of 26 /26
1 Anexă REGULAMENTUL PARCULUI NATURAL GRĂDIŞTEA MUNCELULUI - CIOCLOVINA ȘI AL ARIILOR NATURALE PROTEJATE SUPRAPUSE CU ACESTA Capitolul I. DISPOZIȚII GENERALE Art. 1 - Scopul prezentului regulament este de a reglementa activitățile antropice care se desfășoară pe suprafețele incluse în Parcul Natural Grădiștea Muncelului - Cioclovina și ariile naturale protejate suprapuse cu acesta, denumite în continuare PNGM-C, respectiv siturile Natura 2000 ROSCI0087 Grădiștea Muncelului – Cioclovina și ROSPA0045 Grădiștea Muncelului Cioclovina și ariile naturale de interes național: 2.497. Complexul Carstic Ponorici Cioclovina, 2.499. Peștera Șura Mare, 2.500. Peștera Tecuri, 2.513. Punctul fosilifer Ohaba Ponor, 2.522. Cheile Crivadiei, 2.523. Dealul și Peștera Bolii și 2.531 Cheile Taia, precum și de a stabili restricțiile și interdicțiile de utilizare și valorificare a terenurilor și resurselor naturale, în vederea asigurării unui nivel adecvat de protecție și conservare a bunurilor patrimoniului natural și cultural și dezvoltării durabile a zonei. Art. 2 - Respectarea prezentului Regulament este obligatorie pentru RNP Romsilva - Administrația Parcului Natural Grădiștea Muncelului - Cioclovina R.A., denumită în continuare APNGMC, pentru autoritățile care reglementează activități pe teritoriul ariilor naturale protejate, aflate în administrare, precum și pentru persoanele fizice și juridice care dețin sau care administrează terenuri și alte bunuri și/sau care desfășoară activități în perimetrul și în vecinătatea acestora. Capitolul II. REGLEMENTAREA ACTIVITĂŢILOR ÎN PARCUL NATURAL GRĂDIŞTEA MUNCELULUI - CIOCLOVINA ȘI ÎN ARIILE PROTEJATE SUPRAPUSE CU ACESTA

REGULAMENTUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE SUPRAPUSE …

  • Upload
    others

  • View
    11

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of REGULAMENTUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE SUPRAPUSE …

Page 1: REGULAMENTUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE SUPRAPUSE …

1

Anexă

REGULAMENTUL

PARCULUI NATURAL GRĂDIŞTEA MUNCELULUI - CIOCLOVINA ȘI AL

ARIILOR NATURALE PROTEJATE SUPRAPUSE CU ACESTA

Capitolul I. DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1 - Scopul prezentului regulament este de a reglementa activitățile antropice care se

desfășoară pe suprafețele incluse în Parcul Natural Grădiștea Muncelului - Cioclovina și

ariile naturale protejate suprapuse cu acesta, denumite în continuare PNGM-C, respectiv

siturile Natura 2000 ROSCI0087 Grădiștea Muncelului – Cioclovina și ROSPA0045

Grădiștea Muncelului – Cioclovina și ariile naturale de interes național: 2.497. Complexul

Carstic Ponorici – Cioclovina, 2.499. Peștera Șura Mare, 2.500. Peștera Tecuri, 2.513.

Punctul fosilifer Ohaba Ponor, 2.522. Cheile Crivadiei, 2.523. Dealul și Peștera Bolii și

2.531 Cheile Taia, precum și de a stabili restricțiile și interdicțiile de utilizare și

valorificare a terenurilor și resurselor naturale, în vederea asigurării unui nivel adecvat de

protecție și conservare a bunurilor patrimoniului natural și cultural și dezvoltării durabile a

zonei.

Art. 2 - Respectarea prezentului Regulament este obligatorie pentru RNP Romsilva -

Administrația Parcului Natural Grădiștea Muncelului - Cioclovina R.A., denumită în

continuare APNGMC, pentru autoritățile care reglementează activități pe teritoriul ariilor

naturale protejate, aflate în administrare, precum și pentru persoanele fizice și juridice care

dețin sau care administrează terenuri și alte bunuri și/sau care desfășoară activități în

perimetrul și în vecinătatea acestora.

Capitolul II. REGLEMENTAREA ACTIVITĂŢILOR ÎN PARCUL NATURAL

GRĂDIŞTEA MUNCELULUI - CIOCLOVINA ȘI ÎN ARIILE PROTEJATE

SUPRAPUSE CU ACESTA

Page 2: REGULAMENTUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE SUPRAPUSE …

2

Art. 3 – (1) Zonarea internă a Parcului a fost realizată prin Planul de Management Integrat

al Parcului Natural Grădiștea Muncelului - Cioclovina și al ariilor protejate suprapuse cu

acesta, prin definirea şi delimitarea următoarelor zone: zona de protecţie strictă, zona de

protecţie integrală, zona de management durabil şi zona de dezvoltare durabilă a

activităţilor umane.

(2) Zona de protecție strictă din PNGM-C include peșterile din clasa A, care reprezintă

rezervații științifice:

a) Peştera Şura Mare, sectorul aflat în amonte de Baldachine;

b) Peştera Valea Stânii;

c) Peştera Cioclovina Uscată, exceptând sectorul dintre intrarea artificială şi cea

naturală.

(3) Zona de protecție integrală din PNGM-C are o suprafață de 7.939,61 ha și include

următoarele zone:

a) Şura Mare - Cioclovina - Piatra Roşie;

b) Cheile Crivadiei - Comărnicel - Perete;

c) Complexul carstic Răchiţeaua – Tecuri;

d) Dealul şi Peştera Bolii;

e) Costeşti - Cetăţuia – Blidaru;

f) Păşunea Jigoru – Vf. Muntelui;

g)Codrii seculari Tâmpu;

h) Codrii seculari Valea Mică;

i) Codrii seculari Porumbelu – Râgla;

j) Codrii seculari Costești;

k) Punctul fosilifer Ohaba Ponor.

Page 3: REGULAMENTUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE SUPRAPUSE …

3

(4) Zona de management durabil face trecerea între zonele de protecţie integrală și

strictă şi cea de dezvoltare durabilă a activităților umane.

(5) Zona de dezvoltare durabilă a activităţilor umane din PNGM-C, este reprezentată

de:

a) intravilanul localităţilor de pe teritoriul parcului și al ariilor naturale protejate

suprapuse cu acesta;

b) suprafața aferentă zonei sitului Muncel și suprafețele aferente zonelor de

protecție a siturilor arheologice: Sarmizegetusa Regia, Fețele Albe, Costești –

Cetățuie, Costești – Blidaru, Piatra Roșie și Vf. Țâfla;

c) lunca de pe Valea Grădiştei - pe porţiunea de la limita intravilanului localităţii

Costeşti până la confluenţa cu Valea Albă, cu excepţia suprafeţelor ocupate de

habitatele cu anin delimitate ca habitat 91E0*;

d) în Lunca Streiului, enclava situată pe partea dreaptă a drumului forestier, în

sensul de mers spre Valea Rea, din dreptul u.a. 202 până la pârâul care separă

u.a. 198 şi 196; enclava situată în vecinătatea parcelei 167, pe partea dreaptă a

drumului forestier, în sensul de mers spre Valea Rea, extinzându-se şi în stânga

drumului forestier pe porţiunea în care lunca se lărgeşte, până la pârâul din

dreptul bornei 323. u.a-urile și bornele menționate fac parte din UPII Stânga

Strei.

e) amenajările hidrotehnice existente de pe Valea Godeanu şi Valea Grădiştei.

f) infrastructura rutieră.

Art. 4 - În zona de protecţie strictă sunt permise următoarele:

a) activităţi de cercetare,

b) activităţi de turism speologic specializat.

Art. 5 - (1)În zona de protecţie integrală sunt permise următoarele activități:

a) ştiinţifice şi educative;

b) activităţi de ecoturism care nu necesită realizarea de construcţii-investiţii;

Page 4: REGULAMENTUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE SUPRAPUSE …

4

c) utilizarea raţională a pajiştilor pentru cosit şi/sau păşunat numai cu animale

domestice, proprietatea membrilor comunităţilor care deţin păşuni sau care deţin

dreptul de utilizare a acestora în orice formă recunoscută prin legislaţia naţională în

vigoare, pe suprafeţele, în perioadele şi cu speciile şi efectivele avizate de

APNGMC, astfel încât să nu fie afectate habitatele naturale şi speciile de floră şi

faună presente;

d) localizarea şi stingerea operativă a incendiilor;

e) intervenţiile în scopul reconstrucţiei ecologice a ecosistemelor naturale şi al

reabilitării unor ecosisteme necorespunzătoare sau degradate, cu avizul APNGMC,

în baza hotărârii Consiliului Știinţific, şi aprobate de către autoritatea publică

centrală pentru protecţia mediului și pădurilor;

f) acţiunile de înlăturare a efectelor unor calamităţi, cu avizul APNGMC, în baza

hotărârii consiliului ştiinţific, cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru

protecţia mediului și pădurilor. În cazul în care calamităţile afectează suprafeţe de

pădure, acţiunile de înlăturare a efectelor acestora se fac cu avizul administraţiei, în

baza hotărârii Consiliului Știinţific, şi cu aprobarea autorităţii publice centrale

pentru protecţia mediului și pădurilor;

g) acţiunile de prevenire a înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri, care nu necesită

extrageri de arbori, şi acţiunile de monitorizare a acestora;

h) acţiunile de combatere a înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri, care necesită

evacuarea materialului lemnos din pădure, în cazul în care apar focare de înmulţire,

cu avizul APNGMC, în baza hotărârii consiliului ştiinţific, cu aprobarea autorităţii

publice centrale pentru protecţia mediului și pădurilor.

(2) În zona de protecţie integrală sunt interzise:

a) orice forme de exploatare sau utilizare a resurselor naturale, precum şi orice forme

de folosire a terenurilor, incompatibile cu scopul de protecţie şi/sau de conservare;

Page 5: REGULAMENTUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE SUPRAPUSE …

5

b) activităţile de construcţii-investiţii, cu excepţia celor destinate administrării ariei

naturale protejate şi/sau activităţilor de cercetare ştiinţifică ori a celor destinate

asigurării siguranţei naţionale sau prevenirii unor calamităţi naturale.

Art. 6 - În zona de management durabil sunt permise următoarele activități:

a) științifice și educative;

b) activități de ecoturism care nu necesită realizarea de construcții-investiții;

c) utilizarea rațională a pajiștilor pentru cosit și/sau pășunat numai cu animale

domestice, de către proprietarii care dețin pășuni sau care dețin dreptul de utilizare

a acestora în orice formă recunoscută prin legislația națională în vigoare, pe

suprafețele, în perioadele și cu speciile și efectivele avizate de administrația

parcului, astfel încât să nu fie afectate habitatele naturale și speciile de floră și faună

prezente;

d) localizarea și stingerea operativă a incendiilor;

e) intervențiile pentru menținerea habitatelor în vederea protejării anumitor specii,

grupuri de specii sau comunități biotice care constituie obiectul protecției, cu avizul

APNGMC, în baza hotărârii Consiliului Științific;

f) intervențiile în scopul reconstrucției ecologice a ecosistemelor naturale și al

reabilitării unor ecosisteme necorespunzătoare sau degradate, cu avizul APNGMC,

în baza hotărârii Consiliului Științific, aprobate de către autoritatea publică centrală

pentru protecția mediului și pădurilor;

g) acțiunile de înlăturare a efectelor unor calamități, cu avizul APNGMC, în baza

hotărârii consiliului științific și, ulterior, cu aprobarea autorității publice centrale

pentru protecția mediului și pădurilor. În cazul în care calamitățile afectează

suprafețe de pădure, acțiunile de înlăturare a efectelor acestora se fac cu avizul

APNGMC, în baza hotărârii Consiliului Științific, aprobate ulterior de către

autoritatea publică centrală pentru protecția mediului și pădurilor;

h) activitățile de protecție a pădurilor, acțiunile de prevenire a înmulțirii în masă a

dăunătorilor forestieri, care necesită evacuarea materialului lemnos din pădure în

Page 6: REGULAMENTUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE SUPRAPUSE …

6

cantități care depășesc prevederile amenajamentelor, în baza hotărârii consiliului

științific și, ulterior, cu aprobarea autorității publice centrale pentru protecția

mediului și pădurilor;

i) activități tradiționale de utilizare a unor resurse regenerabile, în limita capacității

productive și de suport a ecosistemelor, prin tehnologii cu impact redus, precum

recoltarea de fructe de pădure, de ciuperci și de plante medicinale, cu respectarea

normativelor în vigoare. Acestea se pot desfășura numai de persoanele fizice și

juridice care dețin/administrează terenuri în interiorul parcului sau de comunitățile

locale, cu aprobarea APNGMC;

j) activităţi tradiţionale de cultivare a terenurilor agricole şi de creştere a animalelor,

precum şi alte activităţi tradiţionale efectuate de comunităţile locale;

k) lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor şi lucrări de conservare, aplicarea de

tratamente silvice care promovează regenerarea pe cale naturală a arboretelor, cu

avizul APNGMC: tratamentul tăierilor de transformare spre grădinărit, tratamentul

tăierilor grădinărite şi cvasigrădinărite, tratamentul tăierilor progresive clasice sau

în margine de masiv, tratamentul tăierilor succesive clasice sau în margine de

masiv, tratamentul tăierilor în crâng, în salcâmete şi în zăvoaie de plop şi salcie;

l) activități de vânătoare cu avizarea cotelor de recoltă și a acțiunilor de vânătoare de

către APNGMC. Avizarea cotelor de recoltă de către administratorul ariei naturale

protejate se face în baza hotărârii Consiliului Științific;

m) activităţi de pescuit sportiv.

Art. 7 - În zona de dezvoltare durabilă sunt permise următoarele activități:

a) activități de vânătoare;

b) activități tradiționale de cultivare a terenurilor agricole și de creștere a animalelor;

c) activități de pescuit sportiv, industrial și piscicultură;

d) lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor și lucrări de conservare;

Page 7: REGULAMENTUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE SUPRAPUSE …

7

e) aplicarea de tratamente silvice care promovează regenerarea pe cale naturală a

arboretelor: tratamentul tăierilor de transformare spre grădinărit, tratamentul tăierilor

grădinărite și cvasigrădinărite, tratamentul tăierilor progresive clasice sau în margine

de masiv, tratamentul tăierilor succesive clasice ori în margine de masiv, tratamentul

tăierilor în crâng în salcâmete și zăvoaie de plop și salcie. În zonele de dezvoltare

durabilă din parcurile naturale se poate aplica și tratamentul tăierilor rase în parchete

mici în arboretele de molid pe suprafețe de maximum 1 ha;

f) activități specifice modului de producție ecologic de cultivare a terenului agricol și

creșterea animalelor, în conformitate cu legislația specifică din sistemul de agricultură

ecologică;

g) alte activități tradiționale efectuate de comunitățile locale;

h) activităţi de cercetare arheologică, precum şi de conservare/restaurare a eventualelor

monumente nou descoperite.

Capitolul III. DESFĂȘURAREA ACTIVITĂŢILOR ÎN PARCUL NATURAL

GRĂDIŞTEA MUNCELULUI - CIOCLOVINA ȘI ÎN ARIILE PROTEJATE

SUPRAPUSE CU ACESTA

Art. 8 - Activitatea de silvicultură pe teritoriul PNGM-C și al ariilor naturale protejate

suprapuse cu acesta se desfășoară după cum urmează:

(1) Fondul forestier naţional de pe suprafaţa PNGM-C și a ariilor naturale protejate

administrate de APNGMC se supune reglementărilor Codului Silvic - Legea nr. 46/2008,

cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Pe terenurile care fac parte din fondul forestier naţional inclus în PNGM-C și ariile

naturale protejate administrate de APNGMC, se execută activităţi silvice, atât pentru

pădurile de stat cât și pentru cele private, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind

zonarea funcţională a pădurilor și zonarea internă a PNGM-C, precum și cu respectarea

măsurilor de conservare prevăzute în planul de management.

Page 8: REGULAMENTUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE SUPRAPUSE …

8

(3) Beneficiarul sau firma care efectuează lucrările de amenajare invită APNGMC la

conferinţele de amenajare, la verificarea lucrărilor de teren şi la comisiile de avizare.

(4) APNGMC participă la lucrările conferinţelor de amenajare a pădurilor şi păşunilor de

pe raza PNGM-C și a ariilor naturale protejate administrate de APNGMC și la verificarea

lucrărilor de teren, în vederea punerii acestora în concordanţă cu planul de management al

parcului.

(5) Pe terenurile cu vegetație forestieră situate în afara fondului forestier național din

PNGM-C și din ariile naturale protejate administrate de APNGMC, se respectă normele

tehnice silvice privind evaluarea masei lemnoase și reglementările specifice privind

circulația materialelor lemnoase, asigurându-se totodată, îngrijirea și protecția adecvată a

vegetației forestiere.

(6) Tăierile de vegetaţie forestieră din afara fondului forestier naţional și din pășunile

împădurite, se pot realiza în baza și cu respectarea condițiilor specifice la punerea în

valoare și ulterior, la exploatarea masei lemnoase, eliberate de APNGMC.

(7) Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul silvic de terenuri de pe raza ariilor

naturale protejate, cu excepția celor aflate în zonele de dezvoltare durabilă, se poate face

numai pentru obiective care vizează asigurarea securității naționale, asigurarea securității,

sănătății oamenilor și animalelor sau pentru obiectivele destinate cercetării științifice și

bunei administrări a ariei naturale protejate, conform legislației în vigoare, cu avizul

APNGMC, emis în baza hotărârii Consiliului Științific.

(8) Lucrările silvice care necesită modificarea prevederilor amenajamentelor silvice cu

evacuarea materialului lemnos se pot executa pe teritoriul PNGM-C și al ariilor naturale

protejate administrate de APNGMC, cu excepția suprafețelor cuprinse în zonele de

protecție strictă, numai cu avizul APNGMC, în baza hotărârii Consiliului Științific și a

aprobării autorității publice centrale pentru protecția mediului.

(9) La punerea în valoare, în arboretele din fondul forestier național și în vegetația

forestieră din afara acestuia, situate în PNGM-C și în ariile naturale protejate suprapuse

acestuia, anterior etapei de marcare a arborilor ce urmează să fie puși în valoare, ocoalele

silvice solicită APNGMC:

Page 9: REGULAMENTUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE SUPRAPUSE …

9

a) condițiile specifice la punerea în valoare a arboretelor în ariile naturale protejate,

necesare menținerii/îmbunătățirii stării de conservare a speciilor/habitatelor, a elementelor

naturale/patrimoniului natural prezente în arboretele pentru care au fost desemnate ariiile

naturale protejate;

b) condiţiile specifice desfăşurării activităţii de exploatare forestieră în ariile naturale

protejate, care vor fi introduse în cuprinsul autorizaţiei de exploatare forestieră, necesare

menţinerii/îmbunătăţirii stării de conservare a speciilor/ habitatelor, a elementelor

naturale/patrimoniului natural prezente în arboretele pentru care au fost desemnate ariile

naturale protejate;

(10) La stabilirea condiţiilor prevăzute la alin. (8) lit. a) şi b) APNGMC va ţine cont de

prevederile planului de management și ale regulamentului PNGM-C și al ariilor naturale

protejate administrate de APNGMC şi de legislaţia specifică din domeniul biodiversităţii şi

ariilor naturale protejate.

(11) Ocoalele silvice solicită condiţiile menţionate la alin. (8) lit. a) şi b) cu cel puţin 30 de

zile înainte de data începerii punerii în valoare.

(12) În vederea emiterii condiţiilor menţionate la alin. (8) lit. a) şi b), ocoalele silvice

transmit APNGMC următoarele documente:

a) descrierea parcelară a fiecărei unităţi amenajistice în care va avea loc punerea în valoare

şi care va fi supusă exploatării;

b) o copie a hărţii fiecărei unităţi amenajistice în care va avea loc punerea în valoare şi care

va fi supusă exploatării;

(12) În vederea emiterii condiţiilor menţionate la alin. (8) lit. a) şi b), pentru suprafețele cu

vegetație forestieră situate în afara fondului forestier național, solicitantul trebuie să

înainteze către APNGMC, prin intermediul ocoalelor silvice următoarele documente: o

cerere care să conțină datele de identificare ale acestuia și precizarea localizării terenului

cu indicarea suprafeței ce va fi parcursă cu lucrări de punere în valoare (coordonate GPS) -

original și actul care atestă dovada proprietății - copie.

Page 10: REGULAMENTUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE SUPRAPUSE …

10

(13) APNGMC, transmite ocoalelor silvice condiţiile specifice menţionate la alin. (8) lit. a)

şi b) în termen de maximum 25 de zile de la primirea solicitării.

(14) Ocoalele silvice au obligația să transmită către APNGMC o copie după autorizaţia de

exploatare și actul de punere în valoare (APV), în termen de 7 zile de la emitere.

(15) Administratorii fondului forestier naţional au obligaţia de a pune la dispoziţia

APNGMC toate documentele necesare verificării modului în care se respectă prevederile

amenajamentelor silvice referitoare la aplicarea tratamentelor pentru fondul forestier

naţional, precum şi respectarea regimului silvic pentru vegetaţia forestieră din afara

fondului forestier naţional de pe raza PNGM-C și a ariilor naturale protejate suprapuse

acestuia.

(16) Administratorii fondului forestier naţional au obligaţia de a pune la dispoziţia

APNGMC toate documentele necesare verificării modului în care se respectă prevederile

amenajamentelor silvice şi a normativelor în vigoare, referitoare la compoziţiile de

regenerare a pădurilor și să faciliteze verificarea respectării acestora.

(17) Pentru transportul materialului lemnos se vor utiliza drumurile forestiere existente.

(18) Lucrările de întreținere a drumurilor forestiere existente, precum și realizarea de noi

drumuri forestiere pe teritoriul PNGMC-C și al ariilor naturale protejate administrate de

APNGMC, se vor realiza cu respectarea prevederilor legale în vigoare și obținerea avizului

prealabil al APNGMC.

Art. 9 - Managementul faunei de interes cinegetic și activitatea de vânătoare pe

teritoriul PNGM-C și al ariilor naturale protejate suprapuse cu acesta, se desfășoară după

cum urmează:

(1) Managementul speciilor de interes cinegetic din perimetrul PNGM-C și al ariilor

naturale protejate administrate de APNGMC, se face conform prevederilor legislației

specifice din domeniu și a celei specifice ariilor naturale protejate, ținând seama de zonarea

internă a PNGM-C și de măsurile de conservare prevăzute în planul de management și în

alte planuri de acțiune, având ca obiect speciile de interes cinegetic de pe raza parcului.

Page 11: REGULAMENTUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE SUPRAPUSE …

11

(2) În situația fondurilor cinegetice care se suprapun peste PNGM-C și ariile naturale

protejate administrate de APNGMC, planurile de management cinegetic vor fi avizate de

APNGMC și vor fi corelate cu planul de management al PNGM-C și al ariilor naturale

suprapuse cu acesta.

(3) Acțiunile de evaluare a speciilor de interes cinegetic și de interpretare a rezultatelor se

organizează de către gestionarul fondului cinegetic pe suprafața PNGM-C și a ariilor

naturale protejate administrate de APNGMC, cu participarea reprezentanților APNGMC.

(4) Gestionarul fondului cinegetic are obligația de a solicita prin documente oficiale

participarea reprezentanților APNGMC la acțiunile de evaluare a speciilor de interes

cinegetic, pe teritoriul PNGM-C și al ariilor naturale protejate administrate de APNGMC,

cu 5 zile lucrătoare înainte de organizarea acțiunii, stabilind de comun acord data la care se

vor desfășura acțiunile de evaluare.

(5) Gestionarului fondului cinegetic îi revine obligația de a convoca reprezentanții

instituțiilor cu atribuții în domeniu pentru participarea la acțiunile de evaluare.

(6) Proprietarii de terenuri agricole sau animale domestice sunt obligați să asigure paza

acestora. În cazul producerii unor pagube culturilor agricole, silvice și animalelor

domestice de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic, răspunderea

acordării de despăgubiri revine gestionarilor fondurilor cinegetice pentru speciile pentru

care au fost aprobate cote de recoltă, respectiv autorității publice pentru protecția mediului

pentru celelalte specii, conform procedurilor legale.

(7) Vânătoarea se va organiza și desfășura în conformitate cu prevederile Legii nr.

407/2006, cu modificările si completările ulterioare și a OUG nr. 57/2007 privind regimul

ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice,

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările si

completările ulterioare.

(8) Activitățile de vânătoare pe teritoriul PNGM-C și al ariilor naturale protejate

administrate de APNGMC se pot desfășura cu condiția avizării prealabile a cotelor de

recoltă și a acțiunilor de vânătoare de către APNGMC. Avizarea cotelor de recoltă de către

APNGMC se va face în baza hotărârii Consiliului Științific.

Page 12: REGULAMENTUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE SUPRAPUSE …

12

(9) Documentația care va fi transmisă către APNGMC în vederea avizării cotelor de

recoltă trebuie să cuprindă:

a) Cerere avizare cote de recoltă - original;

b) Centralizator al efectivelor speciilor de interes cinegetic evaluate în anul în curs,

comparativ cu cele evaluate în anul precedent, a realizării cotelor de recoltă aprobate

pentru sezonul de vânătoare anterior și a propunerilor cotelor de recoltă pentru sezonul

viitor (anexele G1, G2, G3, G5) - copie;

c) Situația centralizării datelor la evaluările făcute asupra speciilor de interes cinegetic

în anul în curs - copie;

d) Fișele de observație a speciilor de interes cinegetic, întocmite în urma acțiunilor

realizate în comun cu APNGMC - copie;

e) Fișa tehnică a fondului cinegetic privind evaluarea speciilor de interes cinegetic

aferentă anului anterior - copie.

(10) Gestionarii fondurilor cinegetice de pe teritoriul PNGM-C și al ariilor naturale

protejate administrate de APNGMC au obligația să anunțe, în scris, APNGMC organizarea

acţiunilor de vânătoare pe raza PNGM-C și a ariilor naturale protejate administrate de

APNGMC, cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de organizarea acțiunii.

(11) Gestionarii fondurilor cinegetice de pe teritoriul PNGM-C și al ariilor naturale

protejate administrate de APNGMC au obligaţia să comunice, în scris, APNGMC

rezultatul fiecărei acţiuni de vânătoare în termen de 10 zile lucrătoare de la data

desfăşurării acesteia.

(12) În zonele de protecţie strictă şi zonele de protecţie integrală ale PNGM-C este

interzisă vânătoarea.

Art. 10 - Activitatea de pescuit pe teritoriul PNGM-C și al ariilor naturale protejate

suprapuse cu acesta se desfășoară după cum urmează:

(1) Pâraiele și râurile de munte, lacurile de acumulare cu zonele lor inundabile la viituri din

perimetrul PNGM-C și al ariilor naturale protejate administrate de APNGMC sunt

Page 13: REGULAMENTUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE SUPRAPUSE …

13

considerate habitate piscicole naturale, administrarea și exploatarea acestora realizându-se

conform prevederilor OUG nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, aprobată cu

modificări și completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările și completările

ulterioare.

(2) Orice activitate ce se desfășoară în habitatele piscicole naturale va respecta măsurile și

reglementările prin care se asigură conservarea biodiversității și exploatarea rațională a

acestora, prin practicarea pescuitului sportiv în condiții de păstrare a echilibrului ecologic.

(3) Administratorul fondului piscicol are obligația de a repopula cu specii indigene și a

întreține și reface amenajările piscicole conform normativelor în domeniu, cu respectarea

legislației incidente.

(4) În zonele de protecție strictă și integrală, pescuitul și activitatea de piscicultură sunt

interzise.

(5) În zona de management durabil se permite activitatea de pescuit sportiv.

(6) În zona de management durabil, activitățile de pescuit industrial și piscicultură, sunt

interzise.

(7) Personalul APNGMC are dreptul de a verifica legalitatea practicării pescuitului sportiv

pe teritoriul PNGM-C și al ariilor naturale protejate administrate de APNGMC, faptele

ilegale constatate, urmând a fi semnalate autorităților competente.

Art. 11 - Activitatea de exploatare a pajiștilor pe teritoriul PNGM-C și al ariilor naturale

protejate suprapuse cu acesta se desfășoară după cum urmează:

(1) Utilizarea păşunilor este permisă membrilor comunităţilor locale care deţin păşuni pe

teritoriul PNGM-C și al ariilor naturale protejate administrate de APNGMC, în condiţiile

prevăzute în OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea

habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin

Legea nr. 49/2011, cu modificările si completările ulterioare şi prezentul Regulament.

(2) Pe teritoriul PNGM-C și al ariilor naturale protejate administrate de APNGMC

activitatea pastorală se desfăşoară respectându-se studiile de specialitate în domeniu,

Page 14: REGULAMENTUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE SUPRAPUSE …

14

inclusiv încărcătura de animale, capacitatea de suport, conform bonităţii păşunilor

montane, stabilită prin amenajamentele pastorale şi silvopastorale.

(3) Folosirea şi exploatarea pajiştilor se fac cu respectarea bunelor condiţii agricole şi de

mediu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu respectarea măsurilor de

conservare impuse prin planul de management.

(4) Proprietarii/administratorii/deținătorii cu orice titlu a pajiştilor, au obligația de a lua

toate măsurile necesare pentru întreţinerea acestora.

(5) Proprietarii/administratorii/deținătorii cu orice titlu a pajiştilor, au obligația de a

asigura menţinerea categoriei de folosinţă a acestora.

(6) Scoaterea din circuitul agricol al terenurilor având categoria de folosință pajiște se

realizează conform prevederilor legale în vigoare, în funcție de zonarea internă a PNGMC.

(7) Păşunatul se supune următoarelor reglementări:

a) Pășunatul animalelor domestice pe terenurile incluse în fondul forestier național

din PNGM-C și ariile naturale protejate administrate de APNGMC este strict

interzis, tranzitul acestora, realizându-se conform prevederilor legale în vigoare;

b) Păşunatul este interzis în incinta monumentelor istorice şi pe terenurile

neproductive, grohotişuri, stâncării, turbării;

c) Amplasarea stânelor și/sau modificarea amplasamentelor acestora și a

adăposturilor pastorale este permisă numai cu avizul prealabil al APNGMC;

d) Se interzice abandonarea animalelor domestice pe suprafaţa PNGM-C și a ariilor

naturale protejate administrate de APNGMC;

e) Este interzisă amplasarea locurilor de târlire la o distanță mai mică de 100 m de

apele curgătoare și stătătoare, a turbăriilor sau a zonelor carstice unde are loc

pătrunderea apei în subteran: doline, ponoare;

f) Numărul admis de câini se stabilește în conformitate cu prevederile legale în

vigoare. Câinii vor purta în mod obligatoriu jujeu. Pentru fiecare câine este

obligatorie vaccinarea și deparazitarea periodică, respectiv prezentarea actelor

doveditoare privind sănătatea acestora, la solicitarea organelor autorizate și a

personalului APNGMC;

Page 15: REGULAMENTUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE SUPRAPUSE …

15

g) Trecerea prin fond forestier și spre locurile de adăpat se face cu respectarea

reglementărilor în vigoare, cu acordul proprietarului/administratorului terenului;

h) Cosirea fânețelor se va efectua la momentele optime pentru flora și fauna

caracteristică;

i) Este interzisă incendierea pajiștilor pe suprafața PNGM-C și a ariilor naturale

protejate administrate de APNGMC;

(8) APNGMC monitorizează activitatea de păşunat în PNGM-C și în ariile naturale

protejate administrate de APNGMC pentru stabilirea impactului acestei activităţi asupra

florei şi faunei din parc şi pentru stabilirea unor eventuale restricţii în zonele afectate.

(9) Lucrările de întreținere a pajiștilor se vor face doar cu avizul prealabil al APNGMC.

(10) În vederea avizării de către APNGMC a activităților pastorale și de întreținere a

pajiștilor de pe teritoriul PNGM-C și al ariilor naturale protejate administrate de

APNGMC, în afara zonelor de protecție strictă, solicitantul depune la sediul APNGMC

următoarele documente: o cerere care să cuprindă datele de identificare ale solicitantului,

calitatea acestuia, numărul de animale, perioada, suprafața vizată și documentul care face

dovada proprietății/concesionării/închirierii terenului - original, sau un alt act care atestă

dreptul de utilizare a pășunii respective – copie, actul de identitate al solicitantului – copie.

Art. 12 - Activitatea de recoltare a fructelor de pădure, ciupercilor și plantelor

medicinale, a florilor de mină, fosilelor de plante, fosilelor de animale vertebrate și

nevertebrate pe teritoriul PNGM-C și al ariilor naturale protejate suprapuse cu acesta se

desfășoară după cum urmează:

(1) În zonele de management durabil şi în cele de dezvoltare durabilă, recoltarea fructelor

de pădure, ciupercilor, plantelor medicinale, a florilor de mină, fosilelor de plante, fosilelor

de animale vertebrate și nevertebrate în scop comercial, este permisă numai cu avizul

prealabil al APNGMC, acordat în baza studiilor de evaluare a capacităţii de suport a

ecosistemelor.

(2) Documentaţia pentru desfăşurarea activităţilor de recoltare care se depune, anual, la

APNGMC, de către persoanele fizice, juridice sau comunităţile locale care

deţin/administrează/utilizează terenuri în PNGM-C și ariile naturale protejate administrate

de APNGMC și desfășoară activitățile de la alin.(1), trebuie să cuprindă:

Page 16: REGULAMENTUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE SUPRAPUSE …

16

a) Cerere de autorizare, care trebuie să cuprindă: datele de identificare ale solicitantului

însoțită de identificarea tuturor persoanelor care iau parte la activitate, detalierea

activității pentru care se solicită avizul, durata pentru care se solicită avizul,

identificarea zonei pentru care se solicită avizul, metodele și tehnicile de lucru pentru

recoltarea produselor - original;

b) Actul de identitate al solicitantului/al reprezentantului legal al persoanei juridice –

copie;

c) Dovada achitării tarifului stabilit - original;

d) Acordul proprietarilor sau al administratorilor de terenuri/ape în scopul desfășurării

activității - original;

e) Studiul de evaluare a stării resurselor, capacităţii productive şi de suport a

ecosistemului pentru resursa în cauză - copie.

Art. 13 - Activitatea de cercetare ştiinţifică pe teritoriul PNGM-C și al ariilor naturale

protejate suprapuse cu acesta se desfășoară după cum urmează:

(1) Activitatea de cercetare ştiinţifică în zonele de protecție strictă, protecţie integrală,

zonele de management durabil şi în zonele de dezvoltare durabilă, este permisă numai cu

avizul APNGMC.

(2) Efectuarea cercetărilor ştiinţifice în peşteri, este permisă numai cu avizul APNGMC și

autorizația obţinută de la Comisia Patrimoniului Speologic.

(3) Rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică, desfăşurate pe teritoriul PNGM-C și al

ariilor naturale protejate administrate de APNGMC, publicaţii, rapoarte şi altele asemenea,

în care sunt prezentate rezultatele activității de cercetare științifică vor fi puse la dispoziţia

APNGMC în baza unei convenţii de colaborare, cu respectarea dreptului de proprietate

intelectuală.

(4) Rezultatele temelor de cercetare desfăşurate în PNGM-C și în ariile naturale protejate

administrate de APNGMC, sunt supuse analizei Consiliului Ştiinţific care poate formula

propuneri de valorificare a acestora.

Page 17: REGULAMENTUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE SUPRAPUSE …

17

(5) APNGMC are dreptul să utilizeze datele și informațiile rezultate în urma derulării

studiilor sus menționate, în scopul bunei administrări a ariilor naturale protejate

administrate.

Art. 14 - Activitatea speologică pe teritoriul PNGM-C și al ariilor naturale protejate

suprapuse cu acesta se desfășoară după cum urmează:

(1) Peşterile din clasa A pot face obiectul explorărilor speologice, cercetării ştiinţifice,

turismului speologic specializat sau al activităţilor de documentare cu avizul emis de

APNGMC și autorizația obținută de la Comisia Patrimoniului Speologic.

(2) Peşterile din clasa A nu pot face obiectul niciunei modificări a factorilor naturali sau

amenajări, cu excepţia celor destinate protejării peşterii şi a celor temporare necesare

explorării lor şi/sau evacuării victimelor în caz de accident.

(3) Peşterile din clasa B se constituie ca monumente ale naturii. Activităţile de explorare

speologică, documentare şi cercetare ştiinţifică și turism speologic specializat în peşterile

de clasa B, se desfășoară în baza avizului emis de APNGMC și a autorizaţiei obținute de la

Comisia Patrimoniului Speologic, conform Ordinului nr. 2227/2016 privind constituirea și

funcționarea Comisiei Patrimoniului Speologic.

(4) Peşterile din clasa C se constituie ca rezervaţii naturale. Peşterile din clasa C pot face

obiectul explorărilor speologice, activităţilor de documentare, cercetării ştiinţifice,

amenajărilor turistice sau al altor forme de valorificare, cu avizul emis de APNGMC și a

autorizației obținute de la Comisia Patrimoniului Speologic.

(5) Orice activitate speologică se desfăşoară pe propria răspundere a participanţilor sau, în

cazul minorilor, pe răspunderea conducătorului grupului. Instruirea şi răspunderea pentru

respectarea normelor de protecţie şi sănătate în subteran revine conducătorului grupului.

(6) În situaţia unor accidente sau incidente speologice se va apela la sistemul naţional de

alarmare Salvaspeo/Salvamont.

(7) În scopul evitării efectelor negative asupra bunurilor patrimoniului speologic se

interzic:

Page 18: REGULAMENTUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE SUPRAPUSE …

18

a) colectările de faună, fosile sau de obiecte de interes arheologic din peşteri, efectuate fără

avizul APNGMC și autorizaţia emisă de Comisia Patrimoniului Speologic

b) utilizarea neautorizată a peşterilor şi desfăşurarea unor activităţi ce pot pune în pericol

integritatea sau echilibrul natural al peşterilor;

c) dislocarea, vânzarea, cumpărarea, colecţionarea speleotemelor sau altor resurse ale

peşterilor;

d) degradarea prin inscripţionare sau poluarea peşterilor prin depozitarea în interiorul lor

ori în elementele de relief, cu care acestea comunică în mod direct, de obiecte, deşeuri de

orice fel, cadavre, substanţe toxice şi periculoase, combustibili de orice natură;

e) distrugerea sau degradarea marcajelor ori a panourilor indicatoare din exteriorul sau din

interiorul peşterilor;

f) efectuarea neautorizată, în perimetrul de la suprafaţă sau în apropierea intrării peșterilor,

a unor lucrări cum ar fi: derocări, defrişări, baraje, explozii, construcţii;

g) îngrădirea accesului persoanelor autorizate spre intrările peşterilor;

h) popularizarea, mediatizarea datelor precise de identificare şi localizare a peşterilor din

clasa A, care prin natura lor pot conduce la periclitarea patrimoniului speologic din această

categorie;

i) accesul în perioada de hibernare (1 decembrie – 31 martie) și după caz, de naștere (1

iunie – 31 iulie) în peșteri cu colonii de lilieci, cu excepția activităților de cercetare

științifică și monitorizare.

(8) Până la stabilirea legală a clasei de protecţie, orice peşteră existentă sau nou descoperită

pe teritoriul PNGM -C, beneficiază de protecţie maximă.

(9) Activităţile organizate în mediul speologic subteran se vor desfăşura cu respectarea

obligatorie a normativelor emise în acest sens de către Corpul Român Salvaspeo și a

prevederilor Planului de prevenție privind prevenirea accidentelor în mediul subteran al

Serviciului Public Salvaspeo (SPS) responsabil de zona în care sunt localizate cavitățile

vizate. În acest sens, se va solicita şi obţine avizul Salvaspeo din partea SPS responsabil de

Page 19: REGULAMENTUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE SUPRAPUSE …

19

zona în care sunt localizate cavitățile vizate, conform procedurilor interne elaborate de

acesta. În caz de accident speologic subteran se vor aplica obligatoriu prevederile

normativelor și procedurilor în vigoare emise de Corpul Român Salvaspeo.

(10) Pentru obţinerea avizului APNGMC, solicitanţii se vor adresa în scris Administraţiei

Parcului, cu cel puţin 10 zile calendaristice înaintea începerii activităţii, prin depunerea

documentaţiei prevăzute la alin. 11.

(11) Documentaţia care se depune la APNGMC în vederea obţinerii avizului va cuprinde:

a) Cerere de solicitare a avizului care conține : datele de identificare a solicitantului,

scopul pentru care se solicită avizul, durata pentru care se solicită avizul, descrierea

succintă a activităţilor care se vor desfăşura (cu precizarea mijloacelor, proporțiilor

și garanțiilor acțiunii), metodele şi tehnicile de lucru utilizate, numărul de

ture/peșteră, numărul de persoane care vor desfășura activitățile respective,

precizarea coordonatorului grupului – original;

b) Actul de identitate al solicitantului persoană fizică/reprezentantului persoanei

juridice solicitante – copie;

(13) În termen de 15 zile de la încheierea activităţilor, titularul avizului are obligația de a

depune la APNGMC un raport asupra activităţilor desfăşurate. Administraţia Parcului

poate solicita detalierea unor aspecte relevante ale raportului prezentat.

Art. 15 - Activitatea turistică pe teritoriul PNGM-C și al ariilor naturale protejate

suprapuse cu acesta se desfășoară după cum urmează:

(1) În PNGM-C și în ariile naturale protejate administrate de APNGMC sunt permise

activităţi de turism şi educaţie ecologică, cu respectarea prevederilor legale și a prezentului

regulament.

(2) Pe teritoriul PNGM-C și al ariilor naturale protejate administrate de APNGMC sunt

încurajate cu preponderență următoarele categorii de activități turistice: ecoturism, turism

rural, silvoturism, agroturism și turism de aventură. Dezvoltarea turismului se face în

conformitate cu planul de management, fiind prioritare conservarea și protejarea

capitalului natural al ariei naturale protejate și desfășurarea unui turism responsabil.

Page 20: REGULAMENTUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE SUPRAPUSE …

20

(3) Punctele de acces în PNGM-C și în ariile naturale protejate administrate de APNGMC

sunt: localităţile Costeşti, Măgureni, Boşorod, Pui, Ponor, Baru, Crivadia şi văile Streiului

şi Băniţei.

(4) Vizitarea PNGM-C și a ariilor naturale protejate administrate de APNGMC se face

numai pe drumurile deschise accesului public şi pe traseele turistice sau tematice marcate

cu semne convenţionale specifice, cu respectarea eventualelor restricţii, cu condiția

achitării tarifului de vizitare.

(5) Tariful de vizitare se plăteşte de persoanele fizice şi juridice care vizitează PNGM-C și

ariile naturale protejate administrate de APNGMC, excepţie făcând:

a) membrii comunităţilor locale, pe baza unui act de identitate;

b) personalul de supraveghere a animalelor pentru care s-au contractat păşuni;

c) personalul structurii de administrare (APNGMC) şi membrii Consiliului Știinţific al

PNGM-C;

d) personalul Academiei Române, pe baza ordinului de deplasare;

e) persoanele fizice și juridice care desfăşoară activităţi de cercetare științifică pe teritoriul

PNGM-C și al ariilor naturale protejate administrate de APNGMC, cu acordul scris al

APNGMC;

f) reprezentanţii autorităţilor publice centrale pentru protecţia mediului şi a structurilor

din subordine;

g) personalul Salvamont/Salvaspeo, care activează pe teritoriul PNGM-C și al ariilor

naturale protejate administrate de APNGMC;

h) persoanele cu handicap;

i) persoanele cu vârste sub 14 ani;

j) proprietarii/concesionarii/administratorii/deținătorii cu orice titlu de terenuri şi luciu de

apă de pe teritoriul PNGMC și al ariilor naturale protejate administrate de APNGMC;

Page 21: REGULAMENTUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE SUPRAPUSE …

21

k) persoanele care desfăşoară activităţi autorizate prin acte de reglementare în vigoare pe

teritoriul PNGM-C și al ariilor naturale protejate administrate de APNGMC;

l) personalul altor unităţi/instituţii, în baza ordinului de delegare, pentru exercitarea

atribuţiilor de serviciu;

m) jandarmii montani care activează pe teritoriul PNGM-C și al ariilor naturale protejate

administrate de APNGMC, precum şi alţi lucrători din cadrul IJJ Hunedoara, pe timpul cât

desfăşoară activităţi şi misiuni în sprijinul celor dintâi;

n) membri ai Institutului de Speologie „Emil Racoviţă” şi persoanele care au apartenenţă

la organizaţii speologice, dovedită prin documente legale, dacă desfăşoară activităţi

specifice privind explorarea, cartografierea, protecţia şi conservarea patrimoniului

speologic naţional.

(6) Este interzis accesul neautorizat cu motociclete, ATV-uri, sănii cu motor, autoturisme

sau alte tipuri de autovehicule, pe suprafața PNGM-C și a ariilor naturale protejate

administrate de APNGMC, în afara drumurilor publice, a drumurilor forestiere pe care

accesul nu este interzis prin semne sau bariere și a terenurilor special amenajate și

semnalizate în acest scop, cu excepția autovehiculelor și utilajelor utilizate în cadrul

activităților desfășurate cu avizul APNGMC, în care sunt menționate condițiile de acces în

afara drumurilor publice și a drumurilor forestiere pe care accesul nu este interzis prin

semne sau bariere.

(7) Amplasarea şi funcţionarea locurilor de campare, deschiderea de noi trasee turistice,

amplasarea panourilor indicatoare şi informative se face în conformitate cu prevederile

legale, cu obținerea prealabilă a avizului APNGMC.

(8) Camparea turiştilor pe teritoriul PNGM-C și al ariilor naturale protejate administrate de

APNGMC este permisă numai în locurile special amenajate şi semnalizate corespunzător.

(9) Camparea în alte locuri decât cele special amenajate se face numai în situaţii deosebite,

cercetare, explorare, salvare, cu acordul APNGMC.

(10) În locurile de campare sunt interzise:

Page 22: REGULAMENTUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE SUPRAPUSE …

22

a) Săparea de şanţuri în jurul corturilor sau utilizarea oricăror materiale de origine

vegetală, cetină, ferigi, muşchi sub corturi;

b) Amenajarea unor vetre de foc în afara celor stabilite de către administratorul

locului de campare;

c) Procurarea lemnului de foc în afara celui asigurat de administratorul locului de

campare;

d) Distrugerea/degradarea amenajărilor locului de campare;

e) Abandonarea sau incendierea deșeurilor.

(11) Este interzisă distrugerea sau degradarea panourilor informative şi indicatoare,

precum şi a plăcilor, stâlpilor sau a semnelor de marcaj de pe traseele turistice.

(12) Este strict interzisă degradarea refugiilor, adăposturilor, podeţelor, sau a oricărei alte

construcţii sau amenajări turistice de pe teritoriul PNGM-C și al ariilor naturale protejate

administrate de APNGMC.

(13) Este strict interzisă aprinderea focului deschis la o distanță mai mică de 30 m de liziera

pădurii.

(14) Accesul în peșteri este interzis în afara prevederilor legale și ale prezentului

regulament, cu excepția sectoarelor de peșteri în care există un traseu semnalizat ca atare.

(15) Taberele, competițiile, cursurile sau alte manifestări sportive sau culturale cu grupuri

organizate pe teritoriul PNGM-C și al ariilor naturale protejate administrate de APNGMC,

se desfășoară conform prevederilor legale, cu obținerea în prealabil a avizului APNGMC.

(16) Fotografierea sau filmarea în scop comercial pe teritoriul PNGM-C și al ariilor

naturale protejate administrate de APNGMC se face cu acordul scris al APNGMC, în urma

achitării tarifului aprobat.

Art. 16 - Regimul construcţiilor pe teritoriul PNGM-C și al ariilor naturale protejate

suprapuse cu acesta se reglementează după cum urmează:

(1) Pe teritoriul PNGM-C și al ariilor naturale protejate administrate de APNGMC există

următoarele construcții:

Page 23: REGULAMENTUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE SUPRAPUSE …

23

a) Construcţiile din intravilanul localităţilor: Costeşti, Grădiştea de Munte, Luncani,

Ponor, Fizeşti, Federi, Petros, Crivadia, Merişor şi Băniţa, inclusiv aşezările izolate

sau temporare din împrejurimile acestora;

b) Complexul de microhidrocentrale CHEMP Godeanu 1 și 2, Microhidrocentrala

(MHC) Taia;

c) Fostele cabane forestiere de pe: Valea Făeragului, Valea Grădiştei, Valea Rea,

Valea Anineşului, Valea Albă, Valea Luncanilor, Valea Streiului, Valea Jigoreasa;

d) Cantoanele silvice și observatoarele de vânătoare;

e) Stânele sau construcțiile pastorale, adăposturile sau sălașele folosite pentru paza

animalelor domestice;

(2) Pe teritoriul PNGM-C și al ariilor naturale protejate administrate de APNGMC

construcţiile civile, industriale şi agricole, indiferent de beneficiar şi/sau proprietarul

terenului se vor realiza doar în conformitate cu prevederile Planului de Urbanism Zonal

(PUZ) şi General (PUG), legal aprobate de catre autoritatea competentă pentru protecţia

mediului și cu respectarea prevederilor specifice Planului de Management.

(3) Construcţiile de orice fel, cu excepția celor permise de lege conform OUG nr. 57/2007

privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei

sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările si

completările ulterioare, se vor realiza doar în zona de dezvoltare durabilă a activităților

umane a PNGM-C.

(4) Realizarea de construcţii şi amenajări hidrotehnice se face în conformitate cu

prevederile legale şi zonarea internă a parcului, cu avizul APNGMC și cu respectarea

măsurilor de conservare specifice prevăzute în planul de management.

(5) Planurile de amenajare a teritoriului, cele de dezvoltare locală şi naţională, precum şi

orice alte planuri de exploatare/utilizare a resurselor naturale din aria naturală protejată vor

fi armonizate de către autorităţile emitente cu prevederile planului de management.

(6) Autorizarea lucrărilor de construcţii, investiţii pe teritoriul PNGM-C și al ariilor

naturale protejate administrate de APNGMC se va face numai după obţinerea avizului

APNGMC și în baza hotărârii Consiliului Științific, unde legislația o impune.

(7) Este interzisă realizarea de construcții-investiții în afara zonei de dezvoltare durabilă a

activităților umane a PNGM-C, cu excepția celor prevăzute de legislația în vigoare.

Page 24: REGULAMENTUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE SUPRAPUSE …

24

(8) În cazul construcțiilor existente, amplasate în afara zonelor de dezvoltare durabilă a

activităților umane din PNGM-C, realizate în conformitate cu legislația în domeniu, se

permite întreținerea sau refacerea lor, fără posibilitatea extinderii acestora, cu avizul

APNGMC, în baza hotărârii Consiliului Științific.

(9) Pe suprafața ariilor naturale protejate administrate sunt permise activități pentru

menținerea în stare de funcționare a rețelei de drumuri existente și a celei de furnizare a

utilităților publice existente, realizate cu respectarea prevederilor legale, cu avizul

APNGMC, în baza hotărârii Consiliului Științific.

(10) Avizarea de către APNGMC a activităților propuse se va face la solicitarea autorității

competente pentru protecția mediului, în cadrul procedurii de reglementare, pe baza

documentațiilor puse la dispoziție de către titular.

(11) Conținutul documentațiilor transmise către APNGMC în vederea avizării este

prevăzut în legislația de mediu în vigoare.

(12) Lucrările de amenajare a cursurilor de apă: corectare a torenților, a barajelor pentru

centralele hidroelectrice și altele asemenea se vor face cu respectarea legislației în vigoare

și obținerea avizului APNGMC, la solicitarea autorității competente pentru protecția

mediului, în cadrul procedurii de reglementare, pe baza documentațiilor puse la dispoziție

de aceasta.

Art. 17 - Managementul deşeurilor pe teritoriul PNGM-C și al ariilor naturale protejate

suprapuse cu acesta se realizează după cum urmează:

(1) Este interzisă abandonarea și depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor de orice fel pe

teritoriul PNGM-C și al ariilor naturale protejate administrate de APNGMC.

(2) Turiștii au obligația de a evacua deșeurile pe care le generează pe timpul vizitei, în

afara PNGM-C și a ariilor naturale protejate administrate de APNGMC, în locuri special

marcate şi amenajate pentru colectare.

(3) Proprietarii/administratorii unităților de cazare și alimentație publică, a locurilor de

campare, precum și alți furnizori de servicii turistice sau alte categorii de persoane fizice

sau juridice care desfășoară activități comerciale pe raza ariilor naturale protejate, sunt

obligați să asigure colectarea și evacuarea/valorificarea/eliminarea deșeurilor rezultate din

desfășurarea activităților proprii, în conformitate cu prevederile legale.

Page 25: REGULAMENTUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE SUPRAPUSE …

25

(4) Comunităţile locale au obligaţia să-şi gestioneze propriile deşeuri conform legislaţiei în

vigoare, fără a genera poluarea mediului.

Art. 18

(1) Deţinătorii cu orice titlu a suprafeţelor de teren din PNGM-C și ariile naturale protejate

administrate de APNGMC, au obligaţia de a aplica măsurile de conservare stabilite de

APNGMC și de a proteja flora şi fauna sălbatică existente pe acestea, în sensul menţinerii

echilibrului ecologic şi conservării biodiversităţii, precum şi exploatării durabile a

resurselor în baza prevederilor legale în vigoare, pentru a nu creea prejudicii mediului

înconjurător şi sănătăţii umane.

(2) Pe suprafaţa PNGM-C și a ariilor naturale protejate administrate de APNGMC se vor

desfăşura numai acele planuri/programe/proiecte sau activități conforme cu legislația în

vigoare și prevederile planului de management şi ale prezentului regulament.

(3) Planurile/ programele/ activitățile /proiectele care pot avea un impact semnificativ în

arealul PNGM-C și al ariilor naturale protejate administrate de APNGMC, se supun

procedurii de evaluare de mediu, respectiv de evaluare a impactului de mediu.

(4) Avizele APNGMC pentru planuri/ programe/ activități/ proiecte care pot genera un

impact semnificativ în arealul PNGM-C și al ariilor naturale protejate administrate de

APNGMC, se emit în baza Hotărârii Consiliului Științific.

(5) În funcție de documentația depusă, APNGMC poate solicita informații și documente

suplimentare relevante solicitantului, în cadrul procedurilor de reglementare.

(6) La emiterea avizului este posibilă stabilirea unor condiții specifice pentru desfășurarea

planurilor/ programelor/ activităților /proiectelor.

(7) Este interzisă degradarea sau distrugerea monumentelor şi ansamblurilor istorice sau a

unor părţi componente ale acestora de pe teritoriul PNGM-C și al ariilor naturale protejate

administrate de APNGMC.

(8) Se interzice escaladarea/cățărarea pe monumente istorice precum și aprinderea și

utilizarea focului deschis – lumânări, lămpi de gaz, etc – în perimetrul monumentelor şi

ansamblurilor istorice sau a unor părţi componente ale acestora de pe teritoriul PNGM-C.

Page 26: REGULAMENTUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE SUPRAPUSE …

26

(9) Se interzice implementarea unor planuri/programe/proiecte sau desfăşurarea oricăror

activităţi pe teritoriul PNGM-C și al ariilor naturale protejate administrate de APNGMC

sau în vecinătatea acestora, ce pot să genereze un impact negativ semnificativ asupra

speciilor sălbatice şi habitatelor naturale pentru care au fost desemnate.

Capitolul IV. SANCȚIUNI

Art. 19

(1) Încălcarea prevederilor prezentului regulament atrage, după caz, răspunderea

contravențională, penală, materială sau civilă, conform legislației în vigoare.

(2) Aplicarea prezentului regulament se face de către personalul APNGMC și de către

personalul cu atribuții de control al altor structuri abilitate din punct de vedere legal.

Personalul împuternicit să verifice respectarea dispozițiilor prezentului regulament își

dovedește identitatea cu legitimația de serviciu/administrator.

(3) Încălcarea prevederilor legale se constată și se sancționează potrivit dispozițiilor legale

în vigoare, de către persoanele împuternicite prin acte normative specifice.

Capitolul V. DISPOZIȚII FINALE

Art. 20 - Prezentul regulament poate fi modificat la propunerea APNGMC, cu consultarea

Consiliul Consultativ de Administrare, se avizează de către Consiliul Științific și ANANP

și se aprobă prin ordin al autorității publice centrale pentru protecția mediului, conform

reglementărilor legale în vigoare.