Regulament Privind Autorizarea Si Amplasarea Dispozitivelor Publicitare

 • View
  217

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Regulament Privind Autorizarea Si Amplasarea Dispozitivelor Publicitare

 • 7/25/2019 Regulament Privind Autorizarea Si Amplasarea Dispozitivelor Publicitare

  1/16

  Anexa

  nr.

  I

  la

  decizia

  Consiliului municipal

  Chiqinau

  *.1//ld

  din:),,oJ

  "

  -",%,a1;

  2oot

  REGULAMENTUL

  PROVIZORIU

  PRIVIND AUTORIZAREA

  $I

  AMPLASAREA

  DISPOZITIVELOR

  DE

  PUBLICITATE,

  A

  PUBLICITATII

  '

  EXTBRIOARE, FIRMELOR

  (INSCRIPTII

  $I

  IMAGINI

  I

  EXTERTOARE)

  iN

  VrUNrCrprUL

  CHr$rNAU

  1.

  DTSPOZTTTT

  GENERALE

  1.1. Prezentul

  Regulament

  stabilegte

  condiliile

  de organizare

  gi

  desfbgurare

  a

  activitdlii

  de

  autorizare

  gi

  amplasare

  a

  dispozitivelor de

  publicitate,

  a

  publicitelii

  exterioare,

  firmelor

  (inscripfii gi

  imagini exterioare)

  in municipiul

  Chigindu.

  1.2.

  Conlinutul

  materialelor publicitare

  gi

  mesajelor

  publicitare

  transmise

  sub orice form6, oricare

  ar fi mijlocul de comunicare ce face

  posibil

  transferul informafiei,

  se

  va incadra

  in

  prevederile

  Legii

  cu

  privire

  la

  publicitate

  nr.

  1227-XIII

  din

  27.06.1997,

  Legii

  cu

  privire

  la

  funcfionarea

  limbilor

  pe

  teritoriul RSS Moldovenegti

  nr. 3465-XI din 01.09.1989, Legii

  privind

  mdrcile

  gi

  denumirile de

  origine a

  produselor

  nr.

  588-XIII din

  22.09.1995,

  altor legi, decizii, dispozilii ale administraliei

  publice

  centrale

  gi

  locale,

  care definesc cadrul

  juridic

  al

  acestei

  activitdli.

  1.3.

  Activilatea serviciului de specialitate

  se

  desfdgoari sub autoritatea

  administraliei publice

  locale care

  controleazd

  gi

  urmdreqte realizarea

  strategiilor

  in

  domeniul

  publicit[1ii

  exterioare,

  in

  deplind concordanld

  cu

  reglement[rile

  prevdzute

  de

  legislalia in vigoare.

  1.4.

  Obiectul

  de

  activitate

  al

  serviciului

  de

  specialitate

  il

  constituie

  gestionarea,

  coordonarea

  gi

  monitorizarea activitelii in

  domeniul

  publicitSlii

 • 7/25/2019 Regulament Privind Autorizarea Si Amplasarea Dispozitivelor Publicitare

  2/16

  l

  )

  exterioare'

  precum

  9i

  corelarea

  activitalii

  de

  amenajare

  a

  locurilor

  de

  comert

  gi

  prestdri

  servicii

  in

  municipiul

  Chiqindu.

  se

  aplicd

  persoanelor

  fizice

  gi

  tate

  pe

  teritoriul

  municipiului

  de

  activitate,

  sunt

  beneficiarii

  rsoanelor,

  care,

  in

  contextul

  activitdtii

  ni

  exterioare

  (firme).

  rd,

  urbanism

  gi

  relalii

  funciare

  este

  responsabild

  de

  perfectarea

  gi

  eliberarea

  Certificatului

  de

  urbanism

  ,

  avizarea

  gi

  aprobarea

  documentaliei

  de

  proiect,

  perfectarea

  gi

  eliberarea

  Autorizatiei

  dec

  .^i.-...-.-,.

  .

  ,

  qi

  a

  Autorizaliei

  d,e

  construire

  $l

  pl

  oare).

  ul

  Regulament

  au

  un

  caracter

  minimal,

  dupa

  caz,

  aprobindu-se

  gi

  alte

  condilii

  tehn[e

  privind

  activitatea

  de

  publicitate, pe

  bazaunor studii

  de specialitate.

  2.

  NOTTUNT

  DE

  B.AZL

  Publicitate

  (reclamn)

  _

  inform

  servicii,

  idei

  sau

  initiative,

  menitd

  s6

  s

  de

  acestea,

  s[

  contribuie

  la

  comer

  producitorului;

  Dispozitiv

  publicitar

  construcfie

  de

  diverse

  configurajii

  qi

  rel

  reprez

  care

  numele,

  de

  iald,

  gini

  specifi

  ia

  o

  activitatea.

  Firma

  se

  amplaseazi

  in

  egulament,

  pe

  imobilele

  unde

  se

  ^

  .Solicitant

  (declarant)

  -

  persoand

  fizicd,

  sau

  juridicd,

  repre

  zentant

  aI

  furnizorului,

  al producdtorului

  sau

  al

  difuzorului

  de

  publicitate;

  Furnizor

  de

  publicitate

  -

  sursa

  sau

  obiectul

  informaliei

  publicitare

  destinatd

  producerii,

  plasdrii

  gi

  expunerii

  ulterioare;

  Producitor

  de

  publicitate

  persoana

  care

  conferd

  informatiei

  publicitare

  forma

  necesard

  expunerii;

 • 7/25/2019 Regulament Privind Autorizarea Si Amplasarea Dispozitivelor Publicitare

  3/16

  )

  Difuzor

  de

  publicitate

  -

  persoana

  ce asigurd plasarea

  gi

  expunerea

  de

  publicitate

  prin

  oferirea

  gi/sau

  utilizarea

  dispozitivelor

  de

  publicitate;

  Sistem

  publicitar

  -

  structura (poate

  fi

  o

  construclie

  sau

  o

  confeclie

  dintr-un

  material

  nealterabil)

  ce

  servegte

  drept

  suport pentru

  mesaje

  publicitare

  gi

  materialul

  publicitar,

  care

  este

  plasat

  in

  modul

  gi

  ordinea

  respectiv6.

  3.

  FORMELE

  DE

  REALIZARE

  A

  PUBLICITATII

  EXTERIOARE

  Publicitatea

  exterioari

  se

  realizeaz6,prin

  sisteme publicitare

  ce includ

  instalalii

  gi

  dispozitive,

  panouri

  gi

  afige

  (situate

  la

  sol

  sau

  pe

  perelii

  qi

  acoperiqurile

  cl6dirilor),

  alte

  mijloace

  tehnice.

  Publicitatea

  exterioari

  poate

  fi

  amplasatd

  pe

  domeniul public

  Ai

  privat.

  Deosebirn urmdtoarele

  tipuri

  de

  instalaJii

  qi

  dispozitive

  prin

  care

  se

  rcalizeazd. activitatea

  de

  publicitate

  :

  3.1. Instalalii

  gi

  dispozitive

  amplasate pe

  imobile:

  pe

  perete

  $i

  pe

  acoperig.

  3.2.

  Instalalii

  gi

  dispozitive publicitare,

  amplasate

  la

  sol.

  3.3. Instalalii

  gi

  dispozitive publicitare

  amplasate

  pe poduri

  qi

  pe

  construcfiile

  de

  suslinere

  a

  relelelor

  tehnice.

  3.4.

  Mijloace

  tehnice

  care asigurd

  reproducerea

  publicitilii

  pe

  pavaj,

  pe

  suprafala

  perefilor,

  in

  aer.

  3.5.

  Console

  publicitare

  instalate

  pe

  pilonii

  relelelor

  de

  iluminare

  gi

  a

  relelelor

  de contact pentru

  transportul

  electric, pe

  suporturi

  separate

  sau

  pe

  perefii

  imobilelor.

  3.6.

  Mijloace

  de

  publicitate

  confeclionate

  din

  materiale

  moi,

  flexibile,

  intinse

  peste

  partea

  carosabili

  a strdzilor

  gi

  egarfe,

  amplasate

  pe pilonii

  adiacenfi

  carosabilului.

  3.7.DrapeIe.

  3.8.

  Dispozitive

  publicitare

  instalate pe

  pavilioanele

  staliilor

  de

  transport

  public,

  chiogcuri,

  gi

  alte

  elemente

  ale

  mobilierului

  urban.

  3.9.

  Mijloace

  de

  publicitate

  instalate

  pe

  schelele

  imobilelor

  in

  construcfie.

  $antierele

  in

  lucru

  pot

  fi

  imprejmuite qi

  ele

  cu instalafii

  gi

  dispozitive

  de

  publicitate.

  3.10.

  Mijloace

  de publicitate

  mobile,

  ambulante.

  3.11.

  Dispozitive

  publicitare

  netradilionale

  baloane gonflabile,

  aerostate

  cu

  imagini

  qi

  inscriplii

  publicitare q.a..

 • 7/25/2019 Regulament Privind Autorizarea Si Amplasarea Dispozitivelor Publicitare

  4/16

  I

  3.12'

  Publicitate

  realizat[

  prin

  aplicarea

  materialelor

  autocolante

  pe

  transportul

  public,

  vopsirea

  parfialS

  sau

  totald

  a

  mijloacelor

  de

  transport

  public

  cu

  folosirea

  elementelor

  de

  design

  gi

  reclami.

  3.13'

  Dispozitive

  gi

  instalafii

  pe

  vehiculele

  special

  amenajate

  pentru

  activitdli

  de

  publ

  icitate.

  3.1

  4.

  Publicitate

  sonor6.

  4.

  PUBLICITATEA

  SOCIALA

  4.1. Publicitate

  sociali

  -

  publicitatea

  ce reprezintl,

  interesele

  societdlii

  qi

  ale statului

  in

  ce

  privegte

  propagarea

  unui

  mod

  sinitos

  de

  viald,

  ocrotirea

  s[netelii,

  proteclia

  mediului

  inconjurdtor,

  integritatea

  resurselor

  energetice,

  proteclia sociald

  a

  populafiei,

  educalia

  morald

  qi

  civic6,

  propagarea