of 26/26
Regulatorni aspekti vezani za doping

Regulatorni Aspekti Vezani Za Doping

 • View
  225

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Regulatorni Aspekti Vezani Za Doping

 • 7/24/2019 Regulatorni Aspekti Vezani Za Doping

  1/26

  Regulatorni aspekti vezani

  za doping

 • 7/24/2019 Regulatorni Aspekti Vezani Za Doping

  2/26

  Povijest zabrane dopinga

  Meunarodna amaterska atletska federacija (IAAF)je prva Meunarodna sportska federacija (IF) koja jezabranila doping jo !"#$% godine%

  Meunarodna biciklisti&ka federacija ('I) i FIFA su!"% uvele kontrolu dopinga na svjetskimtakmi&enjima%

  Meunarodni *limpijski komitet (I*) je !"+%osnovao Medicinsku komisiju koja je donijela listuzabranjeni, sredstava% Prvo zvani&no testiranjedopinga je provedeno na -imskim *limpijskimigrama u .renoblu i /jetnim *limpijskim igrama uMeksiku !"$%

 • 7/24/2019 Regulatorni Aspekti Vezani Za Doping

  3/26

  0okom takmi&enja 0our de France !""$%godine policija je otkrila ogromnu koli&inuzabranjeni, sredstava1 to je predstavljosvojevrstan skandal svjetski, razmjera%

  *vaj skandal je pokazao da je neop,odna

  neovisna meunarodna agencija koja 2epripremiti uni3cirane standarde i koordiniratimeunrodnu borbu protiv dopinga%

  I* je organizirao Prvu svjetsku konferenciju

  o dopingu u /aussane u februaru !"""%1 a unovembru iste godine je osnovana 4vjetskaantidoping agencija (5A6A)%

 • 7/24/2019 Regulatorni Aspekti Vezani Za Doping

  4/26

  5A6A

  5A6A je privatna vicarska fondacija kojaje osnovana u /aussani1 a sjedite joj senalazi u Montrealu%

  Finansiraju je svjetske vlade iMeunarodni olimpijski pokret1 nakon tovlade podmire svoje obaveze% *bavezevlada su odreene na osnovu odluka

  .eneralne konferencije '784*9a #::;% -a #:! prema

  5A6A su bile " !$ '46 i iznos jeupla2en%

 • 7/24/2019 Regulatorni Aspekti Vezani Za Doping

  5/26

 • 7/24/2019 Regulatorni Aspekti Vezani Za Doping

  6/26

  4vjetski kodeks protiv dopinga(5orld Anti9doping ode)

  4vjetski kodeks borbe protiv dopinga prviput je usvojen #::

 • 7/24/2019 Regulatorni Aspekti Vezani Za Doping

  7/26

  iljevi

  iljevi 4vjetskog antidoping kodeksa isvjetskog programa borbe protiv dopinga suC Dtititi temeljna prava sportista na u&e2e u

  sportu lienom dopinga i time promoviratizdravlje1 pravednost i jednakost sportista iromsvijeta%

  *siguravati usuglaene1 koordinirane idjelotvorne programe za borbu protiv dopinga na

  meunarodnom i nacionalnom nivou1 s obziromna otkrivanje1 odvra2anje i suzbijanje dopinga%

 • 7/24/2019 Regulatorni Aspekti Vezani Za Doping

  8/26

  Eodeks i 4vjetski program borbeprotiv dopinga

  Eodeks je temeljni i univerzalni dokumentna kojem se zasniva 4vjetski program borbeprotiv dopinga u sportu%

  *limpijska povelja koja je na snazi od +% jula#::+%1 i '784*9va konvencija usvojena uParizu !"% oktobra #::;%1 prepoznajuprevenciju dopinga i borbu protiv dopinga u

  sportu kao klju&an dio misije Meunarodnogolimpijskog odbora i '784*9a i isto takoprepoznaju klju&nu ulogu Eodeksa%

 • 7/24/2019 Regulatorni Aspekti Vezani Za Doping

  9/26

  8lementi 4vjetskog programa borbeprotiv dopinga

  Eodeks Meunarodni standardi

  Modeli najbolji, iskustava i uputstva

 • 7/24/2019 Regulatorni Aspekti Vezani Za Doping

  10/26

  Meunarodni standardi

  Meunarodni standardi za razli&ita stru&na ioperativna podru&a u sklopu programa borbeprotiv dopinga donose se uz savjetovanje spotpisnicima i vladama1 a odobrava i, 5A6A%

  4vr,a Meunarodni, standarda je usklaivanjeizmeu organizacija za borbu protiv dopingakoje su odgovorne za speci3&ne stru&ne i

  operativne dijelove antidoping programa% [email protected] Meunarodni, standarda obveznoje zbog udovoljavanja Eodeksu%

 • 7/24/2019 Regulatorni Aspekti Vezani Za Doping

  11/26

  Modeli najbolji,iskustava i uputstva

  Modeli najbolji, iskustava i uputstva1 koji setemelje na Eodeksu1 izrauju se da ponuderjeenja u razli&itim podru&jima borbe protivdopinga%

  Modele preporu&uje 5A6A1 ali oni nisuobavezuju2i%

  5A6A treba potpisnicima [email protected] i pomo2 u

  stru&nom usavravanju% Modeli propisa i pravila trebaju ponuditialternativna rjeenja na izbor zainteresiranimstranama%

 • 7/24/2019 Regulatorni Aspekti Vezani Za Doping

  12/26

  6ijelovi Eodeksa 6e3nicija dopinga Erenje antidoping pravila 6okazi o dopingu Popisi zabranjeni, sredstava 0estiranje Analiza uzoraka 'pravljanje rezultatima Pravo na pravi&no sasluanje Automatska diskvali3kacija pojedina&ni, rezultata 4ankcije za pojedince Posljedice za timove

 • 7/24/2019 Regulatorni Aspekti Vezani Za Doping

  13/26

  4ankcije protiv sportski, tijela albe

  Povjerljivost i izvjetavanje Pojanjenje odgovornosti za doping kontrolu 6oping kontrola @ivotinja koje se takmi&e u

  sportu

  -astara *brazovanje [email protected] 6odatne uloge i odgovornosti sportiste 'loge vlada Pri,va2anje1 potovanje i izmjene 0uma&enje kodeksa

  Prijelazne odredbe

 • 7/24/2019 Regulatorni Aspekti Vezani Za Doping

  14/26

  6e3nicija dopinga

  6oping se de3nie kao pojava jednogili vie krenja antidoping pravila usmislu &lana #%!% do #%$% Eodeksa%

 • 7/24/2019 Regulatorni Aspekti Vezani Za Doping

  15/26

  Erenje antidoping pravila

  Prisutnost zabranjene tvari ili njenametabolita ili markera u uzorku sportiste% 6ovoljan dokaz o krenju antidoping pravila

  prema &lanu #%!% utvruje se na dva na&inaC prisutno2u zabranjene tvari ili njeni, metabolita

  ili markera u uzorku A sportiste kada sportistaodbija analizu = uzorka i = uzorak se ne analiziraG

  ili kada je analiziran uzorak = sportiste i analizasportistinog = uzorka potvrdi prisutnostzabranjene tvari ili njeni, metabolita ili markerapronaeni, u sportistinom A uzorku%

 • 7/24/2019 Regulatorni Aspekti Vezani Za Doping

  16/26

  Eoritenje ili pokuaj koritenja zabranjeni,tvari ili zabranjeni, metoda od strane

  sportiste% 'spje, ili neuspje, koritenja zabranjene tvari ili

  zabranjene metode nije materijalno pitanje%6ovoljno je ustanoviti da je zabranjena tvar ili

  zabranjena metoda bila koritena1 ili da ju sepokualo koristiti1 pa da to predstavlja &in krenjaantidoping pravila%

  *dbijanje ili proputanje davanja uzorka bez

  uvjerljiva objanjenja nakon to sportistazaprimi odnosnu obavijest u skladu saprimjenjivim antidopinkim pravilima1 kao isvako drugo izbjegavanje davanja uzorka%

 • 7/24/2019 Regulatorni Aspekti Vezani Za Doping

  17/26

  Erenje primjenjivi, uslova s obzirom nasportistinu [email protected] za testiranje nadoping izvan takmi&enja 1 uklju&uju2inepodnesenu1 a [email protected] informaciju olokaciji i proputena testiranja koja setemelje na pravilima koja su u skladu s

  Meunarodnim standardima za testiranje% =ilo koja kombinacija tri proputena testa iHili

  pogreke u obavjetavanju u razdoblju odosamnaest mjeseci1 odreenom od strane

  organizacije za borbu protiv dopinga [email protected] nad sportistom1 predstavljat cekrenje antidoping pravila%

 • 7/24/2019 Regulatorni Aspekti Vezani Za Doping

  18/26

  7eovlateno mijeanje ili pokuaj mijeanja u bilokoji dio doping kontrole%

  Posjedovanje zabranjeni, tvari i zabranjeni,metodaC 'koliko sportista na takmi&enju ili izvan takmi&enja

  posjeduje bilo koju zabranjenu tvar ili metodu1 osimukoliko [email protected] da se radi o terapeutskom iznimku%

  'koliko sportsko pomo2no osoblje na takmi&enju ili izvantakmi&enja posjeduje bilo koju zabranjenu tvar ili metodu1osim ukoliko [email protected] da se radi o terapeutskom iznimku%

  7edoputeno trgovanje ili pokuaj nedoputenog

  trgovanja zabranjenim tvarima ili zabranjenimmetodama% 6avanje ili pokuaj davanja sportisti bilo koje zabranjene

  tvari ili zabranjene metode na takmi&enju ili vankami&enja%

 • 7/24/2019 Regulatorni Aspekti Vezani Za Doping

  19/26

  6okazi o dopingu 7a organizaciji za borbu protiv dopinga [email protected] teret

  utvrivanja po&injenog krenja antidoping pravila% Metode utvrivanja &injenica i pretpostavkiC

  injenice koje se odnose na krenje antidoping pravila moguse utvrivati svim pouzdanim sredstvima1 uklju&uju2i

  priznanja% Pretpostavlja se da laboratoriji koje je akreditirala 4vjetskaagencija za borbu protiv dopinga1 5A6A1 provode postupkeanalize i nadzora u skladu s Meunarodnim standardom zalaboratorije%

  injenice utvrene odlukom suda ili [email protected]&nog disciplinskog suda1 koje nisu [email protected] postupka u toku bit 2e neosporiv dokaz protivsportiste ili druge osobe na koju se odnosi odlukatemeljena na tim &injenicama%

 • 7/24/2019 Regulatorni Aspekti Vezani Za Doping

  20/26

  Meunarodna konvencija protivdopinga u sportu

  Opa konferencija Organizacije Ujedinjenih naroda za

  obrazovanje, znanost i kulturu (UNESCO, okupljena u

  Parizu od 3. do 21. listopada 2005. na svome 33.

  zasjedanju,...Imajui na umu da doping dovodi u opasnost

  etika naela i odgojne vrijednosti to i sadr!e "e#unarodnapovelja $%&'()*a o tjelesnom odgoju i sportu i )limpijska

  povelja,...Podsjeajui na preporuke u pogledu dopinga to

  su i privatile druga, tre+a i etvrta "e#unarodna

  koneren-ija ministara i visoki du!nosnika odgovorni za

  tjelesni odgoj isport, koje je $%&'() organizirao u "oskvi1/., u Punta del &ste 1///. i u teni 200. te na

  4ezolu-iju /32( koju je )p+a koneren-ija $%&'()*a

  privatila na svome 32. zasjedanju 2003,...Usvaja ovu

  !onvenciju devetnaestoga dana listopada "##$%

 • 7/24/2019 Regulatorni Aspekti Vezani Za Doping

  21/26

  4vr,a Eonvencije

  4vr,a je ove Eonvencije1 u okviru'784*9ove strategije i programadjelatnosti u podru&ju tjelesnog

  odgoja i sporta1 promicati spre&avanjei borbu protiv koritenja dopinga usportu1 s ciljem njegova uklanjanja%

 • 7/24/2019 Regulatorni Aspekti Vezani Za Doping

  22/26

  *baveze &lanica Eonvencije

  lanice Eonvencije se obavezuju da 2eC pri,vatiti odgovaraju2e mjere na nacionalnim i

  meunarodnim razinama1 koje su sukladne

  na&elima EodeksaG poticati sve oblike meunarodne suradnje &ijije svr,a zatita sportaa i sportskog morala terazmjenjivati rezultate [email protected]

  njegovati meunarodnu suradnju [email protected] stranaka i vode2i, organizacija u borbiprotiv dopinga u sportu1 osobito sa 4vjetskomantidoping agencijom%

 • 7/24/2019 Regulatorni Aspekti Vezani Za Doping

  23/26

  Antidoping aktivnosti na nacionalnojrazini

  [email protected] stranke osiguravaju primjenjivanjeEonvencije oslanjaju2i se na organizacije za borbuprotiv dopinga1 kao i na sportska tijela i organizacije%

  [email protected] stranke1 kada je to primjereno1 usvajaju

  mjere za ograni&avanje dostupnosti zabranjeni, tvarii metoda%

  [email protected] stranke1 kada je to primjereno1 poti&uproizvoa&e i distributere dodataka pre,rani da

  uspostave najbolje na&ine prodaje i distribucijedodataka pre,rani1 uklju&uju2i informacije o nji,ovimanaliti&kim sastojcima i jamstvu kvalitete%

 • 7/24/2019 Regulatorni Aspekti Vezani Za Doping

  24/26

  -akon o sportu u =osni i >ercegovini([email protected] glasnik =i> #+H:$ i !:#H:")

  lan ?:1 stav e)C 4portista je [email protected] da sarauje sa

  zdravstvenim [email protected] i posebnim

  organima koji provjeravaju upotrebunedozvoljeni, stimulativni, sredstava%

  lan ?"C

  4portistima i svim u&esnicima u sportuzabranjeno je da uzimaju nedozvoljenastimulativna sredstva1 da i, daju kao ida podsti&u nji,ovo kori2enje u skladu

  sa pravilima 4vjetske antidoping

 • 7/24/2019 Regulatorni Aspekti Vezani Za Doping

  25/26

  Agencija za Antidopingkontrolu

  *sniva se na osnovu -akona o sportu1 &lanovi!G # i ercegovini%

  6irektora Agencije za antidoping kontrolu imenujeJije2e ministara =i> na predlog predsjedavaju2eg

  Jije2a ministara =i>% (Agencija) odgovorna je za primjenu konvencija1

  kodeksa 5A6A i pravila Meunarodnog olimpijskogkomiteta1 Meunarodnog paraolimpijskog komitetai meunarodni, sportski, saveza

 • 7/24/2019 Regulatorni Aspekti Vezani Za Doping

  26/26