Click here to load reader

REGULAMIN PRACY w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of REGULAMIN PRACY w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach

 • Regulamin pracy w Zespole Szk Gimnazjalnych w Gliwicach stanowicy zacznik do zarzdzenia nr 106/12/13 Dyrektora Zespou Szk Gimnazjalnych w Gliwicach z dnia 19 listopada 2012r.

  Strona 1

  REGULAMIN

  PRACY

  w Zespole Szk Gimnazjalnych

  w Gliwicach

 • Regulamin pracy w Zespole Szk Gimnazjalnych w Gliwicach stanowicy zacznik do zarzdzenia nr 106/12/13 Dyrektora Zespou Szk Gimnazjalnych w Gliwicach z dnia 19 listopada 2012r.

  Strona 2

  PODSTAWY PRAWNE

  - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (J.t.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz.

  94, z pniejszymi zmianami),

  - Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (J.t.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97,

  poz. 674, z pniejszymi zmianami),

  - Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorzdowych (Dz. U. z

  2008r. Nr 223, poz. 1458, z pniejszymi zmianami),

  -Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o zwizkach zawodowych. (J.t.: Dz. U. z 2001 r. Nr 79,

  poz. 854, z pniejszymi zmianami),

  -Ustawa z dnia 26 padziernika 1982 r o wychowaniu w trzewoci i przeciwdziaaniu

  alkoholizmowi,

  - Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 10 wrzenia 1996 r. w sprawie wykazu prac

  szczeglnie uciliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet. (Dz. U. Nr 114, poz. 545;

  Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1092 z pniejszymi zmianami),

  - Rozporzdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spoecznej z dnia 30 maja 1996 r.

  w sprawie przeprowadzania bada lekarskich pracownikw, zakresu profilaktycznej

  opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzecze lekarskich wydawanych do celw

  przewidzianych w Kodeksie pracy. (Dz. U. Nr 69, poz. 332, z pniejszymi zmianami),

  - Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie

  sposobu usprawiedliwiania nieobecnoci w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnie

  od pracy. (Dz. U. Nr 60, poz. 281, z pniejszymi zmianami),

  - Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.

  w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawcw dokumentacji w sprawach

  zwizanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych

  pracownika.(Dz. U. Nr 62, poz. 286, z pniejszymi zmianami),

  - Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych z dnia 11 maja 1983 r. w sprawie zasad

  i trybu postpowania w razie wnoszenia napojw alkoholowych na tereny objte zakazem

  ich wnoszenia. (Dz. U. 1983 nr 25 poz. 105 z pniejszymi zmianami),

  - Rozporzdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spoecznej z dnia 6 maja 1983 r. w sprawie

  warunkw i sposobu dokonywania bada na zawarto alkoholu w organizmie.( Dz. U.

  1983 nr 25 poz. 117 z pniejszymi zmianami),

  - Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w

  sprawie bezpieczestwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkoach i placwkach

  (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69; Dz. U. z 2009 r. Nr 139, poz. 1130, z 2010 r. Nr 215,

  poz. 1408, z 2011 r. Nr 161, poz. 968),

  - Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 1998 r. w sprawie

 • Regulamin pracy w Zespole Szk Gimnazjalnych w Gliwicach stanowicy zacznik do zarzdzenia nr 106/12/13 Dyrektora Zespou Szk Gimnazjalnych w Gliwicach z dnia 19 listopada 2012r.

  Strona 3

  komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postpowania dyscyplinarnego.( Dz. U.

  1998 nr 15 poz. 64 z pniejszymi zmianami),

  - Uchwaa Nr XX/413/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 31 maja 2012r.

  w sprawie tygodniowego obowizkowego wymiaru godzin zaj dla nauczycieli szk

  niewymienionych w art. 42.ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.

 • Regulamin pracy w Zespole Szk Gimnazjalnych w Gliwicach stanowicy zacznik do zarzdzenia nr 106/12/13 Dyrektora Zespou Szk Gimnazjalnych w Gliwicach z dnia 19 listopada 2012r.

  Strona 4

  I

  Postanowienia oglne

  1

  Niniejszy regulamin pracy ustala organizacj i porzdek w procesie pracy oraz zwizane

  z tym prawa i obowizki pracodawcy i pracownikw.

  2 Przepisy niniejszego regulaminu obowizuj wszystkich pracownikw zatrudnionych

  u pracodawcy, bez wzgldu na zajmowane stanowisko oraz wymiar czasu pracy.

  3 Ilekro w regulaminie pracy jest mowa o:

  1. szkole naley przez to rozumie Zesp Szk Gimnazjalnych w Gliwicach, 2. pracodawcy naley przez to rozumie Zesp Szk Gimnazjalnych w Gliwicach

  reprezentowany przez dyrektora placwki,

  3. pracowniku naley przez to rozumie osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac lub mianowania,

  4. osobie prowadzcej sprawy kadrowe naley przez to rozumie pracownika administracji zajmujcego si sprawami pracowniczymi,

  5. zakadowej organizacji zwizkowej naley przez to rozumie zwizki zawodowe dziaajce w Zespole Szk Gimnazjalnych w Gliwicach,

  4 1. Pracodawca zobowizany jest na wyznaczenie godzin, co najmniej raz w tygodniu, na

  przyjmowanie pracownikw w sprawach skarg i wnioskw dotyczcych spraw

  oglnych szkoy oraz kadry kierowniczej. Skargi i wnioski rejestrowane s w

  ewidencji skarg i wnioskw, a nastpnie rozpatrywane zgodnie z regulaminem

  przyjmowania i rozpatrywania skarg i wnioskw w Zespole Szk Gimnazjalnych w

  Gliwicach.

  2. Informacj o terminach przyjmowania skarg i wnioskw wywiesza si na tablicy ogosze

  w sekretariacie dyrektora.

  3. aden pracownik nie poniesie konsekwencji subowych z powodu zoenia wniosku lub skargi, zawierajcych prawdziwe informacje.

  4. Pracownik ma prawo domaga si otrzymania od pracodawcy pisemnej odpowiedzi w zwizku ze skierowanym do pracodawcy pismem, w terminie 30 dni od dnia jego

  wpywu do sekretariatu pracodawcy

  5 Wszelkie informacje dotyczce funkcjonowania szkoy, udziela dyrektor lub inne

  upowanione do tego osoby.

  6 1. Pracodawca zapewnia pracownikom prawo do wzajemnej komunikacji wewntrz

  szkoy oraz do dyskusji, przedstawiania sugestii, pyta czy problemw kierownictwu.

  2. Wszelkie kwestie powinny by kierowane przede wszystkim do bezporedniego przeoonego, a w przypadku nie satysfakcjonujcego pracownika rozwizania na

 • Regulamin pracy w Zespole Szk Gimnazjalnych w Gliwicach stanowicy zacznik do zarzdzenia nr 106/12/13 Dyrektora Zespou Szk Gimnazjalnych w Gliwicach z dnia 19 listopada 2012r.

  Strona 5

  wyszym poziom zgodnie z hierarchi wynikajc z regulaminu organizacyjnego

  szkoy.

  7 Regulamin pracy podaje do wiadomoci kadego przyjmowanego do pracy pracownika osoba

  prowadzca sprawy kadrowe, a zapoznanie si z treci regulaminu pracownik potwierdza

  odrbnym owiadczeniem znajdujcym si w aktach pracownika.

  II

  Prawa i obowizki pracodawcy oraz pracownika

  1 Pracodawca jest obowizany w szczeglnoci do:

  1. przekazania pracownikowi podejmujcemu prac zakresu jego obowizkw, ktre pracownik potwierdza na pimie.

  2. poinformowania nowoprzyjtego pracownika o sposobie wykonywania pracy na wyznaczonym stanowisku oraz o jego podstawowych uprawnieniach,

  3. organizowania pracy w sposb zapewniajcy pene wykorzystanie czasu pracy, jak rwnie osiganie przez pracownikw, przy wykorzystaniu ich uzdolnie

  i kwalifikacji, wysokiej wydajnoci i jakoci pracy,

  4. zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunkw pracy, prowadzenia systematycznego szkolenia pracownikw w zakresie bezpieczestwa i higieny

  pracy oraz kierowania ich na profilaktyczne badania lekarskie,

  5. informowania pracownikw w ramach szkole w zakresie bhp o ryzyku zwizanym z wykonywan przez nich prac,

  6. podejmowania dziaa zapobiegajcych wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym,

  7. nadzorowania terminowego i prawidowego wypacenia wynagrodzenia, 8. uatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych , 9. stwarzania pracownikom podejmujcym pierwsz prac warunkw sprzyjajcych

  w przystosowaniu si do naleytego wykonywania pracy,

  10. zaspokajania, w miar posiadanych rodkw socjalnych, potrzeb pracownikw w oparciu o istniejcy w szkole regulamin o zakadowym funduszu wiadcze

  socjalnych,

  11. stosowania obiektywnych i sprawiedliwych kryteriw oceny pracownikw oraz wynikw ich pracy,

  12. prowadzenia dokumentacji w sprawach zwizanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownikw,

  13. wpywania na ksztatowanie w szkole przyjtych oglnie zasad wspycia spoecznego,

  14. przeciwdziaania powstawaniu zjawiska mobbingu.

  2 1. Do podstawowych obowizkw pracownika samorzdowego naley dbao

  o wykonywanie zada publicznych oraz dbao o rodki publiczne,

  z uwzgldnieniem interesu publicznego oraz indywidualnych interesw obywateli.

  2. Do obowizkw pracownika samorzdowego naley w szczeglnoci: 1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisw

  prawa, w tym regulaminw wewntrzszkolnych,

  2) wykonywanie zada sumiennie, sprawnie i bezstronnie,

 • Regulamin pracy w Zespole Szk Gimnazjalnych w Gliwicach stanowicy zacznik do zarzdzenia nr 106/12/13 Dyrektora Zespou Szk Gimnazjalnych w Gliwicach z dnia 19 listopada 2012r.

  Strona 6

  3) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym w ramach obowizujcych przepisw oraz udostpnianie dokumentw znajdujcych

  si w posiadaniu jednostki, w ktrej pracownik jest zatrudniony, jeeli jest

  to zgodne z prawem,

  4) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej oraz przestrzegania obowizujcych przepisw zwizanych z ochron danych osobowych,

  5) zachowanie uprzejmoci i yczliwoci w kontaktach z petentami, zwierzchnikami, podwadnymi oraz wsppracownikami,

  6) stae podnoszenie umiejtnoci i kwalifikacji zawodowych zgodnie z potrzebami szkoy,

  3. Do obowizkw pracownika samorzdowego naley sumienne i staranne wykonywanie polece przeoonego. Jeeli pracownik samorzdowy jest

  przekonany, e polecenie jest niezgodne z prawem albo zawiera znamiona

  pomyki, jest obowizany poinformowa o tym na pimie swojego bezporedniego

  przeoonego. W przypadku pisemnego potwierdzenia polecenia pracownik jest

  obowizany je wykona, zawiadamiajc o tym jednoczenie dyrektora placwki, w

  ktrej jest zatrudniony.

  4. Pracownik samorzdowy nie wykonuje polecenia, jeeli jest przekonany, e prowadzioby to do popenienia przestpstwa, wykroczenia lub grozioby

  niepowetowanymi stratami, o czym niezwocznie informuje dyrektora..

  5. Pracownik zatrudniony na stanowisku urzdniczym, w tym kierowniczym stanowisku zobowizany jest do zoenia owiadczenia o prowadzeniu

  dziaalnoci gospodarczej zgodnie z art. 31 ustawy o pracownikach

  samorzdowych z dnia 21 listopada 2008r., oraz zoenia na dnie pracodawcy

  owiadczenia o stanie majtkowym zgodnie z art. 32 ustawy o pracownikach

  samorzdowych z dnia 21 listopada 2008r.

  3 Od momentu przyjcia do pracy pracownik zobowizany jest wykonywa swoj

  prac wydajnie i profesjonalnie.

  1. Obowizkiem nauczyciela jak i pracownika administracji oraz obsugi jest: 1) przestrzeganie ustalonego przez pracodawc czasu pracy i porzdku , 2) przestrzeganie przepisw bezpieczestwa i higieny pracy, sanitarno-

  epidemiologicznych oraz przeciwpoarowych,

  3) przejawianie koleeskiego stosunku do wsppracownikw, sprawiedliwe podejcie do podwadnych, a w szczeglnoci okazywanie

  pomocy pracownikom nowo zatrudnionym,

  4) denie do uzyskiwania w pracy jak najlepszych wynikw i przejawienie w tym celu odpowiedniej inicjatywy,

  5) dbanie o ad i porzdek w miejscu pracy, 6) postpowanie zgodne z obowizujcymi procedurami w przypadku

  bezporedniego i poredniego zagroenia ycia i zdrowia uczniw,

  suchaczy albo innych pracownikw szkoy czy te osb porednich

  przebywajcych na terenie placwki,

  2. Obowizkiem nauczyciela jest: 1) systematyczne i zgodne z obowizujcymi przepisami wypenianie

  dziennikw lekcyjnych oraz pozostaych dziennikw zwizanych

  z dodatkowymi zajciami, ktre nauczyciel ma obowizek prowadzi

  zgodnie z otrzymanym przydziaem obowizkw,

 • Regulamin pracy w Zespole Szk Gimnazjalnych w Gliwicach stanowicy zacznik do zarzdzenia nr 106/12/13 Dyrektora Zespou Szk Gimnazjalnych w Gliwicach z dnia 19 listopada 2012r.

  Strona 7

  2) dbanie o powierzone sale przedmiotowe oraz sprzt jaki si w nich znajduje cznie z powierzonymi pomocami dydaktycznymi,

  3. Obowizkiem pracownika administracji i obsugi jest: 1) wykonywanie pracy i polece przeoonych w sposb zgodny z prawem,

  z optymalnym wykorzystaniem do tego dostpnych rodkw pracy, wiedzy

  i dowiadczenia zawodowego oraz zasad racjonalnego, a w szczeglnoci

  ekonomicznego dziaania,

  2) uywanie zgodnie z przeznaczeniem przydzielonej mu odziey i obuwia roboczego oraz rodkw ochrony indywidualnej, wycznie w czasie

  wykonywania pracy okrelonej w umowie o prace lub wynikajcej

  z polece przeoonych,

  3) dbanie o naleyty stan narzdzi oraz sprztu niezbdnego do wykonywania pracy oraz innego mienia pracodawcy

  4) uywanie otrzymanych materiaw oraz innych produktw zgodnie z ich przeznaczeniem,

  4. W przypadku pracownikw administracji i obsugi: 1) Przydziau prac dokonuje bezporedni przeoony pracownika zgodnie

  z przydziaem obowizkw zatwierdzonym przez dyrektora.

  2) Jeli przed kocem ustalonego czasu pracownik wykona przydzielon mu prac, obowizany jest niezwocznie zgosi ten fakt bezporedniemu

  przeoonemu, ktry moe nakaza pracownikowi wykonanie innej pracy

  zgodnej z jego kwalifikacjami.

  3) Bezporedni przeoony pracownika odpowiada za dostarczenie pracownikowi i waciwe uywanie przez niego niezbdnych do

  wykonania pracy materiaw i narzdzi oraz za rzetelne rozliczanie

  pracownika z uywanych narzdzi i materiaw.

  4) U pracodawcy obowizuje zasada wydawania polece subowych pracownikom przez bezporedniego przeoonego.

  5) W przypadku gdy polecenie subowe wyda pracownikowi przeoony wyszego szczebla, pracownik, ktry to polecenie otrzyma, obowizany

  jest polecenie wykona po zawiadomieniu swojego bezporedniego

  przeoonego.

  4 1. Organ prowadzcy szko moe naoy na nauczyciela obowizek podjcia pracy

  w innej szkole lub szkoach i na tym samym lub za jego zgod na innym

  stanowisku, w celu uzupenienia tygodniowego obowizkowego wymiaru zaj

  dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuczych w wymiarze nie wikszym ni

  obowizkowego wymiaru zaj. W przypadku nie wyraenia zgody przez nauczyciela,

  nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie za cz obowizkowego wymiaru zaj.

  2. Zasada ograniczenia zatrudnienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do wymiaru nie niszego ni obowizkowego wymiaru zaj

  i proporcjonalnego zmniejszenia wynagrodzenia moe by za zgod nauczyciela

  stosowana rwnie w wypadku , gdy z przyczyn, o ktrych mowa w art. 20 ust. 1

  Karty Nauczyciela, nie ma moliwoci zatrudnienia nauczyciela w penym wymiarze

  zaj oraz nie istniej warunki do uzupenienia tygodniowego obowizkowego

  wymiaru zaj dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuczych w innej szkole. W

  razie braku zgody nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania na

 • Regulamin pracy w Zespole Szk Gimnazjalnych w Gliwicach stanowicy zacznik do zarzdzenia nr 106/12/13 Dyrektora Zespou Szk Gimnazjalnych w Gliwicach z dnia 19 listopada 2012r.

  Strona 8

  ograniczenie wymiaru zatrudnienia i proporcjonalne zmniejszenie wynagrodzenia

  stosuje si przepisy art. 20 Karty Nauczyciela

  .

  5 1. Jeeli jest to uzasadnione potrzebami pracodawcy, dopuszczalne jest przeniesienie

  pracownika nie bdcego nauczycielem na okres 3 miesicy w roku kalendarzowym

  do innej pracy, ni okrelona w umowie o prac, lecz pod warunkiem, e nowa praca:

  1) nie powoduje obnienia wynagrodzenia pracownika, 2) jest zgodna z jego kwalifikacjami.

  2. Przedmiotowe przeniesienie nie moe mie znamion dyskryminacji czy szykany pracownika.

  6 1. Pracodawca jest zobowizany po przyjciu pracownika do pracy niezwocznie

  przekaza pracownikowi na pimie rodzaj zawartej umowy o prac i jej warunkw, co

  pracownik potwierdza wasnorcznym podpisem.

  2. Umow naley wrczy pracownikowi najpniej w dniu rozpoczcia pracy. 3. Pracodawca jest zobowizany poinformowa kadego pracownika na pimie, nie

  pniej ni w cigu 7 dni od dnia zawarcia umowy o prac, o :

  1) czstotliwoci wypaty wynagrodzenia za prac, 2) systemie, rozkadzie i okresie rozliczeniowym czasu pracy, ktrymi objty jest

  pracownik,

  3) wymiarze i prawie do urlopu wypoczynkowego, do ktrego uprawniony jest pracownik,

  4) dugoci okresu wypowiedzenia umowy o prac.

  7 1. Kady pracownik przystpujcy do pracy obowizany jest:

  1) przedstawi orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskaza do zatrudnienia na zajmowanym stanowisku, wydane przez lekarza sprawujcego opiek

  profilaktyczn nad pracownikami: w/w orzeczenie wydaje lekarz uprawniony

  do bada profilaktycznych midzy innymi w oparciu o skierowanie wydane

  przez pracodawc pracownikowi;

  2) wypeni kwestionariusz osobowy;. 3) przedoy niezwocznie, lecz nie pniej ni w cigu 5 dni od dnia

  zatrudnienia, wiadectwa pracy wydane przez poprzednich pracodawcw,

  a take inne dokumenty niezbdne do okrelenia uprawnie pracowniczych;

  4) przedoy niezwocznie wiadectwa, dyplomy oraz inne dokumenty potwierdzajce posiadane kwalifikacje zawodowe zwizane z podejmowan

  prac,

  2. Dokumenty wymienione w pkt. 3-4 przekada pracownik w kopiach, ktre zoone zostaj do jego akt osobowych, natomiast ich oryginay przedstawia si pracodawcy

  do wgldu.

  8 1. Fakt przybycia do pracy i jej zakoczenia pracownik samorzdowy potwierdza na

  Licie obecnoci, gdzie skada wasnorczny podpis.

  2. Wyjcia w godzinach pracy tak subowe, jak i prywatne odnotowywane s w Zeszycie wyj.

 • Regulamin pracy w Zespole Szk Gimnazjalnych w Gliwicach stanowicy zacznik do zarzdzenia nr 106/12/13 Dyrektora Zespou Szk Gimnazjalnych w Gliwicach z dnia 19 listopada 2012r.

  Strona 9

  3. Lista obecnoci i Zeszyt wyj znajduj si w sekretariacie szkoy.

  III

  Nieobecnoci i inne zwolnienia od pracy

  1 1. W razie niemonoci stawienia si do pracy z przyczyn znanych pracownikowi,

  powinien on uprzedzi niezwocznie bezporedniego przeoonego, lub sekretariat

  szkoy

  o przyczynie swojej nieobecnoci i przewidywanym okresie jej trwania. Wyjtek

  stanowi nauczyciel, ktry ma zajcia w danym dniu wwczas termin powiadomienia

  pracodawcy jest okrelony w ust. 3. Powiadomienie o nieobecnoci powinno by

  przekazane w jeden z moliwych sposobw: osobicie, przez inne osoby,

  telefonicznie, faksem, mailem na adres szkoy lub poczt. w tym przypadku za dat

  zawiadomienia uwaa si dat stempla pocztowego.

  2. W razie nie stawienia si do pracy, z przyczyn nagych (niespodziewanych), pracownik powinien uprzedzi niezwocznie bezporedniego przeoonego, lub

  sekretariat szkoy o przyczynie swojej nieobecnoci i przewidywanym okresie jej

  trwania, nie pniej jednak ni w drugim dniu nieobecnoci w pracy. Wyjtek stanowi

  nauczyciel, ktry ma zajcia w danym dniu wwczas termin powiadomienia

  pracodawcy jest okrelony w ust. 3. Powiadomienie o nieobecnoci powinno by

  przekazane w jeden z moliwych sposobw: osobicie, przez inne osoby,

  telefonicznie, faksem, mailem na adres szkoy lub poczt. w tym przypadku za dat

  zawiadomienia uwaa si dat stempla pocztowego. Nie dotrzymanie powyszego

  terminu jest usprawiedliwione, jeeli pracownik ze wzgldu na szczeglne

  okolicznoci nie mg zawiadomi o przyczynie nieobecnoci.

  3. Z uwagi na zapewnienie bezpieczestwa uczniom/ suchaczom nauczyciel jest zobowizany powiadomi pracodawc o swojej nieobecnoci w szkole najpniej

  przed lekcj z uczniami/ suchaczami, z ktrymi mia mie zajcia zgodnie z planem

  w danym dniu, jeeli tego nie dokona powinien zoy wiarygodne owiadczenie

  o braku moliwoci powiadomienia pracodawcy o swojej absencji przed lekcj jak

  mia realizowa zgodnie z przyjtym planem.

  4. Pracownik, ktry narusza wspomniany obowizek w ust.1, 2 i 3 moe ponie odpowiedzialno porzdkow, a w szczeglnie drastycznych przypadkach, moe

  nawet zosta zwolniony z pracy,

  5. Wyjtkowo, pracownik moe naruszy ust 2, co do terminu powiadomienia pracodawcy, gdy pojawi si szczeglne okolicznoci, jak np. obona choroba

  poczona z brakiem lub nieobecnoci domownikw albo innym zdarzeniem

  losowym.

  6. Pracownik jest zobowizany usprawiedliwi nieobecno z przyczyn losowych w pracy lub spnienie do pracy, przedstawiajc niezwocznie bezporedniemu

  przeoonemu lub osobie prowadzcej sprawy kadrowe okolicznoci swojego

  spnienia lub nieobecnoci, a na danie odpowiednie dokumenty potwierdzajce

  zaistnienie przyczyny spnienia bd nieobecnoci.

  7. Dowodami usprawiedliwiajcymi nieobecno w pracy s : 1) zawiadczenie lekarskie o czasowej niezdolnoci do pracy, wystawione

  zgodnie z przepisami o orzekaniu o czasowej niezdolnoci do pracy,

 • Regulamin pracy w Zespole Szk Gimnazjalnych w Gliwicach stanowicy zacznik do zarzdzenia nr 106/12/13 Dyrektora Zespou Szk Gimnazjalnych w Gliwicach z dnia 19 listopada 2012r.

  Strona 10

  2) decyzja waciwego pastwowego inspektora sanitarnego, wydana zgodnie z przepisami o zwalczaniu chorb zakanych w razie odosobnienia pracownika

  z przyczyn przewidzianych tymi przepisami,

  3) owiadczenie pracownika w razie zaistnienia okolicznoci uzasadniajcych konieczno sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym

  dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknicia obka,

  przedszkola lub szkoy, do ktrej dziecko uczszcza,

  4) imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia si wystosowane przez organ waciwy w sprawach powszechnego obowizku obrony, organ

  administracji rzdowej lub samorzdu terytorialnego, sd, prokuratur, policj

  w charakterze strony lub wiadka w postpowaniu prowadzonym przed tymi

  organami zawierajce adnotacj potwierdzajc stawienie si pracownika na to

  wezwanie,

  5) owiadczenie pracownika potwierdzajce odbycie podry subowej w godzinach nocnych zakoczonych w takim czasie, e do rozpoczcia pracy nie

  upyno 8 godzin, w warunkach uniemoliwiajcych odpoczynek nocny,

  6) zawiadczenie stacji krwiodawstwa o oddaniu krwi. 8. W razie nieobecnoci pracownika w pracy z przyczyn, o ktrych mowa w ust. 6:

  1) w pkt od 1 zawiadczenie lekarskie ZUS ZLA ubezpieczony jest obowizany, dostarczy pracodawcy, nie pniej ni w cigu 7 dni od daty jego otrzymania,

  2) w pkt od 2 do 3 jest zobowizany dostarczy odpowiednie zawiadczenie nie pniej ni w cigu 7 dni od daty jego otrzymania,

  3) w pkt 4 pracownik przedstawia stosowne zawiadczenie pracodawcy przed swoj nieobecnoci w pracy z przyczyn znanych,

  4) w pkt od 5 do 6 pracownik jest zobowizany usprawiedliwi nieobecno dorczajc stosowny dokument najpniej w dniu przystpienia do pracy.

  2 1. Pracownikowi przysuguje zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do

  wynagrodzenia w wymiarze:

  1) 2 dni w razie lubu pracownika lub urodzenia si jego dziecka albo zgonu i pogrzebu maonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma

  lub macochy,

  2) 1 dnia - w razie lubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teciowej, tecia , babki, dziadka, a take innej osoby

  pozostajcej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezporedni opiek.

  2. Zwolnienia wymienione w ust 1 udzielane s w dniach nastpnych przed lub po zdarzeniu uzasadniajcym ich udzielenie, ewentualnie w dniu wystpienia

  zdarzenia.

  3. Po wykorzystaniu przedmiotowego zwolnienia pracownik jest obowizany przedstawi odpis skrconego aktu stanu cywilnego, dotyczcy zdarzenia

  uzasadniajcego udzielenie zwolnienia.

  4. Jeeli pracownik korzysta ju z jakiego zwolnienia od pracy np. urlopu wypoczynkowego, niezdolnoci do pracy z powodu choroby, to nie

  przysuguj mu zwolnienia okolicznociowe omwione w niniejszym

  paragrafie.

 • Regulamin pracy w Zespole Szk Gimnazjalnych w Gliwicach stanowicy zacznik do zarzdzenia nr 106/12/13 Dyrektora Zespou Szk Gimnazjalnych w Gliwicach z dnia 19 listopada 2012r.

  Strona 11

  IV

  Urlopy pracownicze

  1 1. Nauczycielowi przysuguje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadajcym

  okresowi ferii zimowych i letnich i w czasie ich trwania.

  2. Nauczyciel moe by zobowizany przez dyrektora do wykonywania w czasie tych ferii nastpujcych czynnoci:

  1) przeprowadzania egzaminw, 2) wykonywania prac zwizanych z zakoczeniem roku szkolnego

  i przygotowaniem nowego roku szkolnego,

  3) opracowywania szkolnego zestawu programw oraz uczestniczenia w doskonaleniu zawodowym w okrelonej formie.

  Czynnoci o ktrych mowa w pkt 1-3, nie mog cznie zaj nauczycielowi

  wicej ni 7 dni.

  3. W ramach ustalonego w ust. 1 wymiaru urlopu wypoczynkowego nauczyciel ma prawo do nieprzerwanego co najmniej czterotygodniowego urlopu wypoczynkowego.

  4. Nauczyciel zatrudniony przez cay okres trwania zaj w danym roku szkolnym ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze i na zasadach okrelonych w ust. 1.

  Nauczyciel zatrudniony przez okres krtszy ni 10 miesicy ma prawo do urlopu

  wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do okrelonego w umowie okresu

  prowadzenia zaj.

  2 Nauczyciel uzyskuje prawo do pierwszego urlopu w ostatnim dniu poprzedzajcym ferie

  szkolne, a prawo do drugiego i dalszych urlopw w kadym nastpnym roku

  kalendarzowym.

  3 1. W razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w caoci lub w czci

  w okresie ferii szkolnych z powodu niezdolnoci do pracy wywoanej chorob lub

  odosobnieniem z zwizku z chorob zakan, urlopu macierzyskiego, odbywania

  wicze wojskowych albo krtkotrwaego przeszkolenia wojskowego

  nauczycielowi przysuguje urlop w cigu roku szkolnego, w wymiarze

  uzupeniajcym do 8 tygodni. Urlop uzupeniajcy w cigu roku szkolnego

  przysuguje rwnie dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoy, ktrzy na polecenie

  lub za zgod organu prowadzcego szko nie wykorzystali urlopu w czasie ferii

  szkolnych z powodu wykonywania zada zleconych przez ten organ lub

  prowadzenia w szkole inwestycji albo kapitalnych remontw.

  2. W razie niewykorzystania przysugujcego urlopu wypoczynkowego z powodu rozwizania lub wyganicia stosunku pracy, powoania do zasadniczej suby

  wojskowej albo do odbywania zastpczo obowizku tej suby, powoania do

  okresowej suby wojskowej lub do odbywania dugotrwaego przeszkolenia

  wojskowego nauczycielowi przysuguje ekwiwalent pieniny za okres

  niewykorzystanego urlopu, nie wicej jednak ni za 8 tygodni.

  4 1. Za czas urlopu wypoczynkowego nauczycielowi przysuguje wynagrodzenie, jakie

  by otrzyma, gdyby w tym czasie pracowa. Wynagrodzenia za godziny

  ponadwymiarowe i zajcia dodatkowe oblicza si na podstawie przecitnego

 • Regulamin pracy w Zespole Szk Gimnazjalnych w Gliwicach stanowicy zacznik do zarzdzenia nr 106/12/13 Dyrektora Zespou Szk Gimnazjalnych w Gliwicach z dnia 19 listopada 2012r.

  Strona 12

  wynagrodzenia z okresu wszystkich miesicy danego roku szkolnego,

  poprzedzajcych miesic rozpoczcia urlopu, a jeeli okres zatrudnienia jest

  krtszy od roku szkolnego z tego okresu.

  2. Jeeli wysoko wynagrodzenia stanowicego podstaw obliczenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zajcia dodatkowe ulega zmianie w okresie,

  z ktrego oblicza si wynagrodzenie za urlop, w miesicu wykorzystywania urlopu

  wynagrodzenie to ulega przeliczeniu.

  5 1. Z wnioskiem o udzielenie urlopu wychowawczego nauczyciel wystpuje do

  dyrektora szkoy.

  2. Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego powinien by zgoszony co najmniej na 1 miesic przed wskazanym terminem rozpoczcia tego urlopu.

  3. Termin zakoczenia urlopu wychowawczego powinien przypada na dzie poprzedzajcy rozpoczcie roku szkolnego w takim przypadku termin

  udzielonego urlopu ulega odpowiedniemu skrceniu, a na wniosek nauczyciela

  odpowiedniemu przedueniu.

  6 1. Nauczyciel moe zrezygnowa z udzielonego mu urlopu wychowawczego:

  1) w kadym czasie za zgod dyrektora szkoy, 2) z pocztkiem roku szkolnego po uprzednim zawiadomieniu dyrektora

  szkoy co najmniej na 3 miesice przed zamierzonym terminem podjcia

  pracy.

  7 1. W przypadku wykorzystywania urlopu wychowawczego nauczyciel nabywa

  prawo do urlopu wypoczynkowego z dniem rozpoczcia ferii szkolnych

  przypadajcych po zakoczeniu urlopu wychowawczego.

  2. Nauczycielowi, ktry w zwizku z rozpoczciem urlopu wychowawczego nie mg wykorzysta przypadajcego w okresie letnich ferii szkolnych urlopu

  wypoczynkowego, do ktrego naby prawo termin zakoczenia urlopu

  wychowawczego powinien przypada na koniec zaj szkolnych.

  8 Nauczycielowi zatrudnionemu w penym wymiarze zaj przysuguje urlop patny dla

  dalszego ksztacenia si oraz inne ulgi i wiadczenia zwizane z tym ksztaceniem.

  Nauczyciel moe otrzyma urlop patny lub bezpatny dla celw naukowych,

  artystycznych, owiatowych, a bezpatny z innych wanych przyczyn.

  9 1. Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, ktry wnis podanie

  o przeniesienie do miejscowoci bdcej miejscem staego zamieszkania

  wspmaonka, jeeli podanie o przeniesienie nie moe by uwzgldnione

  z powodu niemonoci zatrudnienia go w zawodzie nauczycielskim w miejscu

  staego zamieszkania wspmaonka, dyrektor szkoy udziela urlopu bezpatnego.

  2. Okres urlopu bezpatnego, o ktrym mowa w ust. 1, nie moe przekroczy 2 lat. Jeeli w tym okresie nauczyciel nie podj ponownie pracy, stosunek pracy ulega

  rozwizaniu

 • Regulamin pracy w Zespole Szk Gimnazjalnych w Gliwicach stanowicy zacznik do zarzdzenia nr 106/12/13 Dyrektora Zespou Szk Gimnazjalnych w Gliwicach z dnia 19 listopada 2012r.

  Strona 13

  10 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w penym wymiarze zaj na czas nieokrelony, po

  przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole, dyrektor szkoy udziela urlopu dla

  poratowania zdrowia w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, w wymiarze

  nieprzekraczalnym jednorazowo roku.

  2. Nauczycielowi, ktremu do nabycia prawa do emerytury brakuje mniej ni rok, urlop dla poratowania zdrowia nie moe by udzielony na okres duszy ni do

  koca miesica poprzedzajcego miesic, w ktrym nauczyciel nabywa

  uprawnienia emerytalne.

  3. Do okresu siedmioletniej pracy w szkole, o ktrej mowa w ust. 1, wlicza si okresy czasowej niezdolnoci do pracy wskutek choroby oraz urlopu innego ni

  wypoczynkowy, trwajce cznie nie duej ni 6 miesicy. W przypadku okresu

  niezdolnoci do pracy i urlopu trwajcych duej ni 6 miesicy wymagany okres

  pracy przedua si o ten okres.

  4. Okres siedmioletniej pracy w szkole, uzasadniajcy prawo do urlopu, powinien przypada bezporednio przed dat rozpoczcia urlopu dla poratowania zdrowia.

  Wymg siedmioletniego okresu pracy w szkole dotyczy udzielenia pierwszego

  urlopu dla poratowania zdrowia.

  5. Nauczyciel w okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia zachowuje prawo do comiesicznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysug lat

  oraz prawo do innych wiadcze pracowniczych, w tym dodatkw socjalnych, o

  ktrych mowa w art. 54 Karty Nauczyciela.

  6. Dyrektor szkoy, nie pniej ni w terminie 2 tygodni przed zakoczeniem urlopu dla poratowania zdrowia, wydaje nauczycielowi skierowania na badania kontrolne

  w celu stwierdzenia braku przeciwwskaza do pracy na okrelonym stanowisku.

  7. W okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel nie moe nawiza stosunku pracy lub podj innej dziaalnoci zarobkowej. W przypadku

  stwierdzenia, e w okresie urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel podejmuje

  inny stosunek pracy lub inn dziaalno zarobkow, dyrektor szkoy odwouje

  nauczyciela z urlopu, okrelajc termin, w ktrym nauczyciel obowizany jest do

  powrotu do pracy.

  8. Nauczycielowi mona udzieli kolejnego urlopu dla poratowania zdrowia nie wczeniej ni po upywie roku od dnia zakoczenia poprzedniego urlopu dla

  poratowania zdrowia. czny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciela

  w okresie caego zatrudnienia nie moe przekroczy trzech lat.

  9. Nauczyciel nie ponosi kosztw zwizanych z orzekaniem o stanie jego zdrowia w zwizku z potrzeb udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia.

  10. O potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zalecanego leczenia, orzeka lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczcy

  nauczyciela. Od orzeczenia, o ktrym mowa w zdaniu pierwszym, przysuguje

  odwoanie do Wojewdzkiego Orodka Medycyny Pracy.

  11 1. Pracownik niebdcy nauczycielem ma prawo do corocznego, nie przerwanego

  i patnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze i wg zasad okrelony w Kodeksie

  pracy. Pracownik nie moe zrzec si prawa do urlopu.

  2. Wymiar urlopu dla pracownikw samorzdowych wynosi: 1) 20 dni przy stau do 10 lat pracy, 2) 26 dni po 10 latach pracy.

  3. Urlopu pracownikom samorzdowym nie udziela si w:

 • Regulamin pracy w Zespole Szk Gimnazjalnych w Gliwicach stanowicy zacznik do zarzdzenia nr 106/12/13 Dyrektora Zespou Szk Gimnazjalnych w Gliwicach z dnia 19 listopada 2012r.

  Strona 14

  1) niedziele; 2) wita, tj. :

  a) 1 stycznia Nowy Rok b) 6 stycznia wito Trzech Krli c) pierwszy dzie wit Wielkanocnych d) drugi dzie wit Wielkanocnych e) 1 maja wito Pracy f) 3 maja wito Narodowe Trzeciego Maja g) dzie obchodw Boego Ciaa h) 15 sierpnia Wniebowzicie Najwitszej Marii Panny i) 1 listopada Wszystkich witych j) 11 listopada Narodowe wito Niepodlegoci k) 25 grudnia pierwszy dzie wit Boego Narodzenia l) 26 grudnia drugi dzie wit Boego Narodzenia

  3) Dni wolne od pracy wynikajce z rozkadu czasu pracy w piciodniowym tygodniu pracy.

  4. Jeeli pracownik wykonuje prac dozwolon w niedziele i wita, urlopu wypoczynkowego udziela si w dniach kalendarzowych, ktre z obowizujcym

  pracownika rozkadem czasu pracy s dla niego dniami pracy.

  5. Urlopu, o ktrym mowa w ust.4, udziela si w dniach, lecz przelicza si go na godziny, przyjmujc, e jednemu dniowi urlopu odpowiada 8 godzin pracy.

  6. Pracownik zatrudniony w niepenym wymiarze czasu pracy ma prawo do urlopu w wymiarze proporcjonalnym do wymiaru czasu pracy. Postanowienia ust. 5

  stosuje si odpowiednio.

  12 Pracownik uzyskuje prawo do pierwszego urlopu w yciu w roku kalendarzowym

  podjcia pracy w wymiarze 1/12 nalenego urlopu po roku pracy, po kadym miesicu

  pracy, a prawo do nastpnego penego urlopu z dniem 1 stycznia nastpnego roku.

  13 1. Do okresu pracy, od ktrego zaley wymiar urlopu, wlicza si z tytuu ukoczenia:

  1) zasadniczej lub rwnorzdnej szkoy zawodowej przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie wicej jednak ni 3 lata,

  2) redniej szkoy zawodowej przewidzianej programem nauczania o czasie trwania nauki, nie wicej ni 5 lat,

  3) redniej szkoy zawodowej dla absolwentw zasadniczych szk zawodowych do 5 lat,

  4) redniej szkoy oglnoksztaccej do 4 lat, 5) szkoy policealnej do 6 lat, 6) szkoy wyszej do 8 lat ( w tym uzyskanie tytuu licencjata).

  2. Jeeli pracownik pobiera nauk w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od ktrego zaley wymiar urlopu, wlicza si bd okres zatrudnienia, w ktrym bya

  pobierana nauka, bd okres nauki, zalenie od tego, co jest korzystniejsze dla

  pracownika.

  3. W przypadku jednoczesnego pozostawania w innym stosunku pracy wliczeniu podlega take ten niezakoczony okres zatrudnienia w czci przypadajcej przed

  nawizaniem stosunku pracy w szkole. Wliczenie jest moliwe po przedoeniu

  przez pracownika stosownego zawiadczenia od innego pracodawcy.

 • Regulamin pracy w Zespole Szk Gimnazjalnych w Gliwicach stanowicy zacznik do zarzdzenia nr 106/12/13 Dyrektora Zespou Szk Gimnazjalnych w Gliwicach z dnia 19 listopada 2012r.

  Strona 15

  14 1. Wykorzystanie urlopu przez pracownika powinno nastpi w roku

  kalendarzowym, w ktrym pracownik naby do niego prawo, zgodnie z ustalonym

  planem urlopw, w ktrym planuje si cay urlop pracownika, poza czterema

  dniami (tzn. urlop na danie).

  2. Pomimo planu urlopw wypoczynkowych kady pracownik przed rozpoczciem urlopu winien zoy wniosek o urlop na obowizujcym w placwce druku,

  ktry pracownik otrzymuje od osoby prowadzcej sprawy kadrowe.

  3. Wniosek, o ktrym mowa w ust 2, skada si do bezporedniego przeoonego, ktry niezwocznie przekazuje go pracodawcy.

  4. Wnioski pracownikw o udzielenie urlopu wypoczynkowego w terminie innym ni przewidziany w zatwierdzonym planie urlopw moe by pozytywnie

  rozpatrzony przez dyrektora jeeli nie zakci to prawidowego funkcjonowania

  placwki.

  5. W sytuacji gdy z wanych powodw pracownik nie mg wykorzysta urlopu do koca roku, w ktrym naby do niego prawo, winien go wykorzysta do dnia 30

  wrzenia nastpnego roku kalendarzowego.

  15 Urlop moe by na wniosek pracownika podzielony na czci. Co najmniej jedna cz

  urlopu powinna obejmowa nie mniej ni 14 kolejnych dni kalendarzowych, do ktrych

  zaliczamy oprcz dni korzystania z urlopu rwnie dni wolne od pracy przypadajce

  przed, w trakcie i po zakoczeniu korzystania przez pracownika z urlopu

  wypoczynkowego.

  16 1. Przesunicie wczeniej ustalonego terminu urlopu moe nastpi na

  umotywowany wanymi przyczynami wniosek pracownika bd w szczeglnych

  przypadkach na wniosek przeoonego pracownika, jeeli nieobecno pracownika

  mogaby spowodowa zakcenie toku pracy.

  2. Pracodawca moe odwoa pracownika z urlopu tylko wwczas, gdyby jego obecnoci w szkole wymagayby okolicznoci nieprzewidziane w chwili

  rozpoczcia urlopu. Pracodawca jest obowizany pokry poniesione przez

  pracownika koszty wynikajce z odwoania go z urlopu.

  3. Pracodawca moe zobowiza pracownika, aby poda miejsce pobytu w czasie korzystania z urlopu wypoczynkowego.

  17 Postanowienia 16 ust. 2 stosuje si rwnie w przypadku nieudzielenia pracownikowi

  urlopu wypoczynkowego zgodnie z ustalonym planem urlopw. Warunkiem zwrotu

  kosztw jest udokumentowanie przez pracownika faktu poniesienia szkody.

  18 Pracodawca obowizany jest udzieli pracownicy po urlopie macierzyskim urlopu

  wypoczynkowego biecego, jak i zalegego.

 • Regulamin pracy w Zespole Szk Gimnazjalnych w Gliwicach stanowicy zacznik do zarzdzenia nr 106/12/13 Dyrektora Zespou Szk Gimnazjalnych w Gliwicach z dnia 19 listopada 2012r.

  Strona 16

  19 Pracodawca jest obowizany udzieli patnego urlopu wypoczynkowego tak biecego,

  jak i zalegego pracownikowi, z ktrym stosunek pracy ulegnie rozwizaniu z powodu

  przejcia na rent inwalidzk, jeeli pracownik zoy stosowny wniosek.

  20 1. Pracownik moe wykorzysta cztery dni urlopu w terminie przez siebie

  wskazanym.

  2. W celu wykorzystania urlopu na danie, o ktrym mowa w ust 1, pracownik winien poinformowa pracodawc w miar moliwoci przed rozpoczciem

  urlopu, a najpniej do koca zmiany roboczej w dniu jego rozpoczcia.

  3. Niewykorzystany do 31 grudnia urlop na danie staje si od 1 stycznia zalegym urlopem, do ktrego stosuje si oglne zasady dotyczce urlopw

  wypoczynkowych.

  V

  Czas pracy

  1 1. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w penym wymiarze zaj nie moe

  przekracza 40 godzin na tydzie.

  2. W ramach czasu pracy, o ktrym mowa w ust 1, oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel jest obowizany realizowa:

  1) zajcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekucze, prowadzone bezporednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w

  wymiarze okrelonym w ust. 4 lub ustalonym na podstawie ust 5,

  2) inne czynnoci i zajcia wynikajce z zada statutowych szkoy, ze szczeglnym uwzgldnieniem zaj opiekuczych i wychowawczych

  wynikajcych z potrzeb i zainteresowa uczniw,

  3) zajcia i czynnoci zwizane z przygotowaniem si do zaj, samoksztaceniem i doskonaleniem zawodowym.

  3. Nauczyciel, na swj wniosek zoony na pimie do dyrektora szkoy przed rozpoczciem zaj w danym roku szkolnym, moe realizowa zajcia

  dydaktyczne, wychowawcze i opiekucze w wymiarze okrelonym w ust 5 .

  Dyrektor szkoy moe wyrazi zgod na realizacj zaj w danym roku szkolnym

  w ustalonym z nauczycielem wymiarze okrelonym w ust. 5, jeeli taka moliwo

  wynika z zatwierdzonego przez organ prowadzcy szko arkusza organizacyjnego

  szkoy.

  4. Tygodniowy obowizkowy wymiar godzin zaj dydaktycznych , wychowawczych i opiekuczych , prowadzonych bezporednio z uczniami lub

  wychowankami albo na ich rzecz, dla nauczycieli zatrudnionych w penym

  wymiarze zaj ustala si z zastrzeeniem ust. 5, wg norm:

  1) nauczyciel 18 godzin 2) nauczyciel zatrudniony w ksztaceniu zaocznym 20 godzin 3) pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, doradcy zawodowi, prowadzcy

  zajcia korekcyjno kompensacyjne 22 godziny,

  4) nauczyciel bibliotekarz - 30 godzin. Tygodniowy obowizkowy wymiar godzin zaj dla nauczycieli szk

  i placwek prowadzonych przez Miasto Gliwice, zatrudnionych w penym

 • Regulamin pracy w Zespole Szk Gimnazjalnych w Gliwicach stanowicy zacznik do zarzdzenia nr 106/12/13 Dyrektora Zespou Szk Gimnazjalnych w Gliwicach z dnia 19 listopada 2012r.

  Strona 17

  wymiarze, realizujcych w ramach jednego stosunku pracy obowizki

  okrelone dla stanowisk o rnym tygodniowym obowizkowym wymiarze

  godzin ustala si wg wzoru stanowicego zacznik do Uchway

  Nr XX/413/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 31.05.2012r.

  5. Zajcia dydaktyczne, opiekucze, wychowawcze mog by realizowane przez nauczycieli w wymiarze od 18 do 27 godzin.

  6. Pracownicy pedagogiczni potwierdzaj swoj obecno w pracy wpisami w odpowiednich dziennikach, jakie s zobowizani prowadzi/wypenia zgodnie

  z przydziaem czynnoci.

  7. Prac wykonywan w wymiarze okrelonym w ust. 4 lub ustalonym na podstawie ust. 5 uznaje si w zakresie uprawnie pracowniczych za prac wykonywan w

  penym wymiarze zaj.

  8. Nauczyciel, ktry realizuje tygodniowy obowizkowy wymiar zaj zgodnie z ust. 5, nie moe mie przydzielonych godzin ponadwymiarowych, z wyjtkiem godzin

  doranych zastpstw.

  9. Nauczyciel, ktry realizuje tygodniowy obowizkowy wymiar zaj zgodnie z ust. 4 i dla ktrego ustalony plan zaj w pewnych okresach roku szkolnego nie

  wyczerpuje obowizujcego tego nauczyciela tygodniowego wymiaru godzin

  zaj dydaktycznych, powinien naucza odpowiednio wiksz liczb godzin

  w innych okresach danego roku szkolnego. Praca wykonywana zgodnie z tak

  ustalonym planem zaj nie jest prac w godzinach ponadwymiarowych.

  10. Dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoy oraz nauczycielowi penicemu inne stanowisko kierownicze w szkole obnia si tygodniowy obowizkowy wymiar

  godzin okrelony w ust. 4 w zalenoci od wielkoci i typu szkoy oraz warunkw

  pracy lub zwalnia si ich od obowizku realizacji tych zaj. Dotyczy to rwnie

  nauczyciela, ktry obowizki kierownicze peni w zastpstwie nauczyciela,

  ktremu powierzono stanowisko kierownicze.

  2 1. Dyrektor za zgod organu prowadzcego szko moe nauczycielowi

  zatrudnionemu w penym wymiarze zaj obniy tygodniowy obowizkowy

  wymiar godzin zaj, na czas okrelony lub do odwoania, ze wzgldu na

  doskonalenie si, wykonywanie pracy naukowej albo prac zleconych przez organ

  sprawujcy nadzr pedagogiczny lub organ prowadzcy szko albo ze wzgldu na

  szczeglne warunki pracy nauczyciela w szkole.

  2. Obnienie tygodniowego obowizkowego wymiaru godzin zaj nie moe spowodowa zmniejszenia wynagrodzenia oraz ograniczenia innych uprawnie

  nauczyciela.

  3. Nauczyciel korzystajcy z obnionego tygodniowego obowizkowego wymiaru godzin zaj nie moe mie godzin ponadwymiarowych, z wyjtkiem nauczycieli

  zajmujcych stanowiska kierownicze.

  3 1. Nauczyciela zatrudnionego w penym wymiarze zaj obowizuje 5 dniowy

  tydzie pracy. Nauczycielom doksztacajcym si, wykonujcym inne wane

  spoeczne zadania lub jeeli to wynika z organizacji pracy w szkole dyrektor

  szkoy moe ustali 4 dniowy tydzie pracy.

  2. Za zajcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekucze, wykonywane w dniu wolnym od pracy, nauczyciel otrzymuje inny dzie wolny od pracy.

  W szczeglnie uzasadnionych przypadkach zamiast dnia wolnego nauczyciel

 • Regulamin pracy w Zespole Szk Gimnazjalnych w Gliwicach stanowicy zacznik do zarzdzenia nr 106/12/13 Dyrektora Zespou Szk Gimnazjalnych w Gliwicach z dnia 19 listopada 2012r.

  Strona 18

  otrzymuje odrbne wynagrodzenie w wysokoci ustalonej w przepisach o

  wynagrodzeniu obowizujcym nauczycieli szkoy.

  3. Za prac w wito, przypadajce poza dwoma dniami w tygodniu wolnymi od pracy, nauczyciel otrzymuje inny dzie wolny od pracy. W szczeglnie

  uzasadnionych przypadkach zamiast dnia wolnego nauczyciel otrzymuje

  wynagrodzenie, o ktrym mowa w ust. 2, ze 100% dodatkiem.

  4 1. Czasem pracy pracownikw niebdcych nauczycielami jest czas, w ktrym

  pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakadzie pracy lub innym

  miejscu przeznaczonym do wykonywania pracy.

  2. W czasie okrelonym jako godziny pracy pracownik winien by przebrany w odzie i obuwie robocze i gotowy do wiadczenia pracy.

  3. Cay czas pracy powinien by przeznaczony na wykonywanie pracy.

  5 1. Czas pracy pracownikw administracji, ekonomicznych i obsugi wynosi 8 godzin

  na dob 40 godzin tygodniowo w czteromiesicznym okresie rozliczeniowym.

  2. Sobota dla pracownikw, o ktrych mowa w ust. 1, jest dniem wolnym od pracy wynikajcym z rozkadu czasu pracy w rednio piciodniowym tygodniu pracy.

  3. Kade wito wystpujce w okresie rozliczeniowym i przypadajce w innym dniu ni niedziela obnia wymiar czasu pracy o 8 godzin.

  4. Wymiar czasu pracy pracownika w okresie rozliczeniowym, ulega w tym okresie obnieniu o liczb godzin usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy,

  przypadajcych do przepracowania w czasie tej nieobecnoci w pracy , zgodnie z

  przyjtym rozkadem czasu pracy.

  5. Pracownicy o ktrych mowa w ust 1 wiadcz prac od poniedziaku do pitku w godzinach:

  1) pracownicy administracji od 7.00 do 15.00 2) sekretarz do spraw suchaczy w Gimnazjum dla Dorosych

  od 14.00 do 18.00

  3) pracownicy ekonomiczni od 8.00 do 16.00 4) pracownicy obsugi od 7.00 do 15.00 lub od 10.00 do 18.00 w zalenoci

  od ustalonego tygodniowego harmonogramu pracy (w trakcie jednego

  tygodnia pracownik ma okrelon sta godzin przychodzenia do pracy

  i wychodzenia z pracy)

  5) starszy wony i konserwator od 6.00 do 14.00 6) w indywidualnych przypadkach z uwagi na organizacj pracy placwki

  dyrektor moe wyznaczy pracownikowi inne godziny ni ww. zgodnie

  z obowizujcym Kodeksem Pracy.

  6 1. Za prac w godzinach nadliczbowych na pisemny wniosek pracownika moe by

  udzielony czas wolny wedug zasady godzina za godzin.

  2. Wnioski, o ktrych mowa w ust. 1, przechowuje si cznie z Kart ewidencji czasu pracy pracownika.

  3. Udzielenie czasu wolnego w sytuacji wskazanej w ust. 1 odbywa si do koca danego okresu rozliczeniowego.

 • Regulamin pracy w Zespole Szk Gimnazjalnych w Gliwicach stanowicy zacznik do zarzdzenia nr 106/12/13 Dyrektora Zespou Szk Gimnazjalnych w Gliwicach z dnia 19 listopada 2012r.

  Strona 19

  4. Pracownik moe zosta zobowizany do penienia dyuru w miejscu wykonywania pracy.

  5. Za czas dyuru wymienionego w ust. 4 naley pracownikowi udzieli czasu wolnego wedug zasady godzina za godzin lub wypaci wynagrodzenie

  wynikajce ze stawki zaszeregowania pracownika.

  7 Dyrektor, zastpca dyrektora, gwny ksigowy w razie potrzeby wiadcz prac

  w godzinach nadliczbowych na dob i w dniach wolnych od pracy bez prawa do

  dodatkowego wynagrodzenia.

  8 1. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pracy przy komputerze maj prawo po

  godzinie pracy do piciominutowej przerwy w pracy wliczanej do czasu pracy.

  2. Kwalifikacje stanowisk pracy do uznanych za stanowiska pracy przy komputerze dokonuje inspektor ds. bhp.

  9 1. Pracownik, ktrego dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin, ma

  prawo do 15-minutowej przerwy wliczanej do czasu pracy.

  2. Pracownik moe wykorzysta przerw zgodnie z harmonogramem zawartym w zarzdzeniu dyrektora dotyczcym przerw w pracy pracownikw

  samorzdowych.

  10 1. Osoba prowadzca sprawy kadrowe prowadzi na bieco ewidencj i kontrol

  czasu pracy poszczeglnych podlegych sobie pracownikw. Ewidencj prowadzi

  si w formie indywidualnej karty czasu pracy, ktra obejmuje:

  1) dobowy czas pracy pracownika, 2) ewentualn prac w godzinach nadliczbowych oraz porze nocnej, 3) nieobecnoci pracownika w pracy, jak np. choroba, urlopy, 4) inne (szkolenia, delegacje)

  2. W stosunku do nauczycieli oraz pracownikw, o ktrych mowa w 45, nie prowadzi si ewidencji dobowego czasu pracy.

  11 1. Godziny pracy placwki od godz. 600 do 2000.

  1) o 6.00 prac w szkole rozpoczyna wony i konserwator, 2) od 7.00 szkoa jest otwarta dla pracownikw szkoy, 3) od 7.45 do 18.00 szkoa jest otwarta dla uczniw/suchaczy oraz petentw, 4) od 18.00 do 19.45 s kontynuowane, zgodnie z planem, zajcia ze

  suchaczami oraz swoj prac moe rwnie w tym czasie wykonywa

  pracownik Kasy Zapomogowo Poyczkowej, gwny ksigowy.

  W tych godzinach szkoa pozostaje pod nadzorem dyrektora lub

  wicedyrektora,

  5) najpniej o 20.00 szkoa jest zamykana. Szczegowe kwestie dotyczce pracy placwki s okrelane poprzez

  zarzdzenia dyrektora szkoy.

  2. Pora nocna w szkole obejmuje czas pomidzy godzin 22.00 , a 6.00

 • Regulamin pracy w Zespole Szk Gimnazjalnych w Gliwicach stanowicy zacznik do zarzdzenia nr 106/12/13 Dyrektora Zespou Szk Gimnazjalnych w Gliwicach z dnia 19 listopada 2012r.

  Strona 20

  VI

  Procedury zwizane z podejrzeniem naduywania przez

  pracownika alkoholu, narkotykw, lekw psychotropowych

  lub innych substancji o dziaaniu odurzajcym

  1 1. Pracownik podczas wykonywania obowizkw w pracy nie moe by pod

  wpywem alkoholu ani innych substancji o dziaaniu odurzajcym.

  2. Kady pracownik zobowizany jest do przestrzegania obowizku trzewoci w czasie pracy.

  3. Obowizek sprawowania biecego nadzoru nad przestrzeganiem przez podlegych pracownikw obowizku trzewoci ciy na bezporednich

  przeoonych tych pracownikw.

  4. Realizacja obowizku, o ktrym mowa w ust. 1 polega na niedopuszczeniu do pracy osb, ktrych stan lub zachowanie wskazuje na spoywanie alkoholu, albo

  jeeli uzasadniaj to inne okolicznoci na surowym reagowaniu na przypadki

  spoywania alkoholu lub innych substancji o dziaaniu odurzajcym w czasie

  pracy lub miejscu pracy.

  5. Przeoony zobowizany jest do bezzwocznego zgoszenia pracodawcy faktu podejrzenia spoycia przez pracownika alkoholu lub innych substancji o dziaaniu

  odurzajcym w czasie pracy.

  6. Zabrania si wstpu na teren szkoy pracownikom po spoyciu alkoholu lub innych substancji o dziaaniu odurzajcym, zarwno w celu wiadczenia pracy, jak

  i w okresie przebywania na urlopie lub innej usprawiedliwionej nieobecnoci,

  zwalniajcej od obowizku wiadczenia pracy.

  7. Badanie stanu trzewoci pracownika dokonuj na danie dyrektora lub osoby przez niego upowanionej, a take na danie pracownika uprawnione organy

  powoane do ochrony porzdku publicznego (policja, stra miejska).

  8. Badania stanu trzewoci dokonuje si odpowiednim atestowanym przyrzdem przez pomiar wydychanego powietrza .

  9. Dyrektor lub osoba przez niego upowaniona moe domaga si zabiegu pobrania krwi od pracownika celem okrelenia stanu nietrzewoci. Pobranie krwi

  dokonywane jest przez pracownika suby zdrowia.

  10. Pracownik ma prawo zada pobrania krwi w celu okrelenia swojego stanu trzewoci.

  11. Koszty bada stanu trzewoci ponosi pracodawca w przypadku stwierdzenia trzewoci pracownika. W przypadku gdy stwierdzono u pracownika stan po

  uyciu alkoholu lub innych substancji o dziaaniu odurzajcym, obowizek

  poniesienia kosztw bada ciy na pracowniku.

  12. Stan nietrzewoci, spowodowany nadmiernym spoyciem lekw lub innych paralektykw sporzdzonych na bazie alkoholu etylowego, bdzie uwaany za

  cikie naruszenie podstawowych obowizkw pracowniczych skutkujcych

  karami jakie moe otrzyma pracownik zgodnie z Kodeksem Pracy

  2 1. Osoba prowadzca kontrol trzewoci sporzdza protok, ktry powinien

  zawiera:

 • Regulamin pracy w Zespole Szk Gimnazjalnych w Gliwicach stanowicy zacznik do zarzdzenia nr 106/12/13 Dyrektora Zespou Szk Gimnazjalnych w Gliwicach z dnia 19 listopada 2012r.

  Strona 21

  1) dane osoby zgaszajcej naruszenie obowizku trzewoci lub informacj oglna o zgoszeniu,

  2) okrelenie czasu i miejsca przyjcia zgoszenia, 3) dane osobowe pracownika podejrzanego o naruszenie obowizku

  trzewoci oraz opis sposobu i okolicznoci naruszenia tego obowizku,

  4) krtki opis podejmowanych w trakcie postpowania czynnoci, 5) wskazanie dowodw w tym rwnie wiadkw. 6) dat sporzdzenia protokou, czas przeprowadzenia postpowania,

  czytelne podpisy osoby sporzdzajcej protok i osb podejrzanych

  o naruszenie obowizku trzewoci,

  7) zaczone dowody, w tym protokoy przesucha wiadkw, wyniki bada na zawarto alkoholu oraz wnioski lub decyzje dyscyplinarne.

  2. Protok przekazuje osobie prowadzcej sprawy kadrowe, ktra przygotowuje propozycj decyzji personalnych.

  3 1. Uywanie, obecno w organizmie, sprzeda, rozprowadzanie czy te posiadanie

  narkotykw lub innych substancji o dziaaniu odurzajcym przez pracownikw

  podczas pracy, w trakcie przebywania na terenie szkoy lub w miejscu pracy, jest

  zabronione i stanowi cikie naruszenie podstawowych obowizkw pracownika.

  2. Zakaz nie dotyczy lekarstw i innych medykamentw zaordynowanych przez lekarza na recept, o ile ich uywanie nie przekracza uzasadnionych lub

  okrelonych norm.

  3. Pracownicy przyjmujcy leki lub inne medykamenty przepisane przez lekarza odpowiedzialni s za znajomo dziaa ubocznych ww. rodkw, ich wpyw na

  reakcj organizmu, moliwo podejmowania decyzji, wypeniania obowizkw

  i o ile to moliwe pracownicy tacy powinni poinformowa o tym swojego

  przeoonego przed rozpoczciem pracy.

  4. Narkotyki oraz inne substancje o dziaaniu odurzajcym ujawnione na terenie szkoy zostan przekazane odpowiednim wadzom celem podjcia stosownych

  czynnoci.

  VII

  Ochrona wynagrodzenia za prac

  1

  1. Wynagrodzenie wypacane jest nauczycielowi miesicznie z gry w pierwszym dniu miesica. Jeeli pierwszy dzie miesica jest dniem ustawowo wolnym od

  pracy, wynagrodzenie wypacane jest w dniu nastpnym.

  2. Skadniki wynagrodzenia, ktrych wysoko moe by ustalona jedynie na podstawie ju wykonanych prac, wypaca si miesicznie lub jednorazowo z dou

  w ostatnim dniu miesica, jeeli ostatni dzie miesica jest dniem ustawowo

  wolnym od pracy, wynagrodzenie wypacane jest w dniu poprzedzajcym ten

  dzie, a w wypadkach szczeglnie uzasadnionych wynagrodzenie moe by

  wypacone w jednym z ostatnich 5 dni miesica lub w dniu wypaty

  wynagrodzenia, o ktrym mowa w ust. 1.

  3. Wynagrodzenie za prac dla pozostaych pracownikw wypaca si co miesic z dou niezwocznie po wpyniciu na konto placwki rodkw finansowych na

 • Regulamin pracy w Zespole Szk Gimnazjalnych w Gliwicach stanowicy zacznik do zarzdzenia nr 106/12/13 Dyrektora Zespou Szk Gimnazjalnych w Gliwicach z dnia 19 listopada 2012r.

  Strona 22

  wynagrodzenia pracownikw, przekazywanych przez Urzd Miejski w Gliwicach,

  nie pniej ni do ostatniego dnia miesica na wskazany przez pracownika

  rachunek bankowy.

  4. Na pisemne danie pracownika skierowane do gwnego ksigowego do dnia 15 danego miesica wypat wynagrodzenia pracownik moe otrzyma w formie

  czeku.

  5. Zasiki z ubezpieczenia spoecznego wypacane s w terminach wypaty wynagrodzenia za prac wskazanych w ust. 2,3.

  2 1. Kwesti wynagradzania pracownikw niebdcych nauczycielami reguluje:

  Regulamin wynagradzania pracownikw niebdcych nauczycielami

  zatrudnionych w Zespole Szk Gimnazjalnych w Gliwicach

  2. Kwesti wynagradzania nauczycieli reguluje: Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szk Gimnazjalnych w Gliwicach

  3 Wysoko wynagrodzenia za prac i innych wiadcze pieninych ze stosunku pracy

  uwaana jest za dobro osobiste pracownika i objte jest tajemnic, ktr zobowizane s

  zachowa: kierownictwo szkoy, osoby naliczajce i wypacajce przedmiotowe

  wiadczenia, osoby zajmujce si sprawami kadrowymi, ubezpiecze spoecznych,

  podatku dochodowego od osb fizycznych, osoby administrujce zakadowym funduszem

  wiadcze socjalnych.

  VIII

  Bezpieczestwo i higiena pracy

  1

  Pracodawca i pracownicy zobowizani s do cisego przestrzegania przepisw zasad

  bezpieczestwa i higieny pracy oraz przepisw o ochronie przeciw poarowej.

  2 1. Pracodawca jest obowizany w szczeglnoci:

  1) organizowa prac w sposb zapewniajcy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

  2) kierowa pracownikw na profilaktyczne badania lekarskie, 3) wydawa pracownikowi przed rozpoczciem pracy odzie i ubranie

  robocze oraz rodki ochrony indywidualnej i higieny osobistej,

  wymienione w zaczniku nr 1 do regulaminu pracy,

  4) wskaza pracownikowi odpowiednio zabezpieczone miejsce na przechowywanie odziey i obuwia roboczego, wasnego ubrania

  wierzchniego oraz przydzielanych mu narzdzi pracy.

  3 1. Przed dopuszczeniem do pracy pracownik powinien by przeszkolony w zakresie

  znajomoci przepisw bhp, ochrony przeciwpoarowej, dotyczcych zagroe

 • Regulamin pracy w Zespole Szk Gimnazjalnych w Gliwicach stanowicy zacznik do zarzdzenia nr 106/12/13 Dyrektora Zespou Szk Gimnazjalnych w Gliwicach z dnia 19 listopada 2012r.

  Strona 23

  zawodowych oraz powinien by poinformowany o ryzyku zawodowym, ktre

  wie si z wykonywan prac,

  2. Instrukta wstpny pracownika w zakresie przepisw bhp przeprowadzaj: 1) inspektor ds. bhp instrukta oglny, 2) bezporedni przeoony instrukta stanowiskowy ( nie dotyczy

  pracownikw administracyjnych).

  3. Szkolenie okresowe w zakresie bhp pracownik powinien ukoczy najpniej w cigu 12 miesicy od dnia zatrudnienia.

  4. Czstotliwo przeprowadzania szkole okresowych w zakresie bhp okrela zacznik nr 2 do regulaminu pracy.

  5. Szkolenia okresowe w zakresie bhp prowadz wyspecjalizowane jednostki. 6. Przeszkolenie w zakresie przepisw bhp powinno by potwierdzone przez

  pracownika na pimie.

  7. Nie wolno dopuci pracownika do pracy, do ktrej wykonywania nie posiada on dostatecznej znajomoci przepisw i zasad bhp oraz podstawowych umiejtnoci.

  8. Czas szkolenia w zakresie bhp jest traktowany na rwni z czasem pracy.

  4 1. Za zapewnienie bezpiecznych warunkw pracy w poszczeglnych komrkach

  organizacyjnych ponosz odpowiedzialno ich przeoeni, ktrzy s

  w szczeglnoci zobowizani do:

  1) zorganizowania stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp, 2) zapewnienia pracownikom odziey i obuwia roboczego, rodkw ochrony

  indywidualnej oraz dopilnowania, aby te rodki byy stosowane zgodnie

  z przeznaczeniem,

  3) organizowania przygotowania i prowadzenia prac w sposb zabezpieczajcy przed wypadkami, chorobami zawodowymi

  i schorzeniami zwizanymi z warunkami rodowiska pracy,

  4) zapewnienia bezpiecznego i higienicznego stanu pomieszcze oraz odpowiedniego wyposaenia technicznego,

  5) zapewnienia moliwoci przestrzegania przez pracownikw przepisw i zasad bhp.

  5 1. Przestrzeganie przepisw i zasad bhp jest podstawowym obowizkiem kadego

  pracownika. W szczeglnoci pracownik obowizany jest:

  1) zna przepisy i zasady bhp, bra udzia w szkoleniach i instruktaach z tego zakresu oraz poddawa si wymaganym egzaminom

  sprawdzajcym,

  2) wykonywa prac zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz przestrzega wydanych w tym zakresie zarzdze i wskaza przeoonych,

  3) dba o naleyty stan maszyn, urzdze, narzdzi i sprztu, z ktrego korzysta oraz o porzdek i ad w miejscu pracy,

  4) uywa przydzielonej mu odziey i obuwia roboczego oraz rodkw ochrony indywidualnej zgodnie z ich przeznaczeniem,

  5) poddawa si badaniom lekarskim wstpnym, okresowym, kontrolnym oraz innym badaniom zarzdzonym przez dyrektora lub inny powoane do

  tego organy i stosowa si do zalece lekarskich.

 • Regulamin pracy w Zespole Szk Gimnazjalnych w Gliwicach stanowicy zacznik do zarzdzenia nr 106/12/13 Dyrektora Zespou Szk Gimnazjalnych w Gliwicach z dnia 19 listopada 2012r.

  Strona 24

  6 Pracownikom przydzielona jest odzie i obuwie robocze do staego indywidualnego

  uywania, ktre wpisywane s do kartoteki wyposaenia indywidualnego pracownika.

  7 1. Przydzia nowej odziey i obuwia roboczego nastpuje zgodnie z zacznikiem

  nr 1.

  2. Obowizkiem pracownika jest utrzymywanie w naleytym stanie przydzielonych ochron mu indywidualnych, odziey i obuwia roboczego i uytkowanie ich

  zgodnie z przeznaczeniem w miejscu pracy.

  3. Konserwacja naprawa pranie odziey i ubrania roboczego naley do pracodawcy.

  8 1. Wymagane sorty odzieowe pracownik pobiera z dziau administracyjnego. 2. W przypadku nie pobrania przedmiotu z przyczyn zalenych od pracownika

  roszczenia pienine nie przysuguj.

  3. Okres uywalnoci nalenych przedmiotw liczy si od dnia ich wydania do zuycia lub upywu czasu wynikajcego z tabeli norm, cznie z urlopem

  wypoczynkowym, ( administracja /obsuga) z wyczeniem innych okresw

  nieobecnoci w pracy trwajcych jednorazowo ponad jeden miesic. Okres

  uytkowania dla nauczycieli pomniejszamy o lipiec i sierpie oraz okres

  nieobecnoci trwajcy jednorazowo ponad jeden miesic.

  4. Pracownikom zatrudnionym w niepenym wymiarze czasu pracy przedua si okres uywalnoci przydzielonych przedmiotw proporcjonalnie do czasu pracy.

  5. Okres uytkowania to okres faktycznego korzystania z odziey roboczej. W przypadku nie uywania odziey i obuwia lub dobrego stanu wymienionych

  okres uytkowania wydua si na kolejne 12 miesicy.

  6. Nauczyciele wychowania fizycznego zakupuj odzie i obuwie wg norm przewidzianych w tabeli we wasnym zakresie do wysokoci okrelonego przez

  dyrektora limitu na dany rok budetowy.

  7. Pracownicy placwki na stanowiskach wyposaonych w monitory ekranowe. przy ktrych pracuj przez minimum 4 godziny na dob, mog si ubiega

  o dofinansowanie na zakup okularw korygujcych wzrok w wysokoci do 20%

  obowizujcego w danym roku najniszego wynagrodzenia, zgodnego

  z Rozporzdzeniem Rady Ministra Pracy i Polityki Spoecznej.

  Refundacja nastpuje w wyniku:

  1) przedoenia oryginau imiennej faktury/rachunku wiadczcej o poniesionych wydatkach na zakup okularw korygujcych wzrok.

  2) przedstawienia bada okulistycznych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, chodzi o zalecenie lekarza wydane podczas bada wstpnych

  lub bada okresowych, wykonywanych na podstawie skierowania

  pracodawcy do lekarzy o szczeglnych uprawnieniach, okrelonych w

  rozporzdzeniu z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania bada

  lekarskich pracownikw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad

  pracownikami. lub orzecze lekarskich wydawanych przez lekarzy

  majcych podpisan umow z NFZ.

  Jeeli przepisanie okularw przez okulist nie nastpuje ww. trybie, lecz

  w toku prywatnej wizyty, pracodawca zgodnie z rozporzdzeniem nie jest

  zobowizany do ich refundacji.

 • Regulamin pracy w Zespole Szk Gimnazjalnych w Gliwicach stanowicy zacznik do zarzdzenia nr 106/12/13 Dyrektora Zespou Szk Gimnazjalnych w Gliwicach z dnia 19 listopada 2012r.

  Strona 25

  Dofinansowania na zakup okularw korygujcych wzrok nie mona

  otrzymywa czciej ni raz na dwa lata. Wykaz pracownikw placwki na

  stanowiskach wyposaonych w monitory ekranowe, przy ktrych pracuj przez

  minimum 4 godziny na dob stanowi zacznik nr 5 do niniejszego

  regulaminu.

  9 1. W razie rozwizania lub wyganicia stosunku pracy pracownik jest zobowizany

  zwrci pracodawcy przydzielone mu przedmioty.

  2. Odzie i obuwie nie podlegaj zwrotowi w razie: 1) przejcia pracownika na rent lub emerytur, mierci pracownika, bez

  wzgldu na dat pobrania,

  2) uywania ich przez ponad 75% okresu okrelonego w tabeli norm. 3. W razie utraty zniszczenia lub przedwczesnego zuycia przydzielonych

  pracownikowi przedmiotw po sporzdzeniu protokou zniszczenia- pracodawca

  obowizany jest wyda pracownikowi inne przedmioty zgodnie z tabel norm.

  4. Jeli utrata, zniszczenie czy przedwczesne zuycie nastpio z winy pracownika, jest on zobowizany uici kwot rwn niezamortyzowanej czci wartoci tych

  przedmiotw.

  5. Protok sporzdza inspektor ds. bhp.

  10 Sprawy wydania pracownikom odziey roboczej oraz kartoteki osobistego wyposaenia

  pracownikw prowadzi dzia administracyjny, ktry cile wsppracuje z inspektorem ds.

  bhp.

  11 Bezporedni przeoony dopuszcza pracownika do pracy po wydaniu mu nalenych

  ochron indywidualnych.

  12 W przypadku gdy pracownik poza podstawowymi czynnociami przewidzianymi dla

  okrelonego stanowiska wykonuje stale dodatkowe czynnoci wymagajce, zgodnie

  z tabel norm, dodatkowego wyposaenia w odzie i sprzt naley uzupeni jego

  wyposaenie do zakresu normy przysugujcej dla tego stanowiska pracy.

  13 1. Nie wolno przydzieli pracownikom obuwia i odziey roboczej nie speniajcych

  wymaga okrelonych w Polskich Normach.

  2. Wydane pracownikom do uytkowania rodki ochrony indywidualnej musz posiada wiadectwo zgodnoci.

  14 U pracodawcy obowizuje cakowity zakaz palenia tytoniu na terenie szkoy.

  15 W celu zapewnienia pracownikom w peni bezpiecznych i higienicznych warunkw pracy

  pracodawca zobowizuje si przestrzega w szczeglnoci rozporzdzenia MENiS z dnia

  31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy w publicznych

  i niepublicznych szkoach i placwkach (Dz.U. z 2003 nr 6, poz. 69).

 • Regulamin pracy w Zespole Szk Gimnazjalnych w Gliwicach stanowicy zacznik do zarzdzenia nr 106/12/13 Dyrektora Zespou Szk Gimnazjalnych w Gliwicach z dnia 19 listopada 2012r.

  Strona 26

  IX

  Postpowanie dyscyplinarne oraz kary za naruszenie

  porzdku i dyscypliny pracy

  1 1. Nauczyciele mianowani i dyplomowani podlegaj odpowiedzialnoci

  dyscyplinarnej za uchybienia godnoci zawodu nauczyciela lub obowizkom, o

  ktrych mowa w art. 6 Karty Nauczyciela.

  2. Za uchybienie przeciwko porzdkowi pracy w rozumieniu art. 108 k.p. wymierza si nauczycielom kary porzdkowe zgodnie z 8.

  2 1. Karami dyscyplinarnymi dla nauczycieli s:

  1) nagana z ostrzeeniem, 2) zwolnienie z pracy, 3) zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w

  zawodzie nauczycielskim w okresie 3 lat od ukarania,

  4) wydalenie z zawodu nauczycielskiego. 2. Kary dyscyplinarne wymierza komisja dyscyplinarna. 3. Wymierzenie kary dyscyplinarnej okrelonej ust. 1 pkt 4 jest rwnoznaczne z

  zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim.

  4. Odpis orzeczenia wraz z uzasadnieniem wcza si do akt osobowych nauczyciela.

  3 1. W sprawach dyscyplinarnych nauczycieli orzekaj w pierwszej instancji komisje

  dyscyplinarne przy wojewodach.

  2. Drug instancj w sprawach dyscyplinarnych nauczycieli jest odwoawcza komisja dyscyplinarna przy MEN powoana do rozpatrywania odwoania od orzecze

  komisji dyscyplinarnych wymienionych w ust. 1.

  3. Od prawomocnych orzecze odwoawczych komisji dyscyplinarnych przy MEN w sprawach dyscyplinarnych stronom przysuguje odwoanie do waciwego ze

  wzgldu na miejsce zamieszkania obwinionego Sdu Apelacyjnego Sdu Pracy

  i Ubezpiecze Spoecznych w terminie 14 dni od dnia dorczenia orzeczenia wraz

  z uzasadnieniem.

  4 1. Postpowanie dyscyplinarne wszczyna komisja dyscyplinarna na wniosek

  rzecznika dyscyplinarnego.

  2. Komisje dyscyplinarne wydaj orzeczenia po przeprowadzeniu rozprawy oraz po wysuchaniu gosw rzecznika dyscyplinarnego i obwinionego lub jego obrocy.

  5 1. Postpowanie dyscyplinarne nie moe by wszczte po upywie 3 miesicy od

  dnia uzyskania przez waciwy organ, przy ktrym powoana zostaa komisja

  dyscyplinarna, wiadomoci o popenieniu czynu uzasadniajcego naoenie kary

  i po upywie 3 lat od popenienia tego czynu. Jeeli jednak czyn stanowi

  przestpstwo, okres ten nie moe by krtszy od okresu przedawnienia tego

  przestpstwa.

 • Regulamin pracy w Zespole Szk Gimnazjalnych w Gliwicach stanowicy zacznik do zarzdzenia nr 106/12/13 Dyrektora Zespou Szk Gimnazjalnych w Gliwicach z dnia 19 listopada 2012r.

  Strona 27

  2. Rozwizanie stosunku pracy po popenieniu czynu nie stanowi przeszkody do wszczcia i prowadzenia postpowania dyscyplinarnego oraz wymierzenia kary

  dyscyplinarnej.

  6 1. Dyrektor szkoy moe zawiesi w penieniu obowizkw nauczyciela, przeciwko

  ktremu wszczto postpowanie karne lub zoono wniosek o wszczcie

  postpowania dyscyplinarnego, jeeli ze wzgldu na powag i wiarygodno

  wysunitych zarzutw celowe jest odsunicie nauczyciela od wykonywania

  obowizkw w szkole. W sprawach niecierpicych zwoki nauczyciel moe by

  zawieszony przed zoeniem wniosku o wszczcie postpowania dyscyplinarnego.

  2. Dyrektor szkoy zawiesza w penieniu obowizkw nauczyciela jeeli wszczte postpowanie karne lub zoony wniosek o wszczcie postpowania

  dyscyplinarnego dotyczy naruszenia praw i dobra dziecka.

  3. Nauczyciel zostaje z mocy prawa zawieszony w penieniu obowizkw w razie jego tymczasowego aresztowania lub w razie pozbawienia go wolnoci w zwizku

  z postpowaniem karnym.

  4. Zawieszenie w penieniu obowizkw nie moe trwa duej ni 6 miesicy, chyba e przeciwko nauczycielowi toczy si jeszcze postpowanie wyjaniajce,

  w zwizku z ktrym nastpio zawieszenie.

  7 1. Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela w okresie zawieszenia w penieniu

  obowizkw moe ulec ograniczeniu, a tymczasowo aresztowanego ulega

  ograniczeniu najwyej do poowy w zalenoci od stanu rodzinnego nauczyciela,

  poczwszy od 1 dnia miesica kalendarzowego nastpujcego po miesicu,

  w ktrym nastpia zawieszenie.

  2. W okresie zawieszenia w penieniu obowizkw nie przysuguj dodatki oraz wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

  3. W okresie odbywania kary pozbawienia wolnoci nauczycielowi nie przysuguje wynagrodzenie.

  4. Przepisy w od ust.1 do ust.3 stosuje si take do nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o prac.

  5. Jeeli postpowanie dyscyplinarne lub karne zakoczy si umorzeniem z powodu brakw dowodw winy albo wydaniem orzeczenia lub wyroku uniewinniajcego,

  nauczycielowi naley zwrci zatrzymane kwoty wynagrodzenia.

  8 1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porzdku w procesie

  pracy przepisw bezpieczestwa i higieny pracy, przepisw przeciwpoarowych

  lub higieniczno-sanitarnych pracodawca moe stosowa:

  1) kar upomnienia, 2) kar nagany, 3) kar pienin.

  W uzasadnionych przypadkach pracodawca moe pomin kar upomnienia

  i ukara pracownika od razu kar nagany.

  2. Kar pienin dyrektor moe zastosowa wobec pracownika za nieprzestrzeganie przez niego przepisw bhp lub przepisw przeciwpoarowych, opuszczanie pracy

 • Regulamin pracy w Zespole Szk Gimnazjalnych w Gliwicach stanowicy zacznik do zarzdzenia nr 106/12/13 Dyrektora Zespou Szk Gimnazjalnych w Gliwicach z dnia 19 listopada 2012r.

  Strona 28

  bez usprawiedliwienia, stawianie si do pracy w stanie nietrzewoci lub

  spoywanie alkoholu w czasie pracy.

  3. Kary porzdkowe moe stosowa dyrektor, a w razie jego nieobecnoci zastpca dyrektora.

  4. Wnioskowa do osb wymienionych w ust. 3 o naoenie kary moe bezporedni przeoony.

  5. Kara pienina za jedno wykroczenie, jak i za kady dzie nieusprawiedliwionej nieobecnoci nie moe by wysza, ni jednodniowe wynagrodzenie pracownika,

  a kary pienine cznie nie mog przewysza 10 czci wynagrodzenia

  przypadajcego pracownikowi do wypaty.

  6. Wpyw z kar pieninych przeznacza si na popraw warunkw bhp. 7. Kara nie moe by zastosowana po upywie 2 tygodni od powzicia wiadomoci

  o naruszeniu obowizku pracowniczego i po upywie 3 miesicy od dopuszczenia

  si naruszenia.

  8. Kara moe by zastosowana tylko po uprzednim wysuchaniu pracownika, z czego naley sporzdzi stosown notatk wg wzoru stanowicego zacznik nr 3 do

  regulaminu pracy.

  9. Jeeli z powodu nieobecnoci w zakadzie pracy pracownik nie moe by wysuchany, bieg przewidzianego 2-tygodniowego terminu nie rozpoczyna si,

  a rozpoczty ulega zawieszeniu do dnia stawienia si pracownika do pracy.

  10. O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na pimie, wskazujc rodzaj naruszenia obowizkw pracowniczych i dat dopuszczenia si przez

  pracownika tego naruszenia oraz informujc o prawie zgoszenia sprzeciwu

  i terminie jego wniesienia. Odpis zawiadomienia skada do akt osobowych

  pracownika.

  11. Przy zastosowaniu kary bierze si pod uwag w szczeglnoci rodzaj naruszenia obowizkw pracowniczych, stopie winy pracownika i jego dotychczasowy

  stosunek do pracy.

  12. Jeeli zastosowanie kary nastpio z naruszeniem przepisw prawa, pracownik moe w cigu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnie sprzeciw.

  O uwzgldnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje dyrektor szkoy po

  rozpatrzeniu stanowiska reprezentujcej pracownika zakadowej organizacji

  zwizkowej. Nie odrzucenie sprzeciwu w cigu 14 dni od dnia jego wniesienia jest

  rwnoznaczne z uwzgldnieniem sprzeciwu.

  13. Pracownik, ktry wnis sprzeciw, moe w cigu 14 dni od dnia zawiadomienia o odrzuceniu tego sprzeciwu wystpi do sdu pracy o uchylenie zastosowanej

  wobec niego kary.

  14. W razie uwzgldnienia sprzeciwu wobec zastosowanej kary pieninej lub uchylenia tej kary przez sd pracy pracodawca jest obowizany zwrci

  pracownikowi rwnowarto kwoty tej kary.

  15. Kar uwaa za nieby, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa z akt osobowych pracownika po roku nienagannej pracy. Pracodawca moe z wasnej inicjatywy lub

  na wniosek reprezentujcej pracownika zakadowej organizacji zwizkowej, uzna

  kar za nieby przed upywem tego terminu.

  16. Postanowienie ust. 15 stosuje si odpowiednio w razie uwzgldnienia sprzeciwu przez pracodawc albo wydania przez sd pracy orzeczenia o uchyleniu kary.

 • Regulamin pracy w Zespole Szk Gimnazjalnych w Gliwicach stanowicy zacznik do zarzdzenia nr 106/12/13 Dyrektora Zespou Szk Gimnazjalnych w Gliwicach z dnia 19 listopada 2012r.

  Strona 29

  9 1. Naruszeniem obowizkw pracowniczych jest karane upomnieniem bd nagan

  w szczeglnoci za:

  1) niesumienne i niestaranne wykonywanie pracy, 2) nieusprawiedliwione nieobecno i spniania, 3) nieinformowanie o zaistniaych niebezpiecznych warunkach pracy lub

  wypadku albo niestosowanie si do zasad bhp,

  4) opuszczania miejsca pracy bez pozwolenia bezporedniego zwierzchnika, 5) wykonywanie prac wasnych lub prac, ktre nie s zlecone przez

  zwierzchnikw,

  6) dziaania dezorganizujce i utrudniajce pracownikom wykonywanie ich obowizkw np.: wszelkie prby handlu, akwizycji, reklamy, agitacji

  politycznej itp.,

  7) naruszenie tajemnicy danych osobowych pracownikw lub uczniw/suchaczy.

  X

  Nagrody i wyrnienia

  1 1. Pracownikom, ktrych praca zawodowa, postawa i postpowanie,

  a w szczeglnoci wzorowe wypenianie obowizkw pracowniczych,

  przejawianie inicjatyw w pracy, su podnoszeniu jej wydajnoci oraz jakoci,

  mog by przyznane nastpujce nagrody i wyrnienia:

  1) nagroda pienina, 2) pochwaa pisemna, 3) pochwaa publiczna, 4) dyplom uznania.

  2. Nagrody i wyrnienia pracownikowi przyznaje dyrektor z wasnej inicjatywy lub na pozytywnie przyjty wniosek, przyznania nagrody pracownikowi, zoony

  przez jego bezporedniego przeoonego.

  3. Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody lub wyrnienia skada si do akt osobowych pracownika.

  XI

  Prace wzbronione kobietom

  1 1. Nie wolno zatrudnia kobiet, a w szczeglnoci kobiet w ciy, przy pracach

  i w warunkach wymienionych zawierajcych wykaz prac szczeglnie uciliwych

  lub szkodliwych dla zdrowia kobiet.

  2. Ustala si wykaz prac przy ktrych nie mona zatrudnia kobiet, stanowicy zacznik nr 4 do regulaminu pracy.

 • Regulamin pracy w Zespole Szk Gimnazjalnych w Gliwicach stanowicy zacznik do zarzdzenia nr 106/12/13 Dyrektora Zespou Szk Gimnazjalnych w Gliwicach z dnia 19 listopada 2012r.

  Strona 30

  XII

  Wsppraca pracodawca zakadowe organizacje zwizkowe

  1

  Wsppracujc ze zwizkami zawodowymi, pracodawca opiera si na art.7 ustawy z dnia

  23 maja 1991r. o zwizkach zawodowych (tj. Dz.U. z 2001 nr 79 poz.854 ze zm.),

  zgodnie, z ktrym w zakresie praw i interesw zbiorowych zwizki zawodowe

  reprezentuj wszystkich pracownikw, niezalenie od ich przynalenoci zwizkowej.

  2 1. W indywidualnych sprawach wynikajcych ze stosunku pracy, pracodawca stosuje

  postanowienie art. 30 ust 21

  ustawy o zwizkach zawodowych, zgodnie z ktrym

  jest zobowizany zwrci si do organizacji zwizkowych o informacj

  o pracownikach korzystajcych z obrony zwizku.

  XIII

  Obowizek rwnego traktowania w zatrudnieniu,

  i przeciwdziaania mobbingowi

  1

  Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezporednia lub porednia w szczeglnoci

  ze wzgldu na pe, wiek niepenosprawno, ras, religi, narodowo, przekonania

  polityczne, przynaleno zwizkow, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacj

  seksualn ze wzgldu na zatrudnienie na czas okrelony lub nieokrelony, ze wzgldu na

  zatrudnienie w penym lub w niepenym wymiarze czasu pracy jest niedopuszczalna.

  2 1. Pracownicy powinni by rwno traktowani w zakresie:

  1) nawizania i rozwizania stosunku pracy, 2) warunkw zatrudnienia, 3) awansowania, 4) dostpu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w

  szczeglnoci bez wzgldu na pe, wiek niepenosprawno, ras, religi,

  narodowo, przekonania polityczne, przynaleno zwizkow,

  pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacj seksualn ze wzgldu na

  zatrudnienie na czas okrelony lub nieokrelony, ze wzgldu na

  zatrudnienie w penym lub w niepenym wymiarze czasu pracy.

  2. Rwne traktowanie w zatrudnieniu, o ktrym mowa w ust. 1, oznacza nie dyskryminowanie w jakikolwiek sposb, bezporedni lub poredni, z przyczyn

  wyej okrelonych.

  3 Dyskryminowanie porednie istnieje wtedy, gdy pracownik z jednej lub z kilku przyczyn

  okrelonych w 90 by, jest lub mgby by traktowany w porwnywalnej sytuacji mniej

  korzystnie ni inni pracownicy.

 • Regulamin pracy w Zespole Szk Gimnazjalnych w Gliwicach stanowicy zacznik do zarzdzenia nr 106/12/13 Dyrektora Zespou Szk Gimnazjalnych w Gliwicach z dnia 19 listopada 2012r.

  Strona 31

  4 1. Dyskryminowanie porednie istnieje wtedy, gdy na skutek pozornie naturalnego

  postanowienia, zastosowanego kryterium lub podjtego dziaania, wystpuj

  dysproporcje w zakresie warunkw zatrudnienia na niekorzy wszystkich lub

  znacznej liczby pracownikw nalecych do grupy wyrnionej ze wzgldu na

  jedn lub kilka przyczyn wyej okrelonych, jeeli dysproporcje te nie mog by

  uzasadnione innymi obiektywnymi powodami. Przejawem dyskryminowania

  w rozumieniu 90 jest take:

  1) dziaanie polegajce na zachcaniu innej osoby do naruszania zasady rwnego traktowania w zatrudnieniu,

  2) zachowanie, ktrego celem lub skutkiem jest naruszenie godnoci albo ponienie lub upokorzenie pracownika(molestowanie).

  5 Dyskryminowaniem ze wzgldu na pe jest take kade nieakceptowane zachowanie

  o charakterze seksualnym lub odnoszce si do pci pracownika, ktrego celem lub

  skutkiem jest naruszenie godnoci lub ponienie albo upokorzenie pracownika; na

  zachowanie to mog si skada fizycznie, werbalnie lub pozawerbalnie elementy

  (molestowanie seksualne).

  6 1. Za naruszenie zasady rwnego traktowania w zatrudnieniu uwaa si rnicowanie

  przez pracodawc sytuacji pracownika ze wzgldu na jedn lub kilka przyczyn, tj.

  pe, wiek, niepenosprawno, ras, religi, narodowo, przekonania polityczne,

  przynaleno zwizkow, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacj seksualn,

  a take ze wzgldu na zatrudnienie na czas okrelony lub nieokrelony albo

  w penym lub w niepenym wymiarze czasu pracy, ktrego skutkiem jest

  w szczeglnoci:

  1) odmowa nawizania lub rozwizania stosunku pracy, 2) niekorzystne uksztatowanie wynagrodzenia za prac lub innych warunkw

  zatrudnienia albo pominicie przy awansowaniu lub przyznawaniu innych

  wiadcze zwizanych z prac,

  3) pominicie przy typowaniu do udziau w szkoleniach podnoszcych kwalifikacje zawodowe, chyba e pracodawca udowodni, e kierowa si

  obiektywnymi powodami.

  7 1. Zasady rwnego traktowania w zatrudnieniu nie naruszaj dziaania polegajce na:

  1) niezatrudnianiu pracownika z jednej lub kilku przyczyn, okrelonych w 90, jeeli jest to uzasadnione ze wzgldu na rodzaj pracy, warunki jej

  wykonywania lub wymagania zawodowe stawiane pracownikom,

  2) wypowiedzeniu pracownikowi warunkw zatrudnienia w zakresie wymiaru czasu pracy, jeeli jest to uzasadnione przyczynami niedotyczcymi

  pracownikw,

  3) stosowaniu rodkw, ktre rnicuj sytuacj prawn pracownika ze wzgldu na ochron rodzicielstwa, wiek lub niepenosprawno

  pracownika,

  4) ustalaniu warunkw zatrudnienia i zwalniania pracownikw, zasad wynagradzania i awansowania oraz dostpu do szkolenia w celu

 • Regulamin pracy w Zespole Szk Gimnazjalnych w Gliwicach stanowicy zacznik do zarzdzenia nr 106/12/13 Dyrektora Zespou Szk Gimnazjalnych w Gliwicach z dnia 19 listopada 2012r.

  Strona 32

  podnoszenia kwalifikacji zawodowych z uwzgldnieniem kryterium

  stau pracy.

  2. Nie stanowi naruszenia zasady rwnego traktowania w zatrudnieniu dziaania podejmowane przez okrelony czas, zmierzajce do wyrwnywania szans

  wszystkich lub znacznej liczby pracownikw wyrniajcych si z jednej lub

  kilku przyczyn okrelonych jako kryteria dyskryminacyjne, przez zmniejszenie na

  korzy takich pracownikw faktycznych nierwnoci, w zakresie okrelonym

  w tym przepisie.

  8 Rnicowanie pracownikw ze wzgldu na religi lub wyznanie nie stanowi naruszenia

  zasady rwnego traktowania w zatrudnieniu, jeeli w zwizku z rodzajem i charakterem

  dziaalnoci prowadzonej w ramach kociow i innych zwizkw wyznaniowych, a take

  organizacji, ktrych cel dziaania pozostaje w bezporednim zwizku z religi lub

  wyznaniem, religia lub wyznanie pracownika stanowi istotne, uzasadnione

  i usprawiedliwione wymaganie zawodowe (np. nauczyciel religii).

  9 1. Pracownicy maj prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakow prac lub

  za prac o jednakowej wartoci.

  2. Wynagrodzenie takie obejmuje wszystkie skadniki wynagrodzenia, bez wzgldu na ich nazw i charakter, a take inne wiadczenia zwizane z prac, przyznawane

  pracownikowi w formie pieninej lub w innej formie ni pienina.

  3. Pracami o jednakowej wartoci s prace, ktrych wykonywanie wymaga od pracownikw porwnywalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych

  dokumentami przewidzianymi w odrbnych przepisach lub praktyk

  i dowiadczeniem zawodowym, a take porwnywalnej odpowiedzialnoci

  i wysiku.

  10 1. Na mocy art. 183d k.p. osoba, wobec ktrej pracodawca naruszy zasad rwnego

  traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokoci nie niszej

  ni minimalne wynagrodzenie za prac, ustalane na podstawie odrbnych

  przepisw.

  2. Skorzystanie przez pracownika z uprawnie przysugujcych z tytuu naruszenia zasady rwnego traktowania w zatrudnieniu nie moe stanowi przyczyny

  uzasadniajcej wypowiedzenie przez pracodawc stosunku pracy lub jego

  rozwizanie bez wypowiedzenia.

  11 1. W celu przeciwdziaania mobbingowi pracodawca i pracownicy zobowizuj si

  do przestrzegania poniszych zasad:

  1) Kady pracownik szkoy zobowizany jest przestrzega przepisw Kodeksu pracy, Karty Nauczyciela, regulaminu pracy oraz szanowa

  przekonania wiatopogldowe, religijne i polityczne innych pracownikw,

  a take przestrzega ich prawa do prywatnoci.

  2) Podstawowym elementem kultury organizacyjnej szkoy jest przestrzeganie zasad etycznych przez pracownikw.

 • Regulamin pracy w Zespole Szk Gimnazjalnych w Gliwicach stanowicy zacznik do zarzdzenia nr 106/12/13 Dyrektora Zespou Szk Gimnazjalnych w Gliwicach z dnia 19 listopada 2012r.

  Strona 33

  3) Pracodawca zobowizany jest szanowa godno osobist pracownikw. 4) W szkole panuj zasady kultury pracy. Kady pracownik zobowizany jest

  do uprzejmego i yczliwego zachowywania si w stosunku do

  wsppracownikw oraz do niesienia im pomocy.

  5) W szkole nie bd tolerowane jakiekolwiek przejawy psychicznego, fizycznego bd seksualnego drczenia pracownikw.

  6) Kady pracownik zobowizany jest przeciwstawi si drczeniu, szykanowaniu lub nieludzkiemu traktowaniu wsppracownika lub grupy

  wsppracownikw.

  7) Zakazuje si uywania obraliwego jzyka zarwno w stosunku do podwadnych, przeoonych, jak i wsppracownikw rwnorzdnego

  szczebla.

  8) Pracodawca gwarantuje swobodn komunikacj z pracownikami. 9) Szkoa zapewnia kademu pracownikowi prawo do swobodnego wyraania

  pogldw, opinii i uwag na temat toku pracy dydaktycznej,

  wychowawczej, jak rwnie na temat stosunkw interpersonalnych

  panujcych w szkole lub na inne tematy zwizane z wykonywanymi

  obowizkami.

  10) Pracodawca obowizany jest przeciwdziaa powstawaniu konfliktw w miejscu pracy.

  11) Wszelkie zaistniae konflikty winny by rozwizywane z poszanowaniem godnoci osobistej i kultury organizacyjnej.

  12) Dyrektor podejmuje wszelkie dziaania majce na celu rozwizywanie konfliktw pojawiajcych si w miejscu pracy, w drodze kompromisu, tak

  aby nie wpyway one na organizacj i atmosfer pracy.

  13) Dyrektor tak organizuje prac i przydziela zadania, by w sposb optymalny wykorzysta zdolnoci pracownikw.

  14) Kady pracownik, ktry w swej ocenie uzna, i zosta poddany mobbingowi lub innemu nieetycznemu zachowaniu (np. jest stron

  konfliktu, ktrego nie potrafi samodzielnie rozwiza) bd te jest

  wiadkiem takich zachowa midzy innymi pracownikami ma prawo

  zgosi ten fakt (w formie ustnej, pisemnej bd w inny dogodny sposb)

  przeoonemu lub organizacji zwizkowej.

  15) Kade zgoszenie zostanie poddane postpowaniu wyjaniajcemu, ktre bdzie miao na celu zweryfikowanie, czy istotnie doszo do stosowania

  mobbingu. Postpowanie to bdzie prowadzone z zachowaniem poufnoci

  i z poszanowaniem praw osb sygnalizujcych problem, jak

  i potencjalnych sprawcw, tak aby bezpodstawnie nie naraa niczyjego

  dobrego imienia.

  XIV

  Inne postanowienia 1

  Pracownik nie powinien przerywa pracy z uwagi na zaatwianie spraw prywatnych nie

  zwizanych z wykonywan prac, z wyjtkiem nagej koniecznoci.

 • Regulamin pracy w Zespole Szk Gimnazjalnych w Gliwicach stanowicy zacznik do zarzdzenia nr 106/12/13 Dyrektora Zespou Szk Gimnazjalnych w Gliwicach z dnia