of 4 /4
40 AUTO BILD | Br. 19 · 13. oktobar 2010. ZELENGORA (NACIONALNI PARK SUTJESKA) REPORTAŽA JEZERA Zelengore Obišli smo Zelengoru terencem i biciklima i uverili se da su oni koji tvrde da je Zelengora sa svojim ledničkim jezerima najlepša planina BiH – pot- puno u pravu! Ako krenete našim stopama, za nekoliko dana videćete ono najlepše na ovoj planini. Evo kako... N acionalni park „Sutje- ska“ je popularno od- redište planinara i drugih ljubitelja prirode, či- je najpoznatije atrakcije po- put Maglića, Trnovačkog je- zera i prašume Perućice to- kom letnje sezone privuku na hiljade posetilaca iz svih krajeva Evrope. Ono što, me- đutim, mnogima promakne jeste deo parka koji se nala- zi na levoj obali kanjona Su- tjeske – planinska prostran- stva Zelengore. Na prvi pogled diskretnija, nešto manje dramatičnog reljefa u odnosu na Volujak i Maglić, Zelengora traži da joj se potpuno otvorite pre nego što osetite njenu jedin- stvenu lepotu, koja proizila- zi iz savršenog balansa šuma vrlo raznovrsnog sastava, brojnih ledničkih jezera (Ze- lengora je planina sa najviše jezera u BiH), nepreglednih pašnjaka i oštrog krša nje- nog centralnog grebena, ko- ji predstavlja kontrast buj- nom zelenilu koje ga okru- žuje. Pitoma i divlja u isto vreme, Zelengora će vas u leto podariti beskrajnim po- ljima borovnica i šumskih jagoda, a u jesen raznovr- snim izborom gljiva. I Zelen- gora ima svoje kanjone, od kojih su najdramatičniji ka- njon Hrčavke i Treskavac, ali i kanjoni Vrbničke reke, Govze i Oteše zaslužuju pa- žnju. Naravno, ono što posetio- ce na Zelengori najviše pri- vlači jesu njena jezera; u is- točnom delu planine to su Donje i Gornje bare, u cen- tralnom delu Orlovačko i Ju- govo jezero, nešto više pre- ma severoistoku Zeleno i Cr- no, a na zapadu to su Štirin- sko i Kotlaničko jezero. Pod- ručje obuhvaćeno Nacional- nim parkom na zapad se prostire do Jugovog i Orlo- vačkog jezera. Tri trase Mi smo u ovom vodiču pri- premili tri trase za obilazak Zelengore 4x4 vozilom: tra- su koja vodi od Tjentišta uz- brdo ka Donjim barama, a zatim i ka Ljubinom grobu, kroz sliv reke Hrčavke koja čini samo srce Zelengore, kao i dve trase, jednu sever- nu i jednu južnu, kojima mo- žete obići glavni masiv Ze- lengore i stići do Orlovačkog jezera, ali uz put možete da vidite i druge atrakcije, po- put kanjona Vrbničke reke ili Pašine poljane. Polazna tačka sve tri trase je na ras- krsnici kojom se od hotela „Mladost“ izlazi na magi- stralu, tako da je to mesto na kojem treba da poništite svo- je brojače kilometraže. Prvo ćemo vas povesti „ra- darom“ ka jezeru Donje ba- re, koje predstavlja jedin- stvenu oazu bujne prirode i Jugovo jezero Pitomine Paleškog kanjona

REPORTAŽA ZELENGORA (NACIONALNI PARK …freebiking.org/RAZNO/2010/Zelengora.pdfPravo 2,55 / 34,15 Izbijate na kvalitetniji put, produžite pravo. Pravo 1,8 / 35,95 Desno uzbrdo se

  • Author
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of REPORTAŽA ZELENGORA (NACIONALNI PARK …freebiking.org/RAZNO/2010/Zelengora.pdfPravo 2,55 / 34,15...

Page 1: REPORTAŽA ZELENGORA (NACIONALNI PARK …freebiking.org/RAZNO/2010/Zelengora.pdfPravo 2,55 / 34,15 Izbijate na kvalitetniji put, produžite pravo. Pravo 1,8 / 35,95 Desno uzbrdo se

40 AUTO BILD | Br. 19 · 13. oktobar 2010.

ZELENGORA (NACIONALNI PARK SUTJESKA)REPORTAŽA

JEZERAZelengore

Obišli smo Zelengoru

terencem i biciklima i

uverili se da su oni koji

tvrde da je Zelengora sa

svojim ledničkim jezerima

najlepša planina BiH – pot-

puno u pravu! Ako krenete

našim stopama, za nekoliko

dana videćete ono najlepše

na ovoj planini. Evo kako...

Nacionalni park „Sutje-ska“ je popularno od-redište planinara i

drugih ljubitelja prirode, či-je najpoznatije atrakcije po-put Maglića, Trnovačkog je-zera i prašume Perućice to-kom letnje sezone privukuna hiljade posetilaca iz svihkrajeva Evrope. Ono što, me-đutim, mnogima promaknejeste deo parka koji se nala-zi na levoj obali kanjona Su-tjeske – planinska prostran-stva Zelengore.

Na prvi pogled diskretnija,nešto manje dramatičnog

reljefa u odnosu na Volujaki Maglić, Zelengora traži dajoj se potpuno otvorite prenego što osetite njenu jedin-stvenu lepotu, koja proizila-zi iz savršenog balansa šumavrlo raznovrsnog sastava,brojnih ledničkih jezera (Ze-lengora je planina sa najvišejezera u BiH), nepreglednihpašnjaka i oštrog krša nje-nog centralnog grebena, ko-ji predstavlja kontrast buj-nom zelenilu koje ga okru-žuje. Pitoma i divlja u istovreme, Zelengora će vas uleto podariti beskrajnim po-

ljima borovnica i šumskihjagoda, a u jesen raznovr-snim izborom gljiva. I Zelen-gora ima svoje kanjone, odkojih su najdramatičniji ka-njon Hrčavke i Treskavac, alii kanjoni Vrbničke reke,Govze i Oteše zaslužuju pa-žnju.

Naravno, ono što posetio-ce na Zelengori najviše pri-vlači jesu njena jezera; u is-točnom delu planine to suDonje i Gornje bare, u cen-tralnom delu Orlovačko i Ju-govo jezero, nešto više pre-ma severoistoku Zeleno i Cr-

no, a na zapadu to su Štirin-sko i Kotlaničko jezero. Pod-ručje obuhvaćeno Nacional-nim parkom na zapad seprostire do Jugovog i Orlo-vačkog jezera.

Tri traseMi smo u ovom vodiču pri-

premili tri trase za obilazakZelengore 4x4 vozilom: tra-su koja vodi od Tjentišta uz-brdo ka Donjim barama, azatim i ka Ljubinom grobu,kroz sliv reke Hrčavke kojačini samo srce Zelengore,kao i dve trase, jednu sever-

nu i jednu južnu, kojima mo-žete obići glavni masiv Ze-lengore i stići do Orlovačkogjezera, ali uz put možete davidite i druge atrakcije, po-put kanjona Vrbničke rekeili Pašine poljane. Polaznatačka sve tri trase je na ras-krsnici kojom se od hotela„Mladost“ izlazi na magi-stralu, tako da je to mesto nakojem treba da poništite svo-je brojače kilometraže.

Prvo ćemo vas povesti „ra-darom“ ka jezeru Donje ba-re, koje predstavlja jedin-stvenu oazu bujne prirode i

Jugovo jezero

Pitomine Paleškog kanjona

Page 2: REPORTAŽA ZELENGORA (NACIONALNI PARK …freebiking.org/RAZNO/2010/Zelengora.pdfPravo 2,55 / 34,15 Izbijate na kvalitetniji put, produžite pravo. Pravo 1,8 / 35,95 Desno uzbrdo se

13. oktobar 2010. · Br. 19 | AUTO BILD 41

jedno je od toplijih jezera naovoj planini, u kojem je ku-panje tokom leta izuzetnozadovoljstvo. Put vodi asfal-tom uzbrdo sa samog Tjen-tišta ka spomeniku na Ozre-nu, prolazeći pored naplatnerampe (cena ulaznice poosobi pet KM, uz doplatu odtri KM za vozilo), da bi se naosmom kilometru odvojiodesno na makadam koji selagano spušta ka gornjemtoku kanjona Hrčavke, ula-zeći u samo srce parka. Na12 km od starta put se račva;mi smo za vas prvo odabrali

izlet do jezera Donje bare,nakon čega će vas radar vra-titi do ove raskrsnice i odve-sti ka lokalitetu Ljubin grob,u srcu Trebove planine, oda-kle se pruža izuzetan pogledna čitav greben Zelengore.Ako ste raspoloženi za šet-nju, od jezera Donje baremožete otići do Gornjih ba-ra. Jedino nije preporučljivokretati se od Donjih bara pe-šačkim stazama preko Stoceka kanjonu Sutjeske, zbogrizika od zaostalih mina (toje ujedno i jedino mesto naZelengori gde preti opasnost

Na jezeru Donje bare može da se iznajmi brvnara

Podrška biciklistima pri izlasku na Ljubin grob

Page 3: REPORTAŽA ZELENGORA (NACIONALNI PARK …freebiking.org/RAZNO/2010/Zelengora.pdfPravo 2,55 / 34,15 Izbijate na kvalitetniji put, produžite pravo. Pravo 1,8 / 35,95 Desno uzbrdo se

42 AUTO BILD | Br. 19 · 13. oktobar 2010.

ZELENGORA (NACIONALNI PARK SUTJESKA)REPORTAŽA

od zaostalih mina, više infor-macija možete dobiti u upra-vi NP). Brvnara na Donjimbarama je sjajno mesto zaprenoćište ili duži boravak,ukoliko preferirate ostanaku divljini u uslovima savrše-nog mira.

Severno ili južnodo Orlovačkog

Do Orlovačkog jezera nasuprotnoj strani glavnoggrebena možete da stignetena dva načina – severnomtrasom (Tjentište – Pašinapoljana – Orlovačko jezero)ili južnom trasom (Tjentište– Krna jela – Orlovačko jeze-ro). Ako niste raspoloženi zapreviše „of-roud“ uzbuđenjaili ne posedujete neki boljeopremljen terenac (mini-mum reduktor i gume MTklase), preporučujemo vamda pratite južni radar, jer ćevas on do Jugovog i Orlovač-kog jezera dovesti putem ko-ji, uz malo oprezamestimično, možeda savlada i putničkiautomobil (a i trasaje kraća).

Severna trasa ćevam, ukoliko ste re-šeni da njome stig-nete do samog Orlo-vačkog jezera, u za-vršnici zadati dostauzbuđenja i možda učinitiprolazak neizvesnim. Razlogza to je loša veza Paleškogkanjona sa putem Kalinovik– Orlovačko jezero, gde napotezu od poslednjih 300-400 metara normalan maka-damski put jednostavno nepostoji, delujući da je u pita-nju ćorsokak. Na tom delu seprilično intenzivno eksploa-tiše šuma, tako da su brojne

Tunel na putu kroz kanjon Vrbničke reke

Planinska kuća na Pašinoj poljani

Page 4: REPORTAŽA ZELENGORA (NACIONALNI PARK …freebiking.org/RAZNO/2010/Zelengora.pdfPravo 2,55 / 34,15 Izbijate na kvalitetniji put, produžite pravo. Pravo 1,8 / 35,95 Desno uzbrdo se

šumske vlake koje povezu-ju ova dva makadamska pu-ta. Ukoliko meteorološkiuslovi ne dozvoljavaju pro-laz ovim vlakama (recimo,tlo je previše vlažno, tako daje pokušaj savladavanja eks-tremnih strmina rizičan)moraćete da se spustite nizkanjon Govze do Jeleča iodatle uhvatite put ka Kali-noviku koji će vas kasnije

spojiti na put ka Orlovačkomjezeru. U pitanju je veliko za-obilaženje, ali i jedina potpu-no bezbedna alternativa. Naosnovu satelitskih snimakamože se naslutiti da postojii mogućnost prolaska od Pa-šine poljane ka katunu Videži ka Orlovačkom jezeru, alipošto tu varijantu nismoproverili, ne možemo davam je preporučimo.

Ovaj severni radar čak i nemora nužno da se posmatrakao put ka Orlovačkom jeze-ru; prolazak kroz selo Vrbni-cu, kao i istoimeni kanjon,mogućnost pristupa Zele-nom i Crnom jezeru (produ-žite nekoliko kilometara pra-vo od tačke na Vrbničkoj re-ci gde put ka Pašinoj poljaniskreće desno), poseta Pašinojpoljani ili kanjonu Paleža većsu sami za sebe vredni sadr-žaji i prirodne znamenitostina čije istraživanje može dase potroši i više dana. Prostorna sever od ove trase, ka Ru-da planini i Leliji, predstavljaizvanrednu dopunu boravkana Zelengori.

Koliko dana je potrebno daupoznate Zelengoru? Vi-kend je svakako prekratkovreme da vidite i doživite svešto ova planina može da po-nudi. Vaše terensko vozilosamo je odlično sredstvo dabrzo stignete sa kraja na krajove izuzetno dinamične i ra-znovrsne planine, ali da bi-ste je upoznali na pravi na-čin, nemojte se ustručavatiod višečasovnih treking tu-ra. Koliko god vremena jojposvetili, Zelengora je plani-na koja će vas vući da joj sejoš koji put vratite.

A. VeljkovićFotografije: A. V.

13. oktobar 2010. · Br. 19 | AUTO BILD 43

Paleške vlakeVlake se od sezone do sezonepomeraju po nekoliko stotinametara napred ili nazad, tako datreba ustanoviti koja je trenutnoprohodna – dobro je prvo proćipešice i proveriti da nema natrasi oborenih stabala. Sobzirom na to da su strmineekstremne (i do 100 %), prolaznjima je moguć samo za snažnavozila sa reduktorom,opremljena gumama sa krupnimkramponima i sa klirensom odminimum 23-24 cm, a i to samo uslučaju da izvesno vreme nijebilo padavina, tako da je podlogapotpuno suva (tu bi svakozanošenje i proklizavanje mogloda se završi prevrtanjem). Iako jeu pitanju veoma kratak uspon,savetujemo da prolaženju ovogdela pristupite sa maksimalnomozbiljnošću i da, ukoliko nistesigurni da to vi i vaše vozilomožete, odustanete.

Opis manevraMANEVARStart 0,0 / 0,0 Polazak od raskrsnice prilaznog puta hotela "Mladost" magistralom ka severu.Levo 2,0 / 2,0 Skretanje levo na put ka Ozrenu i Donjim barama.Pravo 1,0 / 3,0 Naplatna rampa (ulaznice za NP).Pravo 4,25 / 7,25 Odvajanje od asfalta na makadamski put ka kanjonu Hrčavke.Polulevo 3,75 / 11,0 Držite levi put ka Donjim barama.Polukrug 8,9 / 19,9 Kraj puta iznad jezera Donje bare (pristup kućici betoniranim stepenicama).Oštro levo 8,9 / 28,8 Skretanje levo na put ka dolini Hrčavke i dalje ka Trebovoj planiniDesno 3,35 / 32,15 Držite desni put.Kraj 7,35 / 39,5 Proširenje na putu ispod Ljubinog groba pogodno za parking.*

Prethodnatačka/ukupno(km)

Radar 1: Tjentište - Donje bare - Ljubin grob

*Ako imate malo jači terenac s reduktorom možete da skrenete oštro levo uzbrdo i da se popnete do spomenika. Možete da produžite ijoš nekoliko kilometara pravo, do brojnih katuna na Trebovoj planini

Opis manevraMANEVARManevar Prethodna tačka / ukupno (km) Opis manevraStart 0,0 / 0,0 Polazak od raskrsnice prilaznog puta hotela "Mladost" magistralom ka jugu.Oštro desno 13,05 / 13,05 Skrećete oštro desno strmo uzbrdo na put ka Krnjoj jeli.Desno 5,6 / 18,65 Izbijate na put koji vodi od Čemernog i skrećete desno.Pravo 1,55 / 20,2 Sporedni put se odvaja levo, produžavate glavnim putem pravo.Pravo 1,1 / 21,3 Put za selo Previja odvaja se levo, vi produžavate glavnim putem.Oštro levo 10,95 / 32,25 Skrećete oštro levo ka Jugovom jezeru.Polukrug 0,85 / 33,1 Kraj puta pored Jugovog jezera okrećete i produžavate.Levo 0,85 / 33,95 Ponovo se uključujete na put ka Orlovačkom jezeru.Poludesno 0,45 / 34,4 Skretanje ka Orlovačkom jezeru.Kraj 0,8 / 35,2 Stigli ste do ruševina planinarskog doma na Orlovačkom jezeru.

Prethodnatačka/ukupno(km)

Radar 3: Tjentište - Krna jela - Jugovo jezero - Orlovačko jezero

Opis manevraMANEVARStart 0,0 / 0,0 Polazak od raskrsnice prilaznog puta hotela "Mladost" magistralom ka severu.Oštro levo 6,85 / 6,85 Skretanje sa magistrale na makadamski put ka Vrbnici.Polulevo 4,9 / 11,75 Držite levo.Poludesno 0,15 / 11,9 Držite se glavnog puta koji lagano zavija desno, ulazeći u kanjon.Pravo 5,1 / 17,0 Ostanite na putu koji drži levo (sporedni put se spušta desno dole).Oštro desno 7,9 / 24,9 Skrenite preko reke desno (put za Pašinu poljanu).Pravo 1,8 / 26,7 Prolazite pored planinske kuće na Pašinoj poljani.Poludesno 0,55 / 27,25 Držite se glavnog puta koji lagano skreće desno.Levo 4,35 / 31,6 Na raskršću se držite levog puta.Pravo 2,55 / 34,15 Izbijate na kvalitetniji put, produžite pravo.Pravo 1,8 / 35,95 Desno uzbrdo se odvaja put, vi produžavate pravo.Pravo 1,45 / 37,4 Na novom ukrštanju vi još uvek držite pravo.Desno 2,6 / 39,6 Desno uz vlaku. Strmo, oprez! *Levo 1,0 / 40,6 Izbijanje na put Kalinovik - Orlovačko jezero, idite levo.Pravo 1,95 / 42,55 Solidan put se odvaja levo, vi produžavate kamenitim putem pravo.Levo 3,1 / 45,65 Skretanje levo ka Orlovačkom jezeru. Možete da odaberete i sledeće skretanje.Kraj 0,65 / 46,3 Stigli ste do ruševina planinarskog doma na Orlovačkom jezeru.

Prethodnatačka/ukupno(km)

Radar 2: Tjentište - Vrbnica - Pašina poljana - Orlovačko jezero

*Proverite pešice koja je od nekoliko vlaka na ovom prostoru koje izbijaju na put Kalinovik - Orlovačko jezero trenutno prohodna

Mogućnosti smeštaja na ZelengoriIako je u pitanju područje nacionalnog parka, smeštajni kapaciteti na Zelen-gori su skromni, gotovo nepostojeći. Centar turizma je svakako Tjentište,gde se nalazi i jedini hotel (hotel „Mladost“ možete dobiti na telefon ++38758 233-118), kao i uprava Nacionalnog parka i info centar, kao polazna tač-ka za svako istraživanje NP. Ovde možete da angažujete i vodiča (telefonNP na koji možete dobiti sve informacije je ++387 58 233-102), kao i da re-zervišete neku od brvnara u vlasništvu NP, koje postoje na jezerima Donjebare i Orlovačkom (kapacitet do šest osoba, cena dnevnog najma 100 KM).Kampovanje u parku dozvoljeno je samo u kampu na Sutjesci ispod hotela„Mladost“ (kompletna infrastruktura sa mokrim čvorom i toplom vodom,na drugoj obali Sutjeske nalazi se i najveći bazen na svetu), kao i na Orlo-vačkom jezeru. Izuzetno, uz dozvolu uprave NP, može da se kampuje i najezeru Donje bare, uz pridržavanje mera predostrožnosti (strogo zabranje-no loženje vatre). Uz mogućnost privatnog smeštaja na Tjentištu i obližnjimselima, zanimljivo je pomenuti i planinsku kuću na Pašinoj poljani (koja senalazi van granica Nacionalnog parka), koja se može iznajmiti za veće gru-pe u dogovoru sa vlasnicima (Tara Raft, tel. +387 66 711-757), jer nije stalnootvoren (više podataka o objektu i uslovima najma možete naći na sajtuwww.tara-raft.com/planinski-turizam.html).

Noć u kampu na Orlovačkom jezeru

Trekove ovog vodiča možete preuzeti sa web adresewww.stazeibogaze.info/2010/10/6/zelengora