21
REPUBLIKA HRV ATSKA BRODSKO-POSAVSKA ZUPANIJA OPCINA SIBINJ KLASA: 022-06/18-01178 UR.BROJ: 2178/08-04-18-2 Sibinj, 04. listopad 2018.g. Sukladno ZJN (NN 120/16, cl.15) i Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Opcine Sibinj (,,Sluzbene novine Opcine Sibinj", broj: 04/2018 ), Opcina Sibinj upucuje PO ZIV ZA DOST AVU PO NU DA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE USLUGA za izradu Strategije razvoja turizma Opcine Sibinj 2017. - 2022. Evidencijskog broja nabave: J13/18 Sibinj, listopad 2018. godine

REPUBLIKA HRV ATSKA BRODSKO-POSA VSKA ZUPANIJA … · 2018-10-04 · Stecaj, likvidacija, upravljanje osobe postavljene od strane nadldnog suda, nagodba s vjerovnicima ili obustava

  • Upload
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

REPUBLIKA HRV ATSKA BRODSKO-POSA VSKA ZUPANIJA OPCINA SIBINJ

KLASA: 022-06/18-01178 UR.BROJ: 2178/08-04-18-2 Sibinj, 04. listopad 2018.g.

Sukladno ZJN (NN 120/16, cl.15) i Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Opcine

Sibinj (,,Sluzbene novine Opcine Sibinj", broj: 04/2018 ), Opcina Sibinj upucuje

PO ZIV ZA DOST A VU PO NU DA

U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE USLUGA

za izradu Strategije razvoja turizma Opcine Sibinj 2017. - 2022.

Evidencijskog broja nabave: J13/18

Sibinj , listopad 2018. godine

A.) PRA VO SUDJELOV ANJA

Pravo sudjelovanja na nadmetanju za nabavu usluga/roba/radova u postupku jednostavne javne nabave za koji je javno objavljen poziv na dostavu ponuda imaju svi zainteresirani gospodarski subjekti, a mogu sudjelovati u postupku dostave ponuda podnosenjem cjelokupne ponude za izvrsenje usluge/roba/radova kojaje predmet nabave, au skladu sa zahtjevima i uvjetima iz poziva na dostavu ponuda u postupku jednostavne javne nabave. Gospodarski subjekti su fizicke ili pravne osobe iii zajednica tih osoba koje na trzistu nude izvodenje radova i/ili poslova, isporuku robe i/ili prufanje usluga, i mogu ravnopravno sudjelovati u postupkujednostavne javne nabave i to podnosenjem pisane ponude na dokumentaciju.

B.) UPUTE PONUDITELJIMA ZA PRIPREMU I PODNOSENJE PONUDE

1.PODACI 0 NARUCITELJU Naziv: OPCINA SIBINJ Sjediste: 108. Brigade ZNG 6 OIB: 84310475838 Broj telefona: 035/425-298 e-mail: [email protected]

Sukladno clanku 80. ZJN 2016., a vezano uz odredbe clanaka 76. i 77. ZJN 2016. i sp1jecavanje sukoba interesa, a vezano uz ovaj postupak nabave, ne postoje gospodarski subjekti s kojima naruCitelj ne smije sklopiti ugovor o javnoj nabavi.

2.SLUZBA I OSOBA ZADUZENA ZA KOMUNIKACIJU S PONUDITELJIMA

Sve informacije vezano na predmet nabave Ponuditelji mogu dobiti na adresi Narucitelja:

OpCina Sibinj, Povjerenstvo za provedbu postupkajednostavne nabave, 108.brigade ZNG 6, 35252 Sibinj Telefon: 035/425-298 Ime i prezime: Marko Vrdoljak, dipl.oec. , Adresa elektronicke poste: [email protected]

Gospodarski subjekti mogu za vrijeme roka za dostavu ponuda zahtijevati dodatne informacije i objasnjenja vezana uz dokumentaciju. Isti moraju biti dostavljeni na dokaziv naCin putem elektronicke poste iii putem postanskih usluga.

Dodatne informacije i objasnjenja biti ce obj avlj eni bez navodenja podataka o podnositelju zahtjeva na isti nacin kao i ovaj Poziv za dostavu ponuda.

2

3.0PIS PREDMETA NABAVE i PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE

Predmet nabave: Izrada Strategije razvoja turizma Opcine Sibinj 2017. - 2022.

Procijenjena vrijednost nabave: 70.000,00 kuna (bez PDV-a)

Kriterij odabira je ekonomski najpovoljnija ponuda

4.VRSTA, KVALITETA, OPSEG ILi KOLICINA PREDMETA NABAVE

Sklapa se ugovor o jednostavnoj nabavi za Izradu Strategije razvoja turizma Opcine Sibinj 2017. - 2022.

Ponuditelj mora ponuditi cjelokupnu koliCinu iz obrasca ponude/troskovniku koja se trazi u Pozivu. Ponude samo za dio traiene kolicine iz obrasca ponude/troskovnika nece se razmatrati. Ukupna plaeanja bez PDV-a na temelju zakljucenog ugovora ne smije prelaziti procijenjenu vrijednost predmeta nabave. Rok za izvrsenje usluge je najvise sezdeset (60) radnih dana od dana sklapanja Ugovora o povjeravanju usluge koje su predmet ove nabave.

5.MJESTO, NACIN I ROK IZVRSENJA/ISPORUKE ROBE/USLUGA/ RADOV A

OpCina Sibinj, 108.brigade ZNG 6, 35252 Sibinj, dostava gotovog dokumenta u papirnatom obliku u dva (2) primjerka, te u elektronskom obliku na mediju CD ili DVD, rok za izvrsenje usluge iznosi najvise sezdeset (60) radnih dana

Sve vrste robe/radova/usluge u ukupnom predmetu nabave navedene su u troskovniku koji je dio ovog poziva na dostavu ponuda.

6.RAZLOZI ISKLJUCENJA, UVJETI I DOKAZI SPOSOBNOSTI PONUDITELJA

6.1. OBVEZNI RAZLOZI ISKLJUCENJA

6.1.1 Nekaznjavanje

Narucitelj ce iskljuciti ponuditelja iz postupka jednostavne javne nabave ako je gospodarski subjekt iii osoba ovlastena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomocno osudena za bilo koje od kaznenih djela iz cl. 251 . Zakona o javnoj nabavi odnosno za odgovarajuca kaznena dje la prema propisima drfave sjedista gospodarskog subjekta ili drfave ciji je drfavljanin osoba ovlastena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta.

Za potrebe utvrdivanja gore navedenih okolnosti gospodarski subjekt dufan je u ponudi dostaviti izjavu. lzjavu daje osoba po zakonu ovlastena za zastupanje gospodarskog subjekta. lzjava ne smije biti starija od tri (3) mjeseca racunajuci od dana poziva na dostavu ponuda.

3

NaruCitelj mo:Ze tij ekom postupka nabave radi provjere okolnosti iz ove tocke od tijela nadle:Znog za vodenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim dr:Zavama za bilo kojeg ponuditelja iii osobu po zakonu ovlastenu za zastupanje gospodarskog subjekta zatraziti izdavanje potvrde o Cinjenicama o kojima to tijelo vodi sluzbenu evidenciju.

Ako nije u mogucnosti pribaviti navedenu potvrdu, radi provjere gore navedenih okolnosti, Narucitelj moze od ponuditelja zatraziti da u primjerenorn roku dostavi va:Zeci:

a) dokument tijela nadleznog za vodenje kaznene evidencije dr:Zave sjedista gospodarskog subjekta, odnosno dr:Zave ciji je drfavljanin osoba ovlastena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta iii

b) jednakovrijedni dokument koji izdaje nadlezno sudsko ili upravno tijelo u drfavi sjedista gospodarskog subjekta, odnosno u drfavi Ciji je drfavijanin osoba ovlastena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje dokument iz kaznene evidencije pod a) iii

c) izjavu pod prisegom iii odgovarajucu izjavu osobe koja je po zakonu ovlastena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadle:Zne sudske iii upravne vlasti iii biljeznika ili nadleznog strukovnog ili trgovinskog tijela u dr:Zavi sjedista gospodarskog subjekta, odnosno u drfavi ciji je ta osoba drfavljanin iii izjavu s ovjerenim potpisom kod biljeznika, ako se u dr:Zavi sjedista gospodarskog subjekta, odnosno u dr:Zavi ciji je ta osoba dr:Zavijanin ne izdaju dokumenti pod a) i b) ili oni ne obuhvaeaju sva kaznena djela navedena u ovoj tocki.

6.1.2. Placene dospjele porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

Narucitelj ce iskljuCiti, prema cl. 252. Zakona o javnoj nabavi, ponuditelja iz postupka jednostavne javne nabave ako nije ispunio obvezu plaeanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguraaje, osim ako je gospodarskom subjektu sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaeanja navedenih obveza. Za potrebe dokazivanja ovih okolnosti gospodarski subjekt dufanje u ponudi dostaviti :

A. potvrdu porezne uprave o stanju duga iii B. jednakovrijedni dokument nadleznog tijela drfave sjedista gospodarskog subjekta iii C. ako se u drfavi sjedista gospodarskog subjekta ne izdaju dokumenti pod a) i b) Izjavu

pod prisegom iii odgovarajucu izjavu osobe koja je po zakonu ovlastena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadlezne sudske iii upravne vlasti iii biljeznika iii nadldnog strukovnog ili trgovinskog tijela u dr:Zavi sjedista gospodarskog subjekta.

Potvrda (ili jednakovrijedni dokument) odnosno izjava ne smiju biti stariji od 30 dana racunajuCi od dana poziva na dostavu ponude.

6.2. OST ALI RAZLOZI ISKLJUCENJA

6.2.1. Stecaj, likvidacija, upravljanje osobe postavljene od strane nadldnog suda, nagodba s vjerovnicima ili obustava poslovne djelatnosti, odnosno prethodni postupak

Narucitelj ce iskljuciti ponuditelja iz postupkajednostavne javne nabave: I. ako je nad njime otvoren stecaj, ako je u postupku likvidacije, ako njime upravija

osoba postavljena od strane nadle:Znog suda, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne djelatnosti iii se nalazi u slicnom postupku prema nacionalnim propisima dr:Zave sjedista gospodarskog subjekta iii

II. ako je nad njime pokrenut prethodni postupak radi utvrdivanja uvjeta za otvaranje stecajnog postupka, ili postupak likvidacije po sluzbenoj du:Znosti , ili postupak

4

nadleznog suda za postavljanje osobe koja ce njime upravljati, ili postupak nagodbe s vjerovnicima ili se nalazi u slicnom postupku prema nacionalnim propisima drfave sjedista gospodarskog subjekta.

Za potrebe utvrdivanja navedenih okolnosti gospodarski subjekt dufan je u ponudi dostaviti: a) izvod iz sudskog, obrtnog iii drugog odgovarajuceg registra drfave sjedista

gospodarskog subjekta ili b) ako ne postoji dokument pod a) jednakovrijedni dokument kojije izdalo nadle:Zno

sudsko ili upravno tijelo u drfavi sjedista gospodarskog subjekta ili c) ako se u drfavi sjedista gospodarskog subjekta ne izdaju dokumenti pod a) i b) ili ih

nije moguce ishoditi, Izjavu pod prisegom iii odgovarajueu izjavu osobe koja je po zakonu ovlastena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadlezne sudske iii upravne vlasti iii biljeznika iii nadleznog strukovnog iii trgovinskog tijela u drfavi sjedista gospodarskog subjekta.

Izvod (ili jednakovrijedni dokument) ne smiju biti stariji od 3 mjeseca racunajuCi od dana poziva na dostavu ponude, a Izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca racunajuci od dana poziva na dostavu ponude.

Ukoliko se radi o zajednici ponuditelja, okolnosti za iskljucenje utvrduju se za svakog clana pojedinaeno.

Dokaz pravne i poslovne sposobnosti:

6.3. UVJETI SPOSOBNOSTI PONUDITELJA

Ponuditelj, odnosno zajednica ponuditelja, dufan je u svojoj ponudi priloziti dokumente kojima dokazuje svoju pravnu i poslovnu sposobnost, financijsku sposobnost te telmicku i struenu sposobnost.

Dokumenti za dokazivanje sposobnosti mo raj u bi ti na hrvatskom jeziku i latinicnom pismu. Ukoliko je ponuditelj registriran izvan Republike Hrvatske iii je izvorni za dokazivanje sposobnosti na stranom jeziku, uz prilaganje izvornih dokumenata za dokazivanje sposobnosti na stranom jeziku, ponuditelj je dufan uz svaki dokument priloziti i prijevod ovlastenog sudskog tumaea na hrvatski jezik.

6.3.1. PRA VNA I POSLOVNA SPOSOBNOST

I. Izvod o upisu u sudski, obrtni, strukovni iii drugi odgovarajuci registar drfave sjedista gospodarskog subjekta, a ako se oni ne izdaju u drfavi sjedista gospodarskog subjekta, moze dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadle:Znog tijela. Dokaz se prilaze u neovjerenoj preslici i ne smije btii stariji od 3 mjeseca racunajuci od dana poziva na dostavu ponuda.

Dokumente trazene u tockama 6. ovog poziva na dostavu ponude, a kojima se utvrduje postojanje razloga iskljucenja odnosno kojima se dokazuje sposobnost, ponuditelj moze dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektronicke isprave.

5

6.4. TEHNICKA I STRUCNA SPOSOBNOST

Za prijavu na nadmetanje od ponuditelja se zahtjeva podnosenje dokaza o minimalnoj tehnickoj i strucnoj sposobnosti. Sudionik u nadmetanju mo:Ze podnijeti ponudu ukoliko ispunjava sljedece minimalne tehnicke i strucne uvjete.

• Specificno iskustvo ponuditelja na trazenom podrucju zadatka - predmeta nabave Ponuditelj mora dokazati daj e u godini u kojoj je zapoceo postupak nabave (2018.) i tijekom tri (3) godine koje prethode toj godini (2017., 2016. , 2015.) uredno izvrsio najmanje tri (3) ugovora za svako od sljede6ih podrucja:

o Izrada strateskih dokumenata za jedinice lokalne samouprave na podrucj u Republike Hrvatske,

o Izrada strateskih dokL1menata cija je izrada sLlfinancirana mJerama Programa ruralnog razvoje Republike Hrvatske,

Ukupna vrijednost navedenih L1govora mora biti najmanje LI 1znosu v1sme predmeta nabave (bez PDV-a).

U svrhu dokazivanja navedenog iskL1stva ponL1ditelj je obvezan dostaviti popis znaeajnijih ugovora iz kojih je vidljivo specifieno iskustvo ponuditelja vezano LIZ predmet nabave i to u kojem detaijno (za potrebe dokazivanja navedene sposobnosti gospodarski subjekt dostavlja potpisan i pecatom ovjereni popis ugovora o Llslugama s jasno naznacenim datL1mom pru:Zanja L1SlL1ge, nazivom L1SlL1ge, vrijednosti L1SlL1ge, te nazivom druge L1govorne strane), navodi najmanje po tri (3) izvrsena ugovora za svako od navedenih podrucja,

• Strucnost i kvalificiranost clanova radnog tima ponuditelja odgovornih za prufanja usluga PonL1ditelj mora dostaviti popis struenjaka koji ce biti L1kljL1ceni u izvrsenje predmetnih uslLlga a koje ce imati ponuditelj na raspolaganju i koji ce biti clanovi tima odnosno rasporedeni na rad na izvrsenjLI zadatka, te navesti njihove uloge i zadatke LI izvrsenjLI predmeta nabave.

Ponuditelj mora pruziti raspolozivost sljedecih strucnjaka: 1. KljLleni strucnjak 1: Voditelj projekta 2. Kljucni strucnjak 2: Strucnjak za analizu i procjenLI turistickih potencijala 3. KljL1eni struenjak 3: Strucnjak za stratesko planiranje

Sposobnosti koje se tra:Ze od kljuenih strucnjaka odgovornih za pru:Zanje L1SlL1ga: Struenjak Obrazovni zaht.ievi Kljucni strucnjak 1: Voditelj projekta VSS - ekonomija Kljucni strucnjak 2: Strucnjak za analizL1 l VSS - turizam procjenu turistickih potencijala Kljueni strucnjak 3: Strucnjak za stratesko VSS - ekonomija planiranje

Gospodarski sLlbjekt mora imati minimalno jednog strucnjaka na svakoj od prethodno navedenih pozicija strucnjaka u timu.

6

Kao dokaz sposobnosti koje se tra:le Ponuditelj treba dostaviti presliku diplome ili drugog sluzbenog dokumenta kojim se nedvojbeno dokazuje da pojedini strucnjak posjeduje trazeni stupanj obrazovanja, minimalno magistar struke, odnosno jednako vrijedno zvanje prema ranijim propisima (sveuCilisna diploma VII stupanja -minimal no cetiri ( 4) godine ).

Strucnjak Kljucni strucnjak l: Voditelj projekta

Kljucni strucnjak 2: Strucnjak za analizu 1

procjenu turistickih potencijala

Kljucni strucnjak 3: Strucnjak za stratesko planiranje

Sposobnost struenjaka • Minimalno 10 godina radnog

iskustva od cega minimalno 5 godina na poslovima vodenja projekta

• Iskustvo na minimalno 10 projekata izrade strateskih dokumenata

• Iskustvo u pripremi ili proved bi minimal no 5 projekata sufinanciranih iz EU sredstava

• Minimalno 5 godina radnog iskustva

• Iskustvo na minimalno 5 projekata izrade strateskih dokumenata u sektoru turizma

• Iskustvo u pnprenu ili provedbi minimalno 1 projekta u sektoru turizma sufinanciranih iz EU sredstava

• Minimalno 5 godina radnog iskustva

• Iskustvo na minimalno 5 projekata izrade strateskih dokumenata od cega Je minimalno 1 projekt sufinanciran iz EU sredstava

• Minimalno odrfano 5 radionica na temu strateskog planiranja

Za potrebe dokazivanja navedene sposobnosti struenjaka Ponuditelj dostavlja zivotopise strucnjaka s jasno naznacenim popisanim referentnim projektima koji dokazuju njegovu sposobnost.

• Opis pristupa zadatku i metodologija, plan rada i organizacije radnog ti ma Ponuditelj mora izraditi metodologiju izrade predmetnog programa u koju ce navesti strukturu dokumenta Strategije, broj radnih skupina (najmanje jedna radna skupina) i trajanje procesa isporuke usluge. Ponuditelj mora izraditi dokument u kojem je prikazana metodologija izrade Programa kojaje potpisana i ovjerena od strane ponuditelja.

7

KRITERIJI ZA ODABIR PONUDE Kriterij Cijena ponude Specifieno iskustvo strucnjaka Organizacija I metodologija provodenja projektnih aktivnosti

Razrada bodovanja: Cijena ponude 50% -----+ 50 bodova Specificno iskustvo kljucnih strucnjaka 30%-----+ 30 bodova Metodologija 20% -----+ 20 bodova Formula za izracunje: UB = C +I+ R

UB = ukupan broj bodova C = broj bodova koji je ponuda dobila na ponudenu cijenu

Tezinski omjeri 50% 30% 20%

I = broj bodova kojij e dobila ponuda na specificno iskustvo kljuenih struenjaka R = broj bodova koji je dobila ponuda za metodologiju

Razrada bodovanja cijena ponuda: Prihvatljiva ponuda s najnifom cijenom dobiva 50 bodova. Ostale ponude ce, ovisno o najnifoj cijeni, dobiti manje bodova prema sljedefoj formuli : C = (Cn/Co )* 50 C = broj bodova koje je ponuda dobila za ponudenu cijenu Cn = najni:Za ponudena cijena u predmetnom postupku Co = cijena ponude koja je predmet ocjene 50 = maksimalni broj bodova

Razrada bodovama strueniaka: Struen.iak Sposobnost struenjaka Kljucni strucnjak 1: Voditelj -minimalno 10 godina radnog projekta iskustva od cega minimalno 5

godina na poslovima vodenja projekta -iskustvo na minimalno 10 projekata izrade strateskih dokumenata

-iskustvo u pnprem1 ili proved bi minimalno 5 projekta sufinanciranih iz EU sredstava

Bodovan.ie - n/a

- 10 - 15 projekata = 2 boda

- 16 i vise projekata = 5 bodova

- 5 - 6 projekata = 2 bod a

- 7 i vise projekata = 5 bodova

Kljucni Strucnjak procJenu potencijala

struenjak 2: -minimalno 5 godina radnog - n/a za analizu 1 iskustva

turistickih -iskustvo na minimalno 5 - 5 - 6 projekata = 2 bod projekta izrade strateskih -7 i vise projekata = 5 bodova dokumenata u sektoru turizma -iskustvo u pnprem1 ili -1 - 4 projekta = 2 boda

8

provedbi minimalno 1 -5 i vise projekata = 5 bodova

Kljucni Struenjak planiranje

projekta u sektoru turizma sufinanciranih rz EU sredstava

struenjak 3: -minimalno 5 godina radnog -n/a za stratesko iskustva

- 5 - 9 projekata = 2 boda - Iskustvo na minimalno 5 projekata izrade strateskih dokumenata od cega Je minimalno 1 projekt sufinanciran iz EU sredstava -minimalno odrfano 5 radionica na temu strateskog planiranja

- 10 i vise projekata = 5 bodova

-5 - 9 odrfanih radionica = 2 bod a - 10 i vise odrfanih radionica = 5 bodova

Razrada bodovania metodolo!!iie: Broj radnih skupina (najmanje skupina)

radna - 1 = 0 bodova - 2 = 10 bodova - 3 i vise = 20 bodova

7.0BLIK, NACIN IZRADE, SADRZAJ I NACIN DOST A VE PONUDA

7.1. Obli~ i nacin izrade ponude

Ponuditelj se pri izradi ponude mora pridrfavati zahtjeva i uvjeta iz ovog poziva na dostavu ponuda. Propisani tekst Poziva ne smije se mijenjati i nadopunjavati. Ponuda se, zajedno sa pripadajucom dokumentacijom, izraduje na hrvatskom jeziku i latinicnom pismu, a cijena ponude izrafava se u kunama. Ponuda treba biti predana sa svim dokumentima navedenim u Pozivu na dostavu ponuda. Stranice ponude obavezno moraju biti numerirane a oznaeavaju se na slijedeci nacin: - ukupan broj stranica kroz redni broj stranice (npr. 24/1) ili redni broj stranice kroz ukupan broj stranica (npr 1/24).

Ponuda mora biti uvezena u cjelinu na nacin da se onemoguci naknadno vadenje ili umetanje listova. Ponuda treba biti uvezena jamstvenikom u nerastavljivu cjelinu. Uvezanu ponudu potrebno je zapeeatiti stavljanjem naljepnice na krajeve jamstvenika te utisnuti zig ponuditelja.

Ponuda se predaje u izvorniku. Ponuda se pise neizbrisivom tintom. Ispravci u ponudi u papirnatom obliku moraju biti izradeni na naCin da su vidljivi . Ispravci moraju biti uz navod datuma ispravka biti potvrdeni pravovaljanim potpisom ovlastene osobe ponuditelja.

Ponuditelj ce kao sastavni dio svoje ponude priloziti i ispunjen obrazac ponude.

9

7.2. Nacin dostave ponuda i/ili izmjena/dopuna ponuda:

7.2.1. Ponuda se, sa pripadajucom dokumentacijom u skeniranom obliku, OBA VEZNO dostavlja putem sustava AGRONET (https://agronet.apprrr.hr).

7.2.2. Ponuda se dostavlja i u zatvorenoj omotnici na adresu

OPCINA SIBINJ Povjerenstvo za provedbu postupka jednostavne nabave 108.brigade ZNG 6 35252 Sibinj

na omotnici ponude treba biti naznaceno:

Ponuda za jednostavnu nabavu J13/18 za: prufanje izradu Strategije razvoja turizma Opcine Sibinj 2017. - 2022.

"NE OTVARAJ" adresa i naziv ponuditelja

Skenirani oblik dostavljen putem sustava AGRONET mora u potpunosti odgovarati ponudi dostavljenoj pisanoj inaCici.

Omotnice se moraju dostaviti na navedeni naslov do 19. listopada 2018. godine na urudzbeni zapisnik Op6ine Sibinj, 108.brigade ZNG 6, 35252 Sibinj, bez obzira na nacin dostave.

U ovom postupku jednostavne nabave narucitelj nece provoditi javno otvaranje ponuda.

Nakon proteka roka za dostavu ponuda, ponuda se ne smije mijenjati. Ponude koje pristignu nakon navedenog roka bit ce iskljucene.

Do isteka roka za dostavu ponude ponuditelj mo:Ze dodatnom, pravovaljano potpisanom izjavom izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati. Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti naCin kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

8.DOPUSTIVOST AL TERNA TIVNIH PONUDA

Nisu dopustene alternativne ponude.

9.CIJENA

Ponuditelj dostavlja ponudu s cijenom, u kunama. Cijena ponude pise se brojkama. Cijena ponude izrafava se za cjelokupni predmet nabave.

10

U cijenu ponude su uracunati svi troskovi i popusti ukljueujuci dostavu, bez poreza na dodanu vrijednost, koji se iskazuj e zasebno iza cij ene ponude. Cijena je nepromjenjiva za cijelo vrijeme trajanja ugovora. Sveukupnu cijenu ponude cini cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost. Prilikom ispunjavanja troskovnika ponuditelja je dufan ukupnu cijenu stavke izracunati kao umnofak koliCine stavke i cijene stavke

10.ROK, NACIN I UVJETI PLACANJA

Placanje se obavlja sukladno dostavljenom racunu za izvrsene ugovorene obveze, u roku od trideset (30) radnih dana od dana zaprimanja racuna sukladno dinamici iz ugovora. Placanje se obavlja na IBAN odabranog ponuditelja. Predujam iskljucen, kao i trazenje sredstava osiguranja placanja od strane gospodarskog subjekta.

11.ROK V ALJANOSTI PO NUDE

Rok valjanosti ponude je najmanje trideset (30) dana od dana otvaranja ponude. Narucitelj ce odbiti ponudu Ciji je rok kra6i od zahtijevanog. Iz opravdanog razloga narucitelj moze u pisanom obliku zatraziti produljenje roka valjanosti ponude, a ponuditelj ce takoder u pisanom obliku produziti rok valjanosti ponude. U roku valjanosti ponude niti naruCitelj niti ponuditelj nece traziti izmjenu ponude.

12.KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE

Najpovoljnija ponuda je prihvatljiva, prikladna, pravilna ponuda sposobnog ponuditelja s istom vrstom, svojstvima i kvalitetom trazene robe u skladu s pozivom za dostavu ponuda, a koja je odredena prema ekonomski najpovoljnijoj ponudi. Kriterij na kojem javni naruCitelj temelji odabir po nude je ekonomski najpovoljnija ponuda.

13.JEZIK PONUDE

Ponuda mora bi ti izradena na hrvatskom jeziku. Za dijelove ponude koji nisu na hrvatskom jeziku, ponuditelj je obvezan iste dostaviti u izvorniku sa prijevodom ovlastenog prevoditelja na hrvatskom jeziku.

14.BITNI UV JETI UGO VORA

Opci uvjeti ugovora temelje se na Zakonu o obveznim odnosima i ostalim pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske. Prilikom izvrsavanja ugovora mogu se primjenjivati odgovarajuce uzance primjenjive na predmet nabave.

11

15.0DREDBE KOJE SE ODNOSE NA ZAJEDNICU PONUDITELJA

Vise gospodarskih subjekata mo:Ze se udruziti i dostaviti zajednicku ponudu, neovisno o uredenju njihova medusobnog odnosa. Ponuda zajednice ponuditelja mora sadrfavati podatke o svakom clanu zajednice ponuditelja, kako je odredeno u ponudbenom listu, uz obveznu naznaku clana zajednice ponuditelja koji je ovlasten za komunikaciju s naruciteljem. U zajednickoj ponudi mora biti navedeno koji ce dio ugovora o javnoj nabavi (predmet, koliCina, vrijednost i postotni dio) izvrfavati poj edini clan zajednice ponuditelja. NaruCitelj ce neposredno placati svakom clanu zajednice ponuditelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je on izvrsio, ako zajednica ponuditelja na odredi drugacije. Odgovornost ponuditelja iz zajednice ponuditelja je solidarna. Ponuditelj koji je samostalno podnio ponudu ne smije istodobno sudjelovati u zajednickoj ponudi.

16.0DREDBE KOJE SE ODNOSE NA PODIZVODITELJE

Ako gospodarski subjekt namjerava dio ugovora o nabavi dati u podugovor jednom ili vise podizvoditelja, tada u ponudi mora navesti sljedece podatke:

naziv iii tvrtka, sjediste, OIB (iii nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedista gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo) i broj racuna podizvoditelja,

predmet, koliCina, vrijednost podugovora i postotni dio ugovora o javnoj nabavi koji se daje u podugovor.

Ako je odabrani ponuditelj dio ugovora o javnoj nabavi dao u podugovor, dostavljeni podaci o podizvoditelju bit ce obavezno navedeni u ugovoru o javnoj nabavi Korisnik je obvezan neposredno placati podizvoditelju za isporucenu robu iii pruzene usluge.

Odabrani ponuditelj mora svom raeunu, odnosno situaciji priloziti racune, odnosno situacije svojih podizvoditelja koje je prethodno potvrdio. Odabrani ponuditelj moze tijekom izvrsenja ugovora o javnoj nabavi od javnog narucitelja zahtijevati odobrenje za:

- promjenu podizvoditelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor,

- preuzimanje izvrsenja dijela ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor,

- uvodenje jednog iii vise novih podizvoditelja Ciji ukupni udio ne smije prijeCi 30% vrijednosti ugovora o javnoj nabavi neovisno o tome je Ii prethodno dao dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor iii ne. Ukoliko odabrani ponuditelj zatrazi od narucitelja promjenu podizvoditelja iii uvodenje jednog iii vise novih podizvoditelja, mora narucitelju dostaviti podatke (naziv iii tvrtka, sjediste, OIB (iii nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedista gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo) i broj raeuna podizvoditelja, predmet, koliCina, vrijednost podugovora i postotni dio ugovora o javnoj nabavi koji se daje u podugovor) za novog podizvoditelja. Sudjelovanje podizvoditelja ne utjece na odgovornost odabranog ponuditelja za izvrsenje ugovora o javnoj nabavi. Ako ponuditelj ne dostavi podatke o podizvoditelju, smatra se da ce cjelokupni predmet

12

nabave izvrsiti samostalno.

17.POJASNJENJE PONUDE

u postupku pregleda i ocjene ponuda narucitelj moze u primjerenom roku pozvati ponuditelja na pojasnjenje ili upotpunjavanje dokumenata i/ili pojasnjenje pojedinih elemenata ponude.

Povjerenstvo za provedbu postupka jednostavne nabave

13

19. OBRASCI

14

PRTLOG I I Ponudbeni list

PONUDBENI LIST

Broj ponude: Datum ponude:

Narucitelj: Republika Hrvatska, OpCina Sibinj 108. brigade ZNG 6, 35252 Sibinj OIB: 84310475838

Predmet nabave: Izrada Strategije razvoja turizma Opcine Sibinj 2017. - 2022.

p d 0 ac1 o ponu d't r I CIJU:

Zajednica ponuditelia (zaokruziti) DA1

NE Naziv i sjediste ponuditelj a I clana zajednice ponudite lj a ovlastenog za komunikaciju s narucitelj em

OIB2

IBAN I Gospodarski subjekt u sustavu PDV-a (zaokruziti) DA NE

Adresa

Telefon Telefaks I E-mail

Sudje lovan je podizvoditelj a (zaokruziti) DA3

NE

lme, prezime i funkcija ovlastene osobe/a za potpisivanje ugovora

Ime, prezime i funkcija osobe za kontakt

Cijena ponude:

Cijena ponude bez POV-a

Porez na dodanu vrijednost4

Cijena ponude s POV-om

Rok valjanosti ponude: ______ dana od isteka roka za dostavu ponuda.

ZA PONUDITELJA:

M.P. (ime, prezime, funkcija i polpis ovlastene osobe)

U s lucaju zajednicke ponude popuniti Dodatak I ponudbenom li stu . 2

Iii nacionalni identifikac ij ski broj prema zemlji sj edisla gospodarskog subjekta, ako j e primjenjivo. 3

U s lucaju sudjelovanj a podizvodite lja popuniti Dodatak II ponudbenom lislu. 4

Ako ponuditelj nije u suslavu PDV-a iii je predmet nabave os loboden PDV-a, rubriku ostavi ti praznom .

15

5

6 PODACI 0 CLANOVIMA ZAJEDNICE PONUDITELJA (prilotiti samo u slucaju zajednicke ponude)

1)

Naziv i sjediste clana zajednice ponuditelja

OIB6 I IBAN

Gaspadarski subjekt u sustavu POV-a DA (zaokruziti) Adresa za dastavu paste

Telefon Telefaks

Adresa e-paste

lme, prezime i funkcija avlastene asabe/a za patpisivanje ugavara

lme, prezime i funkcija asabe za kantakt

Dia ugavara kaji ce izvrsavati clan zajednice panuditelja (predmet, kalicina, vrijednast i pastatni dia)

Dodatak I Ponudbenom lis t u5

I NE

I

Braj telefona I Broj telefaksa I ZA GLANA ZAJEDNICE PONUDITELJA:

M.P. (ime, prezime, funkcija i potpis ovlaStene osobe)

2)

Naziv i sjediste clana zajednice ponuditelja

OIB1 I IBAN I

Gaspadarski subjekt u sustavu POV-a DA NE (zaokruziti) Adresa za dastavu paste

Telefon Telefaks I Adresa e-paste

lme, prezime i funkcija avlastene asabe/a za patpisivanje ugavara

lme, prezime i funkcija asabe za kantakt Dia ugavara kaji ce izvrsavati clan zajednice panuditelja (predmet, kalicina, vrijednast i pastatni dia) Broj telefona I Braj telefaksa I

ZA GLANA ZAJEDNICE PONUDITELJA: M.P.

(ime, prezime, funkcija i potpis ov/astene osobe)

5 Ponudi se moze priloz iti vise obrazaca, ovisno o broju c lanova zajcdn icc ponudite lj a .

6 !Ii nac ionalni idcntilikac ijski broj prema zem lji sjedista gospodarskog subjekla, ako je primjenjivo.

7 Iii nacionalni identilikac ijski broj prema zemlji sjed ista gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo.

16

Dodatak II Ponudbenom /istu8

PODACI 0 PODIZVODITELJIMA (prilotiti samo u slucaju aka se dio ugovora ustupa podizvoditeljima)

1)

Naziv/tvrtka i sjediste podizvoditelja

Skracena tvrtka

OIB!:i I IBAN I Gospodarski subjekt u sustavu PDV-a DA NE (zaokruziti) Adresa za dostavu poste

Telefon Telefaks I Adresa e-poste

lme, prezime i funkcija osobe za kontakt Broj telefona I telefaksa

Dio ugovora koji ce izvrsavati podizvoditelj (predmet, kolicina, vrijednost i postotni dio)

2)

Naziv/tvrtka i sjediste podizvoditelja

Skracena tvrtka

OIB iu I IBAN I Gospodarski subjekt u sustavu PDV-a DA NE (zaokruziti) Adresa za dostavu poste

Telefon Telefaks I Adresa e-poste

lme, prezime i funkcija osobe za kontakt Broj telefona I telefaksa

Dio ugovora koji ce izvrsavati podizvoditelj (predmet, kolicina , vrijednost i postotni dio)

8 Ponudi se moze priloziti vise obrazaca, ov isno o broju podi zvod ite lj a.

9 Iii nacionalni identifikac ijski broj prema zemlji sjedista gospodarskog subjekta, ako je primj enjivo.

IO Iii nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedista gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo.

17

PR/LOG: Ill TROSKOVNIK OBRAZAC TROSKOVNIKA

p d t b re me na ave: I d t t zra a s ra eg1Je razvoJa unzma O ,. s·b· . 2017 2022 pc me I InJ -

R. br.

1.

jediniena ukupna jedinica cijena OPIS Kol. cijena

mjere bez (PDV-a) bez (PDV-a) Izrada strategije razvoja turizma Opcine Sibinj 2017. - 2022. - Prikupljanje potrebnih informacija, provedba i izrada analiza, izrada nacrta smjernica;

kom 1 -odredivanje strateskih pitanja; -Izrada Strategije razvoja turizma Opcine; - ostali potrebni poslovi vezani za izradu Startegije razvoja Opcine

UKUPNO BEZ PDV-a:

(Mjesto i datum)

IZNOS PDV-A:

UKUPANIZNOSPONUDE:

M . P.

(Citko ime i prezime ovlastene osobe gospodarskog subjekta)

(Vlastorucni potpis ovlastene osobe gospodarskog subjekta)

18

PR/LOG Ill I Obrazac izjave o nekainjavanju

Narucitelj: Opcina Sibinj, 108.brigade ZNG 6, OIB: 84310475838

Predmet nabave: Izrade Strategije razvoja turizma Opcine Sibinj od 2017.-2022 . godine

Temeljem cl. 265. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (,,Narodne novine", broj 120/16), u svezi sa stavkom 1. clanka 251 ., dajem sljedecu

IZJAVU

kojom Ja,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(ime i prezime, OIB)

kao osoba koja je

(funkcija)

gospodarskog subjekta,

(naziv i sjediste gospodarskog subjekta)

izjavljujem da niti ja, niti naprijed navedeni gospodarski subjekt, nismo pravomocno osudeni za bilo koje od slijedecih kaznenih djela odnosno za odgovarajuea kaznena djela prema propisima dr:fave sjedista gospodarskog subjekta iii dr:fave ciji je dr:favljanin osoba ovlastena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta: jedno iii vise slijedecih kaznenih djela:

a) sudjelovanje u zlocinackoj organizaciji, na temelju

clanka 328. (zlocinacko udruzenje) i clanka 329. (poCinjenje kaznenog djela u sastavu zlocinackog udru:Zenja) Kaznenog zakona clanka 333. (udruzivanje za poCinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (,,Narodne novine", br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111103, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)

b) korupciju, na temelju

clanka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), clanka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), clanka 254. (zlouporaba u postupkujavne nabave), clanka 291. (zlouporaba polo:faja i ovlasti), clanka 292. (nezakonito pogodovanje), clanka 293. (primanje mita), clanka 294. (davanje mita), clanka 295 . (trgovanje utjecajem) i clanka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona clanka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju, clanka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju, clanka 337. (zlouporaba polo:faja i ovlasti), clanka 338. (zlouporaba obavljanja du:Znosti dr:favne vlasti), clanka 343. (protuzakonito posredovanje), clanka 347. (primanje mita) i clanka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (,,Narodne novine", br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51101 , 111/03, 190/03, 105/04, 84/05 , 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77111 i 143/12)

c) prijevaru, na temelju

clanka 236. (prijevara), clanka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), clanka 256. (utaja poreza ili carine) i clanka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona

19

u

clanka 224. (prijevara) i clanka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i clanka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (,,Narodne novine", broj: 110/97, 27/98 , 50/00, 129/00, 51101 , 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11 , 77/11i143/12)

d) terorizam iii kaznena djela povezana s teroristickim aktivnostima, na temelju

clanka 97. (terorizam), clanka 99. (javno poticanje na terorizam), clanka 100. (novacenje za terorizam), clanka 101. (obuka za terorizam) i clanka 102. (teroristicko udruzenje) Kaznenog zakona clanka 169. (terorizam), clanka 169.a (javno poticanje na terorizam) i clanka 169.b (novacenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (,,Narodne novine", br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51101 , 111103, 190/03, 105/04, 84/05 , 71/06, 110/07, 152/08, 57/11 , 77/11i143/12)

e) pranje novca iii financiranje terorizma, na temelju

clanka 98. (financiranje terorizma) i clanka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona pranje novca (clanak 279.) iz Kaznenog zakona (,,Narodne novine", br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51101, 111103, 190/03, 105/04, 84/05, 71106, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12),

f) djecji rad iii druge oblike trgovanja ljudima, na temelju

clanka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona clank:a 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (,,Narodne novine", br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01 , 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11i143112), odnosno za odgovarajuca kaznena djela prema nacionalnim propisima dr:Zave poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno drfave Ciji je osoba dr:ZavUanin, obuhvaeaju razloge za iskljucenje iz clanka 57. stavka 1. toeaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

MP (vlastorucni potpis osobe koja daje izjavu)

---- --(mjesto) (datum)

*upisati naziv funkcije osobe k:oja daje izjavu, a suk:ladno odredbi clank:a 251. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi odnosno upisati je Ii osoba clan upravnog, upravljackog iii nadzornog tijela gospodarskog subjek:ta iii ima ovlasti zastupanja, donosenja odluka iii nadzora toga gospodarskog subjekta.

20

PR/LOG JV I lzjava o nepokretanju postupka

IZJAVA 0 NEPOKRETANJU POSTUPKA

U svrhu dokazivanja da nema ostalih razloga iskljucenja iz postupka jednostavne javne nabave Za izradu Strategije razvoja turizma Opcine Sibinj 2017. - 2022 ., Evidencijskog broja nabave: J13/18 Narucitelja Opcine Sibinj, 108.brigade ZNG 6, 35252 Sibinj,

Pod materijalnom i kaznenom odgovornoscu, izjavljujem da nad gospodarskim subjektom:

Naziv gospodarskog subjekta: ____________ _

Sjediste i adresa gospodarskog subjekta: ____________ _

OIB pravne osobe/gospodarskog subjekta: ____________ _

I. nije pokrenut prethodni postupak radi utvrdivanja uvjeta za otvaranje stecajnog postupka, iii postupak likvidacije po sluzbenoj duZ:nosti, niti postupak nadleznog suda za postavljanje osobe koja ce njime upravljati, niti postupak nagodbe s vjerovnicima niti se nalazi u slicnom postupku prema propisima drfave sjedista gospodarskog subjekta.

Datum: ____ ___ _

lme i prezime osoba ovlastene za zastupanje gospodarskog subjekta:

Potpis: ________ _ MP

21