Relihiyong Islam sa Pilipinas 2021. 1. 8.¢  Ang islam ay salitang Arabiko na ang ibig sabihin ay kapayapaan

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Relihiyong Islam sa Pilipinas 2021. 1. 8.¢  Ang islam ay salitang Arabiko na ang ibig...

 • Relihiyong Islam sa Pilipinas

 •  Ang islam ay salitang Arabiko na ang ibig sabihin ay kapayapaan at lubusang pagpapasakop kay Allah, ang diyos ng relihiyong ito. Dahil sa pakikipag-ugnayan ng mga sinaunang Pilipino sa mga Arabo kaya lumaganap ang relihiyong ito sa ating bansa.

   Ang mga Arabo ay pangkat na nagmula sa Kanlurang Asya na nakipagkalakalan sa Timog-Silangang Asya, sa Pilipinas una silang nanirahan sa Sulu. dito nagsimula ang ugnayan ng mga arabo at sinaunang Pilipino at pag-usbong ng pamilyang Arabo sa lahing Pilipino.

  Relihiyong Islam sa Pilipinas

 •  Ayon sa kasaysayan ay sina Tuan Mashaika at Karim ul- Makhdum ang mga pangunahing Arabo na nagturo ng kaalamang Islam sa ating mga ninuno. Unang naging mga muslim ang mga mag-anak na nakapangasawa ng dayuhang Arabo hanggang sa lumaganap na ang paniniwalang Islam sa buong Sulu bago nagtapos ang ika-13 siglo at sunod na itong lumaganap sa buong Mindanao.

   Umabot rin sa Visayas at maging sa Luzon ang paniniwalang Islam

  noong ika-16 na siglo , higit na tumatag ang relihiyong ito ng matatag ang pamahalaang sultanato.

  Relihiyong Islam sa Pilipinas

 • Pagbuo ng Pamahalaang Sultanato

 • Si Mohammed ang kinikilalang propeta at sugo ni Allah ang nagtatag ng Islam. Si Allah ang sinasamba nilang Diyos, tinatawag namang Muslim ang taong may pananampalatayang Islam. Koran (Qur’an) ang tawag sa Banal na Aklat ng Islam at moske ang tawag sa pook-sambahan ng mga Muslim, bilang tagasunod ng Islam ay nararapat pag-aralan at sundin ng bawat Muslim ang mga sumusunod.

  Mga Paniniwala at Aral sa Islam

 • Mga Paniniwala at Aral sa Islam

  Muslim Women Moske Qur’an

 • “The truth is from your Lord, so do not be among the doubters”

  [Quran 3:60]

 • Mga Paniniwala at Aral sa Islam

  Paniniwala sa Koran at iba pang banal na kasulatan o pahayag ni Allah.

  Paniniwala kay Propeta Mohammed bilang sugo ni Allah.

  Paniniwala sa mga anghel; at

  Paniniwala kay Allah bilang Panginoon. 01

  02

  03

  04

  05 Paniniwala sa araw ng paghuhukom.

 • May tungkulin ang mga Muslim bilang tapat na tagasunod na isabuhay ang nakasaad sa smusunod na

  Limang Haligi ng Islam.

  1. Shahada- ito ang taimtim na pagpapahayag ng paniniwala at pagsamba kay Allah bilang nag-iisang diyos.

 • 2. Salat- ito ang pagdarasal ng limang beses sa loob isang araw maliban sa araw ng biyernes kung saan ay sama-sama silang sumasamba at nagdarasal sa moske. Binibigkas sa salat ang rhutba o sermon ng kanilang imam.

 • Limang Haligi ng Islam.

  3. Zakat- tungkulin ng mga muslim na magbigay ng limos upang makatulong sa kapwa muslim at ibang taong nangangailangan tulad ng mga ulila, may sakit, at

  biktima ng kalamidad.

 • 4.Saum o Sawm: ito ang pag-aayuno sa panahon ng Ramadan na pinakabanal na pagdiriwang ng mga Muslim. Ginagawa nila ito sa loob ng 29 hanggang 30 araw. Sa panahong ito ay bawal ang kasiyahan, paggawa ng mabigat na gawain, paninirang-puri, pagsisinungaling, kalaswaan, paninigarilyo, at pag-inom ng alak.

 • Limang Haligi ng Islam. 5. Haj o Hajj- tungkulin ng bawat Muslim na magsagawa ng paglalakbay sa

  lungsod ng Mecca sa bansang Saudi Arabia minsan sa kanilang buhay. Ang paglalakbay sa Mecca ay para sa mga Muslim na may maaayos na kalusugan at pangangatawan at may kakayahang tustusan ang pagpunta sa banal na lugar na ito. Layon ng pagpunta sa lugar na ito ang pagbisita at pagdarasal sa Ka’aba ang pinakasagradong dambana ng mga Muslim. Kung saan matatagpuan ang itim na bato na inaasam na mahawakan ng mga manlalakbay. Hajji ang titulong ibinibigay sa mga Muslim na nakapaglakbay na sa Mecca.