of 22 /22
Regionala utvecklingsnämnden PROTOKOLL §§ 34-42 Datum 1 (8) Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12 Postadress: Region Skåne 291 89 Kristianstad Telefon (växel): 044-309 30 00 E-post: [email protected] Internet: www.skane.se Organisationsnummer: 23 21 00-0255 2020-05-20 Protokoll från Regionala utvecklingsnämndens sammanträde Beslutande Anna Jähnke (M), ordförande Louise Eklund (L), 1:e vice ordförande Yvonne Augustin (S), 2:e vice ordförande Tony Rahm (M) Fredrik Sjögren (L) Ola Olsson (C) Anneli Kihlstrand (C) Ilmar Reepalu (S) Anneli Eriksson (S) Karl-Erik Innala (S) Vilmer Andersen (V) Thomas Hansson (MP) Fredrik Ottesen (SD) Niclas Nilsson (SD) Teddy Nilsson (SD), tjänstgörande ersättare för Magnus Olsson (SD) Ersättare Kristina Bendz (M) Linda Allansson Wester (M) Johan Olsson Swanstein (M) Daniel Jönsson (M) Daniél Tejera (L) Gunnar Edvardsson (KD) Cecilia Olsson Carlsson (S) Tid: Plats: 2020-05-20, kl. 09:30-12:30 Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad

Regionala utvecklingsnämnden - skane.se

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Regionala utvecklingsnämnden - skane.se

Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12 Postadress: Region Skåne 291 89 Kristianstad Telefon (växel): 044-309 30 00 E-post: [email protected] Internet: www.skane.se
Organisationsnummer: 23 21 00-0255
Protokoll från Regionala utvecklingsnämndens sammanträde
Beslutande Anna Jähnke (M), ordförande Louise Eklund (L), 1:e vice ordförande Yvonne Augustin (S), 2:e vice ordförande Tony Rahm (M) Fredrik Sjögren (L) Ola Olsson (C) Anneli Kihlstrand (C) Ilmar Reepalu (S) Anneli Eriksson (S) Karl-Erik Innala (S) Vilmer Andersen (V) Thomas Hansson (MP) Fredrik Ottesen (SD) Niclas Nilsson (SD) Teddy Nilsson (SD), tjänstgörande ersättare för Magnus Olsson (SD)
Ersättare Kristina Bendz (M) Linda Allansson Wester (M) Johan Olsson Swanstein (M) Daniel Jönsson (M) Daniél Tejera (L) Gunnar Edvardsson (KD) Cecilia Olsson Carlsson (S)
Tid: Plats:
Datum
2020-05-20
Pierre Sjöström (S) Malik Chaudhry (S) Viktor Eriksson (S) Istvan Barborg (S) Angelica Svensson (V) Jimmy Ringström (SD)
Övriga Ulrika Geeraedts, utvecklingsdirektör Richard Gullstrand, biträdande utvecklingsdirektör Oddvar Fiskesjö, verksamhetschef Karin Swensson, tf enhetschef David Lindén, enhetschef Anna Råman, enhetschef Anna Bäckman Arminen, handläggare Erik Lindell, näringslivsutvecklare Tobias Hedkvist, näringslivsutvecklare Emma Carlstedt, samhällsanalytiker Emma Bruce, politisk sekreterare för (S) Anna Appelgren, sekreterare
§ 34 Val av justeringsperson
________________________________________________________________
1. Regionala utvecklingsnämnden lägger sammanställningen till handlingarna
Sammanfattning Delegationsbeslut sedan föregående nämndsammanträde I ärendet finns följande dokument 1. Beslutsförslag 2020-05-12 2. Sammanställning 2020-05-12 3. Yttranden
Datum
Sammanfattning Informationshandlingar sedan senaste sammanträdet i regionala utvecklingsnämnden. I ärendet finns följande dokument 1. Beslutsförslag 2020-05-11 2. Ekonomisk uppföljning avseende RUN per april 2020.
§ 37 Verksamhetsinformation regionala utvecklingsnämnden 2020-05-20 Ärendenummer: 2020-POL000045 Regionala utvecklingsnämndens beslut
1. Regionala utvecklingsnämnden tar del av redovisningen.
Sammanfattning Utvecklingsdirektör Ulrika Geeraedts informerar om aktuella frågor inom nämndens ansvarsområde. I ärendet finns följande dokument 1. Beslutsförslag 2020-05-12 2. Verksamhetsinformation rapport 2020-05-20
§ 38 Revidering av regional utvecklingsstrategi Det öppna Skåne Ärendenummer: 2019-POL000067 Regionala utvecklingsnämndens beslut Regionala utvecklingsnämnden föreslår Regionfullmäktige följande: 1. Reviderad version av utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030 fastställs.
Datum
Regionala utvecklingsnämnden beslutar för egen del 1. Avdelningen för regional utveckling uppdras att lämna förslag på
formuleringar dels avseende MAX 4 och ESS nationella betydelse, dels om inkubatorer och att dessa ska stämmas av med regionala utvecklingsnämndens presidium samt att skrivningar om psykisk hälsa ska förtydligas så att det blir tydligt att det handlar om psykisk hälsa i alla åldrar.
Reservationer Samtliga närvarande ledamöter för Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. Vilmer Andersen (V) reserverar sig mot beslutet. Thomas Hansson (MP) reserverar sig mot beslutet. Protokollsanteckning Samtliga närvarande ledamöter för Socialdemokraterna gör bifogad anteckning till protokollet. Sammanfattning En revidering av utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030 har genomförts enligt förordning om regionalt tillväxtarbete. Yrkanden Yvonne Augustin (S) yrkar med instämmande från Anna Jähnke (M) att uppdra åt avdelningen för regional utveckling att lämna förslag på formuleringar dels avseende MAX 4 och ESS nationella betydelse, dels om inkubatorer och att dessa ska stämmas av med presidiet samt att skrivningar om psykisk hälsa ska förtydligas så att det blir tydligt att det handlar om psykiskt hälsa i alla åldrar. Niclas Nilsson (SD) yrkar bifall till egna ändringsförslag (bilaga). Vilmer Andersen (V) yrkar bifall till egna ändringsförslag (bilaga) Thomas Hansson (MP) yrkar bifall egna ändringsförslag (bilaga). Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att regionala utvecklingsnämnden har beslutat i enlighet med ordförandens reviderade förslag. I ärendet finns följande dokument 1. Beslutsförslag 2020-04-16 2. Reviderad version av utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030
Datum
§ 39 Kompetensförsörjning inom livsmedelsindustrin Ärendenummer: 2020-POL000178 Regionala utvecklingsnämndens beslut
1. Regionala utvecklingsnämnden anslår 900 000 kronor från 2020 års budget, ansvar 30010, för en satsning på livsmedelsindustrins kompetensförsörjning.
Protokollsanteckning Vilmer Andersen (V) gör bifogad anteckning till protokollet. Sammanfattning Hur kan vi säkra produktionsförutsättningarna för Skånes livsmedelssektor? Ett åtgärdspaket genomförs där Region Skåne via befintliga plattformar på sikt bygger effektivare strukturer för livsmedelssektorns framtida kompetensförsörjning. I ärendet finns följande dokument 1. Beslutsförslag 2020-03-30 2. Rapport: Morgondagens kompetenser i livsmedelsproduktionen 3. Smart mat: Skånes livsmedelsstrategi 2030
§ 40 Motion: Skåne ska bli bäst på förnyelsebar energiproduktion Ärendenummer: 2020-POL000001 Regionala utvecklingsnämndens beslut Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige följande
1. Regionfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till regionala utvecklingsnämndens yttrande.
Reservationer Samtliga närvarande ledamöter för Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet. Vilmer Andersen (V) reserverar sig mot beslutet. Thomas Hansson (MP) reserverar sig mot beslutet. Sammanfattning Socialdemokraterna i Region Skåne har lagt fram en motion, daterad 17 oktober 2019, där man yrkar att Region Skåne tar initiativ till bildandet av ett regionalt energiråd för att gynna den regionala elproduktionen, att Region Skåne antar en konkret regional handlingsplan för att Skåne ska bli främst i Sverige på förnyelsebar elproduktion samt att Region Skåne växlar upp de projekt för egen
Datum
2020-05-20
________________________________________________________________
§ 41 Remiss: Vägen till en klimatpositiv framtid Ärendenummer: 2020-POL000124 Regionala utvecklingsnämndens beslut 1. Regionala utvecklingsnämnden översänder reviderat yttrande till Miljödepartementet. 2. Ärendet justeras omedelbart. Samtliga närvarande ledamöter för Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet. Protokollsanteckning Samtliga närvarande ledamöter för Sverigedemokraterna gör bifogad anteckning till protokollet. Sammanfattning Region Skåne har emottagit remissen SOU 2020:4 Vägen till en klimatpositiv framtid från Miljödepartementet. Svar önskas senast den 20 maj 2020. Remissen fokuserar på kompletterande åtgärder utöver utsläppsminskningar som behövs för att nå negativa utsläpp av växthusgaser, i linje med Klimat- och Energistrategi för Skåne. Yrkanden Vilmer Andersen(V) yrkar med instämmande av Anna Jähnke (M) att stycket om risker lyfts upp tidigare i dokumentet.
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, ordförandens reviderade förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med det.
I ärendet finns följande dokument 1. Beslutsförslag 2020-03-30 2. Yttrande 2020-05-20 3. Regeringens remiss SOU 2020:4 Vägen till en klimatpositiv framtid. https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga- utredningar/2020/01/sou-20204/, tillgänglig 2020-03-30
_______________________________________________________________
1. Regionala utvecklingsnämnden uppdrar åt utvecklingsdirektören att bereda ärendet och återkomma till nämnden.
Sammanfattning Vilmer Andersen (V) har inkommit med ett initiativärende som föreslår att Region Skåne tar initiativ till uppstarten av fler kompetensråd på områden där efterfrågan på arbetskraft är stor och även tar initiativ till långsiktiga utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser inom vissa områden. I ärendet finns följande dokument
1. Initiativärende: Förstärkta insatser riktade mot den skånska arbetsmarknaden.
Anna Appelgren Sekreterare Justerat 2020-05-
Anna Jähnke (M) Yvonne Augustin (S) Ordförande
_________________________________________________________________________________________________________________
Sverigedemokraterna Region Skåne | Västra storgatan 12 | 291 89 Kristianstad | Tel: 044-309 30 00
E-post: [email protected] | Hemsida: skane.sd.se
Regionala utvecklingsnämnden 2020-05-20.
Ärende nr 5
Vi yrkar på:
- Att meningen på sidan 10 som lyder ”Skåne är en förebild i klimatarbetet och en motor för teknikutveckling och innovation där åtaganden enligt Parisavtalet är en drivkraft.” ändras till: Genom samhällsekonomiskt hållbart klimatarbete är Skåne är en förebild, och en motor för teknikutveckling och innovation där åtaganden enligt Parisavtalet är en drivkraft.
- Att meningen på sidan 10 som lyder ”I Det öppna Skåne rör sig människor fritt över gränserna mellan regioner och länder.” ändras till: I Det öppna Skåne rör sig människor enkelt över gränserna mellan reg ioner, samtidigt som gränserna övervakas och kontrolleras för att skydda landets medborgare.
- Att meningen på sidan 13 som lyder ”Det ska finnas en nyfikenhet att utmana rådande
normer och attityder.” ändras till: Det ska finnas en nyfikenhet och vilja att utmana destruktiva normer och attityder, samtidigt som normer och attityder som skapar trygghet och sammanhållning värnas.
- Att meningen på sidan 27 som lyder ”Transportsystemet ska vara klimatneutralt och
energisnålt.” ändras till: Transportsystemet ska ur ett samhällsekonomiskt effektivt perspektiv ha så liten inverkan på klimatet som möjligt och vara energisnålt.
- Att följande stycke läggs till som näst sista stycke på sidan 36 under rubriken ”Stärka
välfärdens förmåga och leverans”: Välfärdens leverans och förmåga har inom flera områden under lång tid påverkats negativt av den ohållbara migrations – och integrationspolitik som förts i Sverige. Därför ska Skåne verka för övergång till en socialt och ekonomiskt hållbar migrations – och integrationspolitik.
_________________________________________________________________________________________________________________
Sverigedemokraterna Region Skåne | Västra storgatan 12 | 291 89 Kristianstad | Tel: 044-309 30 00
E-post: [email protected] | Hemsida: skane.sd.se
- Att meningen på sidan 36 som lyder ”Skåne ska optimera och utveckla förutsättningar som kompetens, arbetsvillkor, arbetsredskap och arbetsmiljö vilket är centralt då tillgången till personal att rekrytera i välfärden inte ökar i samma grad som tidigare.” ändras till: Skåne ska optimera och utveckla förutsättningar som kompetens, kunskaper i det svenska språket, arbetsvillkor, arbetsredskap och arbetsmiljö vilket är centralt då tillgången till personal att rekrytera i välfärden inte ökar i samma grad som tidigare.
För Sverigedemokraterna Region Skåne
Ärende 5: Yrkande och kommentarer till revideringen av den regionala utvecklingsstrategin ”Det öppna Skåne 2030”
Generell kommentar till förordet: ”Ett allt bättre Skåne”: Jag yrkar inte eftersom det är presidiets text, men det saknas, som det blev påpekat vid det tredje mötet i den parlamentariska gruppen, en koppling till klimatutmaningen, Agenda 2030 och Parisavtalet.
YRKANDE: 1. Att utvecklingsaktören ”Arbetsmarknadens parter” läggs till på följande ställen:
a. Sid. 11, högre spalt, sista meningen. b. Sid. 14, första meningen under rubriken ”Stärka individens egen kraft och frihet c. Sid. 15, under rubriken ”Arbeta för en förbättrad och mer jämlik hälsa”, högre spalt,
i meningen som börjar med ”Genom ett utvecklat samarbete…” d. Sid. 44, i ingressen under ”Genomförande, uppföljning och lärandet”
2. Sid. 11, högre spalt: Sista meningen i stycket Skåne ska utveckla framtidens välfärd stryks.
3. Sid. 13, Tilläggsyrkande stycke ett, del två: ”Skåne ska erbjuda hälsosamma miljöer och goda livsvillkor. Aktörerna i Skåne ska utveckla det förebyggande hälsoarbetet genom att våga ta tag i strukturella utmaningar som lett till ökad ojämlikhet inom fysisk och psykisk ohälsa.
4. Sid.15, sista meningen på sidan: ändringsyrkande: Byt ut arbetsgivares med företagens: ”Det ökar även företagens möjligheter att utvecklas genom tillgång till rätt kompetens.”
5. Sid 21, ändringsyrkande, andra meningen i stycke under ”Stärka förutsättningarna för att starta och driva företag”: ”Globala samhällsutmaningar, som till exempel klimatförändringarna och ökad konkurrens, ställer krav på teknikutveckling och nya hållbara digitala modeller.”
6. Sid 21, stycke två, ändringsyrkande: ”Tillgång på riskvilligt kapital och olika former av lån kan uppmuntras i syfte att gynna näringslivet och framtida företagsetableringar(...)”
7. Sid 26, för att lyfta landsbygdsperspektivet tydligare läggs ett helt nytt stycke till - hämtat från den befintliga RUSen fr- 2014 - mellan första och andra avsnittet under rubriken ”Dra nytta av Skånes flerkärniga ortstruktur”: ” Skåne har en omväxlande geografi med städer och samhällen men också en omfattande landsbygd, natur och hav. En välmående landsbygd är beroende av en välmående kärna eller stad och vice versa. Det är lätt att fokus hamnar på de urbana områdena men dessa områden är starkt beroende av sin
2
omkringliggande landsbygd. Skånes skogs- och jordbruksnäringar är omfattande och utgör grundförutsättningar för livsmedelsproduktion och gröna näringar, samt ger förutsättningar för fritids- och rekreationsmöjligheter. Andelen ekologiska och närproducerade livsmedel ska öka, och tillsammans med en hållbar djurhållning ska vår mat bli ännu godare. Den skånska landsbygdens tillväxt och utvecklingspotential ska utvecklas, med fler entreprenörer, ekobönder och fler konsumenter som bryr sig och väljer ekologiskt. Samspelet mellan stad och landsbygd behöver utvecklas utifrån sina respektive styrkor och behov.
8. Sid 26, sista meningen, sista stycket under Dra nytta av Skånes flerkärniga ortstruktur: Tilläggsyrkande, ”Den fysiska och digitala närheten ska säkerställa en god tillgänglighet till hela Skåne och omvärlden genom tillgång till bland annat bredband.”
9. Sid 26, under rubriken ”Stärka tillgängligheten och binda samman Skåne”, vänstra spalten, ändring av meningen: ”Därför behöver aktörerna i Skåne satsa på en utbyggd infrastruktur och kollektivtrafik.” (på både spår och väg stryks)
Inledande kommentar till yrkande kring visionsmål 5 ”Skåne ska utveckla framtidens välfärd” (yrkande 10, 11, 12 och 13): För oss i Vänsterpartiet är välfärden en grundsten för samhällets utveckling. Det är ett område där det råder stora ideologiska skillnader kring vem som bör äga, utföra och nyttja välfärdens verksamheter. Vi ser det därför som betydande att avsnittet om välfärd i den regionala utvecklingsstrategin är representativt för välfärdens uppdrag vad gäller bredd, ansvar, tillgänglighet och kompensatorisk funktion. Trots förändringar till det bättre under visionsmål 5 ger nuvarande skrivningar en begränsad representation för dessa värden. Underförstått i stycket är t.ex. att skrivningarna berör hälsa, omsorg och sjukvård snarare än andra delar av välfärden, så som kollektivtrafik eller skola. Vidare benämns individens ansvar och kontroll över sin egen situation sju gånger på tre sidor i den del av strategin som rimligtvis bör fokusera på hur Skånes välfärd bör utvecklas för att uppfylla medborgarnas behov snarare än hur individen bör utvecklas för att uppfylla välfärdens behov. Den tendens som nu genomsyrar texten i att betona individens ansvar och som fortfarande går att härleda i meningen ”Därmed skapas nya relationer mellan individ och samhälle för att klara av att leverera en välfärd av god kvalitet” går stick i stäv med det grundläggande ansvar välfärden har för att just leverera välfärd av god kvalitet även med nuvarande relation mellan medborgare och välfärd.
10. Sid 35, Ändringsyrkande ingress: Stryk ”Välfärdens förmåga och leverans är en konkurrensfördel och en del av Skånes attraktionskraft och tillväxt”.
3
11. Sid 35, ändringsyrkande: Stryk hela stycket ”Välfärdssystemet ska proaktivt finnas till hands för invånarna. Behovet av information, tjänster och stöd i den processen ska mötas. Individen ska alltid efter egen förmåga vara involverad och ta ansvar i det som berör denne.” och ersätt det med att lyfta in tre skrivningar från den befintliga regionala utvecklingsstrategin fr. 2014: ”Att leverera tjänster som människor efterfrågor och är nöjda med är en nödvändighet för att en fortsatt solidarisk finansiering ska behålla sin legitimitet. Skåne ska därför – proaktivt och ledande – investera i och utveckla morgondagens välfärdstjänster. Välfärdstjänster av hög kvalitet, oavsett om det gäller förskola, skola, hälso- och sjukvård eller omsorg. ….… För att säkerställa en demokratisk styrd och solidarisk finansierad gemensam välfärd i framtiden måste det institutionella samarbetet mellan olika offentliga huvudmän intensifieras t.ex. mellan kommunerna, Region Skåne, kulturinstitutionerna, statliga myndigheter etcetera. I Skåne ska den enskilda människans önskemål och behov vara utgångspunkten när morgondagens tjänster utformas inom välfärdssektorn. …..Det är nödvändigt att säkerställa en långsiktig hållbar kompetensförsörjning som möter morgondagens vård- och omsorgsbehov vad gäller utbildning, flexibilitet och nya samverkansformer.”
12. Sid. 36, under stycket Stärka välfärdens förmåga och leverans: Ändringsyrkande: Stryk meningen ”En välfärd som skapar värde och trygghet är en grundläggande förutsättning för att stärka Skånes attraktionskraft och tillväxt”.
13. Sid. 36, stycke ett under Stärka välfärdens förmåga och leverans: Ändringsyrkande: ändras till ”Välfärden ska utgå från medborgarnas behov.”
14. Sid 42, tilläggsyrkande till meningen ”Copenhagen Airport och de regionala skånska flygplatserna ger global tillgänglighet och ska bidra till utvecklingen av ett hållbart transportsystem.”
15. Sid 42, under rubriken ”Vidareutveckla den gränsöverskridande arbetsmarknaden” tilläggsyrkande till meningen ”Det finns en stor utvecklingspotential vad gäller den gränsöverskridande arbetsmarknad och även ett djupare utbildnings- och forskningssamarbete”.
Vilmer Andersen, ledamot
200520 yrkande utvecklingsråd
För oss i Vänsterpartiet är det viktigt att ägarskapet av den regionala utvecklingsstrategin RUS blir brett och att aktörer ges möjlighet att arbeta med genomförandet av de mål som är framtagna i strategin. För att underlätta detta vill vi ge förvaltningen i uppdrag att sätta samman ett utvecklingsråd där berörda aktörer kan samlas och arbeta vidare inom sina expertområden under implementeringsperioden. Förhoppningen är att detta främjar nyttjandet av strategin, ger möjlighet till ökat engagemang för fler aktörer på utvecklingsområdet och förbättrar möjligheterna att nå de gemensamt uppsatta målen. Detta skulle även ge möjlighet att uppnå det arbetssätt som specificeras på sid. 7: att utvecklingsaktörerna enas utifrån visionsmålen om områdesstrategier, handlingsplaner, program och insatser.
Vänsterpartiet yrkar därför:
- Att förvaltningen ges i uppdrag att komma med förslag på utformning av ett utvecklingsråd bestående av representanter från utvecklingsförvaltningen i Region Skåne, Kommunförbundet, universitet och högskolor, folkhögskolor och studieförbund, idéburen sektor, arbetsmarknadens parter och det regionala näringslivet som i samråd skall verka för att verkställa målen från den regionala utvecklingsstrategin.
Vilmer Andersen, ledamot
Regionala utvecklingsnämnden 2020-05-20
Ändringsyrkande Ärende 5: Revidering av regional utvecklingsstrategi Det öppna Skåne Miljöpartiet ser både förbättringar och försämringar av liggande förslag för regional utvecklingsstrategi jämfört med versionen som gick ut på remiss. Det är bra att klimatarbetets betydelse lyfts något högre i det reviderade förslaget. Samtidigt är det anmärkningsvärt att det nya förslaget lyfter upp behovet av de mindre flygplatserna i Skåne.
Därför föreslår Miljöpartiet att den tillagda meningen ”De regionala flygplatserna bidrar till regional utveckling genom att underlätta företagens konkurrenskraft internationellt, nationellt och regionalt.” på sidan 42 stryks. Meningen har tillkommit efter remissversionen som följd av ett förslag från Sverigedemokraterna. Inga av de övriga 88 remissinstanser har lyft behovet. Inte ens de kommuner där de regionala flygplatserna hör hemma. Det kan ha att göra med att en hög andel flygresande inte går i hand i hand med ett ambitiöst klimatarbete i strävan att nå 1,5-gradersmålet. Konsekvenserna av en varmare värld kommer kraftigt påverka alla delar av Region Skånes verksamhet och alla medborgare som lever och är verksamma i Skåne. Inte minst genom höjda havsnivåer längst våra kuster, men i längden även de konflikter som skapas då stora delar av världen blir obeboeliga på grund av extrem värme, stigande hav, extremväder och svält till följd av torka och översvämningar.
Miljöpartiet ställer sig även frågande tills att ordet ekologiskt har ersatts med miljömässigt när strategin lyfter de tre hållbarhetsdimensionerna ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Även denna ändring är gjord efter remissrundan. Miljöpartiet föreslår därför att ordet ekologiskt återvänder.
Slutligen menar Miljöpartiet att utmaningarna kring psykisk ohälsa bör belysas mer i strategin. Detta lyfte Miljöpartiet i Skåne i sitt remissyttrande och vi har upplevt att det finns en parlamentarisk samsyn kring att lyfta frågan i högre omfattning. En mening i strategin har tillkommit om psykisk ohälsa, men vi tycker att utmaningen med psykisk ohälsa kräver ytterligare belysning. Därför föreslår Miljöpartiet, för att inte försena processen med den regionala utvecklingsstrategin, att förvaltningen på nytt får i uppdrag att ytterliga lyfta hur den regionala utvecklingsstrategin möter den oroande utvecklingen med ökande psykisk ohälsa och lägger fram förslag på tillägg inför att regionstyrelsen skickar förslaget om utvecklingsstrategi vidare till regionfullmäktige.
Miljöpartiet yrkar på:
Att meningen ”De regionala flygplatserna bidrar till regional utveckling genom att underlätta företagens konkurrenskraft internationellt, nationellt och regionalt.” stryks.
Att ordet miljömässigt ersätts med ordet ekologiskt kopplat till de tre hållbarhetsdimensionerna i hela strategin, likt det var i remissversionen.
Att förvaltningen får i uppdrag att komma med förslag som ytterligare lyfter hur den regionala utvecklingsstrategin möter utvecklingen med ökad psykisk ohälsa, inför att regionstyrelsen tar beslut om att skicka vidare den regionala utvecklingsstrategin till regionfullmäktige.
1
Regionala utvecklingsnämndens sammanträde 2020-05-20 RESERVATION Ärende 5 Revidering av regional utvecklingsstrategi Det öppna Skåne Vi reserverar oss mot att inget av våra femton yrkanden i sak behandlades på mötet – att de uteslutande ställdes i klump mot andra partiers yrkanden. Inte ens yrkanden som måste anses vara konsekvensändringar och förbättringar av texten lagdes fram till särskilt beslut. Detta tillvägagångssätt är vi mycket kritiska till. Det gäller till exempel yrkande nr 1, 4, 5, 6, 13, 14 och 15 – i synnerhet om kopplingen till Agenda 2030 och Parisavtalet från 2015 ska tas på allvar i alla delar av den regionala utvecklingsstrategin (RUSen). Vi saknar också en tydlig markering i förordet till just miljö- och klimatutmaningarna. Under revisionen av RUSen har en del förbättringar genomförts, men tyvärr också en del större försämringar. Det gäller specifikt synen på den generella välfärden och utvecklingen av landsbygden. Inom båda dessa områden är den gällande utvecklingsstrategin klart bättre. Därför yrkade vi på ändringar till följande två ställen i det nya förslaget:
• Sid 26, för att lyfta landsbygdsperspektivet tydligare läggs ett helt nytt stycke till - hämtat från den befintliga RUSen fr- 2014 - mellan första och andra avsnittet under rubriken ”Dra nytta av Skånes flerkärniga ortstruktur”: ” Skåne har en omväxlande geografi med städer och samhällen men också en omfattande landsbygd, natur och hav. En välmående landsbygd är beroende av en välmående kärna eller stad och vice versa. Det är lätt att fokus hamnar på de urbana områdena men dessa områden är starkt beroende av sin omkringliggande landsbygd. Skånes skogs- och jordbruksnäringar är omfattande och utgör grundförutsättningar för livsmedelsproduktion och gröna näringar, samt ger förutsättningar för fritids- och rekreationsmöjligheter. Andelen ekologiska och närproducerade livsmedel ska öka, och tillsammans med en hållbar djurhållning ska vår mat bli ännu godare. Den skånska landsbygdens tillväxt och utvecklingspotential ska utvecklas, med fler entreprenörer, ekobönder och fler konsumenter som bryr sig och väljer ekologiskt. Samspelet mellan stad och landsbygd behöver utvecklas utifrån sina respektive styrkor och behov.”
• Inledande kommentar till yrkande kring visionsmål 5 ”Skåne ska utveckla framtidens välfärd” (yrkande 10, 11, 12 och 13): För oss i Vänsterpartiet är välfärden en grundsten för samhällets utveckling. Det är ett område där det råder stora ideologiska skillnader kring vem som bör äga, utföra och nyttja välfärdens verksamheter. Vi ser det därför som betydande att avsnittet om välfärd i den regionala utvecklingsstrategin är representativt för välfärdens uppdrag vad gäller bredd, ansvar, tillgänglighet och kompensatorisk funktion. Trots förändringar till det bättre (ift. Remissförslaget) under visionsmål 5 ger nuvarande skrivningar en begränsad representation för dessa värden. Underförstått i stycket är t.ex. att skrivningarna berör hälsa, omsorg och sjukvård snarare än andra delar av välfärden, så som kollektivtrafik eller skola. Vidare benämns individens ansvar och kontroll över sin egen situation sju gånger på tre sidor i den del av strategin som rimligtvis bör fokusera på hur Skånes välfärd bör utvecklas för att
2
uppfylla medborgarnas behov snarare än hur individen bör utvecklas för att uppfylla välfärdens behov. Den tendens som nu genomsyrar texten i att betona individens ansvar och som fortfarande går att härleda i meningen ”Därmed skapas nya relationer mellan individ och samhälle för att klara av att leverera en välfärd av god kvalitet” går stick i stäv med det grundläggande ansvar välfärden har för att just leverera välfärd av god kvalitet även med nuvarande relation mellan medborgare och välfärd. Därför yrkade vi på följande konkreta ändringar: Sid 35, Ändringsyrkande ingress: Stryk ”Välfärdens förmåga och leverans är en konkurrensfördel och en del av Skånes attraktionskraft och tillväxt”. Sid 35, ändringsyrkande: Stryk hela stycket ”Välfärdssystemet ska proaktivt finnas till hands för invånarna. Behovet av information, tjänster och stöd i den processen ska mötas. Individen ska alltid efter egen förmåga vara involverad och ta ansvar i det som berör denne.” och ersätt det med att lyfta in tre skrivningar från den befintliga regionala utvecklingsstrategin fr. 2014: ”Att leverera tjänster som människor efterfrågor och är nöjda med är en nödvändighet för att en fortsatt solidarisk finansiering ska behålla sin legitimitet. Skåne ska därför – proaktivt och ledande – investera i och utveckla morgondagens välfärdstjänster. Välfärdstjänster av hög kvalitet, oavsett om det gäller förskola, skola, hälso- och sjukvård eller omsorg. ….… För att säkerställa en demokratisk styrd och solidarisk finansierad gemensam välfärd i framtiden måste det institutionella samarbetet mellan olika offentliga huvudmän intensifieras till exempel mellan kommunerna, Region Skåne, kulturinstitutionerna, statliga myndigheter etcetera. I Skåne ska den enskilda människans önskemål och behov vara utgångspunkten när morgondagens tjänster utformas inom välfärdssektorn. …..Det är nödvändigt att säkerställa en långsiktig hållbar kompetensförsörjning som möter morgondagens vård- och omsorgsbehov vad gäller utbildning, flexibilitet och nya samverkansformer.” Sid. 36, under stycket Stärka välfärdens förmåga och leverans: Ändringsyrkande: Stryk meningen ”En välfärd som skapar värde och trygghet är en grundläggande förutsättning för att stärka Skånes attraktionskraft och tillväxt”. Sid. 36, stycke ett under Stärka välfärdens förmåga och leverans: Ändringsyrkande: ändras till ”Välfärden ska utgå från medborgarnas behov.”
När våra yrkande inte fick gehör reserverar vi oss mot beslutet att anta det reviderade förslaget till regional utvecklingsstrategi. Utvecklingsdirektören åtog sig att arbeta vidare med genomförandestrategin, som vi anser är alldeles för otydlig m.h.t. ansvarsfördelningen mellan utvecklingsaktörerna och hur RUSen ska implementeras. Vi yrkade på följande: ” Skapa ett regionalt utvecklingsråd. För oss i Vänsterpartiet är det viktigt att ägarskapet av den regionala utvecklingsstrategin RUS blir brett och att aktörer ges möjlighet att arbeta med genomförandet av de mål som är framtagna i strategin. För att underlätta detta vill vi ge förvaltningen i uppdrag att sätta samman ett utvecklingsråd där berörda aktörer kan samlas och arbeta vidare inom sina expertområden under implementeringsperioden. Förhoppningen är att detta främjar nyttjandet av strategin, ger möjlighet till ökat engagemang för fler aktörer på utvecklingsområdet och förbättrar möjligheterna att nå de gemensamt uppsatta målen. Detta skulle även ge möjlighet att uppnå det arbetssätt som specificeras på sid. 7: att utvecklingsaktörerna enas utifrån visionsmålen om områdesstrategier, handlingsplaner, program och insatser. Vänsterpartiet yrkar därför: Att förvaltningen ges i uppdrag att komma med förslag på utformning av ett utvecklingsråd bestående av representanter från utvecklingsförvaltningen i Region Skåne, Kommunförbundet, universitet och högskolor,
3
folkhögskolor och studieförbund, idéburen sektor, arbetsmarknadens parter och det regionala näringslivet som i samråd skall verka för att verkställa målen från den regionala utvecklingsstrategin.” Vi förväntar oss därför at se ett mera genomarbetat och konkret förslag innan utvecklingsstrategin kommer upp till beslut i Regionstyrelsen och Regionfullmäktige. För Vänsterpartiet i Region Skåne
Vilmer Andersen, ledamot
Angelica Svensson, ersättare
Protokollsanteckning Socialdemokraterna i Region Skåne
RUN 2020-05-20 Ärende 5. Revidering av regional utvecklingsstrategi Det öppna Skåne Socialdemokraterna vill föra följande synpunkter till protokollet. Det har varit en längre process med först remissperiod och sen har en parlamentariskt tillsatt arbetsgrupp hanterat de inkomna synpunkterna. Den regionala utvecklingsstrategin (RUS:en) är ett viktigt dokument, inte bara för Region Skåne utan för hela Skåne. Det är därför till innehållet både brett och innehållsrikt. Då detta är ett långsiktigt strategiskt dokument har det varit viktigare för oss att hitta en politisk enighet i innehållet så att inriktningen vidhålls över tid än att få till ett dokument helt utifrån våra egna önskemål. Vi tycker också att det politiska samarbetet i den parlamentariska gruppen varit samarbetsinriktat och konstruktivt. Vi hade naturligtvis velat se ytterligare förändringar än de som genomförts. Såsom ett tydligare fokus på behovsstyrd vård snarare än efterfrågestyrd och att strategin uttalar ett tydligt mål för ökad ekologisk odling i Skåne. Men vi anser att politisk enighet är viktigt för att strategin ska utmynna i konkreta resultat och har därför jämkat oss med övriga partier där så krävdes. Vi ser nu fram emot det fortsatta arbetet med strategin och att alla berörda aktörer tar sitt ansvar för förverkligandet av målen. Endast så når vi konkreta resultat. Inte minst vill vi understryka Region Skånes eget ansvar att tydliggöra vilka insatser som vi avser göra och löpande följa upp så att åtgärderna får önskad effekt. För Socialdemokraterna i Regionala utvecklingsnämnden Yvonne Augustin
1
Regionala utvecklingsnämndens sammanträde 2020-05-20 PROTOKOLLSANTECKNING Ärende 6 Kompetensförsörjning inom livsmedelsindustrin Vänsterpartiet stödjer den treåriga satsningen på olika utvecklingsaktiviteter för att säkerställa och förbättra kompetensförsörjningen inom livsmedelsindustrin. Vi vill betona att det inte uteslutande handlar om att utveckla morgondagens kompetenser inom hela livsmedelskedjan. Intresset för att jobba inom de s.k. gröna näringarna måste bli större även när det gäller säsongsarbetet. Attraktiviteten måste öka för att en större grad av inhemsk arbetskraft ska vilja söka sig till alla delar av livsmedelssektorn. Alla utmärkta förslag till olika kompetenshöjande insatser förutsätter att de basala villkoren är säkrade i hela branschen, dvs. lönenivån enligt svenskt kollektivavtal, anställningstrygghet, en god arbetsmiljön, etcetera Mycket tyder på att inställningen i delar av branschen, till exempel inom bärodlingen, till svenska ungdomars intresse av att jobba inom detta område, måste ändras grundläggande. För Vänsterpartiet i Region Skåne
Vilmer Andersen, ledamot
Angelica Svensson, ersättare
RESERVATION Socialdemokraterna i Region Skåne
RUN 2020-05-20 Ärende 7. Skåne ska bli bäst på förnyelsebar energi Tillgången till el är avgörande för den fortsatta utvecklingen i Skåne. Det påverkar nyetablering av företag och nödvändiga satsningar på eldrift inom exempelvis kollektivtrafik och sjukvård. Enligt den kartläggning som gjorts producerar Skåne för lite el i förhållande till vårt behov, varvid Skåne blir beroende av el-överföring. Frågan om elförsörjningen har varit uppmärksammad i Skåne och det har vidtagits en del politiska åtgärder. Vi anser dock att det inte räcker och har i en motion lagt ett antal förslag som innebär en ambitionshöjning. Socialdemokraterna föreslog följande
_________________________________________________________________________________________________________________
Sverigedemokraterna Region Skåne | Västra storgatan 12 | 291 89 Kristianstad | Tel: 044-309 30 00
E-post: [email protected] | Hemsida: skane.sd.se
Protokollsanteckning gällande ”Yttrande remiss: Vägen till en klimatpositiv framtid” ärende 8
Vi Sverigedemokrater valde att inte delta i beslutet till förslag på yttrande till remissen på SOU 202:4 ”Vägen till en klimatpositiv framtid” då denna baseras på regeringens klimat och energipolitik som vi inte står bakom.
Regeringens klimat- och energipolitik är kostnadsineffektiv och kommer att leda till lägre ekonomisk tillväxt utan att den mätbart kommer att påverka den globala uppvärmningen. Vi anser inte att regeringen klimat och energipolitik är kostnads- och samhällsekonomiskt effektiv. Stängningen av fullt fungerande kärnkraftverk är ett exempel på detta.
För Sverigedemokraterna i Region Skåne
Niclas Nilsson
§ 37 Verksamhetsinformation regionala utvecklingsnämnden 2020-05-20
§ 38 Revidering av regional utvecklingsstrategi Det öppna Skåne
§ 38 Bilaga Yrkande (SD)
§ 38 Bilaga Yrkande (V)
§ 38 Bilaga Yrkande (V)
§ 38 Bilaga Yrkande (MP)
§ 38 Bilaga Reservation (V)
§ 38 Bilaga Protokollsanteckning (S)
§ 39 Kompetensförsörjning inom livsmedelsindustrin
§ 39 Bilaga Protokollsanteckning (V)
§ 40 Bilaga Reservation (S)
§ 41 Bilaga Protokollsanteckning (SD)