Regulamin utrzymania czysto›ci i porz…dku na terenie Miasta

 • View
  218

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Regulamin utrzymania czysto›ci i porz…dku na terenie Miasta

 • UTRZYMANIA CZYSTOCI I PORZDKU

  NA TERENIE MIASTA KOSZALINA

  ODPADY ZMIESZANE PAPIER

  Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), po zasigniciu opinii Pastwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie, Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co nastpuje:

  UCHWAA NR XXVII/414/2012 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 grudnia 2012 r.

  Natalia lat 12

  Kada gospodyni dobrze o tym wie,

  e odpady segregowa opaca si.

  Segreguj mieci doroli i dzieci.

  Odpady segreguj zgodnie z zasada

  mi,

  a przy tym ciesz si razem z rodzi

  cami.

  Marta lat 9

  Nie bd saby segreguj odpady.

  Odpady segregujemy, Ziemi szanujem

  y.

  Oliwia, Martyna, Paulina lat 11

  Kto mieci segreguje, ten na tym zyskuje!

  Daria lat 18

  Kinga lat 17

  Dorota, Robert, Zbyszek 40+

  Broszur opracowano na zlecenie Urzdu Miejskiego w Koszalinie przez:

  Segregujcie mieci! To si nie tylko

  tyczy dzieci.Magosia lat 9

  REGULAMIN Posuchaj mnie uwanie, b

  o to jest bardzo wane,

  jak segregujesz mieci to soce Ci mocniej wieci.

  Magdalena lat 9

  Kto chce mie wicej drzew w lesie,

  niech makulatur do niebieskiego k

  uba niesie.Beata 40 +

 • 4) odpadach wielkogabarytowych - rozumie si przez to odpady komunalne w rozumieniu prze- pisw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach, ktre ze wzgldu na swoje rozmiary i mas nie mog by zbierane w pojemnikach stanowicych wyposaenie nieruchomoci,

  5) odpadach zielonych - rozumie si przez to stanowice czci rolin odpady komunalne pochodzce z pielgnacji terenw zieleni oraz targowisk, z wyjtkiem odpadw pochodzcych z czysz- czenia ulic i placw,

  6) zwierztach domowych - rozumie si przez to zwierzta tradycyjnie przebywajce wraz z czowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomie- szczeniu, utrzymywane przez czowieka w charakterze jego towarzysza,

  7) zwierztach gospodarskich - rozumie si przez to zwierzta gospodarskie wymienione w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierzt gospodarskich (Dz.U. Nr 133, poz. 921 z pn. zm.)

  Postanowienia oglneROZDZIA 1

  Uchwala si regulamin utrzymania czystoci i porzdku na terenie Miasta

  Koszalina, zwany dalej regulaminem, okrelajcy szczegowe zasady

  utrzymania czystoci i porzdku na terenie Miasta Koszalina.

  Ilekro w regulaminie jest mowa o:

  1) wacicielach nieruchomoci rozumie si przez to take wspwacicieli, uytko- wnikw wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadajce nieruchomoci w zarzdzie lub uytkowaniu, a take inne podmioty wadajce nieruchomoci; jeeli nieruchomo jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w ktrych usta- nowiono odrbn wasno lokali, obowizki waciciela nieruchomoci obciaj osoby sprawujce zarzd nieruchomoci wspln, w rozumieniu przepisw ustawy z dnia 24 czerwca 1994 o wasnoci lokali (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z pn. zm.), lub wacicieli lokali, jeeli zarzd nie zosta wybrany,

  2) przedsibiorcy rozumie si przez to przedsibiorc, ktry uzyska wpis do prowadzonego przez Prezydenta Miasta Koszalina rejestru dziaalnoci regulowanej w zakresie odbierania odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci,

  3) odpadach komunalnych - rozumie si przez to odpady powstajce w gospodar- stwach domowych, z wyczeniem pojazdw wycofanych z eksploatacji, a take odpady niezawierajce odpadw niebezpiecznych pochodzce od innych wytwrcw odpadw, ktre ze wzgldu na swj charakter lub skad s podobne do odpadw powstajcych w gospodarstwach domowych,

  1.

  2.

 • Wymagania w zakresie utrzymania czystoci i porzdku na terenie nieruchomoci

  ROZDZIA 2 Waciciele nieruchomoci, na ktrych wytwarzane s odpady komunalne, zobowizani s

  do prowadzenia selektywnego zbierania odpadw.

  3.1

  Odpady komunalne na nierucho

  moci powinny

  by zbierane wedug nastpujcych

  rodzajw:

  2.

  1) opakowania ze szka bezbarwne i k

  olorowe,

  2) papier i tektura (w tym opakowania

  ),

  3) metale,

  4) opakowania wielomateriaowe,

  5) tworzywa sztuczne,

  6) zuyty sprzt elektryczny i elektroni

  czny,

  7) meble i inne odpady wielkogabaryto

  we,

  a take zuyte opony,

  8) powstajce w gospodarstwach dom

  owych

  przeterminowane leki i chemikalia o

  raz

  zuyte baterie i akumulatory,

  9) odpady zielone,

  10) odpady budowlane i rozbirkowe,

  11) niesegregowane (zmieszane) odpa

  dy komunalne.

  Odpady komunalne, o ktrych mowa w ust. 2 pkt 3-5, s zbierane i odbierane cznie.

  3.

  Odpady, o ktrych mowa w ust. 2, z wycze-

  niem wymienionych w pkt 6-10, naley zbiera

  w pojemnikach okrelonych w rozdziale 3.

  4.

  W zabudowie jednorodzinnej pojemniki do se-

  lektywnej zbirki odpadw okrelonych w ust. 2 pkt

  1-5, mog by zastpione workami, speniajcymi

  wymagania okrelone w 6 ust.1 pkt 3.

  5.

  SZKO METALE PLASTIK

  PAPIER

  ODPADYZMIESZANE

 • Waciciele nieruchomoci maj obowizek

  uprztnicia z czci nieruchomoci sucych do

  uytku publicznego bota, niegu i lodu niezwocznie

  po ich wystpieniu, natomiast innych zanieczyszcze

  w miar wystpujcych potrzeb.

  4.1.

  Uprztnite boto, nieg, ld oraz inne zanieczyszczenia mog by gromadzone w miejscach niepowodujcych zakce w ruchu pieszym i pojazdw, a w przypadku braku moliwoci takiego gromadzenia usunite z nieruchomoci.

  2.

 • Mycie pojazdw samochodowych poza myjn

  iami

  moe odbywa si wycznie na wasnej nieruchomoci

  przy uyciu wody niezawierajcej substancji chemicznyc

  h.

  5.1.

  Mycie pojazdw na wasnej nieruchomoci moe by dokonywane wycznie w czci obejmujcej nadwozie pojazdu.

  2.

  Naprawa pojazd

  w samochodowych p

  oza

  warsztatami samochod

  owymi moe odbywa

  si wycznie w zakr

  esie obejmujcym dro

  bne

  naprawy wasnych sa

  mochodw oraz pod

  warunkiem:

  1) niepowodowania neg

  atywnego oddziaywan

  ia

  na rodowisko, w ty

  m emisji haasu lub spa

  lin,

  2) gromadzenia powsta

  jcych odpadw z napr

  awy

  w pojemnikach do te

  go przeznaczonych,

  3) zabezpieczenia prze

  d przedostawaniem si

  pynw samochodow

  ych do rodowiska.

  3.

 • W celu realizacji obowizku zbierania odpadw komunalnych

  z nieruchomoci zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Koszalin naley

  stosowa nastpujce pojemniki: 1) pojemniki o pojemnoci co najmniej 80 litrw wykonane z tworzywa sztucznego lub metalu, posiadajce konstrukcj umoliwiajc ich oprnianie mechanizmem zaa- dowczym pojazdw przeznaczonych do odbioru odpadw, wedug norm zatwierdzo- nych przez Polski Komitet Normalizacyjny dla pojemnikw do gromadzenia odpadw komunalnych,

  32) kontenery o pojemnoci co najmniej 3 m ,3) worki o pojemnoci co najmniej 60 litrw wykonane z folii polietylenowych o gru- boci dostosowanej do iloci i rodzaju odpadw, uniemoliwiajcej rozerwanie si worka, wedug norm zatwierdzonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dla wor- kw do gromadzenia odpadw komunalnych,4) kosze uliczne o pojemnoci co najmniej 35 litrw.

  Dla potrzeb selektywnej zbirki odpadw stosuje si nastpujce oznakowania kolorystyczne pojemnikw o ktrych mowa w ust.1 pkt 1 i 3: 1) kolor biay - przeznaczone do zbierania opakowa ze szka,2) kolor ty - przeznaczone do zbierania tworzyw sztucznych, metali i opakowa wielomateriaowych,3) kolor niebieski przeznaczone do zbierania papieru i tektury (w tym opakowa).

  Rodzaje i minimalna pojemno pojemnikw przeznaczonych do zbierania odpadw komunalnych na terenie nieruchomoci oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemnikw i ich

  utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porzdkowym i technicznym

  ROZDZIA 3

  6.1.

  Na pojemnikach, o ktrych mowa w ust. 2, powinna by umieszczona w sposb trway czytelna informacja o przeznaczeniu pojemnika na okrelony rodzaj odpadu.3.

  W okresie trzech lat od dnia wejcia w ycie niniejszej uchway dopuszcza si stosowanie pojemnikw w kolorach innych ni wskazane w ust. 2, pod warunkiem oznaczenia ich zgodnie z ust. 3.

  4.

  Do zbierania komunalnych odpadw zmieszanych stosuje si pojemniki, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.5.

  Przekazywanie komunalnych odpadw zmieszanych w workach dopuszcza si wycznie w sytuacji, gdy z przyczyn niezalenych od waciciela nieruchomoci nie jest moliwy lub znacznie utrudniony dojazd do nieruchomoci pojazdw przezna