Click here to load reader

rengimas šeimai: socialinės kompetencijos ugdymas tikybos ir

 • View
  229

 • Download
  6

Embed Size (px)

Text of rengimas šeimai: socialinės kompetencijos ugdymas tikybos ir

 • Rengimo eimai ir lytikumo ugdymo metodin mediaga

  RENGIMAS EIMAI:

  SOCIALINS KOMPETENCIJOS UGDYMAS TIKYBOS IR

  ETIKOS PAMOKOSE

  Pareng: Julija Sinicien

  Remiantis Vaik ir jaunimo rengimo eimai

  metodine mediaga

  2012

 • 2

  TURINYS

  SAVS PAINIMAS IR SAVIVERT

  1 PAMOKA. Tema A .................................................................................................................... 3

  2 PAMOKA.Tema VERTYBS ..................................................................................................... 7

  DRAUGIK SANTYKI KRIMAS IR PALAIKYMAS

  3 PAMOKA.Tema eima .............................................................................................................. 11

  4 PAMOKA.Tema DRAUGAI ..................................................................................................... 14

  PAGARBA IR TOLERANCIJA ABIEJ LYI MONMS

  5 PAMOKA.Tema JIE IR JOS ...................................................................................................... 18

  6 PAMOKA.Tema LYTIES TAPATYB ................................................................................... 22

  JAUSM RAIKA IR ATSAKINGAS ELGESYS SU KITU

  7 PAMOKA.Tema AR TAI MEIL? ............................................................................................ 31

  8 PAMOKA.Tema KODL VERTA LAUKTI? .......................................................................... 35

  9 PAMOKA.Tema KELIAS SANTUOK ................................................................................. 46

  BENDRADARBIAVIMAS IR SIVERTINIMAS SIEKIANT GYVENIMO TIKSL

  10 PAMOKA.Tema GYVYB ..................................................................................................... 52

  11 PAMOKA.Tema ATEITIS ....................................................................................................... 61

 • 3

  1 PAMOKA. Tema A

  Tikslai: a) atsakyti klausimus: kas A esu? koks A esu? kodl A esu?

  b) pristatyti savigarbos reikm kaip manojo A atspind.

  Pagrindiniai teiginiai: esi vertingas jau vien dl to, kad esi, o ne dl to, k veiki ir kok

  rezultat pasieki. Bendraudami mes pastame vieni kitus ir save. Savigarba susideda i to, k mes

  mstome apie save, k kiti msto apie mus ir kaip a sugebu iuos du poirius suderinti

  tarpusavyje. Paskatinti pagalvoti, kokie mons yra autoritetai, k gals kreiptis paauglys, jei turs

  klausim, problem.

  Priemons: balti popieriaus lapai, lenta, kreida. Atviestas lapas i Friedos Porat knygos

  Savigarba kelias skm ir meil.

  Metodai: didaktinis aidimas, mini lietus, pokalbis.

  Eiga.

  Savs painimas ir savigarba. Mokytojas uduoda klausim:

  - Kaip mes elgiams su daiktais, kurie mums brangs?

  - Kaip nortume, kad kiti su jais elgtsi?

  Dabar kiekvienas prisiminkite asmen, kuriam tu esi labai svarbus. Neprivalai pasakyti, kas

  tas mogus, bet pagalvokite apie tai k: i kur a inau, kad tas asmuo mano, jog a esu ypatingas?

  Ar jis elgiasi su manimi kaip nors ypatingai? Kaip jis su manimi elgiasi?

  Dauguma i ms turime bent vien mog, manant, kad esame ypatingi. Manau, tas mogus

  yra teisus! Kiekvienas i ms yra ypatingas. Jei puodius nulipdo 10000 visikai vienodo dydio

  formos ir pieinio vaz, kain ar viena i j labai brangiai kainuos. Bet jei tas puodius nulipdys

  vien ypating unikalios ir neprastos formos vaz ir papuo j graiu pieiniu, i vaza btinai

  kainuos daug daugiau.

  Kiekvienas esame kaip ta ypatinga vaza. Tu esi vertingas, nes visame pasaulyje nra kito

  asmens, kuris bt visikai toks pat kaip tu. Kiekvieno i js pirt atspaudai yra nepakartojami.

  Kiekvienas tavo kraujo laas slepia genetin informacij (DNR), kuri bdinga tik tau. Niekas kitas

  nemsto ir nejauia kaip tu. Tavo idj, nuomoni, skonio, jausm, talent derinys yra unikalus, ir

  tai daro tave ypating.

 • 4

  Uduotis: padti ant lapo savo rank ir j apibrti. Ant kiekvieno pirto urayti po unikali

  savo savyb. Apversti lap kita puse ir pasikabinti ant nugaros ir vaiktant po sal susirinkti

  savybes, kurias kiti mato tavyje. Paskui pairti kiek savybi sutampa vienoje ir kitoje lapo pusje

  sutampa. Ar sutampa tavo ir kit nuomons apie tave? Kaip tu dl to jautiesi (jei nesutampa)?

  Teorin dalis apie savivert.

  Tu i ties esi labai sudtingas ir nuostabus , puikus krinys. Bet tas, kas yra toks sudtingas

  ir nuostabus, TURI bti labai vertingas. Taiau kartais, nors ir inome, kad esame unikals ir

  nuostabiai sukurti, visai nesijauiame esantys kuo nors ypatingi ir brangs. Pasiklausykite io

  pasakojimo. Manau, jis pads suprasti, kodl taip bna.

  Vien nakt du vyrai silau didmiesio parduotuv. Jie lindo parduotuv kikendami ir po keli

  valand ilindo taip pat kikendami, nors nepavog n vieno daikto. Tai, k jie padar, buvo daug klastingiau

  ir turbt nuostolingiau negu tikra vagyst. iedu vyrai perjo parduotuv, sukeisdami vietomis preki kainas.

  Jie num kain nuo dviraio ir uklijavo ant krepinio kamuolio. Jie nuklijavo kain nuo poros kojini ir

  uklijavo j ant markini. Jie sukeit tikro futbolo kamuolio ir plastmasinio kamuolio kainas. ie vyrai

  pakeit visas kainas! Ir tada isinedino.

  Kaip manote, kas atsitiko kit dien, parduotuvei pradjus dirbti? (Iklausykite visus

  atsakymus ir stenkits gauti kuo vairesni).

  ioje istorijoje kit ryt parduotuv pradjo dirbti kaip prasta. Kasininkai sdjo kasose.

  Preks buvo tvarkingai idliotos, pirkjai pldo apsipirkti. mons susirasdavo reikiamus daiktus,

  usimokdavo ir ieidavo. Ar galite patikti, kad prireik keturi valand, kol buvo pastebta, kad

  preki kainos sukeistos.

  is pasakojimas parodo, kad mes galime susipainioti ir nebeatskirti, kokie dalykai gyvenime

  yra labai svarbs, ir kokie yra maai ko verti. Kartais mes leidiame kitiems nukabinti ms

  etiket, kurioje parayta, kad mes labai vertingi, ir ukabinti kit su daug maesne nei tikroji

  vert. Kartais net mes patys su savimi taip elgiams. Padar klaid sau pasakome: Koks a kvailys.

  A nieko nesugebu padaryti gerai. Kad taip neatsitikt, reikt inoti t apie savivert.

  Savivert arba savigarba priklauso nuo ms veiksm ir nuo jausmo, kad esame vertingi.

  Nors i pirmo vilgsnio tai tas pats t.y. galime galvoti, kad kuo labiau mums sekasi, tuo labiau

  vertingi jauiams taiau nuodugniau pairjus, jausmas, kad esame vertingi su skme nra taip

  paprastai susijs. Pavyzdiui, vienas sportininkas jauiasi vertingas todl, kad varybose aplenk 10

 • 5

  varov ir um trei viet, o kitas um antr viet, taiau jauiasi nevertingas, kadangi j

  aplenk tas, kuris um pirm viet. Taiau i tikrj vertingi yra jie abu, ir netgi tas, kuris um

  paskutin viet varybose. Juk ir jis yra unikalus, nepakartojamas, brangus savo artimiesiems (nors

  kartais konflikt metu taip ir neatrodo, bet vis tiek kiekvienas mogus yra kam nors brangus ir

  nepakeiiamas, nes jis ir yra nepakeiiamas, kito tokio niekada nebuvo ir nebus). Todl yra labai

  svarbu neprarasti savigarbos ir tada, kai kas nors nepasiseka. Juk tik tada galima neskmes veikti, ir

  galima sakyti, kad tikroji dvasios stipryb yra nenusiminti ir tada, kai nepasiseka. Yra labai svarbu

  jausti savo, kaip gero siekianio mogaus vert jos atimti i ms negali niekas. mogus turt

  save gerbti jau vien jeigu jis nuoirdiai siekia grio gyvenime; kartais tai pavyksta, o kartais ne,

  taiau tas, kuris nenusimena, galiausiai pasiekia grai laimjim.

  Pakviesti 2 mokinius atsistoti priekyje. Vienas stovi paprastai, nuleistomis rankomis, tiesiai.

  Kitas stovi rankas itiess onus tarsi k laikyt. Pakalbti apie tai, kur yra ms savivert: ar ji

  ms stuburas ir mes inome, kad esame vertingi savo esme, nors kartais ir pasielgiame netinkamai,

  bet galime prisiimti atsakomyb ir mokytis i klaid; ar savivert neams ant itiest rank ir

  svyrame nuo pagyrim ar papeikim taip ir neinodami, dl ko verta save gerbti? Pabaigoje

  paklausti, kuriam mogui buvo lengviau stovti.

  Diskusija Kaip mogaus elgesyje pasireikia adekvati ir ema savigarba?

  Lenta padalijama 2 dalis, vienoje dalyje raomos dalyvi mintys, diskusija kaip daniausiai

  elgiasi ir jauiasi adekvaiai save gerbiantis mogus, antroje mogus su ema savigarba.

  Pamokos pabaigoje atminimui arba papildomai diskusijai padalijamas lapas i Friedos Porat

  knygos Savigarba kelias skm ir meil.

 • 6

  I Friedos Poratt knygos Savigarba kelias skm ir meil.

  SAVIGARBA

  monms su ema savigarba bdinga:

  nemgsta pasikeitim ir nauj situacij

  daniausiai galvoja apie neskmes

  savo vert matuoja pasiekimais. Labai vertina savo padt, post, titul, laipsinius

  danai kamuoja nepasitenkinimo ir nerimo jausmai

  nemoka priimti nei sav nei svetim klaid

  nori pasiekti tobulum

  danai puola kritikuoti kitus, nordami nukreipti dmes nuo savo trkum

  nori visad bti teiss

  danai delsia, vilkina, nes bijo veikti. Mano, kad kol nieko nedarys nesuklys

  turi nedaug artim draug ir bendradarbi, nes bijo, kad artumas gali atskleisti j silpnum

  danai neturi tikslo. Nekelia jo, nes netiki, kad gyvendins

  jauiasi vertingi tik tada, kai juos kas nors myli

  pasibaigus meilei, pasijunta menkaveriais ir danai puola iekoti kito mogaus, kad upildyt atsivrusi tutum

  sunkiai susikuria ir ilaiko pastovius santykius

  maus nesutarimus danai paveria katastrofomis

  nuolat primena kitiems praeities klaidas

  bijo kritikos ir audringai j reaguoja

  net tada, kai viskas gerai, jie laukia, kad

Search related