17
1 Nr.80/04.10.2016 REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARǍ AN ȘCOLAR 2016 – 2017 I.DISPOZIŢII GENERALE Art.1 Prezentul regulament conţine prevederi privind organizarea şi funcţionarea Şcolii Gimnaziale Stînceni, în conformitate cu următoarele acte normative: Constituția României, Legea Nr. 1/ 2011, Legea educației naționale, Legea Învăţământului nr.84/1995 modificată şi completată, Legea nr.128/1997 Statutul Personalului Didactic, modificat şi completat, Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învățământ preuniversitar/OMEN nr. 5115/ 2014, Legii nr.87/ 2006 privind asigurarea calităţii educaţiei, Legea nr. 272/ 2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, Legea nr.53/2003 (Codul Muncii), Contractul colectiv de muncă, Contractul individual de muncă şi actele normative elaborate de MECTS, în vigoare. Art. 2 Respectarea prezentului Regulament este obligatorie pentru directori, personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar şi nedidactic, elevi şi părinţi. Art. 3 Prevederile prezentului Regulament se pot modifica şi/sau completa ulterior ori de câte ori este cazul. Art. 4. Conducerea şcolii va coordona negocierea actualului Regulament în cadrul Consiliului de Administraţie, Consiliului Şcolar al Elevilor, Consiliului Reprezentativ al Părinţilor, Consiliului Profesoral, cât şi prelucrarea sa de către toți învăţătorii şi profesorii diriginţi la clase, tuturor elevilor şi părinţilor acestora sub semnătură. Un exemplar din Regulament va exista la biblioteca şcolii putând fi consultat de orice angajat al şcolii, de elevi şi de părinţi. Art. 5 Organizarea şi funcţionarea Şcolii Gimnaziale Stânceni se realizează în conformitate cu documentele normative menţionate la art.1, cu deciziile I.S.J. Mureş şi cu deciziile C.A. şi C.P. ale şcolii. Art. 6 Învăţământul în Şcoala Gimnazială Stânceni se organizează şi se desfăşoară în limba română. Art. 7 Toate cadrele didactice au drepturi egale, conform pregătirilor şi treptelor de vechime. Drepturile şi obligaţiile personalului didactic, personalului didactic auxiliar şi personalului nedidactic rezultă din Legea Învăţământului, Statutul Personalului Didactic, Contractul colectiv de muncă, Contractul Individual de muncă şi fişa individuală a postului, Codul Muncii. Art. 8 Structura anului şcolar se stabilește prin ordinul MENCS. Art. 9 Procesul de învăţământ se realizează pe baza planului cadru şi a ofertei curriculare a şcolii, stabilite de Consiliul pentru curriculum şi aprobate de Consiliul Profesoral. ȘCOALA GIMNAZIALĂ STÎNCENI Adresa: Stînceni, 162, Mureș Telefon/Fax/E-mail:0265 719850, [email protected]

REGULAMENT 2017 - Scoala Gimnaziala Stanceniscoalagimnazialastanceni.info/wp-content/uploads/2016/10/...Contractul colectiv de muncă, Contractul Individual de muncă şi fişa individuală

  • Upload
    others

  • View
    17

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

1

Nr.80/04.10.2016

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARǍ

AN ȘCOLAR 2016 – 2017

I.DISPOZIŢII GENERALE

Art.1 Prezentul regulament conţine prevederi privind organizarea şi funcţionarea Şcolii

Gimnaziale Stînceni, în conformitate cu următoarele acte normative: Constituția României,

Legea Nr. 1/ 2011, Legea educației naționale, Legea Învăţământului nr.84/1995 modificată

şi completată, Legea nr.128/1997 – Statutul Personalului Didactic, modificat şi completat,

Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învățământ preuniversitar/OMEN

nr. 5115/ 2014, Legii nr.87/ 2006 privind asigurarea calităţii educaţiei, Legea nr. 272/ 2004,

privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, Legea nr.53/2003 (Codul Muncii),

Contractul colectiv de muncă, Contractul individual de muncă şi actele normative elaborate

de MECTS, în vigoare.

Art. 2 Respectarea prezentului Regulament este obligatorie pentru directori, personalul

didactic de predare, personalul didactic auxiliar şi nedidactic, elevi şi părinţi.

Art. 3 Prevederile prezentului Regulament se pot modifica şi/sau completa ulterior ori de

câte ori este cazul.

Art. 4. Conducerea şcolii va coordona negocierea actualului Regulament în cadrul

Consiliului de Administraţie, Consiliului Şcolar al Elevilor, Consiliului Reprezentativ al

Părinţilor, Consiliului Profesoral, cât şi prelucrarea sa de către toți învăţătorii şi profesorii

diriginţi la clase, tuturor elevilor şi părinţilor acestora sub semnătură. Un exemplar din

Regulament va exista la biblioteca şcolii putând fi consultat de orice angajat al şcolii, de

elevi şi de părinţi.

Art. 5 Organizarea şi funcţionarea Şcolii Gimnaziale Stânceni se realizează în conformitate

cu documentele normative menţionate la art.1, cu deciziile I.S.J. Mureş şi cu deciziile C.A.

şi C.P. ale şcolii.

Art. 6 Învăţământul în Şcoala Gimnazială Stânceni se organizează şi se desfăşoară în limba

română.

Art. 7 Toate cadrele didactice au drepturi egale, conform pregătirilor şi treptelor de

vechime. Drepturile şi obligaţiile personalului didactic, personalului didactic auxiliar şi

personalului nedidactic rezultă din Legea Învăţământului, Statutul Personalului Didactic,

Contractul colectiv de muncă, Contractul Individual de muncă şi fişa individuală a postului,

Codul Muncii.

Art. 8 Structura anului şcolar se stabilește prin ordinul MENCS.

Art. 9 Procesul de învăţământ se realizează pe baza planului cadru şi a ofertei curriculare a

şcolii, stabilite de Consiliul pentru curriculum şi aprobate de Consiliul Profesoral.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ STÎNCENI

Adresa: Stînceni, 162, Mureș

Telefon/Fax/E-mail:0265 719850,

[email protected]

2

Art. 10 Şcoala Gimnazială Stânceni este instituţie de învăţământ de stat, subordonată MEN

şi ISJ Mureş,aparţine patrimoniului Consiliului Local Stînceni, care asigură finanţarea

cheltuielilor şi materialelor de întreţinere.

II.ORGANIZAREA ŞCOLII

Art. 11 Obiectivul fundamental al Şcolii Gimnaziale Stînceni îl constituie instruirea şi

educarea elevilor în vederea integrării lor în viaţa socială.

Art.12

( 1). Şcoala Gimnazială Stânceni funcţionează cu următoarele forme de învăţământ :

- Învăţământ preşcolar 2 grupe

- Învăţământ primar clasele 0-IV

- Învăţământ secundar inferior clasele V-VIII

( 2). Înscrierea la clasa pregătitoare şi în clasa I se aprobă de o comisie desemnată de

Consiliul de Administrație condus de directorul şcolii. Pot fi înscrişi în clasa I cu prioritate

copii ai căror părinţi domiciliază în circumscripția școlară arondată instituției.

Art.13 Toate sălile de curs şi cabinetele vor fi preluate la începutul anului școlar de către

diriginții/ învățătorii claselor pe baza de proces verbal de primire – predare. Orice

deteriorare sau distrugere a bazei materiale va fi suportată de către făptaș sau colectivul

clasei. Dacă în termen de 10 zile de la constatarea pagubei nu a fost remediată/ recuperată,

răspunderea materială revine diriginților/învățătorilor claselor planificate în sală/ cabinetul

respectiv.

Art.14 Procesul de învățământ se desfășoară conform orarului într-un schimb:

- învăţământ preşcolar 08 – 13.00

- învățământ primar 8.00-12.00/ 13.00

- învățământ gimnazial: 8,00-14,00

Art. 15 ( 1). Şcoala este condusă de Consiliul de Administraţie format din 7 membri în

conformitate cu Ordinul Nr. 4619 din 22.09.2014 pentru aprobarea Metodologiei de

organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ

preuniversitar, art. 4 ( 1).

( 2). Atribuţiile Consiliului de Administraţie sunt prezentate în Ordinul 4619/22.09.2014,

Capitolul IV, art. 15 și art. 96 din Legea 1/2011.

( 3). Atribuţiile directorului care este președintele Consiliului de Administrație sunt

prevăzute în Capitolul III, art.12 din noul ROFUIP și art. 97 din Legea 1/2011.

( 4). Totalitatea personalului didactic de predare formează Consiliul Profesoral. Acesta

funcționează conform Titlului V, Capitol I, Secțiunea 1, articolele 48-50 din ROFUIP și art.

98 din Legea1/2011.

( 5) Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii (CEAC) este constituită şi funcţionează cf.

art. 234-236 din ROFUIP/ 2014, cf. art. 11-12 din Legea nr. 87/ 2006 şi cf. Regulamentului

de organizare şi funcţionare CEAC în Şcoala Gimnazială Stânceni.

( 6). Catedrele/ comisiile metodice funcţionează în conformitate cu Cap. I, Secţiunea 3, art.

56-58 din ROFUIP/ 2014. .

( 5). Relaţiile de colaborare şi subordonare în şcoală sunt cele din organigrama aprobată în

CP şi avizată în CA. (Anexa 1).

3

Art. 16 La nivelul şcolii vor funcţiona următoarele comisii metodice: Comisia metodică a

învăţătorilor şi educatoarelor, Comisia metodică a diriginţilor, Comisia metodică a

profesorilor.

Art. 17 La începutul fiecărui an şcolar, în şedinţa Consiliului Profesoral, se stabilesc

Comisiile de lucru ale Consiliului Profesoral.

Art. 18 Componenţa acestor comisii se anexează la prezentul regulament (v. Anexa 2).

Art. 19 Fiecare clasă va fi condusă de un învăţător/ diriginte precum şi de consiliul clasei.

Art. 20 Atribuţiile învăţătorului/ dirigintelui şi ale consiliul clasei sunt precizate în Titlul

V, Cap. 2, Secțiunea 2, art. 63-68 din ROFUIP/ 2014.

Art. 21 Numirile diriginţilor se fac de către Director şi se avizează în C.A. al şcolii, după

care sunt anunţate în primul C.P. de la începutul fiecărui an şcolar.

Art. 22 Idealul educațional al școlii românești constă în dezvoltarea liberă, integrală și

armonioasă a individualității umane, în formarea personalității autonome și în asumarea

unui sistem de valori care sunt necesare pentru împlinirea și dezvoltarea personală, pentru

dezvoltarea spiritului antreprenorial, pentru participarea cetățenească activă în societate,

pentru incluziune socială și pentru angajare pe piața muncii (Cf. art.1 (3) din Legea nr1

/2011)

Art. 23 Valori şi atitudini promovate de şcoală (Cf. Anexei la Ord. M.E.C.T.S. nr. 5286/

2006):

respect şi încredere în sine şi în ceilalţi;

recunoaşterea unicităţii fiecărei persoane;

receptivitate la emoţiile celorlalţi;

valorizarea relaţiilor interpersonale;

valorificarea critică şi selectivă a informaţiilor;

adaptare şi deschidere la noi tipuri de învăţare;

motivaţie şi flexibilitate în elaborarea propriului traseu educaţional şi profesional;

responsabilitate şi disponibilitate pentru decizii şi acţiuni privind propria carieră;

interes pentru învăţare permanentă într-o lume în schimbare şi în societatea

cunoaşterii;

orientare spre o viaţă de calitate, în prezent şi în viitor.

Art. 24 Misiunea şcolii

Educaţia nu este un privilegiu, ci un drept al tuturor.

Şcoala noastră are misiunea de a asigura tuturor elevilor o educaţie de calitate

centrată pe nevoile lui de formare astfel încât tânărul de mâine să se poată adapta cerinţelor

profesionale ale societăţii românești sau europene.

Cadrele didactice din școala noastră sunt preocupate de formarea elevilor,

descoperirea talentelor, cultivarea şi dezvoltarea acestora pentru obţinerea de performanţe.

Ne dorim şi vom acţiona pentru implicarea activă a beneficiarilor direcţi şi indirecţi

în problemele şcolii.

Şcoala noastră trebuie să fie o instituţie care să promoveze valorile, care să dea

posibilitatea tuturor factorilor implicaţi în procesul instructiv-educativ să se afirme şi să-şi

pună în valoare calităţile profesionale.

Ne propunem să inovăm, să reinventăm educaţia, astfel încât să pregătim elevii

noştri pentru societatea de mâine.

Art. 25 Viziunea şcolii: „Educația este cea mai puternică armă pe care o putem folosi

pentru a schimba lumea.”

Art. 26 Țintele strategice pentru perioada 2014-2019:

1. Promovarea şi creşterea imaginii şcolii în comunitate

2. Promovarea unui învăţământ modern, inovativ, competitiv, care să răspundă nevoilor

de formare ale elevilor

4

3. Motivarea cadrelor didactice în vederea dezvoltării profesionale şi modernizării

procesului de predare - învăţare - evaluare

4. Amenajarea unei baze materiale care să răspundă exigenţelor cadrelor didactice şi

elevilor pentru îndeplinirea actului educativ la nivelul standardelor europene

Art. 27 Acordul de parteneriat pentru educaţie

( 1). La începutul unui ciclu de şcolarizare, primar sau gimnazial, părintele/ tutorele - în

calitate de beneficiar indirect şi elevul - în calitate de beneficiar direct, încheie un Acord de

parteneriat pentru educaţie cu Şcoala Gimnazială Stânceni.

( 2). În cazul în care un elev se transferă în unitatea noastră şcolară, Acordul de parteneriat

se încheie la data aprobării transferului..

( 3). Acordul de parteneriat pentru educaţie încetează de drept în următoarele cazuri:

a) în cazul în care părintele/tutorele legal semnatar decade din drepturile părinteşti,

urmând a se încheia un nou Acord cu celălalt părinte al elevului sau cu

reprezentantul legal al acestuia;

b) în cazul transferului elevului la o altă unitate de învățământ;

c) în situaţia încetării activităţii unităţii de învăţământ;

d) alte cazuri prevăzute de lege.

III. PERSONALUL DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC

Art. 28 Toate cadrele didactice şi didactice auxiliare au datoria de a-şi desfăşura activitatea

profesională în raport cu misiunea instituţiei din care fac parte în scopul realizării

obiectivelor generale şi a celor specifice prevăzute în Planul de Dezvoltare Instituţională şi

în Planul Managerial elaborat de conducerea şcolii şi aprobat de Consiliul Profesoral.

Membrii personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic au obligaţia de a-şi acorda

respect reciproc şi de a colabora în vederea sarcinilor profesionale ce le revin.

Art. 29 Cadrele didactice au obligaţia de a stabili şi promova în relaţia cu elevii şi părinţii

acestora principiile corectitudinii şi respectului reciproc, de a manifesta transparenţă şi

deschidere pentru comunicarea bilaterală. Este interzis personalului din Şcoala Gimnazială

Stânceni să adreseze cuvinte jignitoare şi/sau umilitoare elevilor, să recurgă la agresiuni

fizice sau gesturi care să exceadă relaţia educator – elev.

Art. 30. Cadrele didactice răspund de corectitudinea notelor şi a mediilor încheiate.

Art. 31. Întreg personalul unităţii şcolare are obligaţia de a desfăşura activitatea astfel încât

să fie aplicate şi promovate normele specifice de asigurare a calităţii în învăţământul

preuniversitar.

Art. 32 Personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic din Şcoala Gimnazială Stânceni

este obligat să cunoască şi să respecte legile enunţate la art. 1.

Art. 33 În cazul abaterilor disciplinare, adusa la cunoştinţa conducerii şcolii de personalul

şcolii, de elevi, de părinţi sau de alte persoane, se instituie Comisia de disciplină care

analizează faptele şi ia măsurile disciplinare care se impun.

Art. 34 Personalul didactic şi didactic auxiliar, precum şi personalul de conducere din

Şcoala Gimnazială Stânceni poate fi sancţionat în conformitate cu Titlul IV, Capitolul 1,

Secțiunea a 11-a, “Răspunderea disciplinară și patrimonială”, art. 280-283 din Legea

nr.1/2011 – Legea educației naționale.

Art. 35 Compartimentul Secretariat funcţionează în baza art. 92-94, Cap.1, Titlul VI din

ROFUIP/ 2014, precum și în baza regulamentului de organizare internă specific.

5

Art. 36 Serviciul Contabilitate funcţionează în baza art. 95-99, Cap. 2, Titlul VI din

ROFUIP/ 2014, precum și în baza regulamentului de organizare internă specific.

Art. 37 Biblioteca funcţionează în baza art. 106, Cap. 4, Titlul VI din ROFUIP/2011,

precum şi in baza regulamentului de organizare internă specific.

Art. 38 Personalul angajat în cadrul Compartimentului Secretariat, Serviciului

Contabilitate, Bibliotecii școlii, vor redacta regulamente de organizare internă specifice,

respectându-se legislaţia în vigoare, care vor fi aprobate de conducerea şcolii.

Art. 39 Pentru desfăşurarea în condiţii optime a compartimentelor şi serviciilor enunţate la

art. 38 se vor redacta de către compartimentele/ serviciile respective şi/sau Comisia CEAC

proceduri operaţionale care vor viza activităţile specifice acestor compartimente/ servicii.

IV. SECURITATEA ŞI SIGURANŢA ELEVILOR

Art. 40 Paza Şcolii Gimnazială Stînceni nu se realizează cu personal specializat autorizat,

dar avem Sistem de monitorizare video.

Art. 41 Personalul de îngrijire şi cadrele didactice de serviciu asigură securitatea elevilor şi

a personalului şcolii.

( 1). În unitatea şcolară se organizează permanent, pe durata desfăşurări cursurilor,

serviciul pe şcoală al cadrelor didactice.

( 2). Cadrele didactice din şcoală sunt distribuite pe zile, intervale orare, niveluri de

învăţământ, perimetru, de către o comisie special constituită la nivelul unităţii şcolare.

( 3). Comisia pentru întocmirea serviciului pe şcoală realizează distribuţia cadrelor

didactice de serviciu la începutul anului şcolar pentru anul şcolar în curs.

( 4). Pe coridorul școlii vor fi afişate la vedere numărul de telefon al Poliţiei şi al

Jandarmeriei la care profesorul de serviciu, personalul şcolii sau conducerea unităţii şcolare

pot suna în situaţia unor incidente violente, al intrării în unitatea de învăţământ a unor

persoane aflate sub influenţa băuturilor alcoolice, persoane turbulente, având un

comportament agresiv ori intenţia de a deranja ordinea şi liniştea în instituţia de

învăţământ.

Art. 42 Accesul elevilor se face pe poarta din faţă a şcolii şi pe uşa de la intrare în școală.

Art. 43 Accesul elevilor în şcoală se face astfel:

până la ora 8:00 pentru elevii din ciclul primar şi ciclul gimnazial.

Art. 44 În cazul în care un elev întârzie peste această oră, elevul va anunţa învăţătorul sau

dirigintele, elevul cerând permisiunea de a intra în şcoală personalului de serviciu pe

şcoală.

Art. 45 În orice alte situaţii le este interzis elevilor accesul în incinta şcolii.

Art. 46 În timpul orelor de curs poarta şcolii se încuie. În cazul în care în curtea şcolii

trebuie să pătrundă maşini ale Pompierilor sau ale Ambulanţei, personalul de serviciu

descuie imediat porţile.

Art. 47 Părinţii/ tutorii legali îşi pot conduce copiii de la ciclul primar în clase, iar la

terminarea orelor îi vor aştepta în curtea şcolii, la ora 12:00 sau la ora 13:00, până ce

aceştia vor ieşi de la cursuri.

Art. 48 Persoanele străine (părinţi/ tutori/ rude/ vizitatori), numite vizitatori, pot intra în

şcoală, în timpul pauzelor.

( 1). La intrarea în şcoală vizitatorii se identifică cu un act de identitate la Punctul de

control aflat în holul de la intrare în şcoală.

( 2). Elevul de serviciu consemnează în Registrul pentru evidenţa accesului vizitatorilor în

şcoală: numele şi prenumele vizitatorului, seria şi numărul actului de identitate, scopul

vizitei, ora intrării şi ora părăsirii şcolii.

6

( 3). Elevul de serviciu anunţă persoana cu care vizitatorul are întrevederea şi îl conduce pe

vizitator până la aceasta .

( 4). Vizitatorii au obligaţia să respecte Regulamentul de ordine interioară al şcolii.

( 5). Se interzice accesul vizitatorilor în alte spaţii decât cele în care li s-a permis accesul.

( 6). Accesul părinţilor/ tutorilor legali în şcoală, în timpul orelor de curs, este permis în

următoarele cazuri:

a. la solicitarea cadrelor didactice sau a conducerii unităţii şcolare;

b. la şedinţele/ consultaţiile/ lectoratele cu părinţii/ tutorii legali organizate de cadrele

didactice; în acest caz cadrul didactic anunţă personalul de serviciu şi/ sau

personalul de pază pentru a permite accesul părinţilor pe poarta din spate a şcolii;

c. pentru rezolvarea unor probleme referitoare la acte/ documente de studii sau alte

situaţii şcolare care implică relaţia directă a părinţilor/ tutorilor cu personalul

Serviciului Secretariat, cu învăţătorul/ dirigintele clasei, cu alte cadre didactice;

d. la diferite evenimente publice şi activităţi şcolare/ extraşcolare organizate în

unitatea şcolară la care au fost invitaţi să participe;

e. pentru sprijinirea deplasării copiilor din învăţământul primar;

f. Consiliul Reprezentativ al Părinţilor (C.R.P.) anunţă conducerea şcolii, prin

preşedintele desemnat, asupra întâlnirilor consiliului în vederea permiterii accesului

în şcoală al membrilor consiliului pe poarta din spate a şcolii.

Art. 49 Este interzis vizitatorilor perturbarea orelor de curs. În cazul în care un vizitator

solicită o întrevedere cu un cadru didactic aflat la ora de curs, vizitatorul va aştepta până la

pauză în holul de la intrare.

Art. 50 Este interzis accesul persoanelor turbulente, a celor aflate sub influenţa alcoolului,

a celor având un comportament agresiv, a celor care au intenţia de a deranja ordinea şi

liniştea în şcoală, a celor însoţiţi de câini, a celor care au asupra lor arme sau obiecte

contondente, substanţe toxice, explozivo-pirotehnice, lacrimogene sau uşor inflamabile,

stupefiante, băuturi alcoolice, publicaţii cu caracter obscen.

Art. 51 În cazul în care în şcoală are loc un eveniment care perturbă desfăşurarea orelor de

curs personalul de serviciu consemnează în Registrul profesorului de serviciu evenimentul

precizând: data, ora, persoane implicate. În cazul abaterilor disciplinare ale elevilor este

anunţat Consiliul clasei în vederea adoptării măsurilor disciplinare ce se impun.

Art. 52 Programarea elevilor de serviciu şi a învăţătorilor/ profesorilor de serviciu pe

şcoală este făcută de Comisia pentru întocmirea serviciului pe şcoală (V. Anexa 3).

Art. 53 Învăţătorii/ Profesorii de serviciu pe şcoală verifică activitatea elevului de serviciu

pe şcoală.

Art. 54 Învăţătorii/ Profesorii de serviciu pe şcoală sunt obligaţi să se prezinte cu cel puțin

20 minute înaintea începerii cursurilor la posturile lor de supraveghere aşa cum au fost

acestea prevăzute de Comisia pentru întocmirea serviciului pe şcoală pentru anul şcolar

respectiv.

Art. 55 Elevul de serviciu pe şcoală este obligat să se prezinte cu 10 minute înaintea

începerii cursurilor la postul său, la Punctul de control din holul de la intrare.

Art. 56 Elevul de serviciu pe şcoală are obligaţia de a suna de intrare/ieşire de la ore

conform programului de desfăşurare a cursurilor, după ceasul şcolii.

Art. 57 Elevul de serviciu are obligaţia de a semnala profesorului de serviciu pe şcoală

toate neregulile sesizate atât în timpul orelor de curs cât şi în pauze. De asemenea ei nu vor

permite accesul elevilor în cancelarie. În cazul în care un elev doreşte să vorbească cu un

cadru didactic elevul de serviciu caută cadrul didactic respectiv în cancelarie şi-l

informează asupra acestui fapt.

Art. 58 Învățătorul/ Profesorul de serviciu verifică existenţa cataloagelor şi răspunde de

securitatea lor pe toată durata turei sale. La terminarea orelor de curs profesorul de serviciu

predă gestiunea cataloagelor către secretarul școlii.

7

Art. 59 În lipsa directorului, profesorul de serviciu ia măsuri pentru acoperirea orelor

cadrelor didactice absente.

Art. 60 Învățătorul/ Profesorul de serviciu răspunde de ordinea şi disciplina în şcoală în

timpul pauzelor şi semnalează conducerii şcolii prezenţa persoanelor străine, precum şi

eventualele evenimente deosebite care se petrec pe perioada desfăşurării serviciului său.

IV. ŢINUTA ELEVILOR

ART. 61 Elevii trebuie să aibă o ţinută vestimentară şi o conduită decente,

neprovocatoare, neagresive şi neostentative.

( 1). În zilele în care în orar sunt ore de educaţie fizică elevii de la clasele O-IV se pot

prezenta în echipamentul de sport la cursuri.

( 2). În zilele în care în orar sunt ore de educaţie fizică elevii de la clasele V-VIII se

prezintă în echipamentul de sport doar la orele de sport.

( 3). Lipsa ținutei adecvate, în mod repetat, cu rea voinţă, atrage după sine sancţionarea,

gradual, aşa cum este prevăzut în Legea nr.1/2011 şi în ROI.

ART. 62 Fetelor le este interzis, pe durata anului şcolar: vopsirea părului şi a unghiilor,

folosirea rujului, a fardurilor şi a machiajelor, tatuajele, piercing-urile, purtarea de

bijuterii în exces.

ART. 63 Băieţilor le este interzis, pe durata anului şcolar: portul părului neîngrijit, a

părului vopsit, a favoriţilor, a părului prins în batic, a cerceilor, brăţărilor, lanţurilor,

tatuajelor şi piercing-urilor.

ART. 64 În cazul în care un elev/ o elevă se abate de la aceste reguli ale ţinutei decente

este atenţionat(ă) să-şi revizuiască ţinuta şi sunt anunţaţi părinţii/ tutorii pentru a nu se

mai repeta abaterea. În cazul în care abaterea se repetă elevului/ elevei i se scade nota la

purtare cu un punct, de această sancţiune luând la cunoştinţă şi părintele/ tutorele prin

adresă de înştiinţare.

8

V. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII

V.1. ŞCOALA

ART. 65 Şcoala Gimnazială Stânceni (personalul didactic, didactic - auxiliar şi

nedidactic) se angajează: a) să asigure spaţiul, cadrul organizatoric şi logistic pentru desfăşurarea procesului

educaţional în condiţii legale;

b) să ofere servicii educaţionale de calitate, la nivelul standardelor elaborate de

M.E.C.S. pentru fiecare nivel de studiu/ciclu de şcolarizare (v. H.G. 1534/ 2008 şi H.G.

21/2007);

c) să asigure securitatea şi siguranţa elevilor pe perioada prezenţei acestora în incinta şi

spaţiul şcolar, precum şi în deplasările organizate de unitatea de învăţământ şi aprobate

de Inspectoratul Şcolar Județean Mureș;

d) să coopereze cu toate instituţiile şi structurile de ale căror servicii beneficiază şcoala

şi de care depinde bunul mers al procesului de învăţământ;

e) să stabilească de comun acord cu părinţii, calendarul întâlnirilor periodice şi apoi să

îl pună în aplicare;

f) să ia în considerare, să analizeze şi să răspundă oricărei sesizări din partea elevilor

sau a părinţilor referitoare la rele practici în şcoală;

g) să recompenseze/sancţioneze, obiectiv şi echitabil, rezultatele şi conduita elevilor;

i) să solicite implicarea părinţilor/ tutorilor legali în stabilirea disciplinelor opţionale;

j) să solicite implicarea părinţilor/ tutorilor legali în organizarea şi derularea

activităţilor extraşcolare;

k) să elibereze, la cerere şi în timp util, orice document şcolar ce serveşte interesului

elevului ;

l) să explice beneficiarilor direcţi şi indirecţi prevederile legilor în vigoare şi să le

aplice.

V.2. BENEFICIARUL INDIRECT- PǍRINTELE/ TUTORELE LEGAL AL

ELEVULUI

ART. 66 Beneficiarul indirect – părintele/tutorele legal al elevului Şcolii Gimnaziale

Răstolița angajează:

a) să-şi asume responsabilitatea promovării în educaţia elevului a principiilor, valorilor

şi normelor de conduită susţinute de şcoala noastră;

b) să îşi asume, împreună cu elevul, responsabilitatea pentru orice faptă a elevului,

desfăşurată în şcoală sau în afara şcolii care ar putea prejudicia prestigiul acesteia;

c) să respecte prevederile legilor enunţate în preambul;

d) să asigure frecvenţa zilnică şi ţinuta decentă a elevului la cursuri, aşa cum este

descrisă în R.O.I.;

e) să informeze şcoala de îndată ce se impune absenţa acestuia de la program ;

f) să informeze şcoala cu privire la orice aspect, care poate contribui la îmbunătăţirea

situaţiei şcolare/sociale a elevului ;

g) să dea curs solicitării conducerii instituţiei de învăţământ, ori de câte ori este necesar,

de a se lua măsuri cu privire la conduita sau situaţia şcolară a elevului ;

h) să se prezinte la şcoală, cel puţin, o dată la două luni pentru a discuta cu învăţătorul/

dirigintele/ profesorii clasei situaţia şcolară a elevului ;

i) să se prezinte la şcoală atunci când i se solicită personal printr-o adresă oficială sau

prin notă telefonică;

9

j) să trateze cu respect şi consideraţie instituţia şcolară şi pe reprezentanţii ei: personal

didactic, didactic auxiliar şi nedidactic;

k) să se implice, la solicitare, în organizarea şi derularea activităţilor extraşcolare;

l) să se implice în stabilirea disciplinelor opţionale;

m) să plătească eventualele daune materiale aduse de către fiul său/ fiica sa obiectelor de

inventar ale şcolii sau colegilor de şcoală sau personalului şcolii.

Art. 67 Drepturile şi obligaţiile beneficiarilor indirecţi sunt prevăzute în Legea nr. 1/ 2011,

Cap. VI, Secţiunea 1-Beneficiarii educaţiei, şi în ROFUIP/ 2014, Titlul IX, Capitolul 1-5,

Art. 238-255 – Partenerii educaționali.

V.3. BENEFICIARUL DIRECT- ELEVUL

Art. 68 Dobândirea calităţii de elev este prevăzută în ROFUIP/ 2014, Titlul VII –

Beneficiarii primari ai învățământului preuniversitar, Capitolul 1 art.107-108.

Art. 69 Exercitarea calităţii de elev este prevăzută în ROFUIP/ 2014, Titlul VII, Capitolul

1, art, 109-116.

Art. 70 Drepturile elevilor sunt prevăzute în ROFUIP/ 2014, TitlulVII, Capitolul 2,

Secţiunea 1, Drepturile beneficiarilor primari ai educației, art118-136.

Art. 71 Îndatoririle elevului sunt prevăzute în ROFUIP/2014, Titlul VII, Capitolul 2,

Secțiunea 2 – Obligațiile beneficiarilor primari ai educației, art 137-142.

Art. 72 Beneficiarul direct – elevul Şcolii Gimnaziale Stânceni se angajează:

a) să respecte şcoala, însemnele (steagul, sigla, insigna) şi personalul acesteia, precum

şi pe colegii săi;

b) să aibă un comportament care să nu afecteze sănătatea, securitatea, demnitatea şi

libertatea celorlalţi din unitatea şcolară;

b) să frecventeze regulat cursurile conform orarului şcolar şi să participe la activităţile

extraşcolare, dacă doreşte acest lucru;

d) să respecte prevederile legilor enunţate în preambul;

e) să se implice direct şi să răspundă solicitării profesorilor de a participa la dezvoltarea

sa ca personalitate;

g) să păstreze în bună stare obiectele de inventar ale şcolii şi să folosească,cu grijă,

manualele transmisibile, puse la dispoziţie gratuit de către şcoală;

h) să aibă o ţinută vestimentară şi o conduită decente, neprovocatoare, neagresive şi

neostentative, în conformitate cu prevederile R.O.I. în acest sens;

i) să aibă zilnic asupra sa carnetul de elev şi să-l prezinte ori de câte ori este necesar

învăţătorului/ dirigintelui / profesorului/ părintelui/tutorelui legal.

Art. 73 Recompensarea elevilor e prevăzută în ROFUIP/ 2014, Titlul VII, Capitolul 2,

Secţiunea 3 – Recompense și sancțiuni, art.143-146 .

Art. 74 Transferul elevilor e prevăzut în ROFUIP/2015, Titlul VII, Capitolul 6 –

Transferul beneficiarilor primari ai educației.

Art. 75 Încetarea calităţii de elev e prevăzută în ROFUIP/2014, Secţiunea a 8-a .

Art. 76 Transportul elevilor e prevăzut în ROFUIP/ 2014 şi în Legea nr. 1/2011.

Art. 77 Evaluarea elevilor e prevăzută în ROFUIP/2014, Titlul VII, Capitolul 5-

Evaluarea beneficiarilor primari ai educației, Secțiunea 1, art.183-209.

Art. 78 Drepturile şi obligaţiile beneficiarilor direcţi sunt prevăzute în Legea nr. 1/ 2011,

Cap. VI, Secţiunea 1-Beneficiarii educaţiei.

VI. SANCŢIUNI

ART. 79 În Şcoala Gimnazială Stînceni este interzis elevilor:

1. să distrugă documente şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole etc.;

10

2. să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ;

3. să aducă şi să difuzeze, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor,

atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă

violenţa şi intoleranţa;

4. să organizeze şi să participe la acţiuni de protest, care afectează desfăşurarea activităţii

de învăţământ sau care afectează frecvenţa la cursuri a elevilor;

5. să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ;

6. să deţină şi să consume, în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara acestuia,

droguri, băuturi alcoolice şi ţigări şi să participe la jocuri de noroc;

7. să introducă, în perimetrul unităţii de învăţământ, orice tipuri de arme sau alte

instrumente, precum muniţie, petarde, pocnitori etc., care, prin acţiunea lor, pot afecta

integritatea fizică şi psihică a colectivului de elevi şi a personalului unităţii de

învăţământ;

8. să posede şi să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic;

9. să posede telefoane celulare în timpul orelor de curs, al examenelor şi al

concursurilor;

10. să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în

perimetrul unităţii de învăţământ;

11. să aibă ţinută, comportamente şi atitudini ostentative şi provocatoare;

12. să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi

şi faţă de personalul unităţii de învăţământ.

13. să perturbe procesul instructiv-educativ;

14. să fotografieze sau să filmeze în timpul orelor de curs;

15. să insereze pe Internet filmuleţe sau fotografii realizate în şcoală fără acceptul

conducerii şcolii;

16. să părăsească şcoala în timpul orelor de curs, cu excepţia cazului în care părintele/

tutorele legal al elevului solicită acest lucru;

17. să alerge şi sau să ţipe în clase, pe holuri şi pe scări;

18. să trântească uşile sau geamurile;

19. să se aplece pe fereastră;

20. să se legene sau să alunece pe balustrada scărilor;

21. să aducă la şcoală corpuri dure (cuie, cuţite, bricege, lame, andrele etc.);

22. să folosească întrerupătoarele şi prizele fără supravegherea unui cadru didactic;

23. să se caţere pe gardul şcolii sau în copacii din curtea şcolii.

ART. 80 SANCŢIUNI prevăzute de R.O.I. şi R.O.F.U.I.P. (v. Titlul VII, Capitolul 2,

Secţiunea 3) în cazul elevilor:

1) Elevii care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv

regulamentele școlare, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora.

2) Sancţiunile care se pot aplica elevilor sunt următoarele:

a) observaţia ;

b) avertismentul;

c) mustrare scrisă;

d) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit;

e) eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile;

f) mutarea disciplinară la o clasă paralelă din școală sau la o altă unitate de

învățământ;

g) preavizul de exmatriculare;

11

h) exmatricularea.

3) În cazul folosirii telefonului mobil în timpul procesului de învățământ, aceste va fi

reținut până la finele anului școlar;

4) Toate sancţiunile aplicate elevilor sunt comunicate, în scris, părinţilor/ tutorelui

legal.

VII. TRANSPORTUL SCOLAR

Art. 81 In conformitate cu Regulamentul de organizare si funcționare a unităților de

învățământ preuniversitar din 2005, capitolul X, art. 161 , transportul elevilor cu

microbuzele școlare este gratuit. Cu aceste mijloace pot calatori gratuit , către scoală si

către localitatea de domiciliu si cadrele didactice .

Art. 82 Conform articolului 162 din Regulamentul de organizare si funcționare a

unităților de învățământ preuniversitar din 2005, directorul scolii desemnează un cadru

didactic pentru însoțirea elevilor pe mijloacele de transport . Acesta are obligația sa

supravegheze elevii in timpul transportului , sa ia toate masurile pe care le considera

necesare pentru desfășurarea transportului in condiții de siguranța .

Profesorii de la ultimele ore au obligația sa însoțească elevii si sa ii

supravegheze pana la plecarea microbuzului .

Art. 83 Elevii sunt obligați sa ocupe locurile stabilite in timpul deplasării , sa nu

distrugă bunurile din mijlocul de transport . In caz contrar, răspund pentru prejudiciile

create . Elevilor care distrug sistematic componente ale mijlocului de transport , li se

poate interzice deplasarea cu acest mijloc pe o perioada determinata .

VIII. DISPOZIŢII FINALE

Art. 84 Prezentul regulament a fost avizat în Şedinţa Consiliului profesoral din

26.10.2016, aprobat în Şedința Consiliului de Administrație din 25.10.2016, dată cu care

intră în vigoare.

Art. 85 Prezentul regulament va fi adus la cunoştinţa elevilor şi a părinţilor/ tutorilor

legali de către învăţători şi diriginţi. La şedinţa de informare a părinţilor/ tutorilor şi a

elevilor învăţătorul sau dirigintele redactează un Proces-verbal la care ataşează un tabel

cu elevii şi părinţii/ tutorii legali care au luat la cunoştinţă. Copiile xerox ale procesului-

verbal şi tabelului se depun la secretariatul şcolii care le înmânează conducerii şcolii.

ABREVIERI:

Art.- Articol

I.S.J.- Inspectoratul Şcolar Judeţean

C.A.- Consiliul de Administraţie

C.P.- Consiliul Profesoral

cf.- conform

v.- vezi

Ord.- Ordin

C.R.P.- Consiliul Reprezentativ al Părinţilor

H.G.- Hotărâre de Guvern

12

R.O.I.- Regulamentul de Ordine Interioară

R.O.F.U.I.P.- Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor din Învăţământul

Preuniversitar

M.E.N.C.S.- Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice

DIRECTOR,

Prof. Truța Silvia

ORGANIGRAMA SCOLII GIMNAZIALE STÎNCENI AN ŞCOLAR 2016 - 2017

Ă

Consiliul de Administratie: Truța Silvia-director, Zbughea Gabriela, Krocse Minodora, Truța

Simona-reprez. primar, Marc Gavril- CL, Nuț Niculiță, Ujică Virgiliu

Director:Prof. Truța Silvia

P

Prof

Consiliul Reprezentativ al

Parintilor

Consiliul elevilor: Presedinte : Stan Delia.

Vicepresedinte : Hârlău Mirabela, Secretar :

Hângan Cristina

Comisia de asigurare a calitatii :

Resp. : Krocse Minodora. Membri:

Zbughea Gabriela, Bicăjan Olga, Feier

Delia , Mărginean Ramona, Ciobotă

Dinu, Ujică Virgiliu.

Co

ord

on

ato

r p

roie

cte

si

pro

gra

me

Pro

f. B

icăj

an O

lga.

Dir

igin

ti :

Fei

er D

elia

,

Zbu

ghea

Mar

ia G

abri

ela.

Po

p

Flo

rin

Secr

etar

: N

Ilean

a

Sim

inic

a.

An

Ad

m. F

inan

ciar

: F

arca

ș

Kin

ga T

imea

Res

p. c

om

. Met

a

pro

feso

rilo

r : F

eier

Del

ia

Res

p. c

om

met

.

Învă

ţăm

ân

t P

rim

ar

:

Înv.

Kro

cse

Min

od

ora

Per

son

al n

edid

act

ic

Tru

ța S

ilvia

, Zb

ugh

ea

Gab

rie

la, F

eie

r D

elia

,

Clin

ceag

Dan

iela

, Nis

tor

Lau

ra,

Bex

a A

nca

, Vla

sa

Mih

ai.

Kro

cse

Min

od

ora

,

Bic

ăjan

Olg

a,

Tru

ța D

elia

,

Măr

gin

ean

Ram

on

a

Ing

rijo

tori

: B

arab

Mar

ia, S

oio

m R

oza

lia,

Ujic

ă M

aria

U

Res

p. c

om

. Fo

rma

re

con

tin

si d

ezvo

lta

re

pro

fesi

on

ală

: În

v.

Bic

ăjan

Olg

a

Consiliul profesoral

ANEXA 2

COMISIILE METODICE ŞI

COMISIILE DE LUCRU ALE C.P.

ANUL ŞCOLAR 2014-2015

I. COMISII METODICE

1. Comisia metodică a învăţătorilor şi educatoarelor

Şef Comisie: Krocse Minodora

Membri: Bicăjan Elvira Olga, Mărginean Ramona, Truța Delia.

2. Comisia metodică a diriginţilor

Şef Comisie: Zbughea Gabriela

Membri: Feier Delia, Bexa Anca, Krocse Minodora, Bicăjan Elvira Olga, Mărginean

Ramona, Truța Delia.

3. Comisia metodică a profesorilor

Şef Comisie: Feier Delia

Membri: Zbughea Gabriela, Clinceag Daniela, Nistor Laura, Truța Silvia, Bexa Anca,

Vlasa Mihai.

II. COMISII DE LUCRU ALE CONSILIULUI PROFESORAL

4. Comisia pentru curriculum

Şef comisie: Truța Silvia Membri: Zbughea Gabriela, Feier Delia, Clinceag Daniela, Krocse Minodora,

5. Comisia pentru orientarea şcolară şi profesională

Şef comisie: Zbughea Gabriela Membri: Bexa Anca, Nuț Niculiță

6. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în educaţie

Şef comisie: Krocse Minodora

Membri: Zbughea Gabriela, Bicăjan Olga, Feier Delia, Mărginean Ramona, Ciobotă

Dinu - primar, Ujică Virgiliu – părinte.

7. Comisia pentru programe comunitare

Şef comisie: Bicăjan Olga

Membri: Zbughea Gabriela, Truța Delia

8. Comisia pentru formarea continuă a personalului didactic

Şef comisie: Bicăjan Olga Membri: Feier Delia, Mărginean Ramona

9. Comisia pentru promovarea imaginii şcolii şi implicarea instituţiei în proiecte şi

programe educaţionale - consiliere educativă:

Şef comisie: Zbughea Gabriela

Membri: Clinceag Daniela, Krocse Minodora

10. Comisia de prevenire şi combatere a violenţei în şcoală

Şef comisie: Mărginean Ramona

Membri: Truța Silvia, Zbughea Gabriela, Nuț Niculiță (părinte), Mărginean Ioan

(Poliție).

11. Comisia paritară

Şef comisie: - Membri: Truța Silvia, Bicăjan Olga, Zbughea Gabriela

12. Comisia pentru educaţia rutieră

Şef comisie: Bicăjan Olga

Membri: Clinceag Daniela, Truța Delia

13. Comisia PSI, de securitate şi sănătate în muncă

Şef comisie: Zbughea Gabriela

Membri: Truța Silvia, Bexa Anca, Bicăjan Olga, Krocse Minodora

14. Comisia pentru distribuirea produselor lactate şi de panificaţie “Lapte și corn”

Şef comisie: Bicăjan Olga

Membri: Truța Delia, Bexa Anca

15. Comisia pentru întocmirea şi verificarea orarului și organizarea serviciului pe școală

Şef comisie: Zbughea Gabriela

Membri: Bicăjan Olga, Ujică Virgiliu-părinte

16. Comisia de școlarizare

Şef comisie: Truța Silvia

Membri: Zbughea Gabriela, Ujică Virgiliu-părinte

17. Comisia pentru inventarierea cărţilor şi manualelor:

Şef comisie: Feier Delia

Membri: Krocse Minodora, Bicăjan Olga

18. Comisia de acordare a burselor şcolare, rechizitelor şcolare şi alte ajutoare sociale:

Şef comisie: Krocse Minodora

Membri: Feier Delia, Bexa Anca

19. Comisia pentru acordarea ajutorului financiar în vederea stimulării achiziţionării de

calculatoare – EURO 200

Şef comisie: Zbughea Gabriela

Membri: Feier Delia, Krocse Minodora

20. Comisia pentru prevenirea actelor de corupție în educație

Şef comisie: Bicăjan Olga

Consilier pt. integritate: Zbughea Gabriela

Secretar: Feier Delia

Membri: Truța Delia , Nuț Niculiță - părinte

21. Comisia de mobilitate la nivelul unităţii

Şef comisie: Bicăjan Olga

Membri: Feier Delia, Truța Delia

22. Comisia pentru recensământul populației școlare

Şef comisie: Mărginean Ramona

Membri: Krocse Minodora, Truța Delia

23. Comisia de achiziţii la nivelul unităţii

Şef comisie: Farcaș Kinga Timea Membri: Krocse Minodora, Truța Silvia

24. Comisia pentru recepţie bunuri la nivelul unităţii

Şef Comisie: Truța Silvia Membri: Nuț Ileana, Farcaș Kinga Timea

25. Comisia de inventariere anuală a patrimoniului unităţii și casare a bunurilor

Şef comisie: Truța Silvia

Membri: Farcaș Kinga Timea, Nuț Ileana

26. Numirea persoanei împuternicite să efectueze operaţiunile de casă (în lipsa din unitate

a unui post de casier): Nuț Ileana

27. Comisia SIIR

Şef comisie: Truța Silvia

Membri: Nuț Ileana, Farcaș Kinga Timea,

28. Numirea persoanei responsabile cu EDUSAL: Nuț Ileana

29. Numirea persoanei responsabile cu REVISAL: Farcaș Kinga Timea

30. Numirea persoanei responsabile cu operarea în registrul matricol: Nuț Ileana

31. Numirea persoanei responsabile pentru comunicare electronica: Nuț Ileana