of 123 /123
REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA KLASA: URBROJ: Zagreb, 350-07/15-002/402 251-05-01-16-72 07.10.2016. IZVJESCE 0 JA VNOJ RASPRA VI Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uredenja Gracani Dolje Dana 13. rujna 2016. godine, gradonacelnik Grada Zagreba utvrdio je Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uredenja Gracani Dolje (u daljnjem tekstu: Prijedlog odluke) i donio Zakljucak o njegovom upuCivanju u javnu raspravu u trajanju od 8 dana, pocevsi od 19. do 26. rujna 2016. godine. (prilog 01) Na temelju clanka 96., u svezi clanka 113. Zakona o prostornom uredenju (Narodne novine 153113; u daljnjem tekstu: Zakon), Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada, kao nositelj izrade, objavio je javnu raspravu o Prijedlogu odluke o stavljanu izvan snage Plana oglasima u Jutarnjem listu i Vecernjem listu od 10. rujna 2016. godine te objavom oglasa na mreznim stranicama Grada Zagreba i Ministarstva graditeljstva i prostornog uredenja. (prilog 02) Na temelju clanka 97. Zakona, nositelj izrade je dopisom KLASA: 350- 07115 -002/402, URBROJ: 25 1-05-01-16-60 od 12. rujna 2016. godine, javnopravnim tijelima koja su dala iii trebala dati zahtjeve za stavljanje Plana izvan snage te gradskoj cetvrti za podrucje obuhvata Plana dostavio posebnu obavijest o javnoj raspravi. (prilog 04) U tijeku trajanja javne rasprave Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Plana zajedno sa knjigom primjedbi bio je izlozen na javni uvid u prostorijama gradske cetvrti Podsljeme, MO Gracani Isce 15 , Zagreb, radnim danom od 08:30 do 15 :3 0 sati. Za vrijeme trajanja javnog uvida, odrzano je javno izlaganje u srijedu 21.rujna 2016. godine s pocetkom u 17.00 sati u prostorijama stare Pucke skole Gracani, Isee 15 , Zagreb, o cemu je voden zapisnik. (prilog 05) Pisana misljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Plana, gradani, udruge, tijela mjesne samouprave i druge pravne osobe mogli su se dostavljati nositelju izrade do 26. rujna 20 16 . godine na adresu Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada, Park Stara Tresnjevka I, 10000 Zagreb. U tijeku javne rasprave na adresu Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada, pristiglo jc 7 podnesaka u roku. Nakon roka javne rasprave pristigao je jedan podnesak. U knjigu primjedbi, sto je bila izlozena tijekom trajanja javnog uvida, nije upisana niti jcdna primjedba koja se odnosi

REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

  • Upload
    vodan

  • View
    225

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB

GRADSKI URED ZA STRA TEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA

KLASA: URBROJ: Zagreb,

350-07/15-002/402 251-05-01-16-72 07.10.2016.

IZVJESCE 0 JA VNOJ RASPRA VI Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uredenja Gracani Dolje

Dana 13. rujna 2016. godine, gradonacelnik Grada Zagreba utvrdio je Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uredenja Gracani Dolje (u daljnjem tekstu: Prijedlog odluke) i donio Zakljucak o njegovom upuCivanju u javnu raspravu u trajanju od 8 dana, pocevsi od 19. do 26. rujna 2016. godine. (prilog 01)

Na temelju clanka 96. , u svezi clanka 113 . Zakona o prostornom uredenju (Narodne novine 153113; u daljnjem tekstu: Zakon), Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada, kao nositelj izrade, objavio je javnu raspravu o Prijedlogu odluke o stavljanu izvan snage Plana oglasima u Jutarnjem listu i Vecernjem listu od 10. rujna 2016. godine te objavom oglasa na mreznim stranicama Grada Zagreba i Ministarstva graditeljstva i prostornog uredenja. (prilog 02)

Na temelju clanka 97. Zakona, nositelj izrade je dopisom KLASA: 350-07115-002/402, URBROJ: 25 1-05-01-16-60 od 12. rujna 2016. godine, javnopravnim tijelima koja su dala iii trebala dati zahtjeve za stavljanje Plana izvan snage te gradskoj cetvrti za podrucje obuhvata Plana dostavio posebnu obavijest o javnoj raspravi. (prilog 04)

U tijeku trajanja javne rasprave Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Plana zajedno sa knjigom primjedbi bio je izlozen na javni uvid u prostorijama gradske cetvrti Podsljeme, MO Gracani Isce 15, Zagreb, radnim danom od 08:30 do 15 :30 sati.

Za vrijeme trajanja javnog uvida, odrzano je javno izlaganje u srijedu 21.rujna 2016. godine s pocetkom u 17.00 sati u prostorijama stare Pucke skole Gracani, I see 15, Zagreb, o cemu je voden zapisnik. (prilog 05)

Pisana misljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Plana, gradani , udruge, tijela mjesne samouprave i druge pravne osobe mogli su se dostavljati nositelju izrade do 26. rujna 2016. godine na adresu Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada, Park Stara Tresnjevka I, 10000 Zagreb.

U tijeku tr~janja javne rasprave na adresu Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada, pristiglo jc 7 podnesaka u roku. Nakon roka javne rasprave pristigao je jedan podnesak. U knjigu primjedbi , sto je bila izlozena tijekom trajanja javnog uvida, nije upisana niti jcdna primjedba koja se odnosi

Page 2: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

na Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Plana. U tijeku javnog izlaganja nije zaprimljena niti jedna primjedba na zapisnik.

Niti jedan od ukupno 7 zaprimljenih podnesaka nije imao primjedbi na Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Plana. Popis sudionika u javnoj raspravi sa sazecima podnesaka sastavni je dio ovog Izvjesca. (prilog 06)

Prilozi: (01) Zakljucak o utvrdivanju Prijedloga odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana

uredenja uredenja Gracani Dolje te njegovom upuCivanju u javnu raspravu (02) Oglas objave javne rasprave (03) Izvjesce o provedenom postupku izrade Prijedloga stavljanja Plana izvan snage (04) Posebna obavijest o javnoj raspravi (05) Zapisnik javnog izlaganja (06) Popis primjedbi zaprimljenih ujavnoj raspravi

Pripremila i obradila: Gordana Muller Mikic, dipl.ing.arh.

, dipl.ing.geodezije

Page 3: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

prilog (1)

Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja uređenja Gračani Dolje te njegovom upućivanju u javnu raspravu

Page 4: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

Na temelju clanka 95. Zakona o prostornom uredenju (Narodne novine 153/13) i clanka 56. stavka 1. tocke 9. Statuta Grada Zagreba (Sluzbeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - proCisceni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09, 10/10, 4113, 24113 i 2115), gradonacelnik Grada Zagreba, 13. rujna 2016., donosi

ZAKLJUCAK o utvrdivanju Prijedloga odluke o stavljanju izvan snage

Detaljnog plana uredenja Gracani- Dolje te njegovom upucivanju u javnu raspravu

1. Utvrduje se Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uredenja Gracani- Dolje (u nastavku teksta: Plan).

2. Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Plana upucuje se temeljem clanka 113. stavka 1. Zakona o prostornom uredenju u javnu raspravu u trajanju od 8 dana, pocevsi od 19. do 26. rujna 2016. godine.

3. U tijeku trajanja javne rasprave Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Plana izlozit ce se najavni uvid koji ce trajati 8 dana.

4. Javni uvid odrzat ce se u prostorijama gradske cetvrti Podsljeme, MO Gracani lsce 15, Zagreb, radnim danom od 08:30 do 15 :30 sati.

5. Javno izlaganje o Prijedlogu odluke o stavljanju izvan snage Plana odrzat ce se u prostorijama stare Pucke skole Gracani, Isce 15, Zagreb, u srijedu 21. rujna 2016. godine s pocetkom u 17:00 sati.

6. Uz objavu oglasa u dnevnom tisku te na mrezmm stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uredenja i Grada Zagreba, posebna pisana obavijest o javnoj raspravi bit ce dostavljena gradskoj cetvrti za podrucje obuhvata Plana i javnopravnim tijelima iz clanka 97. Zakona o prostornom uredenju.

7. Pisana misljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog odluke o stavlj anju izvan snage Plana dostavljaju se do 26. rujna 2016. godine, na adresu Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grad a, Park Stara Tresnjevka 1, 10000 Zagreb.

8. Sve prijedloge i primjedbe koje su sudionici u javnoj raspravi dali u roku i na nacin odreden clankom 100. Zakona o prostornom uredenju, obradit ce nositelj izrade Gradski ured za strategij sko planiranje i razvoj grada i pripremiti izvjesce o javnoj raspravi.

KLASA: 350-07116-02/455 URBROJ: 251 -03 -02-16-2 Zagreb, 13. 9. 2016.

{_,

Page 5: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

prilog (2)

Oglas objave javne rasprave

Page 6: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

- Prva sezona b ila nam j e iznad svih ocekivanj<~ vrlo brzo nakon otvorenja poceli s mopopunjavati !dub. Od oveocekuj emojosvise, a samo cu vam reCi kako zasad ima­mo dogovo rena ce tiri velilm go­stovanj a- re lmo j e Ivan Rendulic, vod itelj odnosas j avnoscu Opere.

lpak, otkrio j e kako 7. lis topada u Operu ponovno dolazi Ma rk Knight, poznati britanski produ­ccnt i vlasn ik j ednc od najvei: ih izdavackih kuca u VB Tool rom.

CAGANJE Green Gold Club svo­j c je otvorenj e odrad io n i'elwta.k navecer, aovi\i v ikend nastavlj aju u istom to nu . Kraj em prosle se ­zone j avnosti su prcdstavili pro­g ra m HBal kau ika" - miks g rCke, rumunjske, makedonske i hrvat­skc glazbe, koji i:e se ove sezone odrzavati svaku subotu.

- Cetvrtko m imamo nase omilje­ne tamburase iz Dakova, Dyaco, a petkom koncert nckog od pozna­t ill regionalnih izvodaca. Tijekom ljeta p reuredi li s mo pros tor, uveli novite te u resto ran i dogovo rili od lii'ne ko ncerte zasvoj u mnogo­brojnu publ iku - reklaje Gordana iz G•·een Gold tima. · los tali klubovi d ilj em grada ovaj

vikend otvaraju svoja vrata. DJ-ev·i Aldo Morro i Rober t MKC jucer su zabavljali goste klu ba J ohrum Franck na Trg u ban a Je laCii:a ko­ji i:e u jese nskoj s hemi nas taviti j ed nakim tempo m uz Lemats kc Lu lumc s hip-hop, R'n'B, house i rock'n'roll g lazbom. N>\iples niji lV[ur.ej u Gradu, kako se nazivaj u, Katra n na Rad ni i'koj ces ti juce r j e i mao s luZbe no otvo re njc nakon lj etne panze, aza sve koj i zele i da­nasje zagaranLirauo Caganj e na 4 fl o01·a . U Tvorn ic i kulture danas gustuju britanske post pu nk le­gc nde Gang Of Four, a tij ekom ruj ­naCe 11as tupati brojni izvocl aCi, ocl ElektriCnogo1·gazma, i\'[.0 . R.'f. -a, Lacnog franza, Natali Dizdar, do Urba n&<;. Savs ku ccstu nmogi ZagrepCa­

n i cluzivlj Rva,ju bo s ivu, prepunu sc ma!Ora, uvi.Jck ;(.aguSenu pro­mclom . Pod 1notom 'lobojajmo Savsku kul lurnim i inim dogada­njima da nam ne bude taka s iva" t.t'auas zav rSava Cc tve rod ncv na par:tda glar.bet1ih zhivanja, radi­o nica, izloZbi i buvlj aka, man ife­s lal' ij .l "o. Dan i Savs ke" koj a sc od !'zala u Vi nt age lnd 11stria l Bar" i l(avezu. ~l

TEST VIDA Nacionalni dan ambliopije

egleda i 16 isu; a jece a cak 71 vrticu ilj mZ greba

I ldejni zacetnik projekt a

1 Mladen Busic, ravnatelj

I KB-a Sveti Duh, najavio je regis tar podataka o

i svim pregledima

l U Dj ecj em vrticu Tmsko j ucer ! j e s vei'ano obi\je:len prvi Naci­i ona lni dan ambliopije. Saborje

II od lulru o p roglaiie nju Nacional ­

nog da na donio nakon sto j e go­, din u prije Minista rs tvu zdravlja ! uvelo tes tirm1je slabovidnosti I kao obvczno. · I No, iz.a svega toga zapravo stoj i i cetve rogod is nje istraZivru1je koje

j e p •·ovedeno nad vrticko m dj e-1 com u gradu. Bio j e to veliki p ro­! j ekt nazvan "Ambl iopija u cetve-1 rugodi,!i nj e dj ece grada Zagreba". t LIJECENJE - Ute i'e t iri godine I preglcdal i s mo t6 t isuca dj ece u

71 vrt icu d iljem grada. Testira nje j e djeci prcdstav \jeno kao ig ra P>l su radu t> udjelovala, a IJalnaje dalo vazne podatke. lvledu t im malisa­n ima b ilo je osam posto slabovid­ne cljece. No, calc 90 posto mali ­sana moze se izlijci'it i do sed me godine Zivota, taka da j e svima

pos talo j as no kako j e pregled u cetvrtoj godin i izraz ito vazan -istaknuo j e Mladen Bus ic, iclejni zacetn ik projekta i ravnate lj KB­a Sveti Duh, koji j e naj avio kako je icluci kora lc us pos tava registra podataka o p regled ima na razini c ijele zem lje.

Ove j e godine za sv~j rad dob io Nagraclu Gracia Zag reba.

OFTALMOLOGIJA Test iranje vidne oiitr ine i'e tverogod is nj a.ka naj pouzdanij i j e nacin za otkri ­vanj e a mbliopij e j e r se t im j ed­nosta:vnim testom maZe otkriti i do 97 pos to a noma lija oka. Na re­dovitom s isten1atskom pregledu lcocl ped\jatra cUeca s navrscne tri godine clob ivaju uputnicu za taj o l'ta lmoloski pregled koji mo raj u obavit i s navrSenc Cetjr i godi ne.

Proj ekt j e po krenut 2011. gocli ­ne i to je naj vec i svj ets ki p rojekt takvc vrstc u o fta lmologiji. Cetiri godine po~ l ij c M inistarstvo zd rav­Ua uve lo j c obvezan probni le~ L na a mbli opiju , c imc sc nasa zem lj a svrsta la u sam svjetski v rh provo­denja p reve nt ivne poli tike ocuva­nja zdnwljaclj ece, a lii cje lokupne populac ij e. /!i Zrinka Korljan

~OOI..OSKI VRI Za lavlje mladunce zainteresirani su mediji iz cijele regije

· Vc~ daniu1a 1.na u w lwjegsu s pola.laviCi, al i snto upravo zbog vcli kog: in lercs:tj<lVtiOs t i t11 taj mt odluCjJ j . .;aCu rat i do Sa( Ia, kada (··emojc (, lkrit i svimn · I'C·

l«wjc D:unic ~ kok, rav1w tc lj Zoo loJkog; vn: t.

Tajnu trom_jl>sl't-ni h rnladunaca daJltlS 1. 1 1t.L;"j ... al i, podno r.avlj e Sli.it'' l t Kid cpr,, oLkr it Ce Dij a na lkw..:ta, kurat<Jric;J za s isavc;c 11

/.unlu3ko m v,· ll , ;,;Jjeduo s ra.v­nn u· lj 'tlL Tin1, l: l' i'.a poCeti izbor Hj ii H I\ iiJ ifli L' I LI U koji l:<: SC moCi td-djl,l ici .s\ i g; :h l.tni pute m Facc­IHh,·, ~ tt':Jn i r~·: ·' )0 \ n a.

J)t o_,;. d;'j 1'1 ' <11 ·!i.-at i nu;~O lll l' l :t;i J)JY• ·! ,;li<~JrttJ\. tdllll:adi ko.i i l·l' ;~,_• :-.;• •. ~jilllt .~· •'(• ,,,z!all.;:tllll Ci

~,.'< Hl i h. ranjl·nnHn IIJ)HL iri u Scl nj JI koj;1 J · .icdan c d t)h\'t•zn i II ri ltl~d a pr<"d lltaktnictl. Nninw, u tU .saLi il1 o~~ l'l ..:qjL- sra:· ""Osi. ieku tll :s d ru ­~(' ~ II' ' Uh.! AJaJ• .. ...: i JHir:-:;1\e CCSLC p~t ~··<' p1 \ tJ tina·i c,!d tpl.i l'llima g rada· 11i111; ;_ t\ 'nudi 1e litiulaznicczatu ttr;d,n: ic.:u.

Dog daj ce uvelicati nogometasi Dinamove prve rnomcad i koji ce posjetite ljima ZOO-a dijel it i ulaznice za tekmu

Doznnjemo ti:l su za s pol i zdrav­l,j e lavlji h tltl ;u lutwca zai tt teresi ra­ni Jn cd i,ii iz c.:i,jc lc regi.je, poseb no iz S rbij e, s obzi r0111 11<1 to daje nji ­hov otaC', lav r.eo, prijc dvijc g,:odi­IIC u Zagreb st igno iz SuhoLin-:~ . ~

Sergej Trajkovic

SUBOTA 10. rujna 2016. 69

MAKSIMIR Posjetitelji parka jucer hili zabrinuli

Privremeno postau jena az a stanic e e oma

U Par leu Maksimu· osvanuJaje antena, toCnije, baznastanica

.

1

zamrdui-~rvatskog te lekoma. Sluzi ka ko bi se osiguralo pokri-

vanj e parka s ignalom u skloyu

! j eclnodncvnog dogada nj a "Ca­rqbnidan.'', koj i ~ese odruti suLra.

- Sv• element1 Sl\ p n vremenog karaktera, postavljeni samo za po­trebe dogadanja kako bi os igurali h:valitetnije odv Uaqje- rekli su iz Parka. /!iS. Trajkovic

Grad Zagreb

GRAOSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Scktor za prostorno i urbanistiCko ptani ranje

Park Star a TreSnjevka 1

Na temelju Clanka 96. st. 3. i 4., u svezi Ct. 113. st. l. Zakona o prostornorn uredenjll (Narodne novine 153/ l 3) Grad Zagreb, Gradski ured za strategijsko

planiranje i razvoj grada objavljuje

JAVNU RASPRAVU 0 PR IJEDLOGU STAVLJANJA IZVAN SNAGE

DETALJNOG PLANA UREOENJA GRACAN I - DOLJE

Javna rasprava o Prijed togu stavtjanja izvan snage DetaUnog plana uredenjQ GrilC:ani - Dolje trajat C:e od 19. do 26. rujna 2016. godine.

Za vrijeme javne rasprave, Prijedlog odiul<e o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uredenja GraCani - Dotje iztoi:it Ce se na javni uvid u prostorijama gradske Cetvrti Podsljerne. MO GraC:ani. lsce 15. Zagreb, radnim danom od 08:30 do 15:30 sa ti .

. Javno izlaganje o Prijedlogu stavljanja izvan snage Detalj.nog plana · uredenja GraCani - Dolje odri:a t Ce se u prostorijama stare PuCke Skate GraCani. lsce 15, Zagreb, u srij edu 21. wjna 2016. godine s poCetkom u 17:00 sati.

Pisana miSljenja. prijedlozi i primjedbe na Prij ecllog stavlja nja izvan snage Deta!jnog plana uredenja GraCant - Dol;e dostavljajLJ se do 26 ruJna 2016 godtne na adresu Graclskt ut ed Zd strategJJSko J

--p l omranJe~~:Z:J gracla :~r:ta:~:sn:v~l, 10000 Zag1: ---

AS Ui'-llVERSI TY COLLEGE

upisuje na prvi medunarodni studij

stud ij se iz.vodi u suradnJi s najboljim 11rvatskim i inozemnim chefovima, nosite ljir.ll<t Michelinovih zvjet.dicJ

.:1 praksa u vodeCim svjetskim restoranimJ i hotelirlla

.; gastro izle li u Hrvatskoj i iooz.emstvu sliubiJiv;:mje hrJoe l vina

) teCaj ta lijanskog i francuskog jezika .1 radna odijela za k.uhiniu i sanitarn;J i-;koJL.n ica ) s udtetovanj~ na Oanu kadiefa :.J susrect s J,Joslodavcirna i vrhunskim S(f:J(oj.u.:ima il podntCja st ruke i Osirn st tt cliia. Aspi rd izvod i i edlJkacije iz podrLrCja ug,ostite ljstva

te kuharstva iLnacionalne i inozernne kuhinje-.

<!Jutru.T1ji .

I , , I, • J

Page 7: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

.,

!-··--·-'· I !

GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Sektor za prostorno i urbariisticko ptaniranje.

Park Stara Tresnjevka 1 ·

Na temeUu clanka 96. st. 3. i 4 .. u svezi ct. 113: st. 1. Zakona o prostornom uredenju (Narodne novine 153/13) Grad Zagreb, Gradski ured za strateg ijsko

' planiranje i razvoj grada objavljuje

JAVNU RASPRAVU 0 PRIJEDLOGU '- STAVLJANJA IZVAN SNAGE·

DETALJNOG PLANA UREDENJA GRACANI - DOLJE

,: r 'Javna rasp~ava o Prijediogu_ ~tavljanja izvan snage Detaynog plana uredenj~ Gracani - Dolje trajat ce od 19. do 26. rujna. 2016. godine.

</ -

Za vrijem~javne rasprave, Prijedlog odll.ike o stavlj imjl,l izvan snage DetaUn0g plana urederija Gracani - Dolje izlozit ce se na javni uvid ·u pr9storijama gradske cetvrti Podsljeme .. MO Gracani, lsce 15, Zagi"eb; radnim da·nom od 08:30 do 15:30 sati.

Javno izlaganje o Prijedlogu stavUanja izvan snage Detalj-nog plana· uredenja Gracan i - Dolje odrzat ce se u prostorijama s_tare Pucke sko le Gracani, lsce 15. Zagreb, u srijedu 21. rujna 2016. godine s pocetkom u 17: 00 sati.

Pisana misyenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog stavljanja izvan snage Detaljnog plana uredenja Gracani - Do lje dostavljaju se do 26. rujna 2016. godine, na adresu Gradski ured za strateg ijsko planiranje i razvoj grada, Park Stara Tresnjevka 1. 10000 Zagreb.

Page 8: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

SUBOTA, 10, RUJNA 2016.

na ValencakrodilajesinaJosipa. - Gotovo svi moji prijatelji rodeni m u rujnu, pa se svatko od njih nadao cia ce moj Josip dijeliti da­'Lim roclenja bass njima, ali Josip e oct Iucio imati samo svoj dan ako se [0 cinilo gotovo nemogu­:e u mjcsecu "prebukiranom" ro­ctendanima- kroz smijeh govori [vana.

Moguca i rekordna brojka U KB-u Merkur u prva elva dana rujna ave gocline rodilo se 25-ero cljece, sto je broj poroclaja koji inace imaju u tjeclan dana. Precl­stojnica Zavada za porodnistvo u KBC-u Sestre milosrclnice Vesna Kosec istaknu la je pak 8. rujna jer su rada im ali 18 porodaja. - Uobicajeno imamo osam poro­daja dnevno, a ovo je clvostruko veCi b roj pa s mo neprestano u strcL Knko sesada Cini prema po­dacima. mogli bismo i naclmaSiti brojku od 3000 poroelaja godis­nje, kol iko inaCe imatno - kaZe clr. sc. Kosec , netom je porocli la jos jedn n bebu. A ulw pno 47 beba ugleclalo je ;vijec u 1(13C-u Osijek ocl .l. do 8. rujna. J'.: jih 175, pak, rocl ilo se u <olovozu, " sli can trend biljeze i 1 srpnju, kada je prvi put pustilo ~ l as nj ilr 179. Svoje clrugo cl ijete ;redinom t<O iovoza na svijet je u oj Ooln u:i dun ijd a i 3 l-godiSn ja 3arnnjf'\. Njezin uskoro clvogo­.l iSnji si n dobio je, tako, b rata. Latekla j.!, pr isieCa se on a, krcat 0cl jel u boln id, a rri je sata Cckala na laev· ·c U s 111 jeni je tc noCi ro­.Jilu C:t!.:. ll le na . U opCi tu Lovas takocler se vcselc , ·eCem lnoj u beba. - Od kr;\J.\ m jna proSlc god inc pa .io ov~ .l,lh.l inc rodeno je 17-t:ro Ike . .! . 1

·, 1, l 1 r : clb2 mdi, clu :.,ada 'i lli V HI t'.:::; i 1 1 1 ~till0 imali JlU lO :ndt:lk :j ... ~ c. · . i ,o u jako clubrim .jodin<n d:t, t:t !'o Lia je ovo ·.;: ,1 nas :Jravi baby boom - objaSnjava na­~d nica t)pCine Tanja Cirba.

Ponosne majke Vesna Horva tir~ i Ivana Valencak roclile su u KB- u Merkur, ito na isti dan, i obje su roclile djecaka

UKBC-u Sestre milosrdnice na odjelu ginekologije '!renutaeno je87 trudnicai rodilja

17 rodeno

je od kraja rujna prosle

gocline pa do ave godine u opCini Lovas .

To je veliko pov('( cmie s ubzirorn

na ro da su clo ad imali

1naksin1alno '10 -ero cljece

Deiurni stupac

U KBC-u "Sestre milosrdnlce" djevojcicu su rodile Tina Pahit, Silvi ja Pavlovit, Maja Rumel Lazar in, Ivana Lovrek, Katarina Stefanac, Nikolina Milardovi.t, Marta Zaluski, Blanka Gredelj, Viole.ta Svrtan, Andrea Lenar, Stefanija Jambresit , KlaudiJa Bar it, Tajana Merkas, Ida Kovacit i Ivana Brnic, a djecal<a Ivana Hreznjak, Vanesa Peruzovit Luic, Anabela Oracak, Nikolina Oescak, Sandra Benkovit, Andrea Les.kovar, Dalida Miljan, Andrea Reskovac, Matea Buljan i Marija Tomecak. U KB Merkur djevo jcicu su rodlle Mia Torbarina i Josipa Ban, a djecaka Barbara Hitric i Valentina Skrapec. U KB-u Svcti Duh djevojcicu su rodile Petra Mikulic, Mirela Husnjak, An[ta Satinovic, Nada Brekalo iLea Vukovic, a djecal<a Martina Osojnlk Mrzljak, Kristina Majdls, Mihaela Kokolic i Anja Mihanovic. Mirjana Horina rodila je dvije djevojcic~.

Sprovodi i isprata ji u ponecl jeljak 12. rujna Mirogoj: Tonka Radica (84) u 12.30, Danira Manenica (86)u 13.20, Marinka Budisic (93) u14.10, Nada Han · (73) u l S, Dubravl<a Bledsnajder (42) u 15.50 sati. Krematori j, Velika dvorana: Martin Sabadija (74) u 11.20, Mara Rukavina (91) u12.10, Darinka Kordej (82) u 12.50, Milos Popovic (77) u 13.3S, Denis Raclivoj (54) u14.30 sati. Krematorij, Mala dvorana: Pavle Jerkovic (63) u 10.15, Oanica Bilit (83) u 10.55, Venceslav Juri( (92) u 11.35, Josipa Skare (87) u 12.15, Branislav Jovanovit (92) u 12.5S, Stjepan Doncevic (91) u13.40, Bozica Zivko (86) u 14.20 sati. Mirosevac: Durdica Slunjski (72) u 10.50, Doroteja Rodes (93) u 11.40, Franjo Miser (81) u 12.30, Nada Nebojan (85) u 13.20, Mehmed Secic (73) u 14.10 sati. Markovo Polje: Nada Katie (39) u14.10 sati. Jakusevec: Marija Grgurit (79) u 15 sati. Granesina: Luca Grabovac (77) u 15 sati. Resnik: Josip Bukvic (77) u13 sati.

,) ·:t .;;ttu1L

subota, 10. rujna Elektra Zagreb 8-11: Mirogojska 2, 8,14- 16 par, 20-22 par, '11 - 29 nep., Radicevo setaliste 18- 22 par, 17, 17a 8-17: Janclriceva 2-24 par, '1-11 nep., 13/2, Ksaverska c. 2, 2a, 53a-103 nep., Radicevo setaliste 28- do kraja par, 19-do kra ja nep.

ponedjeljJk, 12. rujna Elektra Zagreb 8-13: Trg J. F. l<ennedyja 6, Bistricka, Budak Divka 2, ·1-3 nep., Cucerska, Granesinska, Tenjska, Svetice 22, 26, 15- 2S nep., 33, 39, Trpinjska 2- 6 par, 3- 9 nep. 8-14: Crnorn erec 9- 2S nep., Rojca Dr. Milana 2-16 par, 1-13 nep. 8.30- 11: Rudeska 89 10-15: Glavna 72- do kraja par, 71- do kraja nep. Elektra Samobor 8-15: Rude Gornje- Stibuhari, Melinje, Manja Vas, Kotari, Bukovje, Prekrizje, Okicka Poljanica l:lektra Velika Gorica 9-14: Lijevi Stefanki 1SOa-213 Elektra Zelina 12-13: Sija Vrh, prema Sasinovcu Elektra Dugo Selo 8-'16: Vrbovecka Luka, 99 -151nep., 289-309 nep. 9-'14: Sesvetski Kraljevec, Zeljeznicka 1- 29 i 2-2'•· Raclnicka 3'1- 39b i 78 - '104, Beclerna ljubavi 26

:<ontrola br:dn~ : ·10. rujna: Heinz:etovJ, Selska, 1\v . tJubrovnik, llicJ, Horvacanska, UL grada VukovarJ, Ksaver., Branimirova, Drziceva av., AC A-1, A- 2, A-3, i\-4

Vecernji list , Zagreb 15

Orad Zagreb

GRAOSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE J RAZVOJ GRADA Sektor za prostorno I urbanistit:ko planlranje

Park Star a Tre~nJevka 1

Na , t~.melju Clanka 96. sl 3. i 4., u svezi t l. 113. st. 1. Zakona o prosto rnom uredenju (Narodnc novine 153/13) Grad Za~ reb, Gradski ured :ta stratcgij sko planiranje

I razvoj grada objavljuje '

· JAVNU' RASPRAVU 0 PRIJEDlOGU STAVl JAN,lA IZVAN SNAGE DETAlJNOG PlANA

UREDENJA GRACANI - DOlJE

Javna rasprava o Prij edtogu stavtjanja izvan snage Detatjnog plana ~redenja Gratani - Dotj~ trajat te od 19. do 26. rujna 2016. godine.

· Za vrije(ne javne rasprave. Prijedlog odtuke o stavtjanju izvan sn age Detaljnog plana uredenja Gratani - Oolje izlotit Ce se na javni uvid u prostorijama gradske Cet.vrti Podstj eme, MO Gratani, I see 15, Zagreb, radnim danom od 08:30 do 15:30 sa ti.

Javno izlaganje o Prijedtogu stavljanja izvan snage Detaljnog plana uredenja Gratani - Oolje odriat Ce se u prostorijama stare PuCke Skote GraCani, lsce·1S, Zagreb, u srijedu 21. rujna 2016. godine s potetkom u 17:00 sati.

Pisana miSij enja, prijedtozi i pfimjedbe na Prijedlog stavtjanja izvan sna9e Detaljnog plana uredenja Gratani - Dolj.e·dostavtjaju se do 26. rujna 2016. godlne, na.adresu Gradski urecl za strategijsko planiranje i razvoj grad a, Park Star a TreSnjevka 1, 10000 Zagreb.

Page 9: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

Grad Zagreb

,.

GR/,\DSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA .Sektor.za prostorno i 'urbanisticko pl_aniranje

-~ , ~/-. ' . • :. · ' 'park .Stara Tre~njevka). > ;. ~- •

Na·t!'inelju clanka 96 .. ,s!.-3. ;·4 .. u svezi ti:-113. st. 1. ia.kona o.prostornom uredenju (1\ia rodne novine"153/13) Grad Zagre'fl. Gradski ured za strateg ijsko planira[lj e .

. i razvoj grad a objavljuje '

.~. · JAVNU ,RA$PR~VU p PRIJEDLOGU STAVlJANJA IZVAN .SNAGE DETALJNOG PLANA

. ' .. -: . -UREDENJA GRACANI - DOLJE

Javna rasprava o Prijedlogu stavljanja izvan snage Detaljnog plana uredenja Gracani - Dolje trajat ce od 19. do 26. rujna 2016. godine.

Za vrijeme javne rasp rave, Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Detaljhog plana uredenja Gracani - Dolje izlozit ce se na javni uvid u prostorijama gradske cetvrti PodsUem e, MO Gracani, I see 15. Zagreb, radn im danom od 08:30 do 15:30 sa ti.

Javno izlaganje o Prijedlogu stavljanja izva n·snage Detaljnog plana uredenja Gracani - Dolje od rza t ce se u prostorij ama sta re Pucke skole Gracani. I see 15. Zag reb. u srij edu 21. rujna 2016. godine s pocetkom u 17: 00 sat i.

Pisana misljenja. prijedlozi i primjedbe na Prijedlog stavljanja izvan snage Detaljnog plana uredenja Gracani - Dolje dostavljaju se do 26. rujna 2016. godine. na adresu Gradski ured za strategijsko plan iranje i j razvoj grada, Park Stara Tresnjevka 1. 10000 Zagreb. I

i_ ___________________________________ _: _____ ,

Page 10: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

prilog (3)

Izvješće o provedenom postupku izrade Prijedloga stavljanja Plana izvan snage

Page 11: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

ll i '!-

]'

l REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA

KLASA: 350-07/15-02/402 URBROJ: 251-05-22/001-16-61 Zagreb, 05.09.2016.

IZVJESCE 0 PROVEDENOM POSTUPKU IZRADE PRIJEDLOGA

stavljanja izvan snage Detaljnog plana uredenja Gracani Dolje

Gradska skupstina Grada Zagreba je na 30. sjednici odrzanoj 16. srpnja 2015. godine donijela Odluku o izradi Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana urede~a Gracani - Dolje koja je objavljena u Sluzbenom glasniku Grada Zagreba broj 15/15 od 20. srpnja 20 15. godine.

Na temelju clanka 86. Zakona o prostornom uredenju (Narodne novine 153/13; u daljnjem tekstu: Zakon), Gradski ured prostorno uredenje, izgradnju Grada, komunalne poslove i promet kao nositelj izrade dostavio je dopisom KLASA: 350-07/15-02/402, URBROJ: 251 -13-62/003-15-13 od 23. srpnja 2015. godine, Odluku o izradi Odluke o stavljanju izvan snage Plana dostavio je Hrvatskom zavodu za prostomi razvoj. (prilog 01)

Na temelju clanka 88. Zakona, nositelj izrade obavijestio je javnost o stavljanju izvan snage Plana na mreznoj stranici Grada Zagreba te putem informacijskog sustava Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj. (prilog 02)

Na temelju clanka 90. Zakona, uz dostavu Odluke o izradi Odluke o stavljanju izvan snage Plana, nositelj izrade zatrazio je dopisom KLASA: 350-07/15-02/402, URBROJ: 251-13-62/003-15-12 od 23. srpnja 2015. godine, dostavu zahtjeva (podataka, planskih smjernica i propisanih dokumenata) za stavljanje Plana izvan snage od javnopravnih tijela iz clanka 7. Odluke o izradi Odluke o stavljanju izvan snage Plana. (prilog 03)

Donosenjem Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela (Sluzbeni glasnik Grada Zagreba 4/16) koja je stupila na snagu 29. ozujka 2016., te odredbi clanka 3. Odluke, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada preuzeo je poslove Gradskog ureda za prostorno uredenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet sto se odnose na postupak izrade i donosenja prostornih planova, te prava, obveze, opremu i dokumentaciju.

Gradska skupstina Grada Zagreba je na 43. sjednici odrzanoj 21. srpnja 2016. godine donijela Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Odluke o stav ljanju izvan snage Detaljnog plana uredenj a Gracani - Dolje koja je objavljena u Sluzbenom glasniku Grada Zagreba broj 12/16 od 25. srpnj a 20 16. god ine.

Page 12: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

-I

J •

I

Na temelju clanka 86. Zakona, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada kao nositelj izrade dostavio je KLASA: 350-07/15-02/402, URBROJ: 251-05-01-16-42 od 02. kolovoza 2016. godine, Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uredenja Gracani - Dolje dostavio je Hrvatskom zavodu za prostomi razvoj. (prilog 04)

Na temelju clanka 88. Zakona, nositelj izrade obavijestio je javnost o stavljanju izvan snage Plana na mreznoj stranici Grada Zagreba te putem informacijskog sustava Hrvatskog zavoda za prostomi razvoj . (prilog 05)

Na temelju clanka 90. Zakona, uz dostavu Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uredenja Gracani - Dolje, nositelj izrade zatra:lio je dopisom KLASA: 350-07/15-02/402, URBROJ: 251-05-01-16-41 od 02. kolovoza 2015. godine, dostavu zahtjeva (podataka, planskih smjemica i propisanih dokumenata) za stavljanje Plana izvan snage od javnopravnih tijela iz clanka 7. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Odluke o stavljanju izvan snage Plana. (prilog 06)

Tako pristigle zahtjeve za izradu Plana, obradio je nositelj izrade te izradio Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Plana, koji se zajedno sa Izvjescem o provedenom postupku izrade Prijedloga stavljanja izvan snage Plana dostavlja gradonacelniku Grada Zagreba kako bi utvrdio Prijedlog stavljanja izvan snage Plana i uputio ga ujavnu raspravu. (prilog 07)

U privitku:

(01) dostava Odluke o izradi Odluke o stavljanju izvan snage Plana Hrvatskom Zavodu za prostorni razvoj

(02) obavijest javnosti o stavljanju izvan snage Plana (03) dostava Odluke o izradi Odluke o stavljanju izvan snage Plana s pozivom na dostavu

zahtieva (04) tablicni prikaz obradenih zahtjeva pristiglih na Odluku o izradi Odluke o stavljanju

izvan snage Plana (05) dostava Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Odluke o stavljanju izvan

snage Plana Hrvatskom Zavodu za prostorni razvoj (06) obavijest javnosti o stavljanju izvan snage Plana (07) dostava Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Odluke o stavljanju izvan

snage Planas pozivom na dostavu zahtjeva (08) tablicni prikaz obradenih zahtjeva pristiglih na Odluke o izmjenama i dopunama

Odluke o izradi Odluke o stavljanju izvan snage Plana

S postovanjem,

Page 13: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

prilog (1)

dostava Odluke o izradi Odluke o stavljanju izvan snage Plana Hrvatskom Zavodu za prostorni razvoj

Page 14: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB

GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREDENJE, IZGRADNJU GRADk GRADITELJSTVO, KOMUNALNE

POSLOVE I PRO!viET

KLASA: URBROJ: Zagreb,

350-07115-002/402 251-13-62/003-15-13 23.07.2015.

.fy;fd----

2 2 -07- 2015

HRVATSKI ZA VOD ZA PROSTORNI RAZVOJ 10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20

PREDMET: Odluka o izradi Odluke o stavljanu izvan snage DPU Gracani Dolje - dostava Odluke

Postovani,

sukladno clanku 86. Zakona o prostomom uredenju (Narodne novine 153/13), u privitku vam dostavljamo Odluku o izradi Odluke o stavljanu izvan snage DPU Gracani Dolje, koju je Gradska skupstina Grada Zagreba donijela na 30. sjednici, odrZanoj 16. srpnja 2015. godine, a koja je objavljena u SlilZbenom glasniku Grada Zagreba broj 15115 od 20. srpnja 2015. go dine.

S postovanjem,

Pripremila i obradila: Gordana Milller Mikic, dipl.ing.arh.

mr. sc. D o Bilic, dipl.oec. I

Uprivitku: - Odluka o izradi Odluke o stavljanu izvan snage DPU Gracani Dolje

SLKTOR 7.1\ POSTl !PAl< 171V\Df: f i)ONOSI NJA UOKUMENATA PROSTORNO<i l 1fU'DICNJA t ' , '""''' ·I ,l_

Page 15: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

prilog (2)

obavijestjavnosti o stavljanju izvan snage Plana

Page 16: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

flASLOVNICA

NOVOSll I NAJAVE

ONAHA

Grad Zagreb

AAOSTORNO URIDEfOE j. Prostomi p(anovi ~ Jnfotmacije o p{anovimll u i:zBdi ~

lnformacije o planovlma u izradi

Odluke o izradi prostomih pfanova

Temeljem odredbi Zakona o prostomom uredenju ( .. Narodne novine .. , broj 153/13., Oanci 86#-89.), nosit~ij izrade prostomOQ plana duZan je obavijesbti javnost o fzradi prostomoq plana (izradi novog plana, njegovih izmjena ifi!t dopuna, odnosno z.asebno stavljanje izvan snage) i u Informacijskom sustavu prostomog urt:denja:.

Obavijesti o izradi prostomog pfana dostavljaju se u roku od osam dana od objave u sluibenom glasoiku Odluke o izradi na adresu efektrooi&~ p<>Ste: andriiana [email protected]

,.. Obavijesti o izradi prostomih pfanova

,... 03.08.2016. - Izmjene i dopune Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostomoq plana Grada Zagreba

,... 03.08.2016. - Izmjene i dopune Odluke o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanistiCkog plana grada Zagreba

,.. 03.08.2016. - Izmjene i dopune Odluke o izradi Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uredenja Graeani - Oolje

,... 29.07.2015.- Izmjene Odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanisti&og plana grada Zagreba

,... 29.07.2015. - Izrada Izmjena i dopuna Generalnog urbanisti&og plana grada Zagreba

1>- 29.07.2015. - Izrada lzmjena i dopuna Urbanisti&og plana uredenja Pcieenica sjever·Strigina

,... 29.07.2015. - Izrada Izmjena i dopuna Detaljnog plana uredenja stambenog nasefja na lokaciji Sapnica - Jelkovec

,... 29.07.2015. - Izrada Urbanisti&og plana uredenja Graeani - Dolje

,.. 29.07.2015. - Izrada Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uredenja Graeani- Oolje

,.. 12.05.2015. - Izrada Izmjena i dopuna Prostomog plana Grada Zagreba

,.. 16.12.2014. - Izrada Urbanisti&og plana uredenja groblja Moravce

,.. 16.12.2014. - Izrada Izmjena i dopuna Urbanisti&og plana uredenja Resnik HI

,.. 03.11.2014. - Izrada izmjena i dopuna Urbanisti&og plana uredenja 'Oranice - TEP tematski park', Grad Zagreb

,.. 03.11.2014. - Izrada izmjena i dopuna Urbanisti&og plana uredenja Slobodne carinske zone Jankomir, Grad Zagreb

,.. 13.08.2014. - Izrada Urbanisti&og plana uredenja groblja Markovo polje, Grad Zagreb

,.. 13.08.2014. - Obavijest o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uredenja proSirenja groblja Markovo polje, Grad Zagreb

1>- 07.05.2014.- Izrada izmjena i dopuna Urbanisti&og uredenja 'FerenSCica- istok', Grad Zagreb

,.. 07.05.2014.- Izrada Urbanisti&og plana uredenja Radni&a • Slavonska avenija, Grad Zagreb

,... 07.05.2014.- Izrada izmjena i dopuna Urbanisti&og plana uredenja 'Sveti Duh', Grad Zagreb

Page 17: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

ZAGREB.HR Slufuene stranice Grada Zagreba

Gospodarstvo

EU fondovi

Odgoj. obfaZovanje i sport

Kunura

Zoravlje 1 Sodjalna zaStita 1 rnvaUatlet

stanovi I Postovni prostor I ZemljiSta

Prostomo ure<Jenje i graditeljstvo

Prostomi plaoovi

Promet

Slrategijsl::o planiranje

Ene~gebl<a i zaStita oko«Sa

Poljoprtvreda

Nadonatne manjlne

Info serviS

,•, 16°C -0-, • ' 13.09.2016.

• EN

MJESNA SAMOUPRAVA

.c~ :~,if'!Ostlllnl~;, IDetalimWban~~DV)(Dt;il};,1niltatJni plali iireiJ~ia_Gniciml.OOJie-'itavlianJelri'an· ~nage-::~-:- .. '~ ·~: ~,.. '--~~~¥~ : .. ( - :.; ;,~--, ·~;~~~---, ~~~- , ;~:' ~ ~_.~: :';:., ::-J.:::~'-'.\,"'~": ,:~ ~~~~ -~ {.:-~~ -,,~~ ~t--{~~>,.:: -~< .;:~ ~- ~~:_:t

Detaljni plan ureaenja Graeani-Dolje - stavljanje izvan snage

1. Od!uka o lzradi Odlu~e o stavljanju lzvan snage Plana

• Odluka o izta<li Odluke o stav!janju izvan snage Oetaljnog plana ure<1enja GraCani • Oolje

2. Od!uka o izmjenama I dopunama Odluke o lzradi Odluke o stavljanju izvan snage Plana

• Od!uka o izmjenama I dopunama Odluke o iZrad1 Odluke o stavfjanju izvan snage Detaljtlog plana ure<!enja Gratanl •

Oolje

3. Javna rasprava

• Oglas 0 javnoj raspravi

• Od!uka o st811fjanjU izvan snage oetalfloo plana ure<!enja Graeani • Oolje

Page 18: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

prilog (3)

dostava Odluke o izradi Odluke o stavljanju izvan snage Plana s pozivom na dostavu zahtjeva

Page 19: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

I

I REPLJI3LII<i\ HI<. VATSK/\

GR/\D Z/\.GI~EB CTRADSKJ UHED ZA PROSTORNO iJREDENJL IZGIV\DNJU GRADA. GRADITELJSTVO. KOMUNALNE

POSLOVE I PROMET

KLASA: URBROJ:

350-07/15-002/402 251-13-62/003-15-12 23.07.2015. Zagreb,

fo~A._

2_ 8 -07- 2015

1. MINISTARSTVO OBRANE REPUBLIKE HRVATSKE, Uprava za materijalne _ resurse, Sluiba za nekretnine, graditeljstvo i za.Stitu okolisa, Zvonimirova 4, Zagreb;

2. MINISTARSTVO UNUTARNJlli POSLOVA, PU zagrebacka, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne za.Stite, Inspektorat unutarnjih poslova, Petrinjska 30, Zagreb;

3. MINISTARSTVO UNUTARNJffi POSLOVA, PU zagrebacka, Sektor policije, Sektor za sigurnost cestovnog prometa, Petrinjska 20, Zagreb;

4. MINISTARSTVO KULTURE, Runjaninova2, Zagreb; 5. MINISTARSTVO POMORSTVA, PRO:META I INFRASTRUKTURE, Prisavlje 14,

Zagreb; 6. MINISTARSTVO TURIZMA, Prisavlje I4, Zagreb; 7. MINISTARSTVO ZASTITE OKOLISA I PRIRODE - Uprava za za.Stitu prirode,

Uprava za procjenu, Radnicka cesta 80, Zagreb; 8. MINIST ARSTVO GRADITELJSTV A I PROSTORNOG UREDENJA, Uprava za

prostorno uredenje, pravne poslove i programe Europske unije, Ulica Republike Austrije 20, Zagreb;

9. ZA VOD ZA PROSTORNO UREDENJE GRADA ZAGREBA, Ul. Republike Austrije 18, Zagreb;

10. GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREDENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET, svi Sektori, Odjeli i Odsjeci, Trg S. Radica I, Zagreb;

11. GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA, UI. Republike Austrije 18, Zagreb.

12. GRADSKI ZAVOD ZA ZASTITU SPOMENIKA · KULTURE I PRIRODE, KtiSeviceva 2, Zagreb;

13. GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, RAD I PODUZETNISTVO, Trg S. Radica I, Zagreb;

I4. GRADSKI URED ZA OBRAZOV ANJE, KULTURU I SPORT, Ilica 25, Zagreb; 15. GRADSKI URED ZA IMOVINSKO- PRAVNE POSLOVE I IMOVINU GRADA,

Trg S. Radica 1, Zagreb; 16. GRADSKI URED ZA ZDRA VSTVO, DraSkovi6eva 15/III, Zagreb; 17. GRADSKI URED ZA BRANITELJE, Vodnikova 14, Zagreb;

SU~TOR Z!\ I'OSTld'AK JZR!\DE I DONOSENJA DOKUMENAli\ PROSTORNOG UREDENJA

Page 20: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

I8. GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZASTITU I OSOBE S INVALIDITETOM, Trg S. Radica 1, Zagreb;

19. GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE, Ulica grada Vukovara 58a, Zagreb;

20. GRADSKI URED ZA ENERGETIKU, ZASTITU OKOLISA I ODRZIVI RAZVOJ, Dukljaninova 3, Zagreb;

21. URED ZA UPRA VLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA, Kneza Ljudevita Posavskog 48, Zagreb;

22. URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE, Bordiceva 26, Zagreb; 23. URED GRADONACELNIKA, Trg S'tiepana Radica 1, Zagreb; 24. STRUCNA SLUZBA GRADONACELNIKA, Trg S. Radica I, Zagreb; 25. STRUCNA SLUZBA GRADSKE SKUPSTINE GRADA ZAGREBA, Ulica Sv. Cirila

i Metoda 5, Zagreb; 26. SLUZBA ZA MJESNU SAMOUPRA VU, Uiica grada Vukovara 56a/I, Zagreb; 27. VIJECE GRADSKE CETVRTI PODSLJEME, Podrucni ured gradske uprave Centar,

Ilica 25, 10000 Zagreb; 28. DRZA VNA UPRA VA ZA ZASTITU I SPASA V ANJE, Podrucni ured za za8titu i

spa8avanje Zagreb, Odjel za zastitu i spa8avanje, Nehajska 5, Zagreb; 29_. DRZA VNI URED ZA UPRA VLJANJE DRZA VNOM IMOVINOM, Defulanova ulica

10, Zagreb; 30. HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za slivno podrucje Grada Zagreba, Ulica

grada Vukovara 220, Zagreb; 31. HRVATSKA POSTA, Postansko srediste Zagreb, Ulica kneza Branimira 4, Zagreb; 32. HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA, DP Elektra Zagreb, Slu.Zba za tehnicke poslove,

Gunduliceva 32, Zagreb; 33. HEP- PRIJENOS, Sektor za tehnicki potporu, Ulica grada Vukovara 37, Zagreb; 34. HEP- TOPLINARSTVO, Misevackal5, Zagreb; 35.HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREZNE DJELATNOSTI, Ulica

Roberta Frangesa Mihanovica 9, Zagreb; 36. ZAGREBACKI HOLDING d.o.o., PodruZnica Vodoopskrba i odvodnja, Sektor razvoja

i investicija, Odjel razvoja vodoopskrbe, projektiranja, suglasnosti i istraiivanja, Folnegoviceva 1, Zagreb;

37. ZAGREBACKI HOLDING d.o.o., PodruZnica Vodoopskrba i odvodnja, Sektor razvoja i investicija, Odjel razvoja odvodnje, projektiranja i suglasnosti, Folnegoviceva I, Zagreb;

38. ZAGREBACKI HOLDING d.o.o., PodruZnica Zagrebacke ceste, Donje Svetice 48, Zagreb;

39. GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o., Odjel strateskog planiranja i razvoja, Radnicka cesta I, Zagreb;

40. ZAGREBACKI HOLDING d.o.o., PodruZnica Cistoca, Radnicka cesta 82, Zagreb; 41. ZAGREBACKI HOLDING d.o.o., PodruZnica Zagrebacki digitalni grad, Avenija

Dubrovnik I 5, Zagreb; 42. ZAGREBACKI HOLDING d.o.o., PodruZnica Zagrebacki elektricni tramvaj-ZET,

Ozaljska 1 05; Zagreb; 43. ZAGREBACKI HOLDING d.o.o., PodruZnica Zagrebparking, Subiceva 40illi, Zagreb; 44. JA VNA UST ANOV A PARK PRIRODE MEDVEDNICA, Bliznec 70, Zagreb; 45. USTANOVA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA Trg Kresimira Cosica li,

Zagreb; 46. TURISTICKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA, Kaptol ul. 5, Zagreb;

SEKTOR ZA POSTUPAK lZRADE J DONOSENJA PROSTORNJH PLANOYA TEL. (0 I) 658-5773 FAX _ (0 I) 658-5847 AD RES/\ . Park Stara Trcsnjcvb 1 _ 10000 Zagreb

Page 21: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

I 47. ZAVOD ZA PROSTORNO UREDENJE ZAGREBACKE ZUPANIJE, Ulica grada

Vukovara 72, Zagreb; 48. SPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA, Savska cesta 137, Zagreb; 49. HRVATSKI SKIJASKI SAVEZ, Trg Kresirnira Cosica 11, Zagreb; 50. ZAGREBACKI SKIJASKI SAVEZ, Savska cesta 137, Zagreb; 51. HR V ATSKI PLANINARSKI SA VEZ, Kozarceva 22, Zagreb; 52. HRVATSKI BICIKLISTICKI SAVEZ, TrgKresimira Cosica 11, Zagreb; 53. HRVATSKA GORSKA SLUZBA SPASAVANJA, Kozarceva22, Zagreb.

PREDMET: Odluka o izradi Odluke o stavljanu izvan snage DPU Gracani Dolje dostava Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva

Postovani,

sukladno clanku 90. Zakona 0 prostomom uredenju (Narodne novine 153/13), u daljnjem tekstu: Zakon, u privitku vam dostavljamo Odluku o izradi Odluke o stavljanu izvan snage DPU Gracani Dolje, u daljnjem tekstu: Odluka, koju je Gradska skupstina Grada Zagreba donijela na 30. sjednici, odr:lanoj 16. srpnja 2015. godine, a koja je objavljena u Sll!Zbenom glasniku Grada Zagreba broj 15/15 od 20. srpnja 2015. godine.

Clankom 8. Odluke utvrdenaje dinamika stavljanja Detaljnog plana uredenja Gracani Dolje izvan snage, u daljnjem tekstu: Plan, i njegovih pojedinih faza prema planiranim rokovima, pa je tako odreden i rok za dostavu zahtjeva za stavljanje Plana izvan snage. U zahtjevima za stavljanje Plana izvan snage moraju se navesti vaZeCi propisi i njihove odredbe te drugi strucni i ostali dokumenti na kojima se temelje zahtjevi. Ako to nije ucinjeno, nositelj izrade takve zahtjeve nije dutan uzeti u obzir, ali je to dutan posebno obrazloZiti.

Stoga vas pozivamo dostaviti zahtjeve za stavljanje Plana izvan snage u roku od 30 dana od dana zaprimanja ovog dopisa, na adresu Gradskog ureda za prostomo uredenj , izgradnju -Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Sektor za postupak izrade i tlo senja prostomih planova, Park Stara Tresnjevka 1, 10 000 Zagreb.

S postovanjem,

U privitku: - Odluka o izradi Odluke o stavljanu izvan snage DPU Gracani Dolje

SEKTOR ZA POSTUP/\K IZRADE I DONOSENJA PROSTORNJH PLANOV /\ TEL . (0 I) 658"5773 FAX . (0 I) 658"584 7 AD RES/\ . Park S!ara Trcsnjevka I . I 0000 Zagreb

Page 22: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

Na temelju clanka 113. Zakona o prostomom uredenju (Narodne novine 153/13) i clanka 38. tocke 7. Statuta Grada Zagreba (Sluzbeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - proCisceni tekst, 10/04, 18/05, 2106, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09, 10/10, 4113, 24113 i 2/15), Gradska skupstina Grada Zagreba, na 30. sjednici, 16. srpnja 2015., donijelaje

ODLUKU o izradi Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uredenja Gracani- Dolje

OPCA ODREDBA

Clanak 1.

Donosi se Odluka o izradi Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uredenja Gracani - Dolje (u nastavku teksta: Odluka).

PRA VNA OSNOVA ZA STA VLJANJE PLANA IZV AN SNAGE

Clanak2.

Odluka se donosi u skladu s clankom 89. Zakona o prostornom uredenju (u nastavku teksta: Zakon).

RAZLOZIZASTAVLJANJEPLANAIZVANSNAGE

Clanak3.

Na temelju rezultata provedenog javnog, driavnog, opceg, projektnog, · u jednom stupnju, anonimnog natjecaja za izradu idejnog urbanisticko-arhitektonskog Ijesenja Gracani -Dolje iz 2004. godine izraden je Detaljni plan uredenja Gracani - Dolje, u nastavku teksta: Plan, koji je usvojen Odlukom Gradske skupstine Grada Zagreba o donose.J)ju Detaljnog plana uredenja Gracani - Dolje (Sluzbeni glasnik Grada Zagreba broj 5/07, od 19. travnja. 2007.). Plan je sukladno tada vaieCim propisima izraden s detaljnoscu propisanom za detaljne planove uredenja.

Takva je razina razrade plana onemogucavala nufuo potrebnu fleksibilnost u slozenim tehnickim zahvatima poput izgradnje zicare, odnosno njene donje stanice, i drugih dijelova infrastruktumih sustava: Jednako tako ambiciozni projektni program i osnovnih i prate6ih sadriaja, definiran natjecajnim programom, nijc bilo moguce realizirati u vise samostalnih cjelina sto je nuzan preduvjet za strukturiranje planiranih zahvata prema namjeni i kapacitetima.

Godine 20()9. objavljen je ispravak Odluke o donosenju Detaljnog plana uredenja Gracani - Dolje u Sluzbenom glasniku Grada Zagreba broj ~ iz 2009. godine, a 26. veljace 2009. jos jedan ispravak u Sluzbenom glasniku Grada Zagreba broj 7 od 2009.

Slijedom navedenoga bilo je potrebno pokrenuti postupak izmjena i dopuna Plana i omogu6iti realizaciju planiranog zahvata izgradnje donjc stanicc zicarc u rcalnim kapacitetima, sadriajima i trasama prometnih i infrastruktumih koridora i osigurati uCinkovito provodenje Plana. Takve izmjene i dopune Plana bitno bi uljet.;a]e na poslojecu strukturu

Page 23: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

- 2-

Plana, zbog njegove naglasene detaljnosti, a s obzirom na to da je Zakonom o prostornom uredenju onemogucena izrada novih detaljnih planova uredenja kao vrste prostornog plana, ocijenjeno je opravdanim i strucno utemeljenim pristupiti izradi novog plana.

Postupak stavljanja izvan snage Plana provodit ce se istovremeno s postupkom izrade i donosenja Urbanistickog plana uredenja Gracani- Dolje.

OBUHVAT PLANA KOJI SE STA VLJA IZV AN SNAGE

Clanak4.

Obuhvat Plana koji se stavlja izvan snage identican je obuhvatu Plana utvrdenim Odlukom o donosenju Detaljnog plana uredenja "Gracani- Dolje". Povrsina obuhvata·Plana iznosi oko 3,0 ha.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZISTA ZA STA VLJANJE PLANA IZV AN SNAGE

ClanakS.

Postupkom stavljanja Plana izvan snage omogucuje se donosenje novog plana kojim ce se osigurati planski preduvjeti za realizaciju namjeravanih zahvata u prostoru u obuhvatu Plana, odnosno izgradnju i uredenje gradevina i pripadajucih prostora donje stanice zicare, putnickih terminala, prateCih sadr2aja te izgradnju prometne, komunalne i druge in:frastrukture.

Istaknuti ciljevi i programska polazista ispitat ce se u postupku stavljanja Plana izvan snage.

NACJN: ~RIBA VLJANJA STRUCNE POD LOGE ZA PROVODENJE POSTUPKA STAVLJANJAPLANAIZVANSNAGE

Clanak 6.

Strucnu podlogu za provodenje postupka stavljanja Plana izvan snage izradit ce strucno upravno tijelo Grada Zagreba, nadlezno za obavljanje strucnih poslova prostomog uredenja, odnosno Gradski ured za prostomo uredenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet.

PO PIS JA VNOPRA VNIH TIJELA ODREDENIH POSEBNIM PROPISIMA TE DRUGIH KORISNIKA PROSTORA KOJI CE SUDJELOVATI U POSTUPKU STA VLJANJA PLANA IZV AN SNAGE

··--

Clanak 7.

U postupku stavljanja Plana izvan snage, trazit ce se sudjelovanje i podaci od sljedeCih javnopravnih tijela i drugih lcorisnika prostora:

Page 24: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

--~

I I

- 3-

1. HRVATSKI ZAVOD ZA PROSTORNI RAZVOJ, Ul. Republike Austrije 20, Zagreb; 2. MINISTARSTVO OBRANE REPUBLIKE HRVATSKE, Uprava za materijalne resurse,

Sluzba za nekretnine, graditeljstvo i zastitu okolisa, Zvonimirova 4, Zagreb; 3. MINIST ARSTVO UNUT ARNJIH POSLOV A, PU zagrebacka, Sektor upravnih,

inspekcijskih i poslova civilne zastite, Inspektorat unutarnjih poslova, Petrinjska 30, Zagreb;

4. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, PU zagrebacka, Sektor policije, Sluzba za sigurnost cestovnog prometa, Petrinjska 20, Zagreb;

5. MINISTARSTVO KULTURE, Runjaninova 2, Zagreb;. 6. MINISTARSTVO POMORSTV A, PROMETA I INFRASTRUKTURE, Prisavlje 14,

Zagreb; 7. MINISTARSTVO TURIZMA, Prisavlje 14, Zagreb; 8. MINISTARSTVO ZASTITE OKOLISA I PRIRODE- Uprava za zastitu prirode, Uprava

za procjenu, Radnicka cesta 80, Zagreb; 9. MINIST ARSTVO GRADITELJSTV A I PROSTORNOG UREBENJA, Uprava za

prostorno uredenje, pravne poslove i programe Europske unije, Ulica Republike Austrije 20, Zagreb;

10. ZA VOD ZA PROSTORNO UREBENJE GRAD A ZAGREBA, Ul. Republike Austrije 18, Zagreb;

11. GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREBENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITEUSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET, svi sektori, odjeli i odsjeci,

. Trg S. Radica 1, Zagreb; 12. GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRAD A, UL

Republike Austrije 18, Zagreb; 13. GRADSKI ZAVOD ZA ZASTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE, Kuseviceva

2, Zagreb; 14. GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, RAD I PODUZETNISTVO, Trg S. Radica 1,

Zagreb; 15. GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT, Ilica 25, Zagreb; 16. GRADSKI URED ZA IMOVINSKO-PRA VNE POSLOVE I IMOVINU GRADA, Trg

S. Radica 1, Zagreb; 17. GRADSKI URED ZA ZDRA VSTVO, Draskovi6eva 15/III, Zagreb; 18. GRADSKI URED ZA BRANITELJE, Vodnikova 14, Zagreb;· 19. GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZASTITU I OSOBE S INV ALIDITETOM, Trg S.

Radica 1, Zagreb; 20. GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE, Ulica grada Vukovara

58a, Zagreb; 21. GRADSKI URED ZA ENERGETIKU, ZASTITU OKOLISA I ODRZIVIRAZVOJ,

Dukljaninova 3, Zagreb; 22. URED ZA UPRA VLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA, Ul. kneza Ljudevita

Posavskog 48, Zagreb; 23. URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE, Bordiceva 26, Zagreb; 24. URED GRADONACELNIKA, Trg Stjepana Radica 1, Zagreb; 25. STRUCNA SLUZBA GRADONACELNIKA, Trg S. Radica 1, Zagreb; 26. ST:R . .UCNA SLUZBA GRADSKE SKUPSTINE GRAD A ZAGREBA, Ulica sv. Cirila i

Metoda 5, Zagreb; 27. SLUZBA ZA MJESNU SAMOUPRA VU, Ulica grada Vukovara 56a!I, Zagreb; 28. VJJE(:E GRADSK.E C.ETV.RT.l POJJSLJEME, Podmcni 11rcd grndskc uprnvc Ccntar,

Ilica 25, 10000 Zagreb.:

Page 25: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

-4-

29. DRZA VNA UPRA VA ZA ZASTITU I SP ASA V ANJE, Podrucni ured za zasti tu i spasavanje Zagreb, Odjel za zastitu i spasavanje, Nehajska 5, Zagreb;

30. DRZA VNI URED ZA UPRA VLJANJE DRZA VNOM IMOVINOM, Dezmanova ulica 10, Zagreb;

31. HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za sJivno podrucje Grada Zagreba, UJica grada Vukovara 220, Zagreb;

32. HRVATSKA POSTA, Postansko srediste Zagreb, UJica kneza Branimira 4, Zagreb; 33. HRVATSKA ELEKTROPRNREDA, DP Elektra Zagreb, Sluzba za tehnicke poslove,

Gunduliceva 32, Zagreb; 34. REP- PRIJENOS, Sektor za tehnicki potporu, Ulica grada Vukovara 37, Zagreb; 35. HEP- TOPLINARSTVO, Misevacka 15, Zagreb; 36. HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREZNE DJELATNOSTI, Ulica

Roberta Frangesa Mihanovica 9, Zagreb; 37. ZAGREBACKI HOLDING d.o.o., Podruznica Vodoopskrba i odvodnja, Sektor razvoja i

investicija, Odjel razvoja vodoopskrbe, projektiranja, suglasnosti i istrazivanja, Folnegoviceva 1; Zagreb; · · · ·· ·· ·- ·· · · · ··· -·- · - · · · ·

38. ZAGREBACKI HOLDING d.o.o., Podrufuica Vodoopskrba i odvodnja, Sektor razvoja i investicija, c;?djel razvoja odvodnje, projektiranja i suglasnosti, Folnegoviceva 1, Zagreb;

39. ZAGREBACKI HOLDING d.o.o., Podrufuica Zagrebacke ceste, Donje Svetice 48, Zagreb;

40. GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o., Odjel strateskog planiranja i razvoja, Radnicka cesta 1, Zagreb;

4l. ZAGREBACKI HOLDING d.o.o., PodruZnica Cistoca, Radnicka cesta 82, Zagreb; 42. ZAGREBACKI HOLDING d.o.o., Podru:lnica Zagrebacki digitalni grad, A venija

Dubrovnik 15, Zagreb; 43. ZAGREBACKI HOLDING d.o.o., PodruZnica Zagrebacki elektricni tramvaj- ZET,

Ozaljska 105, Zagreb; 44. ZAGREBACKI HOLDING d.o.o., PodruZnica Zagrebparking, Subiceva 40/III, Zagreb; 45. JA VNA UST AN OVA PARK PRJRODE MEDVEDNICA, Bliznec 70, Zagreb; 46. USTANOVA UPRA VUANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA, Trg Kre5imira Cosica 11,

Zagreb; 47. TURISTICKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA, Kaptol ul. 5, Zagreb;

· 48. ZA VOD ZA PROSTORNO UREBENJE ZAGREBACKE ZUP ANIJE, Ulica gradu Vukovara 72, Zagreb;

49. SPORTSKI SA VEZ GRADA ZAGREBA, Savska cesta 137, Zagreb; 50. HRVATSKI SKIJASKI SA VEZ, Trg Kresimira Cosica 11, Zagreb; 51. ZAGREBACKI SKIJASKI SA VEZ, Savska cesta 137, Zagreb; 52. HRVATSKI PLANINARSKI SA VEZ, Kozarceva 22, Zagreb; 53. HRVATSKI BICIKLISTICKI SAVEZ, Trg Kresimira Cosica 11, Zagreb; 54. HRVATSKA GORSKA SLUZBA SPASA VANIA, Kozarceva 22, Zagreb.

Page 26: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

r /

I

- 5 -

ROK ZA STA VLJANJE PLANA IZVAN SNAGE, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA

Clanak 8.

Poziv na dostavu zahtjeva uputit ce se danom stupanja na snagu ove odluke, a rok dostave zahtjeva za stavljanje Plana izvan snage je 30 dana od dana zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva.

Nositelj izrade dostavlja Odluku o izradi Odluke o stavljanju Plana izvan snage Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj.

Nositelj izrade objavit ce obavijest o pocetku stavljanja Plana izvan snage na rnrefuoj stranici Grada Zagreba i kroz informacijski sustav putem Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj.

Nacrt prijedloga odluke o stavljanju Plana izvan snage izradit ce nositelj izrade u roku od 60 dana od isteka roka za dostavu zahtjeva iz stavka 1. ovog clanka.

· - ----- ·· -· -Prijedlog ··odluke ~- cr stavlja:nju ··Plana izvan .. snage za jaVnu taspraVu utvrduje gradonacelnik.

Javna rasprava o Prijedlogu odluke o stavljanju Plana izvan snage objavit ce se u dnevnom tisku i na mrefuim stranicama Grada Zagreba i nadlefuog ministarstva, najmanje osam dana prije pocetkajavne rasprave.

Trajanje javnog uvida u Prijedlog odluke o stavljanju Plana izvan snage i rok za dostavu misljenja, prijedloga i primjedabaje 15 dana od dana pocetkajavne rasprave.

Nositelj izrade obradit ce sva misljenja, prijedloge i primjedbe iznesene u javnoj raspravi te ce pripremiti izvjesce o javnoj raspravi u roku od 15 dana od dana isteka javne rasprave.

Nacrt konacnog prijedloga odluke o stavljanju Plana izvan snage dostavlja se zajedno s izvjescem o javnoj raspravi gradonacelniku Grada Zagreb ana utvrdivanje.

Gradonacelnik Grada Zagreba razmotrit ce i odluciti o utvrdivanju Konacnog prijedloga odluke o stavljanju Plana izvan snage u roku od 8 dana od dana zaprimanja Nacrta konacnog prijedloga odluke o stavljanju Plana izvan snage. .

Nakon utvrdivanja Konacnog prijedloga odluke o stavljanju Plana izvan snage, a prije njegova upuCivanja na donosenje Gradskoj skupstini Grada Zagreba, nositelj izrade dostavit

· ce sudionicima javne rasprave· pisanu obavijest o tome s obrazlozenjem o razlozima neprihvacanja, odnosno djelomicnog prihvacanja njihovih prijedloga i primjedbi.

Ako se iz objektivnih razloga neki od rokova iz ovog clanka produlji, osim rokova utvrdenih Zakonom, to se produljenje, uz posebno obrazlozenje, ne smatra protivno ovoj odluci.

Odluku o donosenju Odluke o stavljanju Plana izvan ·snage donosi Gradska skupstina Grada Zagreba.

IZVORI FINANCIRANJA PROVODENJA POSTUPKA STA VLJANJA PLANA IZVANSNAGE

Clanak 9.

Sredstva za provodenje postupka stavljanja Plana 12van snage os1gurana su u Proracunu Grada Zagreba za 2015. na poziciji Gradskog ureda za prostorno uredenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet. .

Page 27: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

- 6-

PRIJELAZNE I ZA VRSNE ODREDBE

\ \

Clanak 10. \

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Sluzbenom glasniku Grada \ Zagreb a.

KLASA: 021-05/15-01/151 URBROJ: 251-01-05-15-8 Zagreb, 16. srpnja 2015.

Page 28: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

prilog (4)

tablicni prikaz obradenih zahtjeva pristiglih na Odluku o izradi Odluke o stavljanju izvan snage Plana (SGGZ 15/15)

Page 29: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

350-07/15-002/402 ZAHTJEVI

Odluka o izradi Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uredenja Gracani Dolje (SGGZ 15/15)

1._15 _03.08.2015. GR:\DSKI URED ?A ENER5JETIKU, ZASTITU OKOLISA I ODRZIVI RAZVOJ Dukljaninova 3, Zagreb

2._16_04.08.2015. GRADSKI ZA VOD ZA ZASTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE Kusevi6eva 2, Zagreb

3._17_06.08.2015. GRADSKI URED Z~ GOSPODARSTVO, RAD I PODUZETNISTVO Trg S. Radi6a 1, Zagreb

4. 18 07.08.2015. ZAGREBACKI HOLDING d.o.o. PodruZnica Zagrebacki digitalni grad A venija Dubrovnik 15, Zagreb

5._19 _07.08.2015. MINIST ARSTVO UNUT ARNJIH POSLOV A PU zagrebacka Sektor upravnih i inspekcijskih poslova Inspektorat unutarnjih poslova Petrinjska 30, Zagreb

6._20_10.08.2015. HEP - TOPLINARSTVO Misevacka15a, Zagreb

7 ._21_1 0.08.201 5. ZA VOD ZA PROSTORNO URE:DENJE ZAGREBACKE ZUPANIJE Ulica grada Vukovara 72, Zagreb

8._22_11.08.2015. GU ZA PROSTORNO URE:DENJE, IZGRADNJU GRADA, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET Sektor za prostomo uredenje i graditeljstvo Trg Sijepana Radica 1, Zagreb

9. 23 12.08.2015. GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZASTITU I OSOBE S INV ALIDITETOM Trg Stjepana Radi6a 1, Zagreb

1 0._ 24_ 12.08.2015. MINIST ARSTVO UNUT ARNJIH POSLOV A PU zagrebacka Sektor policije Sluzba za sigumost cestovnog prometa Ulica grada Vukovara 33, Zagreb

11. 25 14.08.2015. GRADSKI URED ZA PROS TORNO URE:DENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET Sektor za promet Trg Stjepana Radica 1, Zagreb

12._26_20.08.2015. MINIST ARSTVO POMORSTV A, PROMETA I INFRASTRUKTURE Prisavlje 14, Zagreb

13._27 _21.08.2015. MINISTARSTVO TURIZMA Prisavlje 14, Zagreb

14._28_24.08.2015. GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o. Sektor razvoja i investicija Sluiba razvoja i regulatomih poslova Odjel razvoja i regulatomih poslova Radnicka cesta 1, Zagreb

15._29 _28.08.2015. DRZA VNA UPRA VA ZA ZASTITU I SPASAVANJE PODRUCNI URED ZA ZASTITU I SPASA V ANJE ZAGREB Odjel za zastitu i spasavanje Ksaverska cesta 109, Zagreb

16. 30 28.08.2015. GRADSKI URED ZA STRA TEGIJSKO PLANIRANJEIRAZVOJGRADA Ul. Republike Austrije 18, Zagreb

17. 31 31.08.2015. MINIST ARSTVO ZASTITE OKOLISA I PRIRODE Radnicka cesta 80, Zagreb

18. 32 15.09.2015. MINISTARSTVO OBRANE Uprava za materijalne resurse Sektor za nekretnine, graditeljstvo i za$titu okolisa Sluzba za graditeljstvo i zastitu okolisa Trg kralja Petra Kresimira IV 1 , Zagreb

Page 30: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

DPU GRACANI DOLJE (stavljanje izvan snage) ZAHTJEVI po Odluci o izradi Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uredenja Gracani Dolje (SGGZ 15/15)

350-07/15-002/402

1.

2.

3.

4.

5.

GRADSKI URED ZA ENERGETIKU, ZASTITU 15 I 03.08.2015. I OKOLISA I ODRZIVI RAZVOJ

Dukljaninova 3, Zagreb

GRADSKI ZA VOD ZA ZASTITU SPOMENIKA 16 I 04.08.2015. I KULTURE I PRIRODE

Kuseviceva 2, Zagreb

GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, RAD I 17 I 06.08.2015. I PODUZETNISTVO

Trg S. Radica 1, Zagreb

ZAGREBACKI HOLDING d.o.o. 18 I 07.08.2015. I Podruznica Zagrebacki digitalni grad

Avenija Dubrovnik 15, Zagreb

MINIST ARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA PU zagrebacka

19 I 07.08.2015. I Sektor upravnih i inspekcijskih poslova Inspektorat unutarnjih poslova Petrinjska 30, Zagreb

Nema zahtjeva.

Nema zahtjeva.

Nema zahtjeva.

Nema zahtjeva.

osigurati vatrogasne prilaze i povrsine za operativni rad vatrogasne tehnike u skladu s odredbama Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94 i 142/03) osigurati potrebne kolicine vode za gasenje pozara u skladu s odredbama Pravilnika o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN 8/06) u svrhu sprjecavanja sirenja pozara na susjedne gradevine, gradevina mora biti udaljena od susjednih gradevina najmanje 5 m, iii manje ako se dokaze uzimajuci u obzir pozarno opterecenje, brzinu sirenja pozara, pozarne karakteristike materijala gradevina, velicinu otvora na

·skim zidovima !!radevina i dr .. da se oozar ne moze

Page 31: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

6.

7.

8.

9.

10.

20 I 10.08.2015. I ~p- !OPLINARSTVO Mtsevacka15a, Zagreb

ZA VOD ZA PROSTORNO UREDENJE 21 I 10.08.2015. I ZAGREBACKE ZUPANIJE

Ulica grada Vukovara 72, Zagreb

GU ZA PROSTORNO UREDENJE, IZGRADNJU 22 1 1l.08.2015. 1 GRADA, KOMUNALNE P?~LO~ I !ROMET

Sektor za prostorno uredenJe 1 graditeljstvo Trg Stjepana Radi6a 1, Zagreb

GRAD ZAGREB 23 1 12 08 2015 1 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZASTITU I

. . . OSOBE S INV ALIDITETOM

24

Trg Stjepana Radi6a 1, Zagreb

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA PU zagrebacka

12.08.2015. I Sektor policije Sluzba za sigurnost cestovnog prometa Ulica grada Vuk:ovara 33, Zagreb

prenijeti na susjedne gradevine ili mora biti odvojena od susjednih gradevina poZarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta, koji u slucaju da gradevina ima krovnu konstrukciju nadvisuje krov najmanje 0,5 m iii zavrsava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti duzine najmanje 1 m neposredno ispod pokrova krovista, koji mora biti od negorivog materijala najmanje na duzini konzole.

Nema zahtjeva.

Nema zahtjeva.

Obavjestavamo vas da smo 06.07.2015. dostavili trazene podatke pod klasom 350-01/2015-02/281 u predmetu ,postupak stavljanja izvan snage DPU Gracani- Dolje".

Nema zahtjeva.

kod projektiranja i izgradnje cesta potrebno je primijeniti vaze6e odredbe Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, Odluka Ustavnog suda RH NN 48/10, 74/11, 80/13, Odluka i Rjesenje Ustavnog suda NN 158/13,92114 i 64/15) kolnike gradskih prometnica u raskrizjima izvesti u istoj razini raskrizja cesta ve6e prometne potraznje i vaznosti po mogu6nosti izgraditi kao raskrizja s kruznim tokom prometa iii raskrizja na kojima izgraditi prometne trake za lijevo

Page 32: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

11.

GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREDENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO,

25 I 14.08.2015. I KOMUNALNE POSLOVE I PROMET Sektor za promet Trg Suepana Radica 1, Zagreb

skretanje duz svih prometnica u naselju izgraditi nogostupe, a duz glavnih prometnica po mogucnosti i biciklisticke trake iii staze. U zoni raskrizja, odnosno zavrsetka nogostupa (biciklisticke trake iii staze) s jedne strane kolnika i nastavka nogostupa (bicik1isticke trake iii staze) na suprotnoj strani kolnika uspostaviti pjesacke (biciklisticke) prijelaze, a nogostupe izvesti s upustenim rubnjacima. Minimalna sirina nogostupa za kretanje pjesaka treba iznositi 1,50 m. Minimalna sirina biciklisticke trake iii staze za jednosmjerni promet (jedan red biciklista) treba iznositi 1,0 m, a za dvosmjerni (dva reda biciklista) treba iznositi 2,0 m. na svim raskriZjima prometnim znakovima odrediti prednost prolaska u zonama veceg okupljanja djece iii veceg broja gradana predvidjeti mjere za njihovu zastitu i smirivanje prometa na svim lokacijama opce drustvene, poslovne i stambene namjene predvidjeti dostatne parkiralisne kapacitete ceste opremiti posebnom horizontalnom i vertikalnom prometnom signalizacijom sukladno Praviiniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/05 i 155/05) autobusna stajalista i/ili ugibalista projektirati sukladno Pravilniku o autobusnim stajalistima (NN 119/07) prometne projekte kao sastavne dijelove glavnog projekta izgradnje pojedinih mikro lokacija dostaviti na pregled i suglasnost PU zagrebackoj temeljem clanka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Nema zahtjeva.

Page 33: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

~~

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I 12. 26 20.08.2015. INFRASTRUKTURE Nema zahtjeva.

Prisavlje 14, Zagreb

13. 27 21.08.2015. MINISTARSTVO TURIZMA Nema zahtjeva. Prisavlje 14, Zagreb

GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o. Sektor razvoja i investicija

14. 28. ·24.08.2015. Sluzba razvoja i regulatornih poslova Nema zahtjeva. Odjel razvoja i regulatornih poslova Radnicka cesta 1, Zagreb

DRZA VNA UPRA VA ZA ZASTITU I SPASA V ANJE PODRUCNI URED ZA ZASTITU I SPASA V ANJE

15. 29 28.08.2015. ZAGREB Nema zahtjeva. Odjel za zastitu i spasavanje Ksaverska cesta 109, Zagreb

GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO 16. 30 28.08.2015. PLANIRANJEIRAZVOJGRADA Nema zahtjeva.

Ul. Republike Austrije 18, Zagreb

17. 31 31.08.2015. MINISTARSTVO ZASTITE OKOLISA I PRIRODE Radnicka cesta 80, Zagreb Nema zahtjeva.

MINIST ARSTVO OBRANE Uprava za materijalne resurse

18. 32 15.09.2015. Sektor za nekretnine, graditeljstvo i zastitu okolisa Nema zahtjeva. Sluzba za graditeljstvo i zastitu okolisa Trg kralja Petra Kresimira IV 1, Zagreb

L_ __ _ , L. ~--

Page 34: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB

GRADSKI URED ZA ENERGETIKU, ZASTITU OKOLISA I ODRZIVI RAZVOJ

KLASA: 351-04/15-05/42 URBROJ: 251-19-21-15-2 Zagreb. 31. srpnja 2015.

Gradski ured za prostorno uredenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne

poslove i promet Sektor za postupak izrade i donosenja

dokumenata prostornog urecienja I 0000 Zagreb, Park Stara Tresnjevka 1

PREDMET: Odluka o izradi Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uredenja Gracani- Dolje

- misljenje- dostavlja se-

Vezano uz vas zahtjev KLASA: 350-07/15-002/402 URBROJ: 251-13-62/003-15-12 od 23. srpnja 2015 .• Gradski ured za energetiku, zastitu okolisa i odrzivi razvoj dostavlja sljedece miSijenje:

Temeljem razloga stavljanja izvan snage DPU Gracani - Dolje, koji su detaljno obrazlozeni u cl. 3. predmetne Odluke te odredbe kojom je Zakonom o prostornom urecienju (NN 153113) onemogucena izrada detaljnih planova urecienja kao vrste prostornog plana, OCIJenJUJemo opravdanim ciljeve i polazista za stavljanje DPU Gracani- Dolje izvan snage.

S postovanjem,

Page 35: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB

GRADSKI ZAVOD ZA ZASTITU SPOMENIKA KUL TURE I PRIRODE

KLASA: 612-08/15-011/19 URBROJ: 251-18-02-15-02 Zagreb, 30. 7.2015.

Predmet: - DPU Gracani-Do/je, stavljanje plana izvan snage - obavijest

GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREfJENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET Sektor za postupak izrade i donosenja prostornih planova Park Stara Tresnjevka 1 10 000 Zagreb

Veza: Klasa: 350-07/15-002/402, Urbr: 251-13-62/003-15-12

Vezano na dostavljenu Odluku o stavljanju izvan snage DPU Gracani-Do/je, odnosno poziv na dostavu zahtjeva Zavada, obavjestavamo vas da s obzirom da ria,podrucju obuhvata navedenog plana nema nepokretnih kulturnih dobara i zasticenih dijelova prirode ovaj Zavod, sa stajalista zastite i ocuvanja kulturnih dobara nije nadlezan za c;lostavu zahljeva za stavljanje ovog plana van snage.

S postovanjem,

Dostaviti: d) Naslovu 2. Evidencija, ovdje 3. Arhiva, ovdje

Page 36: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

~-~Jf..: ]j··~---

~11ti'. ,'.'!lil!.,

REPUBUKA HRVATSKA GRAD ZAGREB

GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, RAD I PODUZETNISTVO

KLASA: 350-07/15-002/502 URBROJ: 251-09-01-15-2

Zagreb, 3. kolovoza 2015.

GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREDENJE, IZGRADNJU

GRADA,GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET

Sektor za postupak izrade i donosenja dokumenata prostornog uredenja

10 000 ZAGREB Park Stara Tresnjevka 1

PREDMET: Odiuka o izradi Odluke o stavljanju izvan snage DPU Gracani Dolje, Odluka s pozivom na dostavu zah~eva

odgovor, daje se

U svezi s VaSirn dopisom KLASA: 350-07/15-02/402, URBROJ: 251-13-62/003-15-12 od

23. srpnja 2015. iz\jescujemo Vas da iz djelokruga rada Gradskog ureda za gospodarstvo, rad i

poduzetnistvo nemamo podatke relevantne za oblikovanje prostora na podrucju obuhvata

Detaljnog plana uredenja Gracani Dolje.

S postovanjem

Page 37: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

Podru7nica Zagrcbacki digitalni gr:1d

KLASA: ZDG-OP-15-00356 URBROJ: 00-15-001 Zagreb, 03.08.2015.

GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREDENJE,

IZGRADNJU GRADA, GRADITEUSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET

SEKTOR ZA POSTUPAK IZRADE I DONOSENJA DOKUMENA TA PROSTORNOG UREDENJA

Park Stara Tresnjevka I, 10 000 Zagreb

PREDMET: Odluka o izradi Odluke o stavljanju izvan snage DPU Gracani Doljc - dostava zahgeva

VEZA NA VAS BROJ:

Postovani,

KLASA: 350-07/15-002/402 URBROJ: 251-13-62/003-15-12

Zagrebacki holding d.o.o. - podruznica Zagrebacki digitalni grad (ZDG) nema zahgeva za stavljanje Plana izvan snage.

Ovim putem koristimo prigodu obavijestiti Vas da je ZDG pripremio i dostavio zahtjeve za izradu Urbanistickog plana uredenja Gracani Dolje (KLASA: ZDG-OP-15-00355; URBROJ: 00-15-001, 03.08.20 15.).

S postovanjem,

Pripremio:

Dostaviti: 1. Naslov 2. Arhiva

~ Podruiilica ZAGReBA(iKI OIGITAl..NIGRAO zagreb, Av.enu<t Dubrovnik 1o Tel.+~~~ 1 ~40415 Fax: +~J}§ f 64i0271 \vl.vw.digltalt\!9r9d.}1r w.V\v.zgh.hr, infoZdl]@Zgh.hr

Voditeljica podruznice

• rrg:ovael<i s4d1Jzagrebu, MBS: oao042653 OIB: 85584865987 1-:\rVa\sXa M~!~nska b(ll)ka o;d. Broj ZlrO-raeiuna: 23$00()1,;140002~766

Page 38: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

Republika Hrvatska MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLO VA

POLICIJSKA UPRA VA ZAGREBACKA SEKTOR UPRA VNIH I INSPEKCIJSKIH POSLOVA

Iuspektorat unutarnjilz poslova

Broj: 511-19-25/1-7989/1-2015. Zagreb, 3. kolovoza 2015.

GRAD ZAGREB Gradski ured za prostorno uredenje, izgradnju Grada,

graditeljstvo, komunalne poslove i promet

PREDMET: Odluka o izradi Odluke o stavljanju izvan snage DPU Gracani Dolje

-misljenje, daje se

Veza: Vas broj Klasa: 350-07/15-002/402 Ur.broj: 251-13-62/003-15-12 od 23. 7. 2015.

Park Stara Tresnjcvka 1 10000 ZAGREB

Obavjestavamo vas da za izradu Odluke o stavljanju izvan snage DPU Gracani Dolje iz djelokruga z:aStite od pozara nema zahtjeva, a ujedno napominjemo da je kod izrade novog plana potrebno predvidjeti slijedece:

I) Osigurati vatrogasne prilaze i povrsine za operativni rad vatrogasne tehnike u skladu s odredbama Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55194 i I 42/03).

2) Osigurati potrebne koliCine vode za ga5enje po:Zara u skladu s odredbama Pravilnika o hidrantskoj rnrezi za gasenje pozara (NN 8/06).

3) U svrhu sprijecavanja sirenja pozara na susjedne gradevine, gradevina mora biti udaljena od susjednih gradevina najmanje 5 m, iii manje ako se doka:Ze uzimajuci u obzir pozarno opterecenje, brzinu sirenja po:Zara, po:Zarne karakteristike materijala gradevina, veliCinu otvora na vanjskim zidovima gradevina i dr., da se pozar ne moze prenijeti na susjedne gradevine ili mora biti odvojena od susjednih gradevina pozarnim zidom vatrootpomosti najmanje 90 minuta, koji u slucaju da gradevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 minuta) nadvisuje krov najmanje 0,5 m iii zavrsava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti duzine najmanje 1 m neposredno ispod pokrova krovista, koji mora biti od negorivog materijala najmanje na duzini konzole.

Page 39: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

HEP·TOPLINARSTVO d.o.o.

10000 ZAGREB· MISEVECKA 15a

TELEFON • 01/60 09 555

TELEFAX • 01/61 31 976 POSTA ·10002 ZAGREB· pp 163 SERVIS

~BROJIZNAK

G00001~M1 40 /15.-VKD

PREDMET

REPUBLlKA HRVATSKA- GRAD ZAGREB Gradski ured za prostorno uredenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet Sektor za postupak izrade i donosenja prostornih plan ova

Park Stara Tresnjevka br. 1 L 1 0000 Z A G R E 8

VAS BROJ I ZNAK DATUM

03. kolovoza 2015

_j

lzrada Odluke o stavljanju izvan snage DPU Gracani Dolje

Postovani,

na vase trazenje dopisom Klasa: 350-07/15-002/402, urbroj: 251 ~ 13-62/003-15-12 od 23. srpnja 2015. godine te do$tavljene Odluke o izradi Odluke o stavljanju izvan snage DPU Gracani Dolje, obavjestavamo vas da na predmetnom podrucju nemamo postojeCih instalacija niti predvidenih buducih instalacija, pa stoga nemamo nikakvih zahtjeva.

S postovanjem

Direktor

mr;sc. Robe. rt··.···K. rl<.l<fy;. c .. · .;d. ip.Lin?tel. tt~-- ({)1lto

HEP- TOPLlNARSlVO d,o.o. ZAGR~B 1

MJsaveck~ 15/a

CLAN HEP GRUPE • UPRAVA DRU!!TVA ·DIREKTOR ROBERT KRKLEC •

• IBAN: HR8423600001101423576 • ZAGREBACKA BANKAZAGREB • 01815907062900 • MATICNI BROJ 1582623 • • TRGOVACKI SUO U ZAGREBU • MBS 080396278 • UPLACENI TEMELJNI KAPITAL20.000,00 HRK •

• www.h<ip.hr/toplinarstvo •

Page 40: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

GRAD ZAGREB Gradski ured za prostorno ureaenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet

Sektor za postupak izrode i donosenja prostomih planova

Park Stara Tresnjevka 1 10000 zaweb

PREDMET: Odluka o izradi Odluke o stavljanju izvan snage DPU Gracani Dolje - poziv na dostavu zahtjeva za izradu Odluke, - odgovor, d aj e s e

VEZA: Vas dopis KLASA: 350-07/15-002/402, URBROJ: 251-13-62/003-15-12 od 23. srpnja 2015.

Zavod za prostorno ureaenje Zagrebacke zupanije zaprimio je 3. kolovoza 2015. godine Vas poziv na dostavu zahljeva za izradu Odluke o 1/tavljanju izvan snage DPU Gracani Dolje u Gradu Zagrebu.

Pregledom predmetne Odluke ustvrdili smo da nemamo zahtjeva za izradu Odluke o stavljanju izvan snage DPU Gracani Dolje u Gradu Zagrebu.

·($.;Tel. 01/6312 300. ~Fax: 01/6312 308 l'::'l.Email: zawdl/ilzpuz:d1r

Page 41: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

Klasa: 350-01/2015-02/309 Urbroj: 251-13-020/001-2015-2 Zagreb, 7. kolovoza 2015.

GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREDENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO,

KOMUNALNEPOSLOVEIPROMET

Sektor za postupak izrade i donosenja dokumenata prostornog uredenja

Zagreb, Park S~r~ Tresnjevka 1

PREDMET: Odluka o izradi Odluke o stavljanu izvan snage DPU Gracani-Dolje, dostava Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva

Veza- Klasa: 350-07115-02/402

U svezi dostave Odluke o izradi Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uredenja Gracani-Dolje, s pozivom na dostavu zahtjeva, obavjestavamo Vas da smo Vam dana 6. srpnja 2015. godine dostavili trazene podatke pod klasom 350-01/2015-02/281 u predmetu ,postupak stavljanja izvan snage OPU Gracani-Oolje".

STRUCNA ZA DOKUME

Aleksandra Duras

( .geogr.

Page 42: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

I . .

'

REPUBLIK.A HRVATSKA GRAD ZAGREB

GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZASTITU I OSOBE S INV ALIDITETOM

KLASA: 350-07115-02/ 1 f URBROJ: 251-17-01/3-15-;( (, Zagreb, 31. srpnja 2015.

GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREDENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET

n/p procelnika mr. sc. Dinka Bilica, dip I. oec.

- ovdje-

PREDMET: -Izmjene i dopune Urbanistickog plana uredenja Resnik III -Odluka o izradi ~mjena i dopuna Dctaljnog plana uredenja.'$opnica­Jelkovec

-Odluka o izradi izmjena i dopuna Urbanistickog plana uredenja Pescenica sjever- Strigina

-Odluka o izradi Urbanistickog plana uredenja Gracani Dolje -Odluka o izradi Odluke o stavljanju izvan snage DPU Gracani Dolje -odgovor, dostavlja se

VEZA: -Vas dopis KLASA: 350-07/14-02/119, URBROJ: 251-13-62/003-15-62 od 21. srpnja 2015.

-Vas dopis KLASA: 350-07/15-02/63, URBROJ: 251-13-61/008-15-21 od 28. srpnja 2015.

-Vas dopis KLASA: 350-07/15-02/74, URBROJ: 251-13-61/008-15-54 od 28. srpnja 2015.

-VaS dopis KLASA: 350-07115-02/225, URBROJ: 251-13-62/003-15-28 od 23. srpnja 2015.

-VaS dopis KLASA:f!?.Q-()7/:1,2r;-Of{4P,g~ URBROJ: 251-13-62/003-15-12 od 23. srpnja 2015.

Postovani,

Vezano uz gore navedene dopise Naslova, kojima isti od ovog Ureda trazi eventualnu dostavu pisanih misljenja, prijedloga, primjedaba, odnosno zahtjeva u odnosu na predmetno, isticemo kako Gradski ured za socijalnu zastitu i osobe s invaliditetom, u okviru

Page 43: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

'ff REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBACKA

SEKTOR POLICIJE Sluzba za sigurnost cestovnog prometa

Broj: 511-19-06/6-7-525/2-15. U Zagrebu, 7. kolovoza 2015.

GRAD ZAGREB Gradski ured za prostorno uredenje, izgradnju Grada, graditeljstvo,

komunalne poslove i promet Sektor za postupak izrade i donosenja dokumenata prostornog uredenja

10000 Zagreb, Park stara Tresnjevka 1

PREDMET: Odluka o izradi Odluke o stavljanju izvan snage DPU Gracani Dolje

VEZA: Klasa: 350-07/15-002/402, Ur. broj: 251-13-62/003-15-12 od ~3. srpnja.201$.

Postovani, u smislu Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13), Policijska uprava

zagrebacka, na Vas zahtjev, dopis iz veze, u svezi Odluke o izradi Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uredenja Graeani Dolje, u prometnom smislu daje sljede6e nacelno misljenje:

1. kod projektiranja i same izgradnje cesta potrebno je primijeniti vazece odredbe Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, Odluka Ustavnog suda RH NN 48/10, 74/11, 80/13, Odluka i Rjesenje Ustavnog suda NN 158/13, 92/14 i 64/15),

2. kolnike gradskih prometnica u raskrizjima izvesti u istoj razini, odnosno da ne dopustiti da se prometnice jedna na drugu prikljucuju preko skosenog iii upustenog rubnjaka,

3. raskrizja cesta ve6e prometne potraznje i vaznosti po mogu6nosti izgraditi kao raskrizja s kruznim tokom prometa iii klasicna raskrizja na kojima izgraditi prometne trake za lijevo skretanje,

4. duz svih prometnica u naselju izgraditi nogostupe, a duz glavnih prometnica po mogucnosti i biciklisticke trake iii staze. U zoni raskrizja, odnosno zavrsetka nogostupa (biciklisticke trake iii staze) s jedne strane kolnika i nastavka nogostupa (biciklisticke trake iii staze) na suprotnoj strani kolnika uspostaviti pjesacke (bicikfisticke) prijelaze, a nogostupe izvesti s upustenim rubnjacima. Minimalna sirina nogostupa za kretanje pjesaka treba iznositi 1,50 m. Minimalna sirina biciklisticke

Page 44: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

Republika Hrvatska Grad Zagreb

GRAOSKI URED ZA PROSTORNO URE8ENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNEPOSLOVEIPROMET

Sektor za promet

Klasa: 340-01/15-01/1181 Ur.broj: 251-13-42/2-206-15-2 od 10.08.2015.

GRADSKI URED ZA PROSTORNO URE8ENJE, IZGRADNJU GRADA. GRADITELJSTVO,

KOMUNALNE POSLOVE I PROMET Sektor za postupak izrade i donosenja

dokumenata prostornog uredenja Zagreb, Park Stara Tresnjevka 1

Predmet: Odluka o izradi Odluke o stavljanju izvan snage DPU Gracani Dolje - planske smjernice

Vas znak: Klasa: 350-07/15-02/402 Urbroj: 251-13-62/003-15-12 Zagreb, 23.07. 2015.

Postovani,

u sklopu dostave Odluke o izradi Odluke o stavljanju izvan snage DPU Gracani Dolje, Sektor za promet nema primjedbi na dostavljenu Odluku.

S postovanjem,

DOSTAVITI: .{Ji,'Naslovu.

2. Evidencija, ovdje, DP 3. Arhiva, ovdje

LJ ODJELA./... . . . i6 Ji'M® '-·· ...

/' f',/1' .

Page 45: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

REPUBLIKA HRVATSKA Ministarstvo pomorstva, prometa

i infrastrukture

KLASA: 350-05/15-01/376 URBROJ: 530-08-1-l-1-15-2 Zagreb, 13. kolovoza 2015. godine

GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREDENJE, IZGRADNJU GRADA,

GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET Park Stara Tresnjevka L 10 000 Zagreb

PREDMET: Odluka o izradi Odluke o stavljanju izvan,snage DPU Gracani Dolje

VEZA:

Postovani,

- ocitovanje, daje se

KLASA: 350-07/15-002/402, URBROJ:251-13-62/003-15-I2, od 23. srpnja 2015.

vezano za Vas dopis (klasa, urbroj: gornji) kojim ste nam dostavili Odluku o izradi Odluke o stavljanju izvan snage DPU Gracani Dolje, a nakon uvida u tekst odluke, Miriistarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture nema posebnih zahtjeva.

S postovanjem,

Page 46: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

REPUBLIKA HRVATSKA MINIST ARSTVO TURIZMA

KLASA: 350-02/15-0 I I 12 URBROJ: 529-04-15-3 Zagreb, I 0. kolovoza 201 5.

GRAD ZAGREB Gradski ured za prostorno uredenje. izgradnju grada. graditeljstvo. komunalne poslove i promet n/p g. mr.sc. Dinko Bilic. dipl.oecc .. procclnik

PREDMET: Odluka o izradi Odlukc o stavljanju izvan snagc Detaljnog plana Urcdcnja (DPU) Gracani Doljc - odgovor, daje se

VEZA: Vasa Klasa: 350-07/15-002/402. Urbroj: 251-13-62/003-15-12

Posiuvuni.

Nastavno na Vas zahtjev za ocitovanjem na Odluku o stavljanju izvan snagc Detaljnog plana urederlia (DPU) Gracani Dolje. Ministarstvo turizma daje odgovor kako slijedi.

Buduci da ce stavljanjcm izvan snage postojeceg DPU Gracani Dolje. osim uskladivanja sa Zakonom o prostornom urcdenju (NN 153/13 ). biti stvoreni preduvjeti za izradu Urbanistickog plana uredenja Gracani Dolje koji se odnosi na izgradnju i urcdenje dol* stanice zicare. putnickih tetminala. pratecih sadrzaja te prometne i druge intl·astrukture uz granicu Parka prirode Medvednica, Ministarstvo turizma ncma primjedbi niti posebnih zahtjeva na navedenu Odluku.

S postovanjem.

POMOCNIK MINISTRA

Page 47: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

G' P GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o. Radnicka cesta 1, Zagreb SEKTOR RAZVOJA IINVESTICIJA C/ ZAGREB SLUZBARAZVOJA IREGULATORNIH POSLOVA ODJEL RAZVOJA I REGULATORNIH POSLOVA

® ~~ ,<:r<> c~rt

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB

GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREBENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE

POSLOVE I PROMET Park Stara Tresnjevka 1,

10 000 Zagreb

ISO 9001 :2008

Zagreb, 13.08.2015. Vas znak: 350-07/15-002/402

Nas znak: KLASA: URBROJ:

dpu gracani dolje, izvan snage GPZ-05-15-1775 oc; -o1--1 'f~oo z

Predmet: Odluka o izradi Odluke o stavljanju izvan snage DPU Graeani Dolje ~ dostava zahijeva

Temeljem dopisa KLASA: 350-07/15-002/402, URBROJ: 251-13-62/003-15-12 od 23. srpnja 2015. godine obavjestavamo vas da smo suglasni sa Odlukom o izradi Odluke o stavljanju izvan snage DPU Graeani Dolje Zahljevi •se odnose na p!inski distribucijski sustav koji je u nadle:Znosti Gradske plinare Zagreb d.o.o., RadniCka cesta 1, 10 000 Zagreb kao operatora plinskog distribucijskog sustava.

S postovanjem,

Dostaviti; - ::r;aslbvU· - Sluzba ;a regulatorne poslove i razvoj: B. lvkovic

Mr.sc.

DIREKTORA SEKTORA ,·INVESTICIJA

Gradska plinara zagr~b <LP.O. Radn!Cka t:esta .1' 10002 Zagreb, p.p, 132 • 018:,20985255037 ~. Upisano kod: Trgovaekl sud ,u zagrebu ,..:. Mas; QSOQ83993 •• K\.lnsk1 zlro~racuni: ZABA 2360000-110127381$,

IBAN: HR082360000110127381(!, $WlFT(BfQ):ZA6AHR2X; PBZ.2340009~11101099~2, IBAN: HR9223400091J10109932, $WlFT(BlC):PBZGHR2X; HPB 2390001-1100328~64, IBAN: HR772390001110Q328364, SWIFT(BIC):HPBZHR2X•

·. Upisani temeljni kapital:.269,724.500,00 kn • Direktor: Tihana. Colle, dip!. Ing. • tel.: centrala 63 02 333, Direktor 61 84 622, 63 02 477; fax 61134 585; e-mail: info,[email protected], web: WWW.plinara-zagreb.hr

Page 48: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

REPlJBLIKA HRVATSKA DRZAVNA UPRA VA ZA ZASTI'fU 1 SPASAVANJE PODRUCNI URED ZA ZASTITUJ SPASAVANJE

ZAGREB KLASA: 3S0.,02/lS .. D1/21 URBHQJ: 543~21~01-15,:6 . Z~.gr~b, 24. J\:QlOY{lZit2015;1

GRA.D ZAGREB GRA.PSKl URED ZA PROSTORNO UREflENJE,

lZGRADN.JU GRAD A, GRADITELJSTVQ, l<OMUNAtNE POSLOVEI PRO MET Sck(Qr za twstupak izr~(ie i dol)Qsenja

prostornih ,plan ova

ZAGREB, Park Star~t Tre$.rtjcvl<a 1

· PREDMET: Stavljanje van snagc Dct.aljnpg plana ureil~nja Grac~rti'Uoljc: -misljenje~oaje se · ·

VEZA~ V~sa KLASA: 3S0.;07ll5-'002/402, tiRBRQ,J;251..,l3-62/003-15-l2 cd.23, srpl)Ja '015~

V asim. dopisom. broj gornji1 ·zatrllzili ~te. da Vam rlostavinto podatke, · planske smjemice i propiSane uokumente iz na:ses (.}jelokruga rada koji s.u potrebni :za sta.Ylj.aoje. van ~mage Detalj:uog plana uredenja: Gra;~ani lJOlje, , ·

UvJd.grp: "il Odluktt 9 '$t?vl]at1jt~ YWJ sn~g~ Octaljnog plana uredenja Gt:aoani Dolje., utvn1t1Jeroo 4~ n'! postt1pf!k ~t.Vraen 'nave.denom Odlukon1 nemamo tlodattrih prijedloga i za.hgeva.

DOSTAVl'tt - ttaslovu - pismol1rana

Page 49: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

REPUBLJKA JIRV/\TSKA GRAD ZAGREB

GRADSKI liRED ZA STRATEGJJSKO PLAN!RAN.lE

I RAZVOJ GRADA

KLASA: 350-07/15-001/269 URBROJ: 251-05-06/004-15-2 ZAGREB, 24. ko1ovoza 2015.

GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREDENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNEPOSLOVEIPROMET Sektor za postupak izrade i donosenja prostornih planova Park Stara Tresnjevka 1 10 000 Zagreb

PREDMET: Odluka o izradi Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uredenja Gracani - Dolje - dostava zahtieva

VEZA: KLASA: 350-07/15-002/402, URBROJ: 251-13-62/003-15-12 od 23. srpnja 2015.

Povodom Vaseg aida pod gornjim brojem. podnesenog u postupku stavljanja izvan snage Detaljnog plana uredenja Gracani- Dolje. koji smo zaprimili 30. srpnja 2015., a kojim sukladno clanku 90. Zakona o prostornom uredenju (Narodne novine 153/13 ), trazite dostavu zahtieva za stavljanje Plana izvan snage u kojima se moraju navesti vazeti propisi i njihove odredbe, te drugi strucni i ostali dokumenti na kojima se temelje zahtievi, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada se ocituje kako slijedi:

Sukladno Vasoj obavijesti ovaj je Ured u okviru podrucja svog djelokruga razmotrio Odluku o izradi Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uredenja Gracani - Dolje (Siuzbeni glasnik Grad a Zagreba broj ISlf5od 20. 8rpnja 2015:).

Obzirom na nadleznost ovoga Ureda napominjemo da su ZagrebPlanom, Razvojnom strategijom Grada Zagreba. Strateska razvojna usmjerenja do kraja 2013./2015. godine (Siuzbeni glasnik Grada Zagreba 6112, 3/14 i 26/14 ), odredeni strateski ciljevi. prioriteti i mjere kojima direktno doprinosi donosenje prostornog plana za predmetno podrucje. navedeni u dopisu Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada vezano uz Odluku o izradi Urbanistickog plana uredenja Graeani- Dolje. KLASA: 350-07/15-001/268. URBROJ: 251-05-06/004-15-2 od 21. kolovoza 2015. koji dostavljamo u privitku ovoga dopisa.

Page 50: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

REP U 8 Ll KA H R VATS K A MINISTARSTVO ZASTITE OKOLISA

I PRIRODE 10000 Zagreb, Radnicka cesta 80

Tel: 01/3717 111 fax: 01/4866 100

GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREDENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITEWSTVO, KOMUNALNE

POSLOVE I PROMET Sektor za postupak izrade i donosenja

prostornih planova 10000 ZAGREB

Park Stara Tresnjevka 1

PREDMET: DPU Gracani- Dolje (stavljanje izvan snage) - ocitovanje, dostavlja se

Veza vasa KLASA: 350-07/15-002/402 URBROJ: 251-13-62/003-15-12

Ministarstvo zastite okolisa i prirode, Uprava za zastitu prirode zaprimilo je va.S dopis pod gornjom oznakom za dostavljanje zahtjeva sukladno clanku 90. Zakona o prostornom uredenju (Narodne novine, broj 153/2013) vezano uz postupak stavljanja izvan snage Detaljnog plana uredenja Gracani - Dolje. Uvidom u Odluku o izradi Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uredenja Gracani- Dolje. KLASA: 021-05/15-0l/151. URBROJ: 251-0 I -05-15-8, napominjemo da sukladno clanku 21. Zakona o zastiti prirode (Narodne novine. broj 80/2013) Ministarstvo zastite okolisa i prirode. Uprava za zastitu prirode nema zahtjeva zastite prirode vezano uz izradu predmetne Odluke.

Dostavlja se: ~aslovu 2. U spis predmeta, ovdje

Ill

Page 51: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO OBRANE

ZAGREB

UPRAVA ZA MATERIJALNE RESURSE SEKTOR ZA NEKRETNINE, GRADITELJSTVO I ZASTfTU OKOLISA Sluzba za graditelstvo i zastitu okolisa

KLASA; 350-02/15-01/173 URBROJ: 512M3-020201-15-1JJ

Zagreb, 09. rujna 2015.

GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA PROSTORNO UEDENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE

POSLOVE I PROMET Park Stara Tresnjevka 1

10 000 ZAGREB

PREDMET: Stavljanje izvan snage DPU Gracani Dolje, - ocitovanje, dostavlj'a1se

VEZA: Vas akt KLASA:350-07/15-002/402, URBROJ:251-13-621003-15-12 od 23. srpnja 2015.

Aktom iz veze predmeta zatrazeno je strucno misfjenje o stavljanju izvan snage Detaljnog plana ureaenja Gracani Dolje.

Temeljem odredbi clanka 92. Zakona o obrani (,Narodne novine" broj 73/2013) i Pravilnika o zastitnim i sigurnosnim zonama vojnih objekata (,Narodne novine" broj 175/03), obavjestavamo vas da na obuhvacenom podrucju nema zona posebne namjene pa nemamo zahtjeva vezano za Odluku o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uredenja Gracani Dolje.

Dostaviti: - naslovu - pismohrana

S ,postov~njem,

LUZBE ?l

ipt.htg .geod.

Page 52: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

prilog (5)

dostava Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Odluke o stavljanju izvan snage Plana Hrvatskom Zavodu za prostomi razvoj

Page 53: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB

GRAD SKI URED ZA STRA TEGIJSKO PLANIRANJEIRAZVOJGRADA

KLASA: 350-07/15-002/402 URBROJ: 251-05-01-16-~2. Zagreb, 02.08.2016.

k/1"

0 3 -08- 2016

HRVATSKI ZA VOD ZAPROSTORNIRAZVOJ VI. Republike Austrije 20 10 000 Zagreb

PREDMET: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uredenja. Gracani- Dolje

dostavlja se

Postovani,

Gradska skupstina Grada Zagreba, na 37. sjednici, 17. ozujka 2016., donosenjem Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela (Sluzbeni glasnik Grada Zagreba 4116) koja je stupila na snagu 29. ozujka 2016., te odredbi clanka 3. Odluke, danom stupanja na snagu ove odluke Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada preuzeo je poslove Gradskog ureda za prostorno uredenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, sto se odnose na postupak izrade i donosenja prostornih planova, te prava i obveze.

Slijedom navedenog i temeljem clanka 86. Zakona o prostornom uredenju (Narodne novine 153/13), u privitku ovog dopisa dostavljamo vam Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uredenja Gracani - Dolje, koju je Gradska skupstina Grada Zagreba donijela na 43. sjednici, odrzanoj 21. srpnja 2016., a kojaje objavljena u SIU.Zbenom glasniku Grada Zagreba broj 12/16 od 25. srpnja 2016. godine.

S postovanjem,

U privitku: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uredenja Gracani - Dolje

NaCin otpreme: redovita posta

p.o. gradonacelnika Grada Zagreba.

PO~~R~~ELNIKA Ana P~ag. iur.

Page 54: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB

GRAD SKI URED ZA STRA TEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA

KLASA: 350-07/15-002/402 URBROJ: 251-05-01-16-Y? Zagreb, 02.08.2016.

ZA VOD ZA PROSTORNO UREBENJE GRADA ZAGREBA Ul. Republike Austrije 18 10 000 Zagreb

PREDMET: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uredenja Gracani - Dolje

dostavlja se

Postovani,

u privitku ovog dopisa dostavljamo vam Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uredenja Gracani - Dolje, koju je Gradska skupstina Grada Zagreba donijela na 43. sjednici, odrtanoj 21. srpnja 2016., a koja je objavljena u Sluzbenom glasniku Grada Zagreba broj 12/16 od 25. srpnja 2016. godine.

S postovanjem,

U privitku: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uredenja Gracani - Dolje

Nacin otpreme: redovita pasta

p.o. gradonacelnika Grada Zagreba. POMO~A PROCELNIKA

c-~~ ' · Ana PKijak;'mag. iur.

Page 55: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

prilog (6)

obavijest javnosti o stavljanju izvan snage Plana

Page 56: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

NASLOVNICA

NOVOsTI I .NAJAVE

0 NAMA

PR.OSTORNO UREOHIJE t Prostomi planovi t Inforrn.cije o plancv;nu u izr»di t

lnformadje o javnim r•s pr•v•ma ..

lnfonnacije o javnim raspravama

Teme ljem odredbi Zakona o prostornom uredenju ( .. Narodne novine", broj 153/13.), nos4telj izrade prostornih pl_,nova duZan je objaviti informaciju o javnoj raspravi o prijedloou prostomoo plana i na mrei nim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostomoga uredenja.

Obavijest o javnoj rlts:pravi mora sadriavati: mjesto, datum poCetka i trajanje javnog uvida u prijediOQ prost:omog plana, ll'l,jesto i datum jednOQ iii viSe javnih izlaganja, poziv zainteresiranim osobama za sudjelovanje u javnoj raspravi te rok u kojem se nositelju izrade dosta vljaju pisana miSijenja, prijedloz:i i primjedbe na prijedlog prostomog plana. Oos:ta.vlja se najm~nje osam dana prije poCetka javne rasprave na adreso efektroni&e poSte: [email protected]

Informacije o javnim raspravama:

,... 12.09.2016. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu stavljanja izvan snage Detaljnoo plana urcdenja GraCi!ni-Dolje

,... 09.09.2016. - Jnformacija o javnom uvidu StrateSke studije utjecaja na okofi~ III. lzmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Grada Kn~ljevice i ponovljenoj javnoj ra.spnwi o prijedlogu III. lzmjena i dopuna Prostornog plana ure6enja Grada Kraljevice

~ 07.09.2016.- lnformacija o javnoj ras pravi o prijedlogu JJ . Izmjena i dopuna Detaljnog plana- urede nja podruCja ljeOiiS no-turisti&~ kompleksa Oralkovec, Grad Prel09

)- 07.09.2016. - Informacija ojavnoj ra-sp ravi o prijedl09u Izmjena i dopuna Prostornoo plana ure-denja OpCine OmiSafj

,._ 07.09.20~6.- Jnfoonacija o javnoj raspravi o prijedlogu II. lzmjena i dopuna PrOstomog plana uredenja Opiine VojniC

,.. 06.09.2016. - Informacija o javnoj raspnJvi o prijedi<>Qu tV. lzmjena i dopuna Prostomog plana uredenja G.-ada Bjelovara

~ 06.09.2016. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostomoo plana uredenja OpCi ne feriCanci

)- 01.09.2016. - lnformaciju o ja vnoj raspravi o Prijedlogu lzmjena i dopuna Prostomoo plana uredenja Grada Splita i StrateSkoj studiji utjecaja na okoliS lzmjem i dopuna Prostom09 plana uredenja Gnoda Splita

,.. 01.09.2016. - Infonnacija o javnoj raspravi o prijedlogu 2. Izmjena i dopuna UrbanistiCkog plana uredenja neizgradene poslovne zone preteZito trgova&e namjene (K2), Gred Biograd na Moru

)- 01.09.2016. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostomog plana ured'enja OpCine Podgora

,. 30.08.2016. - Informacija o ponovnoj javnoj raspnwi o prijediC>Qu UrbanistiCkog plana uredenja gradevinskog podruqa naselja Donji Srbani -UPU 16, OpCina Brtonigla

,. 30.08.2016. - Informacija o ja vnoj raspravi o prijedlogu 3. lzmjena i dopuna Prost:omog- plana uredenja opCine Sibinj

Page 57: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

ZAGREB.HR · Slu!bene stranice

'I' 16° C .-,,0: .• 13.09.2016.

• EN

. Grada Zagreba ·

·' GRADONACELNIK GRAOSKA SKUPSTINA MJESNA SAMOUPRAVA AORE;SAR _.

&-~-~ ,,f.A ~~~:~; -# :~-~ ;~?';::-):..;;: A:~.-~;-~~--·.::·~::;!·'1.~~~~;;~~:~~~~~;1.~-~-:·J-~~~~M~~7~ -;.· -i~~~~t4-~~i~~?~~i1i~S.~~~i~~'"!.;.$~?~#\~~:~~ ··-~~*;~ i) Gospo<larstvo

EU rondovi

Odgoj. ot>razovanje 1 sport

Kultura

Zdrav!je I Sodjalna zaS!ita 1

rnvali<Jftet

Branlteljl

Stanovi 1 PosiOvni prostor 1 Zemijl~ta

Prostomo ufe(1enje I graditeljstvo

Prostoml planovl

Promet

Strategljsko planiranje

Energetika 1 zastita okoliSa

Poljoprtvreda

Naclonarne manjlne

Info servis

· f'ofetna .-~ : PIOSlorni ptanovi .~ DelalJnllitba.nlsUflci pjantivl CDPUJ ·' De!Jl!Jni ptlm uil!aim)a Gnicimi.noiJe : staviJanJe 1ivan: , ~ Jmaoe··~-':.~ :.:· - :- ~ \:~:t: .~~ ... #:._:·:· .. ; ..:1 :···~ :· __ :~·:;~-~ 1':: ... ~:-~.~::.i ... ,·~::.~~ ; . . ;: __ ·_·_.·.·~

Detaljni plan uredenja Graeani-Dolje - stavljanje izvan snage

1. Odluka o lzradi Odluke o stavtjanju lzvan snaoc Plana

• Odluka o izrndi Odluke o stavljanju izvan snage Detaijnog plana ured'enja Graeanl • Oolje

2. Odluka o lzmjenama I dopunama Odluke o lzradl Odluke o s!avijanju lzvan snaoe Plana

• Odluka o izmjenama I dopunama Odluke o IZradi Odluke o stavijanj<J izvan snage Delaijnog plana ure~enja Grneanl -

Oolje

l. J11vna rasprava

• Oglas o javnoj rnspravi

• Odluka o stavtjanju izvan snage Oetaljnog plana ured'enja Grneanl- Oolje

~ ~${>iii slr>nicu . ~ Vrtufranice

Page 58: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

prilog (7)

dostava Odluk:e o izmjenarna i dopunarna Odluk:e o izradi Odluk:e o stavljanju izvan snage Planas pozivom na dostavu zahtjeva

Page 59: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB

GRAD SKI URED ZA STRA TEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA

KLASA: 350-07/15-002/402 URBROJ: 251-05-01-16-4'\ Zagreb, 02.08.2016.

- PREMA DOSTA VNOJ LISTI -

PREDMET: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uredenja Gracani - Dolje

dostava Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva

Postovani,

nositelj izrade Odluke o izradi Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uredenja Gracani Dolje, Gradski ured za prostorno uredenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, dostavio vam je dopisom KLASA: 350-07115-002/402, URBROJ: 251-13-62/003-15-12 od 23. srpnja 2015. godine, Odluke o izradi Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uredenja Gracani Dolje, (Sluzbeni glasnik Grada Zagreba 15115) koju je Gradska skupstina Grada Zagreba donjela na 30. sjednici, 16. srpnja 2015. godine.

Gradska skupstina Grada Zagreba, na 37. sjednici, 17. ozujka 2016., donosenjem Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela (Sluzbeni glasnik Grada Zagreba 4/16) koja je stupila na snagu 29. ozujka 2016., te odredbi clanka 3. Odluke, danom stupanja na snagu ove odluke Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada preuzeo je poslove Gradskog ureda za prostorno uredenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, sto se odnose na postupak izrade i donosenja prostornih planova.

Nadalje, Gradska skupstina Grada Zagreba na 43. sjednici, odrzanoj 21. srpnja 2016., donijelaje Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uredenja Gracani- Dolje, kojaje objavljena u Sluzbenom glasniku Grada Zagreba broj 12/16 od 25. srpnja 2016. godine te vam istu dostavljamo u privitku, kao i prikaz izmjena i dopuna Odluke o izradi Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uredenja Gracani- Dolje.

Sukladno clanku 90. Zakona o prostornom uredenju (Narodne novine 153/13) javnopravna tijela koja sudjeluju u izradi stavljanju izvan snage Detaljnog plana uredenja Gracani Dolje moraju u zahtjevima navesti odredbe propisa, sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima na kojima se temelje zahtjevi.

Page 60: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

Stoga vas pozivamo da dostavite zahtjeve za stavljanje Plana izvan snage u roku od 15 dana od dana zaprimanja ovog dopisa, na adresu Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada, Sektora za prostorno i urbanisticko planiranje, Park stara Tresnjevka I, I 0 000 Zagreb.

S postovanjem,

U privitku: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uredenja Gracani- Dolje Prikaz izmjena i dopuna Odluke o izradi Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uredenja Gracani- Dolje

Page 61: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

DOSTA VNA LIST A:

1. MINISTARSTVO OBRANE REPUBLIKE HRV ATSKE, Uprava za materijalne resurse, Sluzba za nekretnine, graditeljstvo i zastitu okolisa, Zvonimirova 4, Zagreb;

2. MINIST ARSTVO UNUTARNJIH POSLOV A, PU zagrebacka, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zastite, Inspektorat unutarnjih poslova, Petrinjska 30, Zagreb;

3. MINIST ARSTVO UNUTARNJIH POSLOV A, PU zagrebacka, Sektor policije, Sluzba za sigurnost cestovnog prometa, Petrinjska 20, Zagreb;

4. MINIST ARSTVO KUL TURE, Runjaninova 2, Zagreb; 5. MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE, Prisavlje 14,

Zagreb;

6. MINIST ARSTVO TURIZMA, Prisavlje 14, Zagreb; 7. MINISTARSTVO ZASTITE OKOLISA I PRIRODE - Uprava za zastitu prirode,

Uprava za procjenu, Radnicka cesta 80, Zagreb; 8. MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREDENJA, Uprava za

prostorno uredenje, pravne poslove i programe Europske unije, Ulica Republike Austrij e 20, Zagreb;

9. ZA VOD ZA PROSTORNO UREDENJE GRADA ZAGREBA, Ul. Republike Austrije 18, Zagreb;

10. GRAD SKI URED ZA PROSTORNO UREDENJE, IZGRADNJU GRAD A, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET, svi Sektori, Odjeli i Odsjeci, Trg S. Radica 1, Zagreb;

11. HOPS, Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Sektor za razvoj , investicije i izgradnju, Kupska 4, 10000 Zagreb;

12. GRADSKI ZA VOD ZA ZASTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE, Kuseviceva 2, Zagreb;

13. GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, RAD I PODUZETNISTVO, Trg S. Radica 1, Zagreb;

14. GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT, Ilica 25, Zagreb; 15. GRADSKI URED ZA IMOVINSKO-PRA VNE POSLOVE I IMOVINU GRADA, Trg

S. Radica 1, Zagreb; 16. GRADSKI URED ZA ZDRA VSTVO, Draskoviceva 15/III, Zagreb; 17. GRADSKI URED ZA BRANITELJE, Vodnikova 14, Zagreb; 18. GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZASTITU I OSOBE S INV ALIDITETOM, Trg S.

Radica 1, Zagreb; 19. GRAD SKI URED ZA KA TASTAR I GEODETSKE POSLOVE, Ulica grada Vukovara

58a, Zagreb;

20. GRADSKI URED ZA ENERGETIKU, ZASTITU OKOLISA I ODRZIVI RAZVOJ, Dukljaninova 3, Zagreb;

2 1. URED ZA UPRA VLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA, Kneza Ljudevita Posavskog 48., Zagreb;

22. URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE, Dordiceva 26, Zagreb; 23. URED GRADONACELNIKA, Trg Stj epana Radica 1, Zagreb; 24. STRUCNA SLUZBA GRADONACELNIKA, Trg S. Radica 1, Zagreb; 25. STRUCNA SLUZBA GRADSKE SKUPSTINE GRADA ZAGREBA, Ulica Sv. Ciri la

i Metoda 5, Zagreb; 26. SLUZBA ZA MJESNU SAMOUPRA VU, Ulica grada Vukovara 56a/I, Zagreb; 27. VJ.TECE GRADSKE CETVRTI PODSLJEME, Podrucni ured gradske uprave Centar,

Ilica 25, 10000 Zagreb;;

Page 62: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

28. DRZA VNA UPRA VA ZA ZASTITU I SPASA V ANJE, Podrucni ured za zastitu i spasavanje Zagreb, Odjel za zastitu i spasavanje, Nehajska 5, Zagreb;

29. DRZA VNI URED ZA UPRA VLJANJE DRZAVNOM IMOVINOM, Dezmanova ulica IO, Zagreb;

30. HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za slivno podrucje Grada Zagreba, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb;

3I. HRV ATSKA POSTA, Postansko srediste Zagreb, Ulica kneza Branimira 4, Zagreb; 32. HRV ATSKA ELEKTROPRIVREDA, DP Elektra Zagreb, Sluzba za tehnicke poslove,

Gunduli6eva 32, Zagreb; 33. HEP- PRIJENOS, Sektor za tehnicki potporu, Ulica grada Vukovara 37, Zagreb; 34. HEP- TOPLINARSTVO, Misevackai5, Zagreb; 35. HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREZNE DJELATNOSTI, Ulica

Roberta Frangesa Mihanovi6a 9, Zagreb; 36. ZAGREBACKI HOLDING d.o.o., Podruznica Vodoopskrba i odvodnja, Sektor razvoja

i investicija, Odjel razvoja vodoopskrbe, projektiranja, suglasnosti i istrazivanja, Folnegovi6eva I, Zagreb;

37. ZAGREBACKI HOLDING d.o.o., Podruznica Vodoopskrba i odvodnja, Sektor razvoja i investicija, Odjel razvoja odvodnje, projektiranja i suglasnosti, Folnegovi6eva I, Zagreb;

38. ZAGREBACKI HOLDING d.o.o., Podruznica Zagrebacke ceste, Donje Svetice 48, Zagreb;

39. GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o., Odjel strateskog planiranja i razvoja, Radnicka cesta I, Zagreb;

40. ZAGREBACKI HOLDING d.o.o., Podruznica Cisto6a, Rad.nicka cesta 82, Zagreb; 4I. ZAGREBACKI HOLDING d.o.o., Podruznica Zagrebacki digitalni grad, Avenija

Dubrovnik r5, Zagreb; 42. ZAGREBACKI HOLDING d.o.o., Podruznica Zagrebacki elektricni tramvaj-ZET,

Ozaljska 105, Zagreb; 43. ZAGREBACKI HOLDING d.o.o., Podruznica Zagrebparking, Subi6eva 40/III, Zagreb; 44. JA VNA USTANOV A PARK PRIRODE MEDVEDNICA, Bliznec 70, Zagreb; 45. USTANOVA UPRA VLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA Trg Kresimira Cosica 11 ,

Zagreb; 46. TURISTICKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA, Kaptol ul. 5, Zagreb; 47. ZAVOD ZA PROSTORNO UREDENJE ZAGREBACKE ZUPANIJE, Ulica grada

Vukovara 72, Zagreb; 48. SPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA, Savska cesta 137, Zagreb; 49. HRVATSKI SKIJASKI SAVEZ, Trg Kresimira Cosi6a I1, Zagreb; 50. ZAGREBACKI SKIJASKI SAVEZ, Savska cesta 137, Zagreb; 51. HRV A TSKI PLANINARSKI SA VEZ, Kozarceva 22, Zagreb; 52. HRVATSKI BICIKLISTICKI SAVEZ, Trg Kresimira Cosi6a II, Zagreb; 53. HRVATSKA GORSKA SLUZBA SPASAVANJA, Kozarceva 22, Zagreb.; 54. HEP d. d., Sektor za strategiju i razvoj, Ulica Grada Vukovara 3 7, I 0000 Zagreb; 55. HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o., Ulica Grada Vukovara 37, IOOOO Zagreb;

Page 63: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

I Na temelju clanka 113. Zakona o prostornom uredenju (Narodne novine 153/13) i

clanka 38. tocke 7. Statuta Grada Zagreba (Sluzbeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20101 - procisceni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7109, 16109, 25109, 1 Oil 0, 4/13, 24/13 i 2/15), Gradska skupstina Grada Zagreba, na 43 . sjednici, 21. srpnja 2016., donijelaje

ODLUKU o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Odluke o stavljanju izvan snage

Detaljnog plana uredenja Gracani - Dolje

Clanak 1.

U Odluci o izradi Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uredenja Gracani -. Dolje (Sluzbeni glasnik Grada Zagreba 15/15) u clanku 3. stavci 4. i 5.mijenjaju se i glase:

"Gradska skupstina Grada Zagreba donijela je Odluku o izradi Urbanistickog plana uredenja Gracani- Dolje (Sluzbeni glasnik Grada Zagreba 15/15).

Gradska skupstina Grada Zagreba donijelaje Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o donosenju Generalnog urbanistickog plana grada Zagreba (Sluzbeni glasnik Grada Zagreba 9/16) prema kojoj je ukinuta obveza donosenja Urbanistickog plana uredenja za podrucje obuhvata Plana utvrdenim Detaljnim planom uredenja Gracani- Dolje."

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi: "Slijedom navedenoga potrebno je omoguciti brzu realizaciju planiranog zahvata

izgradnje donje stanice zicare u realnim kapacitetima, sadrzajima i trasama prometnih i infrastrukturnih koridora i osigurati uCinkovito provodenje Plana, te je ocijenjeno opravdanim . i strucno utemeljenim Plan staviti izvan snage."

Clanak 2.

Clanak 5. mijenja se i glasi: "Postupkom stavljanja Plana izvan snage omogucuje se brza i efikasnija realizacija

namjeravanih zahvata u prostoru, odnosno izgradnja i uredenje gradevina i pripadajuCih prostora donje stanice zicare, putnickih terminala, prate6ih sadrzaja te izgradnja prometne, komunalne i druge infrastrukture."

Clanak 3.

(Janak 6. mijenja se i glasi: "Za provodenj e postupka stavljanja Plana izvan snage nije potrebno pribavljati

posebne strucne podloge, s obzirom na to da se postupak stavlj anja Plana izvan snage moze provesti temelj em podataka, planskih smjernica i propisanih dokumenata koja ce dostaviti nadlezna j avnopravna tijela."

Page 64: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

I /,1 - 2 -

Clanak 4.

u clanku 7. tocka 12. mijenja se i glasi : "12. HOPS, Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Sektor za razvoj, investicije i

izgradnju, Kupska 4, 10000 Zagreb;" Iza tocke 54. tocka se zamjenjuje tockom sa zarezom i dodaju se tocke 55. i :56. koje

glase: "55. HEP d.d., Sektor za strategiju i razvoj, Ulica·grada Vukovara 37, 10000 Zagreb; 56. HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb."

Clanak 5.

u clanku 8. stavku 1. broj: "30" zamjenjuje se brojem: "15" . . U stavku 4. broj: "60" zamjenjuje se brojem: "30'' . U stavku 7. broj: "15" zamjenjuje se brojem: "8".

Clanak 6.

Clanak 9. mijenja se i glasi: "Sredstva za provodenje postupka stavljanja Plana . izvan snage osigurana su u

Proracunu Grada Zagreba za 2016. na poziciji Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada."

Clanak 7.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Slu2benom glasniku Grada Zagreba.

KLASA: 021-05/16-01/213 URBROJ: 251-01-05-16-5 Zagreb, 21. srpnja 2016.

Page 65: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

PRIJEDLOG

N~ temelju clanka 113. Zakona o prostornom uredenju (Narodne novine 153/13) i clanka 38. tocke 7. Statuta Grada Zagreba (Sluzbeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - procisceni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09,25/09, 10110, 4/13,24/13, 2115), Gradska skupstina Grada Zagreba, na _ sjednici, 2016. donijela je

ODLUKU o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Odluke o stavljanju izvan snage

Detaljnog plana uredenja Gracani - Dolje

OPCE ODREDBE

Clanak 1.

Donosi se Odluka o izradi Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uredenja Gracani - Dolje (u nastavku teksta: Odluka).

PRA VNA OSNOVA ZA STA VLJANJE PLANA IZVAN SNAGE

Clanak2.

Odluka se donosi temeljem clanaka 89. Zakona o prostomom uredenju (Narodne novine 153/13), u nastavku teksta: Zakon.

RAZLOZIZASTAVLJANJEPLANAIZVANSNAGE

Clanak3.

Na temelju rezultata provedenog javnog, ddavnog, opceg, projektnog, u jednom stupnju, anonimnog natjecaja za izradu idejnog urbanisticko-arhitektonskog rjesenja Gracani - Dolje iz 2004. godine izraden je Detaljni plan uredenja Gracani - Dolje koji je usvojen Odlukom Gradske skupstine Grada Zagreba o donosenju Detaljnog plana uredenja Gracani - Dolje (Siuzbeni glasnik Grada Zagreba broj 5/07, od 19.travnja. 2007.). Planje sukladno tada vazecim propisima izraden s detaljnoscu propisanom za detaljne planove uredenja.

Takva je razina razrade plana onemogucavala nuzno potrebnu fleksibilnost u slozenim tehnickim zahvatima poput izgradnje zicare odnosno njene donje stanice i drugih dijelova infrastrukturnih sustava. Jednako tako ambiciozni projektni program i osnovnih i pratecih saddaja, definiran natjecajnim programom nije bilo moguce realizirati u viSe samostalnih cjelina sto je nuzan preduvjet za strukturiranje planiranih zahvata prema namjeni i kapacitetima.

Godine 2009. objavljen je ispravak Odluke o donosenju Detaljnog plana uredenja Gracani­Dolje u Sluzbenom glasniku Grada Zagreba broj 2 iz 2009. godine, a 26. veljace 2009. jos jedan ispravak, objavljen u Sluzbenom glasniku Grada Zagreba broj 7 od 2009.

Page 66: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

Slijedom navedenog bilo je potrebno pokrenuti postupak izmjena i dopuna Plana i omoguciti reali zac ij u plan iranog zahvata izgradnje donje stan ice zicare u realnim kapac itetima, sadrzajima i trasama prometnih i infrastrukturnih koridora i os igurat i ucinkovito provodenje Plana. Takve izmjene i dopune plana bitno bi utjecale na postojecu strukturu plana, zbog njegove naglasene detaljnosti, as obzirom daje Zakonom o prostornom uredenju onemogucena izrada novih detaljnih planova uredenja kao vrste prostornog plana, ocijenjeno je opravdanim i strucno utemeljenim pristupiti izrad i novog plana.

Postupak stav lj anja izvan snage Plana provodit ce se istovremeno s postupkom izrade i donosenja Urbani stickog plana uredenja Gracani - Dolj e.

Gradska skupstina Grada Zagreba donijela je Od luku o izrad i Urbanistickog plana uredenja Gracani - Do lje (Siuzbeni glasnik Grada Zagreba 15/ 15).

Gradska skupstina Grada Zagreba donijela je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o donosenju Generalnog urbani stickog plana grada Zagreba (Siuzbeni glasn ik Grada Zagreba 9/16) prema kojoj je ukinuta obveza donosenja Urbani stickog plana uredenja za podrucje obuhvata Plana ut\lrdenim Deta ljnim planom uredenja "Gracani - Dolj e".

Slijedom navedenog potrebno je omoguciti brzu realizaciju planiranog zahvata izgradnje donje stanice zicare u realnim kapacitet ima, sadrzajima i trasama prometnih i infrastrukturnih koridora i osigurati ucinkovito provodenje Plana, te je ocijenjeno opravdanim i strucno utemeljen im Plan staviti izvan snage.

OBUHVAT PLANA KOJI SE STAVLJA IZVAN SNAGE

Clanak 4.

Obuhvat Plana koji se stavlja izvan snage identican je obuhvatu Plana utvrdenim Odlukom o donosenju Detaljnog plana uredenja "Gracani - Dolje". Povrsina obuhvata Plana iznosi oko 3,0 ha.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZISTA ZA STA VLJANJE PLANA IZVAN SNAGE

Clanak 5.

Postupkom stav lj anja Plana izvan snage omogucuje se donosenje novog plana kojim ce se os igurati planski preduvjeti za realizacij u namjeravanih zahvata u prostoru u obuh vatu Plana odnosno izgradnju i uredenj e gradevina i pripadajuCih prostora donje stanice zicare, putnickih termina la, prateci h sadrzaja te izgradnju prometne, komunalne i druge in frastrukture.

Jstaknuti cilj ev i i programska polazista ispitat ce se u postupku stavlj anja Plana izvan

snage.

Postupkom stavljanja Plana izvan snage omogucuje se brza i efikasnija realizacija namjeravanih zahvata u prostoru odnosno izgrad nj a i uredenje gradev ina i pripadajucih prostora donje stan ice zicare, putn ick ih termi nala, pratecih sad rzaja te izgradnja prometne, komuna lne i druge infrastrukture.

2

Page 67: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

NACIN PRIBA VLJANJA STRUCNE POD LOGE ZA PROVODENJE POSTUPKA STA VLJANJA PLANA IZV AN SNAGE

Clanak 6.

Strucnu podlogu za provodenj e postupka stavlj anj a Plana izvan snage izradit ce strucno upravno tij elo Grada Zagreba, nadlezno za obavlj anje strucnih poslova prostornog uredenja, odnosno Gradski ured za prostorno uredenje, izgradnju Grada, graditelj stvo, komunalne poslove i promet.

Za provodenje postupka stavljanja Plana izvan snage nije potrebno pribavljati posebne strucne podloge, s obzirom na to da se postupak stavljanja Plana izvan snage moze provesti temeljem podataka, planskih smjernica i propisanih dokumenata koja ce dostaviti nadlezna javnopravna tUela.

PO PIS JA VNOPRA VNIH TIJELA ODREDENIH POSEBNIM PROPISIMA TE DRUGIH KORISNIKA PROSTORA KOJI CE SUDJELOVATI U POSTUPKU STA VLJANJA PLANA IZVAN SNAGE

Clanak 7.

U postupku stavljanja Plana izvan snage, trazit ce se sudjelovanje i podaci od sljedecih javnopravnih tijela i drugih korisnika prostora:

I. HRV ATSKI ZA VOD ZA PROSTORNI RAZVOJ, Ul. Republike Austrije 20, Zagreb 2. MINISTARSTVO OBRANE REPUBLIKE HRVATSKE, Uprava za materijalne resurse,

Sluzba za nekretnine, graditeljstvo i zastitu okolisa, Zvonimirova 4, Zagreb; 3. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, PU zagrebacka, Sektor upravnih,

inspekcijskih i poslova civilne zastite, Inspektorat unutarnjih poslova, Petrinjska 30, Zagreb;

4. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOV A, PU zagrebacka, Sektor policije, Sluzba za sigurnost cestovnog prometa, Petrinjska 20, Zagreb;

5. MINISTARSTVO KUL TURE, Runjaninova 2, Zagreb; 6. MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE, Prisavlje 14,

Zagreb; 7. MINISTARSTVO TURIZMA, Prisavlje 14, Zagreb; 8. MINISTARSTVO ZASTITE OKOLISA I PRIRODE- Uprava za zastitu prirode, Uprava

za procjenu, Radnicka cesta 80, Zagreb; 9. MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREDENJA, Uprava za

prostorno uredenje, pravne poslove i programe Europske unije, Ulica Republike Austrije 20, Zagreb;

10. ZA VOD ZA PROS TORNO UREDENJE GRAD A ZAGREBA, Ul. Republike Austrije 18, Zagreb;

1 1. GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREDENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET, svi Sektori, Odjeli i Odsjeci, Trg S. Radica 1, Zagreb;

Page 68: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

12. GRADSKI URED ZA STRATEGfJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA , Ul. Republi ke Austrij e 18, Zagreb;

12. HOPS, Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Sektor za razvoj , investicije i izgradnju, Kupska 4, I 0000 Zagreb;

13. GRADSKI ZAVOD ZA ZASTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE, Kuseviceva 2, Zagreb;

14. GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, RAD I PODUZETNISTVO, Trg S. Radica 1, Zagreb;

15. GRADSKJ URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT, Jlica 25, Zagreb; 16. GRADSKI URED ZA IMOVINSKO-PRA VNE POSLOVE I IMOVINU GRADA, Trg S.

Radica 1, Zagreb; 17. GRADSKI URED ZA ZDRA VSTVO, Draskoviceva 15/III, Zagreb; 18. GRADSKI URED ZA BRANITELJE, Vodnikova 14, Zagreb; 19. GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZASTITU I OSOBE S INVALIDITETOM, Trg S.

Radica 1, Zagreb; 20. GRADSKI URED ZA KA TASTAR I GEODETSKE POSLOVE, Ulica grada Vukovara

58a, Zagreb; 2I. GRADSKI URED ZA ENERGETIKU, ZASTITU OKOLISA I ODRZIVI RAZVOJ,

Dukljaninova 3, Zagreb; 22. URED ZA UPRA VLJANJE U HITNIM SITUACJJAMA, Kneza Ljudevita Posavskog 48.,

Zagreb; 23. URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNJJE, Dordiceva 26, Zagreb; 24. URED GRADONACELNIKA, Trg Stjepana Radica I, Zagreb; 25. STRUCNA SLUZBA GRADONACELNIKA, Trg S. Radica 1, Zagreb; 26. STRUCNA SLUZBA GRADSKE SKUPSTINE GRADA ZAGREBA, Ulica Sv. Cirila i

Metoda 5, Zagreb; 27. SLUZBA ZA MJESNU SAMOUPRA VU, Ulica grada Vukovara 56a!I, Zagreb; 28. VIJECE GRADSKE CETVRTI PODSLJEME, Podrucni ured gradske uprave Centar, Ilica

25, I 0000 Zagreb;; 29. DRZA VNA UPRA VA ZA ZASTITU I SPASA VANJE, Podrucni ured za zastitu i

spasavanje Zagreb, Odjel za zastitu i spasavanje, Nehajska 5, Zagreb; 30. DRZA VNI URED ZA UPRA VLJANJE DRZA VNOM IMOVINOM, Dezmanova ulica

10, Zagreb; 31. HRV ATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za slivno podrucje Grada Zagreba, Ulica

grada Vukovara 220, Zagreb; 32. HRV A TSKA POSTA, Postansko srediste Zagreb, Ulica kneza Branimira 4, Zagreb; 33. HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA, DP Elektra Zagreb, Sluzba za tehnicke poslove,

Gunduliceva 32, Zagreb; 34. HEP- PRIJENOS, Sektor za tehnicki potporu, Ulica grada Vukovara 37, Zagreb; 35. HEP- TOPLINARSTVO, Misevacka15, Zagreb; 36. HR VA TSKA REGULA TORN A AGENCIJA ZA MREZNE DJELA TNOSTI, Ulica

Roberta Frangesa Mihanovica 9, Zagreb; 37. ZAGREBACKI HOLDING d.o.o., Podruznica Vodoopskrba i odvodnja, Sektor razvoja i

investicija, Odjel razvoja vodoopskrbe, projektiranja, suglasnosti i istrazivanja, Folnegoviceva 1, Zagreb;

38. ZAGREBACKJ HOLDING d.o.o., Podruznica Vodoopskrba i odvodnja, Sektor razvoja i investicija, Odjel razvoja odvodnje, projektiranja i suglasnosti , Folnegoviceva I, Zagreb;

4

Page 69: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

39. ZAGREBACKI HOLDING d.o.o., Podruznica Zagrebacke ceste, Donje Svetice 48, Zagreb;

40. GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o., Odjel strateskog planiranja i razvoja, Radnicka cesta 1, Zagreb;

41. ZAGREBACKI HOLDING d.o.o., Podruznica Cistoca, Radnicka cesta 82, Zagreb; 42. ZAGREBACKI HOLDING d.o.o., Podruznica Zagrebacki digitalni grad, Avenija

Dubrovnik 15, Zagreb; 43. ZAGREBACKI HOLDING d.o.o., Podruznica Zagrebacki elektricni tramvaj-ZET,

Ozaljska 105, Zagreb; 44. ZAGREBACKI HOLDING d.o.o., Podruznica Zagrebparking, Subiceva 40/III, Zagreb; 45. JA VNA USTANOVA PARK PRIRODE MEDVEDNICA, Bliznec 70, Zagreb; 46. USTANOVA UPRA VLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA Trg Kresimira Cosica 11,

Zagreb; 47. TURISTICKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA, Kaptol ul. 5, Zagreb; 48. ZAVOD ZA PROSTORNO UREDENJE ZAGREBACKE ZUPANIJE, Ulica grada

Vukovara 72, Zagreb; 49. SPORTSKI SA VEZ GRADA ZAGREBA, Savska cesta 137, Zagreb; 50. HRVATSKI SKIJASKI SA VEZ, Trg Kresimira Cosica 11, Zagreb; 51. ZAGREBACKI SKIJASKI SA VEZ, Savska cesta 137, Zagreb; 52. HRV ATSKI PLANINARSKI SA VEZ, Kozarceva 22, Zagreb; 53. HRVATSKI BICIKLISTICKI SA VEZ, Trg Kresimira Cosica 1 1, Zagreb; 54. HRVATSKA GORSKA SLUZBA SPASA VANJA, Kozarceva 22, Zagreb. ; 55. HEP d.d. , Sektor za strategiju i razvqj , Ulica Grada Vukovara 37, I 0000 Zagreb; 56. HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o., Ulica Grada Vukovara 37, I 0000 Zagreb;

ROK ZA STA VLJANJE PLANA IZVAN SNAGE, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA

Clanak 8.

Poziv na dostavu zahtjeva uputit ce se danom stupanja na snagu ove odluke, a rok dostave zahtjeva za izradu Plana je 30 I 5 dana od dana zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva.

Nositelj izrade dostavlja Odluku o izradi Odluke o stavljanju Plana izvan snage Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj.

Nositelj izrade objavit ce obavijest o pocetku izrade stavljanja Plana izvan snage na mreznoj stranici Grada Zagreba i kroz informacijski sustav putem Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj.

Nacrt prijedloga Odluke o stavljanju Plana izvan snage izradit ce nositelj izrade u roku od 60 30 dana od isteka roka za dostavu zahtjeva iz stavka 1. ovog clanka.

Prijedlog Odluke o stavljanju Plana izvan snage koji se utvrduje za javnu raspravu utvrduje gradonacelnik.

Javna rasprava o Prijedlogu Odluke o stavljanju Plana izvan snage objavit ce se u dnevnom tisku i na mreznim stranicama Grada Zagreba i nadleznog ministarstva, najmanje osam dana prije pocetka javne rasprave.

Trajanje javnog uvida u Prijedlog Odluke o stavljanju Plana izvan snage i rok za dostavu misljenja, prijedloga i primjedabaje 15 dana 8 dana od dana pocetkajavne rasprave.

Page 70: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

Nositelj izrade obradit ce sva misljenja, prijedloge i primjedbe iznesene u javnoj raspravi te ce pripremiti izvjesce o javnoj raspravi u roku od 15 dana od dana istekajavne rasprave.

Nacrt konacnog prijedloga Odluke o stavljanju Plana izvan snage dostavlja se zajedno s izvjescem o javnoj raspravi gradonacelniku grada Zagreba na utvrdivanje.

Gradonacelnik Grada Zagreba razmotrit ce i odluCiti o utvrdivanju Konacnog prijedloga odluke o stavljanju Plana izvan snage u roku od 8 dana od dana zaprimanja Nacrta konacnog prijedloga odluke o stavljanju Plana izvan snage.

Nakon utvrdivanja Konacnog prijedloga odluke o stavljanju Plana izvan snage, a prije njegova upucivanja na donosenje Gradskoj skupstini Grada Zagreba, nositelj izrade dostavit ce sudionicima javne rasprave pisanu obavijest o tome s obrazlozenjem o razlozima neprihvacanja, odnosno djelomicnog prihvacanja njihovih prijedloga i primjedbi.

Ako se iz objektivnih razloga neki od rokova iz ovog clanka produlji, to se produljenje uz posebno obrazlozenje ne smatra protivno ovoj Odluci.

Odluku o donosenju Odluke o stavljanju Plana izvan snage donosi Gradska skupstina Grada Zagreb a.

IZVORI FINANCIRANJA PROVODENJA POSTUPKA STA VLJANJA PLANA IZVAN SNAGE

Clanak 9.

Sredstva za provodenje postupka stavljanja Plana izvan snage osigurana su u Proracunu Grada Zagreba za 2015. god inu na poziciji Gradskog ureda za prostorno uredenje, izgradnju Grada, grad iteljstvo, komunalne poslove i promet.

Sredstva za provodenje postupka stavljanja Plana izvan snage osigurana su u Proracunu Grad a Zagreba za 2016. na poziciji Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grad a.

PRIJELAZNE I ZA VRSNE ODREDBE

Clanak 10.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Sluzbenom glasniku Grada

Zagreb a.

KLASA: URBROJ: Zagreb,

PREDSJEDNIK GRADSKE SKUPSTINE GRADA ZAGREBA

Darinko Kosor dr. sc. Andrija Mikulic

6

Page 71: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

prilog (8)

tablicni prikaz obradenih zahtjeva pristiglih na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Odluke o stavljanju izvan snage Plana (SGGZ 12/16)

Page 72: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

350-07/15-002/402 ZAHTJEVI Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Odluke o stavljanju izvan snage DPU Gracani Dolje (SGGZ 12/16)

I._ 46 _ I 0.08.20 I6. MINISTARSTVO UNUT ARNJIH POSLOV A PU zagrebacka Sektor upravnih i inspekcijskih poslova Inspektorat unutarnjih poslova Petrinjska 30, Zagreb

2. 47 Il.08.20I6. GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, RAD I PODUZETNISTVO Trg Sgepana Radica I , Zagreb

3._ 48_ I2.08.2016. GRAD ZAGREB GRAD SKI URED ZA SOCIJALNU ZASTITU I OSOBE S INV ALIDITETOM Trg Stjepana Radica I, Zagreb

4. 49 I6.08.20 I6. GRADSKI URED ZA ENERGETIKU, ZASTITU OKOLISA I ODRZIVI RAZVOJ Dukljaninova 3, Zagreb

5. 50 16.08.2016. HAKOM - hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti Roberta Frangesa Mihanovica 9, Zagreb

6. 51 17.08.20 I6. HEP - OPERA TER DISTRIBUCIJSKOG SUSTA VA Gunduliceva 32, Zagreb

7. 52 22.08.20I6. MINISTARSTVO OBRANE UPRA VA ZA MATERIJALNE RESURSE Sektor za nekretnine, graditeljstvo i zastitu okolisa Sluzba za graditeljstvo i zastitu okolisa Trg kralja Petra Kresimira IV br. 1

8. 53 22.08.2016. ZAGREBACKI HOLDING PodrU.Znica ZET Ul. Grada Vukovara 41, Zagreb

9. 54 25.08.2016. ZA VOD ZA PROS TORNO UREDENJE GRAD A ZAGREB A Ulica republike Austrije I8, Zagreb

10. 55 26.08.2016. Z.AcJREBACKI HOLDING PODRUZNJCA ZAGREBPARKING Subiceva 40, Zagreb

I 1. 56 26.08.2016. GRADSKA PLINARA ZAGREB Radnicka cesta 1, Zagreb

12. 58 05.09.201 6. SLUZBA ZA MJESNU SAMOUPRA VU Ulica grada Vukovara 56a, Zagreb

13. 59 09.09.201 6. DRZA VNA UPRA VA ZA ZASTITU I SPAS A V ANJE Ksaverska cesta I 09, Zagreb

Page 73: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

DPU GRACANI DOLJE (stavljanje izvan snage) ZAHTJEVI po Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Odluke o stavljanju izvan snage DPU Gracani Dolje (SGGZ 12/16)

350-07/15-002/402

redni br()j_

1.

2.

3.

4.

UR datum ill

tijela Iii

.. ~-. r;;" \P\-1 • _"___ ".:~'

MINISTARSTVO UNUT ARNJIH POSLOV A PU zagrebacka

46 I 10.08.201 6. I Sektor upravnih i inspekcijskih poslova Inspektorat unutarnjih poslova Petrinjska 30, Zagreb

47

48

GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, RAD I 11.08.201 6. I PODUZETNISTVO

Trg Stjepana Radica 1, Zagreb

GRAD ZAGREB 12 08 2016 1 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZASTITU I

. . . OSOBE S INV ALIDITETOM Trg Stjepana Radica 1, Zagreb

GRADSKI URED ZA ENERGETIKU, 49 I 16.08.201 6. I ZASTITU OKOLISA I ODRZIVI RAZVOJ

Dukljaninova 3, Zagreb

"' --

zahtjevi -1

-

1. Osigurati vatrogasne prilaze i povrsine za operativni rad vatrogasne tehnike u skladu s odredbama Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94, 55/94, 142/03)

2. Osigurati potrebne kolicine vode za gasenje pozara u skladu s odredbama Pravilnika o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN br.8/06)

3. Gradevine projektirati prema Pravilniku o otpomosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju pozara (NN br. 29/2013, 87/2015) i odgovarajucim OIB ili NFPA smjemicama u ovisnosti od njihove namjene

Nema zahtjeva

Nema zahtjeva

Nema zahtjeva, smatraju opravdanim stavljanje Plana van snage

Page 74: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

5. I 50

6. I 51

7. I 52

8. 53

HAKOM - hrvatska regulatorna agencija za mrezne I 16.08.2016. I djelatnosti

Roberta Frangesa Mihanovica 9, Zagreb

1 17.08.2016. I HEP - OPERATERDISTRIBUCIJSKOGSUSTAVA Gunduliceva 32, Zagreb

MINIST ARSTVO OBRANE UPRA VA ZA MATERIJALNE RESURSE

I 22.08.2016. I Sektor za nekretnine, graditeljstvo i zastitu okolisa Sluzba za graditeljstvo i zastitu okolisa Trg kralja Petra Kresimira IV br. 1

ZAGREBACKI HOLDING 22.08.2016. I Podruznica ZET

Ul. Grada Vukovara 41, Zagreb

I

I

I

Nema zahtjeva

Nema zahtjeva

Nema zahtjeva

Zicaraje namijenjenajavnom prijevozu putnika od nizinske postaje na 1okaciji Dolje do visinske postaje na 1okaciji vrha Medvednice -Sljeme. Na trasi je predvidena jedna srednja postaja s mogucnoscu ukrcaja i/ili iskrcaja putnika, odnosno nastavka kontinuiranog transporta do visinske postaje. Puna funkcionalnost nove zicare u funkciji javnog prijevoza postici ce se uz uvjet potpunog priblizavanja donje postaje tramvaju kao nositelju javnog prijevoza. Ujedno se stvaraju pretpostavke boljeg, jednostavnijeg i smislenijeg rasporeda servisnog i spremisnog prostora za kabine zicare Ciji ce raspored u istoj razini pruziti bo1ju efikasnost operativnim aktivnostima oddavanja i intemog transporta.

Izgradnja zicare planira se na juznim obroncima Medvednice. U potpunosti se zadrzava postojeca trasa stare zicare Sljeme defmirane gomjom, donjom i medustanicom te nosecim stupovima zicare. Nova zicara za potpunu funkcionalnost javnog prijevoza treba povecati duzinu (trasu) u smjeru sjever - sjeverozapad u duzini od cca 130m od postojece Gomje stanice zicare do nove visinske stan ice na Sljemenu. Isto tako u smjeru jug - jugozapad povecat ce se duzina za cca 900 m od postojece Donje stanice zicare do nove nizinske postaje koja ce biti u neposrednoj blizini tramvajskog okretiSta na lokaciji Dolje. Ovime ce se ostvariti

Page 75: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

9. 54 ZAVOD ZA PROSTORNO UREDENJE GRADA

25.08.2016. I ZAGREBA Ulica republike Austrije 18, Zagreb

ukupna duzina zicare od cca 5000 m i povezati lokacija Dolje s izvedenom cestovnom i tramvajskom infrastrukturom na Medvednici i njenom vrhu Sljeme s pripadajucom sportsko rekreacionom, turisticko ugostiteljskom i inim sadrzajima, objektima i infrastrukturom.

Okvirni transportni kapacitet nove jednouzetne krufue zicare s kabinama za prijevoz 8 do 1 0 osoba i/ili dva bicikla i dvije osobe i vanjskom konstrukcijom za prijevoz sportske opreme (skijaske, sanjkaske i sl.) moraju omoguciti vrsni prijevozni kapacitet od 1500 osoba ujednom satu uz maksimalnu brzinu od 6 m/sek.

Zicara Sljeme kao cjeloviti prometni sustav izgradena na prostorima Parka prirode Medvednica i rubnim sjevernim prostorima grada Zagreba mora prostorno i arhitektonski zadovoljiti svojim stacionarnim objektima (visinska, medustanica, nizinska postaja), konstrukcijama (nosivi stupovi zicare, zatezni stupovi i konstrukcije, ranzirne konstrukcije za parkiranje kabina), pratecim objektima i infrastrukturom estetske, ambijentalne i urbanisticke uvjete prostora u cijeloj zoni zahvata. Nadalje, vezano za autobusni javni promet potrebno je u zoni nizinske postaje Dolje osigurati dvostruko stajaliste autobusa u oba smjera za postojecu autobusnu liniju 233 Mihaljevac - Markusevec i liniju 227 Svetice Gornji Bukovac - Jazbina- Bliznec koja se u novoj situaciji planira produljiti od Blizneca do zone donje postaje zicare. Na taj nacin zicara bi bila povezana i autobusnim linija s terminala Mihaljevac i terminala Svetice. Osim navedenog, na predmetnom podrucju planira se zbog bolje povezanosti linijama javnog gradskog prijevoza otvaranje mini bus linija koje bi u konacnici upravo mogle zavrsiti u zoni zicare i tramvajskog okretista na Dolju cime bi se uspjesno pomirila potreba za vrsnim kapacitetima javnog prijevoza.

Nema zahtjeva

Page 76: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

ZAGREBACKI HOLDING Nema zahtjeva 10. 55 26.08.201 6. ~ODRUZNICA ZAGREBP ARKING

Subiceva 40, Zagreb

Ostaju pri dostavljenim zahtjevima dopisom KLASA: GPZ-05-15-

11. 56 26.08.2016. GRADSKA PLINARA ZAGREB 1772, URBROJ: 05-01 -15-002 od 13.08.2015 . godine. Zah~evi se

Radnicka cesta 1, Zagreb odnose na p1inski distribucijski sustav koji je u nadleznosti Gradske plinare Zagreb d.o.o., Radnicka cesta 1, 10 000 Zagreb kao operatora plinskog distribucijskog sustava.

Nema zahtjeva SLUZBA ZA MJESNU SAMOUPRA VU

12. 58 05.09.2016. Ulica grada Vukovara 56a, Zagreb

N em a zahtj eva DRZA VNA UPRA VA ZA ZASTITU I SPASA V ANJE

13. 59. 09.09.201 6. Ksaverska cesta 109, Zagreb

Page 77: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

m ~ Rc:p.uhli ka lirwdska

MlNISTARSTVO UNUTARNJJH POSLOJIA POLJCIJSKA UPRAVA ZAGREBACJ(A

SEKTOR UPRA t(NJH I INSPEKClJSKIHPO~,~QV/1 'lmpektofat tmutari~;iilr poslova

Broj: 5-J I -J 9-.25/'l-'8064/l-20 16 Zagreb, 09. kolovoza 2016,

Grad Zagreb Gra9sk1 ur.ed z~ sb~ategijslo

plahiranje t 1'aZvoj grada Sektor za prbst'otno i urbanistic:ko ;planira11je

PRl~I~Mt:r: Odluka 9 i zJ1ijei1:aJTI~ i :q(?ptrti~.Jilit

p:ark ~'tara. TresnJ~vka l 1 OOQOZagreb

Odl.uke o izracli Odluke ·o stkWij~nju izN'ansna,ge Det~f/no:g plana trredeh]a 'Gra.ear)_i- Doij,e

-obaviJest, .d~Je se

V¢za;. Va$ brpj : Kl;;iS'a; -3:50-07/L5-0Q2/402 ~Jr. ;btoj: '25 .1-.05 -'0 t -J 641 od 02.kdlovo.~a 20r6.

'Nav~qetli'ni p<J.d .n .~sko.m, za,tra'z'iJi' s.te ·in i slj~tije ·za .rotr¢.b'c wedJ'tlctnog plana,

Qb~vje:st;a:vam,o vn.s. tda J¢· za Jit~de nj e I obJ.lkova'J)jc p;-ostora iz dje.lo-krugil za.stite 'od pozara p.otrebtro predvidjet i slt;edece: ·· ,

l . :Osigurati vatrqgasne priJaze i p9vr&in~ za ope.ratixni rf!-9 vatro:ga~ne t~hrlik,Q Jt s.kJaCilJ :s odreq_b;t-111a :Prav:iJ,ti~a t( u.\?)etjm:a t a vatrogasn:e p.ristupe (N .N. br. '35194, S5l94 i 142103 )' .. 2. Osigurati potrebp~ 'kolil'5ine vode ·za ga;s,eoje · poz~u'~ ~~ -skhrd,L! s odte<Jb.ama P'taviln'lka p .hfdrantS. l):oj nYrez·i :za: :g-ase•1je j)'<:izara (N .N. W·.oj ,8/06). 3. Gradevine ·prpjyktir:afi' ,pl'ema Pravilnlk\1 .o otporposti na po~ar f ,(jrll .gi~:ri ;2fahtjevjtna, koj~ :gradevl.te mort(}ll zadovo/jiti u siti'caju pozal·a (NN brpj 29/2013 i 87/10 15 ) i' odgovarajuclm OIB HI NFPA smJcrnicama u o'y isnosti ofnjH;ove Jtamjerfe.

Page 78: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

REPUBLIKA HRVATSI\A :GRAD ZAGREB

GRADSKI U:RED ZA GOSPODARSTVO, RAD I PQDUz;ETNISTVO .

KLASA:· 3~Q.;0?/15 .:0Q2/502 URBRQJ: 25J .. 09-Ql-16-4

Zagreb; 10, kolovoza 2016.

GRAD SKI U~ED ~ASTRA TEQl..l§KO PLANIRANJE I RAZVOJ GRAD A

Sektor za p1;ost.orno .i utbanisticko :p,l~ni\:anj ¢

~0 OQO Z .A GR E'.B ,P:~r.k Stara Tr.e.sn.ievka 1

·PREDMET: :Odluka .o izmjenarnai dopunar1,1a Oqh1ke 9 iz.roadi 04JJ:l~~ :o ;s_tavljaJJju fzva11 snagc DPU Gtacru1i· ~ Dolje

- :odgovoi', dajt=: se

lJ s''ezi s vasi111 dnpisom KLASA: 350-07/J 5'"'.02/402, URB.RQJ: 25 J,OS,;OJ-1(?-4) :Q,d 2.

koloy9za. 20 16; iz,1escujemo va..; d~ )z: qje]okl:u;ga ;t;aqa Oi:adskqg l,lteci~ }:a go~podarstv~; tad j

poduzetnfstvo ilen1a1;t1o podatkq t eleY:&nttN ~a: $tavljanje DetaiJno~,· plart.a ut~denja Gracani -

D.ol}e izvan .. :snagt~.

Page 79: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

REPUBLIKA HRVATSKA

{JRAD ZAGREB

ORADSKI URED ZA SOCIJA.LN.lJ ZASTITU I OSOBE S INVAL!b.ITETOM

KLASA: 350-07/16-002/402 URBROJ: 251~17·0115-16-L Zagreb, 10. kolovoza 4016.

UNi:Jtl.lfmlbn;•··

.~1-8 -!l-7?~-.. . ~·;--~~

G.RAJ)SKI 1JRED ZA ST)lA TEGIJ,SKQ PJ.,ANIRANJE I ;RAZVOJ'GRADA Scktor.za prostorno i tirb~nisticko p.laldran'je 10000 Zagreb; ]:l~rl{ stara 'J're~njevka 1

ri/p p.6. -gradonaiein'i'ka Graila<Z~gteha ·ponwcuic;.e procch1ik~ Ane Poljak, mag. iur.

PREDMET! Odluka o iimjerta'rita 'idopunama OdhdH~ o izradi ·Odluiu~ o sta:\iJjanJu izvan snage. DctalJnog plana ·urcu~nja Gra~anl- Dolje - odgpvot, dqst:avlja $.~ ·

VE.ZA! Va:s dopis KLASA: SS0-07/lS~002/402~ tJRBROJ: 25l.,Q5.-0.1-16.-41l J:>d 2. kolo:voza .2,0l6. ··

Postovana,

V.ezMo l.J.Z :gor~ na:vedent dopis .Naslova kojim. isti o~ 6,\'Qg Ur~da trazr ·~v~ntualnu ·dos~~vu :z;~htjeva za stavljanje Plar;l~ izvan sna:ge, Jsti~emo kako ovaj Ur~d. u OkVlfU syoje nadleznosti, ne :izr~zayaposeb11e zah~jeye 0 nacii,lU .t;ealjz~Cjj~'·ir-azenog.

s postovanjetn

Page 80: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

REPUBUKA HRVATSKA GRAD ZAGREB

GRADSKJ URED ZA ENERGETIKU, ZASTITU OKOLISA I ODRZIVI RAZvOJ

KLASA: -~51-:0411.5-JlS/43 QRBROJ: 2$1-19.:21-15-4 Zagreb1 10. kolovoza 2016.

K • , ..... Jli.TC'J·.-r., RE P!JSU f;.. r,_·_.·. ·- .~~o .'' GRAD ·z.,~\uR . EB 2S1;o5 Gradski vred za r.lfatenijsko planir<inje i r~· Grad'a

'Primljeno; 1 6 '-08- 2016 . -Ory.JOO.

Gr.ad$~d ured za. strM.egijs.ko phmiranje 1 razv()j Grnda ·

S·ektor za prcistoi11o i urbarilstioko p1iiliiranje 10000 Zagteb, Park Stai·atresnje.vka 1

J>I~EDME:r: Odluka o iZmjenama i dopumima Odlnke. o iz:t··adi OdltiJ<c. o sta:\iljartju :iZv~n snag c. DetnljnQg p'lana utc<l!-!n.ia Gracl'lni -Dc.ilje

- odgovol~~d~je se,.. · ·

Po'Sta'v'arii,

V~zano ~1z mt~· z;ahyev :t<1A.Sk S50-,Q7/l $~00?1402 :rJRO.ROJ: 25]-05-0J-16-41 od 2, koiovoza 2016., za c:lostavom z~htjcv~ u vezi Odh)ke. o ~izmjenama. i d0punama Odluke ~o . izradi Odluke o stavljanjuizvan·snage:Deta.ljnog plat1a tiredenja Gracan] ~ Dolje:, dostav:]Jamo sljede6i . . .

bclgovor: .Kao uos:ite1J izrMc dokumenata ptosJontog :qi'edenja;. Grad.ski ur:ed ~a pr,ostomo

Qtc,den.te, izgra:dnju (h:ada, :gt},tc;l'it~ljstv~h. J):OJ1'1Ul1aln,e PP$love · i ,prqmet, $ektor .za pps'i;upak: izrade i dono$enja ·dokumenata prostomog., urydepja :Park S:tara Tresn,jevka .1 ! i.tputio Je ovort1 Urcdu dopis KLASA: 3S0-07fl5,..001U402 URBROJ: 2Sf-43-62/003--15-12 od2:1. stpnja 2015 .. ,. s p.oziVo1n ha :do.s'ta\!if zahtjcva u ·vezi :Qdluke :o tztadi Odluke o. stavljartjtl izvfin ~mM¢ betaljnog plana uredenja Btacaiif - Db'ije i ·do.pis KLASA: 35l..;{J7/15-002/2:25 tJRBROl ;, 251-13 ~62/(10.3-:15-28 , od 23. 'Srpf!Ja 2015., ts poiivom .!)a dostavu .zahtjeva na Odlu);(u p i?:.radi Urbctni~tickog .pJ~1a -qr~~~njc,t: G:rac{lni - J::)o'lje,

SHjedom prv9g .po~ziva, Gradski ured za ene1~getiku .zastitu oko1'is~i 1 odr!U:vi razvoj je ,odgovorio do:pisom KLASA.:, 351-.b4/i5~05/42 lJR13ROJ: 2.51~ 1 ~)';21-lS-2 od :3 Lsi;p.nja to15,, u Jcojeht ·oci)enjuje opravd~u1hn tiJj:ev.e i 'polazista za stavljaqje, DPU Grc<lc~i - .Qq1je' Jizv~& snage tentel]eh1 :ra:zloga koj'i su detaljno obrazlozeni u ':Cl. 3, ~pr~d_mctrw Ocihike te pdteCI.be. kqjptn je Za)(onom o pros.totiimn, ure<tenju (N:N 15$/13) onemog:qcena j:z;~~da de~aljnib :planoy~ ure<fenj{l kao_ vrste prostornog platla. S tim u vezi; a vez~no uz Odluku o izn:Uenama i ,doptmama Odlukeo izradi Odluke o stavljanju izvan snagc Detaljn~g plana uredei1ja Gi·acani' - Dolje. koju je Gradska skupstina Gnida Zagteba donijeltL 21. stpbja 2016. i' cijhn Je clancima 1. 1 2. iste C)(Uuke ocijenjeito ·o'pravdar'iitn P1ali staviti 'izvatt silage u svd11.1 .brze i eflkasnije r~alizac.ije natnjeravanjh zahvata U prostoru, l1CJ).la)IlO qalJnjih·zahtjeva. .

Sto se tjce drugqg poziva na dostavu zah1jeva na Odluku o izradi Urbanistickog plana medenja Gracani --' Dolje od 23. srpnja 20 15., podsje6amo d~t je Grad ski ured za energetiht, zastitu okolisa i .odrzivi razvoj odgovorio dopisom KLASA: 351-04/15-05/43 URBROJ: 251-19-2 I -15-2 od 3. kolovoza 201 5. i dt'>stav'io zahtjcve iz svoje n.adleznosti u svrhu zastite okoli.Sa na podrucju obuhvata predmetnog Plana, na kojemje hitno osigurati provodenjc mjera ocuvanja okoJisa i svih njegovih sastavnica 1.1 skladu s vazccim zakonima, odlukama i propisima.

Page 81: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

IJAKOM KLA,SA:35Q-05/16-0l/307 URBROJ: 376-10/SV-16-2 (HP) Zagi·eb, 9. kolovoza 2016.

Predmct: Grad Zagreb

RepU:blika Hrvatska Gra~Zagrcb

Gradski urcd. za stratcgijsko plan~.ra.njc i razvoj grad~ Ulica Republike Austrijc18

10000 Zagreb

lZMJENE I DOPUNE DPU GRACANI- DOLJE - STAVLJAN.i'E VAN :SNAGE z~htjcyi- s.m;Jernice za izradu

Veza! Vas dopis KLASA: 350-07/15-002/402, URBROJ: 251, 05;,01-16;,41 od 2. kcilovoza 2019.

Postqvani,

1:enieljem vasega zahljeva obavjestavamo vas da :se rie ::protivimo stavlj'an.ju van snage predmetnog prostornog plana te da hemaino posebnih zahtjeva ~ sn1jernica 'u provodenju tog posiqpka; · · · · ·

S postovanjem,,

Dostavitl: 1. Ni}Slovu preportt~eno

HRVATSKA REG ULATORNA AGENCIJA 'lA MRE~NE OJ~LATNOST I Rob<•rta Frangc~a Mlllanovlca 9, 10110 Zagreb 1 0 10: 879!>07836Gl / Tel: (01) 7007 007, Fax: (01) 7007 070 I www. hakom.hr

Page 82: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

,, ·"

ELEKTRA ZAGREB

OPERAT~R DIS8TRI~ . CIJSKOG SU TAv . d.o.o,

1 0002'Zagreb, Gunduiieeva ~2

TELEFQN • 01/4601111 TELEFAKS • 01} 4856 329 POSTA • POSTANSKI PRETINAC go · SERVIS ISAN • HR972340009t41007758~ .

NAS OROJ I ZNAK 4/0f.1-4S959/16-4036,21052f16

l'R'i:ol.ler Odlt.ika o stavfjanju izvai'l snage DPU Gracani-Dolje

REPUSLIKA H.RVATSKA GRAD ZAG.REB Gradski'ured za $trategijsl<o planiranJe i razvoj Grada ·

PC!tkstara Tresn]evka 1 10000 ZAGREB .

VASBROJ I ZNAK klasa: :iS0-07/1.5-002/402 ur.broj:251-06-01.·16-41

DATUM 11 .. 08:,2016.,

Na va:~ .. zahtjev dopisom klasa: 350-'07:115"002/402; u·r.broj: 251 •05-01A6-41 od 02,08.2016: godine .kojfni :trazite nas :zahtjevza stavljarije DPU GraCarii-,Dolje iz\lart snage, .indzemoVas .iivJestiti sl,i)edece: ·

Na Odluku o iztnjenarha l doptma'ma Odluke o izradi Odluke o stavljenju izvan .shage Defaljn'C>g plana uredenja Gracani~Dolje. hetn?tnO rilkakvih pritnjedbL

S postovanjeml

Ditektor EJek ·

Dostavtti.' · · - S(ufba.zarazvoji /!)vesticije, l;)djel za rat,voj /'prist up mre.t i

• Pismohrana

CLAN HEP GRUPE

UPRAVA DRUSTVA • DiREKTOR • ZELJKO SIMEK • -------- ---·--------

• TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 • MB 1643991 0113 46830600751 • UPLACEN TEMELJN I KAPITAL 699.456.000 ,00 HRK

• www.hep.hr •

Page 83: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO OBRANE . . " .. -···- --,-----·- ---

Pri rrJien~-. fi~~OB- 2016 . · . ,. ___ ZAGREB Kl<.~sl fi ~..ai;ljsk:l o~t1 kll • OT!J.jOd.

3ro -..:'J}I-/1;-- o z?lf{) z Urudzl>eni hroj Prii.

J

UPRAVA ZA MATERIJALNE RESURSE SEKTOR ZA NEKRETNINE, GRADITELJSTVO I ZASTITU OKOLISA ~7Z..IY3- 0 2..o2.o!-/c!. ..--- ·SJi

~·r-rt-

Sluzba za graditelstvo i zastitu okolisa

KLASA: 350-02/15-01/173 URBROJ: 512M3-020201 -16-0 Zagreb, 16. kofovoza 2016.

GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO

PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA, Park Stara Tresnjevka 1

10 000 ZAGREB

PREDMET: Stavljanje izvan snage DPU Gracani- Dolje, - ocitovanje, dostavlja se

VEZA: Vas akt KLASA:350-07/15-002/402, URBROJ:251 -05-01 -16-41 od 02. kolovoza 2016.

Aktom iz veze predmeta zatrazeni su podaci, planske smjernice, dokumenti i zahtjevi vezano za Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uredenja Gracani - Dolje.

Na temelju odredbi clanka 92. Zakona o obrani ( .. Narodne novine" broj 73/13, 75/15 i 27/16) i Pravilnika o zastitnim i sigurnosnim zonama oko vojnih lokacija i gradevina ( .. Narodne novine" broj 122/15), obavjestavamo vas da na podrucju obuhvata Detaljnog plana uredenja Gracani - Dolje nema zona posebne namjene te nemamo zahtjeva u svezi stavljanja izvan snage Detaljnog plana uredenja Gracani -Dolje.

S postovanjem,

Oostaviti : - naslovu - pismohrana

Vrlj.

Page 84: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

ZAGREBACKI HOLDING

'Podruznica ZET ·Ozaljska ·1 05, Zagreb

. Znak: 7,0_DS

'Broj: 20 I 16

R r.- ~ ~ • t""\ : ~~.-.i't;'-·• ~ 1":S-~.t-t.·:f~4~ ~.tC.·/\ ..... i '... • . • • ' "'"'··. (' \

GRAL- ;,~ . . .• (:)ffEB 251-05 .Gmdski urqt: Zil strato:;. • • :. :·,ir<,!l/! • rn;;voj Gra'k riin:ii}e-r;·~~r:--rr::::ou :.- ·2 o lu"-'=-- .. "··--: l<ln s ifi~c;jslw oznar¥r· • -=r-c.;,~~;;: : ·--· . 1

.5co ~ .,~-::;--.~ · z..... ·-·~ .. J \Jrudzl>eni broj . Pril. ! V:ij. I

) i8-"G-~0 ·---~-J.~?.j

Repub'lika Hrvatska Grad Zagreb

Zagreb, 12.08.2016.

<hadsRLured ..za strate~ijsko planirapje i r.azvoj gr:ada Sektor za Jjrostotrio'f urbanisticko planira~j~

Park stara Tresnjevka 1, 10000. Zagreb

Predmet: tahtjev ~a sfavljanje van ~ma·ge DR(J ·Gnicani-Doije . .. ;vezano za novu zicaru -Sijeme ... Zagreb

;; '··· ·. ·. Dosljedno zahtjevu klasa: 350-07/15..;002/402, :UR8ROJ: 251-09-01.,.16-41 od 02.~08.2016. zaprimljenog · 09.08.2016 dosta~lja se z.ahtjev Z:a <stavljartje vnn ·snage

. Dc?taljnog plana uredenja GracaFli - Polj~.

Obrazlozenje:

Zicara SUe me - Zagreb

o Zi§ara je .namijenjena javnpm prijevozu ·:P~t~Jik? :od .:nizioskf? ,postaje :ria .rokaciji Dolje do v.isinske :postaje n·a lokaciji ' ~rha Medv.ed nice - Sljeme. J~a trasi je predvi(jeoa jedna sn3dnja postaja s mogucn9s6u ukrcaja itifi· lskrpaja putnlka, odno!=fno nastavka : kontinuiranog transporta .do visinsk~ po~taje. ·p una fvhkcionalnost nove .Beare u funkciji javriog prijevoza postici c_e .se uz uvjet . .potpunog pdblizavanja donje postaje trarn~aju kao nositelju javhog -prijeyo~a . :lJjednose stvaraJuJ3retpostavke boljeg, jedno$tavnijeg j smisl~nij~~rrasp'oreaa servisnog :i spreniisnog prostora za kabine zi~are ciji ce raspored ,iJ .istojJ azini pru.Ziti bolju efil<asnost operativriim . c;tkti.vnostima odr.Zavanja i · internog transporta.

o lzgradnja ..Zicare planira se na juznim obroncima Medvednice. U potpunosti se . .

zadrzava postojeca trasa stare zicare Sljeme definirane gornjom, donjom i medustanicom te nose6im stupovima .Zicare. Nova .Zicara za potpunu funkcionalnost javnog prijevoza treba povecati duzinu (trasu) .u smjeru sjever­sjeverozapad u duzini od cca 130 m od postojece Gornje stanice zicare do nove visinske stan ice na Sljemenu. lsto tako u smjeru jug - jugozapad povecat 6e se

Page 85: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

, ;> -t-:~--::·. v- . - ----······ .. --. i-'nrnljeno:

Klasifi iwcijsk.a 07Jiuka . Org.jod. _I .

ZAVOD ZA PROSTORNO URE8ENJE GRADA ZAG REBA U/ica Repu/1/ike Aus/ rije 18_10 000 Zagreb . .www.zzpugz.hr

P;t;o -o:t-j lfi -<..X)t /4:6 o5'- Q.'l.,j

KLASA: 350-02/15-5/4 URBROJ: 251-05-01 -16-6 Zagreb, 24 .08.2016.

. u rudJJxmi broj Pril. j Vrij .

-- . ~ ~J§::: 51__ __ ~ -~--_1 _________ 1 ~----

Repub lika Hrvatska GRAD ZAGREB

Gradski ured za strategijsko plan iranje i razvoj Grada 10000 Zagreb

Ulica Republike Austrije 18

PRED1'1~ET: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uredenja Gracani- Dolje Veza: KLASA: 350-07/15-002/402 URBROJ: 251 -05-01 -16-41 od 2.kolovoza 2016.

Odluka s pozivom na dostavu zahtjeva

Generalni urbanisticki plan Grada Zagreba (SI.gl. grada Zagreba br.16/2007, 8/2009 , 07/2013, 09/16 i 12/16) ne odreduje obvezu izrade urbanistickog plana uredenja za podrucje Gracani - Dolje, kartografski prikazi 4b) Procedure urbano- prostornog uredenja .

Slijedom navedenoga, Zavod za prostorno uredenje Grada Zagreba nema posebne zahtjeve za stavljanje predmetnog plana izvan snage,

.S postovanjem,

·. r ,.

_.· /~ ­( I J ~ /a v )l a t e I 1.· · _: y::,

itt ftis ' pl.iur. if ~~- . I r ;/ 7

' \ 1/ J \ /! ! ' r \' ; ,. I < .

'"'-....... ..... .

~

Page 86: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

• ZAGREBACI<I HOLDING

PODRUZNICA ZAGREBPARKING

KLASA:ZHG-1 0-16-360 URBROJ: 07-03-04-16-1)~

Zagreb, 23.08.2016. godine

GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA

Sektor za prostorno i urbanisticko planiranje Park stara Tresnjevka 1

10000 ZAGREB

PREDMET: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uredenja Gracani - Dolje

- ocitovanje, dostavlja se

VEZA: KLASA:350-07/15-002/402; URBROJ: 251-05-01-16-41 od 02.08.2016.

Postovani,

dopisom broj gornji primili smo na znanje te dajemo suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uredenja Gracani-Dolje objavljeno u Sluzbenom. glasniku Grada Zagreba broj 12/16, sve u svrhu br:Ze i efikasnije realizacije namjeravanih zahvata u ovom prostoru.

lzradeno u dva (2) primjerka

Dostaviti :

·~\ Naslovu 2. Pismohrana - ovdje

ZfiG fHJH' iiHK I !~G

Page 87: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

~ GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o. .. • SEKTOR RAZVOJA IINVESTICIJA ~ SLUZBA RAZVOJA I REGULATORNIH POSLOVA

ODJEL RAZVOJA I REGULATORNIH POSLOVA

Radnicka cesta 1, Zagreb

9(¥

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB

GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ

GRADA,SEKTOR ZA PROSTORNO I URBANISTICKO PLANIRANJE

Park Stara Tresnjevka 1, 10 000 Zagreb

ISO m; Cro C<rt

ISO 9001 :2008

Zagreb, 23.08.2016. Vas znak: 350-07/15-002/402

Nas znak: upu gracani dolje 2.doc

KLASA: GPZ-05-16-1956

URBROJ: OJ"'- 0 I_. /6 .. 0.) 7_

Predmet: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana urec.'Jenja Gracani - Dolje - dostava zahtjeva

Temeijem dopisa KLASA: 350-07/15-002/402, URBROJ: 251-05-01 -16-41 od 08. kolovoza 2016. godine obavje5tavamo vas da ostajemo pri dostavljenim zahljevima dopisom KLASA: GPZ-05-15-1772, URBROJ: 05-01-15-002 od 13.08.2015. godine.

Zahljevi se odnose na plinski distribucijski sustav koji je u nadleznosti Gradske plinare Zagreb d.o.o., RadniCka cesta 1, 10 000 Zagreb kao operatora plinskog distribucijskog sustava.

Za dodatne informacije mozete se obratiti Gradskoj plinari Zagreb d.o.o., Radnicka cesta 1, Odjel razvoja i regulatornih poslova - lvica Radosevic, tel.: 6437-513, e-posta: lvica. Radosevic@plinara­zagreb.hr. i Bruno lvkovic, tel.: 6437-683, e-posta: [email protected].

S postovanjem,

Dostaviti .

DIREKTOR SEKTO'?f. RAZV~, I INV?STI~JA

( - . C.'. / Bruno Lackovlc,Aipl. mg. 'i\ \ _

\ .~1\~ --'!

( .........;':~ ·-······· .,

Naslovu , Slui:ba za reg ulatorne poslove i razvo( B. lvkovic

Gradska plinara Zagreb d o .o Radnicka cesta 1, 10002 Zag reb, p p 132 • OIB 20985255037 • Upisano kod . Trgova cki sud u Zagrebu - MBS 080083993 • Ku nski i:iro-racuni ZABA 2360000-1101273818,

I BAN. HROI323G00001 1 012 738 113, SW IFT( BIC) ZABAHR2X; PBZ 2340009- 111 0 109932, /BAN. HR922340009111 0 109932. SVv' IFT(B IC)PBZGHR2X , HPB 239000 1-1100328364 , /BAN HR77239000 111 00328364, SW IFT(BIC) HPBZHR2X•

Upisa ni temeljn• kap1 tal. 269 724 500 ,00 kn • Direklor T ihana Colic, dip!. ing • te l. cent ral8 6:l 02 333 , D irek lor 61 84 622. 63 02 477; fax 6 1 84 585 ; e-mail info-gpz@plinara-zagreb 1\r, wei) www.plin ara-zag reb.hr

Page 88: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

REPUBLIKA HRV A TSKA GRAD ZAGREB

SLUZBA ZA MJESNU SAMOUPRA VU

KLASA: 350-07/16-02/397 URBROJ: 251-06-01-16-2 Zagreb, 31. kolovoza 2016.

GRADSKI URED ZA STRA TEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA

Sektor za prostorno i urbanisticko planiranje Park stara Trdnjevka 1

Predmet: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Odluke o izradi Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uredenja Gracani - Doljc

10000 Zagreb

Vcza: KLASA: 350-07/15-02/402, URBROJ: 251-05-01-16-41, od 2. kolovoza 2016.

Obavjestavamo Vas da, vczano za djelokrug Sluzbe za mjesnu samoupravu, nemamo zah~jeva z~1 stavljanjc izvan snage Detaljnog plana uredenja Gracani - Dolje.

S postovanjcm,

· f>' Ro-c: E .L N 1 K • .(> • ~

.... l. •

I ·• ......

Zor~n N~v1stic, dipl. ing.-·-

/-) J

[ (L~Lcc.Ii

I

Page 89: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

REJ>UBLIKA HRVATSKA DRZAVNA UPRAVA ZA ZASTITU I SPASAVANJE PODRUCNI URED ZA ZASTITU l SPASAVAN.JE

ZAGREB KLASA: 350-02/15-01/21 URBROJ: 543-21-01-16-5 Zagreb, 30. kolovoza 2016.

GRAD ZAGREB Gradski urcd za stratcgijsko planiranje

i razvoj Grada Scktora za prostorno i urbanisticko planiranjc

Park stara Tre5njcvka 1 1 0 000 Zagreb

Predmct: Stavljanjc van snagc Dctaljnog plana urcdcn.ia Gracani- Dolje, misljenje,- dnje se,

Vcza: vasa KLASA: 350-07/15-002/402, URBROJ: 251-05-01-16-41 od 02. kolovoza 2016. godine.

Vasim dopisom broj gornji zatrazili ste da vnm dostavimo zah!jcve za izmjene i dopunc Odlukc o izmdi Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uredcnja Ciracani -Dolje, dajemo vam sljedecc misljenje.

llvidom u Odluku o izmjcnama i dopunama Odlukc o izradi Odlukc o stavljanju izvan snagc Dctaljnog plana urcdcnja Gracani - Dolje. odnosno u razloge za stavljanjc PI~IIW izvan snagc. lc ciljeve i programska polazista za slavljm~jc Plana izvan snagc. ulvrdujemo da se izmjcne nc odnose na mjere zastitc i spasavanja niti bitno mogu utjccali n<l istc.

Slijcdom navedenog ncmamo zahtjeva ni primjcdbi kojc bi sc trebalc ugraditi u Odluku o izmjcnama i dopunama Odluke o izradi Odluke o stavljanju izvan snagc Dct:lljnog plana urcdenja Gracani - Dolje.

Dostaviti : 1wslovu

- piSillO/ll'illlil

I

Page 90: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

prilog (4)

Posebna obavijest o javnoj raspravi

Page 91: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB

GRADSKI URED ZA STRA TEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA

KLASA: URBROJ: Zagreb,

350-07/15-002/402 251-05-01-16-60 12.09.2016.

- PREMA DOSTA VNOJ LISTI -

PREDMET: Stavljanje izvan snage Detaljnog plana uredenja Gracani- Dolje posebna obavijesl ojavnoj raspravi, daje se

Temeljem clanka 97. Zakona o prostornom uredenju (Narodne novine 153113; u daljnjem tekstu: Zakon) dostavljamo Yam obavijest o pocetku javne rasprave o Prijedlogu stavljanja izvan snage Detaljnog plana uredenja Gracani- Dolje (u daljnjem tekstu: Plan).

Gradonacelnik Grada Zagreba donio je Zakljucak o utvrdivanju Prijedloga stavljanja izvan snage Plana te njegovom upuCivanju ujavnu raspravu.

Prijedlog stavljanja izvan snage Plana upucuje se temeljem clanka 96. st. 3. i. 4. , u svezi cl.ll3. st.l. Zakona u javnu raspravu u trajanju od 8 dana, pocevsi od 19. do 26. rujna 2016. godine.

U tijeku trajanja javne rasprave Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Plana izlozit ce se na javni uvid u prostorijama gradske cetvrti Podsljeme, MO Gracani, Isce 15, Zagreb, radnim danom od 08 :30 do 15:30 sati.

Javno izlaganje o Prijedlogu stavljanja izvan snage Plana odrzat ce se u prostorijama stare Pucke skole Gracani, Isce 15, Zagreb, u srijedu 21. rujna 2016. godine s pocetkom u 17:00 sati.

Pisana misljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog stavljanja izvan snage Plana dostavljaju se do 26. rujna 2016. godine, na adresu Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada, Park Stara Tresnjevka 1, 1 0000 Zagreb.

Sve prijedloge i primjedbe koje su sudionici u j avnoj raspravi dali u roku i na nacin odreden clankom 100. Zakona, obradit ce nositelj izrade Gradski ured za prostorno uredenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet i pripremiti izvjesce o javnoj raspravi.

Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Plana, stav ljen je na javni uvid i na mreznoj stranici Grada Zagreba http: //\\'''' .~:agrch . hrldcfault.aspx?id gq II .f.

S postovanjem,

Page 92: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

' ' DOSTA VNA LIST A:

1. MINISTARSTVO OBRANE REPUBLIKE HRVATSKE, Uprava za materijalne resurse, Sluzba za nekretnine, graditeljstvo i zastitu okolisa, Zvonimirova 4, Zagreb;

2. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, PU zagrebacka, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zastite, Inspektorat unutamjih poslova, Petrinjska 30, Zagreb;

3. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, PU zagrebacka, Sektor policije, Sluzba za sigurnost cestovnog prometa, Petrinjska 20, Zagreb;

4. MINIST ARSTVO KUL TURE, Runjaninova 2, Zagreb; 5. MINIST ARSTVO POMORSTV A, PRO META I INFRASTRUKTURE, Prisavlje 14,

Zagreb; 6. MINISTARSTVO TURIZMA, Prisavlje 14, Zagreb; 7. MINIST ARSTVO ZASTITE OKOLISA I PRIRODE- Uprava za zastitu prirode,

Uprava za procjenu, Radnicka cesta 80, Zagreb; 8. MINISTARSTVO GRADITELJSTV A I PROSTORNOG UREDENJA, Uprava za

prostorno uredenje, pravne poslove i programe Europske unije, Ulica Republike Austrije 20, Zagreb;

9. ZAVOD ZA PROSTORNO UREDENJE GRADA ZAGREBA, Ul. Republike Austrije 18, Zagreb;

10. GRAD SKI URED ZA PROS TORNO UREDENJE, IZGRADNJU GRAD A, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET, svi Sektori, Odjeli i Odsjeci , Trg S. Radica 1, Zagreb;

I 1. HOPS, Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Sektor za razvoj, investicije i izgradnju, Kupska 4, 10000 Zagreb;

12. GRADSKI ZAVOD ZA ZASTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE, Kuseviceva 2, Zagreb;

13. GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, RAD I PODUZETNISTVO, Trg S. Radica 1, Zagreb;

14. GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT, Ilica25, Zagreb; 15. GRADSKI URED ZA IMOVINSKO-PRA VNE POSLOVE I IMOVINU GRADA, Trg

S. Radica I , Zagreb; 16. GRADSKI URED ZA ZDRA VSTVO, Draskoviceva 15/III, Zagreb; 17. GRADSKI URED ZA BRANITELJE, Vodnikova 14, Zagreb; 18. GRADSKJ URED ZA SOCIJALNU ZASTITU I OSOBE S INV ALIDITETOM, Trg S.

Radica I, Zagreb; 19. GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE, Ulica grada Vukovara

58a, Zagreb; 20. GRADSKI URED ZA ENERGETIKU, ZASTITU OKOLISA I ODRZIVI RAZVOJ,

Dukljaninova 3, Zagreb; 21. URED ZA UPRA VLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA, Kneza Ljudevita Posavskog

48. , Zagreb; 22. URED ZA PROGRAM£ 1 PROJEKTE EUROPSKE UNIJE, Dordiceva 26, Zagreb; 23. URED GRADONACELNTKA, Trg Stjepana Radica I , Zagreb; 24. STRUCNA SLUZBA GRADONACELNJKA, Trg S. Radica 1, Zagreb; 25. STRUCNA SLUZBA GRADSKE SKUPSTINE GRADA ZAGREBA, Ulica Sv. Ciri la

i Metoda 5, Zagreb; 26. SLUZBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU, Ulica grada Vukovara 56a/1, Zagreb;

Page 93: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

, ,

27. VIJECE GRADSKE CETVRTI PODSLJEME, Podrucni ured gradske uprave Centar, Ilica 25, 10000 Zagreb;

28. DRZA VNA UPRA VA ZA ZASTITU I SP ASA V ANJE, Podrucni ured za zastitu i spasavanje Zagreb, Odjel za zastitu i spasavanje, Nehajska 5, Zagreb;

29. DRZA VNI URED ZA UPRA VLJANJE DRZA VNOM IMOVINOM, Dezmanova ulica 10, Zagreb;

30. HRV ATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za slivno podrucje Grada Zagreba, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb;

31. HRV ATSKA POSTA, Postansko srediste Zagreb, Ulica kneza Branimira 4, Zagreb; 32. HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA, DP Elektra Zagreb, Sluzba za tehnicke poslove,

Gunduliceva 32, Zagreb; 33. HEP- PRIJENOS, Sektor za tehnicki potporu, Ulica grada Vukovara 37, Zagreb; 34. HEP - TOPLINARSTVO, Misevacka15, Zagreb; 35. HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREZNE DJELATNOSTI, Ulica

Roberta Frangesa Mihanovica 9, Zagreb; 36. ZAGREBACKI HOLDING d.o.o., Podruznica Vodoopskrba i odvodnja, Sektor razvoja

i investicija, Odjel razvoja vodoopskrbe, projektiranja, suglasnosti i istrazivanja, Folnegoviceva 1, Zagreb;

37. ZAGREBACKI HOLDING d.o.o., Podruznica Vodoopskrba i odvodnja, Sektor razvoja i investicija, Odjel razvoja odvodnje, projektiranja i suglasnosti, Folnegoviceva 1, Zagreb;

38. ZAGREBACKI HOLDING d.o.o., Podruznica Zagrebacke ceste, Donje Svetice 48, Zagreb;

39. GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o. , Odjel strateskog planiranja i razvoja, Radnicka cesta 1, Zagreb;

40. ZAGREBACKI HOLDING d.o.o., Podruznica Cistoca, Radnicka cesta 82, Zagreb; 41. ZAGREBACKI HOLDING d.o.o. , Podruznica Zagrebacki digitalni grad, Avenija

Dubrovnik 15, Zagreb; 42. ZAGREBACKI HOLDING d.o.o., Podruznica Zagrebacki elektricni tramvaj-ZET,

Ozalj ska 105, Zagreb; 43. ZAGREBACKI HOLDING d.o.o., Podruznica Zagrebparking, Subiceva 40/III, Zagreb; 44. JA VNA UST ANOV A PARK PRIRODE MEDVEDNICA, Bliznec 70, Zagreb; 45. USTANOVA UPRA VLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA Trg Kresimira Cosica 11,

Zagreb; 46. TURISTICKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA, Kaptol ul. 5, Zagreb; 47. ZAVOD ZA PROSTORNO UREDENJE ZAGREBACKE ZUPANIJE, Ulica grada

Vukovara 72, Zagreb; 48. SPORTSKI SA VEZ GRADA ZAGREBA, Savska cesta 137, Zagreb; 49. J-IRVATSKI SKIJASKI SAVEZ, Trg Kresimira Cosica 11, Zagreb; 50. ZAGREBACKJ SKI.JASKI SAVEZ, Savska cesta 137, Zagreb; 51. HRVATSKI PLANINARSKI SAVEZ, Kozarceva 22, Zagreb; 52. HRVATSKI BICIKLISTICKI SA VEZ, Trg Kresimira Cosica 11 , Zagreb; 53 . HRVATSKA GORSKA SLUZBA SPASAVANJA, Kozarceva 22, Zagreb. ; 54. 1-IEP d.d., Sektor za strategiju i razvoj, Ulica Grada Vukovara 37, 10000 Zagreb; 55 . J-IEP Operator distribucijskog sustava d.o .o. , Ulica Grada Vukovara 37, 10000 Zagreb;

Page 94: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

prilog (5)

Zapisnik javnog izlaganja

Page 95: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

1 Sektor za prostorne i urbanističke planove TEL . (01) 658-5773 FAX . (01) 658-5847 ADRESA . Park Stara Trešnjevka 1 . 10000 Zagreb

ZAPISNIK JAVNOG IZLAGANJA

iz javne rasprave u trajanju od 19. do 26. rujna 2016. godine o Prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage DPU Gračani Dolje

lokacija: Stara Pučka škola Gračani, Isce 15 vrijeme: srijeda 21.09.2016. godine u 17:00 sati prisutni: prema popisu Ankica Pavlović, GU za startegijsko planiranje i razvoj grada, Sektor za prostorne i urbanističke planove pozdravlja sve prisutne:

Evo na početku, pozdravljam ispred Sektora kao nositelja izrade koji je odgovoran za proceduru donošenja prostornih planova. Zakon je propisao da je procedura donošenja plana identična proceduri stavljanja plana izvan snage. Danas ćemo ovdje razgovarati o do sada provedenoj proceduri stavljanja izvan snage DPU-a Gračani Dolje. Kratko ću vas uputiti u proceduru. Iz istog ureda je i kolegica Gordana Müller Mikić te je sa nama i ravnatelj Zavoda za prostorno ureĎenje Grada Zagreba, g. Ivica Rovis. Obzirom da su donesene zadnje izmjene i dopune GUP-a grada Zagreba i stupile su na snagu a tim izmjenama je ukinuta obveza donošenja plana o kojem sada raspravljamo s tim da sve razine planova moraju meĎusobno biti usklaĎeni, što znači da i ovaj plan mora biti u skladu sa GUP-om. Obuhvat Plana koji se stavlja izvan snage iznosi oko 3,0 ha i identičan je obuhvatu Plana utvrĎenim Odlukom o donošenju Detaljnog plana ureĎenja Gračani – Dolje (SGGZ 5/07). Izrada Plana ili stavljanje Plana izvan snage,procedura započinje Odlukom o izradi. Gradska skupština Grada Zagreba donijela je Odluku o izradi Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana ureĎenja Gračani - Dolje na 30. sjednici odrţanoj 16. srpnja 2015. a koja je objavljena u SGGZ broj 15/15 od 20. srpnja 2015. Gradska skupština Grada Zagreba donijela je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana ureĎenja Gračani - Dolje na 43. sjednici, 21. srpnja 2016. a koja je objavljena u SGGZ broj 12/16 od 25. srpnja 2016. Kao nositelj izrade (članak 88. Zakon o prostornom ureĎenju) obavijestili smo javnost o stavljanju Plana izvan snage na web-stranici Grada Zagreba te putem informacijskog sustava Hrvatskog zavoda za prostorni

REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO

PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA

Page 96: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

2 Sektor za prostorne i urbanističke planove TEL . (01) 658-5773 FAX . (01) 658-5847 ADRESA . Park Stara Trešnjevka 1 . 10000 Zagreb

razvoj. Danom stupanja na snagu Odluke o izradi uputili smo poziv (članak 90. ZPU) na dostavu zahtjeva javnopravnim tijelima iz članka 7. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana ureĎenja Gračani – Dolje. Pristigao je 31 zahtjev, koji smo u tabličnom prikazu, zajedno sa Prijedlogom Odluke o stavljanju izvan snage te Izvješćem o provedenom postupku izrade Prijedloga Odluke o stavljanju Plana izvan snage, dostavili gradonačelniku Grada Zagreba na utvrĎivanje. Gradonačelnik Grada Zagreba utvrdio je Prijedlog Odluke o stavljanu izvan snage DPU Gračani – Dolje i donio Zaključak o upućivanju u javnu raspravu (KLASA:350-07/16-02-455, URBROJ:251-03-02-16-2 od 13.09.2016) u trajanju 8 dana, počevši od 19.09. do 26.09.2016. godine. Obavijestili smo javnost o provoĎenju javne rasprave (članak 96.) oglasima u Večernjem listu i Jutarnjem listu od 10.09.2016. godine, te na web stranici Grada Zagreba. Ddostavili smo posebnu pisanu obavijest o javnoj raspravi (članak 97.) javnopravnim tijelima i mjesnim odborima, odnosno gradskim četvrtima. Cilj i svrha koja se stavljanjem plana izvan snage ţe li postići: Postupkom stavljanja Plana izvan snage, omogućuje se brţa realizacija planiranog zahvata izgradnje donje stanice ţičare , trase prometnih i infrastrukturnih koridora uz provoĎenje odredbi vaţ ećeg GUP-a grada Zagreba. Evo, to su dva ključna razloga, usklaĎivanje sa planom više razine i plan koji je davno prije donesen, vrlo zahtjevan i sloţen te bi njegova provedba bila dosta spora. O javnom izlaganju vodi se Zapisnik koji je sastavni dio Izvješća o provedenoj javnoj raspravi. Nakon izlaganja, moţe te postavljati pitanja na koja će se dati odgovor usmeno ili pisanom obliku, ovisno o zahtjevu. Sve primjedbe i prijedlozi se mogu upisati u Knjigu primjedbi, koja se nalazi na stolu, a pisana očitovanja i primjedbe na Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana ureĎenja Gračani – Dolje, dostaviti do 26.09.2016. na adresu GU za strategijsko planiranje i razvoj grada, Park Stara Trešnjevka 1. Sve zaprimljene prijedloge i primjedbe koje su sudionici dali u roku obraditi će nositelj izrade i pripremiti Izvješće o javnoj raspravi (u roku 15 dana od isteka JR). Sada prepuštam riječ ravnatelju Zavoda za prostorno ureĎenje Grada Zagreba, g. Rovisu koji će vam pojasniti situaciju što se dogaĎa onog trenutka kada se donese i prihvati ova odluka, da se taj plan stavi izvan snage, onda će za to područje vaţit i odrednice koje su propisane GUP-om grada Zgareba, pa će vas one pobliţe uputiti što je za ovo područje odreĎeno GUP-om.

Ivica Rovis, Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba

Podravljam sve prisutne, na 42. sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba, 20. lipnja 2016. godine, usvojene su izmjene i dopune GUP-a grada Zagreba (SGGZ 9/16) tzv. „mali gup“ u kojoj su obraĎivane četiri primjedbe, izmeĎu ostalog ukinuta obveza donošenja detaljnog plana, ostaje nešto što morate primjejnivati a to je GUP, u kojem se području nalazi. Jedna od tema je bilo stvaranje prostorno-planskih preduvjeta u izmjeni GUP-a za realizaciju infarstrukturnih objekata od interesa za Grad Zagreb radi lakše realizacije izgradnje, osobito donje stanice ţičare , izvršene su izmjene i ukinuta je obaveza plana i GUP za ovo područje što se tiče korištenja javnog prostora predviĎa ovo cijelo područje kao područje infrastrukturnog sustava. U grafičkom dijelu GUP-a moţe te vidjeti oznaku IS. Na tim površinama se mogu graditi ureĎaji, graĎevine infrastrukture i donja stanica ţičare . Trasa ţičare je

Page 97: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

3 Sektor za prostorne i urbanističke planove TEL . (01) 658-5773 FAX . (01) 658-5847 ADRESA . Park Stara Trešnjevka 1 . 10000 Zagreb

ucrtana kao dva pravca, jedan kao altenativni pravac i jedan autonomni. Koji je pravac ţičare , biti će utvrĎeno u postupku lokacijske dozvole, uz tehnološka rješenja. Na tom području, vrijede urbana pravila 2.10. Područja infrastrukturnih sustava i ono što je bitno što više sadrţaja potrebno je smjestiti podzemno, neizgraĎene dijelove graĎevinske čestice hortikulturno urediti i rubne dijelove potrebno je urediti kao zaštitni pojas u širini 10 m, gdje je za donju stanicu ţičare iznimno moguće i manje. Moguća je brţa realizacija ţičare tako što je detaljni plan jer je bio predetaljan i nije bio fleksibilan što se tiče izgradnje i sadrţaja koji su bili planirani sa tehnološkim rješenjima za donju stanicu ţičare . To je jedan od osnovnih razloga zašto se ovaj plan ukida i omogućava se kroz odredbe GUP-a brţa i efikasnija izgradnja ţi čare. S obzirom da je utvrĎen kao javni interes, a mislim da je i interes svih nas izgradnja kompletne ţičare, od njezine donje stanicepa sve do gornje stanice, koja prolazi kroz područje GUP-a, PPPMedvednica. Donja stanica predviĎena je na području Gračani Dolje sa izgradnjom gornje stanice i meĎustanicom na Brestovcu. To je ukratko što se tiče vaţećeg GUP-a, slobodno postavljajte pitanja.

Za riječ se javio građanin, sudionik rasprave:

Da li ste traţ ili sredstva od EU za izgradnju ţi čare i jeste ih dobili? Ivica Rovis: Prije odgovora, sam Plan je predviĎao tehnička rješenja i kada imate detaljan

plan, njegove propozicije su izričito jasne i nisu fleksibilne ne moţete neko drugo tehničko rješenje predvidjeti, a obzirom da Plan datira iz 2007. a danas smo u 2016., prošlo je više od skoro 10 godina dolazi do drugačijih tehničkih rješenja, a što plan nije omogućavao, on točno precizira..molim?

Nadalje građanin, sudionik rasprave:

Kaţete da nije omogućavao, šta je bio problem? Čuli smo da je 50 % sredstava dobiveno? Zašto ovaj projekt prije nije dobar? Kaţete da na ovom novom projektu neće biti problema, a na starom ih ima?

Ivica Rovis: Zato što je sama procedura relativno spora, što je kolegica napomenula sama

procedura izgradnje u ishoĎenju svih akata bi jako odugovlačila. Meni nije poznata informacija da su sredstva dobivena, a da li će se pristupiti fondovima, vjerujem da hoće. Samo tehnološko rješenje donje stanice će biti realizirano projektom, onda će se točno odrediti na koji način će se primijeniti i k oja tehmologija.

Ankica Pavlović: Da samo još jednom ponovimo, da ne bi brkali stvari. Postavljate miješano

pitanje, mi govorimo o stavljanju Plana izvan snage a vi postavljate pitanja o projektu.

Nadalje građanin, sudionik rasprave: Rekli ste da se mjenja zato što ima tehničkih problema, a

nije znao reči koji su to problemi? Ankica Pavlović: Pojasniti ću, treba raditi razliku izmeĎu projekta i plana. Ovaj plan koji je

na snazi to je Plan, ne govorimo o Projektu ţičare. On je bio vrlo sloţen, vrlo zahtjevan i nadleţni ured je u provedbi Plana , uočeni su manji nedostaci koji

Page 98: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

4 Sektor za prostorne i urbanističke planove TEL . (01) 658-5773 FAX . (01) 658-5847 ADRESA . Park Stara Trešnjevka 1 . 10000 Zagreb

bi predstavljali problem u provedbi, a radilo se o tome da je struka analizirajući taj postojeći plan da zapravo, samim tim što je to jedna namjena i relativno mali obuhvat, puno je brţe i tehnički ispravnije to riješiti kroz lokacijske dozvole i da to bude rješavano na prokjektantski način a ne na planerski način. To je suština problema, što znači da pitanje analiziranja kompletne ţičare i pitanje visinskih kota, takve tehničke detalje nije moguće unijeti u plan, a ako se ne unesu poslije postaju smetnja za provedbu plana. Uočeni probelmi su se počeli rješavati i onda je zaključeno da je to više projektantski nego planerski zadatak.

Nadalje građanin, sudionik rasprave: Kada govorite o projektantskom dijelu onda znate da je

lakše napraviti ravno nego ovo nakoso. Ovo što ste rekli, nije točno.

Ţamor. Ankica Pavlović: Ja bi molila da ne razgovarate meĎusobno jer mi kao predstavnici nositelja

izrade ţe limo postupati i svoju proceduru provoditi kako treba, pa molim da svatko postavi pitanje, voljni smo odgovoriti na svako, a ne da je rasprava izmeĎu vas.

Ivica Rovis: Htio bi napomenuti još jednu stvar, ne znam dal ste me razumjeli, plan koji je

ostao i ovdje vrijedi je GUP. U grafičkom dijelu plana nismo odredili točku s koje će ići donja stanica, one su date načelno, postoji osnovni i alternativni pravac. Sama pozicija donje stanice bitiće odreĎena kroz tehničko rješenje i vidi se koje su prostorne mogućnosti, odrediti će se točna pozicija donje stanice. Imate kapacitet donja stanice koji je dosta velik, predviĎeno je hrpu kabina, morate imati spremište..to su sve tehnički detalji, kojima se planeri ne bave. Ovo je osiguranje prostorno - planskih preduvjeta da bi se nešto realiziralo. Plan se ne bavi detaljnom razradom projekta, mi nešto omogućavamo, a projekt se radi naknadno. Za npr. stambeno naselje nemamo projekt kuće, imamo urbanističke parametre kojima dajemo neka ograničenja, tako i u slučaju donje stanice ţičare . Nitko ju nije „zacementirao“niti na jednoj poziciji, dane su dvije mogućnosti trase. Tamo gdje će se tehnički najispravnije pokazati, na taj način će se odrediti, ishoditi će se lokacijska dozvola a u tom postupku stranke prema Zakonu o općem upravnom postupku, biti će pozvane, radi zaštite svojih pravnih interesa, to je poseban upravni postupak koji se vodi i to nema veze sa ovom današnjom raspravom, ukidanjem tj. stavljanjem izvan snage DPU-a Gračani Dolje.

Za riječ se javio građanin, sudionik rasprave:

Ja mislim da je Bandić prvo trebao kupiti zemljište a onda graditi. Ja to ne razumijem, to nije njegovo zemljište, on je kupio dio zemljišta, a drugi dio nije otkupio..10 godina već to kupuje.

Ivica Rovis: Kad se lokacijskom dozvolom odredi poloţaj, lokacijskom dozvolom se ne stječu nikakva prava nad imovinom. Da bi se prema vaţećem propisu ZOG, moglo pristupiti gradnji, u tom postupku će se morati dokazivati pravni interes, a to je

Page 99: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

5 Sektor za prostorne i urbanističke planove TEL . (01) 658-5773 FAX . (01) 658-5847 ADRESA . Park Stara Trešnjevka 1 . 10000 Zagreb

graĎevinska dozvola, molim vas da se ne odmičemo od cilja današnje javne rasprave.

Za riječ se javio građanin, sudionik rasprave: Ako se ţičara bude gradila recimo na jednoj

strani, po novom pravcu, da li će se druga strana osloboditi nama za gradnju kuća? Šta će biti sa zemljištem na kojem Grad „stoji“cijelo vrijeme i ne dozvoljava gradnju? ili će dozvoliti ako se ţičara bude gradila na novom pravcu? Već 10 godina to stoji ..

Ivica Rovis: Prilikom donošenja GUP-a, taj prostor koji vas interesira je namjenjen gradji

infrastrukturnog sustava, ne sjećam se da je u tom postupku bilo primjedbi glede namjene površina u postupku izmjena i dopuna tog plana. U IS moguća je gradnja i rekonstrukcija postojećih graĎevina, ali koji su prema namjeni u skladu koji dozvoljava ta namjena. U površinama infrastrukturnih sustava, nije dozvoljena gradnja stambenih graĎevina. Da li će Grad ići u realizaciju drugog zemljišta, obzirom na lokaciju gdje će postaviti donju stanicu ţičare, ovog trenutka vam to ne mogu reći.

Nadalje građanin, sudionik rasprave: Od infrastrukture, šta mislite, što će tu biti? Ivica Rovis: U infrastrukturnim sustavima, moguća je gradnja…vodna crpilišta, graĎevine

komunalne i sl. djelatnosti. Ţičara se ne sastoji samo od donje stanice ima i neke druge sadrţaje, da li će se graditi npr.TS ili spremište, da li će doći do realizacije podzemne garaţe, to je u ovom trenutku teško za reći, ali tu će sigurno biti osim donje stanice i popratni sadrţaji koji su potrebni za rad te ţičare .

Za riječ se javio građanin, sudionik rasprave: Nismo zadovoljni. Nismo dobili odgovor.

Nekada se spominjala benzinska crpka, apsolutno neprihvatljivo na ulazu u park prirode, pa nekakve trgovine, pa podzemne garaţe . Ukoliko se trasa seli tih stotinjak, dvjestotinjak metara prije gdje će doći te garaţe? To je sve što intresira lokalno stanovništvo. Ja sam recimo nasuprot okretišta tramvaja i meni je jako bitno da li će tamo biti benzinska crpka ili podzemna garaţa gore travnato ureĎena kao što je bilo predviĎeno DPU-om koji vi sad stavljate van snage. Ako znate što ukidate i što će se donjeti nekim novim detaljnim planom za pola godine.

Ivica Rovis: Rekao sam vam, to su sadrţaji koji idu uz tu stanicu ţičare, a sam idejni projekt

koji će se napraviti, vidjeti će se iz njega koji su sadrţaji sve predviĎeni. Plan me predviĎa, on daje mogućnost.

Prijedlog građanina, sudionika rasprave: Mislim da bi pri izradi novog projekta trebalo

razmišljati o tome da se stanica ţičare ostavi tamo gdje je bila jer lijepa šetnja kroz tunel do postojeće donje stanice, koja je jako lijepa, da se projektira kakva je bila u početku. Ţamor.

Page 100: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

6 Sektor za prostorne i urbanističke planove TEL . (01) 658-5773 FAX . (01) 658-5847 ADRESA . Park Stara Trešnjevka 1 . 10000 Zagreb

Ivica Rovis: Molim vas, ovdje smo radi stavljanja Plana izvan snage, ne mjenjamo GUP, javna rasprava za izmjenu i dopunu je bila u siječnju ove godine i sve je bilo prikazano. Procedura donošenja plana i izmjena i dopuna plana je istovjetna proceduri stavljnja izvan snage Plana. Tako je ZOP-om propisano. S nama je ovdje kolegica iz ureda gĎa. Dragica Barišić, koja vam moţe pokazati karte GUP-a šta nakon stavljanja izvan snage ostaje, koji plan je vaţeći. Ţamor.

Za riječ se javio građanin, sudionik rasprave:

Da li GUP isključuje izgradnju po staroj trasi? Ivica Rovis: Ne.

Ţamor.

Dragica Barišić: Zakon je ukinuo detaljne urbanističke planove, njih više kao zakonsku kategoriju nemamo. On je prema pravilniku bio, a prema kojem se izraĎivao predetaljan i zbog jedne linije bi imali problema, mi moramo provesti tu proceduru.

Ţamor.

Ankica Pavlović: Molim vas za malo tišine. Jako je vaţno da vas čujemo, da nas pitate da

moţemo napraviti Zapisnik, da znamo da li je završila ili nije ova rasprava. Ako ţe lite još neka dodatna pojašnjanja moţemo ostati poslije i to vam razjasniti, ali molim vas ovo što meĎusobno razgovarate da ukoliko imate još nekih pitanja, da nas pitate ako ne da zaključimo raspravu. Evo, ja ću još jednom pokušati najjednostavnijim rječnikom kazati, da bi se ubrzala gradnja ţičare , svi zajedno su ocjenili da će to brţe ići jel procedura donošenja planova jako dugo traje, to je jedan element. Drugi element, koji se pojavljuje kao novi element, koji dodatno produljuje proceduru donošenja tih urbanističkih planova je izmjena Zakona o zaštiti okoliša koja je stupila na snagu, pa se sad i za planove lokalne razine moraju raditi strateška procjena utjecaja na okoliš, tako da donošenje jednog takvog plana, strašno dugo traje. Ako se unutar nekog plana uoče nekakvi segmenti, kako mi to kaţ emo „plan u tom dijelu postaje neprovediv“, razlog je bio taj da se sve jako pojednostavni i da se ide na lokacijske dozvole, da se nema Plan i miljon procedura.Ukidanjem Plana koji moramo ukinuti i iz razloga, zato što ga je Plan više razine ukinuo, GUP grada Zagreba. Drugo, po Zakonu više ne postoje detaljni planovi, postoje samo urbanistički planovi, to je niz okolnosti.

Za riječ se javio građanin, sudionik rasprave:

Velite to je procedura, pa ţičara ne vozi već 10 godina. Zašto se prije nije išlo u realizaciju kad je bilo više novaca? a, fontane i wc-i se rade! Ja nemam ni kanalizaciju a platio sam davno već, prije 15 godina, jedna stanica dole od tunela nitko nema kanalizaciju u prugu, 20 godina nisu čistili grabe!

Page 101: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

7 Sektor za prostorne i urbanističke planove TEL . (01) 658-5773 FAX . (01) 658-5847 ADRESA . Park Stara Trešnjevka 1 . 10000 Zagreb

Ankica Pavlović: To vam ne bi mogla odgovoriti, ali .. Nastavlja građanin, sudionik rasprave:

..a, fontane i wc-i se rade, ja nemam ni kanalizaciju a platio sam davno već, prije 15 godina, jedna stanica dole od tunela nitko nema kanalizaciju uz prugu, 20 godina nisu čistili grabe!

Ivica Rovis: Mislim da današnja pitanja koja su sad postavljena imaju isti zajednički cilj a to

je što brţa izgradnja donje stanice ţičare tj. ţičare u njezinom cjelokupnom obuhvatu. Da li će biti smještena lijevo ili desno, to je stvar tehničkog rješenja. Cilja stavljanja izvan snage ovog plana je da se omogući da to bude što brţe i uvjeravam vas da na tjednoj bazi se odrţavaju koordinacije i da će se izgradnji ţičare pristupiti u što kraćem roku.

Ţamor.

Dragica Barišić: Ostavarene su pretpostavke da bi se to moglo što prije napravit, dakle

izmjenili smo GUP, na način da to ostaje i nadalje infrastrukturni sustav, nema više detaljnog plana u smislu da se mora raditi i njegova izmjena i zakonski na kraju krajeva, detaljnih planova više nema.

Ivica Rovis: Provode se tjedne aktivnosti na projektu izgradnje ţičare i planirano je da se

krene sa rekonstrukcijom, nakon toga uklanjanje postojeće ţičare i paralelno izgradnja nove ţičare . Planirani početak radova uklanjanja je u 11 mjesecu ove godine. Projekt uklanjanja je dovoljan, ne trebate akt, ne trebate dozvolu na glavni projekt.

Za riječ se javio građanin, sudionik rasprave:

Mi u ovoj okolini samo nagaĎamo i pogaĎamo kuda, kojim smjerom ide ţičar a, ne moţemo odrediti, sebi pretpostaviti da li ide lijevo od tunela, desno od tunela? da li ide preko kuća? da li smije ići preko kuća? itd…ako moţete fiksirati nešto.

Ivica Rovis: Kada se izraĎuju planovi, a što će i kolegica potvrditi odreĎene su načelne trase ţičare , sam točan poloţa j će biti odreĎen idejnim projektom.

Za riječ se javio građanin, sudionik rasprave:

Ovo što je kolega maloprije spomenuo, kojekakvi nedostaci, čudi me da nije se sjetio prije koliko već godina, u predizbornim vremenima, je bila predviĎena nova zgrada ambulante. Znam da je ovo druga tema ali ova obećanja, fantazije..i nikome ništa.

Ivica Rovis: Posao planera je, da osigura preduvjete da se neki sadrţaj i mogu ostavariti. Mi smo ovdje u ulozi kolegica kao nositelj izrade Plana i mi Zavod, kao stručni izraĎivač Plana.

Page 102: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

8 Sektor za prostorne i urbanističke planove TEL . (01) 658-5773 FAX . (01) 658-5847 ADRESA . Park Stara Trešnjevka 1 . 10000 Zagreb

Ankica Pavlović: Stvarno bi htjela da..evo i mi isto iskreno ţe limo, vjerujemo i trudimo se da ta ţičara bude što prije. Na neki način veselimo se ovom postupku jer će on otvoriti, ubrzati rješenje te ţičare . Mislim da je jako vaţno da je projekt već u izradi, da mi ne znamo sve detalje tog projekta ali sasvim sam sigurna da će se napraviti jer je to jedan od prioriteta, da će biti nekakva prezentacija i da će vam se to pokazati, vjerujem da će tako biti jer je to prioritet Gradu. Svima nama je to naloţeno kao prioritet. S druge strane, kada pogledate što se dogaĎa, projekt uklanjanja..tu ima puno faza, daklaeu tome će sudjelovati svi nadleţni uredi, različiti projektanti od ZET-a do ..već se ti sastanci odvijaju, pokušavam biti optimistična, trenutna faza je pozitivna i da će Projekt uklanjanja stavrno biti kako je obećano u 10/11 mjesecu. Da još jedanput napomenem, lokacijska dozvola je upravni postupak i svi ćete biti pozvani i svi ćete sudjelovati u tim upravnim postupcima kojim dokazujete pravni interes, ako je nekakvo vaše zemljište u tom obuhvatu.

Ţamor.

Par građana u isti glas, sudionici rasprave: Već su napravljene lokacijske dozvole..niš se nije promjenilo.

Ankica Pavlović: Ok, onda ste upoznati s tom procedurom. Za riječ se javio građanin, sudionik rasprave:

Mi smo danas očekivali nešto drugo, vi ste stručni za planiranje a očekivali smo više informacija o izgradnji ţičare . To od vas nebumo dobili, ne? Imamo konkretna pitanja, govori se o datumima, lopati u 10 mjesecu..šta to znači?! A ništa se još ne projektira, po EU fondovima ne radi, nemamo potpune informacije.

Ivica Rovis: Kada spominjete EU fondove, to su paralelni postupci koji se vode sa postupkom izdavanja lokacijske dozvole i priprema se za sredstva. Na dnevnoj bazi se radi da doĎe do što brţe realizacije.

Za riječ se javio građanin, sudionik rasprave:

Ma nemojte molim vas, pa ne moţe se napraviti aplikacija bez projekta!

Ţamor. Za riječ se javio građanin, sudionik rasprave:

Tko će odgovarati što je potrošen novac od graĎana Zagreba na nekoliko projekata, nekoliko lokacijskih dozvola, na kupnju zemljišta nekakvih 15-tak miljona kuna i sad ste se smislili novi projekt?!

Ivica Rovis: Gledajte, postupak je reguliran preko javne nabave. Molim vas pitanja vezana

uz ovaj dio javne rasprave.

Ţamor.

Page 103: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

9 Sektor za prostorne i urbanističke planove TEL . (01) 658-5773 FAX . (01) 658-5847 ADRESA . Park Stara Trešnjevka 1 . 10000 Zagreb

Za riječ se javila Mirna Mazija, sudionica rasprave:

Više sam očekivala o tehničkim postavkama, što se dogaĎa detaljno sa donjom stanicom. Naveli ste u saţetku da se „onemogućava nuţno potrebnu fleksibilnost u sloţenim tehničkim zahvatima donje stanice ţičare “ i što sada ova oznaka IS? Što ona sad onemogućava, a što će omogućiti ako se ovaj plan stavi izvan snage? Zašto se Plan mora staviti izvan snage?

Ankica Pavlović: U postojećem Planu, kada se pogleda od velikih prometnica do pješačkih

mostića koji su predetaljno definirani, toliko detaljno razraĎeno da je dovoljno da staza malo nešto zapne kod razrade idejnog projekta, ne moţete dobiti lokacijsku dozvolu. Svaka lokacijska dozvola mora biti u skladu s tim Planom. Zanači da svi nacrtani detalji kada se analiziraju, raĎen je Plan gotovo projektantski a nije imao projektantske ulazne podatke.

Za riječ se javila Mirna Mazija, sudionica rasprave:

Znači radi se i o nekakvim popratnim zahvatima, elementima koji nisu samo donja stanica, nego grm, mostić, stazica..ne uvodi se neki novi zahvat nego rasporedi i detaljna rješenja kroz postojeći plan. Hvala!

Ivica Rovis: Ovakvi planovi, a obzirom da sam 20 godina provodio planove, tehničko

rješenje koje je došlo drugačije od ovakvog detaljnog plana je bio zahtjev odbijen za bilo kakvu dozvolu. Tehnička rješenja kojima su obrazlagali da zbog nekakvih ili prirodnih ili tehničkih karakteristika odreĎenog zahvata ne moţe biti u skladu sa planom, nisu bila usvojena. Ovo je predetaljna razrada iz 2007. godine a da nije postojao projekt temeljem kojeg je ovako tehničko rješenje odabrano. To je cilj, da bi se što brţe realiziralo, GUP je fleksibilan u tom dijelu.

Za riječ se javio građanin, sudionik rasprave:

Šta će biti sa auto – prometom na Sljeme u tom dijelu?Da li će biti podzemna garaţa?Da li se od toga odustaje?Da li će biti zabranjena voţnja autima na Sljeme?

Ivica Rovis: Niti jedna cesta ovim planom nije ukinuta. Za riječ se javila Mirna Mazija, sudionica rasprave:

Obzirom da čujem da su neke stavri već napravljene i ljudi su ljuti jer se to već nije izgradilo, mene zanima kojim ćemo još javnim raspravama i dijelom procesa gradnje još moći sudjelovati kao stanovnici ovog Grada i ovog područja, koje će biti još mogućnosti da sudjelujemo?

Ivica Rovis: Što se tiče zakonske obaveze, kroz izdavanje lokacijske dozvole kao vlasnici i korisnici nekretnina na kojima se gradi i na nekretninama koje neposredno garniče sa tom nekretninom. S obzirom da je to sveukupno velik zahvat, veliki broj vas je i posjednik ili vlasnik tih parcela na kojima se gradi ili u neposrednom susjedstvu. Nadam se da je izmeĎu ostalog prioritet od interesa

Page 104: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

10 Sektor za prostorne i urbanističke planove TEL . (01) 658-5773 FAX . (01) 658-5847 ADRESA . Park Stara Trešnjevka 1 . 10000 Zagreb

za Grad Zagreb izgradnja ţičare , da će biti javnosti prezentiran projekt izgradnje ţi čare, gdje ćete moći sudjelovati sa pitanjima i prijedlozima. Osluškujemo javnost i vi koji ovdje ţivite, ne u ovom postupku stavjanja izvan snage, ali na nekakvim javnim tribinama da ne kaţem u postupku izdavanja lokacijske dozvole. Iznesite svoje mišljenje na temelju projektne dokumentacije, prezentacije, kada vidite u kojem smjeru će se razvijati projekt.

Za riječ se javila Mirna Mazija, sudionica rasprave: Pretpostavljam da će trebati i studija na okoliš?

Ankica Pavlović: Daaaa. Za riječ se javio građanin, sudionik rasprave:

Da li su razmatrane ceste koje vode u istočni dio grada?Kvintička ulica je preopterećena, bez nogostupa, kako će ti ljudi stići na Sljeme?

Ivica Rovis: Detaljnim planom obuhvaćen je dio prometnica, ostale prometnice, za cijeli

Grad se nalaze u GUP-u i planirane su za širenje. To su posebni postupci proširenja ulica, recimo kroz radovna odraţavanja i sl.

Ankica Pavlović, zahvaljuje na sudjelovanju te podsjeća na mogućnost davanja primjedbi do kraja javne rasprave odnosno 26.09.2016. godine, na način kao što je to detaljno obrazloženo u uvodnom izlaganju te zatvara javnu raspravu. Javna rasprava završila je u 18:15 sati. Zabilježila: Gordana Müller Mikić, dipl.ing.arh.

Page 105: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

DPU Gracani Dolje- izvan snage

JA VNO IZLAGANJE srijeda 21. rujna 2016. u 17:00 sati

Stara Pucka skola Gracani, Isce 15, Zagreb

POPIS PRISUTNIH

ime i prezime instituci.ia/ tvrtka

I ·- . "" ·; . \:r t c ot1 r k ~1 'Yl-1~-r ~h Lt-{ C:k~ 2 f

·~· fr+lJ.

~ F£ND ( C fJfJTf A~LIZV£C ~ jr:-?~ 1 (J /-1 !j( {:)( I 1/C ~ ( tj ;eli('~ '}oF s-7 / S/lJ rr!} <.7J~a!t 4 (ji!A 07 IJJ?:o Joi;s /Ot

/ft71f>;JV :74-~& r(/ (./ tf ;!!J1 c rfrt'OS',f41-

C.SS/"71 Cf-

fvp lJL r l

/

yR J-( (~ I ~ ( 5 ~' p )<

:!7 !+II- I e- h·y ·7 C)

,t::U(tJ:Ec- J~·z_qc:: ~ ~ c_) !

Yf-..431!7/1( - if)J?

~ t'-\ ~ :S\-N\0z- 1)0\""~J ~E --4 w \U\ , ((_ 9J+- Q

];6t.~r s{_ 4 v ev'c;:-~ · !{c -C?:GG~ ·

kontakt podaci (tel/mail)

lrr rf-( ~3 KJ

458,5&2 J7 ,(f Ci 11 J 0/1{ j ._s ,f'3 ~ ,( Z-

011/;fc- A'-£21

Of~S~ G((b (

1/if/90

1'1-f'S~3 ~ .r 0 r 6 JJ--

1

Page 106: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

DPU Gracani Dolje- izvan snage

ime i prezime institucija/ tvrtka kontakt podaci (tel/mail)

VECNA ~--L. ~8c0J ___.,. 4t !f-G ~~ ~·t1 ' . h

I

]~l(/4 ~1 .~'Gt-8 \ Rfj 4G 4'-CJ 0·1 s

IJ//!2;o 'S[C{//IJ!/ /Set! t~ y a t 7 ):_71; - . llZ / (/ I {." /

j! ) I • J) ~ h fJ r4j1yt 1/.nr 2) !fcf 2!(/ ?22__ 1{] / /£1; I \ /:f (7/'G-

0 t"?(( t? ..2

;o;()IJ;V:J 11/t-1-o L IC I

Cf~.i~M4/VD .JJOf;-G !2_ I !rflrt;2r;

r

G £f-\ 2 (\{~I S~\:. ( ~0 t'OCD~ ~1 0~1 s·sc'o<7~~

t\IQ.Nf\ M~~df' G\~1'\N~'Lf\ (£~\ ~ 1gs"'- ~'-\i'{v'IC. ' WC-_1Ay-.-D \w-~L WVV\

lY) 1"1 It, 0~ '?f"J<.I c! I { t:J LIQ;J J. 0 J. ~4/ 61?6 -DuO

Jo~DJ·. t:Jr/c"·c.@~~/.~

L . .<\-~1 t\:-K I N A I

cut_ \5 Ce::; {Cj f:: ~ I<Jo., 2 '3 e<f~ """"L

<.:).....,

I

lS~G ~IYf_A,\}'LO G V'C 1~ O'J 4 51-c:J '} 84-S'"'

2

Page 107: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

DPU Gracani Dolje- izvan snage

ime i prezime instituci_ia/ tvrtka kontakt podaci (tel/mail)

-2/l!J\~t) / vg< . ~ tYt{ I ;2 2 {) .3 !;; )1J -v .

I J f Pc ) /) c;:; i; {_ )1{·~ l (;:-c 0--~) 'i[, I

.· .r / bC f'LJ\ }ylf\ ~ IJ k\LP 1y- h·,A. ,viJ\r -v"'l.'·~ ftAtv'C/ fv!f\ tvvJ~L.-/V\ ~~ U

f v\A J ~ 'Y"J~ 1 r vr r v-~r: 0~-11, ~\ ' ~~J-~0 I l~

t-t \.) 'le \,€/) ''-:\. l."i...' (;.) .7-ah ·~( V r~ ~

t-JEVf)J h.J.i~-L-~J I e..A-4~0 ~ )33 ~Q..2. ;{~lr

I \"~.L[\ A " . .J'\0\ CA T'A-v Lv\J t c c; v 7.6. C..:..'TY/A T\:::-G ~ 'W

'

I I

A1JA v~ ~

I

Clo i

IC e!-j_AN A c.. ~· ~c"'-rvv~

V(4-Q {\M ,\IL-j -

~Pv\4 .J_ il fv L,,,, __ , ~ r

v'

~ ( ~ll---t-

~G<\.v ~

lv let\ ~oV 15 z_z_+>u6Z

tfV

3

Page 108: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

prilog (6)

Popis primjedbi zaprimljenih u javnoj raspravi

Page 109: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

DPU Gračani Dolje izvan snagejavna rasprava od 19. do 26. rujna 2016. godine

REDNI BROJ

KLASA, URBROJ, DATUM ZAPRIMANJA PODNOSITELJ SAŢETAK ZAHTJEVA ODGOVOR

1 KLASA: 350-07/15-002/402URBROJ: 251-17-16-6522. rujan 2016.

GRAD ZAGREBGRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITUI OSOBE S INVALIDITETOMTrg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb

Nema primjedbi. _

2 KLASA: 350-07/15-002/402URBROJ: 15-16-6622. rujan 2016.

Ilijaš DubravkaMarkuševečka cesta 20/1, 10000 Zagreb

Prenamjena k.č.br. 1547/2 i 1548/1 obje k.o. Gračani iz zelenila u građevinske čestice ili odgovarajuća naknada.

Primjedba nije predmet stavljanja izvan snage Plana. Primjedbu nije moguće razmatrati jer se predmetne čestice nalaze izvan obuhvata Detaljnog plana uređenja Gračani Dolje, koji se stavlja izvan snage.

3 KLASA: 350-07/15-002/402URBROJ: 15-16-6722. rujan 2016.

Ilijaš DubravkaMarkuševečka cesta 20/1, 10000 Zagreb

Prenamjena k.č.br. 1228/2, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1241, 1246 sve k.o. Gračani, Nadvine iz zelenog pojasa u građevinske čestice.

Primjedba nije predmet stavljanja izvan snage Plana. Primjedbu nije moguće razmatrati jer se predmetne čestice nalaze izvan obuhvata Detaljnog plana uređenja Gračani Dolje, koji se stavlja izvan snage.

4 KLASA: 350-07/15-002/402URBROJ: 15-16-6822. rujan 2016.

Elizabeta ZmišGračanska cesta 86A, 10000 Zagreb

Prenamjena k.č.br. 2257 i 2258 obje k.o. Gračani iz zelenog pojasa u stambenu zonu.

Primjedba nije predmet stavljanja izvan snage Plana. Primjedbu nije moguće razmatrati jer se predmetne čestice nalaze izvan obuhvata Detaljnog plana uređenja Gračani Dolje, koji se stavlja izvan snage.

5 KLASA: 350-07/15-002/402URBROJ: 378-16-6926. rujan 2016.

GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o.Sektor razvoja i investicijaSlužba razvoja i regulatornih poslovaOdjel razvoja i regulatornih poslovaRadnička cesta 1, 10000 Zagreb

Nema primjedbi. _

6 KLASA: 350-07/15-002/402URBROJ: 517-16-7026. rujan 2016.

REPUBLIKA HRVATSKAMINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODEUprava za zaštitu prirodeRadnička cesta 80, 10000 Zagreb

Nema primjedbi. _

7 KLASA: 350-07/15-002/402URBROJ: 251-13-42-16-7127. rujan 2016.

GRAD ZAGREBGRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, KOMUNALNE POSLOVE I PROMETTrg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb

Nema primjedbi. _

*

KLASA: 350-07/15-002/402URBROJ: 251-13-42-16-7306. listopada 2016.

MINISTARSTVO OBRANEUprava za materijalne resurseSektor za graditeljstvo i zaštitu okolišaTrg kralja Petra Krešimira IV br. 1, Zagreb

Nema primjedbi. Izvan roka.

stranica 1

Page 110: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

:::~ ' . .

REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD ZAGREB

GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZASTITU

I OSOBE S INV ALIDITETOM

KLASA: 350-07/ 15-002115 URBROJ: 251-17-0113-16-jJ.. Zagreb, 19. rujna 2016.

G r:. · '· -:· . G L E B ::_~ ·1- 0 ~ r: ~,, :i .: r. . :< <I .: !' . ,s.<o planira njr~ i rnzvo1 Grad a

Prim!j ,, . . 2 2 -=-og- ZJ'iO ----'----"~---~

Klasirir.. · · (H\f.Jed .

. ~\) otl 1_S .. ~~ \ .~_._-..:...~..:....2. +-o_,S''-·21. oo r Uru<!ilx. ',, . p -~ ri l. Vnj.

,_ ).$ \ - \i·::.j0 ~· ~s ·- ------ ~; - . . ----·--:----·__;

GRADSKI URED ZA STRA TEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Park Stara Trdnjevka 1, Zagreb 10000 n/p pomocnika procelnika mr. sc. Darka Siska, dipl. ing. geodezije

PREDMET: Stavljanje izvan snage Detaljnog plana ureden,ja Gracani - Dolje - odgovor, dostavlja se

VEZA: Vas dopis KLASA: 350-07115-002/402, URBROJ: 251-05-01-16-60 od 12. 09. 2016 .

Postovani,

Vezano uz dostavljenu obavijest o pocetku javne rasprave o Prij ed logu stavljanja izvan snage detaljnog plana uredenja Gracani - Do lj e, odnosno vezano uz eventualnu dostavu primjedbi na Prijedlog stavlj anja izvan snage navedenog Plana, isticemo kako Gradski ured za socij alnu zastitu i osobe s invaliditetom, u okvirima svoje nadleznosti , nema primjedbi na predmetno.

S postovanjem

Page 111: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

PRIJEDLOG ODLUKE 0 STAVUANJU IZVAN SNAGE DETAUNOG PLANA UREf>ENJA GRACANI- DOUE r::t.: p: lf":lt n-.'t' ~ . -•r' .' ~. --~ :"'/\

J .. ~./'j·· :. tt.!. .. .. .. JJ.l!)::/t./1. .VKJJ ........... . G ~ ~- U ;~ ~- . ~~: J' (~ E B

(ime i prezime) £b' 0~ G riid ~K. ur .. c: ~ il -.lra.l8·1 ,,, :lltlnir•njw i razvoj Grada

... 11.1TP.-f....v..5.1:!!e;7.A&.· ...... C. .... ?.o/-t. Pnmljeno: . 2 2 ··09- ZJ16 - --~----~~~;==-----~

K' '"'• 'r::,.di"ii oznak» Urg.Jod.

6~ '"0+·1 \S -:>o~ ~2. oS -n.l oo\ '

Ur1Jtilll9/ll broj _ _!nl:.._4~- j -~5-\(Q -~-----· · · · i J ._. __ L._~ __ .

GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Sektor za prostorno i urbanisticko planiranje Park Stara Tresnjevka 1 10000 Z A G R E B

PREDMET: Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage DPU-a Gracani - Dolje

k. c. br. . ... 1.-f.:J .. t./?. ....... !.· ...... 1I!:t.(.8./1. ............. .................... ................. ............................. ........ ....................................... . k. 0 . ....... ~ .. f.!'f.~IJ!.!. ...... ... ................. .................. .......... ..... .. ................ .......... ...................................................................... ....... . OBRAZLOZENJE:

M crt·Vv-- I . '1 - ,. fJ I- - ~ . .J I 'i\A.-······ / .. J. .......................... ..... z· ·<X?J···1· ~ ······~Y.\OV ..... .. ~ ........ ~l..h ....... ~.~-h/ ....... ..... . ~:~%C4c;k~~ ,'d,._ ~:</?, ~~

.... M ..... ~-~~.%Stk ...... G.<;:J.f.JCJL ....... jq····-~·-···-~·-· ···-~·-· ··· · ··········· ····M. ........... ... . ~~':'ch,_ :)es~lc:_l~ ;~~ ~~ ~ i~ Wc.;~1; u s~ s~ ~(_;l /IS ~ ~ fJ'0fce-Jr;_~ ~ IUf7~;;!J:-;:;!~q~~ ~ ...... f:ri ~0& llzh (' .: (;;:;;_ {i:t.k. Vl'K Sl'Q (~ ... 'if,AG~~i ~~: ~· : 4k.C ~·~ e:>zL ~~ Ju,.d i ~ <IX 7 h ~ 4d ~0: q i.~ ~?f'~ --~;0;?;-~··rP+-~t.~-- -···-~'"······f)fw ..... ~ .. ..... ... ~!/4: ..... .). ...... ~---~ ~J-~~sfp-~bb/;~~ ~~ ~~ &'-e .k ....... aP.~.v.o.f.~ ...... ~ ....... ~ .. ... ~ ... .... ~ .. s.'f£ ... +··· ·· ·

~i~:S~

.. 2.1 .. ~ .... P.J. ... : .... ?.PI t · (datum)

PRILOG: /. lzvod iz katastarskog plana 2. lzvadak iz posjedovnog lista 3. Ostalo

Pisana oCitovanja, miS!jenja, prijedlozi i primjedbe primaju se do 26.09.2016.

Page 112: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB

GRADSKI URED ZAKATASTAR IOEODETSKEPOSLOVE

Odjalza katastar zamljilta i nokrotnina

KLASA: 936-06/2007-01/2674

Ur. broj : 261 -16..02/1 -07-5

K. ·o. GRACANI Broj kat . plana : 7

MJERILO 1: I 000

IZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA

za kaJastarsku cesticu broj 1538

U Zag reb u . 02. o~ujka 2007.

M.P .

Obradio: Alan Ptu jec Ju r1 C. dip I •nu .o ood

~19C__

Page 113: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

(ime i prezime)

(adresa i postanski broj)

IZMJENE I DOPUNE GENERALNOG URBANISTICKOG PLANA GRADA ZAGREBA Javna rasprava od 16./ipnja do 30./ipnja 2014.

!...' CUi fr:ll 1: . .- .~ U\'\ /1\ -,- ,_.,

~- .... : ~·.: E B

GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREDENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNEPOSLOVEIPROMET Sektor za postupak izrade i donosenja dokumenata prostornog uredenja Park Stara Tresnjevka 1

PREDMET Prijedlog~o~a~~~~;)a -It pjana-gra~ba ~~-- -J~

k. c. br. . 12.:.~~(2 .... ; ... .12:1/1. .... ; ... 1.2}?.P. ... l .. f.l.?..f.; .... 1?:'?.2...[ .1.~ ~.?. 1~ f?.~.1/ __ 1.?..7.t.; ... 7.?. .. ~f. k. 0 .. . 0-t~.ftC:. fr1-! I. ... ~,.: .. /Yl})). 1/.(l!E. ...... .. .. .. ..... .. .. ... .... .................... .. ...................... .... .... ... ... .................. .......... .... .... .. .... .

OBRAZLOZENJE:

...... J)AM~, .......... ~ ... ... .. ~~~7': ....... q. .. u.l. ....... cnce. ..... p.x.~ ... S~ ..... ~ '-' ··---~~- -- · -p··jg ·~---· • ·····f04r~ ...... ~?.r.. ..... .. ~ .. :··~~'-··i-d;'(_ /e. ····~·~··· :: ··9~1'····~:~.~7·······~··7······ · ··· ' ...... ~ ... ... c}?~f.h.CJ(__ ...... .!~ ....... .f.1. ......... ~ ... .. ~~-f.t .... ~ ....... ... ;~e-··· · .. 4_A.n.! .. .... r~~Y:k ....... .. ..... .................. ..... ..... ...... .......................... ............ ... ....... ........ ..................................... ..

~f~~?:~?:~ ~)~~~~.

(datum)

J{,, .. , . .,.. f - . A ;t ~ ~ '"' ......... . ... -~- ... ~ .......... ....... ~~

1 (podnositelj)

.2.1 ... C?. .J. .. . : ..... ?!?lC ,

PRILOG: y lzvod iz katastarskog plana 2. lzvadak iz posjedovnog lista 3. Osta lo

Pisana oCitovanja, mis!jenja, prijedlozi i primjedbe primaju se do ~ u . <91 I 2o(C.

Page 114: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

-l

REPUBLIKA HRVATSKA GR.AD ZAGREB

GllADSIO ZAVO!) ZA ~ATASTAR. I GEOQJj:TSKit P.OSLOVl\:

1110e Zqrt1t. Vlka Gracia VUonn sr o.ijd za katutar·

-ZK.C . Jo r;;XJ/1

<>dsP za btastar __::Z::...A.:.::c;.:..;_1<';:.fic..:::B;__ ____ _ Bn>! katastarslc.og plana --'-7--...-

KOPIJ [A KATASTARSKOG PLANA

·t- ~\-

1751 1151 n 31 I !232

(/ ' v

J( ,X

---

0'7- f l 19 76'

M J E R I L 0 1 : 1CX:O

v

124/ -\-" ./

j(

1127

F.epr_.~nKa Hr.,..~~k~ Gi-: \Q ZAG9~R

C:~~~v· ;>:.l'fOIJ Z.A. )(.C.USTA.R c ::C'a::.;s:<E rosLOv~

v· ~c-::.. : _'!}~:rpt:/"l8-o'2/?~ . l.':' C::'"'.·J! .... .. _2;2_{_:-__fS._: __ ?__o_-_:'!Jf' - 2_ __

C1 o?-«-95 .. ······--···· ·-,;;;:.:::-~~~s;·-:···-· ·--···

L' ;:nQ~n-j,,·r:if i.stoj b·a ~po TGr . br {?.?_ ..... __ 2:; ! · c:-:a_. 6 - . u~prcv'riim pri s ~·oPJ ::Jr· a naplat'.P.na Je

can is'lena· na;. podnes~u. ,.r ;.zrru.:;..., ~ ~-"'

... l · .. . ~ 0 ·v j c r a v a

~\ '. ,-~ . .• ., f • - -!\~ ..... _T\ ... ~~ ~, ..

\:-'> .. ~ ::,~;~ ~':: . . '

Page 115: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

ELIZABETA ZMIS

GRACANSKA CESTA 86A

10000 ZAGREB

GRADSKI ZAVOD ZA PROSTORNO UREDENJE

Ulica Republike Austrije 18

10000 ZAGREB

PREDMET: Zamolba i primjedba na Prijedlog odluke o donosenju

Urbanistickog plana grada Zagreba

Za k.c.br. 3929 suma Sovinec u Zvecaju i za

k.c.br 3932 oranica Sovinec u Zvecaju katastarska opcina Remete

Postovani,

Uvidom u dosadasnji GUP ove dvije navedene parcele nalaze se u parku prirode u zelenom pojasu.

Radi se o sumi i parceli oranice koja granici sa parcelom stambenog objekta.

Molim gornji naslog da izuzme navedene cestice iz parka prirode iii da pomakne granice

iste i ako je moguce izvrsi prenamjenu iz zelenog pojasa u stambenu zonu. Cijelo naselje

Sovinec je stambena zona i do navedenih parcela izgradene su zgrade pa ne vidim

razlog zasto se nebi mogla omoguciti prenamjena i navedenih parcela.

U nadi povoljnog rjesenja unaprijed se zahvaljujem

S postovanjem,

Eli zabeta Zmis

~611( ,,_;I\. \)I:)\'\ eDt:.... V\ SA\2l.S\ C.:..~ .

\; '?12.\\-\.:'1~\?,\ 'k \0~ \:it:,. \;. Z.I2"N'-\lS.~:;,

U.\-\\ \ -z:l\}~ c..."X:-:... \\ C-6 \. Z.\LC :Z,Gj 2_ <j \ 3:3..2,/2.) PR ILAZE M : kop iju katasta rskog plana

Po lozajni nacrt

ZK uloza k (n es luzbena kopija)

\L 0 u \; ~- V- . \2.8-\ 8"2

\h: .l-2 0 \10 ·All~>.- v 11 '0. C.l\)_A~\.J\ \L .C:. .1'>12-. ~l S =t ·, f) •2_ C)'-<, t i;)'")

\"'\2..\l-.0" )0 ) ., -At:-i2A- Q2.. ,0 ~ '10 •

r-'::> 0c. (.f\~ · i.: r'VIL.c:.t::\.'ft ~""Ko \Lo'?\~f>. \2.-A ~-;. \N(... -,¥ -~ "\ ~\,)/\ 0

oJ p.,_(')il.4·

Page 116: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

• REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB

GRAD SKI URED ZA KAT AST AR I GEODETSKE POSLOVE

Odjel za katastar zemljista i nakretnina

KLASA: 935-06/2008-01/11 27

Ur. broj : 251 -15-02/1 -08-2

K. o. GRACANI Broj kat. plana: 14,1 5

MJERILO 1 : 1000

IZVOD I Z KATASTARSKOG PLANA za katastarsku cesticu broj 2258

U Zagrebu, 31. sijecnja 2008. Ovjerava:

M.P. Sef odsjeka :

Obrad io: Alan Ptujec

Page 117: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

Iii GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o. . SEKTOR RAZVOJA I INVESTICIJA = SLUZBA RAZVOJA I REGULATORNIH POSLOVA

ODJEL RAZVOJA I REGULATORNIH POSLOVA

Radnicka cesta 1, Zagreb e e REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO

PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA,SEKTOR ZA PROSTORNO I

URBANISTICKO PLANIRANJE Park Stara Tresnjevka 1 ,

10 000 Zagreb

ISO 9001 Cro Cert

ISO 9001 :2008

Zagreb, 20.09.2016. Vas znak: 350-07/15-002/402

Nas znak: upu gracani dolje 3.doc

KLASA: 4.6'Z~5d6 .. ~171..•""'r' ,_ ,, . .­URBR<iEI : ROE -oif- 1&-ooz.~ H ·e B

251-05 Grad ski ur6d La ~ t rcJ: .. ~;: : s :-: '1 p;ilni; ;; ,ljtJ i razvoj Grad a

Primljeno: Klasifikncijska oznaka

~Jibeni _b\~ .C,Cj

Predmet: Stavljanje izvan snage Detaljnog plana uredenja Gracctni--~lje--·· - dostava zahtjeva

Temeljem dopisa KLASA: 350-07/15-002/402, URBROJ: 251-05-01 -16-60 od 15. rujna 2016. godine obavjestavamo vas da nemamo prijedloge i primjedbe za stavljanje izvan snage Detaljnog plana uredenja Graeani - Dolje.

Zahtjevi se odnose na plinski distribucijski sustav koji je u nadleznosti Gradske plinare Zagreb d.o.o., RadniCka cesta 1, 10 000 Zagreb kao operatora plinskog distribucijskog sustava.

Za dodatne informacije mozete se obratiti Gradskoj plinari Zagreb d.o.o., Radnicka cesta 1, Odjel razvoja i regulatornih poslova - lvica Radosevic, tel.: 6437-513, e-posta: lvica.Radosevic@plinara­zagreb.hr. i Bruno lvkovic, tel. : 6437-683, e-posta: [email protected].

S postovanjem,

Dostaviti : - Nas lovu , - Sluzba za regulatorne poslove i razvoj : B. lvkovic

01 REKTOR SEKTORA RAZVOJA I.,INVESTI · ffJA ( -- r/ . Bruno Lackovic, d. I. ing.

1 ,

I .1: ;\l):•ur

GRAD3KA PLINAflA ZAGRFs:iJ d. o. o. a'tc

'?: 4. G R E B - Radnlijka casta 1

Gradska plinara Zagreb d.o.o Radnicka cesta 1, 10002 Zagreb, p.p 132 • OIB: 20985255037 • Upisano kod : Trgovacki sud u Zagrebu - MBS. 080083993 • Kunski ziro-racuni : ZABA 2360000-1101273818,

IBAN : HR0823600001101273818, SWIFT(BIC). ZABAHR2X; PBZ 2340009-1110109932, IBAN HR9223400091110109932, SWIFT(BIC) PBZGHR2X; HPB 2390001 -1100328364, I BAN : HR77239000111 00328364, SWIFT(BIC) HPBZHR2X•

Upisani terneljni kapital: 269.724.500,00 kn • Direktor: Tihana Colic, dipl. ing . • tel · centrala 63 02 333, Direktor 61 84 622 , 63 02 477; fax 61 84 585; e-mai l: [email protected], web . www.plinara-zagreb.hr

Page 118: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO ZASTITE OKOLISA

I PRIRODE 10000 Zagreb, Radnicka cesta 80

Tel: 01 I 3717 111 fax: 01 I 4866 100

Uprava za zastitu prirode KLASA: 612-07/15-57/292 URBROJ: 517-07-2-2-16-4 Zag•·eb, 20. ruj na 2016.

~COl IDI 1!-' 1\ 1 • .'':":'\ fi<-I' C..' ' / ,

G R A D .:: .r~ . (?; r -~ E B 751 -05 Gradski ured zcu;; f.?':·p'(•k" pi ~ n11 a njo i razvoj Grada Prirnljeno: ff - -- -KJ;~sifi lulcijska oznuka . On:J .jod.

GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGI.JSKO

PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA 10000 ZAGREB

Ulica Republike Austrije 18

PREDMET: DPU Gracani- Dolje (stavl,jan,je izvan snage) izmjena i dopuna Odluke - ocitovanje, dostavlja se

Veza vasa KLASA: 350-07/15-002/402 URBROJ: 251-05-01 -16-41

Mini starstvo zastite okolisa i prirode, Uprava za zastitu prirode zaprimi lo je vas dopi s pod gornjor11 oz.nakom za clos1avljau_je zahtjeva sukladno clanku 90. Zakona u prostornom uredenju (Narodne novine, broj 153/20 13) vezano uz postupak stav lj anja izvan snage Deta ljnog plana uredenja Gracani - Dolje. Uvidom u Odluku o izradi Od luke o stav lj anju izvan snage Detaljnog plana uredenja Gracani- Dolje, KLASA: 021 -05/15-01 / 151 , URBRO.J: 25 1-01-05- 15-8 i Od luku o izmjenama i dopunama Od luke o izradi Od luke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uredenja Gracani Do lj e KLASA: 021-05/16-0 1/2 13, URBRO.J: 251 -01-05- 16-5, napominj emo da sukladno clanku 2 1. Zakona o zastiti prirode (Narodne novine, broj 80/2013) Mini starstvo zastite okolisa i prirode, Uprava za zastitu prirode nema zahtjeva zastitc prirode vezano uz izradu predmetne Odluke.

Dostavlj a sc: r1."Nas lovu 2. lJ spis prcdmcta, ovdjc

I ! I

Page 119: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

' Republika Hrvatska Grad Zagreb

GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREDENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET

Klasa: 340-01/16-01/1475 Ur.broj: 251-13-42/2-206-16-4 od 20.09.2016.

Rr-:: :)'~. ' ~L ! "'·~," ~ ' 0 ' .'!---rc.- ! / '\

GRAD . ,:·_G.REB 251 -05 Gradski urotl za slrato!o):jsko planiranje i razvoj Grada Priml;eno: 7 - -

,· · .. :.lr t ;t::~.~;i;.: : ~ . - ··:):, ~ ~ ·.< -·-·T ~~·Jr f."l .; c<L .

l3sb--§fli6---~-~iJJii.J--os -a/ ~1 ~U: t : dli~-. J r.: ll roj ! Pril. Vrij. -

1 ~~c=· t?J -o/2.- \co =-¥ · .. ·-i--_/-1---1

GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA

Sektor za prostorno i urbanisticko planiranje Zagreb, Park Stara Tresnjevka 1

Predmet: Stavljanje izvan snage Detaljnog plana uredenja Gracani - Dolje - prijedlozi i primjedbe u sklopu javne rasprave

Vas znak: Klasa: 350-07/15-02/402 Urbroj : 251-05-01-16-60 Zagreb, 12 09.2016.

Postovani,

povodom javne rasp rave o Prijedlogu odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uredenja Gracani -Dolje, ovaj Ured sa stanovista prometa nema primjedbi .

S postovanjem,

DOSTAVITI: 11/Naslovu , '-1 Evidencija, ovdje, DP 3. Arh iva, ovdje

Page 120: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

• ''.!

. . . . ; ·.. ' . . . .. ·. . . . . \ DOSTAVNA KNJIGA ZA MjESTO : . ~ ,.o. I_., ,o • ~ 1 •, ' I • : 1 :

1 • • ' ' 1 ~ 'o

Koristeni datum:

Datum od:

Datum do:

Datum kreiranja

26.09.2016.

26.09.2016.

Lokacija sluzbenika koji je kreirao posiljku: Sve

Primatelj posiljke:

Lokacija na koju se salje:

lspisao:

GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA

Sve

KRISTINA VUJICA (WIN\KVUJICA)

Page 121: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO OBRANE

ZAGREB

UPRAVA ZA MATERIJALNE RESURSE SEKTOR ZA NEKRETNINE, GRADITELJSTVO I ZASTITU OKOLISA Sluzba za graditelstvo i zastitu okolisa

KLASA: 350-02/15-01/173 URBROJ: 512M3-020201-16-(

Zagreb, 29. rujna 2016.

RFPUflLIKi~ ~-i:{\ff.T ;;:..: i\ G R A D- Z. -· C -n.. E B

GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO

PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA, Park Stara Tresnjevka 1

10 000 ZAGREB

PREDMET: Stavljanje izvan snage DPU Gracani - Dolje, - ocitovanje, dostavlja se

VEZA: Vas akt KLASA:350-07/15-002/402, URBROJ:251-05-01-16-60 od 12. rujna 2016.

Aktom iz veze predmeta dostavljena je posebna obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu stavljanja izvan snage Detaljnog plana uredenja Gracani - Dolje.

Na temelju odredbi clanka 92. Zakona o obrani (,Narodne novine" broj 73/13, 75/15 i 27 /16) i Pravilnika o zastitnim i sigurnosnim zonama oko vojnih lokacija i gradevina (,Narodne novine" broj 122/15), obavjestavamo vas da nemamo primjedbi na Prijedlog stavljanja izvan snage Detaljnog plana uredenja Gracani - Dolje. Na podrucju obuhvata Detaljnog plana uredenja Gracani - Dolje nema zona posebne namjene niti drugih zahtjeva vezano za zastitu interesa obrane.

sz

Dostaviti: nas lovu pismohrana

S postovanjem,

VODITELJ ;(UZBE (f/1' ·r {'

Velimir Ani6 , dip .(ng.geod.

Page 122: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

t-~ F0UBL!KA HRVATSKA MINISTARSTVO OBRANE UPRAVA ZA MATERIJALNE RESURSE' SEKTOR ZA NEKRETNINE, GRADITELJSTVO I ZASTITU OKOLISA Sluzba za graditeljstvo i zastitu okolisa

KLASA: 350-02/15-01/4 388787 URBROJ :512M3-020201-16-6

KLASA: 350-02/15-01/173 URBROJ :512M3-020201-16-6

388788

R ~~llllmjlf!J~JI~~~\

1 ~GR .~''·. v --·~"\ ~ ,, \ __ .... ~

,-J.O l!W'b_\& ~ihD \ ~ ...... / '-~~ \\., C;1.. . -' -~. _l__. --, ,...._...._ ____ ,,-· ----_ '-"

.. "02 0~ ~ ,~ ... ,-~...- ........

-----~--='___]

Grad Zagreb, Gradski ured za prostorno uredenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet

Park Stara Tresnjevka 1 10000 ZAGREB

Page 123: REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI · PDF filei je regis tar podataka o ... Projekt je pokrenut 2011. gocli ­ ne i to je najveci svjetski projekt ... denja preventivne poli tike

Datum i vrijeme primitka od:

Datum i vrijeme primitka do:

Ustrojstvena jedinica:

Naziv posiljatelja:

Mjesto posiljatelja:

Broj preporuke:

Lokacija:

Potvrda primitka :

Hitno:

Naziv posiljke:

KNJIGA PRIMLJENE POSTE

06.1 0.2016., 00:00 h

06.10.2016., 00:00 h

251-05-01 PROCELNIK

Nije upisano

Nije upisano

Nije upisano

Sve

Sve

Sve

Nije upisano