24
REGIUNEA LABIALA REGIUNEA LABIALA

REGIUNEA LABIALA

  • Upload
    raf-alk

  • View
    247

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

anatomie topografica

Citation preview

Page 1: REGIUNEA LABIALA

REGIUNEA LABIALAREGIUNEA LABIALA

Page 2: REGIUNEA LABIALA

GENERALITATIGENERALITATI Face parteFace parte din regiunile peribucale superficialedin regiunile peribucale superficiale, regiuni , regiuni

aplicate pe versantele externe maxilo-mandibulare. aplicate pe versantele externe maxilo-mandibulare. Cuprinde toate ţesuturile care formează cele 2 buze Cuprinde toate ţesuturile care formează cele 2 buze

(superioară şi inferioară) (superioară şi inferioară) BBuzele se unesc , în dreptul uzele se unesc , în dreptul PM1PM1, unde formează , unde formează unghiul unghiul

guriigurii (comisura labială). (comisura labială).

Page 3: REGIUNEA LABIALA

1.Superior - planul orizontal tangent la porţiunea mobilă a septului nazal

2.Inferior - şanţuL mentolabial 3.Lateral - linia care uneşte extremitatea post. a narinei cu şanţul

mentolabial, la 1 cm. lateral de unghiul gurii

I. Delimitare:

Page 4: REGIUNEA LABIALA

Aspect externAspect extern::

Când gura este închisă şi buzele aplicate una Când gura este închisă şi buzele aplicate una pe cealaltă, buzape cealaltă, buza superioară depăşeşte cu 0,5 superioară depăşeşte cu 0,5 cm. anterior buza inferioară în plan sagital şi cm. anterior buza inferioară în plan sagital şi formează peretele anterior al vestibulului formează peretele anterior al vestibulului bucal.bucal.

Când gura este deschisă, buzele delimitează Când gura este deschisă, buzele delimitează orificiulorificiul bucalbucal (rima oris), - de formă ovalară, (rima oris), - de formă ovalară,

- - cu diametrul vertical maxim de 4-5 cm., cu diametrul vertical maxim de 4-5 cm., - - acesta fiind în funcţie de poziţia mandibulei acesta fiind în funcţie de poziţia mandibulei

faţă de baza craniului, de muşchii care faţă de baza craniului, de muşchii care acţionează asupra buzelor. acţionează asupra buzelor.

Page 5: REGIUNEA LABIALA

III. III. StratigrafieStratigrafie

1. TEGUMENT1. TEGUMENT 2. PLAN MUSCULAR2. PLAN MUSCULAR 3. PLAN MUCOS3. PLAN MUCOS 4. PLAN OSOS4. PLAN OSOS

TESUT SUBCUTANAT

Page 6: REGIUNEA LABIALA

Lip

3 Regions of lip:a) Skinb) Red border (or

Vermilion zone)c) Mucosa (wet)

Epithelium and underlying CT

bac

a

b

Page 7: REGIUNEA LABIALA

1.1.PieleaPielea

: este groasă, cu foliculi piloşi la bărbaţi, şi : este groasă, cu foliculi piloşi la bărbaţi, şi aderentă de planul subiacent. aderentă de planul subiacent.

PrezintăPrezintă- philtrum philtrum - un şanţ vertical median la - un şanţ vertical median la

nivelul buzei superioare, se termină nivelul buzei superioare, se termină inferior prin inferior prin tuberculul buzei superioaretuberculul buzei superioare

- - depresiune medianădepresiune mediană la nivelul buzei la nivelul buzei inferioare ,deasupra şanţului mentolabial.inferioare ,deasupra şanţului mentolabial.

Page 8: REGIUNEA LABIALA

Lip

Minor SalivaryGlands

Mucosa

Hair Follicles

b) Vermillion zone: is the red border of the skin

NOTE: most of the skin is a keratinized SSE

a) Skin

Muco-cutaneousjunction (wet/dry)

Page 9: REGIUNEA LABIALA

La marginea liberă a buzei, zonă La marginea liberă a buzei, zonă de trecere muco-cutanată se de trecere muco-cutanată se formează “formează “roşul buzelor” = roşul buzelor” = VERMILION (EPITELIU VERMILION (EPITELIU ORTOKERATINIZAT –v.curs)ORTOKERATINIZAT –v.curs)..

Page 10: REGIUNEA LABIALA

Planul muscularPlanul muscular::

a) muşchi a) muşchi constrictoriconstrictori ai ai orificiului bucal: orificiului bucal:

partea labială a muşchiului partea labială a muşchiului orbicular al buzelor;orbicular al buzelor;

b) b) muşchimuşchi dilatatoridilatatori ai ai orificiului bucal:orificiului bucal: - m. ridicător al - m. ridicător al BSBS,, -m. ridicător -m. ridicător BSBS şi şi ANAN, ,

-m. rizorius,-m. rizorius, -m. zigomatic mare -m. zigomatic mare -m. zigomatic mic, -m. zigomatic mic, -m. coborâtor al unghiului -m. coborâtor al unghiului gurii, gurii, -m. coborâtor al buzei -m. coborâtor al buzei inferioareinferioare -m. ridicător al unghiului -m. ridicător al unghiului gurii gurii

-m. buccinator-m. buccinator

Page 11: REGIUNEA LABIALA

MODIOLUSMODIOLUS Fibrele acestor muşchi se intersectează la nivelul Fibrele acestor muşchi se intersectează la nivelul

comisurii bucale şi formeazăcomisurii bucale şi formează nodul comisuralnodul comisural sau sau modiolus,modiolus,

formaţiune ovalară, formaţiune ovalară,

nodulară, nodulară,

musculo-tendinoasămusculo-tendinoasă

situată la 1 cm. lat. de unghiul situată la 1 cm. lat. de unghiul gurii, gurii,

importantă in protezareimportantă in protezare

Page 12: REGIUNEA LABIALA

Mucoasa labialăMucoasa labială

--mucoasă de acoperire, activ mucoasă de acoperire, activ mobilămobilă

- - tapeteaza intern muschiul orbiculartapeteaza intern muschiul orbicular - conţine în submucoasă glande - conţine în submucoasă glande

salivare mici= glande labiale.salivare mici= glande labiale. -formează la trecerea pe procesul -formează la trecerea pe procesul

alveolar câte o plică mediană:alveolar câte o plică mediană: frâul frâul buzei superioarebuzei superioare, , inferioareinferioare..

Page 13: REGIUNEA LABIALA

bac

a

b

Între planul muscular Între planul muscular şi mucoasa buzelor şi mucoasa buzelor trec arterele labiale.trec arterele labiale.

Page 14: REGIUNEA LABIALA

4.4.Planul ososPlanul osos

- procesele alveolare superior şi - procesele alveolare superior şi inferior cu gingia acoperitoare.inferior cu gingia acoperitoare.

Page 15: REGIUNEA LABIALA
Page 16: REGIUNEA LABIALA

IV.IV.Vasele şi nervii regiuniiVasele şi nervii regiunii::1.1.ArtereleArterele: sunt situate între planul muscular şi planul mucos al : sunt situate între planul muscular şi planul mucos al

fiecărei buze.fiecărei buze.

Arcada arterială a buzei superioare este formată de Arcada arterială a buzei superioare este formată de arterele labiale superioarearterele labiale superioare (ramuri din artera facială) (ramuri din artera facială)+artera bucală+artera bucală, +, +artera infraorbitalăartera infraorbitală, +, +artera transversă a artera transversă a

feţeifeţei

Arcada arterială a buzei inferioare este formată de Arcada arterială a buzei inferioare este formată de arterele labiale inferioarearterele labiale inferioare (ramuri din artera facială) (ramuri din artera facială) artera mentalăartera mentală

Se formează astfel un Se formează astfel un cerc arterial peribucalcerc arterial peribucal situat la 7-8 mm. situat la 7-8 mm. dede

marginile libere ale buzelor.marginile libere ale buzelor.

Page 17: REGIUNEA LABIALA

IV.IV.Vasele şi nervii regiuniiVasele şi nervii regiunii::

2. 2. Venele labialeVenele labiale se varsă în venele faciale. se varsă în venele faciale. 3. 3. Vasele limfaticeVasele limfatice se varsă în ganglionii se varsă în ganglionii

limfatici submandibulari bilateral şi în limfatici submandibulari bilateral şi în ganglioniiganglionii submentali , uneori ajung direct submentali , uneori ajung direct în ganglionii cervicali profunzi.în ganglionii cervicali profunzi.

4. 4. Inervaţia motorieInervaţia motorie este asigurară de este asigurară de ramuri ramuri ale nervului facialale nervului facial

5.5.Inervaţia senzitivăInervaţia senzitivă:: - - nervul infraorbitalnervul infraorbital pentru buza superioară pentru buza superioară - nervul mental- nervul mental pentru buza inferioară. pentru buza inferioară.

Page 18: REGIUNEA LABIALA

V.V. Aplicaţii practiceAplicaţii practice in in REGIUNEA LABIALAREGIUNEA LABIALA

La nivelul buzelor pot să apară La nivelul buzelor pot să apară malformaţii congenitalemalformaţii congenitale (rar la buza (rar la buza inferioară)inferioară)

Page 19: REGIUNEA LABIALA

V.V.Aplicaţii practiceAplicaţii practice in REGIUNEA in REGIUNEA LABIALALABIALA

La marginea fixă a buzelor, mucoasa labială La marginea fixă a buzelor, mucoasa labială

- se reflectă pe procesul alveolar - se reflectă pe procesul alveolar

- se continuă cu mucoasa fixă alveolară - se continuă cu mucoasa fixă alveolară

- delimitează - delimitează fundul de sac vestibularfundul de sac vestibular

sediu frecvent al sediu frecvent al supuraţiilorsupuraţiilor

perimaxilareperimaxilare de la dintii frontali de la dintii frontali..

Page 20: REGIUNEA LABIALA

V.V.Aplicaţii practiceAplicaţii practice in REGIUNEA in REGIUNEA LABIALALABIALA

Datorită Datorită calibrului relativ mare şi calibrului relativ mare şi dispoziţiei îndispoziţiei în planuri a arterelor planuri a arterelor labialelabiale, dacă sunt secţionate , dacă sunt secţionate accidental de stomatolog (de obicei accidental de stomatolog (de obicei cu discurile), hemoragiile pot fi cu discurile), hemoragiile pot fi grave.grave.

Page 21: REGIUNEA LABIALA

V.V.Aplicaţii practiceAplicaţii practice in REGIUNEA in REGIUNEA LABIALALABIALA

Raportul celor 2 buze în plan sagital Raportul celor 2 buze în plan sagital arată anomalii în plan sagital ale arată anomalii în plan sagital ale maxilarului sau mandibulei.maxilarului sau mandibulei.

Page 22: REGIUNEA LABIALA

V.V.Aplicaţii practiceAplicaţii practice in REGIUNEA in REGIUNEA LABIALALABIALA

Zona de trecereZona de trecere de la piele la de la piele la mucoasă este loc de apariţie a mucoasă este loc de apariţie a canceruluicancerului de buză. de buză.

Page 23: REGIUNEA LABIALA

V.V.Aplicaţii practiceAplicaţii practice in REGIUNEA in REGIUNEA LABIALALABIALA

La nivelul glandelor salivare labiale La nivelul glandelor salivare labiale se pot dezvolta tumori sau chisturi se pot dezvolta tumori sau chisturi salivare.salivare.

Page 24: REGIUNEA LABIALA

V.V.Aplicaţii practiceAplicaţii practice in REGIUNEA in REGIUNEA LABIALALABIALA

Frâul buzei trebuie să fie distanţat Frâul buzei trebuie să fie distanţat de marginile protezelor mobile.de marginile protezelor mobile.