307 Iz tablice je vidljivo da je taj broj nesto veci od prosjeka Splitsko-dalmatinske zupanije i

Republike Hrvatske

TABLICA 3 PROSJECNI BROJ ClANOVA KUCANSTVA

Broj kuconstovc

2011

Grad Kastela

~pI~~~lt~I~~il_s~_~~_Jp~lliJCl_-J

RepJ~li~Cl~ry~S~~

Broj osoba

J 12530

154528

38

Prosjecnl broj

clanova kuccnstvo

07

92

280

Prema broju clonovo kuconstvo najmnogobrojnija su kuconstvo s 2 clone a zatim slijede

cetveroclcno i troclcno kuccnstvo Podjednako su zastupljena kuconstvo s jednim clonorn te

vise od 5 Clanova Raspodjela je prikazana na slid

3500

2 3 4 S i vise

Broj clonovo kuconstvo

SliKA 4 PRIVATNA KUCANSTVA PREMA BROJU ClANOVA

3000 o gt 25002 v 2000c 0 1500~U

) 1000-~

0 500(t)

0

Akcijski plan energetske uCinkovitosti na podruc]u Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 20189

Premo podacima DZS-a u 2013 godini u gradu Kcstelo u pravnim je osobama bilo zaposleno 5

093 osobo tj 192 radno sposobnog stonovnistvo Od ukupnog broja zaposlenih najveCi broj

osoba bio je zaposlen u prerodivocko] industriji zatim trgovini obrazovanju te prijevozu i

sklodistenju Broj zaposlenih osoba u pojedinoj grani te udio zaposlenih od ukupnog broja

zaposlenog stonovnistvo u gradu Kastela prikazan je u tablici

TABLICA 4 ZAPOSlENOST PO DJELATNOSTIMA 2013 GODINE

Broj LldioNaziv podruc]o djelatnosti (NKD) zaposlenih zoposlenlh ()

Poljoprivreda sumorstvo i ribarstvo 142 28

Rudarstvo i vadenje --~

PreradivaCka industrija ~A~~~~~~Ogt~~

1 163 228

Opskrba elektricnorn energijom plinom parom i klimatizacija -

Opskrba vodom uklanjanje otpadnih voda gospodarenje 51 10 te lIt UIIIU~I ccile okoliso

Gradevinarstvo 376 74

Trgovina no veliko i malo popravak motornih vozila i motocikla 227

Prijevoz i sklcdisten]e

1 158 559 110

_Mraquo~~ --~~

Djelatnosti pruzonio srnlesto]o te pripreme i usluzivonjo hrane 67 13

acije i komunikacije 16 03

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 39 08

Poslovanje nekretninama 19 04

Strucne znanstvene i tehnicke djelatnosti 116 23

Administrativne i pornocne usluzne djelatnosti 1574 ~~--bullbullbull bullbullbull bullbull bullbullbullbull yen bullbullbullbullbull bullbull --_=~Y--bullbull_------=

Javna uprava i obrana obvezno socijalno osiguranje 223 44

Obrazovanje 648 127

Djelatnosti zdravstvene zostite i socijalne skrbi

182 36

Umjetnost zabava i rekreacija 176 35

Ostale usluzne djelatnosti 84 09 I n93lIKlIPNO 100

No podrucju grada Kcstelo u 2013 godini premo podacima Fine bilo je registrirano 608 aktivnih

poslovnlh subjekoto a nojveci broj zaposlenih imali su Cemex Hrvatska dd Zrocno luka Split

Ribola doo Adria cellk doo te Krolo dom doo Od 722 aktivna obrta no podrucju grado

17 zauzimaju trgovina no malo i veliko 15 usluge prijevoza 14 djelatnosti u ugostiteljstvu i

turizmu 12 gradevinski obrtnicki i komunalni radovi 11 proizvodnja i prerada 7

intelektualne usluge 7 frizerski saloni i saloni za uliepsovonie 5 usluzne djelatnosti 4 morski

ribolov 4 odrZavanje i popravak motornih vozila te 4sitni obrti

Akcijski plan energetske ucinkovitosf no podrucju Grado Kcstelo za razdoblje 2016 - 2018110

TABLICA 5 DOLASCII NOCENJA TURISTA U GRADU KASTELA

sto se tice turizma uqostiteljsko-turisticki sadriaji postoje i planiraju se unutar rniesovitih namjena

naselja te unutar zona iskljucivo uqostitefjsko-turisticke namjene Nojvecl broj dolazaka biljeze

hoteli no privatni smlestc] zaostaje s malom razlikom Dolasci i nocenio u gradu Kostelo za 2013

i 2014 godinu te dio 2015 godine prikazani su u tablicama u nastavku

1 od siiecnjo do srpnja 2015 godine

Akcijski plan energetske ucinkovlrosti no podrucju Grado Kastela za razdoblje 2016 - 2018111

Analiza stanja i potrebo u neposrednoj ootrosn]i energije

Analiza postojecih i predvidanje buduCih potreba za energijom je polcziste za provedbu ostalih

energetskih analiza Ovom segmentu vozno je obratiti posebnu poznju u procesu izrade

energetskog plana Metodoloski koncept za identifikaciju energetskih potreba temelji se na

bottom-up pristupu prema kojem se karakteristike potrosnje energije kod samih potrosoco

oblici energije i korlstene tehnologije analiziraju za svaki sektor potrosn]e posebno End-use

potrosnlo dijeli se na dvije kategorije toplinsku potrosnju za grijanje kuhanje i pripremu tople

vode te netoplinsku potrosnju zc rod kuconskih uredaja hloden]e i sllcno

Kako bi se provela prethodno opisana analiza neophodno je prikupiti i analizirati niz podataka i

clnjenico kao npr indikatore gospodarskog rozvojc rospolozive stotlstlcke podatke na

nacionalnoj i lokalnoj razini kao i podatke 0 potrosnjl energije pojedinih kategorija potroscco koji

se prikupljaju od strone poslovnih subjekata eija je djelatnost distribucija i opskrba energijom

1

IncJuslrija (bez ETS)

Kuconstvo

Usiuznl sektor

Irornel

SUKA 5 STRUKTURA POTROSNJE ENERGIJE PO SEKTORIMA

Potrosnja energije u sektoru industrije

strukturu potrosn]e energenata u sektoru industrije (dio koj nije obuhvocen ETS-om) prikazuje

slika 6 Kao sto je vidljivo najzastupljeniji energent je elektricno energija eija polrosnio od oko

00103 PJ cini oko 66 ukupne potrosn]e energije u sektoru industrije grada Kostelo Zatim slijedi

dizelsko gorivo s udjelom od otprilike 19 te lozivo ulje s udjelom od oko 11 Manja je

zastupljenost ogrjevnog drva te ukapljenog noftnog plino koji u ukupnoj potrosn] sudjeluju s oko

3 odnosno 1

Akcijski plan energetske ucinkovitosti na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018112

1

Elekfricno energija

e Ogrjevno drvo

Dizelsko gariva

lozlvo uUe

UNP

SliKA 6 STRUKTURA POTROSNJE ENERGENATA U SEKTORU INDUSTRIJE

Potrosnjo energenata u sektoru industrije 2013 godine u apsolutnom je iznosu prikazana u tablici

7 Ukupna potrosn]o energenata u industriji grada Kostelo (izuzev dijela obuhvocenoq ETS-om)

iznosi 00156 PJ

TABLICA 6 POTROSNJA ENERGENATA U SEKTORU INDUSTRIJE

llNP

~~lJPI1l)

PJ

Potrosnjc energije u sektoru prometa

U sektoru prometa grada Kostelo zobiliezeno je potrosnjo dva energenta rijec je 0 fosilnim

gorivima - dizelskom gorivu i motornom benzinu Kao sto je vidljivo so slike 7 motorni benzin

zastupljen je u znocojno vecern postotku (65) u odnosu no dizelsko gorivo (35)

Akcijski plan energetske uclnkovltosti no podruc]u Grado Kcstelo za razdoblje 2016 - 2018113

II Motomi benzin

E Dizelskogorivo

SliKA 7 STRUKTURA POTROSNJE ENERGENATA U SEKTORU CESTOVNOG PROMETA

Potrosnjo energenata u cestovnom prometu grada Kostelo u 2013 godini u apsolutnom iznosu u

PJ prikazana je u tablici 8

TABlICA 7 POTROSNJA ENERGENATA U SEKTORU PROMETA

J

03842

02074

05916

Ukupnu potrosnju energenata u iznosu od 05916 PJ ostvarilo je 16 069 registriranih cestovnih

vozila u gradu Kastela 2014 godine Broj vozila u gradu Kcstelo cini 083 ukupnog broja

registriranih vozila u RH te 792ukupnog broja registriranih vozila u Splitsko-dalmatinskoj zupaniji

TABlICA 8 REGISTRIRANA MOTORNA CESTOVNA VOZllA

Mopedii motocikli

Osobna vozila

Autobusi Teretna vozila

13438 967

160 OB 617 14B7

lIkup

m008

1 937443

792

083

NajveCi udio u registriranim cestovnim vozilima imaju osobna vozila 8363 zatim slijede mopedi

i motocikli te teretna vozila s 973 tj 602 20 registriranih autobusa na podrucju grada 81

ostalo vozilo sudjeluju s manjim udjelom u ukupnom broju vozila od 012 odnosno 055

Akcijski plan energetske uclnkovitostl na podrucju Grada Kcstelo za razdoblje 2016 - 2018114

16069

0126~2 050

Mopedi i motocikli

Osobno vozilo

Aulobusi

II Teretno vozlio

Ostolo vozilo

SlIKA 8 STRUKTURA REGISTR1RANIH MOTORNIH VOZIIA

Prema podacima dostavljenima od grada Kostelo vozni park Grada trenutno cini 16 vozila od

ceqo je 9 osobnih a 7 teretnih vozila

U 2014 godini na gorivo za vozila u vlosnistvu grada Kostelo je ukupno utroseno 342 93028 kn a

u prvih osam mjeseci 2015 godine 253 74329 kn Prema dobivenim podacima te podacima iz

baze kojima rcspolcze Energetski institut Hrvoje Pozor procljenjeno je ukupna potrosn]o

benzinskog i dizelskog goriva od oko 33 750 I u 2014 godini Okvirna procijenjena potrospjo

benzinskog i dizelskog goriva u prvih 8 mjeseci 2015 godine iznosi oko 27 300 litara

TABLICA 9 FOTROSNJA GORIVA VOZNOG PARKA GRADA KASTElA

Potrosnja goriva (I)

Iznos (kn)

33750 34293028

27300 253 74329

Potrosnja energije u sektoru epee potrosnie

Sektor opce potrosn]e dijeli se na podsektor kuconstvo usluga poljoprivrede i graditeljstva U

nastavku su detoljno onollzlronl podsektori kuconstvo i uslugo dok je polrosn]o energije

podsektora poljoprivrede i graditeljstva ukljucena unutar ostalih podsektora

2 od sijecnja do kolovoza 2015 godine

Akcijski plan energetske ucinkovltostl na podrucju Grada kostelo za razdoblje 2016 - 2018115

Po1rosnja energije u podsekioru kuconstvo

U podsektoru kuccnstvo grada kostelc koriste se sliedeci energenti ugljen eleklricno energija

ukapljeni naftni plin lozivo ulje ogrjevno drvo solcrno toplinska energija te elektricno energija za

dizalice topline Kako je i vidljivo sa slike 9 glavninu u potrosnjl energije cine elektrlcno energija i

ogrjevno drvo svaki s od oko 42 tj ova dva energenta u potrosnji energije kuconstovo grada

Kostelo cine vise od 80 ukupne potrosnje Ostali energenti zastupljeni su u manjem postotku

B Ugljen

42 Elektricna enerqiioill

I 11 UNP

a toztvo ulje

ill Ogrjevno drvo

bull Solorna toplinska eneroijo

bull Hektricno energija ZC1

dizalice topline

SliKA 9 $TRUKTURA POTROSNJE ENERGENATA U PODSEKTORU KUCANSTVA

Tablica 11 prikazuje potrosnju energenata u apsolutnom iznosu u PJ u 2013 godini Ukupna

potrosnio podsektora kuccnstvo grada Kastela u 2013 godini iznosi oko 06852 PJ

TAIlLICA 10 POTROSNJA ENERGENATA U PODSEKTORU KUCANSTVA

42 I

n 91 ~~lltt~i~1~~rgijcJ 028Z~~__

lJNe 00496 L()~iy()lJll~ 00418

lggrJ~yl()cjrY()_ _ _ _ ~ 92~1___ 1~()IClrI1C1JCplir1cJ~I~rgijcJ 99991 middotEI~llttri~r1cJ~I~rgiJCI~cJcji~C1lic~J()plir1~ 99~JJ

Uku no 06852

Ukupna potrosnio energenata u podsektoru kuconstvo rnoze se podijeliti na potrosnju

energenata za grijanje prostora za pripremu tople vode za kuhanje za hladenje te za koristen]e

uredaja i rasvjetu Slika 10 prikazujo strukturu potrosn]e energije u kuccnstvu prema namjeni U

gradu Kcstelo nojvise se energije potrosi za grijanje oko 51 ukupne polrosene energije a zatim

slijede uredaji i rasYjeta s 22 Udjela KUhanje i priprema tople vode zastupljeni su u otprilike

[ednckom postotku od oko 13 odnosno 11 dok hladenje sudjeluje s najmanjim udjelom od

oko 3

Akcijski plan energetske ucinkovitosf no podrucju Grada Kcstelo zo razdoblje 2016 - 2018116

Crijanje

3

51

Priprerno taple vade

Kuhonje

Hladenje

Uredaji i rasvjeta

StiKA 10 STRUKTURA POTROSNJE ENERGENATA U KUCANSTVU PREMA NAMJENI

Svaka od navedenih namjena detaljnije je opisana u nastavku Struktura potrosnje energenata

za grijanje prikazana je na slici 11

0 6 0 Ugljen

Hektricno energijo

M UNP

Lozlvo ulje

Ogrjevno drvo

to Salama lopllnska energijo

Hektricno energijo za dlzalice tapline

StiKA 11 STRUKTURA POTROSNJE ENERGENATA ZA GRIJANJE PROSTORA

Dorninonton Emergent koji se korisli LU ~lijul Iji) JJI u~1 UI U u kucunsl vino lIOUt1 tZastelaJe oqrjevno

drvo 5 udjelom od oko 75 u ukupnoj potrosn] energenata za grijanje prostora Zatim slijede

elektrlcno energija te lozivo ulje sa znccojno manjim udjelima od po 9

Za pripremu tople vode nojvise se koristi elektricno energija ciji udio iznosi oko 84 a zatim slijedi

lozlvo ulje sa znatno manjim udjelom od oko 12 Ostali energenti koriste se u manjoj mjeri

Akcijski plan energetske uclnkovltosf na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018 117

n Ugljen

Elektrlcno energijCl

UNP

lozlvo ulje

Ogrjevno drvo

Solorno topllnsko energijo

bull Elektrlcno enerpoundJijazo dizalicelopline

SliKA 12 STRUKTURA POTROSNJE ENERGENATA ZA PRIPREMU TOPLE VODE

U podsektoru kuccnstvo grada kcstelo za kuhanje se koriste tri energenta elektrlcno energija

ukapljeni naftni plin i ogrjevno drvo Najveca je potrosnjo ukapljenog naftnog plina ciji udio

iznosi oko 51 svih energenata koji se u kuconstvlmo koriste za kuhanje Elektricno energija i

ogrjevno drvo zastupljeni su u podjednakom iznosu od po oko 25svaki

n Hektricno energija

UNP

Ogrjevna drvo

SliKA 13 STRUKTURA POfROSNJE ENERGENATA ZA KUHANJE

Za hladenje te za uredaje i rasvjetu koristi se elektricno energija U 2014 godini za hladenje u

podsektoru kuconstvo utroseno je oko 002 PJ energije dok je zo uredo]e i rasvjetu utroseno

ukupno oko 015 PJ energije

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018 118

Potrosnjo energije u podsektoru usluga

U potrosn]l energije podsektora usluga glavninu udjela imaju dva energenta koji u ukupnoj

potrosn]i energije sudjeluju s oko 96 Rijec je 0 elektricnoj energiji s udjelom od oko 46 te

lozivom ulju s od oko 50 udjela Ostali energenti (ukapljeni naftni plin ogrjevno drvo i ugljen)

zastupljeni su u vrlo malom postotku

Hektrlcno energijo

Lozivo ulje

Ogrjevno drvo

G Ugljen

SUKA 14 SmUKTURA POTROSNJE ENERGENATA U PODSEKTORU USLUGA

Ukupna potrosn]o svih navedenih energenata u podsektoru usluga u 2013 iznosi 01109 PJ

Potrosnlo svakog pojedinog energenta u apsolutnom iznosu navedena je u tablici 12

TABLICA 11 POTROSNJA ENERGENATA U SEKTORU USLUGA

ell~r~iJ(]

oiivo ulje

NP 0

Ogrj~~~~d~~ Ugljen

Ukupno

PromatrajuCi ukupnu potrosnju energije podsektora usluga po djelatnostima koje se obavljaju u

gradu Kastelo vidljivo je do se oko 30 svih energenata trosi u lrgovirli zullm oko 16 u

obrazovanju 6 u zdravstvu 5 u upravi i administrociji 0 3 u turizmu Ostole djelatnosti

zastupljene su u znocolnorn udjelu od 40

Akcijski plan energetske uclnkovltostl no podrucju Grada kostelo za razdoblje 2016 - 20181 19

R Trgovino

Zdrovstvo

Obrozovon]e

Turizorn

Uprovo i cdmlnlstrocilo

051010 f 5J 3

SliKA 15 STRUKTURA POTROSNJE ENERGENATA PO DJElATNOSTlMA

Akcijski plan energetske uclnkovitosf no podrucju Grado Kostelo zo rozdoblje 2016 - 2018120

Bilanca potrosn]e energije grada Kcstelo

Bilanca potrosnle finalne energije na podrucju grada Kcstelo dobiva se sumiranjem iznosa

pojedinih sektora potrosn]e - industrije prometa i sektora opce potrosn]e struktura potrosnje

energije grada Kostelo za 2013 godinu prikazana je na slici 14

Elektriino energijo

Ogrjevna drvo

ill DizelskogOlivo

MotOini benzin

II UNP

Lozivo vlje

Ugljen

Salorno toplinsko enerqlio

SllKA 16 STRUKTURA POTROSNJE ENERGIJE U GRADU KASTElA

Iz strukture prikazane no slid 16 vidljivo je da je u gradu Kastela dominantna potrosn]o cetiri

energenta elektrlcne energije ogrjevnog drva dizelskog goriva i motornog benzina Ostali

energenti zastupljeni su sa znatno manjim udjelima Motorni benzin zastupljen je 5 udjelom od

oko 27 elektricno energija 5 od oko 25 ogrjevno drvo 5 od oko 21 te dizelsko gorivo 5

udjelom od oko 15 u ukupnoj potrosn]i energije grada Kcstelo Od ostalih energenata koji

zajedno sudjeluju 5 od oko 12 lozlvo ulje zastupljeno je 5 udjelom od oko 7 te ukapljeni naftni

plin 5 od oko 4

TABllCA 12 BllANCA ENERGIJE GRADA KASTElA

0 0

na energija

a toplinska energija

I b

00103

00004

00031

00156

anstva Ilslufnl

Promet Javna

UKUPNOsektor

03086 00510

02847 00027 ----~ ----shy02074

03842

00496 00014

00418 00553

00001 00004 UUUU4

00004 00004

06852 01109 05916 00090 14123

Akdjski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grada Kcstelo za razdoblje 2016 - 2018121

Tablica 12 prikazuje energetsku bilancu grada Kostelo Iz nje je vidljiva polrosnjo energije

pojedinih energenata po svakom od sektora u apsolutnim iznosima u PJ Najznacajniji sektori sto

se tlce potrosnje energije u gradu Kostelo su sektor kuconstvo i transporta u kojima potrosnjo

energije iznosi 063 odnosno 059 PJ

Akcijski plan energetske uclnkovltostl no podrucju Grado kostelo za razdoblje 2016 - 2018122

Prijedlog mjera energetske ucinkovltosf po podsektorima

U nastavku poglavlja dan je pregled predlozenlh mjera za pobolison]e energetske ucinkovilostl

na podrucju grada Kastela Mjere su podijeljene prema podsektorima neposredne potrosn]e shy

industrija promet i sektor epee potrosnle

Predlozene mjere nalaze se i u 3 Nacionalnom akcijskom planu energetske uclnkovitosti a iznosi

pojedlnocnlh ustedo te moqucnosf i potrebe penetracije pojedine mjere u svrhu dostizanja

maksimalne razine primjene mjera uz zadane prorccunske okvire izracunati su prema lokalnim

specincnostlrno grada Kostelc U slucolevirno kada nisu bili poznati svi potrebni podaci za

izrocun ustede lzvrsene su procjene temeljene na prethodno lzvrsenirn prorccunlmo i studijama

slicnlh parametara te strucnom procjenom

Svaka predlozeno mjera sastoji se od

bull naziva mjere

bull oznake mjere prema 3 Nacionalnom akcijskom planu energetske ucinkovitosti

bull opsega provedbe tj broju objekata iii vozila temeljem kojeg je izvrsen prorccun ustedo

bull opisa mjere kojim su poblize opisane predvidene aktivnosti

bull zivotnoq vijeka pojedine mjere unutar kojeg se mogu oceklvof predvidene ustede

bull ocekivoni ukupni financijski iznos ulaganja pri cernu je noznccen eventualan udio FZOEU

bull ocekivcne ustede u MWh iii tonama ekvivalenta nafte

bull izvori financiranja pri cernu je predvidene mjere moquce financirati i iz drugih izvora koji

nisu ovdje opisani

bull predvideni pocetck primjene mjere

bull nccin procen]e provedbe pojedine mjere

Sektor industrije

Treci Nacionalni akcijski plan energetske ucinkovitosf Republike Hrvatske za razdoblje od 2014

do 2016 godine predvida nekoliko mjera energetske ucinkovitosti u industriji

bull Mreza industrijske energetske efikasnosti (MICC)

bull Visokoucinkovito kogeneracija

bull Uvodenje efikasnih elektrornotornih pagallo

bull Energetski pregledi malih i srednjih poduzeco

Premda jedinice lokalne samouprave nlsu Izravno nadleine za provedbu navedenih mjera

grad Kastela ce raditi na promociji mjera energetske uclnkovltosf u industriji te raditi na

unaprjedenju komunikacije izmedu jayne uprave i institucija i poslovnih subjekata

Kratki opis navedenih mjera dan je u nastavku kako bi 50 prikazala cjelovita slika aktivnosti i

moguCih utjecaja na energetsku uGinkovitost na podrucju grada

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018 123

i

etske efikasnosti MIEE

rovolni s orazumi i koo erativni instrumenti I lndustriisko ostroienlo na rostoru

Opis

Oeekivani ukupni fi Oceklvone ustede Izvor financiranja

Rokovi rovedbe

oznato financiranja FZOEU

vor sufinancirana fondovi EU 6 uz mo uce roduzenle 2017 - 2018

Naein procen]o

rada Kostelo Kroz MIEE ce se provoditi cltov niz aktivnosti usmjerenih na promoviranje energetske ucinkovltosf u industriji Osnovni je cilj pobollsotl svijest i znanje vodstva industrijskih pcduzeco i zaposlenika kako bi se iskoristili cjelokupni potencijali ostvarivih mjera energetskih ustedo Na razini tvrtki kao i na razini industrijskih grupacija je potrebno uspostaviti strukture za upravljanje potrosnjorn energije te uvesti nadzor i analizu potrosn]e energije uz postavljanje cllievo Na ovaj ce se nocin istodobno stvoriti i opseznc boza podataka 0

potrosn]i energije u industriji te ce se razviti indikatori koji ce sluzif za benchmarking s poduzeCima iz iste grane u Hrvatskoj ali i u EU Kroz mjeru je potrebno izraditi plan aktivnosti za kl[ucne industrijske grane te sufinancirati provedbu ciljanih mjera energetske uclnkovitosti

ivotni viek

odina Za buduce aktivnosti treba uspostaviti metodologiju (moze se za svaku tipsku mjeru uspostaviti BU metoda iii zahtijevati ocjenu ustedo eEl ce rozraditi metodologiju na temelju Programa i pratiti ucinck kroz SMIV

iJ~ltI~lYIJ~~ w i Oznaka mere l Kategorija mjere~_ i Opseg provedbe

Opis

llvotnl vUek ukupni ~

u Oeekivane ustede

Izvor financiranja

i Industrllska oos roreruo na pros oru oro a Kastela Osim sustava poticanja proizvodnje elektricne energije iz visokoucinkovitlh kogeneracija ovom se mjerom predvida i donosenje odqovorojuce regulative za poticanje proizvodnje toplinske energije iz kogeneracija (definiranje statusa povlastenog orolzvodcco toplinske energije)

15 -

Nepoznato

HROTE ovisno 0 proizvedenoj kollcini elektricne energije i temeljem [edinlcnih poticajnih cijena definiranih u Tarifnim sustavima

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grada Kostelo za rozdoblje 2016 - 2018 124

2016 uz mo uce roduzenie 2017 - 2018 odina ce se pratiti BU metodom procijenjenih ustedo Rezultati i

L~~iiYrnJ~i=~= I~~~deril~~fik~i~j6~i~kt~cii~t~~~IiiR~gQ~amiddotmiddot~~ ~~ i

i Oznaka rnlere 13 ~bull~=_~_ ~~= =~_==

nciski instrument re ulativa stroienio no rostoru rada Kastela

Opis

NajveCi dio potrosnie elektricne energije u industriji otpada no elektromotorne pogone - i do 90 Ovo podruc]e pruzo velike potencijale ustedo no tu se nisu poduzimale sustavne mjere iii programi Uvodenje efikasnih elektromotornih pogona odnosi se i no ugradnju elektricnlh motora visoke ucinkovitostl i uvodenje i upravljanja brojem okretaja (VSD) frekvencijski iili amplitudno i tamo gdje je korisno kao u procesima gdje se kontinuirano mijenja protok radne tvari Ovisno 0 razredu snage motora ova mjera moze postiCi tehniCke ustede elektricne energije i preko 16 a ekonomske ustede vece od 10 Takoder ovom mjerom predvida I se ostvarivanje ustede energije no rocun pravilnog koristenjc i pojedinih elemenata vee postojeceq elektromotornog poqono kao i elektromotornog pogona u cjelini Smanjenje instalirane snage bi imalo pozitivan ucinok na stabilnost rada EES-a kao i na

rn~_==_=_~__-smanen~et~ro~sko_va rada korisnika i_22ipound~a ele ktricn~=~ner~~~~ k

Ocekivane ustede Izvor financirana i Rokovi rovedbe i Nacin procen]c ustedo Rezultati

L

j~I1~~g~t~kipr~glfclil~bJ~~fcll1liJ1pltgtcllJz~cent~ 14

nc instrumenti informirane Z rade malih i sredniih oduzeco u rivatnom vlosnlstvu Cilj ove mjere je pruziti financijsku potporu malim i srednjim

[ poduzecimo (MSP) za pokretanje i provoden]e aktivnosti za i pobolison]e energetske ucinkovitosfi i to prvenstveno za i provodenje kvalitetnih energetskih pregleda i kontinuiranog

gospodarenja energijom [uvodenje medunarodnih standarda i poput 15050001) te promocija energetske ucinkovitosli i I i promotivno-edukacijske aktivnosti za zaposlenike Opis Kako direktiva objosniovo mala i srednja poduzeco predstavljaju I ogromni potencijal za ustedu energije u Uniji a driave clcnice i i trebale bi uspostaviti povoljan okvir za pruzcn]e tehniCke pornoci i I i cjljanih informacija MSP-ovima kako bi im pomogle pri donoseniu i mjera za povecon]e energetske ucinkovilosti i i Kako je definirano direktivom mala poduzeco zncce kategorija Lrnik~()p()ltJLJEcentlt1tErnlt1liQisTEltJQjibp()ltJLJecent()slt1stltjiEltltJi

kivani ukupni ula

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grado Kcstelo za razdobje 2016 - 2018125

poduzeco koja zcposllcvcju manje od 250 osoba te ciji godisnji promet ne prelazi 50 milijuna EUR iii cija godisnja bilanca stanja ne

relazi 43 miliuna EUR

Sektor prometa

Potrosn]o energije u sektoru prometa cini znatan dio potrosnje na podrucju grada Kostelo a

vcznost prometa za smanjenje potrosn]e energije i emisije stoklenlcklh plinova prepoznata je i

kroz resurse alocirane upravo na sektor prometa

U sektoru prometa predvidene su tri mjere za pobolison]e energetske ucinkovltosf za ciju

provedbu je izravno zoduzen grad kostelo

bull Trening i promocija eko voznje

bull Promicanje integriranog prometa

bull Inteligentno upravljanje u prometu

Trening i promocija eko vofnleNaziv mjere

Oznaka mjere T1 Financijski instrumenti

100 vozoco godisnje (javna sluzbo i privatne osobe)

Opis Ovom mjerom zeli se postiCi maksimalna razina osvl[estenosti svih gradana i vozoco u Republici Hrvatskoj 0 prednostima eko vozn]e kroz aktivno provodenje treninga eko voznje te promotivnim aktivnostima medu vozcclmo koji su stekli Iicencu prije donosen]o Pravilnika 0 osposobljavanju kandidata za vozoce (NN 1309)

Posebni elementi nacionalne kampanje trebaju biti posveceni edukaciji 0 eko vozn] za vozoce osobnih automobila autobusa i teretnih vozilo gt 35 tone

Ovom mjerom predvida se uklluclvon]e vozoco sluzbenih vozila u nodleznosf jedinice lokalne samouprave u program edukacije eko vofnie i promocijom eko vozn]e medu svim gradanima grada

Zivotni vijek

Akcijski plan energetske uclnkovitosf na podrucju Grada Kastela za razdoblje 2016 - 2018126

I Ocekivani ukupni j financijski iznos ulaga

kivane ustede

Izvor financiranja

6000000 kn u 2016 a nakon toga 3000000 kn godiSnje

wmiddot__ mn_~=~~~N_v_

r--~~

I Promicanje integriranog prometa Naziv mjere

T4Oznaka mjere I Kategorija mjere Informacijska i organizacijska mjera -_ - I

Cestovna vozila na podrucju grada Kostelo ovedbe

Opis

livotni vijek

ocektvonl ukupni financijski iznos ulaganja

Prometne guzve postaju sve vecl problem u gradovima koji zncccjno utjece na nepotrebno povecanu potrosniu goriva Stoga je potrebno promovirati odrZivi razvoj gradskih prometnih sustava i to kroz

optlrniron]e gradske logistike prijevoza teretabull inteligentno upravljanje javnim parkirnim povrsinorno bull

bull pruzcn]e potpore razvoju infrastrukture javnih gradskih bicikala

bull -+ J J-~IIU 1- sheme u u

-

nepoznato (nakon izrade nacionalnih smjernica za provedbu)

Ocekivane ustede li~tata nakan izrode nacianalnih smjernica zo prove dbu]

Izvor financiranja FZOEU prorocun Grada Kastela EU fondovi

Rokovi provedbe ii6il=i6isgodina

-shy 1-lt ja I UCinci ove mjere evidentirat ce se TD pokazateljimu J-ItU

I preporukama EK Z()ltEltCYrliprijElYltZ~

Naziv mjere Inteligentno upravljanje u prometu

ka mjere

tegorija mjere Infrastrukturna

Cestovna vozila na podrucju grada KcsteloOpseg provedbe

Akcijski plan energetske uclnkovitosf no podrucju Grada Kostelo zo razdoblje 2016 - 2018127

Opis

Zivotnivijek iv

Oeekivani ukupni financijski iznos ulaganja

Inteligentni semafori opremljeni autonomnim sustavom napajanja iz obnovljivih izvora (sunce vjetar) doprinijeti ce smonjenju primarne poirosnje energije kao i emisijama ugljienog dioksida i ostalih stetnlh plinova S druge strane ugradivanje vizualnog indikatora trajanja faze crvenog svijetla ce doprinijeti podizanju svijesti vozcco 0 rnoqucnostimo donosenjo odluke vezane uz gasenje motora tijekom cekcn]o u koloni ispred roskrfz]o Pruzonje potpore integraciji takovih semafora u prometna roskrizio doprinijet ce se sustavnom smanjenju polrosnje goriva u prometu na osnovi pruzonio adekvatnih i pravovremenih informacija vozccu 0 prolocnosf roskrlz]o na temelju koje ce vozcc moci donijeti odluku o prelasku na start-stop rezirn koristen]o motora vozila Planira se izrada detaljnog plana za provedbu u 2016 godiiIni

nepoznato (nakon izrade detaljnog plana za provedbu)

oceklvcne ustede

I Izvor financiranja

nepoznato (nakon izrade detaljnog plana za provedbu)

FZOEU prorccun Grada Kastela

Rokovi provedbe 2017 - 2018 godina

Naein prccen]o Za ocjenu usplesnostl provedbe mjere potrebno je pratiti broj zamijenjenih semafora Ucinci u smislu ustedo energije obuhvcceni su TO pokazateliima za cestovnLpr2CYl~tpr~rn()preporukama EK

Za ostale mjere koje su u ncdleznosf drugih (nacionalnih) institucija grad kostelo ce pruziti

pozitivan okvir i eventualnu potrebnu loqisticku potporu za njihovu provedbu Od ostalih mjera

lstlcu se

bull Financijski poticaji za energetski ucinkovito vozila

bull Razvoj infrastrukture za alternativna goriva

Naziv mjere Financljski poticaji za energetski uclnkovlto vozllo

mjere

Kategorija mjere

T6

FliIUIIUp instrumenti

I Opseg provedbe Cestovna vozila na podrucju grada Kastela

Opis FZOEU u svom radu sufinancira projekte eistijeg prometa Ovaj program treba unaprijediti razradom posebnih linija sufinanciranja za lt x

1lt7 lUI IJlt7 1lt7

Zivotnivijek 100000 km

I oceklvcnl ukupni financijski iznos ulaganja

-

-

FZOEU

2016 - 2018 godina

Oeekivane ustede

Izvor financiranja

Rokovi provedbe

NaCin CEI u UUIL eel s MPPI i MZOIP

Akcijski plan energetske uclnkovilosf na podrucju Grada kostelo za razdoblje 2016 - 2018 128

i

Naziv mjere Razvoj infrastrukture za alternativna goriva

Oznaka mjere T7 Kategorija mjere Infrastruktura strotesko planiranje i nhVA71 lillrA rniereII JI

regulativa organizacija

Opseg provedbe Cestovna vozila plovila u unutarnjoj plovidbi pomorski brodovi

Opis Cilj ove mjere je olcksof prlhvoccn]e alternativnih goriva od strane korisnikcpotrosoco jcccnlern infrastrukture za distribuciju alternativnih goriva i provedbom zojednlckih tehnickih specifikacija za ovu infrastrukturu Do sredine 2016 godine planirano je donosenje zakonodavnog i Nacionalnog politickoq okvira za razvoj infrastrukture za alternativna goriva u kojem ce se donijeti stroteskl dokument kroz koji ce biti predvldene financijske tehnicke informativno-edukacijske i ostale mjere kojima ce se ornoqucltl trZisni razvoj alternativnih goriva (elektricne energije stlccenoq i ukapljenog prirodnog plina i vodika) te izgradnja prlpodojuce infrastrukture Donosenje ovog dokumenta ujedno predstavlja ispunjavanje jedne od obveza koje pred drZave clonice Europske unije stavlja Direktiva EP i vlleco 0 razvoju infrastrukture za alternativna goriva koja je trenutno u zovrsno] fazi usvajanja a koja ce propisati minimalne uvjete za razvoj infrastrukture za alternativna goriva no podrucju Europske unije Predmetna Direktiva tokoder propisuje nuznost usklodlvon]o Nacionalnih programskih okvira rnedu susjednim drZavama clontcorno Stoga je jedna od pripremnih aktivnosti za pripremu hrvatskog Nacionalnog programskog okvira i sudjelovanje Republike Hrvatske u inicijativi desetak zemalja clcnico Europske unije za suradnjom no izradi nacionalnih programskih okvira Nacionalni plan razvoja infrastrukture za alternativna goriva definirati ce akcije i potrebe u resursima te rokove Ostvarenje programa osigurava se instrumentima a usmjerava razvojnim ciljevima Uspjesnost programa provjerava se indikatorima koji pokazuju kako se odvija program i gdje go valja mijenjati iii dopunjavati Promocijska kampanja kao i financijski poticaji moraju biti prcceni i razvojem infrastrukture punionica SPP sto zncci provcden]e pilot projekata u sklopu promocije Ovom infrastrukturnom mjerom 5e nece direktno utjecati no smanjenje potrosn]e goriva u prometu no svakako je razvoj infrastrukture nuzcn preduvjet razvoju trZista vozila koja koriste SPP u Hrvatskoj Mjere za ostvarenje smanjenja emisije iz prometa su regulativne intrastrukturne i financijske a u dlju razvoja infrastrukture za ounienie vozila IlL III JIll JL 1111 olinom (SPPl

Zivotnivijek -

Ocekivani ukupni financijski iznos ulaganja

-

Ocekivane ustede -

bull Izvor fina~~iranja I FZOEU EU fondovi

Rokovi provedbe 2016 - 2018 godina

Nacin MPPI MZOIP MIr() FZOEU

Akcijski plan energetske uclnkovitosf no podrucju Grado Kostelo za razdoblje 2016 - 2018129

Sektor opce potrosn]e

Mjere u sektoru epee potrosn]e odnose se na zgrade i gradevine elektronicke uredaje javnu

rasvjetu te procese i usluge Osim toga mjere su podijeljene na sektor kuconstvo i sektor usluga

a unutar usluga posebno je izdvojen javni sektor

U nastavku su detaljno navedene planirane aktivnosti grada kostelo koje su u ncdleznosf grada

te su navedene dodatne aktivnosti u sektoru epee potrosnje koje provode druga nacionalna

tijela iii institucije

Nacionalni programi koje direktno (su)provodi grad Kostelo

bull Energetska obnova javnih zgrada (FZOEU APN)

bull Zelena javna nabava

bull Promocija energetskih usluga i mjera EnU i OlE

bull Energetski ucinkovito javna rasvjeta

Naziv mlere Pro ram ener etske obnove z

l~~~~~~jj~~~~r~~~ middotiJl6g6~ijskimiddotmiddotmiddoti6sii~ro~~6i=~=~==middot bullbullbullbullbullbull ~ = bullbullbullj 9p~~gp~ltgty~clIgt~I~grqg~lJylqr1i~tylJ9Tq9qKltlst~lltlj I Opis I Mjerom se predvida osmtslicvon]e programa energetske obnove iI I zgrada javnog sektora Programom se pozornost prlrnorno ] I usmjerava na zgrade javnog sektora gradene prije 1987 godine te

na njihovu obnovu na niskoenergetski standard i postizanje i energetskog razreda B A iii A+

i U 2016 godini planira se provedba projekta rekonstrukcije zgrade i I~ ~ ~ ~~~~ bull 0-middot90e ~f2rqy~~zq_tlt2lL0~J~191~~_g29ir192P iv~nltlsr egyqE~QI~J

yltgttiyiJ~~__ 25 odina Ioceklvcnl ukupni middotmiddotmiddotmiddotmiddot+=Umiddotkmiddotupcno2506middot6oo60middotknmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot~middotmiddotmiddotmiddotmiddot ~_ _

financijski iznos ulaganja Ucesce grada 60 1 500 00000 kn (manje uz su ucesce I ministarstava iili ESCOEPC model obnove)

i Ucesce FZOEU - 40 1 00000000 kn 1

middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotlmiddotmiddot]jomiddottilfLh=====~= ~ ~ ~ ~~~

I FZOEU radski rorcJ~IIiP~ltgtrcJ~IIiMir1i~tltlr~tYltl~~99I~~91 f~ltgt~ltgtyLprltgty~~tlgt~ _LpoundQ16 - 201sectilodina_ ~ ~ _ __ _ _ _ ~ _ 1

LNltI~ir1prltlcent~r1JltI JGrad Kostelo - SMIV i

Naziv miere

J~~ ere

Opseg provedbe

Opis

a P5

Potrebno je intenzivirati aktivnosti kojima ce se osigurati pravna i tehnicko znanja i vjestine javnih nobovqcco za ukljucivon]e i vrednovanje zahtjeva za energetskom uclnkovltostl u postupcima

ePeeIrir1j~r1(r1krit~rijq~k(r1(r1kIr1ltljpltY91jr1ij~f2ltQlJg~~ iL bull bull LLjavne=naccbcav

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018130

Jiylt)tr1iYiJ~1lt

Oceklvonl ukupni IJt~r1ltiJslltillt)~ yl~g~rlJ~ 1()~~lltiY~rl~y~t~cj~ j IJzYlt)JIrl~ n~ira r119_~__~f--MZ_ocle M~~~Q_ _~~_~ ~ __ ~~ ~_

~lt)Iltlt)Yprlt)Y~cjgt~ 20 16 - 2018 odinltl __1 Naeln rccenlc - SMIV

ere

()Zrl~Ilt~1J~~~ IjPromocia ener etskih uslu a i mlero EnU i OlE

8 ISqt~glt)rij~1j~~~ 1 Jr1fQrrDltlltij~KtLQlYE2QEiJfQrnlltlcJj~ktrnjEr~ o se rovedbe Svi oblici i sustayipQt~q~QjE~Q~rgij~LJ2gradarstvu i industrij Opis Ovom mjerom nastoji se povecotl svijest korisnika zgrada

transformirati triiste prema sve ucinkovltfjirn zgradama Info kampanjom podiCi svijest ciljanih skupina 0 koristima j

moqucnostlmo provedbe mjera energetske ucinkovltosti kroz energetske usluge

Informirati i educirati siru javnost 0 ESCO tvrtkama modelima i principu pruzcnio energetskih usluqo Uspostava propisa kvalifikacija pruzatelja energetskih usluqo Izrada i vodenje

vijek 10 godina

Oceklvonl ukupni Ukupno 1000000 kn godiSnje Ucesce grada - 60 - 6 00000 knfinancijski iznos ulaganja

Oceklvune ustede

Izvor financiranja

Rokovi provedbe

Naziv mlere

5~IJltJls~LJQ~r~m er1iL~n~LgE tsktLJ2LtLgltl-LJ~tEltJsect middot1~~~f~t~ti~~~~r~ entrgij~__ J

19p~~gp~lt)y~cjl~ Grad Kcstelo Opis Ijavnarasvj~taugraduKa~t~latro~j2506Mwh~i~ktri~n~en~rgij~l

I Projekti pobollson]o energetske uCinkovitosti u javnoj rasvjeti I i isplativi su vidljivi u javnostL smanjuju svjetlosno onecfscen]e i

I utjecaj na okolis ustede su vidljive odmah i lako su dokazive i I provjerlilve I I

I Postojecu sustav rasvjete koristi u dobrom dijelu zastarjele svjetiljke I I uz djelomicno koristen]e i zastarjelih uskoro zabranjenih zivinih I I zorulio

I -~J~~~j~V=~~~~li=- zestarieHh~se izmjena eke 490

IZivotni vijek

Akcijski plan energetske uCinkovitosti na podrucju Grada Kosrelc za razdoblje 2016 - 2018 131

Oceklvonl ukupni I financijski iznos ulaganja

Nacionalni programi sufinanciranja biti ce provodeni u skladu 5 vozeclrn zakonskim propisima od

strane za to ovlostene institucije a grad Kostelo ce kroz svoj rad osigurati promociju

pravodobno informiranje svojih gradana 0 aktualnim nacionalnim programima

Nacionalni programi

bull Program energetske obnove obiteljskih kuco (FZOEU)

bull Program energetske obnove vlsestcrnbenlh zgrada (FZOEUj

bull Program energetske obnove nestambenih (komercijalnih) zgrada (FZOEUj

bull Energetsko oznccovon]e kuccnsklh uredaja i energetski standardi - sufinanciranje kupnje

A+++ kuconsklh uredaja (FZOEU)

Pro ram ener etske obnove obitelskih kuco 2014-2020

IltClt~g()riJclIllJ~r~JFirlltlrlltUklirltrLJI1lE)rlti Qps~gpr()1~cIlgt~ LQ()ItE)ljskE)kLJcentE)JlgpltltjrLJcentJLJg~ltlltjltlIltltlstE)lltl Opis Ovom se mjerom predvida obnova postojecih obiteljskih zgrada

do 2020 godine Pozornost se primarno usmjerava na obiteljske I kuce do 400 m2 gradene prije 1987 godine te na njihovu obnovu

r~i9i~iil~k i Ocekivani ukupni

financiski iznos ula oceklvone ustede

A_~~__~~~~_~_~_~_~~~~

I71()~ fiI1ClI1circlI1JCl__

Rokovi rovedbe Nccln prccenlo

I na niskoenergetski standard kroz poticanje obnove vanjske [ ovojnice poticanje zamjene sustava grijanja i poticanje koristen]o IOIE I Najznacajniji ocekivonl ucinci provedbe ove mjere su poticanje investicija ostvarivanje ustedo energije u neposrednoj potrosn]l godisnje smanjenje izdataka gradana za energiju smanjenje i emisija C02 povecon]o udjela obnovljivih izvora energije [ osiguravanje zaposlenja povecon]e sigurnosti opskrbe energijomi poboljscno stanje i povecon]e trZisne vrijednosti nekretnina razvoj i proizvodne industrije smanjenje sive ekonomije srncnjep]e i(3r1(3rgE)tkCgirCl1lg~tygiltpcent(3PCpltlj~ltlrlj(3LJIj(3tltltltlrlltIltlrijltl )ggltjIrig

Naziv rnlere e

LIlaquol~t()iJcIIllj~~ __

e ralne obnove vlsestcmbenlh

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018132

i

Opseg provedbe Visestornbene zgrade u privatnom vlcsnistvu na podrucju grada Kastela

Opis

ere I Pro ram ener efske obnove komercialnih n

Qrq~q1Jc~~mmmm iBA middot ~m~m~ middot ~ IKqfcg2rijqlJ~~c JFiQgQcIjkiIQstrLJrn~QJL I Opseg provedbe i Nestambene komercijalne zgrade u privatnom vlcsnlstvu no

I JpltgtgrLJcentjLJgrgg9~9t~lg i j Opis I Energetska obnova poslojeclh komercijalnih nestambenih zgrada f

I usmjerena je na zgrade izgradene prlle 1987 godine te na njihovu I

Im _ ~~~~~~~ iii ~i~~O~~=tski~~~~dr~ ~~~~~~j~~~tskogJ

v

Zivofni vllek ~gg9iQ9 vani ukupni

r2~lJlqgqIlJq )usfede

~ri~~-=--Hf~~~~~~Q_--L~~~mJer~~middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot~middotmiddotmiddot jii~9~isk~middot~~nac9vCniemiddotkU~~~~~u~e~ i e-ne~middot-efskist~nd~rdTmiddot

~~SGr=l~~~~~~rezne iQfQrrDQCijS_~em~iQClr)CjjStii=tij i Opis I Energetskim oznakama kupcima se daju informacije 0 potrosn]

energije tog uredaja i odabir usmjerava prema uctnkovltijrnoIj

Osim toga pravodobnim usvajanjem zahtjeva za eko-dizajnom I

i prolzvodo povezonlh S AnAroijom potrebno je osigurati da se na I hrvatsko frzistu stavljaju sorno proizvodi koji zadovoljavaju propise i lEU Uz navedeno I nojuclnkovliijlh kuco

predvida nskih ured

se uvodenje sufinanciranja aja

kupnje I

i Zivotni vijek j l

i 12i 15 godina

Akcijski plan energetske ucinkovitosti na podrucju Grada Kastela za razdoblje 2016 - 2018133

Ocekivani ukupni financiski iznos ul Ocekivane ustede ~~~~-~~~-~-~~~------~-~~~~-~~~~~~~~~~--~------

~J~~~r~r~~~~~~ middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotImiddotmiddotmiddotmiddoti8~~~~jQisectji2~L6g~=~~~=~==~~=~==~~~~=~====j q_ ~ ~ ~~L ~ZOEV~_~ ~ ~ _ _ ~ ~

Sumarni prikoz predlozenlh rnjero

U nastavku je dan sumami prikaz mjera poboliscnlo energetske ucinkovltostl koje se planiraju

provesti tijekom razdoblja 2016 - 2018 godine a u ncdleznosf su gradskih vlasti grada Kcstelo

Ukupni iznos investicija godisnje svih planiranih mjera iznosi 5 milijuna kuna pri cernu iznos kojim

ce projekte sufinancirati grad Kostelo iznosi 3 milijuna kuna godisnje Ostatak iznosa planira se

osigurati sufinanciranjem od strane FZOEU Vozno je napomenuti kako je financiranje za projekt

obnove zgrade gradske uprave vee osigurano a za projekt modemizacije jayne rasvjete u Ulici

Franje Tudmana vee je izradena potrebna projektna dokumentacija

Ukupni iznos investicija u troqcdisnlern razdoblju 2016 - 2018 iznosi 15 150 00000 kn s time da ce

grad Koslelo projekte sufinancirati u ukupnom iznosu od 9 138 00000 kn

TABLICA 13 PREGLED MJERA ZA OBJEKTE I VOZILA KOJI SU U VLASNISTVU GRADA

Ukupni iznos sufinanciranja grada Kasfela u razdoblju

2016-2018 kn 12040 00000

middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotfmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot

1 500 00000

SUFINANCIRANJE GRADAshy

godisnje (kn)

TRO AK MJEREshyprosjecno

godisnje (kn) u razdobJu

4999999 2500 00000

MJERA

~~lliIl9Jprltgt~ltgtlij~~~2Yltgt~IlJ~ I Proqrom enerqetske obnove zgrada

sekfora

TABLICA 14 PREGLED OCEKIVANIH USTEDA ZA OBJEKTE I VOZILA KOJI SU U VLASNISTVU GRADA bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull

Ukupna USTEDA MWh akumulirana ustedo

MJERA (godisnje) u razdoblju 2016-

f=_~__~w~=~_~~~=_~--4~-=~~=_~~+~-2018amp IMWh 7 =411

n~lncer~et~kec~b~l~vEmiddotzglradla Imiddotmiddotmiddot 14000 84000 I

Akcijski plan energetske ucinkovltosf na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018134

No slici je prikazan kumulativan rast ukupnog iznosa sufinanciranja energetske ucinkovitosf od

strane Grado Kcstelc sukladno planiranim aktivnostima Uz godisnju razinu investicija od 3 mil kn

u razdoblju do 2018 godine ukupna razina sufinanciranja od strane Grado iznosit ce 9 mil kn

dok ce ukupni iznos investicija iznositi 15 mil kn

10000000

9000000

8000000

7000000

6000000

S 5000000

4000000

3000000

2000000

[000000

o 2016 2017 2018

SLiKA 17 KUMUlATlVNf IZNOS PlANIRANIH INVESTICIJA 00 STRANE GRADA KASTElA ZA ENERGETSKU

UCINKOVITOST

Akcijski pion energetske ucinkovitostl no podrucju Grado Kcstelc za rozdoblje 2016 - 2018 I35

Nocin procenlo izvrsenlo plano i izviestcvon]o

Prccen]e izvrsenja plana te pravodobno izvjestavanje a implementiranim mjerama i aktivnostima

vozon je segment provedbi Codlsnjeq plana energetske ucinkovltostl koji reperkusije ima i na

smjernice za izradu Akcijskog plana energetske ucinkovilosf u narednom razdoblju

Vcznost procen]c ustedc energije prepoznata je i u Zakonu a energetskoj ucinkovitosf u kojem

se prema clonku 22 definira Sustav za prccenie mjerenje i verifikaciju ustedc energije kao

rocunolnl sustav za prikupljanje obradu i verifikaciju informacija a energetskoj ucinkovitosf i

ostvarenim ustedomo energije (SMIV) Navedeni sustav vodi i odrzovo Nacionalno

koordinacijsko tijelo u skladu s Pravilnikom za procen]e mjerenje i verifikaciju ustedo energije

Istim clcnkorn odredena je obaveza odgovornih osoba javnog sektora unositi sve potrebne

informacije u Sustav za prccenie mjerenje i verifikaciju ustedo U gradu Kostelo za unos

podataka u SMIV ovlosteno je Tomislava Buzov dipl ing grad visi strucni suradnik za izgradnju u

Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i imovinsko pravne paslove grada Kcstelo

Web aplikacija SMIV koristi Metodologiju odozdo prema gore (eng Bottom-up) koja je

opisana u Pravilniku a metodologiji za procen]e mjerenje i verifikaciju ustedo energije u

neposrednoj potrosn]l a mjere energetske ucinkovitosf se prate i verificiraju u cetiri sektora

neposredne potrosn]e (sektor kuccnstvo industrije usluga i transporta) U registar planova

pohranjuju se ciljevi i planirane mjere energetske ucinkovltosf gradova zupanija i opcino a

registar provedenih mjera podrazumijeva pohranjivanje podataka a ustedorno energije (kWh)

smanjenju emisije (tC02) i a troskovimo provedbe mjera (Kn)

Web aplikacija sustava pusteno je u rad u lipnju 2014 godine a cilj navedene aplikacije je

uspostava sustava procenjo mjerenja i verifikacije kojim ce se ornoqucif kontinuirano

ocjenjivanje uspjesnosf politika energetske ucinkovitosf te ispunjenje zadanih ciljeva

Kontinuirano procenje aktivnosti takoder ce omoguCiti i olckscnu reviziju Nacionalnog akcijskog

plana energetske ucinkovitosf te oloksotl njegovu izradu

Ostvarenje Godisnjeg plana analizira se svake godine prilikom izrade Godisnjeg plana za

narednu godinu Za kvalitetnu analizu provedenih mjera i ostvarenih ustedo potrebna je dobra

komunikacija i koordinacija svih jedinica lokalne samouprave koje provode mjere energetske

ucinkovltosf kako bi se dobila cjelovita slika provedenih projekata i notleco]o

Konzistentna i redovita primjena i korislen]e SMIV aplikacija trebala bi olckscti navedene analize

te doprinijeti cjelovitosti analize ustedo na podrucju zupanije koje su rezultat rada svih jedinica

lokalne i regionalne samouprave

Akcijski plan energetske ucinkovitostl na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018 136

Izvori financiranja i financijski mehanizmi za provedbu mjera

Fond za zostltu okoliso i enerqetsku ucinkovitost (FZOEUj

Fond za zostltu okoliso i energetsku ucinkovitost osnovan je kao lzvcnprorocunskl fond s ciljem

sudjelovanja svojim sredstvima u financiranju nacionalnih energetskih programa imajuCi u vidu

postizanje energetske uclnkovitostl odnosno koristenjo obnovljivih izvora energije te zostitu

okolisc Sredstva Fonda se dodjeijuju na temelju javnih poziva i javnih ncfjeco]o objavljenih u

Narodnim novinama na internet stranicama Fonda te u javnim glasilima Za svaku poslovnu

godinu Upravni odbor Fonda donosi Program rada i Financijski plan u kojima se izdvojeno

prikazuju programi i projekti te osigurana financijska sredstva

U nastavku je dan godisnji program javnih poziva i nofjeccjo za 2015 godinu s pripadajuCim

iznosima i namjenama koji pokrivaju podrucje energetske uCinkovitosti i obnovljivih izvora

energije a namijenjeni su jedinicama lokalne i regionalne samouprave trgovaCkim drustvirno

fizlckirn osobama (gradanima i obrtnicima) javnim ustanovama te ostalim pravnim osobama

Naziv javnog

pozlvonotjeco]c

Maksimalno po

pojedlnocnorn

ugovoru

Namjena

PROVEDBA NACIONALNIH ENERGETSKIH PROGRAMA

Javni poziv za neposredno

sufinanciranje energetskih

pregleda sustava jayne

rasvjete

Javni poziv za neposredno

sufinanciranje izrade

projektne dokumentacije za

projekte energetski

ucinkovite i ekoloske jayne ii

vanjske rasvjete

50000 kuna

200000 kuna

Poziv je namijenjen jedinicama lokalne i

regionalne samouprave Sufinancirat

ce se izrada energetskih pregleda

sustava jayne rasvjete

Poziv je namijenjen jedinicama lokalne i

regionalne samouprave javnim

ustanovama i ostalim prorocunsklm i

izvanproracunskim korisnicima koji u

vlcsnistvu imaju sustav jayne iii vanjske

rasvjete a sufinancirat ce se izrada

projektne dokumentacije za projekte

energetski ucinkovite i ekoloske jayne i

vanjske rasvjete

Akcijski plan energetske uclnkovitosf na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018137

Javni poziv za neposredno 1 400000 kuna Poziv je namijenjen jedinicama lokalne i

sufinanciranje provedbe regionalne samouprave javnim

projekata energetski ustanovama i ostalim prorocunsklm i

ucinkovile i ekoloske jayne i lzvcnprorocunskim korisnicima koji u

vanjske rasvjete vlasniStvu imaju sustav jayne iii vanjske

rasvjete a sufinancirat ce se investicijski

projekti rekonstrukcijeizgradnje

ekoloskih i energetski ucinkovltih

sustava jayne rasvjete koji

zadovoljavaju tehnicke smjernice

Fonda

Javni notjecoj za Sredstva subvencije Notjeco] je namijenjen trqovccklrn

sufinanciranje projekata mogu iznositi drustvimo i fizickirn osobama

energetski ucinkovltih maksimalno 1 400 000 (obrtnicima) a sufinancirat ce se

elektromotornih pogona i kuna a zajma 7 000 investicijski projekti za pobolison]e

ostalih mjera energetske 000 kuna energetske uclnkovltostl

uclnkovitostl u proizvodnim elektromotornih pogona kao i druge

procesima mjere energetske ucinkovitosf u

proizvodnim opskrbnim u

kojima se smanjuje potrosn]o v v~Jv

prelazi no energetski i vv~ IU

povoljnija goriva

Javni poziv za neposredno 800 kuna Poziv je namijenjen fizlckirn VNIJV v

sufinanciranje kupnje (gradanima) a rnoquce je ostvariti

energetski uclnkovltlh bespovratna sredstva za kupnju

kuccnsklh uredaja energetski nojucinkovitiiih uredaja

kategorije A+++

Javni poziv za dobovlioce Ovaj poziv je upucen fJl v i IILIlt

kuconsklh uredaja no osobama (obrtnicima) koji v~vJ

podrucju RH u sklopu autorizacije iii zostupnlstvo za

provedbe mjere poticanja prolzvodocs kuconsklh uredaja Cilj

kupnje energetski uclnkovitih ovog poziva je prikupiti bazu uredaja i

kuconskih uredaja prodajnih mjesta rcspolozlvlh za

provodenje mjere u skladu s

predvidenirn planom i dinamikom

provedbe mjere cirne ce se omoguCiti

svim gradanima RH do pod istim

uvjetima ostvare provo no

sufinanciranje kupnje uredaja

Akcijski plan energetske ucinkovltosf no podrucju Grado kostelo za razdoblje 2016 - 2018138

PROVEDBA ENERGETSKIH PREGLEDA I DEMONSTRACIJSKIH AKTIVNOSTI

Javni poziv za neposredno

sufinanciranje energetskih

pregleda zgrada i uvodenje

sustava gospodarenja

(upravljanja) energijom u

skladu s normom HRN EN

IS050001 u velikim

poduzeclrno

Javni poziv za neposredno

sufinanciranje energetskih

pregleda zgrada i uvodenje

sustava gospodarenja

(upravljanja) energijom u

skladu s normom HRN EN

IS050001 u malim i srednjim

poduzeCima i kod fizickih

osoba (obrta)

50000 kuna

50000 kuna

POZIV je namijenjen trgovackim

drustvimo koja pripadaju kategoriji

velikih poduzeco a sufinancirat ce se

izrada energetskih pregleda postojecih

zgrada i gradevina iiiIi uvodenje

sustava upravljanja energijom u skladu

s normom IS05000 1

Poziv je namijenjen trgovackim

drustvlrno i obrtnicima koji pripadaju

kategoriji malih i srednjih poduzeco a

suflnonclrot ce se izrada energetskih

pregleda postojeclh zgrada

gradevina iili uvoden]e sustava

upravljanja energijom u skladu s

normom IS05000

POTICANJE KORISTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

Javni poziv za neposredno

sufinanciranje projekata

obnovljivih izvora energije u

turistickom sektoru

Donacije se dodjeljuju Sredstva Fonda su namijenjena

gradanima u trgovackim drustvlmo zadrugama

maksimalnom iznosu trgovcima pojedincima flzlckirn

od 15 000 do 24 750 osobama (obrtnicima) obiteljskim

kuna prema podrucju poljoprivrednim gospodarstvima

na kojem se korisnik fizickirr osobama [gradanima) koji su

nalazi vlasnici hotel kampova i drugih vrsta

ugostiteljskih i turistickih objekata

namijenjeni srnlestoju iii imaju pravo

Subvencije se koristen]o istih temeljem pravnih akata

dodjeljuju do Sufinancira se postavljanje sustava za

maksimalno 1 400 000 koristenie OlE za proizvodnju elektrlcne

kuno a zajmovi do 7 toplinske rashladne te toplinske i

000 000 ostalim rashladne energije na postojecim

kategorijama korisnika gradevinama

Javni naijecaj za Pornoc se dodjeljuje Nctjeco] je namijenjen jedinicama

sufinanciranje projekata JLP(R)S-u te javnim lokalne i regionalne samouprave

obnovljivih izvora energije ustanovama u iznosu javnim ustanovama koje su prorocunski

od maksimalno 1 400 korisnici di7avnog iii JLP(R)S prorocuno

000 kuna te ostalim pravnim osobama koje vode

profitno rccunovodstvo Sredstva se

dodjeljuju za projekte OlE za

Akcijski plan energetske uclnkovitosf na podrucju Grada kcstelo za razdoblje 2016 - 2018 139

i

Subvencije se proizvodnju elektricne energije

dodjeljuju u iznosu od toplinskerashladne energije cvrstlh

maksimalno 1 400 000 biogoriva kogeneraciju i trigeneraciju

kuna pravnim

osobama koje vode

profitno

rccunovcdstvo

Zajmovi u

maksimalnom iznosu

od 7 000 000 kuna se

nude svim

kategorijama korisnika

POTICANJE ODRZIVE GRADNJE

Sredstva pornocl i Ncljecc] je namijenjen jedinicama

sufinanciranje energetske

Javni nctjeco] za

subvencija ~nose lokalne i regionalne samouprave

obnove nestambenih zgrada maksimalno 1 400 000 javnim ustanovama koje su korisnice

kuna a zajma 7 000 prorocunsklh sredstava trqovcckim

000 kuna drustvimo i fizicklrn osobama

(obrtnicima) Notjecojern se

sufinanciraju projekti povecon]o

energetske ucinkovitostl u postojeCim

nestambenim zgradama te projekti

gradnje novih niskoenergetskih

nestambenih zgrada

POTICANJE CISTlJEG TRANSPORTA

Javni poziv za neposredno Raspon iznosa donacije Kupnja elektrlcnih i hibridnih vozila L1

sufinanciranje kupnje je od 7 500 do 70 000 L3 L6 L7 M 1 i N1 kategorija

elektricnih i hibridnih vozila ovisno 0 kategoriji namijenjena fizlcklm osobama

gradanima dodjelom vozila (gradanima)

donacija Iznos dodijeljenih

sredstava ne smije

prijeCi 40 opravdanih

troskovo

Raspon iznosa donacijeJavni poziv za neposredno Kupnja elektrlcnih i hibridnih vozila L1

je od 7 500 do 70 000 L3 L6 L7 M 1 i N1 kategorijasufinanciranje kupnje

ovisno 0 kategoriji namijenjena trqovockim drustvirnoelektricnih i hibridnih vozila

vozila Iznos dodijeljenih fizickirn osobama (obrtnicima)trqovockirn drustvirno i

sredstava ne smijefizickirn osobama

Akcijski plan energetske uCinkovitosti na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018140

i

(obrtnicima) dodjelom prijeCi 40 opravdanih

subvencija troskovo

Po korisniku se rnoze

odobriti maksimalno

700 000 kuna

subvencije

Javni poziv za neposredno Raspon iznosa Provo no sredstva Fonda mogu U~IVUjjjl

sufinanciranje ostalih mjera subvencije je od 40 000 jedinice lokalne j I G81UIIUIIIG

energetske ucinkovitosf u do 100 000 kuna samouprave trgovacka drustvo i fizicke

prometu ovisno 0 vrsti poduzete osobe (obrtnici) Predmet

mjere sufinanciranja su izgradnja punionica

za vozila na elektricnl pogon uvodenjePo zahtjevu

sustava javnih gradskih bicikalamaksimalan iznos

programska rjesen]o koja sadrZavajusubvencije moze iznositi

bazu podataka 0 cestama a 200 000 kuna

primjenom kojih se postize poveconje

stupnja energetske uclnkovltostl u

gradovima opremanje postojeCih iii

ugradnja semafora s vizualnim

indikatorom trajanja faze crvenog

svjetla kupnja elektricnih bicikala

kupnjc plovila no elektricni pogon s

ugradenim solarnim panelima kupnja

teretnih vozila no hibridni pogon te

pregradnja postojeCih vozila svih

kategorija no elektricni pogon i pogon

SPP-om

Javni poziv za neposredno 200 000 kuna Provo no sredstva Fonda imaju

sufinanciranje trqovccklh trqovocko drustvo i fizicke osobe

drustovo i fizickih osoba (obrtnici) za provodenje projekta

(obrtnika) za koristen]e edukacije 0 elementima eko voznje

sredstava FZOEU radi (treninga eko voznje] vozoco svih

provedbe projekata kategorjja vozila

edukacije vozcco 0

elementima eko voznie

Akcijski plan energetske uCinkovitosti no podruc]u Grado Kcstelo za razdoblje 2016 - 2018 141

POTICANJE OBRAZOVNIH ISTRAZIVACKIH I RAZVOINIH AKTlVNOSTI U PODRUCJU ENERGETSKE

UCINKOVITOSTI

200000 kuna Poziv je namijenjen jedinicama lokalne i

sufinanciranje provedbe

Javni poziv za neposredno

regionalne samouprave znanstvenim i

obrazovnih istrazivackih i strucnim institucijamaorganizacijama

razvojnih aktivnosti kojima je osnlvcc RH te ostalim javnim

ustanovama trqovccklrn drustvlmo te

fizickirn osobama (obrtnicima)

Financiraju se obrazovne lsfrczlvocke i

razvojne aktivnosti iz podrucjo

energetske uclnkovitosf i niskougljicnog

razvoja

80000 kuna Poziv je namijenjen jedinicama lokalne i

sufinanciranje izrade

Javni poziv za neposredno

regionalne samouprave a sufinancirat

programa i planova ce se izrada akcijskih planova u skladu

energetske ucinkovilosf so Zakonom 0 energetskoj ucinkovitosti

jedinica lokalne i podrucne izrada planova odrzlvop energetskog

(regionalne) samouprave razvoja u sklopu inicijative Sporazum

gradonacelnika te izrada programa

energetske ucinkovltosf u gradskom

prometu

PROGRAM OBNOVE VISESTAMBENIH ZGRADA

200000 kuna Pravo no sredstva Fonda mogu ostvariti

neposredno sufinanciranje

Javni naijecaj za

upravitelji zgrada kao korisnici sredstva

energetskih pregleda i u ime i za rocun suvlasnika

energetskog certificiranja vlsestornbene zgrade radi

postojeCih vlsestombenih sufinanciranja energetskih certifikata

zgrada

Javni poziv za neposredno Financiranje iznosi 100 Pravo no sredstva Fonda mogu ostvariti

sufinanciranje izrade opravdanih troskovo upravitelji zgrada kao korisnici sredstva

projektne dokumentacije za u ime i za rccun suvlasnika

projekte poveccnlo Maksimalan iznos

visestornbene zgrade radi financiranja

energetske uclnkovitostl lJ financiranja iznosi 35

izrade projektne dokumentociie 70

vlsestombenlm zgradama 000 kuna odnosno 200

projekte poveconjo energetske000 kuna aka je rijec 0

ucinkovitosti u visestombenirn povezanim

zgradamavisestombenim

zgradama koje cine

jednu arhitektonsku

cjelinu

Akcijski plan energetske ucinkovitosf no podrucju Grado Kostelo za razdoblje 2016 - 2018142

Javni notjeco] za 1 400 000 kuna Nctjeco] je namijenjen upraviteljima

sufinanciranje energetske zgrada koji u ime i za rocun suvlasnika

obnove vlsestornbenih vode projekt energetske obnove

zgrada

Javni poziv za neposredno 2 000 000 kuna Nctjeco] je namijenjen upraviteljima

sufinanciranje nabave i zgrada koji u ime i za rccun suvlasnika

ugradnje ureciaja za organiziraju ugradnju ureciaja za

mjerenje potrosn]e toplinske mjerenje potrosn]e energije u

energije u visestornbenim visestornbenim zgradama prikljucenima

zgradama no centralne toplinske sustave u skladu

sa Zakonom 0 triistu toplinske energije

PROGRAM OBNOVE OBITELJSKIH KUCA

Javni poziv za ovloslene Usta certifikatora bit ce javno dostupna

certifikatore za posove te ce graciani s iste odabirati ovlostene

energetskog certificiranja osobe za energetske preglede u sklopu

zgrada provedbe programa Javnog poziva za energetsku obnovu

poveccnjo energetske obiteljskih kuco

ucinkovitosf obiteljskih kuco

Maksimalan iznos Poziv je namijenjen gracianima radi

(gracianimagraciankama)

Javni poziv fizickirn osobama

sredstava iznosi od 84 sufinanciranja mjera energetske

za sufinanciranje energetske 000 do 168 000 s obnove postojeCih obiteljskih kuco

obnove postojeCih obiteljskih obzirom no podrucje

kuco no kojem se nalazi

korisnik sredstava

MEDUNARODNASURADNJA

Poziv je namijenjen jedinicama lokalne i

sufinanciranje

Javni poziv za neposredno 200 000 kuna

regionalne samouprave znanstvenim

meciunarodnih projekata organizacijama koje su korisnici

sufinanciranih sredstvima EU driavnog prorocuncororccuno JL[R)S

organizacijama civilnog drustvo

zadrugama trqovockirn drustvlmo

fiziCkim osobama (gracianima) te

znanstvenim organizacijama koje su

druge pravne osobe Sufinancira se

sudjelovanje u Programu Obzor2020 u

podrucju energetske uclnkovitostl

niskougljicnog razvoja

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grado Kcstelo za razdoblje 2016 - 2018143

i

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)

HBOR je razvojna i izvozna banka osnovana so svrhom kreditiranja obnove i razvitka hrvatskog

gospodarstva Za pruzon]e financijske potpore i poticanje ulaganja u projekte zostlte okoliso

energetske uclnkovitosf i koristen]o obnovljivih izvora energije uveden su posebni financijski

programi Kredite je rnocuce realizirati izravno iii putem poslovnih banaka koje suraduju s HBORshy

om

v programa PROGRAM KREDITIRANJA ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA Namjena programa bull adaptacija i rekonstrukcija gradevinskih objekata

bull Uf-II IU i uredaji

bull pruzatelji energetske usluge (trgovacka drustvo i obrti koji izvrsovoju uslugu pobolison]o energetske ucinkovitosf zgrada javnog sektora a koji su odabrani no javnom nadmetanju)

Korisnici programa

bull norucitef] energetske usluge (tijela drZavne uprave jedinice lokalne i podrucne (regionalne) samouprave i ustanove agencije skole i bolnice u njihovom vlosnlstvu]

bull sva drustvo i obrti koji ulazu u enerqetsku uclnkovltost

bull kredit - putem f-IUU lii~ bonoko- iii izravnim IJcVrsta sredstava

bull najveCi iznos kredita nije oqronlcen a OVISI 0 HBOR-ovim i pojedinacnog Iznos ukupnog budzeto

rnooucnostlmo financiranja konkretnom investicijskom programu ugovora kreditnoj sposobnosti korisnika kredita prihvatljivosti projekta

temeljem Potvrde 0 tehnlcko] i financijskoj izvedivosti projekta APN-a odnosno strucne komisije te vrijednosti i kvaliteti ponudenih instrumenata osiguranja

bull krediti se odobravaju u kunama uz valutnu klauzulu HBOR rnoze razmatrati kreditiranje do 50 predrccunske vrijednosti investicije bez PDV-a

bull kamata 4Uvjeti financiranja

bull pocek 1 godina

bull rok otplate do 14godina ukliucuiuci i pccek

3 Croatia banka dd Zagreb Ersteamp Steierrnorkische bank dd Rijeka Hrvatska postonsko banka dd Zagreb Hypo Alpe-Adrio-Bonk dd Zagreb

Istarska kreditna banka Umag dd Umag DlP banka Hrvatska dd Zadar Podravska banka dd Koprivnica Privredna banka Zagreb dod Zagreb

Raiffeisenbank Austria dod Zagreb Societe Generale - Splitska banka dod Split Slatinska banka dod Slatina Zagrebacka banka dd Zagreb

Akcijski plan energetske ucinkovitosf no podrucju Grado Kostelo za razdoblje 2016 - 2018 144

Naziv programa middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotPRaGRAMKREDiTiRANJAPRoJEKATAzAsTITE OKOLisA ENERGETSKE

Namjena programa

Korisnici programa

Iznos ukupnog budfeto i pojedinacnog ugovora

Uvjeti financiranja

i UCINKOVITOSTI I OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJEl ~lt= x__~__===-=-~== gt~

I osnivccko ulaganja zernljste i

li--f~~~ii~~~~~~-~~~~~~~~~s~ kred~_ J bull komunalna drustvo bull trgovacka drustvo obrtnici i ostale pravne osobe

bullbullbull

bull kredit - kreditiranje krajnjih korisnika putem poslovnih banaka 4 i izravno kreditiranje

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici odrZanoj 31 listopada 2013 godine usvojila Program

energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2014 - 2015 godine kojim je predvideno

da se u 2014 i 2015 godini obnovi oko 200 zgrada Jayne namjene cirne bi se potaknule

investicije procijenjene vrijednosti od oko 400 milijuna kuna Za provedbu Programa za razdoblje

2014 - 2015 godine zcduzeno je Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama [APNJ

Prema Programu Narucitelj energetske usluge (vlasnikkorisnik zgradezgrada - ministarstva

tijela drZavne uprave jedinice lokalne i regionalne samouprave pokrece proceduru prijave

zgradezgrada APN-u Time se daje suglasnost da APN provede javno nodmetanje za

pronalazak pruzatelja energetske usluge

4 Banko Kavanica ddbull Vorozdln BKS Bank dodo Rijeka Croatia banka dd Zagreb Erste amp Stelerrnorklscne bank dd Rijeka Hrvatska poSlanska

banka dd Zagreb Hypo-Alpe-Adria Bank ddbull Zagreb Imex banka dod Split Istarska Kredilna banka Umag dod Umag Kentbank dd Zagreb

Kreditna banka Zagreb dod Zagreb OTP banka Hrvatska dod Zadar Partner banka dod Zagreb Podravska banka dod Koprivnica Privredna

banka Zagreb dd Zagreb Raiffeisenbank Austria dd Zagreb Sberbank dd Zagreb Slatinska banka dod Slatina Societe Generole-Splilsko

bonko dd Split stedbanka dd Zagreb Zagrebacka banka dod Zagreb

Akcijski plan energetske uclnkovltosti na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018145

Pruzatelji energetske usluge su trgovacka drustvo koja se bave pruzanjem energetske usluge

putem ugovora 0 energetskom ucinku Pruzatelj energetske usluge uloze sredstva i preuzima

tehnicki gospodarski i trZisni rizik poslo provodi energetsku obnovu prati i dokazuje ustedu te

odrZava sustave u koje je ulozio sredstva

Izmedu norucltello i pruzatelja energetske usluge se potpisuje Ugovor 0 energetskom uclnku na

razdoblje od 14 godina kojim se pruzatelj obvezuje osigurati i dokazati ustedu energije

primjenom mjera za poboljson]e energetske ucinkovitosti na nocln da su ulaganja ugovorna

obveza pruzatelja Prema ugovoru ncrucitell je obvezan ploccf naknadu za energetsku uslugu

pruzatelju temeljem ostvarenih i verificiranih ustedo energije

Hrvatska banka za obnovu i razvitak odobrava kreditna sredstva pruzctelju energetske usluge

prema prethodno opisanoj kreditnoj Iiniji Program kreditiranja energetske obnove zgrada dok

Fond za zastitu okollsc i energetsku uclnkovllost sutlnonciro program obnove sa 40

Cjelokupan iznos investicije koju je poduzeo pruzote] energetske usluge umanjen za

bespovratna sredstva Fonda ncrucite] energetske usluge isplccu]e iz ostvarenih ustedo u

energiji

Fondovi Europske unije

Europski fondovi su zomlsllenl kao financijski instrumenti koji podupiru provedbu pojedine politike

Europske unije u zemljama clonlcorno Jedna od najznacajnijih je kohezijska politika koja se

provodi kroz strukturne fondove (Europski fond za regionalni razvoj i Europski socijalni fond) te

Kohezijski fond ali i kroz druge strukturne fondove Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj i

Europski fond za ribarstvo Prema Direktivi 201227 lEU 0 energetskoj uclnkovltosti drZave clonice i

regije bi trebalo poticati da u potpunosti iskoriste strukturne fondove i Kohezijski fond kako bi

potaknule ulaganja u mjere za poboliscn]e energetske ucinkovltostl

Prema Operativnom programa - Konkurentnost i kohezija (2014 - 2020) usvojenom u prosincu

2014 godine planirana je alokacija od 531 810805 eura za prioritetnu os Promicanje energetske

ucinkovitosti i obnovljivih izvora energije iz Europskog fonda za regionalni razvoj U tablici je dan

pregled iznosa financiranja specificnih qljeva i prlpodcjuco posrednlcko tijela

Prioritetna os 4 Promicanje energetske uclnkovltostl i obnovljivlh izvora energije

Ukupna alokacija za Prioritetnu os 4 531 810805 euro

Posrednlcko tijela

60000000 euro

Investicijski prioritet I Specificnl cHj 4b 1 4b Poveconje energetske Promicanje i ucinkovitosf i korlsten]c OlE energetske u proizvodnim industrijama

1

MINGO FZOEU

L 3

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018146

uclnkovltosf i Speclficnl cilj 4b2 korlsten]o Poveconje energetske obnovljivih izvora uclnkovitostl i korlstenjo OlE 40 000 000 euro energije u u privatnom usluznom poduzeclmo sektoru (turizam trgovina)

Specificnl cilj 4c 1

Iinvesticijski prioritet Smanjenje energetske 211 810 805 euro 4c potrosn]e u zgradama PodupiranjeJgvno) Q sec ktorac + j

energetske Speciflcnl cilj 4c2 uclnkovltostl i Smanjenje energetske pametnog I potrosnje u stambenim upravljanja zgradama 100 000 000 euro

MGIPU FZOEUenergijom i (u vlsestombenirn korlstenje OlE u zgradama i obiteljskim javnoj infrastrukturi uc m llk aa j

ukljucujuci jayne Specificnl cilj 4c3 zgrade i u Poveconje ucinkovitosf 80 000 000 euro stambenom sustava toplinarstva sektoru Speciticnl cilj 4c4

Poveconje ucinkovitostl 20 000 000 euro jayne rasviete

I Investicijski prioritet 4d Razvoj i provedba

Speclflcnl cjlj 4d 1pametnih sustava

Uvodenje pametnih rnrezo 20 000 000 euro MINGOdistribucije koji

na pilot podrucjimodjeluju pri niskim j

srednjim razinama

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uredenja je otvorilo dva Poziva na dostavu projektnih

prijedloga prema speclficnlrn ciljevima 4c 11 Pilot projekt- Priprema projektne dokumentacije

za energetsku obnovu zgrada i poticanje OlE u javnim ustanovama koje obavljaju djeatnost

odgoja i obrazovanja te 4c 12 Pilot projekt energetska obnova zgrada i poticanje OlE u javnim

ustanovama koje obavljaju djeatnost odgoja i obrazovanja Bespovratna sredstva dodjeljivat ce

se putem trajno otvorenih Poziva do 31 prosinca 2020 godine odnosno do lskoristenio

sredstava

U nastavku je dan toblicni prikaz osnovnih karakteristika svakog od navedenih Poziva

Naziv poziva Pilot projekt- Priprema projektne dokumentaclje za energetsku obnovu zgrada i poticanje OlE u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odoolc j obrazovanja Izrada projektne dokumentacije potrebne za energetsku obnovu zgrade (povodenje energetskih pregleda izrada energetskog certifikata tehnicko projektna dokumentacija ncljeccjnc dokumentacija i druga dokumentacija sukladno vozecim propisima)

bull Sredisn]o drZava - vlasnicikorisnici zgrada

Jedinice lokalne i oodrucne 18U11I1 IC) samoupravebull

Prihvatljive aktivnosti

Korisnici

Akcijski plan energetske ucinkovltosf na podrucju Grada kostelo za razdoblje 2016 - 2018 147

Indikativni iznos financijskih sredstava i intenziteta

bull Javne ustanove u vlcsnistvu sredisnie drzove iii vlosnlstvu lokalne i podrucne [regionalne) samouprave koje obavljaju djelatnost predskolskop odgoja osnovnoskolskoq i srednloskolskoq odgoja i obrazovanja te visokog obrazovanja (osnovne skole srednje skole ucenlckl domovi diec] vrtici jaslice i visokoskolske usto IV

bull bull

600 000 EUR (potpora u visini 85 a preostali dio sufinancira FZOEUj Najvisi iznos bespovratnih sredstava koji se rnoze dodijeliti ne rnoze prijecl 200 00000 kuna po pojedinoj prijavi

Pilot projekt Energetska obnova zgrada i poticanje OlE u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja

Energetska obnova javnih zgrada bull obnova ovojnice zgrade - krov ovojnica pod vanjska stolarija sustav

grijanja prostora bull sustav grijanja potrosne vode bull sustav hladenja bull sustav prozrocivcnlo bull unutarnja rasvjeta bull promicanje korlsten]o obnovljivih izvora energije ugradnjom sustava za

solorno grijanje toplana na biomasu itd ukoliko se proizvedena energija kao rezultat projekta koristi za vlastite potrebe

Prihvatljive bull centralno upravljanje instalacijama zgrade aktivnosti bull sustav daljinskog ocitonlo potrosnie energije i vode

Nabava opreme potrebne za energetsku obnovu zgrada

Tehnlcko pomoc i aktivnosti vidljivosti i komunikacije pruzcn]e usluga tehnicke pornoci korisniku bespovratnih sredstava u provedbi projekta te izrada energetskog certifikata nakon provedene energetske obnove pruzonie usluga nadzora radova pruzon]e usluga PRkomunikacijskih aktivnosti u svrhu poveconjo vidljivosti projekta aktivnosti upravljanja projektom (npr oprema te troskovi jedince za implementaciju projekta tehnlcke pornoci itd)

bull Sredisn]o drzovo - vlasnicikorisnici zgrada bull Jedinice lokalne i podrucne (regionalnej samouprave bull Javne ustanove u vlosnistvu sredlsnje drzove iii vlcsnistvu lokalne i

Korisnlcl podrucne [regionalne) sarnouprave koje obovlioju djelatnost predskolskoq odgoja osnovnoskolskoq i sredr[oskolskoo odgoja i obrazovanja te visokog obrazovanja (osnovne skole srednje skole ucenickl domovi djecjl vrticl jaslice i visokoskolske ustanove)

Indikativni iznos bull 7 000 000 EUR (potpora u visini 30 a preostali dio sufinancira FZOEUjfinancijskih bull Najvisi iznos bespovratnih sredstava koji se moze dodijeliti ne mozesredstava

prijeCi 5 000 00000 kuna po projektnom prijedloguintenziteta potpore

Akcijski plan energetske uclnkovitostl na podrucju Grada kostelo za razdoblje 2016 - 2018148

Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD)

Europska banka za obnovu i razvoj je najmlada medunarodna financijska institucija cija je misija

financirati prvenstveno projekte u privatnom sektoru koji ne mogu pronaCi izvor financiranja na

trZistu no samo one projekte koji potpomazu tranziciju prema trZisnoj ekonomiji i demokratskom

drustvu

EBRD u Hrvatskoj ima moqucnost izravnog kreditiranja iii kreditiranja putem poslovnih banaka U

pravilu izravno kreditira samo velike projekte (vrijednosti minimalno oko 3 milijuna eura) a sve

ostale projekte financira preko poslovnih banaka Za prinvccon]e velikih projekata EBRD

razmatra kreditnu sposobnost klijenta te isplativost projekta a potom kredit i financiranje

odreduje putem financijskog modela EBRD u sklopu kredita nudi i bespovratna sredstva krajnjim

korisnicima [odreden postotak od iznosa kredita) kojim se umanjuje glavnica kredita Krajnji

korisnik ce imati pravo na bespovratna sredstva ukoliko je zadovoljio odredene uvjete [npr

ostvario odredeno postotno smanjenje C02 smanjenje potrosnje energije)

U Hrvatskoj je trenutno kreditna Iinija namijenjena financiranju projekata energetske uclnkovitosf

i obnovljivih izvora energije Western Balkans Sustainable Energy Financing Facility I (WEBSEFF II)

Sredstva iz ovih kreditnih Iinija se distribuiraju putem sljedeCih poslovnih banaka koje samostalno

odreduju komercijalne uvjete

bull Privredna banka Zagreb (budzet 20 milijuna eura) bull Zcqrebcckc banka (budzet 20 milijuna eura) bull Erste amp Steiermarkische banka (budzet 10 milijuna eura)

Western Balkans Sustainable Energy Financing Facility II (WEBSEFF II) Namjena programa Naziv orocrcmo

bull energetska ucinkovitost (energetska obnova zgrada pobolison]e energetske ucinkovitosti] obnovljivi izvori energije I bull

Korisnici programa bull javni sektor

bull fJllYUlrll sektor

bull kreditVrsta sredstava

bull grant

bull tehnicko tJUI IUC

bull ukupan budzet za Hrvatsku iznosi 50 milijuna eura maksimalnog i pojedinacnog Iznos ukupnog budfeto

iznosa 25 milijuna eura po projektu za javni sektor te 2 milijuna eura ugovora za tJl UII II sektor Uvjeti financiranja bull uvjete financiranja odreduje banka sudionica pojedindcno za

~ korisnika kreditne Iinije

Akcijski plan energetske ucinkovltosf na podrucju Grada Kastela za razdoblje 2016 - 2018 149

Europska investicijska banka (EI8)

Europska investicijska banka je razvojna banka Europske unije cija je uloga doprinijeti integraciji i

orovnotezenom razvoju te gospodarskoj i socijalnoj koheziji zemalja clcnlco EU a slicne ciljeve

provodi i izvan teritorija EU EIB i u Hrvatskoj sudjeluje u financiranju projekata javnog i privatnog

sekloro i to direktnim finonciranjem iii preko poslovnih bonoko partnera

EIB direktno finonciro samo projekte ukupne vrijednosti vece od 25 milijuno eurc a sve manje

projekte financira putem poslovnih banako

Kreditna sredstvo te prlpodojuco bespovratna sredstva nomijenjena financiranju energetske uclnkovltosf i obnovljivih izvora energije plasira putem kreditnih linija preko Roiffeisen banke i Erste amp steiermarkische banke

Naziv programa I Raiffeisen banka Namjena programa

Uvjeti financiranja

rmCirkische banka Namjena programa

Korisnici programa

Naziv ro rama

I Uvjeti financiranja

Akcijski plan energetske ucinkovltosf no podrucju Grado Kcstelo za razdoblje 2016 - 2018150

Green for Growth Fond

Hrvatskoj su dostupna i sredstva iz Green for Growth (GGF) Fonda ko] je pokrenut kao javnoshyprivatno partnerstvo u prosincu 2009 od strane njernocke razvojne banke KfW i Europske investicijske banke (EIB) uz financijsku potporu Europske komisije njernockoq federalnog ministarstva za gospodarsku suradnju i razvoj (BMZ) i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) Za sada su dvije poslovne banke Privredna banka Zagreb (budzet 25 milijuna eura) i Zcqrebocko banka [budzet 20 milijuna eura) potpisale ugovore 0 financiranju s GGF-om

[Nazi~l~i~ii~li1amiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot~~e~Iilipound~~f ~~___~ ~ ~[ i Namjena programa i energetska uclnkovitosl jKri~~i~iPrgrama

obnovljivi izvori energije veliki korporativni klijenti

1

malo i srednje poduzetnlstvo bull kuccnstvo bull industrija

bull javni sektor

yr~tClsre~~tCl~Cl _~~r~~i_ __ ~_ ji Iznos ukupnog budfeto mali projekti do 500 000 eura za projekte ko]i ce rezultirati 15-tnim i pojedinacnog I smanjenjem emisije C02 iii ustede u energiji j

i ugovora __ 1 ~~~i~~~j~~j~~ ~i~ ~~ ~U~~~~Onk~g~~Ji cere=Oi Uvjeti finandrCllljClL uvjete financiranja odreduje poslovno~()~ka

ESCO tvrtke

Na hrvatskom trZistu djeluje nekoliko ESCO kompanija (Energy Service Company) koje pruzoju

cjelovitu uslugu rozvoj izvedbu i financiranje projekata na nocin da se povrat investicije

ostvaruje kroz ustede u troskovimo za energente i odrZavanje

U ESCO modelu se s vlasnicima projekta sklapa Ugovor 0 energetskom uclnku Prednost takvog ugovora za vlasnike je smanjenje operativnih troskovo bez inicijalnog ulaganja jer tijekom otplate investicije plccoju isti iznos kao prije provedbe projekta koji se sada sastoji od stvarnog (smanjenog) trosko za energiju te trosko za otplatu investicije Nakon otplate investicije ESCO tvrtka izlazi iz projekta i sve pogodnosti predaje vlasnicima Dodatna pogodnost ESCO modela je da se tijekom svih faza projekta suraduje samo s jednom tvrtkom po principu sve na jednom mjestu cirne se u velikoj mjeri smanjuju troskovi projekata energetske uclnkovitosf i rizik ulaganja u njih Tokoder ESCO projekt obuhvoco sve energetske sustave na odredenoj lokaciji sto ornooucovo optimalan izbor mjera s povoljnim odnosom investicija i ustedo

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grada Kcstelo za razdoblje 2016 - 2018151

Poslovne banke

Brojne poslovne banke su u svoje ponude uvrstile rozlicile kreditne Iinije i modele financiranja kao

temelj za strotesko opredjeljenje ka ponudi financijskih rjesenio za projekte energetske

uclnkovitosf i obnovljivih izvora energije u cilju poveconjo sudjelovanja na ovom rostucem trzistu

Neke od poslovnih banaka su vee spomenute kao partneri HBOR-a te kao partneri na velikim

europskim kreditnim Iinijama dok je ostatak banaka razvio vlastite modele financiranja

Pregledom svih modela financiranje od strane poslovnih banaka uocovo se sirok spektar

kreditnih Iinija s rczlicitlm kamatnim stopama uvjetima odobravanja samog kredita i rokovima

otplate prilagodenih svakoj pojedinoj namjeni financiranja

Akcijski plan energetske uclnkovitosf na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018 152

i

Zokliucok

Ovim akcijskim planom analizirana je trenutna polrosnio energije no podrucju grada Kostelo te

lzrocunct okvirni cilj uste de energetske ucinkovltosf sukladno trenutno vozecern zakonu

pravilnicima

Planirane aktivnosti provesti ce se dijelom vlastitim sredstvima a dijelom sufinanciranjem Fonda

za zostltu okoliso te drugim financijskim institucijama i instrumentima

Premo planu prosjecno godisnja ustedo energije no podrucju grada Kostelo za razdoblje 2016

- 2018 godine iznosi 320 MWh dok je kumulativni iznos za cijelo razmatrano razdoblje tj do 2018

godine 2 758 MWh

Planirane aktivnosti no podrucju energetske uclnkovitosf zahtjevaju prosjecnu godisnju razinu

investicija od 3 mil kn u razdoblju do 2018 godine cime ce ukupna kumulativna razina

sufinanciranja od strane Grado iznositi 9 mil kn dok ce ukupni kumulativni iznos svih investicija

iznositi 15 mil kn

Akcijski plan energetske ucinkovitostl no pcdrucju Grado Kostelo za razdoblje 2016 - 2018 153

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Popis tablico

Tablica Osnovna prostorna obiliezio grada Kcstelo 8

Tablica Kretanje broja stanovnika po naseljima od 1991 do 2011 9

Tablica Prosjecnl broj clonovo kuccnstvo 9

Tablica Zaposlenost po djelatnostima 2013 godine 10

Tablica Dolasci i nocenjo turista u gradu Kostelo 11

Tablica Potrosn]o energenata u sektoru industrije 13

Tablica Potrosnio energenata u sektoru prometa 14

Tablica Registrirana motorna cestovna vozila 14

Tablica Potrosnlo goriva voznog parka grada Kostelo 15

Tablica Potrosnjo energenata u podsektoru kuccnstvo 16

Tablica Potrosnlo energenata u sektoru usluga 19

Tablica Bilanca energije grada Kostelo 21

Tablica Pregled mjera za objekte i vozila kojisu u vlcsnistvu Grada 34

Tablica Pregled ocekivonlh ustedo za objekte i vozila koji su u vlosnlstvu Grada 34

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grada Kcstelo za razdoblje 2016 - 2018154

Popis slika

Slika 1Struktura potrosnie energije po sektorima 4

Slika 2 Grad Kcstelo na karti 7

Slika 3 Prometna povezanost grada kostelo 8

Slika 4 Privatna kuconstvo prema broju clonovo 9

Slika 5 Struktura potrosnje energije po sektorima 12

Slika 6 Struktura potrosn]e energenata u sektoru industrije 13

Slika 7 Struktura potrosn]e energenata u sektoru cestovnog prometa 14

Slika 8 Struktura registriranih motornih vozila 15

Slika 9 Struktura potrosn]e energenata u podsektoru kuconstvo 16

Slika 10 Struktura potrosnje energenata u kuconstvu prema namjeni 17

Slika 11 Slrukturo potrosnje energenata za grijanje prostora 17

Slika 12 Struktura potrosn]e energenata za pripremu tople vode 18

Slika 13Struktura polrosn]e energenata za kuhanje 18

Slika 14Struktura potrosnje energenata u podsektoru usluga 19

Slika 15 Struktura potrosnie energenata po djelatnostima 20

Slika 16 Struktura potrosn]e energije u gradu Kcstelo 21

Slika 17 Kumulativni iznos planiranih investicija od strane Grada Kostelo za energetsku

ucinkovitost 35

Akcijski plan energetske ucinkovltosf na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018

godine stupa na snagu prvog dana od dana objave u Sluzbenorn glasniku Grada Kcstelo

KLASA

URBROJ

Predsjednik Gradskog viiecc

Denis lvonovic dip ing

Dostaviti 1Upravniodjel za prostorno uredenje

gradnju i zostituokoliso

2 Sluzbeni glasnik Grada Kostelo

3 Uspis predmeta

Akcijski plan energetske uCinkovitosti na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018155

Page 5: REPUBLIKA HRV ATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ZUPANIJA …kastela.hr/wp-content/uploads/2015/12/t2-bbbb.pdf · Marko Matosovic, Energetski institut Hrvoje Pozar, Dostaviti: 1.Prcdsjednik

No temelju clonko 11 stavak 4 Zakona 0 energetskoj uCinkovitosti (Narodne novine br12714)

i clcnko 43 statuto Grado Kastela (Sluibeni glasnik Grado Kcstelo broj 909 811 613 813shy

ispravak i 1014) Gradsko vijeee Grado Kostelo no _ sjednici odrzono]

dana_ 2015 godine donosi

AKCIJSKI PLAN ENERGETSKE UCINKOVITOSTI

NA PODRUCJU GRADA KASTELA ZA RAZDOBLlE 2016 - 2018 GODINE

Sddrzoj

Popis kratica 1

Saietak 4

Uvod 6

Grad Kostelo i temeljne postavke 7

Analiza stanja i potreba u neposrednoj potrosnii energije 12

Potrosnjo energije u sektoru industrije 12

Potrosnjo energije u sektoru prometa 13

Potrosn]o energije u sektoru epee potrosn]e 15

Bilanca potrosn]e energije grada Kastela 21

Prijedlog mjera energetske ucinkovltostl po podsektorima 23

Sektor industrije 23

Sektor prometa 26

Sektor epee potrosnje 30

Sumarni prikaz predloienih mjera 3~

Nacin procenlo izvrsenjc plana i izviestovon]o 36

Izvori financiranja i financijski mehanizmi za provedbu mjera 37

Fond za zostitu okoliso i energetsku ucinkovltost (FZOEU) 37

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) 44

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama 45

Fondovi Europske unije 46

Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) 49

Europska investicijska banka (EIB) 50

Green for Growth Fond 51

ESCO tvrtke 51

Poslovne banke 52

Zakljucak 53

Popis tablica 54

Popis slika 55

Popis krotico

APN

BAU

BDP

BMZ

BU

CEI

CTS

CVH

DIRH

DZM

DZS

EBRD

EED

EES

EIB

EIHP

EK

EMEEES

EnU

EPBD

EPBD II

ESCO

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama

eng business-os-usual

bruto drusiveni proizvod

njernocko federalno ministorstva za gospodorsku suradnju i razvoj

odozdo-prema-gore (eng bottom-up)

Centor za prccen]e poslovanja energetskog sektora i investicija

centralizirani toplinski sustavi

centor za vozila Hrvatske

DrZavni inspektorat Republike Hrvatske

DrZavni zavod za mjeriteljstvo

DrZavni zavod za statistiku

Europska banka za obnovu i razvoj

Direktiva 201227 lEU Europskog Porlamenta i Vijeca od 25102012 0 energetskoj

uclnkovitosf

Elektroenergetski sustav

Europska investicijska banka

Energetski institut Hrvoje Pozcr

Europska komisija

projekt Evaluation and Monitoring for the EU Directive on Energy End-Use

Efficiency and Energy Services

energetska uclnkovltost

Direktiva 200291EC 0 energetskim svojstvima zgrada (eng Energy Perform ace

of Buildings Directive)

Direktiva 201031 IEC 0 energetskim svojstvima zgrada (eng Energy Performace

of Buildings Directive - RECAST)

pruzcteli energetskih usluga (engl Energy Service Company)

Akcijski plan energetske uCinkovitosti na podrucju Grada kosteto za razdoblje 2016 - 2018 11

ESD Direktiva 200632EC 0 energetskoj uclnkovitosti i energetskim uslugama (eng

ETS

EU

Fina

FZOEU

GGF

HBOR

HERA

HGK

HOK

HROTE

INA

IPMVP

JLP(R)S

MIEE

MINGO

MINT

MGIPU

MPPI

MSP

MZOIP

NAPEnU

NKD

OlE

RH

SMIV

Energy Service Directive)

Europska shema trgovanja emisijskim dozvolama

Europska unija

Financijska agencija

Fond za zostltu okoliso i energetsku ucinkovitost

Green for Growth Fond

Hrvatska banka za obnovu i razvitak

Hrvatska energetska regulatorna agencija

Hrvatska gospodarska komora

Hrvatska obrtnicko komora

Hrvatski operator triista energije

Industrija nafte

Medunarodni Protokol za mjerenje i verifikaciju ucinko (eng International

Performance Measurement and Verification Protocol

Jedinica lokalne i podrucne (regionalne) samouprave

Mreza industrijske energetske efikasnosti

Ministarstvo gospodarstva

Ministarstvo turizma

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uredenja

Ministarstvo pomorstva prometa i infrastrukture

Mala i srednja poduzeco

Ministarstvo zostlte okollso i prirode

Nacionalni akcijski plan energetske ucinkovltostl

Nacionalna klasifikacija djelatnosti

Obnovljivi izvori energije

Republika Hrvatska

Sustav za prccenie mjerenje i verifikaciju ustedo energije

Akcijski plan energetske ucinkovltosti na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 201812

SPP stlccenl prirodni plin (eng eNG)

UNP ukapljeni naftni plin (eng LPG)

WEBSEFF II Western Balkans Sustainable Energy Financing Facility II

Akcijski plan energetske ucinkovitostl no podrucju Grado Kostelo za razdoblje 2016 - 2018 13

Sozetok

Izrada Akcijskog plana energetske ucinkovitosf na podrucju grada Kostelo obveza je prema

Zakonu 0 energetskoj ucinkovitosf (NN 12714) a sadrZi prikaz i ocjenu stanja te potrebe u

neposrednoj potrosnj energije ciljeve mjere za poboljicnje energetske uclnkovitosfl izvore

sredstava za financiranje ulaganja u provedbu mjera poboliscnio energetske ucinkovitosf te

druge potrebne podatke

Akcijskim planom daju se stroteskl ciljevi za racionalizaciju potrosn]e i troskovo za energiju

emisiju u okolis - premo 3 Nacionalnom akcijskom planu energetske ucinkovitosti i Zakonu 0

energetskoj uclnkovitosf te prijedlozi mjera za navedene sektore uz naglasak da je moquce

napraviti podjelu no mjere za koje je odgovoran grad i mjere za koje odgovornost lezi no

nacionalnoj razini

Metodologija za izrocun ustedo energije u neposrednoj potrcsn]i koje nastaju kao rezultat

provedenih aktivnosti definirana je u Pravilniku 0 sustavu za procenje mjerenje i verifikaciju

ustedo energije (NN 712015) Navedeni izrccuni dodatno su provjereni i verificirani usporedivim

rezultatima dostupnim iz drugih projekata i studija

Analiza postojeCih i predvidanje buducih potreba za energijom je poloziste za provedbu ostalih

energetskih analiza Ovom segmentu je neophodno obratiti posebnu pazl1ju u procesu izrade

energetskog plana Metodoloski koncept za identifikaciju energetskih potreba ternej]l se no

bottom-up pristupu premo kojem se karakteristike potrosn]e energije kod samih potroscco

oblici energije i koristene tehnologije analiziraju za svaki sektor potrosn]e posebno End-use

potrosnjc se dijeli no dvije kategorije toplinsku potrosnju za grijanje kuhanje pripremu tople

vode i hladenje te netoplinsku potrosnju za rad kuconsklh uredaja i slicno

1

II Industrijo (bez [TS)

mKuconstvo

Usluzni seklor

Promel

SLiKA 1 STRUKTURA POTROSNJE ENERGIJE PO SEKTORIMA

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grada kcstelo za razdoblje 2016 - 20181 4

Uvod

Akcijski plan energetske ucinkovitosf grada predstavlja stroteski dokument koji je ujedno i

obveza prema Zakonu 0 energetskoj uclnkovitosf (NN 12714) Akcijski plan se donosi za period

od 3 godine i s njime se utvrduje troqodisnlo provedbena politika za pobolison]e energetske

ucinkovitosf na podrucju grada uskladena s Nacionalnim programom i Nacionalnim akcijskim

planom U srpnju 2014 usvojen je 3 Noclonolnl akcijski plan energetske ucinkovltosf za razdoblje

2014 - 2016 u skladu s kojim je izraden i ovaj plan

Akcijski plan grada sadrZi prikaz i ocjenu stanja te potrebe u neposrednoj potrcsn]i energije

ciljeve mjere za poboliscn]e energetske ucinkovitosti izvore sredstava za financiranje ulaganja u

primjenu mjera poboljsonjo energetske ucinkovitostl te druge potrebne podatke Akcijski plan

predloze izvrsno tijelo a donosi pre dstovnicko tijelo grada

Akcijski plan energetske ucinkovltosf u neposrednoj potrosnji energije prikazuje jasne smjernice

vezane za tehno-ekonomske i ekoloske parametre s terminskim planom a ukliucuje

bull prikaz i ocjenu stanja te potrebe u neposrednoj potrosn] energije

bull duqorocne ciljeve ustede energije

bull mjere i pokazatelje za pobollscn]e energetske uclnkovltosti

bull nositelje aktivnosti i rokove provedbe

bull izrocun planiranih ustedo energije u skladu s Pravilnikom 0 sustavu za procenie mjerenje

i verifikaciju ustedo (NN 712015)

bull nccln prccenio izvrsen]o aktivnosti predvidenih akcijskim planom

bull izvore sredstava za financiranje ulaganja u primjenu mjera pobotlsonlo energetske

uclnkovitosfi

bull druge potrebne podatke npr prognozu energetskih potreba vremenski plan i dinamiku

provedbe identificiranih mjera itd

Akcijskim planom daju se stroteskl ciljevi za racionalizaciju potrosnje i troskovo za enerquu I

emisiju u okolis - prema 3 Nacionalnom akcijskom planu energetske ucinkovltostl i Zakonu 0

energetskoj ucinkovltosf te prijedlozi mjera za navedene sektore uz naglasak da je moquce

napraviti podjelu na mjere za koje je odgovoran grad i mjere za koje odgovornost lezi na

nacionalnoj razini

Rezultat je jasan popis aktivnosti koje su korelirane sa smjernicama Zakona 0 energetskoj

ucinkovitostl 3 Nacionalnim akcijskim planom energetske ucinkovitosf Republike Hrvatske za

razdoblje 2014 - 2016 i ostalim zakonskim podlogama i obvezama kao i financijskim okvirima

(Plan i program financiranja Fonda za zostltu okoliso i energetsku uclnkovltost (dalje u tekstu

Fond) Obzor 2020 domaCih i stranih institucija i sl) Svaka aktivnost ima svoj broj i mjesto s

definiranim potencijalom ustede dinamikom implementacije odgovornim strukturama za

provedbu financijskim okvirom i izvorima (su)financiranja te ostalim opisnim kriterijima za

rangiranje prema matrici prioriteta (neke mjere su ionako u obvezi JLSgrada neke mjere su

uobicojenc praksa veliku veCinu mjera rnoquce je financirati putem FondaAPN-a EU fondova i

sl)

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grada kostelo za razdoblje 2016 - 20181 6

Premo planu prosjecno godisnja ustedo energije no podrucju grada Koslelo za razdoblje 2016

- 2018 godine iznosi 320 MWh dok je kumulativni iznos za cijelo razmatrano razdoblje tj do 2018

godine 2 758 MWh

Planirane aktivnosti no podrucju energetske uclnkovltostl zahtijevaju prosjecnu godisnju razinu

investicija od 3 mil kn u razdoblju do 2018 godine cime ce ukupna kumulativna razina

sufinanciranja od strane Grado iznositi 9 mil kn dok ce ukupni kumulativni iznos svih investicija

iznositi 15 mil kn

Akcijski plan energetske uclnkovitosti no podrucju Grado Kostelo za razdoblje 2016 - 2018 15

Grad Kostelo i temeljne postavke

Grad Kastela smjesten je u srednjoj Dalmaciji u Splitsko dalmatinskoj zupaniji a zauzima 569 km2

povrsine Kostelo na zapadu granice s desetak kilometara udaljenim gradom Trogirom dok su

gradu s istocne strane smlesteni Solin i Split Zauzimaju sredisn]i dio bazena Kostelonskoq zaljeva

dok se prema sjeveru sire obroncima pianine Kozjak Reljef Kostelcnskoq zaljeva karakteriziraju

ravni i blago nagnuti dijelovi u priobalnom podrucju te strmi i jako strmi dijelovi koji se protezu

prema sjevernim rubovima grada Ovim dijelom dominiraju vapnenac i f1is koji ne prelazi visinu

od 400 m nadmorske visine te su njegove blage padine prekrivene obradivim plodnim tlima

Takoder Kostelo su bogata podzemnim i nadzemnim vodotokovima buducl da izvori vode

izbijaju na Iiniji dodira vapnenca i flisa Prostor grada Kostelo zbog geografskog polozo]o i siroke

otvorenosti prema moru pripada mediteranskoj klimi jadranskog tipa cija su obiljezja suha i vruco

Ijeta te blage i vlozne zime s velikim brojem sunconih sati i izrozenom vjetrovitosti

SUKA 2 GRAD KASTElA NA KART

Grad Kostelo prometno je dobro povezan s ostalim gradovima u Splitsko-dalmatinskoj zuponijl

a i glavnim gradom Republike Hrvatske Zagrebom te ostatkom zemlje Cesta dr Franje

Tudmana glavna je kcstelonsko prometnica a rostereceno je jadranskom magistralom

Autocestom Split - Zagreb Kcstelo su povezana s ostalim dijelovima RH Veliku voznost kako za

prometnu povezanost tako i za kostelcnsko gospodarstvo ima zeljeznica koja grad povezuje sa

Splitom i Zagrebom U Kastelima je smjestena i medunarodna zrccno luka Split treco po vellcinl i

prometnom znocenlu u Hrvatskoj (poslije Zagreba i Dubrovnika) U 2013 godini ukupno je kroz

ovu zrccnu luku proslo 1 581 734 putnika

Akcijski plan energetske uCinkovitosti na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018 I7

SlIKA 3 PROMETNA POVEZANOST GRADA KASTElA

Grad Kcstelo razvio se oko sedam manjih naselja - Kastel Sucurcc Kastel Gomilica Kastel

Kambelovac Kastel tuksic Kastel Stari Kastel Novi i Kastel Stafilic - koja se uz Koslelonskl zaljev

protezu u duljini od 17 km Znoccjko grada Kastela je u tome sto ne postoji centralno naselje

kojem gravitiraju manja nego grad cini sedam ravnomjerno razvijenih naselja uz Kastelanski

zaljev Upravni centar nalazi se u Kastel Sucurcu

TABLICA 1 OSNOVNA PROSTORNA OBIUEZJA GRADA KASTElA

~ middot middot middot_middot middot _middot_ middot middot middot middot middot middotdmiddot middot middot middot middotmiddot middot middot middot~ middot_middot middot middot_middot_ middot middot middot middot _middot middot _G~a K middot ia middot middot middot_middot~T J it

ry

- ~- I1leCy~~il1(]Jsect9~rD2 f~rCL~ta nQyljltltl(~QJJ~ 9Jj 9jZ~t9Q2XIJL~gl LglJ~Ccenta 1as~Jj~I1pound~L~ L AQ JL~12J

Premo popisu slonovnlstvc iz 2011 godine u gradu je zivjelo 38667 stanovnika cime je drugi po

vellclni grad u zupaniji iza grada Splita Takoder Koslelo pripadaju u gusto naseljene jedinice

lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj U posljednjih 20 godina broj stanovnika u kostellmo

raste te je u 2011 godini stonovnlstvo grada cinilo 85 ukupnog broja stanovnika u Splitskoshy

dalmatinskoj zupaniji Slcnovnistvo je pretezno ravnomjerno nastanjeno u svih sedam naselja

grados time do je najveCi broj stanovnika u Kastel Sucurcu a najmanji u Kastel Stafilicu NajveCi

udio stonovnistvo je u dobi izmedu 15 i 65 godine 686 dok je 181stonovnlstvo u dobi do 14

godina a 133u dobi iznad 65 godina

Akcijski plan energetske uclnkovltostl no podrucju Grado Kostelo za razdoblje 2016 - 2018 18

TABlICA 2 KRETANJE BROJA STANOVNIKA PO NASELJIMA OD 1991 DO 2011

5825 6236ac

_JSQ_~t~I_~lt1J~lic~a _ ~_sect78 ~4QL Kastel Kambelovac 4 054 4 505

JS~t~ltlltsi ~ j ___A 1 ibull__ _A_~~Q_ __~ sectA~ Kastel Stari 5 345 6 448~=-) KastelNovi 4 050 5 309

Kastel Stafilic 2 01 4 2 650

29 159 34103

Prema podacima Driavnog zavoda za statistiku u 2011 godini u Kostellrno je 38 411 stanovnika

zivjelo u ukupno 12 530 kuconstovo iz eega proizlazi da je prosjecon broj osoba po kuccnstvu

307 Iz tablice je vidljivo da je taj broj nesto veci od prosjeka Splitsko-dalmatinske zupanije i

Republike Hrvatske

TABLICA 3 PROSJECNI BROJ ClANOVA KUCANSTVA

Broj kuconstovc

2011

Grad Kastela

~pI~~~lt~I~~il_s~_~~_Jp~lliJCl_-J

RepJ~li~Cl~ry~S~~

Broj osoba

J 12530

154528

38

Prosjecnl broj

clanova kuccnstvo

07

92

280

Prema broju clonovo kuconstvo najmnogobrojnija su kuconstvo s 2 clone a zatim slijede

cetveroclcno i troclcno kuccnstvo Podjednako su zastupljena kuconstvo s jednim clonorn te

vise od 5 Clanova Raspodjela je prikazana na slid

3500

2 3 4 S i vise

Broj clonovo kuconstvo

SliKA 4 PRIVATNA KUCANSTVA PREMA BROJU ClANOVA

3000 o gt 25002 v 2000c 0 1500~U

) 1000-~

0 500(t)

0

Akcijski plan energetske uCinkovitosti na podruc]u Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 20189

Premo podacima DZS-a u 2013 godini u gradu Kcstelo u pravnim je osobama bilo zaposleno 5

093 osobo tj 192 radno sposobnog stonovnistvo Od ukupnog broja zaposlenih najveCi broj

osoba bio je zaposlen u prerodivocko] industriji zatim trgovini obrazovanju te prijevozu i

sklodistenju Broj zaposlenih osoba u pojedinoj grani te udio zaposlenih od ukupnog broja

zaposlenog stonovnistvo u gradu Kastela prikazan je u tablici

TABLICA 4 ZAPOSlENOST PO DJELATNOSTIMA 2013 GODINE

Broj LldioNaziv podruc]o djelatnosti (NKD) zaposlenih zoposlenlh ()

Poljoprivreda sumorstvo i ribarstvo 142 28

Rudarstvo i vadenje --~

PreradivaCka industrija ~A~~~~~~Ogt~~

1 163 228

Opskrba elektricnorn energijom plinom parom i klimatizacija -

Opskrba vodom uklanjanje otpadnih voda gospodarenje 51 10 te lIt UIIIU~I ccile okoliso

Gradevinarstvo 376 74

Trgovina no veliko i malo popravak motornih vozila i motocikla 227

Prijevoz i sklcdisten]e

1 158 559 110

_Mraquo~~ --~~

Djelatnosti pruzonio srnlesto]o te pripreme i usluzivonjo hrane 67 13

acije i komunikacije 16 03

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 39 08

Poslovanje nekretninama 19 04

Strucne znanstvene i tehnicke djelatnosti 116 23

Administrativne i pornocne usluzne djelatnosti 1574 ~~--bullbullbull bullbullbull bullbull bullbullbullbull yen bullbullbullbullbull bullbull --_=~Y--bullbull_------=

Javna uprava i obrana obvezno socijalno osiguranje 223 44

Obrazovanje 648 127

Djelatnosti zdravstvene zostite i socijalne skrbi

182 36

Umjetnost zabava i rekreacija 176 35

Ostale usluzne djelatnosti 84 09 I n93lIKlIPNO 100

No podrucju grada Kcstelo u 2013 godini premo podacima Fine bilo je registrirano 608 aktivnih

poslovnlh subjekoto a nojveci broj zaposlenih imali su Cemex Hrvatska dd Zrocno luka Split

Ribola doo Adria cellk doo te Krolo dom doo Od 722 aktivna obrta no podrucju grado

17 zauzimaju trgovina no malo i veliko 15 usluge prijevoza 14 djelatnosti u ugostiteljstvu i

turizmu 12 gradevinski obrtnicki i komunalni radovi 11 proizvodnja i prerada 7

intelektualne usluge 7 frizerski saloni i saloni za uliepsovonie 5 usluzne djelatnosti 4 morski

ribolov 4 odrZavanje i popravak motornih vozila te 4sitni obrti

Akcijski plan energetske ucinkovitosf no podrucju Grado Kcstelo za razdoblje 2016 - 2018110

TABLICA 5 DOLASCII NOCENJA TURISTA U GRADU KASTELA

sto se tice turizma uqostiteljsko-turisticki sadriaji postoje i planiraju se unutar rniesovitih namjena

naselja te unutar zona iskljucivo uqostitefjsko-turisticke namjene Nojvecl broj dolazaka biljeze

hoteli no privatni smlestc] zaostaje s malom razlikom Dolasci i nocenio u gradu Kostelo za 2013

i 2014 godinu te dio 2015 godine prikazani su u tablicama u nastavku

1 od siiecnjo do srpnja 2015 godine

Akcijski plan energetske ucinkovlrosti no podrucju Grado Kastela za razdoblje 2016 - 2018111

Analiza stanja i potrebo u neposrednoj ootrosn]i energije

Analiza postojecih i predvidanje buduCih potreba za energijom je polcziste za provedbu ostalih

energetskih analiza Ovom segmentu vozno je obratiti posebnu poznju u procesu izrade

energetskog plana Metodoloski koncept za identifikaciju energetskih potreba temelji se na

bottom-up pristupu prema kojem se karakteristike potrosnje energije kod samih potrosoco

oblici energije i korlstene tehnologije analiziraju za svaki sektor potrosn]e posebno End-use

potrosnlo dijeli se na dvije kategorije toplinsku potrosnju za grijanje kuhanje i pripremu tople

vode te netoplinsku potrosnju zc rod kuconskih uredaja hloden]e i sllcno

Kako bi se provela prethodno opisana analiza neophodno je prikupiti i analizirati niz podataka i

clnjenico kao npr indikatore gospodarskog rozvojc rospolozive stotlstlcke podatke na

nacionalnoj i lokalnoj razini kao i podatke 0 potrosnjl energije pojedinih kategorija potroscco koji

se prikupljaju od strone poslovnih subjekata eija je djelatnost distribucija i opskrba energijom

1

IncJuslrija (bez ETS)

Kuconstvo

Usiuznl sektor

Irornel

SUKA 5 STRUKTURA POTROSNJE ENERGIJE PO SEKTORIMA

Potrosnja energije u sektoru industrije

strukturu potrosn]e energenata u sektoru industrije (dio koj nije obuhvocen ETS-om) prikazuje

slika 6 Kao sto je vidljivo najzastupljeniji energent je elektricno energija eija polrosnio od oko

00103 PJ cini oko 66 ukupne potrosn]e energije u sektoru industrije grada Kostelo Zatim slijedi

dizelsko gorivo s udjelom od otprilike 19 te lozivo ulje s udjelom od oko 11 Manja je

zastupljenost ogrjevnog drva te ukapljenog noftnog plino koji u ukupnoj potrosn] sudjeluju s oko

3 odnosno 1

Akcijski plan energetske ucinkovitosti na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018112

1

Elekfricno energija

e Ogrjevno drvo

Dizelsko gariva

lozlvo uUe

UNP

SliKA 6 STRUKTURA POTROSNJE ENERGENATA U SEKTORU INDUSTRIJE

Potrosnjo energenata u sektoru industrije 2013 godine u apsolutnom je iznosu prikazana u tablici

7 Ukupna potrosn]o energenata u industriji grada Kostelo (izuzev dijela obuhvocenoq ETS-om)

iznosi 00156 PJ

TABLICA 6 POTROSNJA ENERGENATA U SEKTORU INDUSTRIJE

llNP

~~lJPI1l)

PJ

Potrosnjc energije u sektoru prometa

U sektoru prometa grada Kostelo zobiliezeno je potrosnjo dva energenta rijec je 0 fosilnim

gorivima - dizelskom gorivu i motornom benzinu Kao sto je vidljivo so slike 7 motorni benzin

zastupljen je u znocojno vecern postotku (65) u odnosu no dizelsko gorivo (35)

Akcijski plan energetske uclnkovltosti no podruc]u Grado Kcstelo za razdoblje 2016 - 2018113

II Motomi benzin

E Dizelskogorivo

SliKA 7 STRUKTURA POTROSNJE ENERGENATA U SEKTORU CESTOVNOG PROMETA

Potrosnjo energenata u cestovnom prometu grada Kostelo u 2013 godini u apsolutnom iznosu u

PJ prikazana je u tablici 8

TABlICA 7 POTROSNJA ENERGENATA U SEKTORU PROMETA

J

03842

02074

05916

Ukupnu potrosnju energenata u iznosu od 05916 PJ ostvarilo je 16 069 registriranih cestovnih

vozila u gradu Kastela 2014 godine Broj vozila u gradu Kcstelo cini 083 ukupnog broja

registriranih vozila u RH te 792ukupnog broja registriranih vozila u Splitsko-dalmatinskoj zupaniji

TABlICA 8 REGISTRIRANA MOTORNA CESTOVNA VOZllA

Mopedii motocikli

Osobna vozila

Autobusi Teretna vozila

13438 967

160 OB 617 14B7

lIkup

m008

1 937443

792

083

NajveCi udio u registriranim cestovnim vozilima imaju osobna vozila 8363 zatim slijede mopedi

i motocikli te teretna vozila s 973 tj 602 20 registriranih autobusa na podrucju grada 81

ostalo vozilo sudjeluju s manjim udjelom u ukupnom broju vozila od 012 odnosno 055

Akcijski plan energetske uclnkovitostl na podrucju Grada Kcstelo za razdoblje 2016 - 2018114

16069

0126~2 050

Mopedi i motocikli

Osobno vozilo

Aulobusi

II Teretno vozlio

Ostolo vozilo

SlIKA 8 STRUKTURA REGISTR1RANIH MOTORNIH VOZIIA

Prema podacima dostavljenima od grada Kostelo vozni park Grada trenutno cini 16 vozila od

ceqo je 9 osobnih a 7 teretnih vozila

U 2014 godini na gorivo za vozila u vlosnistvu grada Kostelo je ukupno utroseno 342 93028 kn a

u prvih osam mjeseci 2015 godine 253 74329 kn Prema dobivenim podacima te podacima iz

baze kojima rcspolcze Energetski institut Hrvoje Pozor procljenjeno je ukupna potrosn]o

benzinskog i dizelskog goriva od oko 33 750 I u 2014 godini Okvirna procijenjena potrospjo

benzinskog i dizelskog goriva u prvih 8 mjeseci 2015 godine iznosi oko 27 300 litara

TABLICA 9 FOTROSNJA GORIVA VOZNOG PARKA GRADA KASTElA

Potrosnja goriva (I)

Iznos (kn)

33750 34293028

27300 253 74329

Potrosnja energije u sektoru epee potrosnie

Sektor opce potrosn]e dijeli se na podsektor kuconstvo usluga poljoprivrede i graditeljstva U

nastavku su detoljno onollzlronl podsektori kuconstvo i uslugo dok je polrosn]o energije

podsektora poljoprivrede i graditeljstva ukljucena unutar ostalih podsektora

2 od sijecnja do kolovoza 2015 godine

Akcijski plan energetske ucinkovltostl na podrucju Grada kostelo za razdoblje 2016 - 2018115

Po1rosnja energije u podsekioru kuconstvo

U podsektoru kuccnstvo grada kostelc koriste se sliedeci energenti ugljen eleklricno energija

ukapljeni naftni plin lozivo ulje ogrjevno drvo solcrno toplinska energija te elektricno energija za

dizalice topline Kako je i vidljivo sa slike 9 glavninu u potrosnjl energije cine elektrlcno energija i

ogrjevno drvo svaki s od oko 42 tj ova dva energenta u potrosnji energije kuconstovo grada

Kostelo cine vise od 80 ukupne potrosnje Ostali energenti zastupljeni su u manjem postotku

B Ugljen

42 Elektricna enerqiioill

I 11 UNP

a toztvo ulje

ill Ogrjevno drvo

bull Solorna toplinska eneroijo

bull Hektricno energija ZC1

dizalice topline

SliKA 9 $TRUKTURA POTROSNJE ENERGENATA U PODSEKTORU KUCANSTVA

Tablica 11 prikazuje potrosnju energenata u apsolutnom iznosu u PJ u 2013 godini Ukupna

potrosnio podsektora kuccnstvo grada Kastela u 2013 godini iznosi oko 06852 PJ

TAIlLICA 10 POTROSNJA ENERGENATA U PODSEKTORU KUCANSTVA

42 I

n 91 ~~lltt~i~1~~rgijcJ 028Z~~__

lJNe 00496 L()~iy()lJll~ 00418

lggrJ~yl()cjrY()_ _ _ _ ~ 92~1___ 1~()IClrI1C1JCplir1cJ~I~rgijcJ 99991 middotEI~llttri~r1cJ~I~rgiJCI~cJcji~C1lic~J()plir1~ 99~JJ

Uku no 06852

Ukupna potrosnio energenata u podsektoru kuconstvo rnoze se podijeliti na potrosnju

energenata za grijanje prostora za pripremu tople vode za kuhanje za hladenje te za koristen]e

uredaja i rasvjetu Slika 10 prikazujo strukturu potrosn]e energije u kuccnstvu prema namjeni U

gradu Kcstelo nojvise se energije potrosi za grijanje oko 51 ukupne polrosene energije a zatim

slijede uredaji i rasYjeta s 22 Udjela KUhanje i priprema tople vode zastupljeni su u otprilike

[ednckom postotku od oko 13 odnosno 11 dok hladenje sudjeluje s najmanjim udjelom od

oko 3

Akcijski plan energetske ucinkovitosf no podrucju Grada Kcstelo zo razdoblje 2016 - 2018116

Crijanje

3

51

Priprerno taple vade

Kuhonje

Hladenje

Uredaji i rasvjeta

StiKA 10 STRUKTURA POTROSNJE ENERGENATA U KUCANSTVU PREMA NAMJENI

Svaka od navedenih namjena detaljnije je opisana u nastavku Struktura potrosnje energenata

za grijanje prikazana je na slici 11

0 6 0 Ugljen

Hektricno energijo

M UNP

Lozlvo ulje

Ogrjevno drvo

to Salama lopllnska energijo

Hektricno energijo za dlzalice tapline

StiKA 11 STRUKTURA POTROSNJE ENERGENATA ZA GRIJANJE PROSTORA

Dorninonton Emergent koji se korisli LU ~lijul Iji) JJI u~1 UI U u kucunsl vino lIOUt1 tZastelaJe oqrjevno

drvo 5 udjelom od oko 75 u ukupnoj potrosn] energenata za grijanje prostora Zatim slijede

elektrlcno energija te lozivo ulje sa znccojno manjim udjelima od po 9

Za pripremu tople vode nojvise se koristi elektricno energija ciji udio iznosi oko 84 a zatim slijedi

lozlvo ulje sa znatno manjim udjelom od oko 12 Ostali energenti koriste se u manjoj mjeri

Akcijski plan energetske uclnkovltosf na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018 117

n Ugljen

Elektrlcno energijCl

UNP

lozlvo ulje

Ogrjevno drvo

Solorno topllnsko energijo

bull Elektrlcno enerpoundJijazo dizalicelopline

SliKA 12 STRUKTURA POTROSNJE ENERGENATA ZA PRIPREMU TOPLE VODE

U podsektoru kuccnstvo grada kcstelo za kuhanje se koriste tri energenta elektrlcno energija

ukapljeni naftni plin i ogrjevno drvo Najveca je potrosnjo ukapljenog naftnog plina ciji udio

iznosi oko 51 svih energenata koji se u kuconstvlmo koriste za kuhanje Elektricno energija i

ogrjevno drvo zastupljeni su u podjednakom iznosu od po oko 25svaki

n Hektricno energija

UNP

Ogrjevna drvo

SliKA 13 STRUKTURA POfROSNJE ENERGENATA ZA KUHANJE

Za hladenje te za uredaje i rasvjetu koristi se elektricno energija U 2014 godini za hladenje u

podsektoru kuconstvo utroseno je oko 002 PJ energije dok je zo uredo]e i rasvjetu utroseno

ukupno oko 015 PJ energije

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018 118

Potrosnjo energije u podsektoru usluga

U potrosn]l energije podsektora usluga glavninu udjela imaju dva energenta koji u ukupnoj

potrosn]i energije sudjeluju s oko 96 Rijec je 0 elektricnoj energiji s udjelom od oko 46 te

lozivom ulju s od oko 50 udjela Ostali energenti (ukapljeni naftni plin ogrjevno drvo i ugljen)

zastupljeni su u vrlo malom postotku

Hektrlcno energijo

Lozivo ulje

Ogrjevno drvo

G Ugljen

SUKA 14 SmUKTURA POTROSNJE ENERGENATA U PODSEKTORU USLUGA

Ukupna potrosn]o svih navedenih energenata u podsektoru usluga u 2013 iznosi 01109 PJ

Potrosnlo svakog pojedinog energenta u apsolutnom iznosu navedena je u tablici 12

TABLICA 11 POTROSNJA ENERGENATA U SEKTORU USLUGA

ell~r~iJ(]

oiivo ulje

NP 0

Ogrj~~~~d~~ Ugljen

Ukupno

PromatrajuCi ukupnu potrosnju energije podsektora usluga po djelatnostima koje se obavljaju u

gradu Kastelo vidljivo je do se oko 30 svih energenata trosi u lrgovirli zullm oko 16 u

obrazovanju 6 u zdravstvu 5 u upravi i administrociji 0 3 u turizmu Ostole djelatnosti

zastupljene su u znocolnorn udjelu od 40

Akcijski plan energetske uclnkovltostl no podrucju Grada kostelo za razdoblje 2016 - 20181 19

R Trgovino

Zdrovstvo

Obrozovon]e

Turizorn

Uprovo i cdmlnlstrocilo

051010 f 5J 3

SliKA 15 STRUKTURA POTROSNJE ENERGENATA PO DJElATNOSTlMA

Akcijski plan energetske uclnkovitosf no podrucju Grado Kostelo zo rozdoblje 2016 - 2018120

Bilanca potrosn]e energije grada Kcstelo

Bilanca potrosnle finalne energije na podrucju grada Kcstelo dobiva se sumiranjem iznosa

pojedinih sektora potrosn]e - industrije prometa i sektora opce potrosn]e struktura potrosnje

energije grada Kostelo za 2013 godinu prikazana je na slici 14

Elektriino energijo

Ogrjevna drvo

ill DizelskogOlivo

MotOini benzin

II UNP

Lozivo vlje

Ugljen

Salorno toplinsko enerqlio

SllKA 16 STRUKTURA POTROSNJE ENERGIJE U GRADU KASTElA

Iz strukture prikazane no slid 16 vidljivo je da je u gradu Kastela dominantna potrosn]o cetiri

energenta elektrlcne energije ogrjevnog drva dizelskog goriva i motornog benzina Ostali

energenti zastupljeni su sa znatno manjim udjelima Motorni benzin zastupljen je 5 udjelom od

oko 27 elektricno energija 5 od oko 25 ogrjevno drvo 5 od oko 21 te dizelsko gorivo 5

udjelom od oko 15 u ukupnoj potrosn]i energije grada Kcstelo Od ostalih energenata koji

zajedno sudjeluju 5 od oko 12 lozlvo ulje zastupljeno je 5 udjelom od oko 7 te ukapljeni naftni

plin 5 od oko 4

TABllCA 12 BllANCA ENERGIJE GRADA KASTElA

0 0

na energija

a toplinska energija

I b

00103

00004

00031

00156

anstva Ilslufnl

Promet Javna

UKUPNOsektor

03086 00510

02847 00027 ----~ ----shy02074

03842

00496 00014

00418 00553

00001 00004 UUUU4

00004 00004

06852 01109 05916 00090 14123

Akdjski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grada Kcstelo za razdoblje 2016 - 2018121

Tablica 12 prikazuje energetsku bilancu grada Kostelo Iz nje je vidljiva polrosnjo energije

pojedinih energenata po svakom od sektora u apsolutnim iznosima u PJ Najznacajniji sektori sto

se tlce potrosnje energije u gradu Kostelo su sektor kuconstvo i transporta u kojima potrosnjo

energije iznosi 063 odnosno 059 PJ

Akcijski plan energetske uclnkovltostl no podrucju Grado kostelo za razdoblje 2016 - 2018122

Prijedlog mjera energetske ucinkovltosf po podsektorima

U nastavku poglavlja dan je pregled predlozenlh mjera za pobolison]e energetske ucinkovilostl

na podrucju grada Kastela Mjere su podijeljene prema podsektorima neposredne potrosn]e shy

industrija promet i sektor epee potrosnle

Predlozene mjere nalaze se i u 3 Nacionalnom akcijskom planu energetske uclnkovitosti a iznosi

pojedlnocnlh ustedo te moqucnosf i potrebe penetracije pojedine mjere u svrhu dostizanja

maksimalne razine primjene mjera uz zadane prorccunske okvire izracunati su prema lokalnim

specincnostlrno grada Kostelc U slucolevirno kada nisu bili poznati svi potrebni podaci za

izrocun ustede lzvrsene su procjene temeljene na prethodno lzvrsenirn prorccunlmo i studijama

slicnlh parametara te strucnom procjenom

Svaka predlozeno mjera sastoji se od

bull naziva mjere

bull oznake mjere prema 3 Nacionalnom akcijskom planu energetske ucinkovitosti

bull opsega provedbe tj broju objekata iii vozila temeljem kojeg je izvrsen prorccun ustedo

bull opisa mjere kojim su poblize opisane predvidene aktivnosti

bull zivotnoq vijeka pojedine mjere unutar kojeg se mogu oceklvof predvidene ustede

bull ocekivoni ukupni financijski iznos ulaganja pri cernu je noznccen eventualan udio FZOEU

bull ocekivcne ustede u MWh iii tonama ekvivalenta nafte

bull izvori financiranja pri cernu je predvidene mjere moquce financirati i iz drugih izvora koji

nisu ovdje opisani

bull predvideni pocetck primjene mjere

bull nccin procen]e provedbe pojedine mjere

Sektor industrije

Treci Nacionalni akcijski plan energetske ucinkovitosf Republike Hrvatske za razdoblje od 2014

do 2016 godine predvida nekoliko mjera energetske ucinkovitosti u industriji

bull Mreza industrijske energetske efikasnosti (MICC)

bull Visokoucinkovito kogeneracija

bull Uvodenje efikasnih elektrornotornih pagallo

bull Energetski pregledi malih i srednjih poduzeco

Premda jedinice lokalne samouprave nlsu Izravno nadleine za provedbu navedenih mjera

grad Kastela ce raditi na promociji mjera energetske uclnkovltosf u industriji te raditi na

unaprjedenju komunikacije izmedu jayne uprave i institucija i poslovnih subjekata

Kratki opis navedenih mjera dan je u nastavku kako bi 50 prikazala cjelovita slika aktivnosti i

moguCih utjecaja na energetsku uGinkovitost na podrucju grada

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018 123

i

etske efikasnosti MIEE

rovolni s orazumi i koo erativni instrumenti I lndustriisko ostroienlo na rostoru

Opis

Oeekivani ukupni fi Oceklvone ustede Izvor financiranja

Rokovi rovedbe

oznato financiranja FZOEU

vor sufinancirana fondovi EU 6 uz mo uce roduzenle 2017 - 2018

Naein procen]o

rada Kostelo Kroz MIEE ce se provoditi cltov niz aktivnosti usmjerenih na promoviranje energetske ucinkovltosf u industriji Osnovni je cilj pobollsotl svijest i znanje vodstva industrijskih pcduzeco i zaposlenika kako bi se iskoristili cjelokupni potencijali ostvarivih mjera energetskih ustedo Na razini tvrtki kao i na razini industrijskih grupacija je potrebno uspostaviti strukture za upravljanje potrosnjorn energije te uvesti nadzor i analizu potrosn]e energije uz postavljanje cllievo Na ovaj ce se nocin istodobno stvoriti i opseznc boza podataka 0

potrosn]i energije u industriji te ce se razviti indikatori koji ce sluzif za benchmarking s poduzeCima iz iste grane u Hrvatskoj ali i u EU Kroz mjeru je potrebno izraditi plan aktivnosti za kl[ucne industrijske grane te sufinancirati provedbu ciljanih mjera energetske uclnkovitosti

ivotni viek

odina Za buduce aktivnosti treba uspostaviti metodologiju (moze se za svaku tipsku mjeru uspostaviti BU metoda iii zahtijevati ocjenu ustedo eEl ce rozraditi metodologiju na temelju Programa i pratiti ucinck kroz SMIV

iJ~ltI~lYIJ~~ w i Oznaka mere l Kategorija mjere~_ i Opseg provedbe

Opis

llvotnl vUek ukupni ~

u Oeekivane ustede

Izvor financiranja

i Industrllska oos roreruo na pros oru oro a Kastela Osim sustava poticanja proizvodnje elektricne energije iz visokoucinkovitlh kogeneracija ovom se mjerom predvida i donosenje odqovorojuce regulative za poticanje proizvodnje toplinske energije iz kogeneracija (definiranje statusa povlastenog orolzvodcco toplinske energije)

15 -

Nepoznato

HROTE ovisno 0 proizvedenoj kollcini elektricne energije i temeljem [edinlcnih poticajnih cijena definiranih u Tarifnim sustavima

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grada Kostelo za rozdoblje 2016 - 2018 124

2016 uz mo uce roduzenie 2017 - 2018 odina ce se pratiti BU metodom procijenjenih ustedo Rezultati i

L~~iiYrnJ~i=~= I~~~deril~~fik~i~j6~i~kt~cii~t~~~IiiR~gQ~amiddotmiddot~~ ~~ i

i Oznaka rnlere 13 ~bull~=_~_ ~~= =~_==

nciski instrument re ulativa stroienio no rostoru rada Kastela

Opis

NajveCi dio potrosnie elektricne energije u industriji otpada no elektromotorne pogone - i do 90 Ovo podruc]e pruzo velike potencijale ustedo no tu se nisu poduzimale sustavne mjere iii programi Uvodenje efikasnih elektromotornih pogona odnosi se i no ugradnju elektricnlh motora visoke ucinkovitostl i uvodenje i upravljanja brojem okretaja (VSD) frekvencijski iili amplitudno i tamo gdje je korisno kao u procesima gdje se kontinuirano mijenja protok radne tvari Ovisno 0 razredu snage motora ova mjera moze postiCi tehniCke ustede elektricne energije i preko 16 a ekonomske ustede vece od 10 Takoder ovom mjerom predvida I se ostvarivanje ustede energije no rocun pravilnog koristenjc i pojedinih elemenata vee postojeceq elektromotornog poqono kao i elektromotornog pogona u cjelini Smanjenje instalirane snage bi imalo pozitivan ucinok na stabilnost rada EES-a kao i na

rn~_==_=_~__-smanen~et~ro~sko_va rada korisnika i_22ipound~a ele ktricn~=~ner~~~~ k

Ocekivane ustede Izvor financirana i Rokovi rovedbe i Nacin procen]c ustedo Rezultati

L

j~I1~~g~t~kipr~glfclil~bJ~~fcll1liJ1pltgtcllJz~cent~ 14

nc instrumenti informirane Z rade malih i sredniih oduzeco u rivatnom vlosnlstvu Cilj ove mjere je pruziti financijsku potporu malim i srednjim

[ poduzecimo (MSP) za pokretanje i provoden]e aktivnosti za i pobolison]e energetske ucinkovitosfi i to prvenstveno za i provodenje kvalitetnih energetskih pregleda i kontinuiranog

gospodarenja energijom [uvodenje medunarodnih standarda i poput 15050001) te promocija energetske ucinkovitosli i I i promotivno-edukacijske aktivnosti za zaposlenike Opis Kako direktiva objosniovo mala i srednja poduzeco predstavljaju I ogromni potencijal za ustedu energije u Uniji a driave clcnice i i trebale bi uspostaviti povoljan okvir za pruzcn]e tehniCke pornoci i I i cjljanih informacija MSP-ovima kako bi im pomogle pri donoseniu i mjera za povecon]e energetske ucinkovilosti i i Kako je definirano direktivom mala poduzeco zncce kategorija Lrnik~()p()ltJLJEcentlt1tErnlt1liQisTEltJQjibp()ltJLJecent()slt1stltjiEltltJi

kivani ukupni ula

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grado Kcstelo za razdobje 2016 - 2018125

poduzeco koja zcposllcvcju manje od 250 osoba te ciji godisnji promet ne prelazi 50 milijuna EUR iii cija godisnja bilanca stanja ne

relazi 43 miliuna EUR

Sektor prometa

Potrosn]o energije u sektoru prometa cini znatan dio potrosnje na podrucju grada Kostelo a

vcznost prometa za smanjenje potrosn]e energije i emisije stoklenlcklh plinova prepoznata je i

kroz resurse alocirane upravo na sektor prometa

U sektoru prometa predvidene su tri mjere za pobolison]e energetske ucinkovltosf za ciju

provedbu je izravno zoduzen grad kostelo

bull Trening i promocija eko voznje

bull Promicanje integriranog prometa

bull Inteligentno upravljanje u prometu

Trening i promocija eko vofnleNaziv mjere

Oznaka mjere T1 Financijski instrumenti

100 vozoco godisnje (javna sluzbo i privatne osobe)

Opis Ovom mjerom zeli se postiCi maksimalna razina osvl[estenosti svih gradana i vozoco u Republici Hrvatskoj 0 prednostima eko vozn]e kroz aktivno provodenje treninga eko voznje te promotivnim aktivnostima medu vozcclmo koji su stekli Iicencu prije donosen]o Pravilnika 0 osposobljavanju kandidata za vozoce (NN 1309)

Posebni elementi nacionalne kampanje trebaju biti posveceni edukaciji 0 eko vozn] za vozoce osobnih automobila autobusa i teretnih vozilo gt 35 tone

Ovom mjerom predvida se uklluclvon]e vozoco sluzbenih vozila u nodleznosf jedinice lokalne samouprave u program edukacije eko vofnie i promocijom eko vozn]e medu svim gradanima grada

Zivotni vijek

Akcijski plan energetske uclnkovitosf na podrucju Grada Kastela za razdoblje 2016 - 2018126

I Ocekivani ukupni j financijski iznos ulaga

kivane ustede

Izvor financiranja

6000000 kn u 2016 a nakon toga 3000000 kn godiSnje

wmiddot__ mn_~=~~~N_v_

r--~~

I Promicanje integriranog prometa Naziv mjere

T4Oznaka mjere I Kategorija mjere Informacijska i organizacijska mjera -_ - I

Cestovna vozila na podrucju grada Kostelo ovedbe

Opis

livotni vijek

ocektvonl ukupni financijski iznos ulaganja

Prometne guzve postaju sve vecl problem u gradovima koji zncccjno utjece na nepotrebno povecanu potrosniu goriva Stoga je potrebno promovirati odrZivi razvoj gradskih prometnih sustava i to kroz

optlrniron]e gradske logistike prijevoza teretabull inteligentno upravljanje javnim parkirnim povrsinorno bull

bull pruzcn]e potpore razvoju infrastrukture javnih gradskih bicikala

bull -+ J J-~IIU 1- sheme u u

-

nepoznato (nakon izrade nacionalnih smjernica za provedbu)

Ocekivane ustede li~tata nakan izrode nacianalnih smjernica zo prove dbu]

Izvor financiranja FZOEU prorocun Grada Kastela EU fondovi

Rokovi provedbe ii6il=i6isgodina

-shy 1-lt ja I UCinci ove mjere evidentirat ce se TD pokazateljimu J-ItU

I preporukama EK Z()ltEltCYrliprijElYltZ~

Naziv mjere Inteligentno upravljanje u prometu

ka mjere

tegorija mjere Infrastrukturna

Cestovna vozila na podrucju grada KcsteloOpseg provedbe

Akcijski plan energetske uclnkovitosf no podrucju Grada Kostelo zo razdoblje 2016 - 2018127

Opis

Zivotnivijek iv

Oeekivani ukupni financijski iznos ulaganja

Inteligentni semafori opremljeni autonomnim sustavom napajanja iz obnovljivih izvora (sunce vjetar) doprinijeti ce smonjenju primarne poirosnje energije kao i emisijama ugljienog dioksida i ostalih stetnlh plinova S druge strane ugradivanje vizualnog indikatora trajanja faze crvenog svijetla ce doprinijeti podizanju svijesti vozcco 0 rnoqucnostimo donosenjo odluke vezane uz gasenje motora tijekom cekcn]o u koloni ispred roskrfz]o Pruzonje potpore integraciji takovih semafora u prometna roskrizio doprinijet ce se sustavnom smanjenju polrosnje goriva u prometu na osnovi pruzonio adekvatnih i pravovremenih informacija vozccu 0 prolocnosf roskrlz]o na temelju koje ce vozcc moci donijeti odluku o prelasku na start-stop rezirn koristen]o motora vozila Planira se izrada detaljnog plana za provedbu u 2016 godiiIni

nepoznato (nakon izrade detaljnog plana za provedbu)

oceklvcne ustede

I Izvor financiranja

nepoznato (nakon izrade detaljnog plana za provedbu)

FZOEU prorccun Grada Kastela

Rokovi provedbe 2017 - 2018 godina

Naein prccen]o Za ocjenu usplesnostl provedbe mjere potrebno je pratiti broj zamijenjenih semafora Ucinci u smislu ustedo energije obuhvcceni su TO pokazateliima za cestovnLpr2CYl~tpr~rn()preporukama EK

Za ostale mjere koje su u ncdleznosf drugih (nacionalnih) institucija grad kostelo ce pruziti

pozitivan okvir i eventualnu potrebnu loqisticku potporu za njihovu provedbu Od ostalih mjera

lstlcu se

bull Financijski poticaji za energetski ucinkovito vozila

bull Razvoj infrastrukture za alternativna goriva

Naziv mjere Financljski poticaji za energetski uclnkovlto vozllo

mjere

Kategorija mjere

T6

FliIUIIUp instrumenti

I Opseg provedbe Cestovna vozila na podrucju grada Kastela

Opis FZOEU u svom radu sufinancira projekte eistijeg prometa Ovaj program treba unaprijediti razradom posebnih linija sufinanciranja za lt x

1lt7 lUI IJlt7 1lt7

Zivotnivijek 100000 km

I oceklvcnl ukupni financijski iznos ulaganja

-

-

FZOEU

2016 - 2018 godina

Oeekivane ustede

Izvor financiranja

Rokovi provedbe

NaCin CEI u UUIL eel s MPPI i MZOIP

Akcijski plan energetske uclnkovilosf na podrucju Grada kostelo za razdoblje 2016 - 2018 128

i

Naziv mjere Razvoj infrastrukture za alternativna goriva

Oznaka mjere T7 Kategorija mjere Infrastruktura strotesko planiranje i nhVA71 lillrA rniereII JI

regulativa organizacija

Opseg provedbe Cestovna vozila plovila u unutarnjoj plovidbi pomorski brodovi

Opis Cilj ove mjere je olcksof prlhvoccn]e alternativnih goriva od strane korisnikcpotrosoco jcccnlern infrastrukture za distribuciju alternativnih goriva i provedbom zojednlckih tehnickih specifikacija za ovu infrastrukturu Do sredine 2016 godine planirano je donosenje zakonodavnog i Nacionalnog politickoq okvira za razvoj infrastrukture za alternativna goriva u kojem ce se donijeti stroteskl dokument kroz koji ce biti predvldene financijske tehnicke informativno-edukacijske i ostale mjere kojima ce se ornoqucltl trZisni razvoj alternativnih goriva (elektricne energije stlccenoq i ukapljenog prirodnog plina i vodika) te izgradnja prlpodojuce infrastrukture Donosenje ovog dokumenta ujedno predstavlja ispunjavanje jedne od obveza koje pred drZave clonice Europske unije stavlja Direktiva EP i vlleco 0 razvoju infrastrukture za alternativna goriva koja je trenutno u zovrsno] fazi usvajanja a koja ce propisati minimalne uvjete za razvoj infrastrukture za alternativna goriva no podrucju Europske unije Predmetna Direktiva tokoder propisuje nuznost usklodlvon]o Nacionalnih programskih okvira rnedu susjednim drZavama clontcorno Stoga je jedna od pripremnih aktivnosti za pripremu hrvatskog Nacionalnog programskog okvira i sudjelovanje Republike Hrvatske u inicijativi desetak zemalja clcnico Europske unije za suradnjom no izradi nacionalnih programskih okvira Nacionalni plan razvoja infrastrukture za alternativna goriva definirati ce akcije i potrebe u resursima te rokove Ostvarenje programa osigurava se instrumentima a usmjerava razvojnim ciljevima Uspjesnost programa provjerava se indikatorima koji pokazuju kako se odvija program i gdje go valja mijenjati iii dopunjavati Promocijska kampanja kao i financijski poticaji moraju biti prcceni i razvojem infrastrukture punionica SPP sto zncci provcden]e pilot projekata u sklopu promocije Ovom infrastrukturnom mjerom 5e nece direktno utjecati no smanjenje potrosn]e goriva u prometu no svakako je razvoj infrastrukture nuzcn preduvjet razvoju trZista vozila koja koriste SPP u Hrvatskoj Mjere za ostvarenje smanjenja emisije iz prometa su regulativne intrastrukturne i financijske a u dlju razvoja infrastrukture za ounienie vozila IlL III JIll JL 1111 olinom (SPPl

Zivotnivijek -

Ocekivani ukupni financijski iznos ulaganja

-

Ocekivane ustede -

bull Izvor fina~~iranja I FZOEU EU fondovi

Rokovi provedbe 2016 - 2018 godina

Nacin MPPI MZOIP MIr() FZOEU

Akcijski plan energetske uclnkovitosf no podrucju Grado Kostelo za razdoblje 2016 - 2018129

Sektor opce potrosn]e

Mjere u sektoru epee potrosn]e odnose se na zgrade i gradevine elektronicke uredaje javnu

rasvjetu te procese i usluge Osim toga mjere su podijeljene na sektor kuconstvo i sektor usluga

a unutar usluga posebno je izdvojen javni sektor

U nastavku su detaljno navedene planirane aktivnosti grada kostelo koje su u ncdleznosf grada

te su navedene dodatne aktivnosti u sektoru epee potrosnje koje provode druga nacionalna

tijela iii institucije

Nacionalni programi koje direktno (su)provodi grad Kostelo

bull Energetska obnova javnih zgrada (FZOEU APN)

bull Zelena javna nabava

bull Promocija energetskih usluga i mjera EnU i OlE

bull Energetski ucinkovito javna rasvjeta

Naziv mlere Pro ram ener etske obnove z

l~~~~~~jj~~~~r~~~ middotiJl6g6~ijskimiddotmiddotmiddoti6sii~ro~~6i=~=~==middot bullbullbullbullbullbull ~ = bullbullbullj 9p~~gp~ltgty~clIgt~I~grqg~lJylqr1i~tylJ9Tq9qKltlst~lltlj I Opis I Mjerom se predvida osmtslicvon]e programa energetske obnove iI I zgrada javnog sektora Programom se pozornost prlrnorno ] I usmjerava na zgrade javnog sektora gradene prije 1987 godine te

na njihovu obnovu na niskoenergetski standard i postizanje i energetskog razreda B A iii A+

i U 2016 godini planira se provedba projekta rekonstrukcije zgrade i I~ ~ ~ ~~~~ bull 0-middot90e ~f2rqy~~zq_tlt2lL0~J~191~~_g29ir192P iv~nltlsr egyqE~QI~J

yltgttiyiJ~~__ 25 odina Ioceklvcnl ukupni middotmiddotmiddotmiddotmiddot+=Umiddotkmiddotupcno2506middot6oo60middotknmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot~middotmiddotmiddotmiddotmiddot ~_ _

financijski iznos ulaganja Ucesce grada 60 1 500 00000 kn (manje uz su ucesce I ministarstava iili ESCOEPC model obnove)

i Ucesce FZOEU - 40 1 00000000 kn 1

middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotlmiddotmiddot]jomiddottilfLh=====~= ~ ~ ~ ~~~

I FZOEU radski rorcJ~IIiP~ltgtrcJ~IIiMir1i~tltlr~tYltl~~99I~~91 f~ltgt~ltgtyLprltgty~~tlgt~ _LpoundQ16 - 201sectilodina_ ~ ~ _ __ _ _ _ ~ _ 1

LNltI~ir1prltlcent~r1JltI JGrad Kostelo - SMIV i

Naziv miere

J~~ ere

Opseg provedbe

Opis

a P5

Potrebno je intenzivirati aktivnosti kojima ce se osigurati pravna i tehnicko znanja i vjestine javnih nobovqcco za ukljucivon]e i vrednovanje zahtjeva za energetskom uclnkovltostl u postupcima

ePeeIrir1j~r1(r1krit~rijq~k(r1(r1kIr1ltljpltY91jr1ij~f2ltQlJg~~ iL bull bull LLjavne=naccbcav

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018130

Jiylt)tr1iYiJ~1lt

Oceklvonl ukupni IJt~r1ltiJslltillt)~ yl~g~rlJ~ 1()~~lltiY~rl~y~t~cj~ j IJzYlt)JIrl~ n~ira r119_~__~f--MZ_ocle M~~~Q_ _~~_~ ~ __ ~~ ~_

~lt)Iltlt)Yprlt)Y~cjgt~ 20 16 - 2018 odinltl __1 Naeln rccenlc - SMIV

ere

()Zrl~Ilt~1J~~~ IjPromocia ener etskih uslu a i mlero EnU i OlE

8 ISqt~glt)rij~1j~~~ 1 Jr1fQrrDltlltij~KtLQlYE2QEiJfQrnlltlcJj~ktrnjEr~ o se rovedbe Svi oblici i sustayipQt~q~QjE~Q~rgij~LJ2gradarstvu i industrij Opis Ovom mjerom nastoji se povecotl svijest korisnika zgrada

transformirati triiste prema sve ucinkovltfjirn zgradama Info kampanjom podiCi svijest ciljanih skupina 0 koristima j

moqucnostlmo provedbe mjera energetske ucinkovltosti kroz energetske usluge

Informirati i educirati siru javnost 0 ESCO tvrtkama modelima i principu pruzcnio energetskih usluqo Uspostava propisa kvalifikacija pruzatelja energetskih usluqo Izrada i vodenje

vijek 10 godina

Oceklvonl ukupni Ukupno 1000000 kn godiSnje Ucesce grada - 60 - 6 00000 knfinancijski iznos ulaganja

Oceklvune ustede

Izvor financiranja

Rokovi provedbe

Naziv mlere

5~IJltJls~LJQ~r~m er1iL~n~LgE tsktLJ2LtLgltl-LJ~tEltJsect middot1~~~f~t~ti~~~~r~ entrgij~__ J

19p~~gp~lt)y~cjl~ Grad Kcstelo Opis Ijavnarasvj~taugraduKa~t~latro~j2506Mwh~i~ktri~n~en~rgij~l

I Projekti pobollson]o energetske uCinkovitosti u javnoj rasvjeti I i isplativi su vidljivi u javnostL smanjuju svjetlosno onecfscen]e i

I utjecaj na okolis ustede su vidljive odmah i lako su dokazive i I provjerlilve I I

I Postojecu sustav rasvjete koristi u dobrom dijelu zastarjele svjetiljke I I uz djelomicno koristen]e i zastarjelih uskoro zabranjenih zivinih I I zorulio

I -~J~~~j~V=~~~~li=- zestarieHh~se izmjena eke 490

IZivotni vijek

Akcijski plan energetske uCinkovitosti na podrucju Grada Kosrelc za razdoblje 2016 - 2018 131

Oceklvonl ukupni I financijski iznos ulaganja

Nacionalni programi sufinanciranja biti ce provodeni u skladu 5 vozeclrn zakonskim propisima od

strane za to ovlostene institucije a grad Kostelo ce kroz svoj rad osigurati promociju

pravodobno informiranje svojih gradana 0 aktualnim nacionalnim programima

Nacionalni programi

bull Program energetske obnove obiteljskih kuco (FZOEU)

bull Program energetske obnove vlsestcrnbenlh zgrada (FZOEUj

bull Program energetske obnove nestambenih (komercijalnih) zgrada (FZOEUj

bull Energetsko oznccovon]e kuccnsklh uredaja i energetski standardi - sufinanciranje kupnje

A+++ kuconsklh uredaja (FZOEU)

Pro ram ener etske obnove obitelskih kuco 2014-2020

IltClt~g()riJclIllJ~r~JFirlltlrlltUklirltrLJI1lE)rlti Qps~gpr()1~cIlgt~ LQ()ItE)ljskE)kLJcentE)JlgpltltjrLJcentJLJg~ltlltjltlIltltlstE)lltl Opis Ovom se mjerom predvida obnova postojecih obiteljskih zgrada

do 2020 godine Pozornost se primarno usmjerava na obiteljske I kuce do 400 m2 gradene prije 1987 godine te na njihovu obnovu

r~i9i~iil~k i Ocekivani ukupni

financiski iznos ula oceklvone ustede

A_~~__~~~~_~_~_~_~~~~

I71()~ fiI1ClI1circlI1JCl__

Rokovi rovedbe Nccln prccenlo

I na niskoenergetski standard kroz poticanje obnove vanjske [ ovojnice poticanje zamjene sustava grijanja i poticanje koristen]o IOIE I Najznacajniji ocekivonl ucinci provedbe ove mjere su poticanje investicija ostvarivanje ustedo energije u neposrednoj potrosn]l godisnje smanjenje izdataka gradana za energiju smanjenje i emisija C02 povecon]o udjela obnovljivih izvora energije [ osiguravanje zaposlenja povecon]e sigurnosti opskrbe energijomi poboljscno stanje i povecon]e trZisne vrijednosti nekretnina razvoj i proizvodne industrije smanjenje sive ekonomije srncnjep]e i(3r1(3rgE)tkCgirCl1lg~tygiltpcent(3PCpltlj~ltlrlj(3LJIj(3tltltltlrlltIltlrijltl )ggltjIrig

Naziv rnlere e

LIlaquol~t()iJcIIllj~~ __

e ralne obnove vlsestcmbenlh

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018132

i

Opseg provedbe Visestornbene zgrade u privatnom vlcsnistvu na podrucju grada Kastela

Opis

ere I Pro ram ener efske obnove komercialnih n

Qrq~q1Jc~~mmmm iBA middot ~m~m~ middot ~ IKqfcg2rijqlJ~~c JFiQgQcIjkiIQstrLJrn~QJL I Opseg provedbe i Nestambene komercijalne zgrade u privatnom vlcsnlstvu no

I JpltgtgrLJcentjLJgrgg9~9t~lg i j Opis I Energetska obnova poslojeclh komercijalnih nestambenih zgrada f

I usmjerena je na zgrade izgradene prlle 1987 godine te na njihovu I

Im _ ~~~~~~~ iii ~i~~O~~=tski~~~~dr~ ~~~~~~j~~~tskogJ

v

Zivofni vllek ~gg9iQ9 vani ukupni

r2~lJlqgqIlJq )usfede

~ri~~-=--Hf~~~~~~Q_--L~~~mJer~~middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot~middotmiddotmiddot jii~9~isk~middot~~nac9vCniemiddotkU~~~~~u~e~ i e-ne~middot-efskist~nd~rdTmiddot

~~SGr=l~~~~~~rezne iQfQrrDQCijS_~em~iQClr)CjjStii=tij i Opis I Energetskim oznakama kupcima se daju informacije 0 potrosn]

energije tog uredaja i odabir usmjerava prema uctnkovltijrnoIj

Osim toga pravodobnim usvajanjem zahtjeva za eko-dizajnom I

i prolzvodo povezonlh S AnAroijom potrebno je osigurati da se na I hrvatsko frzistu stavljaju sorno proizvodi koji zadovoljavaju propise i lEU Uz navedeno I nojuclnkovliijlh kuco

predvida nskih ured

se uvodenje sufinanciranja aja

kupnje I

i Zivotni vijek j l

i 12i 15 godina

Akcijski plan energetske ucinkovitosti na podrucju Grada Kastela za razdoblje 2016 - 2018133

Ocekivani ukupni financiski iznos ul Ocekivane ustede ~~~~-~~~-~-~~~------~-~~~~-~~~~~~~~~~--~------

~J~~~r~r~~~~~~ middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotImiddotmiddotmiddotmiddoti8~~~~jQisectji2~L6g~=~~~=~==~~=~==~~~~=~====j q_ ~ ~ ~~L ~ZOEV~_~ ~ ~ _ _ ~ ~

Sumarni prikoz predlozenlh rnjero

U nastavku je dan sumami prikaz mjera poboliscnlo energetske ucinkovltostl koje se planiraju

provesti tijekom razdoblja 2016 - 2018 godine a u ncdleznosf su gradskih vlasti grada Kcstelo

Ukupni iznos investicija godisnje svih planiranih mjera iznosi 5 milijuna kuna pri cernu iznos kojim

ce projekte sufinancirati grad Kostelo iznosi 3 milijuna kuna godisnje Ostatak iznosa planira se

osigurati sufinanciranjem od strane FZOEU Vozno je napomenuti kako je financiranje za projekt

obnove zgrade gradske uprave vee osigurano a za projekt modemizacije jayne rasvjete u Ulici

Franje Tudmana vee je izradena potrebna projektna dokumentacija

Ukupni iznos investicija u troqcdisnlern razdoblju 2016 - 2018 iznosi 15 150 00000 kn s time da ce

grad Koslelo projekte sufinancirati u ukupnom iznosu od 9 138 00000 kn

TABLICA 13 PREGLED MJERA ZA OBJEKTE I VOZILA KOJI SU U VLASNISTVU GRADA

Ukupni iznos sufinanciranja grada Kasfela u razdoblju

2016-2018 kn 12040 00000

middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotfmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot

1 500 00000

SUFINANCIRANJE GRADAshy

godisnje (kn)

TRO AK MJEREshyprosjecno

godisnje (kn) u razdobJu

4999999 2500 00000

MJERA

~~lliIl9Jprltgt~ltgtlij~~~2Yltgt~IlJ~ I Proqrom enerqetske obnove zgrada

sekfora

TABLICA 14 PREGLED OCEKIVANIH USTEDA ZA OBJEKTE I VOZILA KOJI SU U VLASNISTVU GRADA bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull

Ukupna USTEDA MWh akumulirana ustedo

MJERA (godisnje) u razdoblju 2016-

f=_~__~w~=~_~~~=_~--4~-=~~=_~~+~-2018amp IMWh 7 =411

n~lncer~et~kec~b~l~vEmiddotzglradla Imiddotmiddotmiddot 14000 84000 I

Akcijski plan energetske ucinkovltosf na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018134

No slici je prikazan kumulativan rast ukupnog iznosa sufinanciranja energetske ucinkovitosf od

strane Grado Kcstelc sukladno planiranim aktivnostima Uz godisnju razinu investicija od 3 mil kn

u razdoblju do 2018 godine ukupna razina sufinanciranja od strane Grado iznosit ce 9 mil kn

dok ce ukupni iznos investicija iznositi 15 mil kn

10000000

9000000

8000000

7000000

6000000

S 5000000

4000000

3000000

2000000

[000000

o 2016 2017 2018

SLiKA 17 KUMUlATlVNf IZNOS PlANIRANIH INVESTICIJA 00 STRANE GRADA KASTElA ZA ENERGETSKU

UCINKOVITOST

Akcijski pion energetske ucinkovitostl no podrucju Grado Kcstelc za rozdoblje 2016 - 2018 I35

Nocin procenlo izvrsenlo plano i izviestcvon]o

Prccen]e izvrsenja plana te pravodobno izvjestavanje a implementiranim mjerama i aktivnostima

vozon je segment provedbi Codlsnjeq plana energetske ucinkovltostl koji reperkusije ima i na

smjernice za izradu Akcijskog plana energetske ucinkovilosf u narednom razdoblju

Vcznost procen]c ustedc energije prepoznata je i u Zakonu a energetskoj ucinkovitosf u kojem

se prema clonku 22 definira Sustav za prccenie mjerenje i verifikaciju ustedc energije kao

rocunolnl sustav za prikupljanje obradu i verifikaciju informacija a energetskoj ucinkovitosf i

ostvarenim ustedomo energije (SMIV) Navedeni sustav vodi i odrzovo Nacionalno

koordinacijsko tijelo u skladu s Pravilnikom za procen]e mjerenje i verifikaciju ustedo energije

Istim clcnkorn odredena je obaveza odgovornih osoba javnog sektora unositi sve potrebne

informacije u Sustav za prccenie mjerenje i verifikaciju ustedo U gradu Kostelo za unos

podataka u SMIV ovlosteno je Tomislava Buzov dipl ing grad visi strucni suradnik za izgradnju u

Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i imovinsko pravne paslove grada Kcstelo

Web aplikacija SMIV koristi Metodologiju odozdo prema gore (eng Bottom-up) koja je

opisana u Pravilniku a metodologiji za procen]e mjerenje i verifikaciju ustedo energije u

neposrednoj potrosn]l a mjere energetske ucinkovitosf se prate i verificiraju u cetiri sektora

neposredne potrosn]e (sektor kuccnstvo industrije usluga i transporta) U registar planova

pohranjuju se ciljevi i planirane mjere energetske ucinkovltosf gradova zupanija i opcino a

registar provedenih mjera podrazumijeva pohranjivanje podataka a ustedorno energije (kWh)

smanjenju emisije (tC02) i a troskovimo provedbe mjera (Kn)

Web aplikacija sustava pusteno je u rad u lipnju 2014 godine a cilj navedene aplikacije je

uspostava sustava procenjo mjerenja i verifikacije kojim ce se ornoqucif kontinuirano

ocjenjivanje uspjesnosf politika energetske ucinkovitosf te ispunjenje zadanih ciljeva

Kontinuirano procenje aktivnosti takoder ce omoguCiti i olckscnu reviziju Nacionalnog akcijskog

plana energetske ucinkovitosf te oloksotl njegovu izradu

Ostvarenje Godisnjeg plana analizira se svake godine prilikom izrade Godisnjeg plana za

narednu godinu Za kvalitetnu analizu provedenih mjera i ostvarenih ustedo potrebna je dobra

komunikacija i koordinacija svih jedinica lokalne samouprave koje provode mjere energetske

ucinkovltosf kako bi se dobila cjelovita slika provedenih projekata i notleco]o

Konzistentna i redovita primjena i korislen]e SMIV aplikacija trebala bi olckscti navedene analize

te doprinijeti cjelovitosti analize ustedo na podrucju zupanije koje su rezultat rada svih jedinica

lokalne i regionalne samouprave

Akcijski plan energetske ucinkovitostl na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018 136

Izvori financiranja i financijski mehanizmi za provedbu mjera

Fond za zostltu okoliso i enerqetsku ucinkovitost (FZOEUj

Fond za zostltu okoliso i energetsku ucinkovitost osnovan je kao lzvcnprorocunskl fond s ciljem

sudjelovanja svojim sredstvima u financiranju nacionalnih energetskih programa imajuCi u vidu

postizanje energetske uclnkovitostl odnosno koristenjo obnovljivih izvora energije te zostitu

okolisc Sredstva Fonda se dodjeijuju na temelju javnih poziva i javnih ncfjeco]o objavljenih u

Narodnim novinama na internet stranicama Fonda te u javnim glasilima Za svaku poslovnu

godinu Upravni odbor Fonda donosi Program rada i Financijski plan u kojima se izdvojeno

prikazuju programi i projekti te osigurana financijska sredstva

U nastavku je dan godisnji program javnih poziva i nofjeccjo za 2015 godinu s pripadajuCim

iznosima i namjenama koji pokrivaju podrucje energetske uCinkovitosti i obnovljivih izvora

energije a namijenjeni su jedinicama lokalne i regionalne samouprave trgovaCkim drustvirno

fizlckirn osobama (gradanima i obrtnicima) javnim ustanovama te ostalim pravnim osobama

Naziv javnog

pozlvonotjeco]c

Maksimalno po

pojedlnocnorn

ugovoru

Namjena

PROVEDBA NACIONALNIH ENERGETSKIH PROGRAMA

Javni poziv za neposredno

sufinanciranje energetskih

pregleda sustava jayne

rasvjete

Javni poziv za neposredno

sufinanciranje izrade

projektne dokumentacije za

projekte energetski

ucinkovite i ekoloske jayne ii

vanjske rasvjete

50000 kuna

200000 kuna

Poziv je namijenjen jedinicama lokalne i

regionalne samouprave Sufinancirat

ce se izrada energetskih pregleda

sustava jayne rasvjete

Poziv je namijenjen jedinicama lokalne i

regionalne samouprave javnim

ustanovama i ostalim prorocunsklm i

izvanproracunskim korisnicima koji u

vlcsnistvu imaju sustav jayne iii vanjske

rasvjete a sufinancirat ce se izrada

projektne dokumentacije za projekte

energetski ucinkovite i ekoloske jayne i

vanjske rasvjete

Akcijski plan energetske uclnkovitosf na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018137

Javni poziv za neposredno 1 400000 kuna Poziv je namijenjen jedinicama lokalne i

sufinanciranje provedbe regionalne samouprave javnim

projekata energetski ustanovama i ostalim prorocunsklm i

ucinkovile i ekoloske jayne i lzvcnprorocunskim korisnicima koji u

vanjske rasvjete vlasniStvu imaju sustav jayne iii vanjske

rasvjete a sufinancirat ce se investicijski

projekti rekonstrukcijeizgradnje

ekoloskih i energetski ucinkovltih

sustava jayne rasvjete koji

zadovoljavaju tehnicke smjernice

Fonda

Javni notjecoj za Sredstva subvencije Notjeco] je namijenjen trqovccklrn

sufinanciranje projekata mogu iznositi drustvimo i fizickirn osobama

energetski ucinkovltih maksimalno 1 400 000 (obrtnicima) a sufinancirat ce se

elektromotornih pogona i kuna a zajma 7 000 investicijski projekti za pobolison]e

ostalih mjera energetske 000 kuna energetske uclnkovltostl

uclnkovitostl u proizvodnim elektromotornih pogona kao i druge

procesima mjere energetske ucinkovitosf u

proizvodnim opskrbnim u

kojima se smanjuje potrosn]o v v~Jv

prelazi no energetski i vv~ IU

povoljnija goriva

Javni poziv za neposredno 800 kuna Poziv je namijenjen fizlckirn VNIJV v

sufinanciranje kupnje (gradanima) a rnoquce je ostvariti

energetski uclnkovltlh bespovratna sredstva za kupnju

kuccnsklh uredaja energetski nojucinkovitiiih uredaja

kategorije A+++

Javni poziv za dobovlioce Ovaj poziv je upucen fJl v i IILIlt

kuconsklh uredaja no osobama (obrtnicima) koji v~vJ

podrucju RH u sklopu autorizacije iii zostupnlstvo za

provedbe mjere poticanja prolzvodocs kuconsklh uredaja Cilj

kupnje energetski uclnkovitih ovog poziva je prikupiti bazu uredaja i

kuconskih uredaja prodajnih mjesta rcspolozlvlh za

provodenje mjere u skladu s

predvidenirn planom i dinamikom

provedbe mjere cirne ce se omoguCiti

svim gradanima RH do pod istim

uvjetima ostvare provo no

sufinanciranje kupnje uredaja

Akcijski plan energetske ucinkovltosf no podrucju Grado kostelo za razdoblje 2016 - 2018138

PROVEDBA ENERGETSKIH PREGLEDA I DEMONSTRACIJSKIH AKTIVNOSTI

Javni poziv za neposredno

sufinanciranje energetskih

pregleda zgrada i uvodenje

sustava gospodarenja

(upravljanja) energijom u

skladu s normom HRN EN

IS050001 u velikim

poduzeclrno

Javni poziv za neposredno

sufinanciranje energetskih

pregleda zgrada i uvodenje

sustava gospodarenja

(upravljanja) energijom u

skladu s normom HRN EN

IS050001 u malim i srednjim

poduzeCima i kod fizickih

osoba (obrta)

50000 kuna

50000 kuna

POZIV je namijenjen trgovackim

drustvimo koja pripadaju kategoriji

velikih poduzeco a sufinancirat ce se

izrada energetskih pregleda postojecih

zgrada i gradevina iiiIi uvodenje

sustava upravljanja energijom u skladu

s normom IS05000 1

Poziv je namijenjen trgovackim

drustvlrno i obrtnicima koji pripadaju

kategoriji malih i srednjih poduzeco a

suflnonclrot ce se izrada energetskih

pregleda postojeclh zgrada

gradevina iili uvoden]e sustava

upravljanja energijom u skladu s

normom IS05000

POTICANJE KORISTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

Javni poziv za neposredno

sufinanciranje projekata

obnovljivih izvora energije u

turistickom sektoru

Donacije se dodjeljuju Sredstva Fonda su namijenjena

gradanima u trgovackim drustvlmo zadrugama

maksimalnom iznosu trgovcima pojedincima flzlckirn

od 15 000 do 24 750 osobama (obrtnicima) obiteljskim

kuna prema podrucju poljoprivrednim gospodarstvima

na kojem se korisnik fizickirr osobama [gradanima) koji su

nalazi vlasnici hotel kampova i drugih vrsta

ugostiteljskih i turistickih objekata

namijenjeni srnlestoju iii imaju pravo

Subvencije se koristen]o istih temeljem pravnih akata

dodjeljuju do Sufinancira se postavljanje sustava za

maksimalno 1 400 000 koristenie OlE za proizvodnju elektrlcne

kuno a zajmovi do 7 toplinske rashladne te toplinske i

000 000 ostalim rashladne energije na postojecim

kategorijama korisnika gradevinama

Javni naijecaj za Pornoc se dodjeljuje Nctjeco] je namijenjen jedinicama

sufinanciranje projekata JLP(R)S-u te javnim lokalne i regionalne samouprave

obnovljivih izvora energije ustanovama u iznosu javnim ustanovama koje su prorocunski

od maksimalno 1 400 korisnici di7avnog iii JLP(R)S prorocuno

000 kuna te ostalim pravnim osobama koje vode

profitno rccunovodstvo Sredstva se

dodjeljuju za projekte OlE za

Akcijski plan energetske uclnkovitosf na podrucju Grada kcstelo za razdoblje 2016 - 2018 139

i

Subvencije se proizvodnju elektricne energije

dodjeljuju u iznosu od toplinskerashladne energije cvrstlh

maksimalno 1 400 000 biogoriva kogeneraciju i trigeneraciju

kuna pravnim

osobama koje vode

profitno

rccunovcdstvo

Zajmovi u

maksimalnom iznosu

od 7 000 000 kuna se

nude svim

kategorijama korisnika

POTICANJE ODRZIVE GRADNJE

Sredstva pornocl i Ncljecc] je namijenjen jedinicama

sufinanciranje energetske

Javni nctjeco] za

subvencija ~nose lokalne i regionalne samouprave

obnove nestambenih zgrada maksimalno 1 400 000 javnim ustanovama koje su korisnice

kuna a zajma 7 000 prorocunsklh sredstava trqovcckim

000 kuna drustvimo i fizicklrn osobama

(obrtnicima) Notjecojern se

sufinanciraju projekti povecon]o

energetske ucinkovitostl u postojeCim

nestambenim zgradama te projekti

gradnje novih niskoenergetskih

nestambenih zgrada

POTICANJE CISTlJEG TRANSPORTA

Javni poziv za neposredno Raspon iznosa donacije Kupnja elektrlcnih i hibridnih vozila L1

sufinanciranje kupnje je od 7 500 do 70 000 L3 L6 L7 M 1 i N1 kategorija

elektricnih i hibridnih vozila ovisno 0 kategoriji namijenjena fizlcklm osobama

gradanima dodjelom vozila (gradanima)

donacija Iznos dodijeljenih

sredstava ne smije

prijeCi 40 opravdanih

troskovo

Raspon iznosa donacijeJavni poziv za neposredno Kupnja elektrlcnih i hibridnih vozila L1

je od 7 500 do 70 000 L3 L6 L7 M 1 i N1 kategorijasufinanciranje kupnje

ovisno 0 kategoriji namijenjena trqovockim drustvirnoelektricnih i hibridnih vozila

vozila Iznos dodijeljenih fizickirn osobama (obrtnicima)trqovockirn drustvirno i

sredstava ne smijefizickirn osobama

Akcijski plan energetske uCinkovitosti na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018140

i

(obrtnicima) dodjelom prijeCi 40 opravdanih

subvencija troskovo

Po korisniku se rnoze

odobriti maksimalno

700 000 kuna

subvencije

Javni poziv za neposredno Raspon iznosa Provo no sredstva Fonda mogu U~IVUjjjl

sufinanciranje ostalih mjera subvencije je od 40 000 jedinice lokalne j I G81UIIUIIIG

energetske ucinkovitosf u do 100 000 kuna samouprave trgovacka drustvo i fizicke

prometu ovisno 0 vrsti poduzete osobe (obrtnici) Predmet

mjere sufinanciranja su izgradnja punionica

za vozila na elektricnl pogon uvodenjePo zahtjevu

sustava javnih gradskih bicikalamaksimalan iznos

programska rjesen]o koja sadrZavajusubvencije moze iznositi

bazu podataka 0 cestama a 200 000 kuna

primjenom kojih se postize poveconje

stupnja energetske uclnkovltostl u

gradovima opremanje postojeCih iii

ugradnja semafora s vizualnim

indikatorom trajanja faze crvenog

svjetla kupnja elektricnih bicikala

kupnjc plovila no elektricni pogon s

ugradenim solarnim panelima kupnja

teretnih vozila no hibridni pogon te

pregradnja postojeCih vozila svih

kategorija no elektricni pogon i pogon

SPP-om

Javni poziv za neposredno 200 000 kuna Provo no sredstva Fonda imaju

sufinanciranje trqovccklh trqovocko drustvo i fizicke osobe

drustovo i fizickih osoba (obrtnici) za provodenje projekta

(obrtnika) za koristen]e edukacije 0 elementima eko voznje

sredstava FZOEU radi (treninga eko voznje] vozoco svih

provedbe projekata kategorjja vozila

edukacije vozcco 0

elementima eko voznie

Akcijski plan energetske uCinkovitosti no podruc]u Grado Kcstelo za razdoblje 2016 - 2018 141

POTICANJE OBRAZOVNIH ISTRAZIVACKIH I RAZVOINIH AKTlVNOSTI U PODRUCJU ENERGETSKE

UCINKOVITOSTI

200000 kuna Poziv je namijenjen jedinicama lokalne i

sufinanciranje provedbe

Javni poziv za neposredno

regionalne samouprave znanstvenim i

obrazovnih istrazivackih i strucnim institucijamaorganizacijama

razvojnih aktivnosti kojima je osnlvcc RH te ostalim javnim

ustanovama trqovccklrn drustvlmo te

fizickirn osobama (obrtnicima)

Financiraju se obrazovne lsfrczlvocke i

razvojne aktivnosti iz podrucjo

energetske uclnkovitosf i niskougljicnog

razvoja

80000 kuna Poziv je namijenjen jedinicama lokalne i

sufinanciranje izrade

Javni poziv za neposredno

regionalne samouprave a sufinancirat

programa i planova ce se izrada akcijskih planova u skladu

energetske ucinkovilosf so Zakonom 0 energetskoj ucinkovitosti

jedinica lokalne i podrucne izrada planova odrzlvop energetskog

(regionalne) samouprave razvoja u sklopu inicijative Sporazum

gradonacelnika te izrada programa

energetske ucinkovltosf u gradskom

prometu

PROGRAM OBNOVE VISESTAMBENIH ZGRADA

200000 kuna Pravo no sredstva Fonda mogu ostvariti

neposredno sufinanciranje

Javni naijecaj za

upravitelji zgrada kao korisnici sredstva

energetskih pregleda i u ime i za rocun suvlasnika

energetskog certificiranja vlsestornbene zgrade radi

postojeCih vlsestombenih sufinanciranja energetskih certifikata

zgrada

Javni poziv za neposredno Financiranje iznosi 100 Pravo no sredstva Fonda mogu ostvariti

sufinanciranje izrade opravdanih troskovo upravitelji zgrada kao korisnici sredstva

projektne dokumentacije za u ime i za rccun suvlasnika

projekte poveccnlo Maksimalan iznos

visestornbene zgrade radi financiranja

energetske uclnkovitostl lJ financiranja iznosi 35

izrade projektne dokumentociie 70

vlsestombenlm zgradama 000 kuna odnosno 200

projekte poveconjo energetske000 kuna aka je rijec 0

ucinkovitosti u visestombenirn povezanim

zgradamavisestombenim

zgradama koje cine

jednu arhitektonsku

cjelinu

Akcijski plan energetske ucinkovitosf no podrucju Grado Kostelo za razdoblje 2016 - 2018142

Javni notjeco] za 1 400 000 kuna Nctjeco] je namijenjen upraviteljima

sufinanciranje energetske zgrada koji u ime i za rocun suvlasnika

obnove vlsestornbenih vode projekt energetske obnove

zgrada

Javni poziv za neposredno 2 000 000 kuna Nctjeco] je namijenjen upraviteljima

sufinanciranje nabave i zgrada koji u ime i za rccun suvlasnika

ugradnje ureciaja za organiziraju ugradnju ureciaja za

mjerenje potrosn]e toplinske mjerenje potrosn]e energije u

energije u visestornbenim visestornbenim zgradama prikljucenima

zgradama no centralne toplinske sustave u skladu

sa Zakonom 0 triistu toplinske energije

PROGRAM OBNOVE OBITELJSKIH KUCA

Javni poziv za ovloslene Usta certifikatora bit ce javno dostupna

certifikatore za posove te ce graciani s iste odabirati ovlostene

energetskog certificiranja osobe za energetske preglede u sklopu

zgrada provedbe programa Javnog poziva za energetsku obnovu

poveccnjo energetske obiteljskih kuco

ucinkovitosf obiteljskih kuco

Maksimalan iznos Poziv je namijenjen gracianima radi

(gracianimagraciankama)

Javni poziv fizickirn osobama

sredstava iznosi od 84 sufinanciranja mjera energetske

za sufinanciranje energetske 000 do 168 000 s obnove postojeCih obiteljskih kuco

obnove postojeCih obiteljskih obzirom no podrucje

kuco no kojem se nalazi

korisnik sredstava

MEDUNARODNASURADNJA

Poziv je namijenjen jedinicama lokalne i

sufinanciranje

Javni poziv za neposredno 200 000 kuna

regionalne samouprave znanstvenim

meciunarodnih projekata organizacijama koje su korisnici

sufinanciranih sredstvima EU driavnog prorocuncororccuno JL[R)S

organizacijama civilnog drustvo

zadrugama trqovockirn drustvlmo

fiziCkim osobama (gracianima) te

znanstvenim organizacijama koje su

druge pravne osobe Sufinancira se

sudjelovanje u Programu Obzor2020 u

podrucju energetske uclnkovitostl

niskougljicnog razvoja

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grado Kcstelo za razdoblje 2016 - 2018143

i

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)

HBOR je razvojna i izvozna banka osnovana so svrhom kreditiranja obnove i razvitka hrvatskog

gospodarstva Za pruzon]e financijske potpore i poticanje ulaganja u projekte zostlte okoliso

energetske uclnkovitosf i koristen]o obnovljivih izvora energije uveden su posebni financijski

programi Kredite je rnocuce realizirati izravno iii putem poslovnih banaka koje suraduju s HBORshy

om

v programa PROGRAM KREDITIRANJA ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA Namjena programa bull adaptacija i rekonstrukcija gradevinskih objekata

bull Uf-II IU i uredaji

bull pruzatelji energetske usluge (trgovacka drustvo i obrti koji izvrsovoju uslugu pobolison]o energetske ucinkovitosf zgrada javnog sektora a koji su odabrani no javnom nadmetanju)

Korisnici programa

bull norucitef] energetske usluge (tijela drZavne uprave jedinice lokalne i podrucne (regionalne) samouprave i ustanove agencije skole i bolnice u njihovom vlosnlstvu]

bull sva drustvo i obrti koji ulazu u enerqetsku uclnkovltost

bull kredit - putem f-IUU lii~ bonoko- iii izravnim IJcVrsta sredstava

bull najveCi iznos kredita nije oqronlcen a OVISI 0 HBOR-ovim i pojedinacnog Iznos ukupnog budzeto

rnooucnostlmo financiranja konkretnom investicijskom programu ugovora kreditnoj sposobnosti korisnika kredita prihvatljivosti projekta

temeljem Potvrde 0 tehnlcko] i financijskoj izvedivosti projekta APN-a odnosno strucne komisije te vrijednosti i kvaliteti ponudenih instrumenata osiguranja

bull krediti se odobravaju u kunama uz valutnu klauzulu HBOR rnoze razmatrati kreditiranje do 50 predrccunske vrijednosti investicije bez PDV-a

bull kamata 4Uvjeti financiranja

bull pocek 1 godina

bull rok otplate do 14godina ukliucuiuci i pccek

3 Croatia banka dd Zagreb Ersteamp Steierrnorkische bank dd Rijeka Hrvatska postonsko banka dd Zagreb Hypo Alpe-Adrio-Bonk dd Zagreb

Istarska kreditna banka Umag dd Umag DlP banka Hrvatska dd Zadar Podravska banka dd Koprivnica Privredna banka Zagreb dod Zagreb

Raiffeisenbank Austria dod Zagreb Societe Generale - Splitska banka dod Split Slatinska banka dod Slatina Zagrebacka banka dd Zagreb

Akcijski plan energetske ucinkovitosf no podrucju Grado Kostelo za razdoblje 2016 - 2018 144

Naziv programa middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotPRaGRAMKREDiTiRANJAPRoJEKATAzAsTITE OKOLisA ENERGETSKE

Namjena programa

Korisnici programa

Iznos ukupnog budfeto i pojedinacnog ugovora

Uvjeti financiranja

i UCINKOVITOSTI I OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJEl ~lt= x__~__===-=-~== gt~

I osnivccko ulaganja zernljste i

li--f~~~ii~~~~~~-~~~~~~~~~s~ kred~_ J bull komunalna drustvo bull trgovacka drustvo obrtnici i ostale pravne osobe

bullbullbull

bull kredit - kreditiranje krajnjih korisnika putem poslovnih banaka 4 i izravno kreditiranje

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici odrZanoj 31 listopada 2013 godine usvojila Program

energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2014 - 2015 godine kojim je predvideno

da se u 2014 i 2015 godini obnovi oko 200 zgrada Jayne namjene cirne bi se potaknule

investicije procijenjene vrijednosti od oko 400 milijuna kuna Za provedbu Programa za razdoblje

2014 - 2015 godine zcduzeno je Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama [APNJ

Prema Programu Narucitelj energetske usluge (vlasnikkorisnik zgradezgrada - ministarstva

tijela drZavne uprave jedinice lokalne i regionalne samouprave pokrece proceduru prijave

zgradezgrada APN-u Time se daje suglasnost da APN provede javno nodmetanje za

pronalazak pruzatelja energetske usluge

4 Banko Kavanica ddbull Vorozdln BKS Bank dodo Rijeka Croatia banka dd Zagreb Erste amp Stelerrnorklscne bank dd Rijeka Hrvatska poSlanska

banka dd Zagreb Hypo-Alpe-Adria Bank ddbull Zagreb Imex banka dod Split Istarska Kredilna banka Umag dod Umag Kentbank dd Zagreb

Kreditna banka Zagreb dod Zagreb OTP banka Hrvatska dod Zadar Partner banka dod Zagreb Podravska banka dod Koprivnica Privredna

banka Zagreb dd Zagreb Raiffeisenbank Austria dd Zagreb Sberbank dd Zagreb Slatinska banka dod Slatina Societe Generole-Splilsko

bonko dd Split stedbanka dd Zagreb Zagrebacka banka dod Zagreb

Akcijski plan energetske uclnkovltosti na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018145

Pruzatelji energetske usluge su trgovacka drustvo koja se bave pruzanjem energetske usluge

putem ugovora 0 energetskom ucinku Pruzatelj energetske usluge uloze sredstva i preuzima

tehnicki gospodarski i trZisni rizik poslo provodi energetsku obnovu prati i dokazuje ustedu te

odrZava sustave u koje je ulozio sredstva

Izmedu norucltello i pruzatelja energetske usluge se potpisuje Ugovor 0 energetskom uclnku na

razdoblje od 14 godina kojim se pruzatelj obvezuje osigurati i dokazati ustedu energije

primjenom mjera za poboljson]e energetske ucinkovitosti na nocln da su ulaganja ugovorna

obveza pruzatelja Prema ugovoru ncrucitell je obvezan ploccf naknadu za energetsku uslugu

pruzatelju temeljem ostvarenih i verificiranih ustedo energije

Hrvatska banka za obnovu i razvitak odobrava kreditna sredstva pruzctelju energetske usluge

prema prethodno opisanoj kreditnoj Iiniji Program kreditiranja energetske obnove zgrada dok

Fond za zastitu okollsc i energetsku uclnkovllost sutlnonciro program obnove sa 40

Cjelokupan iznos investicije koju je poduzeo pruzote] energetske usluge umanjen za

bespovratna sredstva Fonda ncrucite] energetske usluge isplccu]e iz ostvarenih ustedo u

energiji

Fondovi Europske unije

Europski fondovi su zomlsllenl kao financijski instrumenti koji podupiru provedbu pojedine politike

Europske unije u zemljama clonlcorno Jedna od najznacajnijih je kohezijska politika koja se

provodi kroz strukturne fondove (Europski fond za regionalni razvoj i Europski socijalni fond) te

Kohezijski fond ali i kroz druge strukturne fondove Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj i

Europski fond za ribarstvo Prema Direktivi 201227 lEU 0 energetskoj uclnkovltosti drZave clonice i

regije bi trebalo poticati da u potpunosti iskoriste strukturne fondove i Kohezijski fond kako bi

potaknule ulaganja u mjere za poboliscn]e energetske ucinkovltostl

Prema Operativnom programa - Konkurentnost i kohezija (2014 - 2020) usvojenom u prosincu

2014 godine planirana je alokacija od 531 810805 eura za prioritetnu os Promicanje energetske

ucinkovitosti i obnovljivih izvora energije iz Europskog fonda za regionalni razvoj U tablici je dan

pregled iznosa financiranja specificnih qljeva i prlpodcjuco posrednlcko tijela

Prioritetna os 4 Promicanje energetske uclnkovltostl i obnovljivlh izvora energije

Ukupna alokacija za Prioritetnu os 4 531 810805 euro

Posrednlcko tijela

60000000 euro

Investicijski prioritet I Specificnl cHj 4b 1 4b Poveconje energetske Promicanje i ucinkovitosf i korlsten]c OlE energetske u proizvodnim industrijama

1

MINGO FZOEU

L 3

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018146

uclnkovltosf i Speclficnl cilj 4b2 korlsten]o Poveconje energetske obnovljivih izvora uclnkovitostl i korlstenjo OlE 40 000 000 euro energije u u privatnom usluznom poduzeclmo sektoru (turizam trgovina)

Specificnl cilj 4c 1

Iinvesticijski prioritet Smanjenje energetske 211 810 805 euro 4c potrosn]e u zgradama PodupiranjeJgvno) Q sec ktorac + j

energetske Speciflcnl cilj 4c2 uclnkovltostl i Smanjenje energetske pametnog I potrosnje u stambenim upravljanja zgradama 100 000 000 euro

MGIPU FZOEUenergijom i (u vlsestombenirn korlstenje OlE u zgradama i obiteljskim javnoj infrastrukturi uc m llk aa j

ukljucujuci jayne Specificnl cilj 4c3 zgrade i u Poveconje ucinkovitosf 80 000 000 euro stambenom sustava toplinarstva sektoru Speciticnl cilj 4c4

Poveconje ucinkovitostl 20 000 000 euro jayne rasviete

I Investicijski prioritet 4d Razvoj i provedba

Speclflcnl cjlj 4d 1pametnih sustava

Uvodenje pametnih rnrezo 20 000 000 euro MINGOdistribucije koji

na pilot podrucjimodjeluju pri niskim j

srednjim razinama

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uredenja je otvorilo dva Poziva na dostavu projektnih

prijedloga prema speclficnlrn ciljevima 4c 11 Pilot projekt- Priprema projektne dokumentacije

za energetsku obnovu zgrada i poticanje OlE u javnim ustanovama koje obavljaju djeatnost

odgoja i obrazovanja te 4c 12 Pilot projekt energetska obnova zgrada i poticanje OlE u javnim

ustanovama koje obavljaju djeatnost odgoja i obrazovanja Bespovratna sredstva dodjeljivat ce

se putem trajno otvorenih Poziva do 31 prosinca 2020 godine odnosno do lskoristenio

sredstava

U nastavku je dan toblicni prikaz osnovnih karakteristika svakog od navedenih Poziva

Naziv poziva Pilot projekt- Priprema projektne dokumentaclje za energetsku obnovu zgrada i poticanje OlE u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odoolc j obrazovanja Izrada projektne dokumentacije potrebne za energetsku obnovu zgrade (povodenje energetskih pregleda izrada energetskog certifikata tehnicko projektna dokumentacija ncljeccjnc dokumentacija i druga dokumentacija sukladno vozecim propisima)

bull Sredisn]o drZava - vlasnicikorisnici zgrada

Jedinice lokalne i oodrucne 18U11I1 IC) samoupravebull

Prihvatljive aktivnosti

Korisnici

Akcijski plan energetske ucinkovltosf na podrucju Grada kostelo za razdoblje 2016 - 2018 147

Indikativni iznos financijskih sredstava i intenziteta

bull Javne ustanove u vlcsnistvu sredisnie drzove iii vlosnlstvu lokalne i podrucne [regionalne) samouprave koje obavljaju djelatnost predskolskop odgoja osnovnoskolskoq i srednloskolskoq odgoja i obrazovanja te visokog obrazovanja (osnovne skole srednje skole ucenlckl domovi diec] vrtici jaslice i visokoskolske usto IV

bull bull

600 000 EUR (potpora u visini 85 a preostali dio sufinancira FZOEUj Najvisi iznos bespovratnih sredstava koji se rnoze dodijeliti ne rnoze prijecl 200 00000 kuna po pojedinoj prijavi

Pilot projekt Energetska obnova zgrada i poticanje OlE u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja

Energetska obnova javnih zgrada bull obnova ovojnice zgrade - krov ovojnica pod vanjska stolarija sustav

grijanja prostora bull sustav grijanja potrosne vode bull sustav hladenja bull sustav prozrocivcnlo bull unutarnja rasvjeta bull promicanje korlsten]o obnovljivih izvora energije ugradnjom sustava za

solorno grijanje toplana na biomasu itd ukoliko se proizvedena energija kao rezultat projekta koristi za vlastite potrebe

Prihvatljive bull centralno upravljanje instalacijama zgrade aktivnosti bull sustav daljinskog ocitonlo potrosnie energije i vode

Nabava opreme potrebne za energetsku obnovu zgrada

Tehnlcko pomoc i aktivnosti vidljivosti i komunikacije pruzcn]e usluga tehnicke pornoci korisniku bespovratnih sredstava u provedbi projekta te izrada energetskog certifikata nakon provedene energetske obnove pruzonie usluga nadzora radova pruzon]e usluga PRkomunikacijskih aktivnosti u svrhu poveconjo vidljivosti projekta aktivnosti upravljanja projektom (npr oprema te troskovi jedince za implementaciju projekta tehnlcke pornoci itd)

bull Sredisn]o drzovo - vlasnicikorisnici zgrada bull Jedinice lokalne i podrucne (regionalnej samouprave bull Javne ustanove u vlosnistvu sredlsnje drzove iii vlcsnistvu lokalne i

Korisnlcl podrucne [regionalne) sarnouprave koje obovlioju djelatnost predskolskoq odgoja osnovnoskolskoq i sredr[oskolskoo odgoja i obrazovanja te visokog obrazovanja (osnovne skole srednje skole ucenickl domovi djecjl vrticl jaslice i visokoskolske ustanove)

Indikativni iznos bull 7 000 000 EUR (potpora u visini 30 a preostali dio sufinancira FZOEUjfinancijskih bull Najvisi iznos bespovratnih sredstava koji se moze dodijeliti ne mozesredstava

prijeCi 5 000 00000 kuna po projektnom prijedloguintenziteta potpore

Akcijski plan energetske uclnkovitostl na podrucju Grada kostelo za razdoblje 2016 - 2018148

Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD)

Europska banka za obnovu i razvoj je najmlada medunarodna financijska institucija cija je misija

financirati prvenstveno projekte u privatnom sektoru koji ne mogu pronaCi izvor financiranja na

trZistu no samo one projekte koji potpomazu tranziciju prema trZisnoj ekonomiji i demokratskom

drustvu

EBRD u Hrvatskoj ima moqucnost izravnog kreditiranja iii kreditiranja putem poslovnih banaka U

pravilu izravno kreditira samo velike projekte (vrijednosti minimalno oko 3 milijuna eura) a sve

ostale projekte financira preko poslovnih banaka Za prinvccon]e velikih projekata EBRD

razmatra kreditnu sposobnost klijenta te isplativost projekta a potom kredit i financiranje

odreduje putem financijskog modela EBRD u sklopu kredita nudi i bespovratna sredstva krajnjim

korisnicima [odreden postotak od iznosa kredita) kojim se umanjuje glavnica kredita Krajnji

korisnik ce imati pravo na bespovratna sredstva ukoliko je zadovoljio odredene uvjete [npr

ostvario odredeno postotno smanjenje C02 smanjenje potrosnje energije)

U Hrvatskoj je trenutno kreditna Iinija namijenjena financiranju projekata energetske uclnkovitosf

i obnovljivih izvora energije Western Balkans Sustainable Energy Financing Facility I (WEBSEFF II)

Sredstva iz ovih kreditnih Iinija se distribuiraju putem sljedeCih poslovnih banaka koje samostalno

odreduju komercijalne uvjete

bull Privredna banka Zagreb (budzet 20 milijuna eura) bull Zcqrebcckc banka (budzet 20 milijuna eura) bull Erste amp Steiermarkische banka (budzet 10 milijuna eura)

Western Balkans Sustainable Energy Financing Facility II (WEBSEFF II) Namjena programa Naziv orocrcmo

bull energetska ucinkovitost (energetska obnova zgrada pobolison]e energetske ucinkovitosti] obnovljivi izvori energije I bull

Korisnici programa bull javni sektor

bull fJllYUlrll sektor

bull kreditVrsta sredstava

bull grant

bull tehnicko tJUI IUC

bull ukupan budzet za Hrvatsku iznosi 50 milijuna eura maksimalnog i pojedinacnog Iznos ukupnog budfeto

iznosa 25 milijuna eura po projektu za javni sektor te 2 milijuna eura ugovora za tJl UII II sektor Uvjeti financiranja bull uvjete financiranja odreduje banka sudionica pojedindcno za

~ korisnika kreditne Iinije

Akcijski plan energetske ucinkovltosf na podrucju Grada Kastela za razdoblje 2016 - 2018 149

Europska investicijska banka (EI8)

Europska investicijska banka je razvojna banka Europske unije cija je uloga doprinijeti integraciji i

orovnotezenom razvoju te gospodarskoj i socijalnoj koheziji zemalja clcnlco EU a slicne ciljeve

provodi i izvan teritorija EU EIB i u Hrvatskoj sudjeluje u financiranju projekata javnog i privatnog

sekloro i to direktnim finonciranjem iii preko poslovnih bonoko partnera

EIB direktno finonciro samo projekte ukupne vrijednosti vece od 25 milijuno eurc a sve manje

projekte financira putem poslovnih banako

Kreditna sredstvo te prlpodojuco bespovratna sredstva nomijenjena financiranju energetske uclnkovltosf i obnovljivih izvora energije plasira putem kreditnih linija preko Roiffeisen banke i Erste amp steiermarkische banke

Naziv programa I Raiffeisen banka Namjena programa

Uvjeti financiranja

rmCirkische banka Namjena programa

Korisnici programa

Naziv ro rama

I Uvjeti financiranja

Akcijski plan energetske ucinkovltosf no podrucju Grado Kcstelo za razdoblje 2016 - 2018150

Green for Growth Fond

Hrvatskoj su dostupna i sredstva iz Green for Growth (GGF) Fonda ko] je pokrenut kao javnoshyprivatno partnerstvo u prosincu 2009 od strane njernocke razvojne banke KfW i Europske investicijske banke (EIB) uz financijsku potporu Europske komisije njernockoq federalnog ministarstva za gospodarsku suradnju i razvoj (BMZ) i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) Za sada su dvije poslovne banke Privredna banka Zagreb (budzet 25 milijuna eura) i Zcqrebocko banka [budzet 20 milijuna eura) potpisale ugovore 0 financiranju s GGF-om

[Nazi~l~i~ii~li1amiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot~~e~Iilipound~~f ~~___~ ~ ~[ i Namjena programa i energetska uclnkovitosl jKri~~i~iPrgrama

obnovljivi izvori energije veliki korporativni klijenti

1

malo i srednje poduzetnlstvo bull kuccnstvo bull industrija

bull javni sektor

yr~tClsre~~tCl~Cl _~~r~~i_ __ ~_ ji Iznos ukupnog budfeto mali projekti do 500 000 eura za projekte ko]i ce rezultirati 15-tnim i pojedinacnog I smanjenjem emisije C02 iii ustede u energiji j

i ugovora __ 1 ~~~i~~~j~~j~~ ~i~ ~~ ~U~~~~Onk~g~~Ji cere=Oi Uvjeti finandrCllljClL uvjete financiranja odreduje poslovno~()~ka

ESCO tvrtke

Na hrvatskom trZistu djeluje nekoliko ESCO kompanija (Energy Service Company) koje pruzoju

cjelovitu uslugu rozvoj izvedbu i financiranje projekata na nocin da se povrat investicije

ostvaruje kroz ustede u troskovimo za energente i odrZavanje

U ESCO modelu se s vlasnicima projekta sklapa Ugovor 0 energetskom uclnku Prednost takvog ugovora za vlasnike je smanjenje operativnih troskovo bez inicijalnog ulaganja jer tijekom otplate investicije plccoju isti iznos kao prije provedbe projekta koji se sada sastoji od stvarnog (smanjenog) trosko za energiju te trosko za otplatu investicije Nakon otplate investicije ESCO tvrtka izlazi iz projekta i sve pogodnosti predaje vlasnicima Dodatna pogodnost ESCO modela je da se tijekom svih faza projekta suraduje samo s jednom tvrtkom po principu sve na jednom mjestu cirne se u velikoj mjeri smanjuju troskovi projekata energetske uclnkovitosf i rizik ulaganja u njih Tokoder ESCO projekt obuhvoco sve energetske sustave na odredenoj lokaciji sto ornooucovo optimalan izbor mjera s povoljnim odnosom investicija i ustedo

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grada Kcstelo za razdoblje 2016 - 2018151

Poslovne banke

Brojne poslovne banke su u svoje ponude uvrstile rozlicile kreditne Iinije i modele financiranja kao

temelj za strotesko opredjeljenje ka ponudi financijskih rjesenio za projekte energetske

uclnkovitosf i obnovljivih izvora energije u cilju poveconjo sudjelovanja na ovom rostucem trzistu

Neke od poslovnih banaka su vee spomenute kao partneri HBOR-a te kao partneri na velikim

europskim kreditnim Iinijama dok je ostatak banaka razvio vlastite modele financiranja

Pregledom svih modela financiranje od strane poslovnih banaka uocovo se sirok spektar

kreditnih Iinija s rczlicitlm kamatnim stopama uvjetima odobravanja samog kredita i rokovima

otplate prilagodenih svakoj pojedinoj namjeni financiranja

Akcijski plan energetske uclnkovitosf na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018 152

i

Zokliucok

Ovim akcijskim planom analizirana je trenutna polrosnio energije no podrucju grada Kostelo te

lzrocunct okvirni cilj uste de energetske ucinkovltosf sukladno trenutno vozecern zakonu

pravilnicima

Planirane aktivnosti provesti ce se dijelom vlastitim sredstvima a dijelom sufinanciranjem Fonda

za zostltu okoliso te drugim financijskim institucijama i instrumentima

Premo planu prosjecno godisnja ustedo energije no podrucju grada Kostelo za razdoblje 2016

- 2018 godine iznosi 320 MWh dok je kumulativni iznos za cijelo razmatrano razdoblje tj do 2018

godine 2 758 MWh

Planirane aktivnosti no podrucju energetske uclnkovitosf zahtjevaju prosjecnu godisnju razinu

investicija od 3 mil kn u razdoblju do 2018 godine cime ce ukupna kumulativna razina

sufinanciranja od strane Grado iznositi 9 mil kn dok ce ukupni kumulativni iznos svih investicija

iznositi 15 mil kn

Akcijski plan energetske ucinkovitostl no pcdrucju Grado Kostelo za razdoblje 2016 - 2018 153

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Popis tablico

Tablica Osnovna prostorna obiliezio grada Kcstelo 8

Tablica Kretanje broja stanovnika po naseljima od 1991 do 2011 9

Tablica Prosjecnl broj clonovo kuccnstvo 9

Tablica Zaposlenost po djelatnostima 2013 godine 10

Tablica Dolasci i nocenjo turista u gradu Kostelo 11

Tablica Potrosn]o energenata u sektoru industrije 13

Tablica Potrosnio energenata u sektoru prometa 14

Tablica Registrirana motorna cestovna vozila 14

Tablica Potrosnlo goriva voznog parka grada Kostelo 15

Tablica Potrosnjo energenata u podsektoru kuccnstvo 16

Tablica Potrosnlo energenata u sektoru usluga 19

Tablica Bilanca energije grada Kostelo 21

Tablica Pregled mjera za objekte i vozila kojisu u vlcsnistvu Grada 34

Tablica Pregled ocekivonlh ustedo za objekte i vozila koji su u vlosnlstvu Grada 34

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grada Kcstelo za razdoblje 2016 - 2018154

Popis slika

Slika 1Struktura potrosnie energije po sektorima 4

Slika 2 Grad Kcstelo na karti 7

Slika 3 Prometna povezanost grada kostelo 8

Slika 4 Privatna kuconstvo prema broju clonovo 9

Slika 5 Struktura potrosnje energije po sektorima 12

Slika 6 Struktura potrosn]e energenata u sektoru industrije 13

Slika 7 Struktura potrosn]e energenata u sektoru cestovnog prometa 14

Slika 8 Struktura registriranih motornih vozila 15

Slika 9 Struktura potrosn]e energenata u podsektoru kuconstvo 16

Slika 10 Struktura potrosnje energenata u kuconstvu prema namjeni 17

Slika 11 Slrukturo potrosnje energenata za grijanje prostora 17

Slika 12 Struktura potrosn]e energenata za pripremu tople vode 18

Slika 13Struktura polrosn]e energenata za kuhanje 18

Slika 14Struktura potrosnje energenata u podsektoru usluga 19

Slika 15 Struktura potrosnie energenata po djelatnostima 20

Slika 16 Struktura potrosn]e energije u gradu Kcstelo 21

Slika 17 Kumulativni iznos planiranih investicija od strane Grada Kostelo za energetsku

ucinkovitost 35

Akcijski plan energetske ucinkovltosf na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018

godine stupa na snagu prvog dana od dana objave u Sluzbenorn glasniku Grada Kcstelo

KLASA

URBROJ

Predsjednik Gradskog viiecc

Denis lvonovic dip ing

Dostaviti 1Upravniodjel za prostorno uredenje

gradnju i zostituokoliso

2 Sluzbeni glasnik Grada Kostelo

3 Uspis predmeta

Akcijski plan energetske uCinkovitosti na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018155

Page 6: REPUBLIKA HRV ATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ZUPANIJA …kastela.hr/wp-content/uploads/2015/12/t2-bbbb.pdf · Marko Matosovic, Energetski institut Hrvoje Pozar, Dostaviti: 1.Prcdsjednik

Europska investicijska banka (EIB) 50

Green for Growth Fond 51

ESCO tvrtke 51

Poslovne banke 52

Zakljucak 53

Popis tablica 54

Popis slika 55

Popis krotico

APN

BAU

BDP

BMZ

BU

CEI

CTS

CVH

DIRH

DZM

DZS

EBRD

EED

EES

EIB

EIHP

EK

EMEEES

EnU

EPBD

EPBD II

ESCO

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama

eng business-os-usual

bruto drusiveni proizvod

njernocko federalno ministorstva za gospodorsku suradnju i razvoj

odozdo-prema-gore (eng bottom-up)

Centor za prccen]e poslovanja energetskog sektora i investicija

centralizirani toplinski sustavi

centor za vozila Hrvatske

DrZavni inspektorat Republike Hrvatske

DrZavni zavod za mjeriteljstvo

DrZavni zavod za statistiku

Europska banka za obnovu i razvoj

Direktiva 201227 lEU Europskog Porlamenta i Vijeca od 25102012 0 energetskoj

uclnkovitosf

Elektroenergetski sustav

Europska investicijska banka

Energetski institut Hrvoje Pozcr

Europska komisija

projekt Evaluation and Monitoring for the EU Directive on Energy End-Use

Efficiency and Energy Services

energetska uclnkovltost

Direktiva 200291EC 0 energetskim svojstvima zgrada (eng Energy Perform ace

of Buildings Directive)

Direktiva 201031 IEC 0 energetskim svojstvima zgrada (eng Energy Performace

of Buildings Directive - RECAST)

pruzcteli energetskih usluga (engl Energy Service Company)

Akcijski plan energetske uCinkovitosti na podrucju Grada kosteto za razdoblje 2016 - 2018 11

ESD Direktiva 200632EC 0 energetskoj uclnkovitosti i energetskim uslugama (eng

ETS

EU

Fina

FZOEU

GGF

HBOR

HERA

HGK

HOK

HROTE

INA

IPMVP

JLP(R)S

MIEE

MINGO

MINT

MGIPU

MPPI

MSP

MZOIP

NAPEnU

NKD

OlE

RH

SMIV

Energy Service Directive)

Europska shema trgovanja emisijskim dozvolama

Europska unija

Financijska agencija

Fond za zostltu okoliso i energetsku ucinkovitost

Green for Growth Fond

Hrvatska banka za obnovu i razvitak

Hrvatska energetska regulatorna agencija

Hrvatska gospodarska komora

Hrvatska obrtnicko komora

Hrvatski operator triista energije

Industrija nafte

Medunarodni Protokol za mjerenje i verifikaciju ucinko (eng International

Performance Measurement and Verification Protocol

Jedinica lokalne i podrucne (regionalne) samouprave

Mreza industrijske energetske efikasnosti

Ministarstvo gospodarstva

Ministarstvo turizma

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uredenja

Ministarstvo pomorstva prometa i infrastrukture

Mala i srednja poduzeco

Ministarstvo zostlte okollso i prirode

Nacionalni akcijski plan energetske ucinkovltostl

Nacionalna klasifikacija djelatnosti

Obnovljivi izvori energije

Republika Hrvatska

Sustav za prccenie mjerenje i verifikaciju ustedo energije

Akcijski plan energetske ucinkovltosti na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 201812

SPP stlccenl prirodni plin (eng eNG)

UNP ukapljeni naftni plin (eng LPG)

WEBSEFF II Western Balkans Sustainable Energy Financing Facility II

Akcijski plan energetske ucinkovitostl no podrucju Grado Kostelo za razdoblje 2016 - 2018 13

Sozetok

Izrada Akcijskog plana energetske ucinkovitosf na podrucju grada Kostelo obveza je prema

Zakonu 0 energetskoj ucinkovitosf (NN 12714) a sadrZi prikaz i ocjenu stanja te potrebe u

neposrednoj potrosnj energije ciljeve mjere za poboljicnje energetske uclnkovitosfl izvore

sredstava za financiranje ulaganja u provedbu mjera poboliscnio energetske ucinkovitosf te

druge potrebne podatke

Akcijskim planom daju se stroteskl ciljevi za racionalizaciju potrosn]e i troskovo za energiju

emisiju u okolis - premo 3 Nacionalnom akcijskom planu energetske ucinkovitosti i Zakonu 0

energetskoj uclnkovitosf te prijedlozi mjera za navedene sektore uz naglasak da je moquce

napraviti podjelu no mjere za koje je odgovoran grad i mjere za koje odgovornost lezi no

nacionalnoj razini

Metodologija za izrocun ustedo energije u neposrednoj potrcsn]i koje nastaju kao rezultat

provedenih aktivnosti definirana je u Pravilniku 0 sustavu za procenje mjerenje i verifikaciju

ustedo energije (NN 712015) Navedeni izrccuni dodatno su provjereni i verificirani usporedivim

rezultatima dostupnim iz drugih projekata i studija

Analiza postojeCih i predvidanje buducih potreba za energijom je poloziste za provedbu ostalih

energetskih analiza Ovom segmentu je neophodno obratiti posebnu pazl1ju u procesu izrade

energetskog plana Metodoloski koncept za identifikaciju energetskih potreba ternej]l se no

bottom-up pristupu premo kojem se karakteristike potrosn]e energije kod samih potroscco

oblici energije i koristene tehnologije analiziraju za svaki sektor potrosn]e posebno End-use

potrosnjc se dijeli no dvije kategorije toplinsku potrosnju za grijanje kuhanje pripremu tople

vode i hladenje te netoplinsku potrosnju za rad kuconsklh uredaja i slicno

1

II Industrijo (bez [TS)

mKuconstvo

Usluzni seklor

Promel

SLiKA 1 STRUKTURA POTROSNJE ENERGIJE PO SEKTORIMA

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grada kcstelo za razdoblje 2016 - 20181 4

Uvod

Akcijski plan energetske ucinkovitosf grada predstavlja stroteski dokument koji je ujedno i

obveza prema Zakonu 0 energetskoj uclnkovitosf (NN 12714) Akcijski plan se donosi za period

od 3 godine i s njime se utvrduje troqodisnlo provedbena politika za pobolison]e energetske

ucinkovitosf na podrucju grada uskladena s Nacionalnim programom i Nacionalnim akcijskim

planom U srpnju 2014 usvojen je 3 Noclonolnl akcijski plan energetske ucinkovltosf za razdoblje

2014 - 2016 u skladu s kojim je izraden i ovaj plan

Akcijski plan grada sadrZi prikaz i ocjenu stanja te potrebe u neposrednoj potrcsn]i energije

ciljeve mjere za poboliscn]e energetske ucinkovitosti izvore sredstava za financiranje ulaganja u

primjenu mjera poboljsonjo energetske ucinkovitostl te druge potrebne podatke Akcijski plan

predloze izvrsno tijelo a donosi pre dstovnicko tijelo grada

Akcijski plan energetske ucinkovltosf u neposrednoj potrosnji energije prikazuje jasne smjernice

vezane za tehno-ekonomske i ekoloske parametre s terminskim planom a ukliucuje

bull prikaz i ocjenu stanja te potrebe u neposrednoj potrosn] energije

bull duqorocne ciljeve ustede energije

bull mjere i pokazatelje za pobollscn]e energetske uclnkovltosti

bull nositelje aktivnosti i rokove provedbe

bull izrocun planiranih ustedo energije u skladu s Pravilnikom 0 sustavu za procenie mjerenje

i verifikaciju ustedo (NN 712015)

bull nccln prccenio izvrsen]o aktivnosti predvidenih akcijskim planom

bull izvore sredstava za financiranje ulaganja u primjenu mjera pobotlsonlo energetske

uclnkovitosfi

bull druge potrebne podatke npr prognozu energetskih potreba vremenski plan i dinamiku

provedbe identificiranih mjera itd

Akcijskim planom daju se stroteskl ciljevi za racionalizaciju potrosnje i troskovo za enerquu I

emisiju u okolis - prema 3 Nacionalnom akcijskom planu energetske ucinkovltostl i Zakonu 0

energetskoj ucinkovltosf te prijedlozi mjera za navedene sektore uz naglasak da je moquce

napraviti podjelu na mjere za koje je odgovoran grad i mjere za koje odgovornost lezi na

nacionalnoj razini

Rezultat je jasan popis aktivnosti koje su korelirane sa smjernicama Zakona 0 energetskoj

ucinkovitostl 3 Nacionalnim akcijskim planom energetske ucinkovitosf Republike Hrvatske za

razdoblje 2014 - 2016 i ostalim zakonskim podlogama i obvezama kao i financijskim okvirima

(Plan i program financiranja Fonda za zostltu okoliso i energetsku uclnkovltost (dalje u tekstu

Fond) Obzor 2020 domaCih i stranih institucija i sl) Svaka aktivnost ima svoj broj i mjesto s

definiranim potencijalom ustede dinamikom implementacije odgovornim strukturama za

provedbu financijskim okvirom i izvorima (su)financiranja te ostalim opisnim kriterijima za

rangiranje prema matrici prioriteta (neke mjere su ionako u obvezi JLSgrada neke mjere su

uobicojenc praksa veliku veCinu mjera rnoquce je financirati putem FondaAPN-a EU fondova i

sl)

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grada kostelo za razdoblje 2016 - 20181 6

Premo planu prosjecno godisnja ustedo energije no podrucju grada Koslelo za razdoblje 2016

- 2018 godine iznosi 320 MWh dok je kumulativni iznos za cijelo razmatrano razdoblje tj do 2018

godine 2 758 MWh

Planirane aktivnosti no podrucju energetske uclnkovltostl zahtijevaju prosjecnu godisnju razinu

investicija od 3 mil kn u razdoblju do 2018 godine cime ce ukupna kumulativna razina

sufinanciranja od strane Grado iznositi 9 mil kn dok ce ukupni kumulativni iznos svih investicija

iznositi 15 mil kn

Akcijski plan energetske uclnkovitosti no podrucju Grado Kostelo za razdoblje 2016 - 2018 15

Grad Kostelo i temeljne postavke

Grad Kastela smjesten je u srednjoj Dalmaciji u Splitsko dalmatinskoj zupaniji a zauzima 569 km2

povrsine Kostelo na zapadu granice s desetak kilometara udaljenim gradom Trogirom dok su

gradu s istocne strane smlesteni Solin i Split Zauzimaju sredisn]i dio bazena Kostelonskoq zaljeva

dok se prema sjeveru sire obroncima pianine Kozjak Reljef Kostelcnskoq zaljeva karakteriziraju

ravni i blago nagnuti dijelovi u priobalnom podrucju te strmi i jako strmi dijelovi koji se protezu

prema sjevernim rubovima grada Ovim dijelom dominiraju vapnenac i f1is koji ne prelazi visinu

od 400 m nadmorske visine te su njegove blage padine prekrivene obradivim plodnim tlima

Takoder Kostelo su bogata podzemnim i nadzemnim vodotokovima buducl da izvori vode

izbijaju na Iiniji dodira vapnenca i flisa Prostor grada Kostelo zbog geografskog polozo]o i siroke

otvorenosti prema moru pripada mediteranskoj klimi jadranskog tipa cija su obiljezja suha i vruco

Ijeta te blage i vlozne zime s velikim brojem sunconih sati i izrozenom vjetrovitosti

SUKA 2 GRAD KASTElA NA KART

Grad Kostelo prometno je dobro povezan s ostalim gradovima u Splitsko-dalmatinskoj zuponijl

a i glavnim gradom Republike Hrvatske Zagrebom te ostatkom zemlje Cesta dr Franje

Tudmana glavna je kcstelonsko prometnica a rostereceno je jadranskom magistralom

Autocestom Split - Zagreb Kcstelo su povezana s ostalim dijelovima RH Veliku voznost kako za

prometnu povezanost tako i za kostelcnsko gospodarstvo ima zeljeznica koja grad povezuje sa

Splitom i Zagrebom U Kastelima je smjestena i medunarodna zrccno luka Split treco po vellcinl i

prometnom znocenlu u Hrvatskoj (poslije Zagreba i Dubrovnika) U 2013 godini ukupno je kroz

ovu zrccnu luku proslo 1 581 734 putnika

Akcijski plan energetske uCinkovitosti na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018 I7

SlIKA 3 PROMETNA POVEZANOST GRADA KASTElA

Grad Kcstelo razvio se oko sedam manjih naselja - Kastel Sucurcc Kastel Gomilica Kastel

Kambelovac Kastel tuksic Kastel Stari Kastel Novi i Kastel Stafilic - koja se uz Koslelonskl zaljev

protezu u duljini od 17 km Znoccjko grada Kastela je u tome sto ne postoji centralno naselje

kojem gravitiraju manja nego grad cini sedam ravnomjerno razvijenih naselja uz Kastelanski

zaljev Upravni centar nalazi se u Kastel Sucurcu

TABLICA 1 OSNOVNA PROSTORNA OBIUEZJA GRADA KASTElA

~ middot middot middot_middot middot _middot_ middot middot middot middot middot middotdmiddot middot middot middot middotmiddot middot middot middot~ middot_middot middot middot_middot_ middot middot middot middot _middot middot _G~a K middot ia middot middot middot_middot~T J it

ry

- ~- I1leCy~~il1(]Jsect9~rD2 f~rCL~ta nQyljltltl(~QJJ~ 9Jj 9jZ~t9Q2XIJL~gl LglJ~Ccenta 1as~Jj~I1pound~L~ L AQ JL~12J

Premo popisu slonovnlstvc iz 2011 godine u gradu je zivjelo 38667 stanovnika cime je drugi po

vellclni grad u zupaniji iza grada Splita Takoder Koslelo pripadaju u gusto naseljene jedinice

lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj U posljednjih 20 godina broj stanovnika u kostellmo

raste te je u 2011 godini stonovnlstvo grada cinilo 85 ukupnog broja stanovnika u Splitskoshy

dalmatinskoj zupaniji Slcnovnistvo je pretezno ravnomjerno nastanjeno u svih sedam naselja

grados time do je najveCi broj stanovnika u Kastel Sucurcu a najmanji u Kastel Stafilicu NajveCi

udio stonovnistvo je u dobi izmedu 15 i 65 godine 686 dok je 181stonovnlstvo u dobi do 14

godina a 133u dobi iznad 65 godina

Akcijski plan energetske uclnkovltostl no podrucju Grado Kostelo za razdoblje 2016 - 2018 18

TABlICA 2 KRETANJE BROJA STANOVNIKA PO NASELJIMA OD 1991 DO 2011

5825 6236ac

_JSQ_~t~I_~lt1J~lic~a _ ~_sect78 ~4QL Kastel Kambelovac 4 054 4 505

JS~t~ltlltsi ~ j ___A 1 ibull__ _A_~~Q_ __~ sectA~ Kastel Stari 5 345 6 448~=-) KastelNovi 4 050 5 309

Kastel Stafilic 2 01 4 2 650

29 159 34103

Prema podacima Driavnog zavoda za statistiku u 2011 godini u Kostellrno je 38 411 stanovnika

zivjelo u ukupno 12 530 kuconstovo iz eega proizlazi da je prosjecon broj osoba po kuccnstvu

307 Iz tablice je vidljivo da je taj broj nesto veci od prosjeka Splitsko-dalmatinske zupanije i

Republike Hrvatske

TABLICA 3 PROSJECNI BROJ ClANOVA KUCANSTVA

Broj kuconstovc

2011

Grad Kastela

~pI~~~lt~I~~il_s~_~~_Jp~lliJCl_-J

RepJ~li~Cl~ry~S~~

Broj osoba

J 12530

154528

38

Prosjecnl broj

clanova kuccnstvo

07

92

280

Prema broju clonovo kuconstvo najmnogobrojnija su kuconstvo s 2 clone a zatim slijede

cetveroclcno i troclcno kuccnstvo Podjednako su zastupljena kuconstvo s jednim clonorn te

vise od 5 Clanova Raspodjela je prikazana na slid

3500

2 3 4 S i vise

Broj clonovo kuconstvo

SliKA 4 PRIVATNA KUCANSTVA PREMA BROJU ClANOVA

3000 o gt 25002 v 2000c 0 1500~U

) 1000-~

0 500(t)

0

Akcijski plan energetske uCinkovitosti na podruc]u Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 20189

Premo podacima DZS-a u 2013 godini u gradu Kcstelo u pravnim je osobama bilo zaposleno 5

093 osobo tj 192 radno sposobnog stonovnistvo Od ukupnog broja zaposlenih najveCi broj

osoba bio je zaposlen u prerodivocko] industriji zatim trgovini obrazovanju te prijevozu i

sklodistenju Broj zaposlenih osoba u pojedinoj grani te udio zaposlenih od ukupnog broja

zaposlenog stonovnistvo u gradu Kastela prikazan je u tablici

TABLICA 4 ZAPOSlENOST PO DJELATNOSTIMA 2013 GODINE

Broj LldioNaziv podruc]o djelatnosti (NKD) zaposlenih zoposlenlh ()

Poljoprivreda sumorstvo i ribarstvo 142 28

Rudarstvo i vadenje --~

PreradivaCka industrija ~A~~~~~~Ogt~~

1 163 228

Opskrba elektricnorn energijom plinom parom i klimatizacija -

Opskrba vodom uklanjanje otpadnih voda gospodarenje 51 10 te lIt UIIIU~I ccile okoliso

Gradevinarstvo 376 74

Trgovina no veliko i malo popravak motornih vozila i motocikla 227

Prijevoz i sklcdisten]e

1 158 559 110

_Mraquo~~ --~~

Djelatnosti pruzonio srnlesto]o te pripreme i usluzivonjo hrane 67 13

acije i komunikacije 16 03

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 39 08

Poslovanje nekretninama 19 04

Strucne znanstvene i tehnicke djelatnosti 116 23

Administrativne i pornocne usluzne djelatnosti 1574 ~~--bullbullbull bullbullbull bullbull bullbullbullbull yen bullbullbullbullbull bullbull --_=~Y--bullbull_------=

Javna uprava i obrana obvezno socijalno osiguranje 223 44

Obrazovanje 648 127

Djelatnosti zdravstvene zostite i socijalne skrbi

182 36

Umjetnost zabava i rekreacija 176 35

Ostale usluzne djelatnosti 84 09 I n93lIKlIPNO 100

No podrucju grada Kcstelo u 2013 godini premo podacima Fine bilo je registrirano 608 aktivnih

poslovnlh subjekoto a nojveci broj zaposlenih imali su Cemex Hrvatska dd Zrocno luka Split

Ribola doo Adria cellk doo te Krolo dom doo Od 722 aktivna obrta no podrucju grado

17 zauzimaju trgovina no malo i veliko 15 usluge prijevoza 14 djelatnosti u ugostiteljstvu i

turizmu 12 gradevinski obrtnicki i komunalni radovi 11 proizvodnja i prerada 7

intelektualne usluge 7 frizerski saloni i saloni za uliepsovonie 5 usluzne djelatnosti 4 morski

ribolov 4 odrZavanje i popravak motornih vozila te 4sitni obrti

Akcijski plan energetske ucinkovitosf no podrucju Grado Kcstelo za razdoblje 2016 - 2018110

TABLICA 5 DOLASCII NOCENJA TURISTA U GRADU KASTELA

sto se tice turizma uqostiteljsko-turisticki sadriaji postoje i planiraju se unutar rniesovitih namjena

naselja te unutar zona iskljucivo uqostitefjsko-turisticke namjene Nojvecl broj dolazaka biljeze

hoteli no privatni smlestc] zaostaje s malom razlikom Dolasci i nocenio u gradu Kostelo za 2013

i 2014 godinu te dio 2015 godine prikazani su u tablicama u nastavku

1 od siiecnjo do srpnja 2015 godine

Akcijski plan energetske ucinkovlrosti no podrucju Grado Kastela za razdoblje 2016 - 2018111

Analiza stanja i potrebo u neposrednoj ootrosn]i energije

Analiza postojecih i predvidanje buduCih potreba za energijom je polcziste za provedbu ostalih

energetskih analiza Ovom segmentu vozno je obratiti posebnu poznju u procesu izrade

energetskog plana Metodoloski koncept za identifikaciju energetskih potreba temelji se na

bottom-up pristupu prema kojem se karakteristike potrosnje energije kod samih potrosoco

oblici energije i korlstene tehnologije analiziraju za svaki sektor potrosn]e posebno End-use

potrosnlo dijeli se na dvije kategorije toplinsku potrosnju za grijanje kuhanje i pripremu tople

vode te netoplinsku potrosnju zc rod kuconskih uredaja hloden]e i sllcno

Kako bi se provela prethodno opisana analiza neophodno je prikupiti i analizirati niz podataka i

clnjenico kao npr indikatore gospodarskog rozvojc rospolozive stotlstlcke podatke na

nacionalnoj i lokalnoj razini kao i podatke 0 potrosnjl energije pojedinih kategorija potroscco koji

se prikupljaju od strone poslovnih subjekata eija je djelatnost distribucija i opskrba energijom

1

IncJuslrija (bez ETS)

Kuconstvo

Usiuznl sektor

Irornel

SUKA 5 STRUKTURA POTROSNJE ENERGIJE PO SEKTORIMA

Potrosnja energije u sektoru industrije

strukturu potrosn]e energenata u sektoru industrije (dio koj nije obuhvocen ETS-om) prikazuje

slika 6 Kao sto je vidljivo najzastupljeniji energent je elektricno energija eija polrosnio od oko

00103 PJ cini oko 66 ukupne potrosn]e energije u sektoru industrije grada Kostelo Zatim slijedi

dizelsko gorivo s udjelom od otprilike 19 te lozivo ulje s udjelom od oko 11 Manja je

zastupljenost ogrjevnog drva te ukapljenog noftnog plino koji u ukupnoj potrosn] sudjeluju s oko

3 odnosno 1

Akcijski plan energetske ucinkovitosti na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018112

1

Elekfricno energija

e Ogrjevno drvo

Dizelsko gariva

lozlvo uUe

UNP

SliKA 6 STRUKTURA POTROSNJE ENERGENATA U SEKTORU INDUSTRIJE

Potrosnjo energenata u sektoru industrije 2013 godine u apsolutnom je iznosu prikazana u tablici

7 Ukupna potrosn]o energenata u industriji grada Kostelo (izuzev dijela obuhvocenoq ETS-om)

iznosi 00156 PJ

TABLICA 6 POTROSNJA ENERGENATA U SEKTORU INDUSTRIJE

llNP

~~lJPI1l)

PJ

Potrosnjc energije u sektoru prometa

U sektoru prometa grada Kostelo zobiliezeno je potrosnjo dva energenta rijec je 0 fosilnim

gorivima - dizelskom gorivu i motornom benzinu Kao sto je vidljivo so slike 7 motorni benzin

zastupljen je u znocojno vecern postotku (65) u odnosu no dizelsko gorivo (35)

Akcijski plan energetske uclnkovltosti no podruc]u Grado Kcstelo za razdoblje 2016 - 2018113

II Motomi benzin

E Dizelskogorivo

SliKA 7 STRUKTURA POTROSNJE ENERGENATA U SEKTORU CESTOVNOG PROMETA

Potrosnjo energenata u cestovnom prometu grada Kostelo u 2013 godini u apsolutnom iznosu u

PJ prikazana je u tablici 8

TABlICA 7 POTROSNJA ENERGENATA U SEKTORU PROMETA

J

03842

02074

05916

Ukupnu potrosnju energenata u iznosu od 05916 PJ ostvarilo je 16 069 registriranih cestovnih

vozila u gradu Kastela 2014 godine Broj vozila u gradu Kcstelo cini 083 ukupnog broja

registriranih vozila u RH te 792ukupnog broja registriranih vozila u Splitsko-dalmatinskoj zupaniji

TABlICA 8 REGISTRIRANA MOTORNA CESTOVNA VOZllA

Mopedii motocikli

Osobna vozila

Autobusi Teretna vozila

13438 967

160 OB 617 14B7

lIkup

m008

1 937443

792

083

NajveCi udio u registriranim cestovnim vozilima imaju osobna vozila 8363 zatim slijede mopedi

i motocikli te teretna vozila s 973 tj 602 20 registriranih autobusa na podrucju grada 81

ostalo vozilo sudjeluju s manjim udjelom u ukupnom broju vozila od 012 odnosno 055

Akcijski plan energetske uclnkovitostl na podrucju Grada Kcstelo za razdoblje 2016 - 2018114

16069

0126~2 050

Mopedi i motocikli

Osobno vozilo

Aulobusi

II Teretno vozlio

Ostolo vozilo

SlIKA 8 STRUKTURA REGISTR1RANIH MOTORNIH VOZIIA

Prema podacima dostavljenima od grada Kostelo vozni park Grada trenutno cini 16 vozila od

ceqo je 9 osobnih a 7 teretnih vozila

U 2014 godini na gorivo za vozila u vlosnistvu grada Kostelo je ukupno utroseno 342 93028 kn a

u prvih osam mjeseci 2015 godine 253 74329 kn Prema dobivenim podacima te podacima iz

baze kojima rcspolcze Energetski institut Hrvoje Pozor procljenjeno je ukupna potrosn]o

benzinskog i dizelskog goriva od oko 33 750 I u 2014 godini Okvirna procijenjena potrospjo

benzinskog i dizelskog goriva u prvih 8 mjeseci 2015 godine iznosi oko 27 300 litara

TABLICA 9 FOTROSNJA GORIVA VOZNOG PARKA GRADA KASTElA

Potrosnja goriva (I)

Iznos (kn)

33750 34293028

27300 253 74329

Potrosnja energije u sektoru epee potrosnie

Sektor opce potrosn]e dijeli se na podsektor kuconstvo usluga poljoprivrede i graditeljstva U

nastavku su detoljno onollzlronl podsektori kuconstvo i uslugo dok je polrosn]o energije

podsektora poljoprivrede i graditeljstva ukljucena unutar ostalih podsektora

2 od sijecnja do kolovoza 2015 godine

Akcijski plan energetske ucinkovltostl na podrucju Grada kostelo za razdoblje 2016 - 2018115

Po1rosnja energije u podsekioru kuconstvo

U podsektoru kuccnstvo grada kostelc koriste se sliedeci energenti ugljen eleklricno energija

ukapljeni naftni plin lozivo ulje ogrjevno drvo solcrno toplinska energija te elektricno energija za

dizalice topline Kako je i vidljivo sa slike 9 glavninu u potrosnjl energije cine elektrlcno energija i

ogrjevno drvo svaki s od oko 42 tj ova dva energenta u potrosnji energije kuconstovo grada

Kostelo cine vise od 80 ukupne potrosnje Ostali energenti zastupljeni su u manjem postotku

B Ugljen

42 Elektricna enerqiioill

I 11 UNP

a toztvo ulje

ill Ogrjevno drvo

bull Solorna toplinska eneroijo

bull Hektricno energija ZC1

dizalice topline

SliKA 9 $TRUKTURA POTROSNJE ENERGENATA U PODSEKTORU KUCANSTVA

Tablica 11 prikazuje potrosnju energenata u apsolutnom iznosu u PJ u 2013 godini Ukupna

potrosnio podsektora kuccnstvo grada Kastela u 2013 godini iznosi oko 06852 PJ

TAIlLICA 10 POTROSNJA ENERGENATA U PODSEKTORU KUCANSTVA

42 I

n 91 ~~lltt~i~1~~rgijcJ 028Z~~__

lJNe 00496 L()~iy()lJll~ 00418

lggrJ~yl()cjrY()_ _ _ _ ~ 92~1___ 1~()IClrI1C1JCplir1cJ~I~rgijcJ 99991 middotEI~llttri~r1cJ~I~rgiJCI~cJcji~C1lic~J()plir1~ 99~JJ

Uku no 06852

Ukupna potrosnio energenata u podsektoru kuconstvo rnoze se podijeliti na potrosnju

energenata za grijanje prostora za pripremu tople vode za kuhanje za hladenje te za koristen]e

uredaja i rasvjetu Slika 10 prikazujo strukturu potrosn]e energije u kuccnstvu prema namjeni U

gradu Kcstelo nojvise se energije potrosi za grijanje oko 51 ukupne polrosene energije a zatim

slijede uredaji i rasYjeta s 22 Udjela KUhanje i priprema tople vode zastupljeni su u otprilike

[ednckom postotku od oko 13 odnosno 11 dok hladenje sudjeluje s najmanjim udjelom od

oko 3

Akcijski plan energetske ucinkovitosf no podrucju Grada Kcstelo zo razdoblje 2016 - 2018116

Crijanje

3

51

Priprerno taple vade

Kuhonje

Hladenje

Uredaji i rasvjeta

StiKA 10 STRUKTURA POTROSNJE ENERGENATA U KUCANSTVU PREMA NAMJENI

Svaka od navedenih namjena detaljnije je opisana u nastavku Struktura potrosnje energenata

za grijanje prikazana je na slici 11

0 6 0 Ugljen

Hektricno energijo

M UNP

Lozlvo ulje

Ogrjevno drvo

to Salama lopllnska energijo

Hektricno energijo za dlzalice tapline

StiKA 11 STRUKTURA POTROSNJE ENERGENATA ZA GRIJANJE PROSTORA

Dorninonton Emergent koji se korisli LU ~lijul Iji) JJI u~1 UI U u kucunsl vino lIOUt1 tZastelaJe oqrjevno

drvo 5 udjelom od oko 75 u ukupnoj potrosn] energenata za grijanje prostora Zatim slijede

elektrlcno energija te lozivo ulje sa znccojno manjim udjelima od po 9

Za pripremu tople vode nojvise se koristi elektricno energija ciji udio iznosi oko 84 a zatim slijedi

lozlvo ulje sa znatno manjim udjelom od oko 12 Ostali energenti koriste se u manjoj mjeri

Akcijski plan energetske uclnkovltosf na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018 117

n Ugljen

Elektrlcno energijCl

UNP

lozlvo ulje

Ogrjevno drvo

Solorno topllnsko energijo

bull Elektrlcno enerpoundJijazo dizalicelopline

SliKA 12 STRUKTURA POTROSNJE ENERGENATA ZA PRIPREMU TOPLE VODE

U podsektoru kuccnstvo grada kcstelo za kuhanje se koriste tri energenta elektrlcno energija

ukapljeni naftni plin i ogrjevno drvo Najveca je potrosnjo ukapljenog naftnog plina ciji udio

iznosi oko 51 svih energenata koji se u kuconstvlmo koriste za kuhanje Elektricno energija i

ogrjevno drvo zastupljeni su u podjednakom iznosu od po oko 25svaki

n Hektricno energija

UNP

Ogrjevna drvo

SliKA 13 STRUKTURA POfROSNJE ENERGENATA ZA KUHANJE

Za hladenje te za uredaje i rasvjetu koristi se elektricno energija U 2014 godini za hladenje u

podsektoru kuconstvo utroseno je oko 002 PJ energije dok je zo uredo]e i rasvjetu utroseno

ukupno oko 015 PJ energije

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018 118

Potrosnjo energije u podsektoru usluga

U potrosn]l energije podsektora usluga glavninu udjela imaju dva energenta koji u ukupnoj

potrosn]i energije sudjeluju s oko 96 Rijec je 0 elektricnoj energiji s udjelom od oko 46 te

lozivom ulju s od oko 50 udjela Ostali energenti (ukapljeni naftni plin ogrjevno drvo i ugljen)

zastupljeni su u vrlo malom postotku

Hektrlcno energijo

Lozivo ulje

Ogrjevno drvo

G Ugljen

SUKA 14 SmUKTURA POTROSNJE ENERGENATA U PODSEKTORU USLUGA

Ukupna potrosn]o svih navedenih energenata u podsektoru usluga u 2013 iznosi 01109 PJ

Potrosnlo svakog pojedinog energenta u apsolutnom iznosu navedena je u tablici 12

TABLICA 11 POTROSNJA ENERGENATA U SEKTORU USLUGA

ell~r~iJ(]

oiivo ulje

NP 0

Ogrj~~~~d~~ Ugljen

Ukupno

PromatrajuCi ukupnu potrosnju energije podsektora usluga po djelatnostima koje se obavljaju u

gradu Kastelo vidljivo je do se oko 30 svih energenata trosi u lrgovirli zullm oko 16 u

obrazovanju 6 u zdravstvu 5 u upravi i administrociji 0 3 u turizmu Ostole djelatnosti

zastupljene su u znocolnorn udjelu od 40

Akcijski plan energetske uclnkovltostl no podrucju Grada kostelo za razdoblje 2016 - 20181 19

R Trgovino

Zdrovstvo

Obrozovon]e

Turizorn

Uprovo i cdmlnlstrocilo

051010 f 5J 3

SliKA 15 STRUKTURA POTROSNJE ENERGENATA PO DJElATNOSTlMA

Akcijski plan energetske uclnkovitosf no podrucju Grado Kostelo zo rozdoblje 2016 - 2018120

Bilanca potrosn]e energije grada Kcstelo

Bilanca potrosnle finalne energije na podrucju grada Kcstelo dobiva se sumiranjem iznosa

pojedinih sektora potrosn]e - industrije prometa i sektora opce potrosn]e struktura potrosnje

energije grada Kostelo za 2013 godinu prikazana je na slici 14

Elektriino energijo

Ogrjevna drvo

ill DizelskogOlivo

MotOini benzin

II UNP

Lozivo vlje

Ugljen

Salorno toplinsko enerqlio

SllKA 16 STRUKTURA POTROSNJE ENERGIJE U GRADU KASTElA

Iz strukture prikazane no slid 16 vidljivo je da je u gradu Kastela dominantna potrosn]o cetiri

energenta elektrlcne energije ogrjevnog drva dizelskog goriva i motornog benzina Ostali

energenti zastupljeni su sa znatno manjim udjelima Motorni benzin zastupljen je 5 udjelom od

oko 27 elektricno energija 5 od oko 25 ogrjevno drvo 5 od oko 21 te dizelsko gorivo 5

udjelom od oko 15 u ukupnoj potrosn]i energije grada Kcstelo Od ostalih energenata koji

zajedno sudjeluju 5 od oko 12 lozlvo ulje zastupljeno je 5 udjelom od oko 7 te ukapljeni naftni

plin 5 od oko 4

TABllCA 12 BllANCA ENERGIJE GRADA KASTElA

0 0

na energija

a toplinska energija

I b

00103

00004

00031

00156

anstva Ilslufnl

Promet Javna

UKUPNOsektor

03086 00510

02847 00027 ----~ ----shy02074

03842

00496 00014

00418 00553

00001 00004 UUUU4

00004 00004

06852 01109 05916 00090 14123

Akdjski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grada Kcstelo za razdoblje 2016 - 2018121

Tablica 12 prikazuje energetsku bilancu grada Kostelo Iz nje je vidljiva polrosnjo energije

pojedinih energenata po svakom od sektora u apsolutnim iznosima u PJ Najznacajniji sektori sto

se tlce potrosnje energije u gradu Kostelo su sektor kuconstvo i transporta u kojima potrosnjo

energije iznosi 063 odnosno 059 PJ

Akcijski plan energetske uclnkovltostl no podrucju Grado kostelo za razdoblje 2016 - 2018122

Prijedlog mjera energetske ucinkovltosf po podsektorima

U nastavku poglavlja dan je pregled predlozenlh mjera za pobolison]e energetske ucinkovilostl

na podrucju grada Kastela Mjere su podijeljene prema podsektorima neposredne potrosn]e shy

industrija promet i sektor epee potrosnle

Predlozene mjere nalaze se i u 3 Nacionalnom akcijskom planu energetske uclnkovitosti a iznosi

pojedlnocnlh ustedo te moqucnosf i potrebe penetracije pojedine mjere u svrhu dostizanja

maksimalne razine primjene mjera uz zadane prorccunske okvire izracunati su prema lokalnim

specincnostlrno grada Kostelc U slucolevirno kada nisu bili poznati svi potrebni podaci za

izrocun ustede lzvrsene su procjene temeljene na prethodno lzvrsenirn prorccunlmo i studijama

slicnlh parametara te strucnom procjenom

Svaka predlozeno mjera sastoji se od

bull naziva mjere

bull oznake mjere prema 3 Nacionalnom akcijskom planu energetske ucinkovitosti

bull opsega provedbe tj broju objekata iii vozila temeljem kojeg je izvrsen prorccun ustedo

bull opisa mjere kojim su poblize opisane predvidene aktivnosti

bull zivotnoq vijeka pojedine mjere unutar kojeg se mogu oceklvof predvidene ustede

bull ocekivoni ukupni financijski iznos ulaganja pri cernu je noznccen eventualan udio FZOEU

bull ocekivcne ustede u MWh iii tonama ekvivalenta nafte

bull izvori financiranja pri cernu je predvidene mjere moquce financirati i iz drugih izvora koji

nisu ovdje opisani

bull predvideni pocetck primjene mjere

bull nccin procen]e provedbe pojedine mjere

Sektor industrije

Treci Nacionalni akcijski plan energetske ucinkovitosf Republike Hrvatske za razdoblje od 2014

do 2016 godine predvida nekoliko mjera energetske ucinkovitosti u industriji

bull Mreza industrijske energetske efikasnosti (MICC)

bull Visokoucinkovito kogeneracija

bull Uvodenje efikasnih elektrornotornih pagallo

bull Energetski pregledi malih i srednjih poduzeco

Premda jedinice lokalne samouprave nlsu Izravno nadleine za provedbu navedenih mjera

grad Kastela ce raditi na promociji mjera energetske uclnkovltosf u industriji te raditi na

unaprjedenju komunikacije izmedu jayne uprave i institucija i poslovnih subjekata

Kratki opis navedenih mjera dan je u nastavku kako bi 50 prikazala cjelovita slika aktivnosti i

moguCih utjecaja na energetsku uGinkovitost na podrucju grada

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018 123

i

etske efikasnosti MIEE

rovolni s orazumi i koo erativni instrumenti I lndustriisko ostroienlo na rostoru

Opis

Oeekivani ukupni fi Oceklvone ustede Izvor financiranja

Rokovi rovedbe

oznato financiranja FZOEU

vor sufinancirana fondovi EU 6 uz mo uce roduzenle 2017 - 2018

Naein procen]o

rada Kostelo Kroz MIEE ce se provoditi cltov niz aktivnosti usmjerenih na promoviranje energetske ucinkovltosf u industriji Osnovni je cilj pobollsotl svijest i znanje vodstva industrijskih pcduzeco i zaposlenika kako bi se iskoristili cjelokupni potencijali ostvarivih mjera energetskih ustedo Na razini tvrtki kao i na razini industrijskih grupacija je potrebno uspostaviti strukture za upravljanje potrosnjorn energije te uvesti nadzor i analizu potrosn]e energije uz postavljanje cllievo Na ovaj ce se nocin istodobno stvoriti i opseznc boza podataka 0

potrosn]i energije u industriji te ce se razviti indikatori koji ce sluzif za benchmarking s poduzeCima iz iste grane u Hrvatskoj ali i u EU Kroz mjeru je potrebno izraditi plan aktivnosti za kl[ucne industrijske grane te sufinancirati provedbu ciljanih mjera energetske uclnkovitosti

ivotni viek

odina Za buduce aktivnosti treba uspostaviti metodologiju (moze se za svaku tipsku mjeru uspostaviti BU metoda iii zahtijevati ocjenu ustedo eEl ce rozraditi metodologiju na temelju Programa i pratiti ucinck kroz SMIV

iJ~ltI~lYIJ~~ w i Oznaka mere l Kategorija mjere~_ i Opseg provedbe

Opis

llvotnl vUek ukupni ~

u Oeekivane ustede

Izvor financiranja

i Industrllska oos roreruo na pros oru oro a Kastela Osim sustava poticanja proizvodnje elektricne energije iz visokoucinkovitlh kogeneracija ovom se mjerom predvida i donosenje odqovorojuce regulative za poticanje proizvodnje toplinske energije iz kogeneracija (definiranje statusa povlastenog orolzvodcco toplinske energije)

15 -

Nepoznato

HROTE ovisno 0 proizvedenoj kollcini elektricne energije i temeljem [edinlcnih poticajnih cijena definiranih u Tarifnim sustavima

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grada Kostelo za rozdoblje 2016 - 2018 124

2016 uz mo uce roduzenie 2017 - 2018 odina ce se pratiti BU metodom procijenjenih ustedo Rezultati i

L~~iiYrnJ~i=~= I~~~deril~~fik~i~j6~i~kt~cii~t~~~IiiR~gQ~amiddotmiddot~~ ~~ i

i Oznaka rnlere 13 ~bull~=_~_ ~~= =~_==

nciski instrument re ulativa stroienio no rostoru rada Kastela

Opis

NajveCi dio potrosnie elektricne energije u industriji otpada no elektromotorne pogone - i do 90 Ovo podruc]e pruzo velike potencijale ustedo no tu se nisu poduzimale sustavne mjere iii programi Uvodenje efikasnih elektromotornih pogona odnosi se i no ugradnju elektricnlh motora visoke ucinkovitostl i uvodenje i upravljanja brojem okretaja (VSD) frekvencijski iili amplitudno i tamo gdje je korisno kao u procesima gdje se kontinuirano mijenja protok radne tvari Ovisno 0 razredu snage motora ova mjera moze postiCi tehniCke ustede elektricne energije i preko 16 a ekonomske ustede vece od 10 Takoder ovom mjerom predvida I se ostvarivanje ustede energije no rocun pravilnog koristenjc i pojedinih elemenata vee postojeceq elektromotornog poqono kao i elektromotornog pogona u cjelini Smanjenje instalirane snage bi imalo pozitivan ucinok na stabilnost rada EES-a kao i na

rn~_==_=_~__-smanen~et~ro~sko_va rada korisnika i_22ipound~a ele ktricn~=~ner~~~~ k

Ocekivane ustede Izvor financirana i Rokovi rovedbe i Nacin procen]c ustedo Rezultati

L

j~I1~~g~t~kipr~glfclil~bJ~~fcll1liJ1pltgtcllJz~cent~ 14

nc instrumenti informirane Z rade malih i sredniih oduzeco u rivatnom vlosnlstvu Cilj ove mjere je pruziti financijsku potporu malim i srednjim

[ poduzecimo (MSP) za pokretanje i provoden]e aktivnosti za i pobolison]e energetske ucinkovitosfi i to prvenstveno za i provodenje kvalitetnih energetskih pregleda i kontinuiranog

gospodarenja energijom [uvodenje medunarodnih standarda i poput 15050001) te promocija energetske ucinkovitosli i I i promotivno-edukacijske aktivnosti za zaposlenike Opis Kako direktiva objosniovo mala i srednja poduzeco predstavljaju I ogromni potencijal za ustedu energije u Uniji a driave clcnice i i trebale bi uspostaviti povoljan okvir za pruzcn]e tehniCke pornoci i I i cjljanih informacija MSP-ovima kako bi im pomogle pri donoseniu i mjera za povecon]e energetske ucinkovilosti i i Kako je definirano direktivom mala poduzeco zncce kategorija Lrnik~()p()ltJLJEcentlt1tErnlt1liQisTEltJQjibp()ltJLJecent()slt1stltjiEltltJi

kivani ukupni ula

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grado Kcstelo za razdobje 2016 - 2018125

poduzeco koja zcposllcvcju manje od 250 osoba te ciji godisnji promet ne prelazi 50 milijuna EUR iii cija godisnja bilanca stanja ne

relazi 43 miliuna EUR

Sektor prometa

Potrosn]o energije u sektoru prometa cini znatan dio potrosnje na podrucju grada Kostelo a

vcznost prometa za smanjenje potrosn]e energije i emisije stoklenlcklh plinova prepoznata je i

kroz resurse alocirane upravo na sektor prometa

U sektoru prometa predvidene su tri mjere za pobolison]e energetske ucinkovltosf za ciju

provedbu je izravno zoduzen grad kostelo

bull Trening i promocija eko voznje

bull Promicanje integriranog prometa

bull Inteligentno upravljanje u prometu

Trening i promocija eko vofnleNaziv mjere

Oznaka mjere T1 Financijski instrumenti

100 vozoco godisnje (javna sluzbo i privatne osobe)

Opis Ovom mjerom zeli se postiCi maksimalna razina osvl[estenosti svih gradana i vozoco u Republici Hrvatskoj 0 prednostima eko vozn]e kroz aktivno provodenje treninga eko voznje te promotivnim aktivnostima medu vozcclmo koji su stekli Iicencu prije donosen]o Pravilnika 0 osposobljavanju kandidata za vozoce (NN 1309)

Posebni elementi nacionalne kampanje trebaju biti posveceni edukaciji 0 eko vozn] za vozoce osobnih automobila autobusa i teretnih vozilo gt 35 tone

Ovom mjerom predvida se uklluclvon]e vozoco sluzbenih vozila u nodleznosf jedinice lokalne samouprave u program edukacije eko vofnie i promocijom eko vozn]e medu svim gradanima grada

Zivotni vijek

Akcijski plan energetske uclnkovitosf na podrucju Grada Kastela za razdoblje 2016 - 2018126

I Ocekivani ukupni j financijski iznos ulaga

kivane ustede

Izvor financiranja

6000000 kn u 2016 a nakon toga 3000000 kn godiSnje

wmiddot__ mn_~=~~~N_v_

r--~~

I Promicanje integriranog prometa Naziv mjere

T4Oznaka mjere I Kategorija mjere Informacijska i organizacijska mjera -_ - I

Cestovna vozila na podrucju grada Kostelo ovedbe

Opis

livotni vijek

ocektvonl ukupni financijski iznos ulaganja

Prometne guzve postaju sve vecl problem u gradovima koji zncccjno utjece na nepotrebno povecanu potrosniu goriva Stoga je potrebno promovirati odrZivi razvoj gradskih prometnih sustava i to kroz

optlrniron]e gradske logistike prijevoza teretabull inteligentno upravljanje javnim parkirnim povrsinorno bull

bull pruzcn]e potpore razvoju infrastrukture javnih gradskih bicikala

bull -+ J J-~IIU 1- sheme u u

-

nepoznato (nakon izrade nacionalnih smjernica za provedbu)

Ocekivane ustede li~tata nakan izrode nacianalnih smjernica zo prove dbu]

Izvor financiranja FZOEU prorocun Grada Kastela EU fondovi

Rokovi provedbe ii6il=i6isgodina

-shy 1-lt ja I UCinci ove mjere evidentirat ce se TD pokazateljimu J-ItU

I preporukama EK Z()ltEltCYrliprijElYltZ~

Naziv mjere Inteligentno upravljanje u prometu

ka mjere

tegorija mjere Infrastrukturna

Cestovna vozila na podrucju grada KcsteloOpseg provedbe

Akcijski plan energetske uclnkovitosf no podrucju Grada Kostelo zo razdoblje 2016 - 2018127

Opis

Zivotnivijek iv

Oeekivani ukupni financijski iznos ulaganja

Inteligentni semafori opremljeni autonomnim sustavom napajanja iz obnovljivih izvora (sunce vjetar) doprinijeti ce smonjenju primarne poirosnje energije kao i emisijama ugljienog dioksida i ostalih stetnlh plinova S druge strane ugradivanje vizualnog indikatora trajanja faze crvenog svijetla ce doprinijeti podizanju svijesti vozcco 0 rnoqucnostimo donosenjo odluke vezane uz gasenje motora tijekom cekcn]o u koloni ispred roskrfz]o Pruzonje potpore integraciji takovih semafora u prometna roskrizio doprinijet ce se sustavnom smanjenju polrosnje goriva u prometu na osnovi pruzonio adekvatnih i pravovremenih informacija vozccu 0 prolocnosf roskrlz]o na temelju koje ce vozcc moci donijeti odluku o prelasku na start-stop rezirn koristen]o motora vozila Planira se izrada detaljnog plana za provedbu u 2016 godiiIni

nepoznato (nakon izrade detaljnog plana za provedbu)

oceklvcne ustede

I Izvor financiranja

nepoznato (nakon izrade detaljnog plana za provedbu)

FZOEU prorccun Grada Kastela

Rokovi provedbe 2017 - 2018 godina

Naein prccen]o Za ocjenu usplesnostl provedbe mjere potrebno je pratiti broj zamijenjenih semafora Ucinci u smislu ustedo energije obuhvcceni su TO pokazateliima za cestovnLpr2CYl~tpr~rn()preporukama EK

Za ostale mjere koje su u ncdleznosf drugih (nacionalnih) institucija grad kostelo ce pruziti

pozitivan okvir i eventualnu potrebnu loqisticku potporu za njihovu provedbu Od ostalih mjera

lstlcu se

bull Financijski poticaji za energetski ucinkovito vozila

bull Razvoj infrastrukture za alternativna goriva

Naziv mjere Financljski poticaji za energetski uclnkovlto vozllo

mjere

Kategorija mjere

T6

FliIUIIUp instrumenti

I Opseg provedbe Cestovna vozila na podrucju grada Kastela

Opis FZOEU u svom radu sufinancira projekte eistijeg prometa Ovaj program treba unaprijediti razradom posebnih linija sufinanciranja za lt x

1lt7 lUI IJlt7 1lt7

Zivotnivijek 100000 km

I oceklvcnl ukupni financijski iznos ulaganja

-

-

FZOEU

2016 - 2018 godina

Oeekivane ustede

Izvor financiranja

Rokovi provedbe

NaCin CEI u UUIL eel s MPPI i MZOIP

Akcijski plan energetske uclnkovilosf na podrucju Grada kostelo za razdoblje 2016 - 2018 128

i

Naziv mjere Razvoj infrastrukture za alternativna goriva

Oznaka mjere T7 Kategorija mjere Infrastruktura strotesko planiranje i nhVA71 lillrA rniereII JI

regulativa organizacija

Opseg provedbe Cestovna vozila plovila u unutarnjoj plovidbi pomorski brodovi

Opis Cilj ove mjere je olcksof prlhvoccn]e alternativnih goriva od strane korisnikcpotrosoco jcccnlern infrastrukture za distribuciju alternativnih goriva i provedbom zojednlckih tehnickih specifikacija za ovu infrastrukturu Do sredine 2016 godine planirano je donosenje zakonodavnog i Nacionalnog politickoq okvira za razvoj infrastrukture za alternativna goriva u kojem ce se donijeti stroteskl dokument kroz koji ce biti predvldene financijske tehnicke informativno-edukacijske i ostale mjere kojima ce se ornoqucltl trZisni razvoj alternativnih goriva (elektricne energije stlccenoq i ukapljenog prirodnog plina i vodika) te izgradnja prlpodojuce infrastrukture Donosenje ovog dokumenta ujedno predstavlja ispunjavanje jedne od obveza koje pred drZave clonice Europske unije stavlja Direktiva EP i vlleco 0 razvoju infrastrukture za alternativna goriva koja je trenutno u zovrsno] fazi usvajanja a koja ce propisati minimalne uvjete za razvoj infrastrukture za alternativna goriva no podrucju Europske unije Predmetna Direktiva tokoder propisuje nuznost usklodlvon]o Nacionalnih programskih okvira rnedu susjednim drZavama clontcorno Stoga je jedna od pripremnih aktivnosti za pripremu hrvatskog Nacionalnog programskog okvira i sudjelovanje Republike Hrvatske u inicijativi desetak zemalja clcnico Europske unije za suradnjom no izradi nacionalnih programskih okvira Nacionalni plan razvoja infrastrukture za alternativna goriva definirati ce akcije i potrebe u resursima te rokove Ostvarenje programa osigurava se instrumentima a usmjerava razvojnim ciljevima Uspjesnost programa provjerava se indikatorima koji pokazuju kako se odvija program i gdje go valja mijenjati iii dopunjavati Promocijska kampanja kao i financijski poticaji moraju biti prcceni i razvojem infrastrukture punionica SPP sto zncci provcden]e pilot projekata u sklopu promocije Ovom infrastrukturnom mjerom 5e nece direktno utjecati no smanjenje potrosn]e goriva u prometu no svakako je razvoj infrastrukture nuzcn preduvjet razvoju trZista vozila koja koriste SPP u Hrvatskoj Mjere za ostvarenje smanjenja emisije iz prometa su regulativne intrastrukturne i financijske a u dlju razvoja infrastrukture za ounienie vozila IlL III JIll JL 1111 olinom (SPPl

Zivotnivijek -

Ocekivani ukupni financijski iznos ulaganja

-

Ocekivane ustede -

bull Izvor fina~~iranja I FZOEU EU fondovi

Rokovi provedbe 2016 - 2018 godina

Nacin MPPI MZOIP MIr() FZOEU

Akcijski plan energetske uclnkovitosf no podrucju Grado Kostelo za razdoblje 2016 - 2018129

Sektor opce potrosn]e

Mjere u sektoru epee potrosn]e odnose se na zgrade i gradevine elektronicke uredaje javnu

rasvjetu te procese i usluge Osim toga mjere su podijeljene na sektor kuconstvo i sektor usluga

a unutar usluga posebno je izdvojen javni sektor

U nastavku su detaljno navedene planirane aktivnosti grada kostelo koje su u ncdleznosf grada

te su navedene dodatne aktivnosti u sektoru epee potrosnje koje provode druga nacionalna

tijela iii institucije

Nacionalni programi koje direktno (su)provodi grad Kostelo

bull Energetska obnova javnih zgrada (FZOEU APN)

bull Zelena javna nabava

bull Promocija energetskih usluga i mjera EnU i OlE

bull Energetski ucinkovito javna rasvjeta

Naziv mlere Pro ram ener etske obnove z

l~~~~~~jj~~~~r~~~ middotiJl6g6~ijskimiddotmiddotmiddoti6sii~ro~~6i=~=~==middot bullbullbullbullbullbull ~ = bullbullbullj 9p~~gp~ltgty~clIgt~I~grqg~lJylqr1i~tylJ9Tq9qKltlst~lltlj I Opis I Mjerom se predvida osmtslicvon]e programa energetske obnove iI I zgrada javnog sektora Programom se pozornost prlrnorno ] I usmjerava na zgrade javnog sektora gradene prije 1987 godine te

na njihovu obnovu na niskoenergetski standard i postizanje i energetskog razreda B A iii A+

i U 2016 godini planira se provedba projekta rekonstrukcije zgrade i I~ ~ ~ ~~~~ bull 0-middot90e ~f2rqy~~zq_tlt2lL0~J~191~~_g29ir192P iv~nltlsr egyqE~QI~J

yltgttiyiJ~~__ 25 odina Ioceklvcnl ukupni middotmiddotmiddotmiddotmiddot+=Umiddotkmiddotupcno2506middot6oo60middotknmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot~middotmiddotmiddotmiddotmiddot ~_ _

financijski iznos ulaganja Ucesce grada 60 1 500 00000 kn (manje uz su ucesce I ministarstava iili ESCOEPC model obnove)

i Ucesce FZOEU - 40 1 00000000 kn 1

middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotlmiddotmiddot]jomiddottilfLh=====~= ~ ~ ~ ~~~

I FZOEU radski rorcJ~IIiP~ltgtrcJ~IIiMir1i~tltlr~tYltl~~99I~~91 f~ltgt~ltgtyLprltgty~~tlgt~ _LpoundQ16 - 201sectilodina_ ~ ~ _ __ _ _ _ ~ _ 1

LNltI~ir1prltlcent~r1JltI JGrad Kostelo - SMIV i

Naziv miere

J~~ ere

Opseg provedbe

Opis

a P5

Potrebno je intenzivirati aktivnosti kojima ce se osigurati pravna i tehnicko znanja i vjestine javnih nobovqcco za ukljucivon]e i vrednovanje zahtjeva za energetskom uclnkovltostl u postupcima

ePeeIrir1j~r1(r1krit~rijq~k(r1(r1kIr1ltljpltY91jr1ij~f2ltQlJg~~ iL bull bull LLjavne=naccbcav

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018130

Jiylt)tr1iYiJ~1lt

Oceklvonl ukupni IJt~r1ltiJslltillt)~ yl~g~rlJ~ 1()~~lltiY~rl~y~t~cj~ j IJzYlt)JIrl~ n~ira r119_~__~f--MZ_ocle M~~~Q_ _~~_~ ~ __ ~~ ~_

~lt)Iltlt)Yprlt)Y~cjgt~ 20 16 - 2018 odinltl __1 Naeln rccenlc - SMIV

ere

()Zrl~Ilt~1J~~~ IjPromocia ener etskih uslu a i mlero EnU i OlE

8 ISqt~glt)rij~1j~~~ 1 Jr1fQrrDltlltij~KtLQlYE2QEiJfQrnlltlcJj~ktrnjEr~ o se rovedbe Svi oblici i sustayipQt~q~QjE~Q~rgij~LJ2gradarstvu i industrij Opis Ovom mjerom nastoji se povecotl svijest korisnika zgrada

transformirati triiste prema sve ucinkovltfjirn zgradama Info kampanjom podiCi svijest ciljanih skupina 0 koristima j

moqucnostlmo provedbe mjera energetske ucinkovltosti kroz energetske usluge

Informirati i educirati siru javnost 0 ESCO tvrtkama modelima i principu pruzcnio energetskih usluqo Uspostava propisa kvalifikacija pruzatelja energetskih usluqo Izrada i vodenje

vijek 10 godina

Oceklvonl ukupni Ukupno 1000000 kn godiSnje Ucesce grada - 60 - 6 00000 knfinancijski iznos ulaganja

Oceklvune ustede

Izvor financiranja

Rokovi provedbe

Naziv mlere

5~IJltJls~LJQ~r~m er1iL~n~LgE tsktLJ2LtLgltl-LJ~tEltJsect middot1~~~f~t~ti~~~~r~ entrgij~__ J

19p~~gp~lt)y~cjl~ Grad Kcstelo Opis Ijavnarasvj~taugraduKa~t~latro~j2506Mwh~i~ktri~n~en~rgij~l

I Projekti pobollson]o energetske uCinkovitosti u javnoj rasvjeti I i isplativi su vidljivi u javnostL smanjuju svjetlosno onecfscen]e i

I utjecaj na okolis ustede su vidljive odmah i lako su dokazive i I provjerlilve I I

I Postojecu sustav rasvjete koristi u dobrom dijelu zastarjele svjetiljke I I uz djelomicno koristen]e i zastarjelih uskoro zabranjenih zivinih I I zorulio

I -~J~~~j~V=~~~~li=- zestarieHh~se izmjena eke 490

IZivotni vijek

Akcijski plan energetske uCinkovitosti na podrucju Grada Kosrelc za razdoblje 2016 - 2018 131

Oceklvonl ukupni I financijski iznos ulaganja

Nacionalni programi sufinanciranja biti ce provodeni u skladu 5 vozeclrn zakonskim propisima od

strane za to ovlostene institucije a grad Kostelo ce kroz svoj rad osigurati promociju

pravodobno informiranje svojih gradana 0 aktualnim nacionalnim programima

Nacionalni programi

bull Program energetske obnove obiteljskih kuco (FZOEU)

bull Program energetske obnove vlsestcrnbenlh zgrada (FZOEUj

bull Program energetske obnove nestambenih (komercijalnih) zgrada (FZOEUj

bull Energetsko oznccovon]e kuccnsklh uredaja i energetski standardi - sufinanciranje kupnje

A+++ kuconsklh uredaja (FZOEU)

Pro ram ener etske obnove obitelskih kuco 2014-2020

IltClt~g()riJclIllJ~r~JFirlltlrlltUklirltrLJI1lE)rlti Qps~gpr()1~cIlgt~ LQ()ItE)ljskE)kLJcentE)JlgpltltjrLJcentJLJg~ltlltjltlIltltlstE)lltl Opis Ovom se mjerom predvida obnova postojecih obiteljskih zgrada

do 2020 godine Pozornost se primarno usmjerava na obiteljske I kuce do 400 m2 gradene prije 1987 godine te na njihovu obnovu

r~i9i~iil~k i Ocekivani ukupni

financiski iznos ula oceklvone ustede

A_~~__~~~~_~_~_~_~~~~

I71()~ fiI1ClI1circlI1JCl__

Rokovi rovedbe Nccln prccenlo

I na niskoenergetski standard kroz poticanje obnove vanjske [ ovojnice poticanje zamjene sustava grijanja i poticanje koristen]o IOIE I Najznacajniji ocekivonl ucinci provedbe ove mjere su poticanje investicija ostvarivanje ustedo energije u neposrednoj potrosn]l godisnje smanjenje izdataka gradana za energiju smanjenje i emisija C02 povecon]o udjela obnovljivih izvora energije [ osiguravanje zaposlenja povecon]e sigurnosti opskrbe energijomi poboljscno stanje i povecon]e trZisne vrijednosti nekretnina razvoj i proizvodne industrije smanjenje sive ekonomije srncnjep]e i(3r1(3rgE)tkCgirCl1lg~tygiltpcent(3PCpltlj~ltlrlj(3LJIj(3tltltltlrlltIltlrijltl )ggltjIrig

Naziv rnlere e

LIlaquol~t()iJcIIllj~~ __

e ralne obnove vlsestcmbenlh

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018132

i

Opseg provedbe Visestornbene zgrade u privatnom vlcsnistvu na podrucju grada Kastela

Opis

ere I Pro ram ener efske obnove komercialnih n

Qrq~q1Jc~~mmmm iBA middot ~m~m~ middot ~ IKqfcg2rijqlJ~~c JFiQgQcIjkiIQstrLJrn~QJL I Opseg provedbe i Nestambene komercijalne zgrade u privatnom vlcsnlstvu no

I JpltgtgrLJcentjLJgrgg9~9t~lg i j Opis I Energetska obnova poslojeclh komercijalnih nestambenih zgrada f

I usmjerena je na zgrade izgradene prlle 1987 godine te na njihovu I

Im _ ~~~~~~~ iii ~i~~O~~=tski~~~~dr~ ~~~~~~j~~~tskogJ

v

Zivofni vllek ~gg9iQ9 vani ukupni

r2~lJlqgqIlJq )usfede

~ri~~-=--Hf~~~~~~Q_--L~~~mJer~~middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot~middotmiddotmiddot jii~9~isk~middot~~nac9vCniemiddotkU~~~~~u~e~ i e-ne~middot-efskist~nd~rdTmiddot

~~SGr=l~~~~~~rezne iQfQrrDQCijS_~em~iQClr)CjjStii=tij i Opis I Energetskim oznakama kupcima se daju informacije 0 potrosn]

energije tog uredaja i odabir usmjerava prema uctnkovltijrnoIj

Osim toga pravodobnim usvajanjem zahtjeva za eko-dizajnom I

i prolzvodo povezonlh S AnAroijom potrebno je osigurati da se na I hrvatsko frzistu stavljaju sorno proizvodi koji zadovoljavaju propise i lEU Uz navedeno I nojuclnkovliijlh kuco

predvida nskih ured

se uvodenje sufinanciranja aja

kupnje I

i Zivotni vijek j l

i 12i 15 godina

Akcijski plan energetske ucinkovitosti na podrucju Grada Kastela za razdoblje 2016 - 2018133

Ocekivani ukupni financiski iznos ul Ocekivane ustede ~~~~-~~~-~-~~~------~-~~~~-~~~~~~~~~~--~------

~J~~~r~r~~~~~~ middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotImiddotmiddotmiddotmiddoti8~~~~jQisectji2~L6g~=~~~=~==~~=~==~~~~=~====j q_ ~ ~ ~~L ~ZOEV~_~ ~ ~ _ _ ~ ~

Sumarni prikoz predlozenlh rnjero

U nastavku je dan sumami prikaz mjera poboliscnlo energetske ucinkovltostl koje se planiraju

provesti tijekom razdoblja 2016 - 2018 godine a u ncdleznosf su gradskih vlasti grada Kcstelo

Ukupni iznos investicija godisnje svih planiranih mjera iznosi 5 milijuna kuna pri cernu iznos kojim

ce projekte sufinancirati grad Kostelo iznosi 3 milijuna kuna godisnje Ostatak iznosa planira se

osigurati sufinanciranjem od strane FZOEU Vozno je napomenuti kako je financiranje za projekt

obnove zgrade gradske uprave vee osigurano a za projekt modemizacije jayne rasvjete u Ulici

Franje Tudmana vee je izradena potrebna projektna dokumentacija

Ukupni iznos investicija u troqcdisnlern razdoblju 2016 - 2018 iznosi 15 150 00000 kn s time da ce

grad Koslelo projekte sufinancirati u ukupnom iznosu od 9 138 00000 kn

TABLICA 13 PREGLED MJERA ZA OBJEKTE I VOZILA KOJI SU U VLASNISTVU GRADA

Ukupni iznos sufinanciranja grada Kasfela u razdoblju

2016-2018 kn 12040 00000

middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotfmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot

1 500 00000

SUFINANCIRANJE GRADAshy

godisnje (kn)

TRO AK MJEREshyprosjecno

godisnje (kn) u razdobJu

4999999 2500 00000

MJERA

~~lliIl9Jprltgt~ltgtlij~~~2Yltgt~IlJ~ I Proqrom enerqetske obnove zgrada

sekfora

TABLICA 14 PREGLED OCEKIVANIH USTEDA ZA OBJEKTE I VOZILA KOJI SU U VLASNISTVU GRADA bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull

Ukupna USTEDA MWh akumulirana ustedo

MJERA (godisnje) u razdoblju 2016-

f=_~__~w~=~_~~~=_~--4~-=~~=_~~+~-2018amp IMWh 7 =411

n~lncer~et~kec~b~l~vEmiddotzglradla Imiddotmiddotmiddot 14000 84000 I

Akcijski plan energetske ucinkovltosf na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018134

No slici je prikazan kumulativan rast ukupnog iznosa sufinanciranja energetske ucinkovitosf od

strane Grado Kcstelc sukladno planiranim aktivnostima Uz godisnju razinu investicija od 3 mil kn

u razdoblju do 2018 godine ukupna razina sufinanciranja od strane Grado iznosit ce 9 mil kn

dok ce ukupni iznos investicija iznositi 15 mil kn

10000000

9000000

8000000

7000000

6000000

S 5000000

4000000

3000000

2000000

[000000

o 2016 2017 2018

SLiKA 17 KUMUlATlVNf IZNOS PlANIRANIH INVESTICIJA 00 STRANE GRADA KASTElA ZA ENERGETSKU

UCINKOVITOST

Akcijski pion energetske ucinkovitostl no podrucju Grado Kcstelc za rozdoblje 2016 - 2018 I35

Nocin procenlo izvrsenlo plano i izviestcvon]o

Prccen]e izvrsenja plana te pravodobno izvjestavanje a implementiranim mjerama i aktivnostima

vozon je segment provedbi Codlsnjeq plana energetske ucinkovltostl koji reperkusije ima i na

smjernice za izradu Akcijskog plana energetske ucinkovilosf u narednom razdoblju

Vcznost procen]c ustedc energije prepoznata je i u Zakonu a energetskoj ucinkovitosf u kojem

se prema clonku 22 definira Sustav za prccenie mjerenje i verifikaciju ustedc energije kao

rocunolnl sustav za prikupljanje obradu i verifikaciju informacija a energetskoj ucinkovitosf i

ostvarenim ustedomo energije (SMIV) Navedeni sustav vodi i odrzovo Nacionalno

koordinacijsko tijelo u skladu s Pravilnikom za procen]e mjerenje i verifikaciju ustedo energije

Istim clcnkorn odredena je obaveza odgovornih osoba javnog sektora unositi sve potrebne

informacije u Sustav za prccenie mjerenje i verifikaciju ustedo U gradu Kostelo za unos

podataka u SMIV ovlosteno je Tomislava Buzov dipl ing grad visi strucni suradnik za izgradnju u

Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i imovinsko pravne paslove grada Kcstelo

Web aplikacija SMIV koristi Metodologiju odozdo prema gore (eng Bottom-up) koja je

opisana u Pravilniku a metodologiji za procen]e mjerenje i verifikaciju ustedo energije u

neposrednoj potrosn]l a mjere energetske ucinkovitosf se prate i verificiraju u cetiri sektora

neposredne potrosn]e (sektor kuccnstvo industrije usluga i transporta) U registar planova

pohranjuju se ciljevi i planirane mjere energetske ucinkovltosf gradova zupanija i opcino a

registar provedenih mjera podrazumijeva pohranjivanje podataka a ustedorno energije (kWh)

smanjenju emisije (tC02) i a troskovimo provedbe mjera (Kn)

Web aplikacija sustava pusteno je u rad u lipnju 2014 godine a cilj navedene aplikacije je

uspostava sustava procenjo mjerenja i verifikacije kojim ce se ornoqucif kontinuirano

ocjenjivanje uspjesnosf politika energetske ucinkovitosf te ispunjenje zadanih ciljeva

Kontinuirano procenje aktivnosti takoder ce omoguCiti i olckscnu reviziju Nacionalnog akcijskog

plana energetske ucinkovitosf te oloksotl njegovu izradu

Ostvarenje Godisnjeg plana analizira se svake godine prilikom izrade Godisnjeg plana za

narednu godinu Za kvalitetnu analizu provedenih mjera i ostvarenih ustedo potrebna je dobra

komunikacija i koordinacija svih jedinica lokalne samouprave koje provode mjere energetske

ucinkovltosf kako bi se dobila cjelovita slika provedenih projekata i notleco]o

Konzistentna i redovita primjena i korislen]e SMIV aplikacija trebala bi olckscti navedene analize

te doprinijeti cjelovitosti analize ustedo na podrucju zupanije koje su rezultat rada svih jedinica

lokalne i regionalne samouprave

Akcijski plan energetske ucinkovitostl na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018 136

Izvori financiranja i financijski mehanizmi za provedbu mjera

Fond za zostltu okoliso i enerqetsku ucinkovitost (FZOEUj

Fond za zostltu okoliso i energetsku ucinkovitost osnovan je kao lzvcnprorocunskl fond s ciljem

sudjelovanja svojim sredstvima u financiranju nacionalnih energetskih programa imajuCi u vidu

postizanje energetske uclnkovitostl odnosno koristenjo obnovljivih izvora energije te zostitu

okolisc Sredstva Fonda se dodjeijuju na temelju javnih poziva i javnih ncfjeco]o objavljenih u

Narodnim novinama na internet stranicama Fonda te u javnim glasilima Za svaku poslovnu

godinu Upravni odbor Fonda donosi Program rada i Financijski plan u kojima se izdvojeno

prikazuju programi i projekti te osigurana financijska sredstva

U nastavku je dan godisnji program javnih poziva i nofjeccjo za 2015 godinu s pripadajuCim

iznosima i namjenama koji pokrivaju podrucje energetske uCinkovitosti i obnovljivih izvora

energije a namijenjeni su jedinicama lokalne i regionalne samouprave trgovaCkim drustvirno

fizlckirn osobama (gradanima i obrtnicima) javnim ustanovama te ostalim pravnim osobama

Naziv javnog

pozlvonotjeco]c

Maksimalno po

pojedlnocnorn

ugovoru

Namjena

PROVEDBA NACIONALNIH ENERGETSKIH PROGRAMA

Javni poziv za neposredno

sufinanciranje energetskih

pregleda sustava jayne

rasvjete

Javni poziv za neposredno

sufinanciranje izrade

projektne dokumentacije za

projekte energetski

ucinkovite i ekoloske jayne ii

vanjske rasvjete

50000 kuna

200000 kuna

Poziv je namijenjen jedinicama lokalne i

regionalne samouprave Sufinancirat

ce se izrada energetskih pregleda

sustava jayne rasvjete

Poziv je namijenjen jedinicama lokalne i

regionalne samouprave javnim

ustanovama i ostalim prorocunsklm i

izvanproracunskim korisnicima koji u

vlcsnistvu imaju sustav jayne iii vanjske

rasvjete a sufinancirat ce se izrada

projektne dokumentacije za projekte

energetski ucinkovite i ekoloske jayne i

vanjske rasvjete

Akcijski plan energetske uclnkovitosf na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018137

Javni poziv za neposredno 1 400000 kuna Poziv je namijenjen jedinicama lokalne i

sufinanciranje provedbe regionalne samouprave javnim

projekata energetski ustanovama i ostalim prorocunsklm i

ucinkovile i ekoloske jayne i lzvcnprorocunskim korisnicima koji u

vanjske rasvjete vlasniStvu imaju sustav jayne iii vanjske

rasvjete a sufinancirat ce se investicijski

projekti rekonstrukcijeizgradnje

ekoloskih i energetski ucinkovltih

sustava jayne rasvjete koji

zadovoljavaju tehnicke smjernice

Fonda

Javni notjecoj za Sredstva subvencije Notjeco] je namijenjen trqovccklrn

sufinanciranje projekata mogu iznositi drustvimo i fizickirn osobama

energetski ucinkovltih maksimalno 1 400 000 (obrtnicima) a sufinancirat ce se

elektromotornih pogona i kuna a zajma 7 000 investicijski projekti za pobolison]e

ostalih mjera energetske 000 kuna energetske uclnkovltostl

uclnkovitostl u proizvodnim elektromotornih pogona kao i druge

procesima mjere energetske ucinkovitosf u

proizvodnim opskrbnim u

kojima se smanjuje potrosn]o v v~Jv

prelazi no energetski i vv~ IU

povoljnija goriva

Javni poziv za neposredno 800 kuna Poziv je namijenjen fizlckirn VNIJV v

sufinanciranje kupnje (gradanima) a rnoquce je ostvariti

energetski uclnkovltlh bespovratna sredstva za kupnju

kuccnsklh uredaja energetski nojucinkovitiiih uredaja

kategorije A+++

Javni poziv za dobovlioce Ovaj poziv je upucen fJl v i IILIlt

kuconsklh uredaja no osobama (obrtnicima) koji v~vJ

podrucju RH u sklopu autorizacije iii zostupnlstvo za

provedbe mjere poticanja prolzvodocs kuconsklh uredaja Cilj

kupnje energetski uclnkovitih ovog poziva je prikupiti bazu uredaja i

kuconskih uredaja prodajnih mjesta rcspolozlvlh za

provodenje mjere u skladu s

predvidenirn planom i dinamikom

provedbe mjere cirne ce se omoguCiti

svim gradanima RH do pod istim

uvjetima ostvare provo no

sufinanciranje kupnje uredaja

Akcijski plan energetske ucinkovltosf no podrucju Grado kostelo za razdoblje 2016 - 2018138

PROVEDBA ENERGETSKIH PREGLEDA I DEMONSTRACIJSKIH AKTIVNOSTI

Javni poziv za neposredno

sufinanciranje energetskih

pregleda zgrada i uvodenje

sustava gospodarenja

(upravljanja) energijom u

skladu s normom HRN EN

IS050001 u velikim

poduzeclrno

Javni poziv za neposredno

sufinanciranje energetskih

pregleda zgrada i uvodenje

sustava gospodarenja

(upravljanja) energijom u

skladu s normom HRN EN

IS050001 u malim i srednjim

poduzeCima i kod fizickih

osoba (obrta)

50000 kuna

50000 kuna

POZIV je namijenjen trgovackim

drustvimo koja pripadaju kategoriji

velikih poduzeco a sufinancirat ce se

izrada energetskih pregleda postojecih

zgrada i gradevina iiiIi uvodenje

sustava upravljanja energijom u skladu

s normom IS05000 1

Poziv je namijenjen trgovackim

drustvlrno i obrtnicima koji pripadaju

kategoriji malih i srednjih poduzeco a

suflnonclrot ce se izrada energetskih

pregleda postojeclh zgrada

gradevina iili uvoden]e sustava

upravljanja energijom u skladu s

normom IS05000

POTICANJE KORISTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

Javni poziv za neposredno

sufinanciranje projekata

obnovljivih izvora energije u

turistickom sektoru

Donacije se dodjeljuju Sredstva Fonda su namijenjena

gradanima u trgovackim drustvlmo zadrugama

maksimalnom iznosu trgovcima pojedincima flzlckirn

od 15 000 do 24 750 osobama (obrtnicima) obiteljskim

kuna prema podrucju poljoprivrednim gospodarstvima

na kojem se korisnik fizickirr osobama [gradanima) koji su

nalazi vlasnici hotel kampova i drugih vrsta

ugostiteljskih i turistickih objekata

namijenjeni srnlestoju iii imaju pravo

Subvencije se koristen]o istih temeljem pravnih akata

dodjeljuju do Sufinancira se postavljanje sustava za

maksimalno 1 400 000 koristenie OlE za proizvodnju elektrlcne

kuno a zajmovi do 7 toplinske rashladne te toplinske i

000 000 ostalim rashladne energije na postojecim

kategorijama korisnika gradevinama

Javni naijecaj za Pornoc se dodjeljuje Nctjeco] je namijenjen jedinicama

sufinanciranje projekata JLP(R)S-u te javnim lokalne i regionalne samouprave

obnovljivih izvora energije ustanovama u iznosu javnim ustanovama koje su prorocunski

od maksimalno 1 400 korisnici di7avnog iii JLP(R)S prorocuno

000 kuna te ostalim pravnim osobama koje vode

profitno rccunovodstvo Sredstva se

dodjeljuju za projekte OlE za

Akcijski plan energetske uclnkovitosf na podrucju Grada kcstelo za razdoblje 2016 - 2018 139

i

Subvencije se proizvodnju elektricne energije

dodjeljuju u iznosu od toplinskerashladne energije cvrstlh

maksimalno 1 400 000 biogoriva kogeneraciju i trigeneraciju

kuna pravnim

osobama koje vode

profitno

rccunovcdstvo

Zajmovi u

maksimalnom iznosu

od 7 000 000 kuna se

nude svim

kategorijama korisnika

POTICANJE ODRZIVE GRADNJE

Sredstva pornocl i Ncljecc] je namijenjen jedinicama

sufinanciranje energetske

Javni nctjeco] za

subvencija ~nose lokalne i regionalne samouprave

obnove nestambenih zgrada maksimalno 1 400 000 javnim ustanovama koje su korisnice

kuna a zajma 7 000 prorocunsklh sredstava trqovcckim

000 kuna drustvimo i fizicklrn osobama

(obrtnicima) Notjecojern se

sufinanciraju projekti povecon]o

energetske ucinkovitostl u postojeCim

nestambenim zgradama te projekti

gradnje novih niskoenergetskih

nestambenih zgrada

POTICANJE CISTlJEG TRANSPORTA

Javni poziv za neposredno Raspon iznosa donacije Kupnja elektrlcnih i hibridnih vozila L1

sufinanciranje kupnje je od 7 500 do 70 000 L3 L6 L7 M 1 i N1 kategorija

elektricnih i hibridnih vozila ovisno 0 kategoriji namijenjena fizlcklm osobama

gradanima dodjelom vozila (gradanima)

donacija Iznos dodijeljenih

sredstava ne smije

prijeCi 40 opravdanih

troskovo

Raspon iznosa donacijeJavni poziv za neposredno Kupnja elektrlcnih i hibridnih vozila L1

je od 7 500 do 70 000 L3 L6 L7 M 1 i N1 kategorijasufinanciranje kupnje

ovisno 0 kategoriji namijenjena trqovockim drustvirnoelektricnih i hibridnih vozila

vozila Iznos dodijeljenih fizickirn osobama (obrtnicima)trqovockirn drustvirno i

sredstava ne smijefizickirn osobama

Akcijski plan energetske uCinkovitosti na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018140

i

(obrtnicima) dodjelom prijeCi 40 opravdanih

subvencija troskovo

Po korisniku se rnoze

odobriti maksimalno

700 000 kuna

subvencije

Javni poziv za neposredno Raspon iznosa Provo no sredstva Fonda mogu U~IVUjjjl

sufinanciranje ostalih mjera subvencije je od 40 000 jedinice lokalne j I G81UIIUIIIG

energetske ucinkovitosf u do 100 000 kuna samouprave trgovacka drustvo i fizicke

prometu ovisno 0 vrsti poduzete osobe (obrtnici) Predmet

mjere sufinanciranja su izgradnja punionica

za vozila na elektricnl pogon uvodenjePo zahtjevu

sustava javnih gradskih bicikalamaksimalan iznos

programska rjesen]o koja sadrZavajusubvencije moze iznositi

bazu podataka 0 cestama a 200 000 kuna

primjenom kojih se postize poveconje

stupnja energetske uclnkovltostl u

gradovima opremanje postojeCih iii

ugradnja semafora s vizualnim

indikatorom trajanja faze crvenog

svjetla kupnja elektricnih bicikala

kupnjc plovila no elektricni pogon s

ugradenim solarnim panelima kupnja

teretnih vozila no hibridni pogon te

pregradnja postojeCih vozila svih

kategorija no elektricni pogon i pogon

SPP-om

Javni poziv za neposredno 200 000 kuna Provo no sredstva Fonda imaju

sufinanciranje trqovccklh trqovocko drustvo i fizicke osobe

drustovo i fizickih osoba (obrtnici) za provodenje projekta

(obrtnika) za koristen]e edukacije 0 elementima eko voznje

sredstava FZOEU radi (treninga eko voznje] vozoco svih

provedbe projekata kategorjja vozila

edukacije vozcco 0

elementima eko voznie

Akcijski plan energetske uCinkovitosti no podruc]u Grado Kcstelo za razdoblje 2016 - 2018 141

POTICANJE OBRAZOVNIH ISTRAZIVACKIH I RAZVOINIH AKTlVNOSTI U PODRUCJU ENERGETSKE

UCINKOVITOSTI

200000 kuna Poziv je namijenjen jedinicama lokalne i

sufinanciranje provedbe

Javni poziv za neposredno

regionalne samouprave znanstvenim i

obrazovnih istrazivackih i strucnim institucijamaorganizacijama

razvojnih aktivnosti kojima je osnlvcc RH te ostalim javnim

ustanovama trqovccklrn drustvlmo te

fizickirn osobama (obrtnicima)

Financiraju se obrazovne lsfrczlvocke i

razvojne aktivnosti iz podrucjo

energetske uclnkovitosf i niskougljicnog

razvoja

80000 kuna Poziv je namijenjen jedinicama lokalne i

sufinanciranje izrade

Javni poziv za neposredno

regionalne samouprave a sufinancirat

programa i planova ce se izrada akcijskih planova u skladu

energetske ucinkovilosf so Zakonom 0 energetskoj ucinkovitosti

jedinica lokalne i podrucne izrada planova odrzlvop energetskog

(regionalne) samouprave razvoja u sklopu inicijative Sporazum

gradonacelnika te izrada programa

energetske ucinkovltosf u gradskom

prometu

PROGRAM OBNOVE VISESTAMBENIH ZGRADA

200000 kuna Pravo no sredstva Fonda mogu ostvariti

neposredno sufinanciranje

Javni naijecaj za

upravitelji zgrada kao korisnici sredstva

energetskih pregleda i u ime i za rocun suvlasnika

energetskog certificiranja vlsestornbene zgrade radi

postojeCih vlsestombenih sufinanciranja energetskih certifikata

zgrada

Javni poziv za neposredno Financiranje iznosi 100 Pravo no sredstva Fonda mogu ostvariti

sufinanciranje izrade opravdanih troskovo upravitelji zgrada kao korisnici sredstva

projektne dokumentacije za u ime i za rccun suvlasnika

projekte poveccnlo Maksimalan iznos

visestornbene zgrade radi financiranja

energetske uclnkovitostl lJ financiranja iznosi 35

izrade projektne dokumentociie 70

vlsestombenlm zgradama 000 kuna odnosno 200

projekte poveconjo energetske000 kuna aka je rijec 0

ucinkovitosti u visestombenirn povezanim

zgradamavisestombenim

zgradama koje cine

jednu arhitektonsku

cjelinu

Akcijski plan energetske ucinkovitosf no podrucju Grado Kostelo za razdoblje 2016 - 2018142

Javni notjeco] za 1 400 000 kuna Nctjeco] je namijenjen upraviteljima

sufinanciranje energetske zgrada koji u ime i za rocun suvlasnika

obnove vlsestornbenih vode projekt energetske obnove

zgrada

Javni poziv za neposredno 2 000 000 kuna Nctjeco] je namijenjen upraviteljima

sufinanciranje nabave i zgrada koji u ime i za rccun suvlasnika

ugradnje ureciaja za organiziraju ugradnju ureciaja za

mjerenje potrosn]e toplinske mjerenje potrosn]e energije u

energije u visestornbenim visestornbenim zgradama prikljucenima

zgradama no centralne toplinske sustave u skladu

sa Zakonom 0 triistu toplinske energije

PROGRAM OBNOVE OBITELJSKIH KUCA

Javni poziv za ovloslene Usta certifikatora bit ce javno dostupna

certifikatore za posove te ce graciani s iste odabirati ovlostene

energetskog certificiranja osobe za energetske preglede u sklopu

zgrada provedbe programa Javnog poziva za energetsku obnovu

poveccnjo energetske obiteljskih kuco

ucinkovitosf obiteljskih kuco

Maksimalan iznos Poziv je namijenjen gracianima radi

(gracianimagraciankama)

Javni poziv fizickirn osobama

sredstava iznosi od 84 sufinanciranja mjera energetske

za sufinanciranje energetske 000 do 168 000 s obnove postojeCih obiteljskih kuco

obnove postojeCih obiteljskih obzirom no podrucje

kuco no kojem se nalazi

korisnik sredstava

MEDUNARODNASURADNJA

Poziv je namijenjen jedinicama lokalne i

sufinanciranje

Javni poziv za neposredno 200 000 kuna

regionalne samouprave znanstvenim

meciunarodnih projekata organizacijama koje su korisnici

sufinanciranih sredstvima EU driavnog prorocuncororccuno JL[R)S

organizacijama civilnog drustvo

zadrugama trqovockirn drustvlmo

fiziCkim osobama (gracianima) te

znanstvenim organizacijama koje su

druge pravne osobe Sufinancira se

sudjelovanje u Programu Obzor2020 u

podrucju energetske uclnkovitostl

niskougljicnog razvoja

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grado Kcstelo za razdoblje 2016 - 2018143

i

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)

HBOR je razvojna i izvozna banka osnovana so svrhom kreditiranja obnove i razvitka hrvatskog

gospodarstva Za pruzon]e financijske potpore i poticanje ulaganja u projekte zostlte okoliso

energetske uclnkovitosf i koristen]o obnovljivih izvora energije uveden su posebni financijski

programi Kredite je rnocuce realizirati izravno iii putem poslovnih banaka koje suraduju s HBORshy

om

v programa PROGRAM KREDITIRANJA ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA Namjena programa bull adaptacija i rekonstrukcija gradevinskih objekata

bull Uf-II IU i uredaji

bull pruzatelji energetske usluge (trgovacka drustvo i obrti koji izvrsovoju uslugu pobolison]o energetske ucinkovitosf zgrada javnog sektora a koji su odabrani no javnom nadmetanju)

Korisnici programa

bull norucitef] energetske usluge (tijela drZavne uprave jedinice lokalne i podrucne (regionalne) samouprave i ustanove agencije skole i bolnice u njihovom vlosnlstvu]

bull sva drustvo i obrti koji ulazu u enerqetsku uclnkovltost

bull kredit - putem f-IUU lii~ bonoko- iii izravnim IJcVrsta sredstava

bull najveCi iznos kredita nije oqronlcen a OVISI 0 HBOR-ovim i pojedinacnog Iznos ukupnog budzeto

rnooucnostlmo financiranja konkretnom investicijskom programu ugovora kreditnoj sposobnosti korisnika kredita prihvatljivosti projekta

temeljem Potvrde 0 tehnlcko] i financijskoj izvedivosti projekta APN-a odnosno strucne komisije te vrijednosti i kvaliteti ponudenih instrumenata osiguranja

bull krediti se odobravaju u kunama uz valutnu klauzulu HBOR rnoze razmatrati kreditiranje do 50 predrccunske vrijednosti investicije bez PDV-a

bull kamata 4Uvjeti financiranja

bull pocek 1 godina

bull rok otplate do 14godina ukliucuiuci i pccek

3 Croatia banka dd Zagreb Ersteamp Steierrnorkische bank dd Rijeka Hrvatska postonsko banka dd Zagreb Hypo Alpe-Adrio-Bonk dd Zagreb

Istarska kreditna banka Umag dd Umag DlP banka Hrvatska dd Zadar Podravska banka dd Koprivnica Privredna banka Zagreb dod Zagreb

Raiffeisenbank Austria dod Zagreb Societe Generale - Splitska banka dod Split Slatinska banka dod Slatina Zagrebacka banka dd Zagreb

Akcijski plan energetske ucinkovitosf no podrucju Grado Kostelo za razdoblje 2016 - 2018 144

Naziv programa middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotPRaGRAMKREDiTiRANJAPRoJEKATAzAsTITE OKOLisA ENERGETSKE

Namjena programa

Korisnici programa

Iznos ukupnog budfeto i pojedinacnog ugovora

Uvjeti financiranja

i UCINKOVITOSTI I OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJEl ~lt= x__~__===-=-~== gt~

I osnivccko ulaganja zernljste i

li--f~~~ii~~~~~~-~~~~~~~~~s~ kred~_ J bull komunalna drustvo bull trgovacka drustvo obrtnici i ostale pravne osobe

bullbullbull

bull kredit - kreditiranje krajnjih korisnika putem poslovnih banaka 4 i izravno kreditiranje

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici odrZanoj 31 listopada 2013 godine usvojila Program

energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2014 - 2015 godine kojim je predvideno

da se u 2014 i 2015 godini obnovi oko 200 zgrada Jayne namjene cirne bi se potaknule

investicije procijenjene vrijednosti od oko 400 milijuna kuna Za provedbu Programa za razdoblje

2014 - 2015 godine zcduzeno je Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama [APNJ

Prema Programu Narucitelj energetske usluge (vlasnikkorisnik zgradezgrada - ministarstva

tijela drZavne uprave jedinice lokalne i regionalne samouprave pokrece proceduru prijave

zgradezgrada APN-u Time se daje suglasnost da APN provede javno nodmetanje za

pronalazak pruzatelja energetske usluge

4 Banko Kavanica ddbull Vorozdln BKS Bank dodo Rijeka Croatia banka dd Zagreb Erste amp Stelerrnorklscne bank dd Rijeka Hrvatska poSlanska

banka dd Zagreb Hypo-Alpe-Adria Bank ddbull Zagreb Imex banka dod Split Istarska Kredilna banka Umag dod Umag Kentbank dd Zagreb

Kreditna banka Zagreb dod Zagreb OTP banka Hrvatska dod Zadar Partner banka dod Zagreb Podravska banka dod Koprivnica Privredna

banka Zagreb dd Zagreb Raiffeisenbank Austria dd Zagreb Sberbank dd Zagreb Slatinska banka dod Slatina Societe Generole-Splilsko

bonko dd Split stedbanka dd Zagreb Zagrebacka banka dod Zagreb

Akcijski plan energetske uclnkovltosti na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018145

Pruzatelji energetske usluge su trgovacka drustvo koja se bave pruzanjem energetske usluge

putem ugovora 0 energetskom ucinku Pruzatelj energetske usluge uloze sredstva i preuzima

tehnicki gospodarski i trZisni rizik poslo provodi energetsku obnovu prati i dokazuje ustedu te

odrZava sustave u koje je ulozio sredstva

Izmedu norucltello i pruzatelja energetske usluge se potpisuje Ugovor 0 energetskom uclnku na

razdoblje od 14 godina kojim se pruzatelj obvezuje osigurati i dokazati ustedu energije

primjenom mjera za poboljson]e energetske ucinkovitosti na nocln da su ulaganja ugovorna

obveza pruzatelja Prema ugovoru ncrucitell je obvezan ploccf naknadu za energetsku uslugu

pruzatelju temeljem ostvarenih i verificiranih ustedo energije

Hrvatska banka za obnovu i razvitak odobrava kreditna sredstva pruzctelju energetske usluge

prema prethodno opisanoj kreditnoj Iiniji Program kreditiranja energetske obnove zgrada dok

Fond za zastitu okollsc i energetsku uclnkovllost sutlnonciro program obnove sa 40

Cjelokupan iznos investicije koju je poduzeo pruzote] energetske usluge umanjen za

bespovratna sredstva Fonda ncrucite] energetske usluge isplccu]e iz ostvarenih ustedo u

energiji

Fondovi Europske unije

Europski fondovi su zomlsllenl kao financijski instrumenti koji podupiru provedbu pojedine politike

Europske unije u zemljama clonlcorno Jedna od najznacajnijih je kohezijska politika koja se

provodi kroz strukturne fondove (Europski fond za regionalni razvoj i Europski socijalni fond) te

Kohezijski fond ali i kroz druge strukturne fondove Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj i

Europski fond za ribarstvo Prema Direktivi 201227 lEU 0 energetskoj uclnkovltosti drZave clonice i

regije bi trebalo poticati da u potpunosti iskoriste strukturne fondove i Kohezijski fond kako bi

potaknule ulaganja u mjere za poboliscn]e energetske ucinkovltostl

Prema Operativnom programa - Konkurentnost i kohezija (2014 - 2020) usvojenom u prosincu

2014 godine planirana je alokacija od 531 810805 eura za prioritetnu os Promicanje energetske

ucinkovitosti i obnovljivih izvora energije iz Europskog fonda za regionalni razvoj U tablici je dan

pregled iznosa financiranja specificnih qljeva i prlpodcjuco posrednlcko tijela

Prioritetna os 4 Promicanje energetske uclnkovltostl i obnovljivlh izvora energije

Ukupna alokacija za Prioritetnu os 4 531 810805 euro

Posrednlcko tijela

60000000 euro

Investicijski prioritet I Specificnl cHj 4b 1 4b Poveconje energetske Promicanje i ucinkovitosf i korlsten]c OlE energetske u proizvodnim industrijama

1

MINGO FZOEU

L 3

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018146

uclnkovltosf i Speclficnl cilj 4b2 korlsten]o Poveconje energetske obnovljivih izvora uclnkovitostl i korlstenjo OlE 40 000 000 euro energije u u privatnom usluznom poduzeclmo sektoru (turizam trgovina)

Specificnl cilj 4c 1

Iinvesticijski prioritet Smanjenje energetske 211 810 805 euro 4c potrosn]e u zgradama PodupiranjeJgvno) Q sec ktorac + j

energetske Speciflcnl cilj 4c2 uclnkovltostl i Smanjenje energetske pametnog I potrosnje u stambenim upravljanja zgradama 100 000 000 euro

MGIPU FZOEUenergijom i (u vlsestombenirn korlstenje OlE u zgradama i obiteljskim javnoj infrastrukturi uc m llk aa j

ukljucujuci jayne Specificnl cilj 4c3 zgrade i u Poveconje ucinkovitosf 80 000 000 euro stambenom sustava toplinarstva sektoru Speciticnl cilj 4c4

Poveconje ucinkovitostl 20 000 000 euro jayne rasviete

I Investicijski prioritet 4d Razvoj i provedba

Speclflcnl cjlj 4d 1pametnih sustava

Uvodenje pametnih rnrezo 20 000 000 euro MINGOdistribucije koji

na pilot podrucjimodjeluju pri niskim j

srednjim razinama

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uredenja je otvorilo dva Poziva na dostavu projektnih

prijedloga prema speclficnlrn ciljevima 4c 11 Pilot projekt- Priprema projektne dokumentacije

za energetsku obnovu zgrada i poticanje OlE u javnim ustanovama koje obavljaju djeatnost

odgoja i obrazovanja te 4c 12 Pilot projekt energetska obnova zgrada i poticanje OlE u javnim

ustanovama koje obavljaju djeatnost odgoja i obrazovanja Bespovratna sredstva dodjeljivat ce

se putem trajno otvorenih Poziva do 31 prosinca 2020 godine odnosno do lskoristenio

sredstava

U nastavku je dan toblicni prikaz osnovnih karakteristika svakog od navedenih Poziva

Naziv poziva Pilot projekt- Priprema projektne dokumentaclje za energetsku obnovu zgrada i poticanje OlE u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odoolc j obrazovanja Izrada projektne dokumentacije potrebne za energetsku obnovu zgrade (povodenje energetskih pregleda izrada energetskog certifikata tehnicko projektna dokumentacija ncljeccjnc dokumentacija i druga dokumentacija sukladno vozecim propisima)

bull Sredisn]o drZava - vlasnicikorisnici zgrada

Jedinice lokalne i oodrucne 18U11I1 IC) samoupravebull

Prihvatljive aktivnosti

Korisnici

Akcijski plan energetske ucinkovltosf na podrucju Grada kostelo za razdoblje 2016 - 2018 147

Indikativni iznos financijskih sredstava i intenziteta

bull Javne ustanove u vlcsnistvu sredisnie drzove iii vlosnlstvu lokalne i podrucne [regionalne) samouprave koje obavljaju djelatnost predskolskop odgoja osnovnoskolskoq i srednloskolskoq odgoja i obrazovanja te visokog obrazovanja (osnovne skole srednje skole ucenlckl domovi diec] vrtici jaslice i visokoskolske usto IV

bull bull

600 000 EUR (potpora u visini 85 a preostali dio sufinancira FZOEUj Najvisi iznos bespovratnih sredstava koji se rnoze dodijeliti ne rnoze prijecl 200 00000 kuna po pojedinoj prijavi

Pilot projekt Energetska obnova zgrada i poticanje OlE u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja

Energetska obnova javnih zgrada bull obnova ovojnice zgrade - krov ovojnica pod vanjska stolarija sustav

grijanja prostora bull sustav grijanja potrosne vode bull sustav hladenja bull sustav prozrocivcnlo bull unutarnja rasvjeta bull promicanje korlsten]o obnovljivih izvora energije ugradnjom sustava za

solorno grijanje toplana na biomasu itd ukoliko se proizvedena energija kao rezultat projekta koristi za vlastite potrebe

Prihvatljive bull centralno upravljanje instalacijama zgrade aktivnosti bull sustav daljinskog ocitonlo potrosnie energije i vode

Nabava opreme potrebne za energetsku obnovu zgrada

Tehnlcko pomoc i aktivnosti vidljivosti i komunikacije pruzcn]e usluga tehnicke pornoci korisniku bespovratnih sredstava u provedbi projekta te izrada energetskog certifikata nakon provedene energetske obnove pruzonie usluga nadzora radova pruzon]e usluga PRkomunikacijskih aktivnosti u svrhu poveconjo vidljivosti projekta aktivnosti upravljanja projektom (npr oprema te troskovi jedince za implementaciju projekta tehnlcke pornoci itd)

bull Sredisn]o drzovo - vlasnicikorisnici zgrada bull Jedinice lokalne i podrucne (regionalnej samouprave bull Javne ustanove u vlosnistvu sredlsnje drzove iii vlcsnistvu lokalne i

Korisnlcl podrucne [regionalne) sarnouprave koje obovlioju djelatnost predskolskoq odgoja osnovnoskolskoq i sredr[oskolskoo odgoja i obrazovanja te visokog obrazovanja (osnovne skole srednje skole ucenickl domovi djecjl vrticl jaslice i visokoskolske ustanove)

Indikativni iznos bull 7 000 000 EUR (potpora u visini 30 a preostali dio sufinancira FZOEUjfinancijskih bull Najvisi iznos bespovratnih sredstava koji se moze dodijeliti ne mozesredstava

prijeCi 5 000 00000 kuna po projektnom prijedloguintenziteta potpore

Akcijski plan energetske uclnkovitostl na podrucju Grada kostelo za razdoblje 2016 - 2018148

Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD)

Europska banka za obnovu i razvoj je najmlada medunarodna financijska institucija cija je misija

financirati prvenstveno projekte u privatnom sektoru koji ne mogu pronaCi izvor financiranja na

trZistu no samo one projekte koji potpomazu tranziciju prema trZisnoj ekonomiji i demokratskom

drustvu

EBRD u Hrvatskoj ima moqucnost izravnog kreditiranja iii kreditiranja putem poslovnih banaka U

pravilu izravno kreditira samo velike projekte (vrijednosti minimalno oko 3 milijuna eura) a sve

ostale projekte financira preko poslovnih banaka Za prinvccon]e velikih projekata EBRD

razmatra kreditnu sposobnost klijenta te isplativost projekta a potom kredit i financiranje

odreduje putem financijskog modela EBRD u sklopu kredita nudi i bespovratna sredstva krajnjim

korisnicima [odreden postotak od iznosa kredita) kojim se umanjuje glavnica kredita Krajnji

korisnik ce imati pravo na bespovratna sredstva ukoliko je zadovoljio odredene uvjete [npr

ostvario odredeno postotno smanjenje C02 smanjenje potrosnje energije)

U Hrvatskoj je trenutno kreditna Iinija namijenjena financiranju projekata energetske uclnkovitosf

i obnovljivih izvora energije Western Balkans Sustainable Energy Financing Facility I (WEBSEFF II)

Sredstva iz ovih kreditnih Iinija se distribuiraju putem sljedeCih poslovnih banaka koje samostalno

odreduju komercijalne uvjete

bull Privredna banka Zagreb (budzet 20 milijuna eura) bull Zcqrebcckc banka (budzet 20 milijuna eura) bull Erste amp Steiermarkische banka (budzet 10 milijuna eura)

Western Balkans Sustainable Energy Financing Facility II (WEBSEFF II) Namjena programa Naziv orocrcmo

bull energetska ucinkovitost (energetska obnova zgrada pobolison]e energetske ucinkovitosti] obnovljivi izvori energije I bull

Korisnici programa bull javni sektor

bull fJllYUlrll sektor

bull kreditVrsta sredstava

bull grant

bull tehnicko tJUI IUC

bull ukupan budzet za Hrvatsku iznosi 50 milijuna eura maksimalnog i pojedinacnog Iznos ukupnog budfeto

iznosa 25 milijuna eura po projektu za javni sektor te 2 milijuna eura ugovora za tJl UII II sektor Uvjeti financiranja bull uvjete financiranja odreduje banka sudionica pojedindcno za

~ korisnika kreditne Iinije

Akcijski plan energetske ucinkovltosf na podrucju Grada Kastela za razdoblje 2016 - 2018 149

Europska investicijska banka (EI8)

Europska investicijska banka je razvojna banka Europske unije cija je uloga doprinijeti integraciji i

orovnotezenom razvoju te gospodarskoj i socijalnoj koheziji zemalja clcnlco EU a slicne ciljeve

provodi i izvan teritorija EU EIB i u Hrvatskoj sudjeluje u financiranju projekata javnog i privatnog

sekloro i to direktnim finonciranjem iii preko poslovnih bonoko partnera

EIB direktno finonciro samo projekte ukupne vrijednosti vece od 25 milijuno eurc a sve manje

projekte financira putem poslovnih banako

Kreditna sredstvo te prlpodojuco bespovratna sredstva nomijenjena financiranju energetske uclnkovltosf i obnovljivih izvora energije plasira putem kreditnih linija preko Roiffeisen banke i Erste amp steiermarkische banke

Naziv programa I Raiffeisen banka Namjena programa

Uvjeti financiranja

rmCirkische banka Namjena programa

Korisnici programa

Naziv ro rama

I Uvjeti financiranja

Akcijski plan energetske ucinkovltosf no podrucju Grado Kcstelo za razdoblje 2016 - 2018150

Green for Growth Fond

Hrvatskoj su dostupna i sredstva iz Green for Growth (GGF) Fonda ko] je pokrenut kao javnoshyprivatno partnerstvo u prosincu 2009 od strane njernocke razvojne banke KfW i Europske investicijske banke (EIB) uz financijsku potporu Europske komisije njernockoq federalnog ministarstva za gospodarsku suradnju i razvoj (BMZ) i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) Za sada su dvije poslovne banke Privredna banka Zagreb (budzet 25 milijuna eura) i Zcqrebocko banka [budzet 20 milijuna eura) potpisale ugovore 0 financiranju s GGF-om

[Nazi~l~i~ii~li1amiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot~~e~Iilipound~~f ~~___~ ~ ~[ i Namjena programa i energetska uclnkovitosl jKri~~i~iPrgrama

obnovljivi izvori energije veliki korporativni klijenti

1

malo i srednje poduzetnlstvo bull kuccnstvo bull industrija

bull javni sektor

yr~tClsre~~tCl~Cl _~~r~~i_ __ ~_ ji Iznos ukupnog budfeto mali projekti do 500 000 eura za projekte ko]i ce rezultirati 15-tnim i pojedinacnog I smanjenjem emisije C02 iii ustede u energiji j

i ugovora __ 1 ~~~i~~~j~~j~~ ~i~ ~~ ~U~~~~Onk~g~~Ji cere=Oi Uvjeti finandrCllljClL uvjete financiranja odreduje poslovno~()~ka

ESCO tvrtke

Na hrvatskom trZistu djeluje nekoliko ESCO kompanija (Energy Service Company) koje pruzoju

cjelovitu uslugu rozvoj izvedbu i financiranje projekata na nocin da se povrat investicije

ostvaruje kroz ustede u troskovimo za energente i odrZavanje

U ESCO modelu se s vlasnicima projekta sklapa Ugovor 0 energetskom uclnku Prednost takvog ugovora za vlasnike je smanjenje operativnih troskovo bez inicijalnog ulaganja jer tijekom otplate investicije plccoju isti iznos kao prije provedbe projekta koji se sada sastoji od stvarnog (smanjenog) trosko za energiju te trosko za otplatu investicije Nakon otplate investicije ESCO tvrtka izlazi iz projekta i sve pogodnosti predaje vlasnicima Dodatna pogodnost ESCO modela je da se tijekom svih faza projekta suraduje samo s jednom tvrtkom po principu sve na jednom mjestu cirne se u velikoj mjeri smanjuju troskovi projekata energetske uclnkovitosf i rizik ulaganja u njih Tokoder ESCO projekt obuhvoco sve energetske sustave na odredenoj lokaciji sto ornooucovo optimalan izbor mjera s povoljnim odnosom investicija i ustedo

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grada Kcstelo za razdoblje 2016 - 2018151

Poslovne banke

Brojne poslovne banke su u svoje ponude uvrstile rozlicile kreditne Iinije i modele financiranja kao

temelj za strotesko opredjeljenje ka ponudi financijskih rjesenio za projekte energetske

uclnkovitosf i obnovljivih izvora energije u cilju poveconjo sudjelovanja na ovom rostucem trzistu

Neke od poslovnih banaka su vee spomenute kao partneri HBOR-a te kao partneri na velikim

europskim kreditnim Iinijama dok je ostatak banaka razvio vlastite modele financiranja

Pregledom svih modela financiranje od strane poslovnih banaka uocovo se sirok spektar

kreditnih Iinija s rczlicitlm kamatnim stopama uvjetima odobravanja samog kredita i rokovima

otplate prilagodenih svakoj pojedinoj namjeni financiranja

Akcijski plan energetske uclnkovitosf na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018 152

i

Zokliucok

Ovim akcijskim planom analizirana je trenutna polrosnio energije no podrucju grada Kostelo te

lzrocunct okvirni cilj uste de energetske ucinkovltosf sukladno trenutno vozecern zakonu

pravilnicima

Planirane aktivnosti provesti ce se dijelom vlastitim sredstvima a dijelom sufinanciranjem Fonda

za zostltu okoliso te drugim financijskim institucijama i instrumentima

Premo planu prosjecno godisnja ustedo energije no podrucju grada Kostelo za razdoblje 2016

- 2018 godine iznosi 320 MWh dok je kumulativni iznos za cijelo razmatrano razdoblje tj do 2018

godine 2 758 MWh

Planirane aktivnosti no podrucju energetske uclnkovitosf zahtjevaju prosjecnu godisnju razinu

investicija od 3 mil kn u razdoblju do 2018 godine cime ce ukupna kumulativna razina

sufinanciranja od strane Grado iznositi 9 mil kn dok ce ukupni kumulativni iznos svih investicija

iznositi 15 mil kn

Akcijski plan energetske ucinkovitostl no pcdrucju Grado Kostelo za razdoblje 2016 - 2018 153

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Popis tablico

Tablica Osnovna prostorna obiliezio grada Kcstelo 8

Tablica Kretanje broja stanovnika po naseljima od 1991 do 2011 9

Tablica Prosjecnl broj clonovo kuccnstvo 9

Tablica Zaposlenost po djelatnostima 2013 godine 10

Tablica Dolasci i nocenjo turista u gradu Kostelo 11

Tablica Potrosn]o energenata u sektoru industrije 13

Tablica Potrosnio energenata u sektoru prometa 14

Tablica Registrirana motorna cestovna vozila 14

Tablica Potrosnlo goriva voznog parka grada Kostelo 15

Tablica Potrosnjo energenata u podsektoru kuccnstvo 16

Tablica Potrosnlo energenata u sektoru usluga 19

Tablica Bilanca energije grada Kostelo 21

Tablica Pregled mjera za objekte i vozila kojisu u vlcsnistvu Grada 34

Tablica Pregled ocekivonlh ustedo za objekte i vozila koji su u vlosnlstvu Grada 34

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grada Kcstelo za razdoblje 2016 - 2018154

Popis slika

Slika 1Struktura potrosnie energije po sektorima 4

Slika 2 Grad Kcstelo na karti 7

Slika 3 Prometna povezanost grada kostelo 8

Slika 4 Privatna kuconstvo prema broju clonovo 9

Slika 5 Struktura potrosnje energije po sektorima 12

Slika 6 Struktura potrosn]e energenata u sektoru industrije 13

Slika 7 Struktura potrosn]e energenata u sektoru cestovnog prometa 14

Slika 8 Struktura registriranih motornih vozila 15

Slika 9 Struktura potrosn]e energenata u podsektoru kuconstvo 16

Slika 10 Struktura potrosnje energenata u kuconstvu prema namjeni 17

Slika 11 Slrukturo potrosnje energenata za grijanje prostora 17

Slika 12 Struktura potrosn]e energenata za pripremu tople vode 18

Slika 13Struktura polrosn]e energenata za kuhanje 18

Slika 14Struktura potrosnje energenata u podsektoru usluga 19

Slika 15 Struktura potrosnie energenata po djelatnostima 20

Slika 16 Struktura potrosn]e energije u gradu Kcstelo 21

Slika 17 Kumulativni iznos planiranih investicija od strane Grada Kostelo za energetsku

ucinkovitost 35

Akcijski plan energetske ucinkovltosf na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018

godine stupa na snagu prvog dana od dana objave u Sluzbenorn glasniku Grada Kcstelo

KLASA

URBROJ

Predsjednik Gradskog viiecc

Denis lvonovic dip ing

Dostaviti 1Upravniodjel za prostorno uredenje

gradnju i zostituokoliso

2 Sluzbeni glasnik Grada Kostelo

3 Uspis predmeta

Akcijski plan energetske uCinkovitosti na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018155

Page 7: REPUBLIKA HRV ATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ZUPANIJA …kastela.hr/wp-content/uploads/2015/12/t2-bbbb.pdf · Marko Matosovic, Energetski institut Hrvoje Pozar, Dostaviti: 1.Prcdsjednik

Popis krotico

APN

BAU

BDP

BMZ

BU

CEI

CTS

CVH

DIRH

DZM

DZS

EBRD

EED

EES

EIB

EIHP

EK

EMEEES

EnU

EPBD

EPBD II

ESCO

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama

eng business-os-usual

bruto drusiveni proizvod

njernocko federalno ministorstva za gospodorsku suradnju i razvoj

odozdo-prema-gore (eng bottom-up)

Centor za prccen]e poslovanja energetskog sektora i investicija

centralizirani toplinski sustavi

centor za vozila Hrvatske

DrZavni inspektorat Republike Hrvatske

DrZavni zavod za mjeriteljstvo

DrZavni zavod za statistiku

Europska banka za obnovu i razvoj

Direktiva 201227 lEU Europskog Porlamenta i Vijeca od 25102012 0 energetskoj

uclnkovitosf

Elektroenergetski sustav

Europska investicijska banka

Energetski institut Hrvoje Pozcr

Europska komisija

projekt Evaluation and Monitoring for the EU Directive on Energy End-Use

Efficiency and Energy Services

energetska uclnkovltost

Direktiva 200291EC 0 energetskim svojstvima zgrada (eng Energy Perform ace

of Buildings Directive)

Direktiva 201031 IEC 0 energetskim svojstvima zgrada (eng Energy Performace

of Buildings Directive - RECAST)

pruzcteli energetskih usluga (engl Energy Service Company)

Akcijski plan energetske uCinkovitosti na podrucju Grada kosteto za razdoblje 2016 - 2018 11

ESD Direktiva 200632EC 0 energetskoj uclnkovitosti i energetskim uslugama (eng

ETS

EU

Fina

FZOEU

GGF

HBOR

HERA

HGK

HOK

HROTE

INA

IPMVP

JLP(R)S

MIEE

MINGO

MINT

MGIPU

MPPI

MSP

MZOIP

NAPEnU

NKD

OlE

RH

SMIV

Energy Service Directive)

Europska shema trgovanja emisijskim dozvolama

Europska unija

Financijska agencija

Fond za zostltu okoliso i energetsku ucinkovitost

Green for Growth Fond

Hrvatska banka za obnovu i razvitak

Hrvatska energetska regulatorna agencija

Hrvatska gospodarska komora

Hrvatska obrtnicko komora

Hrvatski operator triista energije

Industrija nafte

Medunarodni Protokol za mjerenje i verifikaciju ucinko (eng International

Performance Measurement and Verification Protocol

Jedinica lokalne i podrucne (regionalne) samouprave

Mreza industrijske energetske efikasnosti

Ministarstvo gospodarstva

Ministarstvo turizma

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uredenja

Ministarstvo pomorstva prometa i infrastrukture

Mala i srednja poduzeco

Ministarstvo zostlte okollso i prirode

Nacionalni akcijski plan energetske ucinkovltostl

Nacionalna klasifikacija djelatnosti

Obnovljivi izvori energije

Republika Hrvatska

Sustav za prccenie mjerenje i verifikaciju ustedo energije

Akcijski plan energetske ucinkovltosti na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 201812

SPP stlccenl prirodni plin (eng eNG)

UNP ukapljeni naftni plin (eng LPG)

WEBSEFF II Western Balkans Sustainable Energy Financing Facility II

Akcijski plan energetske ucinkovitostl no podrucju Grado Kostelo za razdoblje 2016 - 2018 13

Sozetok

Izrada Akcijskog plana energetske ucinkovitosf na podrucju grada Kostelo obveza je prema

Zakonu 0 energetskoj ucinkovitosf (NN 12714) a sadrZi prikaz i ocjenu stanja te potrebe u

neposrednoj potrosnj energije ciljeve mjere za poboljicnje energetske uclnkovitosfl izvore

sredstava za financiranje ulaganja u provedbu mjera poboliscnio energetske ucinkovitosf te

druge potrebne podatke

Akcijskim planom daju se stroteskl ciljevi za racionalizaciju potrosn]e i troskovo za energiju

emisiju u okolis - premo 3 Nacionalnom akcijskom planu energetske ucinkovitosti i Zakonu 0

energetskoj uclnkovitosf te prijedlozi mjera za navedene sektore uz naglasak da je moquce

napraviti podjelu no mjere za koje je odgovoran grad i mjere za koje odgovornost lezi no

nacionalnoj razini

Metodologija za izrocun ustedo energije u neposrednoj potrcsn]i koje nastaju kao rezultat

provedenih aktivnosti definirana je u Pravilniku 0 sustavu za procenje mjerenje i verifikaciju

ustedo energije (NN 712015) Navedeni izrccuni dodatno su provjereni i verificirani usporedivim

rezultatima dostupnim iz drugih projekata i studija

Analiza postojeCih i predvidanje buducih potreba za energijom je poloziste za provedbu ostalih

energetskih analiza Ovom segmentu je neophodno obratiti posebnu pazl1ju u procesu izrade

energetskog plana Metodoloski koncept za identifikaciju energetskih potreba ternej]l se no

bottom-up pristupu premo kojem se karakteristike potrosn]e energije kod samih potroscco

oblici energije i koristene tehnologije analiziraju za svaki sektor potrosn]e posebno End-use

potrosnjc se dijeli no dvije kategorije toplinsku potrosnju za grijanje kuhanje pripremu tople

vode i hladenje te netoplinsku potrosnju za rad kuconsklh uredaja i slicno

1

II Industrijo (bez [TS)

mKuconstvo

Usluzni seklor

Promel

SLiKA 1 STRUKTURA POTROSNJE ENERGIJE PO SEKTORIMA

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grada kcstelo za razdoblje 2016 - 20181 4

Uvod

Akcijski plan energetske ucinkovitosf grada predstavlja stroteski dokument koji je ujedno i

obveza prema Zakonu 0 energetskoj uclnkovitosf (NN 12714) Akcijski plan se donosi za period

od 3 godine i s njime se utvrduje troqodisnlo provedbena politika za pobolison]e energetske

ucinkovitosf na podrucju grada uskladena s Nacionalnim programom i Nacionalnim akcijskim

planom U srpnju 2014 usvojen je 3 Noclonolnl akcijski plan energetske ucinkovltosf za razdoblje

2014 - 2016 u skladu s kojim je izraden i ovaj plan

Akcijski plan grada sadrZi prikaz i ocjenu stanja te potrebe u neposrednoj potrcsn]i energije

ciljeve mjere za poboliscn]e energetske ucinkovitosti izvore sredstava za financiranje ulaganja u

primjenu mjera poboljsonjo energetske ucinkovitostl te druge potrebne podatke Akcijski plan

predloze izvrsno tijelo a donosi pre dstovnicko tijelo grada

Akcijski plan energetske ucinkovltosf u neposrednoj potrosnji energije prikazuje jasne smjernice

vezane za tehno-ekonomske i ekoloske parametre s terminskim planom a ukliucuje

bull prikaz i ocjenu stanja te potrebe u neposrednoj potrosn] energije

bull duqorocne ciljeve ustede energije

bull mjere i pokazatelje za pobollscn]e energetske uclnkovltosti

bull nositelje aktivnosti i rokove provedbe

bull izrocun planiranih ustedo energije u skladu s Pravilnikom 0 sustavu za procenie mjerenje

i verifikaciju ustedo (NN 712015)

bull nccln prccenio izvrsen]o aktivnosti predvidenih akcijskim planom

bull izvore sredstava za financiranje ulaganja u primjenu mjera pobotlsonlo energetske

uclnkovitosfi

bull druge potrebne podatke npr prognozu energetskih potreba vremenski plan i dinamiku

provedbe identificiranih mjera itd

Akcijskim planom daju se stroteskl ciljevi za racionalizaciju potrosnje i troskovo za enerquu I

emisiju u okolis - prema 3 Nacionalnom akcijskom planu energetske ucinkovltostl i Zakonu 0

energetskoj ucinkovltosf te prijedlozi mjera za navedene sektore uz naglasak da je moquce

napraviti podjelu na mjere za koje je odgovoran grad i mjere za koje odgovornost lezi na

nacionalnoj razini

Rezultat je jasan popis aktivnosti koje su korelirane sa smjernicama Zakona 0 energetskoj

ucinkovitostl 3 Nacionalnim akcijskim planom energetske ucinkovitosf Republike Hrvatske za

razdoblje 2014 - 2016 i ostalim zakonskim podlogama i obvezama kao i financijskim okvirima

(Plan i program financiranja Fonda za zostltu okoliso i energetsku uclnkovltost (dalje u tekstu

Fond) Obzor 2020 domaCih i stranih institucija i sl) Svaka aktivnost ima svoj broj i mjesto s

definiranim potencijalom ustede dinamikom implementacije odgovornim strukturama za

provedbu financijskim okvirom i izvorima (su)financiranja te ostalim opisnim kriterijima za

rangiranje prema matrici prioriteta (neke mjere su ionako u obvezi JLSgrada neke mjere su

uobicojenc praksa veliku veCinu mjera rnoquce je financirati putem FondaAPN-a EU fondova i

sl)

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grada kostelo za razdoblje 2016 - 20181 6

Premo planu prosjecno godisnja ustedo energije no podrucju grada Koslelo za razdoblje 2016

- 2018 godine iznosi 320 MWh dok je kumulativni iznos za cijelo razmatrano razdoblje tj do 2018

godine 2 758 MWh

Planirane aktivnosti no podrucju energetske uclnkovltostl zahtijevaju prosjecnu godisnju razinu

investicija od 3 mil kn u razdoblju do 2018 godine cime ce ukupna kumulativna razina

sufinanciranja od strane Grado iznositi 9 mil kn dok ce ukupni kumulativni iznos svih investicija

iznositi 15 mil kn

Akcijski plan energetske uclnkovitosti no podrucju Grado Kostelo za razdoblje 2016 - 2018 15

Grad Kostelo i temeljne postavke

Grad Kastela smjesten je u srednjoj Dalmaciji u Splitsko dalmatinskoj zupaniji a zauzima 569 km2

povrsine Kostelo na zapadu granice s desetak kilometara udaljenim gradom Trogirom dok su

gradu s istocne strane smlesteni Solin i Split Zauzimaju sredisn]i dio bazena Kostelonskoq zaljeva

dok se prema sjeveru sire obroncima pianine Kozjak Reljef Kostelcnskoq zaljeva karakteriziraju

ravni i blago nagnuti dijelovi u priobalnom podrucju te strmi i jako strmi dijelovi koji se protezu

prema sjevernim rubovima grada Ovim dijelom dominiraju vapnenac i f1is koji ne prelazi visinu

od 400 m nadmorske visine te su njegove blage padine prekrivene obradivim plodnim tlima

Takoder Kostelo su bogata podzemnim i nadzemnim vodotokovima buducl da izvori vode

izbijaju na Iiniji dodira vapnenca i flisa Prostor grada Kostelo zbog geografskog polozo]o i siroke

otvorenosti prema moru pripada mediteranskoj klimi jadranskog tipa cija su obiljezja suha i vruco

Ijeta te blage i vlozne zime s velikim brojem sunconih sati i izrozenom vjetrovitosti

SUKA 2 GRAD KASTElA NA KART

Grad Kostelo prometno je dobro povezan s ostalim gradovima u Splitsko-dalmatinskoj zuponijl

a i glavnim gradom Republike Hrvatske Zagrebom te ostatkom zemlje Cesta dr Franje

Tudmana glavna je kcstelonsko prometnica a rostereceno je jadranskom magistralom

Autocestom Split - Zagreb Kcstelo su povezana s ostalim dijelovima RH Veliku voznost kako za

prometnu povezanost tako i za kostelcnsko gospodarstvo ima zeljeznica koja grad povezuje sa

Splitom i Zagrebom U Kastelima je smjestena i medunarodna zrccno luka Split treco po vellcinl i

prometnom znocenlu u Hrvatskoj (poslije Zagreba i Dubrovnika) U 2013 godini ukupno je kroz

ovu zrccnu luku proslo 1 581 734 putnika

Akcijski plan energetske uCinkovitosti na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018 I7

SlIKA 3 PROMETNA POVEZANOST GRADA KASTElA

Grad Kcstelo razvio se oko sedam manjih naselja - Kastel Sucurcc Kastel Gomilica Kastel

Kambelovac Kastel tuksic Kastel Stari Kastel Novi i Kastel Stafilic - koja se uz Koslelonskl zaljev

protezu u duljini od 17 km Znoccjko grada Kastela je u tome sto ne postoji centralno naselje

kojem gravitiraju manja nego grad cini sedam ravnomjerno razvijenih naselja uz Kastelanski

zaljev Upravni centar nalazi se u Kastel Sucurcu

TABLICA 1 OSNOVNA PROSTORNA OBIUEZJA GRADA KASTElA

~ middot middot middot_middot middot _middot_ middot middot middot middot middot middotdmiddot middot middot middot middotmiddot middot middot middot~ middot_middot middot middot_middot_ middot middot middot middot _middot middot _G~a K middot ia middot middot middot_middot~T J it

ry

- ~- I1leCy~~il1(]Jsect9~rD2 f~rCL~ta nQyljltltl(~QJJ~ 9Jj 9jZ~t9Q2XIJL~gl LglJ~Ccenta 1as~Jj~I1pound~L~ L AQ JL~12J

Premo popisu slonovnlstvc iz 2011 godine u gradu je zivjelo 38667 stanovnika cime je drugi po

vellclni grad u zupaniji iza grada Splita Takoder Koslelo pripadaju u gusto naseljene jedinice

lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj U posljednjih 20 godina broj stanovnika u kostellmo

raste te je u 2011 godini stonovnlstvo grada cinilo 85 ukupnog broja stanovnika u Splitskoshy

dalmatinskoj zupaniji Slcnovnistvo je pretezno ravnomjerno nastanjeno u svih sedam naselja

grados time do je najveCi broj stanovnika u Kastel Sucurcu a najmanji u Kastel Stafilicu NajveCi

udio stonovnistvo je u dobi izmedu 15 i 65 godine 686 dok je 181stonovnlstvo u dobi do 14

godina a 133u dobi iznad 65 godina

Akcijski plan energetske uclnkovltostl no podrucju Grado Kostelo za razdoblje 2016 - 2018 18

TABlICA 2 KRETANJE BROJA STANOVNIKA PO NASELJIMA OD 1991 DO 2011

5825 6236ac

_JSQ_~t~I_~lt1J~lic~a _ ~_sect78 ~4QL Kastel Kambelovac 4 054 4 505

JS~t~ltlltsi ~ j ___A 1 ibull__ _A_~~Q_ __~ sectA~ Kastel Stari 5 345 6 448~=-) KastelNovi 4 050 5 309

Kastel Stafilic 2 01 4 2 650

29 159 34103

Prema podacima Driavnog zavoda za statistiku u 2011 godini u Kostellrno je 38 411 stanovnika

zivjelo u ukupno 12 530 kuconstovo iz eega proizlazi da je prosjecon broj osoba po kuccnstvu

307 Iz tablice je vidljivo da je taj broj nesto veci od prosjeka Splitsko-dalmatinske zupanije i

Republike Hrvatske

TABLICA 3 PROSJECNI BROJ ClANOVA KUCANSTVA

Broj kuconstovc

2011

Grad Kastela

~pI~~~lt~I~~il_s~_~~_Jp~lliJCl_-J

RepJ~li~Cl~ry~S~~

Broj osoba

J 12530

154528

38

Prosjecnl broj

clanova kuccnstvo

07

92

280

Prema broju clonovo kuconstvo najmnogobrojnija su kuconstvo s 2 clone a zatim slijede

cetveroclcno i troclcno kuccnstvo Podjednako su zastupljena kuconstvo s jednim clonorn te

vise od 5 Clanova Raspodjela je prikazana na slid

3500

2 3 4 S i vise

Broj clonovo kuconstvo

SliKA 4 PRIVATNA KUCANSTVA PREMA BROJU ClANOVA

3000 o gt 25002 v 2000c 0 1500~U

) 1000-~

0 500(t)

0

Akcijski plan energetske uCinkovitosti na podruc]u Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 20189

Premo podacima DZS-a u 2013 godini u gradu Kcstelo u pravnim je osobama bilo zaposleno 5

093 osobo tj 192 radno sposobnog stonovnistvo Od ukupnog broja zaposlenih najveCi broj

osoba bio je zaposlen u prerodivocko] industriji zatim trgovini obrazovanju te prijevozu i

sklodistenju Broj zaposlenih osoba u pojedinoj grani te udio zaposlenih od ukupnog broja

zaposlenog stonovnistvo u gradu Kastela prikazan je u tablici

TABLICA 4 ZAPOSlENOST PO DJELATNOSTIMA 2013 GODINE

Broj LldioNaziv podruc]o djelatnosti (NKD) zaposlenih zoposlenlh ()

Poljoprivreda sumorstvo i ribarstvo 142 28

Rudarstvo i vadenje --~

PreradivaCka industrija ~A~~~~~~Ogt~~

1 163 228

Opskrba elektricnorn energijom plinom parom i klimatizacija -

Opskrba vodom uklanjanje otpadnih voda gospodarenje 51 10 te lIt UIIIU~I ccile okoliso

Gradevinarstvo 376 74

Trgovina no veliko i malo popravak motornih vozila i motocikla 227

Prijevoz i sklcdisten]e

1 158 559 110

_Mraquo~~ --~~

Djelatnosti pruzonio srnlesto]o te pripreme i usluzivonjo hrane 67 13

acije i komunikacije 16 03

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 39 08

Poslovanje nekretninama 19 04

Strucne znanstvene i tehnicke djelatnosti 116 23

Administrativne i pornocne usluzne djelatnosti 1574 ~~--bullbullbull bullbullbull bullbull bullbullbullbull yen bullbullbullbullbull bullbull --_=~Y--bullbull_------=

Javna uprava i obrana obvezno socijalno osiguranje 223 44

Obrazovanje 648 127

Djelatnosti zdravstvene zostite i socijalne skrbi

182 36

Umjetnost zabava i rekreacija 176 35

Ostale usluzne djelatnosti 84 09 I n93lIKlIPNO 100

No podrucju grada Kcstelo u 2013 godini premo podacima Fine bilo je registrirano 608 aktivnih

poslovnlh subjekoto a nojveci broj zaposlenih imali su Cemex Hrvatska dd Zrocno luka Split

Ribola doo Adria cellk doo te Krolo dom doo Od 722 aktivna obrta no podrucju grado

17 zauzimaju trgovina no malo i veliko 15 usluge prijevoza 14 djelatnosti u ugostiteljstvu i

turizmu 12 gradevinski obrtnicki i komunalni radovi 11 proizvodnja i prerada 7

intelektualne usluge 7 frizerski saloni i saloni za uliepsovonie 5 usluzne djelatnosti 4 morski

ribolov 4 odrZavanje i popravak motornih vozila te 4sitni obrti

Akcijski plan energetske ucinkovitosf no podrucju Grado Kcstelo za razdoblje 2016 - 2018110

TABLICA 5 DOLASCII NOCENJA TURISTA U GRADU KASTELA

sto se tice turizma uqostiteljsko-turisticki sadriaji postoje i planiraju se unutar rniesovitih namjena

naselja te unutar zona iskljucivo uqostitefjsko-turisticke namjene Nojvecl broj dolazaka biljeze

hoteli no privatni smlestc] zaostaje s malom razlikom Dolasci i nocenio u gradu Kostelo za 2013

i 2014 godinu te dio 2015 godine prikazani su u tablicama u nastavku

1 od siiecnjo do srpnja 2015 godine

Akcijski plan energetske ucinkovlrosti no podrucju Grado Kastela za razdoblje 2016 - 2018111

Analiza stanja i potrebo u neposrednoj ootrosn]i energije

Analiza postojecih i predvidanje buduCih potreba za energijom je polcziste za provedbu ostalih

energetskih analiza Ovom segmentu vozno je obratiti posebnu poznju u procesu izrade

energetskog plana Metodoloski koncept za identifikaciju energetskih potreba temelji se na

bottom-up pristupu prema kojem se karakteristike potrosnje energije kod samih potrosoco

oblici energije i korlstene tehnologije analiziraju za svaki sektor potrosn]e posebno End-use

potrosnlo dijeli se na dvije kategorije toplinsku potrosnju za grijanje kuhanje i pripremu tople

vode te netoplinsku potrosnju zc rod kuconskih uredaja hloden]e i sllcno

Kako bi se provela prethodno opisana analiza neophodno je prikupiti i analizirati niz podataka i

clnjenico kao npr indikatore gospodarskog rozvojc rospolozive stotlstlcke podatke na

nacionalnoj i lokalnoj razini kao i podatke 0 potrosnjl energije pojedinih kategorija potroscco koji

se prikupljaju od strone poslovnih subjekata eija je djelatnost distribucija i opskrba energijom

1

IncJuslrija (bez ETS)

Kuconstvo

Usiuznl sektor

Irornel

SUKA 5 STRUKTURA POTROSNJE ENERGIJE PO SEKTORIMA

Potrosnja energije u sektoru industrije

strukturu potrosn]e energenata u sektoru industrije (dio koj nije obuhvocen ETS-om) prikazuje

slika 6 Kao sto je vidljivo najzastupljeniji energent je elektricno energija eija polrosnio od oko

00103 PJ cini oko 66 ukupne potrosn]e energije u sektoru industrije grada Kostelo Zatim slijedi

dizelsko gorivo s udjelom od otprilike 19 te lozivo ulje s udjelom od oko 11 Manja je

zastupljenost ogrjevnog drva te ukapljenog noftnog plino koji u ukupnoj potrosn] sudjeluju s oko

3 odnosno 1

Akcijski plan energetske ucinkovitosti na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018112

1

Elekfricno energija

e Ogrjevno drvo

Dizelsko gariva

lozlvo uUe

UNP

SliKA 6 STRUKTURA POTROSNJE ENERGENATA U SEKTORU INDUSTRIJE

Potrosnjo energenata u sektoru industrije 2013 godine u apsolutnom je iznosu prikazana u tablici

7 Ukupna potrosn]o energenata u industriji grada Kostelo (izuzev dijela obuhvocenoq ETS-om)

iznosi 00156 PJ

TABLICA 6 POTROSNJA ENERGENATA U SEKTORU INDUSTRIJE

llNP

~~lJPI1l)

PJ

Potrosnjc energije u sektoru prometa

U sektoru prometa grada Kostelo zobiliezeno je potrosnjo dva energenta rijec je 0 fosilnim

gorivima - dizelskom gorivu i motornom benzinu Kao sto je vidljivo so slike 7 motorni benzin

zastupljen je u znocojno vecern postotku (65) u odnosu no dizelsko gorivo (35)

Akcijski plan energetske uclnkovltosti no podruc]u Grado Kcstelo za razdoblje 2016 - 2018113

II Motomi benzin

E Dizelskogorivo

SliKA 7 STRUKTURA POTROSNJE ENERGENATA U SEKTORU CESTOVNOG PROMETA

Potrosnjo energenata u cestovnom prometu grada Kostelo u 2013 godini u apsolutnom iznosu u

PJ prikazana je u tablici 8

TABlICA 7 POTROSNJA ENERGENATA U SEKTORU PROMETA

J

03842

02074

05916

Ukupnu potrosnju energenata u iznosu od 05916 PJ ostvarilo je 16 069 registriranih cestovnih

vozila u gradu Kastela 2014 godine Broj vozila u gradu Kcstelo cini 083 ukupnog broja

registriranih vozila u RH te 792ukupnog broja registriranih vozila u Splitsko-dalmatinskoj zupaniji

TABlICA 8 REGISTRIRANA MOTORNA CESTOVNA VOZllA

Mopedii motocikli

Osobna vozila

Autobusi Teretna vozila

13438 967

160 OB 617 14B7

lIkup

m008

1 937443

792

083

NajveCi udio u registriranim cestovnim vozilima imaju osobna vozila 8363 zatim slijede mopedi

i motocikli te teretna vozila s 973 tj 602 20 registriranih autobusa na podrucju grada 81

ostalo vozilo sudjeluju s manjim udjelom u ukupnom broju vozila od 012 odnosno 055

Akcijski plan energetske uclnkovitostl na podrucju Grada Kcstelo za razdoblje 2016 - 2018114

16069

0126~2 050

Mopedi i motocikli

Osobno vozilo

Aulobusi

II Teretno vozlio

Ostolo vozilo

SlIKA 8 STRUKTURA REGISTR1RANIH MOTORNIH VOZIIA

Prema podacima dostavljenima od grada Kostelo vozni park Grada trenutno cini 16 vozila od

ceqo je 9 osobnih a 7 teretnih vozila

U 2014 godini na gorivo za vozila u vlosnistvu grada Kostelo je ukupno utroseno 342 93028 kn a

u prvih osam mjeseci 2015 godine 253 74329 kn Prema dobivenim podacima te podacima iz

baze kojima rcspolcze Energetski institut Hrvoje Pozor procljenjeno je ukupna potrosn]o

benzinskog i dizelskog goriva od oko 33 750 I u 2014 godini Okvirna procijenjena potrospjo

benzinskog i dizelskog goriva u prvih 8 mjeseci 2015 godine iznosi oko 27 300 litara

TABLICA 9 FOTROSNJA GORIVA VOZNOG PARKA GRADA KASTElA

Potrosnja goriva (I)

Iznos (kn)

33750 34293028

27300 253 74329

Potrosnja energije u sektoru epee potrosnie

Sektor opce potrosn]e dijeli se na podsektor kuconstvo usluga poljoprivrede i graditeljstva U

nastavku su detoljno onollzlronl podsektori kuconstvo i uslugo dok je polrosn]o energije

podsektora poljoprivrede i graditeljstva ukljucena unutar ostalih podsektora

2 od sijecnja do kolovoza 2015 godine

Akcijski plan energetske ucinkovltostl na podrucju Grada kostelo za razdoblje 2016 - 2018115

Po1rosnja energije u podsekioru kuconstvo

U podsektoru kuccnstvo grada kostelc koriste se sliedeci energenti ugljen eleklricno energija

ukapljeni naftni plin lozivo ulje ogrjevno drvo solcrno toplinska energija te elektricno energija za

dizalice topline Kako je i vidljivo sa slike 9 glavninu u potrosnjl energije cine elektrlcno energija i

ogrjevno drvo svaki s od oko 42 tj ova dva energenta u potrosnji energije kuconstovo grada

Kostelo cine vise od 80 ukupne potrosnje Ostali energenti zastupljeni su u manjem postotku

B Ugljen

42 Elektricna enerqiioill

I 11 UNP

a toztvo ulje

ill Ogrjevno drvo

bull Solorna toplinska eneroijo

bull Hektricno energija ZC1

dizalice topline

SliKA 9 $TRUKTURA POTROSNJE ENERGENATA U PODSEKTORU KUCANSTVA

Tablica 11 prikazuje potrosnju energenata u apsolutnom iznosu u PJ u 2013 godini Ukupna

potrosnio podsektora kuccnstvo grada Kastela u 2013 godini iznosi oko 06852 PJ

TAIlLICA 10 POTROSNJA ENERGENATA U PODSEKTORU KUCANSTVA

42 I

n 91 ~~lltt~i~1~~rgijcJ 028Z~~__

lJNe 00496 L()~iy()lJll~ 00418

lggrJ~yl()cjrY()_ _ _ _ ~ 92~1___ 1~()IClrI1C1JCplir1cJ~I~rgijcJ 99991 middotEI~llttri~r1cJ~I~rgiJCI~cJcji~C1lic~J()plir1~ 99~JJ

Uku no 06852

Ukupna potrosnio energenata u podsektoru kuconstvo rnoze se podijeliti na potrosnju

energenata za grijanje prostora za pripremu tople vode za kuhanje za hladenje te za koristen]e

uredaja i rasvjetu Slika 10 prikazujo strukturu potrosn]e energije u kuccnstvu prema namjeni U

gradu Kcstelo nojvise se energije potrosi za grijanje oko 51 ukupne polrosene energije a zatim

slijede uredaji i rasYjeta s 22 Udjela KUhanje i priprema tople vode zastupljeni su u otprilike

[ednckom postotku od oko 13 odnosno 11 dok hladenje sudjeluje s najmanjim udjelom od

oko 3

Akcijski plan energetske ucinkovitosf no podrucju Grada Kcstelo zo razdoblje 2016 - 2018116

Crijanje

3

51

Priprerno taple vade

Kuhonje

Hladenje

Uredaji i rasvjeta

StiKA 10 STRUKTURA POTROSNJE ENERGENATA U KUCANSTVU PREMA NAMJENI

Svaka od navedenih namjena detaljnije je opisana u nastavku Struktura potrosnje energenata

za grijanje prikazana je na slici 11

0 6 0 Ugljen

Hektricno energijo

M UNP

Lozlvo ulje

Ogrjevno drvo

to Salama lopllnska energijo

Hektricno energijo za dlzalice tapline

StiKA 11 STRUKTURA POTROSNJE ENERGENATA ZA GRIJANJE PROSTORA

Dorninonton Emergent koji se korisli LU ~lijul Iji) JJI u~1 UI U u kucunsl vino lIOUt1 tZastelaJe oqrjevno

drvo 5 udjelom od oko 75 u ukupnoj potrosn] energenata za grijanje prostora Zatim slijede

elektrlcno energija te lozivo ulje sa znccojno manjim udjelima od po 9

Za pripremu tople vode nojvise se koristi elektricno energija ciji udio iznosi oko 84 a zatim slijedi

lozlvo ulje sa znatno manjim udjelom od oko 12 Ostali energenti koriste se u manjoj mjeri

Akcijski plan energetske uclnkovltosf na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018 117

n Ugljen

Elektrlcno energijCl

UNP

lozlvo ulje

Ogrjevno drvo

Solorno topllnsko energijo

bull Elektrlcno enerpoundJijazo dizalicelopline

SliKA 12 STRUKTURA POTROSNJE ENERGENATA ZA PRIPREMU TOPLE VODE

U podsektoru kuccnstvo grada kcstelo za kuhanje se koriste tri energenta elektrlcno energija

ukapljeni naftni plin i ogrjevno drvo Najveca je potrosnjo ukapljenog naftnog plina ciji udio

iznosi oko 51 svih energenata koji se u kuconstvlmo koriste za kuhanje Elektricno energija i

ogrjevno drvo zastupljeni su u podjednakom iznosu od po oko 25svaki

n Hektricno energija

UNP

Ogrjevna drvo

SliKA 13 STRUKTURA POfROSNJE ENERGENATA ZA KUHANJE

Za hladenje te za uredaje i rasvjetu koristi se elektricno energija U 2014 godini za hladenje u

podsektoru kuconstvo utroseno je oko 002 PJ energije dok je zo uredo]e i rasvjetu utroseno

ukupno oko 015 PJ energije

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018 118

Potrosnjo energije u podsektoru usluga

U potrosn]l energije podsektora usluga glavninu udjela imaju dva energenta koji u ukupnoj

potrosn]i energije sudjeluju s oko 96 Rijec je 0 elektricnoj energiji s udjelom od oko 46 te

lozivom ulju s od oko 50 udjela Ostali energenti (ukapljeni naftni plin ogrjevno drvo i ugljen)

zastupljeni su u vrlo malom postotku

Hektrlcno energijo

Lozivo ulje

Ogrjevno drvo

G Ugljen

SUKA 14 SmUKTURA POTROSNJE ENERGENATA U PODSEKTORU USLUGA

Ukupna potrosn]o svih navedenih energenata u podsektoru usluga u 2013 iznosi 01109 PJ

Potrosnlo svakog pojedinog energenta u apsolutnom iznosu navedena je u tablici 12

TABLICA 11 POTROSNJA ENERGENATA U SEKTORU USLUGA

ell~r~iJ(]

oiivo ulje

NP 0

Ogrj~~~~d~~ Ugljen

Ukupno

PromatrajuCi ukupnu potrosnju energije podsektora usluga po djelatnostima koje se obavljaju u

gradu Kastelo vidljivo je do se oko 30 svih energenata trosi u lrgovirli zullm oko 16 u

obrazovanju 6 u zdravstvu 5 u upravi i administrociji 0 3 u turizmu Ostole djelatnosti

zastupljene su u znocolnorn udjelu od 40

Akcijski plan energetske uclnkovltostl no podrucju Grada kostelo za razdoblje 2016 - 20181 19

R Trgovino

Zdrovstvo

Obrozovon]e

Turizorn

Uprovo i cdmlnlstrocilo

051010 f 5J 3

SliKA 15 STRUKTURA POTROSNJE ENERGENATA PO DJElATNOSTlMA

Akcijski plan energetske uclnkovitosf no podrucju Grado Kostelo zo rozdoblje 2016 - 2018120

Bilanca potrosn]e energije grada Kcstelo

Bilanca potrosnle finalne energije na podrucju grada Kcstelo dobiva se sumiranjem iznosa

pojedinih sektora potrosn]e - industrije prometa i sektora opce potrosn]e struktura potrosnje

energije grada Kostelo za 2013 godinu prikazana je na slici 14

Elektriino energijo

Ogrjevna drvo

ill DizelskogOlivo

MotOini benzin

II UNP

Lozivo vlje

Ugljen

Salorno toplinsko enerqlio

SllKA 16 STRUKTURA POTROSNJE ENERGIJE U GRADU KASTElA

Iz strukture prikazane no slid 16 vidljivo je da je u gradu Kastela dominantna potrosn]o cetiri

energenta elektrlcne energije ogrjevnog drva dizelskog goriva i motornog benzina Ostali

energenti zastupljeni su sa znatno manjim udjelima Motorni benzin zastupljen je 5 udjelom od

oko 27 elektricno energija 5 od oko 25 ogrjevno drvo 5 od oko 21 te dizelsko gorivo 5

udjelom od oko 15 u ukupnoj potrosn]i energije grada Kcstelo Od ostalih energenata koji

zajedno sudjeluju 5 od oko 12 lozlvo ulje zastupljeno je 5 udjelom od oko 7 te ukapljeni naftni

plin 5 od oko 4

TABllCA 12 BllANCA ENERGIJE GRADA KASTElA

0 0

na energija

a toplinska energija

I b

00103

00004

00031

00156

anstva Ilslufnl

Promet Javna

UKUPNOsektor

03086 00510

02847 00027 ----~ ----shy02074

03842

00496 00014

00418 00553

00001 00004 UUUU4

00004 00004

06852 01109 05916 00090 14123

Akdjski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grada Kcstelo za razdoblje 2016 - 2018121

Tablica 12 prikazuje energetsku bilancu grada Kostelo Iz nje je vidljiva polrosnjo energije

pojedinih energenata po svakom od sektora u apsolutnim iznosima u PJ Najznacajniji sektori sto

se tlce potrosnje energije u gradu Kostelo su sektor kuconstvo i transporta u kojima potrosnjo

energije iznosi 063 odnosno 059 PJ

Akcijski plan energetske uclnkovltostl no podrucju Grado kostelo za razdoblje 2016 - 2018122

Prijedlog mjera energetske ucinkovltosf po podsektorima

U nastavku poglavlja dan je pregled predlozenlh mjera za pobolison]e energetske ucinkovilostl

na podrucju grada Kastela Mjere su podijeljene prema podsektorima neposredne potrosn]e shy

industrija promet i sektor epee potrosnle

Predlozene mjere nalaze se i u 3 Nacionalnom akcijskom planu energetske uclnkovitosti a iznosi

pojedlnocnlh ustedo te moqucnosf i potrebe penetracije pojedine mjere u svrhu dostizanja

maksimalne razine primjene mjera uz zadane prorccunske okvire izracunati su prema lokalnim

specincnostlrno grada Kostelc U slucolevirno kada nisu bili poznati svi potrebni podaci za

izrocun ustede lzvrsene su procjene temeljene na prethodno lzvrsenirn prorccunlmo i studijama

slicnlh parametara te strucnom procjenom

Svaka predlozeno mjera sastoji se od

bull naziva mjere

bull oznake mjere prema 3 Nacionalnom akcijskom planu energetske ucinkovitosti

bull opsega provedbe tj broju objekata iii vozila temeljem kojeg je izvrsen prorccun ustedo

bull opisa mjere kojim su poblize opisane predvidene aktivnosti

bull zivotnoq vijeka pojedine mjere unutar kojeg se mogu oceklvof predvidene ustede

bull ocekivoni ukupni financijski iznos ulaganja pri cernu je noznccen eventualan udio FZOEU

bull ocekivcne ustede u MWh iii tonama ekvivalenta nafte

bull izvori financiranja pri cernu je predvidene mjere moquce financirati i iz drugih izvora koji

nisu ovdje opisani

bull predvideni pocetck primjene mjere

bull nccin procen]e provedbe pojedine mjere

Sektor industrije

Treci Nacionalni akcijski plan energetske ucinkovitosf Republike Hrvatske za razdoblje od 2014

do 2016 godine predvida nekoliko mjera energetske ucinkovitosti u industriji

bull Mreza industrijske energetske efikasnosti (MICC)

bull Visokoucinkovito kogeneracija

bull Uvodenje efikasnih elektrornotornih pagallo

bull Energetski pregledi malih i srednjih poduzeco

Premda jedinice lokalne samouprave nlsu Izravno nadleine za provedbu navedenih mjera

grad Kastela ce raditi na promociji mjera energetske uclnkovltosf u industriji te raditi na

unaprjedenju komunikacije izmedu jayne uprave i institucija i poslovnih subjekata

Kratki opis navedenih mjera dan je u nastavku kako bi 50 prikazala cjelovita slika aktivnosti i

moguCih utjecaja na energetsku uGinkovitost na podrucju grada

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018 123

i

etske efikasnosti MIEE

rovolni s orazumi i koo erativni instrumenti I lndustriisko ostroienlo na rostoru

Opis

Oeekivani ukupni fi Oceklvone ustede Izvor financiranja

Rokovi rovedbe

oznato financiranja FZOEU

vor sufinancirana fondovi EU 6 uz mo uce roduzenle 2017 - 2018

Naein procen]o

rada Kostelo Kroz MIEE ce se provoditi cltov niz aktivnosti usmjerenih na promoviranje energetske ucinkovltosf u industriji Osnovni je cilj pobollsotl svijest i znanje vodstva industrijskih pcduzeco i zaposlenika kako bi se iskoristili cjelokupni potencijali ostvarivih mjera energetskih ustedo Na razini tvrtki kao i na razini industrijskih grupacija je potrebno uspostaviti strukture za upravljanje potrosnjorn energije te uvesti nadzor i analizu potrosn]e energije uz postavljanje cllievo Na ovaj ce se nocin istodobno stvoriti i opseznc boza podataka 0

potrosn]i energije u industriji te ce se razviti indikatori koji ce sluzif za benchmarking s poduzeCima iz iste grane u Hrvatskoj ali i u EU Kroz mjeru je potrebno izraditi plan aktivnosti za kl[ucne industrijske grane te sufinancirati provedbu ciljanih mjera energetske uclnkovitosti

ivotni viek

odina Za buduce aktivnosti treba uspostaviti metodologiju (moze se za svaku tipsku mjeru uspostaviti BU metoda iii zahtijevati ocjenu ustedo eEl ce rozraditi metodologiju na temelju Programa i pratiti ucinck kroz SMIV

iJ~ltI~lYIJ~~ w i Oznaka mere l Kategorija mjere~_ i Opseg provedbe

Opis

llvotnl vUek ukupni ~

u Oeekivane ustede

Izvor financiranja

i Industrllska oos roreruo na pros oru oro a Kastela Osim sustava poticanja proizvodnje elektricne energije iz visokoucinkovitlh kogeneracija ovom se mjerom predvida i donosenje odqovorojuce regulative za poticanje proizvodnje toplinske energije iz kogeneracija (definiranje statusa povlastenog orolzvodcco toplinske energije)

15 -

Nepoznato

HROTE ovisno 0 proizvedenoj kollcini elektricne energije i temeljem [edinlcnih poticajnih cijena definiranih u Tarifnim sustavima

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grada Kostelo za rozdoblje 2016 - 2018 124

2016 uz mo uce roduzenie 2017 - 2018 odina ce se pratiti BU metodom procijenjenih ustedo Rezultati i

L~~iiYrnJ~i=~= I~~~deril~~fik~i~j6~i~kt~cii~t~~~IiiR~gQ~amiddotmiddot~~ ~~ i

i Oznaka rnlere 13 ~bull~=_~_ ~~= =~_==

nciski instrument re ulativa stroienio no rostoru rada Kastela

Opis

NajveCi dio potrosnie elektricne energije u industriji otpada no elektromotorne pogone - i do 90 Ovo podruc]e pruzo velike potencijale ustedo no tu se nisu poduzimale sustavne mjere iii programi Uvodenje efikasnih elektromotornih pogona odnosi se i no ugradnju elektricnlh motora visoke ucinkovitostl i uvodenje i upravljanja brojem okretaja (VSD) frekvencijski iili amplitudno i tamo gdje je korisno kao u procesima gdje se kontinuirano mijenja protok radne tvari Ovisno 0 razredu snage motora ova mjera moze postiCi tehniCke ustede elektricne energije i preko 16 a ekonomske ustede vece od 10 Takoder ovom mjerom predvida I se ostvarivanje ustede energije no rocun pravilnog koristenjc i pojedinih elemenata vee postojeceq elektromotornog poqono kao i elektromotornog pogona u cjelini Smanjenje instalirane snage bi imalo pozitivan ucinok na stabilnost rada EES-a kao i na

rn~_==_=_~__-smanen~et~ro~sko_va rada korisnika i_22ipound~a ele ktricn~=~ner~~~~ k

Ocekivane ustede Izvor financirana i Rokovi rovedbe i Nacin procen]c ustedo Rezultati

L

j~I1~~g~t~kipr~glfclil~bJ~~fcll1liJ1pltgtcllJz~cent~ 14

nc instrumenti informirane Z rade malih i sredniih oduzeco u rivatnom vlosnlstvu Cilj ove mjere je pruziti financijsku potporu malim i srednjim

[ poduzecimo (MSP) za pokretanje i provoden]e aktivnosti za i pobolison]e energetske ucinkovitosfi i to prvenstveno za i provodenje kvalitetnih energetskih pregleda i kontinuiranog

gospodarenja energijom [uvodenje medunarodnih standarda i poput 15050001) te promocija energetske ucinkovitosli i I i promotivno-edukacijske aktivnosti za zaposlenike Opis Kako direktiva objosniovo mala i srednja poduzeco predstavljaju I ogromni potencijal za ustedu energije u Uniji a driave clcnice i i trebale bi uspostaviti povoljan okvir za pruzcn]e tehniCke pornoci i I i cjljanih informacija MSP-ovima kako bi im pomogle pri donoseniu i mjera za povecon]e energetske ucinkovilosti i i Kako je definirano direktivom mala poduzeco zncce kategorija Lrnik~()p()ltJLJEcentlt1tErnlt1liQisTEltJQjibp()ltJLJecent()slt1stltjiEltltJi

kivani ukupni ula

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grado Kcstelo za razdobje 2016 - 2018125

poduzeco koja zcposllcvcju manje od 250 osoba te ciji godisnji promet ne prelazi 50 milijuna EUR iii cija godisnja bilanca stanja ne

relazi 43 miliuna EUR

Sektor prometa

Potrosn]o energije u sektoru prometa cini znatan dio potrosnje na podrucju grada Kostelo a

vcznost prometa za smanjenje potrosn]e energije i emisije stoklenlcklh plinova prepoznata je i

kroz resurse alocirane upravo na sektor prometa

U sektoru prometa predvidene su tri mjere za pobolison]e energetske ucinkovltosf za ciju

provedbu je izravno zoduzen grad kostelo

bull Trening i promocija eko voznje

bull Promicanje integriranog prometa

bull Inteligentno upravljanje u prometu

Trening i promocija eko vofnleNaziv mjere

Oznaka mjere T1 Financijski instrumenti

100 vozoco godisnje (javna sluzbo i privatne osobe)

Opis Ovom mjerom zeli se postiCi maksimalna razina osvl[estenosti svih gradana i vozoco u Republici Hrvatskoj 0 prednostima eko vozn]e kroz aktivno provodenje treninga eko voznje te promotivnim aktivnostima medu vozcclmo koji su stekli Iicencu prije donosen]o Pravilnika 0 osposobljavanju kandidata za vozoce (NN 1309)

Posebni elementi nacionalne kampanje trebaju biti posveceni edukaciji 0 eko vozn] za vozoce osobnih automobila autobusa i teretnih vozilo gt 35 tone

Ovom mjerom predvida se uklluclvon]e vozoco sluzbenih vozila u nodleznosf jedinice lokalne samouprave u program edukacije eko vofnie i promocijom eko vozn]e medu svim gradanima grada

Zivotni vijek

Akcijski plan energetske uclnkovitosf na podrucju Grada Kastela za razdoblje 2016 - 2018126

I Ocekivani ukupni j financijski iznos ulaga

kivane ustede

Izvor financiranja

6000000 kn u 2016 a nakon toga 3000000 kn godiSnje

wmiddot__ mn_~=~~~N_v_

r--~~

I Promicanje integriranog prometa Naziv mjere

T4Oznaka mjere I Kategorija mjere Informacijska i organizacijska mjera -_ - I

Cestovna vozila na podrucju grada Kostelo ovedbe

Opis

livotni vijek

ocektvonl ukupni financijski iznos ulaganja

Prometne guzve postaju sve vecl problem u gradovima koji zncccjno utjece na nepotrebno povecanu potrosniu goriva Stoga je potrebno promovirati odrZivi razvoj gradskih prometnih sustava i to kroz

optlrniron]e gradske logistike prijevoza teretabull inteligentno upravljanje javnim parkirnim povrsinorno bull

bull pruzcn]e potpore razvoju infrastrukture javnih gradskih bicikala

bull -+ J J-~IIU 1- sheme u u

-

nepoznato (nakon izrade nacionalnih smjernica za provedbu)

Ocekivane ustede li~tata nakan izrode nacianalnih smjernica zo prove dbu]

Izvor financiranja FZOEU prorocun Grada Kastela EU fondovi

Rokovi provedbe ii6il=i6isgodina

-shy 1-lt ja I UCinci ove mjere evidentirat ce se TD pokazateljimu J-ItU

I preporukama EK Z()ltEltCYrliprijElYltZ~

Naziv mjere Inteligentno upravljanje u prometu

ka mjere

tegorija mjere Infrastrukturna

Cestovna vozila na podrucju grada KcsteloOpseg provedbe

Akcijski plan energetske uclnkovitosf no podrucju Grada Kostelo zo razdoblje 2016 - 2018127

Opis

Zivotnivijek iv

Oeekivani ukupni financijski iznos ulaganja

Inteligentni semafori opremljeni autonomnim sustavom napajanja iz obnovljivih izvora (sunce vjetar) doprinijeti ce smonjenju primarne poirosnje energije kao i emisijama ugljienog dioksida i ostalih stetnlh plinova S druge strane ugradivanje vizualnog indikatora trajanja faze crvenog svijetla ce doprinijeti podizanju svijesti vozcco 0 rnoqucnostimo donosenjo odluke vezane uz gasenje motora tijekom cekcn]o u koloni ispred roskrfz]o Pruzonje potpore integraciji takovih semafora u prometna roskrizio doprinijet ce se sustavnom smanjenju polrosnje goriva u prometu na osnovi pruzonio adekvatnih i pravovremenih informacija vozccu 0 prolocnosf roskrlz]o na temelju koje ce vozcc moci donijeti odluku o prelasku na start-stop rezirn koristen]o motora vozila Planira se izrada detaljnog plana za provedbu u 2016 godiiIni

nepoznato (nakon izrade detaljnog plana za provedbu)

oceklvcne ustede

I Izvor financiranja

nepoznato (nakon izrade detaljnog plana za provedbu)

FZOEU prorccun Grada Kastela

Rokovi provedbe 2017 - 2018 godina

Naein prccen]o Za ocjenu usplesnostl provedbe mjere potrebno je pratiti broj zamijenjenih semafora Ucinci u smislu ustedo energije obuhvcceni su TO pokazateliima za cestovnLpr2CYl~tpr~rn()preporukama EK

Za ostale mjere koje su u ncdleznosf drugih (nacionalnih) institucija grad kostelo ce pruziti

pozitivan okvir i eventualnu potrebnu loqisticku potporu za njihovu provedbu Od ostalih mjera

lstlcu se

bull Financijski poticaji za energetski ucinkovito vozila

bull Razvoj infrastrukture za alternativna goriva

Naziv mjere Financljski poticaji za energetski uclnkovlto vozllo

mjere

Kategorija mjere

T6

FliIUIIUp instrumenti

I Opseg provedbe Cestovna vozila na podrucju grada Kastela

Opis FZOEU u svom radu sufinancira projekte eistijeg prometa Ovaj program treba unaprijediti razradom posebnih linija sufinanciranja za lt x

1lt7 lUI IJlt7 1lt7

Zivotnivijek 100000 km

I oceklvcnl ukupni financijski iznos ulaganja

-

-

FZOEU

2016 - 2018 godina

Oeekivane ustede

Izvor financiranja

Rokovi provedbe

NaCin CEI u UUIL eel s MPPI i MZOIP

Akcijski plan energetske uclnkovilosf na podrucju Grada kostelo za razdoblje 2016 - 2018 128

i

Naziv mjere Razvoj infrastrukture za alternativna goriva

Oznaka mjere T7 Kategorija mjere Infrastruktura strotesko planiranje i nhVA71 lillrA rniereII JI

regulativa organizacija

Opseg provedbe Cestovna vozila plovila u unutarnjoj plovidbi pomorski brodovi

Opis Cilj ove mjere je olcksof prlhvoccn]e alternativnih goriva od strane korisnikcpotrosoco jcccnlern infrastrukture za distribuciju alternativnih goriva i provedbom zojednlckih tehnickih specifikacija za ovu infrastrukturu Do sredine 2016 godine planirano je donosenje zakonodavnog i Nacionalnog politickoq okvira za razvoj infrastrukture za alternativna goriva u kojem ce se donijeti stroteskl dokument kroz koji ce biti predvldene financijske tehnicke informativno-edukacijske i ostale mjere kojima ce se ornoqucltl trZisni razvoj alternativnih goriva (elektricne energije stlccenoq i ukapljenog prirodnog plina i vodika) te izgradnja prlpodojuce infrastrukture Donosenje ovog dokumenta ujedno predstavlja ispunjavanje jedne od obveza koje pred drZave clonice Europske unije stavlja Direktiva EP i vlleco 0 razvoju infrastrukture za alternativna goriva koja je trenutno u zovrsno] fazi usvajanja a koja ce propisati minimalne uvjete za razvoj infrastrukture za alternativna goriva no podrucju Europske unije Predmetna Direktiva tokoder propisuje nuznost usklodlvon]o Nacionalnih programskih okvira rnedu susjednim drZavama clontcorno Stoga je jedna od pripremnih aktivnosti za pripremu hrvatskog Nacionalnog programskog okvira i sudjelovanje Republike Hrvatske u inicijativi desetak zemalja clcnico Europske unije za suradnjom no izradi nacionalnih programskih okvira Nacionalni plan razvoja infrastrukture za alternativna goriva definirati ce akcije i potrebe u resursima te rokove Ostvarenje programa osigurava se instrumentima a usmjerava razvojnim ciljevima Uspjesnost programa provjerava se indikatorima koji pokazuju kako se odvija program i gdje go valja mijenjati iii dopunjavati Promocijska kampanja kao i financijski poticaji moraju biti prcceni i razvojem infrastrukture punionica SPP sto zncci provcden]e pilot projekata u sklopu promocije Ovom infrastrukturnom mjerom 5e nece direktno utjecati no smanjenje potrosn]e goriva u prometu no svakako je razvoj infrastrukture nuzcn preduvjet razvoju trZista vozila koja koriste SPP u Hrvatskoj Mjere za ostvarenje smanjenja emisije iz prometa su regulativne intrastrukturne i financijske a u dlju razvoja infrastrukture za ounienie vozila IlL III JIll JL 1111 olinom (SPPl

Zivotnivijek -

Ocekivani ukupni financijski iznos ulaganja

-

Ocekivane ustede -

bull Izvor fina~~iranja I FZOEU EU fondovi

Rokovi provedbe 2016 - 2018 godina

Nacin MPPI MZOIP MIr() FZOEU

Akcijski plan energetske uclnkovitosf no podrucju Grado Kostelo za razdoblje 2016 - 2018129

Sektor opce potrosn]e

Mjere u sektoru epee potrosn]e odnose se na zgrade i gradevine elektronicke uredaje javnu

rasvjetu te procese i usluge Osim toga mjere su podijeljene na sektor kuconstvo i sektor usluga

a unutar usluga posebno je izdvojen javni sektor

U nastavku su detaljno navedene planirane aktivnosti grada kostelo koje su u ncdleznosf grada

te su navedene dodatne aktivnosti u sektoru epee potrosnje koje provode druga nacionalna

tijela iii institucije

Nacionalni programi koje direktno (su)provodi grad Kostelo

bull Energetska obnova javnih zgrada (FZOEU APN)

bull Zelena javna nabava

bull Promocija energetskih usluga i mjera EnU i OlE

bull Energetski ucinkovito javna rasvjeta

Naziv mlere Pro ram ener etske obnove z

l~~~~~~jj~~~~r~~~ middotiJl6g6~ijskimiddotmiddotmiddoti6sii~ro~~6i=~=~==middot bullbullbullbullbullbull ~ = bullbullbullj 9p~~gp~ltgty~clIgt~I~grqg~lJylqr1i~tylJ9Tq9qKltlst~lltlj I Opis I Mjerom se predvida osmtslicvon]e programa energetske obnove iI I zgrada javnog sektora Programom se pozornost prlrnorno ] I usmjerava na zgrade javnog sektora gradene prije 1987 godine te

na njihovu obnovu na niskoenergetski standard i postizanje i energetskog razreda B A iii A+

i U 2016 godini planira se provedba projekta rekonstrukcije zgrade i I~ ~ ~ ~~~~ bull 0-middot90e ~f2rqy~~zq_tlt2lL0~J~191~~_g29ir192P iv~nltlsr egyqE~QI~J

yltgttiyiJ~~__ 25 odina Ioceklvcnl ukupni middotmiddotmiddotmiddotmiddot+=Umiddotkmiddotupcno2506middot6oo60middotknmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot~middotmiddotmiddotmiddotmiddot ~_ _

financijski iznos ulaganja Ucesce grada 60 1 500 00000 kn (manje uz su ucesce I ministarstava iili ESCOEPC model obnove)

i Ucesce FZOEU - 40 1 00000000 kn 1

middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotlmiddotmiddot]jomiddottilfLh=====~= ~ ~ ~ ~~~

I FZOEU radski rorcJ~IIiP~ltgtrcJ~IIiMir1i~tltlr~tYltl~~99I~~91 f~ltgt~ltgtyLprltgty~~tlgt~ _LpoundQ16 - 201sectilodina_ ~ ~ _ __ _ _ _ ~ _ 1

LNltI~ir1prltlcent~r1JltI JGrad Kostelo - SMIV i

Naziv miere

J~~ ere

Opseg provedbe

Opis

a P5

Potrebno je intenzivirati aktivnosti kojima ce se osigurati pravna i tehnicko znanja i vjestine javnih nobovqcco za ukljucivon]e i vrednovanje zahtjeva za energetskom uclnkovltostl u postupcima

ePeeIrir1j~r1(r1krit~rijq~k(r1(r1kIr1ltljpltY91jr1ij~f2ltQlJg~~ iL bull bull LLjavne=naccbcav

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018130

Jiylt)tr1iYiJ~1lt

Oceklvonl ukupni IJt~r1ltiJslltillt)~ yl~g~rlJ~ 1()~~lltiY~rl~y~t~cj~ j IJzYlt)JIrl~ n~ira r119_~__~f--MZ_ocle M~~~Q_ _~~_~ ~ __ ~~ ~_

~lt)Iltlt)Yprlt)Y~cjgt~ 20 16 - 2018 odinltl __1 Naeln rccenlc - SMIV

ere

()Zrl~Ilt~1J~~~ IjPromocia ener etskih uslu a i mlero EnU i OlE

8 ISqt~glt)rij~1j~~~ 1 Jr1fQrrDltlltij~KtLQlYE2QEiJfQrnlltlcJj~ktrnjEr~ o se rovedbe Svi oblici i sustayipQt~q~QjE~Q~rgij~LJ2gradarstvu i industrij Opis Ovom mjerom nastoji se povecotl svijest korisnika zgrada

transformirati triiste prema sve ucinkovltfjirn zgradama Info kampanjom podiCi svijest ciljanih skupina 0 koristima j

moqucnostlmo provedbe mjera energetske ucinkovltosti kroz energetske usluge

Informirati i educirati siru javnost 0 ESCO tvrtkama modelima i principu pruzcnio energetskih usluqo Uspostava propisa kvalifikacija pruzatelja energetskih usluqo Izrada i vodenje

vijek 10 godina

Oceklvonl ukupni Ukupno 1000000 kn godiSnje Ucesce grada - 60 - 6 00000 knfinancijski iznos ulaganja

Oceklvune ustede

Izvor financiranja

Rokovi provedbe

Naziv mlere

5~IJltJls~LJQ~r~m er1iL~n~LgE tsktLJ2LtLgltl-LJ~tEltJsect middot1~~~f~t~ti~~~~r~ entrgij~__ J

19p~~gp~lt)y~cjl~ Grad Kcstelo Opis Ijavnarasvj~taugraduKa~t~latro~j2506Mwh~i~ktri~n~en~rgij~l

I Projekti pobollson]o energetske uCinkovitosti u javnoj rasvjeti I i isplativi su vidljivi u javnostL smanjuju svjetlosno onecfscen]e i

I utjecaj na okolis ustede su vidljive odmah i lako su dokazive i I provjerlilve I I

I Postojecu sustav rasvjete koristi u dobrom dijelu zastarjele svjetiljke I I uz djelomicno koristen]e i zastarjelih uskoro zabranjenih zivinih I I zorulio

I -~J~~~j~V=~~~~li=- zestarieHh~se izmjena eke 490

IZivotni vijek

Akcijski plan energetske uCinkovitosti na podrucju Grada Kosrelc za razdoblje 2016 - 2018 131

Oceklvonl ukupni I financijski iznos ulaganja

Nacionalni programi sufinanciranja biti ce provodeni u skladu 5 vozeclrn zakonskim propisima od

strane za to ovlostene institucije a grad Kostelo ce kroz svoj rad osigurati promociju

pravodobno informiranje svojih gradana 0 aktualnim nacionalnim programima

Nacionalni programi

bull Program energetske obnove obiteljskih kuco (FZOEU)

bull Program energetske obnove vlsestcrnbenlh zgrada (FZOEUj

bull Program energetske obnove nestambenih (komercijalnih) zgrada (FZOEUj

bull Energetsko oznccovon]e kuccnsklh uredaja i energetski standardi - sufinanciranje kupnje

A+++ kuconsklh uredaja (FZOEU)

Pro ram ener etske obnove obitelskih kuco 2014-2020

IltClt~g()riJclIllJ~r~JFirlltlrlltUklirltrLJI1lE)rlti Qps~gpr()1~cIlgt~ LQ()ItE)ljskE)kLJcentE)JlgpltltjrLJcentJLJg~ltlltjltlIltltlstE)lltl Opis Ovom se mjerom predvida obnova postojecih obiteljskih zgrada

do 2020 godine Pozornost se primarno usmjerava na obiteljske I kuce do 400 m2 gradene prije 1987 godine te na njihovu obnovu

r~i9i~iil~k i Ocekivani ukupni

financiski iznos ula oceklvone ustede

A_~~__~~~~_~_~_~_~~~~

I71()~ fiI1ClI1circlI1JCl__

Rokovi rovedbe Nccln prccenlo

I na niskoenergetski standard kroz poticanje obnove vanjske [ ovojnice poticanje zamjene sustava grijanja i poticanje koristen]o IOIE I Najznacajniji ocekivonl ucinci provedbe ove mjere su poticanje investicija ostvarivanje ustedo energije u neposrednoj potrosn]l godisnje smanjenje izdataka gradana za energiju smanjenje i emisija C02 povecon]o udjela obnovljivih izvora energije [ osiguravanje zaposlenja povecon]e sigurnosti opskrbe energijomi poboljscno stanje i povecon]e trZisne vrijednosti nekretnina razvoj i proizvodne industrije smanjenje sive ekonomije srncnjep]e i(3r1(3rgE)tkCgirCl1lg~tygiltpcent(3PCpltlj~ltlrlj(3LJIj(3tltltltlrlltIltlrijltl )ggltjIrig

Naziv rnlere e

LIlaquol~t()iJcIIllj~~ __

e ralne obnove vlsestcmbenlh

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018132

i

Opseg provedbe Visestornbene zgrade u privatnom vlcsnistvu na podrucju grada Kastela

Opis

ere I Pro ram ener efske obnove komercialnih n

Qrq~q1Jc~~mmmm iBA middot ~m~m~ middot ~ IKqfcg2rijqlJ~~c JFiQgQcIjkiIQstrLJrn~QJL I Opseg provedbe i Nestambene komercijalne zgrade u privatnom vlcsnlstvu no

I JpltgtgrLJcentjLJgrgg9~9t~lg i j Opis I Energetska obnova poslojeclh komercijalnih nestambenih zgrada f

I usmjerena je na zgrade izgradene prlle 1987 godine te na njihovu I

Im _ ~~~~~~~ iii ~i~~O~~=tski~~~~dr~ ~~~~~~j~~~tskogJ

v

Zivofni vllek ~gg9iQ9 vani ukupni

r2~lJlqgqIlJq )usfede

~ri~~-=--Hf~~~~~~Q_--L~~~mJer~~middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot~middotmiddotmiddot jii~9~isk~middot~~nac9vCniemiddotkU~~~~~u~e~ i e-ne~middot-efskist~nd~rdTmiddot

~~SGr=l~~~~~~rezne iQfQrrDQCijS_~em~iQClr)CjjStii=tij i Opis I Energetskim oznakama kupcima se daju informacije 0 potrosn]

energije tog uredaja i odabir usmjerava prema uctnkovltijrnoIj

Osim toga pravodobnim usvajanjem zahtjeva za eko-dizajnom I

i prolzvodo povezonlh S AnAroijom potrebno je osigurati da se na I hrvatsko frzistu stavljaju sorno proizvodi koji zadovoljavaju propise i lEU Uz navedeno I nojuclnkovliijlh kuco

predvida nskih ured

se uvodenje sufinanciranja aja

kupnje I

i Zivotni vijek j l

i 12i 15 godina

Akcijski plan energetske ucinkovitosti na podrucju Grada Kastela za razdoblje 2016 - 2018133

Ocekivani ukupni financiski iznos ul Ocekivane ustede ~~~~-~~~-~-~~~------~-~~~~-~~~~~~~~~~--~------

~J~~~r~r~~~~~~ middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotImiddotmiddotmiddotmiddoti8~~~~jQisectji2~L6g~=~~~=~==~~=~==~~~~=~====j q_ ~ ~ ~~L ~ZOEV~_~ ~ ~ _ _ ~ ~

Sumarni prikoz predlozenlh rnjero

U nastavku je dan sumami prikaz mjera poboliscnlo energetske ucinkovltostl koje se planiraju

provesti tijekom razdoblja 2016 - 2018 godine a u ncdleznosf su gradskih vlasti grada Kcstelo

Ukupni iznos investicija godisnje svih planiranih mjera iznosi 5 milijuna kuna pri cernu iznos kojim

ce projekte sufinancirati grad Kostelo iznosi 3 milijuna kuna godisnje Ostatak iznosa planira se

osigurati sufinanciranjem od strane FZOEU Vozno je napomenuti kako je financiranje za projekt

obnove zgrade gradske uprave vee osigurano a za projekt modemizacije jayne rasvjete u Ulici

Franje Tudmana vee je izradena potrebna projektna dokumentacija

Ukupni iznos investicija u troqcdisnlern razdoblju 2016 - 2018 iznosi 15 150 00000 kn s time da ce

grad Koslelo projekte sufinancirati u ukupnom iznosu od 9 138 00000 kn

TABLICA 13 PREGLED MJERA ZA OBJEKTE I VOZILA KOJI SU U VLASNISTVU GRADA

Ukupni iznos sufinanciranja grada Kasfela u razdoblju

2016-2018 kn 12040 00000

middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotfmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot

1 500 00000

SUFINANCIRANJE GRADAshy

godisnje (kn)

TRO AK MJEREshyprosjecno

godisnje (kn) u razdobJu

4999999 2500 00000

MJERA

~~lliIl9Jprltgt~ltgtlij~~~2Yltgt~IlJ~ I Proqrom enerqetske obnove zgrada

sekfora

TABLICA 14 PREGLED OCEKIVANIH USTEDA ZA OBJEKTE I VOZILA KOJI SU U VLASNISTVU GRADA bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull

Ukupna USTEDA MWh akumulirana ustedo

MJERA (godisnje) u razdoblju 2016-

f=_~__~w~=~_~~~=_~--4~-=~~=_~~+~-2018amp IMWh 7 =411

n~lncer~et~kec~b~l~vEmiddotzglradla Imiddotmiddotmiddot 14000 84000 I

Akcijski plan energetske ucinkovltosf na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018134

No slici je prikazan kumulativan rast ukupnog iznosa sufinanciranja energetske ucinkovitosf od

strane Grado Kcstelc sukladno planiranim aktivnostima Uz godisnju razinu investicija od 3 mil kn

u razdoblju do 2018 godine ukupna razina sufinanciranja od strane Grado iznosit ce 9 mil kn

dok ce ukupni iznos investicija iznositi 15 mil kn

10000000

9000000

8000000

7000000

6000000

S 5000000

4000000

3000000

2000000

[000000

o 2016 2017 2018

SLiKA 17 KUMUlATlVNf IZNOS PlANIRANIH INVESTICIJA 00 STRANE GRADA KASTElA ZA ENERGETSKU

UCINKOVITOST

Akcijski pion energetske ucinkovitostl no podrucju Grado Kcstelc za rozdoblje 2016 - 2018 I35

Nocin procenlo izvrsenlo plano i izviestcvon]o

Prccen]e izvrsenja plana te pravodobno izvjestavanje a implementiranim mjerama i aktivnostima

vozon je segment provedbi Codlsnjeq plana energetske ucinkovltostl koji reperkusije ima i na

smjernice za izradu Akcijskog plana energetske ucinkovilosf u narednom razdoblju

Vcznost procen]c ustedc energije prepoznata je i u Zakonu a energetskoj ucinkovitosf u kojem

se prema clonku 22 definira Sustav za prccenie mjerenje i verifikaciju ustedc energije kao

rocunolnl sustav za prikupljanje obradu i verifikaciju informacija a energetskoj ucinkovitosf i

ostvarenim ustedomo energije (SMIV) Navedeni sustav vodi i odrzovo Nacionalno

koordinacijsko tijelo u skladu s Pravilnikom za procen]e mjerenje i verifikaciju ustedo energije

Istim clcnkorn odredena je obaveza odgovornih osoba javnog sektora unositi sve potrebne

informacije u Sustav za prccenie mjerenje i verifikaciju ustedo U gradu Kostelo za unos

podataka u SMIV ovlosteno je Tomislava Buzov dipl ing grad visi strucni suradnik za izgradnju u

Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i imovinsko pravne paslove grada Kcstelo

Web aplikacija SMIV koristi Metodologiju odozdo prema gore (eng Bottom-up) koja je

opisana u Pravilniku a metodologiji za procen]e mjerenje i verifikaciju ustedo energije u

neposrednoj potrosn]l a mjere energetske ucinkovitosf se prate i verificiraju u cetiri sektora

neposredne potrosn]e (sektor kuccnstvo industrije usluga i transporta) U registar planova

pohranjuju se ciljevi i planirane mjere energetske ucinkovltosf gradova zupanija i opcino a

registar provedenih mjera podrazumijeva pohranjivanje podataka a ustedorno energije (kWh)

smanjenju emisije (tC02) i a troskovimo provedbe mjera (Kn)

Web aplikacija sustava pusteno je u rad u lipnju 2014 godine a cilj navedene aplikacije je

uspostava sustava procenjo mjerenja i verifikacije kojim ce se ornoqucif kontinuirano

ocjenjivanje uspjesnosf politika energetske ucinkovitosf te ispunjenje zadanih ciljeva

Kontinuirano procenje aktivnosti takoder ce omoguCiti i olckscnu reviziju Nacionalnog akcijskog

plana energetske ucinkovitosf te oloksotl njegovu izradu

Ostvarenje Godisnjeg plana analizira se svake godine prilikom izrade Godisnjeg plana za

narednu godinu Za kvalitetnu analizu provedenih mjera i ostvarenih ustedo potrebna je dobra

komunikacija i koordinacija svih jedinica lokalne samouprave koje provode mjere energetske

ucinkovltosf kako bi se dobila cjelovita slika provedenih projekata i notleco]o

Konzistentna i redovita primjena i korislen]e SMIV aplikacija trebala bi olckscti navedene analize

te doprinijeti cjelovitosti analize ustedo na podrucju zupanije koje su rezultat rada svih jedinica

lokalne i regionalne samouprave

Akcijski plan energetske ucinkovitostl na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018 136

Izvori financiranja i financijski mehanizmi za provedbu mjera

Fond za zostltu okoliso i enerqetsku ucinkovitost (FZOEUj

Fond za zostltu okoliso i energetsku ucinkovitost osnovan je kao lzvcnprorocunskl fond s ciljem

sudjelovanja svojim sredstvima u financiranju nacionalnih energetskih programa imajuCi u vidu

postizanje energetske uclnkovitostl odnosno koristenjo obnovljivih izvora energije te zostitu

okolisc Sredstva Fonda se dodjeijuju na temelju javnih poziva i javnih ncfjeco]o objavljenih u

Narodnim novinama na internet stranicama Fonda te u javnim glasilima Za svaku poslovnu

godinu Upravni odbor Fonda donosi Program rada i Financijski plan u kojima se izdvojeno

prikazuju programi i projekti te osigurana financijska sredstva

U nastavku je dan godisnji program javnih poziva i nofjeccjo za 2015 godinu s pripadajuCim

iznosima i namjenama koji pokrivaju podrucje energetske uCinkovitosti i obnovljivih izvora

energije a namijenjeni su jedinicama lokalne i regionalne samouprave trgovaCkim drustvirno

fizlckirn osobama (gradanima i obrtnicima) javnim ustanovama te ostalim pravnim osobama

Naziv javnog

pozlvonotjeco]c

Maksimalno po

pojedlnocnorn

ugovoru

Namjena

PROVEDBA NACIONALNIH ENERGETSKIH PROGRAMA

Javni poziv za neposredno

sufinanciranje energetskih

pregleda sustava jayne

rasvjete

Javni poziv za neposredno

sufinanciranje izrade

projektne dokumentacije za

projekte energetski

ucinkovite i ekoloske jayne ii

vanjske rasvjete

50000 kuna

200000 kuna

Poziv je namijenjen jedinicama lokalne i

regionalne samouprave Sufinancirat

ce se izrada energetskih pregleda

sustava jayne rasvjete

Poziv je namijenjen jedinicama lokalne i

regionalne samouprave javnim

ustanovama i ostalim prorocunsklm i

izvanproracunskim korisnicima koji u

vlcsnistvu imaju sustav jayne iii vanjske

rasvjete a sufinancirat ce se izrada

projektne dokumentacije za projekte

energetski ucinkovite i ekoloske jayne i

vanjske rasvjete

Akcijski plan energetske uclnkovitosf na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018137

Javni poziv za neposredno 1 400000 kuna Poziv je namijenjen jedinicama lokalne i

sufinanciranje provedbe regionalne samouprave javnim

projekata energetski ustanovama i ostalim prorocunsklm i

ucinkovile i ekoloske jayne i lzvcnprorocunskim korisnicima koji u

vanjske rasvjete vlasniStvu imaju sustav jayne iii vanjske

rasvjete a sufinancirat ce se investicijski

projekti rekonstrukcijeizgradnje

ekoloskih i energetski ucinkovltih

sustava jayne rasvjete koji

zadovoljavaju tehnicke smjernice

Fonda

Javni notjecoj za Sredstva subvencije Notjeco] je namijenjen trqovccklrn

sufinanciranje projekata mogu iznositi drustvimo i fizickirn osobama

energetski ucinkovltih maksimalno 1 400 000 (obrtnicima) a sufinancirat ce se

elektromotornih pogona i kuna a zajma 7 000 investicijski projekti za pobolison]e

ostalih mjera energetske 000 kuna energetske uclnkovltostl

uclnkovitostl u proizvodnim elektromotornih pogona kao i druge

procesima mjere energetske ucinkovitosf u

proizvodnim opskrbnim u

kojima se smanjuje potrosn]o v v~Jv

prelazi no energetski i vv~ IU

povoljnija goriva

Javni poziv za neposredno 800 kuna Poziv je namijenjen fizlckirn VNIJV v

sufinanciranje kupnje (gradanima) a rnoquce je ostvariti

energetski uclnkovltlh bespovratna sredstva za kupnju

kuccnsklh uredaja energetski nojucinkovitiiih uredaja

kategorije A+++

Javni poziv za dobovlioce Ovaj poziv je upucen fJl v i IILIlt

kuconsklh uredaja no osobama (obrtnicima) koji v~vJ

podrucju RH u sklopu autorizacije iii zostupnlstvo za

provedbe mjere poticanja prolzvodocs kuconsklh uredaja Cilj

kupnje energetski uclnkovitih ovog poziva je prikupiti bazu uredaja i

kuconskih uredaja prodajnih mjesta rcspolozlvlh za

provodenje mjere u skladu s

predvidenirn planom i dinamikom

provedbe mjere cirne ce se omoguCiti

svim gradanima RH do pod istim

uvjetima ostvare provo no

sufinanciranje kupnje uredaja

Akcijski plan energetske ucinkovltosf no podrucju Grado kostelo za razdoblje 2016 - 2018138

PROVEDBA ENERGETSKIH PREGLEDA I DEMONSTRACIJSKIH AKTIVNOSTI

Javni poziv za neposredno

sufinanciranje energetskih

pregleda zgrada i uvodenje

sustava gospodarenja

(upravljanja) energijom u

skladu s normom HRN EN

IS050001 u velikim

poduzeclrno

Javni poziv za neposredno

sufinanciranje energetskih

pregleda zgrada i uvodenje

sustava gospodarenja

(upravljanja) energijom u

skladu s normom HRN EN

IS050001 u malim i srednjim

poduzeCima i kod fizickih

osoba (obrta)

50000 kuna

50000 kuna

POZIV je namijenjen trgovackim

drustvimo koja pripadaju kategoriji

velikih poduzeco a sufinancirat ce se

izrada energetskih pregleda postojecih

zgrada i gradevina iiiIi uvodenje

sustava upravljanja energijom u skladu

s normom IS05000 1

Poziv je namijenjen trgovackim

drustvlrno i obrtnicima koji pripadaju

kategoriji malih i srednjih poduzeco a

suflnonclrot ce se izrada energetskih

pregleda postojeclh zgrada

gradevina iili uvoden]e sustava

upravljanja energijom u skladu s

normom IS05000

POTICANJE KORISTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

Javni poziv za neposredno

sufinanciranje projekata

obnovljivih izvora energije u

turistickom sektoru

Donacije se dodjeljuju Sredstva Fonda su namijenjena

gradanima u trgovackim drustvlmo zadrugama

maksimalnom iznosu trgovcima pojedincima flzlckirn

od 15 000 do 24 750 osobama (obrtnicima) obiteljskim

kuna prema podrucju poljoprivrednim gospodarstvima

na kojem se korisnik fizickirr osobama [gradanima) koji su

nalazi vlasnici hotel kampova i drugih vrsta

ugostiteljskih i turistickih objekata

namijenjeni srnlestoju iii imaju pravo

Subvencije se koristen]o istih temeljem pravnih akata

dodjeljuju do Sufinancira se postavljanje sustava za

maksimalno 1 400 000 koristenie OlE za proizvodnju elektrlcne

kuno a zajmovi do 7 toplinske rashladne te toplinske i

000 000 ostalim rashladne energije na postojecim

kategorijama korisnika gradevinama

Javni naijecaj za Pornoc se dodjeljuje Nctjeco] je namijenjen jedinicama

sufinanciranje projekata JLP(R)S-u te javnim lokalne i regionalne samouprave

obnovljivih izvora energije ustanovama u iznosu javnim ustanovama koje su prorocunski

od maksimalno 1 400 korisnici di7avnog iii JLP(R)S prorocuno

000 kuna te ostalim pravnim osobama koje vode

profitno rccunovodstvo Sredstva se

dodjeljuju za projekte OlE za

Akcijski plan energetske uclnkovitosf na podrucju Grada kcstelo za razdoblje 2016 - 2018 139

i

Subvencije se proizvodnju elektricne energije

dodjeljuju u iznosu od toplinskerashladne energije cvrstlh

maksimalno 1 400 000 biogoriva kogeneraciju i trigeneraciju

kuna pravnim

osobama koje vode

profitno

rccunovcdstvo

Zajmovi u

maksimalnom iznosu

od 7 000 000 kuna se

nude svim

kategorijama korisnika

POTICANJE ODRZIVE GRADNJE

Sredstva pornocl i Ncljecc] je namijenjen jedinicama

sufinanciranje energetske

Javni nctjeco] za

subvencija ~nose lokalne i regionalne samouprave

obnove nestambenih zgrada maksimalno 1 400 000 javnim ustanovama koje su korisnice

kuna a zajma 7 000 prorocunsklh sredstava trqovcckim

000 kuna drustvimo i fizicklrn osobama

(obrtnicima) Notjecojern se

sufinanciraju projekti povecon]o

energetske ucinkovitostl u postojeCim

nestambenim zgradama te projekti

gradnje novih niskoenergetskih

nestambenih zgrada

POTICANJE CISTlJEG TRANSPORTA

Javni poziv za neposredno Raspon iznosa donacije Kupnja elektrlcnih i hibridnih vozila L1

sufinanciranje kupnje je od 7 500 do 70 000 L3 L6 L7 M 1 i N1 kategorija

elektricnih i hibridnih vozila ovisno 0 kategoriji namijenjena fizlcklm osobama

gradanima dodjelom vozila (gradanima)

donacija Iznos dodijeljenih

sredstava ne smije

prijeCi 40 opravdanih

troskovo

Raspon iznosa donacijeJavni poziv za neposredno Kupnja elektrlcnih i hibridnih vozila L1

je od 7 500 do 70 000 L3 L6 L7 M 1 i N1 kategorijasufinanciranje kupnje

ovisno 0 kategoriji namijenjena trqovockim drustvirnoelektricnih i hibridnih vozila

vozila Iznos dodijeljenih fizickirn osobama (obrtnicima)trqovockirn drustvirno i

sredstava ne smijefizickirn osobama

Akcijski plan energetske uCinkovitosti na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018140

i

(obrtnicima) dodjelom prijeCi 40 opravdanih

subvencija troskovo

Po korisniku se rnoze

odobriti maksimalno

700 000 kuna

subvencije

Javni poziv za neposredno Raspon iznosa Provo no sredstva Fonda mogu U~IVUjjjl

sufinanciranje ostalih mjera subvencije je od 40 000 jedinice lokalne j I G81UIIUIIIG

energetske ucinkovitosf u do 100 000 kuna samouprave trgovacka drustvo i fizicke

prometu ovisno 0 vrsti poduzete osobe (obrtnici) Predmet

mjere sufinanciranja su izgradnja punionica

za vozila na elektricnl pogon uvodenjePo zahtjevu

sustava javnih gradskih bicikalamaksimalan iznos

programska rjesen]o koja sadrZavajusubvencije moze iznositi

bazu podataka 0 cestama a 200 000 kuna

primjenom kojih se postize poveconje

stupnja energetske uclnkovltostl u

gradovima opremanje postojeCih iii

ugradnja semafora s vizualnim

indikatorom trajanja faze crvenog

svjetla kupnja elektricnih bicikala

kupnjc plovila no elektricni pogon s

ugradenim solarnim panelima kupnja

teretnih vozila no hibridni pogon te

pregradnja postojeCih vozila svih

kategorija no elektricni pogon i pogon

SPP-om

Javni poziv za neposredno 200 000 kuna Provo no sredstva Fonda imaju

sufinanciranje trqovccklh trqovocko drustvo i fizicke osobe

drustovo i fizickih osoba (obrtnici) za provodenje projekta

(obrtnika) za koristen]e edukacije 0 elementima eko voznje

sredstava FZOEU radi (treninga eko voznje] vozoco svih

provedbe projekata kategorjja vozila

edukacije vozcco 0

elementima eko voznie

Akcijski plan energetske uCinkovitosti no podruc]u Grado Kcstelo za razdoblje 2016 - 2018 141

POTICANJE OBRAZOVNIH ISTRAZIVACKIH I RAZVOINIH AKTlVNOSTI U PODRUCJU ENERGETSKE

UCINKOVITOSTI

200000 kuna Poziv je namijenjen jedinicama lokalne i

sufinanciranje provedbe

Javni poziv za neposredno

regionalne samouprave znanstvenim i

obrazovnih istrazivackih i strucnim institucijamaorganizacijama

razvojnih aktivnosti kojima je osnlvcc RH te ostalim javnim

ustanovama trqovccklrn drustvlmo te

fizickirn osobama (obrtnicima)

Financiraju se obrazovne lsfrczlvocke i

razvojne aktivnosti iz podrucjo

energetske uclnkovitosf i niskougljicnog

razvoja

80000 kuna Poziv je namijenjen jedinicama lokalne i

sufinanciranje izrade

Javni poziv za neposredno

regionalne samouprave a sufinancirat

programa i planova ce se izrada akcijskih planova u skladu

energetske ucinkovilosf so Zakonom 0 energetskoj ucinkovitosti

jedinica lokalne i podrucne izrada planova odrzlvop energetskog

(regionalne) samouprave razvoja u sklopu inicijative Sporazum

gradonacelnika te izrada programa

energetske ucinkovltosf u gradskom

prometu

PROGRAM OBNOVE VISESTAMBENIH ZGRADA

200000 kuna Pravo no sredstva Fonda mogu ostvariti

neposredno sufinanciranje

Javni naijecaj za

upravitelji zgrada kao korisnici sredstva

energetskih pregleda i u ime i za rocun suvlasnika

energetskog certificiranja vlsestornbene zgrade radi

postojeCih vlsestombenih sufinanciranja energetskih certifikata

zgrada

Javni poziv za neposredno Financiranje iznosi 100 Pravo no sredstva Fonda mogu ostvariti

sufinanciranje izrade opravdanih troskovo upravitelji zgrada kao korisnici sredstva

projektne dokumentacije za u ime i za rccun suvlasnika

projekte poveccnlo Maksimalan iznos

visestornbene zgrade radi financiranja

energetske uclnkovitostl lJ financiranja iznosi 35

izrade projektne dokumentociie 70

vlsestombenlm zgradama 000 kuna odnosno 200

projekte poveconjo energetske000 kuna aka je rijec 0

ucinkovitosti u visestombenirn povezanim

zgradamavisestombenim

zgradama koje cine

jednu arhitektonsku

cjelinu

Akcijski plan energetske ucinkovitosf no podrucju Grado Kostelo za razdoblje 2016 - 2018142

Javni notjeco] za 1 400 000 kuna Nctjeco] je namijenjen upraviteljima

sufinanciranje energetske zgrada koji u ime i za rocun suvlasnika

obnove vlsestornbenih vode projekt energetske obnove

zgrada

Javni poziv za neposredno 2 000 000 kuna Nctjeco] je namijenjen upraviteljima

sufinanciranje nabave i zgrada koji u ime i za rccun suvlasnika

ugradnje ureciaja za organiziraju ugradnju ureciaja za

mjerenje potrosn]e toplinske mjerenje potrosn]e energije u

energije u visestornbenim visestornbenim zgradama prikljucenima

zgradama no centralne toplinske sustave u skladu

sa Zakonom 0 triistu toplinske energije

PROGRAM OBNOVE OBITELJSKIH KUCA

Javni poziv za ovloslene Usta certifikatora bit ce javno dostupna

certifikatore za posove te ce graciani s iste odabirati ovlostene

energetskog certificiranja osobe za energetske preglede u sklopu

zgrada provedbe programa Javnog poziva za energetsku obnovu

poveccnjo energetske obiteljskih kuco

ucinkovitosf obiteljskih kuco

Maksimalan iznos Poziv je namijenjen gracianima radi

(gracianimagraciankama)

Javni poziv fizickirn osobama

sredstava iznosi od 84 sufinanciranja mjera energetske

za sufinanciranje energetske 000 do 168 000 s obnove postojeCih obiteljskih kuco

obnove postojeCih obiteljskih obzirom no podrucje

kuco no kojem se nalazi

korisnik sredstava

MEDUNARODNASURADNJA

Poziv je namijenjen jedinicama lokalne i

sufinanciranje

Javni poziv za neposredno 200 000 kuna

regionalne samouprave znanstvenim

meciunarodnih projekata organizacijama koje su korisnici

sufinanciranih sredstvima EU driavnog prorocuncororccuno JL[R)S

organizacijama civilnog drustvo

zadrugama trqovockirn drustvlmo

fiziCkim osobama (gracianima) te

znanstvenim organizacijama koje su

druge pravne osobe Sufinancira se

sudjelovanje u Programu Obzor2020 u

podrucju energetske uclnkovitostl

niskougljicnog razvoja

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grado Kcstelo za razdoblje 2016 - 2018143

i

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)

HBOR je razvojna i izvozna banka osnovana so svrhom kreditiranja obnove i razvitka hrvatskog

gospodarstva Za pruzon]e financijske potpore i poticanje ulaganja u projekte zostlte okoliso

energetske uclnkovitosf i koristen]o obnovljivih izvora energije uveden su posebni financijski

programi Kredite je rnocuce realizirati izravno iii putem poslovnih banaka koje suraduju s HBORshy

om

v programa PROGRAM KREDITIRANJA ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA Namjena programa bull adaptacija i rekonstrukcija gradevinskih objekata

bull Uf-II IU i uredaji

bull pruzatelji energetske usluge (trgovacka drustvo i obrti koji izvrsovoju uslugu pobolison]o energetske ucinkovitosf zgrada javnog sektora a koji su odabrani no javnom nadmetanju)

Korisnici programa

bull norucitef] energetske usluge (tijela drZavne uprave jedinice lokalne i podrucne (regionalne) samouprave i ustanove agencije skole i bolnice u njihovom vlosnlstvu]

bull sva drustvo i obrti koji ulazu u enerqetsku uclnkovltost

bull kredit - putem f-IUU lii~ bonoko- iii izravnim IJcVrsta sredstava

bull najveCi iznos kredita nije oqronlcen a OVISI 0 HBOR-ovim i pojedinacnog Iznos ukupnog budzeto

rnooucnostlmo financiranja konkretnom investicijskom programu ugovora kreditnoj sposobnosti korisnika kredita prihvatljivosti projekta

temeljem Potvrde 0 tehnlcko] i financijskoj izvedivosti projekta APN-a odnosno strucne komisije te vrijednosti i kvaliteti ponudenih instrumenata osiguranja

bull krediti se odobravaju u kunama uz valutnu klauzulu HBOR rnoze razmatrati kreditiranje do 50 predrccunske vrijednosti investicije bez PDV-a

bull kamata 4Uvjeti financiranja

bull pocek 1 godina

bull rok otplate do 14godina ukliucuiuci i pccek

3 Croatia banka dd Zagreb Ersteamp Steierrnorkische bank dd Rijeka Hrvatska postonsko banka dd Zagreb Hypo Alpe-Adrio-Bonk dd Zagreb

Istarska kreditna banka Umag dd Umag DlP banka Hrvatska dd Zadar Podravska banka dd Koprivnica Privredna banka Zagreb dod Zagreb

Raiffeisenbank Austria dod Zagreb Societe Generale - Splitska banka dod Split Slatinska banka dod Slatina Zagrebacka banka dd Zagreb

Akcijski plan energetske ucinkovitosf no podrucju Grado Kostelo za razdoblje 2016 - 2018 144

Naziv programa middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotPRaGRAMKREDiTiRANJAPRoJEKATAzAsTITE OKOLisA ENERGETSKE

Namjena programa

Korisnici programa

Iznos ukupnog budfeto i pojedinacnog ugovora

Uvjeti financiranja

i UCINKOVITOSTI I OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJEl ~lt= x__~__===-=-~== gt~

I osnivccko ulaganja zernljste i

li--f~~~ii~~~~~~-~~~~~~~~~s~ kred~_ J bull komunalna drustvo bull trgovacka drustvo obrtnici i ostale pravne osobe

bullbullbull

bull kredit - kreditiranje krajnjih korisnika putem poslovnih banaka 4 i izravno kreditiranje

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici odrZanoj 31 listopada 2013 godine usvojila Program

energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2014 - 2015 godine kojim je predvideno

da se u 2014 i 2015 godini obnovi oko 200 zgrada Jayne namjene cirne bi se potaknule

investicije procijenjene vrijednosti od oko 400 milijuna kuna Za provedbu Programa za razdoblje

2014 - 2015 godine zcduzeno je Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama [APNJ

Prema Programu Narucitelj energetske usluge (vlasnikkorisnik zgradezgrada - ministarstva

tijela drZavne uprave jedinice lokalne i regionalne samouprave pokrece proceduru prijave

zgradezgrada APN-u Time se daje suglasnost da APN provede javno nodmetanje za

pronalazak pruzatelja energetske usluge

4 Banko Kavanica ddbull Vorozdln BKS Bank dodo Rijeka Croatia banka dd Zagreb Erste amp Stelerrnorklscne bank dd Rijeka Hrvatska poSlanska

banka dd Zagreb Hypo-Alpe-Adria Bank ddbull Zagreb Imex banka dod Split Istarska Kredilna banka Umag dod Umag Kentbank dd Zagreb

Kreditna banka Zagreb dod Zagreb OTP banka Hrvatska dod Zadar Partner banka dod Zagreb Podravska banka dod Koprivnica Privredna

banka Zagreb dd Zagreb Raiffeisenbank Austria dd Zagreb Sberbank dd Zagreb Slatinska banka dod Slatina Societe Generole-Splilsko

bonko dd Split stedbanka dd Zagreb Zagrebacka banka dod Zagreb

Akcijski plan energetske uclnkovltosti na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018145

Pruzatelji energetske usluge su trgovacka drustvo koja se bave pruzanjem energetske usluge

putem ugovora 0 energetskom ucinku Pruzatelj energetske usluge uloze sredstva i preuzima

tehnicki gospodarski i trZisni rizik poslo provodi energetsku obnovu prati i dokazuje ustedu te

odrZava sustave u koje je ulozio sredstva

Izmedu norucltello i pruzatelja energetske usluge se potpisuje Ugovor 0 energetskom uclnku na

razdoblje od 14 godina kojim se pruzatelj obvezuje osigurati i dokazati ustedu energije

primjenom mjera za poboljson]e energetske ucinkovitosti na nocln da su ulaganja ugovorna

obveza pruzatelja Prema ugovoru ncrucitell je obvezan ploccf naknadu za energetsku uslugu

pruzatelju temeljem ostvarenih i verificiranih ustedo energije

Hrvatska banka za obnovu i razvitak odobrava kreditna sredstva pruzctelju energetske usluge

prema prethodno opisanoj kreditnoj Iiniji Program kreditiranja energetske obnove zgrada dok

Fond za zastitu okollsc i energetsku uclnkovllost sutlnonciro program obnove sa 40

Cjelokupan iznos investicije koju je poduzeo pruzote] energetske usluge umanjen za

bespovratna sredstva Fonda ncrucite] energetske usluge isplccu]e iz ostvarenih ustedo u

energiji

Fondovi Europske unije

Europski fondovi su zomlsllenl kao financijski instrumenti koji podupiru provedbu pojedine politike

Europske unije u zemljama clonlcorno Jedna od najznacajnijih je kohezijska politika koja se

provodi kroz strukturne fondove (Europski fond za regionalni razvoj i Europski socijalni fond) te

Kohezijski fond ali i kroz druge strukturne fondove Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj i

Europski fond za ribarstvo Prema Direktivi 201227 lEU 0 energetskoj uclnkovltosti drZave clonice i

regije bi trebalo poticati da u potpunosti iskoriste strukturne fondove i Kohezijski fond kako bi

potaknule ulaganja u mjere za poboliscn]e energetske ucinkovltostl

Prema Operativnom programa - Konkurentnost i kohezija (2014 - 2020) usvojenom u prosincu

2014 godine planirana je alokacija od 531 810805 eura za prioritetnu os Promicanje energetske

ucinkovitosti i obnovljivih izvora energije iz Europskog fonda za regionalni razvoj U tablici je dan

pregled iznosa financiranja specificnih qljeva i prlpodcjuco posrednlcko tijela

Prioritetna os 4 Promicanje energetske uclnkovltostl i obnovljivlh izvora energije

Ukupna alokacija za Prioritetnu os 4 531 810805 euro

Posrednlcko tijela

60000000 euro

Investicijski prioritet I Specificnl cHj 4b 1 4b Poveconje energetske Promicanje i ucinkovitosf i korlsten]c OlE energetske u proizvodnim industrijama

1

MINGO FZOEU

L 3

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018146

uclnkovltosf i Speclficnl cilj 4b2 korlsten]o Poveconje energetske obnovljivih izvora uclnkovitostl i korlstenjo OlE 40 000 000 euro energije u u privatnom usluznom poduzeclmo sektoru (turizam trgovina)

Specificnl cilj 4c 1

Iinvesticijski prioritet Smanjenje energetske 211 810 805 euro 4c potrosn]e u zgradama PodupiranjeJgvno) Q sec ktorac + j

energetske Speciflcnl cilj 4c2 uclnkovltostl i Smanjenje energetske pametnog I potrosnje u stambenim upravljanja zgradama 100 000 000 euro

MGIPU FZOEUenergijom i (u vlsestombenirn korlstenje OlE u zgradama i obiteljskim javnoj infrastrukturi uc m llk aa j

ukljucujuci jayne Specificnl cilj 4c3 zgrade i u Poveconje ucinkovitosf 80 000 000 euro stambenom sustava toplinarstva sektoru Speciticnl cilj 4c4

Poveconje ucinkovitostl 20 000 000 euro jayne rasviete

I Investicijski prioritet 4d Razvoj i provedba

Speclflcnl cjlj 4d 1pametnih sustava

Uvodenje pametnih rnrezo 20 000 000 euro MINGOdistribucije koji

na pilot podrucjimodjeluju pri niskim j

srednjim razinama

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uredenja je otvorilo dva Poziva na dostavu projektnih

prijedloga prema speclficnlrn ciljevima 4c 11 Pilot projekt- Priprema projektne dokumentacije

za energetsku obnovu zgrada i poticanje OlE u javnim ustanovama koje obavljaju djeatnost

odgoja i obrazovanja te 4c 12 Pilot projekt energetska obnova zgrada i poticanje OlE u javnim

ustanovama koje obavljaju djeatnost odgoja i obrazovanja Bespovratna sredstva dodjeljivat ce

se putem trajno otvorenih Poziva do 31 prosinca 2020 godine odnosno do lskoristenio

sredstava

U nastavku je dan toblicni prikaz osnovnih karakteristika svakog od navedenih Poziva

Naziv poziva Pilot projekt- Priprema projektne dokumentaclje za energetsku obnovu zgrada i poticanje OlE u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odoolc j obrazovanja Izrada projektne dokumentacije potrebne za energetsku obnovu zgrade (povodenje energetskih pregleda izrada energetskog certifikata tehnicko projektna dokumentacija ncljeccjnc dokumentacija i druga dokumentacija sukladno vozecim propisima)

bull Sredisn]o drZava - vlasnicikorisnici zgrada

Jedinice lokalne i oodrucne 18U11I1 IC) samoupravebull

Prihvatljive aktivnosti

Korisnici

Akcijski plan energetske ucinkovltosf na podrucju Grada kostelo za razdoblje 2016 - 2018 147

Indikativni iznos financijskih sredstava i intenziteta

bull Javne ustanove u vlcsnistvu sredisnie drzove iii vlosnlstvu lokalne i podrucne [regionalne) samouprave koje obavljaju djelatnost predskolskop odgoja osnovnoskolskoq i srednloskolskoq odgoja i obrazovanja te visokog obrazovanja (osnovne skole srednje skole ucenlckl domovi diec] vrtici jaslice i visokoskolske usto IV

bull bull

600 000 EUR (potpora u visini 85 a preostali dio sufinancira FZOEUj Najvisi iznos bespovratnih sredstava koji se rnoze dodijeliti ne rnoze prijecl 200 00000 kuna po pojedinoj prijavi

Pilot projekt Energetska obnova zgrada i poticanje OlE u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja

Energetska obnova javnih zgrada bull obnova ovojnice zgrade - krov ovojnica pod vanjska stolarija sustav

grijanja prostora bull sustav grijanja potrosne vode bull sustav hladenja bull sustav prozrocivcnlo bull unutarnja rasvjeta bull promicanje korlsten]o obnovljivih izvora energije ugradnjom sustava za

solorno grijanje toplana na biomasu itd ukoliko se proizvedena energija kao rezultat projekta koristi za vlastite potrebe

Prihvatljive bull centralno upravljanje instalacijama zgrade aktivnosti bull sustav daljinskog ocitonlo potrosnie energije i vode

Nabava opreme potrebne za energetsku obnovu zgrada

Tehnlcko pomoc i aktivnosti vidljivosti i komunikacije pruzcn]e usluga tehnicke pornoci korisniku bespovratnih sredstava u provedbi projekta te izrada energetskog certifikata nakon provedene energetske obnove pruzonie usluga nadzora radova pruzon]e usluga PRkomunikacijskih aktivnosti u svrhu poveconjo vidljivosti projekta aktivnosti upravljanja projektom (npr oprema te troskovi jedince za implementaciju projekta tehnlcke pornoci itd)

bull Sredisn]o drzovo - vlasnicikorisnici zgrada bull Jedinice lokalne i podrucne (regionalnej samouprave bull Javne ustanove u vlosnistvu sredlsnje drzove iii vlcsnistvu lokalne i

Korisnlcl podrucne [regionalne) sarnouprave koje obovlioju djelatnost predskolskoq odgoja osnovnoskolskoq i sredr[oskolskoo odgoja i obrazovanja te visokog obrazovanja (osnovne skole srednje skole ucenickl domovi djecjl vrticl jaslice i visokoskolske ustanove)

Indikativni iznos bull 7 000 000 EUR (potpora u visini 30 a preostali dio sufinancira FZOEUjfinancijskih bull Najvisi iznos bespovratnih sredstava koji se moze dodijeliti ne mozesredstava

prijeCi 5 000 00000 kuna po projektnom prijedloguintenziteta potpore

Akcijski plan energetske uclnkovitostl na podrucju Grada kostelo za razdoblje 2016 - 2018148

Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD)

Europska banka za obnovu i razvoj je najmlada medunarodna financijska institucija cija je misija

financirati prvenstveno projekte u privatnom sektoru koji ne mogu pronaCi izvor financiranja na

trZistu no samo one projekte koji potpomazu tranziciju prema trZisnoj ekonomiji i demokratskom

drustvu

EBRD u Hrvatskoj ima moqucnost izravnog kreditiranja iii kreditiranja putem poslovnih banaka U

pravilu izravno kreditira samo velike projekte (vrijednosti minimalno oko 3 milijuna eura) a sve

ostale projekte financira preko poslovnih banaka Za prinvccon]e velikih projekata EBRD

razmatra kreditnu sposobnost klijenta te isplativost projekta a potom kredit i financiranje

odreduje putem financijskog modela EBRD u sklopu kredita nudi i bespovratna sredstva krajnjim

korisnicima [odreden postotak od iznosa kredita) kojim se umanjuje glavnica kredita Krajnji

korisnik ce imati pravo na bespovratna sredstva ukoliko je zadovoljio odredene uvjete [npr

ostvario odredeno postotno smanjenje C02 smanjenje potrosnje energije)

U Hrvatskoj je trenutno kreditna Iinija namijenjena financiranju projekata energetske uclnkovitosf

i obnovljivih izvora energije Western Balkans Sustainable Energy Financing Facility I (WEBSEFF II)

Sredstva iz ovih kreditnih Iinija se distribuiraju putem sljedeCih poslovnih banaka koje samostalno

odreduju komercijalne uvjete

bull Privredna banka Zagreb (budzet 20 milijuna eura) bull Zcqrebcckc banka (budzet 20 milijuna eura) bull Erste amp Steiermarkische banka (budzet 10 milijuna eura)

Western Balkans Sustainable Energy Financing Facility II (WEBSEFF II) Namjena programa Naziv orocrcmo

bull energetska ucinkovitost (energetska obnova zgrada pobolison]e energetske ucinkovitosti] obnovljivi izvori energije I bull

Korisnici programa bull javni sektor

bull fJllYUlrll sektor

bull kreditVrsta sredstava

bull grant

bull tehnicko tJUI IUC

bull ukupan budzet za Hrvatsku iznosi 50 milijuna eura maksimalnog i pojedinacnog Iznos ukupnog budfeto

iznosa 25 milijuna eura po projektu za javni sektor te 2 milijuna eura ugovora za tJl UII II sektor Uvjeti financiranja bull uvjete financiranja odreduje banka sudionica pojedindcno za

~ korisnika kreditne Iinije

Akcijski plan energetske ucinkovltosf na podrucju Grada Kastela za razdoblje 2016 - 2018 149

Europska investicijska banka (EI8)

Europska investicijska banka je razvojna banka Europske unije cija je uloga doprinijeti integraciji i

orovnotezenom razvoju te gospodarskoj i socijalnoj koheziji zemalja clcnlco EU a slicne ciljeve

provodi i izvan teritorija EU EIB i u Hrvatskoj sudjeluje u financiranju projekata javnog i privatnog

sekloro i to direktnim finonciranjem iii preko poslovnih bonoko partnera

EIB direktno finonciro samo projekte ukupne vrijednosti vece od 25 milijuno eurc a sve manje

projekte financira putem poslovnih banako

Kreditna sredstvo te prlpodojuco bespovratna sredstva nomijenjena financiranju energetske uclnkovltosf i obnovljivih izvora energije plasira putem kreditnih linija preko Roiffeisen banke i Erste amp steiermarkische banke

Naziv programa I Raiffeisen banka Namjena programa

Uvjeti financiranja

rmCirkische banka Namjena programa

Korisnici programa

Naziv ro rama

I Uvjeti financiranja

Akcijski plan energetske ucinkovltosf no podrucju Grado Kcstelo za razdoblje 2016 - 2018150

Green for Growth Fond

Hrvatskoj su dostupna i sredstva iz Green for Growth (GGF) Fonda ko] je pokrenut kao javnoshyprivatno partnerstvo u prosincu 2009 od strane njernocke razvojne banke KfW i Europske investicijske banke (EIB) uz financijsku potporu Europske komisije njernockoq federalnog ministarstva za gospodarsku suradnju i razvoj (BMZ) i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) Za sada su dvije poslovne banke Privredna banka Zagreb (budzet 25 milijuna eura) i Zcqrebocko banka [budzet 20 milijuna eura) potpisale ugovore 0 financiranju s GGF-om

[Nazi~l~i~ii~li1amiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot~~e~Iilipound~~f ~~___~ ~ ~[ i Namjena programa i energetska uclnkovitosl jKri~~i~iPrgrama

obnovljivi izvori energije veliki korporativni klijenti

1

malo i srednje poduzetnlstvo bull kuccnstvo bull industrija

bull javni sektor

yr~tClsre~~tCl~Cl _~~r~~i_ __ ~_ ji Iznos ukupnog budfeto mali projekti do 500 000 eura za projekte ko]i ce rezultirati 15-tnim i pojedinacnog I smanjenjem emisije C02 iii ustede u energiji j

i ugovora __ 1 ~~~i~~~j~~j~~ ~i~ ~~ ~U~~~~Onk~g~~Ji cere=Oi Uvjeti finandrCllljClL uvjete financiranja odreduje poslovno~()~ka

ESCO tvrtke

Na hrvatskom trZistu djeluje nekoliko ESCO kompanija (Energy Service Company) koje pruzoju

cjelovitu uslugu rozvoj izvedbu i financiranje projekata na nocin da se povrat investicije

ostvaruje kroz ustede u troskovimo za energente i odrZavanje

U ESCO modelu se s vlasnicima projekta sklapa Ugovor 0 energetskom uclnku Prednost takvog ugovora za vlasnike je smanjenje operativnih troskovo bez inicijalnog ulaganja jer tijekom otplate investicije plccoju isti iznos kao prije provedbe projekta koji se sada sastoji od stvarnog (smanjenog) trosko za energiju te trosko za otplatu investicije Nakon otplate investicije ESCO tvrtka izlazi iz projekta i sve pogodnosti predaje vlasnicima Dodatna pogodnost ESCO modela je da se tijekom svih faza projekta suraduje samo s jednom tvrtkom po principu sve na jednom mjestu cirne se u velikoj mjeri smanjuju troskovi projekata energetske uclnkovitosf i rizik ulaganja u njih Tokoder ESCO projekt obuhvoco sve energetske sustave na odredenoj lokaciji sto ornooucovo optimalan izbor mjera s povoljnim odnosom investicija i ustedo

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grada Kcstelo za razdoblje 2016 - 2018151

Poslovne banke

Brojne poslovne banke su u svoje ponude uvrstile rozlicile kreditne Iinije i modele financiranja kao

temelj za strotesko opredjeljenje ka ponudi financijskih rjesenio za projekte energetske

uclnkovitosf i obnovljivih izvora energije u cilju poveconjo sudjelovanja na ovom rostucem trzistu

Neke od poslovnih banaka su vee spomenute kao partneri HBOR-a te kao partneri na velikim

europskim kreditnim Iinijama dok je ostatak banaka razvio vlastite modele financiranja

Pregledom svih modela financiranje od strane poslovnih banaka uocovo se sirok spektar

kreditnih Iinija s rczlicitlm kamatnim stopama uvjetima odobravanja samog kredita i rokovima

otplate prilagodenih svakoj pojedinoj namjeni financiranja

Akcijski plan energetske uclnkovitosf na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018 152

i

Zokliucok

Ovim akcijskim planom analizirana je trenutna polrosnio energije no podrucju grada Kostelo te

lzrocunct okvirni cilj uste de energetske ucinkovltosf sukladno trenutno vozecern zakonu

pravilnicima

Planirane aktivnosti provesti ce se dijelom vlastitim sredstvima a dijelom sufinanciranjem Fonda

za zostltu okoliso te drugim financijskim institucijama i instrumentima

Premo planu prosjecno godisnja ustedo energije no podrucju grada Kostelo za razdoblje 2016

- 2018 godine iznosi 320 MWh dok je kumulativni iznos za cijelo razmatrano razdoblje tj do 2018

godine 2 758 MWh

Planirane aktivnosti no podrucju energetske uclnkovitosf zahtjevaju prosjecnu godisnju razinu

investicija od 3 mil kn u razdoblju do 2018 godine cime ce ukupna kumulativna razina

sufinanciranja od strane Grado iznositi 9 mil kn dok ce ukupni kumulativni iznos svih investicija

iznositi 15 mil kn

Akcijski plan energetske ucinkovitostl no pcdrucju Grado Kostelo za razdoblje 2016 - 2018 153

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Popis tablico

Tablica Osnovna prostorna obiliezio grada Kcstelo 8

Tablica Kretanje broja stanovnika po naseljima od 1991 do 2011 9

Tablica Prosjecnl broj clonovo kuccnstvo 9

Tablica Zaposlenost po djelatnostima 2013 godine 10

Tablica Dolasci i nocenjo turista u gradu Kostelo 11

Tablica Potrosn]o energenata u sektoru industrije 13

Tablica Potrosnio energenata u sektoru prometa 14

Tablica Registrirana motorna cestovna vozila 14

Tablica Potrosnlo goriva voznog parka grada Kostelo 15

Tablica Potrosnjo energenata u podsektoru kuccnstvo 16

Tablica Potrosnlo energenata u sektoru usluga 19

Tablica Bilanca energije grada Kostelo 21

Tablica Pregled mjera za objekte i vozila kojisu u vlcsnistvu Grada 34

Tablica Pregled ocekivonlh ustedo za objekte i vozila koji su u vlosnlstvu Grada 34

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grada Kcstelo za razdoblje 2016 - 2018154

Popis slika

Slika 1Struktura potrosnie energije po sektorima 4

Slika 2 Grad Kcstelo na karti 7

Slika 3 Prometna povezanost grada kostelo 8

Slika 4 Privatna kuconstvo prema broju clonovo 9

Slika 5 Struktura potrosnje energije po sektorima 12

Slika 6 Struktura potrosn]e energenata u sektoru industrije 13

Slika 7 Struktura potrosn]e energenata u sektoru cestovnog prometa 14

Slika 8 Struktura registriranih motornih vozila 15

Slika 9 Struktura potrosn]e energenata u podsektoru kuconstvo 16

Slika 10 Struktura potrosnje energenata u kuconstvu prema namjeni 17

Slika 11 Slrukturo potrosnje energenata za grijanje prostora 17

Slika 12 Struktura potrosn]e energenata za pripremu tople vode 18

Slika 13Struktura polrosn]e energenata za kuhanje 18

Slika 14Struktura potrosnje energenata u podsektoru usluga 19

Slika 15 Struktura potrosnie energenata po djelatnostima 20

Slika 16 Struktura potrosn]e energije u gradu Kcstelo 21

Slika 17 Kumulativni iznos planiranih investicija od strane Grada Kostelo za energetsku

ucinkovitost 35

Akcijski plan energetske ucinkovltosf na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018

godine stupa na snagu prvog dana od dana objave u Sluzbenorn glasniku Grada Kcstelo

KLASA

URBROJ

Predsjednik Gradskog viiecc

Denis lvonovic dip ing

Dostaviti 1Upravniodjel za prostorno uredenje

gradnju i zostituokoliso

2 Sluzbeni glasnik Grada Kostelo

3 Uspis predmeta

Akcijski plan energetske uCinkovitosti na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018155

Page 8: REPUBLIKA HRV ATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ZUPANIJA …kastela.hr/wp-content/uploads/2015/12/t2-bbbb.pdf · Marko Matosovic, Energetski institut Hrvoje Pozar, Dostaviti: 1.Prcdsjednik

ESD Direktiva 200632EC 0 energetskoj uclnkovitosti i energetskim uslugama (eng

ETS

EU

Fina

FZOEU

GGF

HBOR

HERA

HGK

HOK

HROTE

INA

IPMVP

JLP(R)S

MIEE

MINGO

MINT

MGIPU

MPPI

MSP

MZOIP

NAPEnU

NKD

OlE

RH

SMIV

Energy Service Directive)

Europska shema trgovanja emisijskim dozvolama

Europska unija

Financijska agencija

Fond za zostltu okoliso i energetsku ucinkovitost

Green for Growth Fond

Hrvatska banka za obnovu i razvitak

Hrvatska energetska regulatorna agencija

Hrvatska gospodarska komora

Hrvatska obrtnicko komora

Hrvatski operator triista energije

Industrija nafte

Medunarodni Protokol za mjerenje i verifikaciju ucinko (eng International

Performance Measurement and Verification Protocol

Jedinica lokalne i podrucne (regionalne) samouprave

Mreza industrijske energetske efikasnosti

Ministarstvo gospodarstva

Ministarstvo turizma

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uredenja

Ministarstvo pomorstva prometa i infrastrukture

Mala i srednja poduzeco

Ministarstvo zostlte okollso i prirode

Nacionalni akcijski plan energetske ucinkovltostl

Nacionalna klasifikacija djelatnosti

Obnovljivi izvori energije

Republika Hrvatska

Sustav za prccenie mjerenje i verifikaciju ustedo energije

Akcijski plan energetske ucinkovltosti na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 201812

SPP stlccenl prirodni plin (eng eNG)

UNP ukapljeni naftni plin (eng LPG)

WEBSEFF II Western Balkans Sustainable Energy Financing Facility II

Akcijski plan energetske ucinkovitostl no podrucju Grado Kostelo za razdoblje 2016 - 2018 13

Sozetok

Izrada Akcijskog plana energetske ucinkovitosf na podrucju grada Kostelo obveza je prema

Zakonu 0 energetskoj ucinkovitosf (NN 12714) a sadrZi prikaz i ocjenu stanja te potrebe u

neposrednoj potrosnj energije ciljeve mjere za poboljicnje energetske uclnkovitosfl izvore

sredstava za financiranje ulaganja u provedbu mjera poboliscnio energetske ucinkovitosf te

druge potrebne podatke

Akcijskim planom daju se stroteskl ciljevi za racionalizaciju potrosn]e i troskovo za energiju

emisiju u okolis - premo 3 Nacionalnom akcijskom planu energetske ucinkovitosti i Zakonu 0

energetskoj uclnkovitosf te prijedlozi mjera za navedene sektore uz naglasak da je moquce

napraviti podjelu no mjere za koje je odgovoran grad i mjere za koje odgovornost lezi no

nacionalnoj razini

Metodologija za izrocun ustedo energije u neposrednoj potrcsn]i koje nastaju kao rezultat

provedenih aktivnosti definirana je u Pravilniku 0 sustavu za procenje mjerenje i verifikaciju

ustedo energije (NN 712015) Navedeni izrccuni dodatno su provjereni i verificirani usporedivim

rezultatima dostupnim iz drugih projekata i studija

Analiza postojeCih i predvidanje buducih potreba za energijom je poloziste za provedbu ostalih

energetskih analiza Ovom segmentu je neophodno obratiti posebnu pazl1ju u procesu izrade

energetskog plana Metodoloski koncept za identifikaciju energetskih potreba ternej]l se no

bottom-up pristupu premo kojem se karakteristike potrosn]e energije kod samih potroscco

oblici energije i koristene tehnologije analiziraju za svaki sektor potrosn]e posebno End-use

potrosnjc se dijeli no dvije kategorije toplinsku potrosnju za grijanje kuhanje pripremu tople

vode i hladenje te netoplinsku potrosnju za rad kuconsklh uredaja i slicno

1

II Industrijo (bez [TS)

mKuconstvo

Usluzni seklor

Promel

SLiKA 1 STRUKTURA POTROSNJE ENERGIJE PO SEKTORIMA

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grada kcstelo za razdoblje 2016 - 20181 4

Uvod

Akcijski plan energetske ucinkovitosf grada predstavlja stroteski dokument koji je ujedno i

obveza prema Zakonu 0 energetskoj uclnkovitosf (NN 12714) Akcijski plan se donosi za period

od 3 godine i s njime se utvrduje troqodisnlo provedbena politika za pobolison]e energetske

ucinkovitosf na podrucju grada uskladena s Nacionalnim programom i Nacionalnim akcijskim

planom U srpnju 2014 usvojen je 3 Noclonolnl akcijski plan energetske ucinkovltosf za razdoblje

2014 - 2016 u skladu s kojim je izraden i ovaj plan

Akcijski plan grada sadrZi prikaz i ocjenu stanja te potrebe u neposrednoj potrcsn]i energije

ciljeve mjere za poboliscn]e energetske ucinkovitosti izvore sredstava za financiranje ulaganja u

primjenu mjera poboljsonjo energetske ucinkovitostl te druge potrebne podatke Akcijski plan

predloze izvrsno tijelo a donosi pre dstovnicko tijelo grada

Akcijski plan energetske ucinkovltosf u neposrednoj potrosnji energije prikazuje jasne smjernice

vezane za tehno-ekonomske i ekoloske parametre s terminskim planom a ukliucuje

bull prikaz i ocjenu stanja te potrebe u neposrednoj potrosn] energije

bull duqorocne ciljeve ustede energije

bull mjere i pokazatelje za pobollscn]e energetske uclnkovltosti

bull nositelje aktivnosti i rokove provedbe

bull izrocun planiranih ustedo energije u skladu s Pravilnikom 0 sustavu za procenie mjerenje

i verifikaciju ustedo (NN 712015)

bull nccln prccenio izvrsen]o aktivnosti predvidenih akcijskim planom

bull izvore sredstava za financiranje ulaganja u primjenu mjera pobotlsonlo energetske

uclnkovitosfi

bull druge potrebne podatke npr prognozu energetskih potreba vremenski plan i dinamiku

provedbe identificiranih mjera itd

Akcijskim planom daju se stroteskl ciljevi za racionalizaciju potrosnje i troskovo za enerquu I

emisiju u okolis - prema 3 Nacionalnom akcijskom planu energetske ucinkovltostl i Zakonu 0

energetskoj ucinkovltosf te prijedlozi mjera za navedene sektore uz naglasak da je moquce

napraviti podjelu na mjere za koje je odgovoran grad i mjere za koje odgovornost lezi na

nacionalnoj razini

Rezultat je jasan popis aktivnosti koje su korelirane sa smjernicama Zakona 0 energetskoj

ucinkovitostl 3 Nacionalnim akcijskim planom energetske ucinkovitosf Republike Hrvatske za

razdoblje 2014 - 2016 i ostalim zakonskim podlogama i obvezama kao i financijskim okvirima

(Plan i program financiranja Fonda za zostltu okoliso i energetsku uclnkovltost (dalje u tekstu

Fond) Obzor 2020 domaCih i stranih institucija i sl) Svaka aktivnost ima svoj broj i mjesto s

definiranim potencijalom ustede dinamikom implementacije odgovornim strukturama za

provedbu financijskim okvirom i izvorima (su)financiranja te ostalim opisnim kriterijima za

rangiranje prema matrici prioriteta (neke mjere su ionako u obvezi JLSgrada neke mjere su

uobicojenc praksa veliku veCinu mjera rnoquce je financirati putem FondaAPN-a EU fondova i

sl)

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grada kostelo za razdoblje 2016 - 20181 6

Premo planu prosjecno godisnja ustedo energije no podrucju grada Koslelo za razdoblje 2016

- 2018 godine iznosi 320 MWh dok je kumulativni iznos za cijelo razmatrano razdoblje tj do 2018

godine 2 758 MWh

Planirane aktivnosti no podrucju energetske uclnkovltostl zahtijevaju prosjecnu godisnju razinu

investicija od 3 mil kn u razdoblju do 2018 godine cime ce ukupna kumulativna razina

sufinanciranja od strane Grado iznositi 9 mil kn dok ce ukupni kumulativni iznos svih investicija

iznositi 15 mil kn

Akcijski plan energetske uclnkovitosti no podrucju Grado Kostelo za razdoblje 2016 - 2018 15

Grad Kostelo i temeljne postavke

Grad Kastela smjesten je u srednjoj Dalmaciji u Splitsko dalmatinskoj zupaniji a zauzima 569 km2

povrsine Kostelo na zapadu granice s desetak kilometara udaljenim gradom Trogirom dok su

gradu s istocne strane smlesteni Solin i Split Zauzimaju sredisn]i dio bazena Kostelonskoq zaljeva

dok se prema sjeveru sire obroncima pianine Kozjak Reljef Kostelcnskoq zaljeva karakteriziraju

ravni i blago nagnuti dijelovi u priobalnom podrucju te strmi i jako strmi dijelovi koji se protezu

prema sjevernim rubovima grada Ovim dijelom dominiraju vapnenac i f1is koji ne prelazi visinu

od 400 m nadmorske visine te su njegove blage padine prekrivene obradivim plodnim tlima

Takoder Kostelo su bogata podzemnim i nadzemnim vodotokovima buducl da izvori vode

izbijaju na Iiniji dodira vapnenca i flisa Prostor grada Kostelo zbog geografskog polozo]o i siroke

otvorenosti prema moru pripada mediteranskoj klimi jadranskog tipa cija su obiljezja suha i vruco

Ijeta te blage i vlozne zime s velikim brojem sunconih sati i izrozenom vjetrovitosti

SUKA 2 GRAD KASTElA NA KART

Grad Kostelo prometno je dobro povezan s ostalim gradovima u Splitsko-dalmatinskoj zuponijl

a i glavnim gradom Republike Hrvatske Zagrebom te ostatkom zemlje Cesta dr Franje

Tudmana glavna je kcstelonsko prometnica a rostereceno je jadranskom magistralom

Autocestom Split - Zagreb Kcstelo su povezana s ostalim dijelovima RH Veliku voznost kako za

prometnu povezanost tako i za kostelcnsko gospodarstvo ima zeljeznica koja grad povezuje sa

Splitom i Zagrebom U Kastelima je smjestena i medunarodna zrccno luka Split treco po vellcinl i

prometnom znocenlu u Hrvatskoj (poslije Zagreba i Dubrovnika) U 2013 godini ukupno je kroz

ovu zrccnu luku proslo 1 581 734 putnika

Akcijski plan energetske uCinkovitosti na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018 I7

SlIKA 3 PROMETNA POVEZANOST GRADA KASTElA

Grad Kcstelo razvio se oko sedam manjih naselja - Kastel Sucurcc Kastel Gomilica Kastel

Kambelovac Kastel tuksic Kastel Stari Kastel Novi i Kastel Stafilic - koja se uz Koslelonskl zaljev

protezu u duljini od 17 km Znoccjko grada Kastela je u tome sto ne postoji centralno naselje

kojem gravitiraju manja nego grad cini sedam ravnomjerno razvijenih naselja uz Kastelanski

zaljev Upravni centar nalazi se u Kastel Sucurcu

TABLICA 1 OSNOVNA PROSTORNA OBIUEZJA GRADA KASTElA

~ middot middot middot_middot middot _middot_ middot middot middot middot middot middotdmiddot middot middot middot middotmiddot middot middot middot~ middot_middot middot middot_middot_ middot middot middot middot _middot middot _G~a K middot ia middot middot middot_middot~T J it

ry

- ~- I1leCy~~il1(]Jsect9~rD2 f~rCL~ta nQyljltltl(~QJJ~ 9Jj 9jZ~t9Q2XIJL~gl LglJ~Ccenta 1as~Jj~I1pound~L~ L AQ JL~12J

Premo popisu slonovnlstvc iz 2011 godine u gradu je zivjelo 38667 stanovnika cime je drugi po

vellclni grad u zupaniji iza grada Splita Takoder Koslelo pripadaju u gusto naseljene jedinice

lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj U posljednjih 20 godina broj stanovnika u kostellmo

raste te je u 2011 godini stonovnlstvo grada cinilo 85 ukupnog broja stanovnika u Splitskoshy

dalmatinskoj zupaniji Slcnovnistvo je pretezno ravnomjerno nastanjeno u svih sedam naselja

grados time do je najveCi broj stanovnika u Kastel Sucurcu a najmanji u Kastel Stafilicu NajveCi

udio stonovnistvo je u dobi izmedu 15 i 65 godine 686 dok je 181stonovnlstvo u dobi do 14

godina a 133u dobi iznad 65 godina

Akcijski plan energetske uclnkovltostl no podrucju Grado Kostelo za razdoblje 2016 - 2018 18

TABlICA 2 KRETANJE BROJA STANOVNIKA PO NASELJIMA OD 1991 DO 2011

5825 6236ac

_JSQ_~t~I_~lt1J~lic~a _ ~_sect78 ~4QL Kastel Kambelovac 4 054 4 505

JS~t~ltlltsi ~ j ___A 1 ibull__ _A_~~Q_ __~ sectA~ Kastel Stari 5 345 6 448~=-) KastelNovi 4 050 5 309

Kastel Stafilic 2 01 4 2 650

29 159 34103

Prema podacima Driavnog zavoda za statistiku u 2011 godini u Kostellrno je 38 411 stanovnika

zivjelo u ukupno 12 530 kuconstovo iz eega proizlazi da je prosjecon broj osoba po kuccnstvu

307 Iz tablice je vidljivo da je taj broj nesto veci od prosjeka Splitsko-dalmatinske zupanije i

Republike Hrvatske

TABLICA 3 PROSJECNI BROJ ClANOVA KUCANSTVA

Broj kuconstovc

2011

Grad Kastela

~pI~~~lt~I~~il_s~_~~_Jp~lliJCl_-J

RepJ~li~Cl~ry~S~~

Broj osoba

J 12530

154528

38

Prosjecnl broj

clanova kuccnstvo

07

92

280

Prema broju clonovo kuconstvo najmnogobrojnija su kuconstvo s 2 clone a zatim slijede

cetveroclcno i troclcno kuccnstvo Podjednako su zastupljena kuconstvo s jednim clonorn te

vise od 5 Clanova Raspodjela je prikazana na slid

3500

2 3 4 S i vise

Broj clonovo kuconstvo

SliKA 4 PRIVATNA KUCANSTVA PREMA BROJU ClANOVA

3000 o gt 25002 v 2000c 0 1500~U

) 1000-~

0 500(t)

0

Akcijski plan energetske uCinkovitosti na podruc]u Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 20189

Premo podacima DZS-a u 2013 godini u gradu Kcstelo u pravnim je osobama bilo zaposleno 5

093 osobo tj 192 radno sposobnog stonovnistvo Od ukupnog broja zaposlenih najveCi broj

osoba bio je zaposlen u prerodivocko] industriji zatim trgovini obrazovanju te prijevozu i

sklodistenju Broj zaposlenih osoba u pojedinoj grani te udio zaposlenih od ukupnog broja

zaposlenog stonovnistvo u gradu Kastela prikazan je u tablici

TABLICA 4 ZAPOSlENOST PO DJELATNOSTIMA 2013 GODINE

Broj LldioNaziv podruc]o djelatnosti (NKD) zaposlenih zoposlenlh ()

Poljoprivreda sumorstvo i ribarstvo 142 28

Rudarstvo i vadenje --~

PreradivaCka industrija ~A~~~~~~Ogt~~

1 163 228

Opskrba elektricnorn energijom plinom parom i klimatizacija -

Opskrba vodom uklanjanje otpadnih voda gospodarenje 51 10 te lIt UIIIU~I ccile okoliso

Gradevinarstvo 376 74

Trgovina no veliko i malo popravak motornih vozila i motocikla 227

Prijevoz i sklcdisten]e

1 158 559 110

_Mraquo~~ --~~

Djelatnosti pruzonio srnlesto]o te pripreme i usluzivonjo hrane 67 13

acije i komunikacije 16 03

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 39 08

Poslovanje nekretninama 19 04

Strucne znanstvene i tehnicke djelatnosti 116 23

Administrativne i pornocne usluzne djelatnosti 1574 ~~--bullbullbull bullbullbull bullbull bullbullbullbull yen bullbullbullbullbull bullbull --_=~Y--bullbull_------=

Javna uprava i obrana obvezno socijalno osiguranje 223 44

Obrazovanje 648 127

Djelatnosti zdravstvene zostite i socijalne skrbi

182 36

Umjetnost zabava i rekreacija 176 35

Ostale usluzne djelatnosti 84 09 I n93lIKlIPNO 100

No podrucju grada Kcstelo u 2013 godini premo podacima Fine bilo je registrirano 608 aktivnih

poslovnlh subjekoto a nojveci broj zaposlenih imali su Cemex Hrvatska dd Zrocno luka Split

Ribola doo Adria cellk doo te Krolo dom doo Od 722 aktivna obrta no podrucju grado

17 zauzimaju trgovina no malo i veliko 15 usluge prijevoza 14 djelatnosti u ugostiteljstvu i

turizmu 12 gradevinski obrtnicki i komunalni radovi 11 proizvodnja i prerada 7

intelektualne usluge 7 frizerski saloni i saloni za uliepsovonie 5 usluzne djelatnosti 4 morski

ribolov 4 odrZavanje i popravak motornih vozila te 4sitni obrti

Akcijski plan energetske ucinkovitosf no podrucju Grado Kcstelo za razdoblje 2016 - 2018110

TABLICA 5 DOLASCII NOCENJA TURISTA U GRADU KASTELA

sto se tice turizma uqostiteljsko-turisticki sadriaji postoje i planiraju se unutar rniesovitih namjena

naselja te unutar zona iskljucivo uqostitefjsko-turisticke namjene Nojvecl broj dolazaka biljeze

hoteli no privatni smlestc] zaostaje s malom razlikom Dolasci i nocenio u gradu Kostelo za 2013

i 2014 godinu te dio 2015 godine prikazani su u tablicama u nastavku

1 od siiecnjo do srpnja 2015 godine

Akcijski plan energetske ucinkovlrosti no podrucju Grado Kastela za razdoblje 2016 - 2018111

Analiza stanja i potrebo u neposrednoj ootrosn]i energije

Analiza postojecih i predvidanje buduCih potreba za energijom je polcziste za provedbu ostalih

energetskih analiza Ovom segmentu vozno je obratiti posebnu poznju u procesu izrade

energetskog plana Metodoloski koncept za identifikaciju energetskih potreba temelji se na

bottom-up pristupu prema kojem se karakteristike potrosnje energije kod samih potrosoco

oblici energije i korlstene tehnologije analiziraju za svaki sektor potrosn]e posebno End-use

potrosnlo dijeli se na dvije kategorije toplinsku potrosnju za grijanje kuhanje i pripremu tople

vode te netoplinsku potrosnju zc rod kuconskih uredaja hloden]e i sllcno

Kako bi se provela prethodno opisana analiza neophodno je prikupiti i analizirati niz podataka i

clnjenico kao npr indikatore gospodarskog rozvojc rospolozive stotlstlcke podatke na

nacionalnoj i lokalnoj razini kao i podatke 0 potrosnjl energije pojedinih kategorija potroscco koji

se prikupljaju od strone poslovnih subjekata eija je djelatnost distribucija i opskrba energijom

1

IncJuslrija (bez ETS)

Kuconstvo

Usiuznl sektor

Irornel

SUKA 5 STRUKTURA POTROSNJE ENERGIJE PO SEKTORIMA

Potrosnja energije u sektoru industrije

strukturu potrosn]e energenata u sektoru industrije (dio koj nije obuhvocen ETS-om) prikazuje

slika 6 Kao sto je vidljivo najzastupljeniji energent je elektricno energija eija polrosnio od oko

00103 PJ cini oko 66 ukupne potrosn]e energije u sektoru industrije grada Kostelo Zatim slijedi

dizelsko gorivo s udjelom od otprilike 19 te lozivo ulje s udjelom od oko 11 Manja je

zastupljenost ogrjevnog drva te ukapljenog noftnog plino koji u ukupnoj potrosn] sudjeluju s oko

3 odnosno 1

Akcijski plan energetske ucinkovitosti na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018112

1

Elekfricno energija

e Ogrjevno drvo

Dizelsko gariva

lozlvo uUe

UNP

SliKA 6 STRUKTURA POTROSNJE ENERGENATA U SEKTORU INDUSTRIJE

Potrosnjo energenata u sektoru industrije 2013 godine u apsolutnom je iznosu prikazana u tablici

7 Ukupna potrosn]o energenata u industriji grada Kostelo (izuzev dijela obuhvocenoq ETS-om)

iznosi 00156 PJ

TABLICA 6 POTROSNJA ENERGENATA U SEKTORU INDUSTRIJE

llNP

~~lJPI1l)

PJ

Potrosnjc energije u sektoru prometa

U sektoru prometa grada Kostelo zobiliezeno je potrosnjo dva energenta rijec je 0 fosilnim

gorivima - dizelskom gorivu i motornom benzinu Kao sto je vidljivo so slike 7 motorni benzin

zastupljen je u znocojno vecern postotku (65) u odnosu no dizelsko gorivo (35)

Akcijski plan energetske uclnkovltosti no podruc]u Grado Kcstelo za razdoblje 2016 - 2018113

II Motomi benzin

E Dizelskogorivo

SliKA 7 STRUKTURA POTROSNJE ENERGENATA U SEKTORU CESTOVNOG PROMETA

Potrosnjo energenata u cestovnom prometu grada Kostelo u 2013 godini u apsolutnom iznosu u

PJ prikazana je u tablici 8

TABlICA 7 POTROSNJA ENERGENATA U SEKTORU PROMETA

J

03842

02074

05916

Ukupnu potrosnju energenata u iznosu od 05916 PJ ostvarilo je 16 069 registriranih cestovnih

vozila u gradu Kastela 2014 godine Broj vozila u gradu Kcstelo cini 083 ukupnog broja

registriranih vozila u RH te 792ukupnog broja registriranih vozila u Splitsko-dalmatinskoj zupaniji

TABlICA 8 REGISTRIRANA MOTORNA CESTOVNA VOZllA

Mopedii motocikli

Osobna vozila

Autobusi Teretna vozila

13438 967

160 OB 617 14B7

lIkup

m008

1 937443

792

083

NajveCi udio u registriranim cestovnim vozilima imaju osobna vozila 8363 zatim slijede mopedi

i motocikli te teretna vozila s 973 tj 602 20 registriranih autobusa na podrucju grada 81

ostalo vozilo sudjeluju s manjim udjelom u ukupnom broju vozila od 012 odnosno 055

Akcijski plan energetske uclnkovitostl na podrucju Grada Kcstelo za razdoblje 2016 - 2018114

16069

0126~2 050

Mopedi i motocikli

Osobno vozilo

Aulobusi

II Teretno vozlio

Ostolo vozilo

SlIKA 8 STRUKTURA REGISTR1RANIH MOTORNIH VOZIIA

Prema podacima dostavljenima od grada Kostelo vozni park Grada trenutno cini 16 vozila od

ceqo je 9 osobnih a 7 teretnih vozila

U 2014 godini na gorivo za vozila u vlosnistvu grada Kostelo je ukupno utroseno 342 93028 kn a

u prvih osam mjeseci 2015 godine 253 74329 kn Prema dobivenim podacima te podacima iz

baze kojima rcspolcze Energetski institut Hrvoje Pozor procljenjeno je ukupna potrosn]o

benzinskog i dizelskog goriva od oko 33 750 I u 2014 godini Okvirna procijenjena potrospjo

benzinskog i dizelskog goriva u prvih 8 mjeseci 2015 godine iznosi oko 27 300 litara

TABLICA 9 FOTROSNJA GORIVA VOZNOG PARKA GRADA KASTElA

Potrosnja goriva (I)

Iznos (kn)

33750 34293028

27300 253 74329

Potrosnja energije u sektoru epee potrosnie

Sektor opce potrosn]e dijeli se na podsektor kuconstvo usluga poljoprivrede i graditeljstva U

nastavku su detoljno onollzlronl podsektori kuconstvo i uslugo dok je polrosn]o energije

podsektora poljoprivrede i graditeljstva ukljucena unutar ostalih podsektora

2 od sijecnja do kolovoza 2015 godine

Akcijski plan energetske ucinkovltostl na podrucju Grada kostelo za razdoblje 2016 - 2018115

Po1rosnja energije u podsekioru kuconstvo

U podsektoru kuccnstvo grada kostelc koriste se sliedeci energenti ugljen eleklricno energija

ukapljeni naftni plin lozivo ulje ogrjevno drvo solcrno toplinska energija te elektricno energija za

dizalice topline Kako je i vidljivo sa slike 9 glavninu u potrosnjl energije cine elektrlcno energija i

ogrjevno drvo svaki s od oko 42 tj ova dva energenta u potrosnji energije kuconstovo grada

Kostelo cine vise od 80 ukupne potrosnje Ostali energenti zastupljeni su u manjem postotku

B Ugljen

42 Elektricna enerqiioill

I 11 UNP

a toztvo ulje

ill Ogrjevno drvo

bull Solorna toplinska eneroijo

bull Hektricno energija ZC1

dizalice topline

SliKA 9 $TRUKTURA POTROSNJE ENERGENATA U PODSEKTORU KUCANSTVA

Tablica 11 prikazuje potrosnju energenata u apsolutnom iznosu u PJ u 2013 godini Ukupna

potrosnio podsektora kuccnstvo grada Kastela u 2013 godini iznosi oko 06852 PJ

TAIlLICA 10 POTROSNJA ENERGENATA U PODSEKTORU KUCANSTVA

42 I

n 91 ~~lltt~i~1~~rgijcJ 028Z~~__

lJNe 00496 L()~iy()lJll~ 00418

lggrJ~yl()cjrY()_ _ _ _ ~ 92~1___ 1~()IClrI1C1JCplir1cJ~I~rgijcJ 99991 middotEI~llttri~r1cJ~I~rgiJCI~cJcji~C1lic~J()plir1~ 99~JJ

Uku no 06852

Ukupna potrosnio energenata u podsektoru kuconstvo rnoze se podijeliti na potrosnju

energenata za grijanje prostora za pripremu tople vode za kuhanje za hladenje te za koristen]e

uredaja i rasvjetu Slika 10 prikazujo strukturu potrosn]e energije u kuccnstvu prema namjeni U

gradu Kcstelo nojvise se energije potrosi za grijanje oko 51 ukupne polrosene energije a zatim

slijede uredaji i rasYjeta s 22 Udjela KUhanje i priprema tople vode zastupljeni su u otprilike

[ednckom postotku od oko 13 odnosno 11 dok hladenje sudjeluje s najmanjim udjelom od

oko 3

Akcijski plan energetske ucinkovitosf no podrucju Grada Kcstelo zo razdoblje 2016 - 2018116

Crijanje

3

51

Priprerno taple vade

Kuhonje

Hladenje

Uredaji i rasvjeta

StiKA 10 STRUKTURA POTROSNJE ENERGENATA U KUCANSTVU PREMA NAMJENI

Svaka od navedenih namjena detaljnije je opisana u nastavku Struktura potrosnje energenata

za grijanje prikazana je na slici 11

0 6 0 Ugljen

Hektricno energijo

M UNP

Lozlvo ulje

Ogrjevno drvo

to Salama lopllnska energijo

Hektricno energijo za dlzalice tapline

StiKA 11 STRUKTURA POTROSNJE ENERGENATA ZA GRIJANJE PROSTORA

Dorninonton Emergent koji se korisli LU ~lijul Iji) JJI u~1 UI U u kucunsl vino lIOUt1 tZastelaJe oqrjevno

drvo 5 udjelom od oko 75 u ukupnoj potrosn] energenata za grijanje prostora Zatim slijede

elektrlcno energija te lozivo ulje sa znccojno manjim udjelima od po 9

Za pripremu tople vode nojvise se koristi elektricno energija ciji udio iznosi oko 84 a zatim slijedi

lozlvo ulje sa znatno manjim udjelom od oko 12 Ostali energenti koriste se u manjoj mjeri

Akcijski plan energetske uclnkovltosf na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018 117

n Ugljen

Elektrlcno energijCl

UNP

lozlvo ulje

Ogrjevno drvo

Solorno topllnsko energijo

bull Elektrlcno enerpoundJijazo dizalicelopline

SliKA 12 STRUKTURA POTROSNJE ENERGENATA ZA PRIPREMU TOPLE VODE

U podsektoru kuccnstvo grada kcstelo za kuhanje se koriste tri energenta elektrlcno energija

ukapljeni naftni plin i ogrjevno drvo Najveca je potrosnjo ukapljenog naftnog plina ciji udio

iznosi oko 51 svih energenata koji se u kuconstvlmo koriste za kuhanje Elektricno energija i

ogrjevno drvo zastupljeni su u podjednakom iznosu od po oko 25svaki

n Hektricno energija

UNP

Ogrjevna drvo

SliKA 13 STRUKTURA POfROSNJE ENERGENATA ZA KUHANJE

Za hladenje te za uredaje i rasvjetu koristi se elektricno energija U 2014 godini za hladenje u

podsektoru kuconstvo utroseno je oko 002 PJ energije dok je zo uredo]e i rasvjetu utroseno

ukupno oko 015 PJ energije

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018 118

Potrosnjo energije u podsektoru usluga

U potrosn]l energije podsektora usluga glavninu udjela imaju dva energenta koji u ukupnoj

potrosn]i energije sudjeluju s oko 96 Rijec je 0 elektricnoj energiji s udjelom od oko 46 te

lozivom ulju s od oko 50 udjela Ostali energenti (ukapljeni naftni plin ogrjevno drvo i ugljen)

zastupljeni su u vrlo malom postotku

Hektrlcno energijo

Lozivo ulje

Ogrjevno drvo

G Ugljen

SUKA 14 SmUKTURA POTROSNJE ENERGENATA U PODSEKTORU USLUGA

Ukupna potrosn]o svih navedenih energenata u podsektoru usluga u 2013 iznosi 01109 PJ

Potrosnlo svakog pojedinog energenta u apsolutnom iznosu navedena je u tablici 12

TABLICA 11 POTROSNJA ENERGENATA U SEKTORU USLUGA

ell~r~iJ(]

oiivo ulje

NP 0

Ogrj~~~~d~~ Ugljen

Ukupno

PromatrajuCi ukupnu potrosnju energije podsektora usluga po djelatnostima koje se obavljaju u

gradu Kastelo vidljivo je do se oko 30 svih energenata trosi u lrgovirli zullm oko 16 u

obrazovanju 6 u zdravstvu 5 u upravi i administrociji 0 3 u turizmu Ostole djelatnosti

zastupljene su u znocolnorn udjelu od 40

Akcijski plan energetske uclnkovltostl no podrucju Grada kostelo za razdoblje 2016 - 20181 19

R Trgovino

Zdrovstvo

Obrozovon]e

Turizorn

Uprovo i cdmlnlstrocilo

051010 f 5J 3

SliKA 15 STRUKTURA POTROSNJE ENERGENATA PO DJElATNOSTlMA

Akcijski plan energetske uclnkovitosf no podrucju Grado Kostelo zo rozdoblje 2016 - 2018120

Bilanca potrosn]e energije grada Kcstelo

Bilanca potrosnle finalne energije na podrucju grada Kcstelo dobiva se sumiranjem iznosa

pojedinih sektora potrosn]e - industrije prometa i sektora opce potrosn]e struktura potrosnje

energije grada Kostelo za 2013 godinu prikazana je na slici 14

Elektriino energijo

Ogrjevna drvo

ill DizelskogOlivo

MotOini benzin

II UNP

Lozivo vlje

Ugljen

Salorno toplinsko enerqlio

SllKA 16 STRUKTURA POTROSNJE ENERGIJE U GRADU KASTElA

Iz strukture prikazane no slid 16 vidljivo je da je u gradu Kastela dominantna potrosn]o cetiri

energenta elektrlcne energije ogrjevnog drva dizelskog goriva i motornog benzina Ostali

energenti zastupljeni su sa znatno manjim udjelima Motorni benzin zastupljen je 5 udjelom od

oko 27 elektricno energija 5 od oko 25 ogrjevno drvo 5 od oko 21 te dizelsko gorivo 5

udjelom od oko 15 u ukupnoj potrosn]i energije grada Kcstelo Od ostalih energenata koji

zajedno sudjeluju 5 od oko 12 lozlvo ulje zastupljeno je 5 udjelom od oko 7 te ukapljeni naftni

plin 5 od oko 4

TABllCA 12 BllANCA ENERGIJE GRADA KASTElA

0 0

na energija

a toplinska energija

I b

00103

00004

00031

00156

anstva Ilslufnl

Promet Javna

UKUPNOsektor

03086 00510

02847 00027 ----~ ----shy02074

03842

00496 00014

00418 00553

00001 00004 UUUU4

00004 00004

06852 01109 05916 00090 14123

Akdjski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grada Kcstelo za razdoblje 2016 - 2018121

Tablica 12 prikazuje energetsku bilancu grada Kostelo Iz nje je vidljiva polrosnjo energije

pojedinih energenata po svakom od sektora u apsolutnim iznosima u PJ Najznacajniji sektori sto

se tlce potrosnje energije u gradu Kostelo su sektor kuconstvo i transporta u kojima potrosnjo

energije iznosi 063 odnosno 059 PJ

Akcijski plan energetske uclnkovltostl no podrucju Grado kostelo za razdoblje 2016 - 2018122

Prijedlog mjera energetske ucinkovltosf po podsektorima

U nastavku poglavlja dan je pregled predlozenlh mjera za pobolison]e energetske ucinkovilostl

na podrucju grada Kastela Mjere su podijeljene prema podsektorima neposredne potrosn]e shy

industrija promet i sektor epee potrosnle

Predlozene mjere nalaze se i u 3 Nacionalnom akcijskom planu energetske uclnkovitosti a iznosi

pojedlnocnlh ustedo te moqucnosf i potrebe penetracije pojedine mjere u svrhu dostizanja

maksimalne razine primjene mjera uz zadane prorccunske okvire izracunati su prema lokalnim

specincnostlrno grada Kostelc U slucolevirno kada nisu bili poznati svi potrebni podaci za

izrocun ustede lzvrsene su procjene temeljene na prethodno lzvrsenirn prorccunlmo i studijama

slicnlh parametara te strucnom procjenom

Svaka predlozeno mjera sastoji se od

bull naziva mjere

bull oznake mjere prema 3 Nacionalnom akcijskom planu energetske ucinkovitosti

bull opsega provedbe tj broju objekata iii vozila temeljem kojeg je izvrsen prorccun ustedo

bull opisa mjere kojim su poblize opisane predvidene aktivnosti

bull zivotnoq vijeka pojedine mjere unutar kojeg se mogu oceklvof predvidene ustede

bull ocekivoni ukupni financijski iznos ulaganja pri cernu je noznccen eventualan udio FZOEU

bull ocekivcne ustede u MWh iii tonama ekvivalenta nafte

bull izvori financiranja pri cernu je predvidene mjere moquce financirati i iz drugih izvora koji

nisu ovdje opisani

bull predvideni pocetck primjene mjere

bull nccin procen]e provedbe pojedine mjere

Sektor industrije

Treci Nacionalni akcijski plan energetske ucinkovitosf Republike Hrvatske za razdoblje od 2014

do 2016 godine predvida nekoliko mjera energetske ucinkovitosti u industriji

bull Mreza industrijske energetske efikasnosti (MICC)

bull Visokoucinkovito kogeneracija

bull Uvodenje efikasnih elektrornotornih pagallo

bull Energetski pregledi malih i srednjih poduzeco

Premda jedinice lokalne samouprave nlsu Izravno nadleine za provedbu navedenih mjera

grad Kastela ce raditi na promociji mjera energetske uclnkovltosf u industriji te raditi na

unaprjedenju komunikacije izmedu jayne uprave i institucija i poslovnih subjekata

Kratki opis navedenih mjera dan je u nastavku kako bi 50 prikazala cjelovita slika aktivnosti i

moguCih utjecaja na energetsku uGinkovitost na podrucju grada

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018 123

i

etske efikasnosti MIEE

rovolni s orazumi i koo erativni instrumenti I lndustriisko ostroienlo na rostoru

Opis

Oeekivani ukupni fi Oceklvone ustede Izvor financiranja

Rokovi rovedbe

oznato financiranja FZOEU

vor sufinancirana fondovi EU 6 uz mo uce roduzenle 2017 - 2018

Naein procen]o

rada Kostelo Kroz MIEE ce se provoditi cltov niz aktivnosti usmjerenih na promoviranje energetske ucinkovltosf u industriji Osnovni je cilj pobollsotl svijest i znanje vodstva industrijskih pcduzeco i zaposlenika kako bi se iskoristili cjelokupni potencijali ostvarivih mjera energetskih ustedo Na razini tvrtki kao i na razini industrijskih grupacija je potrebno uspostaviti strukture za upravljanje potrosnjorn energije te uvesti nadzor i analizu potrosn]e energije uz postavljanje cllievo Na ovaj ce se nocin istodobno stvoriti i opseznc boza podataka 0

potrosn]i energije u industriji te ce se razviti indikatori koji ce sluzif za benchmarking s poduzeCima iz iste grane u Hrvatskoj ali i u EU Kroz mjeru je potrebno izraditi plan aktivnosti za kl[ucne industrijske grane te sufinancirati provedbu ciljanih mjera energetske uclnkovitosti

ivotni viek

odina Za buduce aktivnosti treba uspostaviti metodologiju (moze se za svaku tipsku mjeru uspostaviti BU metoda iii zahtijevati ocjenu ustedo eEl ce rozraditi metodologiju na temelju Programa i pratiti ucinck kroz SMIV

iJ~ltI~lYIJ~~ w i Oznaka mere l Kategorija mjere~_ i Opseg provedbe

Opis

llvotnl vUek ukupni ~

u Oeekivane ustede

Izvor financiranja

i Industrllska oos roreruo na pros oru oro a Kastela Osim sustava poticanja proizvodnje elektricne energije iz visokoucinkovitlh kogeneracija ovom se mjerom predvida i donosenje odqovorojuce regulative za poticanje proizvodnje toplinske energije iz kogeneracija (definiranje statusa povlastenog orolzvodcco toplinske energije)

15 -

Nepoznato

HROTE ovisno 0 proizvedenoj kollcini elektricne energije i temeljem [edinlcnih poticajnih cijena definiranih u Tarifnim sustavima

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grada Kostelo za rozdoblje 2016 - 2018 124

2016 uz mo uce roduzenie 2017 - 2018 odina ce se pratiti BU metodom procijenjenih ustedo Rezultati i

L~~iiYrnJ~i=~= I~~~deril~~fik~i~j6~i~kt~cii~t~~~IiiR~gQ~amiddotmiddot~~ ~~ i

i Oznaka rnlere 13 ~bull~=_~_ ~~= =~_==

nciski instrument re ulativa stroienio no rostoru rada Kastela

Opis

NajveCi dio potrosnie elektricne energije u industriji otpada no elektromotorne pogone - i do 90 Ovo podruc]e pruzo velike potencijale ustedo no tu se nisu poduzimale sustavne mjere iii programi Uvodenje efikasnih elektromotornih pogona odnosi se i no ugradnju elektricnlh motora visoke ucinkovitostl i uvodenje i upravljanja brojem okretaja (VSD) frekvencijski iili amplitudno i tamo gdje je korisno kao u procesima gdje se kontinuirano mijenja protok radne tvari Ovisno 0 razredu snage motora ova mjera moze postiCi tehniCke ustede elektricne energije i preko 16 a ekonomske ustede vece od 10 Takoder ovom mjerom predvida I se ostvarivanje ustede energije no rocun pravilnog koristenjc i pojedinih elemenata vee postojeceq elektromotornog poqono kao i elektromotornog pogona u cjelini Smanjenje instalirane snage bi imalo pozitivan ucinok na stabilnost rada EES-a kao i na

rn~_==_=_~__-smanen~et~ro~sko_va rada korisnika i_22ipound~a ele ktricn~=~ner~~~~ k

Ocekivane ustede Izvor financirana i Rokovi rovedbe i Nacin procen]c ustedo Rezultati

L

j~I1~~g~t~kipr~glfclil~bJ~~fcll1liJ1pltgtcllJz~cent~ 14

nc instrumenti informirane Z rade malih i sredniih oduzeco u rivatnom vlosnlstvu Cilj ove mjere je pruziti financijsku potporu malim i srednjim

[ poduzecimo (MSP) za pokretanje i provoden]e aktivnosti za i pobolison]e energetske ucinkovitosfi i to prvenstveno za i provodenje kvalitetnih energetskih pregleda i kontinuiranog

gospodarenja energijom [uvodenje medunarodnih standarda i poput 15050001) te promocija energetske ucinkovitosli i I i promotivno-edukacijske aktivnosti za zaposlenike Opis Kako direktiva objosniovo mala i srednja poduzeco predstavljaju I ogromni potencijal za ustedu energije u Uniji a driave clcnice i i trebale bi uspostaviti povoljan okvir za pruzcn]e tehniCke pornoci i I i cjljanih informacija MSP-ovima kako bi im pomogle pri donoseniu i mjera za povecon]e energetske ucinkovilosti i i Kako je definirano direktivom mala poduzeco zncce kategorija Lrnik~()p()ltJLJEcentlt1tErnlt1liQisTEltJQjibp()ltJLJecent()slt1stltjiEltltJi

kivani ukupni ula

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grado Kcstelo za razdobje 2016 - 2018125

poduzeco koja zcposllcvcju manje od 250 osoba te ciji godisnji promet ne prelazi 50 milijuna EUR iii cija godisnja bilanca stanja ne

relazi 43 miliuna EUR

Sektor prometa

Potrosn]o energije u sektoru prometa cini znatan dio potrosnje na podrucju grada Kostelo a

vcznost prometa za smanjenje potrosn]e energije i emisije stoklenlcklh plinova prepoznata je i

kroz resurse alocirane upravo na sektor prometa

U sektoru prometa predvidene su tri mjere za pobolison]e energetske ucinkovltosf za ciju

provedbu je izravno zoduzen grad kostelo

bull Trening i promocija eko voznje

bull Promicanje integriranog prometa

bull Inteligentno upravljanje u prometu

Trening i promocija eko vofnleNaziv mjere

Oznaka mjere T1 Financijski instrumenti

100 vozoco godisnje (javna sluzbo i privatne osobe)

Opis Ovom mjerom zeli se postiCi maksimalna razina osvl[estenosti svih gradana i vozoco u Republici Hrvatskoj 0 prednostima eko vozn]e kroz aktivno provodenje treninga eko voznje te promotivnim aktivnostima medu vozcclmo koji su stekli Iicencu prije donosen]o Pravilnika 0 osposobljavanju kandidata za vozoce (NN 1309)

Posebni elementi nacionalne kampanje trebaju biti posveceni edukaciji 0 eko vozn] za vozoce osobnih automobila autobusa i teretnih vozilo gt 35 tone

Ovom mjerom predvida se uklluclvon]e vozoco sluzbenih vozila u nodleznosf jedinice lokalne samouprave u program edukacije eko vofnie i promocijom eko vozn]e medu svim gradanima grada

Zivotni vijek

Akcijski plan energetske uclnkovitosf na podrucju Grada Kastela za razdoblje 2016 - 2018126

I Ocekivani ukupni j financijski iznos ulaga

kivane ustede

Izvor financiranja

6000000 kn u 2016 a nakon toga 3000000 kn godiSnje

wmiddot__ mn_~=~~~N_v_

r--~~

I Promicanje integriranog prometa Naziv mjere

T4Oznaka mjere I Kategorija mjere Informacijska i organizacijska mjera -_ - I

Cestovna vozila na podrucju grada Kostelo ovedbe

Opis

livotni vijek

ocektvonl ukupni financijski iznos ulaganja

Prometne guzve postaju sve vecl problem u gradovima koji zncccjno utjece na nepotrebno povecanu potrosniu goriva Stoga je potrebno promovirati odrZivi razvoj gradskih prometnih sustava i to kroz

optlrniron]e gradske logistike prijevoza teretabull inteligentno upravljanje javnim parkirnim povrsinorno bull

bull pruzcn]e potpore razvoju infrastrukture javnih gradskih bicikala

bull -+ J J-~IIU 1- sheme u u

-

nepoznato (nakon izrade nacionalnih smjernica za provedbu)

Ocekivane ustede li~tata nakan izrode nacianalnih smjernica zo prove dbu]

Izvor financiranja FZOEU prorocun Grada Kastela EU fondovi

Rokovi provedbe ii6il=i6isgodina

-shy 1-lt ja I UCinci ove mjere evidentirat ce se TD pokazateljimu J-ItU

I preporukama EK Z()ltEltCYrliprijElYltZ~

Naziv mjere Inteligentno upravljanje u prometu

ka mjere

tegorija mjere Infrastrukturna

Cestovna vozila na podrucju grada KcsteloOpseg provedbe

Akcijski plan energetske uclnkovitosf no podrucju Grada Kostelo zo razdoblje 2016 - 2018127

Opis

Zivotnivijek iv

Oeekivani ukupni financijski iznos ulaganja

Inteligentni semafori opremljeni autonomnim sustavom napajanja iz obnovljivih izvora (sunce vjetar) doprinijeti ce smonjenju primarne poirosnje energije kao i emisijama ugljienog dioksida i ostalih stetnlh plinova S druge strane ugradivanje vizualnog indikatora trajanja faze crvenog svijetla ce doprinijeti podizanju svijesti vozcco 0 rnoqucnostimo donosenjo odluke vezane uz gasenje motora tijekom cekcn]o u koloni ispred roskrfz]o Pruzonje potpore integraciji takovih semafora u prometna roskrizio doprinijet ce se sustavnom smanjenju polrosnje goriva u prometu na osnovi pruzonio adekvatnih i pravovremenih informacija vozccu 0 prolocnosf roskrlz]o na temelju koje ce vozcc moci donijeti odluku o prelasku na start-stop rezirn koristen]o motora vozila Planira se izrada detaljnog plana za provedbu u 2016 godiiIni

nepoznato (nakon izrade detaljnog plana za provedbu)

oceklvcne ustede

I Izvor financiranja

nepoznato (nakon izrade detaljnog plana za provedbu)

FZOEU prorccun Grada Kastela

Rokovi provedbe 2017 - 2018 godina

Naein prccen]o Za ocjenu usplesnostl provedbe mjere potrebno je pratiti broj zamijenjenih semafora Ucinci u smislu ustedo energije obuhvcceni su TO pokazateliima za cestovnLpr2CYl~tpr~rn()preporukama EK

Za ostale mjere koje su u ncdleznosf drugih (nacionalnih) institucija grad kostelo ce pruziti

pozitivan okvir i eventualnu potrebnu loqisticku potporu za njihovu provedbu Od ostalih mjera

lstlcu se

bull Financijski poticaji za energetski ucinkovito vozila

bull Razvoj infrastrukture za alternativna goriva

Naziv mjere Financljski poticaji za energetski uclnkovlto vozllo

mjere

Kategorija mjere

T6

FliIUIIUp instrumenti

I Opseg provedbe Cestovna vozila na podrucju grada Kastela

Opis FZOEU u svom radu sufinancira projekte eistijeg prometa Ovaj program treba unaprijediti razradom posebnih linija sufinanciranja za lt x

1lt7 lUI IJlt7 1lt7

Zivotnivijek 100000 km

I oceklvcnl ukupni financijski iznos ulaganja

-

-

FZOEU

2016 - 2018 godina

Oeekivane ustede

Izvor financiranja

Rokovi provedbe

NaCin CEI u UUIL eel s MPPI i MZOIP

Akcijski plan energetske uclnkovilosf na podrucju Grada kostelo za razdoblje 2016 - 2018 128

i

Naziv mjere Razvoj infrastrukture za alternativna goriva

Oznaka mjere T7 Kategorija mjere Infrastruktura strotesko planiranje i nhVA71 lillrA rniereII JI

regulativa organizacija

Opseg provedbe Cestovna vozila plovila u unutarnjoj plovidbi pomorski brodovi

Opis Cilj ove mjere je olcksof prlhvoccn]e alternativnih goriva od strane korisnikcpotrosoco jcccnlern infrastrukture za distribuciju alternativnih goriva i provedbom zojednlckih tehnickih specifikacija za ovu infrastrukturu Do sredine 2016 godine planirano je donosenje zakonodavnog i Nacionalnog politickoq okvira za razvoj infrastrukture za alternativna goriva u kojem ce se donijeti stroteskl dokument kroz koji ce biti predvldene financijske tehnicke informativno-edukacijske i ostale mjere kojima ce se ornoqucltl trZisni razvoj alternativnih goriva (elektricne energije stlccenoq i ukapljenog prirodnog plina i vodika) te izgradnja prlpodojuce infrastrukture Donosenje ovog dokumenta ujedno predstavlja ispunjavanje jedne od obveza koje pred drZave clonice Europske unije stavlja Direktiva EP i vlleco 0 razvoju infrastrukture za alternativna goriva koja je trenutno u zovrsno] fazi usvajanja a koja ce propisati minimalne uvjete za razvoj infrastrukture za alternativna goriva no podrucju Europske unije Predmetna Direktiva tokoder propisuje nuznost usklodlvon]o Nacionalnih programskih okvira rnedu susjednim drZavama clontcorno Stoga je jedna od pripremnih aktivnosti za pripremu hrvatskog Nacionalnog programskog okvira i sudjelovanje Republike Hrvatske u inicijativi desetak zemalja clcnico Europske unije za suradnjom no izradi nacionalnih programskih okvira Nacionalni plan razvoja infrastrukture za alternativna goriva definirati ce akcije i potrebe u resursima te rokove Ostvarenje programa osigurava se instrumentima a usmjerava razvojnim ciljevima Uspjesnost programa provjerava se indikatorima koji pokazuju kako se odvija program i gdje go valja mijenjati iii dopunjavati Promocijska kampanja kao i financijski poticaji moraju biti prcceni i razvojem infrastrukture punionica SPP sto zncci provcden]e pilot projekata u sklopu promocije Ovom infrastrukturnom mjerom 5e nece direktno utjecati no smanjenje potrosn]e goriva u prometu no svakako je razvoj infrastrukture nuzcn preduvjet razvoju trZista vozila koja koriste SPP u Hrvatskoj Mjere za ostvarenje smanjenja emisije iz prometa su regulativne intrastrukturne i financijske a u dlju razvoja infrastrukture za ounienie vozila IlL III JIll JL 1111 olinom (SPPl

Zivotnivijek -

Ocekivani ukupni financijski iznos ulaganja

-

Ocekivane ustede -

bull Izvor fina~~iranja I FZOEU EU fondovi

Rokovi provedbe 2016 - 2018 godina

Nacin MPPI MZOIP MIr() FZOEU

Akcijski plan energetske uclnkovitosf no podrucju Grado Kostelo za razdoblje 2016 - 2018129

Sektor opce potrosn]e

Mjere u sektoru epee potrosn]e odnose se na zgrade i gradevine elektronicke uredaje javnu

rasvjetu te procese i usluge Osim toga mjere su podijeljene na sektor kuconstvo i sektor usluga

a unutar usluga posebno je izdvojen javni sektor

U nastavku su detaljno navedene planirane aktivnosti grada kostelo koje su u ncdleznosf grada

te su navedene dodatne aktivnosti u sektoru epee potrosnje koje provode druga nacionalna

tijela iii institucije

Nacionalni programi koje direktno (su)provodi grad Kostelo

bull Energetska obnova javnih zgrada (FZOEU APN)

bull Zelena javna nabava

bull Promocija energetskih usluga i mjera EnU i OlE

bull Energetski ucinkovito javna rasvjeta

Naziv mlere Pro ram ener etske obnove z

l~~~~~~jj~~~~r~~~ middotiJl6g6~ijskimiddotmiddotmiddoti6sii~ro~~6i=~=~==middot bullbullbullbullbullbull ~ = bullbullbullj 9p~~gp~ltgty~clIgt~I~grqg~lJylqr1i~tylJ9Tq9qKltlst~lltlj I Opis I Mjerom se predvida osmtslicvon]e programa energetske obnove iI I zgrada javnog sektora Programom se pozornost prlrnorno ] I usmjerava na zgrade javnog sektora gradene prije 1987 godine te

na njihovu obnovu na niskoenergetski standard i postizanje i energetskog razreda B A iii A+

i U 2016 godini planira se provedba projekta rekonstrukcije zgrade i I~ ~ ~ ~~~~ bull 0-middot90e ~f2rqy~~zq_tlt2lL0~J~191~~_g29ir192P iv~nltlsr egyqE~QI~J

yltgttiyiJ~~__ 25 odina Ioceklvcnl ukupni middotmiddotmiddotmiddotmiddot+=Umiddotkmiddotupcno2506middot6oo60middotknmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot~middotmiddotmiddotmiddotmiddot ~_ _

financijski iznos ulaganja Ucesce grada 60 1 500 00000 kn (manje uz su ucesce I ministarstava iili ESCOEPC model obnove)

i Ucesce FZOEU - 40 1 00000000 kn 1

middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotlmiddotmiddot]jomiddottilfLh=====~= ~ ~ ~ ~~~

I FZOEU radski rorcJ~IIiP~ltgtrcJ~IIiMir1i~tltlr~tYltl~~99I~~91 f~ltgt~ltgtyLprltgty~~tlgt~ _LpoundQ16 - 201sectilodina_ ~ ~ _ __ _ _ _ ~ _ 1

LNltI~ir1prltlcent~r1JltI JGrad Kostelo - SMIV i

Naziv miere

J~~ ere

Opseg provedbe

Opis

a P5

Potrebno je intenzivirati aktivnosti kojima ce se osigurati pravna i tehnicko znanja i vjestine javnih nobovqcco za ukljucivon]e i vrednovanje zahtjeva za energetskom uclnkovltostl u postupcima

ePeeIrir1j~r1(r1krit~rijq~k(r1(r1kIr1ltljpltY91jr1ij~f2ltQlJg~~ iL bull bull LLjavne=naccbcav

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018130

Jiylt)tr1iYiJ~1lt

Oceklvonl ukupni IJt~r1ltiJslltillt)~ yl~g~rlJ~ 1()~~lltiY~rl~y~t~cj~ j IJzYlt)JIrl~ n~ira r119_~__~f--MZ_ocle M~~~Q_ _~~_~ ~ __ ~~ ~_

~lt)Iltlt)Yprlt)Y~cjgt~ 20 16 - 2018 odinltl __1 Naeln rccenlc - SMIV

ere

()Zrl~Ilt~1J~~~ IjPromocia ener etskih uslu a i mlero EnU i OlE

8 ISqt~glt)rij~1j~~~ 1 Jr1fQrrDltlltij~KtLQlYE2QEiJfQrnlltlcJj~ktrnjEr~ o se rovedbe Svi oblici i sustayipQt~q~QjE~Q~rgij~LJ2gradarstvu i industrij Opis Ovom mjerom nastoji se povecotl svijest korisnika zgrada

transformirati triiste prema sve ucinkovltfjirn zgradama Info kampanjom podiCi svijest ciljanih skupina 0 koristima j

moqucnostlmo provedbe mjera energetske ucinkovltosti kroz energetske usluge

Informirati i educirati siru javnost 0 ESCO tvrtkama modelima i principu pruzcnio energetskih usluqo Uspostava propisa kvalifikacija pruzatelja energetskih usluqo Izrada i vodenje

vijek 10 godina

Oceklvonl ukupni Ukupno 1000000 kn godiSnje Ucesce grada - 60 - 6 00000 knfinancijski iznos ulaganja

Oceklvune ustede

Izvor financiranja

Rokovi provedbe

Naziv mlere

5~IJltJls~LJQ~r~m er1iL~n~LgE tsktLJ2LtLgltl-LJ~tEltJsect middot1~~~f~t~ti~~~~r~ entrgij~__ J

19p~~gp~lt)y~cjl~ Grad Kcstelo Opis Ijavnarasvj~taugraduKa~t~latro~j2506Mwh~i~ktri~n~en~rgij~l

I Projekti pobollson]o energetske uCinkovitosti u javnoj rasvjeti I i isplativi su vidljivi u javnostL smanjuju svjetlosno onecfscen]e i

I utjecaj na okolis ustede su vidljive odmah i lako su dokazive i I provjerlilve I I

I Postojecu sustav rasvjete koristi u dobrom dijelu zastarjele svjetiljke I I uz djelomicno koristen]e i zastarjelih uskoro zabranjenih zivinih I I zorulio

I -~J~~~j~V=~~~~li=- zestarieHh~se izmjena eke 490

IZivotni vijek

Akcijski plan energetske uCinkovitosti na podrucju Grada Kosrelc za razdoblje 2016 - 2018 131

Oceklvonl ukupni I financijski iznos ulaganja

Nacionalni programi sufinanciranja biti ce provodeni u skladu 5 vozeclrn zakonskim propisima od

strane za to ovlostene institucije a grad Kostelo ce kroz svoj rad osigurati promociju

pravodobno informiranje svojih gradana 0 aktualnim nacionalnim programima

Nacionalni programi

bull Program energetske obnove obiteljskih kuco (FZOEU)

bull Program energetske obnove vlsestcrnbenlh zgrada (FZOEUj

bull Program energetske obnove nestambenih (komercijalnih) zgrada (FZOEUj

bull Energetsko oznccovon]e kuccnsklh uredaja i energetski standardi - sufinanciranje kupnje

A+++ kuconsklh uredaja (FZOEU)

Pro ram ener etske obnove obitelskih kuco 2014-2020

IltClt~g()riJclIllJ~r~JFirlltlrlltUklirltrLJI1lE)rlti Qps~gpr()1~cIlgt~ LQ()ItE)ljskE)kLJcentE)JlgpltltjrLJcentJLJg~ltlltjltlIltltlstE)lltl Opis Ovom se mjerom predvida obnova postojecih obiteljskih zgrada

do 2020 godine Pozornost se primarno usmjerava na obiteljske I kuce do 400 m2 gradene prije 1987 godine te na njihovu obnovu

r~i9i~iil~k i Ocekivani ukupni

financiski iznos ula oceklvone ustede

A_~~__~~~~_~_~_~_~~~~

I71()~ fiI1ClI1circlI1JCl__

Rokovi rovedbe Nccln prccenlo

I na niskoenergetski standard kroz poticanje obnove vanjske [ ovojnice poticanje zamjene sustava grijanja i poticanje koristen]o IOIE I Najznacajniji ocekivonl ucinci provedbe ove mjere su poticanje investicija ostvarivanje ustedo energije u neposrednoj potrosn]l godisnje smanjenje izdataka gradana za energiju smanjenje i emisija C02 povecon]o udjela obnovljivih izvora energije [ osiguravanje zaposlenja povecon]e sigurnosti opskrbe energijomi poboljscno stanje i povecon]e trZisne vrijednosti nekretnina razvoj i proizvodne industrije smanjenje sive ekonomije srncnjep]e i(3r1(3rgE)tkCgirCl1lg~tygiltpcent(3PCpltlj~ltlrlj(3LJIj(3tltltltlrlltIltlrijltl )ggltjIrig

Naziv rnlere e

LIlaquol~t()iJcIIllj~~ __

e ralne obnove vlsestcmbenlh

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018132

i

Opseg provedbe Visestornbene zgrade u privatnom vlcsnistvu na podrucju grada Kastela

Opis

ere I Pro ram ener efske obnove komercialnih n

Qrq~q1Jc~~mmmm iBA middot ~m~m~ middot ~ IKqfcg2rijqlJ~~c JFiQgQcIjkiIQstrLJrn~QJL I Opseg provedbe i Nestambene komercijalne zgrade u privatnom vlcsnlstvu no

I JpltgtgrLJcentjLJgrgg9~9t~lg i j Opis I Energetska obnova poslojeclh komercijalnih nestambenih zgrada f

I usmjerena je na zgrade izgradene prlle 1987 godine te na njihovu I

Im _ ~~~~~~~ iii ~i~~O~~=tski~~~~dr~ ~~~~~~j~~~tskogJ

v

Zivofni vllek ~gg9iQ9 vani ukupni

r2~lJlqgqIlJq )usfede

~ri~~-=--Hf~~~~~~Q_--L~~~mJer~~middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot~middotmiddotmiddot jii~9~isk~middot~~nac9vCniemiddotkU~~~~~u~e~ i e-ne~middot-efskist~nd~rdTmiddot

~~SGr=l~~~~~~rezne iQfQrrDQCijS_~em~iQClr)CjjStii=tij i Opis I Energetskim oznakama kupcima se daju informacije 0 potrosn]

energije tog uredaja i odabir usmjerava prema uctnkovltijrnoIj

Osim toga pravodobnim usvajanjem zahtjeva za eko-dizajnom I

i prolzvodo povezonlh S AnAroijom potrebno je osigurati da se na I hrvatsko frzistu stavljaju sorno proizvodi koji zadovoljavaju propise i lEU Uz navedeno I nojuclnkovliijlh kuco

predvida nskih ured

se uvodenje sufinanciranja aja

kupnje I

i Zivotni vijek j l

i 12i 15 godina

Akcijski plan energetske ucinkovitosti na podrucju Grada Kastela za razdoblje 2016 - 2018133

Ocekivani ukupni financiski iznos ul Ocekivane ustede ~~~~-~~~-~-~~~------~-~~~~-~~~~~~~~~~--~------

~J~~~r~r~~~~~~ middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotImiddotmiddotmiddotmiddoti8~~~~jQisectji2~L6g~=~~~=~==~~=~==~~~~=~====j q_ ~ ~ ~~L ~ZOEV~_~ ~ ~ _ _ ~ ~

Sumarni prikoz predlozenlh rnjero

U nastavku je dan sumami prikaz mjera poboliscnlo energetske ucinkovltostl koje se planiraju

provesti tijekom razdoblja 2016 - 2018 godine a u ncdleznosf su gradskih vlasti grada Kcstelo

Ukupni iznos investicija godisnje svih planiranih mjera iznosi 5 milijuna kuna pri cernu iznos kojim

ce projekte sufinancirati grad Kostelo iznosi 3 milijuna kuna godisnje Ostatak iznosa planira se

osigurati sufinanciranjem od strane FZOEU Vozno je napomenuti kako je financiranje za projekt

obnove zgrade gradske uprave vee osigurano a za projekt modemizacije jayne rasvjete u Ulici

Franje Tudmana vee je izradena potrebna projektna dokumentacija

Ukupni iznos investicija u troqcdisnlern razdoblju 2016 - 2018 iznosi 15 150 00000 kn s time da ce

grad Koslelo projekte sufinancirati u ukupnom iznosu od 9 138 00000 kn

TABLICA 13 PREGLED MJERA ZA OBJEKTE I VOZILA KOJI SU U VLASNISTVU GRADA

Ukupni iznos sufinanciranja grada Kasfela u razdoblju

2016-2018 kn 12040 00000

middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotfmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot

1 500 00000

SUFINANCIRANJE GRADAshy

godisnje (kn)

TRO AK MJEREshyprosjecno

godisnje (kn) u razdobJu

4999999 2500 00000

MJERA

~~lliIl9Jprltgt~ltgtlij~~~2Yltgt~IlJ~ I Proqrom enerqetske obnove zgrada

sekfora

TABLICA 14 PREGLED OCEKIVANIH USTEDA ZA OBJEKTE I VOZILA KOJI SU U VLASNISTVU GRADA bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull

Ukupna USTEDA MWh akumulirana ustedo

MJERA (godisnje) u razdoblju 2016-

f=_~__~w~=~_~~~=_~--4~-=~~=_~~+~-2018amp IMWh 7 =411

n~lncer~et~kec~b~l~vEmiddotzglradla Imiddotmiddotmiddot 14000 84000 I

Akcijski plan energetske ucinkovltosf na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018134

No slici je prikazan kumulativan rast ukupnog iznosa sufinanciranja energetske ucinkovitosf od

strane Grado Kcstelc sukladno planiranim aktivnostima Uz godisnju razinu investicija od 3 mil kn

u razdoblju do 2018 godine ukupna razina sufinanciranja od strane Grado iznosit ce 9 mil kn

dok ce ukupni iznos investicija iznositi 15 mil kn

10000000

9000000

8000000

7000000

6000000

S 5000000

4000000

3000000

2000000

[000000

o 2016 2017 2018

SLiKA 17 KUMUlATlVNf IZNOS PlANIRANIH INVESTICIJA 00 STRANE GRADA KASTElA ZA ENERGETSKU

UCINKOVITOST

Akcijski pion energetske ucinkovitostl no podrucju Grado Kcstelc za rozdoblje 2016 - 2018 I35

Nocin procenlo izvrsenlo plano i izviestcvon]o

Prccen]e izvrsenja plana te pravodobno izvjestavanje a implementiranim mjerama i aktivnostima

vozon je segment provedbi Codlsnjeq plana energetske ucinkovltostl koji reperkusije ima i na

smjernice za izradu Akcijskog plana energetske ucinkovilosf u narednom razdoblju

Vcznost procen]c ustedc energije prepoznata je i u Zakonu a energetskoj ucinkovitosf u kojem

se prema clonku 22 definira Sustav za prccenie mjerenje i verifikaciju ustedc energije kao

rocunolnl sustav za prikupljanje obradu i verifikaciju informacija a energetskoj ucinkovitosf i

ostvarenim ustedomo energije (SMIV) Navedeni sustav vodi i odrzovo Nacionalno

koordinacijsko tijelo u skladu s Pravilnikom za procen]e mjerenje i verifikaciju ustedo energije

Istim clcnkorn odredena je obaveza odgovornih osoba javnog sektora unositi sve potrebne

informacije u Sustav za prccenie mjerenje i verifikaciju ustedo U gradu Kostelo za unos

podataka u SMIV ovlosteno je Tomislava Buzov dipl ing grad visi strucni suradnik za izgradnju u

Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i imovinsko pravne paslove grada Kcstelo

Web aplikacija SMIV koristi Metodologiju odozdo prema gore (eng Bottom-up) koja je

opisana u Pravilniku a metodologiji za procen]e mjerenje i verifikaciju ustedo energije u

neposrednoj potrosn]l a mjere energetske ucinkovitosf se prate i verificiraju u cetiri sektora

neposredne potrosn]e (sektor kuccnstvo industrije usluga i transporta) U registar planova

pohranjuju se ciljevi i planirane mjere energetske ucinkovltosf gradova zupanija i opcino a

registar provedenih mjera podrazumijeva pohranjivanje podataka a ustedorno energije (kWh)

smanjenju emisije (tC02) i a troskovimo provedbe mjera (Kn)

Web aplikacija sustava pusteno je u rad u lipnju 2014 godine a cilj navedene aplikacije je

uspostava sustava procenjo mjerenja i verifikacije kojim ce se ornoqucif kontinuirano

ocjenjivanje uspjesnosf politika energetske ucinkovitosf te ispunjenje zadanih ciljeva

Kontinuirano procenje aktivnosti takoder ce omoguCiti i olckscnu reviziju Nacionalnog akcijskog

plana energetske ucinkovitosf te oloksotl njegovu izradu

Ostvarenje Godisnjeg plana analizira se svake godine prilikom izrade Godisnjeg plana za

narednu godinu Za kvalitetnu analizu provedenih mjera i ostvarenih ustedo potrebna je dobra

komunikacija i koordinacija svih jedinica lokalne samouprave koje provode mjere energetske

ucinkovltosf kako bi se dobila cjelovita slika provedenih projekata i notleco]o

Konzistentna i redovita primjena i korislen]e SMIV aplikacija trebala bi olckscti navedene analize

te doprinijeti cjelovitosti analize ustedo na podrucju zupanije koje su rezultat rada svih jedinica

lokalne i regionalne samouprave

Akcijski plan energetske ucinkovitostl na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018 136

Izvori financiranja i financijski mehanizmi za provedbu mjera

Fond za zostltu okoliso i enerqetsku ucinkovitost (FZOEUj

Fond za zostltu okoliso i energetsku ucinkovitost osnovan je kao lzvcnprorocunskl fond s ciljem

sudjelovanja svojim sredstvima u financiranju nacionalnih energetskih programa imajuCi u vidu

postizanje energetske uclnkovitostl odnosno koristenjo obnovljivih izvora energije te zostitu

okolisc Sredstva Fonda se dodjeijuju na temelju javnih poziva i javnih ncfjeco]o objavljenih u

Narodnim novinama na internet stranicama Fonda te u javnim glasilima Za svaku poslovnu

godinu Upravni odbor Fonda donosi Program rada i Financijski plan u kojima se izdvojeno

prikazuju programi i projekti te osigurana financijska sredstva

U nastavku je dan godisnji program javnih poziva i nofjeccjo za 2015 godinu s pripadajuCim

iznosima i namjenama koji pokrivaju podrucje energetske uCinkovitosti i obnovljivih izvora

energije a namijenjeni su jedinicama lokalne i regionalne samouprave trgovaCkim drustvirno

fizlckirn osobama (gradanima i obrtnicima) javnim ustanovama te ostalim pravnim osobama

Naziv javnog

pozlvonotjeco]c

Maksimalno po

pojedlnocnorn

ugovoru

Namjena

PROVEDBA NACIONALNIH ENERGETSKIH PROGRAMA

Javni poziv za neposredno

sufinanciranje energetskih

pregleda sustava jayne

rasvjete

Javni poziv za neposredno

sufinanciranje izrade

projektne dokumentacije za

projekte energetski

ucinkovite i ekoloske jayne ii

vanjske rasvjete

50000 kuna

200000 kuna

Poziv je namijenjen jedinicama lokalne i

regionalne samouprave Sufinancirat

ce se izrada energetskih pregleda

sustava jayne rasvjete

Poziv je namijenjen jedinicama lokalne i

regionalne samouprave javnim

ustanovama i ostalim prorocunsklm i

izvanproracunskim korisnicima koji u

vlcsnistvu imaju sustav jayne iii vanjske

rasvjete a sufinancirat ce se izrada

projektne dokumentacije za projekte

energetski ucinkovite i ekoloske jayne i

vanjske rasvjete

Akcijski plan energetske uclnkovitosf na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018137

Javni poziv za neposredno 1 400000 kuna Poziv je namijenjen jedinicama lokalne i

sufinanciranje provedbe regionalne samouprave javnim

projekata energetski ustanovama i ostalim prorocunsklm i

ucinkovile i ekoloske jayne i lzvcnprorocunskim korisnicima koji u

vanjske rasvjete vlasniStvu imaju sustav jayne iii vanjske

rasvjete a sufinancirat ce se investicijski

projekti rekonstrukcijeizgradnje

ekoloskih i energetski ucinkovltih

sustava jayne rasvjete koji

zadovoljavaju tehnicke smjernice

Fonda

Javni notjecoj za Sredstva subvencije Notjeco] je namijenjen trqovccklrn

sufinanciranje projekata mogu iznositi drustvimo i fizickirn osobama

energetski ucinkovltih maksimalno 1 400 000 (obrtnicima) a sufinancirat ce se

elektromotornih pogona i kuna a zajma 7 000 investicijski projekti za pobolison]e

ostalih mjera energetske 000 kuna energetske uclnkovltostl

uclnkovitostl u proizvodnim elektromotornih pogona kao i druge

procesima mjere energetske ucinkovitosf u

proizvodnim opskrbnim u

kojima se smanjuje potrosn]o v v~Jv

prelazi no energetski i vv~ IU

povoljnija goriva

Javni poziv za neposredno 800 kuna Poziv je namijenjen fizlckirn VNIJV v

sufinanciranje kupnje (gradanima) a rnoquce je ostvariti

energetski uclnkovltlh bespovratna sredstva za kupnju

kuccnsklh uredaja energetski nojucinkovitiiih uredaja

kategorije A+++

Javni poziv za dobovlioce Ovaj poziv je upucen fJl v i IILIlt

kuconsklh uredaja no osobama (obrtnicima) koji v~vJ

podrucju RH u sklopu autorizacije iii zostupnlstvo za

provedbe mjere poticanja prolzvodocs kuconsklh uredaja Cilj

kupnje energetski uclnkovitih ovog poziva je prikupiti bazu uredaja i

kuconskih uredaja prodajnih mjesta rcspolozlvlh za

provodenje mjere u skladu s

predvidenirn planom i dinamikom

provedbe mjere cirne ce se omoguCiti

svim gradanima RH do pod istim

uvjetima ostvare provo no

sufinanciranje kupnje uredaja

Akcijski plan energetske ucinkovltosf no podrucju Grado kostelo za razdoblje 2016 - 2018138

PROVEDBA ENERGETSKIH PREGLEDA I DEMONSTRACIJSKIH AKTIVNOSTI

Javni poziv za neposredno

sufinanciranje energetskih

pregleda zgrada i uvodenje

sustava gospodarenja

(upravljanja) energijom u

skladu s normom HRN EN

IS050001 u velikim

poduzeclrno

Javni poziv za neposredno

sufinanciranje energetskih

pregleda zgrada i uvodenje

sustava gospodarenja

(upravljanja) energijom u

skladu s normom HRN EN

IS050001 u malim i srednjim

poduzeCima i kod fizickih

osoba (obrta)

50000 kuna

50000 kuna

POZIV je namijenjen trgovackim

drustvimo koja pripadaju kategoriji

velikih poduzeco a sufinancirat ce se

izrada energetskih pregleda postojecih

zgrada i gradevina iiiIi uvodenje

sustava upravljanja energijom u skladu

s normom IS05000 1

Poziv je namijenjen trgovackim

drustvlrno i obrtnicima koji pripadaju

kategoriji malih i srednjih poduzeco a

suflnonclrot ce se izrada energetskih

pregleda postojeclh zgrada

gradevina iili uvoden]e sustava

upravljanja energijom u skladu s

normom IS05000

POTICANJE KORISTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

Javni poziv za neposredno

sufinanciranje projekata

obnovljivih izvora energije u

turistickom sektoru

Donacije se dodjeljuju Sredstva Fonda su namijenjena

gradanima u trgovackim drustvlmo zadrugama

maksimalnom iznosu trgovcima pojedincima flzlckirn

od 15 000 do 24 750 osobama (obrtnicima) obiteljskim

kuna prema podrucju poljoprivrednim gospodarstvima

na kojem se korisnik fizickirr osobama [gradanima) koji su

nalazi vlasnici hotel kampova i drugih vrsta

ugostiteljskih i turistickih objekata

namijenjeni srnlestoju iii imaju pravo

Subvencije se koristen]o istih temeljem pravnih akata

dodjeljuju do Sufinancira se postavljanje sustava za

maksimalno 1 400 000 koristenie OlE za proizvodnju elektrlcne

kuno a zajmovi do 7 toplinske rashladne te toplinske i

000 000 ostalim rashladne energije na postojecim

kategorijama korisnika gradevinama

Javni naijecaj za Pornoc se dodjeljuje Nctjeco] je namijenjen jedinicama

sufinanciranje projekata JLP(R)S-u te javnim lokalne i regionalne samouprave

obnovljivih izvora energije ustanovama u iznosu javnim ustanovama koje su prorocunski

od maksimalno 1 400 korisnici di7avnog iii JLP(R)S prorocuno

000 kuna te ostalim pravnim osobama koje vode

profitno rccunovodstvo Sredstva se

dodjeljuju za projekte OlE za

Akcijski plan energetske uclnkovitosf na podrucju Grada kcstelo za razdoblje 2016 - 2018 139

i

Subvencije se proizvodnju elektricne energije

dodjeljuju u iznosu od toplinskerashladne energije cvrstlh

maksimalno 1 400 000 biogoriva kogeneraciju i trigeneraciju

kuna pravnim

osobama koje vode

profitno

rccunovcdstvo

Zajmovi u

maksimalnom iznosu

od 7 000 000 kuna se

nude svim

kategorijama korisnika

POTICANJE ODRZIVE GRADNJE

Sredstva pornocl i Ncljecc] je namijenjen jedinicama

sufinanciranje energetske

Javni nctjeco] za

subvencija ~nose lokalne i regionalne samouprave

obnove nestambenih zgrada maksimalno 1 400 000 javnim ustanovama koje su korisnice

kuna a zajma 7 000 prorocunsklh sredstava trqovcckim

000 kuna drustvimo i fizicklrn osobama

(obrtnicima) Notjecojern se

sufinanciraju projekti povecon]o

energetske ucinkovitostl u postojeCim

nestambenim zgradama te projekti

gradnje novih niskoenergetskih

nestambenih zgrada

POTICANJE CISTlJEG TRANSPORTA

Javni poziv za neposredno Raspon iznosa donacije Kupnja elektrlcnih i hibridnih vozila L1

sufinanciranje kupnje je od 7 500 do 70 000 L3 L6 L7 M 1 i N1 kategorija

elektricnih i hibridnih vozila ovisno 0 kategoriji namijenjena fizlcklm osobama

gradanima dodjelom vozila (gradanima)

donacija Iznos dodijeljenih

sredstava ne smije

prijeCi 40 opravdanih

troskovo

Raspon iznosa donacijeJavni poziv za neposredno Kupnja elektrlcnih i hibridnih vozila L1

je od 7 500 do 70 000 L3 L6 L7 M 1 i N1 kategorijasufinanciranje kupnje

ovisno 0 kategoriji namijenjena trqovockim drustvirnoelektricnih i hibridnih vozila

vozila Iznos dodijeljenih fizickirn osobama (obrtnicima)trqovockirn drustvirno i

sredstava ne smijefizickirn osobama

Akcijski plan energetske uCinkovitosti na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018140

i

(obrtnicima) dodjelom prijeCi 40 opravdanih

subvencija troskovo

Po korisniku se rnoze

odobriti maksimalno

700 000 kuna

subvencije

Javni poziv za neposredno Raspon iznosa Provo no sredstva Fonda mogu U~IVUjjjl

sufinanciranje ostalih mjera subvencije je od 40 000 jedinice lokalne j I G81UIIUIIIG

energetske ucinkovitosf u do 100 000 kuna samouprave trgovacka drustvo i fizicke

prometu ovisno 0 vrsti poduzete osobe (obrtnici) Predmet

mjere sufinanciranja su izgradnja punionica

za vozila na elektricnl pogon uvodenjePo zahtjevu

sustava javnih gradskih bicikalamaksimalan iznos

programska rjesen]o koja sadrZavajusubvencije moze iznositi

bazu podataka 0 cestama a 200 000 kuna

primjenom kojih se postize poveconje

stupnja energetske uclnkovltostl u

gradovima opremanje postojeCih iii

ugradnja semafora s vizualnim

indikatorom trajanja faze crvenog

svjetla kupnja elektricnih bicikala

kupnjc plovila no elektricni pogon s

ugradenim solarnim panelima kupnja

teretnih vozila no hibridni pogon te

pregradnja postojeCih vozila svih

kategorija no elektricni pogon i pogon

SPP-om

Javni poziv za neposredno 200 000 kuna Provo no sredstva Fonda imaju

sufinanciranje trqovccklh trqovocko drustvo i fizicke osobe

drustovo i fizickih osoba (obrtnici) za provodenje projekta

(obrtnika) za koristen]e edukacije 0 elementima eko voznje

sredstava FZOEU radi (treninga eko voznje] vozoco svih

provedbe projekata kategorjja vozila

edukacije vozcco 0

elementima eko voznie

Akcijski plan energetske uCinkovitosti no podruc]u Grado Kcstelo za razdoblje 2016 - 2018 141

POTICANJE OBRAZOVNIH ISTRAZIVACKIH I RAZVOINIH AKTlVNOSTI U PODRUCJU ENERGETSKE

UCINKOVITOSTI

200000 kuna Poziv je namijenjen jedinicama lokalne i

sufinanciranje provedbe

Javni poziv za neposredno

regionalne samouprave znanstvenim i

obrazovnih istrazivackih i strucnim institucijamaorganizacijama

razvojnih aktivnosti kojima je osnlvcc RH te ostalim javnim

ustanovama trqovccklrn drustvlmo te

fizickirn osobama (obrtnicima)

Financiraju se obrazovne lsfrczlvocke i

razvojne aktivnosti iz podrucjo

energetske uclnkovitosf i niskougljicnog

razvoja

80000 kuna Poziv je namijenjen jedinicama lokalne i

sufinanciranje izrade

Javni poziv za neposredno

regionalne samouprave a sufinancirat

programa i planova ce se izrada akcijskih planova u skladu

energetske ucinkovilosf so Zakonom 0 energetskoj ucinkovitosti

jedinica lokalne i podrucne izrada planova odrzlvop energetskog

(regionalne) samouprave razvoja u sklopu inicijative Sporazum

gradonacelnika te izrada programa

energetske ucinkovltosf u gradskom

prometu

PROGRAM OBNOVE VISESTAMBENIH ZGRADA

200000 kuna Pravo no sredstva Fonda mogu ostvariti

neposredno sufinanciranje

Javni naijecaj za

upravitelji zgrada kao korisnici sredstva

energetskih pregleda i u ime i za rocun suvlasnika

energetskog certificiranja vlsestornbene zgrade radi

postojeCih vlsestombenih sufinanciranja energetskih certifikata

zgrada

Javni poziv za neposredno Financiranje iznosi 100 Pravo no sredstva Fonda mogu ostvariti

sufinanciranje izrade opravdanih troskovo upravitelji zgrada kao korisnici sredstva

projektne dokumentacije za u ime i za rccun suvlasnika

projekte poveccnlo Maksimalan iznos

visestornbene zgrade radi financiranja

energetske uclnkovitostl lJ financiranja iznosi 35

izrade projektne dokumentociie 70

vlsestombenlm zgradama 000 kuna odnosno 200

projekte poveconjo energetske000 kuna aka je rijec 0

ucinkovitosti u visestombenirn povezanim

zgradamavisestombenim

zgradama koje cine

jednu arhitektonsku

cjelinu

Akcijski plan energetske ucinkovitosf no podrucju Grado Kostelo za razdoblje 2016 - 2018142

Javni notjeco] za 1 400 000 kuna Nctjeco] je namijenjen upraviteljima

sufinanciranje energetske zgrada koji u ime i za rocun suvlasnika

obnove vlsestornbenih vode projekt energetske obnove

zgrada

Javni poziv za neposredno 2 000 000 kuna Nctjeco] je namijenjen upraviteljima

sufinanciranje nabave i zgrada koji u ime i za rccun suvlasnika

ugradnje ureciaja za organiziraju ugradnju ureciaja za

mjerenje potrosn]e toplinske mjerenje potrosn]e energije u

energije u visestornbenim visestornbenim zgradama prikljucenima

zgradama no centralne toplinske sustave u skladu

sa Zakonom 0 triistu toplinske energije

PROGRAM OBNOVE OBITELJSKIH KUCA

Javni poziv za ovloslene Usta certifikatora bit ce javno dostupna

certifikatore za posove te ce graciani s iste odabirati ovlostene

energetskog certificiranja osobe za energetske preglede u sklopu

zgrada provedbe programa Javnog poziva za energetsku obnovu

poveccnjo energetske obiteljskih kuco

ucinkovitosf obiteljskih kuco

Maksimalan iznos Poziv je namijenjen gracianima radi

(gracianimagraciankama)

Javni poziv fizickirn osobama

sredstava iznosi od 84 sufinanciranja mjera energetske

za sufinanciranje energetske 000 do 168 000 s obnove postojeCih obiteljskih kuco

obnove postojeCih obiteljskih obzirom no podrucje

kuco no kojem se nalazi

korisnik sredstava

MEDUNARODNASURADNJA

Poziv je namijenjen jedinicama lokalne i

sufinanciranje

Javni poziv za neposredno 200 000 kuna

regionalne samouprave znanstvenim

meciunarodnih projekata organizacijama koje su korisnici

sufinanciranih sredstvima EU driavnog prorocuncororccuno JL[R)S

organizacijama civilnog drustvo

zadrugama trqovockirn drustvlmo

fiziCkim osobama (gracianima) te

znanstvenim organizacijama koje su

druge pravne osobe Sufinancira se

sudjelovanje u Programu Obzor2020 u

podrucju energetske uclnkovitostl

niskougljicnog razvoja

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grado Kcstelo za razdoblje 2016 - 2018143

i

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)

HBOR je razvojna i izvozna banka osnovana so svrhom kreditiranja obnove i razvitka hrvatskog

gospodarstva Za pruzon]e financijske potpore i poticanje ulaganja u projekte zostlte okoliso

energetske uclnkovitosf i koristen]o obnovljivih izvora energije uveden su posebni financijski

programi Kredite je rnocuce realizirati izravno iii putem poslovnih banaka koje suraduju s HBORshy

om

v programa PROGRAM KREDITIRANJA ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA Namjena programa bull adaptacija i rekonstrukcija gradevinskih objekata

bull Uf-II IU i uredaji

bull pruzatelji energetske usluge (trgovacka drustvo i obrti koji izvrsovoju uslugu pobolison]o energetske ucinkovitosf zgrada javnog sektora a koji su odabrani no javnom nadmetanju)

Korisnici programa

bull norucitef] energetske usluge (tijela drZavne uprave jedinice lokalne i podrucne (regionalne) samouprave i ustanove agencije skole i bolnice u njihovom vlosnlstvu]

bull sva drustvo i obrti koji ulazu u enerqetsku uclnkovltost

bull kredit - putem f-IUU lii~ bonoko- iii izravnim IJcVrsta sredstava

bull najveCi iznos kredita nije oqronlcen a OVISI 0 HBOR-ovim i pojedinacnog Iznos ukupnog budzeto

rnooucnostlmo financiranja konkretnom investicijskom programu ugovora kreditnoj sposobnosti korisnika kredita prihvatljivosti projekta

temeljem Potvrde 0 tehnlcko] i financijskoj izvedivosti projekta APN-a odnosno strucne komisije te vrijednosti i kvaliteti ponudenih instrumenata osiguranja

bull krediti se odobravaju u kunama uz valutnu klauzulu HBOR rnoze razmatrati kreditiranje do 50 predrccunske vrijednosti investicije bez PDV-a

bull kamata 4Uvjeti financiranja

bull pocek 1 godina

bull rok otplate do 14godina ukliucuiuci i pccek

3 Croatia banka dd Zagreb Ersteamp Steierrnorkische bank dd Rijeka Hrvatska postonsko banka dd Zagreb Hypo Alpe-Adrio-Bonk dd Zagreb

Istarska kreditna banka Umag dd Umag DlP banka Hrvatska dd Zadar Podravska banka dd Koprivnica Privredna banka Zagreb dod Zagreb

Raiffeisenbank Austria dod Zagreb Societe Generale - Splitska banka dod Split Slatinska banka dod Slatina Zagrebacka banka dd Zagreb

Akcijski plan energetske ucinkovitosf no podrucju Grado Kostelo za razdoblje 2016 - 2018 144

Naziv programa middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotPRaGRAMKREDiTiRANJAPRoJEKATAzAsTITE OKOLisA ENERGETSKE

Namjena programa

Korisnici programa

Iznos ukupnog budfeto i pojedinacnog ugovora

Uvjeti financiranja

i UCINKOVITOSTI I OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJEl ~lt= x__~__===-=-~== gt~

I osnivccko ulaganja zernljste i

li--f~~~ii~~~~~~-~~~~~~~~~s~ kred~_ J bull komunalna drustvo bull trgovacka drustvo obrtnici i ostale pravne osobe

bullbullbull

bull kredit - kreditiranje krajnjih korisnika putem poslovnih banaka 4 i izravno kreditiranje

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici odrZanoj 31 listopada 2013 godine usvojila Program

energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2014 - 2015 godine kojim je predvideno

da se u 2014 i 2015 godini obnovi oko 200 zgrada Jayne namjene cirne bi se potaknule

investicije procijenjene vrijednosti od oko 400 milijuna kuna Za provedbu Programa za razdoblje

2014 - 2015 godine zcduzeno je Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama [APNJ

Prema Programu Narucitelj energetske usluge (vlasnikkorisnik zgradezgrada - ministarstva

tijela drZavne uprave jedinice lokalne i regionalne samouprave pokrece proceduru prijave

zgradezgrada APN-u Time se daje suglasnost da APN provede javno nodmetanje za

pronalazak pruzatelja energetske usluge

4 Banko Kavanica ddbull Vorozdln BKS Bank dodo Rijeka Croatia banka dd Zagreb Erste amp Stelerrnorklscne bank dd Rijeka Hrvatska poSlanska

banka dd Zagreb Hypo-Alpe-Adria Bank ddbull Zagreb Imex banka dod Split Istarska Kredilna banka Umag dod Umag Kentbank dd Zagreb

Kreditna banka Zagreb dod Zagreb OTP banka Hrvatska dod Zadar Partner banka dod Zagreb Podravska banka dod Koprivnica Privredna

banka Zagreb dd Zagreb Raiffeisenbank Austria dd Zagreb Sberbank dd Zagreb Slatinska banka dod Slatina Societe Generole-Splilsko

bonko dd Split stedbanka dd Zagreb Zagrebacka banka dod Zagreb

Akcijski plan energetske uclnkovltosti na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018145

Pruzatelji energetske usluge su trgovacka drustvo koja se bave pruzanjem energetske usluge

putem ugovora 0 energetskom ucinku Pruzatelj energetske usluge uloze sredstva i preuzima

tehnicki gospodarski i trZisni rizik poslo provodi energetsku obnovu prati i dokazuje ustedu te

odrZava sustave u koje je ulozio sredstva

Izmedu norucltello i pruzatelja energetske usluge se potpisuje Ugovor 0 energetskom uclnku na

razdoblje od 14 godina kojim se pruzatelj obvezuje osigurati i dokazati ustedu energije

primjenom mjera za poboljson]e energetske ucinkovitosti na nocln da su ulaganja ugovorna

obveza pruzatelja Prema ugovoru ncrucitell je obvezan ploccf naknadu za energetsku uslugu

pruzatelju temeljem ostvarenih i verificiranih ustedo energije

Hrvatska banka za obnovu i razvitak odobrava kreditna sredstva pruzctelju energetske usluge

prema prethodno opisanoj kreditnoj Iiniji Program kreditiranja energetske obnove zgrada dok

Fond za zastitu okollsc i energetsku uclnkovllost sutlnonciro program obnove sa 40

Cjelokupan iznos investicije koju je poduzeo pruzote] energetske usluge umanjen za

bespovratna sredstva Fonda ncrucite] energetske usluge isplccu]e iz ostvarenih ustedo u

energiji

Fondovi Europske unije

Europski fondovi su zomlsllenl kao financijski instrumenti koji podupiru provedbu pojedine politike

Europske unije u zemljama clonlcorno Jedna od najznacajnijih je kohezijska politika koja se

provodi kroz strukturne fondove (Europski fond za regionalni razvoj i Europski socijalni fond) te

Kohezijski fond ali i kroz druge strukturne fondove Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj i

Europski fond za ribarstvo Prema Direktivi 201227 lEU 0 energetskoj uclnkovltosti drZave clonice i

regije bi trebalo poticati da u potpunosti iskoriste strukturne fondove i Kohezijski fond kako bi

potaknule ulaganja u mjere za poboliscn]e energetske ucinkovltostl

Prema Operativnom programa - Konkurentnost i kohezija (2014 - 2020) usvojenom u prosincu

2014 godine planirana je alokacija od 531 810805 eura za prioritetnu os Promicanje energetske

ucinkovitosti i obnovljivih izvora energije iz Europskog fonda za regionalni razvoj U tablici je dan

pregled iznosa financiranja specificnih qljeva i prlpodcjuco posrednlcko tijela

Prioritetna os 4 Promicanje energetske uclnkovltostl i obnovljivlh izvora energije

Ukupna alokacija za Prioritetnu os 4 531 810805 euro

Posrednlcko tijela

60000000 euro

Investicijski prioritet I Specificnl cHj 4b 1 4b Poveconje energetske Promicanje i ucinkovitosf i korlsten]c OlE energetske u proizvodnim industrijama

1

MINGO FZOEU

L 3

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018146

uclnkovltosf i Speclficnl cilj 4b2 korlsten]o Poveconje energetske obnovljivih izvora uclnkovitostl i korlstenjo OlE 40 000 000 euro energije u u privatnom usluznom poduzeclmo sektoru (turizam trgovina)

Specificnl cilj 4c 1

Iinvesticijski prioritet Smanjenje energetske 211 810 805 euro 4c potrosn]e u zgradama PodupiranjeJgvno) Q sec ktorac + j

energetske Speciflcnl cilj 4c2 uclnkovltostl i Smanjenje energetske pametnog I potrosnje u stambenim upravljanja zgradama 100 000 000 euro

MGIPU FZOEUenergijom i (u vlsestombenirn korlstenje OlE u zgradama i obiteljskim javnoj infrastrukturi uc m llk aa j

ukljucujuci jayne Specificnl cilj 4c3 zgrade i u Poveconje ucinkovitosf 80 000 000 euro stambenom sustava toplinarstva sektoru Speciticnl cilj 4c4

Poveconje ucinkovitostl 20 000 000 euro jayne rasviete

I Investicijski prioritet 4d Razvoj i provedba

Speclflcnl cjlj 4d 1pametnih sustava

Uvodenje pametnih rnrezo 20 000 000 euro MINGOdistribucije koji

na pilot podrucjimodjeluju pri niskim j

srednjim razinama

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uredenja je otvorilo dva Poziva na dostavu projektnih

prijedloga prema speclficnlrn ciljevima 4c 11 Pilot projekt- Priprema projektne dokumentacije

za energetsku obnovu zgrada i poticanje OlE u javnim ustanovama koje obavljaju djeatnost

odgoja i obrazovanja te 4c 12 Pilot projekt energetska obnova zgrada i poticanje OlE u javnim

ustanovama koje obavljaju djeatnost odgoja i obrazovanja Bespovratna sredstva dodjeljivat ce

se putem trajno otvorenih Poziva do 31 prosinca 2020 godine odnosno do lskoristenio

sredstava

U nastavku je dan toblicni prikaz osnovnih karakteristika svakog od navedenih Poziva

Naziv poziva Pilot projekt- Priprema projektne dokumentaclje za energetsku obnovu zgrada i poticanje OlE u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odoolc j obrazovanja Izrada projektne dokumentacije potrebne za energetsku obnovu zgrade (povodenje energetskih pregleda izrada energetskog certifikata tehnicko projektna dokumentacija ncljeccjnc dokumentacija i druga dokumentacija sukladno vozecim propisima)

bull Sredisn]o drZava - vlasnicikorisnici zgrada

Jedinice lokalne i oodrucne 18U11I1 IC) samoupravebull

Prihvatljive aktivnosti

Korisnici

Akcijski plan energetske ucinkovltosf na podrucju Grada kostelo za razdoblje 2016 - 2018 147

Indikativni iznos financijskih sredstava i intenziteta

bull Javne ustanove u vlcsnistvu sredisnie drzove iii vlosnlstvu lokalne i podrucne [regionalne) samouprave koje obavljaju djelatnost predskolskop odgoja osnovnoskolskoq i srednloskolskoq odgoja i obrazovanja te visokog obrazovanja (osnovne skole srednje skole ucenlckl domovi diec] vrtici jaslice i visokoskolske usto IV

bull bull

600 000 EUR (potpora u visini 85 a preostali dio sufinancira FZOEUj Najvisi iznos bespovratnih sredstava koji se rnoze dodijeliti ne rnoze prijecl 200 00000 kuna po pojedinoj prijavi

Pilot projekt Energetska obnova zgrada i poticanje OlE u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja

Energetska obnova javnih zgrada bull obnova ovojnice zgrade - krov ovojnica pod vanjska stolarija sustav

grijanja prostora bull sustav grijanja potrosne vode bull sustav hladenja bull sustav prozrocivcnlo bull unutarnja rasvjeta bull promicanje korlsten]o obnovljivih izvora energije ugradnjom sustava za

solorno grijanje toplana na biomasu itd ukoliko se proizvedena energija kao rezultat projekta koristi za vlastite potrebe

Prihvatljive bull centralno upravljanje instalacijama zgrade aktivnosti bull sustav daljinskog ocitonlo potrosnie energije i vode

Nabava opreme potrebne za energetsku obnovu zgrada

Tehnlcko pomoc i aktivnosti vidljivosti i komunikacije pruzcn]e usluga tehnicke pornoci korisniku bespovratnih sredstava u provedbi projekta te izrada energetskog certifikata nakon provedene energetske obnove pruzonie usluga nadzora radova pruzon]e usluga PRkomunikacijskih aktivnosti u svrhu poveconjo vidljivosti projekta aktivnosti upravljanja projektom (npr oprema te troskovi jedince za implementaciju projekta tehnlcke pornoci itd)

bull Sredisn]o drzovo - vlasnicikorisnici zgrada bull Jedinice lokalne i podrucne (regionalnej samouprave bull Javne ustanove u vlosnistvu sredlsnje drzove iii vlcsnistvu lokalne i

Korisnlcl podrucne [regionalne) sarnouprave koje obovlioju djelatnost predskolskoq odgoja osnovnoskolskoq i sredr[oskolskoo odgoja i obrazovanja te visokog obrazovanja (osnovne skole srednje skole ucenickl domovi djecjl vrticl jaslice i visokoskolske ustanove)

Indikativni iznos bull 7 000 000 EUR (potpora u visini 30 a preostali dio sufinancira FZOEUjfinancijskih bull Najvisi iznos bespovratnih sredstava koji se moze dodijeliti ne mozesredstava

prijeCi 5 000 00000 kuna po projektnom prijedloguintenziteta potpore

Akcijski plan energetske uclnkovitostl na podrucju Grada kostelo za razdoblje 2016 - 2018148

Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD)

Europska banka za obnovu i razvoj je najmlada medunarodna financijska institucija cija je misija

financirati prvenstveno projekte u privatnom sektoru koji ne mogu pronaCi izvor financiranja na

trZistu no samo one projekte koji potpomazu tranziciju prema trZisnoj ekonomiji i demokratskom

drustvu

EBRD u Hrvatskoj ima moqucnost izravnog kreditiranja iii kreditiranja putem poslovnih banaka U

pravilu izravno kreditira samo velike projekte (vrijednosti minimalno oko 3 milijuna eura) a sve

ostale projekte financira preko poslovnih banaka Za prinvccon]e velikih projekata EBRD

razmatra kreditnu sposobnost klijenta te isplativost projekta a potom kredit i financiranje

odreduje putem financijskog modela EBRD u sklopu kredita nudi i bespovratna sredstva krajnjim

korisnicima [odreden postotak od iznosa kredita) kojim se umanjuje glavnica kredita Krajnji

korisnik ce imati pravo na bespovratna sredstva ukoliko je zadovoljio odredene uvjete [npr

ostvario odredeno postotno smanjenje C02 smanjenje potrosnje energije)

U Hrvatskoj je trenutno kreditna Iinija namijenjena financiranju projekata energetske uclnkovitosf

i obnovljivih izvora energije Western Balkans Sustainable Energy Financing Facility I (WEBSEFF II)

Sredstva iz ovih kreditnih Iinija se distribuiraju putem sljedeCih poslovnih banaka koje samostalno

odreduju komercijalne uvjete

bull Privredna banka Zagreb (budzet 20 milijuna eura) bull Zcqrebcckc banka (budzet 20 milijuna eura) bull Erste amp Steiermarkische banka (budzet 10 milijuna eura)

Western Balkans Sustainable Energy Financing Facility II (WEBSEFF II) Namjena programa Naziv orocrcmo

bull energetska ucinkovitost (energetska obnova zgrada pobolison]e energetske ucinkovitosti] obnovljivi izvori energije I bull

Korisnici programa bull javni sektor

bull fJllYUlrll sektor

bull kreditVrsta sredstava

bull grant

bull tehnicko tJUI IUC

bull ukupan budzet za Hrvatsku iznosi 50 milijuna eura maksimalnog i pojedinacnog Iznos ukupnog budfeto

iznosa 25 milijuna eura po projektu za javni sektor te 2 milijuna eura ugovora za tJl UII II sektor Uvjeti financiranja bull uvjete financiranja odreduje banka sudionica pojedindcno za

~ korisnika kreditne Iinije

Akcijski plan energetske ucinkovltosf na podrucju Grada Kastela za razdoblje 2016 - 2018 149

Europska investicijska banka (EI8)

Europska investicijska banka je razvojna banka Europske unije cija je uloga doprinijeti integraciji i

orovnotezenom razvoju te gospodarskoj i socijalnoj koheziji zemalja clcnlco EU a slicne ciljeve

provodi i izvan teritorija EU EIB i u Hrvatskoj sudjeluje u financiranju projekata javnog i privatnog

sekloro i to direktnim finonciranjem iii preko poslovnih bonoko partnera

EIB direktno finonciro samo projekte ukupne vrijednosti vece od 25 milijuno eurc a sve manje

projekte financira putem poslovnih banako

Kreditna sredstvo te prlpodojuco bespovratna sredstva nomijenjena financiranju energetske uclnkovltosf i obnovljivih izvora energije plasira putem kreditnih linija preko Roiffeisen banke i Erste amp steiermarkische banke

Naziv programa I Raiffeisen banka Namjena programa

Uvjeti financiranja

rmCirkische banka Namjena programa

Korisnici programa

Naziv ro rama

I Uvjeti financiranja

Akcijski plan energetske ucinkovltosf no podrucju Grado Kcstelo za razdoblje 2016 - 2018150

Green for Growth Fond

Hrvatskoj su dostupna i sredstva iz Green for Growth (GGF) Fonda ko] je pokrenut kao javnoshyprivatno partnerstvo u prosincu 2009 od strane njernocke razvojne banke KfW i Europske investicijske banke (EIB) uz financijsku potporu Europske komisije njernockoq federalnog ministarstva za gospodarsku suradnju i razvoj (BMZ) i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) Za sada su dvije poslovne banke Privredna banka Zagreb (budzet 25 milijuna eura) i Zcqrebocko banka [budzet 20 milijuna eura) potpisale ugovore 0 financiranju s GGF-om

[Nazi~l~i~ii~li1amiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot~~e~Iilipound~~f ~~___~ ~ ~[ i Namjena programa i energetska uclnkovitosl jKri~~i~iPrgrama

obnovljivi izvori energije veliki korporativni klijenti

1

malo i srednje poduzetnlstvo bull kuccnstvo bull industrija

bull javni sektor

yr~tClsre~~tCl~Cl _~~r~~i_ __ ~_ ji Iznos ukupnog budfeto mali projekti do 500 000 eura za projekte ko]i ce rezultirati 15-tnim i pojedinacnog I smanjenjem emisije C02 iii ustede u energiji j

i ugovora __ 1 ~~~i~~~j~~j~~ ~i~ ~~ ~U~~~~Onk~g~~Ji cere=Oi Uvjeti finandrCllljClL uvjete financiranja odreduje poslovno~()~ka

ESCO tvrtke

Na hrvatskom trZistu djeluje nekoliko ESCO kompanija (Energy Service Company) koje pruzoju

cjelovitu uslugu rozvoj izvedbu i financiranje projekata na nocin da se povrat investicije

ostvaruje kroz ustede u troskovimo za energente i odrZavanje

U ESCO modelu se s vlasnicima projekta sklapa Ugovor 0 energetskom uclnku Prednost takvog ugovora za vlasnike je smanjenje operativnih troskovo bez inicijalnog ulaganja jer tijekom otplate investicije plccoju isti iznos kao prije provedbe projekta koji se sada sastoji od stvarnog (smanjenog) trosko za energiju te trosko za otplatu investicije Nakon otplate investicije ESCO tvrtka izlazi iz projekta i sve pogodnosti predaje vlasnicima Dodatna pogodnost ESCO modela je da se tijekom svih faza projekta suraduje samo s jednom tvrtkom po principu sve na jednom mjestu cirne se u velikoj mjeri smanjuju troskovi projekata energetske uclnkovitosf i rizik ulaganja u njih Tokoder ESCO projekt obuhvoco sve energetske sustave na odredenoj lokaciji sto ornooucovo optimalan izbor mjera s povoljnim odnosom investicija i ustedo

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grada Kcstelo za razdoblje 2016 - 2018151

Poslovne banke

Brojne poslovne banke su u svoje ponude uvrstile rozlicile kreditne Iinije i modele financiranja kao

temelj za strotesko opredjeljenje ka ponudi financijskih rjesenio za projekte energetske

uclnkovitosf i obnovljivih izvora energije u cilju poveconjo sudjelovanja na ovom rostucem trzistu

Neke od poslovnih banaka su vee spomenute kao partneri HBOR-a te kao partneri na velikim

europskim kreditnim Iinijama dok je ostatak banaka razvio vlastite modele financiranja

Pregledom svih modela financiranje od strane poslovnih banaka uocovo se sirok spektar

kreditnih Iinija s rczlicitlm kamatnim stopama uvjetima odobravanja samog kredita i rokovima

otplate prilagodenih svakoj pojedinoj namjeni financiranja

Akcijski plan energetske uclnkovitosf na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018 152

i

Zokliucok

Ovim akcijskim planom analizirana je trenutna polrosnio energije no podrucju grada Kostelo te

lzrocunct okvirni cilj uste de energetske ucinkovltosf sukladno trenutno vozecern zakonu

pravilnicima

Planirane aktivnosti provesti ce se dijelom vlastitim sredstvima a dijelom sufinanciranjem Fonda

za zostltu okoliso te drugim financijskim institucijama i instrumentima

Premo planu prosjecno godisnja ustedo energije no podrucju grada Kostelo za razdoblje 2016

- 2018 godine iznosi 320 MWh dok je kumulativni iznos za cijelo razmatrano razdoblje tj do 2018

godine 2 758 MWh

Planirane aktivnosti no podrucju energetske uclnkovitosf zahtjevaju prosjecnu godisnju razinu

investicija od 3 mil kn u razdoblju do 2018 godine cime ce ukupna kumulativna razina

sufinanciranja od strane Grado iznositi 9 mil kn dok ce ukupni kumulativni iznos svih investicija

iznositi 15 mil kn

Akcijski plan energetske ucinkovitostl no pcdrucju Grado Kostelo za razdoblje 2016 - 2018 153

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Popis tablico

Tablica Osnovna prostorna obiliezio grada Kcstelo 8

Tablica Kretanje broja stanovnika po naseljima od 1991 do 2011 9

Tablica Prosjecnl broj clonovo kuccnstvo 9

Tablica Zaposlenost po djelatnostima 2013 godine 10

Tablica Dolasci i nocenjo turista u gradu Kostelo 11

Tablica Potrosn]o energenata u sektoru industrije 13

Tablica Potrosnio energenata u sektoru prometa 14

Tablica Registrirana motorna cestovna vozila 14

Tablica Potrosnlo goriva voznog parka grada Kostelo 15

Tablica Potrosnjo energenata u podsektoru kuccnstvo 16

Tablica Potrosnlo energenata u sektoru usluga 19

Tablica Bilanca energije grada Kostelo 21

Tablica Pregled mjera za objekte i vozila kojisu u vlcsnistvu Grada 34

Tablica Pregled ocekivonlh ustedo za objekte i vozila koji su u vlosnlstvu Grada 34

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grada Kcstelo za razdoblje 2016 - 2018154

Popis slika

Slika 1Struktura potrosnie energije po sektorima 4

Slika 2 Grad Kcstelo na karti 7

Slika 3 Prometna povezanost grada kostelo 8

Slika 4 Privatna kuconstvo prema broju clonovo 9

Slika 5 Struktura potrosnje energije po sektorima 12

Slika 6 Struktura potrosn]e energenata u sektoru industrije 13

Slika 7 Struktura potrosn]e energenata u sektoru cestovnog prometa 14

Slika 8 Struktura registriranih motornih vozila 15

Slika 9 Struktura potrosn]e energenata u podsektoru kuconstvo 16

Slika 10 Struktura potrosnje energenata u kuconstvu prema namjeni 17

Slika 11 Slrukturo potrosnje energenata za grijanje prostora 17

Slika 12 Struktura potrosn]e energenata za pripremu tople vode 18

Slika 13Struktura polrosn]e energenata za kuhanje 18

Slika 14Struktura potrosnje energenata u podsektoru usluga 19

Slika 15 Struktura potrosnie energenata po djelatnostima 20

Slika 16 Struktura potrosn]e energije u gradu Kcstelo 21

Slika 17 Kumulativni iznos planiranih investicija od strane Grada Kostelo za energetsku

ucinkovitost 35

Akcijski plan energetske ucinkovltosf na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018

godine stupa na snagu prvog dana od dana objave u Sluzbenorn glasniku Grada Kcstelo

KLASA

URBROJ

Predsjednik Gradskog viiecc

Denis lvonovic dip ing

Dostaviti 1Upravniodjel za prostorno uredenje

gradnju i zostituokoliso

2 Sluzbeni glasnik Grada Kostelo

3 Uspis predmeta

Akcijski plan energetske uCinkovitosti na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018155

Page 9: REPUBLIKA HRV ATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ZUPANIJA …kastela.hr/wp-content/uploads/2015/12/t2-bbbb.pdf · Marko Matosovic, Energetski institut Hrvoje Pozar, Dostaviti: 1.Prcdsjednik

SPP stlccenl prirodni plin (eng eNG)

UNP ukapljeni naftni plin (eng LPG)

WEBSEFF II Western Balkans Sustainable Energy Financing Facility II

Akcijski plan energetske ucinkovitostl no podrucju Grado Kostelo za razdoblje 2016 - 2018 13

Sozetok

Izrada Akcijskog plana energetske ucinkovitosf na podrucju grada Kostelo obveza je prema

Zakonu 0 energetskoj ucinkovitosf (NN 12714) a sadrZi prikaz i ocjenu stanja te potrebe u

neposrednoj potrosnj energije ciljeve mjere za poboljicnje energetske uclnkovitosfl izvore

sredstava za financiranje ulaganja u provedbu mjera poboliscnio energetske ucinkovitosf te

druge potrebne podatke

Akcijskim planom daju se stroteskl ciljevi za racionalizaciju potrosn]e i troskovo za energiju

emisiju u okolis - premo 3 Nacionalnom akcijskom planu energetske ucinkovitosti i Zakonu 0

energetskoj uclnkovitosf te prijedlozi mjera za navedene sektore uz naglasak da je moquce

napraviti podjelu no mjere za koje je odgovoran grad i mjere za koje odgovornost lezi no

nacionalnoj razini

Metodologija za izrocun ustedo energije u neposrednoj potrcsn]i koje nastaju kao rezultat

provedenih aktivnosti definirana je u Pravilniku 0 sustavu za procenje mjerenje i verifikaciju

ustedo energije (NN 712015) Navedeni izrccuni dodatno su provjereni i verificirani usporedivim

rezultatima dostupnim iz drugih projekata i studija

Analiza postojeCih i predvidanje buducih potreba za energijom je poloziste za provedbu ostalih

energetskih analiza Ovom segmentu je neophodno obratiti posebnu pazl1ju u procesu izrade

energetskog plana Metodoloski koncept za identifikaciju energetskih potreba ternej]l se no

bottom-up pristupu premo kojem se karakteristike potrosn]e energije kod samih potroscco

oblici energije i koristene tehnologije analiziraju za svaki sektor potrosn]e posebno End-use

potrosnjc se dijeli no dvije kategorije toplinsku potrosnju za grijanje kuhanje pripremu tople

vode i hladenje te netoplinsku potrosnju za rad kuconsklh uredaja i slicno

1

II Industrijo (bez [TS)

mKuconstvo

Usluzni seklor

Promel

SLiKA 1 STRUKTURA POTROSNJE ENERGIJE PO SEKTORIMA

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grada kcstelo za razdoblje 2016 - 20181 4

Uvod

Akcijski plan energetske ucinkovitosf grada predstavlja stroteski dokument koji je ujedno i

obveza prema Zakonu 0 energetskoj uclnkovitosf (NN 12714) Akcijski plan se donosi za period

od 3 godine i s njime se utvrduje troqodisnlo provedbena politika za pobolison]e energetske

ucinkovitosf na podrucju grada uskladena s Nacionalnim programom i Nacionalnim akcijskim

planom U srpnju 2014 usvojen je 3 Noclonolnl akcijski plan energetske ucinkovltosf za razdoblje

2014 - 2016 u skladu s kojim je izraden i ovaj plan

Akcijski plan grada sadrZi prikaz i ocjenu stanja te potrebe u neposrednoj potrcsn]i energije

ciljeve mjere za poboliscn]e energetske ucinkovitosti izvore sredstava za financiranje ulaganja u

primjenu mjera poboljsonjo energetske ucinkovitostl te druge potrebne podatke Akcijski plan

predloze izvrsno tijelo a donosi pre dstovnicko tijelo grada

Akcijski plan energetske ucinkovltosf u neposrednoj potrosnji energije prikazuje jasne smjernice

vezane za tehno-ekonomske i ekoloske parametre s terminskim planom a ukliucuje

bull prikaz i ocjenu stanja te potrebe u neposrednoj potrosn] energije

bull duqorocne ciljeve ustede energije

bull mjere i pokazatelje za pobollscn]e energetske uclnkovltosti

bull nositelje aktivnosti i rokove provedbe

bull izrocun planiranih ustedo energije u skladu s Pravilnikom 0 sustavu za procenie mjerenje

i verifikaciju ustedo (NN 712015)

bull nccln prccenio izvrsen]o aktivnosti predvidenih akcijskim planom

bull izvore sredstava za financiranje ulaganja u primjenu mjera pobotlsonlo energetske

uclnkovitosfi

bull druge potrebne podatke npr prognozu energetskih potreba vremenski plan i dinamiku

provedbe identificiranih mjera itd

Akcijskim planom daju se stroteskl ciljevi za racionalizaciju potrosnje i troskovo za enerquu I

emisiju u okolis - prema 3 Nacionalnom akcijskom planu energetske ucinkovltostl i Zakonu 0

energetskoj ucinkovltosf te prijedlozi mjera za navedene sektore uz naglasak da je moquce

napraviti podjelu na mjere za koje je odgovoran grad i mjere za koje odgovornost lezi na

nacionalnoj razini

Rezultat je jasan popis aktivnosti koje su korelirane sa smjernicama Zakona 0 energetskoj

ucinkovitostl 3 Nacionalnim akcijskim planom energetske ucinkovitosf Republike Hrvatske za

razdoblje 2014 - 2016 i ostalim zakonskim podlogama i obvezama kao i financijskim okvirima

(Plan i program financiranja Fonda za zostltu okoliso i energetsku uclnkovltost (dalje u tekstu

Fond) Obzor 2020 domaCih i stranih institucija i sl) Svaka aktivnost ima svoj broj i mjesto s

definiranim potencijalom ustede dinamikom implementacije odgovornim strukturama za

provedbu financijskim okvirom i izvorima (su)financiranja te ostalim opisnim kriterijima za

rangiranje prema matrici prioriteta (neke mjere su ionako u obvezi JLSgrada neke mjere su

uobicojenc praksa veliku veCinu mjera rnoquce je financirati putem FondaAPN-a EU fondova i

sl)

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grada kostelo za razdoblje 2016 - 20181 6

Premo planu prosjecno godisnja ustedo energije no podrucju grada Koslelo za razdoblje 2016

- 2018 godine iznosi 320 MWh dok je kumulativni iznos za cijelo razmatrano razdoblje tj do 2018

godine 2 758 MWh

Planirane aktivnosti no podrucju energetske uclnkovltostl zahtijevaju prosjecnu godisnju razinu

investicija od 3 mil kn u razdoblju do 2018 godine cime ce ukupna kumulativna razina

sufinanciranja od strane Grado iznositi 9 mil kn dok ce ukupni kumulativni iznos svih investicija

iznositi 15 mil kn

Akcijski plan energetske uclnkovitosti no podrucju Grado Kostelo za razdoblje 2016 - 2018 15

Grad Kostelo i temeljne postavke

Grad Kastela smjesten je u srednjoj Dalmaciji u Splitsko dalmatinskoj zupaniji a zauzima 569 km2

povrsine Kostelo na zapadu granice s desetak kilometara udaljenim gradom Trogirom dok su

gradu s istocne strane smlesteni Solin i Split Zauzimaju sredisn]i dio bazena Kostelonskoq zaljeva

dok se prema sjeveru sire obroncima pianine Kozjak Reljef Kostelcnskoq zaljeva karakteriziraju

ravni i blago nagnuti dijelovi u priobalnom podrucju te strmi i jako strmi dijelovi koji se protezu

prema sjevernim rubovima grada Ovim dijelom dominiraju vapnenac i f1is koji ne prelazi visinu

od 400 m nadmorske visine te su njegove blage padine prekrivene obradivim plodnim tlima

Takoder Kostelo su bogata podzemnim i nadzemnim vodotokovima buducl da izvori vode

izbijaju na Iiniji dodira vapnenca i flisa Prostor grada Kostelo zbog geografskog polozo]o i siroke

otvorenosti prema moru pripada mediteranskoj klimi jadranskog tipa cija su obiljezja suha i vruco

Ijeta te blage i vlozne zime s velikim brojem sunconih sati i izrozenom vjetrovitosti

SUKA 2 GRAD KASTElA NA KART

Grad Kostelo prometno je dobro povezan s ostalim gradovima u Splitsko-dalmatinskoj zuponijl

a i glavnim gradom Republike Hrvatske Zagrebom te ostatkom zemlje Cesta dr Franje

Tudmana glavna je kcstelonsko prometnica a rostereceno je jadranskom magistralom

Autocestom Split - Zagreb Kcstelo su povezana s ostalim dijelovima RH Veliku voznost kako za

prometnu povezanost tako i za kostelcnsko gospodarstvo ima zeljeznica koja grad povezuje sa

Splitom i Zagrebom U Kastelima je smjestena i medunarodna zrccno luka Split treco po vellcinl i

prometnom znocenlu u Hrvatskoj (poslije Zagreba i Dubrovnika) U 2013 godini ukupno je kroz

ovu zrccnu luku proslo 1 581 734 putnika

Akcijski plan energetske uCinkovitosti na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018 I7

SlIKA 3 PROMETNA POVEZANOST GRADA KASTElA

Grad Kcstelo razvio se oko sedam manjih naselja - Kastel Sucurcc Kastel Gomilica Kastel

Kambelovac Kastel tuksic Kastel Stari Kastel Novi i Kastel Stafilic - koja se uz Koslelonskl zaljev

protezu u duljini od 17 km Znoccjko grada Kastela je u tome sto ne postoji centralno naselje

kojem gravitiraju manja nego grad cini sedam ravnomjerno razvijenih naselja uz Kastelanski

zaljev Upravni centar nalazi se u Kastel Sucurcu

TABLICA 1 OSNOVNA PROSTORNA OBIUEZJA GRADA KASTElA

~ middot middot middot_middot middot _middot_ middot middot middot middot middot middotdmiddot middot middot middot middotmiddot middot middot middot~ middot_middot middot middot_middot_ middot middot middot middot _middot middot _G~a K middot ia middot middot middot_middot~T J it

ry

- ~- I1leCy~~il1(]Jsect9~rD2 f~rCL~ta nQyljltltl(~QJJ~ 9Jj 9jZ~t9Q2XIJL~gl LglJ~Ccenta 1as~Jj~I1pound~L~ L AQ JL~12J

Premo popisu slonovnlstvc iz 2011 godine u gradu je zivjelo 38667 stanovnika cime je drugi po

vellclni grad u zupaniji iza grada Splita Takoder Koslelo pripadaju u gusto naseljene jedinice

lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj U posljednjih 20 godina broj stanovnika u kostellmo

raste te je u 2011 godini stonovnlstvo grada cinilo 85 ukupnog broja stanovnika u Splitskoshy

dalmatinskoj zupaniji Slcnovnistvo je pretezno ravnomjerno nastanjeno u svih sedam naselja

grados time do je najveCi broj stanovnika u Kastel Sucurcu a najmanji u Kastel Stafilicu NajveCi

udio stonovnistvo je u dobi izmedu 15 i 65 godine 686 dok je 181stonovnlstvo u dobi do 14

godina a 133u dobi iznad 65 godina

Akcijski plan energetske uclnkovltostl no podrucju Grado Kostelo za razdoblje 2016 - 2018 18

TABlICA 2 KRETANJE BROJA STANOVNIKA PO NASELJIMA OD 1991 DO 2011

5825 6236ac

_JSQ_~t~I_~lt1J~lic~a _ ~_sect78 ~4QL Kastel Kambelovac 4 054 4 505

JS~t~ltlltsi ~ j ___A 1 ibull__ _A_~~Q_ __~ sectA~ Kastel Stari 5 345 6 448~=-) KastelNovi 4 050 5 309

Kastel Stafilic 2 01 4 2 650

29 159 34103

Prema podacima Driavnog zavoda za statistiku u 2011 godini u Kostellrno je 38 411 stanovnika

zivjelo u ukupno 12 530 kuconstovo iz eega proizlazi da je prosjecon broj osoba po kuccnstvu

307 Iz tablice je vidljivo da je taj broj nesto veci od prosjeka Splitsko-dalmatinske zupanije i

Republike Hrvatske

TABLICA 3 PROSJECNI BROJ ClANOVA KUCANSTVA

Broj kuconstovc

2011

Grad Kastela

~pI~~~lt~I~~il_s~_~~_Jp~lliJCl_-J

RepJ~li~Cl~ry~S~~

Broj osoba

J 12530

154528

38

Prosjecnl broj

clanova kuccnstvo

07

92

280

Prema broju clonovo kuconstvo najmnogobrojnija su kuconstvo s 2 clone a zatim slijede

cetveroclcno i troclcno kuccnstvo Podjednako su zastupljena kuconstvo s jednim clonorn te

vise od 5 Clanova Raspodjela je prikazana na slid

3500

2 3 4 S i vise

Broj clonovo kuconstvo

SliKA 4 PRIVATNA KUCANSTVA PREMA BROJU ClANOVA

3000 o gt 25002 v 2000c 0 1500~U

) 1000-~

0 500(t)

0

Akcijski plan energetske uCinkovitosti na podruc]u Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 20189

Premo podacima DZS-a u 2013 godini u gradu Kcstelo u pravnim je osobama bilo zaposleno 5

093 osobo tj 192 radno sposobnog stonovnistvo Od ukupnog broja zaposlenih najveCi broj

osoba bio je zaposlen u prerodivocko] industriji zatim trgovini obrazovanju te prijevozu i

sklodistenju Broj zaposlenih osoba u pojedinoj grani te udio zaposlenih od ukupnog broja

zaposlenog stonovnistvo u gradu Kastela prikazan je u tablici

TABLICA 4 ZAPOSlENOST PO DJELATNOSTIMA 2013 GODINE

Broj LldioNaziv podruc]o djelatnosti (NKD) zaposlenih zoposlenlh ()

Poljoprivreda sumorstvo i ribarstvo 142 28

Rudarstvo i vadenje --~

PreradivaCka industrija ~A~~~~~~Ogt~~

1 163 228

Opskrba elektricnorn energijom plinom parom i klimatizacija -

Opskrba vodom uklanjanje otpadnih voda gospodarenje 51 10 te lIt UIIIU~I ccile okoliso

Gradevinarstvo 376 74

Trgovina no veliko i malo popravak motornih vozila i motocikla 227

Prijevoz i sklcdisten]e

1 158 559 110

_Mraquo~~ --~~

Djelatnosti pruzonio srnlesto]o te pripreme i usluzivonjo hrane 67 13

acije i komunikacije 16 03

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 39 08

Poslovanje nekretninama 19 04

Strucne znanstvene i tehnicke djelatnosti 116 23

Administrativne i pornocne usluzne djelatnosti 1574 ~~--bullbullbull bullbullbull bullbull bullbullbullbull yen bullbullbullbullbull bullbull --_=~Y--bullbull_------=

Javna uprava i obrana obvezno socijalno osiguranje 223 44

Obrazovanje 648 127

Djelatnosti zdravstvene zostite i socijalne skrbi

182 36

Umjetnost zabava i rekreacija 176 35

Ostale usluzne djelatnosti 84 09 I n93lIKlIPNO 100

No podrucju grada Kcstelo u 2013 godini premo podacima Fine bilo je registrirano 608 aktivnih

poslovnlh subjekoto a nojveci broj zaposlenih imali su Cemex Hrvatska dd Zrocno luka Split

Ribola doo Adria cellk doo te Krolo dom doo Od 722 aktivna obrta no podrucju grado

17 zauzimaju trgovina no malo i veliko 15 usluge prijevoza 14 djelatnosti u ugostiteljstvu i

turizmu 12 gradevinski obrtnicki i komunalni radovi 11 proizvodnja i prerada 7

intelektualne usluge 7 frizerski saloni i saloni za uliepsovonie 5 usluzne djelatnosti 4 morski

ribolov 4 odrZavanje i popravak motornih vozila te 4sitni obrti

Akcijski plan energetske ucinkovitosf no podrucju Grado Kcstelo za razdoblje 2016 - 2018110

TABLICA 5 DOLASCII NOCENJA TURISTA U GRADU KASTELA

sto se tice turizma uqostiteljsko-turisticki sadriaji postoje i planiraju se unutar rniesovitih namjena

naselja te unutar zona iskljucivo uqostitefjsko-turisticke namjene Nojvecl broj dolazaka biljeze

hoteli no privatni smlestc] zaostaje s malom razlikom Dolasci i nocenio u gradu Kostelo za 2013

i 2014 godinu te dio 2015 godine prikazani su u tablicama u nastavku

1 od siiecnjo do srpnja 2015 godine

Akcijski plan energetske ucinkovlrosti no podrucju Grado Kastela za razdoblje 2016 - 2018111

Analiza stanja i potrebo u neposrednoj ootrosn]i energije

Analiza postojecih i predvidanje buduCih potreba za energijom je polcziste za provedbu ostalih

energetskih analiza Ovom segmentu vozno je obratiti posebnu poznju u procesu izrade

energetskog plana Metodoloski koncept za identifikaciju energetskih potreba temelji se na

bottom-up pristupu prema kojem se karakteristike potrosnje energije kod samih potrosoco

oblici energije i korlstene tehnologije analiziraju za svaki sektor potrosn]e posebno End-use

potrosnlo dijeli se na dvije kategorije toplinsku potrosnju za grijanje kuhanje i pripremu tople

vode te netoplinsku potrosnju zc rod kuconskih uredaja hloden]e i sllcno

Kako bi se provela prethodno opisana analiza neophodno je prikupiti i analizirati niz podataka i

clnjenico kao npr indikatore gospodarskog rozvojc rospolozive stotlstlcke podatke na

nacionalnoj i lokalnoj razini kao i podatke 0 potrosnjl energije pojedinih kategorija potroscco koji

se prikupljaju od strone poslovnih subjekata eija je djelatnost distribucija i opskrba energijom

1

IncJuslrija (bez ETS)

Kuconstvo

Usiuznl sektor

Irornel

SUKA 5 STRUKTURA POTROSNJE ENERGIJE PO SEKTORIMA

Potrosnja energije u sektoru industrije

strukturu potrosn]e energenata u sektoru industrije (dio koj nije obuhvocen ETS-om) prikazuje

slika 6 Kao sto je vidljivo najzastupljeniji energent je elektricno energija eija polrosnio od oko

00103 PJ cini oko 66 ukupne potrosn]e energije u sektoru industrije grada Kostelo Zatim slijedi

dizelsko gorivo s udjelom od otprilike 19 te lozivo ulje s udjelom od oko 11 Manja je

zastupljenost ogrjevnog drva te ukapljenog noftnog plino koji u ukupnoj potrosn] sudjeluju s oko

3 odnosno 1

Akcijski plan energetske ucinkovitosti na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018112

1

Elekfricno energija

e Ogrjevno drvo

Dizelsko gariva

lozlvo uUe

UNP

SliKA 6 STRUKTURA POTROSNJE ENERGENATA U SEKTORU INDUSTRIJE

Potrosnjo energenata u sektoru industrije 2013 godine u apsolutnom je iznosu prikazana u tablici

7 Ukupna potrosn]o energenata u industriji grada Kostelo (izuzev dijela obuhvocenoq ETS-om)

iznosi 00156 PJ

TABLICA 6 POTROSNJA ENERGENATA U SEKTORU INDUSTRIJE

llNP

~~lJPI1l)

PJ

Potrosnjc energije u sektoru prometa

U sektoru prometa grada Kostelo zobiliezeno je potrosnjo dva energenta rijec je 0 fosilnim

gorivima - dizelskom gorivu i motornom benzinu Kao sto je vidljivo so slike 7 motorni benzin

zastupljen je u znocojno vecern postotku (65) u odnosu no dizelsko gorivo (35)

Akcijski plan energetske uclnkovltosti no podruc]u Grado Kcstelo za razdoblje 2016 - 2018113

II Motomi benzin

E Dizelskogorivo

SliKA 7 STRUKTURA POTROSNJE ENERGENATA U SEKTORU CESTOVNOG PROMETA

Potrosnjo energenata u cestovnom prometu grada Kostelo u 2013 godini u apsolutnom iznosu u

PJ prikazana je u tablici 8

TABlICA 7 POTROSNJA ENERGENATA U SEKTORU PROMETA

J

03842

02074

05916

Ukupnu potrosnju energenata u iznosu od 05916 PJ ostvarilo je 16 069 registriranih cestovnih

vozila u gradu Kastela 2014 godine Broj vozila u gradu Kcstelo cini 083 ukupnog broja

registriranih vozila u RH te 792ukupnog broja registriranih vozila u Splitsko-dalmatinskoj zupaniji

TABlICA 8 REGISTRIRANA MOTORNA CESTOVNA VOZllA

Mopedii motocikli

Osobna vozila

Autobusi Teretna vozila

13438 967

160 OB 617 14B7

lIkup

m008

1 937443

792

083

NajveCi udio u registriranim cestovnim vozilima imaju osobna vozila 8363 zatim slijede mopedi

i motocikli te teretna vozila s 973 tj 602 20 registriranih autobusa na podrucju grada 81

ostalo vozilo sudjeluju s manjim udjelom u ukupnom broju vozila od 012 odnosno 055

Akcijski plan energetske uclnkovitostl na podrucju Grada Kcstelo za razdoblje 2016 - 2018114

16069

0126~2 050

Mopedi i motocikli

Osobno vozilo

Aulobusi

II Teretno vozlio

Ostolo vozilo

SlIKA 8 STRUKTURA REGISTR1RANIH MOTORNIH VOZIIA

Prema podacima dostavljenima od grada Kostelo vozni park Grada trenutno cini 16 vozila od

ceqo je 9 osobnih a 7 teretnih vozila

U 2014 godini na gorivo za vozila u vlosnistvu grada Kostelo je ukupno utroseno 342 93028 kn a

u prvih osam mjeseci 2015 godine 253 74329 kn Prema dobivenim podacima te podacima iz

baze kojima rcspolcze Energetski institut Hrvoje Pozor procljenjeno je ukupna potrosn]o

benzinskog i dizelskog goriva od oko 33 750 I u 2014 godini Okvirna procijenjena potrospjo

benzinskog i dizelskog goriva u prvih 8 mjeseci 2015 godine iznosi oko 27 300 litara

TABLICA 9 FOTROSNJA GORIVA VOZNOG PARKA GRADA KASTElA

Potrosnja goriva (I)

Iznos (kn)

33750 34293028

27300 253 74329

Potrosnja energije u sektoru epee potrosnie

Sektor opce potrosn]e dijeli se na podsektor kuconstvo usluga poljoprivrede i graditeljstva U

nastavku su detoljno onollzlronl podsektori kuconstvo i uslugo dok je polrosn]o energije

podsektora poljoprivrede i graditeljstva ukljucena unutar ostalih podsektora

2 od sijecnja do kolovoza 2015 godine

Akcijski plan energetske ucinkovltostl na podrucju Grada kostelo za razdoblje 2016 - 2018115

Po1rosnja energije u podsekioru kuconstvo

U podsektoru kuccnstvo grada kostelc koriste se sliedeci energenti ugljen eleklricno energija

ukapljeni naftni plin lozivo ulje ogrjevno drvo solcrno toplinska energija te elektricno energija za

dizalice topline Kako je i vidljivo sa slike 9 glavninu u potrosnjl energije cine elektrlcno energija i

ogrjevno drvo svaki s od oko 42 tj ova dva energenta u potrosnji energije kuconstovo grada

Kostelo cine vise od 80 ukupne potrosnje Ostali energenti zastupljeni su u manjem postotku

B Ugljen

42 Elektricna enerqiioill

I 11 UNP

a toztvo ulje

ill Ogrjevno drvo

bull Solorna toplinska eneroijo

bull Hektricno energija ZC1

dizalice topline

SliKA 9 $TRUKTURA POTROSNJE ENERGENATA U PODSEKTORU KUCANSTVA

Tablica 11 prikazuje potrosnju energenata u apsolutnom iznosu u PJ u 2013 godini Ukupna

potrosnio podsektora kuccnstvo grada Kastela u 2013 godini iznosi oko 06852 PJ

TAIlLICA 10 POTROSNJA ENERGENATA U PODSEKTORU KUCANSTVA

42 I

n 91 ~~lltt~i~1~~rgijcJ 028Z~~__

lJNe 00496 L()~iy()lJll~ 00418

lggrJ~yl()cjrY()_ _ _ _ ~ 92~1___ 1~()IClrI1C1JCplir1cJ~I~rgijcJ 99991 middotEI~llttri~r1cJ~I~rgiJCI~cJcji~C1lic~J()plir1~ 99~JJ

Uku no 06852

Ukupna potrosnio energenata u podsektoru kuconstvo rnoze se podijeliti na potrosnju

energenata za grijanje prostora za pripremu tople vode za kuhanje za hladenje te za koristen]e

uredaja i rasvjetu Slika 10 prikazujo strukturu potrosn]e energije u kuccnstvu prema namjeni U

gradu Kcstelo nojvise se energije potrosi za grijanje oko 51 ukupne polrosene energije a zatim

slijede uredaji i rasYjeta s 22 Udjela KUhanje i priprema tople vode zastupljeni su u otprilike

[ednckom postotku od oko 13 odnosno 11 dok hladenje sudjeluje s najmanjim udjelom od

oko 3

Akcijski plan energetske ucinkovitosf no podrucju Grada Kcstelo zo razdoblje 2016 - 2018116

Crijanje

3

51

Priprerno taple vade

Kuhonje

Hladenje

Uredaji i rasvjeta

StiKA 10 STRUKTURA POTROSNJE ENERGENATA U KUCANSTVU PREMA NAMJENI

Svaka od navedenih namjena detaljnije je opisana u nastavku Struktura potrosnje energenata

za grijanje prikazana je na slici 11

0 6 0 Ugljen

Hektricno energijo

M UNP

Lozlvo ulje

Ogrjevno drvo

to Salama lopllnska energijo

Hektricno energijo za dlzalice tapline

StiKA 11 STRUKTURA POTROSNJE ENERGENATA ZA GRIJANJE PROSTORA

Dorninonton Emergent koji se korisli LU ~lijul Iji) JJI u~1 UI U u kucunsl vino lIOUt1 tZastelaJe oqrjevno

drvo 5 udjelom od oko 75 u ukupnoj potrosn] energenata za grijanje prostora Zatim slijede

elektrlcno energija te lozivo ulje sa znccojno manjim udjelima od po 9

Za pripremu tople vode nojvise se koristi elektricno energija ciji udio iznosi oko 84 a zatim slijedi

lozlvo ulje sa znatno manjim udjelom od oko 12 Ostali energenti koriste se u manjoj mjeri

Akcijski plan energetske uclnkovltosf na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018 117

n Ugljen

Elektrlcno energijCl

UNP

lozlvo ulje

Ogrjevno drvo

Solorno topllnsko energijo

bull Elektrlcno enerpoundJijazo dizalicelopline

SliKA 12 STRUKTURA POTROSNJE ENERGENATA ZA PRIPREMU TOPLE VODE

U podsektoru kuccnstvo grada kcstelo za kuhanje se koriste tri energenta elektrlcno energija

ukapljeni naftni plin i ogrjevno drvo Najveca je potrosnjo ukapljenog naftnog plina ciji udio

iznosi oko 51 svih energenata koji se u kuconstvlmo koriste za kuhanje Elektricno energija i

ogrjevno drvo zastupljeni su u podjednakom iznosu od po oko 25svaki

n Hektricno energija

UNP

Ogrjevna drvo

SliKA 13 STRUKTURA POfROSNJE ENERGENATA ZA KUHANJE

Za hladenje te za uredaje i rasvjetu koristi se elektricno energija U 2014 godini za hladenje u

podsektoru kuconstvo utroseno je oko 002 PJ energije dok je zo uredo]e i rasvjetu utroseno

ukupno oko 015 PJ energije

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018 118

Potrosnjo energije u podsektoru usluga

U potrosn]l energije podsektora usluga glavninu udjela imaju dva energenta koji u ukupnoj

potrosn]i energije sudjeluju s oko 96 Rijec je 0 elektricnoj energiji s udjelom od oko 46 te

lozivom ulju s od oko 50 udjela Ostali energenti (ukapljeni naftni plin ogrjevno drvo i ugljen)

zastupljeni su u vrlo malom postotku

Hektrlcno energijo

Lozivo ulje

Ogrjevno drvo

G Ugljen

SUKA 14 SmUKTURA POTROSNJE ENERGENATA U PODSEKTORU USLUGA

Ukupna potrosn]o svih navedenih energenata u podsektoru usluga u 2013 iznosi 01109 PJ

Potrosnlo svakog pojedinog energenta u apsolutnom iznosu navedena je u tablici 12

TABLICA 11 POTROSNJA ENERGENATA U SEKTORU USLUGA

ell~r~iJ(]

oiivo ulje

NP 0

Ogrj~~~~d~~ Ugljen

Ukupno

PromatrajuCi ukupnu potrosnju energije podsektora usluga po djelatnostima koje se obavljaju u

gradu Kastelo vidljivo je do se oko 30 svih energenata trosi u lrgovirli zullm oko 16 u

obrazovanju 6 u zdravstvu 5 u upravi i administrociji 0 3 u turizmu Ostole djelatnosti

zastupljene su u znocolnorn udjelu od 40

Akcijski plan energetske uclnkovltostl no podrucju Grada kostelo za razdoblje 2016 - 20181 19

R Trgovino

Zdrovstvo

Obrozovon]e

Turizorn

Uprovo i cdmlnlstrocilo

051010 f 5J 3

SliKA 15 STRUKTURA POTROSNJE ENERGENATA PO DJElATNOSTlMA

Akcijski plan energetske uclnkovitosf no podrucju Grado Kostelo zo rozdoblje 2016 - 2018120

Bilanca potrosn]e energije grada Kcstelo

Bilanca potrosnle finalne energije na podrucju grada Kcstelo dobiva se sumiranjem iznosa

pojedinih sektora potrosn]e - industrije prometa i sektora opce potrosn]e struktura potrosnje

energije grada Kostelo za 2013 godinu prikazana je na slici 14

Elektriino energijo

Ogrjevna drvo

ill DizelskogOlivo

MotOini benzin

II UNP

Lozivo vlje

Ugljen

Salorno toplinsko enerqlio

SllKA 16 STRUKTURA POTROSNJE ENERGIJE U GRADU KASTElA

Iz strukture prikazane no slid 16 vidljivo je da je u gradu Kastela dominantna potrosn]o cetiri

energenta elektrlcne energije ogrjevnog drva dizelskog goriva i motornog benzina Ostali

energenti zastupljeni su sa znatno manjim udjelima Motorni benzin zastupljen je 5 udjelom od

oko 27 elektricno energija 5 od oko 25 ogrjevno drvo 5 od oko 21 te dizelsko gorivo 5

udjelom od oko 15 u ukupnoj potrosn]i energije grada Kcstelo Od ostalih energenata koji

zajedno sudjeluju 5 od oko 12 lozlvo ulje zastupljeno je 5 udjelom od oko 7 te ukapljeni naftni

plin 5 od oko 4

TABllCA 12 BllANCA ENERGIJE GRADA KASTElA

0 0

na energija

a toplinska energija

I b

00103

00004

00031

00156

anstva Ilslufnl

Promet Javna

UKUPNOsektor

03086 00510

02847 00027 ----~ ----shy02074

03842

00496 00014

00418 00553

00001 00004 UUUU4

00004 00004

06852 01109 05916 00090 14123

Akdjski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grada Kcstelo za razdoblje 2016 - 2018121

Tablica 12 prikazuje energetsku bilancu grada Kostelo Iz nje je vidljiva polrosnjo energije

pojedinih energenata po svakom od sektora u apsolutnim iznosima u PJ Najznacajniji sektori sto

se tlce potrosnje energije u gradu Kostelo su sektor kuconstvo i transporta u kojima potrosnjo

energije iznosi 063 odnosno 059 PJ

Akcijski plan energetske uclnkovltostl no podrucju Grado kostelo za razdoblje 2016 - 2018122

Prijedlog mjera energetske ucinkovltosf po podsektorima

U nastavku poglavlja dan je pregled predlozenlh mjera za pobolison]e energetske ucinkovilostl

na podrucju grada Kastela Mjere su podijeljene prema podsektorima neposredne potrosn]e shy

industrija promet i sektor epee potrosnle

Predlozene mjere nalaze se i u 3 Nacionalnom akcijskom planu energetske uclnkovitosti a iznosi

pojedlnocnlh ustedo te moqucnosf i potrebe penetracije pojedine mjere u svrhu dostizanja

maksimalne razine primjene mjera uz zadane prorccunske okvire izracunati su prema lokalnim

specincnostlrno grada Kostelc U slucolevirno kada nisu bili poznati svi potrebni podaci za

izrocun ustede lzvrsene su procjene temeljene na prethodno lzvrsenirn prorccunlmo i studijama

slicnlh parametara te strucnom procjenom

Svaka predlozeno mjera sastoji se od

bull naziva mjere

bull oznake mjere prema 3 Nacionalnom akcijskom planu energetske ucinkovitosti

bull opsega provedbe tj broju objekata iii vozila temeljem kojeg je izvrsen prorccun ustedo

bull opisa mjere kojim su poblize opisane predvidene aktivnosti

bull zivotnoq vijeka pojedine mjere unutar kojeg se mogu oceklvof predvidene ustede

bull ocekivoni ukupni financijski iznos ulaganja pri cernu je noznccen eventualan udio FZOEU

bull ocekivcne ustede u MWh iii tonama ekvivalenta nafte

bull izvori financiranja pri cernu je predvidene mjere moquce financirati i iz drugih izvora koji

nisu ovdje opisani

bull predvideni pocetck primjene mjere

bull nccin procen]e provedbe pojedine mjere

Sektor industrije

Treci Nacionalni akcijski plan energetske ucinkovitosf Republike Hrvatske za razdoblje od 2014

do 2016 godine predvida nekoliko mjera energetske ucinkovitosti u industriji

bull Mreza industrijske energetske efikasnosti (MICC)

bull Visokoucinkovito kogeneracija

bull Uvodenje efikasnih elektrornotornih pagallo

bull Energetski pregledi malih i srednjih poduzeco

Premda jedinice lokalne samouprave nlsu Izravno nadleine za provedbu navedenih mjera

grad Kastela ce raditi na promociji mjera energetske uclnkovltosf u industriji te raditi na

unaprjedenju komunikacije izmedu jayne uprave i institucija i poslovnih subjekata

Kratki opis navedenih mjera dan je u nastavku kako bi 50 prikazala cjelovita slika aktivnosti i

moguCih utjecaja na energetsku uGinkovitost na podrucju grada

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018 123

i

etske efikasnosti MIEE

rovolni s orazumi i koo erativni instrumenti I lndustriisko ostroienlo na rostoru

Opis

Oeekivani ukupni fi Oceklvone ustede Izvor financiranja

Rokovi rovedbe

oznato financiranja FZOEU

vor sufinancirana fondovi EU 6 uz mo uce roduzenle 2017 - 2018

Naein procen]o

rada Kostelo Kroz MIEE ce se provoditi cltov niz aktivnosti usmjerenih na promoviranje energetske ucinkovltosf u industriji Osnovni je cilj pobollsotl svijest i znanje vodstva industrijskih pcduzeco i zaposlenika kako bi se iskoristili cjelokupni potencijali ostvarivih mjera energetskih ustedo Na razini tvrtki kao i na razini industrijskih grupacija je potrebno uspostaviti strukture za upravljanje potrosnjorn energije te uvesti nadzor i analizu potrosn]e energije uz postavljanje cllievo Na ovaj ce se nocin istodobno stvoriti i opseznc boza podataka 0

potrosn]i energije u industriji te ce se razviti indikatori koji ce sluzif za benchmarking s poduzeCima iz iste grane u Hrvatskoj ali i u EU Kroz mjeru je potrebno izraditi plan aktivnosti za kl[ucne industrijske grane te sufinancirati provedbu ciljanih mjera energetske uclnkovitosti

ivotni viek

odina Za buduce aktivnosti treba uspostaviti metodologiju (moze se za svaku tipsku mjeru uspostaviti BU metoda iii zahtijevati ocjenu ustedo eEl ce rozraditi metodologiju na temelju Programa i pratiti ucinck kroz SMIV

iJ~ltI~lYIJ~~ w i Oznaka mere l Kategorija mjere~_ i Opseg provedbe

Opis

llvotnl vUek ukupni ~

u Oeekivane ustede

Izvor financiranja

i Industrllska oos roreruo na pros oru oro a Kastela Osim sustava poticanja proizvodnje elektricne energije iz visokoucinkovitlh kogeneracija ovom se mjerom predvida i donosenje odqovorojuce regulative za poticanje proizvodnje toplinske energije iz kogeneracija (definiranje statusa povlastenog orolzvodcco toplinske energije)

15 -

Nepoznato

HROTE ovisno 0 proizvedenoj kollcini elektricne energije i temeljem [edinlcnih poticajnih cijena definiranih u Tarifnim sustavima

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grada Kostelo za rozdoblje 2016 - 2018 124

2016 uz mo uce roduzenie 2017 - 2018 odina ce se pratiti BU metodom procijenjenih ustedo Rezultati i

L~~iiYrnJ~i=~= I~~~deril~~fik~i~j6~i~kt~cii~t~~~IiiR~gQ~amiddotmiddot~~ ~~ i

i Oznaka rnlere 13 ~bull~=_~_ ~~= =~_==

nciski instrument re ulativa stroienio no rostoru rada Kastela

Opis

NajveCi dio potrosnie elektricne energije u industriji otpada no elektromotorne pogone - i do 90 Ovo podruc]e pruzo velike potencijale ustedo no tu se nisu poduzimale sustavne mjere iii programi Uvodenje efikasnih elektromotornih pogona odnosi se i no ugradnju elektricnlh motora visoke ucinkovitostl i uvodenje i upravljanja brojem okretaja (VSD) frekvencijski iili amplitudno i tamo gdje je korisno kao u procesima gdje se kontinuirano mijenja protok radne tvari Ovisno 0 razredu snage motora ova mjera moze postiCi tehniCke ustede elektricne energije i preko 16 a ekonomske ustede vece od 10 Takoder ovom mjerom predvida I se ostvarivanje ustede energije no rocun pravilnog koristenjc i pojedinih elemenata vee postojeceq elektromotornog poqono kao i elektromotornog pogona u cjelini Smanjenje instalirane snage bi imalo pozitivan ucinok na stabilnost rada EES-a kao i na

rn~_==_=_~__-smanen~et~ro~sko_va rada korisnika i_22ipound~a ele ktricn~=~ner~~~~ k

Ocekivane ustede Izvor financirana i Rokovi rovedbe i Nacin procen]c ustedo Rezultati

L

j~I1~~g~t~kipr~glfclil~bJ~~fcll1liJ1pltgtcllJz~cent~ 14

nc instrumenti informirane Z rade malih i sredniih oduzeco u rivatnom vlosnlstvu Cilj ove mjere je pruziti financijsku potporu malim i srednjim

[ poduzecimo (MSP) za pokretanje i provoden]e aktivnosti za i pobolison]e energetske ucinkovitosfi i to prvenstveno za i provodenje kvalitetnih energetskih pregleda i kontinuiranog

gospodarenja energijom [uvodenje medunarodnih standarda i poput 15050001) te promocija energetske ucinkovitosli i I i promotivno-edukacijske aktivnosti za zaposlenike Opis Kako direktiva objosniovo mala i srednja poduzeco predstavljaju I ogromni potencijal za ustedu energije u Uniji a driave clcnice i i trebale bi uspostaviti povoljan okvir za pruzcn]e tehniCke pornoci i I i cjljanih informacija MSP-ovima kako bi im pomogle pri donoseniu i mjera za povecon]e energetske ucinkovilosti i i Kako je definirano direktivom mala poduzeco zncce kategorija Lrnik~()p()ltJLJEcentlt1tErnlt1liQisTEltJQjibp()ltJLJecent()slt1stltjiEltltJi

kivani ukupni ula

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grado Kcstelo za razdobje 2016 - 2018125

poduzeco koja zcposllcvcju manje od 250 osoba te ciji godisnji promet ne prelazi 50 milijuna EUR iii cija godisnja bilanca stanja ne

relazi 43 miliuna EUR

Sektor prometa

Potrosn]o energije u sektoru prometa cini znatan dio potrosnje na podrucju grada Kostelo a

vcznost prometa za smanjenje potrosn]e energije i emisije stoklenlcklh plinova prepoznata je i

kroz resurse alocirane upravo na sektor prometa

U sektoru prometa predvidene su tri mjere za pobolison]e energetske ucinkovltosf za ciju

provedbu je izravno zoduzen grad kostelo

bull Trening i promocija eko voznje

bull Promicanje integriranog prometa

bull Inteligentno upravljanje u prometu

Trening i promocija eko vofnleNaziv mjere

Oznaka mjere T1 Financijski instrumenti

100 vozoco godisnje (javna sluzbo i privatne osobe)

Opis Ovom mjerom zeli se postiCi maksimalna razina osvl[estenosti svih gradana i vozoco u Republici Hrvatskoj 0 prednostima eko vozn]e kroz aktivno provodenje treninga eko voznje te promotivnim aktivnostima medu vozcclmo koji su stekli Iicencu prije donosen]o Pravilnika 0 osposobljavanju kandidata za vozoce (NN 1309)

Posebni elementi nacionalne kampanje trebaju biti posveceni edukaciji 0 eko vozn] za vozoce osobnih automobila autobusa i teretnih vozilo gt 35 tone

Ovom mjerom predvida se uklluclvon]e vozoco sluzbenih vozila u nodleznosf jedinice lokalne samouprave u program edukacije eko vofnie i promocijom eko vozn]e medu svim gradanima grada

Zivotni vijek

Akcijski plan energetske uclnkovitosf na podrucju Grada Kastela za razdoblje 2016 - 2018126

I Ocekivani ukupni j financijski iznos ulaga

kivane ustede

Izvor financiranja

6000000 kn u 2016 a nakon toga 3000000 kn godiSnje

wmiddot__ mn_~=~~~N_v_

r--~~

I Promicanje integriranog prometa Naziv mjere

T4Oznaka mjere I Kategorija mjere Informacijska i organizacijska mjera -_ - I

Cestovna vozila na podrucju grada Kostelo ovedbe

Opis

livotni vijek

ocektvonl ukupni financijski iznos ulaganja

Prometne guzve postaju sve vecl problem u gradovima koji zncccjno utjece na nepotrebno povecanu potrosniu goriva Stoga je potrebno promovirati odrZivi razvoj gradskih prometnih sustava i to kroz

optlrniron]e gradske logistike prijevoza teretabull inteligentno upravljanje javnim parkirnim povrsinorno bull

bull pruzcn]e potpore razvoju infrastrukture javnih gradskih bicikala

bull -+ J J-~IIU 1- sheme u u

-

nepoznato (nakon izrade nacionalnih smjernica za provedbu)

Ocekivane ustede li~tata nakan izrode nacianalnih smjernica zo prove dbu]

Izvor financiranja FZOEU prorocun Grada Kastela EU fondovi

Rokovi provedbe ii6il=i6isgodina

-shy 1-lt ja I UCinci ove mjere evidentirat ce se TD pokazateljimu J-ItU

I preporukama EK Z()ltEltCYrliprijElYltZ~

Naziv mjere Inteligentno upravljanje u prometu

ka mjere

tegorija mjere Infrastrukturna

Cestovna vozila na podrucju grada KcsteloOpseg provedbe

Akcijski plan energetske uclnkovitosf no podrucju Grada Kostelo zo razdoblje 2016 - 2018127

Opis

Zivotnivijek iv

Oeekivani ukupni financijski iznos ulaganja

Inteligentni semafori opremljeni autonomnim sustavom napajanja iz obnovljivih izvora (sunce vjetar) doprinijeti ce smonjenju primarne poirosnje energije kao i emisijama ugljienog dioksida i ostalih stetnlh plinova S druge strane ugradivanje vizualnog indikatora trajanja faze crvenog svijetla ce doprinijeti podizanju svijesti vozcco 0 rnoqucnostimo donosenjo odluke vezane uz gasenje motora tijekom cekcn]o u koloni ispred roskrfz]o Pruzonje potpore integraciji takovih semafora u prometna roskrizio doprinijet ce se sustavnom smanjenju polrosnje goriva u prometu na osnovi pruzonio adekvatnih i pravovremenih informacija vozccu 0 prolocnosf roskrlz]o na temelju koje ce vozcc moci donijeti odluku o prelasku na start-stop rezirn koristen]o motora vozila Planira se izrada detaljnog plana za provedbu u 2016 godiiIni

nepoznato (nakon izrade detaljnog plana za provedbu)

oceklvcne ustede

I Izvor financiranja

nepoznato (nakon izrade detaljnog plana za provedbu)

FZOEU prorccun Grada Kastela

Rokovi provedbe 2017 - 2018 godina

Naein prccen]o Za ocjenu usplesnostl provedbe mjere potrebno je pratiti broj zamijenjenih semafora Ucinci u smislu ustedo energije obuhvcceni su TO pokazateliima za cestovnLpr2CYl~tpr~rn()preporukama EK

Za ostale mjere koje su u ncdleznosf drugih (nacionalnih) institucija grad kostelo ce pruziti

pozitivan okvir i eventualnu potrebnu loqisticku potporu za njihovu provedbu Od ostalih mjera

lstlcu se

bull Financijski poticaji za energetski ucinkovito vozila

bull Razvoj infrastrukture za alternativna goriva

Naziv mjere Financljski poticaji za energetski uclnkovlto vozllo

mjere

Kategorija mjere

T6

FliIUIIUp instrumenti

I Opseg provedbe Cestovna vozila na podrucju grada Kastela

Opis FZOEU u svom radu sufinancira projekte eistijeg prometa Ovaj program treba unaprijediti razradom posebnih linija sufinanciranja za lt x

1lt7 lUI IJlt7 1lt7

Zivotnivijek 100000 km

I oceklvcnl ukupni financijski iznos ulaganja

-

-

FZOEU

2016 - 2018 godina

Oeekivane ustede

Izvor financiranja

Rokovi provedbe

NaCin CEI u UUIL eel s MPPI i MZOIP

Akcijski plan energetske uclnkovilosf na podrucju Grada kostelo za razdoblje 2016 - 2018 128

i

Naziv mjere Razvoj infrastrukture za alternativna goriva

Oznaka mjere T7 Kategorija mjere Infrastruktura strotesko planiranje i nhVA71 lillrA rniereII JI

regulativa organizacija

Opseg provedbe Cestovna vozila plovila u unutarnjoj plovidbi pomorski brodovi

Opis Cilj ove mjere je olcksof prlhvoccn]e alternativnih goriva od strane korisnikcpotrosoco jcccnlern infrastrukture za distribuciju alternativnih goriva i provedbom zojednlckih tehnickih specifikacija za ovu infrastrukturu Do sredine 2016 godine planirano je donosenje zakonodavnog i Nacionalnog politickoq okvira za razvoj infrastrukture za alternativna goriva u kojem ce se donijeti stroteskl dokument kroz koji ce biti predvldene financijske tehnicke informativno-edukacijske i ostale mjere kojima ce se ornoqucltl trZisni razvoj alternativnih goriva (elektricne energije stlccenoq i ukapljenog prirodnog plina i vodika) te izgradnja prlpodojuce infrastrukture Donosenje ovog dokumenta ujedno predstavlja ispunjavanje jedne od obveza koje pred drZave clonice Europske unije stavlja Direktiva EP i vlleco 0 razvoju infrastrukture za alternativna goriva koja je trenutno u zovrsno] fazi usvajanja a koja ce propisati minimalne uvjete za razvoj infrastrukture za alternativna goriva no podrucju Europske unije Predmetna Direktiva tokoder propisuje nuznost usklodlvon]o Nacionalnih programskih okvira rnedu susjednim drZavama clontcorno Stoga je jedna od pripremnih aktivnosti za pripremu hrvatskog Nacionalnog programskog okvira i sudjelovanje Republike Hrvatske u inicijativi desetak zemalja clcnico Europske unije za suradnjom no izradi nacionalnih programskih okvira Nacionalni plan razvoja infrastrukture za alternativna goriva definirati ce akcije i potrebe u resursima te rokove Ostvarenje programa osigurava se instrumentima a usmjerava razvojnim ciljevima Uspjesnost programa provjerava se indikatorima koji pokazuju kako se odvija program i gdje go valja mijenjati iii dopunjavati Promocijska kampanja kao i financijski poticaji moraju biti prcceni i razvojem infrastrukture punionica SPP sto zncci provcden]e pilot projekata u sklopu promocije Ovom infrastrukturnom mjerom 5e nece direktno utjecati no smanjenje potrosn]e goriva u prometu no svakako je razvoj infrastrukture nuzcn preduvjet razvoju trZista vozila koja koriste SPP u Hrvatskoj Mjere za ostvarenje smanjenja emisije iz prometa su regulativne intrastrukturne i financijske a u dlju razvoja infrastrukture za ounienie vozila IlL III JIll JL 1111 olinom (SPPl

Zivotnivijek -

Ocekivani ukupni financijski iznos ulaganja

-

Ocekivane ustede -

bull Izvor fina~~iranja I FZOEU EU fondovi

Rokovi provedbe 2016 - 2018 godina

Nacin MPPI MZOIP MIr() FZOEU

Akcijski plan energetske uclnkovitosf no podrucju Grado Kostelo za razdoblje 2016 - 2018129

Sektor opce potrosn]e

Mjere u sektoru epee potrosn]e odnose se na zgrade i gradevine elektronicke uredaje javnu

rasvjetu te procese i usluge Osim toga mjere su podijeljene na sektor kuconstvo i sektor usluga

a unutar usluga posebno je izdvojen javni sektor

U nastavku su detaljno navedene planirane aktivnosti grada kostelo koje su u ncdleznosf grada

te su navedene dodatne aktivnosti u sektoru epee potrosnje koje provode druga nacionalna

tijela iii institucije

Nacionalni programi koje direktno (su)provodi grad Kostelo

bull Energetska obnova javnih zgrada (FZOEU APN)

bull Zelena javna nabava

bull Promocija energetskih usluga i mjera EnU i OlE

bull Energetski ucinkovito javna rasvjeta

Naziv mlere Pro ram ener etske obnove z

l~~~~~~jj~~~~r~~~ middotiJl6g6~ijskimiddotmiddotmiddoti6sii~ro~~6i=~=~==middot bullbullbullbullbullbull ~ = bullbullbullj 9p~~gp~ltgty~clIgt~I~grqg~lJylqr1i~tylJ9Tq9qKltlst~lltlj I Opis I Mjerom se predvida osmtslicvon]e programa energetske obnove iI I zgrada javnog sektora Programom se pozornost prlrnorno ] I usmjerava na zgrade javnog sektora gradene prije 1987 godine te

na njihovu obnovu na niskoenergetski standard i postizanje i energetskog razreda B A iii A+

i U 2016 godini planira se provedba projekta rekonstrukcije zgrade i I~ ~ ~ ~~~~ bull 0-middot90e ~f2rqy~~zq_tlt2lL0~J~191~~_g29ir192P iv~nltlsr egyqE~QI~J

yltgttiyiJ~~__ 25 odina Ioceklvcnl ukupni middotmiddotmiddotmiddotmiddot+=Umiddotkmiddotupcno2506middot6oo60middotknmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot~middotmiddotmiddotmiddotmiddot ~_ _

financijski iznos ulaganja Ucesce grada 60 1 500 00000 kn (manje uz su ucesce I ministarstava iili ESCOEPC model obnove)

i Ucesce FZOEU - 40 1 00000000 kn 1

middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotlmiddotmiddot]jomiddottilfLh=====~= ~ ~ ~ ~~~

I FZOEU radski rorcJ~IIiP~ltgtrcJ~IIiMir1i~tltlr~tYltl~~99I~~91 f~ltgt~ltgtyLprltgty~~tlgt~ _LpoundQ16 - 201sectilodina_ ~ ~ _ __ _ _ _ ~ _ 1

LNltI~ir1prltlcent~r1JltI JGrad Kostelo - SMIV i

Naziv miere

J~~ ere

Opseg provedbe

Opis

a P5

Potrebno je intenzivirati aktivnosti kojima ce se osigurati pravna i tehnicko znanja i vjestine javnih nobovqcco za ukljucivon]e i vrednovanje zahtjeva za energetskom uclnkovltostl u postupcima

ePeeIrir1j~r1(r1krit~rijq~k(r1(r1kIr1ltljpltY91jr1ij~f2ltQlJg~~ iL bull bull LLjavne=naccbcav

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018130

Jiylt)tr1iYiJ~1lt

Oceklvonl ukupni IJt~r1ltiJslltillt)~ yl~g~rlJ~ 1()~~lltiY~rl~y~t~cj~ j IJzYlt)JIrl~ n~ira r119_~__~f--MZ_ocle M~~~Q_ _~~_~ ~ __ ~~ ~_

~lt)Iltlt)Yprlt)Y~cjgt~ 20 16 - 2018 odinltl __1 Naeln rccenlc - SMIV

ere

()Zrl~Ilt~1J~~~ IjPromocia ener etskih uslu a i mlero EnU i OlE

8 ISqt~glt)rij~1j~~~ 1 Jr1fQrrDltlltij~KtLQlYE2QEiJfQrnlltlcJj~ktrnjEr~ o se rovedbe Svi oblici i sustayipQt~q~QjE~Q~rgij~LJ2gradarstvu i industrij Opis Ovom mjerom nastoji se povecotl svijest korisnika zgrada

transformirati triiste prema sve ucinkovltfjirn zgradama Info kampanjom podiCi svijest ciljanih skupina 0 koristima j

moqucnostlmo provedbe mjera energetske ucinkovltosti kroz energetske usluge

Informirati i educirati siru javnost 0 ESCO tvrtkama modelima i principu pruzcnio energetskih usluqo Uspostava propisa kvalifikacija pruzatelja energetskih usluqo Izrada i vodenje

vijek 10 godina

Oceklvonl ukupni Ukupno 1000000 kn godiSnje Ucesce grada - 60 - 6 00000 knfinancijski iznos ulaganja

Oceklvune ustede

Izvor financiranja

Rokovi provedbe

Naziv mlere

5~IJltJls~LJQ~r~m er1iL~n~LgE tsktLJ2LtLgltl-LJ~tEltJsect middot1~~~f~t~ti~~~~r~ entrgij~__ J

19p~~gp~lt)y~cjl~ Grad Kcstelo Opis Ijavnarasvj~taugraduKa~t~latro~j2506Mwh~i~ktri~n~en~rgij~l

I Projekti pobollson]o energetske uCinkovitosti u javnoj rasvjeti I i isplativi su vidljivi u javnostL smanjuju svjetlosno onecfscen]e i

I utjecaj na okolis ustede su vidljive odmah i lako su dokazive i I provjerlilve I I

I Postojecu sustav rasvjete koristi u dobrom dijelu zastarjele svjetiljke I I uz djelomicno koristen]e i zastarjelih uskoro zabranjenih zivinih I I zorulio

I -~J~~~j~V=~~~~li=- zestarieHh~se izmjena eke 490

IZivotni vijek

Akcijski plan energetske uCinkovitosti na podrucju Grada Kosrelc za razdoblje 2016 - 2018 131

Oceklvonl ukupni I financijski iznos ulaganja

Nacionalni programi sufinanciranja biti ce provodeni u skladu 5 vozeclrn zakonskim propisima od

strane za to ovlostene institucije a grad Kostelo ce kroz svoj rad osigurati promociju

pravodobno informiranje svojih gradana 0 aktualnim nacionalnim programima

Nacionalni programi

bull Program energetske obnove obiteljskih kuco (FZOEU)

bull Program energetske obnove vlsestcrnbenlh zgrada (FZOEUj

bull Program energetske obnove nestambenih (komercijalnih) zgrada (FZOEUj

bull Energetsko oznccovon]e kuccnsklh uredaja i energetski standardi - sufinanciranje kupnje

A+++ kuconsklh uredaja (FZOEU)

Pro ram ener etske obnove obitelskih kuco 2014-2020

IltClt~g()riJclIllJ~r~JFirlltlrlltUklirltrLJI1lE)rlti Qps~gpr()1~cIlgt~ LQ()ItE)ljskE)kLJcentE)JlgpltltjrLJcentJLJg~ltlltjltlIltltlstE)lltl Opis Ovom se mjerom predvida obnova postojecih obiteljskih zgrada

do 2020 godine Pozornost se primarno usmjerava na obiteljske I kuce do 400 m2 gradene prije 1987 godine te na njihovu obnovu

r~i9i~iil~k i Ocekivani ukupni

financiski iznos ula oceklvone ustede

A_~~__~~~~_~_~_~_~~~~

I71()~ fiI1ClI1circlI1JCl__

Rokovi rovedbe Nccln prccenlo

I na niskoenergetski standard kroz poticanje obnove vanjske [ ovojnice poticanje zamjene sustava grijanja i poticanje koristen]o IOIE I Najznacajniji ocekivonl ucinci provedbe ove mjere su poticanje investicija ostvarivanje ustedo energije u neposrednoj potrosn]l godisnje smanjenje izdataka gradana za energiju smanjenje i emisija C02 povecon]o udjela obnovljivih izvora energije [ osiguravanje zaposlenja povecon]e sigurnosti opskrbe energijomi poboljscno stanje i povecon]e trZisne vrijednosti nekretnina razvoj i proizvodne industrije smanjenje sive ekonomije srncnjep]e i(3r1(3rgE)tkCgirCl1lg~tygiltpcent(3PCpltlj~ltlrlj(3LJIj(3tltltltlrlltIltlrijltl )ggltjIrig

Naziv rnlere e

LIlaquol~t()iJcIIllj~~ __

e ralne obnove vlsestcmbenlh

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018132

i

Opseg provedbe Visestornbene zgrade u privatnom vlcsnistvu na podrucju grada Kastela

Opis

ere I Pro ram ener efske obnove komercialnih n

Qrq~q1Jc~~mmmm iBA middot ~m~m~ middot ~ IKqfcg2rijqlJ~~c JFiQgQcIjkiIQstrLJrn~QJL I Opseg provedbe i Nestambene komercijalne zgrade u privatnom vlcsnlstvu no

I JpltgtgrLJcentjLJgrgg9~9t~lg i j Opis I Energetska obnova poslojeclh komercijalnih nestambenih zgrada f

I usmjerena je na zgrade izgradene prlle 1987 godine te na njihovu I

Im _ ~~~~~~~ iii ~i~~O~~=tski~~~~dr~ ~~~~~~j~~~tskogJ

v

Zivofni vllek ~gg9iQ9 vani ukupni

r2~lJlqgqIlJq )usfede

~ri~~-=--Hf~~~~~~Q_--L~~~mJer~~middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot~middotmiddotmiddot jii~9~isk~middot~~nac9vCniemiddotkU~~~~~u~e~ i e-ne~middot-efskist~nd~rdTmiddot

~~SGr=l~~~~~~rezne iQfQrrDQCijS_~em~iQClr)CjjStii=tij i Opis I Energetskim oznakama kupcima se daju informacije 0 potrosn]

energije tog uredaja i odabir usmjerava prema uctnkovltijrnoIj

Osim toga pravodobnim usvajanjem zahtjeva za eko-dizajnom I

i prolzvodo povezonlh S AnAroijom potrebno je osigurati da se na I hrvatsko frzistu stavljaju sorno proizvodi koji zadovoljavaju propise i lEU Uz navedeno I nojuclnkovliijlh kuco

predvida nskih ured

se uvodenje sufinanciranja aja

kupnje I

i Zivotni vijek j l

i 12i 15 godina

Akcijski plan energetske ucinkovitosti na podrucju Grada Kastela za razdoblje 2016 - 2018133

Ocekivani ukupni financiski iznos ul Ocekivane ustede ~~~~-~~~-~-~~~------~-~~~~-~~~~~~~~~~--~------

~J~~~r~r~~~~~~ middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotImiddotmiddotmiddotmiddoti8~~~~jQisectji2~L6g~=~~~=~==~~=~==~~~~=~====j q_ ~ ~ ~~L ~ZOEV~_~ ~ ~ _ _ ~ ~

Sumarni prikoz predlozenlh rnjero

U nastavku je dan sumami prikaz mjera poboliscnlo energetske ucinkovltostl koje se planiraju

provesti tijekom razdoblja 2016 - 2018 godine a u ncdleznosf su gradskih vlasti grada Kcstelo

Ukupni iznos investicija godisnje svih planiranih mjera iznosi 5 milijuna kuna pri cernu iznos kojim

ce projekte sufinancirati grad Kostelo iznosi 3 milijuna kuna godisnje Ostatak iznosa planira se

osigurati sufinanciranjem od strane FZOEU Vozno je napomenuti kako je financiranje za projekt

obnove zgrade gradske uprave vee osigurano a za projekt modemizacije jayne rasvjete u Ulici

Franje Tudmana vee je izradena potrebna projektna dokumentacija

Ukupni iznos investicija u troqcdisnlern razdoblju 2016 - 2018 iznosi 15 150 00000 kn s time da ce

grad Koslelo projekte sufinancirati u ukupnom iznosu od 9 138 00000 kn

TABLICA 13 PREGLED MJERA ZA OBJEKTE I VOZILA KOJI SU U VLASNISTVU GRADA

Ukupni iznos sufinanciranja grada Kasfela u razdoblju

2016-2018 kn 12040 00000

middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotfmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot

1 500 00000

SUFINANCIRANJE GRADAshy

godisnje (kn)

TRO AK MJEREshyprosjecno

godisnje (kn) u razdobJu

4999999 2500 00000

MJERA

~~lliIl9Jprltgt~ltgtlij~~~2Yltgt~IlJ~ I Proqrom enerqetske obnove zgrada

sekfora

TABLICA 14 PREGLED OCEKIVANIH USTEDA ZA OBJEKTE I VOZILA KOJI SU U VLASNISTVU GRADA bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull

Ukupna USTEDA MWh akumulirana ustedo

MJERA (godisnje) u razdoblju 2016-

f=_~__~w~=~_~~~=_~--4~-=~~=_~~+~-2018amp IMWh 7 =411

n~lncer~et~kec~b~l~vEmiddotzglradla Imiddotmiddotmiddot 14000 84000 I

Akcijski plan energetske ucinkovltosf na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018134

No slici je prikazan kumulativan rast ukupnog iznosa sufinanciranja energetske ucinkovitosf od

strane Grado Kcstelc sukladno planiranim aktivnostima Uz godisnju razinu investicija od 3 mil kn

u razdoblju do 2018 godine ukupna razina sufinanciranja od strane Grado iznosit ce 9 mil kn

dok ce ukupni iznos investicija iznositi 15 mil kn

10000000

9000000

8000000

7000000

6000000

S 5000000

4000000

3000000

2000000

[000000

o 2016 2017 2018

SLiKA 17 KUMUlATlVNf IZNOS PlANIRANIH INVESTICIJA 00 STRANE GRADA KASTElA ZA ENERGETSKU

UCINKOVITOST

Akcijski pion energetske ucinkovitostl no podrucju Grado Kcstelc za rozdoblje 2016 - 2018 I35

Nocin procenlo izvrsenlo plano i izviestcvon]o

Prccen]e izvrsenja plana te pravodobno izvjestavanje a implementiranim mjerama i aktivnostima

vozon je segment provedbi Codlsnjeq plana energetske ucinkovltostl koji reperkusije ima i na

smjernice za izradu Akcijskog plana energetske ucinkovilosf u narednom razdoblju

Vcznost procen]c ustedc energije prepoznata je i u Zakonu a energetskoj ucinkovitosf u kojem

se prema clonku 22 definira Sustav za prccenie mjerenje i verifikaciju ustedc energije kao

rocunolnl sustav za prikupljanje obradu i verifikaciju informacija a energetskoj ucinkovitosf i

ostvarenim ustedomo energije (SMIV) Navedeni sustav vodi i odrzovo Nacionalno

koordinacijsko tijelo u skladu s Pravilnikom za procen]e mjerenje i verifikaciju ustedo energije

Istim clcnkorn odredena je obaveza odgovornih osoba javnog sektora unositi sve potrebne

informacije u Sustav za prccenie mjerenje i verifikaciju ustedo U gradu Kostelo za unos

podataka u SMIV ovlosteno je Tomislava Buzov dipl ing grad visi strucni suradnik za izgradnju u

Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i imovinsko pravne paslove grada Kcstelo

Web aplikacija SMIV koristi Metodologiju odozdo prema gore (eng Bottom-up) koja je

opisana u Pravilniku a metodologiji za procen]e mjerenje i verifikaciju ustedo energije u

neposrednoj potrosn]l a mjere energetske ucinkovitosf se prate i verificiraju u cetiri sektora

neposredne potrosn]e (sektor kuccnstvo industrije usluga i transporta) U registar planova

pohranjuju se ciljevi i planirane mjere energetske ucinkovltosf gradova zupanija i opcino a

registar provedenih mjera podrazumijeva pohranjivanje podataka a ustedorno energije (kWh)

smanjenju emisije (tC02) i a troskovimo provedbe mjera (Kn)

Web aplikacija sustava pusteno je u rad u lipnju 2014 godine a cilj navedene aplikacije je

uspostava sustava procenjo mjerenja i verifikacije kojim ce se ornoqucif kontinuirano

ocjenjivanje uspjesnosf politika energetske ucinkovitosf te ispunjenje zadanih ciljeva

Kontinuirano procenje aktivnosti takoder ce omoguCiti i olckscnu reviziju Nacionalnog akcijskog

plana energetske ucinkovitosf te oloksotl njegovu izradu

Ostvarenje Godisnjeg plana analizira se svake godine prilikom izrade Godisnjeg plana za

narednu godinu Za kvalitetnu analizu provedenih mjera i ostvarenih ustedo potrebna je dobra

komunikacija i koordinacija svih jedinica lokalne samouprave koje provode mjere energetske

ucinkovltosf kako bi se dobila cjelovita slika provedenih projekata i notleco]o

Konzistentna i redovita primjena i korislen]e SMIV aplikacija trebala bi olckscti navedene analize

te doprinijeti cjelovitosti analize ustedo na podrucju zupanije koje su rezultat rada svih jedinica

lokalne i regionalne samouprave

Akcijski plan energetske ucinkovitostl na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018 136

Izvori financiranja i financijski mehanizmi za provedbu mjera

Fond za zostltu okoliso i enerqetsku ucinkovitost (FZOEUj

Fond za zostltu okoliso i energetsku ucinkovitost osnovan je kao lzvcnprorocunskl fond s ciljem

sudjelovanja svojim sredstvima u financiranju nacionalnih energetskih programa imajuCi u vidu

postizanje energetske uclnkovitostl odnosno koristenjo obnovljivih izvora energije te zostitu

okolisc Sredstva Fonda se dodjeijuju na temelju javnih poziva i javnih ncfjeco]o objavljenih u

Narodnim novinama na internet stranicama Fonda te u javnim glasilima Za svaku poslovnu

godinu Upravni odbor Fonda donosi Program rada i Financijski plan u kojima se izdvojeno

prikazuju programi i projekti te osigurana financijska sredstva

U nastavku je dan godisnji program javnih poziva i nofjeccjo za 2015 godinu s pripadajuCim

iznosima i namjenama koji pokrivaju podrucje energetske uCinkovitosti i obnovljivih izvora

energije a namijenjeni su jedinicama lokalne i regionalne samouprave trgovaCkim drustvirno

fizlckirn osobama (gradanima i obrtnicima) javnim ustanovama te ostalim pravnim osobama

Naziv javnog

pozlvonotjeco]c

Maksimalno po

pojedlnocnorn

ugovoru

Namjena

PROVEDBA NACIONALNIH ENERGETSKIH PROGRAMA

Javni poziv za neposredno

sufinanciranje energetskih

pregleda sustava jayne

rasvjete

Javni poziv za neposredno

sufinanciranje izrade

projektne dokumentacije za

projekte energetski

ucinkovite i ekoloske jayne ii

vanjske rasvjete

50000 kuna

200000 kuna

Poziv je namijenjen jedinicama lokalne i

regionalne samouprave Sufinancirat

ce se izrada energetskih pregleda

sustava jayne rasvjete

Poziv je namijenjen jedinicama lokalne i

regionalne samouprave javnim

ustanovama i ostalim prorocunsklm i

izvanproracunskim korisnicima koji u

vlcsnistvu imaju sustav jayne iii vanjske

rasvjete a sufinancirat ce se izrada

projektne dokumentacije za projekte

energetski ucinkovite i ekoloske jayne i

vanjske rasvjete

Akcijski plan energetske uclnkovitosf na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018137

Javni poziv za neposredno 1 400000 kuna Poziv je namijenjen jedinicama lokalne i

sufinanciranje provedbe regionalne samouprave javnim

projekata energetski ustanovama i ostalim prorocunsklm i

ucinkovile i ekoloske jayne i lzvcnprorocunskim korisnicima koji u

vanjske rasvjete vlasniStvu imaju sustav jayne iii vanjske

rasvjete a sufinancirat ce se investicijski

projekti rekonstrukcijeizgradnje

ekoloskih i energetski ucinkovltih

sustava jayne rasvjete koji

zadovoljavaju tehnicke smjernice

Fonda

Javni notjecoj za Sredstva subvencije Notjeco] je namijenjen trqovccklrn

sufinanciranje projekata mogu iznositi drustvimo i fizickirn osobama

energetski ucinkovltih maksimalno 1 400 000 (obrtnicima) a sufinancirat ce se

elektromotornih pogona i kuna a zajma 7 000 investicijski projekti za pobolison]e

ostalih mjera energetske 000 kuna energetske uclnkovltostl

uclnkovitostl u proizvodnim elektromotornih pogona kao i druge

procesima mjere energetske ucinkovitosf u

proizvodnim opskrbnim u

kojima se smanjuje potrosn]o v v~Jv

prelazi no energetski i vv~ IU

povoljnija goriva

Javni poziv za neposredno 800 kuna Poziv je namijenjen fizlckirn VNIJV v

sufinanciranje kupnje (gradanima) a rnoquce je ostvariti

energetski uclnkovltlh bespovratna sredstva za kupnju

kuccnsklh uredaja energetski nojucinkovitiiih uredaja

kategorije A+++

Javni poziv za dobovlioce Ovaj poziv je upucen fJl v i IILIlt

kuconsklh uredaja no osobama (obrtnicima) koji v~vJ

podrucju RH u sklopu autorizacije iii zostupnlstvo za

provedbe mjere poticanja prolzvodocs kuconsklh uredaja Cilj

kupnje energetski uclnkovitih ovog poziva je prikupiti bazu uredaja i

kuconskih uredaja prodajnih mjesta rcspolozlvlh za

provodenje mjere u skladu s

predvidenirn planom i dinamikom

provedbe mjere cirne ce se omoguCiti

svim gradanima RH do pod istim

uvjetima ostvare provo no

sufinanciranje kupnje uredaja

Akcijski plan energetske ucinkovltosf no podrucju Grado kostelo za razdoblje 2016 - 2018138

PROVEDBA ENERGETSKIH PREGLEDA I DEMONSTRACIJSKIH AKTIVNOSTI

Javni poziv za neposredno

sufinanciranje energetskih

pregleda zgrada i uvodenje

sustava gospodarenja

(upravljanja) energijom u

skladu s normom HRN EN

IS050001 u velikim

poduzeclrno

Javni poziv za neposredno

sufinanciranje energetskih

pregleda zgrada i uvodenje

sustava gospodarenja

(upravljanja) energijom u

skladu s normom HRN EN

IS050001 u malim i srednjim

poduzeCima i kod fizickih

osoba (obrta)

50000 kuna

50000 kuna

POZIV je namijenjen trgovackim

drustvimo koja pripadaju kategoriji

velikih poduzeco a sufinancirat ce se

izrada energetskih pregleda postojecih

zgrada i gradevina iiiIi uvodenje

sustava upravljanja energijom u skladu

s normom IS05000 1

Poziv je namijenjen trgovackim

drustvlrno i obrtnicima koji pripadaju

kategoriji malih i srednjih poduzeco a

suflnonclrot ce se izrada energetskih

pregleda postojeclh zgrada

gradevina iili uvoden]e sustava

upravljanja energijom u skladu s

normom IS05000

POTICANJE KORISTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

Javni poziv za neposredno

sufinanciranje projekata

obnovljivih izvora energije u

turistickom sektoru

Donacije se dodjeljuju Sredstva Fonda su namijenjena

gradanima u trgovackim drustvlmo zadrugama

maksimalnom iznosu trgovcima pojedincima flzlckirn

od 15 000 do 24 750 osobama (obrtnicima) obiteljskim

kuna prema podrucju poljoprivrednim gospodarstvima

na kojem se korisnik fizickirr osobama [gradanima) koji su

nalazi vlasnici hotel kampova i drugih vrsta

ugostiteljskih i turistickih objekata

namijenjeni srnlestoju iii imaju pravo

Subvencije se koristen]o istih temeljem pravnih akata

dodjeljuju do Sufinancira se postavljanje sustava za

maksimalno 1 400 000 koristenie OlE za proizvodnju elektrlcne

kuno a zajmovi do 7 toplinske rashladne te toplinske i

000 000 ostalim rashladne energije na postojecim

kategorijama korisnika gradevinama

Javni naijecaj za Pornoc se dodjeljuje Nctjeco] je namijenjen jedinicama

sufinanciranje projekata JLP(R)S-u te javnim lokalne i regionalne samouprave

obnovljivih izvora energije ustanovama u iznosu javnim ustanovama koje su prorocunski

od maksimalno 1 400 korisnici di7avnog iii JLP(R)S prorocuno

000 kuna te ostalim pravnim osobama koje vode

profitno rccunovodstvo Sredstva se

dodjeljuju za projekte OlE za

Akcijski plan energetske uclnkovitosf na podrucju Grada kcstelo za razdoblje 2016 - 2018 139

i

Subvencije se proizvodnju elektricne energije

dodjeljuju u iznosu od toplinskerashladne energije cvrstlh

maksimalno 1 400 000 biogoriva kogeneraciju i trigeneraciju

kuna pravnim

osobama koje vode

profitno

rccunovcdstvo

Zajmovi u

maksimalnom iznosu

od 7 000 000 kuna se

nude svim

kategorijama korisnika

POTICANJE ODRZIVE GRADNJE

Sredstva pornocl i Ncljecc] je namijenjen jedinicama

sufinanciranje energetske

Javni nctjeco] za

subvencija ~nose lokalne i regionalne samouprave

obnove nestambenih zgrada maksimalno 1 400 000 javnim ustanovama koje su korisnice

kuna a zajma 7 000 prorocunsklh sredstava trqovcckim

000 kuna drustvimo i fizicklrn osobama

(obrtnicima) Notjecojern se

sufinanciraju projekti povecon]o

energetske ucinkovitostl u postojeCim

nestambenim zgradama te projekti

gradnje novih niskoenergetskih

nestambenih zgrada

POTICANJE CISTlJEG TRANSPORTA

Javni poziv za neposredno Raspon iznosa donacije Kupnja elektrlcnih i hibridnih vozila L1

sufinanciranje kupnje je od 7 500 do 70 000 L3 L6 L7 M 1 i N1 kategorija

elektricnih i hibridnih vozila ovisno 0 kategoriji namijenjena fizlcklm osobama

gradanima dodjelom vozila (gradanima)

donacija Iznos dodijeljenih

sredstava ne smije

prijeCi 40 opravdanih

troskovo

Raspon iznosa donacijeJavni poziv za neposredno Kupnja elektrlcnih i hibridnih vozila L1

je od 7 500 do 70 000 L3 L6 L7 M 1 i N1 kategorijasufinanciranje kupnje

ovisno 0 kategoriji namijenjena trqovockim drustvirnoelektricnih i hibridnih vozila

vozila Iznos dodijeljenih fizickirn osobama (obrtnicima)trqovockirn drustvirno i

sredstava ne smijefizickirn osobama

Akcijski plan energetske uCinkovitosti na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018140

i

(obrtnicima) dodjelom prijeCi 40 opravdanih

subvencija troskovo

Po korisniku se rnoze

odobriti maksimalno

700 000 kuna

subvencije

Javni poziv za neposredno Raspon iznosa Provo no sredstva Fonda mogu U~IVUjjjl

sufinanciranje ostalih mjera subvencije je od 40 000 jedinice lokalne j I G81UIIUIIIG

energetske ucinkovitosf u do 100 000 kuna samouprave trgovacka drustvo i fizicke

prometu ovisno 0 vrsti poduzete osobe (obrtnici) Predmet

mjere sufinanciranja su izgradnja punionica

za vozila na elektricnl pogon uvodenjePo zahtjevu

sustava javnih gradskih bicikalamaksimalan iznos

programska rjesen]o koja sadrZavajusubvencije moze iznositi

bazu podataka 0 cestama a 200 000 kuna

primjenom kojih se postize poveconje

stupnja energetske uclnkovltostl u

gradovima opremanje postojeCih iii

ugradnja semafora s vizualnim

indikatorom trajanja faze crvenog

svjetla kupnja elektricnih bicikala

kupnjc plovila no elektricni pogon s

ugradenim solarnim panelima kupnja

teretnih vozila no hibridni pogon te

pregradnja postojeCih vozila svih

kategorija no elektricni pogon i pogon

SPP-om

Javni poziv za neposredno 200 000 kuna Provo no sredstva Fonda imaju

sufinanciranje trqovccklh trqovocko drustvo i fizicke osobe

drustovo i fizickih osoba (obrtnici) za provodenje projekta

(obrtnika) za koristen]e edukacije 0 elementima eko voznje

sredstava FZOEU radi (treninga eko voznje] vozoco svih

provedbe projekata kategorjja vozila

edukacije vozcco 0

elementima eko voznie

Akcijski plan energetske uCinkovitosti no podruc]u Grado Kcstelo za razdoblje 2016 - 2018 141

POTICANJE OBRAZOVNIH ISTRAZIVACKIH I RAZVOINIH AKTlVNOSTI U PODRUCJU ENERGETSKE

UCINKOVITOSTI

200000 kuna Poziv je namijenjen jedinicama lokalne i

sufinanciranje provedbe

Javni poziv za neposredno

regionalne samouprave znanstvenim i

obrazovnih istrazivackih i strucnim institucijamaorganizacijama

razvojnih aktivnosti kojima je osnlvcc RH te ostalim javnim

ustanovama trqovccklrn drustvlmo te

fizickirn osobama (obrtnicima)

Financiraju se obrazovne lsfrczlvocke i

razvojne aktivnosti iz podrucjo

energetske uclnkovitosf i niskougljicnog

razvoja

80000 kuna Poziv je namijenjen jedinicama lokalne i

sufinanciranje izrade

Javni poziv za neposredno

regionalne samouprave a sufinancirat

programa i planova ce se izrada akcijskih planova u skladu

energetske ucinkovilosf so Zakonom 0 energetskoj ucinkovitosti

jedinica lokalne i podrucne izrada planova odrzlvop energetskog

(regionalne) samouprave razvoja u sklopu inicijative Sporazum

gradonacelnika te izrada programa

energetske ucinkovltosf u gradskom

prometu

PROGRAM OBNOVE VISESTAMBENIH ZGRADA

200000 kuna Pravo no sredstva Fonda mogu ostvariti

neposredno sufinanciranje

Javni naijecaj za

upravitelji zgrada kao korisnici sredstva

energetskih pregleda i u ime i za rocun suvlasnika

energetskog certificiranja vlsestornbene zgrade radi

postojeCih vlsestombenih sufinanciranja energetskih certifikata

zgrada

Javni poziv za neposredno Financiranje iznosi 100 Pravo no sredstva Fonda mogu ostvariti

sufinanciranje izrade opravdanih troskovo upravitelji zgrada kao korisnici sredstva

projektne dokumentacije za u ime i za rccun suvlasnika

projekte poveccnlo Maksimalan iznos

visestornbene zgrade radi financiranja

energetske uclnkovitostl lJ financiranja iznosi 35

izrade projektne dokumentociie 70

vlsestombenlm zgradama 000 kuna odnosno 200

projekte poveconjo energetske000 kuna aka je rijec 0

ucinkovitosti u visestombenirn povezanim

zgradamavisestombenim

zgradama koje cine

jednu arhitektonsku

cjelinu

Akcijski plan energetske ucinkovitosf no podrucju Grado Kostelo za razdoblje 2016 - 2018142

Javni notjeco] za 1 400 000 kuna Nctjeco] je namijenjen upraviteljima

sufinanciranje energetske zgrada koji u ime i za rocun suvlasnika

obnove vlsestornbenih vode projekt energetske obnove

zgrada

Javni poziv za neposredno 2 000 000 kuna Nctjeco] je namijenjen upraviteljima

sufinanciranje nabave i zgrada koji u ime i za rccun suvlasnika

ugradnje ureciaja za organiziraju ugradnju ureciaja za

mjerenje potrosn]e toplinske mjerenje potrosn]e energije u

energije u visestornbenim visestornbenim zgradama prikljucenima

zgradama no centralne toplinske sustave u skladu

sa Zakonom 0 triistu toplinske energije

PROGRAM OBNOVE OBITELJSKIH KUCA

Javni poziv za ovloslene Usta certifikatora bit ce javno dostupna

certifikatore za posove te ce graciani s iste odabirati ovlostene

energetskog certificiranja osobe za energetske preglede u sklopu

zgrada provedbe programa Javnog poziva za energetsku obnovu

poveccnjo energetske obiteljskih kuco

ucinkovitosf obiteljskih kuco

Maksimalan iznos Poziv je namijenjen gracianima radi

(gracianimagraciankama)

Javni poziv fizickirn osobama

sredstava iznosi od 84 sufinanciranja mjera energetske

za sufinanciranje energetske 000 do 168 000 s obnove postojeCih obiteljskih kuco

obnove postojeCih obiteljskih obzirom no podrucje

kuco no kojem se nalazi

korisnik sredstava

MEDUNARODNASURADNJA

Poziv je namijenjen jedinicama lokalne i

sufinanciranje

Javni poziv za neposredno 200 000 kuna

regionalne samouprave znanstvenim

meciunarodnih projekata organizacijama koje su korisnici

sufinanciranih sredstvima EU driavnog prorocuncororccuno JL[R)S

organizacijama civilnog drustvo

zadrugama trqovockirn drustvlmo

fiziCkim osobama (gracianima) te

znanstvenim organizacijama koje su

druge pravne osobe Sufinancira se

sudjelovanje u Programu Obzor2020 u

podrucju energetske uclnkovitostl

niskougljicnog razvoja

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grado Kcstelo za razdoblje 2016 - 2018143

i

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)

HBOR je razvojna i izvozna banka osnovana so svrhom kreditiranja obnove i razvitka hrvatskog

gospodarstva Za pruzon]e financijske potpore i poticanje ulaganja u projekte zostlte okoliso

energetske uclnkovitosf i koristen]o obnovljivih izvora energije uveden su posebni financijski

programi Kredite je rnocuce realizirati izravno iii putem poslovnih banaka koje suraduju s HBORshy

om

v programa PROGRAM KREDITIRANJA ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA Namjena programa bull adaptacija i rekonstrukcija gradevinskih objekata

bull Uf-II IU i uredaji

bull pruzatelji energetske usluge (trgovacka drustvo i obrti koji izvrsovoju uslugu pobolison]o energetske ucinkovitosf zgrada javnog sektora a koji su odabrani no javnom nadmetanju)

Korisnici programa

bull norucitef] energetske usluge (tijela drZavne uprave jedinice lokalne i podrucne (regionalne) samouprave i ustanove agencije skole i bolnice u njihovom vlosnlstvu]

bull sva drustvo i obrti koji ulazu u enerqetsku uclnkovltost

bull kredit - putem f-IUU lii~ bonoko- iii izravnim IJcVrsta sredstava

bull najveCi iznos kredita nije oqronlcen a OVISI 0 HBOR-ovim i pojedinacnog Iznos ukupnog budzeto

rnooucnostlmo financiranja konkretnom investicijskom programu ugovora kreditnoj sposobnosti korisnika kredita prihvatljivosti projekta

temeljem Potvrde 0 tehnlcko] i financijskoj izvedivosti projekta APN-a odnosno strucne komisije te vrijednosti i kvaliteti ponudenih instrumenata osiguranja

bull krediti se odobravaju u kunama uz valutnu klauzulu HBOR rnoze razmatrati kreditiranje do 50 predrccunske vrijednosti investicije bez PDV-a

bull kamata 4Uvjeti financiranja

bull pocek 1 godina

bull rok otplate do 14godina ukliucuiuci i pccek

3 Croatia banka dd Zagreb Ersteamp Steierrnorkische bank dd Rijeka Hrvatska postonsko banka dd Zagreb Hypo Alpe-Adrio-Bonk dd Zagreb

Istarska kreditna banka Umag dd Umag DlP banka Hrvatska dd Zadar Podravska banka dd Koprivnica Privredna banka Zagreb dod Zagreb

Raiffeisenbank Austria dod Zagreb Societe Generale - Splitska banka dod Split Slatinska banka dod Slatina Zagrebacka banka dd Zagreb

Akcijski plan energetske ucinkovitosf no podrucju Grado Kostelo za razdoblje 2016 - 2018 144

Naziv programa middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotPRaGRAMKREDiTiRANJAPRoJEKATAzAsTITE OKOLisA ENERGETSKE

Namjena programa

Korisnici programa

Iznos ukupnog budfeto i pojedinacnog ugovora

Uvjeti financiranja

i UCINKOVITOSTI I OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJEl ~lt= x__~__===-=-~== gt~

I osnivccko ulaganja zernljste i

li--f~~~ii~~~~~~-~~~~~~~~~s~ kred~_ J bull komunalna drustvo bull trgovacka drustvo obrtnici i ostale pravne osobe

bullbullbull

bull kredit - kreditiranje krajnjih korisnika putem poslovnih banaka 4 i izravno kreditiranje

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici odrZanoj 31 listopada 2013 godine usvojila Program

energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2014 - 2015 godine kojim je predvideno

da se u 2014 i 2015 godini obnovi oko 200 zgrada Jayne namjene cirne bi se potaknule

investicije procijenjene vrijednosti od oko 400 milijuna kuna Za provedbu Programa za razdoblje

2014 - 2015 godine zcduzeno je Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama [APNJ

Prema Programu Narucitelj energetske usluge (vlasnikkorisnik zgradezgrada - ministarstva

tijela drZavne uprave jedinice lokalne i regionalne samouprave pokrece proceduru prijave

zgradezgrada APN-u Time se daje suglasnost da APN provede javno nodmetanje za

pronalazak pruzatelja energetske usluge

4 Banko Kavanica ddbull Vorozdln BKS Bank dodo Rijeka Croatia banka dd Zagreb Erste amp Stelerrnorklscne bank dd Rijeka Hrvatska poSlanska

banka dd Zagreb Hypo-Alpe-Adria Bank ddbull Zagreb Imex banka dod Split Istarska Kredilna banka Umag dod Umag Kentbank dd Zagreb

Kreditna banka Zagreb dod Zagreb OTP banka Hrvatska dod Zadar Partner banka dod Zagreb Podravska banka dod Koprivnica Privredna

banka Zagreb dd Zagreb Raiffeisenbank Austria dd Zagreb Sberbank dd Zagreb Slatinska banka dod Slatina Societe Generole-Splilsko

bonko dd Split stedbanka dd Zagreb Zagrebacka banka dod Zagreb

Akcijski plan energetske uclnkovltosti na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018145

Pruzatelji energetske usluge su trgovacka drustvo koja se bave pruzanjem energetske usluge

putem ugovora 0 energetskom ucinku Pruzatelj energetske usluge uloze sredstva i preuzima

tehnicki gospodarski i trZisni rizik poslo provodi energetsku obnovu prati i dokazuje ustedu te

odrZava sustave u koje je ulozio sredstva

Izmedu norucltello i pruzatelja energetske usluge se potpisuje Ugovor 0 energetskom uclnku na

razdoblje od 14 godina kojim se pruzatelj obvezuje osigurati i dokazati ustedu energije

primjenom mjera za poboljson]e energetske ucinkovitosti na nocln da su ulaganja ugovorna

obveza pruzatelja Prema ugovoru ncrucitell je obvezan ploccf naknadu za energetsku uslugu

pruzatelju temeljem ostvarenih i verificiranih ustedo energije

Hrvatska banka za obnovu i razvitak odobrava kreditna sredstva pruzctelju energetske usluge

prema prethodno opisanoj kreditnoj Iiniji Program kreditiranja energetske obnove zgrada dok

Fond za zastitu okollsc i energetsku uclnkovllost sutlnonciro program obnove sa 40

Cjelokupan iznos investicije koju je poduzeo pruzote] energetske usluge umanjen za

bespovratna sredstva Fonda ncrucite] energetske usluge isplccu]e iz ostvarenih ustedo u

energiji

Fondovi Europske unije

Europski fondovi su zomlsllenl kao financijski instrumenti koji podupiru provedbu pojedine politike

Europske unije u zemljama clonlcorno Jedna od najznacajnijih je kohezijska politika koja se

provodi kroz strukturne fondove (Europski fond za regionalni razvoj i Europski socijalni fond) te

Kohezijski fond ali i kroz druge strukturne fondove Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj i

Europski fond za ribarstvo Prema Direktivi 201227 lEU 0 energetskoj uclnkovltosti drZave clonice i

regije bi trebalo poticati da u potpunosti iskoriste strukturne fondove i Kohezijski fond kako bi

potaknule ulaganja u mjere za poboliscn]e energetske ucinkovltostl

Prema Operativnom programa - Konkurentnost i kohezija (2014 - 2020) usvojenom u prosincu

2014 godine planirana je alokacija od 531 810805 eura za prioritetnu os Promicanje energetske

ucinkovitosti i obnovljivih izvora energije iz Europskog fonda za regionalni razvoj U tablici je dan

pregled iznosa financiranja specificnih qljeva i prlpodcjuco posrednlcko tijela

Prioritetna os 4 Promicanje energetske uclnkovltostl i obnovljivlh izvora energije

Ukupna alokacija za Prioritetnu os 4 531 810805 euro

Posrednlcko tijela

60000000 euro

Investicijski prioritet I Specificnl cHj 4b 1 4b Poveconje energetske Promicanje i ucinkovitosf i korlsten]c OlE energetske u proizvodnim industrijama

1

MINGO FZOEU

L 3

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018146

uclnkovltosf i Speclficnl cilj 4b2 korlsten]o Poveconje energetske obnovljivih izvora uclnkovitostl i korlstenjo OlE 40 000 000 euro energije u u privatnom usluznom poduzeclmo sektoru (turizam trgovina)

Specificnl cilj 4c 1

Iinvesticijski prioritet Smanjenje energetske 211 810 805 euro 4c potrosn]e u zgradama PodupiranjeJgvno) Q sec ktorac + j

energetske Speciflcnl cilj 4c2 uclnkovltostl i Smanjenje energetske pametnog I potrosnje u stambenim upravljanja zgradama 100 000 000 euro

MGIPU FZOEUenergijom i (u vlsestombenirn korlstenje OlE u zgradama i obiteljskim javnoj infrastrukturi uc m llk aa j

ukljucujuci jayne Specificnl cilj 4c3 zgrade i u Poveconje ucinkovitosf 80 000 000 euro stambenom sustava toplinarstva sektoru Speciticnl cilj 4c4

Poveconje ucinkovitostl 20 000 000 euro jayne rasviete

I Investicijski prioritet 4d Razvoj i provedba

Speclflcnl cjlj 4d 1pametnih sustava

Uvodenje pametnih rnrezo 20 000 000 euro MINGOdistribucije koji

na pilot podrucjimodjeluju pri niskim j

srednjim razinama

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uredenja je otvorilo dva Poziva na dostavu projektnih

prijedloga prema speclficnlrn ciljevima 4c 11 Pilot projekt- Priprema projektne dokumentacije

za energetsku obnovu zgrada i poticanje OlE u javnim ustanovama koje obavljaju djeatnost

odgoja i obrazovanja te 4c 12 Pilot projekt energetska obnova zgrada i poticanje OlE u javnim

ustanovama koje obavljaju djeatnost odgoja i obrazovanja Bespovratna sredstva dodjeljivat ce

se putem trajno otvorenih Poziva do 31 prosinca 2020 godine odnosno do lskoristenio

sredstava

U nastavku je dan toblicni prikaz osnovnih karakteristika svakog od navedenih Poziva

Naziv poziva Pilot projekt- Priprema projektne dokumentaclje za energetsku obnovu zgrada i poticanje OlE u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odoolc j obrazovanja Izrada projektne dokumentacije potrebne za energetsku obnovu zgrade (povodenje energetskih pregleda izrada energetskog certifikata tehnicko projektna dokumentacija ncljeccjnc dokumentacija i druga dokumentacija sukladno vozecim propisima)

bull Sredisn]o drZava - vlasnicikorisnici zgrada

Jedinice lokalne i oodrucne 18U11I1 IC) samoupravebull

Prihvatljive aktivnosti

Korisnici

Akcijski plan energetske ucinkovltosf na podrucju Grada kostelo za razdoblje 2016 - 2018 147

Indikativni iznos financijskih sredstava i intenziteta

bull Javne ustanove u vlcsnistvu sredisnie drzove iii vlosnlstvu lokalne i podrucne [regionalne) samouprave koje obavljaju djelatnost predskolskop odgoja osnovnoskolskoq i srednloskolskoq odgoja i obrazovanja te visokog obrazovanja (osnovne skole srednje skole ucenlckl domovi diec] vrtici jaslice i visokoskolske usto IV

bull bull

600 000 EUR (potpora u visini 85 a preostali dio sufinancira FZOEUj Najvisi iznos bespovratnih sredstava koji se rnoze dodijeliti ne rnoze prijecl 200 00000 kuna po pojedinoj prijavi

Pilot projekt Energetska obnova zgrada i poticanje OlE u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja

Energetska obnova javnih zgrada bull obnova ovojnice zgrade - krov ovojnica pod vanjska stolarija sustav

grijanja prostora bull sustav grijanja potrosne vode bull sustav hladenja bull sustav prozrocivcnlo bull unutarnja rasvjeta bull promicanje korlsten]o obnovljivih izvora energije ugradnjom sustava za

solorno grijanje toplana na biomasu itd ukoliko se proizvedena energija kao rezultat projekta koristi za vlastite potrebe

Prihvatljive bull centralno upravljanje instalacijama zgrade aktivnosti bull sustav daljinskog ocitonlo potrosnie energije i vode

Nabava opreme potrebne za energetsku obnovu zgrada

Tehnlcko pomoc i aktivnosti vidljivosti i komunikacije pruzcn]e usluga tehnicke pornoci korisniku bespovratnih sredstava u provedbi projekta te izrada energetskog certifikata nakon provedene energetske obnove pruzonie usluga nadzora radova pruzon]e usluga PRkomunikacijskih aktivnosti u svrhu poveconjo vidljivosti projekta aktivnosti upravljanja projektom (npr oprema te troskovi jedince za implementaciju projekta tehnlcke pornoci itd)

bull Sredisn]o drzovo - vlasnicikorisnici zgrada bull Jedinice lokalne i podrucne (regionalnej samouprave bull Javne ustanove u vlosnistvu sredlsnje drzove iii vlcsnistvu lokalne i

Korisnlcl podrucne [regionalne) sarnouprave koje obovlioju djelatnost predskolskoq odgoja osnovnoskolskoq i sredr[oskolskoo odgoja i obrazovanja te visokog obrazovanja (osnovne skole srednje skole ucenickl domovi djecjl vrticl jaslice i visokoskolske ustanove)

Indikativni iznos bull 7 000 000 EUR (potpora u visini 30 a preostali dio sufinancira FZOEUjfinancijskih bull Najvisi iznos bespovratnih sredstava koji se moze dodijeliti ne mozesredstava

prijeCi 5 000 00000 kuna po projektnom prijedloguintenziteta potpore

Akcijski plan energetske uclnkovitostl na podrucju Grada kostelo za razdoblje 2016 - 2018148

Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD)

Europska banka za obnovu i razvoj je najmlada medunarodna financijska institucija cija je misija

financirati prvenstveno projekte u privatnom sektoru koji ne mogu pronaCi izvor financiranja na

trZistu no samo one projekte koji potpomazu tranziciju prema trZisnoj ekonomiji i demokratskom

drustvu

EBRD u Hrvatskoj ima moqucnost izravnog kreditiranja iii kreditiranja putem poslovnih banaka U

pravilu izravno kreditira samo velike projekte (vrijednosti minimalno oko 3 milijuna eura) a sve

ostale projekte financira preko poslovnih banaka Za prinvccon]e velikih projekata EBRD

razmatra kreditnu sposobnost klijenta te isplativost projekta a potom kredit i financiranje

odreduje putem financijskog modela EBRD u sklopu kredita nudi i bespovratna sredstva krajnjim

korisnicima [odreden postotak od iznosa kredita) kojim se umanjuje glavnica kredita Krajnji

korisnik ce imati pravo na bespovratna sredstva ukoliko je zadovoljio odredene uvjete [npr

ostvario odredeno postotno smanjenje C02 smanjenje potrosnje energije)

U Hrvatskoj je trenutno kreditna Iinija namijenjena financiranju projekata energetske uclnkovitosf

i obnovljivih izvora energije Western Balkans Sustainable Energy Financing Facility I (WEBSEFF II)

Sredstva iz ovih kreditnih Iinija se distribuiraju putem sljedeCih poslovnih banaka koje samostalno

odreduju komercijalne uvjete

bull Privredna banka Zagreb (budzet 20 milijuna eura) bull Zcqrebcckc banka (budzet 20 milijuna eura) bull Erste amp Steiermarkische banka (budzet 10 milijuna eura)

Western Balkans Sustainable Energy Financing Facility II (WEBSEFF II) Namjena programa Naziv orocrcmo

bull energetska ucinkovitost (energetska obnova zgrada pobolison]e energetske ucinkovitosti] obnovljivi izvori energije I bull

Korisnici programa bull javni sektor

bull fJllYUlrll sektor

bull kreditVrsta sredstava

bull grant

bull tehnicko tJUI IUC

bull ukupan budzet za Hrvatsku iznosi 50 milijuna eura maksimalnog i pojedinacnog Iznos ukupnog budfeto

iznosa 25 milijuna eura po projektu za javni sektor te 2 milijuna eura ugovora za tJl UII II sektor Uvjeti financiranja bull uvjete financiranja odreduje banka sudionica pojedindcno za

~ korisnika kreditne Iinije

Akcijski plan energetske ucinkovltosf na podrucju Grada Kastela za razdoblje 2016 - 2018 149

Europska investicijska banka (EI8)

Europska investicijska banka je razvojna banka Europske unije cija je uloga doprinijeti integraciji i

orovnotezenom razvoju te gospodarskoj i socijalnoj koheziji zemalja clcnlco EU a slicne ciljeve

provodi i izvan teritorija EU EIB i u Hrvatskoj sudjeluje u financiranju projekata javnog i privatnog

sekloro i to direktnim finonciranjem iii preko poslovnih bonoko partnera

EIB direktno finonciro samo projekte ukupne vrijednosti vece od 25 milijuno eurc a sve manje

projekte financira putem poslovnih banako

Kreditna sredstvo te prlpodojuco bespovratna sredstva nomijenjena financiranju energetske uclnkovltosf i obnovljivih izvora energije plasira putem kreditnih linija preko Roiffeisen banke i Erste amp steiermarkische banke

Naziv programa I Raiffeisen banka Namjena programa

Uvjeti financiranja

rmCirkische banka Namjena programa

Korisnici programa

Naziv ro rama

I Uvjeti financiranja

Akcijski plan energetske ucinkovltosf no podrucju Grado Kcstelo za razdoblje 2016 - 2018150

Green for Growth Fond

Hrvatskoj su dostupna i sredstva iz Green for Growth (GGF) Fonda ko] je pokrenut kao javnoshyprivatno partnerstvo u prosincu 2009 od strane njernocke razvojne banke KfW i Europske investicijske banke (EIB) uz financijsku potporu Europske komisije njernockoq federalnog ministarstva za gospodarsku suradnju i razvoj (BMZ) i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) Za sada su dvije poslovne banke Privredna banka Zagreb (budzet 25 milijuna eura) i Zcqrebocko banka [budzet 20 milijuna eura) potpisale ugovore 0 financiranju s GGF-om

[Nazi~l~i~ii~li1amiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot~~e~Iilipound~~f ~~___~ ~ ~[ i Namjena programa i energetska uclnkovitosl jKri~~i~iPrgrama

obnovljivi izvori energije veliki korporativni klijenti

1

malo i srednje poduzetnlstvo bull kuccnstvo bull industrija

bull javni sektor

yr~tClsre~~tCl~Cl _~~r~~i_ __ ~_ ji Iznos ukupnog budfeto mali projekti do 500 000 eura za projekte ko]i ce rezultirati 15-tnim i pojedinacnog I smanjenjem emisije C02 iii ustede u energiji j

i ugovora __ 1 ~~~i~~~j~~j~~ ~i~ ~~ ~U~~~~Onk~g~~Ji cere=Oi Uvjeti finandrCllljClL uvjete financiranja odreduje poslovno~()~ka

ESCO tvrtke

Na hrvatskom trZistu djeluje nekoliko ESCO kompanija (Energy Service Company) koje pruzoju

cjelovitu uslugu rozvoj izvedbu i financiranje projekata na nocin da se povrat investicije

ostvaruje kroz ustede u troskovimo za energente i odrZavanje

U ESCO modelu se s vlasnicima projekta sklapa Ugovor 0 energetskom uclnku Prednost takvog ugovora za vlasnike je smanjenje operativnih troskovo bez inicijalnog ulaganja jer tijekom otplate investicije plccoju isti iznos kao prije provedbe projekta koji se sada sastoji od stvarnog (smanjenog) trosko za energiju te trosko za otplatu investicije Nakon otplate investicije ESCO tvrtka izlazi iz projekta i sve pogodnosti predaje vlasnicima Dodatna pogodnost ESCO modela je da se tijekom svih faza projekta suraduje samo s jednom tvrtkom po principu sve na jednom mjestu cirne se u velikoj mjeri smanjuju troskovi projekata energetske uclnkovitosf i rizik ulaganja u njih Tokoder ESCO projekt obuhvoco sve energetske sustave na odredenoj lokaciji sto ornooucovo optimalan izbor mjera s povoljnim odnosom investicija i ustedo

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grada Kcstelo za razdoblje 2016 - 2018151

Poslovne banke

Brojne poslovne banke su u svoje ponude uvrstile rozlicile kreditne Iinije i modele financiranja kao

temelj za strotesko opredjeljenje ka ponudi financijskih rjesenio za projekte energetske

uclnkovitosf i obnovljivih izvora energije u cilju poveconjo sudjelovanja na ovom rostucem trzistu

Neke od poslovnih banaka su vee spomenute kao partneri HBOR-a te kao partneri na velikim

europskim kreditnim Iinijama dok je ostatak banaka razvio vlastite modele financiranja

Pregledom svih modela financiranje od strane poslovnih banaka uocovo se sirok spektar

kreditnih Iinija s rczlicitlm kamatnim stopama uvjetima odobravanja samog kredita i rokovima

otplate prilagodenih svakoj pojedinoj namjeni financiranja

Akcijski plan energetske uclnkovitosf na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018 152

i

Zokliucok

Ovim akcijskim planom analizirana je trenutna polrosnio energije no podrucju grada Kostelo te

lzrocunct okvirni cilj uste de energetske ucinkovltosf sukladno trenutno vozecern zakonu

pravilnicima

Planirane aktivnosti provesti ce se dijelom vlastitim sredstvima a dijelom sufinanciranjem Fonda

za zostltu okoliso te drugim financijskim institucijama i instrumentima

Premo planu prosjecno godisnja ustedo energije no podrucju grada Kostelo za razdoblje 2016

- 2018 godine iznosi 320 MWh dok je kumulativni iznos za cijelo razmatrano razdoblje tj do 2018

godine 2 758 MWh

Planirane aktivnosti no podrucju energetske uclnkovitosf zahtjevaju prosjecnu godisnju razinu

investicija od 3 mil kn u razdoblju do 2018 godine cime ce ukupna kumulativna razina

sufinanciranja od strane Grado iznositi 9 mil kn dok ce ukupni kumulativni iznos svih investicija

iznositi 15 mil kn

Akcijski plan energetske ucinkovitostl no pcdrucju Grado Kostelo za razdoblje 2016 - 2018 153

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Popis tablico

Tablica Osnovna prostorna obiliezio grada Kcstelo 8

Tablica Kretanje broja stanovnika po naseljima od 1991 do 2011 9

Tablica Prosjecnl broj clonovo kuccnstvo 9

Tablica Zaposlenost po djelatnostima 2013 godine 10

Tablica Dolasci i nocenjo turista u gradu Kostelo 11

Tablica Potrosn]o energenata u sektoru industrije 13

Tablica Potrosnio energenata u sektoru prometa 14

Tablica Registrirana motorna cestovna vozila 14

Tablica Potrosnlo goriva voznog parka grada Kostelo 15

Tablica Potrosnjo energenata u podsektoru kuccnstvo 16

Tablica Potrosnlo energenata u sektoru usluga 19

Tablica Bilanca energije grada Kostelo 21

Tablica Pregled mjera za objekte i vozila kojisu u vlcsnistvu Grada 34

Tablica Pregled ocekivonlh ustedo za objekte i vozila koji su u vlosnlstvu Grada 34

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grada Kcstelo za razdoblje 2016 - 2018154

Popis slika

Slika 1Struktura potrosnie energije po sektorima 4

Slika 2 Grad Kcstelo na karti 7

Slika 3 Prometna povezanost grada kostelo 8

Slika 4 Privatna kuconstvo prema broju clonovo 9

Slika 5 Struktura potrosnje energije po sektorima 12

Slika 6 Struktura potrosn]e energenata u sektoru industrije 13

Slika 7 Struktura potrosn]e energenata u sektoru cestovnog prometa 14

Slika 8 Struktura registriranih motornih vozila 15

Slika 9 Struktura potrosn]e energenata u podsektoru kuconstvo 16

Slika 10 Struktura potrosnje energenata u kuconstvu prema namjeni 17

Slika 11 Slrukturo potrosnje energenata za grijanje prostora 17

Slika 12 Struktura potrosn]e energenata za pripremu tople vode 18

Slika 13Struktura polrosn]e energenata za kuhanje 18

Slika 14Struktura potrosnje energenata u podsektoru usluga 19

Slika 15 Struktura potrosnie energenata po djelatnostima 20

Slika 16 Struktura potrosn]e energije u gradu Kcstelo 21

Slika 17 Kumulativni iznos planiranih investicija od strane Grada Kostelo za energetsku

ucinkovitost 35

Akcijski plan energetske ucinkovltosf na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018

godine stupa na snagu prvog dana od dana objave u Sluzbenorn glasniku Grada Kcstelo

KLASA

URBROJ

Predsjednik Gradskog viiecc

Denis lvonovic dip ing

Dostaviti 1Upravniodjel za prostorno uredenje

gradnju i zostituokoliso

2 Sluzbeni glasnik Grada Kostelo

3 Uspis predmeta

Akcijski plan energetske uCinkovitosti na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018155

Page 10: REPUBLIKA HRV ATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ZUPANIJA …kastela.hr/wp-content/uploads/2015/12/t2-bbbb.pdf · Marko Matosovic, Energetski institut Hrvoje Pozar, Dostaviti: 1.Prcdsjednik

Sozetok

Izrada Akcijskog plana energetske ucinkovitosf na podrucju grada Kostelo obveza je prema

Zakonu 0 energetskoj ucinkovitosf (NN 12714) a sadrZi prikaz i ocjenu stanja te potrebe u

neposrednoj potrosnj energije ciljeve mjere za poboljicnje energetske uclnkovitosfl izvore

sredstava za financiranje ulaganja u provedbu mjera poboliscnio energetske ucinkovitosf te

druge potrebne podatke

Akcijskim planom daju se stroteskl ciljevi za racionalizaciju potrosn]e i troskovo za energiju

emisiju u okolis - premo 3 Nacionalnom akcijskom planu energetske ucinkovitosti i Zakonu 0

energetskoj uclnkovitosf te prijedlozi mjera za navedene sektore uz naglasak da je moquce

napraviti podjelu no mjere za koje je odgovoran grad i mjere za koje odgovornost lezi no

nacionalnoj razini

Metodologija za izrocun ustedo energije u neposrednoj potrcsn]i koje nastaju kao rezultat

provedenih aktivnosti definirana je u Pravilniku 0 sustavu za procenje mjerenje i verifikaciju

ustedo energije (NN 712015) Navedeni izrccuni dodatno su provjereni i verificirani usporedivim

rezultatima dostupnim iz drugih projekata i studija

Analiza postojeCih i predvidanje buducih potreba za energijom je poloziste za provedbu ostalih

energetskih analiza Ovom segmentu je neophodno obratiti posebnu pazl1ju u procesu izrade

energetskog plana Metodoloski koncept za identifikaciju energetskih potreba ternej]l se no

bottom-up pristupu premo kojem se karakteristike potrosn]e energije kod samih potroscco

oblici energije i koristene tehnologije analiziraju za svaki sektor potrosn]e posebno End-use

potrosnjc se dijeli no dvije kategorije toplinsku potrosnju za grijanje kuhanje pripremu tople

vode i hladenje te netoplinsku potrosnju za rad kuconsklh uredaja i slicno

1

II Industrijo (bez [TS)

mKuconstvo

Usluzni seklor

Promel

SLiKA 1 STRUKTURA POTROSNJE ENERGIJE PO SEKTORIMA

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grada kcstelo za razdoblje 2016 - 20181 4

Uvod

Akcijski plan energetske ucinkovitosf grada predstavlja stroteski dokument koji je ujedno i

obveza prema Zakonu 0 energetskoj uclnkovitosf (NN 12714) Akcijski plan se donosi za period

od 3 godine i s njime se utvrduje troqodisnlo provedbena politika za pobolison]e energetske

ucinkovitosf na podrucju grada uskladena s Nacionalnim programom i Nacionalnim akcijskim

planom U srpnju 2014 usvojen je 3 Noclonolnl akcijski plan energetske ucinkovltosf za razdoblje

2014 - 2016 u skladu s kojim je izraden i ovaj plan

Akcijski plan grada sadrZi prikaz i ocjenu stanja te potrebe u neposrednoj potrcsn]i energije

ciljeve mjere za poboliscn]e energetske ucinkovitosti izvore sredstava za financiranje ulaganja u

primjenu mjera poboljsonjo energetske ucinkovitostl te druge potrebne podatke Akcijski plan

predloze izvrsno tijelo a donosi pre dstovnicko tijelo grada

Akcijski plan energetske ucinkovltosf u neposrednoj potrosnji energije prikazuje jasne smjernice

vezane za tehno-ekonomske i ekoloske parametre s terminskim planom a ukliucuje

bull prikaz i ocjenu stanja te potrebe u neposrednoj potrosn] energije

bull duqorocne ciljeve ustede energije

bull mjere i pokazatelje za pobollscn]e energetske uclnkovltosti

bull nositelje aktivnosti i rokove provedbe

bull izrocun planiranih ustedo energije u skladu s Pravilnikom 0 sustavu za procenie mjerenje

i verifikaciju ustedo (NN 712015)

bull nccln prccenio izvrsen]o aktivnosti predvidenih akcijskim planom

bull izvore sredstava za financiranje ulaganja u primjenu mjera pobotlsonlo energetske

uclnkovitosfi

bull druge potrebne podatke npr prognozu energetskih potreba vremenski plan i dinamiku

provedbe identificiranih mjera itd

Akcijskim planom daju se stroteskl ciljevi za racionalizaciju potrosnje i troskovo za enerquu I

emisiju u okolis - prema 3 Nacionalnom akcijskom planu energetske ucinkovltostl i Zakonu 0

energetskoj ucinkovltosf te prijedlozi mjera za navedene sektore uz naglasak da je moquce

napraviti podjelu na mjere za koje je odgovoran grad i mjere za koje odgovornost lezi na

nacionalnoj razini

Rezultat je jasan popis aktivnosti koje su korelirane sa smjernicama Zakona 0 energetskoj

ucinkovitostl 3 Nacionalnim akcijskim planom energetske ucinkovitosf Republike Hrvatske za

razdoblje 2014 - 2016 i ostalim zakonskim podlogama i obvezama kao i financijskim okvirima

(Plan i program financiranja Fonda za zostltu okoliso i energetsku uclnkovltost (dalje u tekstu

Fond) Obzor 2020 domaCih i stranih institucija i sl) Svaka aktivnost ima svoj broj i mjesto s

definiranim potencijalom ustede dinamikom implementacije odgovornim strukturama za

provedbu financijskim okvirom i izvorima (su)financiranja te ostalim opisnim kriterijima za

rangiranje prema matrici prioriteta (neke mjere su ionako u obvezi JLSgrada neke mjere su

uobicojenc praksa veliku veCinu mjera rnoquce je financirati putem FondaAPN-a EU fondova i

sl)

Akcijski plan energetske ucinkovitosf na podrucju Grada kostelo za razdoblje 2016 - 20181 6

Premo planu prosjecno godisnja ustedo energije no podrucju grada Koslelo za razdoblje 2016

- 2018 godine iznosi 320 MWh dok je kumulativni iznos za cijelo razmatrano razdoblje tj do 2018

godine 2 758 MWh

Planirane aktivnosti no podrucju energetske uclnkovltostl zahtijevaju prosjecnu godisnju razinu

investicija od 3 mil kn u razdoblju do 2018 godine cime ce ukupna kumulativna razina

sufinanciranja od strane Grado iznositi 9 mil kn dok ce ukupni kumulativni iznos svih investicija

iznositi 15 mil kn

Akcijski plan energetske uclnkovitosti no podrucju Grado Kostelo za razdoblje 2016 - 2018 15

Grad Kostelo i temeljne postavke

Grad Kastela smjesten je u srednjoj Dalmaciji u Splitsko dalmatinskoj zupaniji a zauzima 569 km2

povrsine Kostelo na zapadu granice s desetak kilometara udaljenim gradom Trogirom dok su

gradu s istocne strane smlesteni Solin i Split Zauzimaju sredisn]i dio bazena Kostelonskoq zaljeva

dok se prema sjeveru sire obroncima pianine Kozjak Reljef Kostelcnskoq zaljeva karakteriziraju

ravni i blago nagnuti dijelovi u priobalnom podrucju te strmi i jako strmi dijelovi koji se protezu

prema sjevernim rubovima grada Ovim dijelom dominiraju vapnenac i f1is koji ne prelazi visinu

od 400 m nadmorske visine te su njegove blage padine prekrivene obradivim plodnim tlima

Takoder Kostelo su bogata podzemnim i nadzemnim vodotokovima buducl da izvori vode

izbijaju na Iiniji dodira vapnenca i flisa Prostor grada Kostelo zbog geografskog polozo]o i siroke

otvorenosti prema moru pripada mediteranskoj klimi jadranskog tipa cija su obiljezja suha i vruco

Ijeta te blage i vlozne zime s velikim brojem sunconih sati i izrozenom vjetrovitosti

SUKA 2 GRAD KASTElA NA KART

Grad Kostelo prometno je dobro povezan s ostalim gradovima u Splitsko-dalmatinskoj zuponijl

a i glavnim gradom Republike Hrvatske Zagrebom te ostatkom zemlje Cesta dr Franje

Tudmana glavna je kcstelonsko prometnica a rostereceno je jadranskom magistralom

Autocestom Split - Zagreb Kcstelo su povezana s ostalim dijelovima RH Veliku voznost kako za

prometnu povezanost tako i za kostelcnsko gospodarstvo ima zeljeznica koja grad povezuje sa

Splitom i Zagrebom U Kastelima je smjestena i medunarodna zrccno luka Split treco po vellcinl i

prometnom znocenlu u Hrvatskoj (poslije Zagreba i Dubrovnika) U 2013 godini ukupno je kroz

ovu zrccnu luku proslo 1 581 734 putnika

Akcijski plan energetske uCinkovitosti na podrucju Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 2018 I7

SlIKA 3 PROMETNA POVEZANOST GRADA KASTElA

Grad Kcstelo razvio se oko sedam manjih naselja - Kastel Sucurcc Kastel Gomilica Kastel

Kambelovac Kastel tuksic Kastel Stari Kastel Novi i Kastel Stafilic - koja se uz Koslelonskl zaljev

protezu u duljini od 17 km Znoccjko grada Kastela je u tome sto ne postoji centralno naselje

kojem gravitiraju manja nego grad cini sedam ravnomjerno razvijenih naselja uz Kastelanski

zaljev Upravni centar nalazi se u Kastel Sucurcu

TABLICA 1 OSNOVNA PROSTORNA OBIUEZJA GRADA KASTElA

~ middot middot middot_middot middot _middot_ middot middot middot middot middot middotdmiddot middot middot middot middotmiddot middot middot middot~ middot_middot middot middot_middot_ middot middot middot middot _middot middot _G~a K middot ia middot middot middot_middot~T J it

ry

- ~- I1leCy~~il1(]Jsect9~rD2 f~rCL~ta nQyljltltl(~QJJ~ 9Jj 9jZ~t9Q2XIJL~gl LglJ~Ccenta 1as~Jj~I1pound~L~ L AQ JL~12J

Premo popisu slonovnlstvc iz 2011 godine u gradu je zivjelo 38667 stanovnika cime je drugi po

vellclni grad u zupaniji iza grada Splita Takoder Koslelo pripadaju u gusto naseljene jedinice

lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj U posljednjih 20 godina broj stanovnika u kostellmo

raste te je u 2011 godini stonovnlstvo grada cinilo 85 ukupnog broja stanovnika u Splitskoshy

dalmatinskoj zupaniji Slcnovnistvo je pretezno ravnomjerno nastanjeno u svih sedam naselja

grados time do je najveCi broj stanovnika u Kastel Sucurcu a najmanji u Kastel Stafilicu NajveCi

udio stonovnistvo je u dobi izmedu 15 i 65 godine 686 dok je 181stonovnlstvo u dobi do 14

godina a 133u dobi iznad 65 godina

Akcijski plan energetske uclnkovltostl no podrucju Grado Kostelo za razdoblje 2016 - 2018 18

TABlICA 2 KRETANJE BROJA STANOVNIKA PO NASELJIMA OD 1991 DO 2011

5825 6236ac

_JSQ_~t~I_~lt1J~lic~a _ ~_sect78 ~4QL Kastel Kambelovac 4 054 4 505

JS~t~ltlltsi ~ j ___A 1 ibull__ _A_~~Q_ __~ sectA~ Kastel Stari 5 345 6 448~=-) KastelNovi 4 050 5 309

Kastel Stafilic 2 01 4 2 650

29 159 34103

Prema podacima Driavnog zavoda za statistiku u 2011 godini u Kostellrno je 38 411 stanovnika

zivjelo u ukupno 12 530 kuconstovo iz eega proizlazi da je prosjecon broj osoba po kuccnstvu

307 Iz tablice je vidljivo da je taj broj nesto veci od prosjeka Splitsko-dalmatinske zupanije i

Republike Hrvatske

TABLICA 3 PROSJECNI BROJ ClANOVA KUCANSTVA

Broj kuconstovc

2011

Grad Kastela

~pI~~~lt~I~~il_s~_~~_Jp~lliJCl_-J

RepJ~li~Cl~ry~S~~

Broj osoba

J 12530

154528

38

Prosjecnl broj

clanova kuccnstvo

07

92

280

Prema broju clonovo kuconstvo najmnogobrojnija su kuconstvo s 2 clone a zatim slijede

cetveroclcno i troclcno kuccnstvo Podjednako su zastupljena kuconstvo s jednim clonorn te

vise od 5 Clanova Raspodjela je prikazana na slid

3500

2 3 4 S i vise

Broj clonovo kuconstvo

SliKA 4 PRIVATNA KUCANSTVA PREMA BROJU ClANOVA

3000 o gt 25002 v 2000c 0 1500~U

) 1000-~

0 500(t)

0

Akcijski plan energetske uCinkovitosti na podruc]u Grada Kostelo za razdoblje 2016 - 20189

Premo podacima DZS-a u 2013 godini u gradu Kcstelo u pravnim je osobama bilo zaposleno 5

093 osobo tj 192 radno sposobnog stonovnistvo Od ukupnog broja zaposlenih najveCi broj

osoba bio je zaposlen u prerodivocko] industriji zatim trgovini obrazovanju te prijevozu i

sklodistenju Broj zaposlenih osoba u pojedinoj grani te udio zaposlenih od ukupnog broja

zaposlenog stonovnistvo u gradu Kastela prikazan je u tablici

TABLICA 4 ZAPOSlENOST PO DJELATNOSTIMA 2013 GODINE

Broj LldioNaziv podruc]o djelatnosti (NKD) zaposlenih zoposlenlh ()

Poljoprivreda sumorstvo i ribarstvo 142 28

Rudarstvo i vadenje --~

PreradivaCka industrija ~A~~~~~~Ogt~~

1 163 228

Opskrba elektricnorn energijom plinom parom i klimatizacija -

Opskrba vodom uklanjanje otpadnih voda gospodarenje 51 10 te lIt UIIIU~I ccile okoliso

Gradevinarstvo 376 74

Trgovina no veliko i malo popravak motornih vozila i motocikla 227

Prijevoz i sklcdisten]e

1 158 559 110

_Mraquo~~ --~~

Djelatnosti pruzonio srnlesto]o te pripreme i usluzivonjo hrane 67 13

acije i komunikacije 16 03

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 39 08

Poslovanje nekretninama 19 04

Strucne znanstvene i tehnicke djelatnosti 116 23

Administrativne i pornocne usluzne djelatnosti 1574 ~~--bullbullbull bullbullbull bullbull bullbullbullbull yen bullbullbullbullbull bullbull --_=~Y--bullbull_------=

Javna uprava i obrana obvezno socijalno osiguranje 223 44

Obrazovanje 648 127

Djelatnosti zdravstvene zostite i socijalne skrbi

182 36

Umjetnost zabava i