28
 REFERAT KONJUNGTIVITIS VERNAL Disusun oleh : Tiara Alexander (11 2013 160) Fransiska Ayu Kristanty (11 2013 309) FK UK!DA K"#A$!T"AA$ K%!$!K D"#AT"&"$ !%&U K"'"ATA$ &ATA U&A 'AK!T A*UKATA KAA+A$, #eriode 26 -anuari 201. / 2 Feruari 201. 1

Referat Kv

Embed Size (px)

Citation preview

7/21/2019 Referat Kv

http://slidepdf.com/reader/full/referat-kv 1/28

REFERAT

KONJUNGTIVITIS VERNAL

Disusun oleh :

Tiara Alexander (11 2013 160)

Fransiska Ayu Kristanty (11 2013 309)FK UK!DA

K"#A$!T"AA$ K%!$!K D"#AT"&"$ !%&U K"'"ATA$ &ATA

U&A 'AK!T A*UKATA KAA+A$,

#eriode 26 -anuari 201. / 2 Feruari 201.

1

7/21/2019 Referat Kv

http://slidepdf.com/reader/full/referat-kv 2/28

KATA PENGANTAR 

#ertaataa 4enulis en5haturkan 4ui dan syukur ke4ada Allah '+T7

atas erkat dan rahat$ya 4enulis da4at enyelesaikan re8erat den5an udul

Konun5tiitis ernal den5an aik dan te4at ;aktu<

Ada4un tuuan 4enulisan re8erat ini adalah untuk en5etahui se=ara leih

endala en5enai salah satu 4enyakit ata7 yaitu konun5tiitis ernal< #ada

re8erat ini akan diahas era5ai se5i en5enai konun5tiitis ernal ulai dari

de8inisi7 etiolo5i7 4ato5enesis7 8aktor resiko7 e4ideiolo5i7 5eala klinis7 dia5nosis7

 4enatalaksanaan7 ko4likasi7 4ro5nosis7 hin55a 4en=e5ahan<

Tak lu4a 4enulis en5u=a4kan teriakasih ke4ada seluruh dokter 

 4eiin5 dr< "tty 7 '4&7 dr< A5us K7 '4&7 dr< !ra A7 '4&7 dr< AA Ayu7

'4&< #enulis eohon aa8 yan5 seesaresarnya a4aila teradi kesalahan

dala 4enulisan au4un dala 4eahasan ateri< #enulis u5a en5hara4kan

kritik dan saran yan5 ean5un dei 4eraikan di asa yan5 akan datan5<

Akhir kata7 4enulis erhara4 a5ar re8erat ini da4at eran8aat a5i 4ara

 4ea=a<

Kara;an57 1 Feruari 201.

#enulis

2

7/21/2019 Referat Kv

http://slidepdf.com/reader/full/referat-kv 3/28

DAFTAR ISI

KATA #"$,A$TA<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 2

DAFTA !'! <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 3

A ! #"$DAU%UA$ <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< >

!<1 %ATA "%AKA$, <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< >

!<2 TU-UA$ <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< .

A !! T!$-AUA$ #U'TAKA <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 6

!!<1 A$AT?&! DA$ F!'!?%?,! <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 6

!!<2 K?$-U$,T!!T!' "$A% <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

!!<2<1 A$A&$"'!' DA$ #"&"!K'AA$<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

!!<2<2 #"$DAU%UA$<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<1>

!!<2<3 D"F!$!'! <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<1@

!!<2<> K%A'!F!KA'! <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<1@

!!<2<. "T!?%?,! <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<19

!!<2<6 #AT?F!'!?%?,! <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<19

!!<2<@ ,A&AA$ !'T?#AT?%?,!K <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 19

!!<2< ,"-A%A K%!$!'<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 21

!!<2<9 D!A,$?'T!K <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 23

!!<2<10 #"$,?ATA$ <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 23

A !!! K"'!&#U%A$ <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 26

DAFTA #U'TAKA <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 2@

 

3

7/21/2019 Referat Kv

http://slidepdf.com/reader/full/referat-kv 4/28

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Konun5tia eru4akan a5ian dari ata yan5 er8un5si sea5ai 4roteksi a5i

ata terhada4 endaenda asin5 yan5 asuk< Diana konun5tia adalah

ukosa yan5 ela4isi a5ian dala 4al4era dan 4erukaan anterior ata<

Konun5tia ela4isi 4erukaan seelah dala kelo4ak ulai te4i kelo4ak 

(ar5o 4al4eralis)7 elekat 4ada sisi dala tarsus7 enuu ke 4an5kal kelo4ak 

enadi konuntia 8orni=is yan5 elekat 4ada arin5an lon55ar dan eli4at alik 

ela4isi ola ata hin55a te4i kornea<

Konun5tiitis eru4akan radan5 4ada konun5tia atau radan5 sela4ut

lendir yan5 enutu4i elakan5 kelo4ak dan ola ata< Konun5tiitis da4at

diseakan oleh era5ai a=a 4enyea se4erti7 akteri7 irus7 klaidia7 aler5i

toksik se4erti konun5tiitis ernal7 dan olus=u =ontan5iosu<

Konun5tiitis ernalis dikenal u5a sea5ai konun5tiitis usianB

atau konun5tiits usi kearauB7 yan5 eru4akan 4enyakit ilateral yan5

 aran5 yan5 diseakan oleh aler5i7 iasanya erlan5sun5 dala tahuntahun

 4ra4uertas dan erlan5sun5 .10 tahun< #enyearan konun5tiitis ernal erata

di dunia7 terda4at sekitar 071C hin55a 07.C 4asien den5an asalah terseut<

#enyakit ini leih serin5 teradi 4ada ikli 4anas<

4

7/21/2019 Referat Kv

http://slidepdf.com/reader/full/referat-kv 5/28

I.2 TUJUAN PENULISAN

Tuuan 4enyusunan re8erat ini adalah untuk en5etahui se=ara uu en5enai

de8inisi7 anatoi 8isiolo5i7 klasi8ikasi7 4ato8isiolo5i7 ani8estasi klinis7 serta

 4enatalaksanaan 4ada konun5tiitis ernal<

5

7/21/2019 Referat Kv

http://slidepdf.com/reader/full/referat-kv 6/28

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1. ANATOMI DAN FISIOLOGI KONJUNGTIVA

Konun5tia adalah ukosa yan5 ela4isi a5ian dala 4al4era dan 4erukaan

anterior ata< Konun5tia ela4isi 4erukaan seelah dala kelo4ak ulai te4i

kelo4ak (ar5o 4al4eralis)7 elekat 4ada sisi dala tarsus7 enuu ke 4an5kal

kelo4ak enadi konuntia 8orni=is yan5 elekat 4ada arin5an lon55ar dan

eli4at alik ela4isi ola ata hin55a te4i kornea< (172)

Konun5tia dia5i enadi 3 a5ian :

1< Konun5tia 4al4era

2< Konun5tia 8orniks

3< Konun5tia uli

,aar 1< Anatoi Konun5tia

Daerah yan5 ela4isi a5ian 4al4era diseut konun5tia 4al4era7 di

8orniks diseut konuntia 8orni=is dan yan5 di ola ata diseut konuntia

 uli<

'e=ara histolo5is la4isan konuntia diulai dari e4itel konuntia yan5 terdiri

atas e4itel su4er8i=ial en5andun5 sel 5olet yan5 e4roduksi u=in dan e4itel

 asal7 di dekat lius dan e4itel ini en5andun5 4i5en< Dia;ah e4itel terda4at

6

7/21/2019 Referat Kv

http://slidepdf.com/reader/full/referat-kv 7/28

stroa konuntia yan5 terdiri atas la4isan adenoid yan5 en5andun5 arin5an

li8oid dan la4isan 8irosa yan5 en5andun5 arin5an ikat<

Kelenar yan5 ada di konuntia terdiri dari kelenar Krause (dite4i atas

tarsus) yan5 enyeru4ai kelenar air ata< Arteri arteri konun5tia erasal dari

a<=iliaris anterior dan a< 4al4eralis yan5 keduanya eranastoosis< *an5 erasal

dari a< =iliaris anterior eralan ke de4an en5ikuti < re=tus eneus s=lera

dekat lius untuk en=a4ai a5ian dala ata dan =aan5 =aan5 yan5

en5elilin5i kornea<

,aar 2< Konun5tia den5an #elearan A< iliaris

Konun5tia eneria 4ersyara8an dari 4er=aan5an 4ertaa n<

tri5einus yan5 erakhir sea5ai uun5 uun5 yan5 le4as terutaa di a5ian

 4al4era< Konuntia en5andun5 san5at anyak 4euluh li8e<

Konun5tia diasahi oleh air ata yan5 saluran sekresinya eruara di

8orniks atas< Air ata en5alir di4erukaan elakan5 kelo4ak ata dan tertahan

 4ada an5unan lekukan di elakan5 kelo4ak ata tertahan di elakan5 te4i

kelo4ak< Air ata yan5 en5alir ke a;ah enuu 8orniks dan en5alir ke te4i

nasal enuu 4un=tu lakrialis< Den5an deikian konuntia dan kornea selalu

 asah< Kedudukan konun5tia e4unyai resiko udah terkena ikroor5anise

atau enda lain< Air ata akan elarutkan ateri in8ektius atau endoron5 deu

keluar< Alat 4ertahanan ini enyeakan 4eradan5an enadi sel8liited disease<

'elain air ata7 alat 4ertahanan eru4a eleen li8oid7 ekanise eks8oliasi

e4itel dan 5erakan eo4a kanton5 air ata< al ini da4at dilihat 4ada

7

7/21/2019 Referat Kv

http://slidepdf.com/reader/full/referat-kv 8/28

kehidu4an ikroor5anise 4ato5en untuk saluran 5enitourinaria yan5 da4at

tuuh di daerah hidun5 teta4i tidak erkean5 di daerah ata< (17273)

8

7/21/2019 Referat Kv

http://slidepdf.com/reader/full/referat-kv 9/28

II.2. KONJUNGTIVITIS VERNALIS

II.2.1. ANAMNESIS DAN PEMERIKSAAN

Ananesis yan5 aik harus en=aku4 rin=ian dari :>

• ,eala o=ular7 onset7 ata yan5 sakit7 dan 5eala nonokular terkait<

• i;ayat o=ular seelunya (isal 4en5lihatan uruk 4ada satu ata seak 

lahir7 rekurensi 4enyakit seelunya7 terutaa 4eradan5an)

• i;ayat edis seelunya (issal hi4ertensi yan5 da4at terkait den5an

 eera4a 4enyakit as=ular ata se4erti oklusi ena retina sentralE diaetes

yan5 da4at enyeakan retino4ati7 dan 4enyakit 4eradan5an o=ular)<

• i;ayat 4en5oatan7 karena eera4a oat se4erti isoniaid dan klorokuin

da4at toksik terhada4 ata

• i;ayat keluar5a (issal 4enyakit o=ular yan5 diturunkan se4erti retinitis

 4i5entosa atau 4enyakit den5an ri;ayat keluar5a yan5 un5kin

eru4akan 8a=tor risiko7 se4erti 5lau=oa)

•Aler5i

Dua ,eala Uu &ata

ilan5nya 4en5lihatan :

• &endadakG 4erlahan / lahan

•  $yeriG tidak nyeri

• TransienG 4eranen

• Kedua ataG satu ataG sea5ian dari la4a5 4andan5

&ata leah :

• erairG len5ket

•  $yeri

• Disertai hilan5nya 4en5lihatan

• Durasi

9

7/21/2019 Referat Kv

http://slidepdf.com/reader/full/referat-kv 10/28

Tes Fisiolo5is &ata>

Tes taa 4en5lihatan enilai kekuatan resolusi ata< Tes standar adalah den5an

en55unakan kartu 'nellen7 yan5 terdiri dari aris / aris huru8 yan5 ukurannyaseakin ke=il< Tia4 aris dieri noor den5an arak dala eter dan lear tia4

huru8 eentuk sudut 1 enit den5an ata< Taa 4en5lihatan di=atat sea5ai

 arak a=a (isal 6 eter) 4ada noor aris7 dari huru8 terke=il yan5 dilihat< -ika

 arak a=a ini adalah 5aris 6 eter7 aka taa 4en5lihatan adalah 6G6E ika arak 

 a=a ini adalah 5aris 60 eter aka taa 4en5lihatan adalah 6G60< #en5lihatan

di4eriksa den5an ka=aata ila 4asien en55unakan ka=aata7 naun tes

 4inhole akan en5oreksi kelainan re8raksi sedan5<

%a4an5 #andan5>

%a4an5 4andan5 eetakan 4erluasan 4eri8er dunia isual< Tia4 la4an5 4andan5

da4at di4resentasikan sea5ai satu seri kontur atau iso4ter7 endeonstrasikan

kea4uan untuk elihat satu tar5et den5an ukuran dan ke=erahan tertentu<

%a4an5 4andan5 tidak rataE daerah 4usat ata da4at endeteksi onek yan5 auh

leih ke=il diandin5kan di 4eri8er< al ini en5hasilkan Hukit 4en5lihatanI di

ana oek yan5 dilihat den5an detil teraik erada 4ada 4un=ak ukit ( di 8oea)<

Di sisi te4oral la4an5 4andan5 terletak itnik uta< !ni erhuun5an den5an

 4a4il sara8 o4ti= di ana tidak terda4at 8otorese4tor<

Tes Kon8rontasi>

'atu ata 4asien ditutu4 dan 4eeriksa duduk di seeran5nya7 enutu4 atanya

 4ada sisi yan5 saa< 'atu oek7 iasanya ke4ala aru erukuran esar7

keudian di5erakkan dala la4an5 4andan5 ulai dari 4eri8er enuu ke 4usat<

#asien diinta en5takan ka4an ia 4ertaa kali elihat oek terseut< Tia4

kuadran di4eriksa dan lokasi itnik uta ditentukan< 'elanutnya la4an5 4andan5

 4asien diandin5kan den5an la4an5 4andan5 4eeriksa< Den5an latihan da4at

 u5a diidenti8ikasi skotoa sentral (skotoa adalah daerah 8okal dala la4an5

 4andan5an den5an sensitiitas yan5 erkuran57 dikelilin5i oleh area yan5 leih

sensitie)<

10

7/21/2019 Referat Kv

http://slidepdf.com/reader/full/referat-kv 11/28

Tes la4an5 4andan5 kasar da4at dilakukan sea5ai erikut:

• &intalah 4asien untuk enutu4 satu atanya< Duduklah di de4an 4asien

dan an5kat kedua tan5an anda di de4an ata yan5 tidak ditutu47 den5an

tela4ak tan5an en5hada4 4asien7 satu tan5an 4ada asin5 / asin5 sisi<

Tanyakan a4akah kedua tela4ak tan5an terlihat saa< Ulan5i tes den5an

ata satunya< Tes ini da4at er5una dala endeteksi heiano4ia

 ite4oral (4asien un5kin u5a tidak da4at elihat huru8 te4oral 4ada

kartu 'nellen ketika dilakukan 4eeriksaan taa 4en5lihatan)<

• &intalah 4asien untuk en5hitun5 ulah ari yan5 di4erlihatkan 4ada

tia4 kuadran la4an5 4andan5<

Tes yan5 di5unakan untuk en5identi8ikasi de8ek la4an5 4andan5 neurolo5is

adalah den5an en55unakan oek er;arna erah< %a4an5 4andan5 erah

eru4akan yan5 4alin5 sensitie terhada4 lesi sara8 o4tik< Untuk elakukan tes

kon8rontasi di5unakan aru den5an ke4ala er;arna erah7 4asien diinta

untuk en5atakan saat ia 4ertaa kali elihat ke4ala aru terseut)< ara yan5leih sederhana7 satu oek er;arna erah da4at di4e5an5 di tia4 kuadran atau

seten5ah la4an5 4andan5 dan 4asien diinta untuk eandin5kan kualitas ;arna

erah di tia4 lokasi< #ada de8ek la4an5 4andan5 heiano4ik7 ;arna erah akan

ta4ak leih ura di la4an5 4andan5 yan5 terkena<

Tekanan !ntraokular >

Tekanan intrao=ular diukur den5an tonoeter ,oldann< 'atu silinder 4lasti=

 ernih ditekankan 4ada kornea yan5 sudah dianestesi< in=in 4endataran7 dilihat

elalui silinder7 diuat terlihat den5an adanya 8luores=ein 4ada 8il air ata<

#risa yan5 diletakkan se=ara horiontal dala silinder7 eisahkan =in=in

kontak enadi dua seten5ah lin5karan< Tekanan yan5 dierikan ke silinder da4at

diariasikan untuk en5uah tin5kat 4endataran kornea dan keudian ukuran

=in=in< Tekanan disesuaikan sehin55a kedua seten5ah lin5karan salin5 ertautan<

11

7/21/2019 Referat Kv

http://slidepdf.com/reader/full/referat-kv 12/28

!ni eru4akan ttik akhir dari tes7 dan tekanan yan5 dierikan dikonersi ke dala

satuan tekanan o=ular (5) yan5 da4at dilihat di tonoeter<

eaksi #u4il>

Ukuran 4u4il (isosis7 konstriksi7 idriasis7 dilatasi) dan res4onsnya terhada4

=ahaya dan akoodasi eerikan in8orasi 4entin5 en5enai:

• Fun5si alur a8eren yan5 en5ontrol 4u4il (sara8 dan traktus o4ti=)

• Fun5si alur e8eren

#eeriksaan 4u4il diulai den5an 4enilaian ukuran 4u4il den5an =ahaya

uni8or< -ika terda4at asietri (anisokoria) harus diteukan a4akah 4u4il yan5

ke=il atau yan5 lear yan5 eru4akan 4u4il anoral< #u4il ke=il yan5 4atolo5is

(setelah kerusakan syste sara8 si4atis) akan enadi leih elas 4ada

 4en=ahayaan redu47 karena dilatasi 4uJil noral akan enadi leih esar< #u4il

lear yan5 4atolo5is (dida4atkan 4ada 4enyakit syste sara8 4arasi4atis) akan

enadi leih elas dala =ahaya<

#asien den5an ri;ayat in8laasi ata anterior (iritis)7 traua7 atau

 4eedahan ata seelunya un5kin en5alai 4eruahan struktus iris yan5

se=ara ekanik e4en5aruhi entuk 4u4il< eera4a indiidu eeiliki

diaeter 8un5si sara8 o4ti=7 den5an en55unakan Htes sentolo4 erayunI<

#eeriksaan ini eru4aan 4etunuk sensitie untuk de8ek konduksi a8eren<

#asien ini eru4akan 4etunuk sensit8 untuk de8ek konduksi a8eren< #asien duduk 

di ruan5an den5an 4en=ahayaan redu4 dan eandan5 oek yan5 auh< 'enter 

diarahakan 4ada tia4 ata se=ara er5antian seentara 4u4il diaati< De8ek 

unilateral 4ada konduksi sara8 o4ti= di4erlihatkan sea5ai de8ek 4u4il a8eren

relatie<

Untuk eeriksa e8eren re8lex 4u4il7 4asien keudian diinta untuk elihat

akoodasi dan koner5ensi< !ni dinaakan re8lex dekat<

#er5erakan &ata

12

7/21/2019 Referat Kv

http://slidepdf.com/reader/full/referat-kv 13/28

#er5erakan ata dinilai ketika duduk en5hada4 4asien< #erhatikan hal / hal

 erikut :

#osisi ata

• Kisaran 4er5erakan ata

• -enis 4er5erakan ata

Arah yan5 anoral 4ada salah satu ata dala 4osisi 4rier 4andan5an

(elihat lurus ke de4an) da4at enandakan adanya straisus< al ini da4at

dikon8irasi den5an elakukan tes =oer<

Kisaran 4er5erakan ata dinilai den5an einta suek untuk en5ikuti

oek yan5 er5erak< #er5erakan horiontal7 erti=al7 dan olik di4eriksa dari

 4osisi 4rier 4andan5an den5an =ara einta 4asien ela4orkan adanya

 4en5lihatan 5anda (di4lo4ia)< Adanya 4er5erakan ata yan5 erisolasi

(nysta5us) u5a di=atat< #er5erakan ata ketika en5ikuti oek di4eriksa<

#er5erakn ata ini (5erakan en5ikuti) iasanya lan=ar naun da4at eruah ila

ada 4enyakit< Kea4uan untuk en5arahkan 4andan5an den5an =e4at dai satu

oek ke oek lain (4er5erakan ata sakadik) da4at di4eriksa den5an einta

 4asien untuk elihat tar5et (se4erti ari) yan5 diletakkan 4ada tia4 sisi ke4ala<

#er5erakan ini harus =e4at7 halus7 dan akurat (yaitu tidak oershoot atau

undershoot tar5et)<

Kelo4ak &ata>

iasanya kelo4ak ata letaknya seaar< Ta4i kelo4ak terletak dekat ola ata

 4ada ata yan5 sehat< -ika te4i kelo4ak en5arah keluar dari ola ata aka

terda4at ektro4ion7 ika te4i ini en5arah ke dala dan uku ata er5esekan

den5an ola ata akan terda4at entro4ion< Kelo4ak ata yan5 atuh (4tosis)

da4at enunukkan :

• Kelainan anatois (isalnya ke5a5alan tendon leator untuk 

 erinsersi den5an enar di kelo4ak)

13

7/21/2019 Referat Kv

http://slidepdf.com/reader/full/referat-kv 14/28

• &asalah or5ani= (isalnya keleahan otot leator 4ada iastenia

5rais atau 5an55uan 4ersara8an 4ada 4alsi sara8 keti5a)<

Dala enilai 4tosis7 arak antara kelo4ak ata atas dan a;ah diukur den5an 4asien elihat lurus ke de4an< Keudian di=atat ekskursi kelo4ak 7ata atas

dari 4andan5an ke a;ah yan5 ekstri ke 4andan5an ke atas ekstri< #ada

iastenia7 4en5ulan5an 5erakan kelo4ak ata ke atas dan ke a;ah akan

enin5katkan 4tosis karena otot leator en5alai kelelahan<

Kelo4ak &ata dan 'e5en Anterior 

#eeriksaan sederhana 4ada ata dan adneksa da4at en5un5ka4kan anyak 

 4roses 4atolo5is 4ada ata<

'4esialis ata en55unakan ioikrosko4 (slit la4) untuk eeriksa

ata dan kelo4ak ata< Alat ini eun5kinkan 4eeriksa enda4atkan

 4andan5an stereosko4ik yan5 di4eresar< elah =ahaya eun5kinkan 4oton5an

elintan5 edia trans4aran ata da4at dilihat< Den5an enyesuaikan sudut

antara sinar ini den5an ikrosko47 =ahaya da4at di5unakan untuk 

e4erelasera5ai struktur dan 4roses 4atolo5is dala ata< Tia4strukturdi4eriksa den5an teliti7 diulai dari kelo4ak ata keudian terus kea rah

dala<

etina>

etina di4eriksa den5an :

• ?8talosko4i direk (o8talosko4 konensional)

• ?8talosko4i indirek7 yan5 a4u elihat retina sa4ai ke area san5at

 4eri8er< #eeriksa en55unakan ikrosko4 ino=ular di ke4ala den5an

suer =ahaya< 'atu lensa yan5 diletakkan di antara 4eeriksa dan ata

 4asien di5unakan untuk en5hasilkan ayan5an retina yan5 teralik<

?8talosko4i direk eerikan:

• 'uatu ayan5an re8lex 8undus

14

7/21/2019 Referat Kv

http://slidepdf.com/reader/full/referat-kv 15/28

• #andan5an yan5 di4eresar dari 4a4il sara8 o4ti=7 a=ula7 4euluh darah

retina7 dan retina hin55a ekuator 

?8talosko4i direk terdiri dari :

• 'uer =ahaya yan5 ukuran dan ;arnanya da4at diuah

• 'yste lensa yan5 eun5kinkan kelainan re8raksi 4eeriksa dan 4asien

dikoreksi<

#en55unaan o8talosko4 den5an aik dan enar akan dida4atkan sesuai

den5an 4en5alaan< asil teraik dida4atkan ika 4u4il didilatasi leih dahulu

den5an tro4ikaid7 suatu idriatiku kera 4endek<

#eeriksa7 den5an arak o8talosko4 sekitar 30 = dari ata7 elihat re8lex

8undus elalui 4u4il< Kekuatan lensa o8talosko4 yan5 te4at untuk en5hasilkan

 ayan5an yan5 elas dida4atkan den5an eutar turun dari koreksi hi4eretro4ik 

(4lus) tin55i ke rendah< ?4asitas kornea atau lensa ata akan terlihat hita 4ada

re8lex 8undus< &ata keudian didekati hin55a arak eera4a sentieter dan

kekuatan lensa disesuaikan dala arah io4ik (inus)7 untuk enda4atkan 8o=us

retina<

#eeriksaan Konun5tia.

A;ali 4eeriksaan den5an ananesis7 tanyakan 4ada 4asien keluhan yan5

dirasakn 4ada atanya7 ri;ayat 4enyakit seelunya7 oat yan5 4ernah di4akai7

sudah era4a laa sakitnya7 dll<

ara eeriksa konun5tia 4al4eral yaitu den5an enarik 4al4eral

in8erior ke a;ah dan ealikkan 4erukaan dala 4al4eral su4erior keluar 

(eersi)7 sehin55a konun5tia iasa terlihat< #al4eral su4erior isa ertahan

leih laa dala keadaan teralik karena ada tarsus yan5 enahan< Keadaan

noralnya adalah a4aila konun5tia er;arna erah uda7 ti4is7 halus7 asah7

dan en5kilat< 'edan5kan anoralitas yan5 ta4ak isa eru4a yan5 leih

erah7 4u=at7 atau aneik<

15

7/21/2019 Referat Kv

http://slidepdf.com/reader/full/referat-kv 16/28

Fornix in8erior leih dan5kal dari4ada yan5 su4erior7 karena 4al4eral

in8erior tidak se4anan5 4al4eral su4erior< Fornix su4erior leih erah karena

 4euluh darahnya leih anyak< #erlu di4erhatikan 4erukaannyaE kasar / 

halus7 asah / tidak7 ukuran7 eksudat7 dan ada tidaknya enda asin5<

#eeriksaan konun5tia uli seaiknya en5identi8ikasi ;arna

keerahannya7 e5kilat tidaknya7 keasahannya dan ada tidaknya

 4een5kakan< Keerahan yan5 teradi isa enandakan 4roses radan57 iritasi7

 4eendun5an7 4erdarahan7 au4un hean5ioa< #eruahan entuk yan5 teradi

 isa eru4a 8likten7 4en5uikulu7 4teri5iu7 sile8aron7 4seudo4teri5iu7 dan

 4teri5iu ar8ti8isialis (conjungtival flap)<

"aluasi Klinis adan5 Konun5tia

"aluasi radan5 konun5tia en=aku4 di antaranya en5enai enis

se=ret7 enis reaksi konun5tia7 ada tidaknya 4seudoeran atau erane7

dan ada tidaknya li8adeno4ati 4reaurikular< 'e=ret yan5 ada isa se4erti air 

(watery)7 yaitu eru4a eksudat serosa dan air ata7 yan5 diseakan karena

in8eksi irus7 in8laasi toksik< 'e=ret u5a isa u=oid7 yan5 diteukan 4ada

konun5tiitis ernalis dan keratokonun5tiitis sika< 'ekret 4urulent diteukan

 4ada in8eksi akteri akut yan5 erat< 'e=ret uko4urulen diteukan 4ada in8eksi

 akteri rin5an dan in8eksi klaidia< 'ekret u=oid diedakan den5an

 4eeriksaan sederhana erikut< Ka4as diasahi sedikit lalu diusa4kan ke

sekretnya< A4aila sekretnya tersera4 erarti 4urulent7 kalau isa eanan5

aka erarti sekretnya u=oid<

eaksi Konun5tia

Folikular 

eaksi 8olikular hanya teradi 4ada usia di atas 6 ulan< eaksi ini eru4a

hi4er4lasi arin5an li8oid7 4alin5 serin5 4ada 8orniks konun5tia< entuknya

se4erti ula G esi=le ke=il / ke=il erisi air en55eleun5 erukuran 07. / .

7 ter5antun5 4ada erat dan laanya in8laasi< #euluh darah en5itari

5eleun5 / 5eleun5 terseut< #enyea utaanya adalah in8eksi irus7

16

7/21/2019 Referat Kv

http://slidepdf.com/reader/full/referat-kv 17/28

in8eksi klaidia7 sindro #arinouds7 sindro okulo5landular7 dan

hi4ersensitiitas oat to4i=al<

#a4ilar 

i4er4lasi e4itel konun5tia< #ada konun5tia 4al4eral dan lius

kornea< #alin5 serin5 4ada konun5tia 4al4eral su4erior< entuknya se4erti

 intik / intik< #euluh darah asuk ke dala 4a4il se4erti 5loerulus<

#enyea utaanya adalah le8aritis kronis7 konun5tia ernalis7 in8eksi akteri7

lensa kontak7 dan keratokonun5tiitis liik su4erior<

#seudoeran

"ksudat yan5 en5ental dan elekat 4ada e4itel koun5tia< entuknya

se4erti sela4ut 4utih yan5 ene4el 4ada konun5tia< Karakteristiknya antara

lain adalah da4at dikelu4as dan enin55alkan e4itel yan5 utuh tan4a 4erdarahan

dikarenakan sela4utnya hanya ene4el< #enyea utaanya adalah in8eksi

adenoirus yan5 erat7 konun5tiitis li5neous7 konun5tiitis 5onore7 dan

konun5tiitis autoiun<

&eranosa

"ksudat in8laasi eresa4 ke la4isan su4er8isial e4itel konun5tia< ila

dikelu4as e4itel roek dan erdarah< #enyea utaanya adalah in8eksi

Streptococcus β-hemolyticus7 dan di8teri< 'aat ini di8teri sudah aran5 diteukan<

%i8adeno4ati

#eesaran li8onodi 4reaurikular dan suandiular7 kalau ditekan sakit

dan teraa se4erti ada asa< #enyeanya adalah in8eksi irus7 in8eksi klaidia7

dan konun5tiitis 5onore yan5 erat<

II.2.1. PENDAHULUAN

Konun5tiitis eru4akan radan5 4ada konun5tia atau radan5 sela4ut

lendir yan5 enutu4i elakan5 kelo4ak dan ola ata< Konun5tiitis da4at

diseakan oleh akteri7 irus7 klaidia7 aler5i toksik se4erti konun5tiitis

ernal7 dan olus=u =ontan5iosu<

17

7/21/2019 Referat Kv

http://slidepdf.com/reader/full/referat-kv 18/28

Konun5tiitis ernalis dikenal u5a sea5ai konun5tiitis usianB

atau konun5tiits usi kearauB7 yan5 eru4akan 4enyakit ilateral yan5

 aran5 yan5 diseakan oleh aler5i7 iasanya erlan5sun5 dala tahuntahun

 4ra4uertas dan erlan5sun5 .10 tahun< #enyakit ini leih anyak teradi 4ada

anak lakilaki dari4ada anak 4ere4uan< #enyakit ini 4erlu enda4atkan

 4enekanan khusus< al ini karena 4enyakit ini serin5 kauh dan enyeran5

anakanak7 den5an deikian eerlukan 4en5oatan an5ka 4anan5 den5an

oat yan5 aan<

#enyearan konun5tiitis ernal erata di dunia7 terda4at sekitar 071C

hin55a 07.C 4asien den5an asalah terseut< #enyakit ini leih serin5 teradi

 4ada ikli 4anas (isalnya di !talia7 *unani7 !srael7 dan sea5ian Aerika

'elatan) dari4ada ikli din5in (se4erti Aerika 'erikat7 ';edia7 usia dan

-eran)< #enyakit ini ter5olon5 4enyakit 4ada anak7 aran5 teradi 4ada 4asien

usia di a;ah 3 tahun atau di atas 2. tahun< Dari 1000 kasus yan5 ter=atat di

literatur7 @.0 kasus teradi 4ada 4asien den5an usia . hin55a 20 tahun<

Uunya terda4at ri;ayat keluar5a yan5 ersi8at aler5i ato4ik (turunan)<

erdasarkan 4enelitian dida4atkan ah;a 6.C 4enderita konun5tiitis ernal

eiliki satu atau leih sanak keluar5a yan5 eiliki 4enyakit turunan

(isalnya asa7 dea ru4ut7 iritasi kulit turunan atau aler5i sela4ut lendir 

hidun5 4eranen)< #enyakit4enyakit turunan ini uunya diteukan 4ada

 4asien itu sendiri< Kurun ;aktu konun5tiitis ernal ratarata erkisar > sa4ai

10 tahun< 'eua 4enelitian tentan5 4enyakit ini ela4orkan ah;a iasanya

kondisi akan euruk 4ada usi sei dan usi 4anas di elahan ui

utara7 itulah en5a4a dinaakan konun5tiitis BernalB (atau usi sei)< Di

 elahan ui selatan 4enyakit ini leih enyeran5 4ada usi 5u5ur dan usidin5in< Akan teta4i7 anyak 4asien en5alai 5eala se4anan5 tahun7 un5kin

diseakan era5ai suer aler5i yan5 silih er5anti se4anan5 tahun< (172)

Aller5en sulit dila=ak7 naun 4asien konun5tiitis ernalis kadan5kadan5

ena4akkan ani8estasi aler5i lainnya yan5 erhuun5an den5an sensitiitas

te4un5 sari ru4ut< (6)

II.2.3. DEFINISI

18

7/21/2019 Referat Kv

http://slidepdf.com/reader/full/referat-kv 19/28

Konun5tiitis ernalis adalah konun5tiitis akiat reaksi hi4ersensitiitas (ti4e !)

yan5 en5enai kedua ata dan ersi8at rekuren< (@)

II.2.4. KLASIFIKASI

Terda4at dua entuk utaa konun5tiitis ernalis (yan5 da4at eralan

 ersaaan)7 yaitu:

1< entuk 4al4era   terutaa en5enai konun5tia tarsal su4erior<

Terda4at 4ertuuhan 4a4il yan5 esar ( Cobble Stone ) yan5 dili4uti

sekret yan5 ukoid< Konun5tia tarsal a;ah hi4erei dan ede7 den5an

kelainan kornea leih erat dari ti4e lial< 'e=ara klinik7 4a4il esar 

ini ta4ak sea5ai tonolan erse5i anyak den5an 4erukaan yan5 rata

dan den5an ka4iler diten5ahnya<276

,aar 3< Konun5tiitis ernal #al4era den5an Tanda cobble stone

2< entuk %ial   hi4ertro8i 4a4il 4ada lius su4erior yan5 da4at

eentuk arin5an hi4er4lastik 5elatin7 den5an Trantas dot   yan5

eru4akan de5enarasi e4itel kornea atau eosino8il di a5ian e4itel

lius kornea7 terentuknya 4annus7 den5an sedikit eosino8il< (27>)

19

7/21/2019 Referat Kv

http://slidepdf.com/reader/full/referat-kv 20/28

,aar >< Konun5tiitis ernal %ial den5an Tanda Trantas Dot 

II.2.5. ETIOLOGI

Konun5tiitis ernal teradi akiat aler5i dan =enderun5 kauh 4ada

usi 4anas< Konun5tiitis ernal serin5 teradi 4ada anakanak7 iasanya

diulai seelu asa 4uertas dan erhenti seelu usia 20< (2)

II.2.6. PATOFISIOLOGI

#eruahan struktur konun5tia erat kaitannya den5an tiulnya radan5

insterstitial yan5 anyak didoinasi oleh reaksi hi4ersensitiitas ti4e ! dan !<

#ada konun5tia akan diu4ai hi4ereia dan asodilatasi di8us7 yan5 den5an

=e4at akan diikuti den5an hi4er4lasia akiat 4roli8erasi arin5an yan5

en5hasilkan 4eentukan arin5an ikat yan5 tidak terkendali< Kondisi ini akan

diikuti oleh hyalinisasi dan eniulkan de4osit 4ada konun5tia sehin55a

terentuklah 5aaran cobblestone<

-arin5an ikat yan5 erleihan ini akan eerikan ;arna 4utih susu

keiruan sehin55a konun5tia

ta4ak ura dan tidak erkilau< #roli8erasi yan5 s4esi8ik 4ada konun5tia

tarsal7 oleh on ,rae8e diseut pavement like granulations< i4ertro8i 4a4il 4ada

konun5tia tarsal tidak aran5 en5akiatkan 4tosis ekanik dan dala kasus

20

7/21/2019 Referat Kv

http://slidepdf.com/reader/full/referat-kv 21/28

yan5 erat akan disertai keratitis serta erosi e4itel kornea<

%ius konun5tia u5a e4erlihatkan 4eruahan akiat asodilatasi dan

hi4ertro4i yan5 en5hasilkan lesi 8okal<

#ada tin5kat yan5 erat7 kekeruhan 4ada

lius serin5 eniulkan 5aaran distro8i dan eniulkan 5an55uan dala

kualitas au4un kuantitas stem cells lius< Kondisi yan5 terakhir ini un5kin

 erkaitan den5an konun5tialisasi 4ada 4enderita keratokonun5tiitis dan

dikeudian hari erisiko tiulnya 4teri5iu 4ada usia uda.

Di sa4in5 itu7 u5a terda4at kistakista ke=il yan5 den5an =e4at akan en5alai

de5enerasi< (17276)

II.2.7. GAMBARAN HISTOPATOLOGIK

Taha4 a;al konun5tiitis ernalis ditandai oleh 8ase 4rehi4ertro8i< Dala kaitan

ini7 akan ta4ak 4eentukan neoaskularisasi dan 4eentukan 4a4il yan5

ditutu4 oleh satu la4is sel e4itel den5an de5enerasi ukoid dala kri4ta di antara

 4a4il serta pseudomembran milky white< #eentukan 4a4il ini erhuun5an

den5an in8iltrasi stroa oleh selsel #&$7 eosino8il7 aso8il7 dan sel ast< asil

 4enelitian histo4atolo5ik terhada4 6@. konun5tiitis ernalis ata yan5

dilakukan oleh +an5 dan *an5 enunukkan in8iltrasi li8osit dan sel 4lasa

 4ada konun5tia< #roli8ertasi li8osit akan eentuk eera4a nodul li8oid<

'eentara itu7 eera4a 5ranula eosino8ilik dile4askan dari sel eosino8il7

en5hasilkan ahan sitotoksik yan5 er4eran dala kekauhan konun5tiitis<

Dala 4enelitian terseut u5a diteukan adanya reaksi hi4ersensitiitas<

Tidak hanya di konun5tia uli dan tarsal7 teta4i u5a di 8ornix7 serta 4ada

 eera4a kasus eliatkan reaksi radan5 4ada iris dan adan siliar< Fase askular 

dan selular dini akan se5era diikuti den5an de4osisi kola5en7 hialuronidase7 4enin5katan askularisasi yan5 leih en=olok7 serta reduksi sel radan5 se=ara

keseluruhan< De4osisi kola5en dan sustansi dasar au4un seluler en5akiatkan

terentuknya deposit stone  yan5 terlihat se=ara nyata 4ada 4eeriksaan klinis<

i4er4lasia arin5an ikat eluas ke atas eentuk  giant papil ertan5kai

den5an dasar 4erlekatan yan5 luas< Kola5en au4un 4euluh darah akan

en5alai hialinisasi< "4iteliunya er4roli8erasi enadi ./10 la4is sel e4itel

yan5 edeatous dan tidak eraturan< 'eirin5 den5an ertaah esarnya 4a4il7

21

7/21/2019 Referat Kv

http://slidepdf.com/reader/full/referat-kv 22/28

la4isan e4itel akan en5alai atro8i di a4eks sa4ai hanya tin55al satu la4is sel

yan5 keudian akan en5alai keratinisasi< (79)

  #ada lius u5a teradi trans8orasi 4atolo5ik yan5 saa eru4a

 4ertuuhan e4itel yan5 heat eluas7 ahkan da4at terentuk 30>0 la4is sel

acanthosis)<  !orner-Trantas dot"s yan5 terda4at di daerah ini sea5ian esar 

terdiri atas eosino8il7 deris selular yan5 terdeskuaasi7 naun asih ada sel

#&$ dan li8osit< (79)

,aar .< istolo5i Konun5tiitis ernal Terlihat anyak 'el adan5 Terutaa

"osino8il

II.2.8. GEJALA KLINIS

#asien uunya en5eluh tentan5 5atal yan5 san5at dan ertahi ata erserat7

terutaa ila erada dila4an5an teruka yan5 4anas terik< iasanya

terda4at ri;ayat keluar5a aler5i< Konun5tia ta4ak 4utih se4erti susu7 dan

terda4at anyak 4a4illa halus di konun5tia tarsalis in8erior<

Konun5tia 4al4era su4erior serin5 eiliki 4a4illa raksasa iri4 atu kali<

'etia4 4a4il raksasa erentuk 4oli5onal7 den5an ata4 rata7 dan en5andun5

 erkas ka4iler< &un5kin terda4at tahi ata erseraut dan  pseudomembran

 fibrinosa (tanda #a$well-%yons)<

#ada eera4a kasus7 terutaa 4ada oran5 ne5ro turunan A8rika7

lesi 4alin5 en=olok terda4at di lius7 yaitu 4een5kakan 5elatinosa

( papillae)< 'euah pseudogeronto$on  (ar=us) serin5 terlihat 4ada kornea dekat

 4a4illa lius< intikintik Tranta adalah intikintik 4utih yan5 terlihat di

lius 4ada eera4a 4asien den5an konun5tiitis ernalis selaa 8ase akti8 dari

22

7/21/2019 Referat Kv

http://slidepdf.com/reader/full/referat-kv 23/28

 4enyakit ini< 'erin5 ta4ak ikro4annus 4ada konun5tiitis ernal 4al4era dan

lius7 naun 4annus esar aran5 diu4ai< iasanya tidak tiul 4arut 4ada

konun5tia ke=uali ika 4asien telah enalani

kriotera4i7 4en5an5katan 4a4illa7 iradiasi7 atau 4rosedur lain yan5 da4at erusak 

konun5tia< (172)

,aaran klinis konun5tiitis ernal:>

a< Foto8oia

 < %akriasi

=< Folikel dan intik 4utih lius

d< asa 5atal

#asien 4ada uunya en5eluh tentan5 5atal yan5 san5at< Keluhan 5atal

ini enurun 4ada usi din5in<

e< #tosis

Teradi 4tosis ilateral7 kadan5kadan5 yan5 satu leih rin5an

diandin5kan yan5 lain< #tosis teradi karena in8iltrasi =airan ke dala sel

sel konun5tia 4al4era dan in8iltrasi selsel li8osit 4lasa7 eosino8il7

 u5a adanyade5enarasi hyalin 4ada stroa konun5tia<

8< Kelainan 4ada 4al4eraTerutaa en5enai konun5tia 4al4era su4erior< Konun5tia tarsalis

 4u=at7 4utih keauauan disertai 4a4il4a4il yan5 esar (4a4il raksasa)<

!nilah yan5 diseut cobble stone appearanceB< 'usunan 4a4il ini ra4at

dari sa4in5 ta4ak enonol< 'erin5kali dika=aukan den5an trakoa<

Di 4erukaannya kadan5kadan5 se4erti ada la4isan susu7 terdiri dari

sekret yan5 ukoid< #a4il ini 4erukaannya rata den5an

ka4iler di ten5ahnya< Kadan5kadan5 konun5tia 4al4era enadi

hi4erei7 ila terkena in8eksi sekunder<

5<  !orner Trantas dots

,aaran se4erti renda 4ada lius7 diana konun5tia uli eneal7

 er;arna 4utih susu7 keeraherahan7 se4erti lilin< &eru4akan

 4enu4ukan eosino8il dan eru4akan hal yan5 4ato5noosis 4ada

konun5tiitis ernal yan5 erlan5sun5 selaa 8ase akti8<

h< Kelainan di kornea

23

7/21/2019 Referat Kv

http://slidepdf.com/reader/full/referat-kv 24/28

Da4at eru4a 4un5tata e4ithelial kerato4ati< Keratitis e4ithelial di8us khas

ini serin5 diu4ai< Kadan5kadan5 dida4atkan ulkus kornea

yan5 erentuk ulat lonon5 ertikal 4ada su4er8isial sentral atau 4ara

sentral7 yan5 da4at diikuti den5an 4eentukan arin5an sikatrik yan5

rin5an< Kadan5 u5a dida4atkan 4anus7 yan5 tidak enutu4i seluruh

 4erukaan kornea7 serin5 eru4a ikro4anus7 naun

 4anus esar aran5 diu4ai< #enyakit ini un5kin u5a disertai

keratokonus< Kelainan di kornea ini tidak eutuhkan 4en5oatan

khusus7 karena tidak tidak satu 4un lesi kornea ini eres4on aik terhada4

tera4i standar<

II.2.9. DIAGNOSIS

Dia5nosis dite5akkan erdasarkan 5eala dan hasil 4eeriksaan ata<

#eeriksaan laoratoriu yan5 dilakukan eru4a kerokan konun5tia

untuk e4elaari 5aaran sitolo5i< asil 4eeriksaan enunukkan anyak 

eosino8il dan 5ranula5ranula eas eosino8ilik< Di sa4in5 itu7 terda4at

 aso8il dan 5ranula aso8ilik eas< ()

II.2.1. PENGOBATAN

Karena konun5tiitis ernalis adalah 4enyakit yan5 seuh sendiri7 4erlu diin5at

 ah;a edikasi yan5 di4akai terhada4 5eala hanya eeri hasil an5ka 4endek7

 erahaya ika di4akai an5ka 4anan5< (172)

#ilihan 4era;atan konun5tiitis ernalis erdasarkan luasnya 5eala yan5 un=ul

dan durasinya7 yaitu:

1< Tindakan UuDala hal ini en=aku4 tindakantindakan konsultati8 yan5 eantu

en5uran5i keluhan 4asien erdasarkan in8orasi hasil ananesis<

eera4atindakan terseut antara lain:

o &en5hindari tindakan en55osok5osok ata den5an tan5an

atau ari tan5an7 karena telah terukti da4at eran5san5

 4eeasan ekanis dari ediator

ediator sel ast< Di sa4in5 itu7 u5a untuk en=e5ah su4er 

24

7/21/2019 Referat Kv

http://slidepdf.com/reader/full/referat-kv 25/28

in8eksi yan5 4ada akhirnya er4otensi ikut enunan5 teradinya

5laukoa sekunder dan katarak<

o #eakaian esin 4endin5in ruan5an er8ilterE

o &en5hindari daerah eran5in ken=an5 yan5 iasanya u5a

ea;a seruk sariE

o &en55unakan ka=a ata er4enutu4 total untuk en5uran5i

kontak den5an aler5en di udara teruka< #eakaian lensa kontak 

 ustru harus dihindari karena lensa kontak akan eantu retensi

aller5enE

o Ko4res din5in di daerah ataE

o #en55anti air ata (arti8isial)< 'elain eran8aat untuk =u=i ata

 u5a er8un5si 4rotekti8 karena eantu en5halau aller5enE

o &eindahkan 4asien ke daerah erikli din5in yan5 serin5

 u5a diseutsea5ai =liatothera4y<

2< Tera4i to4ikal

o Untuk en5hilan5kan sekresi u=us7 da4at di5unakan iri5asi

saline steril dan ukolitik se4erti asetil sistein 10C

20C tetes ata< Dosisnya ter5antun5 4ada kuantitas

eksudat serta eratnya 5eala< Dala hal ini7larutan 10C leih

da4at ditoleransi dari4ada larutan 20C< %arutan alkalinse4erti 1

2C sodiu karonat onohidrat da4at eantu elarutkan atau

en5en=erkan usin7 sekali4un tidak e8ekti8 se4enuhnya<

o Antihistain

o  $'A!D ($on'teroid Anti!n8laasi Dru5s)

o Untuk konun5tiitis ernalis yan5 erat7 isa dierikan steroid

to4ikal 4rednisolone 8os8at 1C7 6 kali sehari

selaa satu in55u< Keudian dilanutkan den5an reduksi dosis

sa4ai ke dosis terendah yan5 diutuhkan oleh 4asien terseut<

ila sudah terda4at ulkus kornea aka koinasi antiiotik steroid

terukti san5at e8ekti8<

o Antiiotik broad-spectrum<

3< Tera4i 'isteik 

25

7/21/2019 Referat Kv

http://slidepdf.com/reader/full/referat-kv 26/28

o #ada kasus yan5 leih 4arah7 isa u5a di5unakan steroid sisteik 

se4erti 4rednisolone asetat7 4rednisolone 8os8at7 atau

deksaethason 8os8at 2/3 talet > kali sehari selaa 1/2 in55u<

'atu hal yan5 4erlu diin5at dala

kaitan den5an 4eakaian 4re4arat steroid adalah

5unakan dosis serendah un5kin dan sesin5kat un5kinB<

o Antihistain7 aik lokal au4un sisteik7 da4at di4ertian5kan

sea5ai 4ilihan lain7 karena kea4uannya untuk en5uran5i rasa

5atal yan5 dialai 4asien< A4aila dikoinasi den5an

asokonstriktor7 da4at eerikan kontrol yan5 eadai

 4ada kasus yan5 rin5an atau eun5kinkan reduksi dosis<

>< Tindakan edah

era5ai tera4i 4eedahan7 kriotera4i7 dan diateri 4ada 4a4il raksasa

konun5tia tarsal kini sudah ditin55alkan en5in5at anyaknya e8ek 

sa4in5 dan terukti tidak e8ekti87 karena dala ;aktu dekat akan tuuh

la5i<

26

7/21/2019 Referat Kv

http://slidepdf.com/reader/full/referat-kv 27/28

BAB III. KESIMPULAN

Konun5tiitis ernalis adalah konun5tiitis akiat reaksi hi4ersensitiitas (ti4e!)

yan5 en5enai kedua ata dan ersi8at rekuren< Konun5tiitis ernal teradi

akiataler5i dan =enderun5 kauh 4ada usi 4anas< Konun5tiitis ernal

serin5 teradi 4ada anakanak7 iasanya diulai seelu asa 4uertas dan

 erhenti seelu usia20<,eala yan5 s4esi8ik eru4a rasa 5atal yan5 heat7 sekret

ukus yan5 kentaldan len5ket7 serta hi4ertro4i 4a4il konun5tia< Tanda yan5

s4esi8ik adalah Trantas dots dan coble stone< Terda4at dua entuk dari

konun5tiitis ernalis yaitu entuk 4aleradan entuk lial< Konun5tiitis

ernalis 4ada uunya tidak en5an=a 4en5lihatan7 naun

da4at eniulkan rasa tidak enak< #enyakit ini iasanya seuh sendiri tan4adi

oati< $aun teta4 diutuhkan 4era;atan a5ar tidak teradi ko4likasi dan

enurunkan tin5kat ketidaknyaanan dari 4asien< #era;atan yan5 da4at

dierikanen5hindari en55osok5osok ata7 ko4res din5in di daerah ata7

eakai 4en55anti air ata7 eakai oat tetes se4erti asetil sistein7

antihistain7 $'A!D7steroid7 stailisator sel ast7

dllE oat oral (se4erti antihistain dan steroid)7 dan 4eedahan< (1727)

27

7/21/2019 Referat Kv

http://slidepdf.com/reader/full/referat-kv 28/28

DAFTAR PUSTAKA

1< au5han Asury< ?8talolo5i Uu7 "disi 1>7 -akarta: +idya

&edika72000<al267 2@>2@<

2< !lyas 'idharta7 !lu #enyakit &ata7 Fakultas Kedokteran Uniersitas

!ndonesia7 "disi ke ti5a7 alai #enerit FKU!7 -akarta7 2006< al 1@91<

3< A<K< Khurana< o4rehenshi4 ?4thalolo5y >th "dition dala ha4ter 

12$e; A5e !nternational 200@< # 296<

>< -aes 7 he; 7 ron A< ?8talolo5i< "d / 9< -akarta : "rlan55a

&edi=al 'eries< 200.< h< 6.7 1 / 2<

.< 'uhardo7 artono< !lu kesehatan ata< *o5yakarta : FK U,&<

2012<h<212<

6< +iana $ana '7D7 !lu #enyakit &ata7 etakan ke 67 Adi Te5al<-akarta

1993<all 3323>2<

@< Dorland7 +<A $e;an< 2002<  &amus &edokteran Dorland 'disi ().

-akarta : ",

< &edi=astore< &onjungtivitis *ernalis< Diunduh dari

htt4:GG;;;<edi=astore<=oG4enyakitG6.GKeratokonun5tiitisLernalis<ht l< (Diakses > &ei 2012)

9< #u&ed entral -ournal list< *ernal &eratoconjunctivitis< Diunduh dari

htt4:GG;;;<n=i<nl<nih<5oG4=Garti=lesG#&[email protected]< (Diakses > &ei

2012)