of 135 /135
Ústav telesnej výchovy a športu Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Slovenská lekárska spoločnosť Slovenský zväz rekreačnej telesnej výchovy a športu Mesto Košice REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III. ZBORNÍK ABSTRAKTOV Z MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE Košice 2016

REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

  • Author
    lamnga

  • View
    219

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr....

Page 1: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

Ústav telesnej výchovy a športu Univerzity P. J. Šafárika v

Košiciach

Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii Akademii

im. Jana Długosza w Częstochowie

Slovenská lekárska spoločnosť

Slovenský zväz rekreačnej telesnej výchovy a športu

Mesto Košice

REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE,

KVALITA ŽIVOTA

III.

ZBORNÍK ABSTRAKTOV Z MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ

KONFERENCIE

Košice 2016

Page 2: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

Zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie

konanej

14. – 15. apríla 2016 v Košiciach pod záštitou rektora Univerzity

P. J. Šafárika v Košiciach prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc.

Zostavovatelia:

Mgr. Peter Bakalár, PhD.

Mgr. Ivan Matúš, PhD.

Ústav telesnej výchovy a športu,

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Všetky práva vyhradené. Toto dielo ani žiadnu jeho časť nemožno

reprodukovať, ukladať do informačných systémov, alebo inak rozširovať bez

súhlasu majiteľov práv.

Za jazykovú správnosť jednotlivých príspevkov zodpovedajú ich autori.

Príspevky neprešli jazykovou a redakčnou korektúrou.

______________________________________________________________

© 2016 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Ústav telesnej výchovy a športu

ISBN 978-80-8152-401-1

Page 3: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

VEDECKÝ VÝBOR

prof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD.

prof. Ing. Václav Bunc, CSc.

prof. PhDr. Jela Labudová, PhD.

dr hab. prof. AJD Eligiusz Małolepszy

prof. PhDr. Josef Oborný, PhD.

prof. zw. dr hab. Wiesław Pilis

prof. MUDr. Oliver Rácz, CSc.

prof. PaedDr. Jaromír Šimonek, PhD.

dr hab. prof. AJD Jacek Wąsik

doc. PaedDr. Marie Blahutková, PhD.

doc. MUDr. Mirianna Brtková, PhD.

doc. PaedDr. Nora Halmová, PhD.

doc. PaedDr. Ivan Uher, PhD.

doc. PaedDr. Klaudia Zusková, PhD.

ORGANIZAČNÝ VÝBOR

Predsedníctvo:

Mgr. Alena Buková, PhD.

Členovia:

Mgr. Peter Bakalár, PhD.

dr. Teresa Drozdek-Małolepsza

Mgr. Agata Horbacz, PhD.

Mgr. Zuzana Kűchelová

Mgr. Ivan Matúš, PhD.

SEKCIE KONFERENCIE

1. Kvalita života – zdravie – životný štýl

2. Diagnostika v rekreačnom športe

3. Pohybová rekreácia a turistika v teórii a praxi

4. Pohybová rekreácia a turistika v kontexte histórie

Page 4: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

CONTENT/OBSAH

KEYNOTE LECTURE/HLAVNÁ POZVANÁ PREDNÁŠKA

Václav Bunc 16

OBESITY - CAUSES AND REMEDIES

OBEZITA – PŘÍČINY A MOŽNOSTI NÁPRAVY

INVITED LECTURES/POZVANÉ PREDNÁŠKY

Oliver Rácz 18

DIABETES – PHYSICAL EXERCISE AND SPORT

DIABETES MELLITUS – TELESNÉ CVIČENIE A ŠPORT

František Seman 20

PHYSICAL ACTIVITIES OF RECREATIONAL NATURE AND

THEIR PLACE IN HUMAN LIFE THROUGHOUT HISTORY

POHYBOVÉ AKTIVITY REKREAČNÉHO CHARAKTERU A ICH

MIESTO V ŽIVOTE ČLOVEKA V PRIEBEHU HISTÓRIE

Jacek Wąsik 22

CHOSEN BIOMECHANICS ASPECTS IN SPORT, RECREATION

AND LIFE

WYBRANE ASPEKTY BIOMECHANIKI W SPORCIE, REKREACJI I

ŻYCIU

Klaudia Zusková, Mirianna Brtková 24

OVERWEIGHT AND OBESITY OF UNDERGRADUATES -

SELECTED LIFESTYLE AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS

NADHMOTNOSŤ A OBEZITA U VYSOKOŠKOLÁKOV - VYBRANÉ

ASPEKTY ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU A PSYCHIKY

Page 5: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

SECTION/SEKCIA 1

QUALITY OF LIFE – HEALTH – LIFESTYLE/KVALITA ŽIVOTA –

ZDRAVIE – ŽIVOTNÝ ŠTÝL

Peter Bakalár, Ivan Matúš, Martina Hančová 29

THE COMPARISON OF SELECTED VARIABLES OF STUDENTS’

LIFESTYLE AT TWO UNIVERSITIES IN KOŠICE

POROVNANIE VYBRANÝCH PREMENNÝCH ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU

ŠTUDENTOV DVOCH UNIVERZÍT V KOŠICIACH

Józef Bergier, Angelina Ignatjeva , Barbara Bergier 33

DIFFERENTIATION OF PHYSICAL ACTIVITY ACCORDING TO

GENDER AMONG YOUTH OF POLISH SCHOOLS IN LATVIA

ZRÓŻNICOWANIE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ WEDŁUG PŁCI

WŚRÓD MŁODZIEŻY SZKÓŁ POLSKICH NA ŁOTWIE

Andrea Bernhauserová 35

METROSEXUALITY AND QUALITY OF LIFE

METROSEXUALITA A KVALITA ŽIVOTA

Marie Blahutková, Marta Muchová, Hana Lepková, Svatava Nováková

37

THE INFLUENCE OF PHYSICAL ACTIVITIES ON STRESS

REDUCTION OF STUDENTS UNIVERSITY OF THIRD AGE IN

CESA VUT BRNO 37

VLIV POHYBOVÝCH AKTIVIT NA SNIŽOVÁNÍ STRESU U

STUDENTŮ UNIVERZITY 3. VĚKU NA CESA VUT V BRNĚ

Jaroslav Broďáni, Svetlana Lipárová, Matej Kráľ 40

THE INTERACTION OF PHYSICAL ACTIVITY AND THE LIFE

QUALITY OF STUDENTS IN MID AND LATE ADOLESCENCE

INTERAKCIA POHYBOVEJ AKTIVITY A KVALITA ŽIVOTA

ŠTUDENTOV V STREDNEJ A NESKOREJ ADOLESCENCII

Page 6: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

Alena Buková, Zuzana Kuchelová, Agata Horbacz, Lucia Petričková 42

COMPARISON OF SELECTED ASPECTS OF LIFESTYLE AND

PHYSICAL ACTIVITY OF P. J. SAFARIK UNIVERSITY STUDENTS

IN YEARS 1997 THROUGHT TO 2013

KOMPARÁCIA VYBRANÝCH ASPEKTOV ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU

A POHYBOVEJ AKTIVITY ŠTUDENTOV UPJŠ V KOŠICIACH

V ROKOCH 1997 AŽ 2013.

Agata Horbacz, Alena Buková, Aurel Zelko 46

CHANGES IN BODY COMPOSITION OF SENIOR FEMALES

INDUCED BY STRENGTH-ENDURANCE MOTOR PROGRAMME

ZMENY ZLOŽENIA TELA SENIORIEK POČAS SILOVO -

VYTRVALOSTNÉHO PROGRAMU

Ewa Kupcewicz, Małgorzata Kuśmierczyk, Barbara Wilk, Agnieszka

Zajączkowska, Aleksandra Zakrzewska 48

THE QUALITY OF LIFE PROFILE OF THE STUDENTS OF THE

UNIVERSITYOF THE THIRD AGE

PROFIL JAKOŚCI ŻYCIA SŁUCHACZY UNIWERSYTETU TRZECIEGO

WIEKU

Ewa Kupcewicz, Małgorzata Sawlewicz 50

THE ANALYSIS THE QUALITY OF LIFE OF MYOCARDIAL

INFARCTION PATIENS

ANALIZA JAKOŚCI ŻYCIA CHORYCH PO ZAWALE MIĘŚNIA

SERCOWEGO

Petra Kurková 52

PHYSICAL ACTIVITY AMONG OLDER PEOPLE WHO ARE DEAF

AND HARD OF HEARING: PERCEIVED BARRIERS AND

FACILITATORS

POHYBOVÁ AKTIVITA U STARŠÍCH OSOB SE SLUCHOVÝM

POSTIŽENÍM: VNÍMANÉ BARIÉRY A FACILITÁTORY

Page 7: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

Dana Masaryková, Jana Labudová, Ivan Matúš 54

PHYSICAL ACTIVITY OF UNIVERSITY STUDENTS WITH

VARIOUS STUDY PROFILE

POHYBOVÁ AKTIVITA VYSOKOŠKOLÁKOV S RÔZNYM

ŠTUDIJNÝM ZAMERANÍM

Ivan Matúš, Jana Labudová 58

OPINIONS AND ATTITUDES OF RECREATIONAL SWiMMERS TO

OTHER SPORTS ACTIVITies IN KOŠICE 58

NÁZORY A POSTOJE REKREAČNÝCH PLAVCOV K INÝM

ŠPORTOVÝM AKTIVITITÁM V KOŠICIACH

Dagmar Nemček 60

QUALITY OF LIFE OF PEOPLE WITH DISABILITIES:

DIFFERENCES IN SATISFACTION WITH INDICATORS AND

DOMAINS BETWEEN ACTIVE AND INACTIVE INDIVIDUALS

KVALITA ŽIVOTA ĽUDÍ SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM:

ROZDIELY V SPOKOJNOSTI S INDIKÁTORMI A DOMÉNAMI MEDZI

ŠPORTUJÚCIMI A NEŠPORTUJÚCIMI JEDNOTLIVCAMI

Bohumila Poláčková, Nora Halmová 63

THE RELATIONSHIP BETWEEN WEEKLY PHYSICAL ACTIVITY

AND QUALITY OF LIFE IN ELDERLY WOMEN (PILOT STUDY)

VZŤAH MEDZI KVALITOU ŽIVOTA A TÝŽDENNOU POHYBOVOU

AKTIVITOU SENIORIEK

Natália Smoleňáková 65

CHANGES IN THE HIGH SCHOOL STUDENTS EXCERCISE

REGIME AFFECTED BY TEACHING THE MODULE HEALTHY

LIFESTYLE

ZMENY ÚROVNE POHYBOVÉHO REŽIMU STREDOŠKOLÁKOV

VPLYVOM VÝUČBY MODULU ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL

Page 8: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

Jakub Ryszard Stempień 67

POPULARITY OF RUNNING IN POLAND IN THE PERSPECTIVE

OF HEALTHY LIFE STYLE AN SOCIOLOGICAL APPROACH

POLSKA MODA NA BIEGANIE I ZDROWY STYL ŻYCIA.

PERSPEKTYWA SOCJOLOGICZNA

Ivan Sulc 70

SM SYSTEM THE PHYSICAL ACTIVITIES OF UNIVERSITY

STUDENTS AND ITS INFLUENCE ON POSTURAL AND PHASIC

MUSCLES

SM SYSTÉM V POHYBOVÝCH AKTIVITÁCH VYSOKOŠKOLÁKOV

A JEHO VPLYV NA POSTURÁLNE A FÁZICKE SVALY

Ivan Uher, Zuzana Kűchelová, Iveta Cimboláková 72

INTERMITTENT FASTING AND ITS INFLUENCE ON HEALTH

INTERMITENTNÝ PÔST A JEHO VPLYV NA ZDRAVIE

Ryszard Zarzeczny, Agnieszka Nawrat-Szołtysik, Anna Polak, Jakub

Maliszewski, Adam Kiełtyka, Beata Matyja, Magdalena Dudek, Joanna

Zborowska, Adam Wajdman 74

THE CORRELATION BETWEEN ANTHROPOMETRIC OBESITY

INDICES AND BIA-BASED FAT MEASURES IN NURSING HOME

WOMEN AGED 80+ YEARS

WSPÓŁZALEŻNOŚĆ ANTROPOMETRYCZNYCH WSKAŹNIKÓW

OTYŁOŚCI Z POMIARAMI OTŁUSZCZENIA OPARTYMI NA

METODZIE BIA U KOBIETZ DOMÓW OPIEKI W WIEKU 80+ LAT

Page 9: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

SECTION/SEKCIA 2

DIAGNOSTICS IN RECREATIONAL SPORT/DIAGNOSTIKA V

REKREAČNOM ŠPORTE

Joanna Cholewa, Alicja Szostok, Rafał Kudrys, Jarosław Cholewa 79

PHYSICAL ACTIVITY OF PEOPLE WITH PARKINSON’S DISEASE

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA OSÓB Z CHOROBĄ PARKINSONA

Dávid Kaško 83

POSTURAL STABILITY OF STUDENTS OF UNIVERSITY OF

PAVOL JOZEF ŠAFARIK

POSTURÁLNA STABILITA ŠTUDENTOV UNIVERZITY PAVLA

JOZEFA ŠAFÁRIKA

M. Kluszczyński, J.Wąsik, A. Kluszczyński, M. Motow-Czyż, D.

Ortenburger . 85

PROPOSED OF THE PROPHYLACTIC-THERAPEUTIC

ALGORITHM- PATS (PREVENTION AND TREATMENT

SCOLIOSIS) FOR CHILDREN AGED 6-12 YEARS OLD AT RISK OF

SCOLIOSIS

PROPOZYCJA ALGORYTMU POSTĘPOWANIA PROFILAKTYCZNO-

TERAPEUTYCZNEGO -PILS U DZIECI W WIEKU 6-12 LAT

ZAGROŻONYCH BOCZNYM SKRZYWIENIEM KRĘGOSŁUPA

Andrea Koláriková¹, Lucia Ondrušová¹ 87

AEROBIC ENDURANCE STUDENTS STU IN BRATISLAVA

AERÓBNA VYTRVALOSŤ ŠTUDENTOV FCHPT STU V BRATISLAVE

Marcin Kunicki, Danuta Swadźba, Agnieszka Ostrowska 91

INDICES OF HEART RATE VARIABILITY IN JUNIOR NATIONAL

TEAM ATHLETE PRACTICING SWIMMING IN THE IMMEDIATE

PRE-COMPETITION PERIOD AND THE COMPETITION PERIOD

WSKAŹNIKI ZMIENNOŚĆ RYTMU ZATOKOWEGO SERCA

ZAWODNIKA KADRY NARODOWEJ JUNIORÓW TRENUJĄCEGO

PŁYWANIE W OKRESIE BPS

Page 10: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

Svetlana Lipárová, Jaroslav Broďáni 93

THE INFLUENCE OF THE RUNNING PREPARATION ON THE

AEROBIC AND ANAEROBIC THRESHOLD IN A YEAR´S

TRAINING CYCLE AT THE CROSS TRIATHLET

VPLYV BEŽECKEJ PRÍPRAVY NA ZMENY AEP A ANP V ROČNOM

TRÉNINGOVOM CYKLE REPREZENTANTA V CROSS TRIATLONE

Cezary Michalski, Krzysztof Stec, Anna Pilis, Michał Zych, Wiesław Pilis

, Karol Pilis 95

NUTRITIONAL STATUS OF WEIGHTLIFTING AND

POWERLIFTING ATHLETES

STAN WYŻYWIENIA ZAWODNIKÓW PODNOSZENIA CIĘŻARÓW I

TRÓJBOISTÓW SIŁOWYCH

Lucia Ondrušová, Andrea Koláriková 97

THE LEVEL OF SWIMMING ABILITY OF FCHPT STUDENTS FOR

THE LAST 30 YEARS

ÚROVEŇ PLAVECKEJ SPÔSOBILOSTI ŠTUDENTOV FCHPT ZA

POSLEDNÝCH 30 ROKOV

Robin Pělucha, Jaroslav Hančák 101

THE SOMATIC PROFIL AND MOTOR PERFORMANCE OF THE

STUDENTS OF THE FACULTY OF CHEMICAL AND FOOD

TECHNOLOGY SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN

BRATISLAVA IN FIVE YEARS PERIOD

SOMATICKÝ PROFIL A MOTORICKÁ VÝKONNOSŤ ŠTUDENTOV

FAKULTY CHEMICKEJ A POTRAVINÁRSKEJ TECHNOLÓGIE

SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE

V PÄŤROČNEJ PERIÓDE

Ján Pivovarník 104

DUAL CONCENTRATION IN KARATE AND ITS POSSIBLE USE IN

DIAGNOSIS IN SPORT

DUÁLNA KONCENTRÁCIA V KARATE A JEJ MOŽNÉ

DIAGNOSTICKÉ VYUŽITIE V ŠPORTE

Page 11: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

Joanna Rodziewicz-Gruhn 107

ANTHROPOMETRIC CHARACTERISTICS AND LEVEL OF

MOTOR SKILLS OF STUDENTS OF PHYSIOTHERAPY AT THE

JAN DLUGOSZ UNIVERSITY IN CZESTOCHOWA

CHARAKTERYSTYKA ANTROPOMETRYCZNA I POZIOM

UZDOLNIEŃ MOTORYCZNYCH STUDENTÓW FIZJOTERAPII

AKADEMII IM JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

Page 12: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

SECTION/SEKCIA 3

THEORY AND PRACTICE OF PHYSICAL RECREATION AND

TOURISM/POHYBOVÁ REKREÁCIA A TURISTIKA V TEÓRII A

PRAXI

Igor Baran 112

WATER RESCUE SERVICE IN SLOVAK REPUBLIC

VODNÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ

REPUBLIKY

Bronislav Kračmar 114

COORDINATING DIFFERENCES OF THE WALK ON THE

TREADMILL AND IN THE FIELD

KOORDINAČNÍ ODLIŠNOSTI CHŮZE NA BĚHACÍM TRENAŽÉRU A

V TERÉNU

Karol Pilis, Cezary Michalski, Wiesław Pilis, Krzysztof Stec, Jacek

Buchta, Anna Pilis 116

BODY COMPOSITION AND PHYSICAL PERFORMANCE IN OBESE

PEOPLE

SKŁAD CIAŁA I ZDOLNOŚĆ WYSIŁKOWA LUDZI OTYŁYCH

Marcin Popiel 118

BARRIERS TO PARTICIPATION IN TOURISM ACTIVITIES BY

DISABLED PEOPLE

BARIERY W PODEJMOWANIU AKTYWNOŚCI TURYSTYCZNEJ

PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Jacek Wąsik , Tomasz Góra 120

IMPACT OF TARGET SELECTION ON FRONT KICK

KINEMATICS IN TAEKWON-DO

WPŁYW CELU NA KINEMATYKĘ KOPNIĘCIA FRONTALNEGO –

POMIAR ZAWODNIKA TAEKWON-DO

Page 13: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

SECTION/SEKCIA 4

HISTORY OF PHYSICAL RECREATION AND

TOURISM/POHYBOVÁ REKREÁCIA A TURISTIKA VKONTEXTE

HISTÓRIE

Julian Jaroszewski 123

THE MANAGEMENT OF PHYSICAL CULTURE IN ŁÓDŹ IN 1945-

1949

ZARZĄDZANIE ŁÓDZKĄ KULTURĄ FIZYCZNĄ W LATACH 1945-

1949

Maciej Łuczak 125

SPORT FENCING IN KONIN UNTIL 2011

SZERMIERKA SPORTOWA W KONINIE DO 2011 ROKU

Teresa Drozdek-Małolepsza 127

PARTICIPATION OF POLISH WOMEN IN INTERNATIONAL

COMPETITION IN TEAM SPORT GAMES IN THE INTERWAR

PERIOD

UDZIAŁ POLEK W RYWALIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ W

ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W OKRESIE

MIĘDZYWOJENNYM

Eligiusz Małolepszy 129

PHYSICAL EDUCATION AND SPORT IN RURAL AREAS IN

POLAND IN THE YEARS 1918-1939

WYCHOWANIE FIZYCZNE I SPORT NA WSI W POLSCE W LATACH

1918-1939

Leon Rak 131

PHYSICAL ACTIVITY OF THE SOLDIERS OF POLISH 2ND RIFLE

DIVISION DURING THE INTERNMENT IN SWITZERLAND IN 1940

- 1945

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA ŻOŁNIERZY 2 DYWIZJI STRZELCÓW

PIESZYCH W LATACH INTERNOWANIA W SZWAJCARII 1940-1945

Page 14: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

Renata Urban 133

RECREATIONAL AND SPORT ACTIVITY OF PRISON GUARDIN

POLAND IN THE INTERWAR PERIOD

DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA I SPORTOWA FUNKCJONARIUSZY

STRAŻY WIĘZIENNEJ W POLSCE W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM

Page 15: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

15

INVITED LECTURES/POZVANÉ PREDNÁŠKY

Page 16: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

16

OBESITY - CAUSES AND REMEDIES

Václav Bunc

Charles Univerzity in Prague, Faculty of P.E. and Sports, Prague, Czech Republic

e-mail: [email protected]

Obesity is blamed for over 2.8 million annual deaths all over the world

with increasing prevalence of related comorbidities, including metabolic (e.g.

diabetes mellitus, hyperlipidemia, hypertension) and non-metabolic disorders (e.g.

cancer, stroke, depression, polycystic ovary syndrome, fat liver disease,

glomerulopathy, bone fragility etc.) The aim of the study was to describe the

causes and remedies of obesity. Methods. There are two primary causes for the

increase in obesity: lack of an active lifestyle and poor nutrition. Fortunately,

inactivity and poor nutrition are causes that can be altered through intervention.

The PA based on walking in duration of 5 months were used in groups of subjects

with BMI>30kg.m-2 by the reduction of energy intake about 10%. The PA was

controlled in 192 middle age women, 67 men of the same age, and 58 women

seniors with help the pedometer Omron HJ720IT and energy content was

controlled by Caltrac, and by relationship between speed of walking and oxygen

uptake. Results. Fitness - maximal oxygen uptake was improved from 13.2±2.1%

in women to 15.1±2.4% % in men. Similarly was altered the motor performance –

maximal speed of walking on the treadmill about 11.3±2.6% in women

and16.2±3.1 % in men. %BF was decreased by 7.2±1.9% in women and by

6.5±2.0% in men. Together with these variables were significantly improved the

predispositions for physical and workload evaluated by ECM/BCM coefficient

(6.8±2.5 %). Conclusion. We may concluded that walking with the mean energy

content of 1500kcal.week-1 (9430 ± 840 steps.day-1) is able to significantly reduce

the overweight and/or obesity and an improve actual fitness state in subjects

without regular movement regime. Therefore, the chance of success in reducing the

effects of hypokinesia have only those PA, which are cheap, safe, well manageable

and easily available for sale in the times and conditions, complying with the

intervened individuals.

Key words: Obesity, active life style, movement intervention, walking

Page 17: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

17

OBEZITA – PŘÍČINY A MOŽNOSTI NÁPRAVY

Václav Bunc

Karlova Univerzita v Praze, Fakulta Tělesné Výchovy a Sportu, Praha, Česká

republika

e-mail: [email protected]

Obezita je příčinou více jak 2,8 milionu každoročních úmrtí na celém

světě a zvyšujícího se výskytu souvisejících komorbidit, včetně metabolických

(např. diabetes mellitus, hyperlipidémie, hypertenze) a ne-metabolických poruch

(např. rakovina, mrtvice, deprese, syndrom polycystických ovarií, jaterní steatóza,

glomerulopatie, křehkost kostí atd.). Cílem této studie je popsat příčiny a možnosti

snížení výskytu obezity. Metody. Existují dvě hlavní příčiny celosvětového

nárůstu obezity: nedostatek aktivního životního stylu a špatné stravovací návyky.

Naštěstí hypokinéza i špatná výživa jsou takové příčiny obezity, které mohou být

změněny pomocí vnější intervence. Pohybové intervence založené na chůzi, v době

trvání 5 měsíců, byly použity u skupin osob obou pohlaví s vysokou tělesnou

hmotností (BMI> 30 kg.m-2) při redukci příjmu energie o cca 10%. Tyto pohybové

aktivity byly realizovány a kontrolovány u 192 středního věku žen, 67 mužů a 58

žen seniorek s pomocí krokoměrů Omron HJ 720IT a energetická náročnost byla

hodnocena pomocí Caltracu, jakož i vztahu mezi rychlostí chůze a kyslíku příjmu.

Výsledky. Fitness - maximální spotřeba kyslíku se zlepšila v průměru o 13,2±2,1%

u žen a o 15,1±2,4% u mužů. Podobně se zlepšil maximální motorický výkon -

maximální rychlost chůze na běhátku o cca 11±2,6% u žen a o 16,2±3,1% u mužů.

%BF u žen pokleslo o 7,2±1,9% a o 6,5±2,0% u mužů. Spolu s těmito proměnnými

se významně zlepšily předpoklady pro fyzické a pracovní zátěž hodnocené

koeficientem ECM/BCM (6,8±2,5%). Závěr. Závěrem lze konstatovat, že chůze s

průměrnou energetickou 1500 kcal.week-1 (9430 ± 840 kroků za den), je schopna

významně snížit nadváhu nebo obezitu a zlepšit aktuální stav zdatnosti osob bez

pravidelného pohybu režimu. Šanci na úspěch při snižování dopadů hypokinézou

mají jen ty pohybové aktivity, které jsou levné, bezpečné, dobře realizovatelné a

jsou k dispozici v časech a v podmínkách, které vyhovují intervenované osobě.

Klíčová slova: Obezita, životní styl, pohybová intervence, chůze

Page 18: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

18

DIABETES – PHYSICAL EXERCISE AND SPORT

Oliver Rácz

Šafárik University Kosice, Medical Faculty, Košice, Slovak Republic

e-mail: [email protected]

The aim of this review is to highlight the importance of physical activity in

patients with diabetes mellitus. Joslin, after its discovery in year 1921 laid down

the basic rules of diabetes therapy with insulin. He was aware that insulin alone is

not sufficient to conquer the disease. He proposed the concept of „troika“, where

the carriage of the patient is pulled by three horses – insulin, diet and exercise –

towards the victory over the disease. In healthy people changes of circulation and

energetic metabolism during exercise are regulated by the nervous and hormonal

system. In patients with DM type 1 there is a lack of endogenous insulin secretion.

In case of adequate therapy and the patients’sufficient knowledge about their

disease they can pursue any form of physical activity and sport. Muscle

contractions in addition substitute partially the action of insulin and contribute to

the compensation of the patients. Type 1 diabetes usually begins in young age.

Children with diabetes should participate in most school and other sport activities

on condition that their teachers and parents are able to manage the unforeseen

situations (mostly hypoglycaemic episodes) in these youngsters. Physical exercise

is contraindicated if the patients’ blood sugar is very high. In much more common

type 2 diabetic patients the association between the disease and physical activity is

complicated. They are older than type 1 patients, obese and usually suffer from

other chronic diseases. In these people the physical activity should be introduced

and conducted very cautiously. The appropriate load should be graduated

according to their age and health condition. Increased energetic output in obese

diabetics is also a component of obesity treatment. Regular exercise in diabetic

patients is also an important factor of their psychical compensation and quality of

life.

Key words: Diabetes mellitus, physical activity, sport

Page 19: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

19

DIABETES MELLITUS – TELESNÉ CVIČENIE A ŠPORT

Oliver Rácz

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, Košice, Slovenská

republika

e-mail: [email protected]

Cieľom práce je poukázať na význam pravidelnej telesnej aktivity u ľudí

s diabetes mellitus. E. P. Joslin, (profesor medicíny v Bostone) po objavení

inzulínu v roku 1921 vypracoval základné princípy liečby chorých s cukrovkou

inzulínom. Vedel aj to, že len inzulín nestačí na zvládnutie tejto choroby. Vytvoril

koncepciu „trojky“ – kde „kočiar“ chorého na cukrovku ťahajú k víťazstvu nad

chorobou tri kone: inzulín, diéta a cvičenie. Zmeny krvného obehu a energetického

metabolizmu u zdravého človeka pri telesnej aktivite sú regulované nervovým

systémom a prostredníctvom hormónov. U chorých s diabetes mellitus prvého typu

chýba endogénna sekrécia inzulínu. Ak je liečba u týchto ľudí správne vedená a ak

chorí majú potrebné vedomosti o svojej chorobe, môžu vykonávať hociktorú formu

telesného cvičenia a športu. Naviac svalová činnosť do určitej miery nahrádza

inzulín a napomáha tak glykemickej kompenzácii chorých. Diabetes prvého typu

sa začína v mladom veku. Deti s diabetom by sa mali zúčastniť na školských

a mimoškolských športových aktivitách, ale ich učitelia a rodičia musia vedieť

o tom, ako majú zvládnuť nečakané situácie u týchto žiakov. Predovšetkým ide

o náhly pokles krvného cukru počas svalovej činnosti (hypoglykémia), ale diabetici

by nemali cvičiť ani vtedy, ak je ich glykémia príliš vysoká. Pri oveľa častejšom

druhom type je vzťah choroby a telesnej aktivity zložitejší. Títo ľudia sú starší, ako

diabetici prvého typu, sú obézni a väčšinou majú aj iné závažné ochorenia. U nich

je potrebné postupovať veľmi opatrne, záťaž odstupňovať podľa celkového

zdravotného stavu a veku. Zvýšený energetický výdaj pri telesnej aktivite

u tučných diabetikov je aj súčasťou liečby obezity. Pravidelná telesná aktivita

u chorých s diabetes mellitus je zároveň dôležitým činiteľom ich celkovej

psychickej kompenzácie, vyrovnania sa s chorobou a kvality života.

Kľúčové slová: Diabetes mellitus, telesné cvičenie, šport

Page 20: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

20

PHYSICAL ACTIVITIES OF RECREATIONAL NATURE AND THEIR

PLACE IN HUMAN LIFE THROUGHOUT HISTORY

František Seman

Comenius University in Bratislava, Faculty of Physical Education and Sports,

Bratislava, Slovak Republic

e-mail: [email protected]

The aim of this paper is to point to the place of recreational character

physical activities in human life in different historical periods. These physical

activities must be understood as activities that people carry out in their free time.

The problem of free time in the course of history bound in different ways to the life

of man, which had resulted of his social status.

In prehistoric times, it is difficult to talk about free time to the current

understanding, but nevertheless possible in this period to find traces of which can

hypothetically claim that it was filled with free time physical activities. Antiquity,

period of existence of oriental despotism, but especially the ancient world, has

recorded significant shift in the notion of free time physical activities completed.

The best example is ancient Greece and ancient Rome. The European Middle

Ages, given the typical distribution company affected Christianity is diametrically

opposed to antiquity and the various social classes have their own physical actions

to fill the free time. Physical activities often have a pronounced accent recreation.

Up period of Humanism and the Enlightenment brought especially to one's life

more free time and the charge was a lot of physical activities significantly

recreational character. A separate phenomenon in these issues is called long 19th

century. This period is due to a number of social changes, a significant milestone

that physical activities of recreational character moved up almost to the current

level. The not insignificant fact is the creating of physical education systems and

modern sport. 20th and 21st centuries, respectively its beginning, are marked by a

strong commercialization and recreational physical activities.

Keywords: Physical activities, free time, gymnastics, games, physical

education system, sport

Page 21: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

21

POHYBOVÉ AKTIVITY REKREAČNÉHO CHARAKTERU A ICH

MIESTO V ŽIVOTE ČLOVEKA V PRIEBEHU HISTÓRIE

František Seman

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu,

Bratislava, Slovenská republika

e-mail: [email protected]

Cieľom tohto príspevku je poukázať na miesto pohybových aktivít

rekreačného charakteru v živote človeka v jednotlivých historických obdobiach.

Pohybové aktivity rekreačného charakteru je nutné chápať ako aktivity, ktoré ľudia

realizujú vo voľnom čase. Problém voľného času sa v priebehu histórie viazal

rozličným spôsobom so životom človeka, čo rezultovalo z jeho spoločenského

postavenia.

V období praveku je obťažné hovoriť o voľnom čase v súčasnom chápaní,

ale aj napriek tomu možno v uvedenom období nájsť stopy, o ktorých možno

hypoteticky tvrdiť, že išlo o voľný čas naplnený pohybovými aktivitami. Starovek,

obdobie existencie orientálnych despocií, ale najmä antiky, už zaznamenáva

výraznejší posun v chápaní voľného času vyplneného pohybovými činnosťami.

Najlepším príkladom je antické Grécko a antický Rím. Európsky stredovek,

vzhľadom na typické rozdelenie spoločnosti ovplyvnenej kresťanstvom, je

diametrálne odlišný od antiky a jednotlivé spoločenské triedy majú vlastné

pohybové činnosti, ktorými voľný čas vypĺňajú. Pohybové aktivity majú často

výrazný akcent rekreácie. Až obdobie humanizmu a najmä osvietenstva prinieslo

do života človeka viac voľného času a jeho náplňou bolo mnoho pohybových

aktivít výrazne rekreačného charakteru. Samostatným fenoménom v uvedenej

problematike je tzv. dlhé 19. storočie. Toto obdobie je, vzhľadom na viaceré

spoločenské zmeny, výrazný medzník, ktorý pohybové aktivity rekreačného

charakteru posunul až takmer na súčasnú úroveň. Nezanedbateľný fakt je aj

kreovanie telovýchovných systémov a moderného športu. 20. a 21. storočie, resp.

jeho začiatok, sú poznamenané výraznou komercializáciou aj rekreačných

pohybových aktivít.

Kľúčové slová: Pohybové aktivity, voľný čas, gymnastika, hry,

telovýchovný systém, špor

Page 22: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

22

CHOSEN BIOMECHANICS ASPECTS IN SPORT, RECREATION AND

LIFE

Jacek Wąsik

Institute of Physical Education, Tourism and Physiotherapy; Jan Dlugosz

University in Czestochowa, Poland,

email: [email protected]

Research on methods of raising the functional efficiency, whose

significant aspect is movement is bringing more and more new discoveries. The

principle known for ages in biomechanics as "maximum profit at the minimum

energy" is clearly noticeable in sport, recreation and daily life.

Detailed analysis of human achievement shows that some minor elements

parts that once were not taken into consideration can improve the efficiency.

Therefore the biomechanical identification of movement constitutes an important

component of many research studies. Modern experience confirms that outstanding

sport results are achieved by competitors, who are professionally prepared for

rivalry in both physical and intellectual terms. In case of athletes and healthy

persons, the activity takes place in the zone of very high psychophysical efficiency.

However in sick persons and after trauma the level of output of psychophysical

possibilities is lower than then, when was completely healthy. In both these

different situations (sports and therapeutic) context the issue of the measures of

improvement and an objectivization of the progress plays an important role. In

each of these processes, one can identify elements in which the biomechanics plays

an important, even crucial role. The practice shows explicitly that it is possible to a

considerable degree to elaborate the effective movement technique of the

conscious and oriented exercises which are based on the knowledge about

regularities of the course of movements and biomechanical conditioning of this

process.

The knowledge of physiological, biochemical and pharmacological

methods has reached its limit possibilities. Any progress will be possible

exclusively through the improvement of the quality of the training and the

rehabilitation. Currently, the standard solution are individualized processes,

training and rehabilitation. A close cooperation of scientists of different fields

including researchers of sciences is becoming more and more indispensable..

Keywords: Motion analysis, human movement, biomechanics,

physiotherapy

Page 23: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

23

WYBRANE ASPEKTY BIOMECHANIKI W SPORCIE, REKREACJI I

ŻYCIU

Jacek Wąsik

Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii; Akademia im. Jana

Długosza w Częstochowie,

email: [email protected]

Badania nad metodami podnoszenia sprawności funkcjonalnej, których

istotnym aspektem jest optymalizacja ruchu, przynoszą coraz to nowe odkrycia.

Znana od dawna w biomechanice zasada „maksimum zysku przy minimum energii”

jest wyraźnie zauważalna w sporcie, rekreacji i codziennym życiu.

Szczegółowa analiza ludzkich dokonań pokazuje, że drobne elementy

kiedyś nie brane pod uwagę mogą poprawiać efektywność. Dlatego też

biomechaniczna identyfikacja ruchów stanowi ważny element wielu badań.

Współczesne doświadczenia potwierdzają, że wybitne rezultaty sportowe osiągają

zawodnicy, którzy są fachowo przygotowani do rywalizacji pod względem

fizycznym oraz intelektualnym. W przypadku sportowców i osób zdrowych,

aktywność przebiega w strefie bardzo wysokiej sprawności psychofizycznej.

Jednak u osób chorych i po urazach pułap wyjściowych możliwości

psychofizycznych jest niższy niż wtedy, gdy była zupełnie zdrowa. W obu tych

różnych sytuacjach (sportowej i terapeutycznej) istotną rolę odgrywa kwestia

doboru mierników usprawniania i obiektywizacja uzyskanych postępów. W

każdym z tych procesów można wskazać elementy, w których biomechanika

odgrywa istotną, a nawet kluczową rolę. Praktyka jednoznacznie dowodzi, że

skuteczną technikę ruchu można w znacznym stopniu rozwinąć przez świadome i

ukierunkowane ćwiczenia, które oparte są na wiedzy o prawidłowościach

przebiegu ruchów oraz biomechanicznych uwarunkowaniach tego procesu.

Poznanie metod fizjologicznych, biochemicznych i farmakologicznych

doprowadzono do granic możliwości. Wszelki postęp możliwy będzie wyłącznie

poprzez poprawę jakości treningu i rehabilitacji. Obecnie standardem staje się

zindywidualizowanie procesów treningu i rehabilitacji. Potrzeba nawiązania ścisłej

współpracy naukowców różnych dziedzin, a w tym badaczy nauk ścisłych, staje się

coraz wyraźniejsza.

Słowa kluczowe: analiza ruchu, biomechanika ruchu człowieka,

fizjoterapia

Page 24: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

24

OVERWEIGHT AND OBESITY OF UNDERGRADUATES - SELECTED

LIFESTYLE AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS

Klaudia Zusková, Mirianna Brtková

University of P. J. Šafárik in Košice, Institute of Physical Education and Sport,

Košice, Slovak Republic

e-mail: [email protected], [email protected]

The aim of this paper is to present the research results of the grant-aided

VEGA project No. 1/1343/12 in Slovakia. The results were obtained from a sample

of 1742 male and female students in the first year of bachelor studies from two

universities. Methods. Based on the diagnoses of body height and weight, the

students’ BMI (kg/m2) have been determined; furthermore, their waistlines and

hiplines and body composition (body fat, ATH) were measured (Omron BF511).

Through a set of questionnaires data about the lifestyle were obtained, such as

leisure time activities, lifestyle of parents, physical activities (PA), care for health,

sleeping regime and nutrition. In cases of selected variables we followed a relation

to the BMI and the percentage of fat. Subjectively assessed rate of stress on a scale

of 7, further satisfaction with life (SWLS), and sense of coherence (three-item

scale SOC-3) have been associated to BMI. The results from a three-months

Intervention Physical Activity Program for overweight and obese students,

consisting of physical activity, psychological and healthy diet parts, are provided.

Results. The average value of BMI was significantly higher in male students than

in female students among whom the incidence of underweight was higher. The

subjective valuation of occurences of obesity is significantly lower than data

obtained through objective methods in the research sample. The studied group had

the tendency to undervalue their actual health condition. We also established a

significant relationship between PA, sports and lower BMI values. In individuals

who sleep less than 6 hours and more than 9 hours, we observe at-risk behavior,

which includes a lack of participation in PA during free time and excessive

physical weight. Psychologically, we found that higher values of BMI

significantly correlate with lower levels of life satisfaction in both genders and the

sense of coherence among male students. An interventional movement program

caused minimal changes with a positive tendency in body composition, lipid

profile and functional parameters. This, together with a small number of test

subjects, allows us only to note the positive trend of changes in the monitored

indicators. Conclusions. This research confirmed yet again that one of the

principal means of preventing overweight and obesity is physical activity,

including sports activities. Its positive connection with a lower level of subjectively

Page 25: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

25

evalueted stress, sleep regime and diet regime leads us to support retaining of

physical education at universities. Particularly medical students should have proper

knowledge of the effective motor programmes aimed at weight reduction, and the

benefits of sporting activity. It has been confirmed that the problem of overweight

and obesity issues need to be addressed interdisciplinarily. Data obtained through

somatometric and psychodiagnostic methods can be used to develop norms. In

achieving objective results we do not recommend evaluating the share of body fat

through the Omron BF511 method.

Key words: BMI, body composition, physical activity, sleep, nutrition,

stress, life satisfaction, sense of coherence

Page 26: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

26

NADHMOTNOSŤ A OBEZITA U VYSOKOŠKOLÁKOV - VYBRANÉ

ASPEKTY ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU A PSYCHIKY

Klaudia Zusková, Mirianna Brtková

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Ústav telesnej výchovy a športu, Košice,

Slovenská republika

e-mail: [email protected], [email protected]

Cieľ. Príspevok prezentuje výstupy grantovej úlohy VEGA č. 1/1343/12

realizovanej na vzorke 1742 študentov a študentiek prvého ročníka bakalárskeho

štúdia dvoch univerzít. Metódy. Z meraní telesnej výšky, obvodu pása, bokov

a hmotnosti (Omron BF511) študentov sme vypočítali BMI (kg/m2) a zistili

zloženie tela (percento tuku, ATH). Vytvorenou dotazníkovou batériou sme získali

údaje o životnom štýle, so zameraním na voľnočasové aktivity, životný štýl

rodičov, pohybovú aktivitu (PA), starostlivosť o zdravie, režim spánku

a stravovanie. Subjektívne hodnotená miera stresu na zostavenej 7 stupňovej škále,

životná spokojnosť (The Satisfaction with Life Scale) a zmysel pre koherenciu

(trojpoložková škála SOC-3) sa analyzovali v súvislosti s BMI. Súčasťou výskumu

bol 3-mesačný intervenčný pohybový program pre študentov s nadhmotnosťou

a obezitou, ktorý pozostával z pohybovej, psychologickej a stravovacej časti.

Výsledky. Priemerné hodnoty BMI a percenta tuku mužov aj žien sa nachádzali v

pásme normálnej hmotnosti. Priemerná hodnota BMI bola signifikantne vyššia

u študentov ako u študentiek, u ktorých bol vyšší výskyt podváhy. Subjektívne

hodnotenie výskytu obezity je významne nižšie ako objektívnou metódou. Študenti

majú tendenciu podhodnocovať reálnu skutočnosť svojho zdravotného stavu.

Potvrdili sme tiež významný vzťah medzi PA, športovaním a zníženými hodnotami

BMI. Pri spánku pod 6 hodín a nad 9 hodín pozorujeme rizikové správanie,

neúčasť na PA vo voľnom čase a nadmernú telesnú hmotnosť. Zistili sme, že

vyššie hodnoty BMI signifikantne súvisia s nižšou mierou životnej spokojnosti u

oboch pohlaví a koherenciou osobnosti u mužov. Intervenčný pohybový program

vyvolal minimálne zmeny s pozitívnou tendenciou v zložení tela, lipidovom profile

a funkčných parametroch. Pre nízky počet probandov môžeme len poukázať na

pozitívny trend zmien sledovaných ukazovateľov. Zhrnutie. Výskum potvrdil, že

jedným z hlavných prostriedkov prevencie nadváhy a obezity je PA vrátane

športovej činnosti. Jej pozitívny súvis s nižšou mierou subjektívne hodnoteného

stresu, spánkovým režimom a režimom stravovania, nás vedie k podpore

zachovania telesnej výchovy na vysokých školách. Obzvlášť študenti medicíny by

mali vedieť o možnostiach využitia efektívnych pohybových programov redukcie

hmotnosti a benefitov športovej činnosti. Potvrdili sme, že problematiku nadváhy

Page 27: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

27

a obezity je potrebné riešiť interdisciplinárne. Údaje získané somatometriou a

vybranými psychodiagnostikami, môžu byť využité pre tvorbu noriem. Z hľadiska

objektivity neodporúčame však diagnostikovať podielu tuku meraním váhou

Omron BF511.

Kľúčové slová: BMI, zloženie tela, pohybová aktivita, spánok, výživa,

stres, životná spokojnosť, zmysel pre koherenciu

Page 28: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

28

SECTION/SEKCIA 1

QUALITY OF LIFE – HEALTH – LIFESTYLE/KVALITA ŽIVOTA –

ZDRAVIE – ŽIVOTNÝ ŠTÝL

Page 29: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

29

THE COMPARISON OF SELECTED VARIABLES OF STUDENTS’

LIFESTYLE AT TWO UNIVERSITIES IN KOŠICE

Peter Bakalár1, Ivan Matúš1, Martina Hančová2

1 P. J. Šafárik University in Košice, Institute of Physical Education and Sport,

Košice, Slovakia 2P. J. Šafárika University in Košice, Faculty of Science, Košice, Slovakia

e-mail: [email protected]

The objective of this paper was to compare selected variables of lifestyle

of students at two universities in Košice. Methods. The research group consisted

of first-year students of the P. J. Šafárik University in Košice (UPJŠ, n=918, 651

women a 267 men) and Technical University in Košice (TUKE, n=653, 239

women a 414 men). We created a questionnaire named “The risk factors of obesity

and its prevention through physical activity” and distributed it to students at the

beginning of the winter term of respective academic year (September 2012 and

September 2013). Presented paper focused on questions related to students’

satisfaction with their lifestyles, frequency of structured physical activity,

motivation to perform structured physical activity, time spent sitting and structure

of leisure activities. We used the statistical software R to process the data and MS

Excel for graphic representation of the data. To test the significance of differences

between the universities we used Wilcoxon paired test. Results. With regard to

satisfaction with lifestyle, no significant difference between universities was

recorded. The most repeated lifestyle areas that students of both universities would

like to change, were physical activity and diet (UPJŠ 57.4% or 52%, TUKE 48.1%

or 47.2%). These data reflect the findings that in the last half – year over 61.5 % of

UPJŠ students and 48.9 % of TUKE students have been involved in structured

physical activity either irregularly or not at all, and 10% of UPJŠ students, or

11.4% of TUKE students have participated in physical activity once a week. There

was a significant difference (p<0,001) recorded in frequency of structured physical

activity performance between the two universities with higher frequency presented

by TUKE students. The students of both universities indicated that figure

(appearance), fun, health and physical fitness as the main potential motivators for

structured physical activity. The average time spent sitting stated by UPJŠ students

was 11.8±13.6 hours during the working days and 7.7±7.1 hours during the

weekend days. For TUKE students it was 7.7±5.1, or 5.9±3.1 hours, showing the

significant difference (p<0,001) between the universities related to the time spent

sitting during the working days and weekend days. The most common leisure

activities for students of both universities were working on a computer (UPJŠ

Page 30: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

30

44.1%, TUKE 50.7%) and meeting friends (UPJŠ 44.9%, TUKE 41.0%).

Conclusion. At the beginning of their higher education the large portion of first –

year students of the universities in question do not sufficiently participate in

structured physical activity. Students of UPJŠ predominantly specialising in

humanities participate in structured physical activity less regularly than students of

TUKE specialising mostly in engineering. In addition, UPJŠ students spend more

time sitting. Students are aware of the fact that they are not moving sufficiently and

that they need to change their lifestyle when physical activity is concerned. Besides

the support for performance of basic physical activity, greater attention should be

paid to support of structured physical activity.

This study was carried out as a part of VEGA project No. 1/1343/12

‘Selected risk factors of obesity and its prevention through physical activity.’

Keywords: Undergraduates, lifestyle, structured physical activity, time

spent sitting, leisure activities

Page 31: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

31

POROVNANIE VYBRANÝCH PREMENNÝCH ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU

ŠTUDENTOV DVOCH UNIVERZÍT V KOŠICIACH

Peter Bakalár1, Ivan Matúš1, Martina Hančová2

1Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Ústav telesnej výchovy a športu, Košice,

Slovenská republika 2Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Košice, Slovenská

republika

e-mail: [email protected]

Cieľom práce bolo porovnať vybrané premenné životného štýlu študentov

dvoch univerzít v Košiciach. Metódy. Výskumný súbor tvorili študenti prvých

ročníkov Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach (UPJŠ, n=918, 651 žien a 267

mužov) a Technickej univerzity v Košiciach (TUKE, n=653, 239 žien a 414

mužov). Nami vytvorený dotazník "Rizikové faktory obezity a pohybová

prevencia" sme u študentov aplikovali na začiatku zimného semestra príslušného

akademického roka (september 2012 a september 2013). V predloženej práci sme

sa zamerali na otázky týkajúce sa spokojnosti študentov s ich životným štýlom,

frekvencie štruktúrovanej pohybovej aktivity, motivácie k vykonávaniu

štruktúrovanej pohybovej aktivity, času stráveného sedením a štruktúry

voľnočasových aktivít. Na štatistické spracovanie sme použili štatistický softvér R

a na grafické zobrazenie aj MS Excel. Zo štatistických metód sme na testovanie

významnosti rozdielov medzi univerzitami použili Wilcoxonov dvojvýberový test.

Výsledky. Nepreukázal sa významný rozdiel medzi univerzitami v spokojnosti so

životným štýlom. K najviac zastúpeným zložkám životného štýlu, ktoré by študenti

obidvoch univerzít chceli zmeniť patrili pohybová aktivita a stravovanie (UPJŠ

57,4% resp. 52%, TUKE 48,1% resp. 47,2%), čo bolo odrazom zistenia, že až

61,5% študentov UPJŠ a 48,9% študentov TUKE sa v poslednom polroku

venovalo štruktúrovanej pohybovej aktivite nepravidelne alebo vôbec a 10%

študentov UPJŠ, resp. 11,4% študentov TUKE sa jej venovalo 1-krát týždenne. Vo

frekvencii vykonávania štruktúrovanej pohybovej aktivity sa preukázal významný

rozdiel (p<0,001) medzi univerzitami s väčšou frekvenciou u študentov TUKE.

Ako hlavné potenciálne motivátory štruktúrovanej pohybovej aktivity študenti

obidvoch univerzít uviedli postavu (vzhľad), zábavu, zdravie a kondíciu.

Priemerne strávili študenti UPJŠ sedením 11,8±13,6 hodín počas pracovných dní a

7,7±7,1 počas víkendových dní. U študentov TUKE to bolo 7,7±5,1, resp. 5,9±3,1

hodín, pričom sa preukázal významný rozdiel (p<0,001) medzi univerzitami v čase

strávenom sedením tak počas pracovných ako aj víkendových dní. U študentov

obidvoch univerzít patrili k najčastejším voľnočasovým aktivitám práca s PC

Page 32: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

32

(UPJŠ 44,1%, TUKE 50,7%) a stretnutia s priateľmi (UPJŠ 44,9%, TUKE 41,0%).

Zhrnutie. Veľká časť študentov prvých ročníkov sledovaných univerzít sa pri

nástupe na vysokoškolské štúdiu dostatočne nevenuje štruktúrovanej pohybovej

aktivite. Študenti prevažne humanitne zameranej UPJŠ sa venujú štruktúrovanej

pohybovej aktivite menej pravidelne ako študenti technicky zameranej TUKE a

zároveň trávia viac času sedením. Študenti si sú vedomí svojej pohybovej

nedostatočnosti a potreby zmeny životného štýlu v oblasti pohybovej aktivity.

Podpore štruktúrovanej pohybovej aktivity študentov by sa tak mala popri podpore

vykonávania bežnej pohybovej aktivity venovať väčšia pozornosť.

Práca bola realizovaná v rámci grantovej úlohy VEGA 1/1343/12

„Vybrané rizikové faktory obezity a pohybová prevencia“.

Kľúčové slová: vysokoškoláci, štruktúrovaná pohybová aktivita, čas

strávený sedením, voľnočasové aktivity

Page 33: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

33

DIFFERENTIATION OF PHYSICAL ACTIVITY ACCORDING TO

GENDER AMONG YOUTH OF POLISH SCHOOLS IN LATVIA

Józef Bergier1, Angelina Ignatjeva2 , Barbara Bergier1

1Pope John Paul II State School of Higher Education in Biala Podlaska, Poland 2Ita Kozakevica Polish Secondary School in Riga, Latvia

e-mail: [email protected]

Gender is one among many different determinants of physical activity.

Knowledge of differences in physical activity of girls and boys allows to correctly

select the movement-related exercises to their specificity. Material.The studies

were conducted in 2013 among 156 students in the age of 16, 17, 18. Among the

respondents, there were 68 girls (48%) and 88 boys (52%) of Polish schools in

Riga, Latvia. Method. The long version of the International Physical Activity

Questionaire (IPAQ) was applied. Outcomes.The level of physical activity of

secondary school students is mainly moderate with significantly higher values

among boys (72,2%) in comparison to girls (52,4%). The dominant area of

physical activity in both genders is movement (walking). Significant differences

between genders were not indicated in the passive form of spending their leisure

time, that is sitting. Among boys, the time spent sitting amounts to 295 minutes,

while it is 284 minutes among girls. Conclusions.The outcomes of the research

confirmed commonly recognized higher level of physical activity among boys

which should be taken into account while conducting movement-related exercises

among secondary school students in the analysed age groups.

Key words: Physical activity, sedentary lifestyle, secondary school

students, IPAQ

Page 34: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

34

ZRÓŻNICOWANIE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ WEDŁUG PŁCI

WŚRÓD MŁODZIEŻY SZKÓŁ POLSKICH NA ŁOTWIE

Józef Bergier1, Angelina Ignatjeva2 , Barbara Bergier1

1Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska 2Szkoła Średnia im. Ity Kozakiewicz w Rydze, Łotwa

mail: [email protected]

Wśród różnorodnych czynników warunkujących aktywność fizyczną jest

płeć. Znajomość różnic w aktywności fizycznej dziewcząt i chłopców pozwala

trafniej dobierać zajęcia ruchowe do ich specyfiki. Materiał. Badaniami

przeprowadzonymi w 2013 r objęto 156 uczniów w wieku 16,17,18 lat w tym 68

dziewcząt (48%) i 88 chłopców (52%) ze szkół polskich w Rydze na Łotwie.

Metoda. Zastosowano Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej

(IPAQ) w wersji długiej Wyniki. Poziom aktywności fizycznej uczniów jest

głównie umiarkowany przy istotnie wyższych wartościach wśród chłopców

(72,2%) niż dziewcząt (52,4%). Dominującym obszarem aktywności fizycznej u

obu płci jest przemieszczanie się (chodzenie). W biernej formie spędzania czasu

wolnego jaką jest siedzenie nie wykazano istotnych różnic w obrębie płci, u

chłopców wyniósł 295 min., a u dziewcząt 284 min. Wnioski. Wyniki badań

potwierdziły powszechnie wykazywaną wyższą aktywności fizyczną u chłopców

co należy brać pod uwagę przy zajęciach ruchowych młodzieży szkolnej w

analizowanym wieku.

Słowa kluczowe: Aktywność fizyczna, sedenteryjny tryb życia, uczniowie

, IPAQ.

Page 35: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

35

METROSEXUALITY AND QUALITY OF LIFE

Andrea Bernhauserová

University of Comenius in Bratislava, Faculty of Physical Education and Sport,

Bratislava, Slovak Republik

e-mail: [email protected]

The aim of this article is to see the position of metrosexuality in society

and to define its place in context of social structure. To define relation between

metrosexuality and quality of life in sense of life styl. To define corporeality of

metrosexual, to define criteria of birth metrosexuality, to describe signs

metrosexual´s life styl. To distinguish health and unhealth utterances of

metrosexuality. To describe relation between aesthetic influance, basic

metrosexual´s values and quality metrosexual´s life.

Key words: Metrosexuality, quality of life, beauty, life styl, health

Page 36: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

36

METROSEXUALITA A KVALITA ŽIVOTA

Andrea Bernhauserová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta Telesnej výchovy a športu,

Bratislava, Slovenská republika

e-mail: [email protected]

Cieľom príspevku bolo podať náhľad na postavenie metrosexuality

v spoločnosti a definovať jej miesto v rámci spoločenskej štruktúry. Nahliadnuť

vzťah metrosexuality a kvality života jednotlivcov v zmysle životného štýlu.

Definovať telesnosť metrosexuála, kritéria vzniku metrosexuality a načrtnúť znaky

jeho životného štýlu. Rozlíšiť zdravé a nezdravé prejavy metrosexuality. Poznať

vplyv estetiky a základných hodnôt metrosexuála na kvalitu jeho života.

Kľúčové slová: Metrosexualita, kvalita života, krása, životný štýl, zdravie

Page 37: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

37

THE INFLUENCE OF PHYSICAL ACTIVITIES ON STRESS

REDUCTION OF STUDENTS UNIVERSITY OF THIRD AGE IN CESA

VUT BRNO

Marie Blahutková, Marta Muchová, Hana Lepková, Svatava

Nováková

Centre of sport activities, University of Technology, Brno, Czech republic

e-mail: [email protected]

The aim of the work was to identify the effect of physical activities on the

reduction of stress in the elderly who regularly attend the lessons of physical

exercises and point out the positive effects of this exercises. Methods. The

research file consisted of a total of 202 elderly people aged 64 to 78 years.102 of

them regularly exerised in the framework of the program of Motion studies for the

elderly organised by the University of third age of VUT in Brno and other 100

seniors dont study and none of them regularly did exercise. The level of stress was

measured using the Test of stress (Selye, 1993, Křivohlavý, 2001) and we looked

for differences in the level of stress among seniors, who exercise on a regular basis

and between seniors who didnt exercise. We compared the dependence on the age,

, the time spent in retirement and on each of the physiological difficulties which

are stress related. We used the Pearson correlation coefficient and the substantive

evaluation for statistical evaluation of the obtained data. Results. From the

obtained results, it is apparent that the seniors who attend regularly the Motion

studio, showed less stress, than seniors with no physical activities. They have less

level in the zone of moderate stress on average of 4,5 points (men reported slightly

higher stress level - 5 points, than women - 4 points). Non-exercising seniors are

moving in the zone of middle(medium) stress in average of 8.1 point (men are

reporting again the higher levels of the stress – 8,3 point, than women - 7,9 points).

We found, that the time spent in retirement doesnt statistically significantly affect

the level of stress among the elderly (0,05 % significance level). The results

indicated that the main stressors in old age are primarily physiological factors.

They participate in the level of quality of life and often cause protracted diseases,

particularly diseases of the musculoskeletal system. The time spent in retirement

does not statistically significantly affect the level of stress of the elderly. Non-

exercising seniors , who reported higher levels of stress, complain more about the

cardiovascular problems, problems with loss of appetite and neurological

problems. Summary. The research has shown that seniors who regularly engaged

in physical activities are less stressed than non-exercising seniors.

Page 38: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

38

Keywords: Seniors, health, quality of life, stress, physical activities

Page 39: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

39

VLIV POHYBOVÝCH AKTIVIT NA SNIŽOVÁNÍ STRESU U STUDENTŮ

UNIVERZITY 3. VĚKU NA CESA VUT V BRNĚ

Marie Blahutková, Marta Muchová, Hana Lepková, Svatava

Nováková

Centrum sportovních aktivit VUT v Brně, Česká republika

e-mail: [email protected]

Cílem práce bylo zjistit vliv pohybových aktivit na snížení stresu u

seniorů, kteří se pravidelně účastní lekcí tělesných cvičení a poukázat na pozitivní

působení tohoto cvičení. Metody. Výzkumný soubor tvořilo celkem 202 seniorů ve

věku 64 – 78 roků. Z toho 102 seniorů pravidelně cvičilo v rámci programu

Pohybového studia pro seniory pořádaného Univerzitou 3. věku VUT v Brně a

dalších 100 nestudovalo a žádný z nich pravidelně necvičil. Úroveň stresu jsme

měřili pomocí Testu stresu (Selye, 1993, Křivohlavý, 2001) a hledali jsme rozdíly

v úrovni stresu mezi seniory, kteří pravidelně cvičí a mezi necvičícími seniory.

Závislosti jsme porovnávali u věku, u doby strávené v důchodu a u jednotlivých

fyziologických obtíží, které se stresem souvisejí. Ke statistickému vyhodnocení

získaných výsledků jsme použili Pearsonův korelační koeficient a věcné

hodnocení. Výsledky. Ze získaných výsledků vyplývá, že senioři, kteří navštěvují

pravidelně Pohybové studio, jsou méně stresováni, než senioři necvičící. Vykazují

nižší míru v pásmu mírného stresu v průměru 4,5 bodu (muži vykazují mírně vyšší

hladinu stresu - 5 bodů, než ženy- 4 body). Necvičící senioři se pohybují v pásmu

středního stresu v průměru 8,1 bodu (muži vykazují opět vyšší hladinu stresu – 8,3

bodu, než ženy - 7,9 bodu). Zjistili jsme, že čas strávený v důchodu statisticky

významně neovlivňuje úroveň stresu u seniorů (0,05 % hladina významnosti).

Výsledky poukázaly na to, že hlavními stresory v seniorském věku jsou zejména

fyziologické faktory. Ty se podílejí na úrovni kvality života a způsobují často

vleklá onemocnění, zejména onemocnění pohybového aparátu. Čas strávený

v důchodu statisticky významně neovlivňuje úroveň stresu u seniorů. Senioři

nesportující, kteří vykazují vyšší hladinu stresu, si nejvíce stěžují na

kardiovaskulární potíže, potíže s nechutenstvím a urologické potíže. Shrnutí.

Výzkum prokázal, že senioři, kteří se pravidelně věnují pohybovým aktivitám, jsou

méně stresováni, než senioři nesportující.

Klíčová slova: Senioři, zdraví, kvalita života, stres, pohybové aktivity

Page 40: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

40

THE INTERACTION OF PHYSICAL ACTIVITY AND THE LIFE

QUALITY OF STUDENTS IN MID AND LATE ADOLESCENCE

Jaroslav Broďáni, Svetlana Lipárová, Matej Kráľ

Department of Physical Education and Sport, Faculty of Education, CPU in Nitra

Slovakia

e-mail: [email protected]

The report presents the internship analysis results between the physical

activity during the week and life quality fields in mid and late adolescence of

students in different sport level. We have been expecting positive interactions

between the physical activity during the week and life quality fields at students

with regular physical activity during the week. In the research took part students

from secondary schools and universitiesfrom Slovakia (n=308). The life quality

was observed via modificated questionnaire SQUALA and the level of the physical

activity during the week in hours (PA). The results are presented by descriptive

characteristics (n, M, SD) and the statistic importance of differences, relations is

rated by non – parametric methods (W, U, rs) at the levels of importance (p<,05,

resp. p<,20). The results have shown the most numerous interactions between the

physical activity and the life quality by students who did active sport activities,

students in late adolescence. In most cases dominate negative interactions PA with

the field of life quality. Positive interactions PA with life quality fields were found

only back and forth. They are mostly found in mid adolescence. In the group of

active athletes in mid adolescence were proved positive interactions with the field

of physical well-being (p<,10), field of appearance and possession of things

(p<,01), by occasional athletes with the spiritual field (p<,01) and the field of

education (p<,20). In the group of students in late adolescence was proved a

positive interaction PA only with the field of material safety (p<,01).The results

claim the research results from the field of activity and life quality of adolescents.It

was repeatedly proved that mid and late adolescence is a very stormy and unstable

period of lifetime, mainly when talking about satisfaction with life quality. The

importance of life quality plays a great role in the lives of adolescents. It was also

pointed out that there are possibilities to influence the fields of life quality via

physical activities, but especially the importance of creating sufficient

circumstances to enhance the life quality in social environment of adolescents. The

contribution was published via the grant resource MŠ SR KEGA 003UKF-4/2016.

Keywords: Physical activity, life quality, interaction, students,

adolescence.

Page 41: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

41

INTERAKCIA POHYBOVEJ AKTIVITY A KVALITA ŽIVOTA

ŠTUDENTOV V STREDNEJ A NESKOREJ ADOLESCENCII

Jaroslav Broďáni, Svetlana Lipárová, Matej Kráľ

Katedra telesnej výchovy a športu, Pedagogická fakulta UKF v Nitre, Slovensko

e-mail: [email protected]

Príspevok prezentuje výsledky vzťahovej analýzy medzi pohybovou

aktivitou v týždni a oblasťami kvality života u študentov v strednej a neskorej

adolescencii s rôznou športovou úrovňou. Očakávali sme pozitívne interakcie

medzi pohybovými aktivitami v týždni a oblasťami kvality života u študentov

s pravidelnou pohybovou aktivitou v týždni. Prieskumu sa zúčastnili študenti

stredných škôl a univerzít zo SR (n=308). Kvalita života bola sledovaná

prostredníctvom modifikovaného dotazníka SQUALA a úroveň pohybovej aktivity

v týždni v hodinách (PA). Údaje prezentujeme deskriptívnymi charakteristikami

(n, M, SD) a štatistickú významnosť rozdielov, resp. vzťahov posudzujeme

neparametrickými metódami (W, U, rs) pri hladinách významnosti (p<,05, resp.

p<,20). Výsledky preukázali najpočetnejšie interakcie medzi pohybovou aktivitou

a oblasťami kvality života u študentov, ktorí vykonávali aktívne športové aktivity,

resp. u študentov v neskorej adolescencii. Vo väčšine prípadov prevažujú záporné

interakcie PA s oblasťami kvalitou života. Pozitívne interakcie PA s oblasťami

kvality života nachádzame sporadicky. Najviac ich nachádzame v strednej

adolescencii. V skupine aktívnych športovcov v strednej adolescencii boli

preukázané pozitívne interakcie s oblasťou fyzickej pohody (p<,10), oblasťou

vzhľadu a vlastníctve vecí (p<,01), resp. u príležitostných športovcov so

spirituálnou oblasťou (p<,01) a oblasťou vzdelania (p<,20). V skupine študentov

v neskorej adolescencii bola preukázaná pozitívna interakcia PA iba s oblasťou

materiálneho zabezpečenia (p<,01).Výsledky potvrdzujú výsledky výskumov

z oblasti pohybu a kvality života adolescentov. Opätovne sa preukázalo, že stredná

a neskorá adolescencia je veľmi búrlivým a nestabilným obdobím, hlavne čo sa

týka spokojnosti s kvalitou života. Potvrdila sa dôležitosť pohybovej aktivity v

živote adolescentov.Poukázalo sa na možnosti ovplyvňovania jednotlivých kvalít

života prostredníctvom pohybových aktivít, ale hlavne na dôležitosť vytvárania

optimálnych podmienok pre možnosti zvyšovanie kvality života v sociálnom

prostredí adolescentov.Príspevok bol publikovaný z prostriedkov grantu MŠ SR

KEGA 003UKF-4/2016.

Kľúčové slová: Pohybová aktivita, kvalita života, interakcia, študenti,

adolescencia.

Page 42: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

42

COMPARISON OF SELECTED ASPECTS OF LIFESTYLE AND

PHYSICAL ACTIVITY OF P. J. SAFARIK UNIVERSITY STUDENTS IN

YEARS 1997 THROUGHT TO 2013

Alena Buková1, Zuzana Kuchelová1, Agata Horbacz1, Lucia

Petričková2

¹ University of P. J. Safarik in Kosice, Institute of Physical Education and Sport,

Kosice, Slovakia 2 Comenius University in Bratislava, Faculty of Physical Education and Sports,

Bratislava, Slovakia

[email protected]

Regular physical activity is considered an important factor in human

lifestyle. The present study compares the partial results of three studies in physical

activity, lifestyle and leisure activities of students of the University of P. J. Safarik

in Kosice. The aim of the study was to determine differences in the frequency of

carrying out physical activities in a weekly regimen throughout several consequent

years. We investigated the motivation that leads students to the implementation of

the physical activity and the most frequently performed activities that students

carry out in their free time. Methodology. The acquired knowledge, related to

physical activity and selected aspects of lifestyle, are part of the results of two

surveys conducted in 1997 and 2000, and of the results of the grant project VEGA

No. 1/1343/12 "Selected risk factors of obesity and its physical prevention". The

cohorts in all the above studies were formed by students of P. J. Safarik University

as follows: in year 1997 it was 73 males and 120 females with an average age of

19.8 years, in year 2000 it was 288 males and 401 females, average age 19.6 years

and in 2012 it comprised 752 male and 990 female students, at average age of 19.8

years. To obtain empirical data on the physical activity of college students and

selected aspects of lifestyles, we used the method of questionnaire survey. Results.

The most significant difference in the frequency of physical activity in men was

obvious at a frequency of 3-times per week, when comparing year 1997 (almost

40% of the respondents) and other monitored periods (11,2% in 2010, 14,3% in

2013). The above difference is statistically significant. Most women who

participated in the research in 1997 reported a frequency of two and three exercise

units in the week, while in females surveyed in year 2000 irregular motor activity,

or an activity once a week were most dominant. Mostly irregular activity was

reported also by the girls surveyed in year 2013. Concerning the motivation

towards carrying out physical activity, the most frequent motivating factors in men

were improving health, improving physical fitness, body shaping, but also having

Page 43: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

43

fun and relaxing. Women were dominated by the motifs of improving health and

body shaping.

Key words: undergraduates, motivation, physical activity, leisure,

lifestyle.

Page 44: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

44

KOMPARÁCIA VYBRANÝCH ASPEKTOV ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU

A POHYBOVEJ AKTIVITY ŠTUDENTOV UPJŠ V KOŠICIACH

V ROKOCH 1997 AŽ 2013.

Alena Buková1, Zuzana Kuchelová1, Agata Horbacz1, Lucia

Petričková2

¹Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Ústav telesnej výchovy a športu, Košice,

Slovenská republika 2Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu,

Bratislava, Slovenská republika

[email protected]

Pravidelná pohybová aktivita je považovaná za významný faktor

životného štýlu človeka. Predložená štúdia porovnáva čiastkové výsledky troch

výskumov v oblasti pohybovej aktivity, životného štýlu a voľnočasových aktivít

študentov Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Cieľom tejto štúdie bolo zistiť

rozdiely vo frekvencii vykonávania pohybových aktivít v týždennom režime

s odstupom niekoľkých rokov. Zisťovali sme motiváciu, ktorá vedie študentov

k vykonávaniu pohybovej aktivity a najčastejšie vykonávané činnosti, ktoré

študenti realizujú vo voľnom čase. Metodika. Poznatky týkajúce sa pohybovej

aktivity a vybraných aspektov životného štýlu sú súčasťou čiastkových výsledkov

dvoch výskumov realizovaných v rokoch 1997 a 2000 a výsledkov grantovej úlohy

VEGA č. 1/1343/12 „Vybrané rizikové faktory obezity a pohybová prevencia“.

Súbor všetkých realizovaných štúdií bol tvorený študentmi UPJŠ v Košiciach, v r.

1997 v počte 73 mužov a 120 žien s priemerným vekom 19,8 roka, v r. 2000

v počte 288 mužov a 401 žien vo veku 19,6 roka a v r. 2012 v počte 752 mužov

a 990 žien v priemernom veku 19,8 roka. Na získanie empirických údajov

o pohybovej aktivite vysokoškolákov a vybraných aspektoch životného štýlu sme

použili metódu dotazníkového prieskumu. Výsledky. Najvýraznejší rozdiel vo

frekvencii vykonávanej pohybovej aktivity u mužov sledujeme pri frekvencii 3 x

týždenne v r. 1997 (takmer 40 % respondentov) a ostatnými sledovanými

obdobiami (2010 – 11,2%, 2013 – 14,3%). Tento rozdiel je štatisticky významný.

Ženy, ktoré sa zúčastnili sledovania v r. 1997 udávali najčastejšie frekvenciu dvoch

a troch cvičebných jednotiek v týždni, u dievčat, ktoré boli sledované v r. 2000

dominovala nepravidelná aktivita, resp. aktivita raz týždenne. Nepravidelnú

aktivitu udávali i dievčatá, ktoré boli sledované v r. 2013. Čo sa týka motivácie

k pohybovej aktivite, u mužov dominovali motívy zlepšenie zdravia, zlepšenie

telesnej kondície, formovanie postavy, ale i zábava a rozptýlenie. U žien

dominovali motívy zlepšenie zdravia a formovanie postavy.

Page 45: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

45

Kľúčové slová: vysokoškoláci, motivácia, pohybová aktivita, voľný čas,

životný štýl.

Page 46: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

46

CHANGES IN BODY COMPOSITION OF SENIOR FEMALES INDUCED

BY STRENGTH-ENDURANCE MOTOR PROGRAMME

Agata Horbacz1, Alena Buková1, Aurel Zelko1

1Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Institute of Physical Education and

Sport, Košice, Slovak Republic e-mail: [email protected]

The aim of work was to determine the effects of 8-week strength-

endurance training programme on somatic indicators in senior females. Methods.

Applying bioelectrical impedance analysis method (InBODY 230 device) we

evaluated the following parameters: body weight, BMI, body fat, total skeletal

muscle mass, body fat percentage, skeletal muscle mass in left and right upper and

lower extremities, trunk muscle mass, and the mineral mass in the body. To assess

regularity of physical activities, variability of lifestyle and quality of life, we used a

standardized survey questionnaire. The study was carried out on 29 senior citizens,

average age 70.28 years and BMI 26.47 kg/m2. The cohort of active elderly women

underwent an 8-week strength-endurance programme, including exercises focused

primarily on the development of strength abilities of the upper limbs, and

secondarily on developing strength abilities of lower extremities and developing

general aerobic abilities. Results. The influence of aerobic programme induced

statistically significant increase in the total skeletal muscle mass from the initial

value of 22.966 kg to 23.552 kg, an increase by 0.552kg (p≤0,01) of the monitored

parameter. On the contrary, the parameter body fat percentage of the studied group

showed significant decrease of the input value of 36.207%, to the output value of

35.062%, representing a change on the level of 1.145% (p≤0,01). Assessment of

changes in the muscle mass of upper limbs and the trunk, we found a statistically

significant increase, which reflects a change in the total quantity of the skeletal

muscle (p≤0,005). The mineral mass in the probands increased by only 0.091 kg.

However, this increase was confirmed at 0.1% level of statistical significance

(p≤0,001). Conclusion. The above results indicate that regular performance of

physical activities in groups of the elderly proves to be efficient in preventing

sarcopenia, obesity and maintaining a balance of the particular tissues making up

the total body composition.

Keywords: Senior females, strength-endurance programme, muscle mass,

body fat percentage

Page 47: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

47

ZMENY ZLOŽENIA TELA SENIORIEK POČAS SILOVO -

VYTRVALOSTNÉHO PROGRAMU

Agata Horbacz1, Alena Buková1, Aurel Zelko1

¹Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Ústav telesnej výchovy a športu, Košice,

Slovenská republika

e-mail: [email protected]

Cieľom práce bolo zistiť účinky 8 týždňového silovo - vytrvalostného

programu na somatické ukazovatele senioriek. Metódy. S vyžitím metódy

bioelektrickej impedancie (prístroj InBODY 230) sme hodnotili parametre: telesnú

hmotnosť, BMI, množstvo telesného tuku, množstvo kostrového svalstva, percento

tuku v tele, svalovú hmotu pravej a ľavej hornej a dolnej končatiny, množstvo

svalovej hmoty v trupe a množstvo minerálov. Pre zhodnotenie pravidelnosti

pohybových aktivít a variabilít životného štýlu a kvality života sme použili

štandardizovaný dotazník. Štúdie sa zúčastnilo 29 senioriek, ktorých priemerný

vek bol 70,28 rokov a BMI 26,47 kg/m2. Súbor aktívnych starších žien absolvoval

8 týždňový silovo - vytrvalostný program, ktorý obsahoval cvičenia primárne

zamerané na rozvoj silových schopností horných končatín, sekundárne na rozvoj

silových schopností dolných končatín a rozvoj všeobecných aeróbnych schopností.

Výsledky. Vplyvom pohybového programu došlo k štatisticky významnému

zvýšeniu množstva kostrového svalstva zo vstupnej hodnoty 22,966 kg na

výstupnú hodnotu 23,552 kg, čo predstavuje zvýšenie hodnoty sledovaného

parametru o 0,552 kg (p≤0,01). Naopak, v parametri percento telesného tuku

v sledovanej skupine došlo k štatisticky významnému zníženiu stavov zo vstupnej

hodnoty 36,207 %, na výstupnú hodnotu 35,062 %, čo predstavovalo zmenu na

úrovni 1,145 % (p≤0,01). Pri hodnotení zmien svalovej hmoty v horných

končatinách a trupu sme preukázali štatisticky významný nárast, ktorý reflektuje

zmeny v celkovom množstve kostrového svalstva (p≤0,005). Množstvo minerálov

sa v skupine sledovaných probandiek zvýšilo len o 0,091 kg, avšak toto zvýšenie

sa potvrdilo na 0,1 % hladine štatistickej významnosti (p≤0,001). Zhrnutie. Tieto

výsledky naznačujú, že pravidelné vykonávanie pohybových aktivít v skupinách

starších žien je efektívne pri predchádzaní sarkopénie, obezity a udržovaní

rovnováhy v podieloch jednotlivých tkanív na celkovej telesnej stavbe.

Kľúčové slova: Staršie ženy, silovo-vytrvalostný program, svalová hmota,

percento telesného tuku

Page 48: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

48

THE QUALITY OF LIFE PROFILE OF THE STUDENTS OF THE

UNIVERSITYOF THE THIRD AGE

Ewa Kupcewicz¹,², Małgorzata Kuśmierczyk¹, Barbara Wilk¹,

Agnieszka Zajączkowska¹, Aleksandra Zakrzewska¹

1Józef Rusiecki University College in Olsztyn, Department of Public Health,

Olsztyn, Poland

²University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Faculty of Medical Sciences,

Olsztyn, Poland

e-mail: [email protected]

The quality of life is determined by numerous factors, among others,

social, biological, and psychological, whereas satisfaction with life and a good self-

esteem related to health are one of its main measures. The purpose of the paper.

To determine the quality of life of students of the University of the Third Age.

Material and methods. The study group consisted of 130 students of the

University of the Third Age in Kętrzyn and Szczytno (Poland) in 2015. The vast

majority were women (90.00%; n=117), and the mean age of the respondents was

65.4±5.9 years. The study used the author's own questionnaire containing questions

about socio-demographic data, and the WHOQOL-BREF questionnaire, which

allows to obtain a profile of the quality of life within the four domains: somatic,

psychological, social, and environmental. The level of significance p<0.05 was

assumed in order to interpret the hypotheses. Results. In the analysis of the quality

of life, the somatic domain had the highest scores (14.58±3.10), while the social

domain had the lowest (13.03±3.48). Among the respondents, the mean level of

satisfaction with the overall quality of life was (3.58±0.68), and it was higher when

compared to satisfaction with the overall quality of health (3.31±0.97). The

material-financial situation statistically significantly determined the quality of life

of the respondents within the three domains: somatic (H=9.94; p<0.02), social

(H=10.37; p<0.02), and environmental (H=17.58; p<0.0005). On the other hand,

education of the respondents had a significant (H=8.41; p<0.04) effect on the sense

of the quality of life in the psychological domain. The persons with secondary

education pointed to a higher level of the quality of life than the persons with

primary education. Conclusions. The improvement of the material-financial

situation will have a positive effect on the perception of the quality of life within

three domains: somatic, social, and environmental.

Key words: Quality of life profile, older people.

Page 49: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

49

PROFIL JAKOŚCI ŻYCIA SŁUCHACZY UNIWERSYTETU TRZECIEGO

WIEKU

Ewa Kupcewicz¹,², Małgorzata Kuśmierczyk¹, Barbara Wilk¹,

Agnieszka Zajączkowska¹, Aleksandra Zakrzewska¹

1Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, Wydział Zdrowia

Publicznego, Olsztyn, Polska

²Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Medycznych,

Olsztyn, Polska

e-mail: [email protected]

Jakość życia determinowana jest przez wiele czynników – m.in.

społecznych, biologicznych, psychologicznych, zaś zadowolenie z życia i dobra

samoocena stanu zdrowia są jednymi z głównych jej mierników. Cel pracy.

Określenie profilu jakości życia słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Materiał i metody. Grupa badana liczyła 130 słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego

Wieku. Zdecydowaną większość stanowiły kobiety (90,00%; n=117), a średnia

wieku badanych wynosiła 65,4±5,9 lat. W badaniu zastosowano kwestionariusz

własnej konstrukcji zawierający pytania o dane społeczno – demograficzne i

kwestionariusz WHOQoL-Bref, który umożliwia otrzymanie profilu jakości życia

w zakresie czterech domen: somatycznej, psychologicznej, socjalnej i

środowiskowej. Do interpretacji hipotez przyjęto poziom istotności

p<0,05.Wyniki. W analizie jakości życia najwyższe wyniki uzyskała domena

somatyczna (14,58±3,10), a najniższe domena socjalna (13,03±3,48). Średni

poziom zadowolenia z ogólnej jakości życia wśród badanych wynosił (3,58±0,68),

i był wyższy w stosunku do zadowolenia z ogólnej jakości stanu zdrowia

(3,31±0,97). Sytuacja materialno – finansowa istotnie statystycznie determinowała

jakość życia badanych w trzech domenach: somatycznej (H=9,94; p<0,02),

socjalnej (H=10,37; p<0,02) i środowiskowej (H=17,58; p<0,0005). Natomiast

wykształcenie badanych miało istotny (H=8,41; p<0,04) wpływ na poczucie

jakości życia w domenie psychologicznej. Osoby z wykształceniem średnim

wskazały na wyższy poziom jakości życia, niż osoby z wykształceniem

podstawowym. Wnioski. Poprawa sytuacji materialno-finansowej badanych

wpłynie korzystnie na percepcję jakości życia i zdrowia w trzech domenach:

somatycznej, socjalnej i środowiskowej.

Słowa kluczowe: Profil jakości życia, osoby starsze.

Page 50: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

50

THE ANALYSIS THE QUALITY OF LIFE OF MYOCARDIAL

INFARCTION PATIENS

Ewa Kupcewicz¹,², Małgorzata Sawlewicz¹

1University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Faculty of Medical Sciences,

Olsztyn, Poland 2Józef Rusiecki University College in Olsztyn, Department of Public Health,

Olsztyn, Poland

e-mail: [email protected]

Quality of life is a multi-dimensional concept reflecting various aspects of

human activity. The aim of the study was to analyse an effect of selected socio-

demographic and medical factors on the quality of life of patients after myocardial

infarction. Material and methods. The study group consisted of 80 people,

including: 44 (55%) men and 36 (45%) women, aged from 41 to 85, treated due to

myocardial infarction in medical entities in Mława (Poland) in the first half of

2014. The study used the author's questionnaire including questions about socio-

demographic and medical data, and the SF-36v2 questionnaire, which allows to

assess the quality of life in the physical and mental domain. The empirical material

was submitted to a statistical analysis. The level of significance p<0.05 was

assumed in order to interpret the hypotheses. Results. In the analysis of the quality

of life, the value of the mean domain of physical health was 52.6±11.35, whereas

in the domain of mental health, it was substantially lower, that is 37.6±5.60. It was

found that sex (p=0.03), age (p=0.0006), education (p=0.003), recognised disability

(p=0.0001), and support from the family and friends (p=0.01) has a significant

effect on the quality of life of the respondents in the physical domain. Such

variables as: age (p=0.006), education (p=0.03), duration of illness (p=0.03),

performing check-ups and the use of medical advice (p=0.001), blood pressure

control (p=0.00001), received support from the family and friends (p=0.0005)

significantly determine the level of the quality of life of the patients with respect to

the mental health. Conclusions. A lower quality of life of the patients is observed

in psychological domain than in the physical one. The results have both a cognitive

value and the value that can be applied in programmes of outside hospital care of

myocardial infarction patients.

Key words: Quality of life, myocardial infarction.

Page 51: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

51

ANALIZA JAKOŚCI ŻYCIA CHORYCH PO ZAWALE MIĘŚNIA

SERCOWEGO

Ewa Kupcewicz¹,², Małgorzata Sawlewicz¹

1Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Medycznych,

Olsztyn, Polska

²Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, Wydział Zdrowia

Publicznego, Olsztyn, Polska

e-mail: [email protected]

Pojęcie jakości życia jest pojęciem wielowymiarowym

odzwierciedlającym różne aspekty funkcjonowania człowieka. Celem pracy była

analiza wpływu wybranych czynników socjodemograficznych i medycznych na

jakość życia chorych z przebytym zawałem mięśnia sercowego. Materiał i

metody. Grupa badana liczyła 80 osób, tym: 44 (55%) mężczyzn i 36 (45%)

kobiet, w wieku od 41 do 85 lat leczonych z powodu przebytego zawału mięśnia

sercowego w podmiotach leczniczych w Mławie (Polska) w pierwszym półroczu

2014 roku. W badaniu zastosowano kwestionariusz własnej konstrukcji

zawierający pytania o dane socjodemograficzne i medyczne oraz kwestionariusz

SF-36v.2, który pozwala ocenić jakość życia w domenie fizycznej i psychicznej.

Materiał empiryczny poddano analizie statystycznej. Do interpretacji hipotez

przyjęto poziom istotności p<0,05. Wyniki. W analizie jakości życia wartość

średniej domeny zdrowia fizycznego wynosiła 52,6±11,35, natomiast w domenie

zdrowia psychicznego była zdecydowanie niższa i wynosiła 37,6±5,60.

Stwierdzono, że płeć (p=0,03), wiek (p=0,0006), wykształcenie (p=0,003),

posiadanie orzeczonego stopnia niepełnosprawności (p=0,0001) i otrzymywane

wsparcie ze strony rodziny/najbliższych (p=0,01) przez badanych ma istotny

wpływ na jakość życia w obszarze domeny fizycznej. Zmienne, takie jak: wiek

(p=0,006), wykształcenie (p=0,03), czas trwania choroby (p=0,03), wykonywanie

badań kontrolnych i korzystanie z porad lekarskich (p=0,001), kontrola ciśnienia

tętniczego krwi (p=0,00001), otrzymywane wsparcie ze strony

rodziny/najbliższych (p=0,0005) istotnie determinują poziom jakości życia chorych

w wymiarze zdrowia psychicznego. Wnioski. Obserwuje się niższą jakość życia

chorych w domenie psychologicznej niż fizycznej. Otrzymane wyniki posiadają

zarówno wartość poznawczą, jak i aplikacyjną w programach opieki poza

szpitalnej nad osobami z przebytym zawałem mięśnia sercowego.

Słowa kluczowe: Jakość życia, zawał mięśnia sercowego.

Page 52: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

52

PHYSICAL ACTIVITY AMONG OLDER PEOPLE WHO ARE DEAF AND

HARD OF HEARING: PERCEIVED BARRIERS AND FACILITATORS

Petra Kurková

Palacký University Olomouc, Faculty of Education, Czech Republic

e-mail: [email protected]

The objective of this study was to investigate the ways in which

participation in physical activity is prevented or facilitated among older adults who

are deaf or hard of hearing (D/HH). Interviews were conducted with 8 individuals

who are D/HH aged 50+ years (4 females and 4 males). The sample was created by

asking key people in local organisations who they would recommend. Participants

were recruited in an effort to have a cross-section of different hearing loss view-

related experiences. Data was analysed using a thematic analysis. The analysis

revealed four themes that helped to explain why physical activity was perceived as

being either prevented or facilitated among older adults who are D/HH:

communication strategies; visual and technical support; environment; physical

activity participation. Appropriate physical activities can help to reduce personal

and family stress and facilitate bringing about new long-term friendships, as well

as help the individuals to take their minds off the hectic course of life. Various

communication strategies can be used effectively in during leisure time physical

activities with people who are D/HH. The main challenge for any specialist in

physical activities (educator, coach or physiotherapist) is to pinpoint the most

effective method for a particular individual who is D/HH and then become

proficient in it. Our study confirmed that participation in physical activities is very

important for all older adults who are D/HH in order to build connections with

existing mainstream community activities.

Keywords: Communication strategies, visual and technical support,

environment; participation.

Page 53: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

53

POHYBOVÁ AKTIVITA U STARŠÍCH OSOB SE SLUCHOVÝM

POSTIŽENÍM: VNÍMANÉ BARIÉRY A FACILITÁTORY

Petra Kurková

Palacký University Olomouc, Faculty of Education, Czech Republic

e-mail: [email protected]

Cílem studie bylo zjistit jakými způsoby je pohybová aktivita starších

dospělých se sluchovým postižením omezována nebo usnadňována. Rozhovory

byly provedeny s osmi jedinci se sluchovým postižením ve věku 50+ let (4 ženy a

4 muži). Výzkumný soubor byl získán na základě doporučení klíčových osob

působících v místních organizacích. Účastníci byli osloveni za účelem získání

typických zkušeností napříč spektrem různých sluchových ztrát. Data byla

analyzována s využitím tematické analýzy. Analýza dat odhalila čtyři témata, která

mohou napomoci vysvětlit, proč pohybová aktivita byla vnímána buď jako

omezující anebo usnadňující mezi staršími dospělými se sluchovým postižením:

komunikační strategie; vizuální a technická podpora; prostředí; účast v pohybové

aktivitě. Adekvátní pohybové aktivity mohou napomoci snížit osobní a rodinný

stres a usnadnit vybudování nových dlouholetých přátelství, a stejně tak napomoci

jedincům odreagovat se od hektického způsobu života. Různé komunikační

strategie mohou být používány efektivně během volnočasových pohybových

aktivit u osob se sluchovým postižením. Hlavní výzvou pro každého specialistu

v pohybových aktivitách (učitel, trenér nebo fyzioterapeut) je stanovit

nejefektivnější metodu pro daného jedince se sluchovým postižením a být v tom

zběhlý. Naše studie potvrdila, že účast v pohybových aktivitách je velmi důležitá

pro všechny starší dospělé se sluchovým postižením s ohledem vytvořit vztahy

s existujícími komunitními aktivitami v majoritní společnosti.

Klíčová slova: Komunikační strategie; vizuální a technická podpora;

prostředí; participace

Page 54: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

54

PHYSICAL ACTIVITY OF UNIVERSITY STUDENTS WITH VARIOUS

STUDY PROFILE

Dana Masaryková¹, Jana Labudová², Ivan Matúš³

¹Trnava University, Faculty of Education, Trnava, Slovakia

²Comenius University, Fakulty of Physical Education and Sport, Bratislava,

Slovakia

³University of P. J. Šafárik in Košice, Department of Physical Education and Sport,

Košice, Slovakia

e-mail: [email protected]

Current problem of physical inactivity in population is analysed by

professionals in various age categories. One of the groups, not that often observed,

are university students, who should be able to present their attitude to regular

physical activity as well as its contribution to healthy life style. The aim of the

research was to find out the structure of physical activities in university students in

various study programmes (teacher programmes, sport programmes) and also to

determine their attitude to physical activity and the reasons for (not) including

physical activity in daily regimen. Methods. The research group involved students

of the Faculty of Physical Education and Sport, Comenius University (n=53, 26

men and 27 women), Faculty of Education, University of Trnava (n=53, only

women) a University of P. J. Šafárik in Košice (n=45, 30 men, 15 women). The

data were collected by questionnaire with open, semi-open and closed questions.

The data were analysed by MS Excel and non-parametric Chi-square test. Results.

The students with sport profile presented more positive attitude to physical activity

than the other students of other study profile. On the other hand students of the

teacher study profile were least satisfied with the offer of physical activities at their

faculty and they would like to perform more activities in their leisure time if they

had better conditions. The reasons for not performing physical activity were also

various. Students with teacher profile chose not enough time (52%), however,

students with sport profile chose their health condition as the priority (37%). The

reasons for including physical activity in daily regimen were in the group of

teacher students supporting health and body forming, the other groups of students

preferred fun and challenge. The time spent with sedentary activities was not

different regarding the study profile but regarding sex. The results showed clear

difference between men and women, where the most men chose 1-2 hours of

sedentary activities every day, whereas women suggested 3-4 hours of sedentary

activities. Conclusion. Our research data confirm the importance of analysing the

reasons for performing or not-performing physical activities by university students,

which could help to create an optimal model of physical programme for various

study profiles. The results suggest that the students of teacher programmes will

Page 55: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

55

prefer health oriented activities with emphasizing body forming, whereas students

of sport programmes will prefer activities focused on performance, challenge and

experience.

Key words: University students, physical activity, physical inactivity,

healthy life style,

Page 56: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

56

POHYBOVÁ AKTIVITA VYSOKOŠKOLÁKOV S RÔZNYM ŠTUDIJNÝM

ZAMERANÍM

Dana Masaryková¹, Jana Labudová², Ivan Matúš³

¹Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta, Trnava, Slovenská republika

²Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu, Bratislava, Slovenská

republika

³Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Ústav telesnej výchovy a športu, Košice,

Slovenská republika

e-mail: [email protected]

Súčasný problém pohybovej inaktivity populácie je analyzovaný

odborníkmi v rôznych vekových kategóriách. Jednou zo skupín sledovaných

odborníkmi sú študenti vysokých škôl, u ktorých by už mal byť jasne vymedzený

postoj k pohybovej aktivite a jej významu pre podporu zdravia. Cieľom práce bolo

zistiť štruktúru pohybových aktivít u vysokoškolákov s rôznym zameraním ako

i postoj k pohybovej aktivite a dôvody jej (ne) vykonávania. Metódy. Súbor tvorili

študenti 1.-3. ročníka Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského

(n=53, 26 mužov a 27 žien), Pedagogickej fakulty Trnavskej Univerzity (n=53,

ženy) a Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach (n=45, 30 mužov, 15 žien). Dáta boli

získané prostredníctvom neštandardizovaného dotazníka s otvorenými

a zatvorenými položkami. Na štatistické spracovanie bol využitý MS Excel a na

vyhodnotenie údajov sme použili neparametrický test Chí-kvadrát. Výsledky.

Študenti so športovým zameraním (FTVŠ) vyjadrili pozitívnejší vzťah k pohybovej

aktivite ako študenti ostatných dvoch fakúlt. Na druhej strane študentky PdF boli

najmenej spokojné s ponukou pohybových aktivít na fakulte a prezentovali najviac

aktivít, ktoré by chceli realizovať vo voľnom čase, ak by na to mali vhodné

podmienky. Medzi dôvody nevykonávania pravidelnej pohybovej aktivity zaradili

študentky PdF nedostatok času (52%), zatiaľ čo na FTVŠ bol najčastejšie

uvedeným dôvodom zdravotný stav (37%). Naopak medzi dôvody vykonávania

pravidelnej pohybovej aktivity zaradili študentky PdF najmä podporu zdravia

a formovanie postavy, kým u ostatných dvoch fakúlt (FTVŠ a UJPŠ) dominovala

zábava. Pri hodnotení času stráveného sedavými aktivitami sa neprejavil rozdiel

medzi jednotlivými fakultami, ale rozdiel pohlaví. Výsledky poukázali na jasný

rozdiel medzi ženami a mužmi, kde prevažná časť mužov uvádzala 1-2 hodiny

trávené denne sedavými aktivitami, u žien to boli 3-4 hodiny. Zhrnutie. Zistené

údaje potvrdzujú nevyhnutnosť analýzy dôvodov vykonávania resp.

nevykonávania pohybovej aktivity u vysokoškolských študentov, ktoré by mohli

pomôcť k vytvoreniu optimálneho modelu pre rôzne formy študijného zamerania.

Page 57: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

57

Z našich výsledkov je zrejmé, že študentky pedagogických fakúlt budú

uprednostňovať zdravotne orientované aktivity s dôrazom na formovanie postavy,

zatiaľ čo študenti so športovým zameraním naznačili uprednostňovanie aktivít

zameraných na výkon a zážitkové aktivity.

Kľúčové slová: Vysokoškoláci, pohybová aktivita, pohybová inaktivita,

zdravý životný štýl

Page 58: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

58

OPINIONS AND ATTITUDES OF RECREATIONAL SWIMMERS TO

OTHER SPORTS ACTIVITIES IN KOŠICE

1Ivan Matúš, 2Jana Labudová

¹ University of P. J. Safarik in Kosice, Institute of Physical Education and Sport,

Kosice, Slovakia 2 Comenius University in Bratislava, Faculty of Physical Education and Sports,

Bratislava, Slovakia

e-mail: [email protected]

Regular physical activity positively affects whole organism but also the

vitality of people. The aim of our study was to analyse the attitude of leisure

swimmers to other sports activities. Methods. The research group involved 55

respondents from Košice (35 men aged 34±11,7 years and 20 women aged 33±10,7

years). As a research method, we used a questionnaire with mostly closed

questions. Results.The answers of leisure swimmers suggest a positive finding that

leisure swimming inspires them to perform also other sports activities. Most of the

leisure swimmers perform other sports activities that are not organized but they

perform other sports activity 1-5 times per week. The men prefer and also perform

more sports activities per week than women (p˂0,05). The probands mostly

perform cycling, running, men also play football and hockey and women do fitness

and dance. Most of the respondents would like to do more activities but they are

limited by not enough of free time and specifically women are limited by family

care (p˂0,05). All the respondents perform other sports activities because of own

need, whilst women chose to keep appropriate body weight and good figure as the

significant reasons for performing the sports activity. Conclusion. In general, we

can state that leisure swimmers, who perform swimming 1-2 times per week and

also perform 1-5 times per week other sports activities, have enough physical

activity positively influencing their health and physical condition.

Key words: recreational swimmers, sports activities, opinions, attitudes.

Page 59: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

59

NÁZORY A POSTOJE REKREAČNÝCH PLAVCOV K INÝM

ŠPORTOVÝM AKTIVITITÁM V KOŠICIACH

1Ivan Matúš, 2Jana Labudová

¹Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Ústav telesnej výchovy a športu, Košice,

Slovenská republika 2Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu,

Bratislava, Slovenská republika

e-mail: [email protected]

Pravidelné vykonávanie pohybovej aktivity pôsobí pozitívne na celý

organizmus, ale i vitalitu človeka. Cieľom našej štúdie bolo posúdiť postoje

rekreačných plavcov a plavkýň na iné športové aktivity.Metódy. Súbor tvorilo 55

respondentov z Košíc (35 mužov vo veku 34±11,7 rokov a 20 žien vo veku

33±10,7 rokov). Vo výskume sme použili exploračnú metódu dotazníka, ktorý

pozostával prevažne zo zatvorených otázok. Výsledky. Z odpovedí rekreačných

plavcov aj plavkýň vyplýva pozitívne zistenie, že rekreačné plávanie ich inšpiruje

k vykonávaniu iných športových aktivít. Väčšina rekreačných plavcov sa venuje

iným športovým aktivitám neorganizovane, pričom si myslia ale i vykonávajú inú

športovú aktivitu 1-5 krát do týždňa. Muži preferujú, a aj viackrát v týždni

vykonávajú iné športové aktivity ako ženy (p˂0,05). Probandi sa najčastejšie

venujú cyklistike, behaniu, muži i futbalu a hokeju a ženy najmä fitnes, tancu.

Väčšina respondentov by sa aj tak chcela venovať ešte vo väčšom rozsahu iným

športovým aktivitám ako uviedla, ale bránia im v tom najmä nedostatok voľného

času a u žien významne viac starostlivosť o rodinu (p˂0,01). Muži na rozdiel od

žien si myslia, že ich celkový objem a intenzita vykonávanej športovej aktivity je

dostačujúca k udržaniu si dobre telesnej zdatnosti (p˂0,05). Všetci respondenti

vykonávajú ďalšie športové aktivity z vnútornej potreby, pričom ženy významne

viac preferujú udržiavanie telesnej hmotnosti a dobrej postavy (p˂0,01). Zhrnutie.

Vo všeobecnosti však môžeme konštatovať, že rekreační plavci aj plavkyne, keďže

sa venujú plávaniu 1-2 krát do týždňa a ešte aj iným športovým aktivitám 1-5 krát

do týždňa majú dostatok pohybovej aktivity pozitívne podporujúcej ich zdravotný

stav a kondíciu.

Kľúčové slová: Rekreační plavci, športové aktivity, názory, postoje.

Page 60: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

60

QUALITY OF LIFE OF PEOPLE WITH DISABILITIES: DIFFERENCES

IN SATISFACTION WITH INDICATORS AND DOMAINS BETWEEN

ACTIVE AND INACTIVE INDIVIDUALS

Dagmar Nemček

Comenius University, Faculty of Physical Education and Sports, Bratislava,

Slovakia

e-mail: [email protected]

Quality of life (QoL) is strongly influenced by an individual’s health. The

lack of population studies measuring the QoL of people with physical disabilities

(PD) and people who are deaf and hard of hearing (D/HH) encouraged us to

consider conducting this research. The aim of this study was to compare the

satisfaction with quality of life indicators (QoLI) and domains (QoLD) between

people with PD and people who are D/HH. Methods. This study included 315

individuals with disabilities, concretely with PD and hearing impairments.

Participants were divided into two groups based on participation in physical

activities: active (people with PD, n=73, people who are D/HH, n=52) and inactive

(people with PD; n=77; people who are D/HH, n=113). The second part of

Subjective Quality of Life Analysis (S.QUA.L.A.) between active and inactive

members with disabilities was used. The Pearson chi-square test was used to

determine the differences in satisfaction with 23 QoLI and 5 QoLD (general health,

physical health and level of independence, psychological health and spirituality,

social relationships and environment) between the two groups (active and inactive)

within each population with disabilities. Results. We found significant differences

between active and inactive people with PD only in 3 from 23 QoLI and only in

one from 5 QoLD. On the other hand active people who are D/HH presented

significant higher satisfaction with 11 QoLI and with 4 QoLD as well as significant

higher level of overall QoL (p<.05) comparing inactive individuals with the same

disability. Conclusion. This evaluation of the QoLI and QoLD by S.QUA.L.A.

shows that it is a suitable tool to asses QoL in the population with different kinds

of disabilities. The results of our study confirmed that regular participation in sport

increases QoL, especially in people who are D/HH.

Keywords: People with physical disabilities, People who are deaf or hard

of hearing, The Subjective Quality of Life Analysis, Active and Inactive

individuals.

Page 61: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

61

KVALITA ŽIVOTA ĽUDÍ SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM:

ROZDIELY V SPOKOJNOSTI S INDIKÁTORMI A DOMÉNAMI MEDZI

ŠPORTUJÚCIMI A NEŠPORTUJÚCIMI JEDNOTLIVCAMI

Dagmar Nemček

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu,

Bratislava, Slovenská republika

e-mail: [email protected]

Kvalita života (KŽ) každého jednotlivca je veľmi úzko spojená s jeho

zdravotným stavom. Nedostatok populačných štúdií, ktoré skúmajú KŽ ľudí so

zdravotným postihnutím nás podnietil k realizácii tohto výskumu, ktorého cieľom

bolo porovnanie spokojnosti s indikátormi a doménami kvality života medzi

jednotlivcami s telesným postihnutím (TP) a sluchovým postihnutím (SP).

Metódy. Výskumu sa zúčastnilo 315 jednotlivcov s TP a SP, ktorých sme si

diferencovali podľa účasti na športovej aktivite vo voľnom čase. Športujúcich

respondentov s TP bolo v počte 73 a so SP v počte 52; nešportujúcich jednotlivcov

s TP sa výskumu zúčastnilo počtom 77 a nešportujúcich jednotlivcov so SP počtom

113. Hlavnou výskumnou metódou bol štandardizovaný dotazník S.QUA.L.A

(Subjective Quality of Life Analysis), ktorý hodnotí subjektívnu spokojnosť s 23

indikátormi KŽ (IKŽ). Tie boli ďalej zoskupené do piatich domén (zdravie, telesné

zdravie a úroveň nezávislosti, psychické zdravie a spiritualita, sociálne vzťahy

a prostredie) podľa WHOQoL (World Health Organisation Quality of Life). Na

porovnanie spokojnosti s IKŽ a doménami KŽ (DKŽ) medzi športujúcimi

a nešportujúcimi jednotlivcami v jednotlivých stavoch zdravotného postihnutia bol

použitý Chi-kvadrát test. Výsledky. Zistili sme signifikantné rozdiely medzi

športujúcimi a športujúcimi jednotlivcami s TP len v troch z 23 IKŽ a len v jednej

z piatich DKŽ. Na druhej strane športujúci jednotlivci so SP prezentovali

signifikantne vyššiu spokojnosť s jedenástimi IKŽ a so štyrmi DKŽ ako aj

signifikantne vyššiu úroveň celkovej KŽ (p<.05) v porovnaní s nešportujúcimi

jednotlivcami so SP. Zhrnutie. Hodnotenie spokojnosti s IKŽ a DKŽ

štandardizovaným dotazníkom S.QUA.L.A. sa ukazuje ako vhodné pre zisťovanie

úrovne KŽ ľudí s rôznymi druhmi zdravotných postihnutí. Výsledky nášho

výskumu potvrdili, že pravidelná účasť na športovaní vo voľnom čase, či už na

rekreačnej alebo výkonnostnej, vrcholovej úrovni zvyšuje celkovú úroveň KŽ,

výraznejšie u ľudí, ktorí trpia úplnou alebo čiastočnou stratou sluchu.

Page 62: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

62

Kľúčové slová: Ľudia s telesným postihnutím, ľudia so sluchovým

postihnutím, The Subjective Quality of Life Analysis, športujúci a nešportujúci

jednotlivci.

Page 63: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

63

THE RELATIONSHIP BETWEEN WEEKLY PHYSICAL ACTIVITY AND

QUALITY OF LIFE IN ELDERLY WOMEN (PILOT STUDY)

Bohumila Poláčková, Nora Halmová

Constantine the Philosopher University, Faculty of Education, Department of

Physical Education and Sports, Nitra, Slovakia

e-mail: [email protected]

The aim of the study was to find relationship between weekly physical

activity and quality of life in elderly women. Methods. Participants were 22

elderly women ≥ 60 years (mean age 66,27 ± 4,99) with weight ≥ 50kg (mean

weight 74,84 ± 14,87kg) from Nitra. For purpose in this pilot study we used 2

questionnaires. The assessment of quality of life (QoL) was conducted by Short-

Form General Health Survey (SF-36). To examine weekly physical activity we

selected International Physical Activity Questionnaire (IPAQ). Both questionnaires

were evaluated separately by standardized scoring manual for SF-36 and IPAQ. To

find relationship between results of SF-36 and IPAQ we used non-parametric

Spearman's correlation coefficient (rs). Results. The results from IPAQ show

significant relationship between quantity and quality of weekly physical activity

and age (rs = -,562). More significant relationships were found in results from SF-

36. The results showed significant relationship between domain of Vitality (rs = -

,508), Social Functioning (rs = -,634), Mental Health (rs = -,537), Mental Health

Summary (rs = -,549) and age. There was also significant relationship between

domain of Vitality (rs = -,598), Mental Health (rs = -,505), Mental Health Summary

(rs = -,505) and weight. In this case, the results did not show relationship between

weekly physical activity and domains from SF-36. Conclusion. According to the

results from both questionnaires we follow the age-related decline of weekly

physical activity, vitality and mental health. In this case, questionnaires IPAQ and

SF-36 did not show relationship between themselves. In future studies we should

use another questionnaire for elderly people or we could measure the physical

activity with pedometer or other new devices which are now available on the

market.

Keywords: Quality of life, SF-36, IPAQ, physical activity, elderly.

Page 64: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

64

VZŤAH MEDZI KVALITOU ŽIVOTA A TÝŽDENNOU POHYBOVOU

AKTIVITOU SENIORIEK

Bohumila Poláčková, Nora Halmová

Univerzita Konštantína Filozofa, Pedagogická fakulta, Katedra telesnej výchovy a

športu, Nitra, Slovensko

e-mail: [email protected]

Cieľom našej pilotnej štúdie bolo zistiť vzťah medzi kvalitou života a

pohybovou aktivitou senioriek počas jedného týždňa. Metódy. Výskumný súbor

tvorilo 22 probandiek ≥ 60 rokov (priemerný vek 66,27 ± 4,99) s telesnou

hmotnosťou ≥ 50kg priemerná hmotnosť 74,84 ± 14,87kg) pochádzajúcich z Nitry.

Na vyhodnotenie štúdie sme použili dva štandardizované dotazníky. Kvalita života

bola hodnotená dotazníkom SF-36 (Short-Form General Health Survey). Na

zistenie kvantity a kvality týždennej pohybovej aktivity bol zvolený medzinárodný

dotazník pohybovej aktivity (IPAQ). Dotazníky sme vyhodnocovali pomocou

automatického softvéru pre SF-36 a IPAQ. Na zistenie vzťahov medzi kvalitou

života a týždennou pohybovou aktivitou sme použili neparametrický Spearmanov

korelačný koeficient (rs). Výsledky. Z výsledkov IPAQ vyplýva signifikantný

vzťah medzi týždennou pohybovou aktivitou a vekom (rs = -,562). Výsledky

dotazníka SF-36 poukazujú na signifikantné vzťahy medzi vekom a doménami

vitalita (rs = -,508), spoločenská aktivita (rs = -,634), psychické zdravie (rs = -

,537), celkové psychické zdravie (rs = -,549). Dotazník SF-36 poukázal aj na

signifikantné vzťahy medzi telesnou hmotnosťou a doménami vitalita (rs = -,598),

psychické zdravie (rs = -,505), celkové psychické zdravie (rs = -,505). Výsledky

našej štúdie nepreukázali súvislosť medzi kvalitou života a týždennou pohybovou

aktivitou senioriek. Zhrnutie. Získané údaje poukazujú na súvislosť veku s

pohybovou aktivitou, vitalitou a psychickým zdravím. Štatisticky významný vzťah

medzi dotazníkmi SF-36 a IPAQ sa v tomto prípade nenašiel. V ďalších štúdiách

zvážime použitie iného typu dotazníka kvality života pre seniorov alebo môžeme

použiť pedometer, resp. kalorimeter na presnejšie sledovanie pohybovej aktivity

počas jedného týždňa.

Kľúčové slová: Kvalita života seniorov, dotazník SF-36, IPAQ, pohybová

aktivity.

Page 65: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

65

CHANGES IN THE HIGH SCHOOL STUDENTS EXCERCISE REGIME

AFFECTED BY TEACHING THE MODULE HEALTHY LIFESTYLE

Natália Smoleňáková

Matej Bel University in Banska Bystrica, Faculty of Arts, Department of physical

Education and Sport, Slovakia

e-mail: [email protected]

In the recent years Physical education and sport has undergone the process

of innovation and transformation, to improve the teaching and education of pupils

at all school levels. Physical Education is not only oriented to ensure the physical

development of pupils but the acquisition of theoretical knowledge and basis for

successful selection of sport and its application to the individual physical activity

regime as well. The educational area "Health and movement" allows schools and

their pupils active and systematic support for primary health care and seeking the

means of education for the lifelong physical activity. The aim of this study was to

extend the knowledge about the impact of applied selected components of content

standard of modul "Healthy Lifestyle" during the Physical and sports education

lessons to the changes in exercise regime of high school pupils. Methods. The

main research method was a pedagogical experiment, carried out at Spojená škola

Nováky (nEX = 23). To obtain the data we used the questionnaire method and

record of exercise regime. Obtained data were evaluated using the Chi-square test

of good agreement. Results. Output rating showed in "3 times per week"

physically active pupils the increase of 17.6%, in experimental selection compared

to almost stabile 29.8% pupils from control selection. The action of theoretical

training as a form of experimental agent increased the number of high school

pupils, who take part in physical activity. Conclusion Through the application of

experimetal agent in the form of a specific training program, compiled from

selected components of a content standard module "Healthy lifestyle" we have

come to the knowledge that a short period of theoretical impetus has proven to be

satisfactory by increasing number of high school pupils with the dominating

frequency of physical activity and changes in the amount of movement in exsercise

regime.

Keywords: Physical activity regime, high school students, the

module”Healthy Lifestyle”

Page 66: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

66

ZMENY ÚROVNE POHYBOVÉHO REŽIMU STREDOŠKOLÁKOV

VPLYVOM VÝUČBY MODULU ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL

Natália Smoleňáková

¹Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Katedra telesnej výchovy a športu,

Banská Bystrica, Slovenská republika

e-mail: [email protected]

Telesná a športová výchova prešla v posledných rokoch procesom

inovácie a transformácie, cieľom ktorej bolo skvalitnenie vyučovania

a ovplyvňovania vzdelávania a výchovy žiakov všetkých stupňov škôl. Nejedná sa

iba o zabezpečenie fyzického rozvoja žiaka ale aj o osvojovanie teoretických

poznatkov, ako základu úspešnosti výberu športu s aplikáciou v individuálnom

pohybovom režime. Vzdelávacia oblasť „Zdravie a pohyb“ umožňuje školám a ich

žiakom aktívnu a systematickú podporu primárnej starostlivosti o zdravie

a hľadanie prostriedkov výchovy k celoživotnej pohybovej činnosti. Cieľom

predkladanej práce a realizovaného výskumu bolo rozšírenie poznatkov o vplyve

aplikovania vybraných komponentov obsahového štandardu modulu „Zdravý

životný štýl“ počas výučby predmetu telesná a športová výchova, na zmeny

pohybového režimu stredoškolákov. Metódy. Základnou výskumnou metódou bol

pedagogický expriment, realizovaný na Spojenej škole Nováky (nEx=23).

K získavaniu údajov sme využili dotazníkovú metódu a týždenný záznam

pohybového režimu. Získané údaje sme vyhodnotili prostredníctvom Chi kvadrát

testu dobrej zhody. Výsledky. Analýza výsledkov preukázala nárast aktívne

športujúcich žiakov o 17,6% v porovnaní so stabilními 29,8 % v kontrolných

skupinách. Aplikácia experimentálneho činiteľa v podobe teoretického vzdelávania

pozitívne ovplyvnila počet športujúcich žiakov. Zhrnutie. Prostredníctvom

aplikácie experimetnálneho činiteľa v podobe špecifického vzdelávacieho

programu, zostaveného z vybraných komponentov obsahového štandardu modulu

„Zdravý životný štýl” sme dospeli k poznatkom, že krátko trvajúci stimul bol

postačujúcii na zvýšenie počtu stredoškolákov s početnejšou frekvenciou

pohybovej činnosti. Na základe toho môžeme konštatovať, že zaraďovaním

teoretických poznatkov môžme dosiahnuť pozitívne zmeny v objeme pohybu v ich

pohybovom režime.

Kľúčové slová: Pohybový režim, žiaci strednej školy, Modul Zdravý

životný štýl.

Page 67: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

67

POPULARITY OF RUNNING IN POLAND IN THE PERSPECTIVE OF

HEALTHY LIFE STYLE AN SOCIOLOGICAL APPROACH

Jakub Ryszard Stempień

Medical University of Lodz, Department of Sociology, Republic of Poland

e-mail: [email protected]

The aim of the study was to identify origins of, currently observed in

Poland, hype for running (as a kind of physical recreation and leisure-time sport).

It was vital to verify the hypothesis of Crawford’s ideology of healthism as a

reason for popularity of running. For ideology of healthism (widely professed by

representatives of middle class) the individual responsibility for health – as a base

for well-being – is crucial one. Methods. Surveys were conducted in the period of

2013-2015 among participants of DOZ Lodz Marathon with PZU (sample 2013:

N=865; sample 2014: N=1078; sample 2015: N=1086). Collected empiric material

was analysed with usage of MS Excel package, according to descriptive statistic

standards. Indicators of healthism were: 1/ middle class affiliation (education:

university or secondary school; material status: good or very good; kind of work:

intellectual); 2/ health-related reasons for running; 3/ conviction about individual

impact on health. Results. Most of respondents graduated from university (70% in

2013, 68% in 2014 and 72% in 2015) or secondary school (respectively: 17%,

16%, 14%). Surveys’ participants described their material situation as good or very

good (72% in 2013, 70% in 2014 and 77% in 2015). The surveys’ samples were

dominated by intellectual workers (managers, professionals, clerks – 51%) and

entrepreneurs (13%). The most popular reason for beginning running was desire

for staying healthy (48% in 2014). Moreover, 92% of respondents stated that

everyone had a great impact on own health and health depended on the life style.

Conclusion. Healthism ideology is connected with hype for running (social class

status, pro-health motivations for running). Nevertheless, when basing only on

healthism, it is impossible to explain why running is attractive as a discipline of

leisure-time sport (not only as a kind of physical recreation). Study financed by the

Medical University of Lodz; research project No. 502-03/6-074-02/502-64-080.

Keywords: Hype for running, leisure-time sport, running events,

healthism, physical recreation, middle class.

Page 68: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

68

POLSKA MODA NA BIEGANIE I ZDROWY STYL ŻYCIA.

PERSPEKTYWA SOCJOLOGICZNA

Jakub Ryszard Stempień

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład Socjologii, Rzeczpospolita Polska

e-mail: [email protected]

Celem pracy była identyfikacja przyczyn obserwowanej obecnie w Polsce

mody na bieganie (jako obszaru rekreacji ruchowej i sportu czasu wolnego).

Istotne było zweryfikowanie hipotezy wskazującej na ideologię healthismu (vide:

Robert Crawford), jako źródło popularności biegania. Ideologia healthismu –

rozpowszechniona wśród reprezentantów klasy średniej – zakłada indywidualną

odpowiedzialność za zdrowie, które jest definiowane jako podstawowe kryterium

dobrostanu jednostki. Metody. W latach 2013-2015 wykonano trzy pomiary

ankietowe wśród uczestników DOZ Łódź Maraton z PZU (próba 2013: N=865;

próba 2014: N=1078; próba 2015: N=1086). Zebrany materiał empiryczny został

poddany analizom za pomocą pakietu MS Excel, zgodnie z rygorami statystyki

opisowej. Za wskaźniki healthismu wśród biegaczy-amatorów uznano: 1/

przynależność do klasy średniej (poziom wykształcenia: średnie ogólnokształcące

lub wyższe; sytuacja materialna: dobra lub bardzo dobra; typ wykonywanej pracy:

umysłowa); 2/ zdrowotne pobudki dla biegania; 3/ przekonanie o jednostkowym

wpływie na własne zdrowie. Wyniki. W każdym z trzech pomiarów zdecydowaną

większość respondentów stanowiły osoby legitymujące się wykształceniem

wyższym (70% w 2013 r., 68% w 2014 r. i 72% w 2015 r.) lub średnim

ogólnokształcącym (odpowiednio: 17%, 16%, 14%). Ankietowani oceniali swoją

sytuację materialną jako dobrą lub bardzo dobrą (łącznie 72% w 2013 r., 70% w

2014 r. i 77% w 2015 r.). Wśród uczestników badania dominowali przedstawiciele

zawodów umysłowych (kierownicy, specjaliści, pracownicy biurowi – łącznie

51%) oraz przedsiębiorcy (13%). Najczęściej wskazywaną przyczyną rozpoczęcia

treningów biegowych była chęć zadbania o własne zdrowie (48% w 2014 r.).

Zarazem 92% respondentów stwierdziło w 2014 r., że każdy ma duży wpływ na

własne zdrowie, a stan zdrowia zależy przede wszystkim od trybu życia. Wnioski.

Ideologia healthismu wydaje się związana z modą na bieganie (klasowy charakter

tej mody, prozdrowotne motywacje towarzyszące rozpoczęciu „przygody z

bieganiem”). Healthism nie wyjaśnia jednak dlaczego bieganie staje się atrakcyjną

dyscypliną sportu czasu wolnego (nie zaś tylko rekreacji ruchowej). Praca

finansowana przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi z zadania badawczego 502-

03/6-074-02/502-64-080.

Page 69: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

69

Słowa kluczowe: Moda na bieganie, sport czasu wolnego, imprezy

biegowe, healthism, rekreacja ruchowa, klasa średnia.

Page 70: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

70

SM SYSTEM THE PHYSICAL ACTIVITIES OF UNIVERSITY

STUDENTS AND ITS INFLUENCE ON POSTURAL AND PHASIC

MUSCLES

Ivan Sulc

University P. J. Safarik in Kosice, Department of Physical Education and Sport,

Kosice, Slovak Republic

[email protected]

Within the grant VEGA 1/1343/12 "Selected factors of obesity and

prevention by physical activity" by the means of questionnaire, we found a high

percentage of university students complaining about back pain. On that premises,

the aim of our study was to determine the effects of SM system on postural and

phasic muscles. Methods. The sample was comprised of university students from

1-4 year of study. University of P.J. Safarik in Kosice (n = 17 female and 2 male).

We examined muscle health - shortening or muscle imbalance by the means of

SMS method with Smiska and Thomayer test according to Janda. In execution we

used the analysis of the impact of exercise SMS method according to Smisek,

comparing pre and posttest measurements. Results. Our pretest found shortening

of the muscles and muscle imbalances. Posttest suggests more than 70%

improvement, in one instance, 57.9%. Summary. Founded results substantiate

reasoning behind the inclusion of SM system. Our results confirmed that regular

exercise of twelve basic exercises of SM system, in compliance with the design

techniques we can achieved good results. Our overall findings confirm two

university students, which exhibit the best improvement of the selected indicators.

Keywords: University students, postural and phasic muscles, muscle

imbalance, SMS method.

Page 71: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

71

SM SYSTÉM V POHYBOVÝCH AKTIVITÁCH VYSOKOŠKOLÁKOV

A JEHO VPLYV NA POSTURÁLNE A FÁZICKE SVALY

Ivan Šulc

Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Ústav telesnej výchovy a športu, Košice,

Slovenská republika

e-mail: [email protected]

V rámci grantovej úlohy VEGA 1/1343/12 „Vybrané faktory obezity

a pohybová prevencia“ sme z dotazníka zistili vysoké percento vysokoškolákov

sťažujúcich sa na bolestivosť chrbtice. Na základe toho, cieľom našej práce bolo

zistiť vplyv cvičenia SM systému na posturálne a fázické svaly. Metódy: Súbor

tvorili vysokoškoláci 1.-4. ročníka Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach (n=17 žien

a 2 muži). Zisťovali sme stav svalov – skrátenie alebo svalovú dysbalanciu

použitím metódy SMS podľa Smíška a Thomayerovú skúšku podľa Jandu. Pri

spracovaní sme použili analýzu vplyvu cvičenia metódou SMS podľaSmíška,

porovnanie vstupného a výstupného merania. Výsledky. Pri vstupnom meraní sme

zistili skrátenie svalov a svalovú dysbalanciu. Pri výstupnom meraní sme

zaznamenali zlepšenie nad 70%, len v jednom prípade sme zaznamenali 57,9%.

Zhrnutie. Zistené výstupné merania nám potvrdzujú opodstatnenosť zaradenia SM

systému. Potvrdili nám, že pravidelným cvičením dvanástich základných cvikov

SM systému, za predpokladu dodržania techniky prevedenia, sa dosiahnu veľmi

dobré výsledky. Potvrdili nám to dvaja vysokoškoláci, ktorí zaznamenali najlepšie

výsledky zlepšenia v jednotlivých sledovaných ukazovateľoch.

Kľúčové slová: Vysokoškoláci, posturálne a fázické svaly, svalová

dysbalancia, metóda SMS.

Page 72: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

72

INTERMITTENT FASTING AND ITS INFLUENCE ON HEALTH

Ivan Uher, Zuzana Kűchelová, Iveta Cimboláková

University P. J. Safarik in Kosice, Department of Physical Education and Sport,

Kosice, Slovak Republic

e-mail: [email protected]

Food addiction is today the major cause of disease and death in our society

and other economically developed countries. Hypothetically, this problem could be

solved by simply convey the consequences of overeating to professionals and

public. In reality though, it has been greatly difficult to successfully execute

prolonged dietary restriction regimens. In context of the non-ability of many

people to reduce their food intake, research pursuit are in progression to identify

ways to alternatively reduce food intake or imitating the beneficial effects of

dietary restriction using medical products, dietary supplements and gene therapies.

Although all cells in the body require energy to last and perform efficiently,

excessive calorie intake over long period of time can modify cell function and

promote susceptibility to disease. Recent findings suggest that intermittent fasting

has beneficial effect on health. In our paper we look into intermittent fasting as a

therapeutic approach and its health benefits.

Keywords: Dietary restriction, health, aging, animal study, intermittent

fasting, overweight.

Page 73: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

73

INTERMITENTNÝ PÔST A JEHO VPLYV NA ZDRAVIE

Ivana Uher, Zuzana Kűchelová, Iveta Cimboláková

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Ústav telesnej výchovy a športu Košice,

Slovenská republika

e-mail: [email protected]

Nadmerná konzumácia potravín je v súčasnosti jednou z hlavných príčin

ochorení, úmrtí u nás i ekonomicky rozvinutom svete. Hypoteticky, problém

následkov prejedania sa dá pregnantne vyriešiť edukáciou odborníkov a verejnosti.

V skutočnosti je však problematické úspešne implementovať udržateľný režim so

stravovacími obmedzeniami. V súvislosti s nespôsobilosťou redukcii príjmu

potravy, výskumne úsilie progresívne smeruje k identifikácii spôsobov, ako

alternatívne znížiť príjem potravy alebo imitácii pozitívnych účinkov diétnych

obmedzení, buďto implementáciou farmák, doplnkov výživy či genetickej terapii.

Napriek tomu, že bunky pre svoju činnosť a prežitie potrebujú prísun energiu, ich

nadmerná akumulácia po dlhú dobu môže alternovať funkciu viesť k predispozícii

závažných zdravotných problémov. Posledné výskumy naznačujú, že intermitentný

pôst má pozitívny vplyv na zdravie. V našom príspevku poukazujeme na

intermitentný pôst a jeho benefity i terapeutický prístup vyhovujúci požiadavkám

dneška.

Kľúčové slová: Stravovacie obmedzenia, zdravie, starnutie, štúdie na

zvieratách, intermitentný pôst, nadváha.

Page 74: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

74

THE CORRELATION BETWEEN ANTHROPOMETRIC OBESITY

INDICES AND BIA-BASED FAT MEASURES IN NURSING HOME

WOMEN AGED 80+ YEARS.

Ryszard Zarzeczny1, Agnieszka Nawrat-Szołtysik2, Anna Polak2,

Jakub Maliszewski3, Adam Kiełtyka4, Beata Matyja5, Magdalena Dudek2,

Joanna Zborowska2, Adam Wajdman2

1 Institute of Physical Education, Tourism and Physiotherapy, Jan Długosz

University in Częstochowa, Poland; 2 Chair of Physiotherapy Basics, The Jerzy Kukuczka Academy of Physical

Education in Katowice, Poland;

3 TECHNOMEX - Trade and Service Company, Gliwice, Poland;

4 BetaMed Medical Center, Katowice, Poland

5 Saint Elisabeth Nursing Home in Ruda Śląska, Poland

e-mail: [email protected]

The aims of the study were to assess whether commonly used

anthropometric obesity indices are associated with body fat measures obtained by

Bioelectrical Impedance Analysis (BIA) method, and to determine the best

anthropometric predictor of BIA-based body fat percentage (%Fat) and visceral fat

rating (VFR) in elderly women. Methods. The sample consisted of 24 women aged

80 years and older, the residents of long-term care facilities in Upper Silesia

(Poland). All women were subjected to standard anthropometric measurements

including the following variables: body weight, body height, waist circumference,

hip circumference and neck circumference. On the basis of these measures Body

Mass Index (BMI) as well as waist-to-hip ratio (WHR) were calculated. The

subjects’ %Fat and VFR were determined by body composition analyzer TANITA

BC 420MA (Japan). Pearson’s correlation coefficients were used to quantify the

relationships between variables. Stepwise multiple regression analysis with

backward elimination was performed to identify possible predictors. Results. The

basic characteristics of the investigated subjects were as follows (mean±SD): age -

85,5±3,7 years; body weight - 60,4±11,6 kg; body height - 150,6±7,6 cm; BMI -

26,6±4,6 kg/m2; %Fat - 31,3±9,6%; VFR - 10,7±2,5. Both of BIA-based measures

significantly, positively correlated with body weight, BMI and circumferences of

waist, hip and neck (r values from 0,477 to 0,835). The multiple regression

analysis for %Fat revealed that the body weight was the only variable statistically

significant (r2=0,414; p<0,001; SEE=7,503%), and for VFR the significant β

coefficients were obtained for BMI and neck circumference (0,625±0,133 and

0,341±0,133, respectively) (r2=0,754; p<0,001; SEE=1,313). Conclusions. Among

Page 75: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

75

popular anthropometric indices of body composition in the oldest old group of

women, body weight seems to be the best predictor of body fat percentage, and

VFR could be predicted by BMI along with a neck circumference.

Keywords: Aging, Older Women, Body Composition, Bioelectrical

Impedance Analysis, Fat Mass, Anthropometric Indices.

Page 76: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

76

WSPÓŁZALEŻNOŚĆ ANTROPOMETRYCZNYCH WSKAŹNIKÓW

OTYŁOŚCI Z POMIARAMI OTŁUSZCZENIA OPARTYMI NA

METODZIE BIA U KOBIETZ DOMÓW OPIEKI W WIEKU 80+ LAT

Ryszard Zarzeczny1, Agnieszka Nawrat-Szołtysik2, Anna Polak2,

Jakub Maliszewski3, Adam Kiełtyka4, Beata Matyja5, Magdalena Dudek2,

Joanna Zborowska2, Adam Wajdman2

1 Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii, Akademia im. Jana

Długosza w Częstochowie, Polska;

2 Katedra Podstaw Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego

Kukuczki w Katowicach, Polska;

3 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TECHNOMEX, Gliwice, Polska;

4 Centrum Medyczne BetaMed, Katowice, Polska

5 Ośrodek "Św. Elżbieta" w Rudzie Śląskiej, Polska

e-mail: [email protected]

Celem pracy było zbadanie czy zwyczajowo stosowane antropometryczne

wskaźniki otyłości są współzależne z pomiarami otłuszczenia uzyskanymi na

podstawie bioelektrycznej analizy impedancji (BIA), a także określenie który z

antropometrycznych wskaźników najlepiej oszacowuje procent tkanki tłuszczowej

(%Fat) oraz wskaźnik tłuszczu wisceralnego (VFR) u starszych kobiet. Metody.

Badaniom poddano grupę 24 kobiet w wieku 80 lat i więcej, pensjonariuszek

domów opieki z terenu Górnego Śląska (Polska). U wszystkich kobiet dokonano

następujących standardowych pomiarów antropometrycznych: masa ciała,

wysokość ciała, obwód talii, obwód bioder oraz obwód szyi. Na podstawie tych

pomiarów obliczono wskaźnik masy ciała (BMI) oraz stosunek obwodu talii do

obwodu bioder (WHR). %Fat oraz VFR wyznaczono za pomocą analizatora składu

ciała TANITA BC 420MA (Japonia). Wzajemne zależności pomiędzy badanymi

zmiennymi oszacowano za pomocą współczynnika korelacji Pearsona, natomiast w

celu oszacowania potencjalnych predykatorów zastosowano regresję krokową

wsteczną. Wyniki. Charakterystyka badanych przedstawiała się następująco

(średnia±SD): wiek - 85,5±3,7 lat; masa ciała - 60,4±11,6 kg; wysokość ciała -

150,6±7,6 cm; BMI - 26,6±4,6 kg/m2; %Fat - 31,3±9,6%; VFR - 10,7±2,5.

Wartości zarówno %Fat jak i VFR dodatnio, istotnie statystycznie korelowały z

masą ciała, BMI oraz obwodami talii, bioder i szyi (r w granicach od 0,477 do

0,835). Analiza regresji krokowej dla %Fat ujawniła, że jedyną istotną

statystycznie zmienną jest masa ciała (r2=0,414; p<0,001; SEE=7,503%),

natomiast dla analizy VFR statystycznie istotny współczynnik β uzyskano dla BMI

oraz obwodu szyi (odpowiednio 0,625±0,133 and 0,341±0,133) (r2=0,754;

Page 77: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

77

p<0,001; SEE=1,313). Wnioski. Wśród popularnych wskaźników

antropometrycznych służących do oceny składu ciała osób w wieku starczym

najlepszym predykatorem procentowej zawartości tkanki tłuszczowej wydaje się

być masa ciała, natomiast wskaźnik tłuszczu wisceralnego najlepiej oszacowuje

BMI wraz z obwodem szyi.

Słowa kluczowe: Proces starzenia się, kobiety w starszym wieku, skład

ciała, bioelektryczna analiza impedancji, otłuszczenie ciała, wskaźniki

antropometryczne.

Page 78: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

78

SECTION/SEKCIA 2

DIAGNOSTICS IN RECREATIONAL SPORT/DIAGNOSTIKA V

REKREAČNOM ŠPORTE

Page 79: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

79

PHYSICAL ACTIVITY OF PEOPLE WITH PARKINSON’S DISEASE

Joanna Cholewa¹, Alicja Szostok2, Rafał Kudrys3, Jarosław Cholewa4

¹ J. Kukuczka Academy of Physical Education in Katowice, Department of

Physiotherapy in Neurological and Muskuloskeletal Disorders, Katowice, Poland

² Department of Neurology, Group Establishments Healthcare Będzin, Czeladź,

Poland

³ J. Kukuczka Academy of Physical Education in Katowice, Department of

Physical Education, Katowice, Poland 4 State Higher Vocational School in Raciborz, Department of Physical Education,

Racibórz, Poland,

e-mail: [email protected]

The importance of prevention of physical disability in patients with

Parkinson's disease (PD) is commonly known. Regularly taken physical activity

(PA) will maintain physical, functional independence and quality of life. However,

knowledge of the subject does not affect health-related behavior of patients. The

aim of the study was to determine the level of physical activity of people suffering

from PD. Methods. The study was performed on 35 people with idiopathic PD (14

women, 21 men, at the age of 66,56±4,36 years, disease duration at the 6,93 ±

4.36), diagnosed according to the criteria of the United Kingdom Parkinson's

Disease Society Brain Bank as being at the second stage of the disease, according

to the Hoehn and Yahr scale. No dementia (Mini-Mental State Examination),

dyskinesia (Modified Dyskinesia Scale) or periods of sickness were diagnosed.

Control group consisted of 30 people declaring themselves as healthy and who do

not have acute or chronic diseases (14 women, 16 men, 62,89±3,98 years), were

included in the study. To assess the level of PA method of single diagnostic survey

was used, by using the short version of the International Questionnaire of Physical

Activity, in which the respondent answers questions that concern about frequency

and duration of PA at high, moderate and low intensity, that last continuously for at

least 10 min. In addition, based on the frequency of PA undertaken by subjects, its

intensity and the duration during the day, weekly volume of PA were determined in

three intensity zones. Results. Analysis of the level of PA showed statistically

significant differences between people with PD and control group in all zones of

intensity. The biggest difference in the zone of high intensity (15.64%) was

observed. The smallest different occurred in low intensity (8.43%). Analysis of

weekly volume of PA showed a statistically significant differences between groups

as well (11,54%). Conclusion. Request about the need to take action to develop a

strategy for activating movement of people with PD has been taken.

Page 80: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

80

Keywords: Parkinson’s disease, physical activity, zone of intensity,

weekly volume of PA.

Page 81: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

81

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA OSÓB Z CHOROBĄ PARKINSONA

Joanna Cholewa¹, Alicja Szostak2, Rafał Kudrys3, Jarosław Cholewa3

¹ Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach, Wydział

Fizjoterapii, Katowice, Polska

² Oddział Neurologii, Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie,

Szpital w Czeladzi, Czeladź, Polska

³ Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach, Wydział

Wychowania Fizycznego, Katowice, Polska

e-mail: [email protected]

Znaczenie aktywności fizycznej (AF) w zapobieganiu szeroko rozumianej

niepełnosprawności u osób z choroba Parkinsona (PD) jest powszechnie znana.

Regularnie podejmowana AF powoduje utrzymanie sprawności fizycznej,

niezależności funkcjonalnej oraz poprawę jakości życia. Jednakże powszechna

wiedza na ten temat nie wpływa na prozdrowotne zachowania osób chorych.

Celem pracy było określenie poziomu aktywności fizycznej osób z PD. Materiał i

metody badań. W badaniach uczestniczyło 35 osób z rozpoznaniem PD

postawionym zgodnie z kryteriami United Kingdom Parkinson’s Disease Society

Brain Bank, w II stopniu zaawansowania choroby według skali Hoehn i Yahr’a (14

kobiet, 21 mężczyzn, wiek 63,56±4,36 lat, czas trwania choroby 6,93±4,36) oraz

30 osób deklarujących siebie jako osoby zdrowe (14 kobiet, 16 mężczyzn, wiek

62,89±3,98). U wszystkich badanych nie stwierdzono otępienia (wynik MMSE

>24 punktów) i depresji (wynik BDI <10 punktów). U badanych osób określono

poziom aktywności fizycznej z zastosowaniem kwestionariusza ankiety IPAQ w

wersji krótkiej, zawierający pytania dotyczące aktywności fizycznej badanych z

typowego tygodnia ich życia. Uzyskane wyniki opracowano statystycznie. Do

analiz statystycznych wykorzystano wyniki samooceny częstości trwania wysiłków

fizycznych w trzech strefach intensywności: niskiej, umiarkowanej i wysokiej.

Uzyskane dane o częstości i czasie trwania aktywności fizycznej badanych,

pozwoliły na obliczenie tygodniowej objętości AF. Wyniki. Analiza wyników

badań wykazała istotną statystycznie różnice w poziomie aktywności fizyczne

pomiędzy osobami z PD a grupą kontrolną we wszystkich analizowanych strefach

intensywności. Największa różnica wystąpiła w strefie wysiłków o intensywności

wysokiej (15,64%). Najmniejsza w strefie wysiłków o intensywności niskiej

(8,43%). Porównanie tygodniowej objętości AF również wykazało istotną

statystycznie różnice między grupami (11,54%). Wnioski. Wyciągnięto wniosek

o konieczności podejmowania działań mających na celu opracowania strategii

aktywizacji ruchowej osób z PD.

Page 82: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

82

Słowa kluczowe: Choroba Parkinsona, aktywność fizyczna, strefy

intensywności, tygodniowy poziom AF.

Page 83: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

83

POSTURAL STABILITY OF STUDENTS OF UNIVERSITY OF PAVOL

JOZEF ŠAFARIK

Dávid Kaško

The Univerzity of P. J. Šafárik in Košice, Institute of physical education and sport,

Košice, Slovak republic

e-mail: [email protected]

The goal of the work was to detect the point values of the movement

patterns by FMS™ method. The methods. The file was composed of students of

the Univerzity of P.J. Šafárik in Košice (n=30, 21 women and 9

men). FMS™ testing is composed from 10 tests from which 7 tests have point

value from 0 to 3 points. Three tests are supplemented, where the presence of pain

is evaluated. The resulting maximal score is 21 points. The resulting score under

14 points predicts the increased risk of injury. The results. The overall average

score by looking at the tested sample (n=30) for both sexes amounts to16,1 points.

The average height 170,1 centimetres, the average age 20,9 years and the average

weight for both sexes is 65,8 kg, the average BMI 22,6. Taking the sex into

account, the overall average score for the women (n=21) 16,14 points, the average

age 20,1 years, the average height 166,2 cm, the average weight 60,5kg, the

average BMI 21,8. The overall average score for the men (n=9) amounts up to

16,11 points, the average age 22,5 years, the average height 177,8 cm, the average

height 77 kg, the average BMI 24,28. The summary. The students of the

Univerzity of P. J. Šafárik reach overall the comparable results how were published

by the authors in the studies with the similar goal. The higher values of the joint

movability were measured for women, also the higher values were measured by the

evaluation of the movement patterns of legs for women. The higher values by the

evaluation of the body stability were measured for men.

Key words: FMS test, movement patterns.

Page 84: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

84

POSTURÁLNA STABILITA ŠTUDENTOV UNIVERZITY PAVLA

JOZEFA ŠAFÁRIKA

Dávid Kaško

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Ústav telesnej výchovy a športu, Košice,

Slovenská republika

e-mail: [email protected]

Cieľom práce bolo zistiť bodové hodnoty pohybových vzorov

prostredníctvom FMS™ metódy. Metódy. Súbor tvorili študenti Univerzity P.J.

Šafárika v Košiciach (n=30, 21 žien a 9 mužov). FMS™ testovanie je zostavené

z 10 testov z ktorých má 7 testov bodové ohodnotenie od 0 do 3 bodov. Tri testy sú

doplňujúce kde sa hodnotí prítomnosť bolesti. Výsledné maximálne skóre je 21

bodov. Výsledné skóre pod 14 bodov predikuje zvýšené riziko možností zranenia.

Výsledky. Celkové priemerné skóre pri pohľade na testovanú vzorku (n=30) bez

rozdielu pohlavia činí 16,1 boda. Priemerná výška 170,1 centimetra, priemerný vek

20,9 roka a priemerná hmotnosť bez rozdielu pohlavia je 65,8 kg, priemerné BMI

22,6. Pri rozdelení na pohlavia bolo celkové priemerné skóre žien (n=21) 16,14

boda, priemerný vek 20,1 roka , priemerná výška 166,2 cm priemerná hmotnosť

60,5kg, priemerné BMI 21,8. Celkové priemerné skóre mužov (n=9) číní 16,11

boda, priemerný vek 22,5 roka, priemerná výška 177,8 cm, priemerná hmotnosť 77

kg, priemerné BMI 24,28. Zhrnutie. Študenti Univerzity P. J. Šafárika dosahujú

celkovo porovnateľné výsledky ako publikovali autori v štúdiách s obdobným

cieľom. Vyššie bodové hodnoty kĺbovej pohyblivosti sme namerali u ženského

pohlavia, taktiež vyššie bodové hodnoty sme namerali pri hodnotení pohybových

vzorov dolných končatín u ženského pohlavia. U mužov sme namerali vyššie

bodové hodnoty v hodnotení trupovej stability.

Kľúčové slová: FMS test, pohybové vzory.

Page 85: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

85

PROPOSED OF THE PROPHYLACTIC-THERAPEUTIC ALGORITHM-

PATS (PREVENTION AND TREATMENT SCOLIOSIS) FOR CHILDREN

AGED 6-12 YEARS OLD AT RISK OF SCOLIOSIS.

M. Kluszczyński 1, J.Wąsik 1 , A. Kluszczyński 2, M. Motow-Czyż 1 , D.

Ortenburger 1.

1 Institute of Physical Education, Tourism and Physioterapy, Jan Dlugosz

University Częstochowie, Poland 2 Rehabilitation Centre „Troniny” Czestochowa, Poland.

email: [email protected]

Evaluation of measurable parameters of the child’s posture with the

specifying determinants is a key element in preventing lateral spinal curvatures.

Aim of this study is to propose a diagnostic and therapeutic algorithm, depending

on the results of the body posture examination and age of the child. Material and

methods: Clinical evaluation of the child's posture selected parameters was

performed using Bunnell scoliometer and Saunders inclinometer. It was

measured the angle of thoracic kyphosis and lumbar lordosis and the angle of trunk

rotation( ATR). Functional length of the lower limbs assessed by Derbolowsky

symptom. Results: Option I - ATR 3˚ -5˚ - without lower limbs discrepancy -

LLD, Derbolowsky test-negative The thoracic kyphosis between 20-45˚. Control

for 6 months. Option II - ATR 3˚ -5,the presence of LLD, or thoracic kyphosis

below 19˚. A child is eligible for the PaTS program and increase targeted physical

activity. Control for 6 months. Option III - ATR 6˚-7˚, child qualified for the PATS

program. Control for 3 months. Option IV - ATR 7 ˚ and above - child qualified to

perform x-ray of the spine and orthopedic outpatient treatment and / or

rehabilitation according to the recommendations SOSORT and SRS. Conclusions:

1. Algorithm - Pats proposes to monitor the child's body posture parameters

pathognomonic for the development of scoliosis. 2. The proposed algorithm PaTS

is an active prevention taking into account improving the function of pelvic girdle

in order to reduce the incidence of child kinetic static conditions conducive to the

formation of the spinal deformity. 3. The use of simple and inexpensive instrument

to assess the child's posture allows for more objective diagnostic and therapeutic

process in accordance with the principles of EBM.

Page 86: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

86

PROPOZYCJA ALGORYTMU POSTĘPOWANIA PROFILAKTYCZNO-

TERAPEUTYCZNEGO -PILS U DZIECI W WIEKU 6-12 LAT

ZAGROŻONYCH BOCZNYM SKRZYWIENIEM KRĘGOSŁUPA.

M. Kluszczyński 1,2, J. Wąsik 1 , A. Kluszczyński 2, M. Motow-Czyż 1 ,

D. Ortenburger 1.

1Instytut Wychowania fizycznego i Fizjoterapii Akademii im. Jana Długosza w

Częstochowie. Polska 2Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej „Troniny” Czestochowa . Polska

email: [email protected]

Ocena mierzalnych parametrów postawy dziecka z określeniem

właściwych determinantów jest kluczowym elementem profilaktyki bocznych

skrzywień kręgosłupa.Celem pracy jest propozycja algorytmu postępowania

diagnostyczno-terapeutycznego w zależności od wyników badania postawy i wieku

dziecka. Materiał i metody: Ocenę kliniczną wybranych parametrów postawy

dziecka przeprowadzono z użyciem skoliometru Bunnella oraz inklinometru

Saundersa lub plurimetru Rippsteina. Mierzono kąt kifozy piersiowej i lordozy

lędźwiowej oraz kąt rotacji tułowia (ATR). Długość funkcjonalną kk. dolnych

oceniano wg. objawu Derbolowskiego. Wyniki: Wariant I ATR3˚-5˚, bez

nierówności funkcjonalnej kończyn dolnych (NFKD)- test Derbolowskiego

ujemny. Kifoza piersiowa pomiędzy 20-45˚. Obserwacja za 6 m-cy. Wariant II

ATR3˚-5˚ obecność NFKD- test Derbolowskiego dodatni. Kifoza piersiowa

poniżej 19˚. Dziecko zakwalifikowane zostaje do programu PiLS oraz

zwiększenia ukierunkowanej aktywności fizycznej. Kontrola za 6 miesięcy.

Wariant III ATR 6˚-7˚- dziecko zakwalifikowane do programu PiLS . Kontrola za

3 miesiące. Wariant IV ATR ≥ 7˚- dziecko zakwalifikowane do wykonania zdjęcia

RTG kręgosłupa oraz leczenia w poradni ortopedycznej i/lub rehabilitacyjnej wg

zaleceń SOSORT i SRS. Wnioski: Algorytm - PiLS proponuje monitorowanie

parametrów postawy dziecka patognomonicznych dla rozwoju skoliozy.

Proponowany algorytm PiLS to aktywna profilaktyka uwzględniająca

między innymi poprawę funkcji obręczy biodrowej w celu zmniejszenia

występowania u dziecka warunków statyczno kinetycznych sprzyjających

kształtowaniu się deformacji kręgosłupa. Zastosowanie prostych i tanich

przyrządów, do oceny postawy dziecka pozwala na obiektywizację procesu

diagnostyczno-terapeutycznego zgodnie z zasadami EBM.

Page 87: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

87

AEROBIC ENDURANCE STUDENTS STU IN BRATISLAVA

Andrea Koláriková¹, Lucia Ondrušová¹

¹Slovak university of technology in Bratislava, Department of Physical Education

and Sport of Faculty of chemical and food technology, Bratislava, Slovak Republic

e-mail: [email protected]

The aim of our study was to find out a change of the level of aerobic

endurance students FCHPT STU in Bratislava during first, second and third

academic year. Then we compared our achieved results. Methods. The research

sample made students first, second and third academic year of FCHPT STU in

Bratislava, in the number of 648 (170 men and 478 women) who were from a

health perspective able to attend the shuttle endurance running (20 m sections of

the signal). Testing of students took place at the beginning of the winter semester

(WS) 2012/2013 academic year in the sports area Paul Gleska at Mladej Garde in

Bratislava and in the gym STU in Bratislava at the end of the summer semester

(SS) of the academic year 2014/2015. We tested students of 3rd grade during three

years at the beginning if WS. 2012/2013 (September and October 2012) and at the

end of SS 2014/2015. 2nd year students were tested after two years at the

beginning if WS. 2013/2014 (September and October 2013) and at the end of SS

2014/2015 and students of 1st year of study after one year at the beginning WS.

2014/2015 (September and October 2014) and at the end of SS 2014/2015. To

determine the level of anaerobic ability (cross country endurance abilities), we

used the shuttle endurance run (20m sections of the signal). To enhance the

performance of endurance test, we calculated VO₂ max. by performance in

endurance shuttle run. Results. In the endurance test, the shuttle run that assesses

aerobic endurance, we are only in one case and not in men showed no statistically

significant difference in mean values (p-value <0.05) between the average values

of the first and third years. In testing their deteriorated 35.3% (18 out of 51 men),

has stagnated at 3.92% (2 out of 51 men) and improved 60.78% (39 out of 51

men). In all other measurements, both men and women, we confirmed the

significant difference of the means (p-value <0.05) between the average values of

the individual grades. In the test of VO₂max at the end of the reporting period in

maximum oxygen consumption test men on average improved by only 1.3

ml·kg ֹ¹·min ֹ¹. In all other measurements, both men and women, we confirmed the

significant difference of the means (p-value <0.05) between the average values of

the individual grades. Conclusion. In our research, we found that the level of

development of aerobic endurance university population of men is the weak level,

but in women has long been to a very poor level. In women the results of the test of

Page 88: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

88

endurance and a shuttle running from it resultant value VO₂max alarming. Despite

this finding occurs in our students to improve their aerobic endurance during the

bachelor's degree. They have a pulse in the form of compulsory physical education

in our faculty as one hour a week. PE teachers are aiming to achieve in different

forms of exercise as many college students using well targeted physical activities

that positively affect the health and physical fitness undergraduate. Improve the

low level and support good level of physical disposal and also provides a wide

range of relaxation options after high mental, intellectual load, it is crucial to the

quality and quantity of physical education at the FCHPT STU in Bratislava. In

educational work it is necessary to constantly introduce new programs and forms

of sports and recreational activities, and reach the basic aim, that students have not

understund lectures of physical education in the curriculum as an obligation, but as

a starting base for wider physical activity with which they are internally accepted.

It is essential to understanding the level of physical performance of students and

the knowledge of their interests based on different types of physical activities.

Keywords: Aerobic endurance, physical fitness, endurance the shuttle run,

VO₂max.

Page 89: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

89

AERÓBNA VYTRVALOSŤ ŠTUDENTOV FCHPT STU V BRATISLAVE

Andrea Koláriková¹, Lucia Ondrušová¹

¹Slovenská technická univerzita Bratislava, Samostatné oddelenie telesnej výchovy

a športu Fakulty chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská republika

e-mail: [email protected]

Práca je zameraná na zistenie zmeny úrovne aeróbnej vytrvalosti

študentov 1. až 3. ročníka FCHPT STU v Bratislave. Dosiahnuté výsledky sme

následne vzájomne porovnávali. Metódy. Výskumnú vzorku tvorili študenti 1. až

3. ročníka FCHPT STU v Bratislave, v počte 648 (170 mužov a 478 žien), ktorí

boli zo zdravotného hľadiska schopní absolvovať vytrvalostný člnkový beh (20 m

úseky na signál). Testovanie študentov prebiehalo na začiatku zimného semestra

(ZS) akademického roka 2012/2013 v športovom areály Pavla Gleska na Mladej

garde v Bratislave a v telocvični FCHPT STU v Bratislave na konci letného

semestra (LS) akademického roka 2014/2015. Testovanie sme u študentov 3.

ročníka realizovali po 3 rokoch, na začiatku ZS ak. roka 2012/2013 (september

a október 2012) a na konci LS 2014/2015. Študentov 2. ročníka sme testovali po 2

rokoch, na začiatku ZS ak. roka 2013/2014 (september a október 2013) a na konci

LS 2014/2015 a študentov 1. ročníka po 1 roku a to na začiatku ZS ak. roka

2014/2015 (september a október 2014) a na konci LS 2014/2015. Na zistenie

úrovne aeróbnych schopností (bežeckej vytrvalostnej schopnosti) sme použili

vytrvalostný člnkový beh (20m úseky na signál). Pre zvýraznenie výsledkov testu

vytrvalosti sme vypočítali VO₂ max. podľa výkonu vo vytrvalostnom člnkovom

behu. Výsledky. V teste vytrvalostný člnkový beh, ktorým hodnotíme aeróbnu

vytrvalosť, sme iba v jednom prípade a to u mužov nepotvrdili štatisticky

významný rozdiel stredných hodnôt (p-value<0,05), medzi priemernými

hodnotami nameranými v prvom a treťom ročníku. V testovaní sa ich zhoršilo 35,3

% (18 z 51 mužov), stagnovalo 3,92 % (2 z 51 mužov) a zlepšilo sa 60,78 % (39

z 51 mužov). Vo všetkých ostatných meraniach, tak u mužov ako aj u žien sa nám

potvrdil štatisticky významný rozdiel stredných hodnôt (p-value<0,05), medzi

priemernými hodnotami nameranými v jednotlivých ročníkoch. V teste

maximálnej spotreby kyslíka, ktorá je základným ukazovateľom vytrvalostnej

zdatnosti organizmu, sme iba v jednom prípade nepotvrdili štatisticky významný

rozdiel stredných hodnôt (p-value<0,05), medzi priemernými hodnotami

nameranými v prvom a treťom ročníku u mužov. Na konci sledovaného obdobia sa

v teste maximálnej spotreby kyslíka muži v priemere zlepšili len o 1,3 ml·kg ֹ¹·min ֹ¹.

Vo všetkých ostatných meraniach, tak u mužov ako aj u žien sa nám potvrdil

štatisticky významný rozdiel stredných hodnôt (p-value<0,05), medzi priemernými

Page 90: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

90

hodnotami nameranými v jednotlivých ročníkoch. Zhrnutie. V našom výskume

sme zistili skutočnosť, že úroveň rozvoja aeróbnej vytrvalosti vysokoškolskej

populácie mužov je na slabej úrovni avšak u žien už dlhodobo až na veľmi slabej

úrovni. U žien vysokoškoláčok sú výsledky testu vytrvalostného člnkového behu

a z neho rezultujúce hodnoty VO₂max alarmujúce. Napriek tomuto zisteniu

dochádza u našich študentov k zlepšeniu ich aeróbnej vytrvalosti v priebehu

bakalárskeho štúdia. Majú impulz vo forme povinnej telesnej výchovy na našej

fakulte vo forme 1 hodiny týždenne. Učitelia telesnej výchovy sa usilujú získať do

rôznych foriem cvičenia čo najviac vysokoškolákov s využitím cielene zameranej

pohybovej aktivity, ktorá priaznivo vplýva na zdravie a telesnú zdatnosť

vysokoškoláka. Zlepšiť nízku úroveň a podporiť udržanie dobrej úrovne telesných

dispozícií a zároveň poskytnúť široké spektrum možností relaxácie po vysokom

duševnom, intelektuálnom zaťažení, to je rozhodujúce pre kvalitu a kvantitu

telesnej výchovy na FCHPT STU v Bratislave. Do pedagogickej práce je potrebné

neustále zavádzať nové programy a formy športovo-rekreačných aktivít, a tým

dosiahnuť, aby študenti nechápali hodinu telesnej výchovy v študijnom programe

ako povinnosť, ale ako východiskovú bázu na širšiu pohybovú aktivitu, s ktorou sa

vnútorne absolútne stotožňujú. Základom je poznanie úrovne pohybovej

výkonnosti študentov a poznanie ich záujmov orientovaných na rôzne druhy

pohybových aktivít.

Kľúčové slová: Telesná zdatnosť, aeróbna vytrvalosť, vytrvalostný

člnkový beh, VO2max.

Page 91: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

91

INDICES OF HEART RATE VARIABILITY IN JUNIOR NATIONAL

TEAM ATHLETE PRACTICING SWIMMING IN THE IMMEDIATE PRE-

COMPETITION PERIOD AND THE COMPETITION PERIOD

Marcin Kunicki, Danuta Swadźba, Agnieszka Ostrowska

Instytut Kultury Fizycznej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu ul.

Słowackiego 55, Polska,

e-mail: [email protected]

Changes in HRV indices in an elite athlete against the background of a

group of athletes practicing swimming in the immediate pre-competition period

and the competition period.Methods: The study involved 6 athletes aged 17-18

years. One of the tested competitors was an elite athlete. The study was conducted

twice: in the beginning of the pre-competition phase and in the competition period.

The selected factors of the spectral analysis have been evaluated: TP [ms2], VLF,

LF, HF in the given units: [Hz, ms2, %], LF and HF [nu], LF/HF indicator and

time analysis factors: RR [ms], HR [1/min], RMSSD [ms], pNN50 [%].Results: In

the group of swimmers, spectral and time analysis factors have not statistically

changed significantly in the tested time periods. In the study, the differences

between the leading athlete and the remaining group appeared in the selected

values of the spectral and time indicators. The factors of the time analysis: RR, HR

indicate the deepening of bradycardia in the competition period in all of the tested

athletes.Conclusions: Long-term sport training triggers intracorporeal changes that

perpetuate, giving an overview of the adaptation to exercise. The intensity of the

training can be viewed differently by individual athletes. Changes taking place in

autonomic nervous system (AUN) assess the athletes’ adaptation to the training

loads.

Keywords: Autonomic nervous system (ANS), heart rate variability

(HRV), control of the training loads, adaptation to physical exercise.

Page 92: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

92

WSKAŹNIKI ZMIENNOŚĆ RYTMU ZATOKOWEGO SERCA

ZAWODNIKA KADRY NARODOWEJ JUNIORÓW TRENUJĄCEGO

PŁYWANIE W OKRESIE BPS

Marcin Kunicki, Danuta Swadźba, Agnieszka Ostrowska

Instytut Kultury Fizycznej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu ul.

Słowackiego 55, Polska,

[email protected]

Zmiany wskaźników HRV elitarnego zawodnika na tle grupy trenującej

pływanie w okresie bezpośrednim przygotowaniu startowym oraz w okresie

startowym. Materiał i metody: W badaniach uczestniczyło 6 zawodników (4

chłopców, 2 dziewczęta) w wieku 17-18 lat. Jednym z badanych był zawodnik

kadry narodowej juniorów. Badania przeprowadzone były dwukrotnie: na początku

bezpośredniego przygotowania startowego i w okresie startowym w 2013 r.

Oceniono wybrane wskaźniki analizy spektralnej: TP [ms2], VLF, LF, HF w

jednostkach: [Hz, ms2, %], udział mocy LF i HF [n.u], wskaźnik LF/HF oraz

wskaźniki analizy czasowej: RR [ms], HR [ 1/ min], RMSSD [ms], pNN50[%].

Wyniki: W grupie pływaków, wskaźniki analizy spektralnej i czasowej, nie uległy

istotnie statystycznej zmianie w badanych okresach. W badaniach pojawiły się

różnice pomiędzy czołowym zawodnikiem a pozostałą grupą w wybranych

wartościach wskaźników analizy spektralnej i czasowej. Wskaźniki analizy

czasowej: RR, HR wykazują pogłębienie bradykardii w okresie startowym dla

wszystkich badanych. Wnioski: Długotrwały trening sportowy wywołuje zmiany

wewnątrzustrojowe, które utrwalają się, dając obraz adaptacji wysiłkowej.

Intensywność treningu może być inaczej odbierana przez poszczególnych

zawodników. Zmiany zachodzące w AUN oceniają adaptację zawodników do

obciążeń treningowych.

Słowa kluczowe: Autonomiczny układ nerwowy (AUN), zmienność

rytmu zatokowego serca (HRV), kontrola obciążeń treningowych, adaptacja do

wysiłku fizycznego.

Page 93: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

93

THE INFLUENCE OF THE RUNNING PREPARATION ON THE

AEROBIC AND ANAEROBIC THRESHOLD IN A YEAR´S TRAINING

CYCLE AT THE CROSS TRIATHLET

Svetlana Lipárová, Jaroslav Broďáni

Department of Physical Education and Sport, Faculty of Education, Constantine

The Philosopher University in Nitra, Slovakia

e-mail: [email protected]

Triathlon is developing very quickly nowadays. In our paper we are

interested in cross triathlon. The road bike is replaced by the mtb mountain bike

and the run is also done in the mountain. Triathlon is the endurance kind of sport

where the AeT’s and AnT’s level is the basic indicator of a sports performance.

The curve of the both thresholds changes under the influence of a lot of factors

during the year. We studied the influence of the running preparation on the aerobic

and anaerobic threshold at the cross triathlon specialist during one year. We

monitored the level, especially the changes in the sports performance during the

ATC (annual training cycle). We valued the training proccess, the quantization of

the training load and its influence on the triathlet’s performance with the

intraindividual analysis. We gained the necessary data from the training diary and

with help of the tests realized in the laboratory conditions .We detected the speed

at the aerobic and anaerobic threshold by the running belt. Then we corelated them

with the training parameters and we found out the addaction. We followed their

actual influence on the performace and the influence of the training paramaters in

the time intervals.

Keywords: Triathlon, running preparation, aerobic threshold, anaerobic

threshold.

Page 94: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

94

VPLYV BEŽECKEJ PRÍPRAVY NA ZMENY AEP A ANP V ROČNOM

TRÉNINGOVOM CYKLE REPREZENTANTA V CROSS TRIATLONE

Svetlana Lipárová, Jaroslav Broďáni

Katedra telesnej výchovy a športu PF UKF v Nitre

e-mail: [email protected]

Triatlon je v súčasnosti veľmi rýchlo sa rozvíjajúci šport. V našej práci sa

venujeme cross triatlonu, kde je cestný bicykel nahradený horským a

uprednostňuje sa aj beh v teréne. Triatlon je vytrvalostný šport, v ktorom je úroveň

aeróbneho a anaeróbneho prahu základným ukazovateľom športovej výkonnosti.

Priebeh oboch prahov sa v ročnom tréningovom cykle mení pod vplyvom rôznych

faktorov. My sme sa zamerali na vplyv bežeckej prípravy (predovšetkým

objemové ukazovatele v jednotlivých tréningových zónach) na AEP a ANP v

priebehu ročnej prípravy, špecialistu cross triatlonistu. Sledujeme úroveň, no

predovšetkým zmeny v športovej výkonnosti v priebehu RTC. Intraindividuálnou

analýzou hodnotíme tréningový proces, dávkovanie tréningového zaťaženia a jeho

vplyv na výkony športovca. Potrebné údaje sme získavali z tréningových denníkov

a na základe uskutočňovaných testov v laboratórnych podmienkach. Na behátku

sme zisťovali rýchlosti pri jednotlivých prahoch zaťaženia (ANP a AEP), ktoré

sme následne korelovali s tréningovými ukazovateľmi a zisťovali závislosti.

Sledovali sme nielen ich aktuálny vplyv na výkon, ale aj vplyv tréningových

ukazovateľov v časových odstupoch.

Keywords: Triatlon, bežecká príprava, aeróbny prah, anaeróbny prah.

Page 95: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

95

NUTRITIONAL STATUS OF WEIGHTLIFTING AND POWERLIFTING

ATHLETES

Cezary Michalski, Krzysztof Stec, Anna Pilis, Michał Zych, Wiesław

Pilis , Karol Pilis

Institute of Physical Education, Tourism, and Physiotherapy, University of

Częstochowa, Poland

e-mail:[email protected]

In the present study it was decided to compare weightlifting (WL) and

powerlifting (PL) athletes’ diet. Methods. At the outset somatic variables were

registered. Nutrition and hydration of 15 WL and a 15 PL subjects were

determined through 48 hour recording of intake of foodstuff ingredients and fluids.

Results. PL athletes were older and heavier, and were characterized by difference

in weight-height indices as compared to WL athletes. It was also observed that PL

consumed more water, phosphorus, zinc, vitamin B2, B3 and D and less sodium

than WL. In both groups following was observed: there was unfavorable energetic

ratio of protein, fat and carbohydrates; the consumption of foodstuff ingredients

and water was lower than that of the leading athletes of the world and vitamin E,

sodium and potassium intakes exceeded adequate intakes (AI) levels. Moreover the

nutritional recommendations (RDA, AI) were crossed in both groups with respect

to the over-consumption of: proteins, phosphorus, magnesium, iron, zinc, copper,

manganese, iodine and vitamins A, B1, B2, B3, B6, B9, B12. Conclusions.

Studied WL and PL athletes were characterized by specific somatic adaptation and

should increase the intake of water and change of energetic foodstuff ingredients

ratio. Intake of vitamins and minerals is satisfactory in relation to the RDA and AI

recommendations respectively, while in reference to the commonly found values in

sport they need to increase. Scientific work financed from the budget for science in

the years 2013-2016 in the MNiSW project, nr RSA2 007 52.

Keywords: Weightlifting athletes, powerlifting athletes, nutritional status.

Page 96: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

96

STAN WYŻYWIENIA ZAWODNIKÓW PODNOSZENIA CIĘŻARÓW I

TRÓJBOISTÓW SIŁOWYCH

Cezary Michalski, Krzysztof Stec, Anna Pilis, Michał Zych, Wiesław

Pilis, Karol Pilis

Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki I Fizjoterapii Akademii im. J.

Długosza, Częstochowa, Polska

e-mail:[email protected]

W prezentowanej pracy starano się porównać sposób żywienia

zawodników podnoszenia ciężarów (WL) i trójboju siłowego (PL). Metody. Na

wstępie rejestrowano zmienne somatyczne. Wyżywienie i nawodnienie 15

osobowej grupy WL i 15 osobowej grupy PL, było określane poprzez 48 godzinną

rejestrację ilości i jakości zjadanych pokarmów i wypijanych płynów. Wyniki. PL

byli starsi i cięższi oraz charakteryzowali się różniącymi się wskaźnikami

wagowo-wzrostowymi w odniesieniu do WL. Obserwowano również, że PL

spożywali więcej wody, fosforu, cynku, witaminy B2, B3 i D oraz mniej sodu niż

WL. W obydwu grupach zaobserwowano że: wystąpił nieprawidłowy stosunek

energetyczny zjadanych białek, tłuszczów i węglowodanów; spożycie wody i

składników energetycznych była mniejsza niż u czołowych zawodników świata i

spożycie witaminy E, sodu i potasu przewyższało normę żywieniową AI.

Natomiast normy spożycia RDA i AI przekraczane były w odniesieniu do

nadmiernej konsumpcji: białka, fosforu, magnezu, żelaza, cynku, miedzi,

manganu, jodu oraz witamin: A, B1, B2, B3, B6, B9, B12. Wnioski. Badani

zawodnicy WL i PL charakteryzowali się specyficzną adaptacją somatyczną i

powinni zwiększyć spożycie wody i zmienic proporcje konsumowanych

składników energetycznych. Spożycie witamin i minerałów jest zadawalające w

odniesieniu do norm RDA i AI, natomiast w porównaniu ze spotykanymi

wielkościami w sporcie wymaga również zwiększenia. Praca naukowa

finansowana z budżetu nauki za lata 2013-1016 MNiSW w ramach projektu, nr

RSA2 007 52.

Słowa kluczowe: Zawodnicy podnoszenia ciężarów, trójboiści siłowi, stan

wyżywienia.

Page 97: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

97

THE LEVEL OF SWIMMING ABILITY OF FCHPT STUDENTS FOR THE

LAST 30 YEARS

Lucia Ondrušová1, Andrea Koláriková1

1 Slovak university of technology in Bratislava, Department of Physical Education

and Sport of Faculty of chemical and food technology, Bratislava, Slovak Republic

e-mail: lula511 @ gmail.com

Swimming is the healthiest among all physical activities and it several

times surpass options of physical education at school. Importance of swimming has

a very wide range. When do you swim, your body is in horizontal position, which

has positive impact on the cardiovascular system. In water, organism cannot be

overheated, water lightens your body therefore it does not strain your joints. All of

the muscle parties are involved, with hardening you provide your immunity

stronger and it has positive impact on people who suffer from asthma.

Swimming illiteracy directly threatens safety of youth, and also adults. To know

how to swim means to create permanent conditions, which later can play an

important role of effective source of active moving development. Testing the level

of swimming ability discovers non-swimmers or swimmers-beginners. Swimming

and swimming sports at universities are included in the program of physical

education and they are based on free choice. Students of the first year can choose

the content of lesson in accordance with their own interests ( sport games, tourism,

aerobic, swimming,...). Department of Physical Education of FCHPT has included

swimming as an obligatory subject within physical education into curriculum. By

accepting this, they are trying to eliminate swimming illiteracy and improve

swimming styles, which students already know. With this they eliminate

swimming illiteracy and improve swimming strokes which they already know. It

leads to spontaneous and safety movement in water environment and students

acquire abilities such as jumping into the water, basics of water polo and exercises

in water. Purpose of swimming lessons is to teach non swimmers how to swimm

and remove their fear from water, with swimmers we are improving individual

swimming styles. Most popular among all of the swimming styles is breaststroke,

then crawl and than backstroke. The major difference between optional and

obligatory is the interest in exact physical activity. Students at FCHTP STU mostly

consider this subject as a duty and large part of them do not have a real interest to

learn or improve their swimming skills. The aim of the study is to monitor the level

of the swimming abilities at FCHPT and compare it with the swimming standards.

Methods. The experimental sample consisted of 1160 respondents (494 boys and

666 girls) from the Faculty of Chemical and Food Technology, Slovak Univerzity

of Technology in Bratislava.. Measurement was carried out in the 25 meter

indoorpools in Bratislava. We have tested the swimming ability by 100 meters free

Page 98: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

98

style. This kind of test is normally used in educational practice. The choice of

swimming style is not critical in terms of the achieved time as in competitive

swimming, because many times students have achieved better times when they

were swimming breaststroke than crawl with many technical mistakes.Men and

women of competence we compared with standards from the year 2000. The

results. Based on our results, we found that the number of non-swimmers

decreased compare to the year 1985. Since 1995 it is basically at the same level. In

1995 it was around 27%, in recent years, the number of non-swimmers have

already dropped to a level of around 10%. In 1985 females non swimmers were

almost 38%, in the following years the value stabilized between 15-20%. When

comparing the changes in the level of competence in a range of 30 years we

basically have not found out any abnormalities besides years 1995-1996. In all

years the average measured time has been almost at the same level. Comparing to

standards, men on level 136.7 s, women on level 172,4, our students swam around

these levels. Only years 1995-1996 differs significantly because our students

swam better than listed standards. Summary. Since 1979, it is the duty of the

school to provide a swimming course for its students. We assume that the main

cause of the high number of non-swimmers in 1985 was that university students

did not have the opportunity to learn how to swim when they were younger. In

1995 on the other hand started to study at the university students who had already

completed this training and it is reflected in the number of non- swimmers.

Nowadays, these swimming courses depend on the financial situation of schools

and parents, because they support it. As these days swimming is not a mandatory

course at primary and secondary schools, we are trying to remove illiteracy by

including swimming as a compulsory subject in the first year at our faculty.

Keywords: Swimming ability, the higher the population, swimmers, non-

swimmers, students.

Page 99: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

99

ÚROVEŇ PLAVECKEJ SPÔSOBILOSTI ŠTUDENTOV FCHPT ZA

POSLEDNÝCH 30 ROKOV

Lucia Ondrušová1, Andrea Koláriková1

¹Slovenská Technická Univerzita, Fakulta Chemickej a potravinárskej technológie,

Samostatné odd.TV a športu, Bratislava, Slovenská republika

e-mail: [email protected]

Plávanie a plavecké športy sa na vysokých školách zaraďujú do učebného

plánu v rámci predmetu telesná výchova a to na báze dobrovoľného výberu.

Študenti prvého ročníka si môžu vybrať obsah hodiny podľa ich vlastného záujmu

( športové hry, turistika, aerobik, plávanie a pod.). Katedra telesnej výchovy na

FCHPT zahrnula plávanie ako povinný vyučovací predmet v rámci telesnej

výchovy do učebného plánu. Týmto sa pokúša odstrániť plaveckú negramotnosť a

zdokonaliť osvojené plavecké spôsoby, vyúsťujúcich k bezprostrednému,

spontánnemu a bezpečnému pohybu vo vodnom prostredí, ako aj osvojenie si

skokov do vody, základov vodného póla a cvičenia vo vode. Cieľom príspevku

bolo monitorovanie úrovne plaveckej spôsobilosti na FCHPT a porovnať ju so

štandardami. Metódy. Plaveckú spôsobilosť sme monitorovali testom 100m voľný

spôsob. Tento test sa bežne používa v školskej praxi. Voľba plaveckého spôsobu

pritom nie je rozhodujúca z hľadiska dosahovaného času ako v športovom plávaní,

nakoľko často krát pri prsiarskom spôsobe dosahovali probandi lepšie časy ako pri

kraule s mnohými technickými chybami. Test absolvovalo 1160 študentov prvého

ročníka FCHPT STU v Bratislave. Mužov 494 a žien 666Úroveň plaveckej

spôsobilosti sme porovnali so štandardami z r.2000. Výsledky. Na základe našich

výsledkov musíme skonštatovať , že sa počet neplavcov v porovnaní s rokom 1985

výrazne znížil a od roku 1995 je v podstate na rovnakej úrovni. V roku 1995 to

bolo okolo 27% , v ostatných rokoch už počet neplavcov klesol na úroveň okolo

10% . U žien v roku 1985 bolo takmer 38% neplavcov, v nasledujúcich rokoch sa

hodnota ustálila medzi 15-20%. Pri porovnaní zmien úrovne plaveckej spôsobilosti

v rozmedzí 30 rokov sme v podstate až na rok 1995/1996 nezaznamenali

výraznejšie odchýlky. Vo všetkých meraných rokoch bol dosiahnutý priemerný čas

takmer na rovnakej úrovni.V porovnaní s plaveckými štandardami , ktoré sú na

úrovni 136,7 s pre mužov a 172,4 s pre ženy plávali naši študenti približne na ich

úrovni. Výrazne sa odlišuje iba rok 1995/1996 kedy naši študenti plávali lepšie

ako sú uvedené štandardy. Zhrnutie. Od roku 1979 je povinnosťou školy

zabezpečiť plavecký kurz pre svojich študentov. Predpokladáme, že hlavnou

príčinou vysokého počtu neplavcov v roku 1985 bolo, že študenti vysokých škôl

nemali možnosť naučiť sa plávať v mladšom veku. Na druhej strane v 1995 už

Page 100: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

100

nastúpili na vysoké školy študenti, ktorí mali tento výcvik absolvovaný a odráža sa

to aj na počte neplavcov. V dnešnej dobe závisí zabezpečenie plaveckých kurzov

predovšetkým od finančnej situácie školy a rodičov, ktorí na tieto kurzy

prispievajú. Keďže v dnešnej dobe nie je povinný kurz plávania na základných a

stredných školách, snažíme sa o odstránenie plaveckej negramotnosti zaradením

plávania ako povinného predmetu v prvom ročníku na našej fakulte.

Kľúčové slová: Plavecká spôsobilosť, vysokoškolská populácia, plavci,

neplavci, študenti.

Page 101: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

101

THE SOMATIC PROFIL AND MOTOR PERFORMANCE OF THE

STUDENTS OF THE FACULTY OF CHEMICAL AND FOOD

TECHNOLOGY SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN

BRATISLAVA IN FIVE YEARS PERIOD

Robin Pělucha, Jaroslav Hančák

Slovak university of technology in Bratislava, Department of Physical education

and sport of Faculty of chemical and food technology, Bratislava, Slovak republic

e-mail: [email protected]

The aim of our work is to find out level of somatic development and motor

performance of students of the 1.st year-class of FCHPT STU in Bratislava in five

years period in years 2011 – 2015. Methods. The sample is made of the students

from FCHPT STU in 2011/2012 – 2015/2016 with 2678 members (1881 women

and 797 men). We used standardized test battery to recognize motor performance.

Comparison of the motion efficiency testing results we used the test of statistical

significance of differences in mean values of the significance level p-value<0,05,

in program Statgraphic (One Way – ANOVA). Within somatometric indicators, we

measured BMI and body fat using digital scales with body analysis OMRON BF-

511. Results. Based on the results of measuring the level of somatic development,

we found out that the body height has stagnating tendency for both men and

women categories. Body weight had a stable level in men until 2014, but its value

is about 5 kg higher than the population average. The women had body weight

except in 2014 rising trend. Both in men and women category in 2015 significantly

increased body weight. Observing body mass index (BMI) we found out a

significant increase in values only for women. The relative values of the body fat

in both men and women category were at approximately the same level without

significant difference. In the test results of motor performance, we found out

significantly lower levels of aerobic endurance compared to the first measurement

in 2011, both men and women. In the case of speed-power capabilities of the arms

and torso as well as for the dynamic force abdominal and hip muscles we can´t

confirm increasing or decreasing tendency. Conclusion. From our research it is

clear that aerobic endurance is the ability which has decreasing trend from year to

year for both men and women category.

Key words: College students, somatic development, motor performance,

comparison of results.

Page 102: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

102

SOMATICKÝ PROFIL A MOTORICKÁ VÝKONNOSŤ ŠTUDENTOV

FAKULTY CHEMICKEJ A POTRAVINÁRSKEJ TECHNOLÓGIE

SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE

V PÄŤROČNEJ PERIÓDE

Robin Pělucha, Jaroslav Hančák

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Samostatné oddelenie telesnej

výchovy a športu Fakulty chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská

republika

e-mail: [email protected]

Cieľom našej práce je zistiť úroveň somatického rozvoja a pohybovej

výkonnosti študentov 1. ročníka FCHPT STU v Bratislave v päťročnom cykle

v rokoch 2011 až 2015. Metódy. Výskumnú vzorku tvorili študenti 1. ročníka

FCHPT STU v počte 2678 (1881 žien a 797 mužov). Na zistenie motorickej

výkonnosti sme použili štandardizovanú batériu testov. V rámci somatometrických

ukazovateľov sme zisťovali telesnú výšku, telesnú váhu, BMI a telesný tuk

pomocou digitálnej váhy s telesnou analýzou OMRON BF-511. Pre porovnanie

výsledkov testov pohybovej výkonnosti sme použili test zisťovania štatistickej

významnosti rozdielov stredných hodnôt na hladine významnosti p<0,05.

Matematicko-štatistické spracovanie údajov sme vykonali v programe Statgraphic

(One - Way ANOVA). Výsledky. Na základe výsledkov merania úrovne

somatického rozvoja sme zistili, že v základných somatických parametroch má

telesná výška stagnujúcu tendenciu tak u mužov ako aj u žien. Telesná hmotnosť

má u mužov do roku 2014 stabilnú úroveň, avšak jej hodnota je o 5 kg vyššia ako

je priemer populácie. U žien má okrem roku 2014 stúpajúcu tendenciu. Rovnako

u mužov aj u žien sme zaznamenali v roku 2015 významný nárast telesnej

hmotnosti. Aj v prípade indexu telesnej hmotnosti BMI sme zistili významný

nárast hodnôt iba v prípade žien. Hodnoty telesného tuku boli aj u mužov aj u žien

počas päť ročného cyklu na približne rovnakej úrovni a neznamenali sme

významné zmeny. Z výsledkov testovania pohybovej výkonnosti môžeme

konštatovať štatisticky významne klesajúcu tendenciu aeróbnej vytrvalosti oproti

roku 2011 tak u mužov ako aj u žien. V prípade rýchlostno-silových schopnostiach

horných končatín a trupu a výbušnej sily dolných končatín nemôžeme potvrdiť

významný pokles ani nárast hodnôt. Záver. Z nášho výskumu je zrejmé, že práve

aeróbna vytrvalosť tá je schopnosť, ktorej úroveň z roka na rok klesá tak u mužov

ako aj u žien.

Page 103: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

103

Kľúčové slová: Vysokoškolský študenti, somatický rozvoj, motorická

výkonnosť, porovnanie výsledkov.

Page 104: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

104

DUAL CONCENTRATION IN KARATE AND ITS POSSIBLE USE IN

DIAGNOSIS IN SPORT

Ján Pivovarník

Matej Bel University in Banská Bystrica, Slovak Republic

e-mail: [email protected]

The goal of this work was to compare and find out the impact of specific

dual focus of concentration known in karate movement Goju-ryu as a system of

KZR (closed hands kata) - heishu, concentration inside the organism and KOR

(open hands kata) - kaishu, concentration outside of the organism. Methods. The

group consisted of Karate Dojo Pivovarník karateka from Hanušovce nad Topľou

(n=7, 6 men and 1 woman), all of them are holders of at least 1. Dan master grade,

who are able to work in dual focus. We have compared the training unit performed

by system of KZR (closed hands kata) with training unit KOR (open hands kata)

while respecting relatively identical conditions. We have also monitored

physiological, somatic, biochemical values, probands filled out an questionnaire,

an consent with the experiment and absolved an personality test. The data we

obtained were processed by statistical programs MS Excel, SPSS Statistics,

biochemical values were obtained in laboratory Synlab Slovakia s.r.o, Prešov

laboratory and the data were calculated by Dorste, Planta (1992). To determine the

significance of differences at entrances and exits KZR-KOR we used the Mann-

Whitney nonparametric U – test, to determine the significance of action of stimulus

in KZR and KOR we used Wilcoxon nonparametric test to determine the statistical

significance of the difference of input and output at levels 1 and 5%. The Results.

By hypothesis we assumed, that the dual concentration will not cause any

significant statistical changes from training units and that it will not be possible to

totally identify them based on obtained data, and therefore to obtain any possible

prediction data by that. Because this is a pilot project, were monitored selected

data, which may have had certain relevance, in this case for possible diagnosis in

sport. The hypothesis was not confirmed, and it was found out that some of the

collected data such as acid-base balance point to the possibility of simple

prediction. Statistical significance was confirmed at the level p0,01 respectively

p0,05. Summary. The results point to the possibility of simple prediction of

training (performance, intensity and so on). This pilot project showed the

correctness of the experiment, however it does not allow the results to be

generalized for relatively small set of research, but it points out the high potential

and possible future objectification.

Keywords: Concentration, acid-base balance, karate, training units,

psyche.

Page 105: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

105

DUÁLNA KONCENTRÁCIA V KARATE A JEJ MOŽNÉ DIAGNOSTICKÉ

VYUŽITIE V ŠPORTE

Ján Pivovarník

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovenská republika

e-mail: [email protected]

Cieľom práce bolo porovnať a zistiť vplyv špecifického duálneho

zamerania koncentrácie známeho v karate smeru Goju-ryu ako systém KZR (kata

zatvorených rúk) – heishu, koncentrácia dovnútra organizmu a KOR (kata

otvorených rúk) – kaishu, koncentrácia navonok organizmu. Metódy. Súbor tvorili

karatisti Karate Dojo Pivovarník v Hanušovciach nad Topľou (n=7, 6 mužov a 1

žena), všetci držitelia minimálne 1. majstrovského stupňa Dan, schopní pracovať

v duálnom zameraní. Porovnávala sa tréningová jednotka vykonávaná systémom

KZR s tréningovou jednotkou KOR pri dodržaní relatívne identických podmienok.

Sledované boli fyziologické, somatické, biochemické hodnoty, probandi vyplnili

testovací súbor otázok, súhlas s experimentom a absolvovali osobnostný test.

Získané údaje boli spracované pomocou štatistických programov MS Excel, SPSS

Statistika, biochemické hodnoty získané v laboratóriu Synlab Slovakia s.r.o.,

laboratórium Prešov a vypočítané údaje pomocou Dorste, Planta (1992). Na

určenie významnosti rozdielov na vstupoch a výstupoch KZR-KOR sme použili

Mann-Whitneyho neparametrický U – test, na zistenie významnosti pôsobenia

podnetu v KZR a KOR sme použili Wilcoxonov neparametrický test na zistenie

štatistickej významnosti rozdielu vstupu a výstupu na úrovni 1 a 5%. Výsledky.

Hypotézou sa predpokladalo, že duálna koncentrácia nespôsobí významné

štatistické zmeny v porovnaní tréningových jednotiek a nebude ich možné na

základe získaných údajov jednoznačne identifikovať a tým získať možné predikčné

údaje. Preto, že ide o pilotný projekt, boli sledované vytipované údaje, ktoré mohli

mať určitý význam, v tomto prípade na možnú diagnostiku v športe. Hypotéza sa

nepotvrdila a zistilo sa, že niektoré získané údaje, napríklad acidobázickej

rovnováhy poukazujú na možnosť jednoduchej predikcie. Štatistická významnosť

sa potvrdila na hladine p0,01, respektíve p0,05. Zhrnutie. Zistené výsledky

poukazujú na možnosť jednoduchej predikcie trénovanosti (výkonnosti, záťaže,

intenzity a podobne). Pilotný projekt poukázal na správnosť experimentu,

nedovoľuje však výsledky zovšeobecňovať pre relatívne malý výskumný súbor,

poukazuje však na vysoký potenciál a prípadnú budúcu objektivizáciu.

Page 106: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

106

Kľúčové slová: Koncentrácia, acidobázická rovnováha, karate, tréningová

jednotka, psychika.

Page 107: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

107

ANTHROPOMETRIC CHARACTERISTICS AND LEVEL OF MOTOR

SKILLS OF STUDENTS OF PHYSIOTHERAPY AT THE JAN DLUGOSZ

UNIVERSITY IN CZESTOCHOWA

Joanna Rodziewicz-Gruhn

Institute of Physical Education, Tourism and Physiotherapy The Jan Dlugosz

University in Czestochowa

e-mail: [email protected]

The objective of the work is showing somatic traits and the level of motor

skills of women starting their courses of study in the field of physiotherapy in the

academic year 2014/2015, as well as presentation of the results of the sample group

in reference to the data of the students of other courses at the Jan Dlugosz

University in Czestochowa. Metods. The study was carried out in November 2014

and included 63 female students and 20 male students of Physiotherapy. The

anthropometric measurements taken according to the Martin technique, concerned

height, length and width segments and circumferences of the body. Motor

efficiency was measured with the Pilicz test. The results were statistically

analysed. Results. The examined female students of Physiotherapy did not differ

significantly from participants of the reference groups in terms of body height,

trunk length, upper limb, upper limp, hip, arm and thigh circumference.Female

students of Physiotherapy had longer lower limbs, narrower shoulders, wider hips,

deeper chests than female students of Tourism. They were characterized by

significantly wider hips, deeper chests, and larger abdominal, hip and thigh

circumference than female student of Physical Education.The examined male

students of Physiotherapy were not significantly different from their peers from the

reference groups in terms of body height, upper limb length, head, arm, thigh and

shin circumference. When compared to male students of Tourism, they had wider

shoulders, hips, chests, deeper chests, longer lower limbs and larger hip

circumference and body mass. In reference to their peers studying the humanities,

they were characterised by significantly wider abdominal, neck, chest and shoulder

circumference as well as shorter trunks. Male students of Physiotherapy were

found to have higher mean values of lower limbs, abdominal circumference and

body mass than the male students of Physical Education. Comparative analysis of

motor skills revealed that in comparison to reference groups the examined female

students of Physiotherapy reached higher level in terms of strength and agility

whereas a lower level in terms of physical power. The male students of

Physiotherapy displayed a significantly lower level of skills in terms of agility,

strength than the students of Tourism. When compared to male students of the

Page 108: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

108

humanities, they achieved better results in force test, but significantly lower results

in agility and physical power tests.Conclusion. Comparison of the female and

male level of somatic traits in the students of Physiotherapy to the level of somatic

traits of the students of Tourism, Physical Education, as well as of the humanities,

showed that the observed differences are not of unequivocal nature. Against the

background of comparison groups female students of Physiotherapy has on average

a higher level of overall efficiency. Male students of Physiotherapy achieived a

lower of general physical fitness received than students of other courses at the Jan

Dlugosz University in Czestochowa.

Key words: Students, level of motor abilities, somatic traits.

Page 109: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

109

CHARAKTERYSTYKA ANTROPOMETRYCZNA I POZIOM

UZDOLNIEŃ MOTORYCZNYCH STUDENTÓW FIZJOTERAPII

AKADEMII IM JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

Joanna Rodziewicz-Gruhn

Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii.Akademia im Jana

Długosza w Częstochowie

e:mail: [email protected]

Celem pracy jest ukazanie poziomu cech somatycznych i poziomu

uzdolnień motorycznych kobiet rozpoczynających studia n kierunku fizjoterapia w

roku akademickim 2014/2015, a także przedstawienie wyników badanej grupy na

tle danych młodzieży studiującej na innych kierunkach w Akademii im. Jana

Długosza w Częstochowie. Metody. Badania realizowano w listopadzie 2014 r. i

objęto nimi 63 studentki 20 studentów fizjoterapii Wykonane pomiary

antropometryczne zgodnie z techniką martinowską dotyczyły: wysokości,

odcinków długościowych i szerokościowych oraz obwodów ciała. Sprawność

motoryczną oceniono posługując się testem Pilicza. Rezultaty badań poddano

analizie statystycznej. Wyniki. Badane studentki fizjoterapii nie różniły się istotnie

od rówieśniczek z grup porównawczych pod względem wysokości ciała, długości:

tułowia, kończyny górnej, obwodów: bioder, ramienia, uda. Studentki fizjoterapii

miały dłuższe kończyny dolne, węższe barki szersze biodra, głębszą klatkę

piersiową od studentek od studentek turystyki. Charakteryzowały się istotnie

szerszymi biodrami, głębszą klatkę piersiową większymi obwodami: brzucha,

bioder i podudzia w porównaniu do studentek wychowania fizycznego. Badani

studenci fizjoterapii nie różnili się istotnie od rówieśników z grup porównawczych

pod względem wysokości ciała, długości kończyny górnej, obwodów: głowy,

ramienia, uda, podudzia. W porównaniu do studentów turystyki posiadali oni

szersze barki, biodra, klatkę piersiową, głębszą klatkę piersiową, dłuższe kończyny

dolne, oraz większe obwody bioder i masę ciała. W odniesieniu do rówieśników

studiujących kierunki humanistyczne charakteryzowali się istotnie większymi

obwodami: brzucha, szyi, klatki piersiowej i szerokością barków oraz krótszym

tułowiem. U studentów fizjoterapii stwierdzono występowanie większych

średnich wartości kończyn dolnych, obwodu brzucha i masy ciała od

występujących u mężczyzn studiujących wychowanie fizyczne. Przeprowadzona

analiza porównawcza w zakresie uzdolnień motorycznych wykazała ,że na tle

grup porównawczych badane studentki fizjoterapii uzyskały wyższy pozom w

zakresie siły i zwinności natomiast najniższy zakresie mocy. Studenci fizjoterapii

prezentowali istotnie niższy poziom uzdolnień w zakresie zwinności, siły od

Page 110: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

110

występującego u studiujących turystykę. W porównaniu do studiujących kierunki

humanistyczne uzyskali lepsze wyniki w próbie siły a istotnie słabsze w próbach

zwinności i mocy. Wnioski. Porównanie poziomu cech somatycznych i kobiet i

mężczyzn studiujących fizjoterapię do poziomu cech somatycznych studiujących

turystykę, wychowanie fizyczne i studiujących kierunki humanistyczne wykazało,

że obserwowane różnice nie mają jednoznacznego charakteru. Na tle grup

porównawczych badane studentki fizjoterapii charakteryzuje przeciętnie wyższy

poziom ogólnej sprawności. Studenci fizjoterapii uzyskali niższy poziom ogólnej

sprawności w porównaniu do studiujących na innych kierunkach w Akademii im.

Jana Długosza w Częstochowie.

Słowa kluczowe: Studenci, cechy somatyczne, uzdolnienia motoryczne.

Page 111: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

111

SECTION/SEKCIA 3

THEORY AND PRACTICE OF PHYSICAL RECREATION AND

TOURISM/POHYBOVÁ REKREÁCIA A TURISTIKA V TEÓRII A PRAXI

Page 112: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

112

WATER RESCUE SERVICE IN SLOVAK REPUBLIC

Igor Baran

Faculty of Physical Education and Sport, Comenius University, Bratislava,

Slovakia

Water rescue Red Cross Slovakia

e-mail: [email protected]

The paper deals with the issue of a risk level of water environment

focusing on the number of drownings in Slovakia during the years 1991-2010. It

statistically evaluates and analyzes the number of drowning victims over the 10

year period in terms of the nature of the water surface, the most common causes of

drowning and specifies the major causes of drowning.

Keywords: Drowning, water rescue, recreational activities, floods,

swimming

Page 113: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

113

VODNÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Igor Baran

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu,

Bratislava, Slovenská republika

Vodná záchranná služba Slovenského červeného kríža, Slovenská republika

e-mail: [email protected]

Príspevok sa zaoberá problematikou rizikovosti vo vodnom prostredí

v zameraní na počty utopených osôb na území Slovenska v rokoch 1991-2010.

Práca štatisticky vyhodnocuje a analyzuje počet utopených obetí v rámci dvoch

desaťročných období sledovania a to z hľadiska charakteru vodnej plochy,

najčastejších príčin utopenia a formuluje návrh základných opatrení na zníženie

počtu utopených.

Kľúčové slová: Utopenie, vodná záchrana, rekreačné aktivity, povodne,

plávanie.

Page 114: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

114

COORDINATING DIFFERENCES OF THE WALK ON THE TREADMILL

AND IN THE FIELD

Bronislav Kračmar

Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Česká republika

e-mail: [email protected]

Objectives: The aim of this study was to measure, analyze and evaluate

data on the activity and involvement of selected leg muscles while walking on the

treadmill and in the field.Method: Surface polyelectromyography method for data

measurement in combination with a video recording and kineziological movement

analysis method for values comparison are used in the thesis. Ten muscles of lower

limb (2 x 5 muscles on left and right lower limb) were chosen. File: 10 probands

active athletes without significant health problems, according to kinesiology

examination Results: Data on the activity of selected leg muscles when walking at

a certain rate medium intensity on the treadmill and in the field. The analysis of the

measured values showed that for each proband set in activity of muscles in the

same order (timing), regardless of whether walking was performed on a treadmill

or in the field. A very important finding is that the order of activity of the muscles

of lower limbs was identical for all probands. But musculus gluteus medius and

musculus gluteus maximus were some variations in the activity of the involvement

in the field and on the treadmill. Similar results have also musculus quadriceps

femoris, vastus medialis. It follows: a) practical conclusion: indispensability of

walking on the natural surfaces for fixing the locomotive stereotype the pelvic

stabilization; b) conclusion methodological: low predictive value of testing human

locomotion through trainers and fitness machines.

Keywords: Walking, walking in the field, walking on the treadmill, step

the leg muscles, surface polyelectromyography (EMG), kinesiological analysis.

Page 115: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

115

KOORDINAČNÍ ODLIŠNOSTI CHŮZE NA BĚHACÍM TRENAŽÉRU A V

TERÉNU

Bronislav Kračmar

Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Česká republika

e-mail: [email protected]

Cílem této studie bylo změřit, analyzovat a vyhodnotit údaje o aktivitě a

zapojení vybraných svalů dolních končetin při chůzi na běžeckém trenažéru a

v terénu.Metoda: kineziologická analýza pohybu, k měření bylo vybráno 10 svalů

dolních končetin (2 x 5 shodných svalů na levé a pravé dolní končetině) data byla

získána metodou povrchové polyelektromyografie se synchronizovaným

videozáznamem. Soubor: 10 probandů, aktivních sportovců bez výraznějších

zdravotních potíží dle kineziologického vyšetření Výsledky: Byla získána data o

aktivitě vybraných svalů dolních končetin při chůzi definovanou rychlostí střední

intenzity na běžeckém trenažéru a v terénu. Z analýzy naměřených hodnot

vyplynulo, že u každého probanda nastávala aktivita svalů ve shodném pořadí

(timing) bez ohledu na to, zda byla chůze prováděna na běžeckém trenažéru či v

terénu. Velmi důležitým zjištěním je, že pořadí aktivity svalů dolních končetin

bylo shodné u všech probandů. Ale musculus gluteus medius i musculus gluteus

maximus měly určité odchylky v aktivitě při zapojení v terénu a na trenažéru.

Podobné výsledky měl i musculus quadriceps femoris, vastus medialis. Z toho

vyplývá: závěr praktický - o nezastupitelnosti chůze na přírodním povrchu pro

fixaci pohybového stereotypu stabilizace pánve; závěr metodický - o nízké

výpovědní hodnotě testování lidské lokomoce prostřednictvím trenažérů a

posilovacích strojů.

Klíčová slova: Chůze, chůze v terénu, chůze na běžeckém trenažéru, krok,

svaly dolních končetin, povrchová polyelektromyografie (EMG), kineziologická

analýza.

Page 116: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

116

BODY COMPOSITION AND PHYSICAL PERFORMANCE IN OBESE

PEOPLE

Karol Pilis1, Cezary Michalski1, Wiesław Pilis1,2, Krzysztof Stec1,

Jacek Buchta1, Anna Pilis1

1 Institute of Physical Education, Tourism, and Physiotherapy, University of

Czestochowa, Poland 2 Institute of Physiotherapy, Public Medical Higher Vocational School, Opole,

Poland

e-mail: [email protected]

The aim of this study was to evaluate the mutual relationship of somatic

variables and their correlations with aerobic power (AP) of obese men. Methods.

The study involved 13 obese (OG) and 12 lean men, from a control group (CG), of

the same age and with similar body height. At the beginning was determined their

age and somatic data (body mass - BM, body height - BH, the content of fat - BF,

lean body mass - FFM and total body water content - TBW) as well as 4 mass-

growth indices were calculated: BMI, Quetelet, Rohrer and Slim Ratio. Then, the

subjects performed the cycle-ergometer (TC) test with increasing intensity during

which AP was determined at anaerobic threshold (AT) and at maximal load (ML).

Results: Both groups differed in many somatic aspects and AP was similar but

when expressed in terms relative to BM it was lower in OG than in CG. Significant

negative correlations were found between the subjects’ age and AP, both at AT and

at ML only in OG. There were no correlations between somatic data and AP in

both groups. In addition, the OG showed a significant correlation of BM and body

mass-growth indices, BH and Slim Ratio, BF and FFM; TBW, FFM and TBW, as

well as the mutual correlations of body mass-growth indices. In CG there were

many more significant correlations and all were concerned somatic variables with

the exception of age and BH. Conclusions: Somatic variables have low predictive

value in relation to achieved subjects’ AP and obesity is a factor altering body

composition, thereby causing a reduction of its power.

Keywords: Obesity, somatic variables, aerobic power, correlations.

Page 117: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

117

SKŁAD CIAŁA I ZDOLNOŚĆ WYSIŁKOWA LUDZI OTYŁYCH

Karol Pilis1, Cezary Michalski1, Wiesław Pilis1,2, Krzysztof Stec1,

Anna Pilis1

1 Institute of Physical Education, Tourism, and Physiotherapy, University of

Czestochowa, Poland 2 Institute of Physiotherapy, Public Medical Higher Vocational School, Opole,

Poland

e-mail: [email protected]

W badaniach wzięło udział 13 otyłych (OG) i 12 szczupłych mężczyzn,

stanowiących grupę kontrolną (CG) w zbliżonym wieku i o podobnej wysokości

ciała. Na wstępie określono wiek i dane somatyczne (masę ciała - BM, wysokość

ciała - BH, zawartość tłuszczu – BF, beztłuszczową masę ciała – FFM oraz

zawartość wody w organizmie – TBW) badanych osób i wyliczono 4 wskaźniki

wagowo-wzrostowe: BMI, Queteleta, Rohrera i Smukłości. Następnie badani

wykonywali test wysiłkowy o wzrastającej intensywności na cykloergometrze

(TC), podczas którego określono AP na poziomie progu anaerobowego (AT) i

obciążenia maksymalnego (ML). Wyniki: Mężczyźni obydwu grup różnili się

wieloma cechami somatycznymi a AP była podobna lecz gdy wyrażono ją w

stosunku do BM wówczas była ona niższa w OG niż w CG. Istotne statystycznie

ujemne współczynniki korelacji wystąpiły pomiędzy wiekiem badanych i AP

zarówno przy AT, jak i przy ML jedynie w grupie OG. Nie wykazano natomiast

związków danych somatycznych i AP w obydwu grupach. Ponadto w OG

wykazano istotne współzależności BM i wskaźników wagowo-wzrostowych, BH i

wskaźnika Smukłości, BF i FFM oraz TBW, FFM i TBW, a także wzajemne

zależności wskaźników wagowo-wzrostowych. W CG istotnych zależności było

znacznie więcej i dotyczyły one wszystkich analizowanych zmiennych

somatycznych, wyłączając wiek i BH. Wnioski: Zmienne somatyczne wykazują

niską wartość predyktywną w stosunku do osiąganej AP badanych a otyłość jest

czynnikiem wpływającym na zmianę składu ciała, powodując przez to redukcję tej

mocy.

Słowa kluczowe: Otyłość, zmienne somatyczne, moc aerobowa,

korelacje.

Page 118: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

118

BARRIERS TO PARTICIPATION IN TOURISM ACTIVITIES BY

DISABLED PEOPLE

Marcin Popiel

Jagiellonian University, Institute of Geography and Spatial Management, Cracow,

Poland

e-mail: [email protected]

The aim of this study is to present barriers to participation in tourism and

leisure activities by people with disabilities. Methods. The study was conducted

through a questionnaire distributed to people with various degrees and types of

disability (n = 100, 40 males, 60 females). The respondents were asked to identify

the barriers that – in their opinion – are limiting the participation of people with

disabilities in the pursuit of travel for leisure purposes. Results. Respondents

indicated that the biggest barrier is financial (economic barrier). This is due to the

fact that people with disabilities often are disadvantaged in the labor market and

earn less, and at the same time, t products and tourist services tailored to their

needs are usually more expensive. The responses are indicate that financial barriers

appear to be linked with organizational ones. Conclusion. Based on the study it

can be concluded that the participation of disabled people in tourism is limited to

external barriers (financial, architectural), as well as internal barriers

(psychological, social).

Keywords: Barriers, tourism, recreation, accessible tourism, people with

disabilities.

Page 119: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

119

BARIERY W PODEJMOWANIU AKTYWNOŚCI TURYSTYCZNEJ

PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Marcin Popiel

Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Kraków,

Polska

e-mail: [email protected]

Celem niniejszego opracowania jest ukazanie barier w podejmowaniu

aktywności turystycznej i rekreacyjnej przez osoby z niepełnosprawnością.

Metody. Dokonano badania metodą kwestionariusza na osobach z różnym

stopniem i rodzajem niepełnosprawności (n = 100, 40 mężczyzn, 60 kobiet).

Zostali oni poproszeni o wskazanie barier, które – ich zdaniem – osobom z

dysfunkcjami najbardziej ograniczają o udział w akcie podróżowania. Wyniki.

Respondenci wskazali, iż największą barierę stanowią kwestie finansowe (bariera

ekonomiczna). Wynika to z faktu, iż niepełnosprawni mają często gorszą pozycję

na rynku pracy, zarabiają mniej, a z drugiej strony dostosowane do ich potrzeb

produkty i usługi turystyczne są zazwyczaj droższe. Wiąże się to poniekąd z

kolejną barierą – organizacyjną, na którą również respondenci zwrócili uwagę.

Wnioski. Na podstawie przeprowadzonego badania można stwierdzić, iż udział

osób niepełnosprawnych w turystyce jest ograniczony i wynika to z barier

zewnętrznych (finansowych, architektonicznych), ale również barier

wewnętrznych (psychologicznych, społecznych).

Słowa kluczowe: Bariery, turystyka, rekreacja, turystyka dostępna, osoby

niepełnosprawne.

Page 120: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

120

IMPACT OF TARGET SELECTION ON FRONT KICK KINEMATICS IN

TAEKWON-DO

Jacek Wąsik , Tomasz Góra

1Institute Physical Education, Tourism and Physioterapy, Jan Długosz University

of Czestochowa,

e-mail: [email protected]

Velocity and accuracy of strike are important factors that help in achieving

victory. The question is if the target selection can have an impact on the strike

kinematics. The topic is especially important in the case of the traditional taekwon-

do, in which a single kick might decide who the winner is. The aim of the paper is

knowledge about the influence of the target on the kinematic factors of the front

kick technique. Material and Methods: In this study, a Polish Taekwon-do

Championship runner-up was examined. The taekwon-do athlete (age: 28 years;

body mass: 68 kg; height: 172 cm) is holding a 2nd degree, Motion analysis and

data processing was prepared in HML (Human Motion Lab) using 10 NIR Vicon

MX-T40 cameras with the acquisition speed of 100 to 2000 frames per second at

full frame resolution of 4 megapixels. During the research various measurements

were collected to perform dimensional analysis of foot and knee movement,

describing their velocity changes as a function of time. Results: The following

strike speeds were recorded. No physical target: dominant leg foot 12.25 0.18

m/s, non-dominant leg foot 13,92 0,87 m/s. Small ball target/Punching ball:

dominant leg foot 10,27 0,29 m/s, non-dominant leg foot 10,03 0,15 m/s.

Kicking Shield/Shield: dominant leg foot 11,17 0,34 m/s, non-dominant leg foot

10,06 0,46 m/s. Conclusions: The quickest strike was registered when the athlete

had no physical target in front of him. No focus on the target caused the fastest

results. The shield target provoked a stronger and slower strike, as the speed has

been slightly slower than in the non-target situation. The velocity of the foot was

reduced the most when the most precision was needed. Aiming into a little ball

caused the biggest speed to decrease the most. The main conclusion is that the

more precision is needed, the more speed decrease will be observed.

Key words: Kicking velocity, precision, dynamic balancing, taekwon-do,

movement analysis, kicks kinematics

Page 121: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

121

WPŁYW CELU NA KINEMATYKĘ KOPNIĘCIA FRONTALNEGO –

POMIAR ZAWODNIKA TAEKWON-DO

Jacek Wąsik , Tomasz Góra

Institute Physical Education, Tourism and Physioterapy, Jan Długosz University of

Czestochowa,

email: [email protected]

Background and Study Aim: Szybkość i celność trafienia to bardzo

ważne czynniki, umożliwiające zwycięstwo. Jednak, czy założony cel może mieć

wpływ na kinematykę kopnięcia. Problem ten jest szczególnie istotny w taekwon-

do, w którym o wyniku decyduje nieraz pojedyncze uderzenie. Celem tej pracy jest

próba sprawdzenia, czy szybkość kopnięcia frontalnego zależy od fizycznego celu.

Czy precyzja i siła kopnięcia ma wpływ na kinematykę ruchu.Material and

Methods: Analizie poddano 28 letniego zawodnika o wadze 68 kg, wzroście 172

cm, posiadacza stopnia II Dan (Wicemistrz Polski). Do badań użyto laboratorium

do analizy ruchu o nazwie HML (Human Motion Lab). W skład, którego

wchodziło 10 kamer NIR Vicon MX-T40 o rozdzielczość 4 MP. Zarejestrowano

wskaźniki określające strukturę przestrzenno-czasową ruchu stopy i kolana,

określając w ten sposób ich zmiany prędkości w funkcji czasu.Results:

Zarejestrowano następujące prędkości kopnięcia. Bez fizycznego celu: stopa nogi

dominującej 12.25 0.18 m/s, stopa nogi nie dominującej 13,92 0,87 m/s. W

piłeczkę: stopa nogi dominującej 10,27 0,29 m/s, stopa nogi nie dominującej

10,03 0,15 m/s. W tarczę: stopa nogi dominującej 11,17 0,34 m/s, stopa nogi

nie dominującej 10,06 0,46 m/s. Conclusions: Zawodnik podczas kopnięcia bez

fizycznego celu nie koncentrując się na trafieniu w cel kopał najszybciej.

Kopnięcie w tarcze wymuszało podświadomie, chęć silnego uderzenia, co jak się

okazało obniżało wartość prędkości. W momencie, kiedy wymuszono precyzję

trafienia (kopnięcie w małą piłeczkę), prędkość stopy była najmniejsza. Na tej

podstawie można sądzić, że zwiększanie precyzji lub siły kopnięcia wpływa

negatywnie na prędkość.

Key words: Kicking velocity, precision, dynamic balancing, taekwon-do,

movement analysis, kicks kinematics.

Page 122: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

122

SECTION/SEKCIA 4

HISTORY OF PHYSICAL RECREATION AND TOURISM/POHYBOVÁ

REKREÁCIA A TURISTIKA VKONTEXTE HISTÓRIE

Page 123: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

123

THE MANAGEMENT OF PHYSICAL CULTURE IN ŁÓDŹ IN 1945-1949

Julian Jaroszewski

State University of Applied Sciences in Konin, Poland

e-mail: [email protected]

The purpose of this dissertation is present how Łódź physical culture was

managed 1945-48 during the times of social and political changes. This period is

characterized by the rebirth of sport movement after WWII and the activities of the

authorities aiming at the introductionof a new model of management of physical

culture. On the territory of Łódź voivodship sport activity was revived along with

the withdrawal of German army. The activity of the reviving clubs and sport

unions was quite spontanous at first. The model of management of physical culture

, introduced in 1946,combined physical education issues with military training

referring to pre-war models. The newly created Voivodship Office of Physical

Education and military training in Łódź in 1948 was temporary. The final aim was

the introduction of sport management based on the Soviet model. In years 1946-49

Łódź authorities popularized the development of physical education and sport in

the way compatibile with the State policy. They put pressure on massive sport

events, sport was combined with military and agricultural training. The new

authorities supported the development of physical education and sport in lefist

organizations. These sport associations which were claimed to be adverse were

eliminated

Key words: Physical culture, physical education, military training,

management, Łódź.

Page 124: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

124

ZARZĄDZANIE ŁÓDZKĄ KULTURĄ FIZYCZNĄ W LATACH 1945-1949

Julian Jaroszewski

Państwowa Wyższa Szkła Zawodowa w Koninie, Polska

e-mail: [email protected]

Celem pracy jest przedstawienie zarządzania łódzką kulturą fizyczną w

latach 1945-1949 na tle zachodzących zmian społeczno-politycznych. Okres ten

charakteryzuje się odradzaniem się ruchu sportowego po II wojnie światowej oraz

działaniami władz zmierzajacymi do wprowadzenia nowego modelu zarzadzania

kultura fizyczną. Na terenie województwa łódzkiego działalność sportową

reaktywowano wraz z wycofaniem się wojsk niemieckich. Aktywność

odradzających się klubów i związków sportowych poczatkowo miała charakter

spontaniczny. Wprowadzony w 1946 r. model zarządzania kulturą fizyczną, łączył

sprawy wychowania fizycznego z przysposobieniem wojskowym. Nawiązywał do

przedwojennych wzorców oraz przekazywał sprawy kultury fizycznej pod kuratelę

wojskową. Utworzone Wojewódzki Urząd Wychowania Fizycznego i

Przysposobienia Wojskowego w Łodzi, następnie Wojewódzki Urzad Kultury

Fizycznej w Łodzi (1948 r.) były formą przejściową. Celem ostatecznym było

wprowadzenie modelu zarządzania sportem łódzkim będącym kalką modelu

realizowanego w Związku Radzieckim. W latach 1946-1949 łódzkie władze

sportowe propagowały rozwój wychowania fizycznego i sportu zgodnie z polityką

państwa. Propagowano duże imprezy sportowe. Szkolenie sportowe powiązano

z wojskowym i rolniczym. Nowa władza sprzyjała rozwojowi wychowania

fizycznego i sportu w organizacjach lewicowych. Stowarzyszenia sportowe,

których działalność uznano za wrogie były likwidowane.

Słowa kluczowe: Kultura fizyczna, wychowanie fizyczne,

przysposobienie wojskowe, zarządzanie, Łódź.

Page 125: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

125

SPORT FENCING IN KONIN UNTIL 2011

Maciej Łuczak

University School of Physical Education in Poznan, Poland

e-mail:[email protected]

Fencing in Konin dates back to the beginning of the 19th century, when

Polish, French and Russian troops passed through and were quartered here. Konin

was also the place where the 13th Kargopol Dragoon Regiment was stationed (in

the years 1864–1910). Fencing, together with horse riding, were then important

elements of military training. After the liberation of Poland from Russian and

German occupation in November 1918, soldiers who were stationed here as well as

students in the School of Infantry NCO for Young Persons No.1 (1928-1938)

practised military fencing using sabers and bayonets. After World War II, fencing

was trained in the fencing sports club of the Soldier's Friends League (since 1956)

and later at the School Sports Club within the Primary School No.1. The

acquisition of the fencing sports club by the Intercompany Sports Club "Zagłębie"

in 1968 led to a series of successes at the regional, national and international level.

The success was achieved thanks to Zenon Ryszewski and his trainees Tadeusz

Piguła and Andrzej Kostrzewa, who won many medals in world and European

championships since the 1970s, both in individual and team competition, and

represented our country in the Olympic Games. After the change of the club’s

name to Koniński Fencing Club, Tadeusz Piguła, Arkadiusz Roszak and Dariusz

Nowinowski coached many representatives of Poland as well as world

championships medalists in various age categories.

Keywords: Fencing, history, physical culture, competitive sport, Konin,

years after 1966.

Page 126: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

126

SZERMIERKA SPORTOWA W KONINIE DO 2011 ROKU

Maciej Łuczak

Akademia Wychowania Fizycznegow Poznaniu, Polska

e-mail:[email protected]

Tradycje szermierki w Koninie sięgają początków XIX w., kiedy to przez

miasto przechodziły oraz kwaterowały w nim oddziały polskie, francuskie

rosyjskie, a także stacjonował 13-ty Kargopolski Pułk Dragonów (w latach 1864-

1910). Wówczas fechtunek obok jazdy konnej był ważnym elementem

wyszkolenia bojowego. Po wyzwoleniu kraju spod okupacji Rosji oraz niemieckiej

w listopadzie 1918 r. szermierkę bojową na szable i bagnety uprawiali żołnierze

stacjonujących tu oddziałów wojskowych, a następnie uczniowie w Szkoły

Podoficerskiej Piechoty dla Małoletnich nr 1 (1928-1938). Po II wojnie światowej

szermierkę sportową zaczęto uprawiać w 1956 r. w sekcji szermierczej Ligi

Przyjaciół Żołnierza, a następnie od 1966 r. w ramach Szkolnego Klubu

Sportowego przy Szkole Podstawowej nr 6. Przejęcie sekcji przez

Międzyzakładowy Klub Sportowy „Zagłębie” w 1968 r. skutkowało rozpoczęciem

pasma sukcesów na arenie okręgowej, krajowej i międzynarodowej. Ojcem

sukcesów był Zenon Ryszewski, którego wychowankowie Tadeusz Piguła i

Andrzej Kostrzewa od końca lat 70-tych XX wieku zdobyli wiele medali

mistrzostw Europy i świata, we współzawodnictwie indywidualnym i drużynowym

oraz reprezentowali nasz kraj na igrzyskach olimpijskich. Po zmianie nazwy na

Koniński Klub Szermierczy T. Piguła i Arkadiusz Roszak oraz Dariusz

Nowinowski wyszkolili wielu reprezentantów Polski i medalistów mistrzostw

świata w różnych kategoriach wiekowych.

Słowa kluczowe: Szermierka, historia, kultura fizyczna, sport

wyczynowy, Konin, okres po 1966 r.

Page 127: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

127

PARTICIPATION OF POLISH WOMEN IN INTERNATIONAL

COMPETITION IN TEAM SPORT GAMES IN THE INTERWAR PERIOD

Teresa Drozdek-Małolepsza

Jan Długosz University in Częstochowa; Institute of Physical Education, Tourism

and Physiotherapy, Poland

e-mail: [email protected]

The aim of this paper is to present the participation of women's Polish

national team and club teams in international competition in team sport games.

Among team sport games Polish women competed in the international arena,

mainly in Czech handball and in basketball. In these disciplines they were among

the best competitors in the world and in Europe. In Czech handball they were twice

ranked the 3rd in the world, in 1930 and 1934. In this sports discipline the best

Czech handball female players were those from other Slavic countries -

Czechoslovakia and Yugoslavia. In basketball female competitors of the Polish

national team were the best in Europe, after female basketball players from France.

In 1935, Polish women won the gold medal in the Students' World Championships.

In handball the Polish female national team did not play an international match. In

terms of club competition friendly matches were played. The teams of Czech

handball and basketball of Łódź and Warsaw had the most frequent international

contacts.

Key words: Team sport games, Poland, Czech handball, basketball.

Page 128: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

128

UDZIAŁ POLEK W RYWALIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ W

ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W OKRESIE

MIĘDZYWOJENNYM

Teresa Drozdek-Małolepsza

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie; Instytut Wychowania Fizycznego,

Turystyki i Fizjoterapii, Polska

e-mail: [email protected]

Celem pracy jest przedstawienie udziału reprezentacji Polski oraz drużyn

klubowych kobiet w rywalizacji międzynarodowej w zespołowych grach

sportowych. Spośród zespołowych gier sportowych Polki rywalizowały na arenie

międzynarodowej, głównie w hazenie i koszykówce. W tych dyscyplinach należały

do najlepszych na świecie i w Europie. W hazenie dwukrotnie uplasowały się w

rywalizacji światowej na III miejscu, w 1930 i 1934 r. W tej dyscyplinie sportowej

najlepszymi na świecie były hazenistki innych państw słowiańskich –

Czechosłowacji i Jugosławii. W koszykówce reprezentantki Polski należały do

najlepszych w Europie, m. in. ustępując koszykarkom Francji. W 1935 r. Polki

sięgnęły po złoty medal Akademickich Mistrzostw Świata. W piłce ręcznej

reprezentacja Polski kobiet nie rozegrała meczu międzypaństwowego. W zakresie

rywalizacji klubowej rozgrywano mecze towarzyskie. Najczęstsze kontakty

międzynarodowe posiadały zespoły hazeny i koszykówki z ośrodka łódzkiego i

warszawskiego.

Słowa kluczowe: Zespołowe gry sportowe, Polska, hazena, koszykówka.

Page 129: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

129

PHYSICAL EDUCATION AND SPORT IN RURAL AREAS IN POLAND

IN THE YEARS 1918-1939

Eligiusz Małolepszy

Jan Długosz University in Częstochowa; Institute of Physical Education, Tourism

and Physiotherapy, Poland

e-mail: [email protected]

Interwar Poland saw the development of physical education and sport in

rural areas. An important role in the popularization and promotion of physical

activity in rural areas was played by the activity of administrative structures of the

State Office of Physical Education and Military Training. Physical activity was

taught in classes in public schools and agricultural schools in rural areas. Another

essential element in the promotion of physical education and sport was the activity

of Rural People's Universities activities, whose curricula included classes in

physical education, sport, hygiene, as well as tourism and touring. Physical

education, sport and military training were of great importance in programmes and

activity of rural youth organisations, both on all-Poland and regional levels. In

addition to rural youth organisations, physical activity was practised by youth and

social organisations operating in rural areas including Catholic Youth Associations,

Gymnastic Society "Sokół" and Shooting Association.

Keywords: Physical education, sport, rural areas, Poland, years 1918-

1939.

Page 130: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

130

WYCHOWANIE FIZYCZNE I SPORT NA WSI W POLSCE W LATACH

1918-1939

Eligiusz Małolepszy

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie; Instytut Wychowania Fizycznego,

Turystyki i Fizjoterapii, Polska

e-mail: [email protected]

W Polsce międzywojennej nastąpił rozwój wychowania fizycznego i

sportu na wsi. Dużą rolę w popularyzowaniu i upowszechnianiu aktywności

fizycznej na wsi odegrała działalność struktur administracyjnych Państwowego

Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego. Aktywność

fizyczna obecna była na zajęciach dydaktycznych szkół powszechnych i szkół

rolniczych na wsi. Kolejnym istotnym elementem w propagowaniu wychowania

fizycznego i sportu była działalność Wiejskich Uniwersytetów Ludowych, w

programie których obecne były zajęcia wychowania fizycznego, sportu, higieny, a

także turystyki i krajoznawstwa. Ważne miejsce zajmowało wychowanie fizyczne,

sport i przysposobienie wojskowe w programach i działalności wiejskich

organizacji młodzieżowych, tak o charakterze ogólnopolskim, jak również

regionalnym. Oprócz organizacji młodzieży wiejskiej, aktywność fizyczną

realizowały organizacje młodzieżowe i społeczne, działające w środowisku

wiejskim, m. in. Katolickie Stowarzyszenia Młodzieży, Towarzystwo

Gimnastyczne „Sokół” oraz Związek Strzelecki.

Słowa kluczowe: Wychowanie fizyczne, sport, wieś, Polska, lata 1918-

1939.

Page 131: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

131

PHYSICAL ACTIVITY OF THE SOLDIERS OF POLISH 2ND RIFLE

DIVISION DURING THE INTERNMENT IN SWITZERLAND IN 1940 -

1945

Leon Rak

Jan Dlugosz University in Czestochowa

e-mail: [email protected]

The purpose of the following study was to describe the conditions

associated with practicing physical activity prevailing at the internment Camp in

Switzerland were the Polish soldiers were detained between 1940-1945. Method.

The following sources were analyzed: historical archives, the magazine “Goniec

Obozowy” published by the interned soldiers, eyewitnesses accounts and literature.

Results. The Polish 2nd Rifle Division was being formed in France from

November 1939 to May 1940. In June 1940 the division, as a part of the 45th

Corps of the 8th French Army, was sent into battle against the German Army near

the Belfort district. After losing their ammunition in the exhausting battle most of

the soldiers of the division crossed Switzerland border, where they were detained.

During the internment the soldiers were engaged to many different kinds of work.

They could also continue an education which they began before the beginning of

the Second World War. The interned soldiers practiced various kinds of physical

activity, most popular of which were football, volleyball, table tennis and skiing.

Tourism and mountaineering were common as well and Polish soldiers were

especially successful on that field. As a significant support from the Young Men's

Christian Association the Polish soldiers-sportsmen gained sports equipment and

funds for sports events. In the internment camp in Münchenbuchsee YMCA

organized and equipped the workshop producing sport’s equipment for interned

soldiers. The equipment were also exported to prisoner camps in Germany.

Conclusion. Despite difficult detention conditions in Switzerland during the

internment between 1940-1945, Polish soldiers practiced various forms of physical

activity.

Key words: Second World War, sport in Polish Army, internment of

Polish soldiers in Switzerland.

Page 132: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

132

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA ŻOŁNIERZY 2 DYWIZJI STRZELCÓW

PIESZYCH W LATACH INTERNOWANIA W SZWAJCARII 1940-1945

Leon Rak

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

e-mail: [email protected]

Celem pracy było opisanie warunków podejmowania aktywności fizycznej

przez żołnierzy Drugiej Dywizji Strzelców Pieszych w czasie ich internowania w

Szwajcarii w latach 1940-1945. Metody badań. Dokonano analizy następujących

materiałów źródłowych: źródeł archiwalnych, wydawanego przez internowanych

żołnierzy pisma „Goniec Obozowy”, wspomnień internowanych żołnierzy oraz

literatury. Wyniki. Druga Dywizja Strzelców Pieszych była formowana we Francji

od listopada 1939 roku. W czerwcu 1940 roku została skierowana, w składzie 45

Korpusu 8 Armii Francuskiej, do walki z armią niemiecką. Po ciężkich walkach w

okolicach miasta Belfort i po wyczerpaniu amunicji, większość żołnierzy dywizji

przekroczyło granicę szwajcarską i zostało internowanych. W czasie internowania

żołnierze polscy byli zatrudniani do wielu rodzajów prac. Mieli również

możliwość kontynuowania nauki, rozpoczętej przed wybuchem II wojny

światowej, w wyznaczonych obozach internowania. W czasie wolnym żołnierze

podejmowali różne rodzaje aktywności fizycznej. Do najbardziej popularnych

należały gra w piłkę nożną, siatkówkę, tenisa stołowego oraz narciarstwo.

Uprawiano również turystykę górską oraz alpinizm osiągając w tym zakresie

znaczne sukcesy. Polscy żołnierze-sportowcy uzyskali znaczącą pomoc od Young

Mens Christian Association, dzięki której uzyskiwano sprzęt sportowy oraz

finansowanie imprez sportowych. W obozie internowanych Polaków w

Münchenbuchsee, YMCA zorganizowała i wyposażyła warsztat produkujący

sprzęt sportowych na potrzeby internowanych żołnierzy. Sprzęt ten był również

wysyłany do obozów jenieckich w Rzeszy Niemieckiej. Wnioski. Pomimo

trudnych warunków w jakich przebywali internowani polscy żołnierze w

Szwajcarii w latach 1940-1945, podejmowali oni w czasie wolnym wiele form

aktywności fizycznej.

Słowa kluczowe: Druga wojna światowa, sport w polskim wojsku,

internowanie żołnierzy polskich w Szwajcarii.

Page 133: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

133

RECREATIONAL AND SPORT ACTIVITY OF PRISON GUARDIN

POLAND IN THE INTERWAR PERIOD

Renata Urban

University of Szczecin, Faculty of Physical Culture and Health Promotion,

Szczecin, Polska

e-mail: [email protected]

The aim of this article is to present the conditions for the development of

recreational activities and sport of workers of Prison Guard in Poland in the

interwar period.When Poland regained independence in 1918 it motivated

representatives of many professional groups (police, military, prison officers) to

take the initiative of creating trade associations. Their main task was

comprehensive help, medical care and concern for the preservation of health by

organizing activities in the field of recreation and sport. Officers of the Prison

Guard established in January 1919 the Union of Prison Jailers and Workers

renamed soon for the Union of Prison Workers of the Republic of Poland.

Recognizing the importance of physical activity for the proper development of the

organism and the need to recover after exhausting work, the Union came up with

the project of building health and medical resorts, creating boathouses, the

establishment of sport clubs and organizing sport competition. Initially, the

activities in this field developed slowly, but gradually it included more and more

branches of the Union acting in prisons throughout the country. By the end of 30s

of the twentieth century the condition of health as well as recreational and sport

infrastructure reached a satisfactory level and the rules of sporting competition

were established.

Keywords: Recreation, sports, health and medical resort, Prison Guard,

Poland, interwar period.

Page 134: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

134

DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA I SPORTOWA FUNKCJONARIUSZY

STRAŻY WIĘZIENNEJ W POLSCE W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM

Renata Urban

Uniwersytet Szczeciński, Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia,

Szczecin, Polska

e-mail: [email protected]

Celem artykułu jest przedstawienie uwarunkowań rozwoju działalności

rekreacyjnej i sportowej pracowników Straży Więziennej w Polsce w okresie

międzywojennym.Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 r.

zmobilizowało przedstawicieli wielu grup zawodowych (policjantów, wojskowych,

funkcjonariuszy więziennictwa) do podjęcia inicjatywy utworzenia zrzeszeń

branżowych. Ich głównym zadaniem była wszechstronna pomoc, opieka lekarska

oraz troska o zachowanie zdrowia poprzez organizowanie działalności w zakresie

rekreacji i sportu. Funkcjonariusze Straży Więziennej już w styczniu 1919 r.

powołali Związek Dozorców i Pracowników Więziennych przemianowany

wkrótce na Związek Pracowników Więziennych Rzeczypospolitej Polskiej.

Dostrzegając znaczenie aktywności fizycznej dla prawidłowego rozwoju

organizmu oraz konieczność regeneracji sił po wyczerpującej pracy, Związek

wystąpił z projektem budowy domów uzdrowiskowych, tworzenia stanic wodnych,

powołania klubów sportowych oraz organizowania rywalizacji sportowej.

Początkowo działalność w tym zakresie rozwijała się powoli, ale z czasem objęła

coraz więcej oddziałów Związku, działających w zakładach karnych na terenie

całego kraju. Do końca lat 30-tych XX w. stan infrastruktury uzdrowiskowej,

rekreacyjnej i sportowej osiągnął zadowalający poziom, a zasady

współzawodnictwa sportowego zostały ustalone.

Słowa kluczowe: Rekreacja, sport, uzdrowisko, Straż Więzienna, Polska,

okres międzywojenny.

Page 135: REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.K ABSTRAKTOV REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE... · dr. Teresa Drozdek-Małolepsza Mgr. Agata Horbacz, PhD. Mgr. Zuzana Kűchelová

REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA

III.

RECREATIONAL SPORT, HEALTH, QUALITY OF LIFE

III.

ZBORNÍK ABSTRAKTOV Z MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ

KONFERENCIE

Zostavovatelia

Mgr. Peter Bakalár, PhD.

Mgr. Ivan Matúš, PhD.

Vydavateľ: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Rok vydania: 2016

Rozsah strán: 135

Vydanie: prvé

Náklad: 90

ISBN 978-80-8152-401-1